SPRÁVA o miestnych orgánoch a rozvojovej spolupráci

1. 3. 2007 - (2006/2235(INI))

Výbor pre rozvoj
Spravodajca: Pierre Schapira

Postup : 2006/2235(INI)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu :  
A6-0039/2007

NÁVRH UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o miestnych orgánoch a rozvojovej spolupráci

(2006/2235(INI))

Európsky parlament,

–    so zreteľom na článok 179 Zmluvy o ES,

–    so zreteľom na spoločné vyhlásenie Rady a zástupcov vlád členských štátov na zasadnutí Rady, Európskeho parlamentu a Komisie o politike rozvoja Európskej únie: „Európsky konsenzus“[1] z 20. decembra 2005, ktoré považuje zodpovednosť a partnerstvo za základnú spoločnú zásadu, zaväzuje sa podporovať decentralizáciu a dobrú správu vecí verejných a povzbudzuje „k väčšiemu zapojeniu miestnych orgánov“,

–    so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. ... z 12. decembra 2006, ktorým sa ustanovuje nástroj financovania rozvojovej spolupráce a hospodárskej spolupráce (2004/0220(COD)[2],

–    so zreteľom na Dohodu o partnerstve medzi členmi skupiny štátov Afriky, Karibiku a Tichomoria na jednej strane a Európskym spoločenstvom a jeho členskými štátmi na strane druhej podpísanú v Cotonou 23. júna 2000[3], zmenenú a doplnenú Dohodou meniacou Dohodu o partnerstve, podpísanou v Luxemburgu 25. júna 2005[4] (Dohoda z Cotonou), najmä na jej články 4, 28, 30 ods. 2, 43 ods. 4 a 58 ods. 2,

–    so zreteľom na Chartu Kongresu miestnych a regionálnych samospráv Európy (CLRAE), prijatú Výborom ministrov Rady Európy 14. januára 1994 na 506. schôdzi zástupcov ministrov,

–    so zreteľom na oznámenie Komisie Rade, Európskemu parlamentu, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov z 25. januára 2006 nazvané Tematický program „Neštátni účastníci a miestne orgány v rozvoji“, ktoré opätovne potvrdzuje, že miestne orgány sú plnoprávnymi účastníkmi rozvoja a navrhuje zapojiť ich „do rozvojového procesu, aj prostredníctvom dialógu a finančnej podpory“ (KOM(2006)0019),

–    so zreteľom na oznámenie Komisie Rade, Európskemu parlamentu a Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru z 12. októbra 2005 nazvané Stratégia EÚ pre Afriku: K Euro-africkému paktu na urýchlenie rozvoja Afriky, ktoré prijala Európska rada z 15. – 16. decembra 2005 a v ktorom sa Komisia zaviazala podporiť decentralizáciu a posilnenie právomocí miestnych orgánov, zdôraznila strategickú dôležitosť programov partnerskej spolupráce medzi mestami a samosprávami v Afrike a Európe, aby sa podporila realizácia rozvojových cieľov tisícročia (MRC) a vytvorili sa podmienky potrebné na ich dosiahnutie (KOM(2005) 489),

–    so zreteľom na oznámenie Komisie Rade, Európskemu parlamentu a Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru z 20. októbra 2003 o správe vecí verejných a rozvoji, ktoré považuje dobrú správu vecí verejných za jednu z priorít európskej spolupráce (KOM(2003)0615),

–    so zreteľom na orientačnú správu Komisie oddeleniam GR DEV a delegáciám v krajinách AKT-ALA-MED a krajinách strednej a východnej Európy z 23. decembra 1999 (DEV/1424/2000), ktorá podporuje„užšiu účasť decentralizovaných účastníkov pri formulovaní politík a plánovaní“ a navrhuje vypracovať súbor pokynov pre delegácie vo všetkých rozvojových krajinách,

–    so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1659/98 zo 17. júla 1998 o decentralizovanej spolupráci[5], zmenené a doplnené nariadeniami (ES) č. 955/2002[6] a (ES) č. 625/2004[7],

–    so zreteľom na rozpočtový riadok B76002 nazvaný „decentralizovaná spolupráca“, ktorý má podporovať tento prístup vo všetkých rozvojových krajinách,

–    so zreteľom na stanovisko Výboru regiónov zo 16. novembra 2005 o decentralizovanej spolupráci pri reforme rozvojovej politiky EÚ (CdR 224/2005),

–    so zreteľom na záverečné vyhlásenie hláv štátov a vlád na šesťdesiatom zasadnutí Valného zhromaždenia OSN v septembri 2005 o rozvojových cieľoch milénia (RCM), ktoré zdôrazňuje „zásadnú úlohu miestnych orgánov pri plnení RCM“,

–    so zreteľom na správu generálneho tajomníka OSN A/59/354, predloženú na 59. zasadnutí Valného zhromaždenia OSN 13. septembra 2004, ktorá uznáva úlohu miestnych orgánov a svetových sietí miestnych orgánov, hlavne organizácie United Cities and Local Governments — UCLG (Spojené mestá a miestne samosprávy), ako jedného z hlavných partnerov OSN pre otázky súvisiace s rozvojom a humanitárnymi otázkami na miestnej úrovni,

–    so zreteľom na záverečné vyhlásenie ministrov a zástupcov vlád na 4. svetovom fóre o vode (Mexiko, 16. – 22. marca 2006), v ktorom sa uvádza, že efektívna spolupráca s miestnymi orgánmi predstavuje kľúčový faktor pri riešení problémov súvisiacich s vodou a pri plnení RCM,

–    so zreteľom na deklaráciu Svetového summitu o trvalo udržateľnom rozvoji v Johannesburgu (26. augusta – 4. septembra 2002), podľa ktorej si trvalo udržateľný rozvoj vyžaduje posilnenie úlohy a kapacít miestnych orgánov,

–    so zreteľom na záverečné vyhlásenie Svetového summitu Habitat II v Istanbule (jún 1996), podľa ktorého sú miestne orgány najbližšími partnermi štátu pri uskutočňovaní agendy OSN o ľudských sídlach,

–    so zreteľom na deklaráciu druhého Svetového summitu o Zemi v Rio de Janeire (13. – 14. jún 1992), ktorá podčiarkla zásadnú úlohu miestnych orgánov pri plnení Agendy 21,

–    so zreteľom na vyhlásenie zakladajúceho kongresu UCLG (Paríž, máj 2004), v ktorom sa tritisíc starostov a miestnych volených zástupcov z celého sveta zaviazalo plniť RCM na miestnej úrovni, usilovať sa o posilnenie samosprávy a demokracie na miestnej úrovni a o spoluprácu medzi mestami pri rozvoji,

–    so zreteľom na záverečnú deklaráciu generálneho snemu Rady európskych obcí a regiónov, ktorý sa konal 12. mája 2006 v Innsbrucku, a na kapitolu Od miestneho ku globálnemu, ktorá zdôraznila úlohu Európy a miestnych orgánov vo svete,

–    so zreteľom na článok 45 rokovacieho poriadku,

–    so zreteľom na správu Výboru pre rozvoj (A6‑0039/2006),

Odborné znalosti a prínos miestnych orgánov pre rozvojovú spoluprácu

A.  keďže plnenie RCM je pre EÚ prioritou a keďže OSN uznala základnú úlohu miestnych orgánov pri plnení týchto cieľov, hlavne ústami generálneho tajomníka, ktorý na Miléniovom summite v roku 2005 vyhlásil: „Ako by sme mohli dúfať v splnenie RCM bez toho, aby sme pokročili v oblastiach ako vzdelávanie, boj proti hladu, zdravotníctvo, prístup k vode, hygienické podmienky a rodová rovnosť? Mestá a miestne orgány zohrávajú vo všetkých týchto oblastiach zásadnú úlohu. Hoci sú naše ciele celosvetové, najúčinnejšie budú splnené prostredníctvom činnosti na miestnej úrovni“,

B.   keďže pri zachovaní súčasného tempa by bolo potrebných 110 rokov na splnenie RCM stanovených pre rok 2015 a keďže skúsenosť miestnych orgánov z mnohých oblastí rozvoja, ako je hospodárenie s vodou, boj proti AIDS, politika rodovej rovnosti, zaobchádzanie s odpadom, sociálna súdržnosť a miestny hospodársky rozvoj by mala byť zo strany EÚ uznaná ako potrebný prínos pri plnení RCM,

C.  keďže každé dieťa má pri narodení právo na zápis do matriky a vzhľadom na zásadnú úlohu, ktorú v tejto súvislosti zohrávajú miestne orgány, ako aj na priamu súvislosť medzi touto praxou a uplatňovaním príslušných predpisov pre ľudské práva, ktoré ochraňujú deti pred vykorisťovaním prácou,

D.  keďže dobrá správa vecí verejných je jedným z prioritných cieľov EÚ a keďže miestna demokracia a decentralizácia sú podľa vyššie uvedeného Európskeho konsenzu o rozvoji nevyhnutnými prvkami demokratickej správy vecí verejných,

E.   keďže o 20 rokov bude 60 % svetovej populácie bývať v mestách, takže mestá budú zohrávať významnú úlohu pri zlepšovaní životných podmienok najchudobnejších skupín obyvateľstva,

F.   keďže miestne orgány na celom svete potrebujú skúsenosti prostredníctvom:

- projektov spolupráce medzi miestnymi orgánmi, ktoré sú financované alebo podporované samotnými európskymi samosprávami a ktoré fungujú už viac ako 30 rokov v partnerstve s miestnymi orgánmi štátov Juhu,

- projektov medzi miestnymi orgánmi, ktoré financuje EÚ v rámci programov URB-AL (Latinská Amerika), Ázia URBS a v menšej miere aj MEDA (južné Stredomorie), ACCESS (stredná a východná Európa), TACIS (východná Európa a Stredná Ázia) a CARDS (Balkán), a viacročných mikrorealizačnými programov v krajinách AKT,

- národných alebo regionálnych programov spolupráce na podporu decentralizácie alebo miestneho rozvoja, do ktorých miestne orgány a ich združenia vstupujú ako operátori za podpory EÚ a ďalších poskytovateľov finančnej pomoci (OSN, bilaterálnych agentúr, Svetovej banky alebo regionálnych rozvojových bánk atď.),

G.  keďže miestne orgány majú potrebnú politickú legitímnosť, poznatky a skúsenosť zo správy miestnych vecí a možnosť aktivizovať ďalšie subjekty na miestnej úrovni,

H.  keďže napriek dôležitosti účasti miestnych orgánov v procese spolupráce, ktorú uznala aj Dohoda z Cotonou a Európsky konsenzus o rozvoji, nebol zatiaľ v Európe a v rozvojových krajinách vytvorený žiaden stály mechanizmus na zabezpečenie účasti týchto účastníkov na dialógu s Komisiou; keďže však takýto mechanizmus existuje v prípade neštátnych účastníkov,

V Európe

I.    keďže miestne orgány už dlhý čas aktívne pôsobia v oblasti rozvojovej pomoci a majú o nej potrebné znalosti: už viac ako tridsať rokov sú odborníkmi vo všetkých sektoroch mestského rozvoja a v oblasti vidieka a neprestajne rozširujú svoje aktivity, ktoré sa čoraz väčšmi diverzifikujú a vytvárajú sieť solidarity, ktorá sa rozprestiera na piatich kontinentoch; keďže táto činnosť je v súčasnosti často podporovaná a financovaná jednotlivými štátmi,

J.    keďže národné a regionálne združenia európskych miestnych orgánov hrajú čoraz dôležitejšiu úlohu v oblasti informovania, posilňovania kapacít a dialógu a v budúcnosti sa môžu stať pre EÚ a ďalších partnerov rozvoja „hlavnými kanálmi“ na zabezpečenie účasti miestnych orgánov, ktoré zastupujú, na dialógu s Komisiou v rámci Európy,

K.  keďže európske miestne orgány a ich združenia hrajú určujúcu úlohu pri informovaní, mobilizovaní a osvete verejnej mienky v rámci EÚ na miestnej báze s priamym zahrnutím občanov; keďže to prispieva k presadzovaniu hodnôt solidarity a rozvojovej pomoci, ako to ukazuje Kampaň miest pre milénium, ktorú v júli 2005 spustilo UCLG s podporou OSN; keďže v tejto súvislosti sa európska sekcia UCLG, Rada obcí a regiónov, od apríla 2006 usiluje o zapojenie európskych miest do podpory a plnenia RCM,

L.   keďže miestne plány a programy osvety v oblasti rozvoja vypracovávané v čoraz väčšom počte miest a regiónov sa neobmedzujú na jednorazové programy, ale vytvárajú komplexný program odborného vzdelávania a informovania obyvateľov na miestnej úrovni,

M.  keďže miestne orgány sú kľúčovými účastníkmi rozvoja a pomáhajú dynamizovať a koordinovať hospodárske a sociálne subjekty na miestnej úrovni,

N.  keďže spolupráca medzi európskymi mestami a mestami štátov Juhu momentálne nedostáva finančnú podporu zo strany EÚ, hoci čoraz viac európskych miest vyvíja iniciatívy na spoluprácu s mestami v krajinách Juhu,

O.  keďže populácia imigrantov v Európe zohráva dôležitú úlohu pri rozvojovej spolupráci a predstavuje pridanú hodnotu vzhľadom na potenciálny prínos, zručnosti a blízku väzbu na krajiny pôvodu; keďže decentralizovaná spolupráca predstavuje v tejto súvislosti kľúčovú a adekvátnu oblasť pôsobenia organizácií medzinárodnej solidarity vytvorených z iniciatívy imigrantov, a to vo vzťahu k aktivitám realizovaným v krajine ich pôvodu, ako aj v súvislosti s projektmi vzdelávania v oblasti rozvoja a osvety v hostiteľskej krajine,

V rozvojových krajinách

P.   keďže „decentralizovaná spolupráca“, ako ju definuje EÚ od Lomé IV, dokazuje vôľu nerozhodovať o pomoci určenej rozvojovým krajinám iba s príslušnými tretími štátmi, ale začleniť do politických rozhodnutí a do realizovania pomoci takisto miestne orgány, aby pomoc bola účinnejšia a životaschopnejšia; keďže cieľom je trvalá zmena postupov európskej spolupráce vychádzajúca z očakávaní obyvateľstva, aby projekty čo najväčšmi zodpovedali skutočným potrebám,

Q.  keďže predpokladom účasti na rozvojových politikách a ich vlastníctva, ktoré sú základnými zásadami EÚ, je zapojenie miestnych orgánov, lebo ich rozmiestnenie na celom území im umožňuje zabezpečiť konkretizáciu politík a nadviazať na očakávania obyvateľstva v rámci každodenného života, hlavne v najvzdialenejších regiónoch,

R.   keďže miestne orgány vo všetkých rozvojových krajinách poznajú miestne potreby v natoľko rozmanitých sektoroch, ako je hygiena, vzdelávanie, zdravotníctvo, bývanie, podpora práv žien v miestnych rozhodovacích orgánoch, systémy informovania o drogách, riadenie cestovného ruchu, uchovávanie mestského historického dedičstva, rozvoj miestnych zdravotníckych služieb, hospodárenie s vodou, hromadná doprava,

S.   keďže decentralizácia a štátne reformy, ktoré prebiehajú vo väčšine regiónov sveta, spôsobujú, že miestne orgány sa stávajú svojbytnou vládnou sférou, ktorá je zároveň reprezentatívna, pričom majú novú zodpovednosť v rozmanitých sektoroch politickej činnosti, ktoré sú podstatné pre boj proti chudobe a pre dosiahnutie RCM, ako je napríklad primárna zdravotnícka starostlivosť, voda, hygiena, prístup k vzdelaniu, ochrana životného prostredia, miestny hospodársky rozvoj, prevencia HIV/AIDS a rodová rovnosť,

T.   keďže zapojenie miestnych orgánov môže prispieť k posilneniu demokracie na miestnej úrovni a k demokratizácii riadenia pomoci na miestnej úrovni vzhľadom na úlohu, ktorú môžu v tomto smere zohrávať národné združenia miestnych orgánov v krajinách Juhu,

U.  keďže tam, kde majú miestne orgány legitímnosť na základe volieb, je ich strategické miesto medzi vládou daného štátu a občianskou spoločnosťou, takže sú ideálnym prostredníkom na podporu konzultácií medzi rôznymi partnermi pri rozvojovom procese, čo je nevyhnutné pre účinnú a koordinovanú pomoc,

V.  keďže miestne orgány poskytujú špecifický prínos, pretože sú bližšie k miestnym podmienkam ako centrálna štátna správa alebo medzinárodní poskytovatelia pomoci, a tak môžu lepšie posúdiť miestny vplyv národných a medzinárodných rozvojových stratégií, čo im umožňuje poskytovať pomoc, ktorá je lepšie prispôsobená špecifickým potrebám území, ktoré sú pod ich správou,

W.  keďže s primeranými prostriedkami by miestne orgány mohli byť stabilným rámcom umožňujúcim novým účastníkom prejaviť sa, organizovať sa a formovať sa podľa požiadaviek európskeho partnerstva,

X.  keďže špecifická znalosť územia, ktoré miestne orgány spravujú, z nich robí hybnú silu boja proti chudobe a nerovnosti,

Y.  keďže napríklad v latinskoamerickom regióne sa mestské politiky dostávajú vďaka rýchlemu rozvoju urbanizácie do popredia rozvojových tém a mestá a mestské metropoly sa stávajú hlavným partnerom vlád pri riešení hlavných sociálnych problémov (migrácia, mladí ľudia, chudoba, zamestnanosť),

Z.   keďže je potrebné podporovať dialóg medzi miestnymi orgánmi a neštátnymi účastníkmi pri príprave a realizácii projektov miestneho rozvoja financovaných ES,

AA. keďže pre zapojenie miestnych orgánov v rozvojových krajinách je nevyhnutný proces vlastníctva stratégií rozvojovej spolupráce, ktorý si okrem iného vyžaduje posilnenie prístupu týchto orgánov k informáciám, ich organizačných prostriedkov a mechanizmov ich zastúpenia, ich schopnosti dialógu a možnosti predkladať návrhy pre politiky spolupráce, ako aj účasť v národných, regionálnych a medzinárodných orgánoch pre dialóg a konzultácie,

AB. keďže UCLG môže zohrať významnú úlohu pri reštrukturalizácii a prezentovaní potrieb miestnych orgánov v rozvojových krajinách,

AC. keďže aj napriek týmto znalostiam v oblasti rozvoja je úloha miestnych orgánov pri rozvoji stále podceňovaná a nedostatočne využívaná,

Poskytnúť miestnym orgánom prostriedky, aby mohli zohrávať svoju úlohu pri plnení rozvojových cieľov milénia

1.   pripomína, že Komisia sa už dlho usiluje o to, aby miestne orgány mali úlohu plnoprávneho partnera v rámci rozvojovej pomoci, pričom poslednými záväzkami v tomto smere boli: pre krajiny AKT Dohoda z Cotonou a pre rozvojové krajiny ako celok morálna podpora Európskeho konsenzu pre rozvoj z roku 2005;

2.   uznáva, že na splnenie RCM a zaistenie dobrej správy vecí verejných je nevyhnutné zapojiť do rozvojových politík aj miestne orgány; domnieva sa, že vlastníctvo rozvojových politík je významným krokom k väčšej transparentnosti a demokracii pri rozvojovej pomoci, ktorý umožňuje vychádzať zo skutočných potrieb príjemcov a vypracovať efektívnejšie a životaschopnejšie projekty a programy;

3.   zdôrazňuje význam partnerstiev Sever-Juh a Juh-Juh medzi miestnymi orgánmi a ich zastupujúcimi združeniami pri posilňovaní dobrej správy vecí verejných a plnení RCM;

4.   žiada Komisiu, aby podporila a posilnila priamu spoluprácu európskych miestnych orgánov s ich medzinárodnými partnermi; takisto žiada, aby bola zabezpečená kontinuita vrátane finančnej kontinuity sietí solidarity vytvorených na základe programov ako URB-AL, Ázia URBS a ďalších, ktoré sa skončia najneskôr v roku 2007 a ktoré sú zároveň záväzkami voči obyvateľstvu;

5.   zdôrazňuje, že zásady vlastníctva, účasti a dobrej správy vecí verejných si vyžadujú viacstranný prístup, v rámci ktorého rôzni partneri pri rozvoji, či už ide o tretie krajiny, miestne orgány alebo neštátnych účastníkov, konajú komplementárne a súdržne;

6.   zdôrazňuje, že miestne orgány by mali zapájať ostatné miestne subjekty (univerzity, sociálnych aktérov, rozvojové MVO, podniky atď.) a stimulovať účasť občanov na verejnom živote;

7.   vyzýva miestne subjekty, aby spolupracovali s medzinárodnými organizáciami pri dohľade nad priemyslom a poľnohospodárstvom s cieľom zabrániť detskej práci a spolupracovať pri výstavbe a prevádzke vhodných školských zariadení, ktoré budú mať k dispozícii kvalifikovaných učiteľov, dopravu a jedlo zadarmo, aby všetky deti mohli navštevovať školu;

8.   považuje však za dôležité rozlišovať medzi špecifickou úlohou miestnych orgánov a úlohou „neštátnych účastníkov“ z hľadiska ich rozsahu pôsobnosti, legitímnosti a demokratickej kontroly, skúseností v oblasti správy miestnych vecí a zapojenia do realizácie verejných politík;

9.   víta politické uznanie a osobitné prostriedky, ktoré boli miestnym orgánom priznané prostredníctvom uvedeného nástroja pre rozvojovú spoluprácu (DCI): a) miestne orgány sú zapojené do definovania stratégií spolupráce rozvojových krajín, do vypracovania geografických a tematických programov, ich realizácie a hodnotenia, b) až 15 % prostriedkov tematického programu „neštátni účastníci a miestne orgány“ sa môže prideliť priamo miestnym orgánom, c) európske miestne orgány budú zapojené do štruktúrovaného politického dialógu s európskymi inštitúciami a ďalšími subjektmi rozvoja Severu;

10. žiada Komisiu, aby v budúcich nástrojoch financovania rozvojovej spolupráce a legislatívnych textoch uviedla odkaz na úlohu miestnych orgánov a ich zastupujúcich združení ako „politických partnerov“ a aby zaistila ich účasť vo všetkých fázach procesu spolupráce, ako aj priamy prístup k európskym prostriedkom;

11. žiada Komisiu, aby v rámci strategických dokumentov jednotlivých krajín spresnila spôsoby a mechanizmy na lepšie zapojenie miestnych orgánov, ich zastupujúcich organizácií a partnerov z občianskej spoločnosti do všetkých fáz procesu spolupráce (dialógy a príprava strategických dokumentov, programovanie, realizácia, preskúmanie a hodnotenie) a aby o nich informovala delegácie ES s cieľom zabezpečiť ich uplatňovanie;

12. vyzýva Komisiu a Radu, aby pri definovaní stratégií a vykonávaní rozvojových politík uznali združenia miestnych orgánov krajín Juhu za účinných prostredníkov medzi miestnymi orgánmi na jednej strane a vládami členských štátov a EÚ na druhej strane;

13. ľutuje, že miestne orgány v rozvojových krajinách boli až doteraz zapojené iba do realizácie projektov, a nie do prípravy rozvojových politík, a to aj vrátane krajín AKT a napriek revízii Dohody z Cotonou, ktorá považuje politický dialóg s miestnymi orgánmi za absolútny základ partnerstva; zaväzuje sa preto, že spolu so združeniami volených zástupcov uskutoční podrobné politické preskúmanie realizácie nástroja pre rozvojovú spoluprácu v rámci EÚ, ako aj v rozvojových krajinách, hlavne prostredníctvom posudzovania strategických dokumentov jednotlivých krajín, a že bude informovať miestne orgány o ich nových možnostiach a v prípade ťažkostí v praxi, na ktoré poukážu miestne orgány, o nich bude informovať Komisiu;

14. v tejto súvislosti zdôrazňuje, že vyššie uvedená orientačná správa Komisie z 23. decembra 1999 navrhla štandardné prevádzkové postupy pre delegácie vo všetkých rozvojových krajinách, v ktorých sa jasne vysvetľuje, ako zapájať miestne orgány a neštátnych účastníkov do každej fázy procesu spolupráce; presadzuje užšie zapojenie decentralizovaných účastníkov pri formulovaní a programovaní politík a ktoré sú užitočným prostriedkom pri uplatňovaní nových rozvojových nástrojov;

15. vyjadruje potešenie z toho, že Komisia vo svojom vyššie uvedenom oznámení z 25. januára 2006 opätovne potvrdila, že miestne orgány sú plnoprávnymi účastníkmi rozvoja a navrhla „zapojiť neštátnych účastníkov do procesu rozvoja aj prostredníctvom dialógu a finančnej podpory“; zdôrazňuje, že v súlade s novými ustanoveniami nástroja rozvojovej spolupráce to znamená zabezpečiť ich zapojenie do prípravy národných stratégií a geografických programov, lebo práve v nich sú definované politické zásady európskej spolupráce; vyjadruje poľutovanie nad tým, že Európska komisia v tomto oznámení obmedzuje možnosť účasti miestnych orgánov a považuje ju v súlade so zásadou subsidiarity a vzhľadom na geografické programy za druhoradú; domnieva sa preto, že spolupráca miestnych orgánov s celoštátnymi vládami zefektívni rozvojovú pomoc a umožní účinnejšie využívanie vyčlenených prostriedkov a pridelenie pomoci tým, ktorí sú na ňu najviac odkázaní;

16. zdôrazňuje potrebu nadviazať stály dialóg a konzultácie medzi EÚ a miestnymi orgánmi a ich zastupujúcimi združeniami na všetkých úrovniach – národnej, regionálnej, svetovej – hlavne tak, že budú ako pozorovatelia pridružení k diskusným fóram medzi EÚ a partnerskými krajinami, ako sú napríklad Spoločné parlamentné zhromaždenie a Rada ministrov AKT – EÚ, za rovnakých podmienok ako zástupcovia neštátnych účastníkov;

17. žiada, aby miestne orgány a ich zastupujúce združenia mohli priamo dostávať adekvátne finančné prostriedky: a) v rámci geografických programov DCI, keďže majú významnú úlohu pri miestnej správe vecí verejných a pri plnení RCM, b) v rámci tematického programu Neštátni účastníci a miestne orgány, pretože posilnenie ich schopnosti viesť dialóg a zúčastňovať sa na procese spolupráce (organizácia a reprezentácia, vytvorenie konzultačných mechanizmov a mechanizmov dialógu a lobovania) v Európe a v rozvojových krajinách si vyžaduje finančnú podporu, ktorá by viac zodpovedala ich novým úlohám;

18. žiada preto Komisiu o revíziu nových nástrojov rozvoja v rokoch 2008/2009 s cieľom:

-  zabezpečiť, že decentralizácia a postup miestnych orgánov sa stane oblasťou, v ktorej sa bude sústreďovať európska pomoc určená pre rozvojové krajiny,

-  dohliadnuť na to, aby sa významná časť rozpočtovej pomoci EÚ určenej pre rozvojové krajiny na geografické programy poskytovala priamo miestnym orgánom po konzultácii s centrálnymi vládami s cieľom zlepšiť riadenie pomoci v rozvojových krajinách, aby sa posilnila miestna demokracia a zlepšil prístup obyvateľstva k európskym fondom v súlade so zásadami, ktoré sú súčasťou Európskeho konsenzu pre rozvoj;

-  zvýšiť prostriedky v rozpočtovom riadku tematického programu o neštátnych účastníkoch a miestnych orgánoch vzhľadom na ich komplexnú úlohu pri plnení RCM, predovšetkým vzhľadom na úlohu miestnych orgánov pri poskytovaní verejných služieb na miestnej úrovni,

-  urýchliť podporu pri budovaní kapacít miestnych samospráv krajín AKT a výmenu informácií podľa dohody z Cotonou, najmä prostredníctvom platformy miestnych orgánov krajín AKT a členstva v nej vrátane urýchleného uplatňovania ponuky financovania, ktorú výbor veľvyslancov krajín AKT schválil v októbri 2003;

-  v prípadoch, keď decentralizácia nie je prioritným bodom, podporiť postup miestnych orgánov prostredníctvom podpory decentralizácie v danej krajine, či už ide o kapacity, dostupnosť prostriedkov, rozpočtovú, legislatívnu alebo inú podporu;

-  zaviesť mechanizmy na prideľovanie sektorovej pomoci na územnom základe, aby miestne orgány mohli hrať tú úlohu, ktorá im patrí na základe zákonov o decentralizácii, keďže miestne orgány poskytujú pridanú hodnotu pri zavádzaní sektorových programov, hlavne v oblasti zdravotníctva, vzdelávania, výchovy a základných verejných služieb, ale v súčasnosti z nich často bývajú vylúčené;

19. zdôrazňuje význam štruktúrovaného dialógu medzi európskymi miestnymi orgánmi a inštitúciami Spoločenstva, ako ho definuje nástroj pre rozvojovú spoluprácu, s cieľom poskytnúť európskym miestnym orgánom rámec, v ktorom môžu efektívne spolupracovať a viesť účinný dialóg s inštitúciami a ostatnými účastníkmi rozvoja;

20. žiada Komisiu, aby nadviazala partnerstvo s platformou združení zastupujúcich miestne orgány pôsobiace v oblasti spolupráce podľa vzoru Concord (Európskej konfederácie mimovládnych organizácií pre podporu a rozvoj), uľahčila dialóg a spoluprácu s európskymi inštitúciami, koordinovala spoluprácu medzi miestnymi orgánmi a pomáhala im pri uplatňovaní rozvojovej politiky, a najmä posilnila možnosti ich členov;

21. žiada Komisiu, aby v spolupráci s organizáciami miestnych orgánov vytvorila svetové stredisko pre monitorovanie miestnej demokracie a decentralizácie s cieľom:

- monitorovať účasť miestnych orgánov na procese spolupráce s EÚ (politický dialóg, formulovanie rozvojových stratégií, programovanie, realizácia, hodnotenie) a upozorňovať inštitúcie na ťažkosti, ktoré sa vyskytujú v praxi,

- vytvoriť svetovú mapu miestnych správ, ktorá by uvádzala projekty, účastníkov a rozpočty, ktoré majú miestne orgány na celom svete k dispozícii pri podpore koordinácie, súdržnosti a synergie medzi rôznymi partnermi riadenia na miestnej úrovni,

- vytvoriť informačné prostriedky a prostriedky na podporu účasti miestnych orgánov na procese európskej spolupráce, ako sú aktualizované informácie o nových možnostiach pre miestne orgány na základe reformy pomoci, technická pomoc pri reagovaní na verejnú súťaž a výzvy na predkladanie súťažných návrhov atď.;

- sledovať a analyzovať uplatňovanie noriem týkajúcich sa demokracie a ľudských práv, najmä tých, ktoré sa osobitne vzťahujú na miestnu demokraciu a dobrú správu vecí verejných v súlade s príslušnými normami ES a inými medzinárodne schválenými normami, ako napr. OSN, Africká únia alebo Britské spoločenstvo;

22. žiada Komisiu, aby podporovala štrukturálne opatrenia slúžiace na poskytnutie impulzu a podporu decentralizácie a na posilnenie budovania miestnych kapacít v partnerských krajinách, spolu s vyššou mierou demokratizácie a účasti občanov;

23. navrhuje využiť mechanizmy preskúmania stratégií spolupráce vrátane stratégie Dohody z Cotonou na sledovanie pokroku v účasti miestnych orgánov na procesoch spolupráce a na odstraňovanie právnych, politických a organizačných prekážok, ktoré bránia účasti miestnych orgánov v procese spolupráce;

0

0 0

24. poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade a Komisii, ako aj parlamentom a vládam členských štátov.

  • [1]  Ú. v. EÚ C 46 z 24.2.2006, s. 1.
  • [2]  Ú. v.
  • [3]  Ú. v. ES L 317 z 15.12.2000, s. 3.
  • [4]  Ú. v. EÚ L 209 z 11.8.2005, s. 27.
  • [5]  Ú. v. ES L 213 z 30.7.1998, s. 6.
  • [6]  Ú. v. ES L 148 zo 6.6.2002, s. 1.
  • [7]  Ú. v. EÚ L 99 z 3.4.2004, s. 1.

DÔVODOVÁ SPRÁVA

Miestne orgány majú viac ako tridsaťročné skúsenosti vo všetkých sektoroch mestského rozvoja. Ich aktivity spolupráce na celom svete viedli k veľmi dobrým výsledkom, majú k dispozícii čoraz väčšie rozpočty, ich aktivity sa čoraz väčšmi diverzifikujú a rozširujú. Predstavujú pozoruhodnú sieť solidarity, rozprestierajúcu sa na piatich kontinentoch. Ich pridaná hodnota však spočíva najmä v tom, že prinášajú pomoc, ktorá lepšie zodpovedá očakávaniam miestneho obyvateľstva, keďže miestne orgány sú bližšie k bežnej praxi ako štát alebo medzinárodní poskytovatelia pomoci, čo im umožňuje vidieť miestny účinok národných alebo medzinárodných rozvojových stratégií. Účinná a životaschopná pomoc nemôže existovať bez zohľadnenia jej adresátov a ich potrieb.

I – Miestne orgány: zabudnutí účastníci procesu rozvoja

Napriek tomuto zhrnutiu sú miestne orgány konfrontované s paradoxom: ich veľká skúsenosť v rámci rozvoja je iba zriedkavo zhodnotená, dokonca sa o nej ani dostatočne nevie. Ich úloha ako subjektu medzi štátom a občianskou spoločnosťou nie je veľmi dobre pochopená. Postoj Európskej komisie k úlohe miestnych orgánov v jej rozvojovej politike bol vždy veľmi nejednoznačný: na jednej strane preto, aby sa zachovali dobré diplomatické vzťahy s vládami tretích krajín, na druhej strane preto, aby sa urýchlilo čerpanie prostriedkov, keďže konzultácie zaberajú priveľa času.

Mestá sa však v priebehu rokov dokázali presadiť ako nezastupiteľný partner pri rozvoji:

1945: francúzske mestá začínajú spolupracovať s nemeckými mestami.

60. roky: mestá západnej Európy rozširujú výmenu s mestami východnej Európy.

1970: mestá sa zapájajú do kampaní solidarity s africkými samosprávami.

1975: Európska komisia financuje „mikrorealizácie“ zakladajúce sa na iniciatíve miestnych orgánov v krajinách AKT.

1989: Dohoda z Lomé IV s krajinami AKT zavádza novátorský prístup: decentralizovanú spoluprácu. Ide o iný spôsob spolupráce: štát si uchováva ústrednú rolu, ale do politických rozhodnutí a poskytovania pomoci musia byť zapojené medzi miestne orgány a občianska spoločnosť, ktoré prestávajú byť iba adresátmi a stávajú sa plnoprávnymi politickými partnermi. Platí to však iba na papieri, pretože sú rýchlo vytlačení do svojej tradičnej úlohy adresáta pomoci a správcov projektov.

1992: Komisia vytvorila rozpočtovú položku decentralizovanej spolupráce, aby zosúladila prístup decentralizovanej spolupráce vo všetkých rozvojových krajinách.

1994: Výbor ministrov prijal Chartu Kongresu miestnych a regionálnych samospráv Európy.

1995: spustenie programu URBAL financujúceho projekty medzi európskymi mestami a mestami Latinskej Ameriky (54 mil. EUR na obdobie 1995 – 2004), Ázia URBS (43 mil. EUR na obdobie 1995 – 2004) a MED-URBS.

1998: Parlament poskytol decentralizovanej spolupráci právny základ (nariadenie o decentralizovanej spolupráci).

2000: spustenie programov ACCESS a CARDS slúžiacich na obnovu infraštruktúr poškodených pri konfliktoch v krajinách východnej a strednej Európy.

Jún 2000: Dohoda z Cotonou ustanovuje politický dialóg s neštátnymi účastníkmi v prijímateľských krajinách ako kľúčový prvok partnerstva, u umožňuje ich zapojenie do každej etapy spolupráce.

2005: zrevidovaná Dohoda z Cotonou explicitne uznáva miestne orgány ako plnoprávnych partnerov (a nie iba ako adresátov pomoci).

November 2005: Európsky konsenzus potvrdil tento vývoj, keď z vlastníctva a účasti urobil kľúčové zásady EÚ a povzbudil k aktívnej účasti miestnych orgánov.

2007: nový rozvojový nástroj priniesol výrazný pokrok pre miestne orgány: sú uznané ako politický partner na Juhu a môžu využívať tematický program.

II – Vplyv reformy rozvojovej pomoci

2007: nový rozvojový nástroj priniesol výrazný pokrok pre miestne orgány:

1. sú uznané ako politický partner: na Juhu sú už počnúc fázou politického dialógu zapojené do prípravy strategických dokumentov jednotlivých krajín a tematických programov, ale takisto do ich realizácie a hodnotenia,

2. môžu využívať tematický program zameraný na posilnenie ich kapacít na Juhu, na ich organizovanie a spoluprácu s ostatnými účastníkmi rozvoja a v Európe aj na vytvorenie štruktúrovaného dialógu s európskymi inštitúciami,

3. až 15 % z prostriedkov tohto programu sa pridelí priamo miestnym orgánom, ak o to požiadajú, čo v období 2007 – 2013 predstavuje sumu 35 miliónov EUR.

EÚ, podobne ako OSN od roku 2005, uznáva (minimálne teoreticky) miestne orgány ako ústredného aktéra rozvojovej spolupráce. Cieľom tejto správy je analyzovať tento nový partnerský vzťah a zabezpečiť, aby sa tento pokrok prejavil aj v praxi.

III – Prečo sú miestne orgány nevyhnutným partnerom pre náležitú, účinnú a životaschopnú pomoc?

· Priestor pre dialóg medzi štátom a obyvateľstvom: predstavitelia miestnych orgánov sú najčastejšie volení obyvateľstvom na celom území, a preto sú najkompetentnejší zastupovať občiansku spoločnosť. Keďže miestne orgány sú bližšie k obyvateľstvu, môžu reagovať na jeho požiadavky. S dostatočnými prostriedkami by miestne orgány mohli zaistiť konkretizáciu politiky priamo na mieste, zaoberať sa každodennými očakávaniami obyvateľstva a vyplniť priestor, ktorý ich oddeľuje od štátu, hlavne v prípade tých obyvateľov, ktorí žijú v najvzdialenejších regiónoch.

· Potrebná skúsenosť v mestskom sektore: Zatiaľ čo štát má národný, teda globálny prístup k úlohám, miestne orgány môžu zhodnotiť svoje poznatky o špecifických mestských problémoch na území, ktoré im podlieha. Miestne orgány sú hybnou silou boja proti chudobe a nerovnosti. Tam, kde sa mohli angažovať, ukázali svoj nepochybný prínos v súvislosti s otázkami miestneho rozvoja.

· Protiváha moci: miestne orgány preverujú dobré politické vzťahy medzi delegáciou Komisie a danou vládou, ktorá nerada vidí svoje výsadné práva oklieštené v prospech poslancov, ktorí nie vždy patria k jej stúpencom. V Európe sme presvedčení, že politické strany sú zárukou demokracie, no v tretích krajinách Únia rokuje výlučne s ústrednými vládami. Zapojenie miestnych orgánov môže prispieť k demokratizácii riadenia rozvojovej pomoci na miestnej úrovni.

IV – Čo by mala robiť Komisia?

Vypočutie 3. októbra 2006 o úlohe miestnych orgánov pri rozvoji bolo bohaté na politické návrhy. Ďalej je uvedené zhrnutie piatich hlavných línií partnerstva, ktoré navrhli účastníci a poslanci EP.

Línia č. 1                     Ako zapojiť miestne orgány do politického dialógu o prideľovaní európskej pomoci v krajinách Juhu?

Komisia opätovne potvrdila potrebu zapojenia miestnych orgánov už od fázy politického dialógu a takisto do zavádzania a hodnotenia európskej pomoci. Keďže Parlament má odteraz kontrolnú rolu vo vzťahu k strategickému dokumentu za každú krajinu, ktorý stanovuje rozvojovú politiku Komisie v každej z krajín Juhu, Výbor pre rozvoj sa zaviazal, že bude informovať svetové združenia UCLG a európske združenie CEMR o agende európskej politiky. UCLG sa zasa zaviazalo vykonávať kontrolu priamo v teréne, aby sa overilo, či sú miestne orgány zapojené do konzultovania, ako to navrhla Komisia. Ak to tak nebude, UCLG o tom môže upovedomiť Výbor pre rozvoj, ktorý sa obráti na Európsku komisiu.

Línia č. 2                     Decentralizácia ako centrum európskej finančnej pomoci v rozvojových krajinách

Táto myšlienka je ústrednou politickou otázkou, ktorá vyplynula z vypočutia. Potvrdili to všetci vystupujúci: samotná Európska komisia, zástupcovia miestnych orgánov a aj prítomní europoslanci. Správa preto žiada:

1) urobiť z decentralizácie a aktivít miestnych orgánov oblasť, v ktorej sa bude sústreďovať európska pomoc určená pre rozvojové krajiny,

2) aby významná časť rozpočtovej pomoci EÚ určenej rozvojovým krajinám bola priamo poskytovaná miestnym orgánom, aby sa predišlo tomu, že centrálne vlády budú riadiť všetky európske prostriedky. Umožnilo by sa tým lepšie riadenie pomoci pre rozvojové krajiny, vyššia miera miestnej demokracie a lepší prístup obyvateľstva k európskym prostriedkom, v súlade so zásadami, ktoré sú uvedené v Európskom konsenze pre rozvoj. 15 % prostriedkov z tematického programu v skutočnosti nemôže stačiť miestnym orgánom v rozvojových krajinách na zabezpečenie verejných služieb pre obyvateľstvo na miestnej úrovni,

3) aby v prípadoch, keď decentralizácia nie je ústrednou oblasťou, boli aktivity miestnych orgánov podporené prostredníctvom podpory decentralizácie politiky danej krajiny, či už ide o kapacity, dostupnosť prostriedkov, rozpočtovú, legislatívnu alebo inú podporu,

4) vytvoriť mechanizmy na územné členenie sektorovej pomoci, aby miestne orgány mohli hrať úlohu, ktorá im patrí na základe zákonov o decentralizácii: miestne orgány poskytujú pridanú hodnotu vo vzťahu k zavádzaniu sektorových programov, hlavne v oblasti zdravotníctva, vzdelávania a základných verejných služieb, z ktorých sú však v súčasnosti často vylúčené.

Línia č. 3         V Európe: štruktúrovaný dialóg s európskymi inštitúciami

Európske miestne orgány potrebujú lepší dialóg s európskymi inštitúciami. Je potrebné jasne definovať, s kým môžu európske inštitúcie viesť dialóg: s CEMR pre európsky inštitucionálny dialóg, s UCLG pre informovanie Parlamentu o tom, čo sa deje na miestnej úrovni a pre informovanie miestnych orgánov Juhu.

Línia č. 4         Pomoc pri čerpaní 15 % prostriedkov pridelených miestnym orgánom

Ide o strategickú otázku, keďže 15 % predstavuje maximum priznané miestnym orgánom, ak sa im podarí minúť ich. UCGL by mohlo technicky pomôcť miestnym orgánom, aby dokázali reagovať na tieto výzvy na predkladanie ponúk.

Línia č. 5         Európske uznanie úlohy miestnych orgánov pri plnení RCM

Pri súčasnom tempe zavádzania RCM bude potrebných 110 rokov na dosiahnutie cieľov, ktoré by mali byť splnené do roku 2015. Je preto potrebné lobovanie, aby EÚ uznala nezastupiteľnú úlohu miestnych orgánov pri plnení RCM.

Na dosiahnutie týchto cieľov správa od Komisie žiada, aby zriadila svetové stredisko na monitorovanie miestnej správy vecí verejných s cieľom:

a) monitorovať účasť miestnych orgánov na procese spolupráce s EÚ (politický dialóg, formulovanie rozvojových stratégií, programovanie, zavádzanie, hodnotenie) a upozorňovať inštitúcie na ťažkosti vyskytujúce sa v praxi,

b) vytvoriť svetovú mapu miestneho riadenia, ktorá bude uvádzať projekty, účastníkov, rozpočty miestnych orgánov na celom svete, aby sa podporila koordinácia, súdržnosť a synergia medzi rôznymi partnermi miestneho riadenia,

c) vytvoriť informačné nástroje a nástroje na podporu účasti miestnych orgánov na procese európskej spolupráce, ako napríklad aktualizované informácie o nových možnostiach pre miestne orgány od reformy pomoci, technická pomoc pri reagovaní na vypísanie verejnej súťaže a pri výzve na predkladanie súťažných ponúk atď.

POSTUP

Názov

Miestne orgány a rozvojová spolupráca

Číslo postupu

2006/2235(INI)

Gestorský výbor
  dátum oznámenia udelenia súhlasu na schôdzi

DEVE
28.9.2006

Výbor požiadaný o stanovisko
  dátum oznámenia na schôdzi

 

 

 

 

 

Bez predloženia stanoviska
  dátum rozhodnutia

 

 

 

 

 

Rozšírená spolupráca
  dátum oznámenia na schôdzi

 

 

 

 

 

Spravodajca
  dátum menovania

Pierre Schapira
30.5.2006

 

Predchádzajúci spravodajca

 

 

Prerokovanie vo výbore

19.12.2006

 

 

 

 

Dátum prijatia

28.2.2007

Výsledok záverečného hlasovania

+

-

0

30

0

1

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Margrietus van den Berg, Josep Borrell Fontelles, Danutė Budreikaitė, Marie-Arlette Carlotti, Corina Creţu, Nirj Deva, Koenraad Dillen, Hélène Goudin, Filip Kaczmarek, Glenys Kinnock, Maria Martens, Luisa Morgantini, José Javier Pomés Ruiz, Miguel Portas, Horst Posdorf, Toomas Savi, Pierre Schapira, Frithjof Schmidt, Jürgen Schröder, Feleknas Uca, Luis Yañez-Barnuevo García, Anna Záborská

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Fiona Hall, Alain Hutchinson, Jan Jerzy Kułakowski, Miguel Angel Martínez Martínez, Manolis Mavrommatis, Atanas Paparizov, Elena Valenciano Martínez-Orozco, Anne Van Lancker, Ralf Walter

Náhradníci (čl. 178 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

 

Dátum predloženia

1.3.2007

Poznámky
(údaje, ktoré sú k dispozícii iba v jednej jazykovej verzii)