POROČILO o predlogu uredbe Sveta o sklenitvi sporazuma o partnerstvu v ribiškem sektorju med Evropsko skupnostjo in Gabonsko republiko

21.12.2006 - (KOM(2006)0454 – C6‑0303/2006 – 2006/0156(CNS)) - *

Odbor za ribištvo
Poročevalec: Stavros Arnaoutakis

Postopek : 2006/0156(CNS)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument :  
A6-0477/2006
Predložena besedila :
A6-0477/2006
Sprejeta besedila :

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o predlogu uredbe Sveta o sklenitvi sporazuma o partnerstvu v ribiškem sektorju med Evropsko skupnostjo in Gabonsko republiko

(KOM(2006)0454 – C6‑0303/2006 – 2006/0156(CNS))

(Postopek posvetovanja)

Evropski parlament,

–   ob upoštevanju predloga sklepa Sveta (KOM(2006)0454)),[1]

–   ob upoštevanju prvega pododstavka člena 300(2) Pogodbe ES,

–   ob upoštevanju prvega pododstavka člena 300(3) Pogodbe ES, v skladu s katerim se je Svet posvetoval s Parlamentom (C6‑0303/2006),

–   ob upoštevanju členov 51 in 83(7) svojega poslovnika,

–   ob upoštevanju poročila Odbora za ribištvo ter mnenj Odbora za proračun in Odbora za razvoj (A6‑0477/2006),

1.  odobri predlog sklepa Sveta, kakor je bil spremenjen, in se strinja s sklenitvijo sporazuma;

2.  naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji ter vladam in parlamentom držav članic in Gabonske republike.

Besedilo, ki ga predlaga KomisijaPredlogi sprememb Parlamenta

Predlog spremembe 1

Uvodna izjava 2 a (novo)

(2a) Finančno nadomestilo ES se nameni razvoju obalnega prebivalstva, odvisnega od ribolova, in odpiranju majhnih industrijskih obratov za zamrzovanje in predelavo rib.

Predlog spremembe 2

Člen 3 a (novo)

 

Člen 3a

 

Komisija v zadnjem letu uporabe protokola in pred sklenitvijo vsakega novega sporazuma ali podaljšanju obdobja uporabe sporazuma, priloženega tej uredbi, Evropskemu parlamentu in Svetu predloži poročilo o uporabi sporazuma in pogojih, pod katerimi se je izvajal.

Obrazložitev

Evropska komisija mora Evropskemu parlamentu in Svetu posredovati informacije glede poročila o splošni oceni tega sporazuma. Šele nato bi bilo treba sprejeti ukrepe za pogajanja o novem sporazumu o ribolovu ali podaljšanje obstoječega sporazuma.

Predlog spremembe 3

Člen 3 b (novo)

 

Člen 3b

 

Komisija letno poroča Evropskemu parlamentu in Svetu o rezultatih večletnega sektorskega programa, opisanega v členu 7 protokola.

Obrazložitev

Da bi lahko ocenili, ali se nadomestilo, ki ga plačuje EU, ustrezno uporablja in ali dejansko spodbuja trajnostni razvoj ribolovnih virov v Gabonu, mora Komisija Parlamentu predložiti letno poročilo.

Predlog spremembe 4

Člen 3 c (novo)

 

Člen 3c

 

Svet na podlagi poročila, ki ga Komisija predloži v skladu s členom 3a, in po posvetovanju z Evropskim parlamentom Komisiji, če je to potrebno, podeli mandat za pogajanja o sklenitvi novega protokola.

Obrazložitev

Parlament in Svet bosta lahko svoje obveznosti izpolnila le ob upoštevanju poročila o oceni izvajanja sporazuma o ribolovu.

Predlog spremembe 5

Člen 3 d (novo)

 

Člen 3d

 

Komisija vsako leto oceni, ali so države članice, katerih plovila delujejo v skladu s tem protokolom, izpolnile obveznosti glede poročanja.

Obrazložitev

Plovila, ki ne izpolnjujejo najosnovnejše obveznosti, tj. poročanje o svojem ulovu, ne bi smela prejemati finančne podpore EU.

  • [1]  Še neobjavljeno v UL.

OBRAZLOŽITEV

Uvod

Ta predlog Komisije za večletni sporazum o partnerstvu, ki zadeva odnose z Gabonom v ribiškem sektorju, temelji na načelu medsebojnega sodelovanja in ima za cilj dosego trajnostnega ribolova v širši regiji. Je del partnerskega pristopa k zunanji razsežnosti skupne ribiške politike kot del revizije skupne ribiške politike leta 2002 in določen v sporočilu Komisije o celovitem okviru za sporazume o sodelovanju s tretjimi državami na področju ribolova[1].

Ta pristop, ki predvideva zapleten mehanizem partnerstva, je namenjen zagotavljanju zaščite interesov flote EU za ribolov v oddaljenih vodah in krepitvi pogojev za dosego trajnostnega ribištva v vodah zadevnega partnerja. Evropski parlament ga je odobril v resoluciji oktobra 2003, Svet pa v sklepih junija 2004.

Novi sporazum tako presega ozki komercialni okvir prejšnjega dvostranskega sporazuma o dostopu do gabonskih vodá in bo, kot je Komisija sama navedla, začel novo poglavje na področju sodelovanja med EU in Gabonom.

OCENA sporazumA

Poročevalec odobrava odločitev Komisije o omejitvi možnosti ribolova, predvidenih v sporazumu, utemeljeno na najnovejših znanstvenih podatkih o stanju ribjih staležev v regiji. Poleg tega je treba poudariti uvedbo satelitskega spremljanja ribolovnih plovil v sporazum, zlasti kar zadeva boj proti nezakonitemu, neprijavljenemu in nenadzorovanemu ribolovu.

Vendar je treba ob upoštevanju dejstva, da Evropski parlament ni imel priložnosti opazovati priprav ali pogajanj, ki so postopoma privedla do tega sporazuma, opozoriti na številne pomanjkljivosti in nejasnosti v protokolu, ki niso v skladu z ribiško politiko EU.

Glede protokola, v katerem so določene možnosti ribolova in finančni prispevek, predviden v sporazumu:

Konkretno se odstavek 4 člena 3 z naslovom Sodelovanje na področju odgovornega ribolova – Znanstveno srečanje sklicuje zgolj na splošna načela, katerih cilj je trajnostno upravljanje ribolovnih virov in posledic, do katerih bi lahko prišlo zaradi dejavnosti plovil Skupnosti. Ne sklicuje pa se na naravno okolje, v katerem poteka ribolov, kakovost voda, možno onesnaženje z naftnimi proizvodi, ki obstaja v regiji, motenje ekosistema, ki ga povzročajo drugi dejavniki, in posledice vsega tega za ulov rib.

· Glede na člen 7 z naslovom Spodbujanje odgovornega ribolova v gabonskih vodah in zlasti odstavek 2, ki temelji na členu 9 sporazuma, bo tri mesece po začetku veljavnosti protokola oblikovan sektorski večletni program s tremi glavnimi cilji:

1.  usmeritev v letno in večletno osnovo,

2.  doseganje ciljev s spodbujanjem trajnostnega ribištva,

3.  merila za ocenjevanje.

Medtem ko so splošni okvir in temeljna načela v tem členu dobro premišljeni, se je treba vprašati, zakaj člen ne vsebuje nobene določbe o sporočanju teh informacij pristojnim organom v državah članicah in Evropskemu parlamentu, da bi jih tako lahko ocenili tisti, ki so zaprošeni za odobritev sporazuma.

· Glede spremljanja in ocene sporazuma se zakonodajni finančni izkaz sklicuje na številna tveganja pri izvajanju sporazuma, vključno z možnostjo, da:

-         sredstva, namenjena financiranju sektorske ribiške politike, in pristojbine lastnikov plovil morda ne bodo dodeljene tako, kot je bilo dogovorjeno (goljufije),

-          tuje flote ne upoštevajo dovoljenj in nadzora.

Ta vprašanja v protokolu niso obravnavana, razen bežne omembe dejstva, da je treba izboljšati dejavnosti pomorskega nadzora, podpirati spremljanje prek satelitov, financirati ukrepe, ki so v prid lokalnim ribičem, in tako dalje.

Tako je jasno, da ta splošni dokument pušča številna neodgovorjena vprašanja:

1.  Ali lahko pristojni pomorski organi izvajajo nadzor? Ali imajo na voljo ustrezna in potrebna sredstva in infrastrukturo (tj. hitre motorne čolne, helikopterje itd.), osebje, izobrazbo in pripravljenost?

2.  Znano je, da tuja plovila (ne gre za plovila Skupnosti), od katerih jih mnogo pluje pod zastavo ugodnosti, zaradi fleksibilne zakonodaje v Gabonu lovijo v njegovi izključni ekonomski coni. Katere konkretne ukrepe namerava Komisija sprejeti za boj proti razmeram, v katerih morajo evropski ribiči konkurirati piratom in kriminalcem?

3.  Ali lahko spremljanje prek satelitov prinese neposredne rezultate, ki se ne bodo izgubili v labirintih birokracije?

4.  Katera nacionalna in regionalna merila in katere prednostne naloge se bodo uporabljale pri razdeljevanju pomoči, dodeljene lokalnim ribičem?

· V obstoječem protokolu je sicer predvidena možnost pridnenega ribolova kozic, vendar nikoli ni bila izkoriščena, čeprav je gabonska vlada evropskim plovilom podelila zasebna dovoljenja za iste možnosti ribolova. Z novim sporazumom so te možnosti odpravljene, sočasno pa je uvedena klavzula o ekskluzivnosti (člen 1, 3), ki plovilom, ki plujejo pod eno izmed zastav Skupnosti, zunaj pogojev sporazuma prepoveduje ribolov v gabonski izključni ekonomski coni. Ali to torej pomeni, da bodo plovila za ribolov kozic z zasebnimi dovoljenji na dan, ko bo začel veljati novi sporazum, prisiljena opustiti svoje dejavnosti?

· Klavzula o ekskluzivnosti ni vključena v člen 3 sporazuma, ki se sklicuje na temeljna načela, na katerih sporazum temelji, ampak je omenjena le v členu 1 protokola. Klavzula s tem postane drugotnega pomena, zlasti glede na dejstvo, da so določbe protokola podvržene spremembam, medtem ko določbe sporazuma določen čas ostajajo nespremenjene. Poleg tega ni navedenih nobenih konkretnih sankcij v primeru vzporednega obstoja zasebnih dovoljenj, čeprav so v skladu s protokolom prepovedana.

SKLEP

Ne glede na zgoraj zastavljena vprašanja novi sporazum, v primerjavi s prejšnjim, vsebuje pomembne izboljšave na velikem številu pomembnih področij in ga je zato treba odobriti.

Vseeno bi rad poročevalec poudaril, da bi Komisija veliko pridobila, če bi Parlament sodeloval že med pripravljalno fazo in potem na pogajanjih. EP bi moral biti vsaj pravočasno obveščen o parafiranju sporazuma. Tako pa je preteklo skoraj eno leto od dneva, ko sta obe strani parafirali sporazum, do posredovanja besedila Evropskemu parlamentu.

· To ni sprejemljivo, zato gre upati, da bo novi medinstitucionalni dogovor glede sporazumov o ribolovu s tretjimi državami, ki je zdaj v veljavi, preprečil ponovitev teh dogodkov in pripeljal do izboljšanja delovnih odnosov v prihodnosti.

MNENJE Odbora za proračun (12.12.2006)

za Odbor za ribištvo

o predlogu uredbe Sveta o sklenitvi sporazuma o partnerstvu v ribiškem sektorju med Evropsko skupnostjo in Gabonsko republiko
(KOM(2006)0454 – C6‑0303/2006 – 2006/0156(CNS))

Pripravljavka mnenja: Helga Trüpel

KRATKA OBRAZLOŽITEV

Ta predlog Komisije je najnovejši poskus v njenih nenehnih prizadevanjih, da bi obstoječe sporazume o ribolovu ob poteku veljavnosti k njim priloženih protokolov spremenili v sporazume o partnerstvu v ribiškem sektorju.

Novi protokol bo floti EU za ribolov tunov omogočal dostop do voda Gabona za obdobje šest let od 3. decembra 2005, kot sledi:

 

2006–2011

2001–2005

Plovila z zapornimi plavaricami

24 (Španija, Francija)

38 (Španija, Francija)

Plovila za ribolov s površinskimi parangali

16 (Španija, Portugalska)

26 (Španija, Portugalska)

Plovila z vlečnimi mrežami (kozice, glavonožci)

--

1200 BRT (Španija, Grčija)

Glede na število plovil za ribolov tunov to pomeni skoraj 40-odstotno zmanjšanje dostopa. Vendar se je količina tunov, ki jo smejo uloviti flote, nekoliko povečala, z 10.500 ton letno na 11.000 ton.

V zameno za pravico do ribolova bo EU gabonski vladi plačala 860.000 EUR na leto, kar vključuje 715.000 EUR nadomestila za referenčno tonažo 11.000 ton tuna na leto in poseben znesek 145.000 EUR na leto za podporo in izvajanje pobud, sprejetih v okviru gabonske sektorske ribiške politike. V primerjavi s prejšnjim protokolom, ki je predvideval plačilo 1.262.500 EUR letno, gre za zmanjšanje.

Poleg prispevka EU morajo lastniki plovil plačati pristojbine za dovoljenja, ki bi po izračunih Komisije v primeru Gabona lahko znašale nadaljnjih 142.000 EUR. Zaradi izpolnjevanja obveznosti glede povečanja deleža, ki ga industrija prispeva za stroške teh sporazumov, se je tudi pristojbina, ki jo lastniki plovil plačajo na tono prijavljenih ulovljenih tunov, glede na prejšnji protokol povečala s 25 EUR na 35 EUR.

V novih sporazumih o partnerstvu bo skupni odbor oblikoval večletni sektorski program za ribištvo, ki bo določil, kako vsako leto porabiti 60 % celotnega nadomestila, ki ga je Gabon namenil za razvoj odgovornega ribištva. Opredeliti bo treba cilje in razviti postopke za ocenjevanje rezultatov, doseženih vsako leto. Novi pristop bi lahko izboljšal upravljanje sporazuma, in če bodo informacije objavljene, tudi povečal njegovo preglednost. Odbor za proračun mora vztrajati pri tem, da ga je treba obveščati o teh ocenah. Ker gre za novost v protokolih, je še prezgodaj govoriti, ali se bo izkazala za uporabno in privedla do odgovornejšega in trajnostnega ribištva v Gabonu, zato jo je treba natančno spremljati.

V ocenah številnih sporazumov o ribolovu (npr. z Zelenortskimi otoki, s Slonokoščeno obalo, s São Toméjem in Príncipom) je pomanjkanje ustreznih poročil o ulovu velik problem, ki se stalno ponavlja. Če plovila ne bodo izpolnila te najosnovnejše obveznosti, povezane z ribolovom, bo težko upravičiti nadaljnje prejemanje precejšne subvencije EU – podpore za ribolov v tretji državi. S predlagano spremembo naj bi preprečili, da bi plovila, ki ne poročajo o svojem ulovu, še naprej dobivala dovoljenja v skladu s tem sporazumom.

PREDLOGI SPREMEMB

Odbor za proračun poziva Odbor za ribištvo kot pristojni odbor, da v svoje poročilo vključi naslednje predloge sprememb:

Besedilo, ki ga predlaga Komisija[1]Predlogi sprememb Parlamenta

Predlog spremembe 1

Člen 3 a (novo)

 

Člen 3a

 

Komisija letno poroča Evropskemu parlamentu in Svetu o rezultatih večletnega sektorskega programa, opisanega v členu 7 protokola.

Obrazložitev

Da bi lahko ocenili, ali se nadomestilo, ki ga plačuje EU, ustrezno uporablja in ali dejansko spodbuja trajnostni razvoj ribolovnih virov v Gabonu, mora Komisija Parlamentu predložiti letno poročilo.

Predlog spremembe 2

Člen 3 b (novo)

 

Člen 3b

 

Komisija vsako leto oceni, ali so države članice, katerih plovila delujejo v skladu s tem protokolom, izpolnile obveznosti glede poročanja.

Obrazložitev

Plovila, ki ne izpolnjujejo najosnovnejše obveznosti, tj. poročanje o svojem ulovu, ne bi smela prejemati finančne podpore EU.

Predlog spremembe 3

Člen 3 c (novo)

 

Člen 3c

 

Komisija pred iztekom veljavnosti protokola in pred začetkom novih pogajanj o njegovem morebitnem podaljšanju Evropskemu parlamentu in Svetu predloži naknadno oceno protokola skupaj z analizo stroškov in koristi.

Obrazložitev

Pred začetkom novih pogajanj je treba trenutni protokol oceniti, da se ugotovi, ali ga je treba pri morebitni obnovi spremeniti in kakšne naj bi te spremembe bile.

POSTOPEK

Naslov

Predlog uredbe Sveta o sklenitvi sporazuma o partnerstvu v ribiškem sektorju med Evropsko skupnostjo in Gabonsko republiko

Referenčni dokumenti

KOM(2006)0454 – C6‑0303/2006 – 2006/0156(CNS)

Pristojni odbor

PECH

Mnenje pripravil
  Datum razglasitve na zasedanju

BUDG
28.9.2006

Okrepljeno sodelovanje – datum razglasitve na zasedanju

 

Pripravljavec/-ka mnenja
  Datum imenovanja

Helga Trüpel

4.9.2006

Nadomeščeni/-a pripravljavec/-ka mnenja

 

Obravnava v odboru

11.12.2006

 

 

 

 

Datum sprejetja

11.12.2006

Izid končnega glasovanja

+:

-:

0:

19

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Reimer Böge, Herbert Bösch, Simon Busuttil, Gérard Deprez, Valdis Dombrovskis, Brigitte Douay, Szabolcs Fazakas, Salvador Garriga Polledo, Nathalie Griesbeck, Catherine Guy-Quint, Anne E. Jensen, Janusz Lewandowski, Vladimír Maňka, Jan Mulder, Esko Seppänen, László Surján, Kyösti Virrankoski

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Peter Šťastný

Namestniki (člen 178(2)), navzoči pri končnem glasovanju

 

Pripombe (na voljo samo v enem jeziku)

  • [1]  Še neobjavljeno v UL.

MNENJE Odbora za razvoj (5.10.2006)

za Odbor za ribištvo

o predlogu uredbe Sveta o sklenitvi sporazuma o partnerstvu v ribiškem sektorju med Evropsko skupnostjo in Republiko Gabon
(KOM(2006)0454 – C6‑0282/2006 – 2006/0156(CNS))

Pripravljavka mnenja: Luisa Morgantini

KRATKA OBRAZLOŽITEV

Politika o razvojnem sodelovanju in skupna ribiška politika Evropske unije morata biti dosledni, dopolnjujoči se in usklajeni, da bosta skupaj prispevali k zmanjševanju revščine v zadevnih državah in k njihovemu trajnostnemu razvoju.

EU se je zavezala, da bo v skladu z določili vrha Združenih narodov v Johannesburgu leta 2002 zagotovila trajnostni ribolov po vsem svetu z ohranjanjem in obnovo ravni staležev in tako dosegla najboljši možni trajnostni izkoristek.

EU je sprejela kodeks ravnanja za odgovoren ribolov Organizacije Združenih narodov za prehrano in kmetijstvo.

Navzočnost EU na oddaljenih ribolovnih območjih je legitimen cilj, pri tem pa ne smemo pozabiti, da je treba poleg interesov za razvoj narodov, s katerimi se podpisujejo sporazumi o ribolovu, zaščititi tudi ribiške interese EU.

Pozdravljamo torej resolucijo o ribištvu in njegovih socialnih ter okoljskih vidikih v državah v razvoju, ki jo je skupna parlamentarna skupščina AKP-EU sprejela 22. junija 2006, zlasti oceno, da je treba zaščito ribolovnih interesov EU in držav AKP uskladiti s trajnostnim upravljanjem ribolovnih virov v gospodarskem, socialnem in okoljskem smislu na eni strani ter z možnostmi za preživljanje obalnih skupnosti, odvisnih od ribolova, na drugi.

Ponovno poudarjamo spoštovanje cotonoujskega sporazuma, kakor je navedeno v ribiškem sporazumu o partnerstvu držav AKP-EU. Vztrajamo, da je treba v celoti upoštevati člen 9 tega sporazuma o človekovih pravicah, demokratičnih načelih, dobrem vodenju in pravni državi, in pozdravljamo zagotovila, ki so jih službe Komisije dale Odboru za razvoj, da bodo pri pogajanjih o sporazumih z državami v razvoju, in sicer ne zgolj z državami AKP, upoštevale vsebino člena 9.

Predlagani sporazum bo nadomestil sporazum med Evropsko gospodarsko skupnostjo in Republiko Gabon, ki je začel veljati 3. decembra 2001.

Protokol predlaganega sporazuma je bil sklenjen za obdobje šestih let od datuma zaključka ustreznih postopkov za sprejetje. Lahko se ga tiho obnavlja za nadaljnjih šest let.

Protokol k predlaganemu sporazumu dovoljuje ribolov 16 španskim, portugalskim in francoskim plovilom za ribolov tunov s površinskimi parangali ter 24 zamrzovalnim plovilom za ribolov tunov s potegalkami, skupaj torej predvideva 40 dovoljenj.

Finančni prispevek znaša 860.000 EUR na leto, od česar je 715.000 evrov namenjenih za 11.000 ton letnega ulova. Dodaten znesek 145.000 EUR na leto se nameni podpori in izvajanju pobud, sprejetih v okviru sektorske ribiške politike Gabona.

Če celotna količina ulova presega 11.000 ton letno, se finančni prispevek poveča za 65 EUR za vsako dodatno tono ulova.

Pristojbine za lastnike plovil bi lahko prispevale k dodatnemu letnemu dohodku za Gabon v višini okoli 142.000 EUR.

Pozdravljamo omenjeno povezavo z nacionalnimi pobudami in upamo, da bodo te vključevale tudi financiranje projektov lokalne infrastrukture za predelavo in trženje rib, ki bi lokalnemu prebivalstvu omogočali, da presežejo samooskrbni ribolov.

Pozdravljamo tudi dejstvo, da sporazum deloma temelji na predhodni in naknadni presoji lokalnega ribolova ter spodbuja znanstveno in tehnično sodelovanje z lokalnimi oblastmi. Omenjena resolucija držav AKP in EU določa, da mora biti znanstvena ocena virov prvi pogoj za dostop do ribolova in da se nadaljnja ribolovna dovoljenja izdajajo na podlagi letne presoje virov. Ta pristop odobravamo in obe strani prosimo, da ga upoštevata.

Ne odobravamo pa postopka, sprejetega za ta sporazum, saj bi moral Parlament sodelovati pri pogajalskem mandatu, ki naj bi ga Svet podelil Komisiji, in bi moral biti obveščen o poteku pogajanj.

Parlament so povprašali za mnenje o predlaganem sporazumu avgusta 2006, kar je deset mesecev po tem, ko je bila zanj sprejeta pobuda s ciljem, da bi začel veljati 3. decembra 2005. Parlament bi moral temu ugovarjati in vztrajati na stališču, da je to nesprejemljivo.

Komisija in Svet morata doseči dogovor o pogojih, na podlagi katerih se je dejansko mogoče posvetovati s Parlamentom. Ob odsotnosti takšnega dogovora pa bi se moral Odbor za ribištvo v imenu Parlamenta odzvati na sedanje stanje in morda celo glasovati proti sporazumom o ribolovu, sprejetim po sedanjem postopku.

Pozdravljamo torej odločitev Odbora za razvoj, da se v letu 2007 kot prvi korak v pravo smer pripravi razpravo o sporazumih o partnerstvu na področju ribolova in o vlogi Parlamenta v postopkih.

PREDLOGI SPREMEMB

Odbor za razvoj poziva Odbor za ribištvo kot pristojni odbor, da v svoje poročilo vključi naslednje predloge sprememb:

Besedilo, ki ga predlaga Komisija[1]Predlogi sprememb Parlamenta

Predlog spremembe 1

Uvodna izjava 2 a (novo)

(2a) Finančno nadomestilo ES se nameni razvoju obalnega prebivalstva, odvisnega od ribolova, ter odpiranju majhnih industrijskih obratov za zamrzovanje in predelavo rib.

POSTOPEK

Naslov

Predlog uredbe Sveta o sklenitvi sporazuma o partnerstvu med Evropsko skupnostjo in Republiko Gabon o ribolovu

Referenčni dokumenti

KOM(2006)0454 – C6‑0282/2006 – 2006/0156(CNS)

Pristojni odbor

PECH

Mnenje pripravil
  Datum razglasitve na zasedanju

DEVE
28.9.2006

Okrepljeno sodelovanje – datum razglasitve na zasedanju

 

Pripravljavec/-ka mnenja
  Datum imenovanja

Luisa Morgantini
4.9.2006

Nadomeščeni/-a pripravljavec/-ka mnenja

 

Obravnava v odboru

3.10.2006

 

 

 

 

Datum sprejetja

3.10.2006

Izid končnega glasovanja

+:

-:

0:

26

0

0

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Margrete Auken, Alessandro Battilocchio, Margrietus van den Berg, Danutė Budreikaitė, Marie-Arlette Carlotti, Thierry Cornillet, Nirj Deva, Alexandra Dobolyi, Michael Gahler, Filip Andrzej Kaczmarek, Glenys Kinnock, Maria Martens, Miguel Angel Martínez Martínez, Gay Mitchell, Luisa Morgantini, José Javier Pomés Ruiz, Horst Posdorf, Frithjof Schmidt, Jürgen Schröder, Anna Záborská, Mauro Zani

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Milan Gaľa, Manolis Mavrommatis, Anne Van Lancker, Anders Wijkman, Gabriele Zimmer

Namestniki (člen 178(2)), navzoči pri končnem glasovanju

 

Pripombe (na voljo samo v enem jeziku)

  • [1]  Še neobjavljeno v UL.

POSTOPEK

Naslov

Predlog uredbe Sveta o sklenitvi sporazuma o partnerstvu v ribiškem sektorju med Evropsko skupnostjo in Gabonsko republiko

Referenčni dokumenti

KOM(2006)0454 – C6-0303/2006 – 2006/0156(CNS)

Datum posvetovanja z EP

20.9.2006

Pristojni odbor
  Datum razglasitve na zasedanju

PECH
28.9.2006

Odbori, zaprošeni za mnenje
  Datum razglasitve na zasedanju

BUDG
28.9.2006

DEVE
28.9.2006

 

 

 

Odbori, ki niso dali mnenja
  Datum sklepa

 

 

 

 

 

Okrepljeno sodelovanje
  Datum razglasitve na zasedanju

 

 

 

 

 

Poročevalec/-ka
  Datum imenovanja

Stavros Arnaoutakis
24.11.2005

 

Nadomeščeni/-a poročevalec/-ka

 

 

Poenostavljeni postopek – datum sklepa

 

Oporekanje pravni podlagi
  Datum mnenja JURI

 

 

 

Popravek finančne ocene sredstev
  Datum mnenja BUDG

 

 

 

Posvetovanje EP z Ekonomsko-socialnim odborom – datum sklepa na zasedanju

 

Posvetovanje EP z Odborom regij – datum sklepa na zasedanju

 

Obravnava v odboru

13.9.2006

3.10.2006

20.11.2006

21.12.2006

 

Datum sprejetja

21.12.2006

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

16

2

0

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

James Hugh Allister, Stavros Arnaoutakis, Elspeth Attwooll, Iles Braghetto, Niels Busk, Luis Manuel Capoulas Santos, Paulo Casaca, Zdzisław Kazimierz Chmielewski, Ioannis Gklavakis, Alfred Gomolka, Ian Hudghton, Heinz Kindermann, Rosa Miguélez Ramos, Philippe Morillon, Dirk Sterckx, Struan Stevenson, Daniel Varela Suanzes-Carpegna

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

James Nicholson, Carl Schlyter

Namestniki (člen 178(2)), navzoči pri končnem glasovanju

 

Datum predložitve

21.12.2006

 

Pripombe (na voljo samo v enem jeziku)

...