ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου που αφορά τη σύναψη της συμφωνίας αλιευτικής σύμπραξης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Δημοκρατίας της Γκαμπόν

21.12.2006 - (COM(2006)0454 – C6‑0303/2006 – 2006/0156(CNS)) - *

Επιτροπή Αλιείας
Εισηγητής: Σταύρος Αρναουτάκης

Διαδικασία : 2006/0156(CNS)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
A6-0477/2006
Κείμενα που κατατέθηκαν :
A6-0477/2006
Κείμενα που εγκρίθηκαν :

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου που αφορά τη σύναψη της συμφωνίας αλιευτικής σύμπραξης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Δημοκρατίας της Γκαμπόν

(COM(2006)0454 – C6‑0303/2006 – 2006/0156(CNS))

(Διαδικασία διαβούλευσης)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη την πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου (COM(2006)0454)[1],

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 300, παράγραφος 2, πρώτο εδάφιο της Συνθήκης ΕΚ,

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 300, παράγραφος 3, πρώτο εδάφιο της Συνθήκης ΕΚ, σύμφωνα με το οποίο κλήθηκε από το Συμβούλιο να γνωμοδοτήσει (C6‑0303/2006),

–   έχοντας υπόψη τα άρθρα 51 και 83, παράγραφος 7, του Κανονισμού του,

–   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Αλιείας και τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Προϋπολογισμών και της Επιτροπής Ανάπτυξης (A6‑0477/2006),

1.  εγκρίνει την πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου όπως τροποποιήθηκε και εγκρίνει τη σύναψη της συμφωνίας·

2.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή, καθώς και στις κυβερνήσεις και στα κοινοβούλια των κρατών μελών και της Δημοκρατίας της Γκαμπόν.

Κείμενο που προτείνει η ΕπιτροπήΤροπολογίες του Κοινοβουλίου

Τροπολογία 1

Αιτιολογική σκέψη 2α (νέα)

 

(2α) Η κοινοτική χρηματική αντιστάθμιση χρησιμοποιείται για την ενίσχυση των παράκτιων πληθυσμών που εξαρτώνται από την αλιεία καθώς και για τη δημιουργία μικρών τοπικών βιομηχανιών κατάψυξης και μεταποίησης·

Τροπολογία 2

Άρθρο 3α (νέο)

 

Άρθρο 3α

 

Κατά τη διάρκεια του τελευταίου έτους εφαρμογής του πρωτοκόλλου και πριν από τη σύναψη νέας συμφωνίας ή την παράταση της περιόδου εφαρμογής της συμφωνίας που επισυνάπτεται στον παρόντα κανονισμό, η Επιτροπή υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο έκθεση σχετικά με την εφαρμογή της συμφωνίας και τους όρους υπό τους οποίους εφαρμόσθηκε.

Αιτιολόγηση

Το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο πρέπει να ενημερώνονται από την Επιτροπή σχετικά με τη γενική έκθεση αξιολόγησης της υπό εξέταση συμφωνίας. Μόνον μετά από αυτή την ενημέρωση μπορεί να αναληφθεί δράση για τη διαπραγμάτευση νέας αλιευτικής συμφωνίας ή την παράταση της υφιστάμενης συμφωνίας.

Τροπολογία 3

Άρθρο 3β (νέο)

 

Άρθρο 3β

 

Η Επιτροπή υποβάλλει κάθε χρόνο έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο σχετικά με τα αποτελέσματα του πολυετούς τομεακού προγράμματος το οποίο περιγράφεται στο άρθρο 7 του Πρωτοκόλλου.

Αιτιολόγηση

Προκειμένου να αξιολογηθεί κατά πόσον η αντιστάθμιση που καταβλήθηκε από την ΕΕ διατέθηκε σωστά και πράγματι προωθεί τη βιώσιμη χρήση των αλιευτικών πόρων της Γκαμπόν, η Επιτροπή θα πρέπει να υποβάλλει κάθε χρόνο έκθεση στο Κοινοβούλιο.

Τροπολογία 4

Άρθρο 3γ (νέο)

 

Άρθρο 3γ

 

Επί τη βάσει της έκθεσης που υποβάλλει η Επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 3α και κατόπιν διαβουλεύσεων με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο χορηγεί στην Επιτροπή, εφόσον κρίνεται αναγκαίο, εντολή για τη διεξαγωγή διαπραγματεύσεων με στόχο την έγκριση νέου πρωτοκόλλου.

Αιτιολόγηση

Το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο θα είναι εις θέση να εκπληρώνουν τις αντίστοιχες υποχρεώσεις τους μόνον επί τη βάσει έκθεσης αξιολόγησης σχετικά με την εφαρμογή της αλιευτικής συμφωνίας.

Τροπολογία 5

Άρθρο 3δ (νέο)

 

Άρθρο 3δ

 

Η Επιτροπή αξιολογεί κάθε χρόνο κατά πόσον κράτη μέλη των οποίων τα σκάφη ασκούν δραστηριότητα βάσει του παρόντος πρωτοκόλλου έχουν συμμορφωθεί με τις απαιτήσεις δήλωσης των αλιευμάτων.

Αιτιολόγηση

Τα σκάφη τα οποία δεν συμμορφώνονται με την πλέον βασική απαίτηση της δήλωσης των αλιευμάτων τους δεν θα πρέπει να επωφελούνται από οικονομική ενίσχυση της ΕΕ.

  • [1]  Δεν έχει δημοσιευθεί ακόμη στην ΕΕ.

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η πρόταση της Επιτροπής για μια πολυετή αλιευτική σύμπραξη που θα καλύπτει τις σχέσεις με τη Δημοκρατία της Γκαμπόν στον τομέα της αλιείας βασίζεται στην αρχή της αμοιβαίας συνεργασίας και έχει ως στόχο την επίτευξη αειφόρου αλιείας στην ευρύτερη περιοχή. Αποτελεί μέρος της εταιρικής προσέγγισης στην εξωτερική διάσταση της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής η οποία προτάθηκε στο πλαίσιο της μεταρρύθμισης της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής το 2002 και καθορίσθηκε στην ανακοίνωση της Επιτροπής για ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο για συμφωνίες αλιευτικής σύμπραξης με τρίτες χώρες[1].

Η εν λόγω προσέγγιση, η οποία προβλέπει έναν πολύπλοκο μηχανισμό σύμπραξης, αποσκοπεί στη διασφάλιση της προστασίας των συμφερόντων του στόλου υπερπόντιας αλιείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στην ενίσχυση των προϋποθέσεων για την επίτευξη αειφόρου αλιείας στα ύδατα του συμπράττοντος εταίρου. Ενεκρίθη από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο ψήφισμα του Οκτωβρίου 2003[2] και εν συνεχεία από το Συμβούλιο στα συμπεράσματα του Ιουνίου 2004.

Ως εκ τούτου, η νέα συμφωνία υπερβαίνει το στενό εμπορικό πλαίσιο της προηγούμενης διμερούς συμφωνίας για την πρόσβαση στα ύδατα της Γκαμπόν και θα ανοίξει, όπως επισημαίνει και η Επιτροπή, ένα νέο κεφάλαιο στη συνεργασία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Γκαμπόν.

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ

Ο εισηγητής επιδοκιμάζει την απόφαση της Επιτροπής να μειώσει τις αλιευτικές δυνατότητες που προβλέπονται στη συμφωνία, απόφαση η οποία βασίζεται σε πρόσφατα επιστημονικά δεδομένα για την κατάσταση των αλιευτικών πόρων στην περιοχή. Παράλληλα υπογραμμίζει ότι είναι σημαντικό να ενσωματωθεί στη συμφωνία η εισαγωγή δορυφορικής παρακολούθησης των αλιευτικών σκαφών, ιδιαίτερα σε σχέση με την καταπολέμηση της παράνομης, λαθραίας και άναρχης αλιείας.

Ωστόσο, λαμβανομένου υπόψη του γεγονότος ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν είχε την ευκαιρία να παρακολουθήσει τις προπαρασκευαστικές εργασίες ούτε τις διαπραγματεύσεις που οδήγησαν στη συμφωνία, πρέπει να επισημανθεί μια σειρά κενών και αμφισημιών στο πρωτόκολλο που δεν συμβιβάζονται με την αλιευτική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Όσον αφορά το πρωτόκολλο για τον καθορισμό των αλιευτικών δυνατοτήτων και της χρηματικής αντιπαροχής που προβλέπονται στη συμφωνία:

Συγκεκριμένα, το άρθρο 3 με τον τίτλο "Συνεργασία για υπεύθυνη αλιεία - Επιστημονική συνεδρίαση", παράγραφος 4 αναφέρεται μόνο σε γενικές αρχές που αποσκοπούν στην αειφόρο διαχείριση των αλιευτικών πόρων και στις συνέπειες που μπορούν να προκύψουν από τις δραστηριότητες των κοινοτικών σκαφών. Ωστόσο, δεν γίνεται αναφορά στο φυσικό περιβάλλον στο οποίο λαμβάνει χώρα η αλιεία, στην ποιότητα των υδάτων, στον κίνδυνο ρύπανσης από πετρελαϊκά προϊόντα που υπάρχει στην περιοχή, στη διατάραξη του οικοσυστήματος από άλλους παράγοντες και στις συνέπειες όλων αυτών των δεδομένων στα αλιεύματα.

· Σύμφωνα με το άρθρο 7, "Προώθηση της υπεύθυνης αλιείας στα ύδατα της Γκαμπόν", και ειδικότερα την παράγραφο 2, που βασίζεται στο άρθρο 9 της συμφωνίας, τρεις μήνες μετά την έναρξη ισχύος του πρωτοκόλλου, θα αναπτυχθεί ένα πολυετές τομεακό πρόγραμμα με τρεις βασικούς στόχους:

1.  Προσανατολισμοί σε ετήσια και πολυετή βάση

2.  Επίτευξη των στόχων μέσω της προώθησης μιας αειφόρου αλιείας

3.  Κριτήρια αξιολόγησης.

Μολονότι το γενικό πλαίσιο και οι διέπουσες αρχές του εν λόγω άρθρου είναι λογικές, πρέπει να τεθεί το ερώτημα γιατί δεν υπάρχει πρόβλεψη για την κοινοποίηση αυτών των πληροφοριών στις αρμόδιες αρχές των κρατών μελών και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ούτως ώστε οι πληροφορίες αυτές να μπορούν να αξιολογηθούν από εκείνους που θα κληθούν να εγκρίνουν τη συμφωνία.

· Όσον αφορά την παρακολούθηση και την αξιολόγηση της συμφωνίας, το νομοθετικό δημοσιονομικό δελτίο επισημαίνει ορισμένους κινδύνους που συνοδεύουν την εφαρμογή της συμφωνίας, μεταξύ άλλων:

-         τα ποσά που προορίζονται για τη χρηματοδότηση της πολιτικής στον τομέα της αλιείας και τα τέλη των εφοπλιστών δεν διατίθενται σύμφωνα με τις προβλέψεις (απάτη)

-          οι ξένοι στόλοι αγνοούν τις άδειες και τους ελέγχους.

Στο πρωτόκολλο δεν προβλέπεται αντιμετώπιση αυτών των ζητημάτων, υπάρχει μόνο μια αόριστη αναφορά στο γεγονός ότι οι πρέπει να βελτιωθούν οι δραστηριότητες ναυτιλιακού ελέγχου, να ενισχυθεί η παρακολούθηση μέσω δορυφόρου (ΣΠΣ), να χρηματοδοτηθούν μέτρα υπέρ των τοπικών αλιέων κλπ.

Είναι επομένως φανερό ότι αυτό το γενικό έγγραφο αφήνει πολλά ερωτήματα αναπάντητα:

1.      Είναι εις θέση οι αρμόδιες ναυτιλιακές αρχές να διεξάγουν ελέγχους; Διαθέτουν τα σχετικά και απαραίτητα μέσα και τις υποδομές (π.χ. ταχύπλοα σκάφη, ελικόπτερα κλπ.), προσωπικό, εκπαίδευση και ετοιμότητα;

2.      Είναι γνωστό ότι λόγω της ευελιξίας της νομοθεσίας της Γκαμπόν, ξένα - μη κοινοτικά - σκάφη, πολλά από τα οποία είναι σκάφη με σημαία ευκαιρίας, πραγματοποιούν αλιευτικές δραστηριότητες στην αποκλειστική οικονομική της ζώνη. Ποια συγκεκριμένα μέτρα προτίθεται να λάβει η Επιτροπή για να αντιμετωπίσει αυτήν την κατάσταση, κατά την οποία ευρωπαίοι αλιείς ανταγωνίζονται πειρατές και εγκληματίες;

3.      Μπορεί η παρακολούθηση μέσω δορυφόρου να αποδώσει άμεσα αποτελέσματα που δεν θα απολεσθούν στους λαβυρίνθους της γραφειοκρατίας;

4.      Ποια εθνικά και περιφερειακά κριτήρια θα εφαρμοσθούν όσον αφορά την κατανομή της βοήθειας σε τοπικούς αλιείς;

· Ενώ το ισχύον πρωτόκολλο προβλέπει τη δυνατότητα βενθοπελαγικής αλιείας γαρίδας, το σημείο αυτό δεν ενσωματώθηκε στη νέα συμφωνία, αν και η Κυβέρνηση της Γκαμπόν χορήγησε ιδιωτικές άδειες σε ευρωπαϊκά σκάφη για τις ίδιες αλιευτικές δυνατότητες. Η νέα συμφωνία καταργεί αυτές τις δυνατότητες και εισάγει ταυτόχρονα ρήτρα αποκλειστικότητας (άρθρο 1, 3) σύμφωνα με την οποία σκάφη που φέρουν σημαία κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Κοινότητας δεν μπορούν να ασκούν αλιευτικές δραστηριότητες στην αποκλειστική οικονομική ζώνη της Γκαμπόν εκτός των όρων της συμφωνίας. Πρέπει επομένως να συναχθεί το συμπέρασμα ότι σκάφη που πραγματοποιούν αλιεία γαρίδας με ιδιωτικές άδειες θα είναι υποχρεωμένα να σταματήσουν τις δραστηριότητές τους από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της νέας συμφωνίας;

· Η ρήτρα αποκλειστικότητας δεν περιλαμβάνεται στο άρθρο 3 της συμφωνίας που αναφέρεται στις θεμελιώδεις αρχές που διέπουν την συμφωνία - αναφορά γίνεται μόνο στο άρθρο 1 του πρωτοκόλλου. Επομένως, το καθεστώς της ρήτρας καθίσταται δευτερεύον, λαμβανομένου ιδιαιτέρως υπόψη του γεγονότος ότι οι όροι του πρωτοκόλλου υπόκεινται σε αναθεώρηση, ενώ οι διατάξεις της συμφωνίας παραμένουν αμετάβλητες. Επιπλέον, δεν προβλέπονται συγκεκριμένες κυρώσεις σε περίπτωση παράλληλης ύπαρξης ιδιωτικών αδειών, παρά την απαγόρευση που ορίζεται στο πρωτόκολλο.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ

Παρά τα ζητήματα που εγείρονται ανωτέρω, η νέα συμφωνία προσφέρει, σε ορισμένες σημαντικές πτυχές, σημαντικές βελτιώσεις σε σύγκριση με την παλαιά συμφωνία και για τον λόγο αυτό πρέπει να εγκριθεί.

Ωστόσο, ο εισηγητής θα ήθελε να τονίσει ότι η Επιτροπή θα είχε επιτύχει πολλά, εάν το Κοινοβούλιο είχε συμμετάσχει πλήρως στην αρχική προπαρασκευαστική φάση και σε όλη τη διαδικασία των διαπραγματεύσεων. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα έπρεπε τουλάχιστον να έχει ενημερωθεί εγκαίρως σχετικά με τη μονογραφή της συμφωνίας. Μεσολάβησε σχεδόν ένα έτος από την ημερομηνία μονογραφής της συμφωνίας από τις δύο πλευρές μέχρι ότου διαβιβασθεί το κείμενο στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Τούτο δεν είναι αποδεκτό και προσδοκάται ότι η νέα διοργανική συνεννόηση που εφαρμόζεται τώρα για αλιευτικές συμφωνίες με τρίτες χώρες θα αποτρέψει την επανάληψη τέτοιων γεγονότων και θα οδηγήσει σε βελτιωμένη εργασιακή συνεργασία στο μέλλον.

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Προϋπολογισμών (12.12.2006)

προς την Επιτροπή Αλιείας

σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου σχετικά με τη σύναψη συμφωνίας αλιευτικής σύμπραξης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Δημοκρατίας της Γκαμπόν
(COM(2006)0454 – C6‑0303/2006 – 2006/0156(CNS))

Συντάκτρια γνωμοδότησης: Helga Trüpel

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Η παρούσα πρόταση της Επιτροπής είναι η πλέον πρόσφατη στις συνεχιζόμενες προσπάθειές της για τη μετατροπή των υφιστάμενων "αλιευτικών συμφωνιών" σε "συμφωνίες αλιευτικής σύμπραξης" αφού λήγουν τα πρωτόκολλα των παλαιότερων συμφωνιών.

Το νέο πρωτόκολλο θα παράσχει τη δυνατότητα πρόσβασης του στόλου αλιείας τόνου της ΕΕ στα ύδατα της Γκαμπόν για περίοδο έξι ετών από τις 3 Δεκεμβρίου 2005 με την ακόλουθη κατανομή:

 

2006-2011

2001-2005

Θυνναλιευτικά γρι-γρι

24 (Ισπανία, Γαλλία)

38 (Ισπανία, Γαλλία)

Παραγαδιάρικα επιφανείας

16 (Ισπανία, Πορτογαλία)

26 (Ισπανία, Πορτογαλία)

Μηχανότρατες (γαρίδες, κεφαλόποδες)

--

1 200 GRT (Ισπανία; Ελλάδα)

Αυτό αποτελεί μείωση στην πρόσβαση περίπου 40% στον αριθμό των σκαφών αλιείας τόνου. Ωστόσο, η ποσότητα τόνου την οποία οι στόλοι επιτρέπεται να αλιεύσουν έχει αυξηθεί ελαφρώς, από 10 500 τόνους ανά έτος σε 11 000 τόνους.

Σε αντάλλαγμα για το δικαίωμα αλιείας, η ΕΕ θα καταβάλει στην κυβέρνηση της Γκαμπόν συνολικό ποσόν ύψους 860 000 € ανά έτος το οποίο αποτελείται από 715 000 € ως αντιστάθμιση για την ποσότητα αναφοράς ύψους 11 000 τόνων τόνου το χρόνο και από ένα ειδικό ποσόν ύψους 145 000 € το χρόνο για τη στήριξη και υλοποίηση πρωτοβουλιών που αναλαμβάνονται στο πλαίσιο της τομεακής αλιευτικής πολιτικής της Γκαμπόν. Αυτό αποτελεί μείωση σε σχέση με το προηγούμενο πρωτόκολλο - 1 262 500 € το έτος.

Εκτός της συνεισφοράς της ΕΕ, οι πλοιοκτήτες πρέπει να καταβάλουν τέλη αδείας και η Επιτροπή υπολογίζει ότι αυτά τα τέλη ανέρχονται σε επιπλέον 142 000 € για την Γκαμπόν. Και πάλι τηρώντας τη δέσμευσή της να αυξηθεί το μερίδιο της βιομηχανίας στο κόστος αυτών των συμφωνιών, τα τέλη τα οποία καταβάλλουν οι πλοιοκτήτες ανά τόνο δηλωμένου αλιευμένου τόνου έχουν αυξηθεί στα 35 € από 25 € βάσει του προηγούμενου πρωτοκόλλου.

Στις νέες συμφωνίες σύμπραξης, μια μικτή επιτροπή καταρτίζει ένα πολυετές "τομεακό αλιευτικό πρόγραμμα" βάσει του οποίου αποφασίζεται κάθε χρόνο η δαπάνη του 60% της συνολικής αντιστάθμισης την οποία η Γκαμπόν έχει διαθέσει για την ανάπτυξη υπεύθυνης αλιείας. Θα καθορισθούν στόχοι και θα αναπτυχθούν διαδικασίες για την αξιολόγηση των επιτευχθέντων αποτελεσμάτων κάθε χρόνο. Αυτή η νέα προσέγγιση παρέχει τη δυνατότητα βελτίωσης της διαχείρισης της συμφωνίας καθώς και της διαφάνειάς της εάν οι πληροφορίες κοινοποιούνται. Η Επιτροπή Προϋπολογισμών θα πρέπει να επιμείνει να τηρείται ενήμερη σχετικά με αυτές τις αξιολογήσεις. Επειδή αυτό αποτελεί μια νέα εξέλιξη στα πρωτόκολλα, είναι πάρα πολύ νωρίς να ειπωθεί εάν αυτό αποδειχθεί χρήσιμο, οδηγώντας σε μια περισσότερο υπεύθυνη και βιώσιμη αλιεία στην Γκαμπόν, και γι' αυτό πρέπει να παρακολουθήσουμε προσεκτικά αυτή την εξέλιξη.

Στις αξιολογήσεις μιας σειράς αλιευτικών συμφωνιών (π.χ. Πράσινο Ακρωτήριο, Ακτή του Ελεφαντοστού, Σάο Τομέ και Πρίντσιπε), ένα σοβαρό επαναλαμβανόμενο πρόβλημα υπήρξε η έλλειψη της σωστής δήλωσης των αλιευμάτων. Εάν τα σκάφη δεν εκπληρώνουν αυτή την πλέον θεμελιώδη ευθύνη αλιείας, είναι δύσκολο να κατανοήσει κανείς γιατί θα πρέπει να συνεχίζουν να επωφελούνται από μια σημαντική επιδότηση της ΕΕ - ενίσχυση στην αλιεία τρίτης χώρας. Κατά συνέπεια προτείνεται τροπολογία που να μην επιτρέπει στα σκάφη τα οποία δεν δηλώνουν τα αλιεύματά τους να συνεχίσουν να λαμβάνουν άδειες βάσει της παρούσας συμφωνίας.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Προϋπολογισμών καλεί την Επιτροπή Αλιείας, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να ενσωματώσει στην έκθεσή της τις ακόλουθες τροπολογίες:

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή[1]Τροπολογίες του Κοινοβουλίου

Τροπολογία 1

Άρθρο 3α (νέο)

 

Άρθρο 3α

 

Η Επιτροπή υποβάλλει κάθε χρόνο έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο σχετικά με τα αποτελέσματα του πολυετούς τομεακού προγράμματος το οποίο περιγράφεται στο άρθρο 7 του Πρωτοκόλλου.

Αιτιολόγηση

Προκειμένου να αξιολογηθεί κατά πόσον η αντιστάθμιση που καταβλήθηκε από την ΕΕ διατέθηκε σωστά και πράγματι προωθεί τη βιώσιμη χρήση των αλιευτικών πόρων της Γκαμπόν, η Επιτροπή θα πρέπει να υποβάλλει κάθε χρόνο έκθεση στο Κοινοβούλιο.

Τροπολογία 2

Άρθρο 3β (νέο)

 

Άρθρο 3β

 

Η Επιτροπή αξιολογεί κάθε χρόνο κατά πόσον κράτη μέλη των οποίων τα σκάφη ασκούν δραστηριότητα βάσει του παρόντος πρωτοκόλλου έχουν συμμορφωθεί με τις απαιτήσεις δήλωσης των αλιευμάτων.

Αιτιολόγηση

Τα σκάφη τα οποία δεν συμμορφώνονται με την πλέον βασική απαίτηση της δήλωσης των αλιευμάτων τους δεν θα πρέπει να επωφελούνται από οικονομική ενίσχυση της ΕΕ.

Τροπολογία 3

Άρθρο 3γ (νέο)

 

Άρθρο 3γ

 

Πριν τη λήξη του Πρωτοκόλλου και πριν την έναρξη νέων διαπραγματεύσεων για πιθανή ανανέωσή του, η Επιτροπή υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο μια εκ των υστέρων αξιολόγηση του Πρωτοκόλλου, συμπεριλαμβανομένης ανάλυσης κόστους-ωφέλειας.

Αιτιολόγηση

Μια αξιολόγηση του παρόντος Πρωτοκόλλου είναι αναγκαία πριν την έναρξη νέων διαπραγματεύσεων προκειμένου να γίνουν γνωστές οι ενδεχόμενες αλλαγές που θα πρέπει να περιληφθούν σε μια πιθανή ανανέωσή του.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Τίτλος

Πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου σχετικά με τη σύναψη συμφωνίας αλιευτικής σύμπραξης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Δημοκρατίας της Γκαμπόν

Έγγραφα αναφοράς

COM(2006)0454 – C6‑0303/2006 – 2006/0156(CNS)

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

PECH

Γνωμοδότηση της
  Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

BUDG
28.9.2006

Ενισχυμένη συνεργασία - ημερομηνία αναγγελίας στην ολομέλεια

 

Συντάκτης(τρια) γνωμοδότησης
  Ημερομηνία ορισμού

Helga Trüpel

4.9.2006

Συντάκτης(τρια) γνωμοδότησης που αντικαταστάθηκε

 

 

 

 

Εξέταση στην επιτροπή

11.12.2006

 

 

 

 

Ημερομηνία της έγκρισης

11.12.2006

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+ :

- :

0 :

19

 

 

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Reimer Böge, Herbert Bösch, Simon Busuttil, Gérard Deprez, Valdis Dombrovskis, Brigitte Douay, Szabolcs Fazakas, Salvador Garriga Polledo, Nathalie Griesbeck, Catherine Guy-Quint, Anne E. Jensen, Janusz Lewandowski, Vladimír Maňka, Jan Mulder, Esko Seppänen, László Surján, Kyösti Virrankoski

Αναπληρωτής(ές) παρών(όντες) κατά την τελική ψηφοφορία

Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Peter Šťastný

Αναπληρωτής(ές) (άρθρο 178, παρ. 2) παρών(όντες) κατά την τελική ψηφοφορία

 

Παρατηρήσεις (πληροφορίες που διατίθενται σε μία μόνο γλώσσα)

...

  • [1]  Δεν έχει δημοσιευθεί ακόμη στην ΕΕ.

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Ανάπτυξης (5.10.2006)

προς την Επιτροπή Αλιείας

σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου για τη σύναψη της συμφωνίας αλιευτικής σύμπραξης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Δημοκρατίας της Γκαμπόν
(COM(2006)0454 – C6‑0303/2006 – 2006/0156(CNS))

Συντάκτρια γνωμοδότησης: Luisa Morgantini

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την αναπτυξιακή συνεργασία και η κοινή αλιευτική πολιτική πρέπει να είναι συνεπείς, συμπληρωματικές και συντονισμένες, να συμβάλλουν δε γενικότερα στη μείωση της φτώχειας και στη βιώσιμη ανάπτυξη των ενδιαφερομένων χωρών.

Η ΕΕ δεσμεύτηκε να εξασφαλίσει το βιώσιμο της αλιείας ανά τον κόσμο, όπως ορίσθηκε κατά τη διάσκεψη κορυφής των Ηνωμένων Εθνών του 2002 στο Γιοχάνεσμπουργκ, διατηρώντας ή αποκαθιστώντας τα επίπεδα αποθεμάτων προκειμένου να παράγεται το ανώτατο όριο βιώσιμης απόδοσης.

Η ΕΕ έκανε δεκτό τον "Κώδικα ορθής συμπεριφοράς για μια υπεύθυνα ασκούμενη αλιεία" του Οργανισμού Τροφίμων και Γεωργίας του ΟΗΕ".

Η παρουσία της ΕΕ σε απόμακρες αλιευτικές περιοχές αποτελεί νόμιμο στόχο, πρέπει όμως να υπενθυμίσουμε πως τα συμφέροντα της κοινοτικής αλιείας πρέπει να προστατεύονται παράλληλα προς τα συμφέροντα των αναπτυσσομένων κρατών με τα οποία υπογράφονται αλιευτικές συμφωνίες.

Για το λόγο αυτό επικροτούμε το ψήφισμα της Μικτής Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης ΑΚΕ-ΕΕ της 22ας Ιουνίου 2006 σχετικά με "την αλιεία και τις κοινωνικές και περιβαλλοντικές πτυχές της στις αναπτυσσόμενες χώρες", και συγκεκριμένα τη θέση του ότι η προστασία των αλιευτικών συμφερόντων ΕΕ και ΑΚΕ πρέπει να συντονίζεται με βιώσιμη διαχείριση των αλιευτικών πόρων από οικονομικής, κοινωνικής και περιβαλλοντικής άποψης, αφενός, και τα μέσα διαβίωσης των παράκτιων κοινοτήτων που εξαρτώνται από την αλιεία, αφετέρου.

Τονίζουμε επίσης την παρατήρηση που περιείχε η συμφωνία αλιευτικής εταιρικής σχέσης ΑΚΕ-ΕΕ για τη συμφωνία της Κοτονού. Επιμένουμε ότι πρέπει να ληφθεί πλήρως υπόψη το άρθρο 9 της συμφωνίας της Κοτονού περί ανθρωπίνων δικαιωμάτων, δημοκρατικών αρχών, χρηστής διακυβέρνησης και κράτους δικαίου, και επιδοκιμάζουμε τις εγγυήσεις που παρέχουν στην Επιτροπή Ανάπτυξης οι υπηρεσίες της Επιτροπής ότι θα μελετήσουν το περιεχόμενο του άρθρου 9 κατά τη διαπραγμάτευση συμφωνιών με αναπτυσσόμενες χώρες, συμπεριλαμβανομένων και αναπτυσσόμενων χωρών μη ΑΚΕ.

Η προτεινόμενη συμφωνία θα αντικαταστήσει τη συμφωνία ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα και τη Δημοκρατία της Γκαμπόν, η οποία τέθηκε σε ισχύ στις 3 Δεκεμβρίου 2001.

Το πρωτόκολλο στην προτεινόμενη συμφωνία έχει συναφθεί για εξαετή περίοδο από της ημερομηνίας κατά την οποία θα ολοκληρωθούν οι ενδεδειγμένες διαδικασίες έγκρισης. Μπορεί να ανανεωθεί σιωπηρά για άλλα έξι έτη.

Το πρωτόκολλο στην προτεινόμενη συμφωνία παρέχει αλιευτικές δυνατότητες για 24 τοναλιευτικά καταψύκτες και 16 τράτες με παραγάδια επιφανείας, από την Ισπανία, Πορτογαλία και Γαλλία, με σύνολο 40 άδειες.

Η χρηματική αντιστάθμιση ορίζεται σε 860 000 ευρώ ανά έτος. Από το ποσό αυτό τα 715 000 ευρώ καλύπτουν ένα αλιευτικό βάρος 11 000 τόνων ανά έτος. Ένα πρόσθετο ποσό 145 000 ευρώ ανά έτος αποσκοπεί στη στήριξη και εκτέλεση πρωτοβουλιών που αναλαμβάνονται στο πλαίσιο της τομεακής αλιευτικής πολιτικής της Γκαμπόν.

Αν η συνολική ποσότητα αλιευμάτων υπερβεί τους 11 000 τόνους ανά έτος, η χρηματική αντιστάθμιση θα αυξηθεί κατά 65 ευρώ για κάθε πρόσθετο αλιευόμενο τόνο.

Οι αμοιβές των πλοιοκτητών θα μπορούσαν να δημιουργήσουν ένα πρόσθετο ετήσιο εισόδημα περίπου 142 000 ευρώ για την Γκαμπόν.

Επικροτούμε τον αναφερόμενο σύνδεσμο με τις εθνικές πρωτοβουλίες και ελπίζουμε ότι αυτές θα συμπεριλάβουν τη χρηματοδότηση των σχεδίων τοπικής υποδομής για τη μεταποίηση και εμπορία των ψαριών, όπου με τον τρόπο αυτό ο τοπικός πληθυσμός θα προχωρήσει πέρα από την αλιεία μόνο προς εγχώρια κατανάλωση.

Επικροτούμε επίσης το γεγονός πως η συμφωνία βασίζεται εν μέρει σε μια εκ των υστέρων και μια εκ των προτέρων εκτίμηση της τοπικής αλιείας και ότι προϋποθέτει επιστημονική και τεχνική συνεργασία με τις τοπικές αρχές. Το προαναφερθέν ψήφισμα ΑΚΕ-ΕΕ κρίνει πως η επιστημονική αξιολόγηση των πόρων πρέπει να είναι προϋπόθεση για την πρόσβαση στην αλιεία, και πως μια ετήσια αξιολόγηση των πόρων πρέπει να αποτελέσει όρο για την απόκτηση και άλλων αλιευτικών αδειών. Αυτό το υποστηρίζουμε και ζητούμε και από τα δυο μέρη να το λάβουν υπόψη.

Δεν υποστηρίζουμε την διαδικασία που εγκρίθηκε για αυτή τη συμφωνία διότι το Κοινοβούλιο θα έπρεπε να είχε διαδραματίσει κάποιο ρόλο στην εντολή διαπραγμάτευσης που έδωσε το Συμβούλιο στην Επιτροπή, και θα έπρεπε να έχει ενημερωθεί για την εξέλιξη των διαπραγματεύσεων.

Το Κοινοβούλιο κλήθηκε να εκφράσει τη γνώμη του για την προταθείσα συμφωνία τον Αύγουστο 2006, δηλαδή δέκα μήνες μετά την έναρξη της συμφωνίας η οποία επρόκειτο να τεθεί σε ισχύ στις 3 Δεκεμβρίου 2005. Το Κοινοβούλιο πρέπει να εκφράσει την αντίθεσή του και να δηλώσει πως αυτό είναι απαράδεκτο.

Η Επιτροπή και το Συμβούλιο πρέπει να καταλήξουν σε συμφωνία ως προς του όρους βάσει των οποίων το Κοινοβούλιο θα είχε μια πραγματική ευκαιρία να εκφράσει τη γνώμη του. Ελλείψει μιας τέτοιας συμφωνίας, θα αναγκασθεί η Επιτροπή Αλιείας να διαμαρτυρηθεί γι' αυτή την κατάσταση όπου θα μπορούσε να φθάσει ακόμα και στην καταψήφιση των αλιευτικών συμφωνιών που υποβλήθηκαν βάσει της ισχύουσας διαδικασίας.

Επιδοκιμάζουμε λοιπόν την απόφαση που έλαβε η Επιτροπή Ανάπτυξης να οργανώσει ακρόαση το 2007 με θέμα τις συμφωνίες αλιευτικής εταιρικής σχέσης και το ρόλο που διαδραματίζει το Κοινοβούλιο στις διαδικασίες ως πρώτο βήμα προς αυτή την κατεύθυνση.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Ανάπτυξης καλεί την Επιτροπή Αλιείας, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να ενσωματώσει στην έκθεσή της τις ακόλουθες τροπολογίες:

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή[1]Τροπολογίες του Κοινοβουλίου

Τροπολογία 1

Αιτιολογική σκέψη 2α (νέα)

 

(2α) Η κοινοτική χρηματική αντιστάθμιση χρησιμοποιείται για την ενίσχυση των παράκτιων πληθυσμών που εξαρτώνται από την αλιεία καθώς και για τη δημιουργία μικρών τοπικών βιομηχανιών κατάψυξης και μεταποίησης·

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Τίτλος

Πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου για τη σύναψη της συμφωνίας αλιευτικής σύμπραξης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Δημοκρατίας της Γκαμπόν

Έγγραφα αναφοράς

COM(2006)0454 – C6‑0282/2006 – 2006/0156(CNS)

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

PECH

Γνωμοδότηση της
  Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

DEVE
28.9.2006

Ενισχυμένη συνεργασία - ημερομηνία αναγγελίας στην ολομέλεια

 

Συντάκτης(τρια) γνωμοδότησης
  Ημερομηνία ορισμού

Luisa Morgantini
4.9.2006

Συντάκτης(τρια) γνωμοδότησης που αντικαταστάθηκε

 

 

 

 

Εξέταση στην επιτροπή

3.10.2006

 

 

 

 

Ημερομηνία της έγκρισης

3.10.2006

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+ :

- :

0 :

26

0

0

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Margrete Auken, Alessandro Battilocchio, Margrietus van den Berg, Danutė Budreikaitė, Marie-Arlette Carlotti, Thierry Cornillet, Nirj Deva, Alexandra Dobolyi, Michael Gahler, Filip Andrzej Kaczmarek, Glenys Kinnock, Maria Martens, Miguel Angel Martínez Martínez, Gay Mitchell, Luisa Morgantini, José Javier Pomés Ruiz, Horst Posdorf, Frithjof Schmidt, Jürgen Schröder, Anna Záborská, Mauro Zani

Αναπληρωτής(ές) παρών(όντες) κατά την τελική ψηφοφορία

Milan Gaľa, Μανώλης Μαυρομμάτης, Anne Van Lancker, Anders Wijkman, Gabriele Zimmer

Αναπληρωτής(ές) (άρθρο 178, παρ. 2) παρών(όντες) κατά την τελική ψηφοφορία

 

Παρατηρήσεις (πληροφορίες που διατίθενται σε μία μόνο γλώσσα)

 

  • [1]  Δεν έχει δημοσιευθεί ακόμη στην ΕΕ.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Τίτλος

Πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου που αφορά τη σύναψη της συμφωνίας αλιευτικής σύμπραξης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Δημοκρατίας της Γκαμπόν

Έγγραφα αναφοράς

COM(2006)0454 – C6-0303/2006 – 2006/0156(CNS)

Ημερομηνία κλήσης του ΕΚ προς γνωμοδότηση

20.9.2006

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας
  Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

PECH
28.9.2006

Γνωμοδοτική(ές) επιτροπή(ές)
  Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

BUDG
28.9.2006

DEVE
28.9.2006

 

 

 

Αποφάσισε να μη γνωμοδοτήσει
  Ημερομηνία της απόφασης

 

 

 

 

 

Ενισχυμένη συνεργασία
  Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

 

 

 

 

 

Εισηγητής(ές)
  Ημερομηνία ορισμού

Σταύρος Αρναουτάκης
24.11.2005

 

Εισηγητής(ές) που αντικαταστάθηκε/καν

 

 

Απλοποιημένη διαδικασία - Ημερομηνία απόφασης

 

Αμφισβήτηση της νομικής βάσης
  Ημερομ. γνωμοδότησης JURI

 

 

 

Τροποποίηση του χρηματοδοτικού κονδυλίου
  Ημερομ. γνωμοδότησης BUDG

 

 

 

Διαβούλευση με την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή - Ημερομ. απόφασης στην ολομέλεια

 

Διαβούλευση με την Επιτροπή των Περιφερειών - Ημερομ. απόφασης στην ολομέλεια

 

Εξέταση στην επιτροπή

13.9.2006

3.10.2006

20.11.2006

21.12.2006

 

Ημερομηνία έγκρισης

21.12.2006

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

-:

0:

16

2

0

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

James Hugh Allister, Σταύρος Αρναουτάκης, Elspeth Attwooll, Iles Braghetto, Niels Busk, Luis Manuel Capoulas Santos, Paulo Casaca, Zdzisław Kazimierz Chmielewski, Ιωάννης Γκλαβάκης, Alfred Gomolka, Ian Hudghton, Heinz Kindermann, Rosa Miguélez Ramos, Philippe Morillon, Dirk Sterckx, Struan Stevenson, Daniel Varela Suanzes-Carpegna

Αναπληρωτής(ές) παρών(όντες) κατά την τελική ψηφοφορία

James Nicholson, Carl Schlyter

Αναπληρωτής(ές) (άρθρο 178, παρ. 2) παρών(όντες) κατά την τελική ψηφοφορία

 

Ημερομηνία κατάθεσης

21.12.2006

 

Παρατηρήσεις (πληροφορίες που διατίθενται σε μία μόνον γλώσσα)