Ziņojums - A6-0052/2007Ziņojums
A6-0052/2007

ZIŅOJUMS par Austrijas Republikas ierosinājumu, lai pieņemtu Padomes lēmumu, ar ko groza Lēmumu 2002/348/TI par drošību starptautiska mēroga futbola sacensību laikā

5.2.2007 - (10543/2006 – C6‑0240/2006 – 2006/0806(CNS)) - *

Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja
Referents: Giusto Catania

Procedūra : 2006/0806(CNS)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls :  
A6-0052/2007
Iesniegtie teksti :
A6-0052/2007
Pieņemtie teksti :

EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

par Austrijas Republikas ierosinājumu, lai pieņemtu Padomes lēmumu, ar ko groza Lēmumu 2002/348/TI par drošību starptautiska mēroga futbola sacensību laikā

(10543/2006 – C6‑0240/2006 – 2006/0806(CNS))

(Apspriežu procedūra)

Eiropas Parlaments,

–   ņemot vērā Austrijas Republikas ierosinājumu (10543/2006)[1],

–   ņemot vērā ES līguma 34. panta 2. punkta c) apakšpunktu,

–   ņemot vērā ES līguma 39. panta pirmo punktu saskaņā ar kuru Padome ir apspriedusies ar Parlamentu (C6‑0240/2006),

–   ņemot vērā Reglamenta 93. un 51. pantu,

–   ņemot vērā Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komitejas ziņojumu (A6‑0052/2007),

1.  apstiprina grozīto Austrijas Republikas ierosinājumu;

2.  aicina Padomi atbilstīgi grozīt tekstu;

3.  aicina Padomi informēt Parlamentu, ja tā ir paredzējusi nepievienoties Parlamenta apstiprinātajam tekstam;

4.  prasa Padomei vēlreiz ar Parlamentu apspriesties, ja tā nolēmusi būtiski grozīt Austrijas Republikas ierosinājumu;

5.  uzdod priekšsēdētājam nosūtīt Parlamenta nostāju Padomei un Komisijai.

Austrijas Republikas ierosinātais tekstsParlamenta izdarītie grozījumi

Grozījums Nr. 1

1. PANTA 1. PUNKTA A) APAKŠPUNKTS

2. panta 2. punkts (Lēmums 2002/348/TI )

2. Valsts futbola informācijas centriem saskaņā ar spēkā esošajiem valsts un starptautiskajiem noteikumiem ir pieeja informācijai, kurā ir dati par bīstamiem līdzjutējiem."

2. Valsts futbola informācijas centriem saskaņā ar spēkā esošajiem valsts un starptautiskajiem likumiem ir pieeja informācijai, kurā ir dati par bīstamiem līdzjutējiem. Šos datus apstrādā tikai saistībā ar futbola sacensībām un tos nedrīkst izmantot citām darbībām.

Grozījums Nr. 2

1. PANTS 1. A PUNKTS (jauns)

3. panta 3. punkts (Lēmums 2002/348/TI )

 

1.a) Šī lēmuma 3. panta 1. punktu aizstāj ar šādu punktu:

 

3. Apmaiņai ar personas datiem jānotiek atbilstīgi piemērojamajiem valstu vai starptautiskajiem likumiem, ņemot vērā 1981.gada 28 .janvāra Konvencijā par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz automātisku personas datu apstrādi norādītos principus un vajadzības gadījumā Eiropas Padomes Ministru komitejas 1987. gada 17.septembra ieteikumus Nr. R(87)15, kas reglamentē personas datu izmantošanu policijas vajadzībām. Šādas apmaiņas mērķis - sagatavot un īstenot piemērotus pasākumus, lai nodrošinātu likumību un kārtību futbola sacīkšu laikā. Šī apmaiņa galvenokārt attiecas uz personām, kas rada vai var radīt draudus likumībai, kārtībai un drošībai.

 

  • [1]  OV vēl nav publicēts.

PASKAIDROJUMS

Pēdējos gados futbola sacensību laikā vairākkārt notikuši vardarbīgi akti, kas izmainījuši futbola sacensību kā izklaides veida raksturu.

Pārāk daudz vardarbības, neiecietības, kā arī izteiktas ksenofobijas un rasisma izpausmes raksturo šo Eiropas tautu vidū tik populāro un atbalstīto sporta veidu.

Tie diemžēl nav tikai atsevišķi gadījumi; tie ir futbola pārvēršanas par lielo biznesu galvenā pazīme, vienlaicīgi ar biržā kotētiem klubiem, kā arī astronomiskām naudas summām, kas apgrozās sportā.

Tas veicināja lēnas, bet neizbēgamas izmaiņas pašu sporta pasākumu raksturā, piešķirot tiem tādu blakusnozīmi, kam nav nekā kopēja ar veselīgu sacensību, bet kas veicina grupu identitātes fanātiskas izpausmes pretinieku komandu līdzjutējos.

Futbols ir ārkārtīgi populārs sporta veids, un tam ir arī liela izklaides vērtība, kas liek mediju kompānijām maksāt milzīgas summas, lai nopirktu sacensību pārraides tiesības.

Tomēr raksturīgs futbola sacensību aspekts ir skatītāju klātbūtne. Tieši skatītāji rada sacensību atmosfēru. Bez viņiem futbols zaudētu daļu no savas sporta notikuma vērtības, un pats par sevi saprotams, no savas izklaides vērtības.

Ņemot vērā iepriekš minētos apsvērumus, ir skaidrs, ka futbola sacīkstēm vienmēr jānotiek skatītāju priekšā. Tāpēc nepieciešamas atbilstošas darbības, lai sacīkstes varētu noritēt cik vien iespējams mierīgi un kārtīgi, bez vardarbības un jebkādām rasisma izpausmēm.

Traģiskie notikumi nesenajā pagātnē saistībā ar A grupas sacīkstēm starp "Catania'" un "Palermo" komandām, kuru laikā tika nogalināts policists, kas pildīja savu pienākumu stadionā, ir skaidrs pierādījums tam, ka vardarbīgi tā sauktie līdzjutēji ir pietiekami sagatavoti, lai uzbruktu ne tikai pretinieku līdzjutējiem, bet arī policijai. Šāda vardarbība vairs nav retums un reportāžas no sacīkstēm bieži vien atgādina ziņas no frontes.

"Atletico" un "Real" derbija laikā 2007. gada februārī mēs bijām liecinieki biedējošiem skatiem, kad ekstrēmistiski noskaņoti līdzjutēji sāka ar pudelēm, akmeņiem un nūjām apmētāt policistus, kuri laida darbā stekus un gumijas lodes.

Tajā paša dienā notika Belgradas derbija sacensības starp "Red Star" un "Partizan", kuru rezultātā bija vairāki ievainotie, arī "Arsenal" un "Chelsea" spēles laikā, šoreiz spēlētāju vidū, kuri zaudējuši kontroli, demonstrēja satriecošu profesionālisma trūkumu. Šādi incidenti nenotiek tikai augstākajās līgās, bet aizvien biežāk arī zemāka ranga sacensībās.

Šādas rīcības novēršanai jābūt prioritātei futbola sacīkšu laikā, tai jāaizvieto represīvu darbību un militarizētās policijas izmantošanas stadionos, kas tagad šķiet kļuvusi par visizplatītāko metodi vardarbības apkarošanai stadionos.

2002. gada 25. aprīlī Padome pieņēma Lēmumu 2002/348/TI [1], kurā paredzēta futbola informācijas centru izveide katrā dalībvalstī, lai apmainītos ar policijas informāciju saistībā ar starptautiska mēroga futbola sacensībām. Lēmumā noteikti katras valsts informācijas centra pienākumi un procedūras.

Atbilstīgi pēdējo gadu pieredzei, piemēram 2004. gada Eiropas čempionātam, kā arī pamatojoties uz ekspertu novērtējumu policijas starptautiskās sadarbības jomā saistībā ar šo čempionātu, kā arī ar policijas dienestu pastiprinātu sadarbību starptautisku sacensību laikā, kā arī vispār Eiropas līmeņa komandu sacensību laikā, Padome nolēma pārskatīt un atjaunināt Lēmumu.

Pēdējo gadu laikā to līdzjutēju daudzums, kuri dodas uz sacensībām ārzemēs, turpina pieaugt. Tāpēc, atbilstīgi Padomes viedoklim, ir jārīkojas tā, lai kompetento struktūru sadarbība kļūtu ciešāka, lai informācijas apmaiņa, kas domāta sabiedriskās kārtības traucēšanas gadījumu novēršanai, kļūtu profesionālāka, lai dalībvalstis varētu efektīvi novērtēt risku.

Ieteiktie grozījumi balstās uz pieredzi, ko guvuši daži valstu informācijas apmaiņas centri savā ikdienas darbā, kas ļauj tiem strādāt strukturētāk un profesionālāk, nodrošinot apmaiņu ar ļoti kvalitatīvu informāciju.

Tomēr pēc referenta ieskatiem viens no Padomes izvirzītajiem grozījumiem nav pieņemams. Valstu futbola informācijas centri, kas atbildīgi par sacensību skatītāju pārraudzību un datu vākšanu par organizētām līdzjutēju grupām, protams, ir vajadzīgs un ļoti svarīgs instruments, taču tiem jādarbojas tikai atbilstīgi valsts likumiem, Eiropas direktīvām un starptautiskajām konvencijām attiecībā uz personas datu aizsardzību.

Nav pieļaujams, ka stadioni tiek pārvērsti par teritoriju, kur netiek piemērots likums. Ir ļoti svarīgi novērst ļaunprātības visu pilsoņu pārbaudes jomā, kuri tāpēc vien, ka ir kādas futbola komandas līdzjutēji, var tikt klasificēti kā potenciāli noziedznieki, tai pat laikā jāizvairās no tā, ka pārkāpumi, kas notikuši futbola stadionos vai teritorijā ap tiem tiktu klasificēti kā pārlieka futbola līdzjutēju entuziasma izpausme, tātad nekrimināla izpausme.

Mums stingri jāievēro spēkā esošie tiesību akti, kas sniedz vispārējas garantijas, mums jāizvairās no situācijas, kad tiek īstenoti noteikumi vai standarti, kas negarantē cilvēktiesību un indivīda tiesību ievērošanu.

Atbilstīgi tam, referents uzskata, ka valstu informācijas centru savāktie dati saistībā ar starptautiska līmeņa futbola sacīkstēm ir jāsaglabā un jāizmanto tikai saistībā ar futbola sacensībām, tos tiesībsargājošās iestādes nedrīkst izmantot izmeklēšanai, kas nav saistīta ar sporta pasākumiem.

Ja tas netiek nodrošināts, tad pastāv risks, ka valstu informācijas centri zaudē savu nozīmi, kas tiem ir saistībā ar vardarbības novēršanu futbola sacensību laikā, lai kļūtu par sabiedrības kontroles instrumentu, ko var bez izšķirības izmantot.

Valstu informācijas punktu pasākumus var paplašināt arī līdz vietējam līmenim, tādējādi veicinot to policijas spēku specializāciju, kas iesaistīti likuma un kārtības uzturēšanā futbola sacensību laikā.

Tomēr, ja mēs vēlamies nopietni apkarot vardarbību futbola sacensību laikā, ar policijas sadarbību vien nepietiek. Referents uzskata, ka prioritāriem jābūt pasākumiem, kas saistīti ar kultūru, kā arī sociāliem pasākumiem, kuri centrēti uz novēršanu un izglītošanu par sporta vērtību starpkultūru aspektā.

  • [1]  OV L 121, 8.5.2004., 1. lpp.

PROCEDŪRA

Virsraksts

Drošība futbola spēļu laikā

Atsauces

10543/2006 - C6-0240/2006 - 2006/0806(CNS)

Datums, kad notika apspriešanās ar EP

14.7.2006

Komiteja, kas atbildīga par jautājumu

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

LIBE

5.9.2006

Referents(-e/-i/-es)

       Iecelšanas datums

Giusto Catania

13.9.2006

 

 

Izskatīšana komitejā

27.11.2006

27.2.2007

 

 

Pieņemšanas datums

28.2.2007

 

 

 

Galīgā balsojuma rezultāti

+:

-:

0:

45

0

1

Deputāti, kas bija klāt galīgajā balsojumā

Alexander Alvaro, Edit Bauer, Philip Bradbourn, Mihael Brejc, Giuseppe Castiglione, Giusto Catania, Mladen Petrov Chervenyakov, Carlos Coelho, Fausto Correia, Panayiotis Demetriou, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Bárbara Dührkop Dührkop, Kinga Gál, Patrick Gaubert, Roland Gewalt, Lilli Gruber, Jeanine Hennis-Plasschaert, Lívia Járóka, Magda Kósáné Kovács, Barbara Kudrycka, Henrik Lax, Sarah Ludford, Edith Mastenbroek, Claude Moraes, Javier Moreno Sánchez, Martine Roure, Luciana Sbarbati, Inger Segelström, Søren Bo Søndergaard, Manfred Weber, Tatjana Ždanoka

Aizstājējs(-i), kas bija klāt galīgajā balsojumā

Simon Busuttil, Marco Cappato, Charlotte Cederschiöld, Gérard Deprez, Giorgos Dimitrakopoulos, Genowefa Grabowska, Sophia in ‘t Veld, Ona Juknevičienė, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Tchetin Kazak, Marian-Jean Marinescu, Hubert Pirker, Marie-Line Reynaud, Luca Romagnoli, Eva-Britt Svensson