ДОКЛАД съдържащ предложение за препоръка на Европейския парламент към Съвета относно мандата за водене на преговори за сключване на Споразумение за асоцииране между Европейския съюз и неговите държави-членки, от една страна, и Андската Общност и нейните страни-членки, от друга

  5.02.2007 - (2006/2221(INI))

  Комисия по външни работи
  Докладчик: Luis Yañez-Barnuevo García

  Процедура : 2006/2221(INI)
  Етапи на разглеждане в заседание
  Етапи на разглеждане на документа :  
  A6-0025/2007
  Внесени текстове :
  A6-0025/2007
  Приети текстове :

  ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ПРЕПОРЪКА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ КЪМ СЪВЕТА

  относно мандата за водене на преговори за сключване на Споразумение за асоцииране между Европейския съюз и неговите държави-членки, от една страна, и Андската Общност и нейните страни-членки, от друга страна,

  (2006/2221(INI))

  Европейският Парламент,

  –   като взе предвид предложението за препоръка към Съвета, представено от Luis Yañez-Barnuevo García от името на Европейската социалистическа партия относно мандата за водене на преговори за сключване на споразумение за асоцииране между Европейския съюз и неговите държави-членки, от една страна, и Андската общност и нейните страни-членки, от друга страна (B6‑0374/2006),

  –   като взе предвид параграф 31 от Виенската декларация, в която се цитира решението, взето от Европейския съюз и Андската общност по време на Четвъртата среща на най-високо равнище между Европейски съюз и Латинска Америка и Карибския басейн, провела се във Виена на 12 май 2006 г., да започне през 2006 г., процес на преговори за сключване на споразумение за асоцииране, който да включва политически диалог, програми за сътрудничество и търговско споразумение,

  –   като взе предвид дял V от Договора за Европейски съюз,

  –   като взе предвид резолюция си от 15 ноември  2001 г. относно глобално асоцииране и обща стратегия за отношенията между Европейския съюз и Латинска Америка[1],

  –   като взе предвид позицията си от 31 март 2004 г. Относно сключване на Споразумение за политически диалог и сътрудничество между Европейската общност и нейните държави-членки, от една страна, и Андската общност и нейните страни-членки, и по-специално Боливия, Колумбия, Еквадор, Перу и Боливарска република Венецуела, от друга страна[2],

  –   като взе предвид резолюцията си от 27 април 2006 г. относно засилено партньорство между Европейския съюз и Латинска Америка[3],

  –   като взе предвид препоръката на Европейската комисия за откриване на преговори за сключване на Споразумение за асоцииране с Андската общност и нейните страни-членки (SEC(2006)1625,

  –   като взе предвид член 114, параграф 3, и член 83, параграф 5 от своя правилник,

  –   като взе предвид доклада на комисията по външни работи и становищата комисията по развитие и комисията по международна търговия (A6‑0025/2007),

  A. като има предвид, че зачитането на демокрацията, правовата държава и на пълното спазване на правата на човека, както и цялостното зачитане на гражданските и политически права на гражданите на двата региона, са основни предпоставки за развитието на асоциирането между страните,

  Б.  като има предвид, че гаранцията за всички граждани, да се ползват изцяло от основните права, и по-специално по отношение на лицата в по-неблагоприятно положение, като представителите на коренното население, както и укрепването на тяхното социално и политическо участие са основните елементи на споразумението,

  В.  като има предвид усилията и готовността, показани от Андската общност по отношение на сключването на Споразумение за асоцииране с Европейския съюз въпреки вътрешните трудности, с които е трябвало да се справи,

  Г.  като има предвид, че мандатът за водене преговори по бъдещото споразумение трябва ясно да определя, че става въпрос за сключване на споразумение за глобално асоцииране между страните, което да включва политически диалог, характерен за всяка истинска асоциация, както и програми за сътрудничество и създаване на зона за свободна търговия, от която ще имат полза всички граждани на двата региона,

  Д. като има предвид, че на 13 юни 2006 г., президентите на страните от Андската общност се срещнаха в Кито и реагираха позитивно на дефинираните във Виена изисквания и постигнаха съгласие за консолидиране на тяхната воля за интеграция и насърчаване на процеса по започване на преговори за споразумение за асоцииране между Андската общност (CAN) и ЕС;

  Е.  като има предвид, че създаването на Парламентарна евро-латиноамериканска асамблея (EuroLat) представлява решаващ етап в укрепването на демократичната легитимност и политическата перспектива в отношенията между ЕС и Латинска Америка, и по-специално между ЕС и Андската общност, и че тази асамблея ще бъде постоянен форум за политически диалог между двата региона,

  Ж. като има предвид, че мандата за водене на преговори по бъдещото споразумение не трябва, в никакъв случай, да пренебрегват тежкия икономически дефицит в повечето андски страни, нито да игнорират различията в развитието в двата региона, както и характеристиките на икономическите отношения в самата Андска общност,

  З.  като има предвид, че многогодишните инструменти за финансово планиране на ЕС трябва да бъдат съвместими с постигането на целите на Хилядолетието за развитие (ЦХР) в андския регион,

  1.  отправя към Съвета следните препоръки:

        a)      да включи изрично в мандата за преговори правното основание за водене на преговори по новото споразумение, което следва да бъде член 310 от Договора за създаване на Европейска общност във връзка с първото изречение на член 300, параграф 1, алинеи 2 и параграф 2, алинея 3 на същия член;

        б)     да уточни в мандата за водене на преговори, че целта на споразумението за асоцииране между ЕС и Андската общност е да либерализира прогресивно търговския обмен, да установи политически диалог и сътрудничество, както и да насърчава устойчивото човешко развитие, социалното сближаване, консолидирането на демокрацията и правовата държава, спазването на правата на човека, гражданските, политическите, икономическите и социалните права, без да се пропуска културният и екологичен аспект на тези права;

        в)     да предвиди в мандата за водене на преговори ясни знаци на подкрепа за андските партньори в техните усилия за задълбочаване на регионалната интеграция във всички области, като отдаде приоритет на споразумение между регионалните блокове, което не изключва различното третиране, необходимо за развитието на интеграционния процес в Андската общност;

        г)      да определи ясно в горепосочения мандат централните теми, около които ще бъдат ориентирани графикът и политическият диалог, включително актуализиране на целите и подходите по въпросите на демократичното управление и стабилизация, на борбата с корупцията, безнаказаността и тероризма, и по-специално на тероризма, свързан с трафика на наркотици и връзките му с организираната престъпност, запазването на мира и сигурността, управлението на конфликти; да включи нови въпроси, като намаляване на бедността, поддържане на социално сближаване, миграция и обмен между хората, и да извърши конкретни действия за приемане на общи позиции на международни форуми или в рамките на Обединените нации;

        д)     да определи състава на съвместната парламентарна комисия EС-Андска общност, която ще бъде създадена съгласно новото споразумение за асоцииране, измежду членовете на Европейския парламент и Андския парламент, участващи и в Парламентарната евро-латиноамериканско асамблея, като неоспорим знак за подкрепата на интеграционния процес на андския регион и стратегическото асоцииране на двата региона  - ЕС и Латинска Америка и Карибския басейн;

        е)      да насърчи структурираното участие на организациите от гражданското общество в областите, уредени в споразумението за асоцииране и в преговорния процес по това споразумение, като определи механизмите за диалог, гарантира прозрачност и достъп до информация, като предложи организирането на периодични конференции с представители на обществените организации и организираното гражданско общество в ЕС и Андската общност, като предостави статут на наблюдатели на тези представители в междуминистерски срещи и улеснява тяхното активно участие във форумите, комисиите и подкомисиите по сектори;

        ж)     да подчертае отново, в горепосочения мандат консенсуса, постигнат от ЕС и Андската общност относно споделената отговорност във връзка с борбата с незаконния трафик на наркотици, като засили политическия диалог в областта на борбата с наркотиците, и да държи сметка за социалните, икономически и екологични последици във връзка с прилагането на предложените мерки, и по-специално на мерките, целящи насърчаването и улесняването на достъпа до пазара на алтернативите за заетост и отглеждането на алтернативни култури, както и до специфичните контролни механизми за ограничаване и прогресивно намаляване на престъпленията, свързани с изпирането на капитали и трафика на оръжие;

        з)      да гарантира в бъдещото споразумение за асоцииране включването на т.нар. демократична клауза, както и на други клаузи със социален и екологичен характер(във връзка с разпоредбите от трудовото законодателство в споразуменията на Международната организация на труда, и по-специално с препращане към Конвенция №169 относно коренното население и населението, водещо пленен начин на живот в независимите страни, защитата на достойни условия на труд, недопускане на дискриминация и за равнопоставеност между жените и мъжете в областта на труда, както и премахването на детския труд); да се позове изрично на конкретни механизми, които да гарантират приложимостта им и да гарантират в частност поддържането и подобряването на режима на насърчения по отношение на заетостта и околната среда по Общата система за преференции (GSP)[4], включително режима „GSP плюс”, като предвиди по-специално Комисията да представи пред Парламента годишен доклад за предприетите действия по въпроса;

        и)     да отчита в мандата за водене на преговори във връзка с разпоредбите относно сътрудничеството при изработването на ново споразумение, насочени към постигане на ЦХР, специфичните характеристики на андския регион, като изхожда следователно от принципа, че формирането на човешкия капитал е приоритетно за намаляване на бедността в региона; следователно, да обърне особено внимание на образованието, изследванията, науките, технологиите и културата, като освен това насърчава засилването на обмена между тези области, както и на общественото здравеопазване и опазването на екосистемите и биологичното разнообразие;

        й)     да подчертае необходимостта да се гарантира последователността между политиките за развитие съгласно принципа, закрепен в член 178 от Договора за създаване на Европейската общност, Съвместната декларация на Съвета и представителите на правителствата на държавите-членки, заседаващи в рамките на в Съвета, Европейския парламент и Комисията относно политиката за развитие на Европейския съюз, озаглавена "Европейският консенсус за развитието"[5], както и от заключенията на Съвета относно включването на съображения, свързани с развитието в процеса на вземане на решения[6];

        к)      да подчертае необходимостта мандатът да държи изцяло сметка за приоритетната цел за изкореняване на бедността, неравенството, социалното отхвърляне и всички форми на дискриминация, в частност дискриминацията по полов признак и етнически произход, и да подчертае отново, че е важно изработването на обща интегрирана стратегия за развитие, с политики, гарантиращи равни възможности и по-добри условия за живот и труд за всички, включително икономически и културни права на коренното население, както и да се даде приоритет на достъпа до образование и здравеопазване;

        л)     да засили вътрешните механизми и съвместните мерки в рамките на асоциирането, за да бъде използван максимално потенциалът на стратегиите за развитие, като се насърчават проекти за съвместно развитие, и по-специално с имигрантското население, живеещо в Европейския съюз;

        м)     да насочи вниманието върху факта, че чуждестранните инвестиции са съществен елемент за икономическото развитие на двата региона, и да подчертае очакването европейските предприятия с инвестиции в Андската общност да прилагат същите норми по отношение на условията на труд и инвестиране, като тези, които се спазват в ЕС, и че правната сигурност на инвеститорите следва да се гарантира въз основа на международното частно право, като се съблюдава изцяло принципа на национален суверенитет над природните ресурси;

        н)     да включи в бъдещото споразумение разпоредби по отношение на миграцията за укрепване на основните права, трудовите и гражданските права на законните имигранти, в частност социалното им осигуряване, независимо от мястото, на което се намират, и да определи механизми за улесняване, поевтиняване и внасяне на по-голяма прозрачност и сигурност на финансовите операции, като същевременно се насочи към основните причини, които мотивират миграцията;

        о)     да предвиди цели в подкрепа на регионалната интеграция в общността –  в частност интеграцията на материалните инфраструктури, транспорта, съобщенията и енергетиката – между целите на бъдещия мандат за действие на Европейската инвестиционна банка в Латинска Америка и Азия, с цел дейностите на тази институция да допълват ефикасно новото споразумение;

        п)     да предвиди в мандата за водене на преговори увеличаване на подкрепата на ЕС за интеграцията на Андската общност и за реформата и укрепването на законодателната рамка и институциите, с цел увеличаване на тяхната ефикасност, представителност и легитимност, и в частност що се отнася до премахването на пречките за търговията, свободното движение на лица, общите политики и хармонизацията на законодателствата, като същевременно се позовава на европейския опит по въпросите на структурните и регионалните фондове и Кохезионния фонд;

        р)     да посочи в мандата за водене на преговори, че проучването на социалното и екологично въздействие трябва да бъде представено при започване на преговорите, като референтен документ в графика на преговорите;

        с)      да сключи всеобхватно и балансирано Споразумение за асоцииране с Андската общност, основано на три стълба: глава, посветена на политиката и институциите, в която се предвижда укрепване на демократичния диалог и политическото сътрудничество, глава, посветена на сътрудничеството, в която се насърчава устойчивото икономическо и социално развитие и глава относно търговията, в която се вземат изцяло предвид специфичните цели на развитие на страните от Андската общност;

        т)      да предвиди в мандата за водене на преговори постепенна и взаимна либерализация на търговския обмен при конкурентни условия, с цел бъдещото споразумение да намали съществуващите асиметрии между Европейския съюз и Андската общност, както и между страните от Андската общност; следователно да предвиди специално, диференцирано и гъвкаво третиране по отношение договорените срокове, в зависимост от ангажиментите в областта на регионалната интеграция и на постигнатия напредък от андските държави по отношение на конкурентоспособността; необходимо е да съществува силна подкрепа за преобразуването на производителността и конкурентоспособността на андските икономики чрез набора от инструменти за сътрудничество в областта на развитието и за трансфер на технологии, за включване на изисквания за национално съдържание към правилата за произход и за създаване на програми за сътрудничество и техническа помощ, като всички тези мерки са насочени към насърчаване на стабилна правна среда, която да гарантира сигурността на инвестициите и на икономическите и търговски взаимоотношения между страните; да осигури конкурентоспособността и свободата на пазара чрез политика на либерализация в съответствие с целите на бъдещото споразумение за асоцииране;

        у)      да отчете жизненоважното значение на преговорите за създаване на зона за свободна търговия между ЕС и Андската общност за укрепване на ролята на ЕС като търговски и инвестиционен партньор на Латинска Америка и за засилване на междуконтиненталната интеграция, и че тези преговори трябва да бъдат завършени в контекста на разширяването на двустранните търговски споразумения на САЩ и на предложението на САЩ за зона за свободна търговия под ръководството на САЩ;

        ф)     да има предвид, че сключването на Споразумение за асоцииране с Андската общност за създаване на зона за свободна търговия, е приоритетна стратегическа цел на външните отношения на ЕС в един международен контекст, характеризиращ се с нараснала взаимозависимост, икономически растеж, поява на нови икономически сили и поредица от глобални предизвикателства, които излизат извън националните граници, каквито са сигурността, световното икономическо управление, околната среда и намаляването на бедността;

        х)      да се ангажира със създаването на зона за свободна търговия в пълно съответствие с новия механизъм за прозрачност на СТО и правата и задълженията, произтичащи от споразумението на СТО, в частност член XXIV от Общото споразумение за митата и търговията (ГАTT) и член V от Общото споразумение по търговията с услуги (ГАТС), като по този начин допринася за укрепването на многостранната система за търговия;

        ц)     да изключи от този мандат всяко изрично или подразбиращо се условие, с което се обвързва подписването на бъдещото споразумение между ЕС и Андската общност преди приключването на цикъла от преговори на СТО, без да се накърнява възможността за своевременно включване в мандата за водене на преговори на резултатите от работната програма на Доха, съвместими с най-важната цел за асоцииране на ЕС и Андската общност, като доказателство за решителната и явна подкрепа, оказвана в андския процес на регионална интеграция;

        ч)     да договори единно и неразделно търговско споразумение, което надхвърля настоящите и бъдещите задължения на страните в рамките на СТО и с което се създава, след преходен период, съвместим с изискванията на СТО, зона за свободна търговия, която, без да изключва никой сектор, взема предвид по възможно най-малко ограничителен начин, измерението на развитието и специфичните особености на определени продукти;

        ш)     обърне специално внимание на съвместната оценка на ЕС и Андската общност относно регионалната икономическа интеграция на Андската общност, която посочва няколко важни конкретни оперативни заключения с оглед укрепване, развитие и завършване на изграждането на митническия съюз и общия вътрешен пазар на Андската общност, които са от особено значение за договарянето и изграждането на ефективна зона за свободна търговия между двата региона;

        щ)     да обърне специално внимание, като много важна стъпка за успешното развитие на преговорите, на планираните от Андската общност инициативи с оглед задълбочаване на регионалната икономическа интеграция, и по-специално на инициативите, свързани с митата, налагани на продукти с произход ЕС, опростяване и хармонизиране на митническите режими, както и в областта на услугите и презграничния сухоземен транспорт;

        ю)    да предложи действителни нови възможности за пазарен достъп в областта на селското стопанство, което е ключов сектор за развитието на страните от Андската общност, като вземе предвид, че степента на гъвкавост на ЕС по селскостопанските въпроси трябва да зависи от напредъка, постигнат в други области, например достъпа до пазара за неселскостопански продукти и този на услугите, както и от въпроси в областта на селското стопанство, различни от пазарния достъп;

        я)      да вземе предвид значението на гарантирането на всеобщ достъп до основните услуги и правото на държавите да приемат нормативни актове в тази област и следователно да проявява предпазливост в преговорите относно либерализацията на търговията в областта на услугите, в съответствие с член V от Общото споразумение по търговията с услуги (ГАТС), с цел постигане на истински напредък относно ангажиментите за либерализация, поети и прилагани досега и утвърждаването на необходимостта от ясна и предвидима регулаторна рамка; да се въздържа от предложения или приемане на искания в областта на общественото здравеопазване и образованието;

        аа)    да поиска от Комисията, като се има предвид, че механизмите за уреждане на спорове, включени в подобни търговски споразумения, вече сключени между Общността и трети страни, не се използват ефективно, да предложи нови идеи за разработване на по-ефективен инструмент за уреждане на двустранни спорове, позволяващ приемането на решения в случаи на спорове, възникнали в някоя от областите в обхвата на зоната за свободна търговия;

        аб)    да проучи внимателно необходимостта ЕС и Латинска Америка да потърсят принципно окончателното сливане на различните споразумения, които са в сила или в процес на преговори между двата региона; с цел да се попречи на нарастващото припокриване на многобройните двустранни, регионални и многостранни ангажименти и пакети от правила за либерализация в Латинска Америка да причини непредвидени пречки за търговията и потока от инвестиции;

        ав)    да предвиди в ръководните насоки за водене на преговори насърчаването на система, укрепваща създаването на малки и средни предприятия като основен елемент на икономическото развитие, на създаването на заетост и на социалното благоденствие; да разгледа като средство за борба с безработицата, възможността за развитие на малките и средни предприятия чрез достъп до кредитиране, съответстващо на либералните условия, и да разработи програми за оказване на подкрепа на предприятията в областта на иновациите;

        аг)    приканва Комисията да информира изчерпателно Парламента, при необходимост при спазване на поверителност, относно препоръките му във връзка с мандата за водене на преговори, както и относно окончателно приетите насоки за водене на преговори.

  • [1]  ОВ C 140 E от 13.6.2002 г., стр. 569.
  • [2]  ОВ C 103 E от 29.4.2004 г., стр. 543.
  • [3]  Текстове, приети на тази дата, P6-A(2006)0155.
  • [4]  Регламент (ЕО) № 980/2005 на Съвета от 27 юни 2005 г.за прилагане на схема на общи тарифни преференции (ОВ L 169 от 30.6.2005 г., стр. 1).
  • [5]  Европейски консенсус за развитие, ОВ C 46 от 24.2.2006 г., стр. 1.
  • [6]  Заключения на Съвета "Общи въпроси и външни отношения" от 16 и 17 октомври 2006 г., Документ № 13735/06.

  2.   възлага на своя Председател да предаде настоящата препоръка на Съвета и за сведение на Комисията, както и на парламентите и правителствата на държавите-членки на Европейския съюз. EXPOSÉ DES MOTIFS

  1.  À l'occasion du IVe sommet UE-ALC qui s'est tenu à Vienne, le feu vert pour les négociations en vue de la signature d'un accord d'association entre l'Union européenne et la Communauté andine (CAN) a été donné. Il ne fait aucun doute que la perspective même de négocier ledit accord, ainsi que le nouveau rapport de forces existant dans la région à la suite de l'élection de M. Alan García aux fonctions de président du Pérou, de M. Evo Morales comme président de la Bolivie et de la réélection du président Uribe en Colombie, sans oublier le rapprochement du Chili avec la CAN – auquel travaille la présidente chilienne Mme Bachelet– contribuent au renforcement de la CAN et par là même au processus d'intégration en Amérique latine, quelle que soit la tournure que prendra finalement ce processus, le tout en dépit et indépendamment du rôle croissant et controversé sur la scène internationale du Venezuela dirigé par le président Chavez, dont le retour ne peut que stimuler la CAN. De fait, la CAN représente aujourd'hui le seul mécanisme politique, économique et institutionnel susceptible de conférer une structure solide à une région aussi agitée que la région andine, de faire office de contrepoids démocratique face aux tendances et aux velléités autoritaristes toujours en germe dans la région, et d'assurer à cette dernière une place politique, économique et commerciale à l'ère de la mondialisation.

  2.  Comme l'a affirmé à plusieurs reprises le Parlement européen depuis le IIe sommet ALC‑UE qui s'est tenu à Madrid les 17 et 18 mai 2002, aucune formule ne saurait mieux combiner les intérêts tant d'une Union élargie que de la CAN elle-même que la signature d'un vaste accord d'association politique, commerciale et de développement doté, à tout le moins, d'une série de caractéristiques très concrètes.

  3.  Dans le domaine politique, cet accord doit asseoir les bases d'une association politique et de sécurité euro-andine efficace fondée sur des instruments, parmi lesquels, éventuellement, les suivants:

  § signature et application d'une charte euro-andine pour la paix et la sécurité, contraignante à la fois politiquement et juridiquement;

  § instauration d'un dialogue politique général fondé sur un calendrier politique centré sur des thèmes sensibles et actuels, tels que la cohésion sociale, le soutien à la gouvernance, la réduction de la pauvreté, les échanges humains, la lutte contre le terrorisme, la prévention des conflits, l'action coordonnée au sein des Nations unies et en particulier du Conseil de sécurité, et les opérations de gestion à la fois civile et militaire des crises;

  § instauration d'un dialogue spécialement consacré à la cohésion sociale;

  § amélioration significative de la présence et de la visibilité de l'Union européenne dans la région, grâce à des visites beaucoup plus fréquentes de la part du Haut représentant/futur ministre des affaires extérieures de l'Union, et de la part du Président de la Commission européenne, du membre compétent de la Commission et du Président du Parlement européen;

  § l'élaboration d'initiatives et de plans d'urgence conjoints destinés à faire face aux situations de crise dans les différents pays afin d'éviter toute explosion ou, le cas échéant, œuvrer à leur résolution pacifique et négociée, la création conjointe d'un Centre euro-latino-américain de prévention des conflits établi dans la région andine.

  4.  La qualité de la démocratie, la crise de la gouvernance et l'instabilité politique sont des défis essentiels que l'UE doit relever au travers de ses actions, et notamment au travers de l'accord d'association. Les indicateurs en matière de pauvreté et d'inégalité pour ces pays demeurent identiques à ceux des années 90. La pauvreté et les inégalités qui sévissent dans la région andine, exacerbées par la crise de gouvernance que cette région a traversée, constituent clairement une menace pour la consolidation de la démocratie. Bien que des régimes démocratiques aient été mis en place dans le respect de processus électoraux libres, le taux élevé d'abstentions, le discrédit dont pâtissent les institutions publiques et les partis politiques, ainsi que la corruption et l'impunité régnantes, la faible influence des citoyens et de la société civile sur la vie politique et sociale de la majeure partie des pays, la tendance à la fragmentation sociale et territoriale que l'on peut observer dans certains pays, et enfin la persistance de la discrimination et de l'exclusion pour des raisons ethniques ou de toute autre nature, ne permettent d'établir aucun bilan optimiste de la situation.

  5.  L'intégration des économies andines dans les échanges internationaux se voit entravée du fait d'obstacles d'échelle ou d'absence de complémentarité, ainsi qu'en raison de la faible intégration du marché régional. Les pays andins, et en particulier certaines régions et secteurs de production, ne sont pas en mesure de saisir les opportunités qu'offrent l'ouverture commerciale et l'attractivité des investissements ni, par ailleurs, de lutter contre les risques qui en découlent. C'est pourquoi l'intégration régionale peut être considérée comme une condition essentielle en vue d'une meilleure intégration internationale, voire comme une condition sine qua non dans la perspective de la conclusion du futur accord d'association avec l'Union européenne, mais aussi des traités de libre-échange signés par quelques États de la région avec les États-Unis.

  6.  Parmi les différents défis du futur accord figure notamment la mise en place d'un accès progressif aux marchés européens dans des conditions de compétitivité, en prenant soin d'éviter toute aggravation des asymétries existantes. Cet objectif requiert des Européens qu'ils recourent à un traitement spécial, différencié et souple, lequel passe par l'établissement de périodes transitoires et l'exclusion de secteurs sensibles, et également par d'autres critères de flexibilité adaptés aux progrès accomplis par les pays andins en matière de compétitivité, grâce à des mesures de soutien de l'Union européenne portant sur les transferts de technologie, sur l'ajout de critères à contenu national dans les règles d'origine et sur la création de programmes de coopération et d'assistance technique, grâce encore au soutien durable apporté à l'intégration andine et à leur capacité à définir des politiques communes.

  7.  Le volet commercial du nouvel accord d'association doit avoir comme objectif essentiel la promotion du développement social et économique grâce à la libéralisation bilatérale et préférentielle, progressive et réciproque du commerce de toutes sortes de biens et de services entre les deux régions, conformément aux normes établies par l'OMC. Une fois l'accord entré en vigueur, il est crucial que tous les pays andins maintiennent les facilités du nouveau régime communautaire SPG plus. Les directives de négociation doivent donc éliminer toute condition expresse ou tacite qui subordonnerait la signature du nouvel accord à la conclusion des négociations du cycle de l'OMC. Cet accord doit d'ailleurs être semblable, mutatis mutandis, à ceux signés avec le Mexique et le Chili, ainsi qu'à celui en cours de négociation avec le Mercosur, même s'il conviendra de tenir compte des asymétries considérables existant entre les deux régions. En outre, puisqu'il est birégional, il devra contribuer à l'approfondissement et à la consolidation de l'intégration andine. Sur le plan stratégique, votre rapporteur soutient évidemment pleinement la proposition du Parlement, dans le sens où le futur accord UE-CAN (de la même façon que les accords déjà signés ou en cours de conclusion avec le Mexique, le Chili, le Mercosur ou l'Amérique centrale) constitue un prélude à la signature ultérieure d'un accord global interrégional qui permettra la création, au plus tard en 2010, d'une zone euro-latino-américaine de libre-échange qui fasse contrepoids à la ZLEA.

  8.  Il est nécessaire de veiller au maintien d'un lien positif entre le libre échange tel que le prévoit l'accord d'association UE-CAN et les objectifs de développement durable et de cohésion sociale que vise l'UE au travers de ses actions dans la région andine. À cette fin, s'il importe de reconnaître les asymétries en recourant à un traitement spécial et différencié, à des périodes transitoires, à des dérogations et à d'autres instruments commerciaux, il importe également d'encourager fortement la transformation de l'appareil de production ainsi que la compétitivité des économies andines, et ce grâce à des instruments de coopération au développement. Il est par ailleurs nécessaire de veiller au respect des normes minimales de droit environnemental et du travail, telles que prévues par le régime SPG plus actuel, et de garantir que ce système d'incitations, lequel a fait la preuve de son utilité, soit définitivement inclus dans l'accord d'association, en prenant soin d'établir des mécanismes permettant de contrôler efficacement leur application.

  9.  Enfin, au-delà de sa dimension de pure assistance, le nouvel accord d'association doit privilégier la coopération dans les domaines de la technologie, de l'enseignement supérieur et de l'innovation, et asseoir les fondements d'une société de la connaissance euro-andine qui contribue à jeter les bases d'une économie ouverte et compétitive permettant de façon décisive à extraire les sociétés andines de leur retard séculaire. À cet égard, les dispositions dudit accord doivent constituer l'expression d'une politique nouvelle et généreuse de développement menée par l'UE au profit de la CAN, notamment en:

  § ouvrant ses marchés et en procédant à la révision de sa politique agricole commune et de son système de subventions communautaires;

  § créant le Fonds de solidarité birégional tel que proposé;

  § associant complètement et efficacement la population indigène à la vie politique, économique et sociale de chaque pays, dans le respect de ses droits, dont elle doit pouvoir bénéficier au même titre que le reste des citoyens;

  § adoptant des mesures et de nouveaux programmes à la fois novateurs et généreux dans les domaines de l'éducation, de la culture, de la santé et des migrations;

  § en allouant aux pays andins des ressources budgétaires correspondant aux besoins réels de ces derniers;

  § en renforçant l'action de la Banque européenne d'investissement dans la région andine, au travers d'un nouveau mandat qui permette de canaliser les ressources destinées à des projets d'intérêt commun qui, en outre, contribuent à promouvoir l'intégration et le développement grâce à des infrastructures régionales dans les secteurs du transport et de l'énergie, aussi bien dans la région andine que dans l'espace sud-américain.

  10. Enfin, sur la base de l'accord de complémentarité économique que le Mercosur et la CAN ont signé le 16 décembre 2003 à Lima, les deux parties associées doivent œuvrer à la mise en place d'un espace sud-américain solide et à la création d'une zone de libre échange qui leur permettent de jouer un rôle fondamental aussi bien dans le cadre des futures négociations de la ZLEA que dans celui des relations entre les deux sous-régions et l'ensemble de l'Amérique du Sud avec l'UE. Seul l'avenir nous dira si cette entreprise doit, à terme, s'articuler ou non avec la toute nouvelle Communauté sud-américaine au travers du processus de convergence du Mercosur et de la CAN. Cela dit, quelle que soit la formule finale, il ne fait aucun doute que le Mercosur tout comme la CAN se trouveront à la base de toute réorganisation future de l'espace politique, économique et institutionnel sud-américain, ainsi qu'à celle de toute zone de libre-échange éventuelle au sein de ce même espace. C'est pourquoi le renforcement des relations sur tous les plans avec le Mercosur et la CAN, grâce à ces accords d'association, constitue à l'évidence une impérieuse nécessité pour une Union européenne qui aspire, à raison, à jouer un rôle mondial. En ce sens, le futur accord UE-CAN doit faire office de pierre angulaire dans le cadre de relations euro-andines essentielles pour le succès de l'association stratégique birégionale décidée lors des quatre sommets UE-ALC organisés depuis 1999. À cette fin, l'accord d'association UE-CAN en cours d'élaboration devra être signé au plus tard à l'occasion du Ve sommet, lequel se tiendra à Lima au mois de mai 2008.

  PROPOSITION DE RECOMMANDATION DU PARLEMENT EUROPÉEN À L'INTENTION DU CONSEIL (B6‑0374/2006) (22.6.2006)

  déposée conformément à l'article 114, paragraphe 1, du règlement

  par Luis Yañez-Barnuevo García

  au nom du groupe PSE

  sur les directives de négociation d'un accord d'association entre l'Union européenne et ses États membres, d'une part, et la Communauté andine et ses pays membres, d'autre part

  Le Parlement européen,

  –   vu le paragraphe 31 de la déclaration de Vienne, laquelle reprend la décision prise par l'Union européenne et la Communauté andine lors du IVe sommet UE-ALC d'entamer, au cours de l'année 2006, un processus visant à la négociation d'un accord d'association qui comprenne un dialogue politique, des programmes de coopération et un accord commercial,

  –   vu le titre V du traité sur l'Union européenne,

  –   vu l'article 114, paragraphe 1, et l'article 83 de son règlement,

  A. considérant que la Communauté andine (CAN) et l'Union européenne ont décidé, lors du sommet de Vienne, d'organiser toutes réunions nécessaires avant le 20 juillet 2006 afin de clarifier et de définir des bases d'une négociation permettant une participation pleine et fructueuse de l'ensemble des parties au futur accord d'association,

  B.  considérant que le respect de la démocratie, de l'État de droit et la jouissance pleine et entière des droits de l'homme par tous, en ce compris les droits et libertés fondamentaux des peuples indigènes et la protection des militants des droits de l'homme, ainsi que l'élimination de l'impunité, doivent constituer les critères essentiels présidant au développement de l'association entre les parties,

  1.  adresse au Conseil les recommandations suivantes:

        a) faire en sorte que le mandat de négociation inclue expressément la base juridique sur laquelle le nouvel accord de négociation sera négocié, celle-ci devant comprendre l'article 310 du traité instituant la Communauté européenne en référence à la première phrase de l'article 300, paragraphe 1, alinéa 2 et au paragraphe 2, alinéa 3 de l'article précité;

        b) inclure dans les directives de négociation des signes clairs de soutien aux partenaires andins dans leurs efforts pour surmonter la crise résultant du retrait du Venezuela, en privilégiant un accord entre blocs régionaux qui autorise néanmoins un traitement différencié que l'évolution du processus d'intégration au sein de la CAN pourrait rendre nécessaire;

        c) identifier des thèmes centraux autour desquels seront axés le calendrier et le dialogue politique desdites directives, y compris la mise à jour des objectifs et des approches portant notamment sur la gouvernance démocratique, le maintien de la paix et de la sécurité, et la gestion de conflits; aborder également de nouvelles questions, telles la réduction de la pauvreté, le soutien à la cohésion sociale et les migrations et échanges humains, et mettre en place des actions nouvelles, notamment en matière d'adoption de positions communes lors de plateformes internationales ou aux Nations unies, et de respect des droits de l'homme;

        d) reprendre en particulier, dans le mandat de négociation, le consensus UE-CAN sur la responsabilité partagée en matière de lutte contre le trafic de drogues illégales, ainsi que ses implications sociales et économiques dans le cadre de l'application des mesures proposées et, en particulier, des mesures relatives, d'une part, à l'accès au marché pour les cultures de substitution et, d'autre part, aux mécanismes de contrôle spécifiques visant à freiner et à limiter progressivement les délits liés au blanchiment de capitaux et au trafic d'armes;

        e) prévoir, dans lesdites directives, l'accès progressif à des conditions compétitives des produits andins aux marchés européens, en évitant que le futur accord n'aggrave les asymétries existantes; prévoir en conséquence un traitement spécial, différencié et souple pour ce qui est des délais à accorder, en fonction des engagements en matière d'intégration régionale et d'amélioration de la compétitivité des pays andins, au travers de mesures de soutien de l'Union européenne, notamment les transferts de technologie, l'ajout de critères à contenu national dans les règles d'origine et la création de programmes de coopération et d'assistance technique, tout en œuvrant à la promotion d'un environnement juridique qui permette de garantir la sécurité des investissements et des relations économiques et commerciales entre les parties;

        f)  exclure de ces directives toute condition expresse ou implicite qui subordonne la signature du futur accord UE-CAN à la conclusion préalable des négociations du cycle de l'OMC, sans préjudice d'inclusion dans lesdites directives, en temps utile, des résultats du programme de travail de Doha compatibles avec l'objectif premier de l'association UE‑CAN, à titre de preuve du soutien tangible et décisif apporté au processus andin d'intégration régionale;

        g) faire en sorte que les dispositions du nouvel accord en matière de coopération au développement tiennent compte des particularités de la région andine et partent du principe que la formation du capital humain est prioritaire si l'on veut éliminer la pauvreté dans la région, en particulier grâce à l'éducation, à la recherche, aux sciences et à la technologie, et à la culture;

        h) inviter la Commission à tenir le Parlement parfaitement informé, le cas échéant par voie confidentielle, sur ses recommandations en matière de mandat de négociation;

  2.  charge son Président de transmettre la présente recommandation au Conseil et, pour information, à la Commission, ainsi qu'aux gouvernements des États membres de l'Union européenne.

  AVIS de la commission du commerce international (20.12.2006)

  à l'intention de la commission des affaires étrangères

  sur les directives de négociation d'un accord d'association entre l'Union européenne et ses États membres, d'une part, et la Communauté andine et ses pays membres, d'autre part

  (2006/2221(INI))

  Rapporteur pour avis: Małgorzata Handzlik

  SUGGESTIONS

  La commission du commerce international invite la commission des affaires étrangères, compétente au fond, à incorporer dans la proposition de résolution qu'elle adoptera les suggestions suivantes:

  A. considérant que la conclusion d'un accord d'association entre l'Union européenne et la Communauté andine (CAN) constituerait un pas décisif vers la création à moyen terme d'une zone euro-latino-américaine de partenariat interrégional global, que le Parlement a appelée de ses veux dans sa résolution du 27 avril 2006[1],

  B.  considérant que la conclusion et la mise en œuvre des accords d'association entre l'Union européenne et le Mexique, et entre l'Union européenne et le Chili, soulignent l'importance stratégique et l'intérêt économique, politique et social des relations birégionales entre l'Union européenne et l'Amérique latine basées sur des accords d'association qui prévoient des zones de libre-échange (ZLE),

  C. considérant que, contrairement aux accords commerciaux bilatéraux conclus par les États-Unis et les pays de la Communauté andine, l'Union européenne et la Communauté andine proposent la mise en place d'un partenariat stratégique global, qui dépasserait le strict cadre commercial pour introduire une coopération de grande ampleur et un dialogue politique,

  D. considérant que la conclusion de l'accord d'association entre l'Union européenne et la CAN doit contribuer à la croissance économique et à la lutte contre la pauvreté en vue de la réalisation des objectifs du Millénaire pour le développement, en particulier ceux qui sont relatifs à la lutte contre la pauvreté, à la redistribution juste et équitable des richesses, à la création d'emplois stables et de qualité, et à l'insertion sociale des groupes victimes d'exclusion,

  E.  considérant que l'Union européenne et la Communauté andine devraient, dans le cadre de l'association et dans le cadre plus large de la gouvernance mondiale, s'accorder pour promouvoir les normes internationales et multilatérales relatives aux questions commerciales, sociales et environnementales,

  F.  considérant que les pays de la Communauté andine bénéficient depuis 1971 du système de préférences généralisées accordées par l'Union européenne aux pays à faible revenu, ainsi que du SPG+, qui offre un accès préférentiel supplémentaire pour un total d'environ 7 200 produits,

  G. considérant qu'une zone de libre-échange UE-CAN contribuerait notablement à la consolidation de la Communauté andine comme marché commun, union douanière et processus d'intégration global,

  H. considérant que la création d'une zone de libre-échange ne suffira pas en soi à favoriser la croissance économique, à moins que des politiques économiques d'accompagnement ne permettent de profiter pleinement des avantages qui en résultent tout en réduisant les risques éventuels,

  I.   considérant que l'Union européenne est, de loin, le donateur le plus important en ce qui concerne l'aide au développement à destination de la Communauté andine, et le seul à avoir établi une stratégie de coopération orientée vers le renforcement de l'intégration régionale,

  J.   considérant qu'une coopération étroite et constructive de toutes les institutions de l'Union européenne est nécessaire afin que des résultats satisfaisants soient obtenus dans les négociations avec la Communauté andine,

  K. considérant qu'il convient de saluer la décision de l'Union européenne et de la Communauté andine d'entamer les consultations internes nécessaires et de mettre en œuvre les mesures qui s'imposent pour permettre le lancement des négociations relatives à un accord d'association, comprenant un accord commercial, sur la base des objectifs stratégiques communs de la déclaration de Guadalajara et du résultat de l’exercice conjoint d'évaluation de l’intégration économique régionale mené avec la Communauté andine,

  adresse au Conseil les recommandations suivantes concernant les directives de négociation, dans le cadre du futur accord d'association, concernant la création d'une zone de libre-échange entre la Communauté européenne et les pays de la Communauté andine:

  En ce qui concerne les négociations concernant la création d'une zone de libre-échange avec la Communauté andine

  1.  considérer les négociations relatives à une zone de libre-échange UE-CAN comme un élément essentiel pour l'affirmation du rôle de l'Union européenne en tant que partenaire dans les échanges commerciaux et les investissements et pour le renforcement de l'intégration intercontinentale, et reconnaître que ces négociations doivent rapidement aboutir, dans un contexte marqué par l'extension des accords commerciaux bilatéraux des États-Unis et la proposition, lancée par les États-Unis, de création d'une zone de libre-échange;

  2.  tenir compte du fait que la conclusion d'un accord d'association avec la Communauté andine, instaurant une zone de libre-échange, constitue une priorité stratégique pour les relations extérieures de l'Union européenne dans un contexte international marqué par une interdépendance grandissante, la croissance économique, l'émergence de nouveaux pouvoirs économiques et une série de défis mondiaux qui dépassent les frontières nationales, tels que la sécurité, la gouvernance économique mondiale, l'environnement et la lutte contre la pauvreté;

  3.  conclure un accord d'association avec la Communauté andine qui soit global et équilibré, et fondé sur trois piliers: un chapitre politique et institutionnel renforçant le dialogue démocratique et la concertation politique, un chapitre consacré à la coopération promouvant le développement économique et social durable et un chapitre commercial qui prenne pleinement en compte les objectifs de développement spécifiques des pays de la Communauté andine;

  4.  se rallier au Parlement pour demander à la Commission de procéder dans les plus brefs délais au lancement d'une étude d'impact sur le développement durable, qui devrait constituer une étape préliminaire dans les négociations d'un accord commercial, et d'informer le Parlement de l'échéancier prévu et des initiatives prises en ce sens;

  Principes, portée et lien avec l'OMC

  5.  demander au Conseil et à la Commission de garantir un processus de négociation global, efficace et transparent, et jouissant dès le départ de la plus large participation de la part des parties concernées, notamment les partenaires sociaux et la société civile de tous les pays impliqués;

  6.  s'engager en faveur de la mise en place d'une zone de libre-échange pleinement conforme au nouveau mécanisme de transparence de l'OMC et aux droits et aux droits et obligations découlant de l'accord de l'OMC, notamment l'article XXIV du GATT et l'article V de l'Accord général sur le commerce des services (AGCS), contribuant ainsi au renforcement du système commercial multilatéral;

  7.  négocier un accord commercial, unique et indivisible, qui aille au-delà des obligations respectives, présentes et futures, des deux parties concernées au sein de l'OMC et mette en place, sur une période de transition compatible avec les règles de l'OMC, une zone de libre-échange qui, sans exclure aucun secteur, tienne compte de la manière la moins restrictive possible de la dimension de développement et de la sensibilité spécifique de certains produits;

  Traitement spécial et différencié

  8.  accorder une reconnaissance effective aux principes d'"asymétrie entre les niveaux de développement", de "traitement spécial et différencié" et de "réciprocité moins que totale", et garantir, par conséquent, que la zone de libre-échange mise en place organise un équilibre satisfaisant entre les concessions accordées et les niveaux de développement et la compétitivité sectorielle des deux régions;

  Clause relative aux droits de l'homme et à la démocratie

  9.  inclure la clause type relative au respect de l'objectif général du développement et de la consolidation de la démocratie et de l'État de droit ainsi qu'à celui du respect des droits de l'homme, des libertés fondamentales et des normes internationales fondamentales du travail;

  Système de préférences généralisées (SPG)

  10. prendre en compte le fait que le Système de préférences généralisées, y compris le SPG+, constitue un régime autonome de l'Union européenne dont le bénéfice est accordé aux pays de la Communauté andine en fonction de leur niveau de développement et que la zone de libre-échange UE-CAN doit donc prévoir le maintien de ces préférences indépendamment de toute exigence de réciprocité tarifaire de la part des pays de la Communauté andine;

  Intégration économique régionale de la Communauté andine

  11. accorder une attention particulière à l’évaluation conjointe UE-CAN de l’intégration économique régionale de la Communauté andine, qui désigne un certain nombre de conclusions opérationnelles concrètes majeures, en vue de renforcer, de développer et d'achever la réalisation du l'union douanière et du marché commun de la Communauté andine, lesquels sont essentiels à la négociation et à l'achèvement de la réalisation d'une zone de libre-échange effective entre les deux régions;

  12. porter une attention spécifique, comme élément de la plus haute importance pour la réussite des négociations, aux initiatives prévues par la Communauté andine pour l'approfondissement de l'intégration économique régionale, et notamment celles relatives aux tarifs appliqués aux produits originaires de l'Union européenne, la simplification et l'harmonisation des régimes douaniers, et les domaines des services et des transports routiers transfrontières;

  Agriculture

  13. attirer l'attention sur le fait que, suite à la réforme de la Politique agricole commune (PAC) de 2003, l'Union européenne a déjà procédé à une forte réduction des subventions nationales génératrices de distorsions de la concurrence et s'est proposée, dans le cadre du cycle de Doha, de mettre fin à son système de restitutions à l'exportation d'ici 2013;

  14. offrir de nouvelles et véritables possibilités d'accès au marché agricole, qui constitue un secteur essentiel pour le développement de la Communauté andine, tout en admettant que la flexibilité de l'Union dans le domaine agricole doit être subordonnée aux avancées enregistrées dans d'autres secteurs, comme l'accès au marché pour les produits non agricoles (AMNA) et les services, ainsi qu'aux questions agricoles autres que celles liées à l'accès au marché;

  Négociations sur l'accès au marché non agricole (AMNA)

  15. garantir que les négociations AMNA débouchent sur des résultats ambitieux et équilibrés qui garantissent de nouvelles et réelles possibilités d'accès au marché pour la totalité des échanges commerciaux, en faisant preuve de la flexibilité requise dans le calendrier de démantèlement tarifaire de la part de la Communauté andine;

  Services

  16. reconnaître l'importance de garantir l'accès universel aux services essentiels et les droits des pays à réglementer, et par conséquent mener avec prudence les négociations sur la libéralisation du commerce des services conformément à l'article V de l'AGCS, pour parvenir à des améliorations concrètes sur le plan des engagements de libéralisation pris et tenus jusqu'ici, et affirmer la nécessité d'un cadre réglementaire clair et prévisible; s'abstenir de présenter des propositions ou d'accepter des demandes dans les domaines de la santé publique et de l'éducation;

  Investissements

  17. garantir que les nouvelles zones de libre-échange qui seront négociées par l'Union européenne avec d'autres pays et d'autres régions, y compris la Communauté andine, comprennent, conformément au traité CE et à la déclaration du Conseil européen sur les principes directeurs du développement durable, une clause de "non-abaissement des normes" qui dissuade et empêche les investissements étrangers directs de mener à un abaissement des normes et des critères nationaux relatifs à l'environnement, à l'emploi ou à la santé et la sécurité;

  Règles d'origine

  18. garantir que les règles d'origine négociées avec la Communauté andine sont transparentes, faciles à comprendre et à appliquer, adaptées au niveau de développement et au degré d'industrialisation des pays concernés, et basées sur des critères qui prennent en compte les particularités de chaque produit;

  Facilitation des échanges et règles

  19. inclure un chapitre visant à faciliter les échanges grâce à la simplification et au regroupement des procédures d'importation, à l'élimination des différences en matière de normalisation et d'évaluation de conformité, ainsi qu'en matière de mesures sanitaires et phytosanitaires, afin d'améliorer l'accès des deux régions à leurs marchés respectifs;

  Propriété intellectuelle

  20. inclure des dispositions visant à garantir une protection efficace et adéquate des droits de propriété commerciale et intellectuelle, y compris la protection contre la contrefaçon et le piratage, conformément à l'accord de l'OMC sur les droits de propriété intellectuelle liés au commerce (accord sur les ADPIC+), tout en prenant en compte le fait que les accords ADPIC+ ne doivent en aucun cas exclure les sauvegardes en matière de santé publique dont disposent les membres de l'OMC au titre de l'accord sur les ADPIC, dès lors que cela limiterait l'accès aux médicaments à un prix abordable dans les pays en développement;

  Marchés publics

  21. inclure des dispositions spécifiques concernant les marchés publics afin de garantir un accès progressif et effectif des deux régions à leurs marchés publics respectifs dans un environnement largement plus prévisible, plus fiable, plus transparent et non discriminatoire pour les opérateurs économiques;

  Règlement des différends

  22. demander à la Commission, étant donné que les mécanismes de règlement des différends inclus dans les précédents accords commerciaux du même type conclus entre la Communauté européenne et des pays tiers restent en pratique inutilisés, de proposer de nouvelles idées en vue du développement d'un instrument bilatéral de règlement des différends qui soit plus efficace;

  Convergence d'ensemble

  23. examiner avec attention la nécessité, pour l'Union européenne et l'Amérique latine, de rechercher, par principe, le point de convergence des différents accords en vigueur ou en cours de négociation entre les deux régions, afin d'empêcher que le chevauchement croissant des multiples engagements - bilatéraux, régionaux et multilatéraux - et dispositions relatifs à la libéralisation en Amérique latine ne génère des obstacles involontaires au flux des échanges et des investissements;

  En ce qui concerne la coopération économique et les mesures d'accompagnement

  24. garantir un financement adéquat pour la nouvelle stratégie de coopération régionale avec la Communauté andine pour la période 2007-2013, afin que l'accord d'association vienne soutenir la zone de libre-échange avec les ressources financières et la coopération technique nécessaires pour accompagner le processus d'adaptation économique et ses conséquences sur le plan social et pour relever les défis liés à l'institutionnalisation et à l'approfondissement du processus régional de la Communauté andine, eu égard notamment à l'achèvement de l'union douanière et du marché commun;

  25. prendre en compte le fait que l'un des principaux objectifs de la politique commerciale de l'Union européenne dans le cadre de sa coopération avec la Communauté andine doit être le renforcement du processus d'intégration économique régionale, y compris la réalisation d'une union douanière comprenant un tarif extérieur commun suffisamment complet, un degré suffisant d'harmonisation des normes sanitaires et phytosanitaires et des normes techniques;

  26. prendre en compte le fait que, comme l'indique le consensus européen pour le développement, l'Union européenne, s'appuyant sur sa propre expérience et sur sa compétence exclusive en matière commerciale, dispose d'un avantage comparatif pour aider les pays partenaires à intégrer la dimension commerciale aux stratégies de développement nationales, à développer le secteur privé et à soutenir la coopération régionale;

  27. garantir que, dès le départ, le chapitre sur la coopération et la nouvelle stratégie de coopération régionale avec la Communauté andine pour la période 2007-2013 prévoient des mesures spécifiques qui permettent aux petites et moyennes entreprises de l'Union européenne et de la Communauté andine de saisir toutes les possibilités ouvertes par l'accord commercial;

  28. garantir que le chapitre consacré à la coopération de l'accord d'association avec la Communauté andine encourage une coopération régionale plus étroite dans le secteur de l'énergie;

  29. tenir également compte, dans les directives de négociation, du système du commerce équitable, qui s'est révélé être un moyen efficace de lutte contre la pauvreté et de développement à long terme et qui pourrait aussi permettre, à long terme, à la Communauté andine de participer sans restrictions au système du commerce multilatéral;

  30. tenir compte tout particulièrement, dans les directives de négociation, du consensus dégagé entre l'Union européenne et la Communauté andine à l'égard de la responsabilité commune dans la lutte contre le trafic de drogue et ses conséquences socio-économiques, dès lors qu'il s'agit d'appliquer les mesures prévues en matière notamment d'accès au marché des cultures de substitution et les mécanismes spécifiques de contrôle afin de contenir, puis de réduire graduellement les délits liés au blanchiment des capitaux et au trafic d'armes;

  Conduite des négociations et rôle du Parlement européen

  31. doter le processus de négociation de la zone de libre-échange avec la Communauté andine d'une plus grande légitimité au moyen d'une transparence accrue et d'une plus grande implication de tous les acteurs de l'Union, y compris des acteurs de la société civile concernés, des partenaires sociaux et des opérateurs économiques des deux régions; à cette fin, apporter son soutien à la mise en place de l'Assemblée parlementaire euro‑latino‑américaine, réunissant des députés au Parlement européen et des députés des parlements latino-américains d’intégration, dont le Parlandino, en tant qu'institution parlementaire du partenariat stratégique birégional chargée du contrôle et du suivi des accords d'association conclus entre les deux régions;

  32. prendre en compte le fait que l'accord d'association ne devra être conclu qu'après avis conforme du Parlement européen; reconnaître que la Commission doit, à cette fin, informer le Parlement clairement et sans délai, tant pendant la phase de préparation des accords que pendant le déroulement et la conclusion des négociations commerciales internationales, et que ces informations doivent lui être fournies dans des délais suffisants pour lui permettre d'exprimer, le cas échéant, son point de vue, et pour permettre à la Commission de prendre dûment en compte, dans la mesure du possible, les vues du Parlement;

  33. consulter et informer le Parlement correctement et en temps utile sur la stratégie de l'Union européenne dans les négociations et tenir compte de ce que le Parlement doit, à la fin de chaque cycle ou rencontre importante de négociation, recevoir un document qui en décrit le contenu et les conclusions, et ce conformément aux règles de confidentialité en vigueur;

  PROCÉDURE

  Titre

  Directives de négociation d'un accord d'association entre l'Union européenne et ses États membres, d'une part, et la Communauté andine et ses pays membres, d'autre part

  Numéro de procédure

  2006/2221(INI)

  Commission compétente au fond

  AFET

  Avis émis par
    Date de l'annonce en séance

  INTA
  28.9.2006

  Rapporteur pour avis
    Date de la nomination

  Małgorzata Handzlik
  12.6.2006

  Examen en commission

  22.11.2006

   

   

   

   

  Date de l'adoption

  18.12.2006

  Résultat du vote final

  +:

  –:

  0:

  18

  0

  0

  Membres présents au moment du vote final

  Kader Arif, Jean-Pierre Audy, Enrique Barón Crespo, Daniel Caspary, Christofer Fjellner, Alain Lipietz, Caroline Lucas, Erika Mann, Helmuth Markov, David Martin, Georgios Papastamkos, Tokia Saïfi, Robert Sturdy, Gianluca Susta, Johan Van Hecke, Zbigniew Zaleski

  Suppléant(s) présent(s) au moment du vote final

  Panagiotis Beglitis, Harlem Désir, Elisa Ferreira, Małgorzata Handzlik, Jens Holm, Jörg Leichtfried

  AVIS de la commission du développement (7.11.2006)

  à l'intention de la commission des affaires étrangères

  sur les directives de négociation d'un accord d'association entre l'Union européenne et ses États membres, d'une part, et la Communauté andine et ses pays membres, d'autre part

  (2006/2221(INI))

  Rapporteur pour avis: José Javier Pomés Ruiz

  SUGGESTIONS

  La commission du développement invite la commission des affaires étrangères, compétente au fond, à incorporer dans la proposition de résolution qu'elle adoptera les suggestions suivantes:

  1.  demande que le mandat de négociation inclue expressément la base juridique sur laquelle le nouvel accord de négociation sera négocié, celle-ci devant comprendre l'article 310 du traité instituant la Communauté européenne en référence à la première phrase de l'article 300, paragraphe 1, alinéa 2 et au paragraphe 2, alinéa 3 de l'article précité;

  2.  demande que les directives de négociation soient suffisamment souples pour tenir compte des différents niveaux de développement existant entre les pays membres de la Communauté andine (CAN);

  3.  souligne la nécessité que ces directives tiennent pleinement compte de l'objectif prioritaire consistant dans l'éradication de la pauvreté, de l'inégalité, de l'exclusion sociale et de toutes les formes de discrimination, en particulier les discriminations exercées sur des critères de genre et d'origine ethnique, et souligne encore qu'il importe de mettre en œuvre une stratégie générale intégrée en matière de développement et des politiques qui garantissent l'égalité des chances et de meilleures conditions de vie et de travail pour tous, en ce compris les droits économiques et culturels des peuples indigènes, ainsi qu'une priorité élevée à l'accès à l'éducation et à la santé;

  4.  demande qu'il soit procédé à un renforcement des mécanismes internes et des mesures conjointes dans le cadre de l'association afin que les stratégies de développement soient exploitées au maximum de leur potentiel et puissent encourager les projets de codéveloppement, en particulier avec les populations immigrées résidant au sein de l'Union européenne;

  5.  demande que soit étudiée la possibilité d'une réduction des coûts ainsi que d'une transparence et d'une sécurité accrues des transferts bancaires effectués par les immigrés vers leur pays d'origine, lesquels, par les montants qu'ils atteignent, constituent un facteur très important de développement pour la CAN;

  6.  insiste sur l'importance d'enrichir les négociations grâce aux contributions des parlements régionaux, véritables moteurs de l'intégration et du dialogue politique, et qui doivent pouvoir dûment prendre part au processus de négociation; souligne aussi la nécessité d'une réelle participation des ONG et de la société civile organisée;

  7.  demande que les directives de négociation affichent comme thèmes prioritaires les objectifs en matière de gouvernance démocratique, de maintien de la paix et de sécurité ainsi que de gestion des conflits, outre la promotion de la cohésion sociale, des OMD  – avec une priorité spéciale pour l'enseignement fondamental et secondaire et la santé – et de la gestion conjointe des migrations, la lutte contre le trafic de drogues et l'adoption de positions communes, notamment en matière de droits de l'homme, que ce soit à l'occasion de forums internationaux ou au sein des Nations unies;

  8.  souligne qu'il importe de continuer à renforcer le consensus autour de la lutte contre le trafic de drogues en gardant à l'esprit qu'il s'agit là d'une responsabilité partagée tant au niveau interne – au sein de la CAN même – qu'au niveau bilatéral, entre la CAN et l'Union européenne; souligne que la promotion de solutions économiques de substitution à la production de drogues est essentielle à cet égard;

  9.  signale que l'investissement étranger est capital pour le développement économique des deux régions et souligne qu'il faut espérer que les entreprises européennes ayant des investissements dans la CAN y appliqueront les mêmes normes, en matière de conditions de travail et d'investissement, que celles qui sont en vigueur dans l'Union et que la sécurité juridique des investisseurs sera garantie sur la base du droit privé international et dans le plein respect du principe de souveraineté nationale sur les ressources naturelles; il est important que la plus grande partie des bénéfices tirés des ressources naturelles nationales aille à l'État et, à travers lui, à la réalisation des OMD.

  PROCÉDURE

  Titre

  Directives de négociation d'un accord d'association entre l'Union européenne et ses États membres, d'une part, et la Communauté andine et ses pays membres, d'autre part

  Références

  2006/2221(INI)

  Commission compétente au fond

  AFET

  Avis émis par
    Date de l'annonce en séance

  DEVE
  28.9.2006

  Rapporteur pour avis
    Date de la nomination

  José Javier Pomés Ruiz
  11.7.2006

  Examen en commission

  2.10.2006

   

   

   

   

  Date de l'adoption

  6.11.2006

  Résultat du vote final

  +:

  –:

  0:

  13

  1

  Membres présents au moment du vote final

  Margrietus van den Berg, Danutė Budreikaitė, Marie-Arlette Carlotti, Hélène Goudin, Maria Martens, Luisa Morgantini, Horst Posdorf, Feleknas Uca, Anna Záborská.

  Suppléants présents au moment du vote final

  John Bowis, Fiona Hall, Alain Hutchinson, Jan Jerzy Kułakowski, Manolis Mavrommatis.

  PROCÉDURE

  Titre

  Directives de négociation d'un accord d'association entre l'Union européenne et ses États membres, d'une part, et la Communauté andine et ses pays membres, d'autre part

  Numéro de procédure

  2006/2221(INI)

  Proposition(s) de recommandation de base

  B6-0374/2006

   

   

  Commission compétente au fond
    Date de l'annonce en séance

  AFET
  28.9.2006

  Commission(s) saisie(s) pour avis
    Date de l'annonce en séance

  INTA
  28.9.2006

  DEVE
  28.9.2006

   

   

   

  Rapporteur(s)
    Date de la nomination

  Luis Yañez-Barnuevo García
  13.9.2006

   

  Examen en commission

  28.11.2006

  23.1.2007

   

   

   

  Date de l'adoption

  25.1.2007

  Résultat du vote final

  +:

  –:

  0:

  60

  0

  6

  Membres présents au moment du vote final

  Roberta Alma Anastase, Panagiotis Beglitis, André Brie, Elmar Brok, Marco Cappato, Simon Coveney, Véronique De Keyser, Ana Maria Gomes, Alfred Gomolka, Klaus Hänsch, Richard Howitt, Jana Hybášková, Stanimir Ilchev, Helmut Kuhne, Vytautas Landsbergis, Emilio Menéndez del Valle, Willy Meyer Pleite, Francisco José Millán Mon, Pasqualina Napoletano, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Baroness Nicholson of Winterbourne, Raimon Obiols i Germà, Cem Özdemir, Ioan Mircea Paşcu, Hubert Pirker, Michel Rocard, Libor Rouček, Katrin Saks, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, György Schöpflin, Gitte Seeberg, Marek Siwiec, Hannes Swoboda, István Szent-Iványi, Konrad Szymański, Charles Tannock, Paavo Väyrynen, Inese Vaidere, Geoffrey Van Orden, Ari Vatanen, Kristian Vigenin, Francis Wurtz, Luis Yañez-Barnuevo García

  Suppléant(s) présent(s) au moment du vote final

  Laima Liucija Andrikienė, Francisco Assis, Carlos Carnero González, Alexandra Dobolyi, Árpád Duka-Zólyomi, Glyn Ford, Michael Gahler, Tunne Kelam, Doris Pack, Pierre Schapira, Csaba Sándor Tabajdi, Marcello Vernola

  Suppléant(s) (art. 178, par. 2) présent(s) au moment du vote final

  Charlotte Cederschiöld, Małgorzata Handzlik, Filip Kaczmarek, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Marcin Libicki, José Javier Pomés Ruiz, José Albino Silva Peneda, Kyriacos Triantaphyllides, Lambert van Nistelrooij, Zbigniew Zaleski, Stefano Zappalà

  Date du dépôt

  5.2.2007