BETÆNKNING om Republikken Østrigs initiativ med henblik på vedtagelse af Rådets afgørelse om ændring af Rådets afgørelse 2002/348/RIA af 25. april 2002 om sikkerhed i forbindelse med internationale fodboldkampe

5.3.2007 - (10543/2006 – C6–0240/2006 – 2006/0806(CNS)) - *

Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender
Ordfører: Giusto Catania

Procedure : 2006/0806(CNS)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb :  
A6-0052/2007
Indgivne tekster :
A6-0052/2007
Vedtagne tekster :

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING

om Republikken Østrigs initiativ med henblik på vedtagelse af Rådets afgørelse om ændring af Rådets afgørelse 2002/348/RIA af 25. april 2002 om sikkerhed i forbindelse med internationale fodboldkampe

(10543/2006 – C6–0240/2006 – 2006/0806(CNS))

(Høringsprocedure)

Europa-Parlamentet,

 der henviser til Republikken Østrigs initiativ (10543/2006)[1],

 der henviser til EU-traktatens artikel 34, stk. 2, litra c),

 der henviser til EU-traktatens artikel 39, stk. 1, der danner grundlag for Rådets høring af Parlamentet (C6–0240/2006),

 der henviser til forretningsordenens artikel 93 og 51,

 der henviser til betænkning fra Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender (A6–0052/2007),

1.  godkender Republikken Østrigs initiativ som ændret;

2.  opfordrer Rådet til at ændre initiativets ordlyd i overensstemmelse hermed;

3.  opfordrer Rådet til at underrette Parlamentet, hvis det ikke agter at følge den tekst, Parlamentet har godkendt;

4.  anmoder Rådet om fornyet høring, hvis det agter at ændre Republikken Østrigs initiativ i væsentlig grad;

5.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til Republikken Østrigs regering.

Republikken Østrigs initiativÆndringsforslag

Ændringsforslag 1

ARTIKEL 1, NR. 1, LITRA A
Artikel 2, stk. 2 (afgørelse 2002/348/RIA)

2. Det nationale kontaktpunkt for fodboldinformation har i overensstemmelse med de gældende nationale og internationale regler på området adgang til personoplysninger vedrørende tilhængere, der udgør en risiko."

2. Det nationale kontaktpunkt for fodboldinformation har i overensstemmelse med gældende national og international lovgivning på området adgang til personoplysninger vedrørende tilhængere, der udgør en risiko. Disse oplysninger behandles udelukkende i forbindelse med fodboldkampe og kan ikke anvendes til eventuelle andre formål.

Ændringsforslag 2

ARTIKEL 1, NR. 1 A (nyt)
Artikel 3, stk. 3 (afgørelse 2002/348/RIA)

 

(Vedrører ikke den danske tekst)

  • [1]  Endnu ikke offentliggjort i EUT.

BEGRUNDELSE

Gennem de senere år har der ved fodboldkampe kunnet konstateres en konstant stigende forekomst af voldshandlinger, som helt har ændret den underholdningsmæssige karakter af disse sportsbegivenheder.

Forvandlingen af en af den europæiske befolknings mest elskede og mest fulgte sportsgrene har været kendetegnet af alt for mange voldsepisoder, utallige eksempler på intolerance og tydelige tilkendegivelser af fremmedhad og racisme.

Desværre er ovennævnte ikke isolerede tildragelser, men et integrerende led i en mere generel forvandling af foldboldsporten, som nu er blevet en virkelig god forretning med børsnoterede sportsklubber og astronomiske summer i omløb.

Dette element har bidraget til en langsom og uafvendelig forvandling af sportsbegivenheder og givet dem en for sportskonkurrencer ukendt værdi og dermed givet anledning til barbariske tilkendegivelser af tilhørsforhold til bestemte grupper fodboldfans. Fodbold er en meget populær sport og har samtidig så stor underholdningsværdi, at den har fået telekommunikationsvirksomheder til at bruge store summer på at opkøbe tv-rettighederne til fodboldkampe.

Imidlertid repræsenterer tilstedeværelsen af tilskuere på stadionerne et i en fodboldkamps underholdningsværdi iboende element, som er uløseligt forbundet med selve fodboldkampens tilblivelse og forløb, og uden hvilket selve sportsværdien - ud over underholdningsværdien naturligvis - ville være et af sine nødvendige elementer foruden.

I lyset af disse overvejelser er det nødvendigt at erkende, at fodboldkampe altid skal spilles i overværelse af tilskuere, hvorfor der må træffes fyldestgørende foranstaltninger til sikring af, at kampene kan spilles under så rolige forhold som muligt, og af, at voldshandlinger og racistiske optrin kan undgås.

De dramatiske begivenheder, der for nylig udspillede sig i forbindelse med førstedivisionsfodboldkampen mellem Catania og Palermo, hvor en politibetjent, der deltog i ordenspolitiets indsats ved det pågældende stadion, blev dræbt, viser, at den vold, som ekstremistiske grupper af såkaldte fans gør sig skyld i, også rettes mod ordensmagten og ikke kun mod modstanderholdets fans. Sådanne voldshandlinger forekommer ikke kun fra tid til anden, og ofte får man det indtryk, at man efter en fodboldkamp lytter til en krigsmelding snarere end til en sportsreportage.

Ved kampen mellem Atletico og Real i Madrid i februar 2007 udspillede der sig forfærdelige og frygtindgydende scener, da en gruppe ekstremister begyndte at kaste flasker, sten og kæppe mod politiet, som reagerede med knippelslag og affyring af gummiprojektiler.

Samme dag blev mange såret under sammenstød i forbindelse med kampen mellem Stella Rossa og Partizan i Beograd, og i forbindelse med kampen mellem Arsenal og Chelsea var endog fodboldspillerne indblandet i slagsmål, hvorved de udviste en alvorlig mangel på professionalitet. I øvrigt vedrører sådanne hændelser ikke kun de højere divisioner, men i stadig stigende grad også de lavere divisioner.

Forebyggende foranstaltninger i forbindelse med fodboldkampe er en prioritet og skal erstatte repressive indgreb og den militarisering af stadionerne, som nu synes at være blevet det almindeligste middel til imødegåelse af vold i forbindelse med fodboldkampe.

Den 25. april 2002 vedtog Rådet afgørelse 2002/348/GAI[1], som indeholder bestemmelse om oprettelse i hver enkelt medlemsstat af et nationalt kontaktpunkt for fodboldinformation, der skal fungere som kontaktpunkt for udveksling af politioplysninger i forbindelse med internationale fodboldkampe. Afgørelsen fastlægger de opgaver og de procedurer, som hvert enkelt nationalt kontaktpunkt for information skal varetage.

I lyset af de seneste års erfaringer, f.eks. i forbindelse med europamesterskabet i fodbold i 2004, og på baggrund af ekspertvurderinger af det internationale politisamarbejde i forbindelse med dette mesterskab samt som følge af det intensive politisamarbejde i forbindelse med internationale kampe og, generelt, i forbindelse med kampe mellem europæiske hold har Rådet besluttet at revidere og opdatere ovennævnte afgørelse.

I de senere år har det antal fodboldfans, der rejser til udlandet for at overvære kampe, været konstant stigende. Derfor er det ifølge Rådet nødvendigt, at de kompetente organer intensiverer deres samarbejde og gør udvekslingen af oplysninger mere professionel for at undgå forstyrrelser af den offentlige orden og gøre det muligt for de enkelte medlemsstater at foretage en effektiv risikovurdering.

De foreslåede ændringer er et resultat af de erfaringer, som de forskellige nationale kontaktpunkter for fodboldinformation har gjort i deres daglige arbejde, og skulle sætte disse i stand til at gøre en mere struktureret og professionel indsats og dermed sikre, at der udveksles oplysninger af høj kvalitet.

Efter ordførerens opfattelse kan én af de tre ændringer, som Rådet foreslår, imidlertid ikke accepteres. De nationale kontaktpunkter for fodboldinformation, som er de "antenner", der har fået pålagt at overvåge fodboldfansenes adfærd på stadionerne og at indhente oplysninger om karakteren af organiserede fangrupper, er et nyttigt og grundlæggende vigtigt instrument, som dog kun skal benyttes under overholdelse af de forskellige nationale lovgivninger og af bestemmelserne i EU-direktiver og i internationale konventioner om beskyttelse af personoplysninger.

Det kan ikke accepteres, at et stadion ændres til et område, hvor almindelig lov og ret ikke finder anvendelse. Det må undgås, at der sker lovovertrædelser i forbindelse med kontrollen af alle de borgere, der som fans af et bestemt fodboldhold, risikerer at blive klassificeret som potentielt kriminelle, og samtidig må det undgås, at forbrydelser, der begås på eller i nærheden af stadioner nedklassificeres til være overdrevne tilkendegivelser af tilhørsforhold fra fansenes side i et klima af afkriminalisering.

Behovet for udelukkende at holde sig til gældende lovgivning er en garanti for alle, hvorved det undgås, at der gennemføres regler eller bestemmelser, som ikke yder samme beskyttelse af menneskerettighederne og de grundlæggende frihedsrettigheder.

I samme ånd finder ordføreren, at de oplysninger, der indsamles af de "nationale antenner" i forbindelse med internationale fodboldkampe, udelukkende skal opbevares og anvendes i forbindelse med fodboldkampe og ikke stilles til rådighed for retlige myndigheder til efterforskningsvirksomhed, som ikke har noget at gøre med sportsbegivenheder.

I modsat fald ville de nationale antenner risikere at ændre sig fra at være et middel til forebyggelse af voldshandlinger på stadioner til at være et middel til social kontrol, som ville blive brugt ukritisk.

Erfaringen med de nationale kontaktpunkter for fodboldinformation kunne udvides til også at gøre gavn på det lokale plan og på denne måde medvirke til en specialisering af de politistyrker, der har til opgave at opretholde ro og orden på stadioner.

Imidlertid er en seriøs indsats til imødegåelse af vold på stadioner ikke udelukkende et spørgsmål om politisamarbejde. Ordføreren finder, at der først og fremmest er brug for en kulturel og social indsats, som lægger vægt på forebyggelse og på opdragelse for at lære borgerne at værdsætte sports tværkulturelle værdi.

  • [1]  EFT L 121 af 8.5.2002, s. 1.

PROCEDURE

Titel

Sikkerhed i forbindelse med internationale fodboldkampe

Referencer

10543/2006 - C6-0240/2006 - 2006/0806(CNS)

Dato for høring af EP

14.7.2006

Korresponderende udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

LIBE

5.9.2006

Ordfører

       Dato for valg

Giusto Catania

13.9.2006

 

 

Behandling i udvalg

27.11.2006

27.2.2007

 

 

Dato for vedtagelse

28.2.2007

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

-:

0:

45

0

1

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Alexander Alvaro, Edit Bauer, Philip Bradbourn, Mihael Brejc, Giuseppe Castiglione, Giusto Catania, Mladen Petrov Chervenyakov, Carlos Coelho, Fausto Correia, Panayiotis Demetriou, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Bárbara Dührkop Dührkop, Kinga Gál, Patrick Gaubert, Roland Gewalt, Lilli Gruber, Jeanine Hennis-Plasschaert, Lívia Járóka, Magda Kósáné Kovács, Barbara Kudrycka, Henrik Lax, Sarah Ludford, Edith Mastenbroek, Claude Moraes, Javier Moreno Sánchez, Martine Roure, Luciana Sbarbati, Inger Segelström, Søren Bo Søndergaard, Manfred Weber, Tatjana Ždanoka

Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere

Simon Busuttil, Marco Cappato, Charlotte Cederschiöld, Gérard Deprez, Giorgos Dimitrakopoulos, Genowefa Grabowska, Sophia in ‘t Veld, Ona Juknevičienė, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Tchetin Kazak, Marian-Jean Marinescu, Hubert Pirker, Marie-Line Reynaud, Luca Romagnoli, Eva-Britt Svensson

Dato for indgivelse

5.3.2007                                          A6-0052/2007