ДОКЛАД за интегрирания подход за равно третиране на жените и мъжете в рамките на работните срещи на комисиите

22.12.2006 - (2005/2149(INI))

Комисия по правата на жените и равенството между половете
Докладчик: Anna Záborská

Процедура : 2005/2149(INI)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа :  
A6-0478/2006
Внесени текстове :
A6-0478/2006
Приети текстове :

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно интегрирания подход за равно третиране на жените и мъжете в рамките на работните срещи на комисиите

(2005/2149(INI))

Европейският парламент,

–    като взе предвид член 2, член 3, параграф 2, член 13 и член 141, параграф 4, от Договора за ЕО,

–    като взе предвид Европейската конвенция за защита на правата на човека и основните свободи, ревизираната Европейска социална харта и юриспруденцията на Европейския съд за правата на човека,

–    като взе предвид работата на Дирекцията по правата на човека към Съвета на Европа, и по-конкретно работата на Управителния комитет за равенство между жените и мъжете на Съвета на Европа,

   като взе предвид четвъртата Световна конференция за жените, организирана в Пекин през септември 1995 г., декларацията и програмата за действие, приети в Пекин, както и документите от извънредните поредни заседания "Пекин+5" и "Пекин+10" на Обединените нации във връзка с нови мерки и инициативи за прилагането на декларацията и програмата за действие от Пекин, приети съответно на 9 юни 2000 г. и 11 март 2005 г.,

   като взе предвид Директива 2002/73/ЕО на Европейския парламент и на Съвета във връзка с прилагането на принципа за равно третиране на мъжете и жените що се отнася до достъпа до работни места, образование и професионално израстване, и условията за работа[1],

–    като взе предвид своята резолюция от 13 март 2003 г. относно интегрирания подход за равно третиране на мъжете и жените ("gender mainstreaming") на Европейския парламент[2],

–    като взе предвид работния документ на Комисията по правата на жените и равенството между половете относно интегрирания подход за равно третиране на жените и мъжете, в рамките на работните срещи на комисиите, съставен след анализ на отговорите на въпросника, раздаден на председателите и заместник-председателите, отговарящи за интегрирания подход за равно третиране на жените и мъжете, назначени от двадесет и двете парламентарни комисии,

–    като взе предвид член 45 от своя правилник,

–    като взе предвид доклада на Комисията по правата на жените и равенството между половете (A6‑0478/2006),

А.  като има предвид, че по-голямата част от комисиите отдават винаги или понякога на интегрирания подход за равно третиране на жените и мъжете известно значение, докато малък брой от комисиите проявяват слаб или почти никакъв интерес към този въпрос,

Б.   като има предвид, че равното третиране на мъжете и жените е основен принцип на общностното право и че по смисъла на член 2 от договора, то е част от задачите на Общността,

В.   като има предвид, че член 3, параграф 2 от договора установява принципа за интегриран подход за равно третиране, като постановява, че за всички действия, които предприема, Общността се стреми да премахне неравенствата и търси начини за насърчаване на равното третиране на мъжете и жените,

Г.   като има предвид започналото развитие от 2005 г. под егидата на Комисията по правата на жените и равенството между половете, както и работата на групата, отговорна за равното третиране на жените и мъжете,

Д.  като има предвид, че един председател или заместник-председател, отговарящ за работата на съответната парламентарна комисия, за прилагането на интегрирания подход за равно третиране на жените и мъжете, активно е участвал във всяко заседание на Комисията по правата на жените и равенство между половете,

Е.   като има предвид постоянното нарастване на процента жени-членове на ЕП, който е преминал от 17.5 % през 19679 г. до 30.33 % през 2004 г.,

Ж.  като има предвид, че в неговата администрация жените не са достатъчно представени на отговорни длъжности в органите, които трябва да вземат политически решения,

З.   като има предвид, че в неговите седем генерални дирекции, само две жени са били наемани на поста генерален директор, изразява съжаление за недостатъчния брой женски кандидатури за поста генерален директор и следователно приканва жените сериозно да се замислят за възможността да подадат кандидатура за ръководните длъжности в неговата администрация,

И.  като има предвид, че независимо от факта, че мнозинството от комисиите има положителна нагласа за включването на въпросите за равенството между жените и мъжете, то по-голямата част от комисиите са разработили своите бъдещи политически приоритети, без да включат никаква стратегия, свързана с интегрирания подход за равно третиране,

Й.  като има предвид, че до този момент нито една комисия не е установила конкретни цели за реализиране на подобна стратегия,

К.  като има предвид, че половината от комисиите считат, че тяхната перспектива е в процес на развитие и че същото съотношение на комисиите проявява сериозен интерес към съставяне на интегриран подход за равно третиране на мъжете и жените в рамките на техния секретариат,

Л.  като има предвид, че политическото и административно сътрудничество между парламентарните комисии и комисията по правата на жените и равенството между половете се мени редовно и спорадично,

М.  като има предвид, че съгласно член 46, параграф 6 от своя правилник, мнозинството от комисиите редовно приканва докладчиците на Комисията по правата на жените и равенството между половете за участват в заседания на компетентната комисия по същество, когато се обсъжда съответният доклад,

Н.  като има предвид, че за да могат по-добре да законодателстват, мнозинството от комисиите заемат позиция в полза на интегриране на въпросите за равното третиране на жените и мъжете, и че половината от тях вече се е възползвала от консултации на експерти по въпросите на равното третиране на жените и мъжете,

Оценка на интегрирания подход за равно третиране на жените и мъжете

1.   подчертава, че исканията за равно третиране на жените и мъжете трябва да се изразят с практически подход, който да не противопоставя жените на мъжете;

2.   подчертава, че интегрираният подход за равно третиране представлява развитие в положителна насока както за жените, така и за мъжете;

3.   подчертава, че интегрираният подход за равно третиране предполага реорганизация, подобряване, развитие и оценка на политиките, за да може на всяко едно ниво и на всеки етап, действащите лица, обичайно свързани с политическите решения да включат равенството като измерение във всички политики;

4.   подчертава, че интегрираният подход за равно третиране не би могъл да замести политиките, които са конкретно предназначени за намиране на решение при ситуации, възникнали като резултат от неравнопоставеност между мъжете и жените и припомня, че политиките, конкретно предназначени за насърчаване на равенството и интегрираният подход за равно третиране се допълват и трябва да вървят заедно, за да се постигне равенство между мъжете и жените;

5.   изразява благодарност на австрийското и финландското председателство за проявената настоятелност в рамките на Съвета на министрите по въпроса за значимостта на мъжете за прилагането на интегрирания подход за равно третиране;

6.   подчертава, че интегрираният подход за равенството включва гарантирането на равното третиране и отчитането на равното третиране в рамките на всяко едно действие: определяне на политиките, изследвания, защита/диалог, законодателство, отпускане на средства или реализиране и проследяване на графика на програми и проекти;

7.   ангажира се да приеме и прилага стратегия с конкретни цели за интегриран подход за равно третиране на жените и мъжете в общностните политики и възлага нейното разработване на своята компетентната комисия най-късно до края на текущия законодателен период;

8.   подчертава значимостта на мандата на групата на високо равнище за равенство между половете, както и определянето на приоритетите, свързани с интегрирания подход за равно третиране в законодателството, общуването и информацията, установяването на бюджета и политиката за служителите;

9.   приканва групата на високо равнище за равенството между половете да продължи да насърчава развитието на този процес в неговата цялост посредством редовно предоставяне на информация от страна на комисиите и от председателя на Комисията по правата на жените и равенството между половете както и да прикани държавите-членки да водят политика в тази насока;

10. акцентира върху значимостта на ролята, която политическите групи могат да играят за насърчаване и подкрепа на жените и полагането на усилия, за да могат те пълноценно да участват в обществения живот посредством прилагане на интегриран подход за равно третиране и неговата оценка, в своите програми и дейности, както и чрез подкрепа за по-добро участие на жените по време на провеждане на изборите за Европейски парламент и изборите на национално равнище; приканва политическите партии в цяла Европа да предвидят въвеждането на режим на задължителни квоти в своите списъци за всеки колективен орган;

11. поздравява парламентарните комисии, които са приложили интегрирания подход за равно третиране в своята работа и призовава останалите комисии да сторят същото;

12. насърчава генералния секретар да продължи обучението на длъжностните лица в интегрирания подход за равно третиране;

13. отчита факта, че генералният директор по вътрешните политики, който отговаря за парламентарните комисии, разполага с най-висок процент администратори от женски пол и приканва всички генерални директори на Парламента да приложат общностното законодателство за равно третиране на мъжете и жените що се отнася до заетостта;

14. приканва всеки секретариат на комисиите към дирекциите на генерални дирекции "Вътрешни и външни политики" да включи длъжностно лице, специално обучено в интегрирания подход за равно третиране и да насърчава мрежовата комуникация за тези длъжностни лица под ръководството на секретариата на Комисията за правата на жените и равенството на половете, за да се обменя редовно информация във връзка с добрите практики;

15. изразява съжаление, че статутът на длъжностните лица на Европейските общности не предвижда достатъчни мерки, предоставящи на длъжностните лица истински избор с оглед съвместяването на семейния живот и служебните задължения;

16. призовава интегрираният подход за равно третиране да бъде спазен в процеса на публикуване на предложения за запълване на свободни работни места в европейските институции;

Перспективи за прилагането на интегрирания подход за равно третиране

17. подчертава необходимостта от използване на точна терминология и определения, в съответствие с международните норми, при употреба на термини, отнасящи се до интегрирания подход за равно третиране;

18. подчертава необходимостта парламентарните комисии да разполагат с подходящи средства за добро опознаване на интегрирания подход, такива като индикаторите и данни и статистики с подразделения по пол, както и разпределение на бюджетните средства от гледна точка на равното третиране на жените и мъжете като и да ги насърчи да се възползват от вътрешната експертиза (секретариат на компетентната комисия, тематичен отдел, библиотека и т.н.) и от външна експертиза, в други местни, регионални, национални и наднационални, държавни и частни институции; на малките, средни и големи предприятия и университети, които работят в областта на равното третиране на жените и мъжете;

19. приканва председателя на компетентната комисия редовно да информира Конференцията на председателите на комисиите, за да може да бъде направена оценка на осъществения напредък в областта;

20. подчертава, че при прилагането на интегрирания подход за равно третиране трябва да се вземе предвид спецификата на всяка парламентарна комисия; приканва да се правят оценки на всеки две години под егидата на Комисията по правата на жените и равенството между половете на база на въпросника, предоставен на председателите, ангажирани с интегрирания подход за равно третиране на жените и мъжете, в двадесет и двете парламентарни комисии, като в това число се включат нарушенията свързани с това в работата на комисиите и делегациите както и постигнатия напредък в интегрирания подход за равно третиране във всяка комисия;

21. приканва Бюрото да подчертае в своите контакти с парламентите на държавите-членки колко положителен е моделът на групата на високо равнище за равенството между половете;

22. призовава да бъде проведено обучение за равенството между мъжете и жените на всички членове на Парламента преди следващия мандат на законодателния орган;

23. възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, на Комисията и на Съвета на Европа.

  • [1]  ОВ L 269 от 5.10.2002 г., стp. 15.
  • [2]  ОВ C 61 E от10.3.2004 г., стp. 384.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Dans la perspective générale de protection et de promotion des droits de la personne humaine, les institutions nationales et supranationales en Europe ont la mission de promouvoir l'égalité entre les femmes et les hommes et leur pleine participation dans la société, de lutter contre les atteintes à la liberté et à la dignité des femmes (en luttant par exemple contre la violence à l'égard des femmes ou la traite des êtres humains), d'éliminer les discriminations fondées sur le sexe et de favoriser une représentation équilibrée des femmes et des hommes dans la vie publique.

La dignité de la femme et sa vocation sont l'objet constant de la réflexion humaine et institutionnelle, ayant pris ces dernières années un relief tout à fait particulier, notamment dans le cadre des politiques transversales communautaires de la Stratégie de Lisbonne, ou encore par rapport au défi démographique et à la conciliation de vie familiale et de vie professionnelle.

Le respect de l'altérité

Reconnaître pleinement l'altérité et la complémentarité de l'homme et de la femme peut servir l'humanité à ne pas déchoir. Cette réflexion dépasse la logique simplificatrice des principes du marché commun, car la liberté ne se limite pas à la liberté de concurrence. Il s'agit en effet d'une compréhension plus universelle, fondée sur la nature même de la femme et sur son engagement dans l'ensemble des relations interpersonnelles qui structurent, de manières très diverses, la convivialité et la collaboration entre les personnes, dans la vie publique. Dans ce contexte large et différencié, inspiré principalement par la protection et la promotion des droits de l'Homme, la femme apporte une valeur spécifique, d'une part en raison de la nature essentielle de personne humaine et, d'autre part, du fait même de sa féminité, indépendamment du contexte culturel, des caractéristiques spirituelles, psychologiques ou physiques féminines, telles que par exemple l'âge, la santé, l'instruction, le travail, le fait d'être mariée ou célibataire.

Les droits fondamentaux en Europe

A ce jour, concernant les droits fondamentaux, la réglementation européenne garantit le droit à la non-discrimination par l'art. 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (CEDH), signée et ratifiée par tous les Etats membres de l'Union européenne. Cette convention constitue à l'heure actuelle la seule base juridique assurant l'interdiction de toutes formes de discriminations sur le continent européen et permet à la Cour européenne des droits de l'Homme de condamner les Etats qui enfreignent ces droits. Partant du principe fondamental que toutes les personnes sont égales devant la loi et ont droit à une égale protection, il est urgent de continuer à promouvoir les instruments judiciaires garantissant aux femmes leur liberté et leur dignité fondamentales en condamnant toute discrimination fondée sur le sexe.

La lutte contre les discriminations

De plus, la communauté internationale réaffirme clairement que le principe de non discrimination n'empêche pas les Etats parties de prendre des mesures afin de promouvoir une égalité pleine et effective, à la condition qu'elles répondent à une justification objective et raisonnable. A ce propos, le Protocole n°12 se référant à l'art. 14 CEDH, ouvert à la signature des Etats membres depuis le 4 Novembre 2000, garantit que nul ne peut faire l'objet d'une quelconque forme de discrimination de la part d'une autorité publique pour quelque motif que ce soit. Pour appréhender la notion de discrimination, le rapport explicatif du protocole 12 rappelle la définition de la notion de discrimination, interprétée de manière constante par la Cour européenne des droits de l'Homme : "une distinction est discriminatoire si elle 'manque de justification objective et raisonnable', c'est à dire si elle ne poursuit pas un 'but légitime' ou s'il n'y a pas de 'rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé'"[1].

L'approche intégrée de l'égalité en Europe

Pourtant, les déséquilibres entre les femmes et les hommes continuent de marquer tous les domaines de la vie publique. L’approche intégrée de l’égalité entre les femmes et les hommes est l’une des stratégies établies pour mettre un terme à ces atteintes. Selon la définition du Conseil de l'Europe, soutenue par tous les Etats membres, l’approche intégrée consiste en la (ré)organisation, l’amélioration, l’évolution et l’évaluation des processus de prise de décision, aux fins d’incorporer la perspective de l’égalité entre les femmes et les hommes dans tous les domaines et à tous les niveaux, par les acteurs généralement impliqués dans la mise en place des politiques. L’approche intégrée de l’égalité ne se substitue pas aux politiques spécifiques visant à redresser les situations résultant des inégalités entre les sexes, mais se positionne comme stratégie complémentaire aux politiques traditionnelles.

Le droit communautaire et les actions politiques de l'Union européenne dans ce domaine s'inspirent des réflexions et actions menées par le Conseil de l'Europe. Le droit communautaire reprend ces principes dans les articles 2, 3, 13, 137, et 141 TCE2 qui se voient appliqués dans de nombreuses directives européennes et ont servi de base à certaines jurisprudences de la Cour européenne de justice en matière de droit communautaire du travail. La Commission européenne a mis en place un certain nombre de mesures visant la promotion de l'égalité entre les femmes et les hommes, comme en témoigne la communication sur l'égalité et la non-discrimination3, et présente chaque année un rapport sur les progrès accomplis en faveur de l'intégration de la dimension d'égalité dans de domaines stratégiques. Afin de donner un cadre institutionnel à son propre engagement politique, le Parlement européen a adopté la résolution sur l'approche intégrée de l'égalité des femmes et des hommes dans les travaux du Parlement européen. C'est de cette résolution que le présent rapport puise son origine4.

L'approche intégrée de l'égalité au Parlement européen

Le présent rapport a le mérite d'être le premier document de l'institution consacré à une évaluation spécifique de la mise en œuvre de l'approche intégrée pour l'égalité femmes - hommes dans les travaux politiques des commissions parlementaires.

D'entrée, deux remarques fondamentales s'imposent, sur le fond et les perspectives d'avenir.

Tout d'abord, les membres ne peuvent occulter la dynamique politique et technique inhérente à chaque dossier. Celle-ci dépend, d'une part, des attributions prévues par le Règlement, et, d'autre part, des intérêts des élus siégeant au sein d'une commission. De cette dynamique interne dépend également l'attention portée à l'enjeu spécifique de l'approche intégrée pour l'égalité dans les différentes commissions parlementaires, ainsi que la qualité des réponses fournies par les vice-présidents dans le cadre de l'évaluation. L'institution elle même devrait s'interroger au préalable sur sa manière de promouvoir l'approche intégrée. Ce constat ne doit en aucun cas conduire à une condamnation morale des personnes. Le rapporteur fait toutefois appel à la bonne volonté de ses collègues et les invite à faire preuve de créativité pour rechercher des stratégies et les concrétiser afin de réaliser l'approche intégrée, lorsque cette dimension politique s'avère appropriée.

L'évaluation entamée ici deviendra opérationnelle au fur et à mesure que les membres rendront régulièrement compte de la mise en œuvre de l'approche intégrée pour l'égalité. Ainsi, dès lors que les commissions répondent deux fois par période législative aux interpellations de la commission compétente, l'intégration de l'approche intégrée devrait se consolider au sein des commissions et il pourrait être envisagé de formuler des recommandations utiles pour chacune d'entre elles. Ceci mérite d'être souligné du fait que l'évaluation devrait nécessairement éviter une comparaison entre, par exemple, DEVE, ITRE et CULT, du fait même de leurs différentes attributions inscrites dans le Règlement. Or, l'évaluation à l'avenir mettra en lumière la manière dont chaque commission s'attache à la mise en œuvre de l'approche intégrée pour l'égalité dans le cadre de ses attributions.

La Méthodologie

La présidente de la commission compétente s'est engagée dans une double voie :

D'une part, elle a régulièrement invité tout au long de l'année les vice-présidents en charge de l'approche intégrée dans chaque commission parlementaire à des échanges de vues avec les membres de la commission compétente. De par son originalité, cette démarche a été saluée par l'ensemble des membres concernés. Il convient également de remercier le directeur général des politiques internes pour avoir répondu à cette préoccupation au sein des secrétariats des commissions parlementaires, lesquels ont souvent facilité la collaboration avec le secrétariat de la commission compétente. Le 10 juillet 2006, tous les vice-présidents ont été invités à un échange de vue avec la commission compétente. Cet échange avait un triple objectif. Premièrement, se familiariser avec l'évaluation de l'approche intégrée pour l'égalité dans le cadre des travaux parlementaires. Deuxièmement, clarifier le questionnaire développé à ce propos. Troisièmement, arrêter ensemble le calendrier à appliquer. 

D'autre part, afin d'obtenir des données fiables pour le travail des commissions parlementaires, le rapporteur a sollicité les vice-présidents pour répondre à un questionnaire composé de 25 questions. Ce questionnaire comprend quatre parties principales : (1) le champ d'action de la commission responsable; (2) la stratégie sur l'égalité entre les femmes et les hommes de même que les objectifs à atteindre à court et à long terme; (3) la mise en œuvre du principe de l'égalité dans le cadre des travaux des commissions; (4) l'expertise de l'égalité entre les hommes et les femmes, la consultation et la coopération entre la commission responsable et d'autres services a l'intérieur et à l'extérieur de l'institution. Le présent rapport reprend l'analyse en termes quantitatifs et qualitatifs des réponses obtenues.

  • [1]  Affaire Abdulaziz, Cabales et Balkandi c/ Royaume-Uni, arrêt du 28 mai 1985, Série A, nr. 94, § 72.

PROCÉDURE

Titre

L'approche intégrée de l'égalité des femmes et des hommes dans le cadre des travaux des commissions

Numéro de procédure

2005/2149(INI)

Commission compétente au fond
  Date de l'annonce en séance de l'autorisation

FEMM
15.6.2006

Commission(s) saisie(s) pour avis
  Date de l'annonce en séance 

 

 

Avis non émis
  Date de la décision


 

 

 

 

Coopération renforcée
  Date de l'annonce en séance


 

 

 

 

Rapporteur(s)
  Date de la nomination

Anna Záborská
25.4.2006

 

Rapporteur(s) remplacé(s)

 

 

Examen en commission

4.10.2006

13.11.2006

20.12.2006

 

 

Date de l'adoption

20.12.2006

Résultat du vote final

+:

–:

0:

30

0

1

Membres présents au moment du vote final

Edit Bauer, Emine Bozkurt, Edite Estrela, Ilda Figueiredo, Věra Flasarová, Lissy Gröner, Zita Gurmai, Esther Herranz García, Lívia Járóka, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Urszula Krupa, Pia Elda Locatelli, Angelika Niebler, Doris Pack, Marie Panayotopoulos-Cassiotou, Christa Prets, Teresa Riera Madurell, Raül Romeva i Rueda, Eva-Britt Svensson, Britta Thomsen, Corien Wortmann-Kool, Anna Záborská

Suppléant(s) présent(s) au moment du vote final

Anna Hedh, Elisabeth Jeggle, Christa Klaß, Zita Pleštinská, Karin Resetarits, Zuzana Roithová, Heide Rühle, Bernadette Vergnaud

Suppléant(s) (art. 178, par. 2) présent(s) au moment du vote final

Hanna Foltyn-Kubicka

Date du dépôt

22.12.2006

Observations (données disponibles dans une seule langue)

...