ZPRÁVA s návrhem doporučení Evropského parlamentu Radě týkajícího se pokynů pro vyjednávání o dohodě o přidružení mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Andským společenstvím a jeho členskými státy na straně druhé

5. 2. 2007 - (2006/2221(INI))

Výbor pro zahraniční věci
Zpravodaj: Luis Yañez-Barnuevo García

Postup : 2006/2221(INI)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu :  
A6-0025/2007

NÁVRH DOPORUČENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU RADĚ

o pokynech pro vyjednávání o dohodě o přidružení mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Andským společenstvím a jeho členskými státy na straně druhé

(2006/2221(INI))

Evropský parlament,

–   s ohledem na návrh doporučení Radě, který předložil Luis Yañez-Barnuevo García za skupinu PSE a který se týká směrnic pro vyjednávání o dohodě o přidružení mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Andským společenstvím a jeho členskými státy na straně druhé (B6‑0374/2006),

–   s ohledem na bod 31 Vídeňské deklarace, jež přebírá rozhodnutí zahájit v průběhu roku 2006 proces směřující k dojednání smlouvy o přidružení zahrnující politický dialog, programy spolupráce a obchodní dohodu, přijaté na IV. vrcholné schůzce mezi Evropskou unií a státy Latinské Ameriky a Karibiku konané ve Vídni dne 12. května 2006,

–   s ohledem na hlavu V Smlouvy o Evropské unii,

–   s ohledem na usnesení Evropského parlamentu ze dne 15. listopadu 2001 o celosvětovém partnerství a společné strategii pro vztahy mezi Evropskou unií a Latinskou Amerikou[1],

–   s ohledem na svůj postoj ze dne 31. března 2004 o uzavření dohody o politickém dialogu a spolupráci mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy na jedné straně a Andským společenstvím a jeho členskými státy, Bolivijskou republikou, Kolumbijskou republikou, Ekvádorskou republikou, Peruánskou republikou a Venezuelskou bolívariánskou republikou na straně druhé[2],

–   s ohledem na usnesení ze dne 27. dubna 2006 o posíleném partnerství mezi Evropskou unií a Latinskou Amerikou[3],

–   s ohledem na doporučení Evropské komise o zahájení vyjednávání o uzavření dohody o přidružení mezi Andským společenstvím a členskými státy, (SEK(2006)1625),

–   s ohledem na čl. 114 odst. 3 a čl. 83 odst. 5 jednacího řádu,

–   s ohledem na zprávu Výboru pro zahraniční věci a na stanoviska Výboru pro rozvoj a Výboru pro mezinárodní obchod (A6‑0025/2007),

A. vzhledem k tomu, že základními podmínkami pro rozvoj přidružení mezi zúčastněnými stranami musí být úcta k demokracii a právnímu státu, plné respektování lidských práv všech osob, jakož i občanských a politických práv státních příslušníků obou regionů,

B.  vzhledem k tomu, že mezi základní prvky dohody patří záruka plného využívání základních práv pro všechny občany a zejména pro znevýhodněné osoby, jako jsou příslušníci domorodých národů, a posílení jejich sociální a politické účasti,

C. vzhledem k úsilí a ochotě Andského společenství uzavřít dohodu o přidružení s Evropskou unií i přes vnitřní obtíže, kterým muselo čelit,

D. vzhledem k tomu, že pokyny pro vyjednávání o budoucí dohodě musí jasně stanovit, že konečným cílem je podpis globální dohody o přidružení, tj. dohody, která bude zahrnovat politický dialog, jímž se vyznačuje skutečné přidružení, jakož i programy spolupráce a vytvoření zóny volného obchodu ku společnému prospěchu všech občanů obou regionů,

E.  vzhledem k tomu, že dne 13. června 2006 se v Quitu sešli prezidenti čtyř andských států, kteří se vyjádřili kladně k výsledkům vrcholné schůzky ve Vídni a dohodli se na upevnění společné vůle k integraci a na podpoře procesu směřujícího k zahájení jednání o dohodě o přidružení mezi Andským společenstvím (CAN) a EU,

F.  vzhledem k tomu, že vytvoření Evropsko-latinskoamerického parlamentního shromáždění (EuroLat) představuje rozhodující krok pro posílení demokratické legitimity a politického rozměru vztahů mezi EU a státy Latinské Ameriky, zejména mezi EU a CAN, a že toto Shromáždění bude plnit úlohu stálé platformy pro politický dialog mezi oběma regiony,

G. vzhledem k tomu, že pokyny pro jednání o budoucí dohodě nesmějí opomíjet vážný hospodářský, politický a sociální deficit, existující ve většině andských zemí, ani rozdíly ve vývoji obou regionů a hlavní rysy hospodářských vztahů uvnitř samotného CAN,

H. vzhledem k tomu, že je vhodné usilovat o to, aby víceleté nástroje finančního programování Evropské unie byly slučitelné s plněním rozvojových cílů tisíciletí v andském regionu,

1.  dává Radě tato doporučení:

     a)  postupovat tak, aby mandát k vyjednávání výslovně zahrnoval právní základ, na němž bude nová dohoda vyjednána a který bude představovat článek 310 Smlouvy o ES s odkazem na čl. 300 odst. 1 druhý pododstavec první větu a na odst. 2 třetí pododstavec uvedeného článku;

     b)  v pokynech pro jednání jasně stanovit, že cílem dohody o přidružení mezi EU a CAN je postupná liberalizace obchodu, zavedení politického dialogu a spolupráce a podpora trvale udržitelného lidského rozvoje, sociální soudržnosti, upevnění demokracie a právního státu a bezvýhradné dodržování lidských, občanských, politických, hospodářských a sociálních práv, aniž by byl opomenut jejich kulturní a environmentální rozměr;

     c)  v pokynech pro jednání jasně vyjádřit podporu andským partnerům v jejich úsilí o prohloubení regionální integrace ve všech oblastech, při upřednostnění dohody mezi regionálními bloky, která však nevyloučí odstupňovaný přístup, který vyžaduje vývoj integračního procesu v rámci CAN;

     d)  v pokynech pro vyjednávání jasně stanovit ústřední témata, jimiž se bude řídit časový rozvrh a politický dialog, včetně aktualizace cílů a zaměření na témata, jako je řádná správa věcí veřejných, upevňování demokracie, boj proti korupci, beztrestnosti a terorismu, zejména pak terorismu spojenému s obchodem s drogami a jeho vztahem k organizovanému zločinu, zachování míru a bezpečnosti a řešení konfliktů; zařadit rovněž nové otázky jako zmírnění chudoby, podpora sociální soudržnosti, migrace a mezilidské výměny; uskutečňovat konkrétní akce, jako je například přijímání společných postojů na mezinárodních fórech nebo v rámci OSN;

     e)  naplánovat jmenování členů smíšeného parlamentního výboru EU–CAN, který bude zřízen podle nové dohody o přidružení, a to mezi poslanci Evropského parlamentu a Andského parlamentu, kteří jsou rovněž členy Společného parlamentního shromáždění EU–Latinská Amerika, jako konkrétní vyjádření podpory procesu regionální integrace andského regionu a biregionálního strategickému přidružení EU–LAK;

     f)   podporovat strukturovanou účast organizací občanské společnosti v oblastech spadajících do působnosti dohody o přidružení a v procesu jejího vyjednávání: definovat nástroje dialogu, zaručit transparentnost a náležitý přístup k informacím, navrhnout pravidelné pořádání konferencí se zástupci sociálních organizací a organizací občanské společnosti jak v rámci EU, tak v rámci CAN, přiznat těmto zástupcům při setkáních na úrovni ministrů status pozorovatelů a usnadnit tak jejich aktivní účast na fórech, ve výborech a v příslušných odvětvových podvýborech;

     g)  zahrnout do uvedených pokynů zejména shodu mezi EU a CAN, pokud jde o sdílenou odpovědnost v oblasti boje proti obchodu s nedovolenými omamnými látkami, posílit politický dialog v oblasti boje proti omamným látkám, a zohledňovat sociální, hospodářské a environmentální dopady uplatňování navržených opatření, zejména opatření týkajících se podpory a usnadnění přístupu na trh práce a alternativních plodin, jakož i přístupu ke specifickým kontrolním nástrojům určeným k omezení a postupnému snížení míry trestné činnosti spojené s praním peněz a obchodem se zbraněmi,

     h)  zaručit, že do budoucí dohody o přidružení bude zapracována tzv. „demokratická klauzule“, jakož i jiné klauzule týkající se sociálních věcí (v souladu s pracovněprávními ustanoveními obsaženými v úmluvách Mezinárodní organizace práce (MOP), zejména s úmluvou č. 169 o domorodém a kmenovém obyvatelstvu v nezávislých státech, a s úmluvami týkajícími se ochrany důstojných pracovních podmínek, nediskriminace a rovnosti mezi ženami a muži v pracovněprávní oblasti a odstranění dětské práce) a životního prostředí; výslovně odkázat na konkrétní mechanismy zaručující jejich použitelnost, zaručit zejména kontinuitu a zlepšení režimu pobídek v oblasti zaměstnání a životního prostředí režimu Všeobecného systému preferencí (GSP)[4], včetně GSP plus a zároveň stanovit, že Komise bude předkládat Evropskému parlamentu výroční zprávu o její kontrole v této oblasti;

     i)   v uvedených pokynech pro jednání řádně zohlednit, pokud jde o ustanovení v oblasti rozvojové spolupráce, která budou součástí nové dohody, směřující k uskutečňování rozvojových cílů tisíciletí, zvláštní rysy andského regionu a vycházet ze zásady, podle níž je pro překonání chudoby v regionu prvořadé vytváření lidského kapitálu a je proto třeba klást mimořádný důraz na vzdělávání, výzkum, vědu a technologii, jakož i na kulturu – a v těchto oblastech také posilovat vzájemné výměny – dále na ochranu veřejného zdraví, ekosystémů a biologické rozmanitosti;

     j)   zdůraznit nutnost zaručit soulad rozvojových politik se zásadou zakotvenou v článku 178 Smlouvy o založení Evropského společenství, se Společným prohlášením Rady a zástupců vlád členských států zasedajících v Radě, Evropského parlamentu a Komise o rozvojové politice Evropské unie: „Evropský konsensus“[5], jakož i se závěry Rady o začlenění otázek rozvoje do rozhodovacího procesu[6];

     k)  zdůraznit, že zmíněné pokyny by měly plně zohledňovat prioritní cíl odstranění chudoby, nerovnosti, sociálního vyloučení a všech forem diskriminace, zejména diskriminace na základě pohlaví a etnického původu, a že je nutné vytvořit obecnou integrovanou strategii rozvoje a politiky, která zaručí rovné pracovní příležitosti a lepší životní a pracovní podmínky pro všechny, včetně hospodářských a kulturních práv domorodých obyvatel, stejně jako prioritní prosazování lepšího přístupu ke vzdělání a ke zdravotní péči;

     l)   v rámci přidružení posílit vnitřní mechanismy a společná opatření, které umožní maximální využití potenciálu strategií rozvoje a podpoří projekty společného rozvoje, zejména s ohledem na přistěhovalce, kteří se usídlili v EU;

     m) upozornit, že zahraniční investice jsou nezbytným prvkem hospodářského rozvoje obou regionů a zdůraznit, že evropské podniky, které investují v zemích CAN, by měly uplatňovat tytéž normy, pokud jde o pracovní podmínky a investice, jako jsou uplatňovány v rámci EU, a že by investorům měla být zaručena právní jistota na základě mezinárodního soukromého práva a za plného dodržování zásady národního svrchovaného práva na přírodní zdroje;

     n)  zařadit do budoucí dohody ustanovení v oblasti migrace směřující k posílení základních práv, pracovního práva a občanských práv zákonných přistěhovalců, zejména pokud jde o sociální zabezpečení, bez ohledu na místo, kde se nacházejí, a stanovit mechanismy k usnadnění a zlevnění finančních operací a k posílení jejich transparentnosti a bezpečnosti; současně řešit základní problémy, které jsou původci migrace;

     o)  v rámci cílů příštího mandátu k činnosti Evropské investiční banky v Latinské Americe a Asii stanovit cíle podpory andské regionální integrace – zvláště integrace materiálních infrastruktur, dopravy, komunikace a energie, tak aby činnosti této instituce účinně doplňovaly novou dohodu;

     p)  v uvedených pokynech stanovit posílení podpory andské integrace a reformy a posilování jejího legislativního rámce a jejích institucí ze strany Evropské unie, s cílem přispět k posílení jejich účinnosti, reprezentativnosti a legitimity, zvláště pokud jde o odstraňování překážek obchodu, volného pohybu osob, společných politik a harmonizace právních předpisů, s poukazem na evropskou zkušenost v oblasti strukturálních a regionálních fondů a fondu soudržnosti;

     q)  v uvedených pokynech stanovit, že na počátku vyjednávání musí být předložena studie o sociálních a environmentálních dopadech, která bude přiložena jako referenční dokument agendy jednání;

     r)   uzavřít rozsáhlou a vyrovnanou dohodu o přidružení s CAN, která bude založena na třech pilířích: politické a institucionální kapitole, která posílí demokratický dialog a politickou spolupráci, kapitole spolupráce, která bude podporovat udržitelný hospodářský a sociální rozvoj a obchodní kapitole, která bude plně zohledňovat specifické rozvojové cíle ve státech CAN;

     s)  stanovit v uvedených pokynech postupnou a vzájemnou liberalizaci obchodních styků za konkurenčních podmínek, aby budoucí dohoda snížila stávající asymetrii mezi Evropskou unií a CAN, jakož i mezi členskými státy CAN; zaujmout však zvláštní odstupňovaný a pružný přístup, pokud jde o lhůty dohodnuté podle závazků v oblasti regionální integrace a podle pokroků, jichž dosáhnou andské země v oblasti konkurenceschopnosti; je nezbytné plně podpořit transformaci výroby a konkurenceschopnost andských hospodářství prostřednictvím nástrojů spolupráce v oblasti rozvoje, jakož i přenosem technologie, začlenění kritérií vnitrostátního obsahu do pravidel původu a zavedení programů spolupráce a technické pomoci, přičemž tato opatření budou všechna směřovat k prosazování stabilního právního prostředí, které zaručí bezpečnost investic a hospodářských a obchodních vztahů mezi zúčastněnými stranami; zajistit konkurenceschopnost a volný trh prostřednictvím liberalizační politiky, která bude v souladu s cíli budoucí dohody o přidružení;

     t)   považovat jednání o zóně volného obchodu mezi EU a CAN za zásadní pro posílení úlohy EU jako obchodního partnera a investora v Latinské Americe a pro posílení mezikontinentální integrace; tato jednání musí být dovedena ke zdárnému konci v kontextu vyznačujícím se expanzí bilaterálních obchodních dohod USA a návrhem ze strany USA na vytvoření Celoamerické zóny volného obchodu (FTAA);

     u)  vzít v úvahu, že uzavření dohody o přidružení s CAN, která zavádí zónu volného obchodu, je prvořadým strategickým cílem pro vnější vztahy EU v mezinárodním kontextu vyznačujícím se zvýšenou vzájemnou závislostí, hospodářským růstem, vzestupem nových hospodářských mocností a řadou globálních úkolů, které překračují hranice jednotlivých států, jako jsou bezpečnost, hospodářská správa na světové úrovni, životní prostředí a snižování chudoby;

     v)  zavázat se k vytvoření zóny volného obchodu v plném souladu s novým mechanismem průhlednosti WTO a v souladu s právy a povinnostmi vyplývajícími z WTO, zejména z článku XXIV Všeobecné dohody o clech a obchodu (GATT) a článku V Všeobecné dohody o obchodu službami (GATS), a tak přispět k posílení mnohostranného obchodního režimu;

     w) nezavádět žádnou výslovnou či implicitní podmínku, která by podmiňovala podpis budoucí dohody mezi EU a CAN předchozím uzavřením kola jednání WTO, aniž by tím bylo dotčeno budoucí začlenění výsledků pracovního programu z Dohá slučitelných s hlavním cílem přidružení mezi EU a CAN do dohody o přidružení, jako důkaz konkrétní a rozhodující podpory andskému procesu regionální integrace;

     x)  vyjednat jedinou a nedělitelnou obchodní dohodu, která přesahuje stávající a budoucí povinnosti zúčastněných stran vůči WTO a vytvoří po ukončení přechodného období slučitelného s požadavky WTO zónu volného obchodu, ve které, aniž by bylo vyloučeno jakékoli odvětví, bude zohledněno hledisko rozvoje, jakož i zvláštní citlivé povahy některých výrobků, a to co nejméně omezujícím způsobem;

     y)  věnovat zvláštní pozornost společnému hodnocení EU–CAN týkajícímu se regionální hospodářské integrace CAN, jež poukazuje na řadu důležitých praktických závěrů věcné povahy, jejichž cílem je posilovat, rozvíjet a dokončit celní unii a společný vnitřní trh v rámci CAN, protože obojí má pro vyjednání a realizaci skutečně funkční zóny volného obchodu mezi těmito dvěma regiony zásadní význam;

     z)  věnovat zvláštní pozornost – jako významnému kroku pro úspěšný vývoj vyjednávání – iniciativám plánovaným CAN s cílem prohloubit regionální hospodářskou integraci, a zejména iniciativám týkajícím se celních tarifů uplatňovaných na výrobky pocházející z EU, zjednodušení a harmonizace celních režimů a iniciativám v oblastech služeb a přeshraniční silniční přepravy;

     aa) nabídnout významné nové možnosti přístupu na trh v oblasti zemědělství, které je pro rozvoj CAN zásadním odvětvím, avšak vzít v úvahu, že stupeň pružnosti EU v zemědělství by měl záviset i na pokroku dosaženém v jiných oblastech, jako je např. přístup na trh nezemědělských produktů a služeb, a také na pokroku učiněném v jiných otázkách v oblasti zemědělství, než je přístup na trh;

     ab) zohlednit význam toho, aby byl zaručen univerzální přístup k základním službám a aby jednotlivé členské státy měly právo přijímat příslušné vnitrostátní právní předpisy a tedy obezřetně postupovat ve vyjednáváních o liberalizaci trhu se službami v souladu s článkem V GATS s cílem zajistit skutečné zlepšení v souvislosti s dosud dohodnutými a uplatňovanými povinnostmi spojenými s liberalizací a potřebu jasného a předvídatelného regulačního rámce; zdržet se nabídek a přijímání žádostí v oblasti veřejného zdraví a vzdělání;

     ac) vyzvat Komisi, aby vzhledem k tomu, že mechanismy urovnávání sporů začleněné do podobných obchodních dohod, které již byly uzavřeny mezi Společenstvím a třetími zeměmi, nejsou efektivně používány, předložila nové nápady, jak vytvořit efektivnější nástroj urovnávání sporů, který by usnadnil přijímání rozhodnutí v otázce konfliktů, které by mohly vzniknout v jakékoli oblasti zóny volného obchodu;

     ad) pečlivě zkoumat potřebu toho, zda by EU a Latinská Amerika měly usilovat o sblížení jednotlivých platných dohod či dohod ve stádiu vyjednávání mezi oběma regiony, s cílem předejít tomu, aby zvyšující se překrývání četných bilaterálních, regionálních a multilaterálních závazků v oblasti liberalizace vytvořilo v Latinské Americe neúmyslné překážky pro obchod a investice;

     ae) stanovit v pokynech pro jednání podporu systému, který by podněcoval zakládání malých a středních podniků jako základních článků hospodářského rozvoje, vytváření pracovních míst a dobrých sociálních podmínek; v zájmu boje proti nezaměstnanosti usilovat o rozvoj malých a středních podniků usnadněním přístupu k úvěrům a vypracovat podpůrné programy pro podniky v oblasti inovací;

     af) vyzvat Komisi, aby plně a podrobně informovala Parlament, v případě potřeby důvěrným způsobem, o svých návrzích pokynů pro jednání, jakož i o již schválených pokynech;

2.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto doporučení Radě a pro informaci také Komisi a vládám členských států Evropské unie.

  • [1]  Úř. věst. C 140 E ze dne 13. 6. 2002, s. 569.
  • [2]  Úř. věst. C 103 E ze dne 29. 4. 2004, s. 543.
  • [3]  Přijaté texty, P6-TA(2006)0155.
  • [4]  Nařízení Rady (ES) č. 980/2005 ze dne 27. června 2005 o uplatňování systému všeobecných celních preferencí (Úř. věst. L 169 ze dne 30. 6. 2005, s. 1).
  • [5]  Evropský konsensus, Úř. věst. C 46 ze dne 24. 2. 2006, s. 1.
  • [6]  Závěry Rady „Obecné záležitosti a vnější vztahy“ ze zasedání ve dnech 16. a 17. října 2006, dokument č. 13735/06.

VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

1.  U příležitosti IV. vrcholné schůzky EU–LAK, která se konala ve Vídni, bylo přijato rozhodnutí zahájit jednání o podpisu dohody o přidružení mezi Evropskou unií a Andským společenstvím (CAN). Je nepochybné, že samotná perspektiva této dohody, jakož i nové rozložení sil v regionu v důsledku zvolení Alana Garcíi do úřadu prezidenta Peru, Eva Moralese do úřadu prezidenta Bolívie a znovuzvolení prezidenta Uribeho v Kolumbii, stejně jako skutečnost, že se díky prezidentce Bacheletové ke CAN přiblížilo také Chile přispívá k posílení CAN a tím i k integračnímu procesu v Latinské Americe, ať již bude jeho konečná podoba jakákoli. To vše navzdory a nezávisle na vzrůstající a sporné mezinárodní úloze Venezuely v čele s prezidentem Chávezem, jehož návrat může CAN pouze povzbudit. CAN dnes totiž představuje jediný politický, hospodářský a institucionální nástroj, který může poskytnout pevnou strukturu regionu tak neklidnému, jako je region andský, působit jako demokratická protiváha vůči autoritářským tendencím, které jsou v tomto regionu stále přítomny, a zajistit mu v globalizovaném světě politickou, hospodářskou a obchodní pozici.

2.  Jak se Evropský parlament několikrát vyslovil od II. vrcholné schůzky LAK–EU konané v Madridu ve dnech 17. a 18. května 2002, neexistuje žádný jiný způsob, který by lépe skloubil jak zájmy rozšířené Unie, tak samotného CAN, jako podpis široké smlouvy o politickém, hospodářském a rozvojovém přidružení, která by se přinejmenším vyznačovala určitými konkrétními rysy.

3.  V politické oblasti musí tato dohoda položit základy účinného politického a bezpečnostního evropsko-andského přidružení založeného na nástrojích, jako jsou:

§ podpis a uplatnění evropsko-andské charty pro mír a bezpečnost, závazné jak politicky, tak právně;

§ zahájení všeobecného politického dialogu založeného na politické agendě zaměřené na citlivá aktuální témata, jako je sociální soudržnost, podpora řádné správy věcí veřejných, snížení chudoby, mezilidská výměna, boj proti terorismu, předcházení konfliktům, koordinovaná činnost v rámci OSN a zvláště v Radě bezpečnosti OSN a operace civilního a vojenského řešení krizí;

§ zahájení dialogu speciálně věnovaného sociální soudržnosti;

§ významné posílení přítomnosti Evropské unie a její zviditelnění v regionu zvýšením četnosti návštěv vysokého představitele/budoucího ministra zahraničních věcí Unie, předsedy Evropské komise, odpovědného člena Komise a předsedy Evropského parlamentu;

§ vypracování společných iniciativ a pohotovostních plánů na předcházení krizovým situacím v jednotlivých zemích, nebo popřípadě usilovat o jejich mírové řešení založené na jednání a za tímto účelem zřídit v andském regionu společné evropsko-latinskoamerického středisko pro předcházení konfliktům.

4.  Kvalita demokracie, krize správy věcí veřejných a politická nestabilita jsou klíčovými výzvami, na něž musí reagovat EU prostřednictvím své činnosti a zejména prostřednictvím dohody o přidružení. Ukazatele míry chudoby a nerovnosti zůstávají v těchto zemích na stejné úrovni, na níž se nacházely v 90. letech. Chudoba a nerovnost, které stále více prohlubuje krize správy věcí veřejných, jíž tento region prochází, představují pro konsolidaci demokracie jasnou hrozbu. Přestože byly prostřednictvím svobodných volebních procesů nastoleny demokratické režimy, nelze na situaci pohlížet optimisticky vzhledem k nízké volební účasti, ztrátě důvěry ve veřejné instituce a politické strany, korupci a beztrestnosti, slabému vlivu občanů a občanské společnosti na politický a sociální život většiny zemí v regionu, tendenci k sociálnímu a teritoriálnímu roztříštění, kterou lze v některých zemích pozorovat, a konečně vzhledem k přetrvávající diskriminaci a vyloučení z etnických či jiných důvodů.

5.  Integrace andských hospodářství do mezinárodního obchodu je ztěžována překážkami spojenými s rozsahem, nedostatečnou komplementaritou a slabou integrací regionálního trhu. Andské země a zejména některé produktivní regiony a odvětví nejsou schopny využít příležitostí, které skýtá hospodářské otevření a příliv investic, a ostatně ani bojovat proti jejich případným rizikům. Regionální integrace proto může být považována za zásadní podmínku lepší mezinárodní integrace a dokonce za nezbytnou podmínku pro uzavření budoucí dohody o přidružení s Evropskou unií, avšak také smluv o volném obchodu podepsaných některými státy regionu se Spojenými státy americkými.

6.  Mezi hlavní výzvy budoucí dohody patří zavedení postupného přístupu na evropské trhy za konkurenčních podmínek a současně se bude dbát na to, aby nedošlo k jakémukoli zhoršení stávajících asymetrií. Tento cíl od EU vyžaduje, aby zaujala zvláštní odstupňovaný a pružný přístup založený na přechodných obdobích, vyloučení citlivých odvětví a rovněž dalších kritériích flexibility přizpůsobených k pokrokům dosaženým andskými zeměmi v oblasti konkurenceschopnosti díky podpůrným opatřením ze strany Evropské unie, jako je přenos technologií, začlenění kritérií vnitrostátního obsahu do pravidel původu, zavedení programů spolupráce a technické pomoci a trvalá podpora andské integrace a schopnosti zemí tohoto regionu vytvářet společné politiky.

7.  Konečným cílem obchodní části nové dohody o přidružení musí být podpora sociálního a hospodářského rozvoje prostřednictvím bilaterální, preferenční, progresivní a reciproční liberalizace obchodu se všemi druhy zboží a služeb mezi oběma regiony v souladu s normami WTO. Jakmile vstoupí dohoda v platnost, bude zásadní, aby si všechny andské země udržely výhody nového režimu Společenství GSP plus. Pokyny pro jednání tedy nesmí obsahovat žádný výslovný nebo nepřímý požadavek na to, aby podepsání budoucí dohody mezi Evropskou unií a Andským společenstvím bylo podmíněno ukončením kola jednání WTO. Tato dohoda musí být ostatně podobná dohodám podepsaným s Mexikem a Chile, jakož i dohodě, která bude v nejbližší době uzavřena s Mercosurem, ačkoli bude třeba zohlednit vážné asymetrie, které existují mezi oběma regiony. Jelikož bude tato dohoda biregionální, bude si krom toho klást za cíl přispět k prohloubení a konsolidaci andské integrace. Pokud jde o strategii, zpravodaj samozřejmě plně podporuje návrh Parlamentu v tom smyslu, aby budoucí dohoda EU–CAN (stejně jako dohody již podepsané nebo ve fázi vyjednávání s Mexikem, Chile, Mercosurem či střední Amerikou) představovala první krok k pozdějšímu podpisu globální meziregionální dohody, která umožní nejpozději v roce 2010 vznik evropsko-latinskoamerické zóny volného obchodu, jež by představovala protiváhu Celoamerické zóny volného obchodu (FTAA).

8.  Je třeba dbát na zachování pozitivního spojení mezi volným obchodem, jak jej stanoví dohoda o přidružení EU-CAN, a cíli trvale udržitelného rozvoje a sociální soudržnosti, o jejichž dosažení usiluje EU prostřednictvím svých činností v andském regionu. Za tímto účelem je třeba uznat asymetrie a zaujmout zvláštní odstupňovaný přístup, ustavit přechodná období, stanovit odchylky a zavést jiné obchodní nástroje. Současně je však také třeba významným způsobem povzbuzovat transformaci výroby a konkurenceschopnost andských ekonomik, a to za použití nástrojů rozvojové spolupráce. Zároveň je však nezbytné zajistit minimální pracovní a environmentální normy, jak byly stanoveny v současném režimu GSP plus, a zaručit, aby byl tento systém podpůrných opatření, který se osvědčil, trvale začleněn do dohody o přidružení, a aby byly zavedeny účinné mechanismy, které zajistí jeho uplatňování.

9.  Nová dohoda musí být v poslední řadě zaměřena také na další aspekty, přesahující pouhou pomoc a musí tudíž upřednostňovat spolupráci v oblasti technologií, vysokého školství a inovací a položit základy evropsko-andské společnosti založené na znalostech, která přispěje k vytvoření otevřené a konkurenceschopné ekonomiky, která rozhodujícím způsobem přispěje k vyrovnání zpoždění andských společností, jež přetrvává již po staletí. V tomto ohledu musí ustanovení uvedené dohody představovat výraz nové a velkorysé rozvojové politiky Evropské unie vůči Andskému společenství založené na:

§ otevírání svých trhů a revizi své společné zemědělské politiky a systému subvencí Unie;

§ vytvoření navrženého biregionálního fondu solidarity;

§ úplném a účinném zapojení domorodého obyvatelstva do politického, hospodářského a sociálního života každé země při zajištění stejných práv, kterých požívají i ostatní občané;

§ přijímání nových a velkorysých programů a opatření v oblasti vzdělávání, kultury, zdraví a migrace;

§ přidělování takových rozpočtových zdrojů andským zemím, které odpovídají jejich skutečným potřebám;

§ posílení akceschopnosti Evropské investiční banky v andském regionu prostřednictvím nového mandátu, jenž umožní usměrnit zdroje určené na projekty veřejného zájmu, které mimo jiné přispějí k podpoře integrace a rozvoje díky regionální infrastruktuře v odvětví dopravy a energie, jak v andském regionu, tak v celé Jižní Americe.

10. Na základě dohody o hospodářské komplementaritě, kterou podepsaly Mercosur a CAN v Limě dne 16. prosince 2003, musí obě strany dohody usilovat o vytvoření stabilního jihoamerického prostoru a zóny volného obchodu, které jim umožní hrát zásadní úlohu jak při budoucím vyjednáváním o FTAA, tak ve vztazích obou subregionů a celé Jižní Ameriky a EU. Teprve v budoucnosti se ukáže, zda bude možno tento projekt skloubit s nedávno založeným Jihoamerickým společenstvím národů prostřednictvím procesu sbližování mezi Mercosurem a CAN. Ať již bude výsledek jakýkoli, nelze však pochybovat o tom, že se Mercosur i CAN stanou základem jakékoli budoucí reorganizace politického, hospodářského a institucionálního prostředí Jižní Ameriky, jakož i jakékoli případné zóny volného obchodu v tomto regionu. Posílení vztahů ve všech oblastech s Mercosurem a CAN prostřednictvím uvedených dohod o přidružení je proto naprosto nezbytné pro Evropskou unii, která oprávněně usiluje o postavení globálního hráče. V tomto smyslu musí být budoucí dohoda EU–CAN základním kamenem evropsko-andských vztahů, které mají zásadní význam pro úspěch biregionálního strategického přidružení, o němž bylo rozhodnuto při čtyřech vrcholných schůzkách EU-LAK konaných od roku 1999. Z tohoto důvodu musí být dohoda o přidružení EU–CAN, která je nyní ve fázi vyjednávání, podepsána nejpozději u příležitosti V. vrcholné schůzky, jež se uskuteční v květnu 2008 v Limě.

NÁVRH DOPORUČENÍ RADĚ (B6‑0374/2006), (22. 6. 2006)

který v souladu s čl. 114 odst. 1 jednacího řádu

předložil Luis Yañez-Barnuevo García

za skupinu PSE

o pokynech pro vyjednávání o dohodě o partnerství mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Andským společenstvím a jeho členskými státy na straně druhé

Evropský parlament,

–    s ohledem na článek 31 Vídeňské deklarace, který obsahuje rozhodnutí přijaté Evropskou unií a Andským společenstvím na 4. vrcholné schůzce mezi EU a státy Latinské Ameriky a Karibiku, zahájit v roce 2006 postup vedoucí k jednání o dohodě o partnerství, který by zahrnoval politický dialog, programy spolupráce a obchodní dohodu,

–    s ohledem na hlavu V Smlouvy o Evropské unii,

–   s ohledem na čl. 114 odst. 1 a v souvislosti s článkem 83 jednacího řádu,

A.  vzhledem k tomu, že se Andské společenství a Evropská unie ve Vídni dohodly, že se veškerá nezbytná setkání uskuteční do 20. července t.r. s cílem vyjasnit a vymezit základ pro jednání, který umožní plnou a přínosnou účast obou stran na budoucí dohodě o partnerství;

B.  vzhledem k tomu, že dodržování demokracie, právního státu a plné požívání lidských práv všemi osobami, včetně základních práv a svobod domorodých obyvatel, stejně jako ochrana obránců lidských práv a odstranění beztrestnosti, musí představovat základní podmínky rozvoje partnerství mezi oběma stranami;

1.  dává Radě tato doporučení:

a)  aby mandát k jednání výslovně obsahoval právní základ, na němž bude sjednána nová dohoda o partnerství, a to článek 310 Smlouvy o založení Evropského společenství společně s čl. 300 odst. 2 prvním pododstavcem první větou a čl. 300 odst. 3 druhým pododstavcem Smlouvy;

b)  aby se pokyny pro jednání jasně zmiňovaly o podpoře andských partnerů v jejich úsilí o překonání krize vyvolané odstoupením Venezuely a upřednostňovaly dohodu mezi regionálními uskupeními, jež by však nevylučovala rozdílný přístup, který může vyžadovat vývoj integračního procesu uvnitř Andského společenství;

c)  aby tyto pokyny vymezily ústřední témata, na jejichž základě bude vypracován pořad jednání a bude veden politický dialog, včetně aktualizace cílů a zaměření na témata jako je demokratická správa věcí veřejných, udržení míru a bezpečnosti a zvládání konfliktů; aby zahrnovaly nová témata, jako je snižování chudoby, podpora sociální soudržnosti, migrace a výměna lidských zdrojů; aby obsahovaly návrh nových činností k tématům jako je přijímání společných postojů na mezinárodních fórech a v rámci OSN, dodržování lidských práv atd.;

d)  aby mandát k jednání zahrnoval zejména konsensus mezi Evropskou unií a Andským společenstvím týkající se spoluodpovědnosti v oblasti boje proti obchodování s nedovolenými omamnými látkami a jejich sociálního a hospodářského dopadu při provádění navržených opatření, zejména pokud jde o přístup alternativních plodin na trh a zvláštní kontrolní mechanismy zaměřené na postupné snižování a omezování trestné činnosti spojené s praním peněz a obchodem se zbraněmi;

e)  aby pokyny pro jednání uváděly postupné zpřístupnění evropského trhu pro andské produkty na za spravedlivých podmínek, a zabránily tak, aby budoucí dohoda prohloubila stávající nerovnováhu; aby tudíž pokyny stanovily zvláštní, rozdílný a pružný přístup, pokud jde o termíny, jež budou dojednány, s ohledem na závazky v oblasti regionální integrace a zlepšení konkurenceschopnosti andských zemí, a který bude vycházet z podpůrných opatření Evropské unie, jakými jsou přenos technologií, začlenění vnitrostátních požadavků do pravidel původu, a vytváření programů spolupráce a technické podpory, a to s cílem podpořit včasné vytvoření právního prostředí, které zaručí bezpečnost investic a hospodářských a obchodních vztahů mezi oběma stranami;

f)  aby pokyny neobsahovaly žádný výslovný nebo nepřímý požadavek na to, aby podepsání budoucí dohody mezi Evropskou unií a Andským společenstvím bylo podmíněno ukončením kola jednání WTO, aniž by byla dotčena možnost v budoucnu začlenit do této dohody výsledky pracovního programu z Dohá, které budou v souladu s konečným cílem partnerství EU–Andské společenství, jakožto hmatatelný a rozhodný důkaz podpory andského procesu regionální integrace;

g)  aby ustanovení nové dohody týkající se rozvojové spolupráce zohledňovala zvláštnosti andské oblasti a vycházela ze skutečnosti, že vytváření lidského kapitálu je hlavní podmínkou pro překonání chudoby v tomto regionu, a aby tedy byla věnována zvláštní pozornost vzdělání, výzkumu, vědě, technologiím a kultuře;

h)  aby Komise podrobně a v případě potřeby důvěrně informovala Parlament o svých doporučeních týkajících se mandátu k jednání;

2.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto doporučení Radě a pro informaci také Komisi a vládám členských států Evropské unie.

STANOVISKO Výboru pro mezinárodní obchod (20. 12. 2006)

pro Výbor pro zahraniční věci

k udělení mandátu k jednání o dohodě o přidružení mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na straně jedné a Andským společenstvím a jeho členskými státy na straně druhé
(2006/2221(INI))

Navrhovatelka: Małgorzata Handzlik

NÁVRHY

Výbor pro mezinárodní obchod vyzývá Výbor pro zahraniční věci jako příslušný výbor, aby do svého návrhu usnesení začlenil tyto návrhy:

A.  vzhledem k tomu, že uzavření dohody o přidružení mezi Evropskou unií a Andským společenstvím (CAN) by ve střednědobé perspektivě představovalo významný posun směrem k vytvoření evropsko–latinskoamerického globálního meziregionálního prostoru, který navrhl Parlament ve svém usnesení ze dne 27. dubna 2006[1],

B.  vzhledem k tomu, že uzavření a úspěšné provedení dohod o přidružení mezi EU a Mexikem a mezi EU a Chile upozorňuje na strategický význam a hospodářský, politický a sociální zájem biregionálních vztahů mezi EU a Latinskou Amerikou, založených na dohodách o přidružení, které zahrnují zóny volného obchodu,  

C. vzhledem k tomu, že na rozdíl od obchodních dohod vyjednávaných bilaterálně mezi USA a zeměmi CAN navrhují EU a CAN vytvoření globálního strategického sdružení, které překračuje rámec čistě obchodních hledisek a zahrnuje širokou spolupráci a politický dialog,

D. vzhledem k tomu, že úspěšné uzavření dohody o přidružení mezi EU a CAN musí přispět k hospodářskému růstu a snižování chudoby s cílem dosáhnout rozvojových cílů tisíciletí, zejména těch, které se týkají snižování chudoby, spravedlivého a nestranného přerozdělování bohatství, vytváření stabilní zaměstnanosti založené na kvalitním zaměstnání a sociálního začleňování vyčleněných skupin,

E.  vzhledem k tomu, že by se Evropská unie a CAN měly v souvislosti s přidružením a v širším rámci světového vládnutí dohodnout na podpoře mezinárodních a mnohostranných standardů v obchodní, sociální a environmentální oblasti,

F.  vzhledem k tomu, že země CAN od roku 1971 využívají všeobecného systému preferencí (Generalised System of Preferences – GSP) EU pro nízkopříjmové země a rovněž GSP plus, který stanoví dodatečný preferenční přístup pro celkem přibližně 7200 produktů,

G. vzhledem k tomu, že zóna volného obchodu mezi EU–CAN by byla důležitým příspěvkem pro upevnění CAN jako společného trhu, celní unie a globálního integračního procesu,  

H. vzhledem k tomu, že zóna volného obchodu sama o sobě nebude stačit k hospodářskému růstu, pokud nebude doprovázena souvisejícími hospodářskými politikami, které umožňují plné využití vzniklých příležitostí a omezení možných rizik,

I.   vzhledem k tomu, že EU je zdaleka nejštědřejším poskytovatelem rozvojové pomoci pro CAN a jako jediná založila strategii spolupráce směřující k posílení regionální integrace,

J.   vzhledem k tomu, že všechny orgány EU musí navázat úzkou a konstruktivní spolupráci za účelem dosažení uspokojivých výsledků při vyjednávání s CAN,

K. vzhledem k tomu, že je třeba přivítat rozhodnutí EU a CAN iniciovat nezbytné vnitřní konzultace a učinit nezbytné kroky, které umožní zahájit jednání ohledně dohody o přidružení, včetně obchodní dohody, a to na základě společných strategických cílů obsažených v prohlášení z Guadalajary a se zřetelem na výsledek společného hodnocení regionální hospodářské integrace prováděného spolu s CAN,

obrací se na Radu a ohledně pokynů pro vyjednávání, v rámci očekávané dohody o přidružení, zóně volného obchodu mezi Evropským společenstvím a Andským společenstvím, vyslovuje tato doporučení:

Vyjednávání o zóně volného obchodu s Andským společenstvím

1.  považovat jednání o zóně volného obchodu mezi EU–CAN za zásadní pro posílení úlohy EU jako obchodního partnera a investora v Latinské Americe a pro posílení mezikontinentální integrace a uznat, že musí být bezodkladně dokončena v situaci, která se vyznačuje expanzí bilaterálních obchodních dohod USA a návrhem ze strany USA vytvořit zónu volného obchodu;   

2.  vzít v úvahu, že uzavření dohody o přidružení s CAN, která zavádí zónu volného obchodu, je prvořadým strategickým cílem pro vnější vztahy EU v mezinárodním kontextu vyznačujícím se zvýšenou vzájemnou závislostí, hospodářským růstem, vzestupem nových hospodářských mocností a řadou globálních úkolů, které překračují hranice jednotlivých států, jako jsou bezpečnost, světové hospodářské vládnutí, životní prostředí a snižování chudoby;  

3.  uzavřít s CAN komplexní a vyváženou dohodu o přidružení, jež bude založena na třech pilířích: politické a institucionální kapitole posilující demokratický dialog a politickou spolupráci, kapitole o spolupráci podporující udržitelný hospodářský a sociální rozvoj a kapitole o obchodu, přičemž budou náležitě zohledněny specifické rozvojové cíle zemí CAN;  

4.  připojit se k Parlamentu v požadavku, aby Komise naléhavě zahájila posuzování dopadu obchodu na udržitelný rozvoj (Sustainability Impact Assessment), které by mělo být přípravným krokem v rámci vyjednávání obchodní dohody, a požadovat, aby Komise informovala Parlament o navrhovaném harmonogramu a opatřeních, která v tomto směru učinila;   

Zásady, oblast působnosti a vztah k WTO

5.  požadovat, aby Rada i Komise zajistily, že vyjednávání bude kompletní, účinné a transparentní a bude od začátku využívat nejširší účasti zúčastněných stran, zejména sociálních partnerů a občanské společnosti ve všech dotčených státech;

6.  zavázat se k vytvoření zóny volného obchodu plně v souladu s novým mechanismem průhlednosti WTO a v souladu s právy a povinnostmi vyplývajícími z WTO, zejména z článku XXIV Všeobecné dohody o clech a obchodu (GATT) a článku V Všeobecné dohody o obchodu službami (GATS), a tak přispět k posílení mnohostranného obchodního režimu;

7.  vyjednat jedinou a nedělitelnou obchodní dohodu, která překračuje stávající a budoucí povinnosti zúčastněných stran vůči WTO a vytvoří během přechodného období slučitelného s požadavky WTO zónu volného obchodu, ve které, aniž by bylo vyloučeno jakékoli odvětví, bude zohledněno hledisko rozvoje zvláštní citlivosti některých výrobků, a to co nejméně omezujícím způsobem;  

Zvláštní a diferencované zacházení

8.  účinně uznávat zásady „asymetrie v úrovních rozvoje“, „zvláštního a diferencovaného zacházení“ a „neúplné reciprocity“ , a tím zajišťovat, že dohodnutá zóna volného obchodu bude vyrovnávat ústupky podle úrovně rozvoje a konkurenceschopnosti jednotlivých odvětví obou regionů;

Ustanovení o lidských právech a demokracii

9.  začlenit obvyklá ustanovení o dodržení obecného cíle, kterým je rozvoj a upevňování demokracie a právního státu a dodržování lidských práv a základních svobod a základních mezinárodních pracovních norem;  

Všeobecný systém preferencí (GSP)

10. brát zřetel na skutečnost, že všeobecný systém preferencí (GSP), včetně GSP plus, je nezávislý systém EU prospěšný zemím CAN vzhledem k jejich úrovni rozvoje, a na skutečnost, že zóna volného obchodu EU – CAN proto musí předvídat zachování takových preferencí vedle všech požadavků zemí CAN, aby byla zaručena vzájemnost snižování tarifů;  

Hospodářská regionální integrace CAN

11. věnovat zvláštní pozornost společnému hodnocení EU–CAN regionální hospodářské integrace CAN, jež poukazuje na řadu důležitých konkrétních praktických závěrů, jejichž cílem je posilovat, rozvíjet a dokončit celní unii a společný vnitřní trh v rámci CAN, protože obojí má pro vyjednání a dokončení účinné zóny volného obchodu mezi těmito dvěma regiony zásadní význam;

12. věnovat zvláštní pozornost – jako velmi významnému kroku pro úspěšný vývoj vyjednávání – iniciativám plánovaným CAN s cílem prohloubit regionální hospodářskou integraci, zejména iniciativám týkajícím se tarifů uplatňovaných na výrobky pocházející z EU, zjednodušení a harmonizaci celních režimů a v oblastech služeb a přeshraniční silniční přepravy;

Zemědělství

13. zdůraznit, že EU v rámci reformy SZP v roce 2003 již podstatně snížila vnitrostátní subvence, které narušovaly obchod, a že v rámci jednání z Dohá nabídla EU zrušení svého systému vývozních náhrad do roku 2013;

14. nabídnout smysluplné nové možnosti přístupu na trh v zemědělství, které je pro rozvoj CAN zásadním odvětvím, avšak vzít v úvahu, že stupeň pružnosti EU v zemědělství by měl záviset i na pokroku dosaženém v jiných oblastech, jako je např. přístup na trh nezemědělských produktů (NAMA) a služeb, a také na pokroku učiněném v jiných otázkách v oblasti zemědělství, než je přístup na trh;

NAMA

15. zajistit dosažení dalekosáhlého a vyrovnaného výsledku jednání v rámci NAMA, aby bylo možno poskytnout nové a skutečné možnosti pro přístup na trh napříč celým obchodním spektrem, které by mělo být odpovídajícím způsobem pružné, pokud jde o časový plán CAN na zrušení cel;

Služby

16. zohlednit význam toho, aby byl zaručen univerzální přístup k základním službám a aby jednotlivé členské státy měly právo upravovat a tedy opatrně postupovat ve vyjednáváních o liberalizaci obchodu se službami v souladu s článkem V GATS s cílem zajistit skutečné zlepšení týkající se dosud dohodnutých a uplatňovaných povinností spojených s liberalizací a potřebu jasného a předvídatelného regulačního rámce; zdržet se nabídek a přijímání žádostí v oblasti veřejného zdraví a vzdělání;  

Investice

17. zajistit, aby nové zóny volného obchodu vyjednávané EU s jinými zeměmi a regiony, včetně CAN, zahrnovaly – v souladu se Smlouvou o ES a prohlášením Evropské rady o hlavních zásadách udržitelného rozvoje – „doložku o nesnížení standardů“, která odrazuje přímé zahraniční investice a brání jim, aby způsobovaly snížení domácích environmentálních, pracovních nebo zdravotních a bezpečnostních právních předpisů, norem a standardů;

Pravidla původu

18. zajistit, aby pravidla původu vyjednaná s CAN byla transparentní, snadno srozumitelná a uplatnitelná, přizpůsobená úrovni rozvoje a stupni industrializace dotčených zemí a založená na kritériích, která jsou přizpůsobená vlastnostem každého produktu;

Usnadnění obchodu a pravidla

19. zahrnout kapitolu směřující k usnadnění obchodu prostřednictvím zjednodušení a zefektivnění postupů při dovozu a odstraňování rozdílů ve standardizaci a posuzování shody a v hygienických a rostlinolékařských opatřeních, přičemž všechny tyto prvky by pomohly zlepšit přístup obou regionů na jejich trhy;

Duševní vlastnictví

20. zahrnout ustanovení zaměřená na zajištění účinné a přiměřené ochrany práv duševního a obchodního vlastnictví, včetně ochrany proti padělání a pirátství, v souladu s Dohodou o obchodních aspektech práv k duševnímu vlastnictví (TRIPS) při současném zohlednění skutečnosti, že žádná dohoda TRIPS nesmí znemožnit ochranu veřejného zdraví dostupnou pro členy WTO podle TRIPS, neboť by to omezilo přístup k dostupným lékům v rozvojových zemích;

Veřejné zakázky

21. zahrnout zvláštní ustanovení o veřejných zakázkách za účelem zajištění postupného a účinného přístupu obou regionů ke svým trhům veřejných zakázek v prostředí, které je mnohem předvídatelnější, spolehlivější, transparentnější a méně diskriminační pro hospodářské subjekty;

Řešení sporů

22. vyzvat Komisi, aby vzhledem k tomu, že mechanismy urovnávání sporů začleněné do podobných obchodních dohod, které již byly uzavřeny mezi Společenstvím a třetími zeměmi, nejsou efektivně používány, předložila nové nápady, jak vytvořit efektivnější nástroj urovnávání bilaterálních sporů;

Celková konvergence

23. pečlivě zkoumat potřebu toho, aby EU a Latinská Amerika v zásadě dosáhly sblížení jednotlivých platných dohod či dohod ve stádiu vyjednávání mezi oběma regiony, s cílem předejít tomu, aby zvyšující se překrývání četných bilaterálních, regionálních a multiregionálních závazků v oblasti liberalizace vytvořilo neúmyslné překážky pro obchod a investiční toky;

Hospodářská spolupráce a doprovodná opatření

24. zajistit řádné financování pro novou strategii v rámci regionální spolupráce s CAN na období 2007–2013 tak, aby dohoda o přidružení poskytla zóně volného obchodu finanční zdroje a technickou spolupráci potřebnou na podporu procesu hospodářského přizpůsobení se a jeho sociálních důsledků a řešení úkolů institucionalizace a prohlubování regionálního procesu v zemích CAN, zejména v souvislosti s dokončením celní zóny a společného trhu;

25. zohlednit skutečnost, že jedním z naléhavých cílů obchodní politiky EU pro spolupráci s CAN by mělo být posílení procesu regionální hospodářské integrace, včetně dokončení celní unie s dostatečně vyhotoveným společným vnějším clem (Common External Tariff -CET), dostatečný stupeň harmonizace hygienických a rostlinolékařských pravidel (SPS) a technických norem;

26. zohlednit – jak je uvedeno v „Evropském konsensu o rozvoji“–, že EU, vycházející ze své vlastní zkušenosti a své výlučné pravomoci v oblasti obchodu, přináší komparativní výhodu při poskytování pomoci svým partnerským zemím pro integraci obchodu do jejich vnitrostátních rozvojových strategií, pro rozvoj soukromého sektoru a pro podporu regionální spolupráce;

27. zajistit od počátku, že kapitola o spolupráci a nová strategie pro regionální spolupráci se zeměmi CAN na období 2007–2013 budou obsahovat zvláštní opatření k tomu, aby malé a střední podniky z Evropy a ze zemí CAN mohly plně využívat možností vyplývajících z obchodní dohody;

28. zajistit, aby kapitola o spolupráci dohody o přidružení s CAN podporovala užší regionální spolupráci v odvětví energie;

29. zohlednit v pokynech pro vyjednávání systém spravedlivého obchodu, který se osvědčil jako účinný prostředek při potírání chudoby a při dlouhodobém rozvoji a jenž by mohl také Andskému společenství dlouhodobě umožnit neomezenou účast na mnohostranném obchodním systému;  

30. zohlednit zejména v pokynech pro vyjednávání dohodu mezi EU a CAN o společné odpovědnosti v boji proti obchodu s drogami, jakož i zvládání jeho sociálních a hospodářských důsledků při provádění navržených opatření, zejména v souvislosti s přístupem alternativních plodin na trh a specifickými kontrolními mechanismy zaměřenými na kontrolu a postupné snižování počtu trestných činů v souvislosti s praním špinavých peněz a obchodem se zbraněmi;  

Vedení jednání a úloha Evropského parlamentu

31. poskytnout procesu jednání s CAN o zóně volného obchodu větší legitimitu prostřednictvím zvýšené transparentnosti a většího zapojení zúčastněných stran z EU, včetně příslušných subjektů občanské společnosti, sociálních partnerů a hospodářských subjektů těchto dvou regionů; zavázat se v této souvislosti k podpoře vytvoření Parlamentního shromáždění EU–Latinská Amerika, složeného z poslanců Evropského parlamentu a ze zúčastněných parlamentů Latinské Ameriky, včetně andského parlamentu Parlandino, jako parlamentní instituce biregionálního strategického partnerství odpovídající za parlamentní kontrolu a sledování uplatňování dohody o přidružení uzavřené mezi těmito dvěma regiony;

32. zohlednit skutečnost, že dohoda o přidružení bude uzavřena až po získání souhlasu Evropského parlamentu; v této souvislosti zohlednit, že Komise musí Parlamentu poskytnout včasné a jasné informace jak ve fázi přípravy dohod, tak v průběhu vedení a při ukončení vyjednávání o mezinárodním obchodu, a že tyto informace by měly být Parlamentu poskytnuty s takovým časovým předstihem, aby mohl případně vyjádřit své stanovisko a aby Komise mohla vzít toto stanovisko v úvahu v co nejvyšší možné míře;

33. konzultovat a informovat Parlament řádně a včas o strategii EU v průběhu vyjednávání a zohlednit skutečnost, že na konci každého kola či významného vyjednávacího setkání by Parlament měl obdržet dokument popisující jeho obsah a závěry, které jsou předmětem platných pravidel o důvěrnosti.

POSTUP

Název

Udělení mandátu k jednání o dohodě o přidružení mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na straně jedné a Andským společenstvím a jeho členskými státy na straně druhé

Číslo postupu

2006/2221(INI)

Příslušný výbor

AFET

Výbor, který vypracoval stanovisko

Datum oznámení na zasedání

INTA
28.9.2006

Užší spolupráce – datum oznámení na zasedání

 

Navrhovatelka
Datum jmenování

Małgorzata Handzlik
12.6.2006

Předchozí navrhovatel(ka)

 

Projednání ve výboru

22.11.2006

 

 

 

 

Datum přijetí

18.12.2006

Výsledek závěrečného hlasování

+:

–:

0:

18

0

0

Členové přítomní při závěrečném hlasování

Kader Arif, Jean-Pierre Audy, Enrique Barón Crespo, Daniel Caspary, Christofer Fjellner, Alain Lipietz, Caroline Lucas, Erika Mann, Helmuth Markov, David Martin, Georgios Papastamkos, Tokia Saïfi, Robert Sturdy, Gianluca Susta, Johan Van Hecke, Zbigniew Zaleski

Náhradníci přítomní při závěrečném hlasování

Panagiotis Beglitis, Harlem Désir, Elisa Ferreira, Małgorzata Handzlik, Jens Holm, Jörg Leichtfried

Náhradník(ci) (čl. 178 odst. 2) přítomný(í) při závěrečném hlasování

 

Poznámky (údaje, které jsou k dispozici jen v jednom jazyce)

...

STANOVISKO Výboru pro rozvoj (7. 11. 2006)

pro Výbor pro zahraniční věci

k udělení mandátu k jednání o dohodě o přidružení mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na straně jedné a Andským společenstvím a jeho členskými státy na straně druhé
(2006/2221 (INI))

Navrhovatel: José Javier Pomés Ruiz

NÁVRHY

Výbor pro rozvoj vyzývá Výbor pro zahraniční věci jako příslušný výbor, aby do svého návrhu usnesení začlenil tyto návrhy:

1.  žádá, aby mandát k jednání výslovně zahrnoval právní základ, v souladu s nímž se bude jednat o nové dohodě o přidružení a který musí vycházet z článku 310 Smlouvy o ES ve spojení s čl. 300 odst. 2 první pododstavec a čl. 300 odst. 3 druhý pododstavec Smlouvy;

2.  žádá, aby pokyny pro jednání byly co nejpružnější a umožnily zohlednit rozdílné úrovně rozvoje, které existují mezi zeměmi, jež tvoří Andské společenství;

3.  zdůrazňuje, že zmíněné pokyny by měly plně zohledňovat prioritní cíl odstranění chudoby, nerovnosti, sociálního vyloučení a všech forem diskriminace, zejména diskriminace na základě pohlaví a etnického původu, a že je nutné vytvořit obecnou komplexní strategii rozvoje a politiky, která zaručí rovné pracovní příležitosti a lepší životní a pracovní podmínky pro všechny včetně hospodářských a kulturních práv původních obyvatel, stejně jako jednoznačné prosazování lepšího přístupu ke vzdělávání a zdravotní péči;

4.  žádá, aby byly v rámci partnerství posíleny vnitřní mechanismy a společná opatření, které umožní maximální využití potenciálu strategií rozvoje a podpoří projekty společného rozvoje, zejména s přistěhovalci, kteří se usídlili v Evropské unii;

5.  žádá, aby se prozkoumala možnost snížení nákladů na bankovní převody, které provádí přistěhovalci do zemí původu, a zajištění jejich lepší průhlednosti a bezpečnosti, neboť vzhledem k jejich početnosti představují velice důležitý faktor v rozvoji Andského společenství;

6.  zdůrazňuje, že je důležité, aby jednání byla obohacena o příspěvky jednotlivých regionálních parlamentů, neboť tyto jsou hybnou sílou integrace a politického dialogu, a že jejich účast na tomto procesu musí být odpovídající; zdůrazňuje také, že do procesu musí být začleněny nevládní organizace a organizace občanské společnosti;

7.  žádá, aby mandát k jednání určil jako prioritní témata cíle demokratické správy, zachování míru a bezpečnosti a řízení konfliktů a aby součástí jednání byly také podpora sociální soudržnosti a cíle tisíciletí s výrazným zaměřením na základní a střední vzdělání a zdraví a společné řízení migrace, boj proti obchodu s drogami a přijetí společných postojů na mezinárodních fórech a v OSN v oblasti lidských práv atd.;

8.  zdůrazňuje, že je důležité, aby se i nadále upevňovala shoda v oblasti boje proti obchodu s drogami, tak jak tomu bylo doposud, neboť je třeba si uvědomit, že se jedná o sdílenou odpovědnost jak v rámci Andského společenství, tak i na bilaterální úrovni mezi Andským společenstvím a Evropskou unií; zdůrazňuje, že prosazování životaschopných hospodářských alternativ produkce drog je v této souvislosti skutečně důležité;

9.  upozorňuje, že zahraniční investice jsou nezbytným prvkem hospodářského rozvoje obou regionů a zdůrazňuje, že evropské podniky, které investují v zemích Andského společenství by měly uplatňovat tytéž normy pro pracovní podmínky a investice, jako jsou uplatňovány v rámci Evropské Unie, a že investorům by měly být zajištěny právní záruky na základě mezinárodního práva soukromého a za plného dodržování zásady národního svrchovaného práva na přírodní zdroje; je důležité, aby větší část zisků z národních přírodních zdrojů šla státu a prostřednictvím státu na realizaci cílů tisíciletí;

POSTUP

Název

Udělení mandátu k jednání o dohodě o přidružení mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na straně jedné a Andským společenstvím a jeho členskými státy na straně druhé

Číslo postupu

2006/2221(INI)

Příslušný výbor

AFET

Výbor, který vypracoval stanovisko
  Datum oznámení na zasedání

DEVE
28.9.2006

Užší spolupráce – datum oznámení na zasedání

 

Navrhovatel
  Datum jmenování

José Javier Pomés Ruiz
11.7.2006

Předchozí navrhovatel

 

Projednání ve výboru

2.10.2006

 

 

 

 

Datum přijetí

6.11.2006

Výsledek závěrečného hlasování

+:

–:

0:

13

1

Členové přítomní při závěrečném hlasování

Margrietus van den Berg, Danutė Budreikaitė, Marie-Arlette Carlotti, Hélène Goudin, Maria Martens, Luisa Morgantini, Horst Posdorf, Feleknas Uca, Anna Záborská.

Náhradníci přítomní při závěrečném hlasování

John Bowis, Fiona Hall, Alain Hutchinson, Jan Jerzy Kułakowski, Manolis Mavrommatis.

Náhradník(ci) (čl. 178 odst. 2) přítomný(í) při závěrečném hlasování

 

Poznámky (údaje, které jsou k dispozici jen v jednom jazyce)

...

POSTUP

Název

Návrh Evropského parlamentu Radě týkajícího se směrnic pro vyjednávání o dohodě o přidružení mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Andským společenstvím a jeho členskými státy na straně druhé

Číslo postupu

2006/2221(INI)

Návrh doporučení, na kterém je zpráva založena

B6-0374/2006

Příslušný výbor
  Datum oznámení na zasedání

AFET
28.9.2006

Výbory požádané o stanovisko
  Datum oznámení na zasedání

INTA

28.9.2006

DEVE

28.9.2006

 

 

 

Nezaujaté stanovisko
  Datum rozhodnutí

 

 

 

 

 

Užší spolupráce
  Datum oznámení na zasedání

 

 

 

 

 

Zpravodaj
  Datum jmenování

Luis Yañez-Barnuevo García
13.9.2006

 

Předchozí zpravodaj(ové)

 

 

Projednání ve výboru

28.11.2006

23.1.2007

 

 

 

Datum přijetí

25.1.2007

Výsledek závěrečného hlasování

+:

−:

0:

60

0

6

Členové přítomní při závěrečném hlasování

Roberta Alma Anastase, Panagiotis Beglitis, André Brie, Elmar Brok, Marco Cappato, Simon Coveney, Véronique De Keyser, Ana Maria Gomes, Alfred Gomolka, Klaus Hänsch, Richard Howitt, Jana Hybášková, Stanimir Ilchev, Helmut Kuhne, Vytautas Landsbergis, Emilio Menéndez del Valle, Willy Meyer Pleite, Francisco José Millán Mon, Pasqualina Napoletano, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Baroness Nicholson of Winterbourne, Raimon Obiols i Germà, Cem Özdemir, Ioan Mircea Paşcu, Hubert Pirker, Michel Rocard, Libor Rouček, Katrin Saks, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, György Schöpflin, Gitte Seeberg, Marek Siwiec, Hannes Swoboda, István Szent-Iványi, Konrad Szymański, Charles Tannock, Paavo Väyrynen, Inese Vaidere, Geoffrey Van Orden, Ari Vatanen, Kristian Vigenin, Francis Wurtz, Luis Yañez-Barnuevo García

Náhradníci přítomní při závěrečném hlasování

Laima Liucija Andrikienė, Francisco Assis, Carlos Carnero González, Alexandra Dobolyi, Árpád Duka-Zólyomi, Glyn Ford, Michael Gahler, Tunne Kelam, Doris Pack, Pierre Schapira, Csaba Sándor Tabajdi, Marcello Vernola

Náhradníci (čl. 178 odst. 2) přítomní při závěrečném hlasování

Charlotte Cederschiöld, Małgorzata Handzlik, Filip Kaczmarek, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Marcin Libicki, José Javier Pomés Ruiz, José Albino Silva Peneda, Kyriacos Triantaphyllides, Lambert van Nistelrooij, Zbigniew Zaleski, Stefano Zappalà

Datum předložení

5.2.2007

Poznámky (údaje, které jsou k dispozici jen v jednom jazyce)