Betänkande - A6-0477/2006Betänkande
A6-0477/2006

BETÄNKANDE om förslaget till rådets förordning om ingående av avtalet om fiskepartnerskap mellan Europeiska gemenskapen och Republiken Gabon

21.12.2006 - (KOM(2006)0454 – C6‑0303/2006 – 2006/0156(CNS)) - *

Fiskeriutskottet
Föredragande: Stavros Arnaoutakis

Förfarande : 2006/0156(CNS)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :  
A6-0477/2006
Ingivna texter :
A6-0477/2006
Antagna texter :

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om förslaget till rådets förordning om ingående av avtalet om fiskepartnerskap mellan Europeiska gemenskapen och Republiken Gabon

(KOM(2006)0454 – C6‑0303/2006 – 2006/0156(CNS))

(Samrådsförfarandet)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–   med beaktande av förslaget till rådets förordning (KOM(2006)0454)[1],

–   med beaktande av artikel 300.2 första stycket i EG-fördraget,

–   med beaktande av artikel 300.3 första stycket i EG-fördraget, i enlighet med vilken rådet har hört parlamentet (C6‑0303/2006),

–   med beaktande av artikel 51 och artikel 83.7 i arbetsordningen,

–   med beaktande av betänkandet från fiskeriutskottet och yttrandena från budgetutskottet och utskottet för utveckling (A6‑0477/2006).

1.  Europaparlamentet godkänner förslaget till rådets förordning med de ändringar som gjorts och godkänner ingåendet av avtalet.

2.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att delge rådet och kommissionen samt regeringarna och parlamenten i medlemsstaterna och republiken Gabon parlamentets ståndpunkt.

Kommissionens förslagParlamentets ändringar

Ändringsförslag 1

Skäl 2a (nytt)

 

(2a) Den ekonomiska ersättningen från EG bör användas till att utveckla de kustsamhällen som är beroende av fisket och skapa små lokala frys- och bearbetningsindustrier.

Ändringsförslag 2

Artikel 3a (ny)

Artikel 3a

 

Under det sista året av protokollets tillämpningsperiod, och innan ett eventuellt nytt avtal ingås eller tillämpningsperioden för det avtal som bifogats denna förordning förlängs, skall kommissionen förelägga Europaparlamentet och rådet en rapport om avtalets tillämpning och genomförandevillkor.

Motivering

Kommissionen bör underrätta parlamentet och rådet om den allmänna utvärderingsrapporten för det berörda avtalet. Först därefter bör åtgärder vidtas för att förhandla fram ett nytt fiskeavtal eller förlänga det nuvarande avtalet.

Ändringsförslag 3

Artikel 3b (ny)

 

Artikel 3b

 

Kommissionen skall årligen rapportera till Europaparlamentet och rådet om resultaten av det fleråriga sektorsprogram som beskrivs i artikel 7 i protokollet.

Motivering

För att kunna utvärdera om den ersättning som EU betalar också redovisas på ett korrekt sätt och faktiskt främjar ett hållbart utnyttjande av fiskeresurserna i Gabon bör kommissionen rapportera varje år till parlamentet.

Ändringsförslag 4

Artikel 3c (ny)

 

Artikel 3c

 

På grundval av den rapport som kommissionen lägger fram i enlighet med artikel 3a och efter att ha hört Europaparlamentet skall rådet, vid behov, ge kommissionen befogenhet att inleda förhandlingar i syfte att anta ett nytt protokoll.

Motivering

Parlamentet och rådet kan uppfylla sina respektive förpliktelser bara om de utgår från en utvärderingsrapport om tillämpningen av fiskeavtalet.

Ändringsförslag 5

Artikel 3d (ny)

 

Artikel 3d

 

Kommissionen skall årligen utvärdera om de medlemsstater vilkas fartyg omfattas av detta protokoll har iakttagit rapporteringskraven.

Motivering

Fartyg som inte efterlever de mest grundläggande kraven, dvs. inte rapporterar vad de fångar, bör inte motta ekonomiskt stöd från EU.

  • [1]  Ännu ej offentliggjort i EUT.

MOTIVERING

Inledning

Kommissionens förslag till ett flerårigt avtal om partnerskap inom fiskesektorn med Gabon grundar sig på principen om ömsesidigt samarbete och syftar till att uppnå ett bärkraftigt fiske i den bredare regionen. Det ingår i den partnerskapsstrategi för den gemensamma fiskeripolitikens externa dimension som föreslagits i samband med översynen av den gemensamma fiskeripolitiken 2002 och som beskrivs i kommissionens meddelande om ett integrerat regelverk för avtal om fiskepartnerskap med tredjeländer[1].

Denna strategi, som omfattar en sofistikerad mekanism för partnerskap, syftar både till att säkra att EU:s fjärrfiskeflottas intressen skyddas och att villkoren för att uppnå ett bärkraftigt fiske i den berörda partens vatten stärks. Strategin godkändes av Europaparlamentet i dess resolution från oktober 2003[2] och därefter av rådet i dess slutsatser från juni 2004.

Det nya avtalet går därför utöver den snäva kommersiella ramen för det tidigare bilaterala avtalet om tillgång till Gabons vatten och kommer – som kommissionen själv har konstaterat – att inleda ett nytt kapitel i samarbetet mellan EU och Gabon.

UTVÄRDERING AV AVTALET

Föredraganden välkomnar det beslut som kommissionen fattat på grundval av färska vetenskapliga rön om fiskbestånden i regionen i syfte att begränsa fiskemöjligheterna enligt avtalet. Dessutom bör man betona betydelsen av att satellitövervakning av fartyg tillåts i avtalet, i synnerhet för att bekämpa olagligt, orapporterat och okontrollerat fiske.

Eftersom Europaparlamentet dock inte fick möjlighet att följa utarbetandet av avtalet eller de förhandlingar som pågick dessförinnan, bör man rikta uppmärksamheten på ett antal brister och tvetydigheter i protokollet som inte är förenliga med EU:s fiskeripolitik.

Vad avser protokollet om fastställande av de fiskemöjligheter och den ekonomiska ersättning som anges i avtalet

I artikel 3, ”Samarbete för ett ansvarsfullt fiske – vetenskapligt möte”, hänvisas det i punkt 4 endast till generella principer som syftar till en bärkraftig förvaltning av fiskeresurserna och de eventuella konsekvenserna av EU-fartygens fiskeverksamhet. Inga hänvisningar görs emellertid till den naturliga miljö där fisket idkas, till fiskevattnens kvalitet, den sannolika föroreningen från oljeprodukter i regionen, störning av ekosystemet på grund av andra faktorer eller konsekvenserna av allt detta för fångsterna.

•       Enligt artikel 7, ”Gynnande av ett ansvarsfullt fiske i Gabons vatten”, i synnerhet punkt 2, kommer det mot bakgrund av artikel 9 i avtalet att utvecklas ett flerårigt sektorsprogram tre månader efter det att protokollet har trätt i kraft. Detta program har tre huvudmål, nämligen följande:

1.      Årliga och fleråriga riktlinjer.

2.      Uppfyllande av målen genom främjande av ett bärkraftigt fiske.

3.      Kriterierna för utvärderingen.

Även om de allmänna ramarna och principerna är förnuftiga bör man, när det gäller denna särskilda artikel, fråga sig varför det inte har införts några bestämmelser om att uppgifterna bör vidarebefordras till de behöriga myndigheterna i medlemsstaterna och Europaparlamentet, så att de kan utvärderas av dem som skall godkänna avtalet.

•       När det gäller övervakning och utvärdering av avtalet hänvisar man i finansieringsöversikten för rättsakten till ett antal risker i samband med genomförandet av avtalet, däribland möjligheten för att

–       medel avsedda för finansiering av den sektorsövergripande fiskeripolitiken och fartygsägarnas avgifter inte fördelas enligt avtalet (bedrägeri),

–       utländska flottor ignorerar licenser och kontroller.

Dessa frågor behandlas inte i protokollet bortsett från några vaga hänvisningar till det faktum att kontrollen till sjöss bör förbättras, satellitövervakningen stärkas, åtgärder till stöd för lokala fiskare finansieras osv.

Det är därför uppenbart att detta generella dokument lämnar många frågor obesvarade, nämligen följande:

1.      Kan de behöriga sjöfartsmyndigheterna genomföra kontrollerna? Har de tillgång till relevant och nödvändig finansiering och infrastruktur (t.ex. snabbgående båtar, helikoptrar etc.), personal, utbildning och beredskap?

2.      Det är allmänt känt att det på grund av den flexibla lagstiftningen i Gabon är utländska fartyg (alltså inte EU-fartyg) som fiskar i landets exklusiva ekonomiska zon, och att många av dessa seglar under bekvämlighetsflagg. Vilka konkreta åtgärder ämnar kommissionen vidta för att hantera denna situation, när europeiska fiskare skall konkurrera med pirater och brottslingar?

3.      Kan satellitövervakning ge direkta resultat som inte går förlorade i byråkratins labyrinter?

4.      Vilka nationella och regionala kriterier och prioriteringar kommer att tillämpas i samband med fördelningen av stöd till lokala fiskare?

•       Det nuvarande protokollet innefattar möjligheter till demersalt räkfiske, som emellertid aldrig har inletts, även om Gabons regering har beviljat europeiska fartyg privata licenser för samma fiskemöjligheter. I det nya avtalet upphävs dessa möjligheter samtidigt som det införs en exklusivklausul (artikel 1.3) enligt vilken fartyg som för gemenskapsflagg inte får fiska i Gabons exklusiva ekonomiska zon utanför avtalsvillkoren. Bör man således dra slutsatsen att fartyg som idkar räkfiske med privata licenser kommer att bli tvungna att upphöra med det då det nya avtalet träder i kraft?

•       Exklusivklausulen ingår inte i artikel 3 i avtalet. I denna artikel hänvisas det till de grundläggande principer som avtalet bygger på. Klausulen anges endast i artikel 1 i protokollet. Av denna anledning får klausulen sekundär status, i synnerhet för att protokollets villkor kan bli föremål för en översyn, medan avtalsbestämmelserna däremot kommer att kvarstå som sådana. Inte heller har det fastställts några konkreta påföljder om det finns parallella privata licenser trots att de är förbjudna enligt protokollet.

SLUTSATS

Oavsett de frågor som tas upp ovan innebär det nya avtalet i många viktiga avseenden märkbara förbättringar jämfört med det gamla avtalet, och därför bör det godkännas.

Föredraganden vill emellertid betona att kommissionen skulle ha vunnit mycket på att involvera parlamentet fullt ut i den första, förberedande etappen och under förhandlingarna. Åtminstone borde man ha underrättat Europaparlamentet i tid om paraferingen av avtalet. Det tog nästan ett år från den dag då parterna paraferade avtalet till dess att texten översändes till Europaparlamentet.

•       Detta är oacceptabelt, och man bör hoppas att det nya interinstitutionella avtal som nu har ingåtts för fiskeavtal med tredjeländer kommer att förhindra att något sådant upprepas samt att det i framtiden resulterar i bättre samarbete.

YTTRANDE från budgetutskottet (12.12.2006)

till fiskeriutskottet

över förslaget till rådets förordning om ingående av avtalet om fiskepartnerskap mellan Europeiska gemenskapen och Republiken Gabon
(KOM(2006)0454 – C6‑0303/2006 – 2006/0156(COD))

Föredragande: Helga Trüpel

KORTFATTAD MOTIVERING

Detta kommissionsförslag hör till de senaste av kommissionens fortsatta insatser för att omvandla de befintliga fiskeavtalen till fiskepartnerskapsavtal i och med att protokollen till fiskeavtalen löper ut.

Det nya protokollet kommer att ge EU:s tonfiskeflotta tillträde till Gabons vatten i sex år fr.o.m. den 3 december 2005 i enlighet med följande:

 

2006–2011

2001–2005

Notfartyg

24 (Spanien, Frankrike)

38 (Spanien, Frankrike)

Fartyg för fiske med flytlinor

16 (Spanien, Portugal)

26 (Spanien, Portugal)

Trålare (räkor, bläckfisk)

--

1 200 BRT (Spanien, Grekland)

Detta innebär att de tonfiskefartyg som får tillträde minskas med nästan 40 procent. Den mängd tonfisk som flottorna årligen tillåts fånga har emellertid ökat något, från 10 500 ton till 11 000 ton.

I utbyte mot rättigheten att fiska kommer EU att årligen betala Gabon totalt 860 000 EUR, bestående av 715 000 EUR som kompensation för en referensfångstmängd på 11 000 ton tonfisk per år, dels av ett specifikt belopp på 145 000 euro per år, som skall användas till att stödja genomförandet av de initiativ som tagits som ett led i den sektoriella fiskeripolitiken i Gabon. Detta är en minskning jämfört med det tidigare protokollet: -1 262 500 EUR per år.

Utöver EU:s bidrag skall fartygsägarna betala licensavgifter, och kommissionen beräknar att dessa avgifter kan uppgå till ytterligare 142 000 EUR för Gabons del. För att uppfylla åtagandet att utöka industrins andel av kostnaderna för dessa arrangemang har den avgift som fartygsägarna betalar per ton fångad tonfisk höjts från 25 EUR enligt det tidigare protokollet till 35 EUR.

Genom de nya partnerskapsavtalen kommer en gemensam kommitté att inrätta ett flerårigt sektoriellt fiskeriprogram, genom vilket det fastställs hur man årligen skall utnyttja 60 procent av den totala ersättning som Gabon har anslagit för att utveckla ett ansvarsfullt fiske. För detta program skall man fastställa mål och ta fram förfaranden för att utvärdera resultaten varje år. Denna nya metod öppnar möjligheter att förbättra förvaltningen av avtalet och – såvida uppgifterna offentliggörs – också öppenheten. Budgetutskottet bör insistera på att det skall hållas underrättat om denna utveckling. Eftersom det är fråga om ett nytt inslag i protokollen är det för tidigt att avgöra om reformen är användbar och leder till ett mer ansvarsfullt och bärkraftigt fiskeri i Gabon. Därför bör vi följa utvecklingen ingående.

I utvärderingarna av en mängd fiskeavtal (t.ex. Kap Verde, Elfenbenskusten, São Tomé och Príncipe) är bristen på korrekt fångstrapportering ett centralt och återkommande problem. Om fartygen inte tar detta ansvar som är grundläggande inom fisket, är det svårt att se varför de skulle få fortsätta att utnyttja fördelarna av ett viktigt EU-bidrag: stöd för fiske i ett tredjeland. Följaktligen läggs det fram ett ändringsförslag för att förhindra att fartyg som inte rapporterar sina fångster kan fortsätta att få licenser enligt avtalet.

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Budgetutskottet uppmanar fiskeriutskottet att som ansvarigt utskott infoga följande ändringsförslag i sitt betänkande:

Kommissionens förslag[1]Parlamentets ändringar

Ändringsförslag 1

Artikel 3a (ny)

 

Artikel 3a

 

Kommissionen skall årligen rapportera till Europaparlamentet och rådet om resultaten av det fleråriga sektorsövergripande program som beskrivs artikel 7 i protokollet.

Motivering

För att kunna utvärdera om den ersättning som EU betalar också redovisas på ett korrekt sätt och faktiskt främjar ett hållbart utnyttjande av fiskeresurserna i Gabon bör kommissionen rapportera varje år till parlamentet.

Ändringsförslag 2

Artikel 3b (ny)

 

Artikel 3b

 

Kommissionen skall årligen utvärdera om de medlemsstater vilkas fartyg omfattas av detta protokoll har iakttagit rapporteringskraven.

Motivering

Fartyg som inte efterlever de mest grundläggande kraven, dvs. inte rapporterar vad de fångar, bör inte motta ekonomiskt stöd från EU.

Ändringsförslag 3

Artikel 3c (ny)

 

Artikel 3c

 

Innan protokollet löper ut och nya förhandlingar om ett eventuellt förnyande inleds skall kommissionen inför Europaparlamentet och rådet lägga fram en utvärdering av protokollet som även innehåller en kostnads- och nyttoanalys.

Motivering

En utvärdering av det nuvarande protokollet är nödvändig innan nya förhandlingar inleds för att man skall veta vilka förändringar som möjligen bör tas med i ett eventuellt nytt avtal.

ÄRENDETS GÅNG

Titel

Förslag till rådets förordning om ingående av avtalet om fiskepartnerskap mellan Europeiska gemenskapen och Republiken Gabon

Referensnummer

KOM(2006)0454 – C6-0303/2006 – 2006/0156(CNS)

Ansvarigt utskott

PECH

Yttrande
  Tillkännagivande i kammaren

BUDG
28.9.2006

Förstärkt samarbete – tillkännagivande i kammaren

 

Föredragande av yttrande Utnämning

Helga Trüpel
4.9.2006

Tidigare föredragande av yttrande

 

Behandling i utskott

11.12.2006

 

 

 

 

Antagande

11.12.2006

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

19

 

 

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Reimer Böge, Herbert Bösch, Simon Busuttil, Gérard Deprez, Valdis Dombrovskis, Brigitte Douay, Szabolcs Fazakas, Salvador Garriga Polledo, Nathalie Griesbeck, Catherine Guy-Quint, Anne E. Jensen, Janusz Lewandowski, Vladimír Maňka, Jan Mulder, Esko Seppänen, László Surján, Kyösti Virrankoski

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Peter Šťastný

Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 178.2)

 

Anmärkningar (tillgängliga på ett enda språk)

...

  • [1]  Ännu ej offentliggjort i EUT.

YTTRANDE från utskottet för utveckling (5.10.2006)

till fiskeriutskottet

över förslaget till rådets förordning om ingående av avtalet om fiskepartnerskap mellan Europeiska gemenskapen och Republiken Gabon
(KOM(2006)0454 – C6‑0303/2006 – 2006/0156(CNS))

Föredragande: Luisa Morgantini

KORTFATTAD MOTIVERING

Europeiska unionens politik för utvecklingssamarbete och den gemensamma fiskeripolitiken måste vara samstämmiga, samordnade och komplettera varandra. De skall gemensamt bidra till att minska fattigdomen och främja en hållbar utveckling i de berörda länderna.

EU har förpliktigat sig till att säkra ett hållbart fiske över hela världen, vilket beslutades vid FN:s världstoppmöte i Johannesburg 2002, genom att bevara eller återupprätta beståndsnivåerna i syfte att garantera största möjliga hållbara fångst.

EU godkände FN:s livsmedels- och jordbruksorganisations uppförandekod för ansvarsfullt fiske.

EU:s närvaro i avlägsna fiskevatten är ett legitimt mål, men det är viktigt att understryka att EU:s fiskeintressen måste skyddas parallellt med intresset för att utveckla de länder med vilka fiskeavtal ingås.

Vi välkomnar därför den resolution om fiske som antogs den 22 juni 2006 av den gemensamma parlamentariska församlingen AVS-EU och dess sociala och miljömässiga aspekter i utvecklingsländerna, framför allt med hänsyn till att man i denna resolution understryker att skyddet av EU:s och AVS-ländernas fiskeintressen måste samordnas dels med en hållbar förvaltning av fiskeresurserna i ekonomiskt, socialt och miljömässigt hänseende, dels med upprätthållandet av inkomstmöjligheterna för de kustsamhällen som är beroende av fisket.

Vi vill också betona den hänvisning som görs i partnerskapsavtalet om fiske mellan EU och AVS-länderna om att Cotonouavtalet måste respekteras. Vi understryker att artikel 9 i Cotonouavtalet om mänskliga rättigheter, demokratiska principer, goda styrelseformer och rättsstatliga principer till fullo måste beaktas, och välkomnar de garantier som kommissionen givit utvecklingsutskottet om att man kommer att beakta artikel 9 i samband med förhandlingar om avtal med utvecklingsländer, inbegripet andra än AVS-länderna.

Det föreslagna avtalet skall ersätta det avtal mellan Europeiska gemenskapen och Republiken Gabon som trädde i kraft den 3 december 2001.

Det föreslagna avtalet har ingåtts för en period om sex år från och med datum för antagandeförfarandets slutförande. Avtalet förlängs automatiskt för ytterligare en sexårsperiod.

Genom protokollet till det föreslagna avtalet beviljas fiskemöjligheter för 24 notfartyg med frysanläggning och 16 fartyg för fiske med flytlinor från Spanien, Portugal och Frankrike. Högsta antalet licenser är 40.

Den ekonomiska ersättningen har fastställts till 860 000 euro per år. Av detta belopp täcker 715 000 euro en fångsvikt på 11 000 ton per år. Ett särskilt belopp på 145 000 euro per år skall stödja och genomföra initiativ inom ramen för Gabons sektoriella fiskeripolitik.

Om den totala fångstvikten överskrider 11 000 ton per år skall den ekonomiska ersättningen ökas med 65 euro för varje extra ton fångstvikt.

Fartygsägarnas avgifter kan skapa en årlig tilläggsinkomst på cirka 142 000 euro för Gabon.

Vi välkomnar den ovannämnda kopplingen till nationella initiativ och hoppas att dessa kan komma att inbegripa finansieringen av lokala infrastrukturprojekt för bearbetning och saluföring av fisken, vilket skulle göra det möjligt för den lokala befolkningen att inte enbart bedriva husbehovsfiske.

Vi gläder oss också över att avtalet grundas på en bedömning av det lokala fisket och att det främjar vetenskapligt och tekniskt samarbete med de lokala myndigheterna. I den ovannämnda AVS-EU-resolutionen anser man att en vetenskaplig bedömning av fiskbeståndet måste vara en förutsättning för tillträde till fisket, och att en årlig bedömning av fiskbeståndet skall vara ett villkor för att erhålla ytterligare fisketillstånd. Vi stöder detta och uppmanar båda parterna att ta hänsyn till detta.

Vi motsätter oss det förfarande som använts i samband med detta avtal. Parlamentet borde ha involverats i det förhandlingsmandat som kommissionen har fått av rådet, och det skulle ha informerats om hur förhandlingarna utvecklades.

Parlamentet hördes om det föreslagna avtalet i augusti 2006, det vill säga tio månader efter det att avtalet hade initierats med målet att träda i kraft den 3 december 2005. Parlamentet borde protestera och insistera på att detta är oacceptabelt.

Kommissionen och rådet måste komma överens om villkor som ger parlamentet en verklig möjlighet att höras. Om en sådan överenskommelse inte kan nås, måste fiskeriutskottet på parlamentets vägnar protestera mot den nuvarande situationen, vilket även inbegriper en möjlighet att rösta emot fiskeavtal som förelagts enligt nuvarande förfarande.

Vi välkomnar därför utvecklingsutskottets beslut att 2007 anordna en utfrågning om partnerskapsavtal om fiske och den roll parlamentet spelar i förfarandena, som ett första steg i denna riktning.

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Utskottet för utveckling uppmanar fiskeriutskottet att som ansvarigt utskott infoga följande ändringsförslag i sitt betänkande:

Kommissionens förslag[1]Parlamentets ändringar

Ändringsförslag 1

Skäl 2a (nytt)

 

(2a) Den ekonomiska ersättningen från EG bör användas till att utveckla de kustsamhällen som är beroende av fisket och skapa små lokala frys- och bearbetningsindustrier.

ÄRENDETS GÅNG

Titel

Förslag till rådets förordning om ingående av avtalet om fiskepartnerskap mellan Europeiska gemenskapen och Republiken Gabon

Referensnummer

KOM(2006)0454 – C6‑0303/2006 – 2006/0156(CNS)

Ansvarigt utskott

PECH

Yttrande
  Tillkännagivande i kammaren

DEVE
28.9.2006

Förstärkt samarbete – tillkännagivande i kammaren

 

Föredragande av yttrande Utnämning

Luisa Morgantini
4.9.2006

Tidigare föredragande av yttrande

 

Behandling i utskott

3.10.2006

 

 

 

 

Antagande

3.10.2006

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

26

0

0

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Margrete Auken, Alessandro Battilocchio, Margrietus van den Berg, Danutė Budreikaitė, Marie-Arlette Carlotti, Thierry Cornillet, Nirj Deva, Alexandra Dobolyi, Michael Gahler, Filip Andrzej Kaczmarek, Glenys Kinnock, Maria Martens, Miguel Angel Martínez Martínez, Gay Mitchell, Luisa Morgantini, José Javier Pomés Ruiz, Horst Posdorf, Frithjof Schmidt, Jürgen Schröder, Anna Záborská, Mauro Zani

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Milan Gaľa, Manolis Mavrommatis, Anne Van Lancker, Anders Wijkman, Gabriele Zimmer

Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 178.2)

 

Anmärkningar (tillgängliga på ett enda språk)

 

  • [1]  Ännu ej offentliggjort i EUT.

ÄRENDETS GÅNG

Titel

Förslag till rådets förordning om ingående av avtalet om fiskepartnerskap mellan Europeiska gemenskapen och Republiken Gabon

Referensnummer

KOM(2006)0454 – C6-0303/2006 – 2006/0156(CNS)

Begäran om samråd med parlamentet

20.9.2006

Ansvarigt utskott
  Tillkännagivande i kammaren

PECH
28.9.2006

Rådgivande utskott
  Tillkännagivande i kammaren

BUDG
28.9.2006

DEVE
28.9.2006

 

 

 

Inget yttrande avges
  Beslut

 

 

 

 

 

Förstärkt samarbete
  Tillkännagivande i kammaren

 

 

 

 

 

Föredragande
  Utnämning

Stavros Arnaoutakis
24.11.2005

 

Tidigare föredragande

 

 

Förenklat förfarande – beslut

 

Bestridande av den rättsliga grunden
  JURI:s yttrande

 

 

 

Ändrad anslagstilldelning
  BUDG:s yttrande

 

 

 

Samråd med Europeiska ekonomiska och sociala kommittén – beslut i kammaren

 

Samråd med Regionkommittén – beslut i kammaren

 

Behandling i utskott

13.9.2006

3.10.2006

20.11.2006

21.12.2006

 

Antagande

21.12.2006

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

16

2

0

Slutomröstning: närvarande ledamöter

James Hugh Allister, Stavros Arnaoutakis, Elspeth Attwooll, Iles Braghetto, Niels Busk, Luis Manuel Capoulas Santos, Paulo Casaca, Zdzisław Kazimierz Chmielewski, Ioannis Gklavakis, Alfred Gomolka, Ian Hudghton, Heinz Kindermann, Rosa Miguélez Ramos, Philippe Morillon, Dirk Sterckx, Struan Stevenson, Daniel Varela Suanzes-Carpegna

Slutomröstning: närvarande suppleanter

James Nicholson, Carl Schlyter

Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 178.2)

 

Ingivande

21.12.2006

 

Anmärkningar (tillgängliga på ett enda språk)

...