BETÆNKNING om socialydelser af almen interesse i Den Europæiske Union

6.3.2007 - (2006/2134(INI))

Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender
Ordfører: Joel Hasse Ferreira

Procedure : 2006/2134(INI)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb :  
A6-0057/2007
Indgivne tekster :
A6-0057/2007
Vedtagne tekster :

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS BESLUTNING

om socialydelser af almen interesse i Den Europæiske Union

(2006/2134(INI))

Europa-Parlamentet,

 der henviser til Kommissionens meddelelse "Iværksættelse af Fællesskabets Lissabon-program – Socialydelser af almen interesse i Den Europæiske Union" (KOM(2006)0177) og Kommissionens dertil knyttede interne arbejdsdokument (SEK(2006)0516),

 der henviser til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 2, 5, 16, 86 og 136, artikel 137, stk. 1, litra j) og k), samt artikel 143, 144 og 145,

 der henviser til Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder, særlig artikel 36,

 der henviser til udkastet til traktat om en forfatning for Europa, særlig artikel II-94 og III-122,

 der henviser til sin holdning af 15. november 2006 til Rådets fælles holdning vedrørende vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om tjenesteydelser i det indre marked[1],

 der henviser til konklusionerne fra Det Europæiske Råds møde i Bruxelles den 23. og 24. marts 2006,

 der henviser til sin beslutning af 14. januar 2004 om grønbogen om forsyningspligtydelser[2],

 der henviser til sin beslutning af 15. marts 2006 om social sikring og social integration[3],

 der henviser til sin beslutning af 6. september 2006 om en fremtidssikret europæisk social model[4],

 der henviser til sin beslutning af 27. september 2006 om Kommissionens hvidbog om forsyningspligtydelser[5],

 der henviser til forretningsordenens artikel 45,

 der henviser til betænkning fra Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender og udtalelser fra Økonomi- og Valutaudvalget, Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed, Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse, Retsudvalget og Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling (A6‑0057/2007),

A.  der henviser til, at socialydelser af almen interesse udgør fundamentet for den europæiske sociale model, spiller en vigtig rolle for opnåelsen af social fred og økonomisk, social og territorial samhørighed i EU og er et af de instrumenter, som gør det muligt at opfylde målene i Lissabon-strategien,

B.  der henviser til, at formålet med socialydelser af almen interesse er at realisere de fælles europæiske værdier, herunder social retfærdighed, lighed, solidaritet og udvikling af demokrati og frihed; der henviser til, at hovedformålet med socialydelser af almen interesse er at sikre borgernes grundlæggende rettigheder og respekten for menneskets værdighed,

C.  der henviser til, at socialydelser af almen interesse ikke skal betragtes som en byrde for de offentlige myndigheder, men tværtimod har en positiv afsmittende virkning på økonomisk vækst, velstand, beskæftigelse og social samhørighed,

D.  der henviser til, at leveringen af socialydelser af almen interesse finder sted i et dynamisk miljø, som de til stadighed skal tilpasses for at kunne bevare et højt kvalitets- og effektivitetsniveau,

E.  der henviser til, at tilgængeligheden af grundlæggende socialydelser varierer meget fra den ene medlemsstat til den anden, men at disse ydelser skal tilvejebringes i hele EU for at sikre økonomisk, social og territorial samhørighed,

F.  der henviser til, at der er en vis tvetydighed vedrørende fortolkningen af visse grundlæggende begreber på dette område som f.eks. "offentlig tjenesteydelse", "tjenesteydelse af almen interesse", "tjenesteydelse af almen økonomisk interesse" og "socialydelse af almen interesse", og at denne tvetydighed også kommer til udtryk i de seneste fællesskabsretsakter, hvilket bidrager til at øge den juridiske usikkerhed i denne sektor,

G.  der henviser til, at manglen på en normgivende lovgivning på området har givet anledning til omfattende juridiske fortolkninger, som ikke altid er konsekvente; der henviser til, at de berørte sektorer beder om indførelse af en klar operationel ramme, som begrænser behovet for juridiske fortolkninger, og som har til formål at sikre størst mulig juridisk sikkerhed,

H.  der henviser til, at det derfor er af største vigtighed at præcisere de forskellige begreber samt den juridiske ramme for socialydelser af almen interesse, herunder navnlig at præcisere princippet almen interesse, konkurrencereglerne og bestemmelserne om offentlig støtte,

I.  der henviser til, at socialydelserne under ingen omstændigheder kan reduceres til en restkategori, som er defineret ved hverken at kunne sidestilles med kommercielle tjenesteydelser eller med tjenesteydelser af almen økonomisk interesse, men derimod - på grund af den samfundssektor, de er rettet til, og de særlige karakteristika ved deres organisation, finansiering og opgaver - skal betragtes som en særlig kategori af tjenesteydelser af stor betydning for samfundet,

J.  der henviser til, at sektoren for socialydelser af almen interesse sikrer beskæftigelse til et voksende antal personer, og at stigningstakten for beskæftigelsen i denne sektor er større end gennemsnittet for andre aktivitetssektorer, at sektoren beskæftiger en stor andel kvinder, og at den rummer en række interessante modeller for faglig fleksibilitet såsom deltidsarbejde, fleksible arbejdstider eller velgørenhedsarbejde, som bør fremmes og sikres tilstrækkelig beskyttelse inden for arbejdsretten; der ligeledes henviser til, at der inden for denne sektor også forekommer rystende eksempler på manglende sikkerhed i ansættelsen, som burde undgås,

K.  der henviser til, at de sundhedsydelser, som ikke er medtaget i Kommissionens meddelelse om socialydelser af almen interesse, også er socialydelser af almen interesse og derfor har samme karakteristika og mål som disse; anerkender imidlertid deres særlige kendetegn, som skyldes sundhedstjenesters organisationskompleksitet og den finansielle byrde, som de udgør for medlemsstaternes myndigheder,

1.  glæder sig over Kommissionens initiativ, som indgår i gennemførelsen af hvidbogen om forsyningspligtydelser og har til formål at indføre en begrebsmæssig og juridisk ramme for disse ydelser; mener imidlertid ikke, at Kommissionens meddelelse om socialydelser af almen interesse indeholder en tilstrækkelig tydelig klassificering og definition af socialydelser af almen interesse, men forhaler beslutningen om den juridiske ramme, som skal være gældende for disse ydelser;

2.  bekræfter sin støtte til moderne og kvalitetsbaserede socialydelser af almen interesse, som bygger på værdierne lighed, solidaritet, lovlighed og respekt for menneskets værdighed samt på principperne om tilgængelighed, almenhed og effektivitet, forsvarlig økonomisk forvaltning af ressourcerne, kontinuitet, nærhed til brugerne og gennemsigtighed, og som bidrager til gennemførelsen af Fællesskabets mål som defineret i traktatens artikel 2 og 3;

3.  er overbevist om, at socialydelser af almen interesse kan styrke Lissabon-strategiens sociale dimension samt bidrage til at nå målene på den social- og arbejdsmarkedspolitiske dagsorden og tackle diverse udfordringer som f.eks. globaliseringen, de industrielle ændringer, den teknologiske udvikling, de demografiske ændringer, migration eller ændring af de social- og arbejdsmarkedspolitiske mønstre og dermed bidrage til udviklingen af et socialt Europa;

4.  glæder sig over Kommissionens anerkendelse af socialydelsernes særlige karakter, som adskiller dem fra andre former for tjenesteydelser; mener imidlertid, at de organisatoriske kriterier, som ifølge ovennævnte meddelelse er kendetegnende for socialydelser af almen interesse, kun kan accepteres som foreløbige og vejledende, mens man afventer de endelige konklusioner af den høringsproces, som Kommissionen har forpligtet sig til at indlede med medlemsstaterne og udbydere og forbrugere af socialydelser af almen interesse;

5.  anser det for en fejltagelse at føre en politik, som skaber et falsk modsætningsforhold mellem konkurrencereglerne, bestemmelserne for offentlig støtte og markedsreglerne på den ene side og begreberne "offentlig tjenesteydelse", "almen interesse" og "social samhørighed" på den anden side; mener tværtimod, at det er nødvendigt at forene disse forskellige aspekter ved at skabe en positiv synergi mellem de økonomiske og sociale dimensioner; bekræfter imidlertid, at de gældende konkurrenceregler og bestemmelserne for offentlig støtte og for det indre marked i forbindelse med socialydelser af almen interesse skal være forenelige med de forpligtelser, som de offentlige tjenesteydelser er underlagt, og ikke omvendt;

6.  anerkender, at det i forbindelse med socialydelser af almen interesse er nødvendigt at forene to modsatrettede faktorer: dels subsidiaritetsprincippet, ifølge hvilket medlemsstaternes myndigheder har frihed til at definere, organisere og finansiere socialydelser af almen interesse, samt proportionalitetsprincippet, dels det medansvar, som Fællesskabet har i medfør af traktaten, særlig artikel 16, og tilstedeværelsen af grundlæggende fælles europæiske værdier og principper, som skal overholdes af alle, når der udarbejdes lovgivning om socialydelser af almen interesse, for at beskytte menneskerettighederne og menneskets værdighed;

7.  mener imidlertid, at der i betragtning af socialydelsernes særlige karakteristika, som hænger sammen med ydelsernes art og modtagernes situation, kravet om almen interesse og markedets manglende evne til at dække visse behov for socialydelser i konfliktsituationer, skal lægges størst vægt på beskyttelsen af begrebet "almen interesse", som er et vigtigt kendetegn ved socialydelser af almen interesse;

8.  udtrykker i den forbindelse sin bekymring over de seneste forsøg på at bringe en lovgivning og nogle principper i anvendelse i forbindelse med socialydelser af almen interesse, som almindeligvis finder anvendelse på tjenesteydelser og tjenesteydelser af almen økonomisk interesse, uden at tage hensyn til de elementer og principper, som adskiller socialydelser af almen interesse fra andre tjenesteydelser;

9.  glæder sig over Kommissionens planer om at fortsætte og uddybe høringsprocessen for at præcisere anvendelsen af visse fællesskabsbestemmelser for socialydelser; mener desuden, at den foreslåede udvidede høringsproces bør afsluttes i midten af 2007, og opfordrer Kommissionen til at træffe afgørelse om, hvordan der skal følges op på denne proces, og finde frem til den bedste fremgangsmåde samt overveje behovet for et sektorspecifikt lovgivningsmæssigt forslag og vurdere, om et sådant forslag er nødvendigt og berettiget;

10.  opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at beskytte og fremme arbejdsformer, der er hyppigt forekommende i sektoren for socialydelser, som f.eks. kvindearbejde, fleksible arbejdstider, deltidsarbejde og velgørenhedsarbejde, og samtidig sørge for ikke at fremme svig og usikkerhed i ansættelsen eller forårsage en forringelse af ansættelsesforholdene for arbejdstagere inden for sektoren eller bruge ukvalificeret eller dårligt kvalificeret personale; anmoder desuden Kommissionen om i løbet af hele høringsprocessen og i sin rapport at inddrage spørgsmål vedrørende integration af kønsaspektet;

11.  opfordrer i lyset af den stress, de arbejdstider (skifteholdsarbejde og natarbejde) og den farlige eller anstrengende karakter, som er kendetegnende for visse sociale tjenesteydelser, Kommissionen, medlemsstaterne og udbyderne af socialydelser af almen interesse til at udvikle faglige uddannelsesinitiativer, som er tilpasset disse forhold, og som kan afhjælpe dem, med henblik på at sikre tjenesteydelser af bedre kvalitet og forbedre arbejds- og levevilkårene for arbejdstagere i denne sektor; mener ligeledes, at de ændrede behov for socialydelser af almen interesse nødvendiggør, at de offentlige myndigheder er i stand til at sikre en højt kvalificeret efteruddannelse af socialarbejdere;

12.  bifalder Kommissionens beslutning om at høre alle de berørte aktører i forbindelse med definitionen og organiseringen af socialydelser af almen interesse; mener, at en sådan dialog vil føre til større gennemsigtighed og øge kvaliteten af disse tjenesteydelser samt styrke de principper og værdier, som ligger til grund for dem;

13.  opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at respektere de mange forskellige måder, hvorpå socialydelser af almen interesse kan organiseres og forvaltes, samt de forskellige midler og metoder til finansiering af tjenesteydelserne; opfordrer ligeledes til, at der oprettes offentlig-private partnerskaber, som kan levere effektive ydelser af høj kvalitet, samtidig med at begrebet almen interesse beskyttes;

14.  henviser til, at de forskellige kompetente offentlige myndigheder i medlemsstaterne har frihed til at bestemme, at socialydelser af almen interesse kan leveres af gensidige selskaber, andre sociale organisationer eller private virksomheder, hvis den private sektor kan levere ydelserne under hensyntagen til princippet om almen interesse, men mener, at den offentlige myndighed til enhver tid skal kunne kontrollere, om tjenesteudbyderne overholder de principper og værdier, som ligger til grund for socialydelser af almen interesse, samt om leveringen foregår i overensstemmelse med de krav, som de offentlige myndigheder på forhånd har fastsat;

15.  finder det glædeligt, når virksomhederne inden for rammerne af deres sociale ansvar deltager i finansiering, støtte og levering af socialydelser af almen interesse; anmoder Kommissionen og medlemsstaterne om at inddrage arbejdsmarkedets parter i udarbejdelsen af sådanne koncepter i overensstemmelse med skik og brug i de enkelte medlemsstater;

16.  bemærker, at visse medlemsstater ikke har ladet uddelegeringen af magtbeføjelser til de regionale og lokale myndigheder til levering af socialydelser af almen interesse følge af tilstrækkelige budgetmidler til at sikre en høj kvalitet i leveringen af disse ydelser; opfordrer derfor medlemsstaterne til at sikre, at enhver overdragelse af beføjelser til de regionale eller lokale myndigheder til levering af socialydelser af almen interesse ledsages af passende budgetmidler;

17.  anbefaler, at der i Europa-Parlamentets regi indkaldes et forum bestående af de europæiske sociale organisationer og repræsentanter for Rådet og Kommissionen, som kan styre denne proces;

18.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet og Kommissionen.

BEGRUNDELSE

1.  Socialydelser af almen interesse er en vigtig del af den europæiske sociale model. Ligesom det er nødvendigt at udvikle det indre marked og styrke konkurrenceevnen udadtil for at sikre den økonomiske vækst i hele Unionen, er det også af største vigtighed at sikre, at socialydelserne fungerer effektivt i hele Unionen. Dette bidrager til at sikre den sociale samhørighed og til at konkretisere Lissabon-strategiens sociale aspekt.

2.  Den demografiske situation i Europa har gennemgået en voldsom forandring. Denne forandring skyldes den øgede levealder i hele Unionen og de faldende fødselstal i de fleste medlemsstater. Hele denne proces påvirker politikkerne vedrørende social sikring, solidariteten mellem generationerne, familien, arbejdstiderne samt kvindernes deltagelse på arbejdsmarkedet.

3.  Mange borgere i EU er meget sårbare over for de sociale aspekter af den europæiske integration. Dette er fremgået tydeligt i forbindelse med folkeafstemningerne om den europæiske forfatningstraktat i de forskellige medlemsstater. Man har ofte fremhævet modsætningen mellem den oprindelige tekst i tjenesteydelsesdirektivet, som har vakt stor bekymring inden for mange områder og sektorer, navnlig i Østeuropa, og Unionens mærkbart mindre opmærksomhed på de sociale aspekter. Processen til præcisering af den rolle, som socialydelser af almen interesse og forsyningspligtydelser generelt spiller, er i denne politiske kontekst ikke blot nyttig, men også meget oplysende, hvad angår udviklingen i den europæiske integration i hele Unionen.

4.  Den meddelelse, som Vladimír Špidla har fremlagt på Kommissionens vegne, om socialydelser af almen interesse i EU, åbner mulighed for en præcisering af socialydelsernes rolle i hele Europa, af de sociale aspekter og den juridiske sikkerhed. Den giver også mulighed for en bred debat, som rækker videre end til udarbejdelsen og drøftelsen af samt afstemningen om Europa-Parlamentets nærværende betænkning. Denne brede debat skal samle de aktive sociale organisationer i Europa, de regionale og lokale myndigheder, Europa-Parlamentet, Europa-Kommissionen og Det Europæiske Råd.

5.  Et af de aspekter, som skal behandles nærmere, er den eventuelle indførelse af et juridisk instrument, som på området for social- og sundhedsydelser skal sikre politisk klarhed i procedurerne og juridisk sikkerhed for de involverede sociale organisationer. Det skal ligeledes anvendes til at fastlægge de generelle principper vedrørende de foranstaltninger, som de berørte offentlige myndigheder skal træffe på disse områder, hvad enten der er tale om lokale, regionale eller nationale myndigheder, eller om det drejer sig om føderale stater eller autonome regioner.

6.  Det forekommer absolut nødvendigt, at der inden for de nationale rammer tildeles tilstrækkelige midler til de lokale eller regionale myndigheder, når disse skal påtage sig at støtte og finansiere socialydelser af almen interesse, således at de lokale og regionale myndigheder kvantitativt og kvalitativt kan opfylde deres sociale funktion, ikke mindst med hensyn til at sikre socialydelser af almen interesse. Det er desuden nødvendigt at sikre, at de finansielle forbindelser mellem de offentlige myndigheder og de sociale organisationer altid er fuldstændig gennemsigtige.

7. De enkelte medlemsstaters modeller for organisering og forvaltning af socialydelserne af almen interesse er meget forskellige. Denne forskellighed skal respekteres, og der skal til enhver tid føres kontrol med kvaliteten af de ydelser, der leveres, og med, at de offentlige midler anvendes hensigtsmæssig, hvad enten der er tale om nationale midler eller fællesskabsmidler.

8. Meddelelsen fra Kommissionen går under alle omstændigheder i retning af en tildeling af en klar juridisk status for socialydelser af almen interesse. Gennemførelsen af den brede proces, som meddelelsen slår til lyd for, kan bidrage til, at gensidige selskaber og andre organisationer, som agerer i den sociale sektor, kan få en klar og tydelig juridisk status i Unionen, hvilket både er nødvendigt, rimeligt og hensigtsmæssigt.

9.  Socialydelser af almen interesse opfylder alle betingelser for at kunne styrke og konkretisere Lissabon-strategiens sociale aspekt. Dels gennem de jobs, de kan skabe, dels gennem den sociale samhørighed, som de bidrager til at sikre. Men mest af alt gennem de forskellige sociale roller, som de spiller i EU.

10.  Aktive sociale politikker hænger uløseligt sammen med de økonomiske politikker. En økonomisk politik, som fremmer udvikling og oprettelse af jobs, bidrager på afgørende vis til udarbejdelsen og konkretiseringen af en mere aktiv social politik. Det er således muligt at forene den økonomiske vækst med social samhørighed.

11. Det skal i hele Unionen klarlægges, hvilke aktører der frivilligt samarbejder med de organisationer, som sikrer socialydelser af almen interesse i Unionen. Det er i den forbindelse nødvendigt at indføre erhvervsuddannelser, som gør det muligt at øge kvaliteten af de socialydelser af almen interesse, som leveres af både frivillige og lønnede arbejdstagere.

12. Det er desuden nødvendigt at undersøge den rolle, som tjenesteydelser af almen økonomisk interesse spiller i hele EU, for derigennem at klarlægge begreberne forsyningspligtydelser, socialydelser af almen interesse og tjenesteydelser af almen økonomisk interesse med henblik på at opnå juridisk sikkerhed for alle aktører på det sociale område og klarhed i de gennemførte procedurer.

13.  Forskelligheden i modellerne til organisering og forvaltning af socialydelser af almen interesse skal respekteres i hele EU. Procedurerne og reglerne for finansiering af tjenesteydelserne skal under alle omstændigheder overholde de fælles principper om gennemsigtighed, og de offentlige myndigheder skal føre kontrol med, at de udførte opgaver er i overensstemmelse med de sociale mål af almen interesse, som ydelserne skal opfylde i hele Europa. Det er derfor ikke blot nødvendigt at sikre, at ydelserne er af almen interesse; det skal også sikres, at ydelserne er effektive og af høj kvalitet, hvad angår de mål, der er fastsat af de offentlige myndigheder.

14. Virksomheder, som er bevidste om deres sociale ansvar, kan kun være interesserede i at finansiere og støtte socialydelser af almen interesse og vil desuden kunne bidrage til, at de indføres og styrkes, når det er nødvendigt.

15. I forbindelse med socialydelser af almen interesse er det under alle omstændigheder nødvendigt at sikre fuldstændig gennemsigtighed i tildelingen eller udliciteringen af underentrepriser til levering af varer eller tjenesteydelser til de sociale organisationer.

16. Det er i den sammenhæng af største nødvendighed ikke blot at præcisere princippet om almen interesse, men også at præcisere konkurrencereglerne og bestemmelserne for offentlig støtte. Der skal i den forbindelse naturligvis tages hensyn til subsidiaritetsprincippet, som sikrer de nationale offentlige myndigheder frihed til at fastlægge, tilrettelægge og finansiere socialydelser af almen interesse, og til proportionalitetsprincippet for at sikre de grundlæggende europæiske værdier.

17.  Formålet med nærværende begrundelse og betænkning er at bidrage til at styrke det sociale aspekt af den europæiske integrationsproces ved at sikre den nødvendige juridiske sikkerhed for de sociale aktører og offentlige myndigheder, sikre finansiel gennemsigtighed og den nødvendige overensstemmelse med de gældende regler for det indre marked, øge kvaliteten af de leverede ydelser med respekt for subsidiaritetsprincippet og under hensyntagen til nødvendigheden af at konkretisere Lissabon-strategien på det sociale område.

UDTALELSE fra Økonomi- og Valutaudvalget (20.12.2006)

til Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender

om socialydelser af almen interesse i Den Europæiske Union
(2006/2134(INI))

Rådgivende ordfører: Bernhard Rapkay

FORSLAG

Økonomi- og Valutaudvalget opfordrer Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender, som er korresponderende udvalg, til at indarbejde følgende forslag i det beslutningsforslag, det vedtager:

A. der henviser til, at forsyningspligtydelser ikke kun er en væsentlig del af den sociale og økonomiske samhørighed, men også i høj grad bidrager til den europæiske økonomis konkurrenceevne,

B.  der henviser til, at EF-Domstolens retspraksis er blevet temmelig omfattende, at den er i konstant udvikling, og at den vedrører forskellige aspekter af forsyningspligtydelser, herunder statsstøtte, ligebehandling og/eller konkurrenceforvridning; der henviser til, at adskillige sager for Domstolen om forsyningspligtydelsernes forenelighed med det indre markeds regler gør det nødvendigt at skabe juridisk klarhed på dette område, hvilket bekræftes i Kommissionens meddelelse, der henviser til, at offentlige myndigheder og operatører inden for socialydelser af almen interesse oplever den konstante udvikling i Domstolens retspraksis, navnlig med hensyn til ”økonomisk aktivitet”, som en kilde til usikkerhed; der henviser til, at der stadig er en vis flertydighed, selv om retspraksis og fællesskabslovgivningen på området har sigtet mod at skabe klarhed og mindske usikkerheden,

C. der henviser til, at det under hensyntagen til subsidiaritetsprincippet i artikel 5, stk. 2, i EF-traktaten er medlemsstaternes og deres lokale myndigheders opgave at definere deres forsyningspligtydelser og at bestemme, hvilke tjenesteydelser der bør være omfattet, og hvordan de tilrettelægges, finansieres, leveres, evalueres og kontrolleres, og at dette skal respekteres fuldt ud ved udarbejdelse af yderligere lovgivning,

D. der henviser til, at artikel 2 i direktivet om tjenesteydelser i det indre marked eksplicit undtager visse socialydelser i forbindelse med socialt boligbyggeri, børnepasning og støtte til trængende familier og enkeltpersoner, som har permanent eller midlertidigt behov herfor, udført af staten, af tjenesteydere med opdrag fra staten eller af statsanerkendte velgørende organisationer fra direktivets anvendelsesområde,

1.  glæder sig over Kommissionens planer om at fortsætte høringsprocessen i fordybet form for at præcisere anvendelsen af visse fællesskabsbestemmelser for socialydelser; mener desuden, at den foreslåede udvidede høringsproces bør afsluttes i midten af 2007, og opfordrer Kommissionen til at træffe afgørelse om, hvordan der skal følges op på denne proces, og finde frem til den bedste fremgangsmåde samt overveje behovet for et sektorspecifikt lovgivningsmæssigt forslag og vurdere, om et sådant forslag er berettiget;

2.  understreger, at forsyningspligtydelser bør være af høj kvalitet, tilgængelige, omfattende, leveres til optimal pris, respektere den sociale balance og leveres på grundlag af vedvarende forsyningssikkerhed; understreger, at hovedparten af forsyningspligtydelser kan leveres under forhold med loyal konkurrence, hvorved private og offentlige virksomheder principielt skal behandles ligeværdigt;

3.  minder om, at de gældende regler for dette område hidrører fra EF-Domstolens retspraksis og Kommissionens fortolkning af enkelte sager, og at der således endnu ikke er opnået hverken den nødvendige retssikkerhed eller en hensigtsmæssig gennemsigtighed;

4.  understreger, at målrettede foranstaltninger og sektorspecifikke bestemmelser er den foretrukne løsning i de tilfælde, hvor EU's markedsregler tydeligt hindrer leveringen af offentlige tjenesteydelser, og at der skal ligge en detaljeret og vedvarede evaluering af de offentlige tjenesteydelser i EU til grund for alle politiske forslag;

5.  opfordrer derfor Kommissionen til for området social- og sundhedsydelser af almen interesse at sikre mere retssikkerhed og om nødvendigt at fremlægge et forslag til et sektorspecifikt direktiv fra Rådet og Parlamentet for de områder, hvor det skønnes nyttigt; opfordrer desuden Kommissionen til at behandle og forelægge alle forslag herom samlet for at forebygge afgrænsningsproblemer;

PROCEDURE

Titel

Socialydelser af almen interesse i Den Europæiske Union

Procedurenummer

2006/2134(INI)

Korresponderende udvalg

EMPL

Udtalelse fra
  Dato for meddelelse på plenarmødet

ECON
15.5.2006

Udvidet samarbejde – dato for meddelelse på plenarmødet

 

Rådgivende ordfører
  Dato for valg

Bernhard Rapkay
15.5.2006

Oprindelig rådgivende ordfører

 

Behandling i udvalg

6.11.2006

22.11.2006

 

 

 

Dato for vedtagelse

20.12.2006

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

33

2

0

Til stede ved den endelige afstemning – medlemmer

Zsolt László Becsey, Pervenche Berès, Sharon Bowles, Udo Bullmann, Elisa Ferreira, Jean-Paul Gauzès, Donata Gottardi, Sophia in 't Veld, Wolf Klinz, Andrea Losco, Astrid Lulling, Cristobal Montoro Romero, Joseph Muscat, John Purvis, Alexander Radwan, Bernhard Rapkay, Dariusz Rosati, Eoin Ryan, Antolín Sánchez Presedo, Manuel António dos Santos, Olle Schmidt, Margarita Starkevičiūtė, Sahra Wagenknecht

Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere

Katerina Batzeli, Valdis Dombrovskis, Harald Ettl, Syed Kamall, Werner Langen, Klaus-Heiner Lehne, Alain Lipietz, Jules Maaten, Vladimír Maňka, Thomas Mann, Corien Wortmann-Kool

Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere, jf. art. 178, stk. 2

Reinhard Rack

Bemærkninger (foreligger kun på ét sprog)

...

UDTALELSE fra Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed (22.11.2006)

til Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender

om socialydelser af almen interesse i Den Europæiske Union
(2006/2134(INI))

Rådgivende ordfører: Roberto Musacchio

FORSLAG

Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed opfordrer Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender, som er korresponderende udvalg, til at indarbejde følgende forslag i det beslutningsforslag, det vedtager:

1. bifalder formålet med meddelelsen om socialydelser af almen interesse, som er at fremme moderniseringen af socialydelser inden for Fællesskabet med henblik på at levere ydelser med et højt kvalitets-, sikkerheds- og effektivitetsniveau, som respekterer forbruger- og brugerettigheder, den enkelte patients værdighed og fri udveksling af grænseoverskridende tjenesteydelser; finder det ønskeligt, at der sørges for større retssikkerhed inden for området tjenesteydelser af almen interesse, og især socialydelser, medicinsk behandling og behandling med lægemidler, via et relevant forslag til et særligt direktiv fra Europa-Parlamentet og Rådet for denne sektor, for så vidt som dette er nødvendigt;

2. påpeger, at socialydelser af almen interesse er af afgørende betydning for den økonomiske, sociale og territoriale samhørighed i EU, idet de bidrager til opfyldelse af forpligtelsen til at levere offentlige tjenesteydelser og til opfyldelse af målsætninger af almen interesse, som de ansvarlige myndigheder i hver enkelt medlemsstat har fastsat i overensstemmelse med nærhedsprincippet; understreger betydningen af gennemsigtighed i definitionen på disse målsætninger især i betragtning af, at sådanne tjenesteydelser i stigende grad leveres af tredjeparter gennem offentlig-private partnerskaber og via outsourcing og derfor henhører under fællesskabslovgivningen;

3. mener, at den frie udveksling af socialydelser af almen interesse og den frie etableringsret for de pågældende leverandører af tjenesteydelser bør medføre respekt for og bidrage til gennemførelsen af målsætningerne om lige adgang for alle og rimelige betingelser ved leveringen af sådanne tjenesteydelser inden for rammerne af de generelle krav, som medlemsstaterne har fastlagt;

4. hævder, at socialydelser af almen interesse giver garanti for udøvelsen af grundlæggende rettigheder for EU-borgere, idet de vedrører primærydelser i dagligdagen; mener derfor, at disse ydelser bør opfattes som en særlig sektor, der hovedsageligt er baseret på principperne om solidaritet, social samhørighed, effektivitet og økonomisk bæredygtighed; anerkender den private sektors rolle på dette område;

5. understreger, at de offentlige myndigheder i deres evaluering af de karakteristiske egenskaber ved levering af disse ydelser først og fremmest bør tage hensyn til fordelene ved at sikre social samhørighed og bedre social integration, når brugerne, som det ofte er tilfældet, involveres direkte i leveringen af den enkelte ydelse via almennyttige organisationer;

6. understreger, at der ved håndteringen af eksistensrisici, såsom risici i forbindelse med sundhed, arbejdsulykker, osv., bør lægges særlig vægt på afhængige personer, hvad enten afhængigheden skyldes handicap eller alder;

7. påpeger, at styring på europæisk plan bør bidrage til at sikre, at medlemsstaterne ved levering af disse ydelser garanterer følgende principper:

· lige adgang for alle

· fuld territorial dækning, geografisk og social adgang til pålidelige ydelser af høj kvalitet til rimelige priser og ensartede kvalitetsnormer;

· socialt acceptable prisnedsættelser til handicappede, lavindkomstgrupper og ordninger til bekæmpelse af social udstødelse;

· foranstaltninger til forebyggelse af regionale forskelle og sikring af retssikkerhed, gennemsigtighed og opfyldelse af rammebetingelserne for levering af tjenesteydelser;

8. er af den opfattelse, at de kompetente myndigheder i overensstemmelse med disse principper bør have frie hænder til at indføre godkendelsesordninger for adgang til tilrettelæggelse af socialydelser, når de samtidig overholder princippet om ikke-forskelsbehandling;

9. opfordrer derfor til en opfølgning af høringen og samarbejdet mellem alle de relevante aktører med henblik på at fastlægge den nødvendige ramme for, hvorledes socialydelser af almen interesse skal fungere, og hvorledes målsætningerne herfor kan opfyldes samtidig med, at de tilgrundliggende principper og værdier respekteres.

PROCEDURE

Titel

Socialydelser af almen interesse i Den Europæiske Union

Procedurenummer

2006/2134(INI)

Korresponderende udvalg

EMPL

Udtalelse fra
  Dato for meddelelse på plenarmødet

ENVI
15.6.2006

Udvidet samarbejde - dato for meddelelse på plenarmødet

 

Rådgivende ordfører
  Dato for valg

Roberto Musacchio
14.6.2006

Oprindelig rådgivende ordfører

 

Behandling i udvalg

3.10.2006

 

 

 

 

Dato for vedtagelse

21.11.2006

Resultat af den endelige afstemning

+:

-:

0:

44

1

3

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Adamos Adamou, Georgs Andrejevs, Irena Belohorská, Johannes Blokland, Frieda Brepoels, Dorette Corbey, Chris Davies, Avril Doyle, Mojca Drčar Murko, Edite Estrela, Jill Evans, Anne Ferreira, Karl-Heinz Florenz, Alessandro Foglietta, Matthias Groote, Françoise Grossetête, Satu Hassi, Jens Holm, Mary Honeyball, Caroline Jackson, Aldis Kušķis, Peter Liese, Jules Maaten, Roberto Musacchio, Péter Olajos, Adriana Poli Bortone, Vittorio Prodi, Frédérique Ries, Dagmar Roth-Behrendt, Guido Sacconi, Kathy Sinnott, Antonios Trakatellis, Evangelia Tzampazi, Thomas Ulmer, Marcello Vernola, Anja Weisgerber, Åsa Westlund, Anders Wijkman

Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere

Bairbre de Brún, Christofer Fjellner, Milan Gaľa, Vasco Graça Moura, Erna Hennicot-Schoepges, Ria Oomen-Ruijten, Pál Schmitt, Renate Sommer, Bart Staes, Andres Tarand

Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere, jf. art. 178, stk. 2

 

Bemærkninger (foreligger kun på ét sprog)

...

UDTALELSE fra Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse (27.11.2006)

til Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender

om socialydelser af almen interesse i Den Europæiske Union
(2006/2134(INI))

Rådgivende ordfører: Luisa Fernanda Rudi Ubeda

FORSLAG

Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse opfordrer Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender, som er korresponderende udvalg, til at indarbejde følgende forslag i det beslutningsforslag, det vedtager:

A.  der henviser til, at socialydelser af almen interesse ikke er underlagt nogen særbestemmelser i traktaterne, selv om de udgør et af de vigtigste områder inden for forsyningspligtydelser,

B.  der henviser til, at socialydelser af almen interesse bidrager til opfyldelse af Fællesskabets opgaver som fastlagt i traktatens artikel 2 og 3, og især til et højt beskæftigelsesniveau og et højt socialt beskyttelsesniveau, til højnelse af livskvaliteten, til opnåelse af et højt sundhedsbeskyttelsesniveau, til ligestilling mellem mænd og kvinder og til styrkelse af den økonomiske og sociale samhørighed,

C.  der henviser til, at subsidiaritetsprincippet finder fuld anvendelse i dette tilfælde og giver medlemsstaterne mulighed for at definere deres respektive socialydelser, deres opgaver og organiseringen heraf og deres finansieringsform, herunder den almene adgang til disse essentielle og nødvendige ydelser,

D.  der henviser til, at ikke-økonomiske forsyningspligtydelser som defineret af medlemsstaterne - efter Europa-Parlamentets vedtagelse ved andenbehandlingen af det ændrede direktiv om tjenesteydelser i det indre marked - er blevet undtaget fra direktivets anvendelsesområde ligesom socialydelser, f.eks. sociale boliger, børnepasning og forskellige familiemæssige tjenesteydelser;

E.  der henviser til, at socialydelser som følge af deres specifikke kendetegn kan have en direkte indvirkning på det indre marked for tjenesteydelser, og at de desuden kan have en direkte, men differentieret indvirkning på folk, såvel mænd som kvinder, afhængigt af, hvilke sociale grupper de tilhører, samt til, at forandringer i samfundet, herunder demografiske forandringer, betyder, at der er behov for en større indsats fra de offentlige myndigheders side for at sikre, at den største byrde hvad angår pleje ikke overlades til familierne og dermed til kvinderne;

F.  der henviser til, at det indre marked for tjenesteydelser og konkurrencereglerne kan indvirke på leveringen af socialydelser af almen interesse, som spiller en vigtig rolle for solidaritet og beskyttelse af det sociale mønster i hele Den Europæiske Union,

1.  glæder sig over offentliggørelsen af Kommissionens meddelelse "Iværksættelse af Fællesskabets Lissabon-program – Socialydelser af almen interesse i Den Europæiske Union" (KOM(2006)0177), som allerede blev bebudet i hvidbogen om forsyningspligtydelser (KOM(2004)0374), og som er resultatet af, at de sociale tjenesteydelser er blevet undtaget fra anvendelsesområdet for det ændrede direktivforslag om tjenesteydelser i det indre marked, og henviser til, at Parlamentet godkendte Rådets fælles holdning herom ved andenbehandlingen; glæder sig over Kommissionens bestræbelser på at gennemføre en høringsproces med medlemsstaterne samt med alle de berørte sektorer med henblik på at finde en balance mellem disse tjenesteydelsers specifikke kendetegn, som nogle gange gør dem vanskelige at definere i generelle vendinger, og anvendelsen af principperne om gennemsigtighed, fri konkurrence og ikke-forskelsbehandling samt om overholdelse af EU's regler og fællesskabslovgivningen om tildeling af offentlige kontrakter;

2.  kan tilslutte sig Kommissionens holdning med hensyn til at anerkende de sociale tjenesteydelsers karakter af forsyningspligtydelser; understreger, at disse essentielle og nødvendige ydelser spiller en særlig rolle for den sociale beskyttelse og solidariteten og leveres direkte af de lokale og regionale myndigheder eller af særlige aktører, som har fået overdraget ansvaret herfor; mener, at de forskellige offentlige myndigheder skal stå som garanter for leveringen af disse tjenesteydelser under hensyntagen til de mål, de skal opfylde på det sociale område;

3.  mener, at kravet om, at de tjenester og aktører, der har til opgave at levere disse tjenesteydelser, skal gøre deres arbejde godt, jf. traktatens artikel 16 og artikel 86, stk. 2, bør finde anvendelse;

4.  minder om den nødvendige sammenhæng mellem de holdninger, EU vedtager henholdsvis i forbindelse med reglerne for socialydelser af almen interesse og i forbindelse med forhandlingerne i WTO, især holdningerne vedrørende afsnittet om sociale tjenesteydelser og sundhedsydelser i den almindelige overenskomst om handel med tjenesteydelser (GATS);

5.  bemærker, at medlemsstaterne i øjeblikket har forskellige modeller for planlægning, levering og finansiering af socialydelser, eftersom de offentlige myndigheder, selv om de er ansvarlige for at levere socialydelser til deres borgere, ikke altid er de direkte leverandører;

6.  mener, at medlemsstaterne i henhold til subsidiaritetsprincippet har ret til i hvert enkelt tilfælde og i overensstemmelse med deres skikke og sædvaner at definere de specifikke kendetegn ved deres socialydelser, som udgør den centrale del i den europæiske sociale model; mener imidlertid, at der ud over de traditionelle kriterier om generel dækning, gennemsigtighed og tilgængelighed bør findes en definition af måden, hvorpå socialydelser struktureres og organiseres;

7.  mener, at medlemsstaternes ret til at definere deres egne socialydelser bør gøres forenelig med den retssikkerhed, der er nødvendig for at beskytte de offentlige myndigheder, som står som garanter for de sociale tjenesteydelser, leverandørerne af socialydelser og brugerne og befolkningen generelt på hele EU's territorium;

8.  mener, at nogle leverandørers status som leverandører, der ikke har fortjeneste for øje, bør betragtes som værende forenelig med etableringsfriheden, der er knæsat i traktaterne; mener tilsvarende, at betalingen af kompensation fra de myndigheder, der er ansvarlige for at levere socialydelser, til de faktiske leverandører også bør betragtes som forenelig i lyset af disse tjenesteydelsers specifikke kendetegn; er af den opfattelse, at en sådan kompensation ikke bør betragtes som statsstøtte, eftersom princippet om kompensation er fulgt;

9.  mener, at en udvidelse af disse tjenesteydelser som følge af voksende behov og udviklingen af nye tjenesteydelser potentielt kan skabe nye arbejdspladser, hvilket er positivt i bestræbelserne på at opfylde Lissabon-målene, især for så vidt angår kvindelige arbejdstagere, da socialydelser fortrinsvis varetages af kvinder og udvidelsen heraf giver kvinder i særdeleshed mulighed for fortsat beskæftigelse på arbejdsmarkedet;

10.  bemærker, at nogle medlemsstaters tidligere erfaringer viser, at åbenhed over for konkurrence med passende sikring af sektorerne for socialydelser er en positiv faktor for økonomisk vækst og skabelse af arbejdspladser samt for forbedring af kvaliteten af de leverede tjenesteydelser;

11.  glæder sig over muligheden for, at Kommissionen kan tage initiativer, som har til formål at præcisere de fællesskabsbestemmelser, der finder anvendelse på disse tjenesteydelser, og definere ansvarsdelingen mellem EU og medlemsstaterne i tilfælde af hindringer og vanskeligheder i forbindelse med den frie udveksling af tjenesteydelser i det indre marked.

PROCEDURE

Titel

Socialydelser af almen interesse i Den Europæiske Union

Procedurenummer

2006/2134(INI)

Korresponderende udvalg

EMPL

Udtalelse fra
  Dato for meddelelse på plenarmødet

IMCO
15.6.2006

Udvidet samarbejde – dato for meddelelse på plenarmødet

0.0.0000

Rådgivende ordfører
  Dato for valg

Luisa Fernanda Rudi Ubeda

4.9.2006

Oprindelig rådgivende ordfører

 

Behandling i udvalg

10.10.2006

21.11.2006

22.11.2006

 

 

Dato for vedtagelse

23.11.2006

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

32

0

2

Til stede ved den endelige afstemning – medlemmer

Charlotte Cederschiöld, Mia De Vits, Janelly Fourtou, Małgorzata Handzlik, Malcolm Harbour, Christopher Heaton-Harris, Anna Hedh, Edit Herczog, Anneli Jäätteenmäki, Pierre Jonckheer, Alexander Lambsdorff, Kurt Lechner, Arlene McCarthy, Manuel Medina Ortega, Zita Pleštinská, Guido Podestà, Luisa Fernanda Rudi Ubeda, Heide Rühle, Leopold Józef Rutowicz, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Eva-Britt Svensson, József Szájer, Marianne Thyssen, Jacques Toubon, Bernadette Vergnaud

Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere

Jean-Claude Fruteau, Benoît Hamon, Konstantinos Hatzidakis, Othmar Karas, Maria Matsouka, Joseph Muscat, Olle Schmidt, Anja Weisgerber

Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere, jf. art. 178, stk. 2

Marie-Line Reynaud

Bemærkninger (foreligger kun på ét sprog)

...

UDTALELSE fra Retsudvalget (21.11.2006)

til Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender

om socialydelser af almen interesse i Den Europæiske Union
(2006/2134(INI))

Rådgivende ordfører: Gabriele Stauner

FORSLAG

Retsudvalget opfordrer Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender, som er korresponderende udvalg, til at indarbejde følgende forslag i det beslutningsforslag, det vedtager:

1.   mener, at det er yderst tvivlsomt, om bestemmelser på EU-plan vedrørende socialydelser af almen interesse vil medføre en reel forbedring for borgerne og en øget effektivitet i forbindelse med disse ydelser;

2.   opfordrer derfor Kommissionen til også at anvende resultaterne af den undersøgelse, som nævnes i Kommissionens meddelelse, således at detaljerede og statistiske fakta kan underbygge Kommissionens holdning til spørgsmålet om, hvorvidt der er et reelt behov for bestemmelser på EU-plan, samt hvilket formål sådanne bestemmelser skulle tjene;

3.   opfordrer Kommissionen til at redegøre for det retlige grundlag, som den har til hensigt at basere eventuelle bestemmelser på; gør allerede nu opmærksom på, at artikel 16 i EF-traktaten ikke kan anvendes som retsgrundlag;

4.   understreger nødvendigheden af, at Kommissionen i forbindelse med eventuelle bestemmelser inden for socialydelser af almen interesse overholder og anvender nærhedsprincippet, som er fastsat i EF-traktatens artikel 5;

5.   understreger, at det på grund af kompetencer og nærhedsprincippet alene er medlemsstaterne, som kan definere, hvilke socialydelser der er af almen interesse;

6.   understreger, at enekompetencen bevirker, at medlemsstaterne og de lokale myndigheder selv er ansvarlige for at organisere, finansiere og strukturere deres socialydelser af almen interesse;

7.   afviser derfor allerede nu enhver form for (blandet) finansiering, som Kommissionen eventuelt overvejer at foreslå, eftersom en sådan finansiering vil være et indgreb i medlemsstaternes kompetencer.

PROCEDURE

Titel

Socialydelser af almen interesse i Den Europæiske Union

Procedurenummer

2006/2134(INI)

Korresponderende udvalg

EMPL

Udtalelse fra
  Dato for meddelelse på plenarmødet

JURI
15.6.2006

Udvidet samarbejde - dato for meddelelse på plenarmødet

 

Rådgivende ordfører
  Dato for valg

Gabriele Stauner
11.9.2006

Oprindelig rådgivende ordfører

 

Behandling i udvalg

3.10.2006

 

 

 

 

Dato for vedtagelse

21.11.2006

Resultat af den endelige afstemning

+:

-:

0:

13

8

0

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Maria Berger, Carlo Casini, Rosa Díez González, Giuseppe Gargani, Klaus-Heiner Lehne, Katalin Lévai, Antonio López-Istúriz White, Achille Occhetto, Aloyzas Sakalas, Gabriele Stauner, Andrzej Jan Szejna, Diana Wallis, Jaroslav Zvěřina

Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere

Nicole Fontaine, Jean-Paul Gauzès, Othmar Karas, Eva Lichtenberger, Arlene McCarthy, Manuel Medina Ortega

Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere, jf. art. 178, stk. 2

 

Bemærkninger (foreligger kun på ét sprog)

...

UDTALELSE fra Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling (24.11.2006)

til Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender

om socialydelser af almen interesse i Den Europæiske Union
(2006/2134(INI))

Rådgivende ordfører: Edit Bauer

FORSLAG

Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling opfordrer Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender, som er korresponderende udvalg, til at indarbejde følgende forslag i det beslutningsforslag, det vedtager:

A.  der henviser til, at Fællesskabet og medlemsstaterne har delt kompetende i forbindelse med tjenesteydelser af almen økonomisk interesse,

B.  der henviser til, at det er nødvendigt at anvende og overholde subsidiaritetsprincippet på området tjenesteydelser af almen interesse, jf. EF-traktatens artikel 5,

C.  der henviser til, at udbredelsen af socialydelser af almen interesse har været stærkt medvirkende til, at flere kvinder er kommet ud på arbejdsmarkedet,

D.  der henviser til, at socialydelser af almen interesse yder et vigtigt bidrag til Fælleøsskabets værdier som ligestilling af mænd og kvinder og økonomisk, social og territorial samhørighed, og at ydelserne er tæt knyttet til de grundlæggende sociale rettigheder,

E.  der henviser til, at socialydelser af almen interesse ikke er undtaget fra reglerne for det indre marked og konkurrencereglerne, når ydelserne tilvejebringes under markedsvilkår, og til, at de påvirkes kraftigt af ændringer i den måde, hvorpå tjenesteydelser leveres, finansieres og reguleres,

1.  understreger, at socialydelser, i lighed med alle ydelser af almen interesse, udgør en grundpille i den europæiske velfærdsmodel, der yder et afgørende bidrag til social samhørighed, social integration og anvendelse af de grundlæggende rettigheder;

2.  understreger, at Parlamentet i februar 2006 udtalte, at det gik ind for at udelukke socialydelser fra servicedirektivet;

3.  slår til lyd for, at der indføres en særlig retsakt for socialydelser af almen interesse på europæisk plan; anmoder Kommissionen om at udarbejde en sådan retsakt for at gøre det klart, på hvilken måde socialydelser er omfattet af EU's retsregler, som f.eks. konkurrencereglerne og bestemmelserne om det indre marked;

4.  anmoder Kommissionen om at skabe øget retssikkerhed på området socialydelser af almen interesse og foreslå en retsakt, der afklarer de gældende lovrammer for ydelserne og en modernisering heraf, og som respekterer medlemsstaternes ret til selv at definere socialydelser af almen interesse og den måde, hvorpå de tilvejebringes;

5.  gentager, at medlemsstaternes markedsregulering inden for socialydelser af almen interesse har stor betydning, og at medlemsstaterne har ret til at bevare eller indføre tilladelsesordninger for at sikre adgang for alle, kontinuitet og høj kvalitet på området socialydelser af almen interesse;

6.  anbefaler medlemsstaterne, at de, når de definerer socialydelser af almen interesse, inddrager kønsspecifikke ydelser, navnlig rådgivning og socialydelser for kvinder, samt vigtige ydelser, der bidrager til kvaliteten af kvinders tilværelse eller til ligestilling, som f.eks. sundhedsydelser og uddannelse;

7.  opfordrer medlemsstaterne til at garantere lige adgang for alle borgere, især ugunstigt stillede grupper, herunder enlige mødre og ældre kvinder, til socialydelser af almen interesse;

8.  opfordrer medlemsstaterne til i deres politikker vedrørende socialydelser af almen interesse at fremskynde arbejdet med at nå Lissabon- og Barcelona-målene om at sikre en bedre sammenhæng mellem arbejds- og familieliv;

9.  anmoder Kommissionen om i sine overvågningsrapporter at inddrage spørgsmål vedrørende social integration og ligestilling mellem mænd og kvinder og tage hensyn til børns rettigheder i de specifikke politikker;

10.  opfordrer medlemsstaterne til at foretage en kønsspecifik konsekvensanalyse af de forskellige tjenesteydelser af almen interesse og påse, at antidiskriminationslovgivningen overholdes ved levering af socialydelser af almen interesse;

11.  anbefaler, at Kommissionen og medlemsstaterne hører alle relevante interessenter, herunder repræsentanter for kvindeorganisationer og organisationer, der repræsenterer børns og handicappedes rettigheder.

PROCEDURE

Titel

Socialydelser af almen interesse i Den Europæiske Union

Procedurenummer

2006/2134(INI)

Korresponderende udvalg

EMPL

Udtalelse fra
  Dato for meddelelse på plenarmødet

FEMM
15.6.2006

Udvidet samarbejde – dato for meddelelse på plenarmødet

 

Rådgivende ordfører
  Dato for valg

Edit Bauer
22.6.2006

Oprindelig rådgivende ordfører

 

Behandling i udvalg

5.10.2006

23.11.2006

 

 

 

Dato for vedtagelse

23.11.2006

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

13

3

0

Til stede ved den endelige afstemning – medlemmer

Edit Bauer, Hiltrud Breyer, Ilda Figueiredo, Věra Flasarová, Zita Gurmai, Esther Herranz García, Lívia Járóka, Pia Elda Locatelli, Marie Panayotopoulos-Cassiotou, Christa Prets, Eva-Britt Svensson, Britta Thomsen

Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere

Anna Hedh, Sophia in 't Veld, Heide Rühle, Bernadette Vergnaud

Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere, jf. art. 178, stk. 2

 

Bemærkninger (foreligger kun på ét sprog)

...

PROCEDURE

Titel

Socialydelser af almen interesse i Den Europæiske Union

Procedurenummer

2006/2134(INI)

Korresponderende udvalg
  Dato for meddelelse på plenarmødet   om tilladelse

EMPL
15.6.2006

Rådgivende udvalg
  Dato for meddelelse på plenarmødet

ECON
15.6.2006

ENVI
15.6.2006

IMCO
15.6.2006

JURI
15.6.2006

FEMM
15.6.2006

 

ITRE

15.6.2006

 

 

 

 

Ingen udtalelse(r)
  Dato for afgørelse

ITRE
20.6.2006

 

 

 

 

Udvidet samarbejde
  Dato for meddelelse på plenarmødet


 

 

 

 

Ordfører(e)
  Dato for valg

Joel Hasse Ferreira
3.5.2006

 

Oprindelig(e) ordfører(e)

 

 

Behandling i udvalg

23.11.2006

18.12.2006

28.2.2007

 

 

Dato vedtaget

1.3.2007

Resultat af den endelige afstemning

+

-

0

34

1

5

Til stede ved den endelige afstemning – medlemmer

Jan Andersson, Alexandru Athanasiu, Roselyne Bachelot-Narquin, Emine Bozkurt, Philip Bushill-Matthews, Alejandro Cercas, Christina Christova, Derek Roland Clark, Proinsias De Rossa, Harlem Désir, Harald Ettl, Richard Falbr, Carlo Fatuzzo, Ilda Figueiredo, Joel Hasse Ferreira, Stephen Hughes, Karin Jöns, Jan Jerzy Kułakowski, Jean Lambert, Raymond Langendries, Bernard Lehideux, Elizabeth Lynne, Thomas Mann, Ana Mato Adrover, Maria Matsouka, Marie Panayotopoulos-Cassiotou, Pier Antonio Panzeri, Jacek Protasiewicz, José Albino Silva Peneda, Kathy Sinnott, Jean Spautz, Gabriele Stauner, Anne Van Lancker

Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere

Edit Bauer, Françoise Castex, Donata Gottardi, Sepp Kusstatscher, Roberto Musacchio

Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere, jf. art. 178, stk. 2

André Brie, Jaromír Kohlíček, Anja Weisgerber

Dato for indgivelse

6.3.2007

Bemærkninger
(foreligger kun på ét sprog)