BETÆNKNING om forslag til Rådets forordning om indgåelse af en fiskeripartnerskabsaftale mellem Det Europæiske Fællesskab og Den Gabonesiske Republik

21.12.2006 - (KOM(2006)0454 – C6‑0303/2006 – 2006/0156(CNS)) - *

Fiskeriudvalget
Ordfører: Stavros Arnaoutakis

Procedure : 2006/0156(CNS)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb :  
A6-0477/2006
Indgivne tekster :
A6-0477/2006
Vedtagne tekster :

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING

om forslag til Rådets forordning om indgåelse af en fiskeripartnerskabsaftale mellem Det Europæiske Fællesskab og Den Gabonesiske Republik

(KOM(2006)0454 – C6‑0303/2006 – 2006/0156(CNS))

(Høringsprocedure)

Europa-Parlamentet,

–       der henviser til forslag til Rådets forordning (KOM(2006)0454)[1],

–       der henviser til EF-traktatens artikel 300, stk. 2, første afsnit,

–       der henviser til EF-traktatens artikel 300, stk. 3, første afsnit, der danner grundlag for Rådets høring af Parlamentet (C6‑0303/2006),

–       der henviser til forretningsordenens artikel 51 og artikel 83, stk. 7,

–       der henviser til betænkning fra Fiskeriudvalget og udtalelser fra Budgetudvalget og Udviklingsudvalget (A6‑0477/2006),

1.      godkender forslaget til Rådets forordning som ændret og godkender indgåelsen af aftalen;

2.      pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til medlemsstaternes og Den Gabonesiske Republiks regeringer og parlamenter.

Kommissionens forslagÆndringsforslag

Ændringsforslag 1

Betragtning 2 a (ny)

 

(2a) Den finansielle modydelse fra EF bør anvendes til udvikling til fordel for kystbefolkninger, der er afhængige af fiskeri, samt til oprettelse af små lokale fryse- og forarbejdningsvirksomheder.

Ændringsforslag 2

Artikel 3 a (ny)

Artikel 3a

 

I løbet af det sidste år inden udløbet af protokollens gyldighedsperiode, og inden der indgås en ny aftale eller sker en forlængelse af gyldighedsperioden for den aftale, der er knyttet til denne forordning, forelægger Kommissionen Europa-Parlamentet og Rådet en rapport om anvendelsen af og gennemførelsesbetingelserne for aftalen.

Begrundelse

Kommissionen bør informere Europa-Parlamentet og Rådet om den generelle evaluerings­rapport for den pågældende aftale. Først derefter bør der skrides til forhandlinger om en ny fiskeriaftale eller en forlængelse af den gamle.

Ændringsforslag 3

Artikel 3 b (ny)

Artikel 3b

 

Kommissionen aflægger én gang om året beretning til Europa-Parlamentet og Rådet om resultaterne af det flerårige sektorprogram, der er beskrevet i protokollens artikel 7.

Begrundelse

Kommissionen bør én gang om året aflægge beretning til Europa-Parlamentet med henblik på at evaluere, om der er korrekt redegjort for den finansielle modydelse, som EU betaler, og om den i praksis også er fremmende for bæredygtig anvendelse af fiskeressourcerne i Gabon.

Ændringsforslag 4

Artikel 3 c (ny)

Artikel 3c

 

På grundlag af den af Kommissionen i henhold til artikel 3a forelagte rapport og efter høring af Europa-Parlamentet giver Rådet om fornødent Kommissionen et forhandlingsmandat med henblik på vedtagelse af en ny protokol.

Begrundelse

Kun på grundlag af evalueringsrapporten om gennemførelsen af fiskeriaftalen kan Europa-Parlamentet og Rådet opfylde deres respektive forpligtelser.

Ændringsforslag 5

Artikel 3 d (ny)

Artikel 3d

 

Kommissionen evaluerer årligt, om de medlemsstater, hvis fartøjer opererer under protokollen, har opfyldt kravene om meddelelse af fangster.

Begrundelse

Fartøjer, der ikke opfylder det helt grundlæggende krav om rapportering af deres fangster, bør ikke drage fordel af den økonomiske støtte fra EU.

  • [1]  Endnu ikke offentliggjort i EUT.

BEGRUNDELSE

INDLEDNING

Kommissionens forslag til en flerårig fiskeripartnerskabsaftale med Gabon er baseret på princippet om gensidigt samarbejde og sigter mod at opnå bæredygtigt fiskeri i den bredere region. Det er et led i partnerskabsstrategien for den fælles fiskeripolitiks eksterne dimension, som blev foreslået i forbindelse med revisionen af den fælles fiskeripolitik i 2002 og beskrevet i Kommissionens meddelelse om en integreret ramme for fiskeripartnerskabsaftaler med tredjelande[1].

Denne strategi, som omfatter en sofistikeret mekanisme vedrørende partnerskab, skal både sikre, at EU-fjernfiskerflådens interesser beskyttes, og at betingelserne for at opnå et bæredygtigt fiskeri i den pågældende partners farvande styrkes. Den blev godkendt af Europa-Parlamentet i beslutningen fra oktober 2003[2] og efterfølgende af Rådet i dettes konklusioner fra juni 2004.

Den nye aftale går derfor ud over de snævre kommercielle rammer for den tidligere bilaterale aftale om adgang til Gabons farvande og vil, som Kommissionen selv har bemærket, indlede et nyt kapitel i samarbejdet mellem EU og Gabon.

BEDØMMELSE AF AFTALEN

Ordføreren er tilfreds med den beslutning, som Kommissionen på grundlag af de seneste videnskabelige oplysninger om fiskebestandene i regionen har truffet om at begrænse fiskerimulighederne i henhold til aftalen. Endvidere er der grund til at understrege vigtigheden af, at satellitovervågning af fartøjer medtages i aftalen, især med henblik på bekæmpelse af ulovligt, urapporteret og ureguleret (UUU) fiskeri.

Da der imidlertid ikke er givet Europa-Parlamentet mulighed for at følge udarbejdelsen af aftalen eller de forhandlinger, der gik forud for denne, bør der gøres opmærksom på en række huller og tvetydigheder i protokollen, som ikke er i overensstemmelse med EU's fiskeripolitik.

Angående protokollen om fastsættelse af de fiskerimuligheder og den finansielle modydelse, der er fastsat i aftalen

I artikel 3 med overskriften "Samarbejde om ansvarligt fiskeri - Videnskabeligt møde" henvises der i stk. 4 konkret kun til nogle generelle principper, som sigter mod bæredygtig forvaltning af fiskeressourcerne og de mulige konsekvenser af EF-fartøjernes fiskeri. Der nævnes imidlertid intet om det naturlige miljø, fiskeriet finder sted i, farvandenes kvalitet, den sandsynlige forurening fra olieprodukter i regionen, forstyrrelsen af økosystemet fra andre faktorer og konsekvenserne af alt dette for fangsterne.

· I henhold til artikel 7 med overskriften "Fremme af ansvarligt fiskeri i Gabons farvande", særlig stk. 2, vil der på grundlag af aftalens artikel 9 tre måneder efter protokollens ikrafttræden blive udviklet et flerårigt sektorprogram med tre hovedmålsætninger:

1.      Årlige og flerårige retningslinjer

2.      Opfyldelse af målsætningerne gennem fremme af bæredygtigt fiskeri

3.      Kriterierne for evalueringen.

I relation til denne artikel må man, selv om de generelle rammer og principper er fornuftige, rejse spørgsmålet om, hvorfor der ikke er indført regler om fremsendelse af oplysningerne til medlemsstaternes kompetente myndigheder og til Europa-Parlamentet, således at de kan blive evalueret af dem, der skal godkende aftalen.

· Hvad angår overvågning og evaluering af aftalen henvises der i finansieringsoversigten til en række risici i forbindelse med gennemførelsen af aftalen, herunder muligheden for, at

-       midler til finansiering af en sektorpolitik for fiskeriet og redernes afgift ikke anvendes som aftalt (svig)

-       udenlandske flåder ignorerer licenser og kontroller.

Der tages ikke fat på disse spørgsmål i protokollen, bortset fra nogle vage bemærkninger om, at kontrollen til søs bør forbedres, satellitovervågningen styrkes, foranstaltninger til fordel for lokale fiskere finansieres osv.

Det er derfor åbenlyst, at dette generelle dokument lader adskillige spørgsmål stå ubesvarede:

1.      Kan de kompetente søfartsmyndigheder foretage kontrol? Er de klædt ordentligt på til opgaven med hensyn til ressourcer og infrastruktur (f.eks. speedbåde, helikoptere osv.), personale, uddannelse og beredskab?

2.      Det er almindeligt kendt, at der på grund af den gabonesiske lovgivnings fleksibilitet er udenlandske (ikke-EF-) fartøjer, hvoraf mange sejler under bekvemmelighedsflag, der fisker i landets eksklusive økonomiske zone. Hvilke konkrete foranstaltninger agter Kommissionen at træffe med henblik på at håndtere denne situation, når europæiske fiskere skal konkurrere med pirater og forbrydere?

3.      Kan satellitovervågning skabe direkte resultater, der ikke går tabt i bureaukratiets labyrinter?

4.      Hvilke nationale og regionale kriterier og prioriteter vil blive anvendt i forbindelse med fordelingen af støtten til lokale fiskere?

· Den gældende protokol giver mulighed for demersalt rejefiskeri, men det er aldrig blevet påbegyndt, selv om Gabons regering har givet private licenser til europæiske fartøjer i relation til de samme fiskerimuligheder. Den nye aftale ophæver disse muligheder, samtidig med at der indføres en eksklusivklausul (artikel 1, 3), som forhindrer fartøjer, der fører fællesskabsflag, i at fiske i Gabons EEZ uden for rammerne af aftalen. Må man dermed konkludere, at fartøjer, der fisker efter rejer i henhold til private licenser, vil blive nødsaget til at indstille deres aktiviteter fra datoen for den nye aftales ikrafttræden?

· Eksklusivklausulen er ikke medtaget i aftalens artikel 3, som henviser til de grundlæggende principper, aftalen er baseret på - den nævnes kun i protokollens artikel 1. Klausulen får således en sekundær status, navnlig fordi protokollen kan tages op til revision, hvorimod aftalens bestemmelser ikke vil blive ændret med tiden. Desuden er der ikke fastlagt nogen konkrete sanktioner for det tilfælde, at der findes parallelle private licenser, selv om de er forbudt i henhold til protokollen.

KONKLUSION

Uanset de ovenfor rejste spørgsmål indebærer den nye aftale i flere væsentlige henseender nogle betydelige forbedringer i forhold til den gamle og bør derfor godkendes.

Ordføreren vil dog gerne understrege, at det ville have været en stor fordel for Kommissionen, hvis Parlamentet var blevet involveret fuldt ud i den indledende forberedelsesfase og under forhandlingerne. Europa-Parlamentet burde som minimum være blevet underrettet rettidigt om paraferingen af aftalen. Der gik næsten et år fra den dag, hvor de to parter paraferede aftalen, til teksten blev sendt til Europa-Parlamentet.

· Det er uacceptabelt, og man må håbe, at den nye interinstitutionelle aftale med hensyn til fiskeriaftaler med tredjelande vil forhindre en gentagelse af sådanne begivenheder og føre til et bedre samarbejde fremover.

UDTALELSE fra Budgetudvalget (12.12.2006)

til Fiskeriudvalget

om forslag til Rådets forordning om indgåelse af en fiskeripartnerskabsaftale mellem Det Europæiske Fællesskab og Den Gabonesiske Republik
(KOM(2006)0454 – C6‑0303/2006 – 2006/0156 (CNS))

Rådgivende ordfører: Helga Trüpel

KORT BEGRUNDELSE

Forslaget fra Kommissionen er det seneste initiativ i bestræbelserne på at ændre de eksisterende "fiskeriaftaler" til "fiskeripartnerskabsaftaler" ved udløbet af protokollerne til de tidligere aftaler.

I henhold til den nye protokol vil EU's tunfiskerflåde have adgang til de gabonesiske farvande i en periode på 6 år at regne fra den 3. december 2005 i overensstemmelse med følgende:

 

2006-2011

2001-2005

Notfartøjer med fryseanlæg til tunfiskeri

24 (Spanien, Frankrig)

38 (Spanien, Frankrig)

Langlinefartøjer med flydeline

16 (Spanien, Portugal)

26 (Spanien, Portugal)

Trawlere (rejer, blæksprutter)

--

1 200 BRT (Spanien, Grækenland)

Der er tale om en begrænsning af adgangen på næsten 40 % i forhold til antallet af tunfiskerfartøjer. Mængden af tun, som fartøjerne har tilladelse til at fange, er dog steget en smule fra 10 500 t om året til 11 000 t om året.

EU's finansielle modydelse til den gabonesiske regering for fiskerettighederne er i alt 860 000 EUR om året, dels 715 000 EUR som kompensation svarende til en referencemængde på 11 000 t tun pr. år, dels af et specifikt beløb på 145 000 EUR pr. år, der skal anvendes til at støtte gennemførelsen af initiativer som led i sektorpolitikken for fiskeriet i Gabon. Dette er en nedgang på 1 262 500 EUR om året i forhold til den tidligere protokol.

Ud over EU's finansielle bidrag skal fartøjsejere betale licensafgifter, og Kommissionen beregner, at disse afgifter vil give Gabon en ekstraindtægt på ca. 142 000 EUR om året. I tråd med forpligtelsen til at øge industriens andel af omkostningerne i forbindelse med de pågældende aftaler er den afgift, som fartøjsejeren skal betale pr. t registreret fangst af tun, steget fra 25 EUR til 35 EUR sammenlignet med den foregående protokol

I de nye partnerskabsaftaler skal en blandet komité oprette et flerårigt sektorprogram for fiskeriet i Gabon, som skal forvalte den årlige anvendelse af 60 % af den samlede finansielle modydelse, som Gabon har bevilget til udvikling af ansvarligt fiskeri. Der skal fastlægges målsætninger og udvikles procedurer til evaluering af de resultater, der opnås hvert år. Med den nye strategi er der mulighed for at forbedre forvaltningen af aftalen samt gennemsigtigheden heraf, hvis oplysningerne f.eks. offentliggøres. Budgetudvalget bør insistere på at blive orienteret om disse evalueringer. Da der er tale om en ny udvikling inden for protokollerne, er det for tidligt at afgøre, om foranstaltningerne vil resultere i et mere ansvarligt og bæredygtigt fiskeri i Gabon. Vi må således følge udviklingen tæt.

I forbindelse med en evaluering af et antal fiskeriaftaler (herunder med Kap Verde, Côte d'Ivoire, São Tomé og Principe) har man konstateret, at et større og tilbagevendende problem har været manglen på tilstrækkelig meddelelse af fangster. Hvis fartøjerne ikke opfylder de mest fundamentale krav til fiskeri, er det svært at se, hvorfor de fortsat skulle kunne drage fordel af betydelig EU-støtte - støtte til fiskeri i et tredjeland. Derfor er der stillet ændringsforslag med henblik på at forhindre, at de fartøjer, som ikke meddeler deres fangster, fortsat tildeles fiskerilicens i henhold til denne aftale.

ÆNDRINGSFORSLAG

Budgetudvalget opfordrer Fiskeriudvalget, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende ændringsforslag i sin betænkning:

Kommissionens forslag[1]Ændringsforslag

Ændringsforslag 1

Artikel 3 a (ny)

Artikel 3a

 

Kommissionen aflægger én gang om året beretning til Europa-Parlamentet og Rådet om resultaterne af det flerårige sektorprogram, der er beskrevet i protokollens artikel 7.

Begrundelse

Kommissionen bør én gang om året aflægge beretning til Europa-Parlamentet med henblik på at evaluere, om der er korrekt redegjort for den finansielle modydelse, som EU betaler, og om den i praksis også er fremmende for bæredygtig anvendelse af fiskeressourcerne i Gabon.

Ændringsforslag 2

Artikel 3 b (ny)

Artikel 3b

 

Kommissionen evaluerer årligt, om de medlemsstater, hvis fartøjer opererer under protokollen, har opfyldt kravene om meddelelse af fangster.

Begrundelse

Fartøjer, der ikke opfylder det helt grundlæggende krav om rapportering af deres fangster, bør ikke drage fordel af den økonomiske støtte fra EU.

Ændringsforslag 3

Artikel 3 c (ny)

Artikel 3c

 

Forud for protokollens udløb og inden indledning af nye forhandlinger om en eventuel fornyelse forelægger Kommissionen Europa-Parlamentet og Rådet en efterfølgende evaluering af protokollen, herunder en cost-benefit-analyse.

Begrundelse

Inden der indledes nye forhandlinger, er der brug for at evaluere den gældende protokol, så det vides, hvilke ændringer der om nødvendigt bør foretages ved en eventuel fornyelse af protokollen.

PROCEDURE

Titel

Forslag til Rådets forordning om indgåelse af en fiskeripartnerskabsaftale mellem Det Europæiske Fællesskab og Den Gabonesiske Republik

Referencer

KOM(2006)0454 – C6‑0303/2006 – 2006/0156(CNS)

Korresponderende udvalg

PECH

Udtalelse fra
  Dato for meddelelse på plenarmødet

BUDG
28.9.2006

Udvidet samarbejde – dato for meddelelse på plenarmødet

 

Rådgivende ordfører
  Dato for valg

Helga Trüpel

4.9.2006

Oprindelig rådgivende ordfører

 

Behandling i udvalg

11.12.2006

 

 

 

 

Dato for vedtagelse

11.12.2006

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

19

Til stede ved den endelige afstemning – medlemmer

Reimer Böge, Herbert Bösch, Simon Busuttil, Gérard Deprez, Valdis Dombrovskis, Brigitte Douay, Szabolcs Fazakas, Salvador Garriga Polledo, Nathalie Griesbeck, Catherine Guy-Quint, Anne E. Jensen, Janusz Lewandowski, Vladimír Maňka, Jan Mulder, Esko Seppänen, László Surján, Kyösti Virrankoski

Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere

Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Peter Šťastný

Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere, jf. art. 178, stk. 2

 

Bemærkninger (foreligger kun på ét sprog)

...

  • [1]  Endnu ikke offentliggjort i EUT.

UDTALELSE fra Udviklingsudvalget (5.10.2006)

til Fiskeriudvalget

om forslag til Rådets forordning om indgåelse af en fiskeripartnerskabsaftale mellem Det Europæiske Fællesskab og Den Gabonesiske Republik
(KOM(2006)0454 – C6‑0303/2006 – 2006/0156(CNS))

Rådgivende ordfører: Luisa Morgantini

KORT BEGRUNDELSE

Den Europæiske Unions politik for udviklingssamarbejde og den fælles fiskeripolitik skal være konsekvente, komplementære og koordinerede og skal samlet set bidrage til nedbringelse af fattigdommen og til bæredygtig udvikling i de berørte lande.

På FN-topmødet i Johannesburg i 2002 forpligtede EU sig til at sikre et bæredygtigt fiskeri i hele verden og til at opretholde eller genoprette bestandene med henblik på at få det højest mulige bæredygtige udbytte.

EU har tilsluttet sig FN's Levnedsmiddel- og Landbrugsorganisations adfærdskodeks for ansvarligt fiskeri.

EU's tilstedeværelse på fjerntliggende fangstpladser er et legitimt formål, men der skal huskes på, at samtidig med at EU's fiskeriinteresser bør beskyttes, bør der også tages hensyn til interessen i at udvikle de nationer, der underskrives fiskeriaftaler med.

Der er derfor grund til at hilse den beslutning om fiskeri og fiskeriets sociale og miljømæssige aspekter i udviklingslande, som Den Blandede Parlamentariske Forsamling AVS-EU vedtog den 22. juni 2006, velkommen, navnlig fordi beslutningen tager højde for, at beskyttelsen af EU's og AVS-staternes fiskeinteresser på den ene hånd skal koordineres med den bæredygtige forvaltning af fiskeressourcer med hensyn til økonomi, sociale anliggender og miljø og på den anden med subsistensmulighederne for kystsamfund, der lever af fiskeri.

Endvidere skal det understreges, at der i AVS-EU-fiskeripartnerskabsaftalen henvises til overholdelse af Cotonou-aftalen. Det bør fastholdes, at der skal tages fuldt hensyn til Cotonou-aftalens artikel 9 om menneskerettigheder, demokratiske principper, god regeringsførelse og retsstatsprincipper, og det påskønnes, at Kommissionen over for Udviklingsudvalget har forsikret, at den vil tage artikel 9 med i betragtning, når der forhandles aftaler med udviklingslande, inklusive udviklingslande, der ikke indgår blandt AVS-landene.

Den foreslåede aftale vil erstatte aftalen mellem Det Europæiske Økonomiske Fællesskab og Den Gabonesiske Republik, der trådte i kraft den 3. december 2001.

Protokollen til den foreslåede aftale er indgået for en seksårig periode gældende fra den dato, hvor de behørige vedtagelsesprocedurer er afsluttet. Den kan stiltiende fornys for yderligere seksårsperioder.

Protokollen til den foreslåede aftale fastsætter fiskerimulighederne for 24 notfartøjer med fryseanlæg til tunfiskeri og 16 langlinefartøjer med flydeline fra Spanien, Portugal og Frankrig. Antallet af licenser er i alt 40.

Den finansielle godtgørelse er sat til 860.000 EUR pr. år. Af dette beløb dækker 715.000 EUR en fangstvægt på 11.000 t per år. Et yderligere beløb på 145.000 EUR per år er rettet mod støtte til gennemførelsen af initiativer som led i sektorpolitikken for fiskeriet i Gabon.

Hvis de samlede fangster overstiger 11.000 t pr. år, vil den finansielle modydelse blive forhøjet med 65 EUR per t yderligere fangst.

Redernes afgifter vil kunne give en supplerende årlig indtægt på omkring 142.000 EUR for Gabon.

Ordføreren hilser den omtalte sammenkædning med nationale initiativer velkommen og håber, at de kommer til at omfatte finansiering af lokale infrastrukturprojekter med forarbejdning og markedsføring af fisk for øje, så det på den måde bliver muligt for den lokale befolkning at arbejde med mere end subsistensfiskeri.

Desuden er det positivt, at aftalen delvist bygger på en efterfølgende og en forudgående evaluering af det lokale fiskeri, og at den støtter videnskabeligt og teknisk samarbejde med de lokale myndigheder. Den ovennævnte AVS-EU-beslutning anser videnskabelige ressourcevurderinger som en forudsætning for adgang til fiskeri, og en årlig ressourceevaluering skal være en betingelse for at opnå yderligere fiskeritilladelser. Vi bifalder dette og opfordrer begge parter til at tage hensyn til det.

Der er til gengæld ingen grund til at bifalde den procedure, der er taget i anvendelse i forbindelse med denne aftale, fordi Parlamentet burde have haft en rolle at spille i tilknytning til det forhandlingsmandat, som Rådet må have givet Kommissionen, og burde have været holdt informeret om udviklingen i forhandlingerne.

Parlamentet blev hørt omkring den foreslåede aftale i august 2006, ti måneder efter aftalen var blevet paraferet med henblik på at træde i kraft den 3. december 2005. Parlamentet bør protestere og fastholde, at dette er uacceptabelt.

Kommissionen og Rådet må nå frem til en aftale om betingelser, der vil give Parlamentet en egentlig mulighed for at blive hørt. Hvis en sådan aftale ikke er mulig, bør Fiskeriudvalget komme med forslag til, hvordan Parlamentet kan reagere på den nuværende situation, herunder muligheden af at stemme imod fiskeriaftaler, der er omfattet af den nuværende procedure.

Ordføreren glæder sig på denne baggrund over Udviklingsudvalgets beslutning om at afholde en høring i 2007 om fiskeripartnerskabsaftaler og den rolle, Parlamentet spiller i procedurerne, som et første skridt i den retning.

ÆNDRINGSFORSLAG

Udviklingsudvalget opfordrer Fiskeriudvalget, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende ændringsforslag i sin betænkning:

Kommissionens forslag[1]Ændringsforslag

Ændringsforslag 1

Betragtning 2 a (ny)

 

Den finansielle modydelse fra EF bør anvendes til udvikling til fordel for kystbefolkninger, der er afhængige af fiskeri, samt til oprettelse af små lokale fryse- og forarbejdningsvirksomheder.

PROCEDURE

Titel

Forslag til Rådets forordning om indgåelse af en fiskeripartnerskabsaftale mellem Det Europæiske Fællesskab og Den Gabonesiske Republik

Referencer

KOM(2006)0454 – C6‑0303/2006 – 2006/0156(CNS)

Korresponderende udvalg

PECH

Udtalelse fra
  Dato for meddelelse på plenarmødet

DEVE
28.9.2006

Udvidet samarbejde – dato for meddelelse på plenarmødet

 

Rådgivende ordfører
  Dato for valg

Luisa Morgantini
4.9.2006

Oprindelig rådgivende ordfører

 

Behandling i udvalg

3.10.2006

 

 

 

 

Dato for vedtagelse

3.10.2006

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

26

0

0

Til stede ved den endelige afstemning – medlemmer

Margrete Auken, Alessandro Battilocchio, Margrietus van den Berg, Danutė Budreikaitė, Marie-Arlette Carlotti, Thierry Cornillet, Nirj Deva, Alexandra Dobolyi, Michael Gahler, Filip Andrzej Kaczmarek, Glenys Kinnock, Maria Martens, Miguel Angel Martínez Martínez, Gay Mitchell, Luisa Morgantini, José Javier Pomés Ruiz, Horst Posdorf, Frithjof Schmidt, Jürgen Schröder, Anna Záborská, Mauro Zani

Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere

Milan Gaľa, Manolis Mavrommatis, Anne Van Lancker, Anders Wijkman, Gabriele Zimmer

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere, jf. art. 178, stk. 2

 

Bemærkninger (foreligger kun på ét sprog)

 

  • [1]  Endnu ikke offentliggjort i EUT.

PROCEDURE

Titel

Forslag til Rådets forordning om indgåelse af en fiskeripartnerskabsaftale mellem Det Europæiske Fællesskab og Den Gabonesiske Republik

Referencer

KOM(2006)0454 – C6-0303/2006 – 2006/0156(CNS)

Dato for høring af EP

20.9.2006

Korresponderende udvalg
  Dato for meddelelse på plenarmødet

PECH
28.9.2006

Rådgivende udvalg
  Dato for meddelelse på plenarmødet

BUDG
28.9.2006

DEVE
28.9.2006

 

 

 

Ingen udtalelse(r)
  Dato for afgørelse

 

 

 

 

 

Udvidet samarbejde
  Dato for meddelelse på plenarmødet

 

 

 

 

 

Ordfører(e)
  Dato for valg

Stavros Arnaoutakis
24.11.2005

 

Oprindelig(e) ordfører(e)

 

 

Forenklet procedure - dato for afgørelse  Dato for afgørelse

 

Anfægtelse af retsgrundlaget
  Dato for udtalelse fra JURI

 

 

 

Ændring af bevillingsrammen
  Dato for udtalelse fra BUDG

 

 

 

Høring af Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg
- dato for afgørelse på plenarmødet

 

Høring af Regionsudvalget - dato for afgørelse på plenarmødet

 

Behandling i udvalg

13.9.2006

3.10.2006

20.11.2006

21.12.2006

 

Dato for vedtagelse

21.12.2006

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

16

2

0

Til stede ved den endelige afstemning – medlemmer

James Hugh Allister, Stavros Arnaoutakis, Elspeth Attwooll, Iles Braghetto, Niels Busk, Luis Manuel Capoulas Santos, Paulo Casaca, Zdzisław Kazimierz Chmielewski, Ioannis Gklavakis, Alfred Gomolka, Ian Hudghton, Heinz Kindermann, Rosa Miguélez Ramos, Philippe Morillon, Dirk Sterckx, Struan Stevenson, Daniel Varela Suanzes-Carpegna

Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere

James Nicholson, Carl Schlyter

Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere, jf. art. 178, stk. 2

 

Dato for indgivelse

21.12.2006

 

Bemærkninger (foreligger kun på ét sprog)

...