ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με την πρωτοβουλία της Δημοκρατίας της Αυστρίας για την έγκριση απόφασης του Συμβουλίου που αφορά την τροποποίηση της απόφασης 2002/348/ΔΕΥ της 25ης Απριλίου 2002 σχετικά με την ασφάλεια κατά τη διεξαγωγή ποδοσφαιρικών αγώνων με διεθνή διάσταση

5.3.2007 - (10543/2006 – C6‑0240/2006 – 2006/0806(CNS)) - *

Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων
Εισηγητής: Giusto Catania

Διαδικασία : 2006/0806(CNS)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
A6-0052/2007
Κείμενα που κατατέθηκαν :
A6-0052/2007
Κείμενα που εγκρίθηκαν :

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την πρωτοβουλία της Δημοκρατίας της Αυστρίας για την έγκριση απόφασης του Συμβουλίου που αφορά την τροποποίηση της απόφασης 2002/348/ΔΕΥ της 25ης Απριλίου 2002 σχετικά με την ασφάλεια κατά τη διεξαγωγή ποδοσφαιρικών αγώνων με διεθνή διάσταση

(10543/2006 – C6‑0240/2006 – 2006/0806(CNS))

(Διαδικασία διαβούλευσης)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη την πρωτοβουλία της Δημοκρατίας της Αυστρίας (10543/2006)[1],

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 34, παράγραφος 2, στοιχείο γ), της Συνθήκης ΕΕ,

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 39, παράγραφος 1, της Συνθήκης ΕΕ, σύμφωνα με το οποίο κλήθηκε από το Συμβούλιο να γνωμοδοτήσει (C6‑0240/2006),

–   έχοντας υπόψη τα άρθρα 93 και 51 του Κανονισμού του,

–   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων (A6‑0052/2007),

1.  εγκρίνει την πρωτοβουλία της Δημοκρατίας της Αυστρίας όπως τροποποιήθηκε·

2.  καλεί το Συμβούλιο να τροποποιήσει αναλόγως το κείμενο·

3.  καλεί το Συμβούλιο, σε περίπτωση που προτίθεται να απομακρυνθεί από το κείμενο που ενέκρινε το Κοινοβούλιο, να το ενημερώσει σχετικά·

4.  ζητεί να κληθεί εκ νέου να γνωμοδοτήσει σε περίπτωση που το Συμβούλιο προτίθεται να τροποποιήσει την πρωτοβουλία της Δημοκρατίας της Αυστρίας·

5.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

Κείμενο που προτείνει η Δημοκρατία της ΑυστρίαςΤροπολογίες του Κοινοβουλίου

Τροπολογία 1

ΑΡΘΡΟ 1, ΣΗΜΕΙΟ 1, ΣΤΟΙΧΕΙΟ (Α) (νέο)

Άρθρο 2, παράγραφος 2 (Απόφαση 202/348/ΔΕΥ)

2. Το εθνικό γραφείο πληροφοριών ποδοσφαίρου έχει πρόσβαση, σύμφωνα προς τους ισχύοντες εθνικούς και διεθνείς κανόνες επί του θέματος, στις πληροφορίες που αφορούν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα επικίνδυνων οπαδών.

2. Το εθνικό γραφείο πληροφοριών ποδοσφαίρου έχει πρόσβαση, σύμφωνα προς την ισχύουσα εθνική και διεθνή νομοθεσία επί του θέματος, στις πληροφορίες που αφορούν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα επικίνδυνων οπαδών. Τα δεδομένα αυτά υφίστανται επεξεργασία αποκλειστικά σε σχέση με αγώνες ποδοσφαίρου και δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για οιεσδήποτε άλλες δραστηριότητες.

Τροπολογία 2

ΑΡΘΡΟ 1, ΣΗΜΕΙΟ 1Α (νέο)

Άρθρο 3, παράγραφος 3 (Απόφαση 202/348/ΔΕΥ)

 

(1α) Το άρθρο 3, παράγραφος 3, αντικαθίσταται από το εξής:

3. Η ανταλλαγή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα πραγματοποιείται σύμφωνα προς την ισχύουσα εθνική και διεθνή νομοθεσία, λαμβανομένων υπόψη των αρχών της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης αριθ. 108, της 28ης Ιανουαρίου 1981, για την προστασία των προσώπων έναντι της αυτόματης επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και, ανάλογα με την περίπτωση, της σύστασης R (87)15 της Επιτροπής Υπουργών του Συμβουλίου της Ευρώπης, της 17ης Σεπτεμβρίου 1987, για τη ρύθμιση της χρήσης των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στον αστυνομικό τομέα. Αυτή η ανταλλαγή πληροφοριών διεξάγεται με σκοπό την προετοιμασία και τη λήψη των ενδεδειγμένων μέτρων για την τήρηση της δημόσιας τάξης επ' ευκαιρία ποδοσφαιρικής διοργάνωσης. Μπορεί ιδίως να πρόκειται για πληροφορίες σχετικές με άτομα που αποτελούν ή ενδέχεται να αποτελέσουν κίνδυνο για τη δημόσια τάξη και ασφάλεια.

  • [1]  Δεν έχει δημοσιευθεί ακόμη στην ΕΕ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Τα τελευταία έτη κατά τις ποδοσφαιρικές συναντήσεις έχουμε γίνει μάρτυρες επαναλαμβανόμενων και σταθερών εκδηλώσεων βίας οι οποίες, εκ των πραγμάτων, έχουν μετατρέψει το θεαματικό χαρακτήρα των ίδιων των αθλητικών εκδηλώσεων.

Πάρα πολλά επεισόδια βίας, πολλές εκδηλώσεις μη ανεκτικότητας, σαφείς πράξεις ξενοφοβίας και ρατσισμού αποτελούν χαρακτηριστικά της μεταμόρφωσης ενός από τα πιο αγαπητά και δημοφιλή αθλήματα του ευρωπαϊκού λαού.

Δυστυχώς, αυτά τα γεγονότα δεν είναι μεμονωμένα συμβάντα αλλά εντάσσονται σε μια γενική μετατροπή του ποδοσφαίρου το οποίο έχει πλέον καταστεί μια μεγάλη υπόθεση με αθλητικές ενώσεις εισηγμένες στο Χρηματιστήριο και με έναν αστρονομικό τζίρο κεφαλαίων.

Αυτό το στοιχείο συνέβαλε σε μια αργή και αδυσώπητη μετατροπή των αθλητικών διοργανώσεων, φορτώνοντάς τες με μια αξία ξένη προς τον ίδιο τον αθλητικό ανταγωνισμό και τροφοδοτώντας, κατά συνέπεια, βάρβαρες αλαζονείες λόγω του ότι κάποιος ανήκει σε μια κοινότητα οπαδών. Το ποδόσφαιρο είναι ένα άθλημα πολύ δημοφιλές και ταυτόχρονα αποτελεί ένα γεγονός μεγάλης θεαματικότητας, τόσο που έχει αναγκάσει οργανισμούς τηλεπικοινωνιών να κάνουν μεγάλες επενδύσεις για την απόκτηση τηλεοπτικών δικαιωμάτων των ποδοσφαιρικών αγώνων.

Όμως, ένα στοιχείο έμφυτο στη "θεαματοποίηση του γεγονότος", οργανικό συστατικό της ίδιας της γένεσης των ποδοσφαιρικών συναντήσεων, αποτελεί η παρουσία του κοινού στα γήπεδα χωρίς την οποία η ίδια η αθλητική αξία, εκτός από την προφανώς θεαματική του αξία, θα στερείτο ενός υποχρεωτικού και αναγκαίου στοιχείου του.

Υπό το πρίσμα αυτών των εκτιμήσεων είναι αναγκαίο να γνωρίζουμε το δεδομένο ότι οι ποδοσφαιρικοί αγώνες πρέπει πάντοτε να διεξάγονται με την παρουσία ενός κοινού και συνεπώς καθίσταται αναγκαία η εφαρμογή κατάλληλων μέτρων προκειμένου οι ποδοσφαιρικοί αγώνες να διεξάγονται με τη μεγαλύτερη ηρεμία αποφεύγοντας εκδηλώσεις βίας και ρατσισμού.

Τα πρόσφατα δραματικά γεγονότα, κατά τη συνάντηση της ανώτερης κατηγορίας του ιταλικού πρωταθλήματος ποδοσφαίρου μεταξύ Κατάνιας και Παλέρμου, τα οποία προκάλεσαν το θάνατο ενός αστυνομικού σε υπηρεσία για την τήρηση της δημόσιας τάξης στο γήπεδο δείχνουν ότι η βία των ακραίων τμημάτων των υποτιθέμενων οπαδών μαίνεται και κατά των δυνάμεων της τάξης και όχι μόνον έναντι των οπαδών της αντίπαλης ομάδας. Αυτές οι εκδηλώσεις βίας δεν είναι τυχαίες και συχνά στο τέλος ενός ποδοσφαιρικού αγώνα είναι σαν να παρακολουθούμε ένα πολεμικό δελτίο.

Στη Μαδρίτη, τον Φεβρουάριο του 2007, με την ευκαιρία του ντέρμπι μεταξύ Ατλέτικο και Ρεάλ, γίναμε μάρτυρες τρομερών σκηνών και αυθεντικών στιγμών φόβου: μια ομάδα εξτρεμιστών άρχισε να πετάει μπουκάλια, πέτρες, ξύλινες ράβδους κατά των δυνάμεων της τάξης οι οποίες αντέδρασαν με ρόπαλα και ρίχνοντας σφαίρες από καουτσούκ.

Την ίδια ημέρα σημειώθηκαν συμπλοκές με πολλούς τραυματίες στο ντέρμπι του Βελιγραδίου μεταξύ Ερυθρού Αστέρα και Πάρτιζαν και στον αγώνα μεταξύ Άρσεναλ και Τσέλσι στη συμπλοκή συμμετείχαν και οι ποδοσφαιριστές, οι οποίοι επέδειξαν χείριστη επαγγελματικότητα. Εξάλλου, παρεμφερή γεγονότα δεν αφορούν μόνο τις υψηλότερες κατηγορίες αλλά όλο και περισσότερο και τις χαμηλότερες.

Η προληπτική δράση κατά τη διεξαγωγή ποδοσφαιρικών αγώνων αποτελεί την προτεραιότητα και πρέπει να αντικαταστήσει τις δράσεις καταστολής και τη στρατικοποίηση των γηπέδων που φαίνεται πλέον να έχει καταστεί η πιο εδραιωμένη πρακτική στην αντιμετώπιση της βίας στα γήπεδα.

Στις 25 Απριλίου 2002 το Συμβούλιο ενέκρινε την απόφαση 2002/348/-ΔΕΥ[1] η οποία προβλέπει την ίδρυση, σε κάθε κράτος μέλος, εθνικού γραφείου πληροφοριών ποδοσφαίρου το οποίο λειτουργεί ως σημείο επαφής για την ανταλλαγή αστυνομικών πληροφοριών στον τομέα των ποδοσφαιρικών αγώνων με διεθνή διάσταση. Η εν λόγω απόφαση καθορίζει την αποστολή και τις διαδικασίες που πρέπει να εγκρίνει κάθε εθνικό γραφείο πληροφοριών ποδοσφαίρου.

Υπό το πρίσμα της αποκτηθείσας πείρας κατά τα τελευταία έτη, για παράδειγμα κατά τη διεξαγωγή του ευρωπαϊκού πρωταθλήματος το 2004, και με βάση την αξιολόγηση των εμπειρογνωμόνων όσον αφορά τη διεθνή αστυνομική συνεργασία στο πλαίσιο αυτού του πρωταθλήματος, καθώς και λόγω της στενής αστυνομικής συνεργασίας κατά τη διεξαγωγή διεθνών αγώνων και, εν γένει, μεταξύ ομάδων σε ευρωπαϊκό επίπεδο, το Συμβούλιο επέλεξε να επανεξετάσει και να εκσυγχρονίσει την απόφαση.

Τα τελευταία χρόνια αυξάνεται διαρκώς ο αριθμός των οπαδών οι οποίοι μεταβαίνουν στο εξωτερικό για να παρακολουθήσουν αγώνες. Συνεπώς, κατά την άποψη του Συμβουλίου, είναι αναγκαίο οι αρμόδιοι οργανισμοί να ενισχύσουν τη συνεργασία τους και να προσδώσουν επαγγελματικό χαρακτήρα στην ανταλλαγή πληροφοριών προκειμένου να αποφεύγονται διαταράξεις της δημόσιας τάξης και να επιτρέπεται σε κάθε κράτος μέλος να πραγματοποιεί αποτελεσματική αξιολόγηση των κινδύνων.

Οι προτεινόμενες τροποποιήσεις αποτελούν το αποτέλεσμα των εμπειριών που συγκεντρώθηκαν από διάφορα εθνικά γραφεία πληροφοριών ποδοσφαίρου κατά την καθημερινή εργασία τους και θα πρέπει να τους επιτρέψουν να εργάζονται με πιο διαρθρωμένο και επαγγελματικό τρόπο εξασφαλίζοντας ανταλλαγή πληροφοριών υψηλής ποιότητας.

Ωστόσο, κατά την άποψη του εισηγητή, μια από τις τρεις τροπολογίες που εισηγείται το Συμβούλιο δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή. Τα εθνικά γραφεία πληροφοριών ποδοσφαίρου, "οι αντένες" που είναι επιφορτισμένες με την παρακολούθηση της παρουσίας των οπαδών στα γήπεδα και με τη συγκέντρωση δεδομένων σχετικά με τη φύση των οργανωμένων ομάδων οπαδών, αποτελούν ένα χρήσιμο και θεμελιώδες μέσον το οποίο πρέπει όμως να λειτουργεί αποκλειστικά κατ' εφαρμογή των εθνικών νομοθεσιών και σε συμμόρφωση με τις ευρωπαϊκές οδηγίες και τις διεθνείς συμβάσεις που αφορούν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα.

Δεν είναι αποδεκτό το να μετατραπεί το γήπεδο σε έδαφος "εκτός νόμου", χρειάζεται να αποφευχθούν καταχρήσεις του ελέγχου όλων των πολιτών οι οποίοι ως οπαδοί μιας ποδοσφαιρικής ομάδας κινδυνεύουν να χαρακτηριστούν ως πιθανοί εγκληματίες και ταυτόχρονα να αποφευχθεί ότι αδικήματα που διαπράττονται εντός ή πλησίον του γηπέδου να υποβαθμίζονται σε φαινόμενα υπερβολής εκδηλώσεων εκ μέρους οπαδών σε ένα "αποποινικοποιημένο πλαίσιο".

Η ανάγκη να στηριχθούμε αποκλειστικά στην ισχύουσα νομοθεσία αποτελεί ένα στοιχείο εγγύησης για όλους, αποφεύγοντας την εφαρμογή κανόνων ή προτύπων που δεν προσφέρουν την ίδια προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των ατομικών ελευθεριών.

Στο ίδιο πνεύμα, ο εισηγητής θεωρεί ότι τα δεδομένα που συγκεντρώνονται από τις "εθνικές αντένες" με την ευκαιρία των διεθνών ποδοσφαιρικών συναντήσεων θα πρέπει να διατηρούνται και να χρησιμοποιούνται αποκλειστικά στην περίπτωση των ποδοσφαιρικών συναντήσεων και δεν μπορούν να διατίθενται στις δικαστικές αρχές για άλλες ερευνητικές δραστηριότητες ξένες προς τις αθλητικές εκδηλώσεις.

Σε αντίθεση περίπτωση, η λειτουργία των εθνικών αντενών θα κινδύνευε να μετατραπεί από μέσον πρόληψης των πράξεων βίας στα γήπεδα σε μέσον κοινωνικού ελέγχου που θα δρούσε χωρίς διακρίσεις.

Η πείρα των εθνικών γραφείων επικοινωνίας θα μπορούσε να επεκταθεί και σε τοπικό επίπεδο, ευνοώντας κατ' αυτόν τον τρόπο την ειδίκευση των αστυνομικών δυνάμεων οι οποίες είναι επιφορτισμένες με το έργο της τήρησης της δημόσιας τάξης στα γήπεδα.

Ωστόσο, μια σοβαρή δράση για την αντιμετώπιση της βίας στα γήπεδα δεν μπορεί να αποτελεί αποκλειστικό αντικείμενο της αστυνομικής συνεργασίας. Ο εισηγητής θεωρεί ότι χρειάζεται, κατά προτεραιότητα, μια πολιτιστική και κοινωνική δράση η οποία θα ευνοεί την πρόληψη και την εκπαίδευση στις διαπολιτισμικές αξίες του αθλήματος.

  • [1]  ΕΕ L 121 της 8.5.2002, σελ. 1.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Τίτλος

Ασφάλεια κατά τη διεξαγωγή ποδοσφαιρικών αγώνων με διεθνή διάσταση

Έγγραφα αναφοράς

10543/2006 - C6-0240/2006 - 2006/0806(CNS)

Ημερομηνία κλήσης του ΕΚ προς γνωμοδότηση

14.7.2006

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας
  Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

LIBE

5.9.2006

Εισηγητής(ές)
  Ημερομηνία ορισμού

Giusto Catania

13.9.2006

 

 

Εξέταση στην επιτροπή

27.11.2006

27.2.2007

 

 

Ημερομηνία έγκρισης

28.2.2007

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

-:

0:

45

0

1

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Alexander Alvaro, Edit Bauer, Philip Bradbourn, Mihael Brejc, Giuseppe Castiglione, Giusto Catania, Mladen Petrov Chervenyakov, Carlos Coelho, Fausto Correia, Παναγιώτης Δημητρίου, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Bárbara Dührkop Dührkop, Kinga Gál, Patrick Gaubert, Roland Gewalt, Lilli Gruber, Jeanine Hennis-Plasschaert, Lívia Járóka, Magda Kósáné Kovács, Barbara Kudrycka, Henrik Lax, Sarah Ludford, Edith Mastenbroek, Claude Moraes, Javier Moreno Sánchez, Martine Roure, Luciana Sbarbati, Inger Segelström, Søren Bo Søndergaard, Manfred Weber, Tatjana Ždanoka

Αναπληρωτής(ές) παρών(όντες) κατά την τελική ψηφοφορία

Simon Busuttil, Marco Cappato, Charlotte Cederschiöld, Gérard Deprez, Γιώργος Δημητρακόπουλος, Genowefa Grabowska, Sophia in ‘t Veld, Ona Juknevičienė, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Tchetin Kazak, Marian-Jean Marinescu, Hubert Pirker, Marie-Line Reynaud, Luca Romagnoli, Eva-Britt Svensson