ZPRÁVA o sociálních službách obecného zájmu v Evropské unii

6. 3. 2007 - (2006/2134(INI))

Výbor pro zaměstnanost a sociální věci
Zpravodaj: Joel Hasse Ferreira

Postup : 2006/2134(INI)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu :  
A6-0057/2007
Předložené texty :
A6-0057/2007
Přijaté texty :

NÁVRH USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o sociálních službách obecného zájmu v Evropské unii

(2006/2134(INI))

Evropský parlament,

–   s ohledem na sdělení Komise „Provádění lisabonského programu Společenství: Sociální služby obecného zájmu v Evropské unii“ (KOM(2006)0177) a na pracovní dokument útvarů Komise připojený k výše uvedenému sdělení (SEK(2006)0516),

–   s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na články 2, 5, 16, 86, 136, čl. 137 odst.1 písm. j) a k), články 143, 144 a 145 této smlouvy,

–   s ohledem na Listinu základních práv Evropské unie, a zejména na její článek 36,

–   s ohledem na návrh Smlouvy o Ústavě pro Evropu a zejména na články II-94 a III-122 této smlouvy,

–   s ohledem na postoj Parlamentu ze dne 15. listopadu 2006 ke společnému postoji Rady ve věci přijetí směrnice Evropského parlamentu a Rady o službách na vnitřním trhu[1],

–   s ohledem na závěry zasedání Evropské rady v Bruselu ve dnech 23. a 24. března 2006,

–   s ohledem na své usnesení ze dne 14. ledna 2004 o Zelené knize o službách obecného zájmu[2],

–   s ohledem na své usnesení ze dne 15. března 2006 o sociální ochraně a sociálním začlenění[3],

–   s ohledem na své usnesení ze dne 6. září 2006 o evropském sociálním modelu budoucnosti[4],

–   s ohledem na své usnesení ze dne 27. září 2006 o Bílé knize Komise o službách obecného zájmu[5],

–   s ohledem na článek 45 jednacího řádu,

–   s ohledem na zprávu Výboru pro zaměstnanost a sociální věci a stanoviska Výboru pro právní záležitosti, Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů, Výboru pro práva žen a rovnost pohlaví, Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin a Hospodářského a měnového výboru (A6‑0057/2007),

A. vzhledem k tomu, že sociální služby obecného zájmu (SSIG) jsou jedním ze základních pilířů, na nichž spočívá evropský sociální model, jedním ze stěžejních prvků k zajištění sociálního smíru a hospodářské, sociální a územní soudržnosti Evropské unie a jedním z nástrojů k dosažení cílů Lisabonské strategie,

B.  vzhledem k tomu, že cílem SSIG je naplňování sdílených hodnot, jimiž jsou mj. sociální spravedlnost, rovnost, solidarita a rozvoj demokracie a svobod, na evropské úrovni a že konečným cílem SSIG je zaručit základní práva občanů a respektování lidské důstojnosti,

C. vzhledem k tomu, že SSIG nemohou být ze strany veřejných orgánů považovány za přítěž, ale že jsou naopak zdrojem pozitivních externalit, pokud jde o hospodářský růst, prosperitu, zaměstnanost a sociální soudržnost,

D. vzhledem k tomu, že SSIG jsou poskytovány v dynamickém prostředí, jemuž se musí neustále přizpůsobovat, aby dokázaly udržet vysokou úroveň kvality a efektivnosti,

E.  vzhledem k tomu, že míra dostupnosti základních sociálních služeb se v jednotlivých členských státech značně liší, že však tyto služby musí být zajišťovány na celém území Unie s cílem zaručit hospodářskou, sociální a územní soudržnost,

F.  vzhledem k tomu, že existuje určitá neujasněnost, pokud jde o některé základní pojmy v této oblasti, jako např. „veřejná služba“, „služba obecného zájmu“, „služba obecného hospodářského zájmu“, „sociální služba obecného zájmu“, a že tato neujasněnost nadále přetrvává i v aktech Společenství z poslední doby, což přispívá k právní nejistotě, jež je v této oblasti patrná,

G. vzhledem k tomu, že neexistence normativního rámce v této věci zapříčinila příliš široký právní výklad, který není vždy jednotný; vzhledem k tomu, že pro všechna zúčastněná odvětví je požadován jasně definovaný operační rámec, který omezí na minimum potřebu právního výkladu, s cílem dosáhnout co nejvyšší míry právní jistoty,

H. vzhledem k tomu, že je v důsledku výše uvedeného naléhavé a nezbytné vyjasnit příslušné pojmy a právní rámec, v němž SSIG vyvíjejí činnost, a to zejména zásadu obecného zájmu a normy, které se týkají hospodářské soutěže a veřejné podpory,

I.   vzhledem k tomu, že sociální služby není možno v žádném případě pojímat zúženě jako zbytkovou kategorii, nezařaditelnou k obchodním službám nebo ke službám obecného hospodářského zájmu; vzhledem k tomu, že kvůli té části společnosti, k níž se obracejí, a specifickým zvláštnostem – ať už rázu organizačního, finančního, nebo těm, které vyplývají z jejich poslání – musí být naopak považovány za zcela specifickou kategorii služeb, jež má pro společnost zásadní význam,

J.   vzhledem k tomu, že odvětví SSIG poskytuje práci stále většímu počtu osob, že růst zaměstnanosti v tomto odvětví je vyšší než průměr v jiných odvětvích, a to s vysokým zastoupením žen, a že v něm existují zajímavé modely profesní flexibility, jako jsou práce na částečný úvazek, pružná pracovní doba nebo dobrovolnická činnost, které je nutno podporovat a poskytovat jim odpovídající ochranu v rámci pracovního práva; vzhledem k tomu, že i v odvětví SSIG existují znepokojivé případy týkající se profesní nejistoty, kterým je nutno zamezit,

K. vzhledem k tomu, že zdravotnické služby, jež jsou ze sdělení Komise o SSIG vyňaty, patří rovněž mezi SSIG, a mají stejné charakteristické rysy a cíle; vědom si však toho, že mají své zvláštnosti, zejména pokud jde o složitou organizaci a finanční zátěž, kterou nesou veřejné správy členských států,

1.  vítá s uspokojením iniciativu, kterou Komise vyvinula v podobě vypracování Bílé knihy o službách obecného zájmu, jejímž cílem je poskytnout těmto službám vhodný koncepční a právní rámec; domnívá se nicméně, že sdělení Komise dostatečně neobjasňuje roztřídění a definici SSIG a že odkládá rozhodnutí o právním rámci, jenž by se na tyto služby měl vztahovat;

2.  znovu potvrzuje svou odhodlanost vytvořit moderní a kvalitní SSIG, založené na hodnotách rovnosti, solidarity, dodržování zákonů a respektování lidské důstojnosti a také na zásadách dostupnosti, univerzálnosti, efektivnosti, hospodárného nakládání se zdroji, nepřetržitosti, blízkosti k uživateli a transparentnosti, které přispívají k naplňování poslání Společenství ve smyslu článků 2 a 3 Smlouvy;

3.  je přesvědčen, že SSIG jsou vhodným prostředkem k posílení sociální dimenze Lisabonské strategie, k dosažení cílů Sociální agendy a k řešení takových naléhavých otázek, jakými jsou globalizace, procesy průmyslových změn, technologický pokrok, demografické změny, migrace nebo změna sociálních modelů a modelů zaměstnanosti, který může přispět k rozvoji sociální Evropy;

4.  vítá skutečnost, že Komise uznala specifický charakter základních prvků definujících SSIG, který je odlišuje od jiných typů služeb; domnívá se však, že organizační kritéria, jež podle výše zmíněného sdělení charakterizují SSIG, mohou být přijata pouze přechodně a pro informaci v očekávání definitivnějších závěrů, které vyplynou z procesu konzultací, jež Komise v souladu se svým závazkem zahájí s členskými státy a s poskytovateli i uživateli SSIG;

5.  považuje za chybný takový přístup k SSIG, který staví do protikladu na jedné straně normy týkající se hospodářské soutěže a veřejné podpory a trhu, a na straně druhé pojmy jako veřejná služba, služba obecného zájmu a hospodářská soudržnost; domnívá se naopak, že je zapotřebí je uvést v soulad tím, že bude podpořena pozitivní synergie mezi hospodářskou a sociální složkou; prohlašuje však, že v případě SSIG musí být normy týkající se hospodářské soutěže, veřejné podpory a vnitřního trhu slučitelné se závazky veřejné služby, a nikoli naopak;

6.  uznává, že v rámci SSIG si konkurují dva faktory, jež musí být uvedeny v soulad: na jedné straně je to zásada subsidiarity, jež přiznává orgánům členských států právo vymezit, organizovat a financovat SSIG podle vlastního uvážení, včetně zásady proporcionality, a na straně druhé to je spoluodpovědnost Společenství vyplývající ze Smlouvy, zejména z článku 16 této smlouvy, a existence základních hodnot a zásad sdílených na evropské úrovni, jež musí být všemi respektovány a jež upravují SSIG z hlediska lidských práv a důstojnosti člověka;

7.  domnívá se nicméně, že s ohledem na zvláštní charakteristické rysy SSIG, které se týkají povahy těchto služeb a situace jejich příjemců, poslání obecného zájmu, jež jim bylo přisouzeno, a nepostačující kapacity trhu, pokud jde o uspokojování některých požadavků na sociální služby, by v případě jakéhokoli střetu měla dostat přednost obrana obecného zájmu, charakteristického a prvořadého prvku SSIG;

8.  v této souvislosti konstatuje se znepokojením, že nedávno došlo k pokusům uplatňovat ve vztahu k některým SSIG právní předpisy a zásady, jež jsou vlastní službám a službám obecného hospodářského zájmu, aniž by byly vzaty v úvahu prvky a zásady, které SSIG odlišují od jiných služeb;

9.  vítá záměr Komise pokračovat důkladněji v procesu konzultací, aby bylo vyjasněno uplatňování určitých pravidel Společenství pro sociální služby; dále je toho názoru, že navržený pokračující proces konzultací by měl být ukončen do poloviny roku 2007 a vyzývá Komisi, aby formulovala rozhodnutí o tom, jak postupovat po tomto procesu a identifikovat nejlepší přístup, který je nutno zaujmout, včetně zvážení potřeby a legitimnosti legislativního návrhu specifického pro toto odvětví;

10. vyzývá Komisi a členské státy, aby poskytly ochranu a podporu těm druhům pracovní činnosti, které se v odvětví SSIG hojně vyskytují, jako např. práce žen, možnost využívání pružné pracovní doby, práce na částečný úvazek a využívání práce dobrovolných pracovníků, a současně zabránily okolnostem, za nichž dochází k podvodům a vytváří se nejistota, aniž by přitom docházelo ke zhoršování pracovních podmínek pracovníků v tomto odvětví nebo k využívání práce osob bez kvalifikace nebo jen s nízkou kvalifikací; žádá rovněž Komisi, aby zahrnula do celého procesu konzultací a do své zprávy otázky týkající se začlenění hlediska pohlaví;

11. vyzývá Komisi, členské státy a poskytovatele SSIG aby s ohledem na stres, typ pracovní doby (práce na směny a noční služby), nebezpečný nebo náročný charakter práce, což jsou charakteristické rysy některých druhů činnosti v oblasti sociálních služeb, rozpracovaly programy odborného vzdělávání zaměřené na přizpůsobení se těmto okolnostem a na vytvoření schopností pro jejich překonávání, jejichž cílem by bylo zlepšení kvality poskytovaných služeb a lepší pracovní a životní podmínky pracovníků v tomto odvětví; domnívá se rovněž, že stále se měnící potřeby spojené s SSIG vyžadují, aby veřejné orgány zaručily vysokou úroveň odborného vzdělávání pracovníků činných v oblasti SSIG;

12. vyslovuje poděkování Komisi za to, že se rozhodla vést konzultace se všemi zainteresovanými stranami, pokud jde o definici a organizaci SSIG; je toho názoru, že vyústěním takového dialogu bude větší transparentnost a větší kvalita těchto služeb a rovněž z nich vyjdou posíleny zásady a hodnoty, jimiž se tyto služby inspirují;

13. vyzývá Komisi a členské státy, aby respektovaly různorodost organizačního uspořádání a řízení a správy SSIG a také zdroje a způsoby financování těchto služeb; vyzývá rovněž k vytvoření partnerství subjektů veřejného a soukromého sektoru, které tyto služby poskytují, ve snaze uplatnit dohled nad obecným zájmem a nad poskytováním efektivních a kvalitních služeb;

14. domnívá se, že jednotlivé příslušné veřejné orgány členských států mají právo rozhodnout, že SSIG budou poskytovat vzájemnosti, jiné sociální organizace nebo soukromé podniky v případě, kdy je poskytování těchto služeb ze strany soukromého sektoru slučitelné s respektováním zásady obecného zájmu, ale je toho názoru, že veřejný orgán musí mít možnost si kdykoli ověřit, jak poskytovatelé služeb dodržují zásady a hodnoty, jež jsou SSIG vlastní, a zda poskytování služeb probíhá v souladu s požadavky, které předem stanovily veřejné orgány;

15. uvítá, když se podniky – v rámci své sociální odpovědnosti – budou podílet na financování, podpoře a poskytování SSIG a vyzývá Komisi a členské státy, aby ve větší míře zapojily sociální partnery do vypracovávání takových návrhů, a to v souladu se zvyklostmi jednotlivých členských států;

16. konstatuje, že v některých členských státech nebyla decentralizace pravomocí ve prospěch regionálních nebo místních orgánů, pokud jde o poskytování SSIG, spojena s přidělením rozpočtových prostředků v dostatečné výši tak, aby bylo možné dosáhnout optimální úrovně pro poskytování těchto služeb, a to jak z hlediska jejich objemu, tak i z hlediska jejich kvality; z tohoto důvodu vyzývá členské státy, aby zajistily, že veškeré postupování pravomocí ve prospěch regionálních a místních orgánů, které se týká SSIG, bude spojeno s přidělením odpovídajících rozpočtových prostředků;

17. doporučuje, aby bylo pod záštitou Evropského parlamentu svoláno fórum, jež by sdružovalo evropské sociální organizace a zástupce Rady a jež by se podílelo na řízení tohoto procesu;

18. pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě a Komisi.

VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

1.   Sociální služby obecného zájmu jsou základní součástí evropského sociálního modelu. Je-li zapotřebí rozvíjet vnitřní trh a posilovat vnější konkurenceschopnost k zajištění hospodářského růstu v rámci celé Unie, je neméně důležité rovněž zaručit řádné fungování sociálních služeb v rámci celé Unie. Tímto způsobem bude možné přispět k zaručení sociální soudržnosti v celé Evropské unii a ke konkretizaci sociální části Lisabonské strategie na místní úrovni.

2.   V Evropě se v současné době zcela změnil demografický rámec. Ke vzniku tohoto výrazně odlišného sociálního rámce došlo v důsledku zvyšování průměrné délky života na celém území Unie a nižší porodnosti ve zdrcující většině členských států. Celý tento proces má vliv na politiky v oblastech sociálního zabezpečení a sociální ochrany, mezigenerační solidarity, rodinné politiky, pružné pracovní doby a rovněž účasti žen na trhu práce.

3.   Mnoho občanek a občanů Evropské unie velmi citlivě reaguje na sociální část procesu budování Evropy. Referenda, jež byla uspořádána v některých členských státech v souvislosti se Smlouvou o Ústavě pro Evropu, o tom podala jasná svědectví. Často bylo zdůrazňováno srovnání mezi počátečním zněním směrnice o službách, jenž vyvolalo v různých oblastech a odvětvích mnoho obav, zejména v západní části Evropy, a zdánlivě nebo skutečně menší pozorností, kterou Unie věnovala sociálním otázkám budování Evropy. V tomto politickém kontextu může proces zaměřený na objasnění specifické úlohy SSIG, a SIG jako celku, být nejen užitečný, ale také poučný z hlediska budoucího vývoje procesu budování Evropy v celé Unii.

4.   Sdělení o službách obecného zájmu, které jménem Evropské komise předložil Vladimír Špidla, otevírá prostor k objasnění role SSIG v celé Evropě, a to pokud jde o aspekty sociální a aspekty týkající se právní jistoty. Otevírá však také prostor k širší debatě, která musí přesáhnout hranice vypracování a projednání této parlamentní zprávy a hlasování o ní. K širší debatě, do níž se musí zapojit sociální organizace působící na evropské úrovni, regionální a místní orgány, Evropský parlament, Evropská komise a Evropská rada.

5.   Jedním z aspektů, který bude nutno analyzovat, je případné zřízení právního nástroje, který by v oblasti sociálních služeb – jež by zahrnovaly i služby zdravotnické – zaručil sociálním organizacím politickou jasnost postupů a právní jistotu. A který by mj. stanovil obecné zásady týkající se činnosti příslušných veřejných orgánů v těchto oblastech, ať už jde o orgány místní, regionální, národní, orgány federálních států nebo o orgány autonomních společenství.

6.   Ukazuje se jako naprosto nezbytné, aby tam, kde místní nebo regionální orgány přebírají diferencované funkce podpory a financování SSIG, byly zdroje přidělené v rámci státu postačující k tomu, aby místní a regionální orgány mohly plnit co do rozsahu i kvality svou sociální funkci, zejména pokud jde o podporu SSIG. Ve všech případech je naprosto nutné zaručit naprostou transparentnost finančních vztahů mezi veřejnými orgány a sociálními organizacemi.

7.   Modely organizace a řízení SSIG se od sebe v různých členských státech značně liší. Tuto různorodost je zapotřebí respektovat a v každém případě je nutno ověřovat kvalitu poskytovaných služeb a řádné nakládání s případně přidělenými veřejnými prostředky, ať už pocházejí z vnitrostátních zdrojů, či ze zdrojů Společenství.

8.   Zmíněné sdělení Komise v každém případě směřuje k tomu, aby mohl být SSIG poskytnut jasně vymezený právní status. Uskutečnění rozšířeného procesu, s nímž přichází, umožní vzájemnostem a dalším organizacím působícím v oblasti sociálních služeb, aby získaly v rámci Unie přesně vymezený a ujasněný právní status, což se jeví jako potřebné, spravedlivé a užitečné.

9.   SSIG mají veškeré podmínky k tomu, aby posílily konkretizaci sociálního rozměru Lisabonské strategie, a to jak z hlediska počtu pracovních míst, jež mohou vytvořit, tak z hlediska sociální soudržnosti, kterou pomáhají zaručovat. Především však z důvodu sociální úlohy, kterou v Evropské unii diferencovaně plní.

10. Skutečností je, že sociální politiky jsou nerozlučně spjaty s politikami hospodářskými. Taková hospodářská politika, která by podporovala rozvoj a vytváření pracovních míst, bude rozhodujícím způsobem napomáhat vypracování a konkretizaci aktivnější sociální politiky. Propojí se tudíž hospodářský růst se sociální soudržností.

11. Je zapotřebí, aby se v rámci celé Evropské unie dostalo jasného a plného ocenění práci těch, kdo dobrovolně spolupracují s organizacemi, které v místních podmínkách rozvíjejí SSIG. V této souvislosti je nutno rozvíjet činnosti týkající se odborného vzdělávání, jež by umožnily dobrovolným a placeným pracovníkům v oblasti SSIG zvyšování kvalifikace.

12. Na druhé straně je nutno v rámci celé Evropské unie vyřešit úlohu služeb obecného hospodářského zájmu a celkově vymezit pojetí služby obecného zájmu, SSIG a služeb obecného hospodářského zájmu, a to v zájmu právní jistoty všech subjektů působících v sociální oblasti a upřesnění prováděných procesů.

13. V rámci celé Evropské unie bude nutno respektovat rozmanitost modelů organizace a systémů řízení SSIG. Postup provádění služeb a pravidla pro jejich financování však v každém případě musí být v souladu s obecnými zásadami transparentnosti a musí být monitorován veřejnými orgány, pokud jde o soulad prováděných úkonů se sociálním posláním veřejného zájmu, které se vztahuje na SSIG v celé Evropě. Tímto způsobem bude zapotřebí také zaručit nejen respektování obecného zájmu, ale také poskytování efektivních a kvalitních služeb, jež budou respektovat poslání, která jim vymezily veřejné orgány.

14. Podniky, které si jsou vědomy své sociální odpovědnosti, projeví určitě zájem přispívat na financování a budou podporovat poskytování SSIG, a mohou se dokonce zasazovat o jejich zřízení nebo posílení v případech, kdy by to bylo odůvodněné.

15. V každém případě je rovněž zapotřebí zaručit v souvislosti se SSIG naprostou transparentnost při zadávání zakázek sociálním službám nebo při uzavírání subdodavatelských smluv na dodávky zboží nebo poskytování služeb s těmito službami.

16. V této souvislosti je nezbytné nejen objasnit zásadu obecného zájmu, ale také normy týkající se hospodářské soutěže a veřejné podpory a zohlednit pochopitelně zásadu subsidiarity, která veřejným orgánům na úrovni jednotlivých států zaručí volnost při vymezování, organizování a financování SSIG v souladu se základními evropskými hodnotami; zároveň je nutno respektovat rovněž zásadu proporcionality.

17. Cílem tohoto vysvětlujícího prohlášení a předkládané zprávy je přispět k posílení sociální stránky procesu budování Evropy, zaručit subjektům působícím v sociální oblasti a veřejným orgánům potřebnou právní jistotu, a rovněž zajistit transparentnost financování, nezbytnou míru slučitelnosti s pravidly pro fungování vnitřního trhu a zlepšit kvalitu poskytovaných služeb, a to při respektování zásady subsidiarity a při zohlednění potřeby konkretizovat Lisabonskou strategii v sociální oblasti.

STANOVISKO Hospodářského a měnového výboru (20. 12. 2006)

pro Výbor pro zaměstnanost a sociální věci

k sociálním službám obecného zájmu v Evropské unii
(2006/2134(INI))

Navrhovatel: Bernhard Rapkay

NÁVRHY

Hospodářský a měnový výbor vyzývá Výbor pro zaměstnanost a sociální věci jako příslušný výbor, aby do svého návrhu usnesení začlenil tyto návrhy:

A. vzhledem k tomu, že služby obecného zájmu jsou nejen důležitým faktorem sociální a hospodářské soudržnosti, ale že rovněž přispívají významnou měrou ke konkurenceschopnosti evropského hospodářství,

B.  vzhledem k tomu, že judikatura Soudního dvora Evropských společenství je v současné době obsáhlá, neustále se vyvíjí a zahrnuje různé aspekty služeb obecného zájmu, včetně státních podpor, rovného zacházení a/nebo narušení hospodářské soutěže; vzhledem k tomu, že celá řada případů podaných k Soudnímu dvoru, které se týkají slučitelnosti služeb obecného zájmu s pravidly vnitřního trhu, vznáší otázku právního vyjasnění v této oblasti, jak to potvrzuje sdělení Komise; vzhledem k tomu, že veřejné orgány a provozovatelé sociálních služeb obecného zájmu vnímají neustálý vývoj judikatury Soudního dvora – zejména pojmu „ekonomická činnost“ – jako zdroj nejistoty; vzhledem k tomu, že určitá nejednoznačnost stále přetrvává, ačkoli judikatura a právní předpisy Společenství v této oblasti usilovaly o objasnění a snížení této nejistoty,

C. vzhledem k tomu, že na základě zásady subsidiarity podle čl. 5 odst. 2 Smlouvy o ES přísluší členským státům a jejich regionálním a/nebo místním orgánům vymezit služby obecného zájmu a rozhodnout, kterých služeb by se to mělo týkat a jakým způsobem by tyto služby měly být organizovány, financovány, poskytovány, vyhodnocovány a kontrolovány, a že tyto skutečnosti by měly být v plném rozsahu respektovány při vypracovávání návrhů dalších právních předpisů,

D. vzhledem k tomu, že v článku 2 směrnice o službách na vnitřním trhu jsou z oblasti působnosti směrnice výslovně vyňaty určité sociální služby, které souvisejí se sociálním bydlením, péčí o děti a podporou rodin a trvale nebo přechodně potřebných osob a které poskytuje stát prostřednictvím jím pověřeného poskytovatele služeb nebo prostřednictvím státem uznávaných charitativních organizací,

1.  vítá záměr Komise pokračovat důkladněji v procesu konzultací, aby bylo vyjasněno uplatňování určitých pravidel Společenství pro sociální služby; dále je toho názoru, že navržený rozšířený proces konzultací by měl být ukončen do poloviny roku 2007 a žádá Komisi, aby vypracovala rozhodnutí o tom, jak na tento proces navázat a zvolit k tomu nejvhodnější přístup, včetně zvážení potřeby a oprávněnosti specifického legislativního návrhu pro toto odvětví;

2.  zdůrazňuje, že služby obecného zájmu by měly být vysoce kvalitní a přístupné a měly by mít komplexní rozsah, měly by být poskytovány za optimální náklady, měly by respektovat sociální rovnováhu a měly by být poskytovány na základě dlouhodobého zabezpečení těchto služeb; rovněž zdůrazňuje, že většina služeb obecného zájmu může být poskytována za podmínek spravedlivé hospodářské soutěže vycházejících ze zásady, že soukromým i veřejným podnikům se musí dostat rovného zacházení;

3.  upozorňuje na skutečnost, že platná pravidla v této oblasti jsou stanovena na základě judikatury Soudního dvora a toho, jak Komise interpretuje jednotlivé případy; za tohoto stavu nebylo tudíž prozatím dosaženo ani potřebné právní jistoty, ani odpovídající transparentnosti;

4.  zdůrazňuje, že v těch případech, kdy tržní pravidla ES zjevně omezují poskytování veřejných služeb, jsou upřednostňovaným řešením cílená opatření a specifická odvětvová pravidla a základem jakýchkoli politických návrhů musí být podrobné a průběžné hodnocení veřejných služeb v EU identifikující problémové oblasti;

5.  vyzývá proto Komisi, aby zajistila větší míru právní jistoty v oblasti sociálních služeb obecného zájmu a služeb obecného zájmu souvisejících se zdravotní péčí a aby v případě potřeby vypracovala návrh zvláštní směrnice Rady a Parlamentu pro toto odvětví, a to v těch oblastech, v nichž je zapotřebí tak učinit; dále vyzývá Komisi, aby všechny příslušné návrhy projednala a předložila společně, aby se předešlo potížím při jejich vymezování.

POSTUP

Název

Sociální služby obecného zájmu v Evropské unii

Číslo postupu

2006/2134(INI)

Příslušný výbor

EMPL

Výbor, který vypracoval stanovisko

Datum oznámení na zasedání

ECON
15.5.2006

Užší spolupráce – datum oznámení na zasedání

 

Navrhovatel
Datum jmenování

Bernhard Rapkay
15.5.2006

Předchozí navrhovatel

 

Projednání ve výboru

6.11.2006

22.11.2006

 

 

 

Datum přijetí

20.12.2006

Výsledek závěrečného hlasování

+:

–:

0:

33

2

0

Členové přítomní při závěrečném hlasování

Zsolt László Becsey, Pervenche Berès, Sharon Bowles, Udo Bullmann, Elisa Ferreira, Jean-Paul Gauzès, Donata Gottardi, Sophia in 't Veld, Wolf Klinz, Andrea Losco, Astrid Lulling, Cristobal Montoro Romero, Joseph Muscat, John Purvis, Alexander Radwan, Bernhard Rapkay, Dariusz Rosati, Eoin Ryan, Antolín Sánchez Presedo, Manuel António dos Santos, Olle Schmidt, Margarita Starkevičiūtė, Sahra Wagenknecht

Náhradníci přítomní při závěrečném hlasování

Katerina Batzeli, Valdis Dombrovskis, Harald Ettl, Syed Kamall, Werner Langen, Klaus-Heiner Lehne, Alain Lipietz, Jules Maaten, Vladimír Maňka, Thomas Mann, Corien Wortmann-Kool

Náhradník (čl. 178 odst. 2) přítomný při závěrečném hlasování

Reinhard Rack

Poznámky (údaje, které jsou k dispozici jen v jednom jazyce)

...

STANOVISKO Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin (22. 11. 2006)

pro Výbor pro zaměstnanost a sociální věci

k sociálním službám obecného zájmu v Evropské unii
(2006/2134(INI))

Navrhovatel: Roberto Musacchio

NÁVRHY

Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin vyzývá Výbor pro zaměstnanost a sociální věci jako příslušný výbor, aby do svého návrhu usnesení začlenil tyto návrhy:

1.   vítá cíl sdělení o sociálních službách obecného zájmu podpořit modernizaci sociálních služeb Společenství za účelem zajištění vysoce kvalitních, bezpečných a účinných služeb respektujících práva spotřebitelů a uživatelů a důstojnost pacientů i svobodu poskytování přeshraničních služeb; považuje za vhodné zajistit větší právní jistotu v oblasti služeb obecného zájmu, zvláště sociálních služeb, lékařského ošetření a poskytování léků, prostřednictvím návrhu zvláštní směrnice Evropského parlamentu a Rady týkající se tohoto odvětví, pokud to bude zapotřebí;

 2.  zdůrazňuje, že sociální služby obecného zájmu jsou zásadní pro hospodářskou, sociální a teritoriální soudržnost v EU, neboť odpovídají povinnostem veřejných služeb i cílům obecného zájmu stanoveným příslušnými orgány každého z členských států v souladu se zásadou subsidiarity; zdůrazňuje důležitost transparentnosti při definování těchto cílů, zvláště s ohledem na to, že tyto služby stále častěji poskytují třetí strany prostřednictvím partnerství veřejného a soukromého sektoru a outsourcingu, a tak spadají do působnosti práva Společenství;

3.   domnívá se, že svoboda poskytování sociálních služeb v obecném zájmu a svoboda usazování příslušných poskytovatelů služeb by měla vést k respektování a přispívat k plnění cílů rovného a všeobecného přístupu a spravedlivých podmínek při poskytování takových služeb v rámci všeobecných požadavků, jak je stanoví jednotlivé členské státy;

4.   má za to, že sociální služby obecného zájmu umožňují zaručit výkon základních práv občanů EU, neboť se týkají primárních služeb pro každodenní život; domnívá se proto, že by na ně mělo být nahlíženo jako na specifický sektor, který především splňuje zásady solidarity, sociálního začleňování, účinnosti a finanční udržitelnosti; uznává v tomto ohledu úlohu soukromého sektoru;

5.   zdůrazňuje, že při hodnocení charakteristik dodávek takových služeb by veřejné orgány měly vzít v úvahu jako hlavní hodnotící charakteristiku výhody zajištění sociální soudržnosti a lepšího sociálního začleňování, kdy jsou uživatelé často přímo zapojováni do poskytování těchto služeb prostřednictvím neziskových organizací;

6.   zdůrazňuje, že opatření týkající se každodenních rizik, např. nemocí, pracovních úrazů aj., by měla věnovat zvláštní pozornost osobám závislým z důvodu postižení nebo věku;

7.   zdůrazňuje, že vládnutí na evropské úrovni by mělo pomoci k tomu, aby při poskytování těchto služeb zaručovaly členské státy následující čtyři zásady:

      •    rovný a všeobecný přístup

 •    plné územní pokrytí, geografickou a sociální dostupnost spolehlivé a vysoce kvalitní služby za dostupné ceny a jednotné standardy kvality;

 •    sociálně přijatelné snížené sazby pro postižené osoby, skupiny s nízkým příjmem a mechanismy pro boj se sociálním vyloučením;

 •    opatření pro vyloučení regionálních nestejností, zajištění právní jistoty, průhlednosti a souladu s rámcovými podmínkami pro poskytování služeb;

8.   je názoru, že v souladu s těmito zásadami by příslušné orgány měly svobodně stanovit zásady pro udělování oprávnění k poskytování sociálních služeb, a přitom dodržovat zásadu nediskriminace;

9.   v této souvislosti požaduje, aby všichni zúčastnění dále prováděli konzultace a spolupracovali na stanovení rámce potřebného k fungování sociálních služeb obecného zájmu a k dosahování jejich cílů, a zároveň respektovali jejich vůdčí zásady a hodnoty.

POSTUP

Název

Sociální služby obecného zájmu v Evropské unii

Číslo postupu

2006/2134(INI)

Příslušný výbor

EMPL

Výbor požádaný o stanovisko
  Datum oznámení na zasedání

ENVI
15.6.2006

Užší spolupráce - datum oznámení na zasedání

 

Navrhovatel
  Datum jmenování

Roberto Musacchio
14.6.2006

Předchozí navrhovatel

 

Projednání ve výboru

3.10.2006

 

 

 

 

Datum přijetí

21.11.2006

Výsledek závěrečného hlasování

+:

–:

0:

44
1
3

Členové přítomní při závěrečném hlasování

Adamos Adamou, Georgs Andrejevs, Irena Belohorská, Johannes Blokland, Frieda Brepoels, Dorette Corbey, Chris Davies, Avril Doyle, Mojca Drčar Murko, Edite Estrela, Jill Evans, Anne Ferreira, Karl-Heinz Florenz, Alessandro Foglietta, Matthias Groote, Françoise Grossetête, Satu Hassi, Jens Holm, Mary Honeyball, Caroline Jackson, Aldis Kušķis, Peter Liese, Jules Maaten, Roberto Musacchio, Péter Olajos, Adriana Poli Bortone, Vittorio Prodi, Frédérique Ries, Dagmar Roth-Behrendt, Guido Sacconi, Kathy Sinnott, Antonios Trakatellis, Evangelia Tzampazi, Thomas Ulmer, Marcello Vernola, Anja Weisgerber, Åsa Westlund, Anders Wijkman

Náhradníci přítomní při závěrečném hlasování

Bairbre de Brún, Christofer Fjellner, Milan Gaľa, Vasco Graça Moura, Erna Hennicot-Schoepges, Ria Oomen-Ruijten, Pál Schmitt, Renate Sommer, Bart Staes, Andres Tarand

Náhradníci (čl. 178 odst. 2) přítomní při závěrečném hlasování

 

Poznámky (údaje, které jsou k dispozici)

 

STANOVISKO Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů (27. 11. 2006)

pro Výbor pro zaměstnanost a sociální věci

k sociálním službám obecného zájmu v Evropské unii
(2006/2134 (INI))

Navrhovatelka: Luisa Fernanda Rudi Ubeda

NÁVRHY

Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů vyzývá Výbor pro zaměstnanost a sociální věci jako příslušný výbor, aby do svého návrhu usnesení začlenil tyto návrhy:

A.  vzhledem k tomu, že na sociální služby obecného zájmu se nevztahují žádná zvláštní ustanovení ve smlouvách, ačkoli tyto služby představují jednu z nejdůležitějších kategorií služeb obecného zájmu,

B.   vzhledem k tomu, že sociální služby obecného zájmu přispívají k naplňování poslání Společenství tak, jak je definováno v článcích 2 a 3 Smlouvy o ES, a zahrnují vysokou úroveň zaměstnanosti a sociální ochrany, zvyšování životní úrovně, dosažení vysoké úrovně ochrany zdraví, rovného zacházení pro muže a ženy a posílení hospodářské a sociální soudržnosti,

C.  vzhledem k tomu, že v této oblasti platí zásada subsidiarity, což umožňuje členským státům definovat jejich vlastní sociální služby obecného zájmu, jejich poslání, organizaci a způsob financování, včetně všeobecného přístupu k těmto základním a životně důležitým službám,

D.  vzhledem k tomu, že služby obecného zájmu nehospodářské povahy, jak je definují členské státy, spolu se sociálními službami, jako jsou služby sociálního bydlení, péče o děti a pomoci rodinám, byly poté, kdy Evropský parlament přijal ve druhém čtení pozměněný návrh směrnice o službách na vnitřním trhu, vyloučeny z působnosti uvedené směrnice,

E.   vzhledem k tomu, že sociální služby mohou díky svým zvláštním rysům přímo ovlivňovat vnitřní trh se službami a že mají rovněž přímý dopad na občany (muže i ženy), a to v různé míře v závislosti na jejich příslušnosti k sociální skupině; vzhledem k tomu, že změny ve společnosti, včetně změn demografických, vyžadují významnější zásahy veřejných orgánů umožňující, aby hlavní tíži péče nenesly rodiny, a v důsledku toho ženy,

F.   vzhledem k tomu, že vnitřní trh služeb a pravidla hospodářské soutěže mohou mít dopad na poskytování sociálních služeb obecného zájmu, které hrají klíčovou úlohu, pokud jde o solidaritu a ochranu sociální struktury na celém území Evropské unie,

1.   vítá skutečnost, že Komise zveřejnila sdělení nazvané „Provádění lisabonského programu Společenství — Sociální služby obecného zájmu v Evropské unii“ (KOM(2006)0177), jehož vypracování oznámila již v „Bílé knize o službách obecného zájmu“ (KOM(2004)0374) a které je výsledkem vyloučení sociálních služeb z působnosti pozměněného návrhu směrnice o službách na vnitřním trhu, v jehož rámci byl společný postoj Rady přijat Evropským parlamentem ve druhém čtení; vítá úsilí Komise o vedení konzultací jak s členskými státy, tak s příslušnými odvětvími, jehož cílem je nalézt rovnováhu mezi zvláštními rysy těchto služeb, které v některých případech neumožňují použít jejich obecnou definici, a uplatňováním zásad průhlednosti, volné hospodářské soutěže a nediskriminace, jejichž dodržování v EU je povinné, a dále uplatňováním právních předpisů Společenství v oblasti veřejných zakázek a koncesí;

2.   schvaluje postup Komise, který uznává, že sociální služby mají neodmyslitelně povahu služeb obecného zájmu; připomíná, že tyto základní a životně důležité služby mají zvláštní úlohu v rámci sociální ochrany a solidarity a že je přímo poskytují místní a regionální sdružení, případně jsou jejich poskytováním pověřeny specifické subjekty; domnívá se, že s ohledem na cíle, kterými jsou v sociální oblasti pověřeny, musí být garanty poskytování těchto služeb orgány veřejné správy;

3.   domnívá se, že na sociální služby je třeba uplatňovat požadavek řádného plnění svěřených úkolů, jak jej definuje článek 16 a čl. 86 odst. 2 Smlouvy o ES;

4.   připomíná, že postoj Unie týkající se pravidel pro poskytování sociálních služeb obecného zájmu musí být v souladu s postojem, který zaujme v rámci jednání na půdě WTO, zejména těch, která se týkají odvětví zdravotních a sociálních služeb Všeobecné dohody o obchodu a službách (GATS);

5.   konstatuje, že v současnosti existují v členských státech různé koncepce sociálních služeb, různé modely jejich poskytování a financování, neboť ačkoli veřejné orgány jsou odpovědné za poskytování těchto služeb občanům, ne vždy je samy přímo poskytují;

6.   domnívá se, že v souladu se zásadou subsidiarity jsou členské státy oprávněné definovat v jednotlivých případech podle svých zvyklostí a praxe rysy a úkoly sociálních služeb obecného zájmu, které tvoří podstatu evropského sociálního modelu; věří nicméně, že by bylo vhodné kromě tradičních kritérií obecnosti, průhlednosti a dostupnosti stanovit rovněž strukturu těchto služeb a způsob organizace;

7.   domnívá se, že je nezbytné uvést do souladu právo členských států definovat vlastní sociální služby a potřebnou právní jistotu, jejímž úkolem je chránit veřejné orgány, které jsou garanty sociálních služeb, poskytovatele a uživatele těchto služeb a všechny občany na území EU;

8.   domnívá se, že neziskovou povahu některých poskytovatelů sociálních služeb je třeba považovat za slučitelnou se svobodou usídlování, kterou zaručují smlouvy; domnívá se rovněž, že vzhledem ke zvláštní povaze těchto služeb je třeba považovat za slučitelné, aby správní orgány, které jsou odpovědné za poskytování sociálních služeb, vyplácely náhrady jejich poskytovatelům; domnívá se, že tyto náhrady nemají být považovány za státní podporu, neboť odpovídají zásadám poskytování náhrad;

9.   domnívá se, že rozšíření těchto služeb jako reakce na rostoucí potřeby a poskytování nových služeb podporují vytváření pracovních míst, které bude mít velmi kladný dopad na plnění cílů Lisabonské strategie, zejména s ohledem na pracující ženy, protože na jedné straně v oblasti sociálních služeb pracují převážně ženy, na druhé straně rozvoj těchto služeb umožňuje zejména ženám, aby si zachovaly pracovní místo a udržely se na trhu práce;

10. konstatuje, že ze zkušeností některých členských států lze usoudit, že otevření odvětví sociálních služeb hospodářské soutěži při poskytnutí přiměřených záruk je přínosem jak pro hospodářský růst a vytváření pracovních míst, tak pro lepší kvalitu poskytovaných služeb;

11. vítá skutečnost, že Komise může přijímat iniciativy zaměřené na vyjasnění pravidel Společenství pro tyto služby a na rozdělení odpovědnosti mezi EU a členské státy v případě překážek a obtíží při volném poskytování služeb na vnitřním trhu.

POSTUP

Název

Sociální služby obecného zájmu v Evropské unii

Číslo postupu

2006/2134(INI)

Příslušný výbor

EMPL

Výbor, který vypracoval stanovisko

Datum oznámení na zasedání

IMCO
15.6.2006

Užší spolupráce – datum oznámení na zasedání

 

Navrhovatelka
Datum jmenování

Luisa Fernanda Rudi Ubeda

4.9.2006

Předchozí navrhovatel(ka)

 

Projednání ve výboru

10.10.2006

21.11.2006

22.11.2006

 

 

Datum přijetí

23.11.2006

Výsledek závěrečného hlasování

+:

–:

0:

32

0

2

Členové přítomní při závěrečném hlasování

Charlotte Cederschiöld, Mia De Vits, Janelly Fourtou, Małgorzata Handzlik, Malcolm Harbour, Christopher Heaton-Harris, Anna Hedh, Edit Herczog, Anneli Jäätteenmäki, Pierre Jonckheer, Alexander Lambsdorff, Kurt Lechner, Arlene McCarthy, Manuel Medina Ortega, Zita Pleštinská, Guido Podestà, Luisa Fernanda Rudi Ubeda, Heide Rühle, Leopold Józef Rutowicz, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Eva-Britt Svensson, József Szájer, Marianne Thyssen, Jacques Toubon, Bernadette Vergnaud

Náhradníci přítomní při závěrečném hlasování

Jean-Claude Fruteau, Benoît Hamon, Konstantinos Hatzidakis, Othmar Karas, Maria Matsouka, Joseph Muscat, Olle Schmidt, Anja Weisgerber

Náhradník (čl. 178 odst. 2) přítomný při závěrečném hlasování

Marie-Line Reynaud

Poznámky (údaje, které jsou k dispozici jen v jednom jazyce)

...

STANOVISKO Výboru pro právní záležitosti (21. 11. 2006)

pro Výbor pro zaměstnanost a sociální věci

k sociálním službám obecného zájmu v Evropské unii
(2006/2134(INI))

Navrhovatelka: Gabriele Stauner

NÁVRHY

Výbor pro právní záležitosti vyzývá Výbor pro zaměstnanost a sociální věci jako příslušný výbor, aby do svého návrhu usnesení začlenil tyto návrhy:

1.   má značné pochybnosti o tom, že úprava na úrovni EU v oblasti sociálních služeb obecného zájmu může být pro občany skutečným přínosem a může vést ke zvýšení efektivnosti těchto služeb;

2.   vyzývá proto Komisi, aby také s ohledem na výsledky studie uvedené ve sdělení podrobně a na základě číselných údajů přijala stanovisko k tomu, zda je na úrovni EU nutná konkrétní úprava a uvedla také smysl a cíl takové úpravy;

3.   vyzývá Komisi, aby pro svou zamýšlenou právní úpravu uvedla, o jaký právní základ chce tuto úpravu opřít; poukazuje již nyní na skutečnost, že článek 16 Smlouvy o ES nemůže být tímto právním základem;

4.   zdůrazňuje, že je nutné, aby byl v o eventuálně zamýšlených úpravách Komise v oblasti sociálních služeb obecného zájmu dodržen a uplatněn princip subsidiarity uvedený v článku 5 Smlouvy o ES;

5.   výslovně zdůrazňuje, že na základě pravomocí a principu subsidiarity je záležitostí pouze členských států, aby definovaly, co jsou sociální služby obecného zájmu;

6.   zdůrazňuje, že za sociální služby obecného zájmu odpovídají pouze členské státy a místní samosprávné celky a pouze jim přísluší zabezpečit jejich organizaci, financování a vytvoření;

7.   odmítá proto již nyní všechny případné návrhy Komise na (smíšené) financování jako zásah do výlučných pravomocí členských států.

  POSTUP

Název

Sociální služby obecného zájmu v Evropské unii

Číslo postupu

2006/2134(INI)

Příslušný výbor

EMPL

Výbor, který vypracoval stanovisko
  Datum oznámení na zasedání

JURI
15.6.2006

Užší spolupráce – datum oznámení na zasedání

 

Navrhovatelka
  Datum jmenování

Gabriele Stauner
11.9.2006

Předchozí navrhovatel

 

Projednání ve výboru

3.10.2006

 

 

 

 

Datum přijetí

21.11.2006

Výsledek závěrečného hlasování

+:

–:

0:

13

8

0

Členové přítomní při závěrečném hlasování

Maria Berger, Carlo Casini, Rosa Díez González, Giuseppe Gargani, Klaus-Heiner Lehne, Katalin Lévai, Antonio López-Istúriz White, Achille Occhetto, Aloyzas Sakalas, Gabriele Stauner, Andrzej Jan Szejna, Diana Wallis, Jaroslav Zvěřina

Náhradníci přítomní při závěrečném hlasování

Nicole Fontaine, Jean-Paul Gauzès, Othmar Karas, Eva Lichtenberger, Arlene McCarthy, Manuel Medina Ortega

Náhradníci (čl. 178 odst. 2) přítomní při závěrečném hlasování

Sharon Bowles, Albert Deß, Ewa Klamt

Poznámky (údaje, které jsou k dispozici jen v jednom jazyce)

 

STANOVISKO Výboru pro práva žen a rovnost pohlaví (24. 11. 2006)

pro Výbor pro zaměstnanost a sociální věci

k sociálním službám obecného zájmu v Evropské unii
(2006/2134(INI))

Navrhovatelka: Edit Bauer

NÁVRHY

Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví vyzývá Výbor pro zaměstnanost a sociální věci jako příslušný výbor, aby do svého návrhu usnesení začlenil tyto návrhy:

A. vzhledem k tomu, že Společenství a členské státy sdílí odpovědnost za služby obecného hospodářského zájmu,

B.  vzhledem k tomu, že v souvislosti se službami obecného zájmu je třeba dodržovat a uplatňovat zásadu subsidiarity v souladu s článkem 5 Smlouvy o ES,

C. vzhledem k tomu, že rozšíření sociálních služeb obecného zájmu má rozhodující vliv pro začleňování většího počtu žen mezi pracovní síly,

D. vzhledem k tomu, že sociální služby obecného zájmu podstatnou měrou přispívají k hodnotám Společenství, jako je rovnost mužů a žen a hospodářská, společenská a územní soudržnost, a vzhledem k tomu, že jsou úzce spjaty se základními sociálními právy,

E.  vzhledem k tomu, že sociální služby obecného zájmu, které jsou poskytovány v tržních podmínkách nejsou chráněny před uplatňováním pravidel vnitřního trhu Společenství a pravidel hospodářské soutěže, a vzhledem k tomu, že jsou výrazně ovlivňovány změnami ve způsobu poskytování, financování a regulování služeb,  

1.  upozorňuje na to, že sociální služby – stejně jako všechny služby obecného zájmu – jsou jednou z hlavních opor evropského sociálního modelu, který má rozhodující podíl na sociální soudržnosti, sociálním začlenění a uplatňování základních práv;

2.  upozorňuje na skutečnost, že v únoru 2006 Parlament hlasoval ve prospěch vynětí sociálních služeb ze směrnice o službách;

3.  podporuje vytvoření zvláštního právního nástroje na evropské úrovni pro sociální služby obecného zájmu; žádá Komisi o vypracování právního nástroje týkajícího se sociálních služeb obecného zájmu s cílem objasnit, jak se vztahují sociální služby k právnímu rámci EU, jako jsou pravidla hospodářské soutěže a vnitřního trhu;

4.  vyzývá Komisi, aby v oblasti sociálních služeb obecného zájmu nastolila větší právní jistotu a aby navrhla právní rámec, který by objasnil předpisový rámec, v němž fungují a mohou být modernizovány, a který by respektoval svobodu členských států definovat, které služby považují za sociální služby obecného zájmu a jak mají být organizovány;

5.  znovu vyzdvihuje význam regulace trhů členskými státy v oblasti sociálních služeb obecného zájmu a svobody členských států zachovat či zavést systémy schvalování, aby byl zajištěn přístup pro všechny, kontinuita a vysoká kvalita sociálních služeb obecného zájmu;

6.  doporučuje členským státům, aby při definování sociálních služeb obecného zájmu zohlednily specifika některých služeb vzhledem k pohlaví, především konzultačních a sociálních služeb určených zejména pro ženy, a významných služeb, které přispívají ke kvalitnímu života u žen nebo k rovnosti, jako jsou zdravotnické služby a vzdělání;

7.  vyzývá členské státy, aby zaručily nediskriminující přístup všech občanů k sociálním službám obecného zájmu, zejména znevýhodněných skupin obyvatel, včetně svobodných matek a starších žen;

8.  vyzývá členské státy, aby v rámci svých politik v oblasti sociálních služeb obecného zájmu rychleji naplňovaly lisabonské a barcelonské cíle týkající se většího sladění pracovního a rodinného života.

9.  žádá Komisi, aby ve svých monitorovacích zprávách zohlednila otázky sociálního začlenění a rovnosti pohlaví a aby v rámci specifických politik zdůraznila dodržování práv dětí;

10. vyzývá členské státy, aby provedly hodnocení dopadu různých služeb obecného zájmu z hlediska pohlaví a v oblasti poskytování sociálních služeb obecného zájmu zajistily dodržování protidiskriminačních právních předpisů;

11. doporučuje Komisi a členským státům, aby konzultovaly všechny příslušné zúčastněné strany, včetně zástupců ženských organizací a organizací zastupujících práva dětí a zdravotně postižených osob.

POSTUP

Název

Sociální služby obecného zájmu v Evropské unii

Číslo postupu

2006/2134(INI)

Příslušný výbor

EMPL

Výbor, který vypracoval stanovisko

Datum oznámení na zasedání

FEMM
15.6.2006

Užší spolupráce – datum oznámení na zasedání

 

Navrhovatelka
Datum jmenování

Edit Bauer
22.6.2006

Předchozí navrhovatel

 

Projednání ve výboru

5.10.2006

23.11.2006

 

 

 

Datum přijetí

23.11.2006

Výsledek závěrečného hlasování

+:

–:

0:

13

3

0

Členové přítomní při závěrečném hlasování

Edit Bauer, Hiltrud Breyer, Ilda Figueiredo, Věra Flasarová, Zita Gurmai, Esther Herranz García, Lívia Járóka, Pia Elda Locatelli, Marie Panayotopoulos-Cassiotou, Christa Prets, Eva-Britt Svensson, Britta Thomsen

Náhradníci přítomní při závěrečném hlasování

Anna Hedh, Sophia in 't Veld, Heide Rühle, Bernadette Vergnaud

Náhradník(ci) (čl. 178 odst. 2) přítomný(í) při závěrečném hlasování

 

Poznámky (údaje, které jsou k dispozici jen v jednom jazyce)

...

POSTUP

Název

Sociální služby obecného zájmu v Evropské unii

Číslo postupu

2006/2134(INI)

Příslušný výbor
  Datum, kdy bylo na zasedání oznámeno udělení svolení

EMPL
15.6.2006

Výbory požádané o stanovisko
  Datum oznámení na zasedání

ECON
15.6.2006

ENVI
15.6.2006

IMCO
15.6.2006

JURI
15.6.2006

FEMM
15.6.2006

 

ITRE

15.6.2006

 

 

 

 

Nezaujaté stanovisko
  Datum rozhodnutí

ITRE
20.6.2006

 

 

 

 

Užší spolupráce
  Datum oznámení na zasedání


 

 

 

 

Zpravodaj
  Datum jmenování

Joel Hasse Ferreira
3.5.2006

 

Předchozí zpravodaj

 

 

Projednání ve výboru

23.11.2006

18.12.2006

28.2.2007

 

 

Datum přijetí

1.3.2007

Výsledek závěrečného hlasování

+

-

0

34

1

5

Členové přítomní při závěrečném hlasování

Jan Andersson, Alexandru Athanasiu, Roselyne Bachelot-Narquin, Emine Bozkurt, Philip Bushill-Matthews, Alejandro Cercas, Christina Christova, Derek Roland Clark, Proinsias De Rossa, Harlem Désir, Harald Ettl, Richard Falbr, Carlo Fatuzzo, Ilda Figueiredo, Joel Hasse Ferreira, Stephen Hughes, Karin Jöns, Jan Jerzy Kułakowski, Jean Lambert, Raymond Langendries, Bernard Lehideux, Elizabeth Lynne, Thomas Mann, Ana Mato Adrover, Maria Matsouka, Marie Panayotopoulos-Cassiotou, Pier Antonio Panzeri, Jacek Protasiewicz, José Albino Silva Peneda, Kathy Sinnott, Jean Spautz, Gabriele Stauner, Anne Van Lancker

Náhradníci přítomní při závěrečném hlasování

Edit Bauer, Françoise Castex, Donata Gottardi, Sepp Kusstatscher, Roberto Musacchio

Náhradníci (178 odst.2) přítomní při závěrečném hlasování

André Brie, Jaromír Kohlíček, Anja Weisgerber

Datum předložení

6.3.2007

Poznámky
(údaje, které jsou k dispozici jen v jednom jazyce)