BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om EF-statistikker over migration og international beskyttelse

22.1.2007 - (KOM(2005)0375 – C6-0279/2005 – 2005/0156(COD)) - ***I

Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender
Ordfører: Ewa Klamt

Procedure : 2005/0156(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb :  
A6-0004/2007
Indgivne tekster :
A6-0004/2007
Forhandlinger :
Vedtagne tekster :

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om EF-statistikker over migration og international beskyttelse

(KOM(2005)0375 – C6-0279/2005 – 2005/0156(COD))

(Fælles beslutningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

–   der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (KOM(2005)0375)[1],

–   der har fået forslaget forelagt af Kommissionen, jf. EF-traktatens artikel 251, stk. 2, og artikel 285, stk. 1, (C6‑0279/2005),

–   der henviser til forretningsordenens artikel 51,

–   der henviser til betænkning fra Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender (A6-0004/2007),

1.  godkender Kommissionens forslag som ændret;

2.  anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen agter at ændre dette forslag i væsentlig grad eller erstatte det med en anden tekst;

3.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen.

PARLAMENTETS ÆNDRINGSFORSLAG[2]*

til Kommissionens forslag til

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

om EF-statistikker over migration og international beskyttelse

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR -

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 285, stk. 1,

under henvisning til forslag fra Kommissionen[3],

under henvisning til udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg[4],

under henvisning til udtalelse fra Regionsudvalget[5],

efter proceduren i traktatens artikel 251[6], og

ud fra følgende betragtninger:

(1) I sine konklusioner af 28. og 29. maj 2001 vedrørende fælles analyse og forbedret udveksling af statistiske oplysninger om asyl og migration fastslog Rådet (retlige og indre anliggender), at der er behov for en samlet og sammenhængende ramme for den fremtidige indsats til forbedring af statistikkerne.

(2) I april 2003 offentliggjorde Kommissionen en meddelelse til Rådet og Europa-Parlamentet med henblik på fremlæggelse af en handlingsplan for indsamling og analyse af EF-statistikker på indvandringsområdet[7]. Denne indeholdt en række vigtige ændringer, som skulle øge omfanget og forbedre harmoniseringen af disse statistikker. I handlingsplanen anfører Kommissionen, at den har til hensigt at forslå lovgivning, som skal være grundlag for EF-statistikker om migration og asyl.

(3) Det fremgår af konklusionerne af Det Europæiske Råd i Thessaloniki den 20. juni 2003, at der kræves mere effektive mekanismer til indsamling og analyse af oplysningerne om migration og asyl i Den Europæiske Union.

(4) Europa-Parlamentet anførte i sin beslutning af 6. november 2003, at der bør lægges lovgivning til grund for udarbejdelsen af omfattende statistikker, som er nødvendige for at udforme en retfærdig og målrettet migrationspolitik i EU. I beslutningen giver Europa-Parlamentet sin tilslutning til Kommissionens planer om at fremsætte forslag til lovgivning om migrations- og asylstatistik.

(5) Udvidelsen af EU har føjet en yderligere geografisk og politisk dimension til omfanget af de fænomener, der er knyttet til migration. Den har også øget behovet for præcise, aktuelle og harmoniserede statistiske oplysninger. Der er også et stigende behov for statistiske oplysninger om ind-/udvandrernes erhverv, uddannelse, kvalifikationer og aktivitet.

(6) Harmoniserede og sammenlignelige EF-statistikker om migration og asyl er af stor betydning for udviklingen og overvågningen af fællesskabslovgivning og –politikker om indvandring og asyl og om fri bevægelighed for personer.

(7) Der er behov for at styrke udvekslingen af statistiske oplysninger om asyl og migration og forbedre kvaliteten af Fællesskabets statistiske undersøgelser og resultaterne heraf, der hidtil har været baseret på en række "gentlemanaftaler".

(8) Det er vigtigt, at der findes oplysninger om hele Den Europæiske Union til brug for overvågning af udviklingen og gennemførelsen af Fællesskabets lovgivning og politik. Generelt sikrer den nuværende praksis ikke i tilstrækkelig grad en fuldstændig regelmæssig, rettidig og hurtig levering og formidling af harmoniserede data.

(8a)    Denne forordning finder ikke anvendelse på skøn over det antal personer, der har ulovligt ophold i medlemsstaterne. Medlemsstaterne bør ikke indberette sådanne skøn eller data om personer med ulovligt ophold til Kommissionen (Eurostat), selv om sådanne personer kan medregnes i populationsopgørelser som led i undersøgelser.

(8b)    De definitioner, der er anvendt i denne forordning, er så vidt muligt taget fra FN's retningslinjer for vandringsopgørelser (Recommendations for Statistics of International Migration), FN's retningslinjer for folke- og boligtællinger i ECE-området (Recommendations for the Censuses of Population and Housing in the ECE Region) eller EF-lovgivning og bør ajourføres i henhold til de relevante procedurer.

(9) Nye fællesskabsbehov for statistikker over migration og asyl gør bestemmelserne i Rådets forordning (EØF) nr. 311/76 af 9. februar 1976 om udarbejdelse af statistik vedrørende udenlandske arbejdstagere[8] forældede.

(10) Forordning (EF) nr. 311/76 bør derfor ophæves.

(11) Målene for denne forordning, nemlig fastsættelse af fælles regler for indsamling og udarbejdelse af EF-statistikker om migration og international beskyttelse, kan ikke i tilstrækkelig grad opfyldes af medlemsstaterne og kan derfor på grund af denne foranstaltnings europæiske dimension bedre gennemføres på fællesskabsplan; Fællesskabet kan derfor træffe foranstaltninger i overensstemmelse med subsidiaritetsprincippet, jf. traktatens artikel 5. I overensstemmelse med proportionalitetsprincippet, jf. nævnte artikel, går denne forordning ikke ud over, hvad der er nødvendigt for at nå disse mål.

(12) Rådets forordning (EF) nr. 322/97 af 17. februar 1997 om EF-statistikker udgør referencerammen for bestemmelserne i denne forordning. Især skal statistikkerne være karakteriseret ved upartiskhed, pålidelighed, objektivitet, videnskabelig uafhængighed, omkostningseffektivitet og de statistiske oplysningers fortrolighed[9].

(13) De nødvendige foranstaltninger til gennemførelse af denne forordning bør vedtages i overensstemmelse med Rådets afgørelse 1999/468/EF af 28. juni 1999 om fastsættelse af de nærmere vilkår for udøvelsen af de gennemførelsesbeføjelser, der tillægges Kommissionen[10].

(13a)   Kommissionen bør navnlig bemyndiges til at ajourføre definitionerne og til at træffe afgørelse om grupperinger af data og yderligere opdelinger. Da disse foranstaltninger er generelle foranstaltninger, der har til formål at ændre ikke-væsentlige elementer i denne forordning og supplere den med nye ikke-væsentlige elementer, bør de vedtages efter forskriftsproceduren med kontrol som fastsat i artikel 5a i afgørelse 1999/468/EF.

(14) Udvalget for det Statistiske Program, der er nedsat ved Rådets afgørelse 89/382/EØF, Euratom af 19. juni 1989 om nedsættelse af et udvalg for De Europæiske Fællesskabers statistiske program[11], er blevet hørt i overensstemmelse med artikel 3 i nævnte afgørelse -

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Formål

Denne forordning fastsætter fælles regler for indsamling og udarbejdelse af EF-statistikker om:

a)          indvandring til og udvandring fra medlemsstaternes områder, herunder også strømme fra en medlemsstat til en anden og strømme mellem en medlemsstat og et tredjeland

b)          statsborgerskab og fødeland for ▌personer, der har deres sædvanlige bopæl på medlemsstaternes område

c)          administrative og retslige procedurer og processer i medlemsstaterne vedrørende indvandring, tildeling af opholdstilladelse, statsborgerskab, asyl og andre former for international beskyttelse og forebyggelse af ulovlig indvandring.

Artikel 2

Definitioner

1.          I denne forordning anvendes følgende definitioner:

a)     "sædvanlig bopæl": det sted, hvor en person normalt tilbringer den daglige hvileperiode, uanset om der forekommer midlertidigt fravær på grund af fritidsaktiviteter, ferie, besøg hos venner og familie, forretningsrejse, lægebehandling eller pilgrimsrejser, eller, hvis dette ikke er oplyst, det sted, hvor en person har lovlig eller registreret bopæl

b)     "indvandring": den handling, hvorved en ▌ person tager sædvanlig bopæl i en medlemsstat i en periode, som varer eller forventes at vare mindst 12 måneder, efter at den pågældende person tidligere har haft sædvanlig bopæl i en anden medlemsstat eller et tredjeland

c)     "udvandring": den handling, hvorved en ▌ person, der tidligere har haft sædvanlig bopæl i en medlemsstat, ophører med at have bopæl i denne medlemsstat i en periode, som varer eller forventes at vare mindst 12 måneder

ca)   "statsborgerskab": det retlige bånd, der er mellem en person og hans eller hendes stat, og som er erhvervet ved fødsel eller naturalisation, ved erklæring, valg, ægteskab eller ad anden vej i henhold til national ret

cb)   "fødeland": moderens bopælsland (inden for de nugældende grænser) på fødselstidspunktet eller, hvis dette ikke er oplyst, det land (inden for de nugældende grænser), hvor fødslen fandt sted

d)     "indvandrer": en ▌ person, som foretager en indvandring

e)     "udvandrer": en ▌ person, som foretager en udvandring

f)      "fastboende udlænding": en person som defineret i artikel 2, litra b), i Rådets direktiv 2003/109/EF[12]

g)     "tredjelandsstatsborger": enhver person, der ikke er unionsborger som defineret i artikel 17, stk. 1, i traktaten, herunder statsløse

h)     "ansøgning om international beskyttelse": en ansøgning om international beskyttelse som defineret i artikel 2, litra g), i Rådets direktiv 2004/83/EF[13]

i)      "flygtningestatus": flygtningestatus som defineret i artikel 2, litra g), i Rådets direktiv 2004/83/EF

j)      "subsidiær beskyttelsesstatus": subsidiær beskyttelsesstatus som defineret i artikel 2, litra f), i Rådets direktiv 2004/83/EF

k)     "familiemedlemmer": familiemedlemmer som defineret i artikel 2, litra i), i Rådets direktiv 2003/343/EF[14]

l)      "midlertidig beskyttelse": midlertidig beskyttelse som defineret i artikel 2 i Rådets direktiv 2001/55/EF[15]

m)    "uledsagede mindreårige": uledsagede mindreårige som defineret i artikel 2, litra i), i Rådets direktiv 2004/83/EF

ma)  "ydre grænser": ydre grænser som defineret i artikel 2, nr. 2, i forordning (EF) nr. 562/2006

mb)  "tredjelandsstatsborgere, som er nægtet indrejse": tredjelandsstatsborgere, som er nægtet indrejse ved den ydre grænse, fordi de ikke opfylder alle de indrejsebetingelser, der er fastsat i artikel 5, stk. 1, i forordning (EF) nr. 562/2006, og ikke tilhører de personkategorier, der er omhandlet i artikel 5, stk. 4, i samme forordning

mc)  "tredjelandsstatsborgere, som anses for at have ulovligt ophold": tredjelandsstatsborgere, som officielt anses for at opholde sig i en medlemsstat, og som ikke opfylder eller ikke længere opfylder betingelserne for at have ophold eller bopæl i den pågældende medlemsstat

n)     "genbosættelse": overførsel af tredjelandsstatsborgere eller statsløse personer, ud fra en vurdering af deres behov for international beskyttelse og en holdbar løsning, til en medlemsstat, hvor de får tilladelse til at opholde sig med en sikker retsstilling.

2.          Foranstaltninger vedrørende ajourføring af definitionerne i stk. 1 vedtages efter forskriftsproceduren med kontrol som omhandlet i artikel 11, stk. 2a.

3.          Medlemsstaterne aflægger beretning til Kommissionen (Eurostat) om brugen og de mulige virkninger af skøn eller andre metoder til tilpasning af statistikker på grundlag af nationale definitioner for at overholde de harmoniserede definitioner i stk. 1.

3a.        For referenceåret 2008 kan de statistiske oplysninger, der indberettes til Kommissionen (Eurostat) i henhold til denne forordning, baseres på alternative (nationale) definitioner. Medlemsstaterne giver i så fald Kommissionen (Eurostat) meddelelse om de pågældende alternative definitioner.

4.          Hvis en eller flere af de i stk. 1 nævnte retsakter ikke er bindende for en medlemsstat, bør denne medlemsstat levere statistikker, der kan sammenlignes med dem, der kræves i henhold til denne forordning, når det kan ske i henhold til gældende lovgivningsmæssige og/eller administrative procedurer.

Artikel 3

Statistikker om international migration, personer med sædvanlig bopæl og erhvervelse af statsborgerskab

1.          Medlemsstaterne indberetter statistiske oplysninger til Kommissionen (Eurostat) om antallet af:

a)     indvandrere, der flytter til den pågældende medlemsstat, opdelt på følgende måde:

i)       grupper af statsborgerskaber efter alder og køn

ii)      grupper af fødelande efter alder og køn

iii)     grupper af lande, hvor personerne tidligere havde sædvanlig bopæl, efter alder og køn

b)     udvandrere, der flytter fra den pågældende medlemsstat, opdelt på følgende måde:

i)       efter grupper af statsborgerskaber

ii)      efter alder

iii)     efter køn

        iv)    efter grupper af lande, hvor personerne får sædvanlig bopæl, efter alder og køn

c)     ▌ personer med sædvanlig bopæl i den pågældende medlemsstat ved udgangen af referenceperioden opdelt på følgende måde:

i)       grupper af statsborgerskaber efter alder og køn

ii)      grupper af fødelande efter alder og køn

d)     ▌ personer, som har sædvanlig bopæl i den pågældende medlemsstat og i referenceåret har erhvervet statsborgerskab i den pågældende medlemsstat, og som tidligere har haft statsborgerskab i en anden medlemsstat eller et tredjeland, eller som tidligere har været statsløse, opdelt efter alder og køn og opdelt efter om personen tidligere var statsløs.

2.          De statistiske oplysninger, der er omhandlet i stk. 1, skal være baseret på referenceperioder på et kalenderår og indberettes til Kommissionen (Eurostat) inden for tolv måneder efter udløbet af referenceåret. Det første referenceår er 2008.

2a.        Foranstaltninger vedrørende definitionen af kategorier af grupper af fødelande, grupper af lande, hvor personerne tidligere havde eller får bopæl, og grupper af statsborgerskaber vedtages af Kommissionen efter forskriftsproceduren med kontrol som omhandlet i artikel 11, stk. 2a, for at sikre en harmonisering af kategorierne.

Artikel 4

Statistikker om international beskyttelse

1.          Medlemsstaterne indberetter statistiske oplysninger til Kommissionen (Eurostat) om antallet af:

a)     personer, som har indgivet ansøgning om international beskyttelse, eller som indgår i en sådan ansøgning som familiemedlem i referenceperioden

b)     personer omhandlet i ansøgninger om international beskyttelse, der er under behandling af den ansvarlige nationale myndighed ved udgangen af referenceperioden

h)     ansøgninger om international beskyttelse, som er blevet trukket tilbage i referenceperioden.

Disse statistikker opdeles efter personernes alder og køn og statsborgerskab. De skal være baseret på referenceperioder på en kalendermåned og indberettes til Kommissionen (Eurostat) inden for to måneder efter udløbet af referencemåneden. Den første referencemåned er januar 2008.

1a.        Medlemsstaterne indberetter statistiske oplysninger til Kommissionen (Eurostat) om antallet af:

a)          personer omfattet af afgørelser truffet i første instans af administrative eller retslige organer i referenceperioden om afslag på ansøgninger om international beskyttelse, som f.eks. afgørelser, hvorefter ansøgningerne afvises som uantagelige eller grundløse, og afgørelser i prioriterede sager og hastesager

b)          personer omfattet af afgørelser truffet i første instans af administrative eller retslige organer i referenceperioden om tildeling eller fratagelse af flygtningestatus

c)          personer omfattet af afgørelser truffet i første instans af administrative eller retslige organer i referenceperioden om tildeling eller fratagelse af subsidiær beskyttelsesstatus

d)          personer omfattet af afgørelser truffet i første instans af administrative eller retslige organer i referenceperioden om tildeling eller fratagelse af midlertidig beskyttelse

e)          personer omfattet af andre afgørelser truffet i første instans af administrative eller retslige organer i referenceperioden om tildeling, afvisning eller inddragelse af opholdstilladelse af humanitære grunde i henhold til national lovgivning om international beskyttelse.

Disse statistikker opdeles efter personernes alder og køn og statsborgerskab. De skal være baseret på referenceperioder på tre kalendermåneder og indberettes til Kommissionen (Eurostat) inden for to måneder efter udløbet af referenceperioden. Den første referenceperiode er januar til marts 2008.

2.          Medlemsstaterne indberetter statistiske oplysninger til Kommissionen (Eurostat) om antallet af:

a)     ansøgere om international beskyttelse, som af den ansvarlige nationale myndighed betragtes som uledsagede mindreårige i referenceperioden

b)     personer omfattet af endelige afgørelser om afslag på ansøgninger om international beskyttelse, som f.eks. afgørelser, som er truffet af administrative eller retslige organer ved påklage eller prøvelse i referenceperioden, og hvorefter ansøgninger afvises som uantagelige eller grundløse, og afgørelser i prioriterede sager og hastesager

c)     personer omfattet af endelige afgørelser om tildeling eller fratagelse af flygtningestatus truffet af administrative eller retslige organer ved påklage eller prøvelse i referenceperioden

d)     personer omfattet af endelige afgørelser om tildeling eller fratagelse af subsidiær beskyttelsesstatus truffet af administrative eller retslige organer ved påklage eller prøvelse i referenceperioden

e)     personer omfattet af endelige afgørelser om tildeling eller fratagelse af midlertidig beskyttelsesstatus truffet af administrative eller retslige organer ved påklage eller prøvelse i referenceperioden

f)      personer omfattet af andre endelige afgørelser truffet af administrative eller retslige organer ved påklage eller prøvelse om tildeling ▌ eller fratagelse af opholdstilladelse af humanitære eller andre grunde i henhold til national lovgivning om international beskyttelse i referenceperioden

h)     personer, der har fået tilladelse til ophold i medlemsstaten inden for rammerne af en genbosættelsesordning i nationalt eller fællesskabsregi i referenceperioden, hvis der gennemføres en sådan ordning i medlemsstaten.

Disse statistikker opdeles efter personernes alder og køn og statsborgerskab. De skal være baseret på referenceperioder på et kalenderår og indberettes til Kommissionen (Eurostat) inden for tre måneder efter udløbet af referenceåret. Det første referenceår er 2008.

2a.      Medlemsstaterne indberetter følgende statistiske oplysninger til Kommissionen (Eurostat) om anvendelse af forordning (EF) nr. 343/2003 og Kommissionens forordning (EF) nr. 1560/2003:

a)        antallet af anmodninger om tilbagetagelse eller overtagelse af asylansøgere

b)        de bestemmelser, som de i litra a) omhandlede anmodninger er baseret på

c)        de afgørelser, der er truffet som svar på de i litra a) omhandlede anmodninger

d)        antallet af overførsler, som de i litra c) omhandlede afgørelser resulterer i

e)        antallet af anmodninger om oplysninger.

Disse oplysninger skal være baseret på referenceperioder på et kalenderår og indberettes til Kommissionen (Eurostat) inden for tre måneder efter udløbet af referenceåret. Det første referenceår er 2008.

Artikel 5

Statistikker om forebyggelse af ulovlig indrejse og ophold

1.          Medlemsstaterne indberetter statistiske oplysninger til Kommissionen (Eurostat) om antallet af:

a)     tredjelandsstatsborgere, som er nægtet indrejse i en medlemsstat ved den ydre grænse

b)     tredjelandsstatsborgere, som i henhold til national lovgivning om indvandring anses for at opholde sig ulovligt i en medlemsstat.

De i litra a) nævnte statistikker opdeles i overensstemmelse med artikel 13, stk. 5, i forordning (EF) nr. 562/2006.

De i litra b) nævnte statistikker opdeles efter personernes alder og køn og statsborgerskab.

2.          De statistiske oplysninger, der er omhandlet i stk. 1, skal være baseret på referenceperioder på et kalenderår og indberettes til Kommissionen (Eurostat) inden for tre måneder efter udløbet af referenceåret. Det første referenceår er 2008.

Artikel 6

Statistikker om tredjelandsstatsborgeres opholdstilladelser og ophold

1.          Medlemsstaterne indberetter statistiske oplysninger til Kommissionen (Eurostat) om:

a)     antallet af opholdstilladelser udstedt til tredjelandsstatsborgere opdelt på følgende måde:

i)       opholdstilladelser udstedt i referenceperioden, hvorved den pågældende person tildeles opholdstilladelse for første gang, opdelt efter statsborgerskab, begrundelse for udstedelse af opholdstilladelsen og opholdstilladelsens gyldighedsperiode

ii)      opholdstilladelser udstedt i referenceperioden og tildelt som følge af en persons ændrede indvandrerstatus eller begrundelse for opholdet, opdelt efter statsborgerskab, begrundelse for udstedelse af opholdstilladelsen og opholdstilladelsens gyldighedsperiode

iii)     gyldige opholdstilladelser ved udgangen af referenceperioden (antal udstedte opholdstilladelser – som ikke er inddraget eller udløbet), opdelt efter statsborgerskab, begrundelse for udstedelse af opholdstilladelsen og opholdstilladelsens gyldighedsperiode

b)     antallet af fastboende tredjelandsstatsborgere ved udgangen af referenceperioden opdelt efter statsborgerskab.

2.          Når medlemsstaternes lovgivninger og administrative praksis giver mulighed for tildeling af bestemte kategorier af langtidsvisum eller indvandrerstatus i stedet for opholdstilladelser, skal antallet af sådanne visa og tildelinger af indvandrerstatus medregnes i de statistikker, der er omhandlet i stk. 1.

2a.        Foranstaltninger vedrørende fastlæggelse af kategorier af begrundelser for udstedelse af opholdstilladelse vedtages af Kommissionen efter forskriftsproceduren med kontrol som omhandlet i artikel 11, stk. 2a, for at sikre en harmonisering af kategorierne.

3.          De statistiske oplysninger, der er omhandlet i stk. 1, skal være baseret på referenceperioder på et kalenderår og indberettes til Kommissionen (Eurostat) inden for seks måneder efter udløbet af referenceåret. Det første referenceår er 2008.

Artikel 7

Statistikker om tredjelandsstatsborgeres tilbagevenden

1.          Medlemsstaterne indberetter statistiske oplysninger til Kommissionen (Eurostat) om:

a)          antallet af tredjelandsstatsborgere, som anses for at opholde sig ulovligt i en medlemsstat, og som er genstand for en administrativ eller retslig afgørelse eller lov, der fastslår, at deres ophold er ulovligt, og pålægger dem at forlade medlemsstaten, opdelt efter de pågældende personers statsborgerskab

b)          antallet af tredjelandsstatsborgere, som faktisk har forladt medlemsstaten i overensstemmelse med en administrativ eller retslig afgørelse eller lov som omhandlet i litra a), opdelt efter de tilbagevendte personers statsborgerskab.

2.          De statistiske oplysninger, der er omhandlet i stk. 1, skal være baseret på referenceperioder på et kalenderår og indberettes til Kommissionen (Eurostat) inden for tre måneder efter udløbet af referenceåret. Det første referenceår er 2008.

3.          De statistiske oplysninger, der er omhandlet i stk. 1, omfatter ikke tredjelandsstatsborgere, som overføres fra en medlemsstat til en anden medlemsstat efter proceduren i forordning (EF) nr. 343/2003 og Kommissionens forordning (EF) nr. 1560/2003.

Artikel 8

Yderligere opdelinger

1.          Kommissionen kan i overensstemmelse med forskriftsproceduren med kontrol som omhandlet i artikel 11, stk. 2a, vedtage foranstaltninger vedrørende fastlæggelsen af yderligere opdelinger, jf. nedenfor, for følgende statistikker:

c)     statistikker omhandlet i artikel 4 som helhed opdelt efter:

iii)     året, hvor ansøgningen blev indgivet

ca)    statistikker omhandlet i artikel 4, stk. 3, opdelt efter:

i)      antal personer berørt af anmodningen, afgørelsen og overførslen

cb)    statistikker omhandlet i artikel 5, stk. 1, litra a), opdelt efter:

i)      alder

ii)     køn

d)     statistikker omhandlet i artikel 5, stk. 1, litra b), opdelt efter:

i)       begrundelse for ▌ anholdelsen

ii)      stedet, hvor ▌ anholdelsen fandt sted

e)     statistikker omhandlet i artikel 6 opdelt efter:

i)       år, hvor opholdstilladelsen først blev givet

iv)     alder

v)      køn

f)      statistikker omhandlet i artikel 7 opdelt efter:

i)      begrundelse for afgørelsen eller loven om tvungen udrejse

ii)     alder

iii)    køn.

1a.        De i stk. 1 nævnte yderligere opdelinger skal kun indberettes særskilt og ikke kombineret med de opdelinger, der kræves i henhold til artikel 4 til 7.

2.          Når Kommissionen skal tage stilling til, om der kræves yderligere opdelinger, jf. stk. 1, skal den vurdere behovet for disse oplysninger til udformning og overvågning af Fællesskabets politikker og tilgængeligheden af egnede datakilder samt de omkostninger, der er forbundet hermed.

Forhandlinger om yderligere opdelinger, som der måtte være behov for ved anvendelsen af artikel 4 til 7, iværksættes senest to år efter denne forordnings ikrafttræden. Det tidligste referenceår for gennemførelsen af yderligere opdelinger er 2010.

Artikel 9

Datakilder og kvalitetsstandarder

1.          Statistikkerne baseres på følgende datakilder i det omfang, de er tilgængelige i medlemsstaten og i overensstemmelse med national lovgivning og praksis

a)     registre over administrative og retslige procedurer

b)     registre over administrative procedurer

c)     registre over populationen af ▌ personer eller af en undergruppe af denne population

d)     folketællinger

e)     stikprøveundersøgelser

f)      andre egnede kilder.

Der kan som led i udarbejdelsen af statistikkerne anvendes videnskabeligt baserede og veldokumenterede statistiske skønsmetoder.

2.          Medlemsstaterne gør over for Kommissionen (Eurostat) rede for, hvilke datakilder der er anvendt, af hvilke grunde disse kilder er valgt, og hvilke virkninger valget af datakilder får for statistikkernes kvalitet, samt hvilke skønsmetoder der er anvendt, og holder Kommissionen (Eurostat) underrettet om ændringer i så henseende.

3.          Efter anmodning fra Kommissionen (Eurostat) skal medlemsstaterne indsende alle oplysninger, som er nødvendige for at vurdere statistikkernes kvalitet, sammenlignelighed og fuldstændighed.

4.          Medlemsstaterne underretter straks Kommissionen (Eurostat) om revisioner af og korrektioner i de statistiske oplysninger, der er indberettet i medfør af denne forordning, og om ændringer i de anvendte metoder og datakilder.

5.          Foranstaltninger vedrørende fastlæggelsen af de passende formater for indberetning af data vedtages efter forskriftsproceduren som omhandlet i artikel 11, stk. 2.

Artikel 10

Gennemførelsesforanstaltninger

1.        Følgende nødvendige foranstaltning til gennemførelse af denne forordning ▌vedtages efter forskriftsproceduren som omhandlet i artikel 11, stk. 2. ▌

e)          fastlæggelse af regler for passende formater for indberetning af data som omhandlet i artikel 9.

1a.      Følgende nødvendige foranstaltninger til gennemførelse af denne forordning, der har til formål at ændre ikke-væsentlige elementer i forordningen, bl.a. ved at supplere den, vedtages efter forskriftsproceduren med kontrol som omhandlet i artikel 11, stk. 2a:

a)          ajourføring af definitioner som omhandlet i artikel 2

b)          fastlæggelse af kategorier af grupper af fødelande, grupper af lande, hvor personerne tidligere havde og får bopæl, og grupper af statsborgerskaber som omhandlet i artikel 3, stk. 2a,

c)          fastlæggelse af kategorier af begrundelser for udstedelse af opholdstilladelse som omhandlet i artikel 6, stk. 2a,

d)          fastlæggelse af yderligere opdelinger og inddelingsniveauer for variablerne som omhandlet i artikel 8

e)          fastlæggelse af regler for præcision og kvalitetsstandarder.

Artikel 11

Procedure

1.          Kommissionen bistås i forbindelse med vedtagelsen af gennemførelsesforanstaltninger af Udvalget for det Statistiske Program, der er nedsat ved artikel 1 i afgørelse 89/382/EØF, Euratom.

2.          Når der henvises til dette stykke, anvendes artikel 5 og 7 i afgørelse 1999/468/EF, jf. dennes artikel 8.

Den periode, der er fastsat i artikel 5, stk. 6, i afgørelse 1999/468/EF, fastsættes til tre måneder.

2a.        Når der henvises til dette stykke, anvendes artikel 5a, stk. 1-4, og artikel 7 i afgørelse 1999/468/EF, jf. dennes artikel 8.

3.          Udvalget vedtager selv sin forretningsorden.

Artikel 12

Rapport

Kommissionen forelægger senest fem år efter datoen for denne forordnings ikrafttræden og derefter hvert tredje år en rapport for Europa-Parlamentet og Rådet om de statistikker, der er udarbejdet i henhold til denne forordning og om deres kvalitet.

Artikel 13

Ophævelse

Forordning (EØF) nr. 311/76 ophæves.

Artikel 14

Ikrafttræden

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den .

På Europa-Parlamentets vegne                   På Rådets vegne

Formand                                                       Formand

 • [1]  Endnu ikke offentliggjort i EUT.
 • [2] * Ændret tekst er markeret med fede typer og kursiv, mens tekst, der udgår, er markeret med symbolet ▌
 • [3]               EUT C […] af […], s. […].
 • [4]               EUT C […] af […], s. […].
 • [5]               EUT C […] af […], s. […].
 • [6]               EUT C […] af […], s. […].
 • [7]               KOM(2003) 179.
 • [8]               EFT L 39 af 14.2.1976, s. 1.
 • [9]               EFT L 52 af 22.2.1997, s. 1. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 1882/2003 (EUT L 284 af 31.10.2003, s. 1).
 • [10]               EFT L 184 af 17.7.1999, s. 23.
 • [11]             EFT L 181 af 28.6.1989, s. 47.
 • [12]             EUT L 16 af 23.1.2004, s. 44.
 • [13]             EUT L 304 af 30.9.2004, s. 12.
 • [14]             EUT L 50 af 25.2.2003, s. 1.
 • [15]             EFT L 212 af 7.8.2001, s. 1.

PROCEDURE

Titel

Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om EF-statistikker over migration og international beskyttelse

Referencer

KOM(2005)0375 – C6-0279/2005 – 2005/0156(COD)

Dato for høring af EP

14.9.2005

Korresponderende udvalg
  Dato for meddelelse på plenarmødet

LIBE
13.10.2005

Rådgivende udvalg
  Dato for meddelelse på plenarmødet

AFET
13.10.2005

DEVE
13.10.2005

EMPL
13.10.2005

FEMM
13.10.2005

 

Ingen udtalelse(r)
  Dato for afgørelse

AFET
19.10.2005

DEVE
5.10.2005

EMPL
27.10.2005

FEMM
29.11.2005

 

Udvidet samarbejde
  Dato for meddelelse på plenarmødet

 

 

 

 

 

Ordfører(e)
  Dato for valg

Ewa Klamt
4.10.2005

 

Oprindelig(e) ordfører(e)

 

 

Forenklet procedure - dato for afgørelse

 

Anfægtelse af retsgrundlaget
  Dato for udtalelse fra JURI

 

 

 

Ændring af bevillingsrammen
  Dato for udtalelse fra BUDG

 

 

 

Høring af Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg - dato for afgørelse på plenarmødet

 

Høring af Regionsudvalget - dato for afgørelse på plenarmødet

 

Behandling i udvalg

24.1.2006

29.5.2006

19.12.2006

 

 

Dato for vedtagelse

19.12.2006

Resultat af den endelige afstemning

+

0

27

0

0

Til stede ved den endelige afstemning – medlemmer

Edit Bauer, Mihael Brejc, Kathalijne Maria Buitenweg, Michael Cashman, Jean-Marie Cavada, Panayiotis Demetriou, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Kinga Gál, Patrick Gaubert, Lívia Járóka, Ewa Klamt, Ole Krarup, Barbara Kudrycka, Henrik Lax, Hartmut Nassauer, Martine Roure, Inger Segelström, Ioannis Varvitsiotis, Donato Tommaso Veraldi, Stefano Zappalà, Tatjana Ždanoka

Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere

Gérard Deprez, Javier Moreno Sánchez, Bill Newton Dunn, Herbert Reul, Antonio Tajani, Rainer Wieland

Stedfortrædere, jf. art. 178, stk. 2,
til stede ved den endelige afstemning

 

Dato for indgivelse

22.1.2007

Bemærkninger
(foreligger kun på ét sprog)