Pranešimas - A6-0057/2007Pranešimas
A6-0057/2007

PRANEŠIMAS dėl visuotinės svarbos socialinių paslaugų Europos Sąjungoje

6.3.2007 - (2006/2134(INI))

Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas
Pranešėjas: Joel Hasse Ferreira

Procedūra : 2006/2134(INI)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga :  
A6-0057/2007
Pateikti tekstai :
A6-0057/2007
Priimti tekstai :

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl visuotinės svarbos socialinių paslaugų Europos Sąjungoje

(2006/2134(INI))

Europos Parlamentas,

–   atsižvelgdamas į Komisijos komunikatą „Lisabonos strategijos įgyvendinimas. Visuotinės svarbos socialinės paslaugos Europos Sąjungoje“ (COM(2006)0177) ir prie minėto komunikato pridedamą Komisijos tarnybų darbo dokumentą (SEC(2006)0516),

–   atsižvelgdamas į Europos bendrijos steigimo sutartį, ypač jos 2, 5, 16, 86, 136 straipsnius, 137 straipsnio 1 dalies j ir k punktus, 143, 144 ir 145 straipsnius,

–   atsižvelgdamas į Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartiją, ypač jos 36 straipsnį,

–   atsižvelgdamas į Sutartį dėl Konstitucijos Europai, ypač jos II-94 ir III-122 straipsnius,

–   atsižvelgdamas į savo 2006 m. lapkričio 15 d. poziciją dėl Tarybos bendrosios pozicijos siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą dėl paslaugų vidaus rinkoje[1],

–   atsižvelgdamas į Europos Vadovų Tarybos 2006 m. kovo 23–24 d. susitikimo Briuselyje išvadas,

–   atsižvelgdamas į savo 2004 m. sausio 14 d. rezoliuciją dėl Žaliosios knygos dėl visuotinės svarbos paslaugų[2],

–   atsižvelgdamas į savo 2006 m. kovo 15 d. rezoliuciją dėl socialinės apsaugos ir socialinės įtraukties[3],

–   atsižvelgdamas į savo 2006 m. rugsėjo 6 d. rezoliuciją dėl Europos ateities socialinio modelio[4],

–   atsižvelgdamas į savo 2006 m. rugsėjo 27 d. rezoliuciją dėl Komisijos Baltosios knygos dėl bendro intereso paslaugų[5],

–   atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 45 straipsnį,

–   atsižvelgdamas į Užimtumo ir socialinių reikalų komiteto pranešimą ir į Teisės reikalų, Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos, Moterų teisių ir lyčių lygybės, Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos bei Ekonomikos ir pinigų politikos komitetų nuomones (A6‑0057/2007),

A. kadangi visuotinės svarbos socialinės paslaugos (VSSP) yra vienas iš pagrindinių Europos socialinio modelio ramsčių, viena iš esminių Europos Sąjungos socialinės santarvės ir ekonominės, socialinės ir teritorinės sanglaudos sudedamųjų dalių ir viena iš priemonių Lisabonos strategijos tikslams pasiekti,

B.  kadangi dar vienas VSSP tikslas – Europos lygmeniu įtvirtinti bendrąsias vertybes: socialinį teisingumą, lygybę, solidarumą, demokratijos ir laisvės plėtrą, turint omenyje, kad galutinis VSSP tikslas yra piliečių pagrindinių teisių užtikrinimas ir pagarba žmogaus orumui,

C. kadangi VSSP negali būti laikomos valstybės institucijų našta, nes, priešingai, yra teigiamo išorinio poveikio ekonominiam augimui, klestėjimui, užimtumui ir socialinei sanglaudai šaltinis,

D. kadangi VSSP teikiamos dinamiškoje aplinkoje, kurioje, siekiant išlaikyti aukštą kokybę ir efektyvumą, jos nuolat turi būti pritaikomos,

E.  kadangi skirtingose valstybėse narėse pagrindinės socialinės paslaugos nevienodai prieinamos; kadangi, nepaisant to, minėtos paslaugos turi būti teikiamos visoje Sąjungos teritorijoje, siekiant užtikrinti jos ekonominę, socialinę ir teritorinę sanglaudą,

F.  kadangi tam tikrų pagrindinių šios srities sąvokų, pvz., „visuomeninė paslauga“, „visuotinės svarbos paslauga“, „visuotinės ekonominės svarbos paslauga“, „visuotinės svarbos socialinė paslauga“ koncepcijose esama tam tikros dviprasmybės, kuri išliko ir pastaruoju metu priimtuose Bendrijos aktuose ir prisideda prie šiame sektoriuje pastebimo teisinio nesaugumo,

G. kadangi norminio reglamentavimo trūkumas šioje srityje davė pagrindą ne visuomet nuosekliam plačiam teisiniam traktavimui; kadangi visiems suinteresuotiesiems sektoriams reikalinga aiški veiksmų sistema, iki minimumo apribojanti teisinio interpretavimo poreikius siekiant maksimalus teisinio saugumo,

H. kadangi dėl to skubiai būtina išaiškinti su VSSP susijusias sąvokas, jų teisinę aplinką, o ypač išaiškinti visuotinės svarbos principą ir konkurencijai bei visuomeninei pagalbai taikomas nuostatas,

I.   kadangi socialinių paslaugų jokiu būdu negalima apibrėžti vien kaip paslaugų, skirtingų nuo komercinės ar visuotinės ekonominės svarbos paslaugų; priešingai, atsižvelgiant į visuomenės segmentą, kuriam jos yra skiriamos, ir jų organizavimo, finansavimo ir misijos ypatybes, jos turi būti laikomos atskira specifine ir labai svarbia visuomenei paslaugų kategorija,

J.   kadangi VSSP sektoriuje darbą gauna vis daugiau asmenų, užimtumas šiame sektoriuje didėja labiau negu vidutiniškai kituose veiklos sektoriuose, jame dirba daug moterų ir pritaikomi įdomūs lankstaus darbo organizavimo modeliai, pvz., darbas ne visą darbo dieną, darbas pagal lankstų grafiką arba savanorystė, kurie turi būti deramai skatinami ir adekvačiai apsaugoti darbo teisės nuostatomis, atsižvelgiant į tai, kad VSSP sektoriuje esama nerimą keliančių darbo vietų nepastovumo atvejų, kurių turi būti vengiama,

K. kadangi sveikatos paslaugos, neminimos Komisijos komunikate dėl VSSP, irgi yra VSSP ir dėl to joms būdingos tos pačios ypatybės ir tikslai kaip ir pastarosioms; vis dėlto pripažindamas, jog dėl tam tikros sveikatos paslaugų specifikos valstybių narių viešojo administravimo institucijoms sudėtinga jas organizuoti ir paskirstyti finansinius išteklius,

1.  su pasitenkinimu priima Komisijos iniciatyvą, susijusią su Baltosios knygos dėl bendro intereso paslaugų įgyvendinimu, kuria siekiama sukurti šių paslaugų koncepcinę ir teisinę aplinką; vis dėlto mano, kad Komisijos komunikate dėl VSSP nepakankamai išaiškinami VSSP klasifikacija ir apibrėžimas, ir kad sprendimo dėl jų teisinės aplinkos priėmimas atidedamas vėlesniam laikui;

2.  dar kartą patvirtina savo įsipareigojimą siekti šiuolaikiškų ir kokybiškų VVSP, pagrįstų lygybės, solidarumo, teisėtumo ir pagarbos žmogaus orumui vertybėmis bei prieinamumo, universaliosios paslaugos, efektyvumo, ekonomiško išteklių valdymo, tęstinumo, vartotojų artumo ir skaidrumo principais, padedančiais įgyvendinti Bendrijos misijas, išvardytas Sutarties 2 ir 3 straipsniuose;

3.  yra įsitikinęs, kad VSSP yra tinkama priemonė stiprinti Lisabonos strategijos socialinę plotmę, pasiekti Socialinės darbotvarkės tikslų ir spręsti tokius uždavinius kaip globalizacija, pramonės pokyčiai, technologijų pažanga, demografiniai pokyčiai, migracija arba darbo socialinių modelių kaita ir taip prisidėti prie socialinės Europos vystymosi;

4.  džiaugiasi, kad Komisija pripažino, jog dėl specifinių pagrindinių ypatybių VSSP skiriasi nuo kitokio tipo paslaugų; vis dėlto mano, kad pirmiau minėtame komunikate nurodyti VSSP organizavimo kriterijai gali būti patvirtinti tik laikinai ir preliminariai, kol bus pateiktos galutinės išvados, kurios bus parengtos po Komisijos numatytų konsultacijų su valstybėmis narėmis ir VSSP paslaugų teikėjais bei vartotojais;

5.  laiko klaidingu požiūrį į VSSP, kuriuo konkurencijos, valstybės pagalbos ir rinkos standartai supriešinami su viešosios tarnybos, visuotinės svarbos ir socialinės sanglaudos sąvokomis; mano, kad, priešingai, būtina jas suderinti, skatinant teigiamas ekonomikos ir socialinių reikalų sąsajas; nepaisant to, tvirtina, kad VSSP atveju nuostatos, susijusios su konkurencija, valstybės pagalba ir vidaus rinka, turi būti suderinamos su viešosios tarnybos pareigomis, o ne atvirkščiai;

6.  pripažįsta, kad VSSP srityje būtina suderinti du konkuruojančius veiksnius: subsidiarumo principą, kuriuo įtvirtinama valstybės institucijų teisė savo nuožiūra laisvai apibrėžti, organizuoti ir finansuoti VSSP, taip pat atsižvelgiant į proporcingumo principą, ir Sutartimi, ypač jos 16 straipsniu, Bendrijai priskiriamos bendros atsakomybės principą ir pagrindines Europos lygmens vertybes bei principus, kurie turi būti visuotinai gerbiami reglamentuojant VSSP, tarnaujančias žmogaus teisėms ir žmogiškajam orumui;

7.  vis dėlto mano, kad turint omenyje VSSP ypatybes, susijusias su šių paslaugų pobūdžiu ir jų vartotojų padėtimi, joms priskiriama visuotinės svarbos misija ir rinkos nesugebėjimas patenkinti tam tikrų socialinių reikmių, konflikto atveju pirmenybė turi būti teikiama svarbiausio VSSP aspekto – bendrojo intereso – apsaugai;

8.  šiomis aplinkybėmis susirūpinęs pastebi, jog pastaruoju metu buvo bandyta tam tikras VSSP reglamentuoti vadovaujantis paslaugoms ir visuotinės ekonominės svarbos paslaugoms būdingais principais, neatsižvelgiant į tuos dalykus ir principus, kuriais VSSP skiriasi nuo kitų paslaugų;

9.  džiaugiasi Komisijos ketinimu nuodugniau tęsti konsultacijų procesą, siekiant paaiškinti tam tikrų Komisijos taisyklių, reglamentuojančių socialines paslaugas, taikymą; be to, mano, kad siūlomas ilgesnis konsultacijų procesas turėtų būti baigtas iki 2007 m. vidurio, ir prašo Komisijos parengti sprendimą, kaip atsižvelgti į šio proceso rezultatus ir pasirinkti tinkamiausią požiūrį, be kita ko, apsvarstant tam tikriems sektoriams skirto pasiūlymo dėl teisės akto poreikį ir teisėtumą;

10. kviečia Komisiją ir valstybes nares ginti ir remti užimtumo galimybes, kurių ypač gausu VSSP sektoriuje, pvz., moterų įdarbinimą, lankstų darbo laiko organizavimą, galimybę dirbti ne visą darbo dieną ir naudotis savanorių paslaugomis, siekiant, kad nesusidarytų sąlygos, palankios sukčiavimui ar darbo vietų nesaugumui, ir kad dėl to nepablogėtų sektoriaus darbuotojų darbo sąlygos ir nebūtų naudojamasi nekvalifikuoto ar mažai kvalifikuoto personalo paslaugomis; be to, prašo Komisiją į visą konsultavimosi procesą ir į savo ataskaitą įtraukti lyties plotmės integracijos klausimus;

11. kviečia Komisiją, valstybes nares ir VSSP paslaugų teikėjus, atsižvelgiant į stresą, darbotvarkės tipą (darbą pamainomis ar naktinį darbą), pavojingumą ar sunkumą, būdingą tam tikro tipo socialinėms paslaugoms, vystyti profesinį rengimą, orientuotą į prisitaikymą prie šių aplinkybių ir galimybę jas įveikti, dėl kurio pagerėtų darbo kokybė ir šio sektoriaus darbuotojų darbo ir gyvenimo sąlygos; mano, kad augant VSSP poreikiams, valstybės institucijos turi garantuoti aukštą VSSP darbuotojų profesinio pasirengimo lygį;

12. sveikina Komisiją su jos iniciatyva dėl VSSP apibrėžimo ir organizavimo konsultuotis su visais suinteresuotaisiais dalyviais; mano, kad tokiu dialogu bus pasiekta didesnio skaidrumo ir geresnės šių paslaugų kokybės bei įtvirtintos vertybės, kurios yra jų pagrindas;

13. ragina Komisiją ir valstybes nares išlaikyti VSSP organizavimo ir valdymo sąlygų bei jų finansavimo išteklių ir metodų įvairovę; taip pat kviečia kurti šias paslaugas teikiančių valstybinių ir privačių subjektų partnerystės struktūras, ginant bendrąjį interesą ir siekiant darbo efektyvumo bei kokybiškumo;

14. mano, kad įvairios kompetentingos valstybių narių institucijos turi turėti galimybę laisvai spręsti, ar VSSP teiks savišalpos kasos, kitos socialinės organizacijos ar privačios įmonės, tais atvejais, kai privataus sektoriaus veikla suderinama su visuotinės svarbos principu, tačiau valstybės institucijos privalo turėti galimybę bet kuriuo metu patikrinti, ar paslaugų teikėjai laikosi VSSP būdingų principų bei vertybių, ir ar paslaugos atitinka valstybės institucijų iš anksto iškeltus reikalavimus;

15. džiaugiasi tuo, kad įmonės, vadovaudamosi savo socialine atsakomybe, dalyvauja finansuojant, remiant ir teikiant VSSP, ir prašo Komisiją ir valstybes nares į tokių koncepcijų rengimą labiau įtraukti socialinius partnerius, taikant kiekvienoje valstybėje narėje nusistovėjusią tvarką;

16. pastebi, kad keliose valstybėse narėse vykdant valdžios decentralizaciją ir VSSP priskiriant regionų ir vietos valdžios kompetencijai, nebuvo skirta pakankamai biudžeto lėšų optimaliai šių paslaugų kokybei ir kiekybei užtikrinti; dėl šios priežasties ragina valstybes nares pasirūpinti, kad perduodant VSSP regionų ar vietos institucijoms, būtų skiriama adekvati biudžeto lėšų suma;

17. rekomenduoja sukurti Europos Parlamento vadovaujamą forumą, jungiantį Europos socialines organizacijas ir Tarybos bei Komisijos atstovus, kuris padėtų valdyti šį procesą;

18. paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai ir Komisijai.

AIŠKINAMOJI DALIS

1.   Visuotinės svarbos socialinės paslaugos – pagrindinė Europos socialinio modelio sudedamoji dalis. Nors, siekiant užtikrinti ekonomikos augimą visoje Sąjungos erdvėje, būtina vystyti vidaus rinką ir stiprinti išorinį konkurencingumą, ne mažiau būtina visoje Sąjungoje užtikrinti gerą socialinių paslaugų sistemos veikimą. Tokiu būdu prisidedama prie socialinės sanglaudos užtikrinimo visoje Europos Sąjungoje ir Lisabonos strategijos socialinės dalies sukonkretinimo vietos mastu.

2.   Šiandien Europos demografinė aplinka visiškai pasikeitusi. Šį pokytį nulėmė vidutinės gyvenimo trukmės ilgėjimas visoje Sąjungos teritorijoje ir gimstamumo mažėjimas daugelyje valstybių narių. Visas šis procesas veikia socialinės saugos ir apsaugos, kartų solidarumo, šeimos, darbo grafiko lankstumo ir moterų dalyvavimo darbo rinkoje politiką.

3.   Daugelis Europos Sąjungos piliečių ypač jautriai reaguoja į Europos integracijos proceso socialinį aspektą. Tai aiškiai parodė įvairiose valstybėse narėse surengti referendumai dėl Sutarties dėl Konstitucijos Europai. Jų metu dažnai pabrėžtas kontrastas tarp pradinio paslaugų direktyvos teksto, sukėlusio daug nuogąstavimų įvairiose srityse ir sektoriuose, ypač Vakarų Europoje, ir iš pažiūros ar iš tiesų sumažėjęs Sąjungos dėmesys socialiniams aspektams. Šiame politiniame kontekste specifinio VSSP ir visų VSP vaidmens aiškinimo procesas ne tik galėtų būti labai naudingas, bet ir nušviestų būsimą Europos integracijos proceso raidą visoje Sąjungoje.

4.   Europos Komisijos vardu Vladimíro Špidlos pristatytu komunikatu dėl visuotinės svarbos socialinių paslaugų Europos Sąjungoje kuriamas pagrindas aiškinti VSSP vaidmenį visoje Europoje socialinių aspektų ir teisinio saugumo požiūriu. Juo taip pat neabejotinai atveriama perspektyva surengti plačią diskusiją, peržengiančią šio Parlamento pranešimo rengimo, aptarimo ir balsavimo dėl jo ribas. Į tokią plačią diskusiją turi įsitraukti Europos lygmeniu dirbančios socialinės organizacijos, regionų ir vietos valdžios institucijos, Europos Parlamentas, Europos Komisija ir Europos Taryba.

5.   Vienas iš analizuotinų aspektų – galimybė sukurti teisinę priemonę, kuri socialinių (ir sveikatos) paslaugų srityje užtikrintų procesų politinį aiškumą ir jas teikiančių socialinių organizacijų teisinį saugumą. Be to, joje turėtų būti išdėstyti veiksmų, kuriuos šiose srityse atlieka kompetentingos vietos, regionų, šalies valdžios institucijos, federacinės valstybės ar autonominės bendrijos, bendrieji principai.

6.   Būtina, kad vietos ar regionų valdžios institucijoms prisiėmus įvairias VSSP rėmimo ir finansavimo funkcijas, valstybės skirtų tinkamas išteklių sumas, siekdamos, kad vietos ir regionų valdžia galėtų kiekybiniu ir kokybiniu požiūriu atlikti savo socialinę VSSP rėmimo funkciją. Be to, būtina nuolat užtikrinti visišką valstybės institucijų ir socialinių organizacijų finansinių ryšių skaidrumą.

7.   VSSP organizavimo ir valdymo modeliai skirtingose valstybėse narėse labai įvairūs. Būtina saugoti šią įvairovę ir visais atvejais tikrinti teikiamų paslaugų kokybę ir skiriamų valstybių ar Bendrijos biudžetų lėšų panaudojimą.

8.   Bet kokiu atveju šiuo Komisijos komunikatu siekiama VSSP suteikti aiškų teisinį statusą. Jos rekomenduojamo platesnio proceso įgyvendinimas gali prisidėti prie to, kad savišalpos kasų ir kitų organizacijų, veikiančių socialinėje plotmėje, teisinis statusas būtų apibrėžtas ir aiškinamas Bendrijos plotmėje. Tai būtina, teisinga ir naudinga.

9.   VSSP atitinka visas sąlygas, kad padėtų sukonkretinti Lisabonos strategijos socialinę dimensiją savo sukuriamu darbo vietų skaičiumi, užtikrinama socialine sanglauda, o visų pirma Europos Sąjungoje atliekamu diferencijuotu socialiniu vaidmeniu.

10. Akivaizdu, kad aktyvi socialinė politika neatskiriama nuo ekonominės politikos. Ekonominė politika, skatinanti vystymąsi ir darbo vietų kūrimą, turi lemiamą reikšmę aktyvesnės socialinės politikos rengimui ir konkretinimui. Todėl ekonominį augimą galima sieti su socialine sanglauda.

11. Visoje Europos Sąjungos erdvėje būtina aiškiai ir plačiai pripažinti savanorių darbą VSSP teikiančiose vietos organizacijose. Šioje plotmėje derėtų išplėsti profesinio rengimo veiklą, padėsiančią kelti VSSP teikiančių savanorių ir atlyginamų darbuotojų kvalifikaciją.

12. Kita vertus, būtina išanalizuoti visuotinės ekonominės svarbos paslaugų vaidmenį visoje Europos Sąjungoje, bendrai išaiškinant visuotinės svarbos paslaugos, VSSP ir visuotinės ekonominės svarbos paslaugos sąvokas, kad būtų užtikrintas visų socialinės srities veikėjų teisinis saugumas ir atliekamų procedūrų aiškumas.

13. Visoje Europos Sąjungos erdvėje turi būti išlaikyta VSSP organizavimo modelių ir valdymo sistemų įvairovė. Bet kokiu atveju vertinant, kaip įvykdytos užduotys atitinka visoje Europoje VSSP tenkančią visuotinės svarbos socialinę misiją, paslaugų finansavimo procedūroms ir taisyklėms turi būti taikomi bendrieji skaidrumo ir valstybės institucijų kontrolės principai. Todėl, žvelgiant pro valstybės institucijų apibrėžtų užduočių prizmę, svarbu užtikrinti ne tik bendrojo intereso paisymą, bet ir paslaugų veiksmingumą ir kokybę.

14. Savo socialinę atsakomybę suvokiančios įmonės bus suinteresuotos prisidėti prie VSSP finansavimo ir rėmimo, o tais atvejais, kai tai pasiteisins, net galės skatinti jas kurti ar stiprinti.

15. Bet kokiu atveju būtina užtikrinti visišką skaidrumą VSSP srityje priimant sprendimus dėl prekių tiekimo ar paslaugų teikimo socialinėms organizacijoms pagal rangos sutartis su pasirinktais ar konkursus laimėjusiais subjektais.

16. Šioje plotmėje būtina išaiškinti ne tik visuotinės svarbos principą, bet ir konkurenciją ir valstybės pagalbą reglamentuojančias nuostatas. Be abejonės, svarbu atsižvelgti į subsidiarumo principą, užtikrinantį valstybių institucijoms teisę, gerbiant pamatines Europos vertybes, laisvai apibrėžti, organizuoti ir finansuoti VSSP ir laikytis proporcingumo principo.

17. Šia aiškinamąja dalimi ir pateiktu pareiškimu siekiama prisidėti prie Europos integracijos proceso socialinio aspekto stiprinimo, garantuoti socialiniams subjektams ir valstybės institucijoms būtiną teisinį saugumą, užtikrinti finansinį skaidrumą ir būtiną suderinamumą su vidaus rinkoje taikomomis taisyklėmis bei gerinti teikiamų paslaugų kokybę, laikantis subsidiarumo principo ir atsižvelgiant į būtinybę sukonkretinti Lisabonos strategijos socialinį aspektą.

Ekonomikos ir pinigų politikos komiteto NUOMONĖ (20.12.2006)

pateikta Užimtumo ir socialinių reikalų komitetui

dėl visuotinės svarbos socialinių paslaugų Europos Sąjungoje
(2006/2134(INI))

Nuomonės referentas: Bernhard Rapkay

PASIŪLYMAI

Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas ragina atsakingą Užimtumo ir socialinių reikalų komitetą į savo pasiūlymą dėl rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus:

A. kadangi visuotinės svarbos paslaugos – tai ne tik svarbus socialinės ir ekonominės sanglaudos elementas, jos taip pat prisideda ir prie Europos ekonomikos konkurencingumo;

B.  kadangi turtinga Europos Bendrijų Teisingumo Teismo teisminė praktika nuolat papildoma ir apima skirtingus visuotinės svarbos paslaugų aspektus, įskaitant valstybės pagalbą, vienodas sąlygas ir (arba) konkurencijos iškraipymus; kadangi dėl daugybės Teisingumo Teisme iškeltų bylų, susijusių su visuotinės svarbos paslaugų suderinamumu su vidaus rinkos taisyklėmis, kyla teisinio aiškumo šioje srityje klausimas; tai patvirtinama Komisijos komunikate; kadangi valstybinės valdžios institucijos ir visuotinės svarbos socialinių paslaugų teikėjai mato, kad Teisingumo Teismo jurisprudencija nuolat evoliucionuoja, ypač sąvokos „ekonominė veikla“, kaip neapibrėžtumo šaltinio požiūriu; kadangi vis dar lieka tam tikrų neaiškumų, nors remiantis precedentų teise ir Bendrijos teisės aktais ir buvo siekiama išaiškinti šią sritį ir sumažinti neapibrėžtumą;  

C. kadangi, remiantis EB sutarties 5 straipsnio 2 dalyje nurodytu subsidiarumo principu, tik valstybės narės ir jų regioninės ir (arba) vietos valdžios institucijos turi teisę apibrėžti visuotinės svarbos paslaugas, nuspręsti, kurios paslaugos turėtų būti finansuojamos ir kaip jos turėtų būti organizuojamos, finansuojamos, teikiamos, vertinamos ir kontroliuojamos, ir į tai turėtų būti visiškai atsižvelgiama rengiant tolesnius teisės aktus;

D. kadangi pagal Direktyvos dėl paslaugų vidaus rinkoje 2 straipsnio nuostatas į šios direktyvos taikymo sritį aiškiai neįtrauktos tam tikros socialinės paslaugos, susijusios su aprūpinimu būstu, vaikų priežiūra ir pagalba šeimoms bei nuolat arba laikinai socialiai remtiniems asmenims, kurias teikia valstybė, valstybės įgalioti paslaugų teikėjai arba valstybės pripažintos labdaros įstaigos;

1.  pritaria Komisijos ketinimui platesniu mastu tęsti konsultavimo procesą, kad būtų galima patikslinti, kaip taikomos tam tikros Bendrijos taisyklės socialinėms paslaugoms; toliau laikosi nuomonės, kad siūlomas išplėstinis konsultavimo procesas turėtų būti baigtas iki 2007 m. vidurio ir prašo Komisijos parengti sprendimą dėl šiam procesui skirtų tolesnių priemonių ir pateikti tinkamiausią koncepciją, kuria reikėtų vadovautis, įskaitant nuomonę apie sektoriams skirto pasiūlymo dėl teisės akto reikalingumą ir pagrįstumą;

2.  pabrėžia, kad visuotinės svarbos paslaugos turi būti aukštos kokybės ir prieinamos, plačios aprėpties, teikiamos optimaliomis sąnaudomis, atsižvelgti į socialinį balansą ir teikiamos remiantis tiekimo saugumo principais; pabrėžia, kad didžioji visuotinės svarbos paslaugų dalis gali būti teikiama sąžiningos konkurencijos sąlygomis, remiantis principu, kad valstybinėms ir privačioms įmonėms turi būti sudarytos vienodos sąlygos;

3.  primena faktą, kad šios srities galiojančios nuostatos konkrečiais atvejais apibrėžiamos Teisingumo Teismo sprendimais ir Komisijos išaiškinimais, todėl iki šiol neužtikrinama reikiamo teisinio apibrėžtumo ir atitinkamo skaidrumo;

4.  pabrėžia, kad tais atvejais, kai EB rinkos taisyklės akivaizdžiai trukdo teikti viešąsias paslaugas, pirmenybinis sprendimas būtų konkrečios priemonės ir sektoriams skirtos nuostatos, o bet kokie politiniai pasiūlymai turėtų būti pagrįsti išsamiu ir nuolatiniu ES viešųjų paslaugų vertinimu, skirtu nustatyti sritims, kuriose esama problemų;

5.  ragina Komisiją užtikrinti didesnį socialinio ir sveikatos sektorių visuotinės svarbos paslaugų teisinį apibrėžtumą ir prireikus parengti pasiūlymą dėl atitinkamiems sektoriams ir reikiamoms sritims skirtos Tarybos ir Parlamento direktyvos; toliau ragina Komisiją visus šios srities pasiūlymus nagrinėti ir pateikti kartu, kad būtų išvengta su apribojimu susijusių problemų;

PROCEDŪRA

Pavadinimas

Visuotinės svarbos socialinės paslaugos Europos Sąjungoje

Procedūros numeris

2006/2134(INI)

Atsakingas komitetas

EMPL

Nuomonę pateikė
  Paskelbimo plenariniame posėdyje data

ECON
15.5.2006

Glaudesnis bendradarbiavimas – pranešimo plenarinėje sesijoje data

 

Nuomonės referentas (-ė)
  Paskyrimo data

Bernhard Rapkay
15.5.2006

Pakeistas nuomonės referentas (-ė)

 

Svarstymas komitete

6.11.2006

22.11.2006

 

 

 

Priėmimo data

20.12.2006

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

33

2

0

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Zsolt László Becsey, Pervenche Berès, Sharon Bowles, Udo Bullmann, Elisa Ferreira, Jean-Paul Gauzès, Donata Gottardi, Sophia in 't Veld, Wolf Klinz, Andrea Losco, Astrid Lulling, Cristobal Montoro Romero, Joseph Muscat, John Purvis, Alexander Radwan, Bernhard Rapkay, Dariusz Rosati, Eoin Ryan, Antolín Sánchez Presedo, Manuel António dos Santos, Olle Schmidt, Margarita Starkevičiūtė, Sahra Wagenknecht

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavęs (-ę) pavaduojantis (-ys) narys (-iai)

Katerina Batzeli, Valdis Dombrovskis, Harald Ettl, Syed Kamall, Werner Langen, Klaus-Heiner Lehne, Alain Lipietz, Jules Maaten, Vladimír Maňka, Thomas Mann, Corien Wortmann-Kool

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavęs (-ę) pavaduojantis (-ys) narys (-iai) (178 straipsnio 2 dalis)

Reinhard Rack

Pastabos (pateikiamos tik viena kalba)

...

Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komiteto NUOMONĖ (22.11.2006)

pateikta Užimtumo ir socialinių reikalų komitetui

dėl visuotinės svarbos socialinių paslaugų Europos Sąjungoje
(2006/2134(INI))

Nuomonės referentas: Roberto Musacchio

PASIŪLYMAI

Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas ragina atsakingą Užimtumo ir socialinių reikalų komitetą į savo pasiūlymą dėl rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus:

1.   pritaria Komunikato dėl visuotinės svarbos socialinių paslaugų tikslui skatinti socialinių paslaugų modernizavimą, kad galima būtų teikti aukštos kokybės, saugias ir veiksmingas paslaugas, gerbiant vartotojų ir naudotojų teises bei pacientų orumą, ir laisvę teikti paslaugas tarptautiniu mastu; mano, kad reikėtų užtikrinti didesnį teisinį visuotinės svarbos paslaugų, ypač socialinių paslaugų ir medicinos bei gydymo vaistais paslaugų, saugumą, parengiant, jei būtina, specialią sektorinę Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą;

2.   pažymi, kad visuotinės svarbos socialinės paslaugos turi lemiamą reikšmę Europos Sąjungos ekonominei, socialinei ir teritorinei sanglaudai, kadangi jos padeda įgyvendinti viešųjų paslaugų teikimo įsipareigojimus, visuotinės svarbos tikslus, kuriuos kiekvienos valstybės narės kompetentingos institucijos apibrėžia vadovaudamosi subsidiarumo principu; pabrėžia minėtų tikslų apibrėžimo skaidrumo svarbą, ypač dėl to, kad minėtosios paslaugos vis dažniau teikiamos trečiųjų šalių, remiantis viešąja ir privačia partneryste ir pavedant jas atlikti kitiems, ir taip pat tai svarbu dėl to, kad paslaugas reglamentuoja Bendrijos teisė;

3.   mano, kad laisvė teikti visuotinės svarbos paslaugas ir laisvė įsikurti, kuria naudojasi paslaugų teikėjai, turi gerbti ir prisidėti prie siekio įgyvendinti vienodas galimybes ir sąžiningas sąlygas pasinaudoti ir teikti minėtas paslaugas pagal valstybių narių apibrėžtus bendruosius reikalavimus;

4.   pritaria, kad visuotinės svarbos socialinės paslaugos leidžia garantuoti pagrindines ES piliečių teises, kadangi jos susijusios su būtiniausiomis kasdienėmis paslaugomis; todėl mano, kad jos turėtų būti laikomos specifiniu sektoriumi, kuris daugiausia tenkina solidarumo, socialinės integracijos ir efektyvumo principus; dėl to pripažįsta privataus sektoriaus vaidmenį;

5.  pabrėžia, kad atlikdamos tokių paslaugų teikimo charakteristikų įvertinimą valdžios institucijos kaip į lemiamą vertinimo kriterijų turėtų atsižvelgti į tokius pranašumus kaip socialinės sanglaudos ir geresnės socialinės integracijos užtikrinimas, kuomet naudotojai dažnai tiesiogiai dalyvauja teikiant paslaugas per ne pelno organizacijas;

6.    pabrėžia, kad, numatant kasdienio gyvenimo, kuris siejasi su sveikata, darbo vietoje įvystančiomis nelaimėmis ir kt., riziką, ypač būtina atsižvelgti į išlaikytinius ir į tai, su kuo susijusi jų priklausomybė – į negalią ar amžių;

7.  pažymi, kad valdymas Europos lygiu turėtų padėti užtikrinti, kad teikdamos šias paslaugas valstybės narės užtikrintų šiuos principus:

•     visuotinis, visiems vienodas prieinamumas;

•     visos teritorijos aprėptis, geografinis ir socialinis prieinamumas prie patikimų, aukštos kokybės paslaugų prieinamomis kainomis, pasižyminčių vienodais kokybės standartais;

•     socialiniu požiūriu priimtini lengvatiniai mokesčiai neįgaliems asmenims, mažas pajamas gaunančioms grupėms ir kovos su socialine atskirtimi mechanizmai;

•     priemonės, kuriomis siekiama išvengti regioninių skirtumų, užtikrinti teisinį apibrėžtumą, skaidrumą ir pamatinių paslaugų teikimo sąlygų užtikrinimą;

8.  laikosi nuomonės, kad, vadovaujantis šiais principais, kompetentingoms institucijoms turėtų būti leista laisvai sudaryti leidimų dalyvauti socialinių paslaugų organizavime suteikimo schemas, kartu nepažeidžiant nediskriminavimo principo.

9.   be to, ragina tęsti konsultacijas ir bendradarbiavimą tarp tų dalyvių, kurie sukurs sistemą, kuri būtina visuotinės svarbos socialinėms paslaugoms įgyvendinti ir teikti, nepažeidžiant jų esminių principų ir vertybių.

PROCEDŪRA

Pavadinimas

Visuotinės svarbos socialinės paslaugos Europos Sąjungoje

Procedūros numeris

(2006/2134(INI))

Atsakingas komitetas

EMPL

Nuomonė pateikta
  Paskelbimo plenariniame posėdyje data

ENVI
15.6.2006

Glaudesnis bendradarbiavimas – paskelbimo per plenarinį posėdį data

 

Pranešėjas(-ė):
  Paskyrimo data

Roberto Musacchio
14.6.2006

Ankstesnis pranešėjas

 

Svarstymas komitete

3.10.2006

 

 

 

 

Priėmimo data

21.11.2006

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

44
1
3

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Adamos Adamou, Georgs Andrejevs, Irena Belohorská, Johannes Blokland, Frieda Brepoels, Dorette Corbey, Chris Davies, Avril Doyle, Mojca Drčar Murko, Edite Estrela, Jill Evans, Anne Ferreira, Karl-Heinz Florenz, Alessandro Foglietta, Matthias Groote, Françoise Grossetête, Satu Hassi, Jens Holm, Mary Honeyball, Caroline Jackson, Aldis Kušķis, Peter Liese, Jules Maaten, Roberto Musacchio, Péter Olajos, Adriana Poli Bortone, Vittorio Prodi, Frédérique Ries, Dagmar Roth-Behrendt, Guido Sacconi, Kathy Sinnott, Antonios Trakatellis, Evangelia Tzampazi, Thomas Ulmer, Marcello Vernola, Anja Weisgerber, Åsa Westlund, Anders Wijkman

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavęs (-ę) pavaduojantis (-ys) narys (-iai)

Bairbre de Brún, Christofer Fjellner, Milan Gaľa, Vasco Graça Moura, Erna Hennicot-Schoepges, Ria Oomen-Ruijten, Pál Schmitt, Renate Sommer, Bart Staes, Andres Tarand

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavęs (-ę) pavaduojantis (-ys) narys (-iai) (178 straipsnio 2 dalis)

 

Pastabos (pateikiamos tik viena kalba)

 

Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komiteto NUOMONĖ (27.11.2006)

pateikta Užimtumo ir socialinių reikalų komitetui

dėl visuotinės svarbos socialinių paslaugų Europos Sąjungoje
(2006/2134(INI))

Nuomonės referentė: Luisa Fernanda Rudi Ubeda

PASIŪLYMAI

Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komitetas ragina atsakingą Užimtumo ir socialinių reikalų komitetą į savo pasiūlymą dėl rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus:

A.  kadangi visuotinės svarbos socialinėms paslaugoms Sutartyse netaikomos jokios specialios nuostatos, nors jos yra viena svarbiausių visuotinės svarbos paslaugų kategorijų,

B.   kadangi visuotinės svarbos socialinės paslaugos prisideda prie Bendrijos tikslų, išvardytų EB sutarties 2 ir 3 straipsniuose, siekimo, ypač prie aukšto užimtumo bei socialinės apsaugos lygio užtikrinimo, gyvenimo kokybės gerinimo, aukšto sveikatos apsaugos lygio siekimo, lyčių lygybės ir ekonominės bei socialinės sanglaudos įtvirtinimo,

C.  kadangi šiuo atveju visiškai taikomas subsidiarumo principas, o valstybėms narėms leidžiama apibrėžti atitinkamas socialines paslaugas, jų tikslus, organizavimą bei finansavimo būdą, įskaitant visuotinį šių esminių ir gyvybiškai svarbių paslaugų prieinamumą,

D.  kadangi per antrąjį svarstymą Europos Parlamentui pritarus pakeistam pasiūlymui dėl direktyvos dėl paslaugų vidaus rinkoje, valstybių narių apibrėžtos neekonominio pobūdžio visuotinės svarbos paslaugos nepatenka į direktyvos taikymo sritį, taip pat kaip ir socialinės paslaugos, pvz., aprūpinimo socialiniu būstu, vaikų priežiūros paslaugos ir paramos šeimoms paslaugos,

E.   kadangi dėl savo ypatingo pobūdžio socialinės paslaugos gali turėti tiesioginį poveikį paslaugų vidaus rinkai ir kadangi jos daro tiesioginę įtaką, tačiau skirtingu būdu piliečiams ir pilietėms, priklausantiems atitinkamai socialinei grupei; kadangi dėl visuomenės pokyčių, ypač demografinių, reikia, kad valdžios institucijos imtųsi aktyvesnių veiksmų siekdamos užtikrinti, jog šeimoms, ypač moterims, nebūtų palikta didžioji dalis priežiūros naštos,

F.   kadangi paslaugų vidaus rinka ir konkurencijos taisyklės gali turėti poveikį visuotinės svarbos socialinių paslaugų, kurios atlieka esminę funkciją užtikrinant solidarumą bei socialinę struktūrą visoje Europos Sąjungos teritorijoje, teikimui,

1.   džiaugiasi, kad Komisija paskelbė komunikatą „Lisabonos strategijos įgyvendinimas: visuotinės svarbos socialinės paslaugos Europos Sąjungoje“ (COM(2006)0177), kuris buvo numatytas Baltojoje knygoje dėl bendro intereso paslaugų (COM(2004)0374); šis komunikatas parengtas atsižvelgiant į tai, kad Europos Parlamentui per antrąjį svarstymą patvirtinus Tarybos bendrąją poziciją socialinės paslaugos pašalinamos iš pakeisto pasiūlymo dėl direktyvos dėl paslaugų vidaus rinkoje taikymo srities; džiaugiasi Komisijos pastangomis rengti konsultacijas su valstybėmis narėmis ir visų suinteresuotų sektorių atstovais siekiant rasti ypatingų šių paslaugų savybių, dėl kurių jas dažnai būna sunku bendrai apibrėžti, ir ES privalomų skaidrumo, laisvos konkurencijos, nediskriminavimo principų bei Bendrijos teisės normų dėl viešųjų pirkimų ir koncesijų pusiausvyrą;

2.   remia Komisijos pastangas siekiant, kad socialinės paslaugos iš esmės būtų pripažįstamos visuotinės svarbos paslaugomis; pabrėžia, kad šioms esminėms ir gyvybiškai svarbioms paslaugoms tenka itin svarbus vaidmuo socialinės apsaugos ir solidarumo srityje ir kad šias paslaugas tiesiogiai teikia vietos ir regioninės įstaigos arba specialiai įgalioti veikėjai; mano, kad įvairios viešojo valdymo institucijos turi užtikrinti šių paslaugų teikimą atsižvelgiant į numatytą socialinę šių paslaugų paskirtį;

3.   mano, jog turi būti užtikrinta, kad būtų tinkamai įgyvendintos Sutarties 16 straipsnyje ir 86 straipsnio 2 dalyje numatytos šių paslaugų užduotys;

4.   primena, kad turi būti užtikrintas Europos Sąjungos pozicijos dėl visuotinės svarbos socialinėms paslaugoms taikomų taisyklių ir jos pozicijos per derybas PPO suderinamumas, ypač atsižvelgiant į socialinių ir sveikatos paslaugų pagal Bendrąjį susitarimą dėl prekybos paslaugomis (angl. GATS) klausimą;

5.   pažymi, kad šiuo metu valstybėse narėse vyrauja skirtingi socialinių paslaugų apibrėžimo, teikimo ir finansavimo modeliai, atsižvelgiant į tai, kad, nors valstybės institucijos atsakingos už socialinių paslaugų teikimą savo piliečiams, jos ne visada yra tiesioginės teikėjos;

6.   mano, kad taikant subsidiarumo principą, valstybės narės turi teisę kiekvienu atveju, remdamosi savo reikmėmis ir įprasta praktika, apibrėžti socialinių paslaugų, kuriomis grindžiamas Europos socialinis modelis, savybes ir tikslus; vis dėlto mano, kad, be tradicinių visuotinumo, skaidrumo ir prieinamumo kriterijų, turi būti apibrėžta tai, kaip socialinės paslaugos struktūrizuojamos ir organizuojamos;

7.   mano, kad valstybių narių teisė apibrėžti savo socialines paslaugas turi būti suderinta su reikiamu teisiniu tikrumu, siekiant apsaugoti arba viešąsias institucijas, kurios garantuoja socialinių paslaugų teikimą, socialinių paslaugų teikėjus, naudotojus ir visus piliečius bei pilietes visoje ES teritorijoje;

8.   mano, kad kai kurių šių paslaugų teikėjų turimą pelno nesiekiančių organizacijų statusą reikėtų pripažinti suderinamu su Sutartyse įtvirtinta steigimosi laisve; taip pat mano, kad atsižvelgiant į ypatingą šių paslaugų pobūdį už socialinių paslaugų teikimą atsakingų valdymo institucijų mokamos kompensacijos taip pat turėtų būti pripažintos tinkamomis; mano, kad šios kompensacijos neturėtų būti laikomos valstybės parama, kadangi taikomas kompensavimo principas;

9.   mano, kad atsižvelgiant į didėjančią paklausą plėtojant šias paslaugas ir kuriant naujas, gali atsirasti daugiau užimtumo galimybių, kurios turės labai teigiamą poveikį siekiant Lisabonos strategijos tikslų, ypač dirbančioms moterims, kadangi socialinių paslaugų srityje daugiausia dirba moterys ir kadangi šių paslaugų plėtotė padės moterims išsaugoti darbo vietas ir išsilaikyti darbo rinkoje;

10. pažymi, kad ankstesnė kai kurių valstybių narių patirtis rodo, jog atvirumas konkurencijai taikant socialinėms paslaugoms deramas apsaugos išlygas yra teigiamas ekonomikos augimo ir darbo vietų kūrimo bei paslaugų kokybės gerinimo veiksnys;

11. džiaugiasi, kad Komisija gali imtis iniciatyvos, kuria siekiama aiškiau išdėstyti šioms paslaugoms taikomas Bendrijos taisykles ir apibrėžti ES ir valstybių narių kompetencijos pasidalijimą iškilus kliūtims ar sunkumams, susijusiems su laisvu paslaugų teikimu vidaus rinkoje.

PROCEDŪRA

Pavadinimas

Visuotinės svarbos socialinės paslaugos Europos Sąjungoje

Procedūros numeris

2006/2134(INI)

Atsakingas komitetas

EMPL

Nuomonę pateikė
  Paskelbimo plenariniame posėdyje data

IMCO
15.6.2006

Glaudesnis bendradarbiavimas – pranešimo plenarinėje sesijoje data

0.0.0000

Autorius (-ė)
  Paskyrimo data

Luisa Fernanda Rudi Ubeda

4.9.2006

Pakeistas nuomonės referentas

 

Svarstymas komitete

10.10.2006

21.11.2006

22.11.2006

 

 

Priėmimo data

23.11.2006

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

32

0

2

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Charlotte Cederschiöld, Mia De Vits, Janelly Fourtou, Małgorzata Handzlik, Malcolm Harbour, Christopher Heaton-Harris, Anna Hedh, Edit Herczog, Anneli Jäätteenmäki, Pierre Jonckheer, Alexander Lambsdorff, Kurt Lechner, Arlene McCarthy, Manuel Medina Ortega, Zita Pleštinská, Guido Podestà, Luisa Fernanda Rudi Ubeda, Heide Rühle, Leopold Józef Rutowicz, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Eva-Britt Svensson, József Szájer, Marianne Thyssen, Jacques Toubon, Bernadette Vergnaud

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Jean-Claude Fruteau, Benoît Hamon, Konstantinos Hatzidakis, Othmar Karas, Maria Matsouka, Joseph Muscat, Olle Schmidt, Anja Weisgerber

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavęs pavaduojantis narys (178 straipsnio 2 dalis)

Marie-Line Reynaud

Pastabos (pateikiamos tik viena kalba)

...

Teisės reikalų komiteto NUOMONĖ (21.11.2006)

pateikta Užimtumo ir socialinių reikalų komitetui

dėl visuotinės svarbos socialinių paslaugų Europos Sąjungoje
(2006/2134(INI))

Nuomonės referentė: Gabriele Stauner

PASIŪLYMAI

Teisės reikalų komitetas ragina atsakingą Užimtumo ir socialinių reikalų komitetą į savo pasiūlymą dėl rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus:

1.   labai abejoja, ar reglamentuojant visuotinės svarbos socialines paslaugas ES lygmeniu iš tikrųjų bus geriau piliečiams ir šios paslaugos taps efektyvesnės;

2.   todėl ragina Komisiją pasitelkiant komunikate minimą tyrimą išsamiai ir pagrindžiant skaičiais išdėstyti poziciją dėl konkretaus reglamentavimo ES lygmeniu poreikio ir dėl šio reglamentavimo prasmės ir tikslo;

3.   ragina Komisiją nurodyti, kokį planuojamo teisinio reglamentavimo teisinį pagrindą ji rengiasi siūlyti; iš karto pažymi, kad šis pagrindas negali būti EB sutarties 16 straipsnis;

4.   pabrėžia, kad tuo atveju, jei Komisija taikytų numatytą reglamentavimą visuotinės svarbos socialinių paslaugų srityje, reikėtų laikytis EB sutarties 5 straipsnyje nustatyto subsidiarumo principo ir jį taikyti;

5.   kategoriškai pabrėžia, kad atsižvelgiant į kompetencijos sritis ir subsidiarumo principą, tik valstybės narės turi teisę nustatyti, kas yra visuotinės svarbos socialinės paslaugos;

6.   pabrėžia, kad pasirūpinti pavienių visuotinės svarbos socialinių paslaugų organizavimu, finansavimu ir struktūra yra išskirtinė tik valstybių narių ir vietos valdžios institucijų kompetencija ir atsakomybė;

7.   todėl iš karto atmeta bet kokį Komisijos numatytą (bendrą) finansavimą kaip kėsinimąsi į pamatines valstybių narių kompetencijos sritis.

PROCEDŪRA

Pavadinimas

Visuotinės svarbos socialinės paslaugos Europos Sąjungoje

Procedūros numeris

2006/2134(INI)

Atsakingas komitetas

EMPL

Nuomonę pateikė
  Paskelbimo per plenarinį posėdį data

JURI
15.6.2006

Paskelbimo plenariniame posėdyje data

 

Nuomonės referentas(-ė)
  Paskyrimo data

Gabriele Stauner
11.9.2006

Pakeistas nuomonės referentas (-ė)

 

Svarstymas komitete

3.10.2006

 

 

 

 

Priėmimo data

21.11.2006

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

13

8

0

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Maria Berger, Carlo Casini, Rosa Díez González, Giuseppe Gargani, Klaus-Heiner Lehne, Katalin Lévai, Antonio López-Istúriz White, Achille Occhetto, Aloyzas Sakalas, Gabriele Stauner, Andrzej Jan Szejna, Diana Wallis, Jaroslav Zvěřina

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavęs (-ę) pavaduojantis (-ys) narys (-iai)

Nicole Fontaine, Jean-Paul Gauzès, Othmar Karas, Eva Lichtenberger, Arlene McCarthy, Manuel Medina Ortega

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavęs (-ę) pavaduojantis (-ys) narys (-iai) (178 straipsnio 2 dalis)

Sharon Bowles, Albert Deß, Ewa Klamt

Pastabos (pateikiamos tik viena kalba)

 

Moterų teisių ir lyčių lygybės komiteto NUOMONĖ (24.11.2006)

teikiama Užimtumo ir socialinių reikalų komitetui

dėl visuotinės svarbos socialinių paslaugų Europos Sąjungoje
(2006/2134(INI))

Nuomonės referentė: Edit Bauer

PASIŪLYMAI

Moterų teisių ir lyčių lygybės komitetas ragina atsakingą Užimtumo ir socialinių reikalų komitetą į savo pasiūlymą dėl rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus:

A.  kadangi Bendrija ir valstybės narės bendrai atsako už visuotinės svarbos ekonomines paslaugas,

B.   kadangi pagal EB sutarties 5 straipsnio nuostatas teikiant visuotines svarbos paslaugas būtina laikytis subsidiarumo principo ir jį taikyti,

C.  kadangi visuotinės svarbos socialinių paslaugų plėtra paskatino daugiau moterų įsilieti į darbo rinką,

D.  kadangi visuotinės svarbos paslaugos labai prisidėjo puoselėjant Bendrijos vertybes, pavyzdžiui, vyrų ir moterų lygias teises ir ekonominę, socialinę ir teritorinę sanglaudą, ir kadangi jos glaudžiai susijusios su pagrindinėmis socialinėmis teisėmis,

E.   kadangi visuotinės svarbos socialinės paslaugos, jei jos teikiamos rinkos sąlygomis, nėra apsaugotos nuo Bendrijos vidaus rinkos ir konkurencingumo taisyklių ir kadangi visuotinės svarbos socialinėms paslaugoms didelę įtaką daro paslaugų teikimo, finansavimo ir reglamentavimo pasikeitimai,

1.   pažymi, kad socialinės paslaugos, kaip ir visos visuotinės svarbos paslaugos, yra pagrindinis Europos socialinio modelio ramstis, kuris labai prisideda prie socialinės sanglaudos, socialinės įtraukties skatinimo ir pagrindinių teisių principo taikymo;

2.   pabrėžia, kad 2006 m. vasario mėn. Parlamentas balsavo už tai, kad socialinės paslaugos būtų neįtrauktos į Paslaugų direktyvą;

3.   pritaria, kad Europos lygmeniu būtų sukurta speciali visuotinės svarbos socialinėms paslaugoms skirta teisinė priemonė; ragina Komisiją pateikti visuotinės svarbos socialinėms paslaugoms skirtą teisinę priemonę, siekiant tiksliau apibrėžti socialinių paslaugų ryšį su ES teisės aktais, pavyzdžiui, su konkurencingumo ir vidaus rinkos taisyklėmis;

4.   ragina Komisiją užtikrinti didesnį teisinį saugumą visuotinės svarbos socialinių paslaugų srityje ir pasiūlyti teisės aktų, kurie aiškiau apibrėžtų visuotinės svarbos socialines paslaugas reglamentuojančią teisinę sistemą, pagal kurią šios paslaugos galėtų būti modernizuotos, ir kuriais būtų užtikrinama valstybių narių laisvė pačioms apibrėžti, kas yra visuotinės svarbos socialinės paslaugos ir kaip jos turėtų būti organizuojamos;

5.   dar kartą pabrėžia, kaip svarbu, kad valstybės narės reguliuotų rinką visuotinės svarbos socialinių paslaugų srityje, ir pakartoja, kad valstybės narės turi laisvę naudotis leidimų sistema arba ją nustatyti, kad visiems būtų užtikrinta prieiga prie visuotinės svarbos socialinių paslaugų, taip pat šių paslaugų tęstinumas ir aukšta kokybė;

6.   rekomenduoja, kad apibrėždamos visuotinės svarbos socialines paslaugas valstybės narės atsižvelgtų į tam tikros lyties atstovams teikiamas paslaugas, dažniausiai moterims skirtas konsultavimo ir socialines paslaugas, ir į paslaugas, svarbias gerinant moterų gyvenimo kokybę ar skatinant lygybę, pavyzdžiui, sveikatos paslaugų ir švietimo srityje;

7.   ragina valstybes nares visiems piliečiams, ypač socialiai remtinoms asmenų grupėms, įskaitant vienišas motinas ir vyresnio amžiaus moteris, užtikrinti vienodą nediskriminuojančią prieigą prie visuotinės svarbos socialinių paslaugų;

8.   ragina valstybes nares, įgyvendinant savo visuotinės svarbos socialinių paslaugų politiką, daryti greitesnę pažangą siekiant Lisabonos ir Barselonos tikslų, ypač užtikrinant didesnį profesinio ir šeimos gyvenimo suderinamumą;

9.   prašo Komisijos į savo stebėsenos ataskaitas įtraukti socialinės įtraukties ir lyčių lygybės klausimus ir į tam tikras politikos sritis įtraukti vaikų teisių klausimą ;

10. ragina valstybes nares įvertinti įvairių visuotinės svarbos paslaugų poveikį lyčių lygybei ir užtikrinti, kad teikiant visuotinės svarbos socialines paslaugas būtų laikomasi nediskriminavimą užtikrinančių teisės aktų;

11. rekomenduoja, kad Komisija ir valstybės narės konsultuotųsi su visais atitinkamais veikėjais, įskaitant moterų organizacijų ir vaikų bei neįgaliųjų teisėms atstovaujančių organizacijų atstovus.

PROCEDŪRA

Pavadinimas

Visuotinės svarbos socialinės paslaugos Europos Sąjungoje

Procedūros numeris

(2006/2134(INI))

Atsakingas komitetas

EMPL

Nuomonę pateikė
  Paskelbimo plenariniame posėdyje data

FEMM
15.6.2006

Glaudesnis bendradarbiavimas – pranešimo plenarinėje sesijoje data

 

Nuomonės referentas (-ė)
  Paskyrimo data

Edit Bauer
22.6.2006

Pakeistas nuomonės referentas (-ė)

 

Svarstymas komitete

5.10.2006

23.11.2006

 

 

 

Priėmimo data

23.11.2006

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

13

3

0

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Edit Bauer, Hiltrud Breyer, Ilda Figueiredo, Věra Flasarová, Zita Gurmai, Esther Herranz García, Lívia Járóka, Pia Elda Locatelli, Marie Panayotopoulos-Cassiotou, Christa Prets, Eva-Britt Svensson, Britta Thomsen

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavęs (-ę) pavaduojantis (-ys) narys (-iai)

Anna Hedh, Sophia in 't Veld, Heide Rühle, Bernadette Vergnaud

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavęs (-ę) pavaduojantis (-ys) narys (-iai) (178 straipsnio 2 dalis)

 

Pastabos (pateikiamos tik viena kalba)

...

PROCEDŪRA

Pavadinimas

Visuotinės svarbos socialinės paslaugos Europos Sąjungoje

Procedūros numeris

2006/2134(INI)

Atsakingas komitetas
  Paskelbimo plenariniame posėdyje data

EMPL
15.6.2006

Nuomonę teikiantis (-ys) komitetas (-ai)
  Paskelbimo plenariniame posėdyje data

ECON
15.6.2006

ENVI
15.6.2006

IMCO
15.6.2006

JURI
15.6.2006

FEMM
15.6.2006

 

ITRE

15.6.2006

 

 

 

 

Nuomonė nepareikšta
  Nutarimo data

ITRE
20.6.2006

 

 

 

 

Glaudesnis bendradarbiavimas
  Paskelbimo plenariniame posėdyje data


 

 

 

 

Pranešėjas (-ai)
  Paskyrimo data

Joel Hasse Ferreira
3.5.2006

 

Pakeistas (-i) pranešėjas (-ai)

 

 

Svarstymas komitete

23.11.2006

18.12.2006

28.2.2007

 

 

Priėmimo data

1.3.2007

Galutinio balsavimo rezultatai

+

-

0

34

1

5

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Jan Andersson, Alexandru Athanasiu, Roselyne Bachelot-Narquin, Emine Bozkurt, Philip Bushill-Matthews, Alejandro Cercas, Christina Christova, Derek Roland Clark, Proinsias De Rossa, Harlem Désir, Harald Ettl, Richard Falbr, Carlo Fatuzzo, Ilda Figueiredo, Joel Hasse Ferreira, Stephen Hughes, Karin Jöns, Jan Jerzy Kułakowski, Jean Lambert, Raymond Langendries, Bernard Lehideux, Elizabeth Lynne, Thomas Mann, Ana Mato Adrover, Maria Matsouka, Marie Panayotopoulos-Cassiotou, Pier Antonio Panzeri, Jacek Protasiewicz, José Albino Silva Peneda, Kathy Sinnott, Jean Spautz, Gabriele Stauner, Anne Van Lancker

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavęs (-ę) pavaduojantis (-ys) narys (-iai)

Edit Bauer, Françoise Castex, Donata Gottardi, Sepp Kusstatscher, Roberto Musacchio

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavęs (-ę) pavaduojantis (-ys) narys (-iai) (178 straipsnio 2 dalis)

André Brie, Jaromír Kohlíček, Anja Weisgerber

Pateikimo data

6.3.2007

Pastabos
(pateikiamos tik viena kalba)