SPRAWOZDANIE w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Rady w sprawie zawarcia Umowy o partnerstwie w sprawie połowów pomiędzy Wspólnotą Europejską a Republiką Gabońską

21.12.2006 - (COM(2006)0454 – C6‑0303/2006 – 2006/0156(CNS)) - *

Komisja Rybołówstwa
Sprawozdawca: Stavros Arnaoutakis

Procedura : 2006/0156(CNS)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury :  
A6-0477/2006
Teksty złożone :
A6-0477/2006
Teksty przyjęte :

PROJEKT REZOLUCJI LEGISLACYJNEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Rady w sprawie zawarcia Umowy o partnerstwie w sprawie połowów pomiędzy Wspólnotą Europejską a Republiką Gabońską

(COM(2006)0454 – C6‑0303/2006 – 2006/0156(CNS))

(Procedura konsultacji)

Parlament Europejski,

–   uwzględniając wniosek dotyczący rozporządzenia Rady (COM(2006)0454)[1],

–   uwzględniając art. 300 ust. 2 akapit pierwszy traktatu WE,

–   uwzględniając art. 300 ust. 3 akapit pierwszy traktatu WE, na mocy którego Rada skonsultowała się z Parlamentem (C6‑0303/2006),

–   uwzględniając art. 51 oraz art. 83 ust. 7 Regulaminu,

–   uwzględniając sprawozdanie Komisji Rybołówstwa oraz opinie Komisji Budżetowej oraz Komisji Rozwoju (A6‑0477/2006),

1.  zatwierdza wniosek dotyczący rozporządzenia Rady po poprawkach oraz zatwierdza zawarcie umowy;

2.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji, jak również rządom i parlamentom państw członkowskich oraz parlamentowi Republiki Gabońskiej.

Tekst proponowany przez KomisjęPoprawki Parlamentu

Poprawka 1

Punkt 2 a preambuły (nowy)

 

(2a) Rekompensata finansowa WE powinna zostać przeznaczona na rozwój społeczności przybrzeżnych zależnych od rybołówstwa oraz na tworzenie małych lokalnych przedsiębiorstw zajmujących się zamrażaniem i przetwórstwem ryb.

Poprawka 2

Artykuł 3 a (nowy)

 

Artykuł 3a

W trakcie ostatniego roku okresu stosowania protokołu i przed zawarciem jakiejkolwiek nowej umowy lub przedłużeniem okresu stosowania umowy załączonej do niniejszego rozporządzenia, Komisja przedkłada Parlamentowi Europejskiemu i Radzie sprawozdanie w sprawie stosowania umowy oraz warunków, zgodnie z którymi została ona wprowadzona w życie.

Uzasadnienie

Komisja powinna poinformować Parlament i Radę odnośnie do ogólnego sprawozdania z oceny dotyczącego przedmiotowej umowy. Należy wówczas podjąć kroki w kierunku negocjowania nowej umowy połowowej lub przedłużenia obecnej umowy.

Poprawka 3

Artykuł 3 b (nowy)

 

Artykuł 3b

 

Komisja corocznie przedkłada Parlamentowi Europejskiemu oraz Radzie sprawozdanie dotyczące wyników wieloletniego planu sektorowego określonego w art. 7 Protokołu.

Uzasadnienie

W celu dokonania oceny stwierdzającej, czy rekompensata UE jest odpowiednio wykorzystana oraz czy rzeczywiście przyczynia się do zrównoważonego wykorzystania zasobów połowowych Gabonu, Komisja corocznie przedkłada Parlamentowi sprawozdanie.

Poprawka 4

Artykuł 3 c (nowy)

 

Artykuł 3c

W oparciu o sprawozdanie przedłożone przez Komisję na mocy art. 3a i po skonsultowaniu się z Parlamentem Europejskim, Rada, jeżeli uzna za stosowne, udziela Komisji mandatu negocjacyjnego, mając na celu przyjęcie nowego protokołu.

Uzasadnienie

Parlament i Rada będą mogły wywiązać się z odnośnych zobowiązań jedynie na podstawie sprawozdania z oceny dotyczącego wprowadzenia w życie umowy połowowej.

Poprawka 5

Artykuł 3 d (nowy)

 

Artykuł 3d

 

Komisja ocenia corocznie, czy państwa członkowskie, których statki prowadzą działalność na podstawie niniejszego protokołu, spełniły wymagania w zakresie sprawozdawczości.

Uzasadnienie

Statki rybackie, które nie spełniają najbardziej podstawowych wymogów, takich jak dokonywanie sprawozdań z połowów, nie powinny korzystać ze środków finansowych Wspólnoty.

  • [1]  Dotychczas nie opublikowano w Dzienniku Urzędowym.

UZASADNIENIE

WPROWADZENIE

Niniejszy wniosek Komisji w sprawie wieloletniej umowy o partnerstwie dotyczącej stosunków w sektorze rybołówstwa z Gabonem oparty jest na zasadzie wzajemnej współpracy i ma na celu ustanowienie zrównoważonego rybołówstwa w całym regionie. Stanowi on element partnerskiego podejścia do wymiaru zewnętrznego wspólnej polityki rybołówstwa, przedłożonego w ramach przeglądu wspólnej polityki rybołówstwa w 2002 r. oraz określonego w Komunikacie Komisji w sprawie zintegrowanych ram zawierania umów o współpracy w dziedzinie rybołówstwa z krajami trzecimi[1].

Takie podejście, przewidujące zaawansowany mechanizm partnerstwa, ma na celu zapewnienie, że interesy floty dalekomorskiej UE są chronione oraz że warunki ustanowienia zrównoważonego rybołówstwa na wodach danego partnera są wzmocnione. Zostało ono zatwierdzone przez Parlament Europejski w jego rezolucji z października 2003 r.[2], a następnie przez Radę w jej konkluzjach z czerwca 2004 r.

Tymczasem nowa umowa wykracza poza wąskie ramy handlowe poprzedniej dwustronnej umowy w sprawie dostępu do gabońskich wód i, zgodnie z oświadczeniem samej Komisji, rozpocznie nowy rozdział w dziedzinie współpracy pomiędzy UE i Gabonem.

ocena uMOWY

Sprawozdawca przyjmuje z zadowoleniem decyzję Komisji, opartą na najnowszych danych naukowych dotyczących stanu zasobów połowowych w regionie, w sprawie zmniejszenia wielkości dopuszczalnych połowów przewidzianych w umowie. Ponadto pragnie podkreślić znaczenie wprowadzenia do umowy monitorowania satelitarnego statków rybackich, zwłaszcza w odniesieniu do zwalczania nielegalnych, niezgłoszonych lub nieuregulowanych połowów (IUU).

Jednakże biorąc pod uwagę fakt, że Parlamentowi Europejskiemu nie było dane obserwować ani przygotowań, ani też negocjacji prowadzących do zawarcia umowy, należy zwrócić uwagę na pewną liczbę luk i niejasności w protokole, które nie są zgodne z polityką w zakresie rybołówstwa UE.

W zakresie protokołu ustalającego wielkości dopuszczalnych połowów i rekompensaty finansowej przewidzianych w umowie:

Art. 3 zatytułowany „Współpraca na rzecz odpowiedzialnego rybołówstwa – Zebranie naukowe” ust. 4 odnosi się jedynie do ogólnych zasad ukierunkowanych na zrównoważone zarządzanie zasobami wodnymi, oraz do konsekwencji, będących potencjalnym następstwem działalności statków Wspólnoty. Nie poczyniono jednakże żadnego odniesienia do środowiska naturalnego, w którym mają miejsce połowy, do jakości wód, do potencjalnego zanieczyszczenia produktami naftowymi, które występują w regionie, do zakłócenia ekosystemu będącego skutkiem innych czynników, jak również nie uwzględniono konsekwencji wszystkich powyższych elementów na połowy ryb.

· W zakresie art. 7, „Promowanie odpowiedzialnych połowów na wodach Gabonu”, a zwłaszcza ust. 2, opartego na art. 9 umowy, trzy miesiące po wejściu w życie protokołu opracowany zostanie Wieloletni Program Sektorowy, obejmujący trzy główne cele:

1.  Wytyczne w skali rocznej i wieloletniej

2.  Osiągnięcie celów poprzez ustanowienie zrównoważonego rybołówstwa

3.  Kryteria oceny.

W tym szczególnym artykule ogólne ramy oraz określające je zasady są solidne, należy jednak zadać sobie pytanie, dlaczego nie przewidziano przekazania tych informacji właściwym organom w państwach członkowskich oraz Parlamentowi Europejskiemu, tak by mogły one zostać poddane ocenie przez osoby powołane do zatwierdzenia umowy.

· W zakresie monitorowania oraz oceny umowy, ocena skutków finansowych regulacji dotyczy ryzyka przy wykonywaniu umowy, z uwzględnieniem możliwości, że:

-         środki przeznaczone na finansowanie polityki sektorowej rybołówstwa oraz opłaty armatorów nie są przyznawane zgodnie z przeznaczeniem (nadużycie finansowe)

-          obce floty nie respektują licencji ani kontroli.

Zagadnieniami tymi nie zajęto się w protokole, za wyjątkiem niesprecyzowanego stwierdzenia, że działania w zakresie kontroli morskich połowów powinny zostać usprawnione, kontrola drogą satelitarną powinna być wzmocniona, środki wspierające miejscowych rybaków powinny być finansowane itp.

W związku z powyższym oczywiste jest, że ten ogólny dokument pozostawia liczne pytania bez odpowiedzi:

1.  Czy właściwe organy morskie mogą przeprowadzać kontrole? Czy posiadają one stosowne i niezbędne środki oraz infrastrukturę (np. szybkie łodzie motorowe, śmigłowce itd.), personel, wykształcenie i czy pozostają w stanie gotowości?

2.  Wiadomo, że z powodu elastyczności prawodawstwa w Gabonie obce – niewspólnotowe – statki, z których wiele pływa pod tanimi banderami, prowadzą połowy w wyłącznej strefie ekonomicznej tego kraju. Jakie konkretne działania zamierza podjąć Komisja w celu zajęcia się sytuacją, w której europejscy rybacy zmuszeni są do konkurowania z piratami i przestępcami?

3.  Czy monitorowanie satelitarne może przynieść bezpośrednie skutki, które nie zostaną zniwelowane w biurokratycznych procedurach?

4.  Jakie kryteria oraz priorytety krajowe i regionalne zostaną zastosowane przy rozdzielaniu pomocy przyznanej lokalnym rybakom?

· O ile obecny protokół przewiduje możliwość połowów głębinowych krewetek, nigdy z niej nie skorzystano, mimo że rząd Gabonu przyznał europejskim statkom prywatne licencje dla tych samych dopuszczalnych wielkości połowów. Nowa umowa uchyla te możliwości i jednocześnie wprowadza klauzulę wyłączności (art. 1, 3), uniemożliwiającą statkom pływającym pod banderami Wspólnoty dokonywania połowów w gabońskiej WSE na warunkach nieobjętych umową. Czy w związku z tym należy wyciągnąć wniosek, że statki dokonujące połowów krewetek z wykorzystaniem prywatnych licencji będą zobowiązane do zaprzestania działalności z dniem wejścia w życie nowej umowy?

· Klauzula wyłączności nie jest zawarta w art. 3 umowy, dotyczącym podstawowych zasad, na których opiera się umowa – odniesienie do niej zamieszczono jedynie w art. 1 protokołu. Dlatego też klauzula zyskuje drugorzędne znaczenie, szczególnie biorąc pod uwagę fakt, że warunki protokołu podlegają przeglądowi, podczas gdy postanowienia umowy pozostają przez cały czas niezmienne. Ponadto nie określono konkretnych sankcji w przypadku równoległego stosowania prywatnych licencji, mimo obejmującego je zakazu w ramach protokołu.

wnioskI

Mimo postawionych powyżej kwestii nowa umowa w wielu ważnych aspektach stanowi znaczącą poprawę w porównaniu ze starą umową i w związku z tym powinna zostać zatwierdzona.

Sprawozdawca pragnie jednakże podkreślić, że Komisja wiele zyskałaby, gdyby Parlament był w pełni zaangażowany w prace we wstępnym okresie przygotowawczym i podczas trwania negocjacji. Parlament powinien być przynajmniej poinformowany we właściwym czasie o parafowaniu umowy. Tekst umowy został przekazany Parlamentowi Europejskiemu po upływie niemal roku od dnia, w którym obie strony parafowały umowę.

· Jest to nie do przyjęcia i należy mieć nadzieję, że nowe międzyinstytucjonalne porozumienie, obowiązujące obecnie w odniesieniu do umów połowowych z krajami trzecimi, zapobiegnie kolejnym tego typu zdarzeniom i przyczyni się w przyszłości do nawiązania lepszych stosunków w zakresie współpracy.

(CNS)

OPINIA Komisji Budżetowej (12.12.2006)

dla Komisji Rybołówstwa

w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Rady w sprawie zawarcia Umowy o partnerstwie w sprawie połowów pomiędzy Wspólnotą Europejską a Republiką Gabońską
(COM(2006)0454 – C6‑0303/2006 – 2006/0156(CNS))

Sprawozdawczyni komisji opiniodawczej: Helga Trüpel

ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

Omawiany wniosek Komisji jest ostatnim rezultatem jej ciągłych starań mających na celu zmianę obecnych porozumień dotyczących rybołówstwa w porozumienia partnerskie, co związane jest z wygaśnięciem postanowień poprzednich protokołów.

Nowy protokół określa dostęp statków UE służących do połowów tuńczyka do wód Gabonu w okresie sześciu lat licząc od 3 grudnia 2005 r. w sposób następujący:

 

2006-2011

2001-2005

Sejnery-chłodnie do połowu tuńczyków

24 (Hiszpania, Francja)

38 (Hiszpania, Francja)

Taklowce powierzchniowe

16 (Hiszpania, Portugalia)

26 (Hiszpania, Portugalia)

Trawlery (krewetki, głowonogi)

--

1 200 GRT (Hiszpania, Grecja)

Oznacza to zmniejszenie dopuszczalnej liczby statków do połowów tuńczyka o ok. 40%. Wielkość połowów tuńczyka, na które statki UE mają pozwolenie, została jednak nieznacznie zwiększona z 10 500 ton rocznie do 11 000 ton.

W zamian za prawo do połowu UE będzie płacić rządowi Gabonu 860 000 euro rocznie. Kwota ta obejmuje 715 000 euro jako rekompensatę za tonaż referencyjny w wysokości 11 000 ton tuńczyka rocznie oraz specjalną kwotę w wysokości 145 000 euro rocznie przeznaczoną na wsparcie oraz na realizację inicjatyw przyjętych w ramach polityki sektorowej w zakresie rybołówstwa gabońskiego. Jest to kwota niższa w porównaniu z poprzednim protokołem, gdzie wynosiła ona 1 262 500 euro rocznie.

Poza kwotami wypłacanymi bezpośrednio przez UE, armatorzy muszą wnosić opłaty licencyjne. Według obliczeń Komisji, Gabon otrzyma z tego tytułu do 142 000 euro. Zgodnie ze zobowiązaniem, by podwyższyć udział przemysłu w kosztach porozumień dotyczących rybołówstwa, opłata, jaką armatorzy wnoszą za tonę złowionego tuńczyka, wzrosła z 25 euro do 35 euro.

Nowa umowa o partnerstwie przewiduje powołanie wspólnego komitetu, który tworzy wieloletni plan sektorowy rybołówstwa określający przeznaczenie w każdym roku 60% wszystkich środków z rekompensaty, które Gabon przeznacza na wprowadzanie odpowiedzialnego rybołówstwa. Zostaną określone cele programu oraz procedury pomocne w ocenie wyników rocznych. To nowe rozwiązanie może potencjalnie ułatwić stosowanie porozumienia, a udostępnienie informacji opinii publicznej może korzystnie wpłynąć na jego przejrzystość. Komisja Budżetowa powinna domagać się, by informowano ją na bieżąco o wynikach przeprowadzanych ocen. Ponieważ jest to nowy punkt w protokole, za wcześnie jest by stwierdzić, czy okaże się on skuteczny i czy rzeczywiście przyczyni się do wprowadzenia bardziej odpowiedzialnego i zrównoważonego rybołówstwa na wodach Gabonu. Musimy więc z uwagą obserwować wspomniane zmiany.

Przy ocenie wielu porozumień dotyczących połowów (np. z Zielonym Przylądkiem, Wybrzeżem Kości Słoniowej, Wyspami Świętego Tomasza i Książęcą) poważnym i stałym problemem jest brak odpowiednich sprawozdań dotyczących połowów. Jeżeli statki nie spełniają tego najważniejszego wymogu rybołówstwa, trudno jest uzasadnić, dlaczego powinny nadal otrzymywać znaczące subwencje - wsparcie dla rybołówstwa w kraju trzecim. Z tego względu proponowana jest poprawka mająca na celu uniemożliwienie dalszego otrzymywania licencji na podstawie porozumienia przez armatorów, którzy nie składają sprawozdań z połowów.

POPRAWKI

Komisja Budżetowa zwraca się do Komisji Rybołówstwa, jako do komisji przedmiotowo właściwej, o naniesienie w swoim sprawozdaniu następujących poprawek:

Tekst proponowany przez Komisję[1]Poprawki Parlamentu

Poprawka 1

Artykuł 3 a (nowy)

 

Artykuł 3a

 

Komisja corocznie przedkłada Parlamentowi Europejskiemu oraz Radzie sprawozdanie dotyczące wyników wieloletniego planu sektorowego określonego w art. 7 Protokołu.

Uzasadnienie

W celu dokonania oceny stwierdzającej, czy rekompensata UE jest odpowiednio wykorzystana oraz czy rzeczywiście przyczynia się do zrównoważonego wykorzystania zasobów połowowych Gabonu, Komisja corocznie przedkłada Parlamentowi sprawozdanie.

Poprawka 2

Artykuł 3 b (nowy)

 

Artykuł 3b

 

Komisja ocenia corocznie, czy państwa członkowskie, których statki prowadzą działalność na podstawie niniejszego protokołu, spełniły wymagania w zakresie sprawozdawczości.

Uzasadnienie

Statki rybackie, które nie spełniają najbardziej podstawowych wymogów, takich jak dokonywanie sprawozdań z połowów, nie powinny korzystać ze środków finansowych Wspólnoty.

Poprawka 3

Artykuł 3 c (nowy)

 

Artykuł 3c

 

Przed wygaśnięciem niniejszego protokołu oraz przed rozpoczęciem nowych negocjacji dotyczących jego możliwego przedłużenia Komisja przedkłada Parlamentowi oraz Radzie ocenę ex post Protokołu zawierającą analizę kosztów oraz zysków.

Uzasadnienie

Konieczne jest dokonanie oceny obecnego protokołu przed rozpoczęciem negocjacji dotyczących jego przedłużenia w celu uwzględnienia ewentualnych zmian.

PROCEDURA

Tytuł

Wniosek dotyczący rozporządzenia Rady w sprawie zawarcia Umowy o partnerstwie w sprawie połowów pomiędzy Wspólnotą Europejską a Republiką Gabońską

Odsyłacze

COM(2006)0454 – C6‑0303/2006 – 2006/0156(CNS)

Komisja przedmiotowo właściwa

PECH

Opinia wydana przez
  Data ogłoszenia na posiedzeniu

BUDG
28.9.2006

Ściślejsza współpraca - data ogłoszenia na posiedzeniu

 

Sprawozdawca komisji opiniodawczej
  Data powołania

Helga Trüpel

4.9.2006

Poprzedni sprawozdawca komisji opiniodawczej

 

Rozpatrzenie w komisji

11.12.2006

 

 

 

 

Data przyjęcia

11.12.2006

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

19

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Reimer Böge, Herbert Bösch, Simon Busuttil, Gérard Deprez, Valdis Dombrovskis, Brigitte Douay, Szabolcs Fazakas, Salvador Garriga Polledo, Nathalie Griesbeck, Catherine Guy-Quint, Anne E. Jensen, Janusz Lewandowski, Vladimír Maňka, Jan Mulder, Esko Seppänen, László Surján, Kyösti Virrankoski

Zastępca(y) obecny(i) podczas głosowania końcowego

Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Peter Šťastný

Zastępca(y) (art. 178 ust. 2) obecny(i) podczas głosowania końcowego

 

Uwagi (dane dostępne tylko w jednym języku)

...

(CNS)

  • [1]  Tekst dotychczas nieopublikowany w Dzienniku Urzędowym.

OPINIA Komisji Rozwoju (5.10.2006)

dla Komisji Rybołówstwa

w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Rady w sprawie zawarcia Porozumienia partnerskiego w sprawie połowów między Wspólnotą Europejską a Republiką Gabońską
(COM(2006)0454 – C6‑0282/2006 – 2006/0156(CNS))

Sprawozdawca komisji opiniodawczej: Luisa Morgantini

ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

Unijna polityka współpracy na rzecz rozwoju oraz wspólna polityka rybołówstwa powinny być spójne, komplementarne i skoordynowane tak, aby przyczyniały się do zmniejszania ubóstwa i zrównoważonego rozwoju zainteresowanych krajów.

UE zobowiązała się do zagwarantowania zrównoważonego charakteru rybołówstwa na całym świecie zgodnie z ustaleniami przyjętymi podczas szczytu Organizacji Narodów Zjednoczonych w Johannesburgu w 2002 r., poprzez utrzymanie lub odnowę zasobów z myślą o uzyskaniu maksymalnie trwałego poziomu połowów.

UE przyjęła „Kodeks odpowiedzialnego rybołówstwa ” oenzetowskiej Organizacji ds. Wyżywienia i Rolnictwa (FAO).

Obecność UE na odległych terenach połowowych jest uzasadnionym celem, nie należy przy tym jednak zapominać, że interesy rybołówstwa UE powinny być chronione na równi z interesami związanymi z rozwojem państw, z którymi podpisano porozumienia w sprawie połowów.

W związku z tym z zadowoleniem przyjmujemy rezolucję Wspólnego Zgromadzenia Parlamentarnego AKP-UE z dnia 22 czerwca 2006 r. w sprawie rybołówstwa oraz jego aspektów społecznych i związanych z ochroną środowiska w krajach rozwijających się, w szczególności biorąc pod uwagę fakt, że stwierdza się w niej, iż ochrona interesów rybołówstwa UE i AKP musi być skoordynowana z trwałym rozwojem zasobów połowowych w ujęciu ekonomicznym, społecznym i związanym z ochroną środowiska z jednej strony oraz ze źródłami utrzymania społeczności przybrzeżnych zależnych od rybołówstwa z drugiej.

Ponadto podkreślamy zawarte w Porozumieniu partnerskim w sprawie połowów między AKP a UE odniesienie do stwierdzeń umowy z Kotonu. Nalegamy, by w pełni uwzględnić art. 9 umowy z Kotonu odnoszący się do praw człowieka, zasad demokratycznych, dobrych rządów oraz państwa prawa, i z zadowoleniem przyjmujemy gwarancje udzielone Komisji Rozwoju przez służby Komisji Europejskiej dotyczące uwzględnienia treści art. 9 podczas negocjacji porozumień z krajami rozwijającymi się, w tym również z krajami nienależącymi do AKP.

Proponowane porozumienie zastąpi porozumienie między Wspólnotą Europejską a Republiką Gabońską, które weszło w życie w dniu 3 grudnia 2001 r.

Protokół do proponowanego porozumienia został zawarty na okres sześciu lat i wchodzi w życie w dniu zakończenia stosownych procedur zatwierdzających. Istnieje niepisana możliwość jego przedłużenia na okres kolejnych sześciu lat.

Protokół do proponowanego porozumienia przyznaje możliwości prowadzenia połowów przez 24 sejnery zamrażalnie do połowów tuńczyka i 16 taklowców powierzchniowych z Hiszpanii, Portugalii i Francji, którym wydano łącznie 40 licencji.

Wysokość wkładu finansowego została ustalona na poziomie 860 000 EUR rocznie. 715 000 EUR w ramach tej kwoty jest przeznaczone na połowy w wysokości 11 000 ton rocznie. Dodatkowa kwota 145 000 EUR rocznie jest przeznaczana na wsparcie i wdrażanie inicjatyw podjętych w ramach sektorowej polityki rybołówstwa w Gabonie.

Jeżeli całkowita ilość połowów przekracza 11 000 ton rocznie, kwota wkładu finansowego zostanie zwiększona o 65 EUR za każdą dodatkową odłowioną tonę.

Opłaty armatorów mogłyby stanowić wkład do dodatkowego rocznego dochodu Gabonu w wysokości około 142 000 EUR.

Z zadowoleniem przyjmujemy wspomniane odwołanie do inicjatyw krajowych i wyrażamy nadzieję, że mogą one objąć finansowanie lokalnych projektów infrastrukturalnych w zakresie przetwarzania i sprzedaży ryb, zapewniając tym samym ludności lokalnej możliwości wykraczające poza rybołówstwo na własne potrzeby.

Z zadowoleniem przyjmujemy również fakt, że część porozumienia opiera się na ocenach ex-post i ex-ante lokalnego rybołówstwa oraz promuje współpracę naukową i techniczną z lokalnymi władzami. W wyżej wspomnianej rezolucji AKP-UE stwierdza się, że naukowa ocena zasobów musi być warunkiem wstępnym uzyskania dostępu do połowów, a coroczne oszacowanie stanu zasobów musi stanowić warunek uzyskania dalszych licencji połowowych. Wyrażamy aprobatę dla tego stanowiska i wzywamy obie strony do jego uwzględnienia.

Nie popieramy procedury przyjętej dla niniejszego porozumienia, ponieważ Parlament powinien był otrzymać prawo głosu w negocjacjach, przypuszczalnie nadane Komisji przez Radę, oraz informacje na temat przebiegu negocjacji.

Konsultacje z Parlamentem na temat proponowanego porozumienia miały miejsce w sierpniu 2006 r., czyli dziesięć miesięcy po przedstawieniu jego projektu z celem wprowadzenia go w życie z dniem 3 grudnia 2005 r. Parlament powinien wyrazić sprzeciw i oświadczyć, że jest to nie do przyjęcia.

Komisja i Rada muszą się porozumieć w sprawie warunków, które dałyby Parlamentowi rzeczywistą możliwość aktywnego udziału w konsultacjach. Przy braku takiego porozumienia Komisja Rybołówstwa powinna skłonić Parlament do utrzymania obecnego status quo, łącznie z możliwością głosowania przeciwko porozumieniom w sprawie połowów opierającym się na obecnej procedurze.

Dlatego też z zadowoleniem przyjmujemy decyzję Komisji Rozwoju dotyczącą zorganizowania w 2007 r. przesłuchania w sprawie porozumień partnerskich w sprawie połowów, a także rolę, jaką w procedurach odgrywa Parlament, jako pierwszy krok w tym kierunku.

POPRAWKI

Komisja Rozwoju zwraca się do Komisji Rybołówstwa, jako do komisji przedmiotowo właściwej, o naniesienie w swoim sprawozdaniu następujących poprawek:

Tekst proponowany przez Komisję[1]Poprawki Parlamentu

Poprawka 1

Punkt uzasadnienia 2 a (nowy)

 

(2a) Rekompensata finansowa WE powinna zostać przeznaczona na rozwój społeczności przybrzeżnych zależnych od rybołówstwa oraz na tworzenie małych lokalnych przedsiębiorstw zajmujących się zamrażaniem i przetwórstwem ryb.

PROCEDURA

Tytuł

Wniosek dotyczący rozporządzenia Rady w sprawie zawarcia Porozumienia partnerskiego w sprawie połowów między Wspólnotą Europejską a Republiką Gabońską

Odsyłacze

COM(2006)0454 – C6‑0282/2006 – 2006/0156(CNS)

Komisja przedmiotowo właściwa

PECH

Opinia wydana przez
  Data ogłoszenia na posiedzeniu

DEVE
28.9.2006

Ściślejsza współpraca - data ogłoszenia na posiedzeniu

 

Sprawozdawca komisji opiniodawczej
  Data powołania

Luisa Morgantini
4.9.2006

Poprzedni sprawozdawca komisji opiniodawczej

 

Rozpatrzenie w komisji

3.10.2006

 

 

 

 

Data przyjęcia

3.10.2006

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

26

0

0

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Margrete Auken, Alessandro Battilocchio, Margrietus van den Berg, Danutė Budreikaitė, Marie-Arlette Carlotti, Thierry Cornillet, Nirj Deva, Alexandra Dobolyi, Michael Gahler, Filip Andrzej Kaczmarek, Glenys Kinnock, Maria Martens, Miguel Angel Martínez Martínez, Gay Mitchell, Luisa Morgantini, José Javier Pomés Ruiz, Horst Posdorf, Frithjof Schmidt, Jürgen Schröder, Anna Záborská, Mauro Zani

Zastępca(y) obecny(i) podczas głosowania końcowego

Milan Gaľa, Manolis Mavrommatis, Anne Van Lancker, Anders Wijkman, Gabriele Zimmer

Zastępca(y) (art. 178 ust. 2) obecny(i) podczas głosowania końcowego

 

Uwagi (dane dostępne tylko w jednym języku)

 

  • [1]  Dotychczas nieopublikowany w Dzienniku Urzędowym.

PROCEDURA

Tytuł

Wniosek dotyczący rozporządzenia Rady w sprawie zawarcia Umowy o partnerstwie w sprawie połowów pomiędzy Wspólnotą Europejską a Republiką Gabońską

Odsyłacze

COM(2006)0454 – C6-0303/2006 – 2006/0156(CNS)

Data konsultacji z PE

20.9.2006

Komisja przedmiotowo właściwa
  Data ogłoszenia na posiedzeniu

PECH
28.9.2006

Komisja(e) wyznaczona(e) do wydania opinii
  Data ogłoszenia na posiedzeniu

BUDG
28.9.2006

DEVE
28.9.2006

 

 

 

Opinia niewydana
  Data wydania decyzji

 

 

 

 

 

Ściślejsza współpraca
  Data ogłoszenia na posiedzeniu

 

 

 

 

 

Sprawozdawca(y)
  Data powołania

Stavros Arnaoutakis
24.11.2005

 

Poprzedni sprawozdawca(y)

 

 

Procedura uproszczona - data decyzji

 

Zastrzeżenia do podstawy prawnej
  Data wydania opinii JURI

 

 

 

Zmiana wysokości środków finansowych
  Data wydania opinii BUDG

 

 

 

Zasięgnięcie opinii Komitetu Ekonomiczno-Społecznego przez PE - data decyzji na posiedzeniu

 

Zasięgnięcie opinii Komitetu Regionów przez PE - data decyzji na posiedzeniu

 

Rozpatrzenie w komisji

13.9.2006

3.10.2006

20.11.2006

21.12.2006

 

Data przyjęcia

21.12.2006

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

16

2

0

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

James Hugh Allister, Stavros Arnaoutakis, Elspeth Attwooll, Iles Braghetto, Niels Busk, Luis Manuel Capoulas Santos, Paulo Casaca, Zdzisław Kazimierz Chmielewski, Ioannis Gklavakis, Alfred Gomolka, Ian Hudghton, Heinz Kindermann, Rosa Miguélez Ramos, Philippe Morillon, Dirk Sterckx, Struan Stevenson, Daniel Varela Suanzes-Carpegna

Zastępca(y) obecny(i) podczas głosowania końcowego

James Nicholson, Carl Schlyter

Zastępca(y) (art. 178 ust. 2) obecny(i) podczas głosowania końcowego

 

Data złożenia

21.12.2006

Uwagi (dane dostępne tylko w jednym języku)

...