ZPRÁVA o místních orgánech a rozvojové spolupráci

1. 3. 2007 - (2006/2235(INI))

Výbor pro rozvoj
Zpravodaj: Pierre Schapira

Postup : 2006/2235(INI)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu :  
A6-0039/2007

NÁVRH USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o místních orgánech a rozvojové spolupráci

(2006/2235(INI))

Evropský parlament,

–    s ohledem na článek 179 Smlouvy o ES,

–    s ohledem na společné prohlášení Rady a zástupců vlád členských států zasedajících v Radě, Evropského parlamentu a Komise o rozvojové politice Evropské unie: „Evropský konsensus“[1] ze dne 20. prosince 2005, které považuje vlastní odpovědnost a partnerství za první společnou zásadu, zavazuje se podporovat decentralizaci a řádnou správu věcí veřejných a podporuje „zvýšené zapojení místních orgánů“,

–    s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. ... ze dne 12. prosince 2006 o zřízení nástroje pro financování rozvojové a hospodářské spolupráce 2004/0220(COD)[2];

–    s ohledem na dohodu o partnerství mezi africkými, karibskými a tichomořskými státy na jedné straně a Evropským společenstvím a jeho členskými státy na straně druhé, podepsanou v Cotonou dne 23. června 2000[3], která byla změněna dohodou, kterou se mění Dohoda o partnerství, podepsanou v Lucemburku dne 25. června 2005[4] („Dohoda z Cotonou“), a zejména s ohledem na články 4, 28, čl. 30 odst. 2, čl. 43 odst. 4 a čl. 58 odst. 2 této dohody,

–    s ohledem na Listinu Kongresu evropských místních a regionálních orgánů, která byla přijata Výborem ministrů Rady Evropy dne 14. ledna 1994 na 506. schůzi zástupců ministrů,

–    s ohledem na sdělení Komise Radě, Evropskému parlamentu, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů ze dne 25. ledna 2006 nazvané: Tematický program „Nestátní subjekty a místní orgány v rámci rozvoje“, které opět konstatuje, že místní orgány jsou plnoprávnými subjekty rozvoje a navrhuje zapojit je „do rozvojového procesu, a to i prostřednictvím dialogu a finanční podpory“ (KOM(2006)0019),

–    s ohledem na sdělení Komise Radě, Evropskému parlamentu a Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru: „Strategie EU pro Afriku: K Evropsko-africkému paktu zaměřenému na urychlení rozvoje Afriky“ ze dne 12. října 2005, které přijala Evropská rada ve dnech 15.–16. prosince 2005 a v němž se Komise zavázala podporovat decentralizaci a posílení kapacit místních orgánů a zdůraznila strategický význam partnerství a spolupráce mezi evropskými a africkými městy a obcemi, s cílem podpořit splnění rozvojových cílů tisíciletí a pomoci vytvořit podmínky nutné pro jejich dosažení (KOM(2005)0489),

      s ohledem na sdělení Komise Radě, Evropskému parlamentu a Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru ze dne 20. října 2003 o správě věcí veřejných a rozvoji, které považuje řádnou správu věcí veřejných za jednu z priorit evropské spolupráce (KOM(2003)0615),

–    s ohledem na orientační zprávu Komise útvarům GŘ DEV a delegacím ve státech AKT, ALA (asijské a latinskoamerické rozvojové země), ve státech středomořské oblasti a v zemích střední a východní Evropy ze dne 23. prosince 1999 (DEV/1424/2000), která podporuje „vyšší účast decentralizovaných subjektů na vypracování politik a plánování“ a navrhuje vypracovat soubor pokynů určený delegacím ve všech rozvojových zemích,

–    s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1659/98 ze dne 17. července 1998 o decentralizované spolupráci[5], změněné nařízeními (ES) 955/2002[6] a 625/2004[7],

–    s ohledem na rozpočtovou položku B76002 nazvanou „decentralizovaná spolupráce“, která má podporovat tento přístup ve všech rozvojových zemích,

–    s ohledem na stanovisko Výboru regionů ze dne 16. listopadu 2005 k tématu „Decentralizovaná spolupráce v reformě rozvojové politiky EU“ (CdR 224/2005),

–    s ohledem na závěrečné prohlášení představitelů států a vlád na šedesátém zasedání Valného shromáždění OSN v září 2005 o rozvojových cílech tisíciletí, které zdůrazňuje „významnou úlohu místních orgánů v uskutečňování [...] rozvojových cílů tisíciletí“,

–    s ohledem na zprávu A/59/354, kterou předložil generální tajemník OSN na 59. zasedání Valného shromáždění OSN dne 13. září 2004 a která považuje místní orgány a celosvětové sítě místních orgánů, zejména organizaci United Cities and Local Governments – UCGL („Spojená města a místní samosprávy“), za jednoho z hlavních partnerů OSN pro otázky rozvoje a humanitární otázky na místní úrovni,

–    s ohledem na závěrečné prohlášení ministrů a zástupců vlád na čtvrtém Světovém fóru o vodě (Mexico City 16.–22. března 2006), které považuje účinnou spolupráci s místními orgány za klíčovou, pokud máme v úmyslu řešit problémy a dosáhnout rozvojových cílů tisíciletí v oblasti vody,

–    s ohledem na deklaraci Světového summitu o udržitelném rozvoji, který se konal v Johannesburgu (ve dnech 26. srpna až 4. září 2002), která považuje posílení významu a kapacit místních orgánů za nezbytnou podmínku pro zajištění udržitelného rozvoje,

–    s ohledem na závěrečné prohlášení konference Habitat II v Istanbulu (červen 1996), podle kterého jsou místní orgány nejbližšími partnery příslušných států při uskutečňování Agendy OSN o lidských sídlech,

–    s ohledem na deklaraci druhého Světového summitu Země v Rio de Janeiru (13.–14. června 1992), která zdůrazňuje význam místních orgánů pro uskutečňování Agendy 21,

–    s ohledem na deklaraci přijatou na Ustavujícím kongresu UCGL, který se konal v květnu 2004 v Paříži, v níž se tři tisíce starostů a místních zastupitelů z celého světa zavázalo uskutečňovat rozvojové cíle tisíciletí na místní úrovni a usilovat o posílení samosprávy a demokracie na místní úrovni, stejně jako o spolupráci mezi městy ve prospěch rozvoje,

–   s ohledem na závěrečnou deklaraci Generálního sněmu Rady evropských obcí a regionů, který se konal dne 12. května 2006 v Innsbrucku, a kapitolu „Od místního ke globálnímu“ této deklarace, která zdůrazňuje roli Evropy a místních orgánů ve světě,

–   s ohledem na článek 45 jednacího řádu,

–   s ohledem na zprávu Výboru pro rozvoj (A6‑0039/2007),

Odborné znalosti a přínos místních orgánů ve prospěch rozvojové spolupráce

A.  vzhledem k tomu, že uskutečňování rozvojových cílů tisíciletí je jednou z priorit Evropské unie a dále vzhledem k tomu, že prvořadou úlohu obcí v uskutečňování těchto cílů uznává OSN a zejména generální tajemník OSN, který v průběhu Summitu tisíciletí v roce 2005 prohlásil: „Jak můžeme doufat, že dosáhneme rozvojových cílů tisíciletí, aniž bychom učinili pokrok v takových oblastech, jako je vzdělávání, boj proti hladu, zdravotnictví, přístup k vodě, hygienické podmínky a rovnost mužů a žen? Města a místní orgány hrají ve všech těchto oblastech klíčovou roli. Ačkoli jsou naše cíle celosvětové, jsou nejúčinnější právě na místní úrovni“,

B.   vzhledem k tomu, že v současnosti by bylo potřeba 110 let k tomu, aby bylo dosaženo rozvojových cílů tisíciletí, které byly stanoveny pro rok 2015, a dále vzhledem k tomu, že EU by měla považovat zkušenost místních orgánů v různých oblastech rozvoje, jako je vodohospodářství, boj proti AIDS, politika rovnosti mužů a žen, nakládání s odpady, sociální soudržnost a místní hospodářský rozvoj, za přínos nezbytný k uskutečňování rozvojových cílů tisíciletí,

C.  vzhledem k tomu, že každé dítě má právo na to, aby bylo při narození zapsáno na matričním úřadě, a s ohledem na významnou úlohu místních orgánů, která jim v této souvislosti připadá, a na přímou spojitost mezi touto praxí a dodržováním příslušných norem v oblasti lidských práv, které chrání děti před pracovním vykořisťováním,

D.  vzhledem k tomu, že řádná správa věcí veřejných je další prioritou EU a vzhledem k tomu, že demokracie na místní úrovni a decentralizace jsou podle výše uvedeného Evropského konsensu pro rozvoj nepostradatelnými prvky demokratické správy věcí veřejných,

E.   vzhledem k tomu, že za 20 let bude 60 % obyvatel světa bydlet ve městech, která mají tudíž významnou úlohu ve zlepšování životních podmínek nejpotřebnějších obyvatel,

F.   vzhledem k tomu, že místní orgány na celém světě potřebují získat zkušenosti prostřednictvím:

- projektů bilaterální spolupráce na místní úrovni, které jsou financovány nebo podporovány buď přímo evropskými místními orgány nebo ve spolupráci s obcemi jižních států a které trvají již více než 30 let,

- projektů bilaterální spolupráce na místní úrovni, které financuje EU v rámci programů URB-AL (Latinská Amerika), Asia-URBS a v menší míře v rámci programů MEDA (jižní Středomoří), ACCESS (střední a východní Evropa), TACIS (východní Evropa a střední Asie) a CARDS (Balkán), stejně jako v rámci víceletého programu mikroprojektů ve státech AKT,

- národních nebo regionálních programů spolupráce, které podporují decentralizaci nebo místní rozvoj a jejichž subjekty jsou místní orgány nebo jejich sdružení, a to za podpory EU a dalších poskytovatelů finanční pomoci (OSN, bilaterálních agentur, Světové banky nebo regionálních rozvojových bank atd.),

G.  vzhledem k tomu, že místní orgány mají nezbytnou politickou legitimitu, know-how, zkušenosti ze správy místních záležitostí, a možnost zapojit rovněž ostatní subjekty na místní úrovni,

H.  vzhledem k tomu, že ačkoli revidovaná Dohoda z Cotonou a Evropský konsensus o rozvoji považují účast místních orgánů na rozvoji za významnou, nebyl dosud zaveden žádný stálý mechanismus, který by zajišťoval účast těchto subjektů na dialogu s Komisí v Evropě a v rámci rozvojových zemí; vzhledem k tomu, že tento mechanismu existuje v případě nestátních subjektů,

V Evropě

I.    vzhledem k tomu, že místní orgány již dlouhou dobu aktivně působí v oblasti rozvojové pomoci a mají v této oblasti potřebné znalosti: již více než třicet let působí ve všech odvětvích rozvoje měst a v oblasti venkova a jejich činnost stále narůstá, rozrůzňuje se, čímž vzniká síť na podporu solidarity, která pokrývá všech pět světadílů; vzhledem k tomu, že v současnosti je tato činnost velmi často podporována a financována jednotlivými státy,

J.    vzhledem k tomu, že národní a regionální sdružení evropských místních orgánů hrají stále významnější úlohu, pokud jde o informace, posilování kapacit a dialog, a mohou se tak stát „privilegovanými prostředníky“, kteří umožní EU a dalším rozvojovým partnerům zajistit účast místních orgánů, které zastupují v dialogu s Komisí v rámci Evropy,

K.  vzhledem k tomu, že evropské místní orgány a jejich sdružení mají rozhodující úlohu v informování veřejnosti a jejím zapojení v EU na místním základě, a tím v přímém zapojení občanů; vzhledem k tomu, že tato skutečnost přispívá k přijetí hodnot solidarity a rozvojové pomoci, jak dokazuje „Kampaň měst pro tisíciletí“ vyhlášená UCGL za podpory OSN v červenci 2005; vzhledem k tomu, že v rámci evropské sekce UCGL usiluje od dubna 2006 Rada evropských samospráv a regionů o zapojení evropských měst do podpory a uskutečňování rozvojových cílů tisíciletí,

L.   vzhledem k tomu, že místní plány a programy zaměřené na zvyšování povědomí o rozvojových činnostech, které vypracovává stále více obcí a regionů, neobsahují pouze jednorázové činnosti, ale naopak, stanovují komplexní program vzdělávání a informování obyvatel na místní úrovni,

M.  vzhledem k tomu, že místní orgány jsou klíčovými subjekty rozvoje a mohou povzbuzovat a koordinovat hospodářské a sociální subjekty na místní úrovni,

N.  vzhledem k tomu, že spolupráci mezi evropskými městy a městy států Jihu EU v současnosti finančně nepodporuje, přičemž spolupráce mezi evropskými městy a jejich partnery ze států Jihu je stále častější,

O.  vzhledem k tomu, že v Evropě v oblasti rozvojové spolupráce hrají významnou úlohu osoby pocházející z přistěhovaleckých kruhů, a vzhledem k jejich přínosu spojenému s potenciálem, který přinášejí, s jejich odbornými znalostmi a s blízkým vztahem k zemi původu; vzhledem k tomu, že v této souvislosti představuje decentralizovaná spolupráce přednostní a přiměřenou oblast působení organizací činných na poli mezinárodní solidarity, které vycházejí z přistěhovaleckých kruhů a zaměřují se jak na činnosti prováděné v jejich zemích původu, tak na vzdělávací rozvojové a informační projekty v hostitelské zemi,

V rozvojových zemích

P.   vzhledem k tomu, že „decentralizovaná spolupráce“ tak, jak ji definuje Evropská unie po 4. schůzce v Lomé, dokazuje vůli nerozhodovat napříště o pomoci poskytované rozvojovým zemím pouze na základě jednání s třetími zeměmi, ale zapojit do politického rozhodování a uskutečňování pomoci rovněž místní orgány tak, aby tato pomoc byla účinnější a lépe fungovala; vzhledem k tomu, že na základě očekávání obyvatel je třeba trvale změnit způsoby evropské spolupráce, aby projekty lépe odpovídaly skutečným potřebám,

Q.  vzhledem k tomu, že předpokladem aktivní účasti a přizpůsobení rozvojových politik, které jsou prioritními zásadami EU, je zapojení místních orgánů, neboť jejich územní rozmístění jim umožňuje uplatňovat politiku blízkou občanům a navázat na každodenní očekávání místních obyvatel, a to zejména v nejvzdálenějších oblastech,

R.   vzhledem k tomu, že obce mají zkušenost přímo z terénu ve všech rozvojových zemích, pokud jde o tak různá odvětví, jako je čištění odpadních vod, vzdělávání, zdravotnictví, bydlení, širší zastoupení žen v rozhodujících orgánech na místní úrovni, informování o drogách, řízení cestovního ruchu, uchování historického bohatství měst, rozvíjení služeb ve zdravotnictví na místní úrovni, rozvod vody, hromadná doprava,

S.   vzhledem k tomu, že decentralizace a státní reformy, které probíhají ve většině regionů na světě, vedou k tomu, že místní orgány se stávají svébytnou oblastí státní správy, která má zároveň zastupitelskou povahu a nabývá novou odpovědnost ve velmi různorodých oblastech politického působení, které mají zásadní význam pro boj proti chudobě a dosažení rozvojových cílů tisíciletí, k nimž patří například poskytování základní zdravotní péče, dodávky vody, čištění odpadních vod, přístup ke vzdělání, ochrana životního prostředí, místní hospodářský rozvoj, prevence HIV/AIDS, rovnost žen a mužů,

T.   vzhledem k tomu, že zapojení obcí může přispět k posílení demokracie na místní úrovni a k demokratizaci řízení pomoci na místní úrovni, vzhledem k úloze, kterou mohou v této souvislosti hrát národní sdružení místních orgánů v státech Jihu,

U.  vzhledem k tomu, že místní orgány tam, kde je jejich legitimita podložena výsledkem voleb, zaujímají strategické místo mezi vládou daného státu a občanskou společností, což z nich činí ideálního prostředníka, který může podporovat dohodu jednotlivých rozvojových partnerů, která je nezbytná pro účinnou a koordinovanou pomoc,

V.  vzhledem k tomu, že místní orgány mohou díky tomu, že jsou blíže konkrétnímu území než stát nebo mezinárodní poskytovatelé pomoci, poskytovat specifický přínos a lépe hodnotit místní dopad národních a mezinárodních rozvojových strategií, což jim umožňuje poskytovat pomoc, která lépe odpovídá zvláštním rysům území, které spravují,

W. vzhledem k tomu, že místní orgány by s přiměřenými prostředky mohly představovat pevný rámec umožňující novým subjektům vyjádřit své hledisko, vytvořit strukturu a přizpůsobit se požadavkům evropského partnerství,

X.  vzhledem k tomu, že konkrétní znalosti místních orgánů z území, které spravují, z nich činí hybnou sílu boje proti chudobě a nerovnosti,

Y.  vzhledem k tomu, že například v latinskoamerickém regionu velmi rychlý rozvoj urbanizace činí z politik rozvoje měst nejdůležitější část rozvoje a z měst a velkoměst přednostní partnery vlád pro řešení hlavních sociálních problémů (migrace, mládež, chudoba, pracovní místa),

Z.   dále vzhledem k tomu, že je třeba podporovat dialog mezi místními orgány a nestátními subjekty směřující k vypracování a uplatnění zásahů ve prospěch místního rozvoje financovaných ES,

AA. vzhledem k tomu, že účast místních orgánů rozvojových zemí předpokládá, že dojde k přijetí strategií rozvojové spolupráce, což mimo jiné vyžaduje posílení přístupu těchto orgánů k informacím, posílení jejich organizace a mechanismů zastupování, jejich schopnosti vést dialog a předkládat návrhy týkající se rozvojových politik, posílení jejich účasti v národních, regionálních a mezinárodních orgánech, které vedou dialog a usilují o součinnost,

AB. vzhledem k úloze, kterou může hrát UCGL při stanovení a předkládání potřeb obcí rozvojových zemí,

AC. vzhledem k tomu, že navzdory těmto znalostem v oblasti rozvoje je dosud úloha místních orgánů v rozvoji podceňována a nedostatečně využívána,

Poskytnout místním orgánům prostředky, aby mohly hrát významnější úlohu při uskutečňování rozvojových cílů tisíciletí

1.   připomíná, že Komise již dlouhou dobu vyvíjí úsilí o to, aby místní orgány měly úlohu plnoprávného partnera v rozvojové pomoci, přičemž posledními závazky jsou: v případě AKT Dohoda z Cotonou; pro všechny rozvojové země morální podpora obsažená v Evropském konsensu pro rozvoj z roku 2005;

2.   považuje zapojení místních orgánů do rozvojových politik za nezbytnou podmínku dosažení rozvojových cílů tisíciletí a zajištění řádné správy věcí veřejných; domnívá se, že přijetí rozvojových politik je významným krokem k větší transparentnosti a demokracii v rozvojové pomoci, který umožňuje vycházet ze skutečných potřeb příjemců a vypracovat účinnější a funkčnější projekty a programy;

3.   zdůrazňuje význam partnerství Sever–Jih a Jih–Jih na úrovni místních orgánů a sdružení, jež je zastupují, které přispívá k posílení řádné správy věcí veřejných a k uskutečňování rozvojových cílů tisíciletí;

4.   žádá Komisi, aby podporovala a posilovala přímou spolupráci evropských místních orgánů a jejich mezinárodních partnerů; žádá zejména, aby byla zajištěna další existence a finanční prostředky pro sítě solidarity, které byly vytvořeny v rámci programů URB–AL, Asia–URBS a jiných a které by měly skončit nejpozději v roce 2007, přičemž představují závazky vůči obyvatelům;

5.   zdůrazňuje, že zásady vlastní odpovědnosti, účasti a řádné správy věcí veřejných vyžaduje účast mnoha subjektů nebo různých rozvojových partnerů, ať jde o třetí země, místní orgány nebo o nestátní subjekty, které se navzájem doplňují a působí ve vzájemném souladu;

6.   zdůrazňuje, že místní orgány musí zapojit ostatní místní subjekty (univerzity, sociální činitele, nevládní rozvojové organizace, podniky atd.) a podněcovat účast občanů na veřejném životě;

7.   vyzývá místní subjekty, aby při dohledu nad průmyslem a zemědělstvím spolupracovaly s mezinárodními organizacemi s cílem zabránit dětské práci   a spolupracovat při výstavbě a údržbě vhodných školních zařízení s kvalifikovaným učitelským sborem a bezplatnou dopravou a stravou, aby byla všem dětem umožněna školní docházka;

8.   nicméně vzhledem k tomu, že je nezbytné rozlišit zvláštní povahu místních orgánů ve srovnání s „nestátními subjekty“: působnost, legitimitu a demokratickou kontrolu, zkušenost v oblasti řízení místních záležitostí, zapojení do provádění veřejných politik;

9.   vítá politické uznání a zvláštní prostředky, které místním orgánům poskytuje výše uvedený nástroj rozvojové spolupráce: a) místní orgány jsou zapojovány do přípravy strategií spolupráce rozvojových zemí, vypracování geografických a tematických programů, jejich uskutečňování a hodnocení; b) až 15 % prostředků tematického programu pro „nestátní subjekty a místní orgány“ může být přiděleno přímo místním orgánům; c) evropské místní orgány budou zapojeny do strukturovaného politického dialogu s orgány Evropské unie a dalšími subjekty rozvoje Severu;

10. žádá Komisi, aby v budoucích nástrojích financování rozvojové pomoci a v přijímaných legislativních textech zmiňovala úlohu místních orgánů a sdružení, která je zastupují, jakožto „politických partnerů“ a aby zajistila jejich účast ve všech fázích procesu spolupráce a zajistila rovněž přímý přístup místních orgánů k evropským finančním prostředkům;

11. žádá Komisi, aby v rámci strategických dokumentů jednotlivých zemí upřesnila způsob a mechanismy lepšího zapojení místních orgánů, jejich reprezentativních sdružení a partnerů občanské společnosti ve všech fázích procesu spolupráce (dialog a vypracování strategických dokumentů, plánování, provádění, revize, hodnocení) a aby delegace ES byly o nich informovány a zajistily jejich uplatňování;

12. vyzývá Komisi a Radu, aby při vymezování strategií a provádění rozvojových politik uznaly sdružení místních orgánů jižních států jako účinné spojnice mezi místními orgány na jedné straně a vládami členských států a EU na straně druhé;

13. lituje, že v rozvojových zemích, včetně států AKT, jsou obce dosud zapojovány pouze do realizace projektů a nikoli do vytváření rozvojových politik, a to přes revizi Dohody z Cotonou, která pokládá politický dialog s místními orgány za jeden z klíčových prvků partnerství; zavazuje se proto provádět se sdruženími volených zástupců důkladný politický dohled nad prováděním nástroje pro rozvojovou spolupráci, jak v EU, tak v rozvojových zemích, zejména přezkoumáním strategických dokumentů jednotlivých zemí, a informovat místní orgány o nových příležitostech a v případě, že se místní orgány setkají s obtížemi, předat tuto informaci Komisi;

14. zdůrazňuje v tomto ohledu, že výše uvedená orientační zpráva Komise ze dne 23. prosince 1999 navrhuje hlavní směry pro posílení operativnosti; tyto pokyny jsou určeny delegacím ve všech rozvojových zemích a vysvětluje, jakým způsobem zapojit místní orgány a nestátní subjekty do jednotlivých etap procesu spolupráce; žádá „vyšší účast decentralizovaných subjektů při vypracování politik a plánování“ a představuje vhodný základ pro zavádění nových rozvojových nástrojů;

15. vítá skutečnost, že Komise ve svém výše uvedeném sdělení ze dne 25. ledna 2006 uvádí, že místní orgány jsou plnohodnotnými činiteli rozvoje a zamýšlí „zapojit nestátní subjekty a místní orgány do rozvojového procesu, a to i prostřednictvím dialogu a finanční podpory“; zdůrazňuje, že podle nových ustanovení nástroje pro rozvojovou spolupráci je třeba tyto orgány zapojit do přípravy národních strategií a geografických plánů, neboť zde jsou definovány hlavní politické směry evropské spolupráce; lituje proto, že v tomto sdělení Evropská komise omezuje možnost účasti místních orgánů a považuje ji podle zásady subsidiarity a vzhledem ke geografickým plánům za podružnou; domnívá se proto, že spolupráce místních orgánů s centrální vládou posílí účinnost rozvojové pomoci a umožní účinněji využít vyčleněné prostředky a zajistí, aby se pomoc dostala k těm nejpotřebnějším;

16. zdůrazňuje nutnost navázat stálý dialog a zavést průběžné konzultace mezi EU a místními orgány a sdruženími, jež je zastupují, a to na všech úrovních – národní, regionální, světové – zejména jejich přidružením jako pozorovatelů k subjektům, jež se účastní dialogu mezi EU a partnerskými státy, jako je Smíšené parlamentní shromáždění, Rada ministrů AKT-EU, obdobně jako je tomu u nestátních subjektů;

17. žádá, aby místním orgánům a sdružením, jež je zastupují, bylo poskytnuto odpovídající přímé financování: a) na jedné straně v rámci geografických plánů nástroje pro rozvojovou spolupráci vzhledem k jejich úloze v místní správě a k významu jejich účasti pro dosažení rozvojových cílů tisíciletí; b) na druhé straně v rámci tematického programu „Nestátní subjekty a místní orgány“, posílit jejich kapacitu vést dialog a zapojit se do procesu spolupráce (organizace a zastupování, vytvoření konzultačních mechanismů, dialogu a lobby) jak v Evropě, tak v rozvojových zemích, které potřebují finanční podporu, která by lépe odpovídala jejich novým povinnostem;

18. žádá proto Komisi, aby přezkoumala nadcházející rozvojové nástroje v letech 2008/2009 s cílem:

- zajistit, že se decentralizace a činnost místních orgánů stane oblastí, do níž bude soustředěna pomoc ze strany EU pro rozvojové země,

-  dohlédnout na to, aby se významný podíl rozpočtové pomoci EU na zeměpisné programy pro rozvojové země přiděloval přímo místním orgánům v konzultaci s centrálními vládami s cílem zlepšit řízení pomoci v rozvojových zemích, posílit demokracii na místní úrovni a zlepšit přístup obyvatel k evropským fondům v souladu se zásadami Evropského konsensu pro rozvoj

- navýšit rozpočtovou položku tematického programu o „nestátních subjektech a místních orgánech“ vzhledem ke komplexní úloze, kterou hrají v úsilí o dosažení rozvojových cílů tisíciletí, zejména vzhledem k úloze místních orgánů při poskytování místních veřejných služeb;

    urychlit poskytování podpory pro budování kapacit místních samospráv zemí AKT a předávání informací podle dohody z Cotonou, především prostřednictvím platformy místních vlád zemí AKT a členství v této platformě, včetně bezodkladné realizace nabídky financování, která byla v říjnu 2003 podpořena výborem velvyslanců zemí AKT;

    tam, kde není decentralizace klíčová, podpořit akce místních orgánů prostřednictvím pomoci decentralizační politice země, pokud jde o kapacity, dostupnost prostředků, rozpočtovou podporu, právní podporu a jiné formy podpory;

    zavést mechanismy na rozšíření odvětvové pomoci na celé území, aby mohly místní orgány hrát úlohu, jež jim přísluší podle decentralizačních zákonů, neboť místní orgány jsou pro provádění odvětvových programů přínosem, zejména v oblasti zdravotní péče, vzdělávání a základních veřejných služeb, z nichž jsou však v současné době často vyloučeny;

19. zdůrazňuje význam strukturovaného dialogu mezi evropskými místními orgány a institucemi a orgány Společenství, jak jej definuje nástroj pro rozvojovou spolupráci, s cílem poskytnout evropským místním orgánům rámec pro účinnou spolupráci a dialog s institucemi a dalšími činiteli rozvoje;

20. žádá Komisi, aby navázala partnerství s platformou sdružení zastupujících místní orgány činné v oblasti spolupráce, jež vychází ze vzoru Evropské konfederace nevládních organizací pro pomoc a rozvoj (CONCORD), aby byl usnadněn dialog a spolupráce s evropskými institucemi, koordinována spolupráce mezi místními orgány a poskytována pomoc místním orgánům při provádění rozvojových politik, a zejména aby byly posíleny kapacity jejích členů;

21. žádá Komisi, aby ve spolupráci s organizacemi místních orgánů zavedla globální mechanismus monitorování demokracie na místní úrovni a procesu decentralizace za účelem:

- zajistit kontinuitu účasti místních orgánů na procesu spolupráce s EU (politický dialog, vytváření rozvojových strategií, plánování, provádění, hodnocení) a upozornit orgány na obtíže, které byly zjištěny v praxi,

- vytvořit globální mapu místních správ, jež by zaznamenala projekty, činitele, rozpočty vyčleněné místními orgány na celém světě s cílem usnadnit koordinaci, soudržnost a součinnost mezi jednotlivými partnery místní správy,

- vytvořit informační nástroje a nástroje na podporu účasti místních orgánů na procesu evropské spolupráce, jako jsou aktualizované informace o nových příležitostech, jež se od reformy pomoci nabízejí místním orgánům, technická pomoc pro předkládání nabídek v rámci výběrových řízení a pro účast na výzvách k předkládání návrhů; atd.

- sledovat a analyzovat dodržování norem v oblasti demokracie a lidských práv, zvláště práv vztahujících se výslovně k místní demokracii a řádné správě, které jsou stanoveny v příslušných normách ES nebo jiných mezinárodně schválených normách, jako např. OSN, Africké unie, Britského společenství atd.;

22. žádá Komisi, aby podporovala činnosti strukturálního rázu, které budou podněcovat a podporovat decentralizací a posílení místních kapacit v partnerských zemích a budou doprovázeny šířením demokracie a širší účastí občanů;

23. navrhuje využít mechanismů revize strategií spolupráce, včetně Dohody z Cotonou ke zjištění, jakého pokroku bylo dosaženo v zapojování místních orgánů do procesu spolupráce a pro odstranění právních, politických a organizačních překážek, které brání účasti místních orgánů na procesu spolupráce;

0

0 0

24. pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi, parlamentům a vládám členských států.

  • [1]  Úř. věst. C 46, 24. 2. 2006, s. 1.
  • [2]  Úř. věst.
  • [3]  Úř. věst. L 317, 15. 12. 2000, s. 3.
  • [4]  Úř. věst. L 209, 11. 8. 2005, s. 27.
  • [5]  Úř. věst. L 213, 30. 7. 1998, s. 6.
  • [6]  Úř. věst. L 148, 6. 6. 2002, s. 1.
  • [7]  Úř. věst. L 99, 3. 4. 2004, s. 1.

VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

Obce mají více než třicetiletou zkušenost ve všech odvětvích rozvoje měst. Jejich činnost v oblasti spolupráce po celém světě přinesla velmi dobré výsledky, disponují stále většími rozpočty, diversifikují a stále rozšiřují své činnosti. Vytvářejí tak pozoruhodnou síť solidarity, která zasahuje do všech pěti světadílů. Jejich přínosem je však to, že poskytují pomoc, která lépe odpovídá očekávání obyvatel, neboť obce jsou skutečným problémům blíže než stát nebo mezinárodní poskytovatelé finanční pomoci, což jim umožňuje zaznamenat dopad národních a mezinárodních rozvojových strategií na místní úrovni. Žádná pomoc nemůže být účinná a fungující, pokud nebudou vzati v potaz její příjemci a jejich potřeby.

I – Obce: druhořadí účastníci rozvoje

Navzdory těmto skutečnostem se obce nacházejí v paradoxní situaci: jejich odborné znalosti v oblasti rozvoje jsou málokdy zhodnoceny a často nejsou ani známy, a jejich úloha, jakožto subjektů mezi státní sférou a civilní společností, je špatně chápána. Evropská komise vždy zaujímala v otázce úlohy obcí v rozvojové politice obojaký postoj: usilovala na jedné straně o dobré diplomatické vztahy s třetími zeměmi a na druhé straně o rychlejší čerpání těchto prostředků, neboť konzultace je časově náročná.

Některým městům se během let podařilo prosadit se jako nepostradatelní partneři rozvoje:

1945: francouzská města navazují spolupráci s německými městy;

60. léta 20. století: dochází k posilování výměn mezi městy západní a východní Evropy;

1970: města se zapojují do činností na podporu solidarity s africkými městy.

1975: Evropská komise financuje mikroprojekty založené na iniciativách obcí ve státech AKT;

1989: 4. Úmluva z Lomé se státy AKT zavádí inovativní přístup založený na decentralizované spolupráci, který spočívá na odlišných zásadách: stát si uchovává svou ústřední úlohu, ale politická rozhodnutí a uplatňování pomoci musí být prováděno za účasti obcí a občanské společnosti, které přestávají být pouhými příjemci a stávají se plnoprávnými politickými partnery. Alespoň formálně, protože jsou rychle omezeny na svou tradiční úlohu příjemce pomoci a představitele odpovědných orgánů.

1992: Komise zavádí rozpočtovou položku decentralizovaná spolupráce s cílem rozšířit ve všech rozvojových zemích tento přístup;

1994: Výbor ministrů přijímá Listinu Kongresu místních a regionálních orgánů Evropy;

1995: zahájení programu URBAL určeného k financování projektů mezi evropskými, latinskoamerickými (54 mil. EUR na období 1995–2004) a asijskými (43 mil. EUR na období 1995–2004) městy a programu MED-URBS;

1998: Parlament dává decentralizované spolupráci právní základ a zavádí jednací řád decentralizované spolupráce;

2000: zahájení programů ACCESS a CARDS na obnovu infrastruktury poškozené během konfliktů ve střední a východní Evropě;

Červen 2000: Dohoda z Cotonou přiznává politickému dialogu s nevládními subjekty zemí, které jsou příjemci pomoci, klíčovou úlohu v partnerství a zaručuje jim účast na jednotlivých etapách spolupráce;

2005: Revidovaná Dohoda z Cotonou výslovně uznává obce za plnohodnotné partnery (a nikoli pouhé příjemce);

Listopad 2005: Evropský konsensus schvaluje tento vývoj, pokládá vlastní odpovědnost a účast za klíčové zásady EU a podporuje aktivní účast obcí;

2007: nový rozvojový nástroj znamená pro obce značný pokrok: obce jižních států jsou uznány za politické partnery a mohou využívat tematického programu.

II – Podstata reformy rozvojové pomoci

2007: nový rozvojový nástroj znamená pro obce značný pokrok:

1. jsou uznány za politické partnery: v jižních státech se podílejí na vytváření strategických plánů zemí a tematických programů, a to počínaje politickým dialogem, přes provádění, až po hodnocení;

2. mohou využívat tematického programu zaměřeného na posílení jejich kapacit na jihu, spolupracovat s ostatními činiteli rozvoje a v Evropě navazovat strukturovaný dialog s evropskými orgány a institucemi;

3. až 15 % prostředků tohoto tematického programu, což představuješ 35 mil. EUR na období 2007–2013 bude vyčleněno přímo pro místní orgány, pokud o ně požádají;

EU, stejně jako OSN, od roku 2005 alespoň teoreticky uznává místní orgány jako ústřední činitele rozvojové spolupráce: cílem této zprávy je analyzovat tento nový partnerský vztah a zajistit, že tyto nové prvky budou uvedeny do praxe.

IIII – Proč jsou obce nezbytnými partnery pro vhodnou, účinnou a fungující pomoc?

· Dialog mezi státy a obyvateli: činitelé místních orgánů, kteří jsou obvykle voleni obyvateli určitého území, mohou nejlépe zajistit zastoupení občanské společnosti. Vzhledem k tomu, že jsou blíže občanům, mohou tlumočit jejich požadavky. Obce by mohly vhodnými prostředky zajistit politiku blízkou občanům, tlumočit očekávání občanů v každodenním životě a překonat propast, jež je dělí od státu, a to zejména u obcí, které se nacházejí v nejvzdálenějších oblastech.

· Významné znalosti v městské oblasti: Zatímco stát přistupuje k problémům na národní, tedy globální úrovni, obce mohou uplatnit svou znalost zvláštních městských problémů na území, jež spravují. Obce jsou hybnou silou boje proti chudobě a nerovnosti. V oblastech, do nichž se zapojily, prokázaly, že při řešení otázek spojených s místním rozvojem mohou být přínosem.

· Protiváha moci: místní orgány ohrožují dobré politické vztahy mezi delegací Komise a místní vládou určité země, která odmítá převést část svých pravomocí na zvolené zástupce, jež se v některých případech nacházejí mimo vládní kruhy. Je nepochybné, že v Evropě jsou politické strany zárukou demokracie, ve třetích zemích však Evropská unie jedná pouze s centrální vládou. Zapojení obcí může přispět k demokratizaci řízení rozvojové pomoci na místní úrovni.

IV – Činnosti, jež má Komise uskutečnit

Během slyšení dne 3. října 2006 o úloze místních orgánů v rozvoji bylo předloženo mnoho politických návrhů: níže je uvedeno shrnutí pěti základních okruhů partnerství, o nichž hovořili účastníci a poslanci EP.

Okruh 1          Zapojení místních orgánů do politického dialogu o poskytování pomoci Společenství v jižních státech?

Komise potvrdila, že je nezbytné zapojit místní orgány do politického dialogu, provádění a hodnocení evropské pomoci. Vzhledem k tomu, že Parlament provádí kontrolu strategických dokumentů zemí, které stanoví rozvojovou politiku Komise v jednotlivých státech jihu, Výbor pro rozvoj se zavázal informovat celosvětové sdružení UCGL a evropské sdružení CEMR o programu evropské politiky. UCGL se současně zavazuje provádět dohled na místě a ověřit, zda jsou místní orgány zapojovány do procesu konzultace, jak navrhuje Komise. Pokud zjistí, že tomu tak není, může o tom zpravit Výbor pro rozvoj, který se obrátí na Evropskou komisi.

Okruh 2          Ustavení decentralizace jako oblast, do níž bude v rozvojových zemích soustředěna finanční pomoc ze strany EU

Tato myšlenka je ústřední politickou otázkou, jež vyplynula ze slyšení. Podpořili jí všichni účastníci: Evropská komise, představitelé místních orgánů a přítomní poslanci EP. Zpráva tedy vznáší následující požadavky:

1) ustavit decentralizaci a činnost místních orgánů jako oblast, do níž bude v rozvojových zemích soustředěna finanční pomoc ze strany EU;

2) přidělit významný podíl rozpočtové pomoci EU pro rozvojové země přímo místním orgánům s cílem zabránit tomu, aby centrální vlády spravovaly veškeré evropské fondy. To umožní lepší řízení pomoci v rozvojových zemích, posílení demokracie na místní úrovni a lepší přístup obyvatel k evropským fondům v souladu se zásadami Evropského konsensu pro rozvoj. 15 % prostředků určených na tematický program nemohou místním orgánům rozvojových zemí stačit k zajištění veřejných služeb pro obyvatelstvo na místní úrovni;

3) v případě, že decentralizace není oblastí, do níž je soustředěna pomoc, podporovat činnost místních orgánů prostřednictvím politik zaměřených na decentralizaci daného státu, ať jde o kapacitu, dostupnost fondů, rozpočtovou nebo legislativní podporu či jinou pomoc;

4) zavést mechanismy na rozšíření odvětvové pomoci na celé území, aby mohly místní orgány hrát úlohu, jež jim přiznávají decentralizační zákony: místní orgány jsou přínosem pro provádění odvětvových programů, zejména v oblasti zdravotní péče, vzdělávání a základních veřejných služeb, z nichž jsou v současné době často vyloučeny.

Okruh 3          V Evropě: strukturovaný dialog s evropskými orgány a institucemi

Evropské místní orgány potřebují navázat hlubší dialog s evropskými orgány a institucemi. Je třeba jasně stanovit, s kým mohou evropské orgány a instituce vést dialog: CEMR pro evropský institucionální dialog, UCGL, jež bude Parlament informovat o dění na místě a který bude informovat rovněž místní orgány jižních států.

Okruh 4          Pomoc při čerpání 15 % prostředků určených pro místní orgány

Jedná se o strategickou otázku, neboť těchto 15 % představuje maximální částku, jež bude poskytnuta místním orgánům, pokud se jim podaří těchto prostředků využít. UCGL by mohla poskytnout místním orgánům technickou pomoc a umožnit jim, aby se účastnily výzev k předkládání návrhů.

Okruh 5          Uznání úlohy, kterou mají místní orgány při dosahování rozvojových cílů tisíciletí, ze strany EU

Při současném tempu uskutečňování rozvojových cílů tisíciletí bude zapotřebí 110 let pro dosažení cílů stanovených na rok 2015. Je tedy zapotřebí zasadit se o to, aby EU uznala nezbytnou úlohu místních orgánů při dosahování rozvojových cílů tisíciletí.

Za účelem dosažení těchto cílů žádá tato zpráva Komisi, aby zavedla globální mechanismus monitorování místní správy, s cílem:

a) zajistit kontrolu účasti místních orgánů na procesu spolupráce s EU (politický dialog, vytváření rozvojových strategií, plánování, provádění, hodnocení) a upozornit orgány na obtíže, které budou zjištěny na místě,

b) vytvořit globální mapu místních správ, jež by zaznamenala projekty, činitele, rozpočty vyčleněné místními orgány na celém světě, což by usnadnilo koordinaci, soudržnost a součinnost mezi jednotlivými partnery místní správy,

c) vytvořit informační nástroje a nástroje na podporu účasti místních orgánů na procesu evropské spolupráce, jako jsou aktualizované informace o nových příležitostech, jež se od reformy pomoci nabízejí místním orgánům, technická pomoc při předkládání nabídek v rámci výběrových řízení a při účasti na výzvách k předkládání návrhů, atd.

POSTUP

Nýzev

Místní orgány a rozvojová spolupráce

Číslo postupu

2006/2235(INI)

Příslušný výbor

Datum, kdy bylo na zasedání oznámeno udělení svolení

DEVE
28.9.2006

Výbor(y) požádaný(é) o stanovisko

Datum oznámení na zasedání

 

 

 

 

 

Nezaujaté stanovisko

Datum rozhodnutí

 

 

 

 

 

Užší spolupráce

Datum oznámení na zasedání

 

 

 

 

 

Zpravodaj

Datum jmenování

Pierre Schapira
30.5.2006

 

Předchozí zpravodaj(ové)

 

 

Projednání ve výboru

19.12.2006

 

 

 

 

Datum přijetí

28.2.2007

Výsledek závěrečného hlasování

+

-

0

30

0

1

Členové přítomní při závěrečném hlasování

Margrietus van den Berg, Josep Borrell Fontelles, Danutė Budreikaitė, Marie-Arlette Carlotti, Corina Creţu, Nirj Deva, Koenraad Dillen, Hélène Goudin, Filip Kaczmarek, Glenys Kinnock, Maria Martens, Luisa Morgantini, José Javier Pomés Ruiz, Miguel Portas, Horst Posdorf, Toomas Savi, Pierre Schapira, Frithjof Schmidt, Jürgen Schröder, Feleknas Uca, Luis Yañez-Barnuevo García, Anna Záborská

Náhradníci přítomní při závěrečném hlasování

Fiona Hall, Alain Hutchinson, Jan Jerzy Kułakowski, Miguel Angel Martínez Martínez, Manolis Mavrommatis, Atanas Paparizov, Elena Valenciano Martínez-Orozco, Anne Van Lancker, Ralf Walter

Náhradník(ci) (čl. 178 odst. 2) přítomný(í) při závěrečném hlasování

 

Datum předložení

1.3.2007

Poznámky (údaje, které jsou k dispozici jen v jednom jazyce)