PRIPOROČILO o osnutku Sklepa Sveta o stališču Skupnosti glede osnutka Pravilnika Gospodarske komisije Združenih narodov za Evropo o odobritvi predelnih sistemov za zaščito potnikov pred premikanjem prtljage, dobavljenih kot neoriginalna oprema za vozila

21.12.2006 - (11523/2006 – C6‑0346/2006 – 2006/0035(AVC)) - ***

Odbor za mednarodno trgovino
Poročevalec: Enrique Barón Crespo
(Poenostavljeni postopek - člen 43(1) poslovnika)

Postopek : 2006/0035(AVC)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument :  
A6-0473/2006
Predložena besedila :
A6-0473/2006
Razprave :
Sprejeta besedila :

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o osnutku Sklepa Sveta o stališču Skupnosti glede osnutka Pravilnika Gospodarske komisije Združenih narodov za Evropo o odobritvi predelnih sistemov za zaščito potnikov pred premikanjem prtljage, dobavljenih kot neoriginalna oprema za vozila

(11523/2006 – C6‑0346/2006 – 2006/0035(AVC))

(Postopek privolitve)

Evropski parlament,

–   ob upoštevanju osnutka sklepa Sveta (11523/2006)[1],

–   ob upoštevanju prošnje Sveta za privolitev Parlamenta na podlagi druge alinee člena 4(2) Sklepa Sveta 97/836/ES (C6‑0346/2006)[2],

–   ob upoštevanju členov 75(1) in 43(1) svojega poslovnika,

–   ob upoštevanju priporočila Odbora za mednarodno trgovino (A6‑0473/2006),

1.  da privolitev k osnutku Sklepa Sveta;

2.  naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji.

  • [1]  Še neobjavljeno v UL.
  • [2]  Sklep Sveta 97/836/ES z dne 27. novembra 1997 v pričakovanju pristopa Evropske skupnosti k Sporazumu Gospodarske komisije Združenih narodov za Evropo o sprejetju enotnih tehničnih predpisov za cestna vozila, opremo in dele, ki se lahko vgradijo v cestna vozila in/ali uporabijo na njih, in o pogojih za vzajemno priznanje homologacij, dodeljenih na podlagi teh predpisov (revidirani sporazum iz leta 1958 (UL L 346 z dne 17.12.1997, str. 78).

POSTOPEK

Naslov

Osnutek Sklepa Sveta o stališču Skupnosti glede osnutka Pravilnika Gospodarske komisije Združenih narodov za Evropo o odobritvi predelnih sistemov za zaščito potnikov pred premikanjem prtljage, dobavljenih kot neoriginalna oprema za vozila

Referenčni dokumenti

11523/2006 - C6-0346/2006 - 2006/0035(AVC)

Datum prošnje za privolitev EP

19.10.2006

Pristojni odbor
  Datum razglasitve na zasedanju

INTA

26.10.2006

Odbori, zaprošeni za mnenje
  Datum razglasitve na zasedanju

TRAN

26.10.2006

IMCO

26.10.2006

 

 

 

Odbori, ki niso dali mnenja
  Datum sklepa

TRAN

15.3.2006

IMCO

18.4.2006

 

 

 

Okrepljeno sodelovanje
  Datum razglasitve na zasedanju

ne

 

 

 

 

Poročevalec/-ka
  Datum imenovanja

Enrique Barón Crespo

 

Nadomeščeni/-a poročevalec/-ka

 

 

Poenostavljeni postopek – datum sklepa

21.3.2006

Oporekanje pravni podlagi
  Datum mnenja JURI

 

/

 

Obravnava v odboru

18.12.2006

 

 

 

 

Datum sprejetja

18.12.2006

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

24

0

0

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Kader Arif, Jean-Pierre Audy, Enrique Barón Crespo, Daniel Caspary, Françoise Castex, Christofer Fjellner, Béla Glattfelder, Alain Lipietz, Caroline Lucas, Erika Mann, Helmuth Markov, David Martin, Georgios Papastamkos, Tokia Saïfi, Robert Sturdy, Gianluca Susta, Johan Van Hecke, Zbigniew Zaleski

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Panagiotis Beglitis, Harlem Désir, Elisa Ferreira, Małgorzata Handzlik, Jens Holm, Jörg Leichtfried

Namestniki (člen 178(2)), navzoči pri končnem glasovanju

 

Datum predložitve

21.12.2006

Pripombe (na voljo samo v enem jeziku)