JELENTÉS az Európai Közösség és a Gaboni Köztársaság között létrejött halászati partnerségi megállapodás megkötéséről szóló tanácsi rendeletre irányuló javaslatról

12.12.2006 - (COM(2006)0454 – C6‑0303/2006 – 2006/0156(CNS)) - *

Halászati Bizottság
Előadó: Stavros Arnaoutakis

Eljárás : 2006/0156(CNS)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot :  
A6-0477/2006
Előterjesztett szövegek :
A6-0477/2006
Elfogadott szövegek :

AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

az Európai Közösség és a Gaboni Köztársaság között létrejött halászati partnerségi megállapodás megkötéséről szóló tanácsi rendeletre irányuló javaslatról

(COM(2006)0454 – C6‑0303/2006 – 2006/0156(CNS))

(Konzultációs eljárás)

Az Európai Parlament,

–   tekintettel a tanácsi rendeletre irányuló javaslatra (COM(2006)0454)[1],

–   tekintettel az EK-Szerződés 300. cikke (2) bekezdésének első albekezdésére,

–   tekintettel az EK-Szerződés 300. cikke (3) bekezdésének első albekezdésére, amely értelmében a Tanács konzultált a Parlamenttel (C6‑0303/2006),

–   tekintettel eljárási szabályzata 51. cikkére és 83. cikkének (7) bekezdésére,

–   tekintettel a Halászati Bizottság jelentésére, valamint a Költségvetési Bizottság és a Fejlesztési Bizottság véleményére (A6‑0477/2006),

1.  jóváhagyja a tanácsi rendeletre irányuló javaslatot, annak módosított formájában és jóváhagyja a megállapodás megkötését;

2.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak, valamint a tagállamok kormányainak és parlamentjeinek és a Gaboni Köztársaságnak.

Bizottság által javasolt szövegA Parlament módosításai

Módosítás: 1

(2a) preambulumbekezdés (új)

 

(2a) Az EK pénzügyi hozzájárulását a halászatból élő part menti lakosság támogatására és a helyi kisipari jellegű fagyasztási és feldolgozóipar létrehozására kell fordítani;

Módosítás: 2

3a. cikk (új)

 

3a. cikk

 

A jegyzőkönyv alkalmazási időszakának utolsó évében és bármilyen új megállapodás megkötése vagy az e rendelethez csatolt megállapodás alkalmazási időszakának meghosszabbítása előtt a Bizottság benyújt az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak egy, a megállapodás alkalmazásáról és végrehajtásának körülményeiről szóló jelentést.

Indokolás

A Bizottságnak tájékoztatnia kell a Parlamentet és a Tanácsot a kérdéses megállapodás általános értékelési jelentése tekintetében. Csak ezt követően lehet lépéseket tenni egy új halászati megállapodásról szóló tárgyalás megindítása vagy a jelenlegi megállapodás meghosszabbítása érdekében.

Módosítás: 3

3b. cikk (új)

 

3b. cikk

 

A Bizottság évente jelentést tesz az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a jegyzőkönyv 7. cikkében megfogalmazott többéves ágazati program eredményeiről.

Indokolás

A Bizottság évente jelentést tesz a Parlamentnek annak megvizsgálása érdekében, hogy az Unió által fizetett kompenzációval megfelelően elszámoltak-e, és ténylegesen előmozdítja-e a halászati erőforrások fenntartható felhasználását Gabonban.

Módosítás: 4

3c. cikk (új)

 

3c. cikk

 

A Bizottság által a 3a. cikknek megfelelően benyújtott jelentés alapján és az Európai Parlamenttel folytatott konzultációt követően a Tanács – adott esetben – egy új jegyzőkönyv elfogadása céljából tárgyalási hatáskörrel ruházza fel a Bizottságot.

Indokolás

A Parlament és a Tanács csak egy, a halászati megállapodás végrehajtásáról szóló jelentés tükrében tud megfelelni vonatkozó kötelezettségeinek.

Módosítás: 5

3d. cikk (új)

 

3d. cikk

 

A Bizottság évente megvizsgálja, hogy az e jegyzőkönyv keretében hajókat működtető tagállamok eleget tettek-e a jelentéstételi kötelezettségeknek.

Indokolás

Azon halászhajók, amelyek nem tesznek eleget a legalapvetőbb követelménynek, vagyis hogy jelentést tegyenek a fogásaikról, nem húzhatnak hasznot az EU anyagi támogatásából.

  • [1]  A Hivatalos Lapban még nem tették közzé.

INDOKOLÁS

BEVEZETÉS

Ez a gaboni halászati ágazattal folytatott kapcsolatokra vonatkozó, többéves partnerségi megállapodásra irányuló bizottsági javaslat a kölcsönös együttműködés elvén alapul és célja a fenntartható halászat elérése a tágabb értelemben vett régióban. A közös halászati politika külső vetülete partnerségi megközelítésének részét képezi, amely megközelítést a közös halászati politika 2002-ben történt felülvizsgálatának részeként terjesztettek elő és a harmadik országokkal kötött halászati együttműködési megállapodások átfogó keretéről szóló bizottsági közleményben[1] határoztak meg.

Ezen – a partnerség egy kifinomult mechanizmusáról rendelkező – megközelítés arra irányul, hogy biztosítsák mind az EU távolsági halászflottája érdekeinek védelmét, mind pedig az érintett partner vizeiben a fenntartható halászat elérése feltételeinek megerősítését. A megállapodást az Európai Parlament 2003. októberi állásfoglalásában[2], majd ezt követően a Tanács 2004. júniusi következtetéseiben hagyta jóvá.

A gaboni vizekhez való hozzáférés tekintetében az új megállapodás tehát túllép a korábbi kétoldalú megállapodás szűk kereskedelmi keretén, és – amint azt maga a Bizottság is kimondta – új fejezetet fog nyitni az EU és Gabon közötti együttműködésben.

A Megállapodás értékelése

Az előadó üdvözölni szeretné a Bizottság arra vonatkozó – a régió halállományának állapotával kapcsolatos legújabb tudományos adatokon alapuló – döntését, hogy csökkenti a megállapodásban előírt halászati lehetőségeket. Ezenfelül hangsúlyozni kell a halászhajók műholdas nyomon követése megállapodásba történő felvételének jelentőségét, különösen a jogellenes, nem bejelentett és szabályozatlan halászat elleni küzdelem tekintetében.

Mindazonáltal – figyelembe véve, hogy az Európai Parlament nem kapott lehetőséget arra, hogy figyelemmel kísérje akár az előkészületet, akár a megállapodáshoz vezető tárgyalásokat – fel kell hívni a figyelmet a jegyzőkönyv számos, az EU halászati politikájával nem konzisztens hiányosságára és kétértelműségére.

A halászati lehetőségek és a megállapodásban előírt pénzügyi hozzájárulás megállapításáról szóló jegyzőkönyv tekintetében:

Az „Együttműködés a felelősségteljes halászatért – Tudományos ülés” című 3. cikk (4) bekezdése valójában csak olyan általános elveket említ, amelyek a halászati erőforrások fenntartható kezelésére és a közösségi hajók tevékenységeinek esetleges következményeire irányulnak. Nem történik azonban utalás arra a természetes környezetre, ahol a halászat zajlik, a vizek minőségére, a kőolajtermékekből származó, a régióban meglévő valószínű szennyezésre, az ökoszisztéma más tényezők általi felbolygatására, sem pedig mindezeknek a halfogásokra gyakorolt következményeire.

· A felelősségteljes halászat előmozdítása a gaboni vizeken” címet viselő 7. cikk és különösen a (2) bekezdés tekintetében a megállapodás 9. cikke alapján a jegyzőkönyv hatálybalépése után három hónappal több évre szóló ágazati programot dolgoznak ki a következő három főbb célkitűzéssel:

1.  Iránymutatás éves és többéves alapon

2.  A célkitűzések elérése a fenntartható halászat előmozdítása révén

3.  Értékelési kritériumok.

Miközben az általános keret és az irányadó elvek szilárdak, ebben a cikkben kell felvetni azt a kérdést, hogy miért nem rendelkeztek arról, hogy ezt az információt közölni kell a tagállamok illetékes hatóságaival és az Európai Parlamenttel annak érdekében, hogy az információkat azok értékelhessék, akiket a megállapodás jóváhagyására felszólítottak.

· A megállapodás nyomon követése és értékelése tekintetében a pénzügyi kimutatás a megállapodás végrehajtásával kapcsolatban számos veszélyt tartalmaz, beleértve annak lehetőségét, hogy:

-         a halászati ágazati politika finanszírozására szánt összegeket és a hajótulajdonosok díjait nem megfelelően utalják (csalás)

-         a külföldi flották nem ismerik az engedélyeket és más ellenőrzéseket.

A jegyzőkönyv nem foglalkozik ezekkel a témákkal, attól eltekintve, hogy tartalmaz egy homályos utalást arra a tényre, hogy a tengeri ellenőrzési tevékenységeket javítani, a műholdas nyomon követést pedig támogatni kell, továbbá hogy a helyi halászok érdekében intézkedéseket kell finanszírozni stb.

Nyilvánvaló tehát, hogy ez az általános dokumentum számos megválaszolatlan kérdést vet fel:

1.  Az illetékes tengeri hatóságok tudnak-e ellenőrzéseket végezni? Rendelkeznek-e a megfelelő és szükséges eszközökkel és infrastruktúrával (azaz motorcsónakkal, helikopterrel stb.), személyzettel, képzettséggel és felkészültséggel?

2.  Közismert, hogy a gaboni jogszabályok rugalmasságának köszönhetően a külföldi – nem közösségi –, számos esetben olcsó lobogóval rendelkező hajók a gaboni kizárólagos gazdasági övezetben halásznak. Milyen konkrét intézkedéseket szándékozik elfogadni a Bizottság e helyzet kezelésére, amikor is az európai halászoknak kalózokkal és bűnözőkkel kell versenyezniük?

3.  Képes-e a műholdas nyomon követés olyan közvetlen eredményeket kiváltani, amelyek nem vesznek el a bürokrácia útvesztőjében?

4.  Milyen nemzeti és regionális kritériumokat és prioritásokat fognak alkalmazni a helyi halászoknak adott támogatás elosztására?

· Bár a jelenlegi jegyzőkönyv rendelkezik a fűrészes garnélarákra történő mélytengeri halászat lehetőségéről, ezt sosem vették igénybe, jóllehet a gaboni kormány ugyanazon halászati lehetőségek vonatkozásában magánengedélyeket adott az európai hajóknak. Az új megállapodás visszavonja ezeket a lehetőségeket, ugyanakkor pedig olyan kizárólagossági záradékot (1. cikk, (3) bekezdés) vezet be, ami megakadályozza, hogy a gaboni kizárólagos gazdasági övezetben a közösségi lobogó alatt hajózó hajók a megállapodás kikötéseinek hatályán kívül halásszanak. Vajon levonható-e így az a következtetés, hogy az új megállapodás hatálybalépésének időpontjától magánengedélyek birtokában fűrészes garnélarákra halászó hajók kötelesek lesznek tevékenységeiket megszüntetni?

· A kizárólagossági záradék nem szerepel a megállapodás 3. cikkében – amely cikk azokra az alapvető elvekre vonatkozik, amiken a megállapodás alapul –, a záradékot csupán a jegyzőkönyv 1. cikke említi. A záradék státusza ennélfogva másodlagossá válik, különösen azon tény miatt, hogy a jegyzőkönyv kikötéseit felülvizsgálatnak kell alávetni, míg a megállapodás rendelkezései az idők során nem változnak. Ezen tálmenően pedig nincs konkrét szankció a magánengedélyek párhuzamos megléte esetére, annak ellenére, hogy azt a jegyzőkönyv tiltja.

Következtetés

A fentebb felvetett kérdések ellenére az új megállapodás számos lényeges vonatkozásban jelentős javulásokat kínál a régi megállapodáshoz képest, ezért azt jóvá kell hagyni.

Az előadó azonban szeretné hangsúlyozni, hogy a Bizottság számára előnyösebb lett volna, ha a Parlament teljes mértékben részt vett volna a kezdeti előkészítő szakaszban és a tárgyalásokban. Az Európai Parlamentet legalább a megállapodás parafálásáról kellett volna időben tájékoztatni. A megállapodásnak a két fél általi parafálásától számított majdnem egy évbe telt, hogy a szöveget továbbítsák az Európai Parlamentnek.

· Ez elfogadhatatlan és remélik, hogy a harmadik országokkal kötött halászati megállapodások tekintetében jelenleg hatályos új intézményközi egyetértési megállapodás meg fogja akadályozni, hogy ilyen esetek ismét előforduljanak, valamint hogy az a jövőben jobb munkakapcsolathoz fog vezetni.

VÉLEMÉNY a Költségvetési Bizottság részéről (12.12.2006)

a Halászati Bizottság részére

az Európai Közösség és a Gaboni Köztársaság között létrejött halászati partnerségi megállapodás megkötéséről szóló tanácsi rendeletre irányuló javaslatról
(COM(2006)0454 – C6‑0303/2006 – 2006/0156(CNS))

A vélemény előadója: Helga Trüpel

RÖVID INDOKOLÁS

Ez a javaslat a legutóbbi a Bizottság ismételt erőfeszítései sorában, melyek célja, hogy a meglévő „halászati megállapodásokat” „halászati partnerségi megállapodásokra” alakítsa át, mivel az előbbiek jegyzőkönyvei lejárnak.

Az új jegyzőkönyv 2005. december 3-ától kezdődő hat éves periódusra fogja engedélyezni az EU tonhalhalászó flottája számára a Gabon vizeihez való hozzáférést, a következők szerint:

 

2006-2011

2001-2005

Erszényes kerítőhálós hajó

24 (Spanyolország, Franciaország)

38 (Spanyolország, Franciaország)

Felszíni hosszú horogsoros halászhajó

16 (Spanyolország, Portugália)

26 (Spanyolország, Portugália)

Vonóhálós halászhajó (ostoros garnélák, lábasfejűek)

--

1 200 BRT (Spanyolország, Görögország)

Ez azt jelenti, hogy a tonhalhalászó hajók számának kb. 40%-ával csökkentették a hozzáférést. A flották által engedélyezetten halászható tonhal mennyisége mindazonáltal kis mértékben növekedett, évi 10 500 tonnáról 11 000 tonnára.

A halászati jogért cserébe az EU a gaboni kormánynak összesen évi 860 000 eurót fog fizetni, amely egyrészt a 11 000 tonnás éves referencia tonhal-tonnatartalomért fizetett 715 000 eurós kompenzációból, másrészt a Gabon ágazati halászati politikája összefüggésében tett kezdeményezések támogatására és végrehajtására kijelölt évi 145 000 eurós rendkívüli összegből tevődik össze. Ez az előző jegyzőkönyvhöz viszonyítva évi 1 262 500 eurós csökkenést jelent.

Az EU-hozzájáruláson túl a hajótulajdonosoknak fizetniük kell az engedélyekért, és a Bizottság számításai szerint ezek további 142 000 euróval növelhetik Gabon bevételeit. Újfent szem előtt tartva az irányú elkötelezettségét, hogy növelje az iparág részesedését e megállapodások költségeiből, a hajótulajdonosok által a bevallottan fogott tonhal tonnájáért fizetendő díjat a Bizottság az előző jegyzőkönyv által előírt 25 euróról 35 euróra emelte.

Az új partnerségi megállapodásokban egy közös bizottság egy többéves halászati ágazati programot fog létrehozni, amely arról fog dönteni, hogy évenként hogyan költse el az összes kompenzáció 60%-át, amelyet Gabon az illetékes halászterületek fejlesztésére különített el. Olyan célokat kell meghatározni és olyan eljárásokat kell kifejleszteni, amelyek segítségével ki lehet értékelni az évenként elért eredményeket. Ez az új megközelítés magában hordozza annak lehetőségét, hogy javuljon a megállapodás ügyvitele, és, amennyiben nyilvánosságra hozzák az információt, az átláthatósága is. A Költségvetési Bizottság ragaszkodik ahhoz, hogy ezekről a kiértékelésekről folyamatosan tájékoztassák. Mivel ez új előrelépés a jegyzőkönyvek terén, még nem lehet megjósolni, hogy hasznos lesz-e, illetve hogy felelősségteljesebb és fenntarthatóbb halászatokhoz vezet-e Gabonban, ezért körültekintő figyelemmel kell kísérnünk ezt a fejleményt.

Számos halászati megállapodás kiértékelésében (pl. Zöld-foki-szigetek, Elefántcsontpart, São Tomé és Príncipe) fő visszatérő probléma volt a fogások megfelelő bejelentésének hiánya. Amennyiben a halászhajók nem tesznek eleget a halászás eme legalapvetőbb követelményének, nehéz belátni, hogy miért kellene továbbra is egy jelentékeny európai uniós – egy harmadik országban történő halászatra nyújtott – támogatásból hasznot húzniuk. Ennek megfelelően módosításra teszünk javaslatot annak megakadályozására, hogy a fogásokat be nem jelentő halászhajók a megállapodás keretében további engedélyekhez jussanak.

MÓDOSÍTÁSOK

A Költségvetési Bizottság felhívja a Halászati Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy jelentésébe foglalja bele a következő módosításokat:

A Bizottság által javasolt szöveg[1]A Parlament módosításai

Módosítás: 1

3a. cikk (új)

 

A Bizottság évente jelentést tesz az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a jegyzőkönyv 7. cikkében megfogalmazott többéves ágazati program eredményeiről.

Indokolás

A Bizottság évente jelentést tesz a Parlamentnek annak megvizsgálása érdekében, hogy az Unió által fizetett kompenzációval megfelelően elszámoltak-e, és ténylegesen előmozdítja-e a halászati erőforrások fenntartható felhasználását Gabonban.

Módosítás: 2

3b. cikk (új)

 

A Bizottság évente megvizsgálja, hogy az e jegyzőkönyv keretében hajókat működtető tagállamok eleget tettek-e a jelentéstételi kötelezettségeknek.

Indokolás

Azon halászhajók, amelyek nem tesznek eleget a legalapvetőbb követelménynek, vagyis hogy jelentést tegyenek a fogásaikról, nem húzhatnak hasznot az EU anyagi támogatásából.

Módosítás: 3

3c. cikk (új)

 

A Bizottság a jegyzőkönyv lejártát és a lehetséges meghosszabbításra irányuló újabb tárgyalások megkezdését megelőzően a jegyzőkönyvről utólagos értékelést terjeszt elő az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak, amely költség-haszon elemzést is tartalmaz.

Indokolás

A jelenlegi jegyzőkönyvet értékelni kell az újabb tárgyalások megkezdését megelőzően annak felmérése érdekében, hogy milyen változtatásokat kell beépíteni az esetleges megújítás során.

ELJÁRÁS

Cím

Az Európai Közösség és a Gaboni Köztársaság között létrejött halászati partnerségi megállapodás megkötéséről szóló tanácsi rendeletre irányuló javaslat

Hivatkozások

COM(2006)0454 – C6‑0303/2006 – 2006/0156(CNS)

Illetékes bizottság

PECH

Véleményt nyilvánított
  A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

BUDG
28.9.2006

Megerősített együttműködés – a plenáris ülésen való bejelentés dátuma

 

A vélemény előadója
  A kijelölés dátuma

Helga Trüpel

4.9.2006

A vélemény korábbi előadója

 

Vizsgálat a bizottságban

11.12.2006

 

 

 

 

Az elfogadás dátuma

11.12.2006

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

19

A zárószavazáson jelen lévő képviselők

Reimer Böge, Herbert Bösch, Simon Busuttil, Gérard Deprez, Valdis Dombrovskis, Brigitte Douay, Fazakas Szabolcs, Salvador Garriga Polledo, Nathalie Griesbeck, Catherine Guy-Quint, Anne E. Jensen, Janusz Lewandowski, Vladimír Maňka, Jan Mulder, Esko Seppänen, Surján László, Kyösti Virrankoski

A zárószavazáson jelen lévő póttag(ok)

Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Peter Šťastný

A zárószavazáson jelen lévő póttag(ok) (178. cikk (2) bekezdés)

 

Megjegyzések (az adatok egyetlen nyelven állnak rendelkezésre)

...

  • [1]  A Hivatalos Lapban még nem tették közzé.

VÉLEMÉNY a Fejlesztési Bizottság részéről (5.10.2006)

a Halászati Bizottság részére

az Európai Közösség és a Gaboni Köztársaság között létrejött halászati partnerségi megállapodás megkötéséről szóló tanácsi rendeletre irányuló javaslatról
(COM(2006)0454 – C6‑0303/2006 – 2006/0156(CNS))

A vélemény előadója: Luisa Morgantini

RÖVID INDOKOLÁS

Biztosítani kell az Európai Unió fejlesztési együttműködési politikája és a közös halászati politika következetességét, egymást kiegészítő jellegét és összhangját, és együttes hozzájárulásukat az érintett országokban a szegénység csökkentéséhez és a fenntartható fejlődéshez.

Az Európai Unió az ENSZ 2002-es johannesburgi csúcstalálkozója során meghatározottak szerint elkötelezte magát amellett, hogy világszerte biztosítja a halászat fenntarthatóságát, fenntartva vagy helyreállítva a halállományok szintjét a legnagyobb fenntartható hozam elérése érdekében.

Az EU elfogadta az ENSZ Élelmezési és Mezőgazdasági Szervezetének felelősségteljes halászatra vonatkozó magatartási kódexét.

Az EU jelenléte a távoli halászterületeken jogos célkitűzés, de emlékeztetni kell arra, hogy azon nemzetek érdekei mellett, amelyekkel az Unió halászati megállapodásokat köt, az Unió halászterületeinek érdekeit is védeni kellene.

Ezért üdvözöljük az AKCS-EU Közös Parlamenti Közgyűlés által 2006. június 22-én elfogadott, a halászatról és annak fejlődő országokban megfigyelhető társadalmi és környezeti aspektusairól szóló állásfoglalást, különösen amennyiben a dokumentum szerint az EU- és az AKCS-országok halászati érdekeit gazdasági, társadalmi és környezeti értelemben össze kell hangolni egyrészt a halászati erőforrások fenntartható kezelésével, másrészt a part menti, halászattól függő közösségek megélhetésével.

Kiemelten hangsúlyozzuk az AKCS-EU halászati partnerségi megállapodásban a Cotonou-i Megállapodás betartására történő hivatkozást. Kitartunk amellett, hogy teljes mértékben figyelembe kell venni a Cotonou-i Megállapodás emberi jogokról, demokratikus elvekről, felelősségteljes kormányzásról és jogállamiságról szóló 9. cikkét, és üdvözöljük a Bizottság szolgálatai által a Fejlesztési Bizottságnak nyújtott garanciákat arra vonatkozóan, hogy figyelembe veszik a 9. cikk tartalmát a fejlődő országokkal folytatott, megállapodásra irányuló tárgyalások során, beleértve az AKCS-n kívüli fejlődő országokkal folytatott tárgyalásokat is.

A javasolt megállapodás az Európai Gazdasági Közösség és a Gaboni Köztársaság között létrejött, 2001. december 3. óta hatályban lévő megállapodás helyébe lép.

A javasolt megállapodáshoz csatolt jegyzőkönyvet a megfelelő jóváhagyási eljárás befejezésének időpontjától számított hatéves időszakra kötötték. Ez hallgatólagosan újabb hatéves időtartamokra meghosszabbítható.

A javasolt megállapodáshoz csatolt jegyzőkönyv tonhalhalászati lehetőségeket engedélyez összesen legfeljebb 40, 24 kerítőhálós és 16 felszíni hosszú horogsoros, spanyol, portugál és francia tonhalhalászhajó számára.

A pénzügyi kompenzációt évi 860 000 euróban határozták meg, amelyből 715 000 euró évi 11 000 tonnás fogási kvótára vonatkozik. További évi 145 000 eurót különítettek el a gaboni halászati ágazati politika keretében tett kezdeményezések támogatására és végrehajtására.

Amennyiben a teljes fogásmennyiség meghaladja az évi 11 000 tonnát, a pénzügyi hozzájárulás minden újabb tonna kifogott hal után 65 euróval növelhető.

A hajótulajdonosok által fizetett díjak évente további kb. 142 000 euróval növelhetik Gabon bevételeit.

Üdvözöljük a nemzeti kezdeményezésekhez való (említett) kapcsolódást, és reméljük, hogy ez magában foglalhatja a helyi halfeldolgozási és forgalomba hozatali infrastrukturális projektek finanszírozását is, ami lehetővé tenné, hogy a helyi népesség túllépjen a megélhetési halászaton.

Üdvözöljük továbbá, hogy a megállapodás részben a helyi halászati tevékenység előzetes, illetve utólagos felmérésén alapszik, és támogatja a helyi hatóságokkal folytatott tudományos és technikai együttműködést. A fent említett AKCS-EU állásfoglalás a halászathoz való hozzáférés kötelező előfeltételeként határozza meg a halállomány tudományos felmérését, és kiköti, hogy a további halászati engedélyek beszerzésének feltétele a halállomány éves felmérése. Ezt az elvet támogatjuk, és mindkét felet kérjük annak figyelembe vételére.

Nem támogatjuk a megállapodáshoz alkalmazott eljárást, mivel a Parlamentnek beleszólást kellett volna kapnia a Tanács által a Bizottság részére adott tárgyalási megbízatásba, és a Parlamentet tájékoztatni kellene a tárgyalás fejleményeiről.

A Parlamentet a javasolt megállapodással kapcsolatos konzultáció céljából csak 2006 augusztusában keresték fel, tíz hónappal a megállapodás kezdeményezése után, és kevéssel annak 2006. december 3-ra tervezett hatályba lépése előtt. A Parlamentnek tiltakoznia kell ez ellen, és világossá kell tennie, hogy ez elfogadhatatlan.

A Bizottságnak és a Tanácsnak meg kell állapodnia azon feltételekben, amelyek valódi lehetőséget biztosítanának a Parlamentnek a konzultációra. Ilyen megállapodás hiányában a Halászati Bizottságnak kell a jelenleg kialakult helyzetre adott parlamenti válaszlépések élére állnia, akár úgy, hogy a jelen eljárás szerint előterjesztett halászati megállapodások ellen szavaz.

Az ebbe az irányba tett egyik első lépésként üdvözöljük ezért a Fejlesztési Bizottság azon döntését, amely alapján 2007-ben meghallgatást szerveznek a halászati partnerségi megállapodásokról, és a Parlamentnek az eljárásokban játszott szerepéről.

MÓDOSÍTÁSOK

A Fejlesztési Bizottság felhívja a Halászati Bizottság mint illetékes bizottságot, hogy jelentésébe foglalja be a következő módosításokat:

A Bizottság által javasolt szöveg[1]A Parlament módosításai

Módosítás: 1

(2a) preambulumbekezdés

 

(2a) Az EK pénzügyi hozzájárulását a halászatból élő part menti lakosság támogatására és a helyi kisipari jellegű fagyasztási és feldolgozóipar létrehozására kell fordítani;

ELJÁRÁS

Cím

az Európai Közösség és a Gaboni Köztársaság között létrejött halászati partnerségi megállapodás megkötéséről szóló tanácsi rendeletre irányuló javaslatról

Hivatkozások

COM(2006)0454 – C6‑0303/2006 – 2006/0156(CNS)

Felelős bizottság

PECH ülés

Véleményt nyilvánított
  A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

DEVE
28.9.2006

Megerősített együttműködés – a plenáris ülésen való bejelentés dátuma

 

A vélemény előadója
  A kijelölés dátuma

Luisa Morgantini
4.9.2006

A vélemény korábbi előadója:

 

Vizsgálat a bizottságban

3.10.2006

 

 

 

 

Az elfogadás dátuma

3.10.2006

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

26

0

0

A zárószavazáson jelen lévő képviselők

Margrete Auken, Alessandro Battilocchio, Margrietus van den Berg, Danutė Budreikaitė, Marie-Arlette Carlotti, Thierry Cornillet, Nirj Deva, Dobolyi Alexandra, Michael Gahler, Filip Andrzej Kaczmarek, Glenys Kinnock, Maria Martens, Miguel Angel Martínez Martínez, Gay Mitchell, Luisa Morgantini, José Javier Pomés Ruiz, Horst Posdorf, Frithjof Schmidt, Jürgen Schröder, Anna Záborská, Mauro Zani

A zárószavazáson jelen lévő póttagok

Milan Gaľa, Manolis Mavrommatis, Anne Van Lancker, Anders Wijkman, Gabriele Zimmer

A zárószavazáson jelen lévő póttag(ok) a 178. cikk (2) bekezdése szerint

 

Megjegyzések (egy nyelven állnak rendelkezésre)

 

  • [1]  A Hivatalos Lapban még nem tették közzé.

ELJÁRÁS

Cím

az Európai Közösség és a Gaboni Köztársaság között létrejött halászati partnerségi megállapodás megkötéséről szóló tanácsi rendeletre irányuló javaslatról

Hivatkozások

COM(2006)0454 – C6-0303/2006 – 2006/0156(CNS)

Az Európai Parlamenttel folytatott konzultáció dátuma

20.9.2006

Illetékes bizottság
  A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

PECH
28.9.2006

A véleménynyilvánításra felkért bizottság(ok)
  A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

BUDG
28.9.2006

DEVE
28.9.2006

 

 

 

Nem nyilvánított véleményt
  A határozat dátuma

 

 

 

 

 

Megerősített együttműködés
  A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

 

 

 

 

 

Előadó(k)
  A kijelölés dátuma

Stavros Arnaoutakis
24.11.2005

 

Korábbi előadó(k)

 

 

Egyszerűsített eljárás - a határozat dátuma

 

A jogalap vizsgálata
  A JURI véleményének dátuma

 

 

 

 

 

A pénzügyi támogatás módosítása
  A BUDG véleményének dátuma

 

 

 

 

 

Konzultáció az Európai Gazdasági és Szociális Bizottsággal - plenáris ülésen hozott határozat dátuma

 

Konzultáció a Régiók Bizottságával - a plenáris ülésen hozott határozat dátuma

 

Vizsgálat a bizottságban

13.9.2006

3.10.2006

20.11.2006

21.12.2006

 

Az elfogadás dátuma

21.12.2006

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

16

2

0

A zárószavazáson jelen lévő képviselők

James Hugh Allister, Stavros Arnaoutakis, Elspeth Attwooll, Iles Braghetto, Niels Busk, Luis Manuel Capoulas Santos, Paulo Casaca, Zdzisław Kazimierz Chmielewski, Ioannis Gklavakis, Alfred Gomolka, Ian Hudghton, Heinz Kindermann, Rosa Miguélez Ramos, Philippe Morillon, Dirk Sterckx, Struan Stevenson, Daniel Varela Suanzes-Carpegna

A zárószavazáson jelen lévő póttag(ok)

James Nicholson, Carl Schlyter

A zárószavazáson jelen lévő póttag(ok) (178. cikk (2) bekezdés)

 

Benyújtás dátuma

21.12.2006

 

Megjegyzések (egy nyelven állnak rendelkezésre)

...