MIETINTÖ ehdotuksesta neuvoston asetukseksi Euroopan yhteisön ja Gabonin tasavallan välisen kalastuskumppanuussopimuksen tekemisestä

21.12.2006 - (KOM(2006)0454 – C6‑0303/2006 – 2006/0156(CNS)) - *

Kalatalousvaliokunta
Esittelijä: Stavros Arnaoutakis

Menettely : 2006/0156(CNS)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari :  
A6-0477/2006
Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :
A6-0477/2006
Hyväksytyt tekstit :

LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

ehdotuksesta neuvoston asetukseksi Euroopan yhteisön ja Gabonin tasavallan välisen kalastuskumppanuussopimuksen tekemisestä

(KOM(2006)0454 – C6‑0303/2006 – 2006/0156(CNS))

(Kuulemismenettely)

Euroopan parlamentti, joka

–   ottaa huomioon ehdotuksen neuvoston asetukseksi (KOM(2006)0454)[1],

–   ottaa huomioon EY:n perustamissopimuksen 300 artiklan 2 kohdan ensimmäisen alakohdan,

–   ottaa huomioon EY:n perustamissopimuksen 300 artiklan 3 kohdan ensimmäisen alakohdan, jonka mukaisesti neuvosto on kuullut parlamenttia (C6‑0303/2006),

–   ottaa huomioon työjärjestyksen 51 artiklan ja 83 artiklan 7 kohdan,

–   ottaa huomioon kalatalousvaliokunnan mietinnön ja budjettivaliokunnan ja kehitysyhteistyövaliokunnan lausunnot (A6‑0477/2006),

1.  hyväksyy ehdotuksen neuvoston asetukseksi sellaisena kuin se on tarkistettuna ja hyväksyy sopimuksen tekemisen;

2.  kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä jäsenvaltioiden ja Gabonin tasavallan hallituksille ja parlamenteille.

.

Komission tekstiParlamentin tarkistukset

Tarkistus 1

Johdanto-osan 2 a kappale (uusi)

 

(2 a) EY:n taloudellista korvausta on käytettävä myös kalataloudesta riippuvaisten rannikkoyhteisöjen kehittämiseen ja pienten paikallisten kalanpakastus- ja kalanjalostusyritysten perustamiseen.

Tarkistus 2

3 a artikla (uusi)

 

3 a artikla

 

Komission on annettava Euroopan parlamentille ja neuvostolle kertomus sopimuksen soveltamisesta ja sen toimeenpanoa koskevista olosuhteista pöytäkirjan soveltamiskauden viimeisen vuoden aikana ja ennen kuin uusi sopimus tehdään tai ennen kuin tähän asetukseen liitetyn sopimuksen soveltamiskautta jatketaan.

Perustelut

Komission on tiedotettava parlamentille ja neuvostolle kyseistä sopimusta koskevasta yleisestä arviointikertomuksesta. Vasta tämän jälkeen voidaan aloittaa uutta kalastussopimusta koskevat neuvottelut tai jatkaa voimassaolevaa sopimusta.

Tarkistus 3

3 b artikla (uusi)

3 b artikla

 

Komissio raportoi vuosittain Euroopan parlamentille ja neuvostolle pöytäkirjan 7 artiklan tarkoittaman monivuotisen alakohtaisen ohjelman tuloksista.

Perustelu

Komission olisi raportoitava vuosittain parlamentille, jotta voidaan arvioida, onko EU:n maksamasta korvauksesta tehty asianmukaisesti selkoa ja edistääkö se todellakin Gabonin kalavarojen kestävää käyttöä.

Tarkistus 4

3 c artikla (uusi)

 

3 c artikla

 

Neuvosto myöntää tarvittaessa komissiolle neuvotteluvaltuudet uuden pöytäkirjan hyväksymiseksi komission toimittaman, 3 a artiklassa tarkoitetun kertomuksen perusteella ja kuultuaan ensin Euroopan parlamenttia.

Perustelut

Parlamentti ja neuvosto voivat täyttää velvollisuutensa vain, jos niillä on käytettävissään kalastussopimuksen toimeenpanoa koskeva arviointikertomus.

Tarkistus 5

3 d artikla (uusi)

3 d artikla

 

Komissio arvioi vuosittain, ovatko jäsenvaltiot, joiden alukset toimivat tämän pöytäkirjan nojalla, noudattaneet ilmoittamisvaatimuksia.

Perustelu

Alusten, jotka eivät noudata perusvaatimusta eli eivät ilmoita saaliitaan, ei pitäisi hyötyä EU:n taloudellisesta tuesta.

  • [1]  Ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä.

PERUSTELUT

JOHDANTO

Tämä komission ehdotus monivuotiseksi kumppanuussopimukseksi, joka koskee suhteita Gabonin kanssa kalastusalalla, perustuu vastavuoroisen yhteistyön periaatteeseen ja sen tavoitteena on kestävä kalastus nykyistä laajemmalla alueella. Se on osa yhteisen kalastuspolitiikan ulkoista ulottuvuutta koskevaa kumppanuusmallia, jota ehdotettiin osana yhteisen kalastuspolitiikan tarkistusta vuonna 2002 ja joka esitettiin komission tiedonannossa yhdennetystä toimintakehyksestä kolmansien maiden kanssa tehtäviä kalastuskumppanuussopimuksia varten[1].

Tällä mallilla, johon sisältyy kehittynyt kumppanuusjärjestelmä, pyritään varmistamaan, että kaukaisilla vesillä toimivan EU:n laivaston edut suojataan ja että edellytyksiä kestävän kalastuksen aikaan saamiseksi kumppanin vesillä vahvistetaan. Euroopan parlamentti hyväksyi mallin lokakuussa 2003 antamallaan päätöslauselmalla[2] ja neuvosto sittemmin kesäkuussa 2004 antamillaan päätelmillä.

Näin ollen sopimus menee aiemman Gabonin vesille pääsyä koskevan sopimuksen suppeaa kaupallista soveltamisalaa pitemmälle ja – kuten komissio itse on todennut – avaa uuden luvun EU:n ja Gabonin välisessä yhteistyössä.

SOPIMUKSEN ARVIOINTI

Esittelijä pitää myönteisenä komission päätöstä, joka perustuu alueen kalakantojen tilaa koskeviin viimeaikaisiin tieteellisiin tietoihin ja jolla pyritään vähentämään sopimuksessa määrättyjä kalastusmahdollisuuksia. Lisäksi on tähdennettävä kalastusalusten satelliittiseurannan sisällyttämistä sopimukseen varsinkin laittoman, ilmoittamattoman ja sääntelemättömän kalastuksen osalta.

Kun otetaan kuitenkin huomioon se, että Euroopan parlamentille ei annettu mahdollisuutta tarkkailla sopimuksen valmistelua tai siihen johtaneita neuvotteluja, on syytä kiinnittää huomiota pöytäkirjan useisiin puutteisiin ja epäselvyyksiin, jotka eivät ole EU:n kalastuspolitiikan mukaisia.

Sopimuksessa määrättyjen kalastusmahdollisuuksien ja taloudellisen korvauksen vahvistamista koskevan pöytäkirjan osalta:

Konkreettisesti tarkasteltuna 3 artiklan, jonka otsikko on ”Yhteistyö vastuullisen kalastuksen alalla – Tieteellinen kokous”, 4 kohdassa viitataan ainoastaan yleisiin periaatteisiin, joiden tavoitteena on kalavarojen kestävä hoito, sekä seurauksiin, joita yhteisön alusten toiminnasta voi mahdollisesti aiheutua. Siinä ei kuitenkaan viitata luonnolliseen ympäristöön, jossa kalastusta harjoitetaan, vesien laatuun, alueella olevien öljytuotteiden todennäköisesti aiheuttamaan pilaantumiseen, muista seikoista johtuvaan ekosysteemin järkkymiseen ja näiden kaikkien tekijöiden vaikutuksista kalansaaliisiin.

·   7 artikla, ”Vastuullisen kalastuksen edistäminen Gabonin vesillä”, ja erityisesti 2 kohta, joka perustuu sopimuksen 9 artiklaan: kolmen kuukauden kuluttua pöytäkirjan voimaantulosta laaditaan alakohtainen monivuotinen ohjelma, jolle on asetettu kolme päätavoitetta:

1.  Vuosittaista ja monivuotista lähtökohtaa koskevat suuntaviivat

2.  Tavoitteiden saavuttaminen edistämällä kestävää kalastusta

3.  Arviointiperusteet

Vaikka yleinen kehys ja pääperiaatteet ovatkin asianmukaisia, tämän nimenomaisen artiklan osalta on syytä kysyä, miksi siinä ei määrätä näiden tietojen toimittamisesta jäsenvaltioiden toimivaltaisille viranomaisille ja Euroopan parlamentille, jotta tietoja voisivat arvioida ne tahot, joita pyydetään hyväksymään sopimus.

·   Sopimuksen seurannan ja arvioinnin osalta on todettava, että säädökseen liittyvässä rahoitusselvityksessä viitataan useisiin sopimuksen täytäntöönpanoon liittyviin riskeihin, mm. seuraaviin:

–  alakohtaisen kalastuspolitiikan rahoitukseen osoitettavia määriä ja varustajien maksuja ei osoiteta sovittuihin kohteisiin (petos), ja

–  vieraat laivastot eivät piittaa lisensseistä ja muusta valvonnasta.

Näitä kysymyksiä ei käsitellä pöytäkirjassa lukuun ottamatta epämääräistä viittausta siihen, että olisi toivottavaa tehostaa merikalastuksen valvontaa, tukea satelliittiseurantaa, rahoittaa paikallisten kalastajien hyväksi toteutettavia toimenpiteitä jne.

Näin ollen on ilmeistä, että tässä yleisluonteisessa asiakirjassa jätetään vastaamatta lukuisiin kysymyksiin:

1.  Voivatko toimivaltaiset merenkulkuviranomaiset harjoittaa valvontaa? Onko niillä käytössään asian kannalta merkitykselliset ja välttämättömät välineet ja perusrakenteet (ts. pikaveneitä, helikoptereita jne.), henkilökunta, koulutus ja valmiudet?

2.  Tiedetään, että ulkomaiset – ei yhteisön – alukset, joista monet purjehtivat mukavuuslipun alla, kalastavat Gabonin lainsäädännön joustavuuden ansiosta sen talousvyöhykkeellä. Mitä konkreettisia toimenpiteitä komissio aikoo toteuttaa puuttuakseen tähän tilanteeseen, jossa eurooppalaisten kalastajien on kilpailtava merirosvojen ja rikollisten kanssa?

3.  Voidaanko satelliittiseurannalla saada aikaan välittömiä tuloksia, jotka eivät huku byrokratian sokkeloihin?

4.  Mitä kansallisia ja alueellisia kriteereitä ja prioriteetteja sovelletaan paikallisille kalastajille myönnettävän tuen jakamisessa?

·   Vaikka nykyisessä pöytäkirjassa määrätään mahdollisuudesta katkarapujen pohjakalastukseen, asiaa ei koskaan otettu esille, vaikka Gabonin hallitus myönsi eurooppalaisille aluksille yksityisiä lisenssejä kyseisiin kalastusmahdollisuuksiin. Uudessa sopimuksessa on kumottu nämä mahdollisuudet, ja samalla siihen on lisätty yksinoikeuslauseke (1 artiklan 3 kohta), jossa estetään yhteisön lipun alla purjehtivia aluksia kalastamasta Gabonin talousvyöhykkeellä muulla kuin sopimusehtojen mukaisella tavalla. Onko siis pääteltävä, että katkarapuja yksityisten lisenssien turvin kalastavien alusten on lopetettava toimintansa uuden sopimuksen voimaantulopäivästä alkaen?

·   Yksinoikeuslauseketta ei mainita sopimuksen 3 artiklassa, jossa viitataan sopimuksen perustana oleviin perusperiaatteisiin; se mainitaan ainoastaan pöytäkirjan 1 artiklassa. Tämän vuoksi lausekkeesta tulee toisarvoinen varsinkin siksi, että pöytäkirjan ehtoihin voidaan tehdä tarkistuksia, kun taas sopimuksen määräykset pysyvät ennallaan. Lisäksi on huomattava, että mahdollisten päällekkäisten yksityisten lisenssien varalta ei ole määritelty konkreettisia seuraamuksia, vaikka tällainen päällekkäisyys onkin kielletty pöytäkirjassa.

JOHTOPÄÄTÖS

Edellä esitetyistä kysymyksistä huolimatta uuteen sopimukseen sisältyy monien tärkeiden seikkojen osalta huomattavia parannuksia vanhaan sopimukseen verrattuna, minkä vuoksi se on hyväksyttävä.

Esittelijä haluaa kuitenkin korostaa, että komissio olisi hyötynyt paljon siitä, jos parlamentti olisi ollut täysimääräisesti mukana alustavassa valmisteluvaiheessa ja koko neuvottelujen ajan. Euroopan parlamentille olisi ainakin pitänyt ilmoittaa ajoissa sopimuksen parafoimisesta. Siitä päivästä, jona sopimuspuolet parafoivat sopimuksen, kesti lähes vuoden, ennen kuin teksti toimitettiin Euroopan parlamentille.

·   Tämä ei ole hyväksyttävää ja onkin syytä toivoa, että kolmansien maiden kanssa tehtäviin kalastussopimuksiin nykyisin sovellettava uusi toimielinten välinen sopimus estää tällaisten tapahtumien toistumisen ja johtaa tulevaisuudessa nykyistä parempaan yhteistyösuhteeseen.

budjettivaliokunnaN LAUSUNTO (12.12.2006)

kalatalousvaliokunnalle

ehdotuksesta neuvoston asetukseksi Euroopan yhteisön ja Gabonin tasavallan välisen kalastuskumppanuussopimuksen tekemisestä
(KOM(2006)0454 – C6‑0303/2006 – 2006/0156(CNS))

Valmistelija: Helga Trüpel

LYHYET PERUSTELUT

Tämä komission ehdotus on viimeisin sen jatkuvissa pyrkimyksissä muuttaa nykyiset kalastussopimukset kalastuskumppanuussopimuksiksi, kun edellisten pöytäkirjojen voimassaolo päättyy.

Uudella pöytäkirjalla mahdollistetaan, että EU:n tonnikalalaivasto pääsee Gabonin vesille kuuden vuoden ajaksi 3. joulukuuta 2005 seuraavasti:

 

2006–2011

2001–2005

Nuotta-alukset

24 (Espanja, Ranska)

38 (Espanja, Ranska)

Pintasiima-alukset

16 (Espanja, Portugali)

26 (Espanja, Portugali)

Troolit (katkaravut, pääjalkaiset)

--

1 200 brt (Espanja, Kreikka)

Tämä merkitsee noin 40 prosentin vähennystä alueelle pääsevien tonnikala-alusten määrässä. Laivastolle myönnettyä saalismäärää on kuitenkin nostettu hieman 10 500 tonnista 11 000 tonniin vuodessa.

Kalastusoikeuksistaan EU maksaa Gabonille 860 000 euroa vuodessa, joka käsittää 715 000 euroa korvauksena 11 000 tonnikalakilon viitesaalismäärästä ja erityisen 145 000 euron summan vuodessa Gabonin alakohtaisen kalastuspolitiikan yhteydessä toteutettujen aloitteiden tukemiseen ja toteuttamiseen. Tämä merkitsee 1 262 500 euron laskua edelliseen pöytäkirjaan verrattuna.

EU:n tuen lisäksi alusten omistajien on maksettava lisenssimaksuja. Komission laskelmien mukaan ne voivat tuoda Gabonille 142 000 euroa lisää. Komissio pitää kiinni sitoumuksestaan nostaa alan osuutta näiden sopimusten kustannuksista, joten alusten omistajien maksama maksu pyydetystä ja ilmoitetusta tonnikalatonnista on nostettu 35 euroon aikaisemman pöytäkirjan 25 eurosta.

Uusissa kumppanuussopimuksissa sekakomitea vahvistaa monivuotisen alakohtaisen kalastusohjelman, jossa päätetään miten kunakin vuonna käytetään 60 prosenttia kokonaiskorvauksesta, jonka Gabon on osoittanut vastuullisen kalastuksen kehittämiseen. Kunakin vuonna saavutettujen tulosten arviointia varten asetetaan tavoitteet ja kehitetään menetelmät. Tällä uudella lähestymistavalla on mahdollisuuksia parantaa sopimuksen hallinnointia ja, jos tiedot julkistetaan, myös sen avoimuutta. Budjettivaliokunnan olisi vaadittava, että sille tiedotetaan näistä arvioinneista. Koska kyseessä on uusi kehityssuunta pöytäkirjoissa, on liian aikaista kertoa, osoittautuuko se käyttökelpoiseksi ja johtaako se vastuullisempaan ja kestävämpään kalastukseen Gabonissa, joten meidän on seurattava tätä kehitystä tarkkaavaisesti.

Kalastussopimusten (esim. Kap Verden, Norsunluurannikon, São Tomé ja Príncipen) arvioinneissa suurin toistuva ongelma on ollut saaliiden asianmukaisen raportoinnin puute. Jos alukset eivät täytä tätä kaikkein tärkeintä vastuuta, on vaikeaa nähdä, miksi niiden pitäisi edelleenkin hyötyä huomattavasta EU:n tuesta – tuesta kalastukselle kolmannessa maassa. Tämän vuoksi ehdotetaan tarkistusta sen estämiseksi, että alukset, jotka eivät ilmoita saaliistaan, saavat edelleen lisenssejä sopimuksen nojalla.

TARKISTUKSET

Budjettivaliokunta pyytää asiasta vastaavaa kalatalousvaliokuntaa sisällyttämään mietintöönsä seuraavat tarkistukset:

Komission teksti[1]Parlamentin tarkistukset

Tarkistus 1

3 a artikla (uusi)

3 a artikla

 

Komissio raportoi vuosittain Euroopan parlamentille ja neuvostolle pöytäkirjan 7 artiklan tarkoittaman monivuotisen alakohtaisen ohjelman tuloksista.

Perustelu

Komission olisi raportoitava vuosittain parlamentille, jotta voidaan arvioida, onko EU:n maksamasta korvauksesta tehty asianmukaisesti selkoa ja edistääkö se todellakin Gabonin kalavarojen kestävää käyttöä.

Tarkistus 2

3 b artikla (uusi)

3 b artikla

 

Komissio arvioi vuosittain, ovatko jäsenvaltiot, joiden alukset toimivat tämän pöytäkirjan nojalla, noudattaneet ilmoittamisvaatimuksia.

Perustelu

Alusten, jotka eivät noudata perusvaatimusta eli eivät ilmoita saaliitaan, ei pitäisi hyötyä EU:n taloudellisesta tuesta.

Tarkistus 3

3 c artikla (uusi)

3 c artikla

 

Ennen pöytäkirjan voimassaolon päättymistä ja ennen sen mahdollista uudistamista koskevien uusien neuvottelujen aloittamista, komissio välittää Euroopan parlamentille jälkiarvioinnin pöytäkirjasta, mukaan lukien kustannushyötyanalyysi.

Perustelu

Nykyisen pöytäkirjan arviointi on tarpeen ennen uusien neuvottelujen aloittamista, jotta tiedetään mitä mahdollisia muutoksia olisi sisällytettävä mahdolliseen uuteen versioon.

ASIAN KÄSITTELY

Otsikko

Ehdotus neuvoston asetukseksi Euroopan yhteisön ja Gabonin tasavallan välisen kalastuskumppanuussopimuksen tekemisestä

Menettelynumero

KOM(2006)0454 – C6‑0303/2006 – 2006/0156(CNS)

Asiasta vastaava valiokunta

PECH

Lausunnon antanut valiokunta
  Ilmoitettu istunnossa (pvä)

BUDG
28.9.2006

Tehostettu yhteistyö – ilmoitettu istunnossa (pvä)

 

Valmistelija
  Nimitetty (pvä)

Helga Trüpel
4.9.2006

Alkuperäinen valmistelija

 

Valiokuntakäsittely

11.12.2006

 

 

 

 

Hyväksytty (pvä)

11.12.2006

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

19

 

 

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Reimer Böge, Herbert Bösch, Simon Busuttil, Gérard Deprez, Valdis Dombrovskis, Brigitte Douay, Szabolcs Fazakas, Salvador Garriga Polledo, Nathalie Griesbeck, Catherine Guy-Quint, Anne E. Jensen, Janusz Lewandowski, Vladimír Maňka, Jan Mulder, Esko Seppänen, László Surján, Kyösti Virrankoski

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Peter Šťastný

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (178 art. 2 kohta)

 

Huomautuksia (saatavilla vain yhdellä kielellä)

...

  • [1]  Ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä.

kehitysyhteistyövaliokunnaN LAUSUNTO (5.10.2006)

kalatalousvaliokunnalle

ehdotuksesta neuvoston asetukseksi Euroopan yhteisön ja Gabonin tasavallan välisen kalastuskumppanuussopimuksen tekemisestä
(KOM(2006)0454 – C6‑0303/2006 – 2006/0156(CNS))

Valmistelija: Luisa Morgantini

LYHYET PERUSTELUT

Euroopan unionin kehitysyhteistyöpolitiikan ja yhteisen kalastuspolitiikan on oltava johdonmukaisia, toisiaan täydentäviä ja koordinoituja siten, että ne myötävaikuttavat yhdessä köyhyyden vähentämiseen ja kestävään kehitykseen asianomaisissa maissa.

EU on vuonna 2002 pidetyn Yhdistyneiden kansakuntien Johannesburgin huippukokouksen mukaisesti sitoutunut varmistamaan kalastuksen kestävyyden maailmanlaajuisesti säilyttämällä tai elvyttämällä kalakannat kestävän maksimituoton saavuttamiseksi.

EU on hyväksynyt YK:n FAO:n vastuullisen kalastuksen toimintasäännöt.

EU:n läsnäolo kaukaisilla kalastusalueilla on oikeutettu tavoite, mutta ei pidä unohtaa, että EU:n kalatalousalan edut olisi turvattava samanaikaisesti kun kehitetään maita, joiden kanssa on tehty sopimuksia.

Pidämme tämän vuoksi tervetulleena AKT:n ja EU:n yhteisen parlamentaarisen edustajakokouksen 22. kesäkuuta 2006 antamaa päätöslauselmaa kalastuksesta ja siihen liittyvistä sosiaali- ja ympäristönäkökohdista kehitysmaissa. Erityisen tyytyväisenä panemme merkille toteamuksen, että EU:n ja AKT:n kalatalouden etujen puolustaminen on sovitettava yhteen kalavarojen kestävän hoidon kanssa taloudellisesta, sosiaalisesta ja ekologisesta näkökulmasta ja tämän yhteensovittamisen on ulotuttava kalataloudesta elävän paikallisen rannikkoväestön kehittämiseen.

Korostamme lisäksi AKT-maiden ja EU:n kumppanuussopimuksen mainintaa Cotonoun sopimuksen noudattamisesta. Vaadimme, että Cotonoun sopimuksen 9 artikla ihmisoikeuksista, demokraattisista periaatteista, hyvästä hallintotavasta ja oikeusvaltiosta on otettava täysin huomioon. Pidämme myös tervetulleina komission yksiköiden kehitysyhteistyövaliokunnalle antamia takeita siitä, että ne ottavat 9 artiklan sisällön huomioon neuvotellessaan sopimuksista kehitysmaiden, myös muiden kehitysmaiden kuin AKT-maiden, kanssa.

Tällä ehdotetulla sopimuksella korvataan Euroopan yhteisön ja Gabonin tasavallan välinen sopimus, joka tuli voimaan 3. joulukuuta 2001.

Ehdotettuun sopimukseen liittyvä pöytäkirja on tehty kuudeksi vuodeksi siitä päivämäärästä lähtien, kun asianmukaiset hyväksymisprosessit on saatettu päätökseen. Se voidaan uusia automaattisesti kuudeksi lisävuodeksi.

Sopimusehdotukseen liittyvässä pöytäkirjassa taataan kalastusmahdollisuudet Espanjasta, Portugalista ja Ranskasta peräisin olevalle 24 nuottaa käyttävälle tonnikalan pakastusalukselle ja 16 pintasiima-alukselle, eli yhteensä lisenssejä on 40.

Taloudelliseksi korvaukseksi vahvistetaan 860 000 euroa vuodessa. Tästä summasta 715 000 euroa kattaa 11 000 tonnin painoisen vuosisaaliin. Vuosittainen 145 000 euron lisäsumma on tarkoitettu tukemaan ja toteuttamaan aloitteita Gabonin alakohtaisen kalastuspolitiikan yhteydessä.

Jos saaliiden kokonaismäärä ylittää 11 000 tonnia vuodessa, taloudellista korvausta korotetaan 65 eurolla kultakin pyydetyltä lisätonnilta.

Laivanvarustajien maksut voivat tuoda vuodessa noin 142 miljardia lisätuloja Gabonille.

Panemme tyytyväisenä merkille kytköksen kansallisiin aloitteisiin ja toivomme, että niihin sisältyy myös paikallisten infrastruktuurihankkeiden rahoitus kalanjalostusta ja ‑markkinointia varten, millä mahdollistetaan, että paikallinen väestö voi käyttää kalavaroja muuhunkin kuin omiin tarpeisiinsa.

Panemme myös tyytyväisenä merkille, että sopimus perustuu osittain ennakko- ja jälkiarviointiin paikallisesta kalastustoiminnasta ja että siinä suositaan tieteellistä ja teknistä yhteistyötä paikallisviranomaisten kanssa. Edellä mainitussa AKT-maiden ja EU:n päätöslauselmassa katsotaan, että varojen tieteellisen arvioinnin on oltava ennakkoedellytys kalastusoikeuksille ja että varojen vuosittainen arviointi on oltava ehtona lisäkalastuslupien saamiselle. Kannatamme tätä ja pyydämme molempia osapuolia ottamaan sen huomioon.

Emme tue sopimuksen teossa käytettyä menettelyä, koska parlamentilla olisi pitänyt olla sanavaltaa neuvoston komissiolle antamissa neuvotteluvaltuuksissa, ja sille olisi pitänyt tiedottaa neuvottelujen kehityksestä.

Parlamenttia kuultiin ehdotetusta sopimuksesta elokuussa 2006, eli kymmenen kuukautta sen jälkeen, kun sopimus oli parafoitu sen 3. joulukuuta 2005 tarkoitettua voimaantuloa varten. Parlamentin olisi esitettävä vastalauseensa ja pidettävä puoliaan sen suhteen, että tämä ei ole hyväksyttävää.

Komission ja neuvoston on päästävä sopimukseen ehdoista, jotka antaisivat parlamentille todellisen mahdollisuuden tulla kuulluksi. Koska tällaista sopimusta ei ole, kalatalousvaliokunnan olisi saatava parlamentti reagoimaan nykyiseen status quo ‑tilanteeseen – myös siten, että se voi äänestää vastaan nykyisen menettelyn mukaisesti harkittavaksi jätettyjä kalastussopimuksia.

Tämän vuoksi panemme tyytyväisenä merkille kehitysyhteistyövaliokunnan päätöksen järjestää vuonna 2007 kuuleminen kalastuskumppanuussopimuksista ja parlamentin asemasta menettelyissä ensimmäisenä askeleena tähän suuntaan.

TARKISTUKSET

Kehitysyhteistyövaliokunta pyytää asiasta vastaavaa kalatalousvaliokuntaa sisällyttämään mietintöönsä seuraavat tarkistukset:

Komission teksti[1]Parlamentin tarkistukset

Tarkistus 1

Johdanto-osan 2 a kappale (uusi)

 

(2 a) EY:n taloudellista korvausta on käytettävä myös kalataloudesta riippuvaisten rannikkoyhteisöjen kehittämiseen ja pienten paikallisten kalanpakastus- ja kalanjalostusyritysten perustamiseen.

ASIAN KÄSITTELY

Otsikko

Ehdotus neuvoston asetukseksi Euroopan yhteisön ja Gabonin tasavallan välisen kalastuskumppanuussopimuksen tekemisestä

Viiteasiakirjat

KOM(2006)0454 – C6‑0303/2006 – 2006/0156(CNS)

Asiasta vastaava valiokunta

PECH

Lausunnon antanut valiokunta
  Ilmoitettu istunnossa (pvä)

DEVE
28.9.2006

Tehostettu yhteistyö – ilmoitettu istunnossa (pvä)

 

Valmistelija
  Nimitetty (pvä)

Luisa Morgantini
4.9.2006

Alkuperäinen valmistelija

 

Valiokuntakäsittely

3.10.2006

 

 

 

 

Hyväksytty (pvä)

3.10.2006

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

26

0

0

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Margrete Auken, Alessandro Battilocchio, Margrietus van den Berg, Danutė Budreikaitė, Marie-Arlette Carlotti, Thierry Cornillet, Nirj Deva, Alexandra Dobolyi, Michael Gahler, Filip Andrzej Kaczmarek, Glenys Kinnock, Maria Martens, Miguel Angel Martínez Martínez, Gay Mitchell, Luisa Morgantini, José Javier Pomés Ruiz, Horst Posdorf, Frithjof Schmidt, Jürgen Schröder, Anna Záborská, Mauro Zani

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Milan Gaľa, Manolis Mavrommatis, Anne Van Lancker, Anders Wijkman, Gabriele Zimmer

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (178 art. 2 kohta)

 

Huomautuksia (saatavilla vain yhdellä kielellä)

 

  • [1]  Ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä.

ASIAN KÄSITTELY

Otsikko

Ehdotus neuvoston asetukseksi Euroopan yhteisön ja Gabonin tasavallan välisen kalastuskumppanuussopimuksen tekemisestä

Viiteasiakirjat

KOM(2006)0454 – C6-0303/2006 – 2006/0156(CNS)

EP:n kuuleminen (pvä)

20.9.2006

Asiasta vastaava valiokunta
  Ilmoitettu istunnossa (pvä)

PECH
28.9.2006

Valiokunnat, joilta on pyydetty lausunto
  Ilmoitettu istunnossa (pvä)

BUDG
28.9.2006

DEVE
28.9.2006

 

 

 

Valiokunnat, jotka eivät antaneet lausuntoa
  Päätös tehty (pvä)

 

 

 

 

 

Tehostettu yhteistyö
  Ilmoitettu istunnossa (pvä)

 

 

 

 

 

Esittelijä(t)
  Nimitetty (pvä)

Stavros Arnaoutakis
24.11.2005

 

Alkuperäinen esittelijä

 

 

Yksinkertaistettu menettely – päätös tehty (pvä)

 

Oikeusperustan kyseenalaistaminen
  JURI-lausunto annettu (pvä)

 

/

 

Rahoitusmäärän muuttaminen
  BUDG-lausunto annettu (pvä)

 

/

 

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean kuuleminen – päätös tehty istunnossa (pvä)

 

Alueiden komitean kuuleminen – päätös tehty istunnossa (pvä)

 

Valiokuntakäsittely

13.9.2006

3.10.2006

20.11.2006

21.12.2006

 

Hyväksytty (pvä)

21.12.2006

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

16

2

0

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

James Hugh Allister, Stavros Arnaoutakis, Elspeth Attwooll, Iles Braghetto, Niels Busk, Luis Manuel Capoulas Santos, Paulo Casaca, Zdzisław Kazimierz Chmielewski, Ioannis Gklavakis, Alfred Gomolka, Ian Hudghton, Heinz Kindermann, Rosa Miguélez Ramos, Philippe Morillon, Dirk Sterckx, Struan Stevenson, Daniel Varela Suanzes-Carpegna

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

James Nicholson, Carl Schlyter

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (178 art. 2 kohta)

 

Jätetty käsiteltäväksi (pvä)

21.12.2006

Huomautuksia (saatavilla vain yhdellä kielellä)

...