ПРЕПОРЪКА ЗА ВТОРО ЧЕТЕНЕ по общата позиция на Съвета с оглед приемане на регламент на Европейския парламент и на Съвета относно правата и задълженията на пътниците на международните железопътни линии

22.12.2006 - (5892/1/2006 – C6‑0311/2006 – 2004/0049(COD)) - ***II

Комисия по транспорт и туризъм
Докладчик: Dirk Sterckx

Процедура : 2004/0049(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа :  
A6-0479/2006
Внесени текстове :
A6-0479/2006
Приети текстове :

ЗАКОНОДАТЕЛНА ПРОЕКТОРЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

за общата позиция на Съвета с оглед приемане на Регламент на Европейския парламент и на Съвета относно правата и задълженията на пътниците на международните железопътни линии

(5892/1/2006 – C6‑0311/2006 – 2004/0049(COD))

(Процедура на съвместно решение: второ четене)

Европейският парламент,

–   като взе предвид общата позиция на Съвета (5892/1/2006 – C6‑0311/2006),

–   като взе предвид своята позиция на първо четене[1] по предложението на Комисията към Европейския парламент и Съвета (COM5892/1/2006)[2],

–   като взе предвид член 251, параграф 2 от Договора за ЕО,

–   като взе предвид член 62 от своя правилник,

–   като взе предвид препоръката за второ четене на Комисията по транспорт и туризъм (A6‑0479/2006),

1.  одобрява общата позиция във вида, в който е изменена;

2.  възлага на своя председател да предаде позицията на Съвета и на Комисията.

Обща позиция на СъветаИзменения, внесени от Парламента

Изменение 1

Заглавие на регламента

Регламент на Европейския парламент и на Съвета относно правата и задълженията на пътниците на международните железопътни линии.

Регламент на Европейския парламент и на Съвета относно правата и задълженията на пътниците на железопътните линии.

Обосновка

At first reading the European Parliament supported by a large majority your rapporteur's proposal to extend the scope of this regulation to all rail passengers.

Изменение 2

Съображение 1

1) В рамките на общата транспортна политика е важно да се гарантират правата на ползватели на пътниците на международните железопътни линии между държавите-членки и да се подобри качеството и ефективността на международните железопътни услуги за пътуващите между държавите-членки с оглед подпомагане увеличаването на дяла на железопътния транспорт спрямо другите видове транспорт.

1) В рамките на общата транспортна политика е важно да се гарантират правата на ползватели на пътниците на железопътните линии и да се подобри качеството и ефективността на железопътните услуги за пътуващите с оглед подпомагане увеличаването на дяла на железопътния транспорт спрямо другите видове транспорт.

Обосновка

See previous amendment.

Изменение 3

Съображение 6

6) Укрепването на правата на пътниците на международните железопътни линии следва да става на базата на съществуващата система от международно-правни норми по въпроса, съдържаща се в Допълнение А - Единни правила относно Договора за международни железопътни превози на пътници и багаж (CIV) към Конвенцията за международни железопътни превози (COTIF) от 9 май 1980 г., изменени съгласно Протокола за изменение на Конвенцията за международни железопътни превози от 3 юни 1999 г. (Протокол от 1999 г.).

6) Укрепването на правата на пътниците на железопътните линии следва да става на базата на съществуващата система от международно-правни норми по въпроса, съдържаща се в Допълнение А - Единни правила относно Договора за международни железопътни превози на пътници и багаж (CIV) към Конвенцията за международни железопътни превози (COTIF) от 9 май 1980 г., изменени съгласно Протокола за изменение на Конвенцията за международни железопътни превози от 3 юни 1999 г. (Протокол 1999 г.).

 

Желателно е обаче да се разшири обхвата и да се защитят пътниците не само на международните, но и на вътрешните линии.

Обосновка

Wherever possible we should take over the provisions of the CIV. The CIV is a good starting point for this regulation. However, the CIV applies only to international rail transport. Your rapporteur, supported by Parliament at first reading, wants this regulation to apply to all rail passengers.

Изменение 4

Съображение 7

7) Железопътните предприятия следва да си сътрудничат за улесняване на прехвърлянето на пътниците на международните железопътни линии от един превозвач на друг, като предоставят директни билети, когато това е възможно.

7) Железопътните предприятия следва да си сътрудничат за улесняване на прехвърлянето на пътниците на железопътните линии от един превозвач на друг, като предоставят директни билети, когато това е възможно.

Обосновка

This regulation should apply to all rail passengers.

Изменение 5

Съображение 8

8) Предоставянето на информация и билети на пътниците на международните железопътни линии следва да се улеснява посредством настройването на компютризираните системи към една обща спецификация.

8) Предоставянето на информация и билети на пътниците на железопътните линии следва да се улеснява посредством настройването на компютризираните системи към една обща спецификация.

Обосновка

This regulation should apply to all rail passengers.

Изменение 6

Съображение 10

10) Пътническите услуги по международните железопътни линии следва да ползват гражданите като цяло. Затова лицата с намалена подвижност, причинена от инвалидност, възраст или какъвто и да било друг фактор, следва да имат възможности за пътуване с железопътния транспорт, сравними с тези на останалите граждани. Лицата с намалена подвижност имат същото право на свободно движение, свобода на избора и недискриминация като останалите граждани. Специално внимание следва да се обърне, inter alia, на предоставянето на информация на лица с намалена подвижност относно достъпността на железопътните услуги, условията за достъп до подвижния състав и до различните съоръжения във влака. За предоставяне на най-добра информация на пътниците с увредени сетива относно транспортните закъснения на следва да се използват съответно зрителни и слухови системи. На лица с намалена подвижност следва да се даде възможност за закупуване на билети във влака без допълнително таксуване.

10) Пътническите услуги по железопътните линии следва да ползват гражданите като цяло. Затова лицата с намалена подвижност, причинена от инвалидност, възраст или какъвто и да било друг фактор, следва да имат възможности за пътуване с железопътния транспорт, сравними с тези на останалите граждани. Лицата с намалена подвижност имат същото право на свободно движение, свобода на избора и недискриминация като останалите граждани. Специално внимание следва да се обърне, inter alia, на предоставянето на информация на лица с намалена подвижност относно достъпността на железопътните услуги, условията за достъп до подвижния състав и до различните съоръжения във влака. За предоставяне на най-добра информация на пътниците с увредени сетива относно транспортните закъснения на следва да се използват съответно зрителни и слухови системи. На лица с намалена подвижност следва да се даде възможност за закупуване на билети във влака без допълнително таксуване.

Обосновка

This regulation should apply to all rail passengers..

Изменение 7

Съображение 10 а (ново)

 

10а) Железопътните предприятия и служителите на гарите трябва да вземат предвид нуждите на инвалиди или хора с намалена подвижност като спазват Техническата спецификация за оперативна съвместимост за хора с намалена подвижност, за да осигурят, съгласно правилата за обществените поръчки, достъп до всички сгради и подвижен състав чрез последователно отстраняване на физическите пречки и функционални затруднения при получаване на нов материал или извършване на строителни или основни ремонтни работи.

 

Обосновка

Constant improvements regarding accessibility for disabled people or people with reduced mobility are essential to ensure a railway system which benefits all users. At the same time, it is recognised that it is impossible to adapt all rolling stock and buildings in line with these requirements from day one.

This recital recognises that when purchasing new rolling stock, building new stations and renewing or upgrading existing stations the needs of PRM shall be taken into proper account according to the Technical Specification for Interoperability (TSI) for PRM. The PRM TSI is one of the rail system specifications required by the Interoperability Directives for the high-speed (96/48) and conventional (2001/16) rail network.

Изменение 8

Съображение 11

11) Железопътните предприятия следва да се задължат да сключват застраховка или да вземат равностойни мерки за отговорност спрямо пътниците на международните железопътни линии в случай на транспортно произшествие. Минималната застрахователна сума за железопътните предприятия следва да подлежи на бъдещо преразглеждане.

11) Железопътните предприятия следва да се задължат да сключват застраховка или да вземат равностойни мерки за отговорност спрямо пътниците на железопътните линии в случай на транспортно произшествие. Желателно е да се определи минимална застрахователна сума за железопътните предприятия.

Обосновка

This regulation should apply to all rail passengers.

It should already be possible to set an amount for the minimum insurance cover for railway undertakings.

Изменение 9

Съображение 12

12) Засилените права на обезщетение и подпомагане в случай на закъснение, пропусната връзка или отменяне на международна транспортна услуга следва да доведат до по-добро стимулиране на международния железопътен пазар в полза на пътниците.

12) Засилените права на обезщетение и подпомагане в случай на закъснение, пропусната връзка или отменяне на транспортна услуга следва да доведат до по-добро стимулиране на железопътния пазар в полза на пътниците.

Обосновка

This regulation should apply to all rail passengers.

Изменение 10

Съображение 15

15) В интерес на пътниците на международните железопътни линии е да бъдат взети необходимите мерки, съгласувани със съответните власти, за осигуряване на личната им безопасност на гарите, както и във влаковете.

15) В интерес на пътниците на железопътните линии е да бъдат взети необходимите мерки, съгласувани със съответните власти, за осигуряване на личната им безопасност на гарите, както и във влаковете.

Обосновка

This regulation should apply to all rail passengers.

Изменение 11

Съображение 16

16) Пътниците на международните железопътни линии следва да могат да подадат оплакване до всяко железопътно предприятие или съответно продавач на билети, отнасящо се до правата и задълженията, предоставени от настоящия регламент, и да имат право да получат отговор в рамките на разумен срок.

16) Пътниците на железопътните линии следва да могат да подадат оплакване до всяко железопътно предприятие или съответно продавач на билети, отнасящо се до правата и задълженията, предоставени от настоящия регламент, и да имат право да получат отговор в рамките на разумен срок.

Обосновка

This regulation should apply to all rail passengers.

Изменение 12

Съображение 17

17) Железопътните предприятия следва да определят, поддържат и контролират стандартите за качество на международните железопътни услуги за превоз на пътници.

заличава се

Обосновка

Your rapporteur does not consider it particularly useful to require railway undertakings to impose quality standards on themselves, which they then have to manage and monitor. It is for third parties (such as consumer organisations, the media, universities, etc.) to judge the quality of railway undertakings and to highlight any shortcomings.

Изменение 13

Съображение 21

21) Доколкото целите на този регламент, а именно развитието на железопътния транспорт на Общността и установяването на права на пътниците на международните железопътни линии, не могат да бъдат постигнати в достатъчна степен от самите държави-членки предвид значителното международно измерение на въпроса и нуждата от международно координиране на международния пътнически превоз, и доколкото поради това тези цели могат да се постигнат по-пълно на общностно ниво, Общността може да предприеме мерки в съответствие с принципа за субсидиарност, изложен в член 5 на Договора. In accordance with the principle of proportionality, as set out in that Article, this Regulation does not go beyond what is necessary in order to achieve those objectives.

21) Доколкото целите на този регламент, а именно развитието на железопътния транспорт на Общността и установяването на права на пътниците, не могат да бъдат постигнати в достатъчна степен от самите държави-членки и доколкото поради това тези цели могат да се постигнат по-пълно на общностно ниво, Общността може да предприеме мерки в съответствие с принципа за субсидиарност, изложен в член 5 на Договора. В съответствие с принципа за пропорционалност, формулиран в този член, настоящият регламент не предвижда повече от необходимото за постигане на тези цели.

Обосновка

This regulation should apply to all rail passengers. European citizens increasingly travel, live and work in other Member States. For that reason alone, it is important that the same passenger rights should apply in all Member States on both international and national rail services. The extension of the scope of the regulation is therefore fully in accordance with the principles of subsidiarity and proportionality.

Изменение 14

Съображение 22

22) Една от целите на този регламент е да подпомага трансграничната интеграция в областите, в които граждани на две или повече съседни държави-членки работят и живеят - в значителна степен - в другата държава-членка. Затова държавите-членки следва да могат временно да допускат изключения за отделни трансгранични транспортни услуги. Такива могат да бъдат услуги по предоставяне на транспорт или в селищна агломерация или в област, разположена в две или повече държави-членки, в области, в които значителна част от услугата се управлява извън Общността, в които малка отсечка от маршрута преминава през друга държава-членка или навлиза в друга държава-членка, само за да стигне до последната спирка.

22) Една от целите на този регламент е да въведе права на пътниците в националния и международен железопътен транспорт. Някои от разпоредбите на настоящия регламент ще изискват основни корекции в някои държави-членки. Следователно държавите-членки, имащи по- специално положение, трябва да имат възможността да предоставят временно освобождаване от дадени мерки, посочени в настоящия регламент, по отношение на пътувания по националните линии на тяхна територия или на част от нея.

 

В някои държави-членки договорите за обществени услуги предвиждат система за съответстващо обезщетение, което се изплаща на властите в случай на закъснения. Държавите-членки, които предвиждат такава система в договорите си за обществени услуги, следва да имат възможността да бъдат временно освобождавани от разпоредбите на настоящия регламент по отношение на обезщетения в случай на закъснение.

Обосновка

The Council not only greatly restricts the scope of this regulation but also introduces the possibility of granting temporary exemptions. This is totally at odds with the position of the European Parliament at first reading.

Your rapporteur quite understands the difficulties which may be faced by a number of (new) Member States if they have to immediately apply all the provisions of this regulation to their national passenger transport systems. A temporary exemption as proposed by your rapporteur would enable them to adjust, while not conflicting with the ultimate aim of creating equal rights for rail passengers throughout the EU. It should be possible to retain, on a temporary basis, public service contracts which provide for a system of fines to the authorities in the event of delay.

Изменение 15

Съображение 23

23) Мерките, необходими за прилагане на настоящата директива, следва да бъдат приети в съответствие с Решение 1999/468/EО на Съвета от 28 юни 1999 г., с което се установяват процедурите за осъществяването на правомощията за прилагане, възложени на Комисията.

23) Мерките, необходими за прилагане на настоящата директива, следва да бъдат приети в съответствие с Решение 1999/468/EО на Съвета от 28 юни 1999 г., с което се установяват процедурите за осъществяването на правомощията за прилагане, възложени на Комисията. По-специално, Комисията следва да получи правомощия да изготвя мерки с общ характер, предназначени да внасят изменения в неосновни елементи на настоящия Регламент или да го допълват като прибавят нови неосновни елементи; тези мерки следва да се приемат съгласно нормативната процедура с контрола, предвиден в Член 5а от Решение 1999/468/ЕО.

Обосновка

Necessary to ensure the application of the regulatory procedure with scrutiny in comitology.

Изменение 16

Член 1, точка д) 1

д) установяването и контрола на стандарти за качество на международните транспортни услуги, овладяването на рисковете за личната сигурност на пътниците и разглеждането на жалби, както и

д) овладяването на рисковете за личната сигурност на пътниците и разглеждането на жалби, както и

Обосновка

Your rapporteur does not consider it particularly useful to require railway undertakings to impose quality standards on themselves, which they then have to manage and monitor. It is for third parties (such as consumer organisations, the media, universities, etc.) to judge the quality of railway undertakings and to highlight shortcomings. It also needs to be made clear here too that this regulation applies to all rail passengers.

Изменение 17

Член 2, параграф 1

1. Съгласно параграфи 2, 3 и 4, настоящият регламент се прилага на цялата територия на Общността към международните пътувания по линия на вътрешните и международни превозни услуги, предоставяни от едно или повече железопътни предприятия, лицензирани в съответствие с Директива 95/18/ЕО от 19 юни 1995 г. относно лицензирането на железопътни предприятия.

1. Настоящият регламент следва да се прилага за всички железопътни пътувания и услуги в цялата Общност, предоставяни от едно или повече железопътни предприятия, лицензирани в съответствие с Директива 95/18/ЕО от 19 юни 1995 г. относно лицензирането на железопътни предприятия.

 

Договорите за обществени услуги също трябва да гарантират най-малко степента на защита, предвидена в настоящия Регламент.

Обосновка

The scope provided for in the Council's common position is at once very restrictive and very complex. Whether one is covered by the regulation or not depends on a combination of factors: where one boards the train, which train one is travelling on, and what problem one is dealing with (delay, reduced mobility etc.).

In line with Parliament’s position at first reading, your rapporteur maintains that this regulation should in principle apply to all rail journeys and services in the Community, including those provided under public service contracts, so that all rail passengers in the internal market, wherever they are, enjoy the same minimum protection.

Изменение 18

Член 2, параграф 1 а (нов)

 

1a. Настоящият Регламент не се отнася за железопътни предприятия и доставчици на услуги, които не са лицензирани по смисъла на Директива 95/18/ЕО.

Обосновка

The Regulation should not apply to journeys or services provided by those railway undertakings or service providers not licensed according to Council Directive 95/18/EC, such as metro services, whose characteristics of relatively short and inexpensive trips on urban mass transit systems are completely different from other rail journeys and services.

Изменение 19

Член 2, параграф 2

2. Глава ІV и член 25 се прилагат само към международните пътувания по линия на международните транспортни услуги.

заличава се

Обосновка

Chapter IV contains the provisions relating to delays, missed connections and cancellations. The Council wants these provisions to apply only to international journeys on international services. Your rapporteur considers that this restriction goes too far. There should, however, be the option of obtaining a temporary exemption for certain national services. The system of compensation for delays may pose a problem for national services, particularly in the new Member States. Your rapporteur therefore proposes an amendment to Article 2(4).

Изменение 20

Член 2, параграф 3

3. Глава V се прилага и към вътрешните пътувания по линия на международните транспортни услуги.

заличава се

Обосновка

Chapter V relates to the rights of persons with reduced mobility. Even though the Council provides a somewhat broader scope for this chapter, it is still not in line with the position of the European Parliament at first reading that all rail passengers should have the same +minimum rights.

Изменение 21

Член 2, параграф 4

4. За максимален период от 5 години дадена държава-членка може да допусне, на прозрачна и недискриминационна основа, временно освобождаване, което може да бъде подновено, от прилагане на разпоредбите на настоящия регламент за определени международни транспортни услуги или международни пътувания, имащи по-специално положение, доколкото:

4. За максимален период от 10 години, при извънредни обстоятелства, възпрепятстващи незабавното или краткосрочното прилагане на настоящия регламент поради необходимостта от големи инвестиции и практически трудности при осъществяването на необходимите структурни промени в железопътните услуги и осъвременяване на подвижния състав, дадена държава-членка може да допусне, на прозрачна и недискриминационна основа, временно освобождаване от прилагане на разпоредбите в настоящия Регламент, по-специално на разпоредбите на членове 8 и 9 относно билетите и информационните системи както и на членове 14 и 15 относно възстановяване на суми и обезщетение за определени транспортни услуги или специфични отсечки.

а) международната услуга предоставя транспорт за нуждите на селищна агломерация или на област, разположена в две или повече държави-членки, или

 

б) значителна част от международната транспортна услуга, включително най-малко една спирка на предвидена в разписанието гара, се извършва извън Общността, или

 

в) международната транспортна услуга започва и завършва в една и съща държава-членка, като една отсечка от нея преминава през друга държава-членка, с или без комерсиални спирки, за разстояние до 100 км, или

 

г) международната транспортна услуга пресича една държава-членка и завършва на най-близката до границата гара.

 

Държавите-членки уведомяват Комисията за такова освобождаване. Комисията преценява дали освобождаването е в съответствие с настоящия член.

 

Обосновка

The regulation should in principle apply to all trains and all rail passengers in the Community. However, if the compensation scheme for delays and the system for purchasing rail tickets provided for in this regulation were introduced immediately on all trains, this might represent a major problem and require impracticable investments for some Member States or regions. The Commission should, however, keep the situation under review.

Изменение 22

Член 2, параграф 4а (нов)

 

4a. Държавите-членки, в които договорите за обществени услуги вече съдържат мерки за възстановяване на суми и обезщетение при закъснения, изпуснати връзки и промени в разписанието, могат да предоставят на железопътните предприятия временно освобождаване от разпоредбите на членове 14 и 15 на настоящия регламент най-много за десет години, ограничено само до предоставяната услуга и специфичната отсечка. Такова освобождаване се допуска по отношение на мерки, осигуряващи ниво на защита на правата на пътниците, равностойно на настоящия регламент, и не се прилага при договори за обществени услуги, сключени след влизането в сила на настоящия регламент.

Обосновка

The regulation should in principle apply to all trains and all rail passengers in the Community. However, in certain Member States existing public service contracts already provide for an equivalent system of equivalent compensation developed in the light of wide and up-to-date experience. Such arrangements should be continued if they provide equivalent protection for passengers, avoiding also the need to renegotiate contracts, something which frequently involves lengthy and complex deliberations between the authorities and the undertaking concerned. The Commission will of course keep such arrangements under review as necessary.

Изменение 23

Член 2, параграф 4б (нов)

 

4б. Държавите-членки информират Комисията за такива случаи на освобождаване. Комисията следва да установи дали освобождаването е в съответствие с настоящия член и не противоречи на интересите на Европейската общност.

Обосновка

Under the Treaty the Commission is required to ensure the proper implementation of the rules and assess their overall effects on the system.

Изменение 24

Член 3, параграф 15а (нов)

15a. „карта“ означава транспортен договор, който позволява на притежателя да пътува редовно за определен период от време по даден маршрут;

Обосновка

See Parliament’s position at first reading. Provision should also be made for rail season ticket holders to have a right to compensation in the event of recurrent delays (see Article 15(1)a). It is therefore necessary to define what is meant by the term 'season ticket’.

Изменение 25

Член 3, параграф 17

17. „лице с намалена подвижност“ означава лице, чиято способност за придвижване при ползване на транспорт е намалена поради физически недостатък (сетивен или двигателен, постоянен или временен), умствен недостатък или увреждане, както и поради друга причина за инвалидност, или поради възраст, и чието състояние се нуждае от съответното внимание и от приспособяване на услугите, предоставяни на другите пътници, към неговите специални нужди;

17. „инвалид“ или „лице с намалена подвижност“ означава лице, чиято способност за придвижване при ползване на транспорт е намалена поради физически недостатък (сетивен или двигателен, постоянен или временен), умствен недостатък или увреждане, както и поради друга причина за инвалидност, или поради възраст, и чието състояние се нуждае от съответното внимание и от приспособяване на услугите, предоставяни на другите пътници, към неговите специални нужди;

Обосновка

Your rapporteur notes that this regulation and the regulation adopted in July 2006 concerning the rights of disabled persons and persons with reduced mobility when travelling by air (Regulation (EC) 1107/2006) use different definitions of ‘person with reduced mobility’. When this proposal was debated by Parliament at first reading, the regulation adopted in July did not yet exist. The definition adopted by the Council is the one used in Regulation 261/2004 (assistance to passengers in the event of denied boarding). It is logical that at second reading we should now bring these two texts into line with each other, since they both seek to achieve the same objective. (Translator's note: This amendment affects the EN text only to the extent that the words 'disabled person' are added to the term defined. In other respects the EN version of the Council's definition is identical to that in Regulation 1107/2006).

Изменение 26

Член 4

Съгласно разпоредбите на настоящата глава, сключването и изпълнението на един транспортен договор и предоставянето на информация и билети се урежда от разпоредбите на дял ІІ и дял ІІІ на Приложение І.

Съгласно разпоредбите на настоящата глава, сключването и изпълнението на един договор за превоз на хора и техния багаж, детски колички, инвалидни колички, колела и спортна екипировка и предоставянето на информация и билети се урежда от разпоредбите на дял ІІ и дял ІІІ на Приложение І.

Изменение 27

Член 6

Задължение за предоставяне на информация относно преустановяването на международните транспортни услуги

Задължение за предоставяне на информация относно преустановяването на железопътните услуги

Железопътните предприятия оповестяват по подходящ начин, и преди тяхното изпълнение, решенията за преустановяване на международни транспортни услуги.

Железопътните предприятия оповестяват по подходящ начин, и преди тяхното изпълнение, решенията за преустановяване на железопътни услуги.

Обосновка

This regulation should apply to all rail passengers.

.

Изменение 28

Член 7, параграф 1

1. Без да нарушават разпоредбите на член 9, железопътните предприятия и продавачите на билети, предлагащи транспортни договори от името на едно или повече железопътни предприятия, предоставят на пътника, по негова молба, поне информацията, посочена в Приложение ІІ, част І, относно международните пътувания, за които съответното железопътно предприятие предлага транспортен договор. Продавачите на билети, предлагащи транспортни договори за собствена сметка, и туроператорите предоставят, при наличие, такава информация.

1. Без да нарушават разпоредбите на член 9, железопътните предприятия и продавачите на билети, предлагащи транспортни договори от името на едно или повече железопътни предприятия, предоставят на пътника, по негова молба, поне информацията, посочена в Приложение ІІ, част І, относно пътувания, за които съответното железопътно предприятие предлага транспортен договор. Продавачите на билети, предлагащи транспортни договори за собствена сметка, и туроператорите предоставят, при наличие, такава информация.

Обосновка

This regulation should apply to all rail passengers.

Изменение 29

Член 7, параграф 2

2. Железопътните предприятия предоставят на пътниците по време на международните пътувания поне информацията, посочена в Приложение ІІ, част ІІ.

2. Железопътните предприятия предоставят на пътниците по време на пътуванията поне информацията, посочена в Приложение ІІ, част ІІ.

Обосновка

This regulation should apply to all rail passengers.

Изменение 30

Член 7, параграф 3

3. Информацията, изложена в параграф 1 и параграф 2, се предоставя в най-подходящия вид.

3. Информацията, изложена в параграф 1 и параграф 2, включваща електронните системи за продажба, се предоставя във вид, който е достъпен и разбираем.

Особено внимание следва да се отдели на нуждите на лица със слухови и/или зрителни увреждания.

Изменение 31

Член 8

Наличие на билети, директни билети и резервации

Наличие на билети, директни билети и резервации

1. Железопътните предприятия и продавачите на билети предлагат, при наличие на такива, билети, директни билети и резервации.

1. Железопътните предприятия и продавачите на билети предлагат, при наличие на такива, билети, директни билети и резервации.

Без нарушаване на разпоредбите на параграф 2, железопътните предприятия продават билети на пътниците посредством поне един от следните пунктове за продажба:

1a. Без нарушаване на разпоредбите на параграф 2, железопътните предприятия продават билети на пътниците посредством поне един от следните пунктове за продажба:

а) билетни гишета или автомати;

а) билетни гишета или автомати;

б) телефон/интернет или друга широко разпространена информационна технология;

б) телефон/интернет или друга широко разпространена информационна технология;

в) във влаковете.

в) във влаковете.

 

1б. Без нарушаване на разпоредбите на параграфи 2 и 2а, железопътните предприятия разпространяват билети за услуги, предоставяни според договори за обществени услуги посредством поне един от следните пунктове за продажба:

 

а) билетни гишета или автомати;

 

б) във влаковете.

2. Железопътните предприятия предоставят възможност за закупуване на билети за съответната транспортна услуга във влака, освен при наличие на ограничения или отказ, мотивирани от съображения за сигурност или борба с измамите, или на изискване за задължителна резервация, както и от съображения за търговска целесъобразност.

2. Железопътните предприятия предоставят възможност за закупуване на билети за съответната транспортна услуга във влака, освен при наличие на ограничения или отказ, мотивирани от съображения за сигурност или борба с измамите, или на изискване за задължителна резервация, както и от съображения за търговска целесъобразност.

 

2a. Където няма билетно гише или автомат на дадена гара за потеглящи, пътниците се информират на гарата:

 

- за възможността за закупуване на билети по телефона/интернет или във влака и за реда на такова закупуване;

 

- за най-близката железопътна гара или място, където има билетни гишета и/или автомати.

Обосновка

The Council provides only for a system of sale for international tickets. Your rapporteur is extending the scope of this regulation to all rail passengers and journeys. The Council’s proposal therefore needs to be adjusted accordingly. For example, tickets for services provided under public service contracts cannot be made available solely via the Internet.

Изменение 32

Член 11, параграф 2

2. Комисията представя на Европейския парламент и на Съвета доклад относно определянето на минимална сума за застраховка за железопътните предприятия до ... Ако е целесъобразно, докладът е придружен от подходящи предложения или препоръки по въпроса.

2. Минималната сума за застраховка на железопътните предприятия се определя на XXX EUR

Обосновка

It should already be possible to set an amount for the minimum amount of insurance cover for railway undertakings.

Изменение 33

Член 11а (нов)

Член 11а

 

Обезщетения в случай на смърт или телесна повреда на пътници

 

1. Няма финансови ограничения върху отговорността на железопътните предприятия за обезщетения в случай на смърт или телесна повреда на пътник.

 

2. Железпътните предприятия не могат да отхвърлят или ограничават своята отговорност за обезщетения в случай на смърт или телесна повреда на пътник под 120 000 EUR на пътник. Над тази сума железопътното предприятие не носи отговорност за обезщетения, ако то може да докаже, че не е извършило небрежен акт или друго виновно действие.

Обосновка

For the liability of rail undertakings in the event of the death or injury of passengers, the Council refers to the CIV. However, the above-mentioned aspects of such liability are not dealt with in the CIV. Your rapporteur considers that these provisions should not be omitted from this regulation.

The amount proposed by your rapporteur is approximately that which applies in air transport (cf. Regulation 889/2002 of the European Parliament and of the Council of 13 May 2002 amending Council Regulation (EC) No 2027/97 on air carrier liability in the event of accidents – OJ L 140, 30.5.2002, p.2).

Изменение 34

Член 12, параграф 1

1. Ако пътник загине или бъде наранен, железопътното предприятие незабавно, и във всеки случай не по-късно от 15 дни след установяването на самоличността на физическото лице, имащо право на обезщетение, извършва авансовите плащания, необходими за посрещането на непосредствените му икономически нужди, на базата на пропорционалност спрямо претърпените щети.

1. Ако пътник загине или бъде наранен, железопътното предприятие, съгласно определението в член 56, параграф 1 от приложение I, незабавно, и във всеки случай не по-късно от 15 дни след установяването на самоличността на физическото лице, имащо право на обезщетение, извършва авансовите плащания, необходими за посрещането на непосредствените му икономически нужди, на базата на пропорционалност спрямо претърпените щети.

Обосновка

The requirement to make an advance payment should fall upon only the Railway Undertaking that is liable and not on successive carriers. The proposed amendment provides the desired legal clarity by explicitly invoking 56 §1 of COTIV-CIV.

Изменение 35

Член 13

Съгласно разпоредбите на настоящата глава, отговорността на железопътните предприятия относно закъснения, пропуснати връзки и отменяне се урежда от глава ІІ от дял ІV на Приложение І.

Съгласно разпоредбите на настоящата глава, отговорността на железопътните предприятия относно закъснения, пропуснати връзки и отменяне се урежда от глава ІІ от дял ІV на Приложение І. Член 32, параграф 2 от Приложение I се прилага също за членове 14 и 15 от настоящия регламент.

Обосновка

The amendment makes it clear that provisions regarding liability under Annex I of the Regulation apply also to reimbursement of the cost of the ticket and compensation payments.

Изменение 36

Член 15, параграф 1, алинея първа, уводна част

1. Без да губи правото си на транспорт, пътникът може да иска обезщетение за закъснения от железопътното предприятие, ако му предстои закъснение, за което стойността на билета му не е възстановена съгласно член 14. Минималните обезщетения за закъснения са както следва:

1. Без да губи правото си на транспорт, пътникът може да иска обезщетение за закъснения от железопътното предприятие, ако му предстои закъснение между мястото на тръгване и местоназначението, посочени в билета, за което стойността на билета му не е възстановена съгласно член 14. Минималните обезщетения за закъснения са както следва:

Обосновка

It is necessary for the station of departure and destination to be stated on the ticket in order to prevent the abuse of “non-service-specific” tickets. Tickets which do not state a place of departure and arrival, such as day tickets, weekly tickets or regional tickets, are valid for a particular period and not for a specific railway service. Passengers may have used such tickets for any transport service to any destination within their period and area of validity. When claiming compensation for delays, passengers could thus misuse this type of ticket by claiming subsequent compensation for using a delayed service which he or she did not in fact use.

Изменение 37

Член 15, параграф 1, алинея 1а (нова)

 

1а. Пътници, които имат железопътна карта и срещат чести закъснения или отменяния през периода на валидност на тяхната карта, могат да поискат обезщетение. То може да бъде изплатено или под формата на ценово намаление при закупуване на нова карта, или под формата на продължение на периода на валидност на съществуващата карта.

 

Железопътните предприятия определят предварително, в тясно сътрудничество с представители на ползвателите или органите във връзка с обществените поръчки за услуги, критериите за точност и надеждност на съответната услуга, които се използват за целите на прилагане на настоящия параграф.

 

Те също определят мерките за прилагане, по-специално за доказване на това, че притежателят на железопътна карта в действителност е използвал извършените със закъснение услуги.

Обосновка

It is desirable that, alongside the compensation system for one-off delays, compensation should also be introduced for passengers with season tickets (commuters) who encounter recurrent short delays over a given period. This regulation does not need to specify in detail how such a system should work: this is a matter for the Member States.

Изменение 38

Член 15, параграф 1, алинея 2а (нова)

 

Обезщетението за закъснение винаги се изчислява във връзка с цената, която пътникът в действителност е платил за извършената със закъснение услуга. В случай на транспортен договор като транспортен билет, който дава право на притежателя на билета на няколко пътувания, обезщетението се изчислява във връзка с цената за единично пътуване.

Обосновка

It needs to be made clear that compensation for delay is related to the price actually paid. Passengers travelling at a reduced price cannot expect to be compensated on the basis of the normal price.

The same applies to travel cards entitling the holder to a number of train journeys within a particular area, such as reduced-rate passes for specific categories of passenger (young people, senior citizens, etc. )

Изменение 39

Член 15, параграф 1, алинея последна

При изчисляване на периода на закъснение не се вземат предвид закъснения, за които железопътното предприятие може да докаже, че са станали извън територията на държава-членка.

При изчисляване на периода на закъснение не се вземат предвид закъснения, за които железопътното предприятие може да докаже, че са станали извън територията на Европейския съюз.

Обосновка

Clarification.

Изменение 40

Член 15, параграф 2

2. Обезщетението за стойността на билета се изплаща в рамките на 14 дни след подаването на молба за обезщетение. Обезщетението може да бъде изплатено във ваучъри и/или други услуги, ако договорните условия позволяват гъвкавост (по-специално, що се отнася до срока на валидност и крайния пункт на пътуването). Обезщетението се изплаща в брой по молба на пътника, ако ваучърите или другите услуги нямат стойност за него.

2. Обезщетението за стойността на билета се изплаща в рамките на 1 месец след подаването на молба за обезщетение. Обезщетението може да бъде изплатено във ваучъри и/или други услуги, ако договорните условия позволяват гъвкавост (по-специално, що се отнася до срока на валидност и крайния пункт на пътуването). Обезщетението се изплаща в брой по искане на пътника.

Обосновка

At first reading Parliament supported this proposal to provide for a rather more realistic deadline for the payment of compensation.

It seems expedient to give the user a choice between payment in cash or vouchers and/or services, thereby avoiding the probatio diabolica regarding 'no value to the passenger'.

The form taken by the compensation must be up to the passenger and must not, for example, mean that he has to provide evidence to show why a voucher would be of no value or use to him and why he therefore prefers to be compensated in cash.

Изменение 41

Член 16, параграф 2, буква а)

а) храна и напитки съобразно времето на чакане, ако има такива във влака или на гарата;

а) храна и напитки съобразно времето на чакане, ако има такива във влака или на гарата или е възможна тяхната доставка:

Обосновка

Meals are not always available at all stations or an all trains, so in some cases it ought to be possible for them to be supplied.

Изменение 42

Член 17

Информация за лица с намалена подвижност

Право на транспорт

1. По тяхна молба, железопътното предприятие, продавачът на билети или туроператорът осигуряват на лицата с намалена подвижност информация относно достъпността на железопътните превозни услуги и условията за достъп до подвижния състав, както и до различните съоръжения във влака

1. Независимо от правилата за достъп, определени в параграфи 2 и 2а, железопътните предприятия, продавачите на билети или туроператорите не могат да откажат по причина на намалената подвижност на пътника да приемат резервация или да издадат билет. Резервациите и билетите се предлагат на лицата с намалена подвижност без надценка.

2. Железопътното предприятие установява недискриминационни правила за достъп, приложими по отношение на превоза на лица с намалена подвижност, с оглед да отговори на съответните изисквания за сигурност, установени от закона. При поискване, железопътните предприятия, продавачите на билети и/или туроператорите осигуряват незабавно достъп до тези правила.

2. Железопътните предприятия и управителите на гари с активното участие на представителните организации на лицата с намалена подвижност и по-специално на лицата с увреждания устанавяват недискриминационни правила за достъп, приложими по отношение на превоза на лица с намалена подвижност, с оглед да отговорят на съответните изисквания за сигурност, установени от закона.

 

2а. Железопътните предприятия, продавачите на билети или туроператорите могат да откажат да направят резервация или да издадат билет на лице с намалена подвижност или да поискат такова лице да бъде придружено от друго лице единствено в случаите, в които това е строго необходимо с цел да се изпълнят правилата за достъп, посочени в параграф 2.

Обосновка

Your rapporteur has changed the order of Articles 17 and 18, putting the right to transport first. While account has to be taken of particular access rules which may result from legal safety requirements, these are the only instances in which a restriction of the right to transport of persons with reduced mobility may be considered.

It is desirable to involve the organisations of persons with reduced mobility in the development of the access rules as they are the main affected parties.

Изменение 43

Член 18

Право на транспорт

Информация за лица с намалена подвижност

1. Железопътните предприятия, продавачите на билети или туроператорите не могат да откажат по причина на намалената подвижност на пътника да приемат резервация или да издадат билет. Резервациите и билетите се предлагат на лицата с намалена подвижност без надценка.

1. По тяхна молба, железопътното предприятие, продавачът на билети или туроператорът осигуряват на лицата с намалена подвижност информация относно достъпността на железопътните услуги и условията за достъп до подвижния състав в съответствие с правилата за достъп, посочени в член 17, параграф 2, и информират лицата с намалена подвижност относно съоръженията във влака.

2. Независимо от разпоредбите на параграф 1, железопътните предприятия, продавачите на билети и/или туроператорите могат да откажат да направят резервация или да издадат билет на лице с намалена подвижност или да поискат такова лице да бъде придружено от друго лице в съответствие с правилата за достъп, посочени в член 17, параграф 2.

 

3. Когато железопътно предприятие, продавач на билети и/или туроператор прилагат изключението, предвидено в параграф 2, те информират, при поискване, в писмена форма засегнатото лице с намалена подвижност относно причините за това в срок от пет работни дни, считано от деня на отказа да направят резервация или да издадат билет или от налагането на условието за придружител

2. Когато железопътно предприятие, продавач на билети и/или туроператор прилагат изключението, предвидено в член 17, параграф 2, те информират, при поискване, в писмена форма засегнатото лице с намалена подвижност относно причините за това в срок от пет работни дни, считано от деня на отказа да направят резервация или да издадат билет или от налагането на условието за придружител.

Обосновка

See justification to previous amendment.

Изменение 44

Член 18а (нов)

 

Член 18а

 

Железопътното предприятие и управителят на гарата гарантират, че гарата, пероните, подвижният състав и други съоръжения са достъпни за лицата с намалена подвижност.

 

В случаите, в които още няма достъп за лицата с намалена подвижност, железопътното предприятие и/или управителят на гарата гарантират, че:

а) до гарите, пероните и другите съоръжения се осигурява достъп за лицата с намалена подвижност при извършване важна ремонтна дейност;

б) всичкият закупен подвижен състав е достъпен за лицата с намалена подвижност.

Обосновка

This amendment restates Parliament’s position at first reading (Amendments 88 and 89). Rail undertakings and station managers must ensure that persons with reduced mobility have access to rolling stock and stations, platforms and other facilities. While it is impossible to adapt all rolling stock and all stations in one go, when the rail undertakings and station managers carry out renovations or purchase new rolling stock they must ensure that accessibility for persons with reduced mobility is guaranteed.

Изменение 45

Член 19, параграф 1

1. При заминаване, преминаване или пристигане на гара с обслужващ персонал на лице с намалена подвижност, управителят на гарата предоставя безплатна помощ, така че лицето да може да се качи на заминаващ влак, да направи връзка или да слезе от пристигащ влак, за които е закупило билет, без да нарушава правилата за достъп по член 17, параграф 2. За целите на настоящия член, дадена гара не се счита за гара с обслужващ персонал, ако задълженията на дежурния персонал, свързани с безопасността, сигурността, продажбата на билети или охраняването на приходите, препятстват по необходимост предлагането на такава помощ.

1. При заминаване, преминаване или пристигане на гара с обслужващ персонал на лице с намалена подвижност, управителят на гарата предоставя безплатна помощ, така че лицето да може да се качи на заминаващ влак, да направи връзка или да слезе от пристигащ влак, за които е закупило билет, без да нарушава правилата за достъп по член 17, параграф 2. При заминаване, преминаване или пристигане на гара без обслужващ персонал на лице с намалена подвижност, железопътното предприятие и управителят на гарата полагат всички усилия в разумни граници за предоставяне на помощ или осигуряване на алтернативни възможности или механизми, гарантиращи равностойна или по-висока степен на достъпност, които да дадат възможност на лицето с намалена подвижност да пътува.

Обосновка

Railway undertakings, sometimes in association with local, regional or national governments, should be able to offer alternative ways of enabling travel possibilities for people with reduced mobility. For example on-demand services, or funded taxi services from staffed stations to places of residences of people with reduced mobility often offer efficient possibilities.

Изменение 46

Член 19, параграф 2а (нов)

 

2а. На гари без обслужващ персонал железопътните предприятия и управителите на гарите гарантират, че леснодостъпна информация относно най-близките гари с обслужващ персонал и най- достъпните форми на помощ се предоставя непосредствено на лицата с увреждания или лицата с намалена подвижност както в, така и извън гарите.

Обосновка

At 'unstaffed stations', the railway undertakings and station managers, given their limited manpower, are unable to guarantee an ideal outcome. However, it is important for disabled people or people with reduced mobility to be aware of alternative forms of transport and terms of travel.

Изменение 47

Член 20

Без да се нарушават правилата за достъп, изложени в член 17, параграф 2, железопътните предприятия предоставят на лица с намалена подвижност безплатна помощ във влака, както и по време на качване и слизане от него.

За целите на този член, помощ във влака означава помощ, предложена на лице с намалена подвижност с оглед да му се даде възможност за достъп до същите услуги във влака както на другите пътници, при положение, че намалената степен на подвижност на лицето не му позволява самостоятелен и безопасен достъп до тези услуги.

Без да се нарушават правилата за достъп, изложени в член 17, параграф 2, железопътните предприятия предоставят на лица с намалена подвижност безплатна помощ във влака, както и по време на качване и слизане от него.

За целите на този член, помощ във влака означава всички усилия в разумни граници за предоставяне на помощ на лице с намалена подвижност с оглед да му се даде възможност за достъп до същите услуги във влака както на другите пътници; при положение, че намалената степен на подвижност на лицето не му позволява самостоятелен и безопасен достъп до тези услуги, то се придружава от друго лице, което пътува безплатно. Когато във влака няма придружаващи служители, железопътните предприятия могат да предоставят алтернативни възможности или механизми със същото предназначение.

Обосновка

On-board assistance is not possible in practice. On-board services include, for example, catering services (bars) or the use of toilets. The lack of qualified staff and the ‘physical’ impossibility of moving about in a wheelchair on some trains do not make it possible to provide assistance for access to all services. Such an obligation would involve particular qualifications and responsibilities which are not held by support staff on board trains. A person accompanying the disabled person could, however, provide such assistance on board.

A distinction should be drawn, in line with the technical specification for interoperability (TSI) on passengers with reduced mobility, adopted by the Commission and the Member States last June, between accessibility, which should be achieved for everyone with reduced mobility, and assistance, which should not have to be obligatorily provided free of charge except to people who are disabled from birth or after an accident.

For trains where there is no staff on board, railway undertakings can provide for alternatives, which help to achieve the same purpose. An example is to offer the possibility to a person of reduced mobility to take someone else in the train for free.

Изменение 48

Член 21, точка г)

г) Без да се нарушават правомощията на други единици по отношение на зони, разположени извън помещенията на железопътната гара, управителят на гарата обозначава пунктове, в и извън гарата, в които лица с намалена подвижност могат да обявят пристигането си на железопътната гара и, при нужда, да потърсят помощ.

г) Без да се нарушават правомощията на други единици по отношение на зони, разположени извън помещенията на железопътната гара, съдържателят на гарата или упълномощено от него лице обозначава пунктове, в и извън гарата, в които лица с намалена подвижност могат да обявят пристигането си на железопътната гара и, при нужда, да потърсят помощ.

Обосновка

This amendment seeks a clear demarcation between the duties of the person managing the infrastructure and those of the 'station manger'. Certain activities, including - for example - passenger assistance, can be more effectively provided by the railway undertakings, as opposed to the person responsible for managing the infrastructure. Where the 'station manager' is independent of the person responsible for managing the infrastructure, management of the relevant inside and outside station areas should be the responsibility of the network owner.

Изменение 49

Член 21, параграф 2, буква д)

д) Помощ се предоставя при условие, че лицето се яви на означеното място:

д) Помощ се предоставя при условие, че лицето се яви на означеното място най-малко 30 минути преди:

- по време, указано предварително от железопътното предприятие, което е не повече от 90 минути преди обявеното време за заминаване, или

- обявеното време на заминаване или,

ако не е указано времето, не по-късно от 30 минути преди обявеното време за заминаване.

- времето, когато пътниците са помолени да се явят.

Обосновка

This is a proposal by the Council. In principle it is logical that persons with reduced mobility who require assistance should present themselves early at the station. However, the 90 minutes the Council proposes seem rather excessive, particularly since the persons with reduced mobility have already given notice in advance that they require assistance. Your rapporteur therefore suggests that such persons should present themselves at any event half an hour before the departure time or the time at which other passengers are expected to be at the station.

Изменение 50

Член 22

Ако железопътното предприятие носи отговорност за пълната или частична загуба или повреда на устройство за придвижване или друго специфично устройство, използвано от лице с намалена подвижност, не се предвижда финансова граница.

Ако железопътното предприятие носи отговорност за пълната или частична загуба или повреда на устройство за придвижване или друго специфично устройство, използвано от лице с намалена подвижност, предприятието заплаща на пътника обезщетение, съответстващо на понесените щети.

Обосновка

The level of compensation should be in line with the loss suffered and cover expenses necessary to purchase or repair of the lost or damaged equipment.

Изменение 51

Член 24, параграф 2

2. Пътниците могат да подадат жалба до кое да е от железопътните предприятия или до съответния продавач на билети. В срок от 20 дни адресатът на жалбата дава мотивиран отговор или, в обосновани случаи, информира пътника до коя дата в рамките на период до три месеца от датата на подаването на жалбата може да се очаква отговор.

2. Пътниците могат да подадат жалба до кое да е от железопътните предприятия или до съответния продавач на билети.

В срок от един месец адресатът на жалбата дава мотивиран отговор или, в обосновани случаи, информира пътника до коя дата в рамките на период до три месеца от датата на подаването на жалбата може да се очаква отговор.

 

Обосновка

One month is a more realistic deadline for giving a reasonable reply to the passenger.

Where complaints are concerned, one month is a realistic deadline for giving a reasonable reply to passengers. The general practice among railway undertakings is, in fact, already based on such a period (it should be noted that no provisions regarding complaints appear in the air transport regulation).

One month is a more realistic deadline for giving a reasonable reply to the passenger and common practice among railways already provides for such a performance standard (note that no provision on complaints is provided in the Air regulation).

It would anyway seem likely that the intent behind the Council position was 20 Working Days (i.e. 4 weeks) and the proposed “one month” provides consistency with the performance standard proposed by the Rapporteur in respect of paying compensation (Rapporteur’s amendment 31).

Изменение 52

Член 24, параграф 4 (нов)

 

4. В случай на спор или несъгласие между железопътни предприятия и пътници във връзка с жалби, пътниците могат да се обърнат към специално назначен независим помирителен орган за уреждане на спора.

Обосновка

Passengers must have the right, in the event of disputes or disagreements concerning complaints, to have disputes settled by a specially appointed independent conciliation body.

Изменение 53

Член 25

Стандарти за качество на услугите

заличава се

1. Железопътните предприятия определят стандарти за качество на услугите за международните транспортни услуги и въвеждат система за управление на качеството с оглед поддържане качеството на услугите. Стандартите за качество на услугите трябва да покрият поне областите, изброени в приложение ІІІ.

 

2. Железопътните предприятия сами следят за изпълнението на тези стандарти за качество. Железопътните предприятия публикуват ежегодно доклад относно съблюдаването на стандартите за качество на услугите заедно с годишния си доклад. Тези доклади се публикуват и на интернет страницата на железопътното предприятие.

 

Обосновка

See Parliament’s position at first reading.

Изменение 54

Член 25а (нов)

 

Член 25а

 

Компенсация

Железопътното предприятие има правото да поиска от управляващия инфраструктурата компенсацията, която железопътното предприятие е заплатило на пътниците. Отговорността на управляващия инфраструктурата не накърнява прилагането на отчитащата функционирането схема по член 11 на Директива 2001/14/ЕО на Европейския парламент и на Съвета. Компенсацията по Глава IVна този регламент е пропорционална на цената на влаковия маршрут, ако по отчитащата функционирането схема не предвижда система за компенсация.

Обосновка

The compensation for delays provided for in this regulation is expressed as percentages of the train fare. The train fare is not always proportionate to the payment which the infrastructure manager receives for the use of the train path. In seeking redress from the infrastructure manager, it is also desirable to take into account the income which the latter has received for the use of the train path

Изменение 55

Глава VII, Заглавие

КОНТРОЛ

ИНФОРМАЦИЯ И КОНТРОЛ

Изменение 56

Член 25б (нов)

 

Член 25б

Информиране на пътниците относно техните права

 

1. Железопътни предприятия, управители на гари и туроператори информират пътниците относно техните права и задължения съгласно този регламент. За тази цел, Комисията изготвя резюме на този регламент, което да е на разположение на железопътните предприятия, управителите на гари и туроператорите на език, разбираем за пътниците.

 

2. Железопътните предприятия и управителите на гари гарантират, че пътниците са осведомени по подходящ начин на гарата и във влака относно координатите за връзка на органа, посочен от държавите-членки, съгласно член 26.

Обосновка

See Parliament’s position at first reading. The Commission has produced posters about the rights of air passengers, and these are now displayed in airports. Your rapporteur considers that similar information should be displayed in stations and on platforms.

Passengers need to know to whom they can address their complaints. It is therefore important that information concerning the body responsible for dealing with complaints, and its contact details, are easy to find.

Изменение 57

Член 31, параграф 2, алинея първа

2. При позоваване на настоящият параграф се прилагат член 5 и член 7 от Решение 1999/468/ЕО, като се вземат предвид разпоредбите на член 8 от него.

2. При позоваване на настоящия параграф, се прилагат член 5а, параграфи от 1 до 4, и член 7 от Решение 1999/468/ЕО, като се вземат предвид разпоредбите на член 8 от него.

Обосновка

Necessary to ensure the application of the regulatory procedure with scrutiny in comitology.

Изменение 58

Приложение I, дял III

ПРЕВОЗ НА РЪЧЕН БАГАЖ, ЖИВОТНИ, РЕГИСТРИРАН БАГАЖ И ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА

ПРЕВОЗ НА РЪЧЕН БАГАЖ, ЖИВОТНИ, РЕГИСТРИРАН БАГАЖ И ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА КАТО ДЕТСКИ КОЛИЧКИ, КОЛИЧКИ ЗА ИНВАЛИДИ, ВЕЛОСИПЕДИ И СПОРТНО ОБОРУДВАНЕ

Изменение 59

Приложение I, Заглавие III, Глава I, член 12, параграф 1a (нов)

 

1а. Във всички влакове, включително трансграничните и високоскоростните, се предоставя специално определено за целта място, където пътниците да качват във влака детски колички, колички за инвалиди, велосипеди и спортно оборудване.

Изменение 60

Приложение I, заглавие IV, член 26, параграф 1a (нов)

 

1а. Дори в случаи, в които железопътното предприятие оспорва своята отговорност за телесна повреда на пътник, когото е превозила, то продължава да бъде единственият контакт и единствената единица, от която пътникът може да поиска обезщетение, без да се нарушава възможността железопътното предприятие да поиска компенсация на основания за отговорност от трети страни.

Обосновка

This amendment reinstates Parliament’s position at first reading. In the light of the fragmentation of railway undertakings as a result of the European directives, and the growing number of actors in the rail sector (railway companies, infrastructure managers, external maintenance operators, etc.) it seems desirable and appropriate in the interest of consumer protection for the consumer to have only one interlocutor in law, namely the railway undertaking which conveys him or her. The railway undertaking is free to seek subsequent redress from third parties on the grounds of liability.

Изменение 61

Приложение III

МИНИМАЛНИ СТАНДАРТИ ЗА КАЧЕСТВО НА УСЛУГИТЕ

Информация и билети

Точност на международните транспортни услуги и общи принципи за преодоляване на смущенията в услугите

Отменяне на международни транспортни услуги

Чистота на подвижния състав и гаровите съоръжения (качество на въздуха във вагоните, хигиена на санитарните възли и т.н.)

Проучване на удовлетвореността на потребителите

Разглеждане на оплакванията, възстановяване на таксите и обезщетяване за неизпълнение на изискванията за качество

Предоставяне на помощ за лицата с намалена подвижност.

заличава се

Обосновка

See first reading.

  • [1]  ОВ C 227 от 21.9.2006 г., стр. 490.
  • [2]  Все още непубликувано в ОВ.

EXPLANATORY STATEMENT

The Commission proposal

On 3 March 2004 the Commission adopted a proposal on international rail passengers' rights and obligations. The matters regulated by this proposal included: among other things: information to passengers before, during and after the journey and the purchase of international rail tickets; liability in the event of the death or injury of a passenger, loss or damage to baggage, and delays; the right to compensation and assistance in such cases; assistance to persons with reduced mobility; treatment of complaints; quality requirements.

This proposal was one of the four sections of the “Third Railway Package”, a package of measures intended to bring us another step closer to a unified European railway market.

This proposal is not the first initiative taken to protect international rail passengers. Detailed pan-European agreements on passenger rail travel have existed since 1980 in an annex to the COTIF Convention. Forty-two countries, including all the EU Member States except Estonia, are parties to this Convention. The annex to COTIF (the 'CIV Appendix' sets out in detail a number of passenger rights and obligations.[1] The European rail undertakings themselves also signed a Charter in 2002 setting quality standards for passenger rail services. This agreement, however, is voluntary in nature and does not lead to any enforceable rights.

Your rapporteur’s position and that of the European Parliament at first reading

At first reading, your rapporteur supported the Commission's proposal that the rights and obligations of rail passengers should be regulated. However, your rapporteur considered the Commission was too restrictive as regards scope (international passengers only) and that it went too far and into too much detail on matters of substance.

Your rapporteur therefore tabled a number of amendments at first reading which sought to extend the scope of the regulation, to simplify the substance of a number of provisions, to make the structure more readable and the substance more workable.

On 28 September 2005 the European Parliament adopted your rapporteur’s opinion at first reading by a large majority.

Parliament decided that:

- the scope of the regulation should be extended to cover all rail passengers (national and international);

- account should be taken of existing international agreements: only where there are weaknesses in the CIV is it desirable to adopt additional provisions;

- the system for the sale and availability of tickets should be adapted to take account of the broader scope of the regulation, with specific obligations for journeys provided under public service contracts;

- the system of compensation for delays should be made more workable (compensation for delays of more than one hour rather than 30 minutes, payment within one month rather than 14 days, etc.);

- a compensation scheme should be provided for passengers with season tickets who encounter recurrent delays;

- compensation for loss of or damage to mobility equipment for persons with reduced mobility should be brought up to the replacement value;

- the system of rail undertakings’ liability in the event of death or injury of passengers should be brought into line with the provisions which apply in air transport. The Commission proposal in fact provided higher amounts for rail passengers than are currently provided for air travellers;

- the provisions on consequential damages should be deleted;

- the provisions on service quality standards should be deleted.

The Council’s common position of 3 July 2006

The Council has complied on a number of important points with the position adopted by Parliament at first reading

- The CIV Appendix has been adopted as an annex to the common position. In the regulation, reference is made to the relevant articles of this international agreement;

- The Council has made the proposal more realistic and workable in practice, e.g. as regards compensation for delays;

- There is no longer a financial limit on compensation for loss or damage to mobility equipment (wheelchairs, etc.) for persons with reduced mobility.

However, on one point – the scope of the regulation – the positions of the Council and Parliament still differ radically

The Council devotes a lengthy article (Article 2) to the scope of the regulation. The result is a scope which is very restrictive but at the same time highly complex. Depending on what problem a passenger encounters, or what situation he is in, he may or may not be covered by the regulation.

The Council lays down the principle that the regulation is to apply to “international travel” on national and international services. In practice this means that a passenger going from Tours to Brussels is protected by this regulation not only on the Thalys train from Paris to Brussels, but also on the train from Tours to Paris.

However, the provisions on delays, missed connections and cancellations apply only to international trains. Taking the above example, these rules do not apply for the Tours to Paris section of the journey.

On the other hand, the provisions on persons with reduced mobility also apply to “domestic journeys on international services”. In other words, a person with reduced mobility can rely on this regulation not only if he travels from Tours to Brussels, but also if – for example – he boards the Paris-Amsterdam Thalys at Brussels and leaves it at Antwerp.

To make things even more complicated, the Council also provides for a whole series of cases in which the Member States, which are in an extraordinary situation, may request a temporary exemption from the regulation, thus restricting its scope still further.

Your rapporteur’s position and proposals at second reading

1. Scope: This regulation should apply (in principle) to all rail passengers.

In your rapporteur’s opinion, there is no point in drawing up a regulation which applies only to the 5% of rail passengers who use international services and leaves ordinary rail passengers out in the cold.

This regulation should give European citizens confidence that, in the event of problems, there are certain mechanisms and minimum rights they can fall back on. This regulation is really about consumer rights. European citizens do not only make “international”, “cross-border” journeys. The internal market means that European citizens are able to travel, live and study freely in another Member State. Using the subsidiarity principle as an excuse for restricting the scope of the regulation is therefore pointless.

European legislation on air travel does not draw any distinction between national and international flights when it comes to the protection of passengers' rights and liability in the event of accidents. There is consequently no reason to use different criteria for rail passengers.

Moreover, there is no real need for this regulation if it is to be confined to the rights of international rail travellers: if that is so, we might just as well continue to use the existing international rules of COTIF.

Finally, the scope of the regulation as proposed by the Council is so complex as to be unworkable: it will please no-one but lawyers.

Your rapporteur proposes that the scope of the regulation should be extended to cover all rail services. However, he is aware that it will require great efforts from some Member States to bring their rail undertakings, stations and public services into line with all the provisions of the regulation. So Member States which are in an extraordinary position should indeed be permitted, on a temporary basis, not to apply some of the provisions of this regulation to their national railways. These provisions relate principally to compensation for delays.

In some Member States there are also public service contracts currently in force with rail undertakings which provide for the payment of fines to the authorities (not to the passenger) in the event of delays. It will be hard to alter this whole system overnight. Here, too, your rapporteur therefore proposes a temporary exemption. New contracts will, however, have to comply immediately with the provisions of this regulation.

2. Liability of rail undertakings for passengers and their baggage

The Council text refers in this connection mainly to the CIV. This is logical for the section on baggage, which is well regulated in this international agreement. The same is not true, however, for railway undertakings’ liability in the event of death or injury of passengers. The Council contents itself with requiring that rail undertakings should be 'adequately insured', and leaves it up to the Commission to produce a report setting the amount for minimum insurance. Your rapporteur prefers to make a proposal to this effect straight away, and reinstates the first-reading amendment on liability in the event of death or injury. The liability of rail undertakings in the event of death or injury is an essential part of this regulation, and no exceptions can be made to it.

3. Persons with reduced mobility

Your rapporteur alters the structure of Article 17 and 18, putting the right to travel first, and then the obligation to provide information. The Council text was rather confusing. It has to be made clear that persons with reduced mobility can only be denied access in accordance with non-discriminatory access rules determined in advance by rail undertakings and station managers.

The Council restricts the obligations of station managers in unstaffed stations. It also gives a very broad definition of “unstaffed”. Your rapporteur deletes this definition and clarifies the obligations of the station manager and the rail undertaking in an unstaffed station.

4. Information about this regulation

The adoption of this regulation is one thing. However, it is much more important for the passenger to know what his rights are. Your rapporteur therefore calls once again for support for the first-reading amendment to the effect that station managers and rail undertakings should be required to inform passengers of their rights.

  • [1]  ‘Uniform Rules Concerning the Contract for International Carriage of Passengers and Luggage By Rail’. This CIV Appendix has now been included by the Council as Annex I to its common position.

PROCEDURE

Title

Council common position for adopting a regulation of the European Parliament and of the Council on international rail passengers' rights and obligations

References

5892/1/2006 - C6-0311/2006 - 2004/0049(COD)

Date of Parliament’s first reading
– P number

28.9.2005

P6_TA(2005)0356

Commission proposal

COM(2004)0143 - C6-0003/2004

Amended Commission proposal

 

Date receipt of common position announced in plenary

28.9.2006

Committee responsible
  Date announced in plenary

TRAN
28.9.2006

Rapporteur(s)
  Date appointed

Dirk Sterckx
26.9.2006

 

Previous rapporteur(s)

 

 

Discussed in committee

10.10.2006

22.11.2006

18.12.2006

 

 

Date adopted

19.12.2006

Result of final vote

+:
–:

0:

44

1

0

Members present for the final vote

Gabriele Albertini, Inés Ayala Sender, Etelka Barsi-Pataky, Paolo Costa, Michael Cramer, Arūnas Degutis, Luis de Grandes Pascual, Christine De Veyrac, Petr Duchoň, Saïd El Khadraoui, Emanuel Jardim Fernandes, Roland Gewalt, Mathieu Grosch, Ewa Hedkvist Petersen, Jeanine Hennis-Plasschaert, Stanisław Jałowiecki, Georg Jarzembowski, Dieter-Lebrecht Koch, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Jörg Leichtfried, Bogusław Liberadzki, Eva Lichtenberger, Erik Meijer, Robert Navarro, Seán Ó Neachtain, Josu Ortuondo Larrea, Willi Piecyk, Reinhard Rack, Gilles Savary, Renate Sommer, Dirk Sterckx, Ulrich Stockmann, Gary Titley, Georgios Toussas, Armando Veneto, Marta Vincenzi, Corien Wortmann-Kool, Roberts Zīle

Substitute(s) present for the final vote

Zsolt László Becsey, Johannes Blokland, Zita Gurmai, Anne E. Jensen, Sepp Kusstatscher, Zita Pleštinská, Vladimír Remek,

Substitute(s) under Rule 178(2) present for the final vote

 

Date tabled

22.12.2006

 

Comments (available in one language only)

...