Ziņojums - A6-0034/2007Ziņojums
A6-0034/2007

ZIŅOJUMS par Pamattiesību hartas ievērošanu Komisijas likumdošanas iniciatīvās: Metodoloģija sistemātiskai un stingrai uzraudzībai

12.2.2007 - (2005/2169(INI))

Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja
Referents: Johannes Voggenhuber


Procedūra : 2005/2169(INI)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls :  
A6-0034/2007

EIROPAS PARLAMENTA REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

par Pamattiesību hartas ievērošanu Komisijas likumdošanas iniciatīvās: Metodoloģija sistemātiskai un stingrai uzraudzībai

(2005/2169(INI))

Eiropas Parlaments,

–    ņemot vērā Komisijas paziņojumu par Pamattiesību hartas ievērošanu Komisijas tiesību aktu priekšlikumos (COM(2005)0172),

–    ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienību 6. un 7. pantu,

–    ņemot vērā Eiropas Savienības Pamattiesību hartu[1], kuru pasludināja 2000. gada 7. decembrī Nicā,

–    ņemot vērā 2004. gada 29. oktobrī Romā parakstīto Konstitucionālo līgumu, ar kuru īsteno Pamattiesību hartas klauzulas, tādējādi to padarot tiesiski saistošu,

–    ņemot vērā 2004. gada 20. aprīļa rezolūciju par Komisijas paziņojumu saistībā ar Līguma par Eiropas Savienību 7. pantu — Eiropas Savienības pamatvērtību ievērošana un veicināšana[2],

–    ņemot vērā 2005. gada 26. maija rezolūciju par pamattiesību veicināšanu un aizsardzību — dalībvalstu un Eiropas iestāžu, tostarp Pamattiesību aģentūras, loma[3],

–    ņemot vērā 2005. gada ziņojumu par pamattiesību stāvokli Eiropas Savienībā, kuru sagatavoja ES neatkarīgu speciālistu grupa,

–    ņemot vērā priekšlikumu Padomes regulai, ar kuru izveido Eiropas Savienības Pamattiesību aģentūru (COM(2005)0280 - 2005/0124(CNS)) un priekšlikumu Padomes lēmumam, ar kuru Eiropas Savienības Pamattiesību aģentūrai piešķir pilnvaras veikt pasākumus Līguma par Eiropas Savienību VI sadaļā minētajās jomās (COM(2005)0280 - 2005/0125(CNS)),

–    ņemot vērā Eiropas Komisijas priekšsēdētāja amata kandidāta José Manuel Borroso runu Eiropas Parlamenta 2004. gada 17. novembra plenārsēdē,

–    ņemot vērā Reglamenta 45., 34. un 91. pantu,

–    ņemot vērā Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komitejas ziņojumu un Konstitucionālo jautājumu komitejas atzinumu (A6‑0034/2007),

A.  tā kā Eiropas Savienība balstās brīvības, demokrātijas, cilvēktiesību un pamatbrīvību ievērošanas, kā arī tiesiskuma principos, kuri ir kopēji visām dalībvalstīm (Līguma par Eiropas Savienību 6. pants),

B.   tā kā Parlamentam kā tiešās vēlēšanās ievēlētam Eiropas Savienības pilsoņu priekšstāvim ir aizvien pieaugoša atbildība īstenot šos principus,

C..    tā kā šī atbildība ir daudz lielāka par to, ko pašlaik nosaka līgumi:

- atsevišķu indivīdu tiesības tieši vērsties kādā Eiropas tiesā joprojām ir ļoti ierobežotas[4],

- kopīgu prasību iesniegšana („collective action”) nav iespējama,

- vairākās jomās arī Tiesas pilnvaras ir ierobežotas (sk. EK līguma IV daļu un Līguma par Eiropas Savienību 35. pantu), vai Tiesai pat attiecīgu pilnvaru nav (otrais pīlārs — Līguma par Eiropas Savienību V daļa[5]),

D.     tā kā procedūra, ar kuru pārbauda, vai visi likumdošanas priekšlikumi atbilst Pamattiesību hartai, izriet no tā, ka šo hartu pieņēma Parlaments, Padome, Komisija un visas dalībvalstis, kā arī no Nicas Līguma proklamēšanas ES pilsoņiem 2000. gada 7. decembrī,

E.     atgādinot, ka pamattiesību reāla īstenošana, kā tas izriet no Līguma par Eiropas Savienību 6. panta 2. punkta īstenošanas, joprojām ir atkarīga no tiesu interpretācijas, un tā kā Eiropas Savienības likumdevējam jānodrošina šo tiesību skaidra interpretācija,

F.     atgādinot, ka Parlaments, Padome un Komisija, Nicā 2000. gada 7. decembrī proklamējot Pamattiesību hartu, ir vienojušās par šo tiesību definīcijām un to, ka šīs tiesības konsekvences un labas ticības dēļ ir jāņem vērā Eiropas Savienības tiesību aktu sagatavošanā (sk. iepriekšminēto Komisijas paziņojumu COM(2005)0172),

G.     tā kā no brīža, kad hartā aprakstītās tiesības iekļauj ES tiesību aktos, tās iegūst saistošu raksturu līdz ar tiesību aktiem, kuri balstās šajās tiesībās,

H.     tā kā lielāka nozīme jāpiešķir likumdošanas ierosināšanas procedūras sistemātiskumam, pilnībai, objektivitātei, atklātībai un pārredzamībai, jo diemžēl Pamattiesību harta līdz šim nav bijusi tiesiski saistoša; tā kā tomēr gadu gaitā šī harta ir kļuvusi par atsauces tekstu daudzām Eiropas tiesu iestādēm, piemēram, Pirmās instances tiesai, Tiesai[6], Eiropas Cilvēktiesību tiesai Strasbūrā, kā arī daudzām konstitucionālajām tiesām;

I.      tā kā Eiropas Savienības likumdevējam, veicot iepriekšēju izvērtēšanu par jauno Eiropas Savienības tiesību aktu ietekmi uz pamattiesībām, pārdomu procesā jāiesaista arī valstu likumdevēji, kā arī pilsoniskā sabiedrība, akadēmiskās aprindas un citu starptautisku organizāciju, piemēram, Eiropas Padomes un Apvienoto Nāciju Organizācijas, speciālisti; tā kā šādā veidā Eiropas Savienības likumdevējs veicina tādas kultūras veidošanos, kurā aizvien pieaug pamattiesību nozīme, kā piemēru minot atsevišķu tiesību aktu izstrādi privātās dzīves, ģimenes tiesību un tiesību uz pārredzamību aizsardzības jomā;

J.      tā kā Komisijas priekšlikumā par likumdošanas ierosināšanas procedūras, kuru piemēro no 2001. gada, nostiprināšanu un labāku sabiedrības izpratni par to, ir redzama skaidra virzība izveidot īstu „pamattiesību kultūru” Eiropas Savienībā;

K.     tā kā iepriekš minētajā Komisijas paziņojumā (COM(2005)0172) šī procedūra tomēr ir pārāk iekšēja rakstura, tās kritēriji ir pārāk ierobežojoši, Eiropas Parlamenta loma nav pietiekama un bez ievērības ir atstāti priekšlikumi, piemēram, Lielbritānijas augšnama priekšlikums[7], par dalībvalstu parlamentu integrāciju, kā arī nepieciešamība turpināt dialogu starp Eiropas iestādēm un neatkarīgo organizāciju sadarbību, lai paaugstinātu objektivitāti,

L.     tā kā īstas „pamattiesību kultūras” īstenošanai Eiropas Savienībā ir jāizveido vienota pamattiesību uzraudzības sistēma, kurā jāiekļauj Padome un rezolūcijas par valdību sadarbību,

M.    tā kā „pamattiesību kultūru” veido ne tikai pasīva noteikumu ievērošana, bet arī aktīva to īstenošana un iejaukšanās gadījumos, kad dalībvalstis pamattiesības pārkāpj vai nepietiekami aizsargā,

N.     tā kā šādā pamattiesību pārbaudes vispārējā sistēmā jāparedz gada apspriede, kurā piedalās visas trīs iestādes un dalībvalstu parlamenti, īpaši kad Eiropas Parlaments apkopo panākto virzību un problēmas ES kā brīvības, drošības un tiesiskuma telpas attīstībā,

O.     tā kā saistībā ar šāda veida apspriedi savlaicīgi būtu iespējams izskatīt arī:

–       gada ziņojumu par nākamo Pamattiesību aģentūru,

–       Eiropas Kopienu Komisijas īpašu ziņojumu saistībā ar pārskata ziņojumu par Kopienas tiesību piemērošanu,

–       Padomes ziņojumu par aspektiem, kurus iepriekšējā gadā tā uzskatīja par nozīmīgiem attiecībā uz pamattiesību ievērošanu Eiropas Savienībā un tās dalībvalstīs,

P.     atgādinot, ka šajās gada apspriedēs iestādēm vajadzētu pārbaudīt iespēju pārskatīt tiesību aktus, kuri varētu ierobežot brīvību ievērošanu sabiedrības drošības dēļ;

Q.     tā kā tādi jautājumi kā slepenu cietumu pastāvēšana un CIP nelikumīgi organizētas personu nolaupīšanas terorisma apkarošanas vārdā, lēnā izskatīšana un vairāku valdību sadarbības trūkums vai pasažieru datu izplatīšana bez tiesiska pamata tikai satricina pilsoņu ticību Eiropas iestāžu spējai un vēlmei aizsargāt pamattiesības un sodīt par tiesībpārkāpumiem; tā kā tādi jautājumi kā CIP cietumi un personu nolaupīšanas, lēnā izskatīšana un vairāku valdību sadarbības trūkums vai pasažieru datu izplatīšana un banku kontu datu izplatīšana ar SWIFT palīdzību bez tiesiska pamata tikai satricina pilsoņu ticību Eiropas iestāžu spējai un vēlmei aizsargāt pamattiesības un sodīt par tiesībpārkāpumiem;

1.      norāda uz vēsturisko uzdevumu „īstenot arvien ciešāku Eiropas Savienību” (ES līguma par 1. pants), kā arī sekmēt ne tikai drošības un tiesību, tautsaimniecības un sociālās attīstības instrumentus, bet arī izveidot brīvību garantējošus instrumentus;

2.      uzsver nepieciešamību pārvarēt konstitucionālā procesa krīzi, saglabāt konstitūcijas galvenos panākumus un noteikt, ka harta neapstrīdami ir tiesiski saistoša;

3.      atzinīgi vērtē Komisijas priekšlikumus par procedūras, ar kuru pārbauda, vai likumdošanas priekšlikumos ievēro pamattiesības, nostiprināšanu un labāku sabiedrības izpratni par to, un uzskata, ka šī procedūra ir pirmie pozitīvie rezultāti paredzētajiem pamattiesību aizsardzības pasākumiem, par kuriem 2004. gada 17. novembrī Parlamentu informēja Komisijas priekšsēdētājs José Manuel Borroso, un arī viņa šajā sakarā izveidoto darba grupu rezultāti;

4.      aicina Komisiju padarīt pārredzamāku uzraudzības procesu, kā arī apspriesties ar attiecīgajiem pilsoniskās sabiedrības pārstāvjiem, īpaši tiem, kurus var skart attiecīgais Komisijas priekšlikums;

5.      uzsver, ka Komisija ierosināja „sistemātisku” uzraudzību, kura ir obligāti nepieciešama, lai pilnīgi pārbaudītu katru likumdošanas priekšlikumu un pamatotu rezultātu;

6.      aicina Komisiju pārbaudīt likumdošanas priekšlikumu atbilstību ne tikai Pamattiesību hartai, bet arī visiem Eiropas un starptautiskajiem instrumentiem pamattiesību jomā un tiesībām, kuras izriet no dalībvalstu kopīgajām konstitucionālajām tradīcijām, kā arī Kopienu tiesību vispārējiem principiem;

7.      uzsver, ka tiešām sistemātisku un stingru pamattiesību ievērošanas kontroli veido ne tikai iespējamo kļūdu pārbaude tiesībās, līdzsvarojot personu brīvību ar vispārējo interešu prasībām, bet arī nepieciešamība katrā gadījumā sagatavot politisku analīzi, kurā, izvairoties no līdzsvarošanas kļūdām, sniegtu dažādus tādus risinājumus, kuri sniegtu vislabāko līdzsvaru starp izvirzīto mērķi un pamattiesību ierobežojumiem (pamattiesību optimizācija);

8.      uzskata, ka ir lietderīgi koncentrēt kontroli uz dažādiem pamattiesību aspektiem katrā attiecīgā gadījumā, kā arī uzskata, ka katrs šo tiesību aspekts ir skaidri jāmin apsvērumos;

9.  pauž cerību, ka praktiski un konkrēti var īstenot izklāstīto metodoloģiju, kuru Komisija ir paredzējusi izmantot, lai tiesību aktu priekšlikumu izstrādē piemērotu Eiropas Savienības Pamattiesību hartu;

10. uzskata, ka ir ārkārtīgi svarīgi, lai attiecīgā patstāvīgā ziņojumā, kurš iecerēts šo tiesību ievērošanas juridiskā aspekta izklāstīšanai, būtu novērtēta sistemātiska pamattiesību ievērošanas iekšējā kontrole tiesību aktu priekšlikumu sagatavošanas laikā;

11.    aicina Komisiju pārdomāt savu lēmumu apsvērumus par pamattiesībām iedalīt trijās līdzšinējās kategorijās — ietekme uz tautsaimniecību, sociālo jomu un vidi — un izveidot īpašu kategoriju „Ietekme uz pamattiesībām”, lai nodrošinātu, ka tiek ņemti vērā visi pamattiesību aspekti;

12.    uzsver Komisijas tiesības visā likumdošanas procedūras gaitā attiecīgo priekšlikumu atcelt, iekams to apstiprina Padome, ja tajā ir izmaiņas, kuras apdraud pamattiesības;

13.    noraida Komisijas atrunas par spēkā esamības atcelšanu „pēc atsevišķu gadījumu politiskas pārbaudes”, un atklāti uzsver, ka visos politiskajos apsvērumos pilnīga prioritāte ir pamattiesību un tiesību uz brīvību aizsardzībai;

14.    uzskata, ka procedūra par Pamattiesību hartas ievērošanu jāpiemēro visā likumdošanas komitoloģijas procesā, jānostiprina Parlamenta nostāja, kā arī jāprecizē veidojamās Pamattiesību aģentūras loma un jāsniedz tai vēl lielāks atbalsts;

15.    šajā sakarā paredz grozīt Reglamenta 34. pantu, lai Pilsoņu brīvību komitejai uzticētu pārbaudīt to likumdošanas priekšlikumu, pasākumu un reglamentatīvo normu ietekmi, kuras attiecas uz pamattiesībām, kā arī grozīt Parlamenta reglamenta 91. un 115. pantu, lai Parlamenta lēmumus varētu piemērot arī dalībvalstīs, lai cik iespējams drīz noteiktu to atbildību saskaņā ar ES līguma 6. un 7. pantu;

16.    uzskata, ka, kaut gan pastāv vispārēji apspriežu mehānismi, svarīgi ir labāk iesaistīt ārējas neatkarīgas organizācijas un struktūrvienības, kas pamattiesību problēmas risina sev raksturīgā veidā; šajā nolūkā aicina Komisiju paredzēt īpašu mehānismu, kā apspriesties ar šīm organizācijām un struktūrvienībām tādu tiesību aktu priekšlikumu izstrādes procesā, kuri ietekmē pamattiesības;

17.    aicina Padomi nostiprināt arī pamattiesību sistemātisku uzraudzību valdību sadarbības jomā, publiskot rezultātus, kā arī nodrošināt atbalstu Pamattiesību aģentūrai;

18.    atkārtoti apstiprina, ka Parlaments un pārējās Eiropas Savienības iestādes likumdošanas procesā, kā arī policijas un tiesu iestāžu sadarbības jomā, vajadzības gadījumā un uz brīvprātības pamata var lietderīgi izmantot pamattiesību aģentūras iegūto pieredzi pamattiesību jomā;

19.    atgādina, ka ne līgumi, ne priekšlikums Padomes regulai par Eiropas Savienības Pamattiesību aģentūras izveidi neliedz Parlamentam iespēju lūgt aģentūras palīdzību Līguma par Eiropas Savienību 7. panta īstenošanā; cer, ka Komisija un nākamā aģentūra daudzgadu bāzes programmā, kā arī gada darbības programmā nodrošinās nepieciešamos finanšu resursus un cilvēkresursus, lai aģentūra varētu pienācīgi atbildēt uz Parlamenta lūgumiem saistībā ar to pilnvaru īstenošanu, kuras ir noteiktas Līguma par Eiropas Savienību 7. pantā;

20. uzsver, cik nozīmīgi ir izmantot atbilstīgus saziņas un informācijas dienestus, kas informē pilsoņus un Eiropas iestādes par pamattiesību ievērošanas iekšējo kontroli, kā arī regulāri sagatavot ziņojumus par šo jautājumu.

21.    lūdz dalībvalstu parlamentiem pārbaudīt visu lēmumu un pasākumu atbilstību hartai, īpaši policijas un tiesu iestāžu sadarbības, kā arī kopējās ārpolitikas un drošības politikas jomās, lai skaidri ievērotu hartas nedalāmību un īstenotu pamattiesību sistemātisku un pilnīgu pārbaudi visās Eiropas Savienības politikas jomās;

22.    aicina Padomi un Komisiju saskaņā ar ES līguma 4. pantu un EK līguma 200. un 212. pantu Parlamentam un dalībvalstu parlamentiem iesniegt gada pārskatu par pamattiesību politiku Eiropas Savienībā, kā arī iesaistīties sistemātiskā, atvērtā un pastāvīgā dialogā par pamattiesību ievērošanu Eiropas Savienībā;

23.     aicina Komisiju un Padomi informēt Parlamentu par pārbaudi, kuru veic saistībā ar valstu speciālistu tīkla sagatavotajiem ziņojumiem;

24.    uzdod priekšsēdētājam iesniegt šo rezolūciju Padomei un Komisijai, kā arī dalībvalstu un pievienošanās līgumslēdzējvalstu un kandidātvalstu valdībām un parlamentiem.

  • [1]  OV C 364, 18.12.2000., 1. lpp.
  • [2]  OV C 104 E, 30.4.2004., 408. lpp.
  • [3]  OV C 117 E, 18.5.2006., 242. lpp.
  • [4]  Tiesas 2002. gada 25. jūlija spriedums lietā C-50/00 P, Unión de Pequeños Agricultores / Eiropas Savienības Padomi, Recueil, 2002. g., I–6677. lpp.
  • [5]  Lieta T-338/02, Pirmās instances tiesas 2004. gada 7. jūnija spriedums, Segi un citi pret Eiropas Savienības Padomi; Recuiel; 2004. g., II–1647. lpp.
  • [6]  Eiropas Parlaments pret Eiropas Savienības Padomi, 2006. gada 27. jūnija lieta C-540/03 par trešo valstu piederīgo nepilngadīgo bērnu tiesībām uz ģimenes atkalapvienošanos (Direktīva 2003/86/EK).
  • [7]  Lielbritānijas parlamenta augšpalāta, ES lietu komiteja, sanāksmes ziņojums Nr. 16 2005. gada jūnijā, „Human Rights proofing EU Legislation“, 2005. gada 29. novembrī, 149. punkts.

KonstitucionālO jautājumu komitejaS SNIEGTAIS ATZINUMS (23.11.2006)

Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komitejai

par Pamattiesību hartas ievērošanu Komisijas tiesību aktu iniciatīvās: metodoloģija sistemātiskai un stingrai uzraudzībai
(2005/2169(INI))

Atzinumu sagatavoja: Riccardo Ventre

IEROSINĀJUMI

Konstitucionālo jautājumu komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteju savā rezolūcijas priekšlikumā iekļaut šādus ierosinājumus:

1.  atzinīgi vērtē jauno pieeju, kuru Komisija pieņēmusi attiecībā uz pamattiesību ievērošanu un kura ir lielisks sākuma punkts, lai Eiropas Savienībā nodrošinātu pamattiesību nozīmīgu aizsardzību un pārredzamību;

2.  pauž cerību, ka praktiski un konkrēti var īstenot izklāstīto metodoloģiju, kuru Komisija ir paredzējusi izmantot, lai tiesību aktu priekšlikumu izstrādē piemērotu Eiropas Savienības Pamattiesību hartu;

3.  uzskata, ka atzinīgi vērtējamas ir Komisijas pūles, ko tā veltījusi pamattiesību aizsardzības ievērošanai visā likumdošanas procesā; tomēr uzsver, ka Eiropas Parlaments kā visnozīmīgākā demokrātiskā iestāde ir jāiesaista plašāk, lai pārbaudītu tiesību aktu priekšlikumu atbilstību šajā hartā minētajām tiesībām;

4.  uzskata, ka vairāk jāiesaista parlamentārās komitejas, lai kontrolētu tiesību aktu priekšlikumu atbilstību pamattiesībām; it īpaši ierosina izdarīt grozījumu Eiropas Parlamenta Reglamentā, lai būtu iespējams, ka

- par pamattiesību aizsardzību atbildīgā komiteja visus Komisijas tiesību aktu priekšlikumus iesniedz ietekmes izvērtēšanai, lai noteiktu, kā tie iespaido šajā hartā minētās tiesības;

- vienmēr, kad likumdošanas procesā Parlaments vai kāda no tā parlamentārajām komitejām vērš uzmanību uz problēmu pamattiesību aizsardzībā, šo problēmu uztic uzraudzīt par attiecīgo jautājumu atbildīgajai komitejai, kura nodrošina vajadzīgo koordināciju;

5.  uzsver, ka, kaut gan pastāv vispārēji apspriežu mehānismi, svarīgi ir labāk iesaistīt ārējas neatkarīgas organizācijas un struktūrvienības, kas pamattiesību problēmas risina sev raksturīgā veidā; šajā nolūkā aicina Komisiju paredzēt īpašu mehānismu, kā apspriesties ar šīm organizācijām un struktūrvienībām tādu tiesību aktu priekšlikumu izstrādes procesā, kuri ietekmē pamattiesības;

6.  uzskata, ka jānodrošina iespējas iecerētajai Eiropas Savienības Pamattiesību aģentūrai pēc attiecīgo iestāžu pieprasījuma iesaistīties šajā procesā, sniedzot atzinumus par cilvēktiesību problēmām, kas radušās, sagatavojot tiesību akta priekšlikumu, vai konkrētas likumdošanas procedūras laikā;

7.  atkārto, ka ir svarīgi, lai attiecīgā skaidrojošā ziņojumā, kurš iecerēts šo tiesību ievērošanas juridiskā aspekta izklāstīšanai, būtu novērtēta sistemātiska pamattiesību ievērošanas iekšējā kontrole tiesību aktu priekšlikumu sagatavošanas laikā;

8.  uzsver, cik nozīmīgi ir izmantot atbilstīgus saziņas un informācijas dienestus, kas informē pilsoņus un Eiropas iestādes par pamattiesību ievērošanas iekšējo kontroli, kā arī regulāri sagatavot ziņojumus par šo jautājumu.

PROCEDŪRA

Virsraksts

Pamattiesību hartas ievērošanu Komisijas tiesību aktu iniciatīvās: metodoloģija sistemātiskai un stingrai uzraudzībai

Procedūras Nr.

2005/2169(INI)]

Komiteja, kas atbildīga par jautājumu

LIBE

Atzinumu sniedza
  Datums, kad paziņoja plenārsēdē

AFCO
29.9.2005

Ciešāka sadarbība – datums, kad paziņoja plenārsēdē

 

Atzinumu sagatavoja
  Iecelšanas datums

Riccardo Ventre
17.11.2005

Aizstātais(-ā) atzinuma sagatavotājs(-a)

 

Izskatīšana komitejā

21.2.2006

20.3.2006

11.7.2006

22.11.2006

 

Pieņemšanas datums

23.11.2006

Galīgā balsojuma rezultāti

+ :

– :

0 :

11
2
0

Deputāti, kas bija klāt galīgajā balsojumā

Richard Corbett, Panayiotis Demetriou, Andrew Duff, Maria da Assunção Esteves, Ingo Friedrich, Daniel Hannan, Jo Leinen, Íñigo Méndez de Vigo, Marie-Line Reynaud, Alexander Stubb

Aizstājējs(-i), kas bija klāt galīgajā balsojumā

Ashley Mote, Gérard Onesta, Georgios Papastamkos

Aizstājējs(-i) (178. panta 2. punkts), kas bija klāt galīgajā balsojumā

 

Piezīmes (šī informācija pieejama tikai vienā valodā)

 

PROCEDŪRA

Virsraksts

Pamattiesību hartas ievērošanu Komisijas tiesību aktu iniciatīvās: metodoloģija sistemātiskai un stingrai uzraudzībai

Procedūras numurs

2005/2169(INI)

Komiteja, kas atbildīga par jautājumu
  Datums, kad plenārsēdē paziņoja par atļaujas saņemšanu

LIBE

29.9.2005

Komiteja(-s), kurai(-ām) lūdza sniegt atzinumu
  Datums, kad paziņoja plenārsēdē

AFCO

29.9.2005

 

 

 

 

Atzinumu nav sniegusi
  Lēmuma datums

 

 

 

 

 

Ciešāka sadarbība
  Datums, kad paziņoja plenārsēdē

 

 

 

 

 

Referents(-e/-i/-es)
  Iecelšanas datums

Johannes Voggenhuber

12.7.2005

 

Aizstātais(-ā/-ie/-ās) referents(-e/-i/-es)

 

 

Izskatīšana komitejā

4.10.2005

24.1.2006

22.2.2006

1.6.2006

22.11.2006

Pieņemšanas datums

1.2.2007

Galīgā balsojuma rezultāti

+:

–:

0:

37

6

0

Deputāti, kas bija klāt galīgajā balsojumā

Alexander Alvaro, Alfredo Antoniozzi, Edit Bauer, Mario Borghezio, Philip Bradbourn, Mihael Brejc, Michael Cashman, Mladen Petrov Chervenyakov, Carlos Coelho, Fausto Correia, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Konstantin Dimitrov, Kinga Gál, Patrick Gaubert, Adeline Hazan, Jeanine Hennis-Plasschaert, Ewa Klamt, Roger Knapman, Magda Kósáné Kovács, Barbara Kudrycka, Henrik Lax, Kartika Tamara Liotard, Sarah Ludford, Dan Mihalache, Javier Moreno Sánchez, Martine Roure, Søren Bo Søndergaard, Inger Segelström, Károly Ferenc Szabó, Adina-Ioana Vălean, Ioannis Varvitsiotis, Manfred Weber, Stefano Zappalà, Tatjana Ždanoka

Aizstājējs(-a/-i/-as), kas bija klāt galīgajā balsojumā

Simon Busuttil, Giuseppe Castiglione, Genowefa Grabowska, Sophia in 't Veld, Tchetin Kazak, Marian-Jean Marinescu, Radu Podgorean, Eva-Britt Svensson, Johannes Voggenhuber

Aizstājējs(-a/-i/-as) (178. panta 2. punkts), kas bija klāt galīgajā balsojumā

 

Iesniegšanas datums

12.2.2007

Piezīmes (informācija pieejama tikai vienā valodā)