Betänkande - A6-0049/2007Betänkande
A6-0049/2007

BETÄNKANDE om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om vissa delar och egenskaper hos jordbruks- eller skogsbrukstraktorer med hjul (kodifierad version)

2.3.2007 - (KOM(2006)0662 – C6‑0380/2006 – 2006/0221(COD)) - ***I

Utskottet för rättsliga frågor
Föredragande: Diana Wallis
(Förenklat förfarande – kodifiering – artikel 80 och artikel 43.1 i arbetsordningen)

Förfarande : 2006/0221(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :  
A6-0049/2007
Ingivna texter :
A6-0049/2007
Debatter :
Omröstningar :
Antagna texter :

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om vissa delar och egenskaper hos jordbruks- eller skogsbrukstraktorer med hjul (kodifierad version)

(KOM(2006)0662 – C6‑0380/2006 – 2006/0221(COD))

(Medbeslutandeförfarandet: kodifiering)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–   med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (KOM(2006)0662),

–   med beaktande av artikel 251.2 och artikel 95 i EG-fördraget, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag (C6‑0380/2006),

–   med beaktande av det interinstitutionella avtalet av den 20 december 1994 om en påskyndad arbetsmetod för officiell kodifiering av texter till rättsakter[1],

–   med beaktande av artiklarna 80 och 51 samt artikel 43.1 i arbetsordningen,

–   med beaktande av betänkandet från utskottet för rättsliga frågor (A6‑0049/2007).

1.  Europaparlamentet godkänner kommissionens förslag.

2.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att delge rådet och kommissionen parlamentets ståndpunkt.

  • [1]  EGT C 102, 4.4.1996, s. 2.

ÄRENDETS GÅNG

Titel

Jordbruks- eller skogsbrukstraktorer (kodifierad version)

Referensnummer

KOM(2006)0662 – C6-0380/2006 – 2006/0221(COD)

Framläggande för parlamentet

6.11.2006

Ansvarigt utskott

       Tillkännagivande i kammaren

JURI

14.11.2006

Föredragande

       Utnämning

Diana Wallis

12.6.2006

 

 

Förenklat förfarande - beslut

14.11.2006

Behandling i utskott

30.1.2007

 

 

 

Antagande

30.1.2007