POROČILO s predlogom priporočila Evropskega parlamenta Svetu o Bosni in Hercegovini

6.2.2007 - (2006/2290(INI))

Odbor za zunanje zadeve
Poročevalka: Doris Pack

Postopek : 2006/2290(INI)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument :  
A6-0030/2007
Predložena besedila :
A6-0030/2007
Sprejeta besedila :

PREDLOG PRIPOROČILA EVROPSKEGA PARLAMENTA SVETU

o Bosni in Hercegovini

(2006/2290(INI))

Evropski parlament,

–   ob upoštevanju predloga priporočila Svetu o Bosni in Hercegovini (BiH), ki ga je v imenu skupine Evropske ljudske stranke (Krščanskih demokratov) in Evropskih demokratov vložila Doris Pack (B6 0615/2006),

–   ob upoštevanju sporazuma, ki je bil oktobra 2005 sklenjen med predstavniki države in entitet, ki sestavljata BiH, in podpira temeljna načela, ki jih je za prenovo policije določila Komisija,

–   ob upoštevanju poznejše odločitve Sveta z dne 25. novembra 2005, da z BiH začne pogajanja o stabilizacijsko-pridružitvenem sporazumu,

–   ob upoštevanju sporazuma o številnih spremembah ustave, ki so ga 18. marca 2006 sklenili voditelji večine pomembnejših političnih strank v BiH,

–   ob upoštevanju odločitve usmerjevalnega odbora sveta za uresničevanje miru iz junija 2006, v skladu s katero mora urad visokega predstavnika nemudoma začeti s pripravami za zaprtje urada 30. junija 2007,

–   ob upoštevanju dejstva, da bo svet za uresničevanje miru ponovno pregledal in, če bo to primerno, potrdil odločitev o zaprtju Urada visokega predstavnika v začetku leta 2007, pri čemer bo upošteval splošne razmere v državi in regiji,

–   ob upoštevanju nedavnih predsedniških in parlamentarnih volitev v BiH,

- ob upoštevanju poročila Komisije o napredku BiH iz leta 2006 (SEC(2006)1384),

–   ob upoštevanju sklepov o zahodnem Balkanu, ki jih je 11. decembra 2006 sprejel Svet za splošne zadeve,

–   ob upoštevanju člena 114(3) in člena 90 svojega poslovnika,

–   ob upoštevanju poročila Odbora za zunanje zadeve (A6–0030/2007),

A. ker je Bosna in Hercegovina opravila prehod od izvajanja daytonskega mirovnega sporazuma iz leta 1995 – sporazuma, ki je v nekdaj miroljubni in večnarodnostni državi končal najbolj krvavo vojno v Evropi po koncu druge svetovne vojne – in se sedaj bliža evropskemu povezovanju, za kar so potrebne ustavne spremembe,

B.  ker so se predstavniki države in dveh entitet sporazumeli, da bi predlagana reforma policije predvidevala prenos vseh zakonodajnih in proračunskih pristojnosti na državno raven, odstranitev vsakega političnega vmešavanja v delovanje policije ter razmejitev teritorialnih enot po izključno tehničnih in funkcionalnih mejah,

C. ker je direktorat za izvajanje prestrukturiranja policije 22. decembra 2006 svetu ministrov BiH predložil osnutek načrta za izvajanje reforme policijske strukture,

D. ker je sporazum predvidel ustanovitev direktorata za prestrukturiranje policije, v katerem bi bili predstavniki vseh ravni upravljanja (države, entitet in kantonov), njegova naloga pa je bila podati predlog za izvršitev reforme, vključno s predlogi za razmejitev novih ozemeljskih enot policije,

E.  ker so ti predlogi nujen predpogoj za sklenitev stabilizacijsko-pridružitvenega sporazuma z Evropsko unijo,

F.  ker je vodstvo Republike Srbske med nedavno predvolilno kampanjo večkrat podalo izjave, v katerih je podvomilo v sporazum o predlagani reformi policije, katerega je predhodno podprlo,

G. ker so predstavniki Republike Srbske med predvolilno kampanjo in v zadnjih mesecih ponovno pozvali k referendumu o neodvisnosti, če bi se pogajanja o prihodnjem statusu Kosova zaključila s pravno in ozemeljsko ločitvijo od Srbije,

H. ker je bil mandat teh predstavnikov sedaj potrjen na splošnih volitvah in so njihove stranke prepričljivo zastopane tako na ravni entitete kot na državni ravni,

I.   ker paket ustavnih sprememb, ki so ga podprli predstavniki večine pomembnejših strank v BiH, vsebuje vrsto predlogov, ki krepijo pristojnosti na državni ravni in odpravljajo nekatere pomanjkljivosti v delovanju zakonodajne in izvršilne veje oblasti v BiH,

J.   ker ti predlogi ne spreminjajo mehanizma veta entitet, čeprav lahko ta mehanizem resno ovira delo parlamenta BiH,

K. ker bi morali različni deli družbe BiH v bližnji prihodnosti začeti s temeljitim razmislekom o tem, kako preseči togo etnično delitev države, da bi lahko reformirali njene strukture ter bi s tem postala prožnejša in združljiva z evropskimi demokracijami,

L.  ker je večina v parlamentu BiH podprla omenjeni paket predlogov sprememb, vendar je bila ta večina za samo dva glasova premajhna, da bi dosegla prag, potreben za sprejetje ustavnih sprememb,

M. ker bi lahko odločitev o prenehanju delovanja urada visokega predstavnika, s cilji povečanja občutka sodelovanja v političnem procesu in pospeševanja procesa sprave med tremi največjimi narodi v BiH, vplivala na stabilnost države ter na hitrost in izid upravnih in ustavnih reform,

N. ker vztrajanje močnih etničnih delitev v BiH kaže na potrebo po bolj celovitem, sodobnem vzgojno-izobraževalnem sistemu v državi, ki ne bo segregacijski,

O. ker bi bilo treba v takšnih razmerah upoštevati izkušnje medetničnih vzgojno-izobraževalnih ustanov, kot so ustanove, ki jih podpira katoliška cerkev v BiH, v katerih se uspešno uporablja nesegregacijski model,

1.  z zaskrbljenostjo opaža, da se zmagovalne stranke na parlamentarnih in predsedniških volitvah, ki so bile nekdaj zmerne stranke, vse bolj zatekajo k radikalnemu in nacionalističnemu izražanju, ki je bilo nekdaj značilno za skrajne politične skupine; poziva stranke, zlasti zmagovalke volitev, naj – ne glede na nekatera nedavna negativna dejanja in izjave – hitro ukrepajo, da bi postavile temelje za okrepljeno BiH, ki se pripravlja na izpolnitev meril, potrebnih za sklenitev in izvajanje stabilizacijsko-pridružitvenega sporazuma, ter na to, da postopoma zaprosi za članstvo v EU;

2.  meni, da je imenovanje novega predsednika sveta ministrov v predstavniškem domu dobrodošel prvi korak na poti do oblikovanja vlade na ravni države in federacije; stranke opozarja, da je to nujno potrebno, da bi bilo mogoče čim prej nadaljevati z delom;

3.  politične voditelje BiH opozarja na nujne in pomembne reforme, ki jih morajo začeti, zlasti v zvezi z državno ustavo, pravosodjem, javno upravo, podjetniškim okoljem, vzgojno-izobraževalnim sektorjem, fitosanitarnim in veterinarskim področjem ter okoljem;

4.  meni, da nedavno predloženi osnutek načrta za izvajanje reforme policijske strukture BiH določa jasno in uravnoteženo razporeditev pristojnosti med državno in lokalno raven, pod pogojem, da država sprejme enotni pravni okvir za policijsko upravo, zagotavlja proračunska sredstva in nadzoruje njihovo porabo, zagotavlja podporne storitve, usklajuje dejavnosti med različnimi organi in ravnmi ter zagotovi strateško usmerjanje, ne da bi kršila nujno avtonomijo lokalnih policijskih enot;

5.  pozdravlja tudi mehanizme, predvidene v omenjenem načrtu, za zagotavljanje preglednosti pri izbiri in imenovanju policijskih načelnikov in policistov ter za spremljanje dejavnosti policijskih sil na državni in lokalni ravni;

6.  meni, da bi moral učinkovit mehanizem spremljanja dopolnjevati pravne določbe za oblikovanje policijske strukture, ki bo ustrezala etnični sestavi prebivalstva BiH;

7.  z zadovoljstvom ugotavlja, da predlagana merila za določitev lokalnih policijskih območij temeljijo na načelih operativne učinkovitosti in trajnosti ter na demografskih, družbenih, gospodarskih in varnostnih dejavnikih, ne pa zgolj na upravnih mejah;

8.  poziva Svet, naj izvaja pritisk na ustrezne oblasti v BiH in zlasti na vlado Republike Srbske, da bi podprle omenjeni načrt, in naj vse stranke spomni, da je reforma policije ključni predpogoj za sklenitev stabilizacijsko-pridružitvenega sporazuma;

9.  pozdravlja dejstvo, da so bosanske vlade in policijske sile na splošno sodelovale z Mednarodnim kazenskim sodiščem za nekdanjo Jugoslavijo, med drugim tudi z omogočanjem dostopa do vojaških arhivov; vendar obsoja neuspeh pri aretaciji vseh vojnih zločincev, ki so še vedno na prostosti na ozemlju države, ter dejstvo, da so v številnih primerih izginili dokumenti, ki bi jih bilo mogoče uporabiti pri preiskavah;

10. poziva politično vodstvo BiH, naj si še naprej prizadeva za celovito sodelovanje z Mednarodnim kazenskim sodiščem za nekdanjo Jugoslavijo in za razbitje mrež, ki podpirajo obtožene vojne zločince;

11. pozdravlja odločitev oblasti Republike Srbske o ustanovitvi posebnega organa z nalogo izboljšanja sodelovanja republike z Mednarodnim kazenskim sodiščem za nekdanjo Jugoslavijo, da bi se izvajal ad hoc akcijski načrt; v zvezi s tem v bližnji prihodnosti pričakuje oprijemljive rezultate v zvezi s prijetjem glavnih ubežnikov;

12. poziva BiH, naj si še naprej prizadeva za izboljšanje svoje gospodarske in davčne politike ter zlasti za okrepitev davčnega usklajevanja, s čimer prispeva k davčni stabilnosti;

13. poziva vodstvo BiH, naj reši vse preostale mejne spore s sosednjimi državami ter zlasti spoštuje in ratificira sporazum o določitvi kopenskih in rečnih meja;

14. voditelje BiH poziva, naj si še naprej prizadevajo za popolno izvajanje dogovorjenih reform javne radiotelevizije;

15. oblasti BiH poziva k čim hitrejšem izvajanju prednostnih nalog, ki so opredeljene v okviru evropskega partnerstva; ponovno opozarja, da splošna politika EU do BiH in celotne regije zahodnega Balkana temelji na jasni perspektivi evropskega povezovanja, kot to določa solunska agenda;

16. meni, da je treba na temelju dosedanjih dosežkov nemudoma ponovno odpreti razpravo o ustavi, ki pa mora vključevati:

§ poglobljeno revizijo mehanizma veta entitet, ki bi ga bilo treba uporabljati le za zadeve, ki spadajo v skupno pristojnost države in entitet,

§ jasne, izčrpne in hkrati ozke razlage pojma "ključnih nacionalnih interesov", da se prepreči vse zlorabe s tem povezanega instrumenta veta, ki so etnično utemeljene in namenjene izključno za obstrukcijo,

§ odločnejšo racionalizacijo upravnih struktur BiH, da se poenostavi in pospeši proces odločanja;

17. meni, da bi bilo treba to razpravo voditi javno, s sodelovanjem civilne družbe ter nacionalnih in mednarodnih strokovnjakov; meni, da mora biti javno mnenje vključeno v ta proces, da vsi potrdijo in priznajo legitimnost končnega izida;

18. poziva parlament BiH, naj preuči možnost ustanovitve odbora s posebno nalogo pripravljanja izčrpnih predlogov za ustavno reformo;

19. meni, da bi morala Evropska unija v okviru delovanja posebnega predstavnika EU igrati vodilno vlogo pri ponovnem začetku razprave o ustavi, zlasti z omogočanjem dialoga med strankami, s podpiranjem pobud za spodbujanje javne razprave ter z zagotavljanjem tehnične pomoči v obliki strokovnega znanja za poslance BiH, ki so neposredno vključeni v to razpravo;

20. je zaskrbljen zaradi etničnih preprek, ki še vedno obstajajo v BiH in ovirajo razvoj nacionalne identitete; meni, da ustavna ureditev iz daytonskega sporazuma otežuje odstranitev teh preprek; opozarja, da je po izkušnjah EU skupna identiteta popolnoma združljiva s spoštovanjem do kulturne in verske tradicije narodov, ki jo sestavljajo;

21. zato meni, da bi bilo treba v zvezi s pomočjo EU – ki se je po fazi obnove osredotočila na pospeševanje sprejetja standardov in predpisov EU – vse večjo pozornost nameniti spopadanju z bremeni iz preteklosti, med drugim z vprašanjem oseb, izginulih med krvavim konfliktom, ter spodbujanju vključevalnega, nediskriminatornega vzgojno-izobraževalnega sistema v Bosni in Hercegovini, utemeljenega na toleranci in spoštovanju različnosti;

22. opozarja, da to v praksi pomeni odpravo ločevanja med različnimi etničnimi skupinami, ki se šolajo v isti ustanovi; razpravo o oblikovanju skupnega šolskega načrta za obvezno šolanje; namenjanje posebne pozornosti načinu poučevanja zgodovine; in boljše stalno usposabljanje učiteljev;

23. poziva Komisijo, naj v okviru novega predpristopnega instrumenta nameni dovolj sredstev za oba omenjena cilja, med drugim s podpiranjem mednarodne komisije za izginule osebe, in poziva Svet, naj prek svojega posebnega predstavnika EU podpre pobude na tem področju; meni, da lahko sedanji sistem vzgoje in izobraževanja predstavlja resno grožnjo za varnost države;

24. meni, da bi bilo v interesu državljanov BiH in bi odražalo njihovo željo izogniti se konfliktom v prihodnosti, če bi se na državni ravni oblikovala nacionalna komisija za resnico in spravo, ki bi morala obravnavati zlorabe iz preteklosti in o njih poročati ter pripraviti priporočila za ukrepe, potrebne za soočanje s to bolečo izkušnjo in preprečevanje, da bi se karkoli podobnega ponovilo;

25. poudarja, da sta vzgoja in izobraževanje osnovni sredstvi sprave; meni, da bi se morala mlada generacija v BiH bi soočiti s preteklostjo in se iz nje naučiti, da je prihodnost v preseganju ločevanja, spodbujanju medsebojnega razumevanja in podpiranju vrednot solidarnosti, tolerance, demokracije, človekovih pravic in enakosti med državljani države, kot so to storili mladi v Evropi po drugi svetovni vojni;

26. v tem kontekstu poziva k uvedbi šolskih delavnic za medetnično vrstniško posredovanje in etnično mešanih razredov, kar je lahko način preseganja uradne in neuradne segregacije v vzgojno-izobraževalnem sistemu BiH;

27. zato svari pred vsakim poskusom, da bi se v BiH oblikovala enoetnična območja; opozarja politike BiH, da mednarodna skupnost ne bo dovoljevala takšnih ukrepov ali politik, ki bi neposredno ali posredno ogrožali večetnični značaj, ozemeljsko celovitost, stabilnost ter enotnost BiH in njenih entitet; poziva visokega predstavnika za BiH, naj še posebej pazi na ta vidik in naj odločneje spodbuja ponovno vključevanje beguncev in razseljenih oseb po celotnem ozemlju BiH, še zlasti v Republiki Srbski, kjer so podatki o vračanju beguncev in razseljenih oseb nezadovoljivi;

28. pozdravlja začetek prvega kroga pogajanj o poenostavitvi vizumskih postopkov med EU in BiH ter pričakuje, da bodo zaključena do junija 2007 in bo tako nov sporazum lahko začel veljati leta 2008; poudarja, da mora biti končni cilj poenostavitev potovanj v EU za vse državljane držav zahodnega Balkana, in poziva Komisijo, naj podpira ta proces, predvsem z ukrepi, usmerjenimi v krepitev policijskega sodelovanja in sodelovanja na področju nadzora meja;

29. pozdravlja vlogo, ki so jo igrale sile Evropske unije v BiH (EUFOR) pri zagotavljanju varnosti v BiH; meni, da je mogoče v dogovoru z oblastmi BiH načrtovati zmanjšanje števila enot, ko bodo vzpostavljena vsa potrebna jamstva;

30. želi pohvaliti delo, ki ga je opravila policijska misija EU pri podpori razvoju sodobnih in učinkovitih policijskih sil v BiH; meni, da bi bilo treba tudi prihodnost te misije obravnavati ob upoštevanju napredka, doseženega pri reformi policije;

31. pozdravlja dejstvo, da je BiH podpisala številne mednarodne konvencije in sprejela več zakonov, namenjenih zagotavljanju in podpiranju pravic žensk; poziva vlado BiH, naj nadaljuje svoja prizadevanja v smeri dejanskega izvajanja načel, določenih v teh mednarodnih in nacionalnih instrumentih;

32. končno, ob upoštevanju negotovosti, ki je še vedno povezana s prihodnostjo BiH, meni, da je zaprtje urada visokega predstavnika prenagljeno; zato poziva svet za uresničevanje miru, naj ponovno preuči svojo odločitev iz junija 2006 in ohrani urad visokega predstavnika z vsemi njegovimi pristojnostmi, kljub temu, da zmanjša njegov obseg; poziva Svet Evropske unije, naj sprejme skupni ukrep za posebnega predstavnika EU v Bosni in Hercegovini za celo leto in naj pogoje tega mandata prilagodi glede na prihodnjo odločitev sveta za uresničevanje miru;

33. poudarja potrebo po enotnosti mednarodne skupnosti v BiH; zato nasprotuje vsem načrtom ločevanja mandatov visokega predstavnika in posebnega predstavnika EU v BiH; obžaluje, da je visokega predstavnika EU/posebnega predstavnika nenehna negotovost glede njegove bodoče vloge prisilila, da je napovedal svoj odstop v juniju letos; poziva Svet, naj nujno doseže dogovor o skupnem stališču glede narave, obsega in trajanja mednarodne prisotnosti v BiH;

34. meni tudi, da mora EU po tem, ko bo svet za uresničevanje miru prenehal delovati, zagotoviti močno in usklajeno podporo BiH, da bo lahko čim prej in kolikor je mogoče temeljito dosegla svoj dolgoročni cilj Evropskega povezovanja;

35. naroči svojemu predsedniku, naj to priporočilo posreduje Svetu za splošne zadeve in v vednost Komisiji, posebnemu predstavniku EU/visokemu predstavniku za Bosno in Hercegovino ter vladam in parlamentom Bosne in Hercegovine, Republike srbske in Federacije Bosne in Hercegovine.

OBRAZLOŽITEV

Obrazložitev bo predstavljena ustno na plenarnem zasedanju.

PREDLOG PRIPOROČILA SVETU (B6 0615/2006) (14.11.2006)

v skladu s členom 114(1) Poslovnika,

ki ga vlaga Doris Pack

v imenu skupine PPE-DE

o Bosni in Hercegovini

Evropski parlament,

–   ob upoštevanju sporazuma o sprejetju temeljnih načel, ki jih je za prenovo policije določila Evropska komisija, in sta ga oktobra lani sklenili entiteti, ki sestavljata Bosno in Hercegovino,

–   ob upoštevanju poznejše odločitve Sveta z dne 25. novembra 2005, da z Bosno in Hercegovino začne pogajanja o stabilizacijsko-pridružitvenem sporazumu,

–   ob upoštevanju sporazuma o številnih spremembah ustave, ki so ga 18. marca 2006 sklenili voditelji najpomembnejših političnih strank v Bosni in Hercegovini,

–   ob upoštevanju sklepa usmerjevalnega odbora sveta za uresničevanje miru, sprejetega junija lani, da se pozove urad visokega predstavnika, naj nemudoma začne priprave na prenehanje delovanja 30. junija 2007, in da se prenehanje delovanja urada ponovno preuči in potrdi v začetku leta 2007, pri čemer se upoštevajo splošne razmere v državi in regiji,

–   ob upoštevanju nedavnih predsedniških in parlamentarnih volitev v Bosni in Hercegovini,

–   ob upoštevanju sklepov o zahodnem Balkanu, ki jih je sprejel Svet za splošne zadeve 16. in 17. oktobra 2006,

–   ob upoštevanju člena 114(1) Poslovnika,

A. ker so se predstavniki dveh entitet sporazumeli, da bi predlagana reforma policije predvidevala prenos vseh proračunskih pristojnosti na državno raven, odstranitev vsakega političnega vmešavanja v delovanje policije ter razmejitev teritorialnih enot po izključno tehničnih in funkcionalnih mejah,

B.  ker je sporazum predvidel ustanovitev direktorata za izvajanje prestrukturiranja policije, v katerem bi bili predstavniki vseh ravni oblasti (države, entitet in kantonov), njegova naloga pa bi bila podati predlog za izvršitev reforme, vključno z razmejitvijo novih ozemeljskih enot,

C. ker bi moral direktorat predložiti svoj predlog do 30. septembra 2006, vendar se tega roka ni držal, ker so predstavniki Republike Srbske zavrnili nadaljnje sodelovanje pri tej zadevi,

D. ker je vodstvo Republike Srbske med kampanjo večkrat podalo izjave, v katerih je podvomilo v predlagano reformo policije in v sporazum, ki so ga stranke dosegle oktobra lani,

E.  ker sta parlamentu Bosne in Hercegovine manjkala samo dva glasova, da bi dosegel potrebno kvalificirano večino za sprejetje predlogov ustavnih sprememb, o katerih so se sporazumele najpomembnejše politične stranke,

F.  ker je bil glavni nasprotnik glasovanja "proti" izvoljen za predsednika Bosne in Hercegovine,

G. ker so predstavniki Republike Srbske med predvolilno kampanjo pozivali k referendumu o neodvisnosti, če bi se pogajanja o prihodnjem statusu Kosova zaključila s pravno in ozemeljsko ločitvijo od Srbije,

H. ker bi lahko odločitev o prenehanju delovanja urada visokega predstavnika vplivala na hitrost upravnih in ustavnih reform, ki so nujen predpogoj za evropsko povezovanje države,

I.   ker je predvolilna kampanja potrdila vztrajanje močnih etničnih delitev v Bosni in Hercegovini ter potrebo države po bolj celovitem, sodobnem vzgojno-izobraževalnem sistemu, ki ne bo segregacijski,

1.  na Svet naslavlja naslednja priporočila:

     a)  pozdravlja poziv Sveta, naj se hitro oblikujejo nove vlade, da se lahko zakonodajne dejavnosti kmalu spet začnejo;

     b)  poziva Svet, naj preko dobrih uslug posebnega predstavnika EU ponovno začne pogovore o zelo potrebni ustavni reformi Bosne in Hercegovine;

     c)  poziva Svet, naj izvaja pritisk na vlado Republike Srbske, da se ta ponovno obveže za delo direktorata za izvajanje reforme policije, in naj vse stranke spomni, da je prestrukturiranje policije ključni predpogoj za sklenitev stabilizacijsko-pridružitvenega sporazuma;

2.  naroči svojemu predsedniku, naj to priporočilo posreduje Svetu za splošne zadeve in v vednost Komisiji, posebnemu predstavniku EU/visokemu predstavniku za Bosno in Hercegovino ter vladam Bosne in Hercegovine, Republike srbske in Federacije Bosne in Hercegovine.

POSTOPEK

Naslov

Predlog priporočila Evropskega parlamenta Svetu o Bosni in Hercegovini

Št. postopka

2006/2290(INI)

Obravnavani predlog(-i) priporočila

B6-0615/2006

 

 

Pristojni odbor
  Datum razglasitve na zasedanju

AFET
12.2.2007

Datum odločitve za pripravo poročila


28.11.2006

Odbori, zaprošeni za mnenje
  Datum razglasitve na zasedanju

 

 

 

 

 

Odbori, ki niso dali mnenja
  Datum sklepa

 

 

 

 

 

Poročevalec/-ka
  Datum imenovanja

Doris Pack
28.11.2006

 

Nadomeščeni/-a poročevalec/-ka

 

 

Obravnava v odboru

19.12.2006

30.1.2007

 

 

 

Datum sprejetja

30.1.2007

Izid končnega glasovanja

+

-

0

62

5

1

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Roberta Alma Anastase, Panagiotis Beglitis, Bastiaan Belder, Marco Cappato, Philip Claeys, Véronique De Keyser, Bronisław Geremek, Maciej Marian Giertych, Ana Maria Gomes, Klaus Hänsch, Jana Hybášková, Anna Ibrisagic, Ioannis Kasoulides, Bogdan Klich, Helmut Kuhne, Joost Lagendijk, Vytautas Landsbergis, Eugen Mihaescu, Emilio Menéndez del Valle, Willy Meyer Pleite, Francisco José Millán Mon, Pasqualina Napoletano, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Baroness Nicholson of Winterbourne, Raimon Obiols i Germà, Vural Öger, Justas Vincas Paleckis, Ioan Mircea Pascu, Tobias Pflüger, João de Deus Pinheiro, Mirosław Mariusz Piotrowski, Bernd Posselt, Michel Rocard, Raül Romeva i Rueda, Libor Rouček, Katrin Saks, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Jacek Saryusz-Wolski, György Schöpflin, Gitte Seeberg, Marek Siwiec, Hannes Swoboda, Konrad Szymański, Antonio Tajani, Charles Tannock, Paavo Väyrynen, Inese Vaidere, Geoffrey Van Orden, Luis Yañez-Barnuevo García, Josef Zieleniec

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Laima Liucija Andrikienė, Robert Atkins, Alexandra Dobolyi, Árpád Duka-Zólyomi, Jaromír Kohlíček, Janusz Onyszkiewicz, Doris Pack, Rihards Pīks, Józef Pinior, Lapo Pistelli, Miguel Portas, Aloyzas Sakalas, Pierre Schapira, Csaba Sándor Tabajdi

Namestniki (člen 178(2)), navzoči pri končnem glasovanju

Hanna Foltyn-Kubicka, Gisela Kallenbach, Leopold Józef Rutowicz, Czesław Adam Siekierski

Datum predložitve

6.2.2007

 

Pripombe (na voljo samo v enem jeziku)