ДОКЛАД по предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета относно изискванията на държавата на флага

6.3.2007 - (COM(2005)0586 – C6‑0062/2006 – 2005/0236(COD)) - ***I

Комисия по транспорт и туризъм
Докладчик: Marta Vincenzi

Процедура : 2005/0236(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа :  
A6-0058/2007
Внесени текстове :
A6-0058/2007
Приети текстове :

ЗАКОНОДАТЕЛНА ПРОЕКТОРЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

за предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета относно изискванията на държавата на флага

(COM(2005)0586 – C6‑0062/2006 – 2005/0236(COD))

(Процедура на съвместно решение: първо четене)

Европейският парламент,

–   като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и до Съвета (COM(2005)0586)[1],

–   като взе предвид член 251, параграф 2 и член 80, параграф 2 от Договора за ЕО, съгласно които предложението му е представено от Комисията (C6‑0062/2006),

–   като взе предвид член 51 от своя правилник,

–   като взе предвид доклада на комисия по транспорт и туризъм (A6‑0058/2007),

1.  одобрява предложението на Комисията във вида, в който е изменено;

2.  призовава Комисията да се отнесе до него отново, в случай че възнамерява да внесе съществени изменения в своето предложение или да го замени с друг текст;

3.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента на Съвета и на Комисията.

Текст, предложен от КомисиятаИзменения, внесени от Парламента

Изменение 1

Съображение 1

(1) Безопасността на морските превози в Общността и пътниците, които ги използват, и защитата на околната среда трябва да бъдат гарантирани по всяко време.

(1) Безопасността на морските превози в Общността, пътниците, които ги използват, и операторите, които предоставят спедиторски услуги, и защитата на околната среда трябва да бъдат гарантирани по всяко време.

Обосновка

The concept of maritime safety should be spelt out and broadened, and the scope of protection extended to encompass a wider range of persons.

Изменение 2

Съображение 4

(4) Трябва надлежно да се отчетат усилията, полагани от Международната организация на труда (МОТ), за осъществяване на генерално консолидиране на съществуващия набор от нормативни актове в областта на трудовите отношения по море в един единствен инструмент. В рамките на тази дейност ще бъдат разгледани и задълженията, свързани с държавите на флага, които на по-късен етап ще бъдат включени в настоящата директива.

(4) Всички представители на държавите-членки на Европейския съюз в Международната организация на труда (МОТ) подкрепиха приемането на Морска трудова конвенция на МОТ, която консолидира съществуващия набор от нормативни актове в областта на трудовите отношения по море в един единствен инструмент. В рамките на тази конвенция ще бъдат разгледани и задълженията, свързани с държавите на флага, и ще бъдат включени в настоящата директива след влизането й в сила.

Обосновка

Given that the Convention has been adopted, the reference to it should be more explicit.

Изменение 3

Съображение 11

(11) Конвенциите на ИМО упълномощават държавите на флага да освобождават корабите от задължението да прилагат установени от горепосочените конвенции основни правила на държавите на флага и да прилагат равностойни разпоредби, и също така оставят значителен брой изисквания на преценката на администрациите. Предоставянето на тази възможност за вземане на решения изцяло и единствено по преценка на отделните администрации би могло да доведе до различни равнища на безопасност в различните държави-членки и да наруши конкуренцията между държавите на флага.

(11) Конвенциите на ИМО упълномощават държавите на флага да освобождават корабите от задължението да прилагат установени от горепосочените конвенции основни правила на държавите на флага и да прилагат равностойни разпоредби, и също така оставят значителен брой изисквания на преценката на администрациите. Без да се накърнява факта, че конкретните мерки трябва да се прилагат с известна степен на гъвкавост, като предоставянето на тази възможност за вземане на решения изцяло и единствено по преценка на отделните администрации би могло да доведе до различни равнища на безопасност в различните държави-членки и да наруши конкуренцията между държавите на флага.

Обосновка

The measure of discretion already afforded to administrations by the IMO provisions is necessary in order to enable flag State requirements to be enforced in line with national situations, which differ in terms of the ‘quality’ and ‘quantity’ of fleets: the ‘Community interpretation’ of permitted exemptions from the general rules is intended not to deprive the system of its flexibility, but rather to maintain uniformly high quality and safety standards.

Изменение 4

Съображение 12

(12) Общността се ангажира да въведе хармонизирани тълкувания на нормите за техническа безопасност на пътническите кораби, извършващи международни рейсове, в член12 на Директива 98/18/ЕО на Съвета от 17 март 1998 г. относно правилата и нормите за безопасност на пътническите кораби. Същият подход трябва се прилага, при необходимост и без да се накърнява приемането на хармонизирани тълкувания от страна на ИМО, спрямо сходни разпоредби, свързани с други видове кораби, за които се отнасят конвенциите на ИМО.

(12) Общността се ангажира да въведе хармонизирани тълкувания на нормите за техническа безопасност на пътническите кораби, извършващи международни рейсове, в член12 на Директива 98/18/ЕО на Съвета от 17 март 1998 г. относно правилата и нормите за безопасност на пътническите кораби. Същият подход трябва се прилага, при необходимост, като се приемат необходимите решения въз основа случай по случай и по искане на съответните страни, и без да се накърнява приемането на хармонизирани тълкувания от страна на ИМО, спрямо сходни разпоредби, свързани с други видове кораби, за които се отнасят конвенциите на ИМО.

Обосновка

The measure of discretion already afforded to administrations by the IMO provisions is necessary in order to enable flag State requirements to be enforced in line with national situations, which differ in terms of the ‘quality’ and ‘quantity’ of fleets: the ‘Community interpretation’ of permitted exemptions from the general rules is not intended to deprive the system of its flexibility, but rather will be given on a case-by-case basis and subject to a request from the parties concerned (administrations and operators).

Изменение 5

Съображение 28

(28) Комисията следва да насърчава съставянето на Меморандум за разбирателство на държавите на флага за установяване на съвместни действия между държавите на флага.

(28) Комисията следва да насърчава съставянето на Меморандум за разбирателство на държавите на флага за установяване на съвместни действия между държавите на флага съгласно условията, посочени в резолюции A.973(24) и A.974(24) на ИМО,за установяване на съвместни действия между държавите на флага, и следва да предоставя стимули за регистрация на плавателните съдове в регистрите на държавите-членки. Ако на трети страни бъде разрешено, съобразно гаранциите по отношение на необходимите системи за качество и прегледи, да сключват споразумения с Европейската общност, като им се предоставя възможност да се възползват от добрата репутация на общностните стандарти и от по-опростени административни формалности, това може да помогне, при включване на националните регистри и морски в глобалната конкуренция, за повишаване на общата степен на съответствие с конвенциите на ИМО и за премахване на международния дъмпинг.

Обосновка

The attractiveness of Community flags and the possibility for third countries, if they could guarantee that they had quality systems matching IMO requirements, to conclude agreements with the EU enabling them to capitalise on the commercial prestige of EU registers and to enjoy practical advantages as regards inspections would raise the overall degree of compliance with the conventions and help to eliminate international dumping (low requirements, low standard of inspections, low costs).

Изменение 6

Член 1, параграф 1, буква a)

а) да гарантира, че държавите-членки ефективно и последователно спазват задълженията си в качеството си на държави на флага, съгласно конвенциите на ИМО;

а) да гарантира, че държавите-членки ефективно и последователно спазват задълженията си в качеството си на държави на флага, съгласно конвенциите на ИМО и съответните инструменти на МОТ;

Обосновка

Actual compliance with the international standards governing working conditions provides an additional guarantee of maritime safety; in some cases, flag State-related obligations derive from ILO conventions.

Изменение 7

Член 1, параграф 1, буква б)

б) да повиши безопасността и предотврати замърсяването от кораби, плаващи под флага на държава-членка и осъществяващи международна търговия;

б) да повиши безопасността и предотврати замърсяването от кораби, плаващи под флага на държава-членка;

Обосновка

The scope of the term ‘ships’ is already defined in Article 2, paragraph 1(d) of the Directive.

Изменение 8

Член 2, параграф 1, буква a), точка vi a) (нова)

 

via) Кодекс за безопасната практика за кораби, превозващи товари от дървен материал на борда си

Обосновка

The Code of Safe Practice for Ships Carrying Timber Deck Cargoes should be incorporated in all the directives in the third maritime safety package because (a) timber deck cargoes are prone to shift in rough seas and (b) in winter, especially in high latitudes, they are likely to freeze over.

Изменение 9

Член 2, параграф 1, буква a), точка vi б) (нова)

 

viб) Кодекс за безопасната практика за превоз на твърди насипни товари;

Обосновка

The Code of Safe Practice for Solid Bulk Cargoes should likewise be incorporated, since bulk carriers have proved to be one of the most dangerous types of vessels. The safe and proper handling of bulk cargoes, including stowage and flattening, and the procedure for lading holds while unlading ballast, without subjecting ships to needless stress, are all important points for ship safety.

Изменение 10

Член 2, параграф 1, буква е)

„квалифициран сървейър на държавата на флага“ е служител от държавния сектор или друго лице, надлежно упълномощено от компетентния орган на дадена държава-членка да извършва прегледи и проверки, свързани с освидетелстването и изпълнението на критериите за квалификация и независимост, определени в Приложение ІІ;

(Не се отнася за българската версия).

Обосновка

(Does not affect English version.)

Изменение 11

Член 3, параграф 4

4. По отношение на международния морски превоз държавите-членки прилагат в тяхната цялост задължителните разпоредби за държавата на флага, установени в конвенциите на ИМО по отношение на корабите и в съответствие с условия, упоменати в тях, и надлежно спазват разпоредбите на Кодекса на държавата на флага (FSC), включен в Приложение І към настоящата директива.

4. По-специално, по отношение на международния морски превоз държавите-членки прилагат в тяхната цялост задължителните разпоредби за държавата на флага, установени в конвенциите на ИМО по отношение на корабите и в съответствие с условия, упоменати в тях, и надлежно спазват разпоредбите на Кодекса на държавата на флага (FSC), включен в Приложение І към настоящата директива.

Обосновка

Purely to stress that this provision is a logical consequence of the text which precedes it.

Изменение 12

Член 3, параграф 6

6. Съгласно процедурата по член 18, параграф 2 могат да бъдат приети следните мерки с оглед на:

6. По инициатива на Комисията или по искане на една или повече от съответните администрации или оператори, съгласно процедурата по член 18, параграф 2 могат да бъдат приети следните мерки с оглед на:

а) разработването на хармонизирани процедури за освобождаване и други равностойни процедури, съгласно конвенциите на ИМО;

а) разработването на хармонизирани процедури за освобождаване и други равностойни процедури, съгласно конвенциите на ИМО;

б) установяването на хармонизирано тълкуване на въпроси, по които администрациите действат по своя преценка съгласно конвенциите на ИМО;

б) установяването на хармонизирано тълкуване на въпроси, по които администрациите действат по своя преценка съгласно конвенциите на ИМО;

в) прилагането на уеднаквено тълкуване на разпоредбите, установени в конвенциите.

в) стандартизирането на тълкуването и прилагането на разпоредбите, установени в конвенциите.

Изменение 13

Член 4, параграф 1, буква a)

а) гарантират спазване на изискванията на конвенциите на ИМО;

а) гарантират спазване на изискванията на конвенциите на ИМО и на специфични конвенции, Кодекса на държавата на флага и съответните инструменти на МОТ;

Изменение 14

Член 4, параграф 1, буква б)

б) гарантират провеждането на разследвания относно аварии, както и адекватно и своевременно разглеждане на случаи на кораби с установени недостатъци; и

б) гарантират провеждането на разследвания относно аварии по отношение на всички кораби под неин флаг и гарантират, че се предприети адекватни и своевременни мерки за отстраняване на установени недостатъци;

Изменение 15

Член 4, параграф 1, буква в)

в) гарантират разработването, документирането и предоставянето на напътствия относно тези изисквания, които се съдържат в съответните конвенции на ИМО и които са удовлетворителни за администрацията;

в) гарантират разработването, документирането и предоставянето на напътствия относно тези изисквания, които се съдържат в съответните конвенции на ИМО и които са удовлетворителни за държавите в качеството им на договарящи страни;

Изменение 16

Член 4, параграф 1, буква г)

г) включват подходящ брой квалифициран персонал за прилагане и спазване на националното законодателство, свързано с конвенциите на ИМО, включително персонал за извършване на разследвания и прегледи;

г) включват подходящ брой квалифициран персонал за прилагане и спазване на националното законодателство, свързано с конвенциите на ИМО, включително квалифицирани сървейъри на държавата на флага за извършване на разследвания, одити, инспекции и прегледи;

Обосновка

See amendment to Article 2(1)(f).

Изменение 17

Член 4, параграф 2

2. Всяка държава-членка гарантира обучението на своите сървейъри и следователи и контролира тяхната дейност в качеството си на държава на флага.

2. Всяка държава-членка гарантира обучението на своите сървейъри и контролира своите сървейъри и следователи в качеството си на държава на флага и, в случай на аварии или неизправности, крайбрежната държава, както и дейностите на признати организации, в случай че оправомощава тези организации съгласно член 7.

Обосновка

The meaning of this provision should be clarified and the wording made less clumsy.

Изменение 18

Член 4, параграф 3

3. Всяка държава-членка поддържа или развива капацитета си за технически преглед и вземане на решения от технически характер в съответствие с размера и естеството на своята флота.

3. Всяка държава-членка поддържа или развива капацитета си за преглед, одобрение и разрешаване на корабостроене и проектиране на оборудване, както и вземане на решения от технически характер в съответствие с размера и естеството на своята флота.

Изменение 19

Член 5, параграф 2

2. Когато дадена държава вписва кораб за първи път в своя регистър, тя следва да се увери, че въпросният кораб отговаря на приложимите международни правила и нормативни уредби. Тя установява контакт с предишната държава на флага, ако това е необходимо.

2. Като предварително условие за регистрация на кораб за първи път в своя регистър, дадена държава следва да установи дали въпросният кораб отговаря на приложимите международни правила и нормативни уредби и да гарантира, че това е потвърдено с притежавани от нея документни доказателства. При необходимост, но обезателно ако корабът не е новопостроен, тя установява контакт с предишната държава на флага и да поиска от нея да й предаде необходимите документи и данни.

Изменение 20

Член 5, параграф 2 a (нов)

 

2a. Ако искането е отправено от една държава-членка към друга, предходната държава на флага е задължена да предостави въпросните документи и данни, както е предвидено в Регламент (ЕО) № 789/2004 на Европейския парламент и на Съвета относно прехвърлянето на товарните и пътническите кораби от един регистър в друг в рамките на Общността1.

 

1 OВ L 138, 30.4.2004 г., стp. 19.

Изменение 21

Член 6, параграф 1, буква в)

в) гарантиране на това, че по време на периодичните проверки, упоменати в буква б), инспекторът проверява дали екипажът на кораба е запознат със своите специфични задължения и с организацията, съоръженията, оборудването и процедурите на кораба;

в) гарантиране на това, че по време на периодичните проверки, упоменати в буква б), инспекторът проверява чрез подходящите методи и необходимите средства дали екипажът на кораба е запознат със своите специфични задължения и с организацията, съоръженията, оборудването и процедурите на кораба;

Обосновка

It should be made clear that methods and means need to be adaptable to every purpose so as to enable surveyors to do their job.

Изменение 22

Член 6, параграф 1, буква г)

г) гарантиране на това, че екипажът на кораба като цяло може ефективно да съгласува своята дейност при авария и при изпълнение на функции от жизненоважно значение за безопасността или за предотвратяване или ограничаване на замърсяването;

г) гарантиране на това, че екипажът на кораба като цяло притежава необходимия капацитет и възможности ефективно да съгласува своята дейност при авария и при изпълнение на функции от жизненоважно значение за безопасността или за предотвратяване или ограничаване на замърсяването;

Изменение 23

Член 6, параграф 2

2. Държавите-членки разработват и прилагат подходяща програма за контрол и наблюдение с цел да се реагира своевременно на недостатъци и предполагаеми произшествия, водещи до замърсяване, за които е докладвано от държава на пристанище или крайбрежна държава.

2. Както се посочва в Директива 2002/59/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 27 юни 2002 г. относно създаване на система на Общността за контрол на движението на корабите и за информация1, държавите-членки разработват и прилагат подходяща програма за контрол и наблюдение по отношение на кораби, които плават под техен флаг, с цел да се реагира своевременно и всестранно, не на последно място чрез използване на общностната система за обмен на данни SafeSeaNet, на искания за информация и уточнения, представени от държава на пристанище или крайбрежна държава, в случай на аварии или неизправности.

 

1 OВ L 208, 5.8.2002 г.,стр. 10.

Обосновка

Member States should be put in a position to handle, and made responsible for, data exchange to help prevent and resolve accidents and deficiencies: the above provision refers to, and expands, the measures already in force.

Изменение 24

Член 7, параграф 1, алинея първа

1. Без да се накърнява [Директива 94/57/ЕО или Директива .../.../ЕО (относно общите правила и норми за организациите, извършващи проверки и прегледи на кораби, и съответната дейност на морските администрации)], държавите-членки, които разчитат на признати организации за освидетелстване на техните кораби, развиват или поддържат съответстващ на размера и естеството на тяхната флота капацитет за постоянно наблюдение на процеса на прегледи и освидетелстване от страна на признатите организации, действащи от тяхно име.

1. Без да се накърнява [Директива 94/57/ЕО или Директива .../.../ЕО (относно общите правила и норми за организациите, извършващи проверки и прегледи на кораби, и съответната дейност на морските администрации)], държавите-членки, които разчитат на признати организации за инспекция и освидетелстване на техните кораби, развиват или поддържат съответстващ на размера и естеството на тяхната флота капацитет за постоянно наблюдение и контрол на процеса на прегледи и освидетелстване от страна на признатите организации, действащи от тяхно име.

Обосновка

More exact description of the tasks which national administrations can delegate to recognised organisations and of Member States’ responsibilities for proper performance of the duties assigned.

Изменение 25

Член 7, параграф 2

2. Държавите-членки по параграф 1 гарантират, че всеки кораб, плаващ под техен флаг, подлежи на допълнителен преглед през интервали, не по-дълги от 12 месеца, с цел да се гарантира, че корабът се придържа към конвенциите на ИМО и националните изисквания.

2. Държавите-членки по параграф 1 предвиждат възможност за провеждане на допълнителни разследвания по отношение на кораби, плаващи под техен флаг, с цел да се гарантира, че корабите съответстват на конвенциите на ИМО и националните изисквания.

Обосновка

Although it is necessary for enforcement of the directive and already provided for in the IMO Code, the power/duty that Member States have to supervise their appropriate administrations and delegated bodies should not invariably imply that, come what may, every ship will be surveyed. For the practical reason of avoiding overlapping in the checks and by virtue of the principle that Member States should be assumed to be complying (trust), it is sufficient to stipulate that investigations may be carried out by procedures and methods to be laid down under paragraph 6 (comitology).

Изменение 26

Член 7, параграф 3

3. Допълнителният преглед по параграф 2 не се изисква за кораби, които:

3. Допълнителните разследвания по параграф 2 се изискват през интервали, не по-дълги от 12 месеца, за кораби, които:

а) са били вписани в регистъра на държавата-членка в продължение на най-малко две години;

а) са били вписани в регистъра на държавата-членка в продължение на по-малко от две години; и

б) са били проверявани поне веднъж през предходните 12 месеца съгласно Директива 95/21/ЕО или [Директива .../.../ЕО на Европейския парламент и на Съвета (относно държавния пристанищен контрол)]; и

б) не са били задържани съгласно Директива 95/21/ЕО или [Директива .../.../ЕО (относно държавния пристанищен контрол)] през изминалите 12 месеца.

в) не са били задържани съгласно Директива 95/21/ЕО или [Директива .../.../ЕО (относно държавния пристанищен контрол)] през изминалите 12 месеца.

 

Обосновка

The proposal puts a heavier burden on MS's shoulders in terms of inspections of ships and surveyors. No further obligations should be laid down, other than to impose correct enforcement of the existing rules and avert laxness on the part of national administrations: supplementary investigations are only necessary in cases where there is a real risk of circumvention and/or accident. Detention (former case sub c) implies always inspection (former case sub b). The requirements referred to in (new) letters a) and b) are cumulative ones and not alternative ones.

Изменение 27

Член 7, параграф 4

4. След влизане в сила на изчерпателните правила за проверка, приети съгласно член 5, параграф 2 на [Директива .../.../ЕО относно държавния пристанищен контрол], допълнителният преглед по параграф 2 не се изисква за кораби, които при последната проверка са окачествени като нискорискови съгласно тази директива.

4. След влизане в сила на изчерпателните правила за проверка, приети съгласно член 5, параграф 2 на [Директива .../.../ЕО относно държавния пристанищен контрол], допълнителните разследвания по параграфи 2 и 3 не са необходими на всяка цена за кораби, които при последната проверка са окачествени като нискорискови съгласно тази директива.

Обосновка

Adjustment to allow for the amended supplementary investigation arrangements set out in Article 7(2) and (3). This builds on the overall philosophy of the third package whereby upstream oversight (by flag States) is to be increased so as to reduce downstream oversight (by port States) in order to improve safety and achieve economies of scale.

Изменение 28

Член 7, параграф 6

6. Процедурите и указанията за допълнителни прегледи и минимални критерии за сървейърите и инспекторите, извършващи допълнителни прегледи, се установяват съгласно процедурата по член 18, параграф 2.

6. Указанията, необходими за установяване на процедури за инспекция и системи за контрол за допълнителни разследвания и минимални критерии за сървейърите и инспекторите, извършващи допълнителни разследвания, се установяват съгласно процедурата по член 18, параграф 2.

Обосновка

Adjustment to allow for the supplementary investigation arrangements set out in Article 7(2) and (3). The committee referred to in Article 18 should at all events merely specify the guidelines for the Member States’ supplementary investigations, as Article 2(4) already lays down the end (but nothing more) that oversight has to achieve (ascertaining compliance with conventions and national requirements).

Изменение 29

Член 8, параграф 4

4. Държавите-членки гарантират прилагането на система за документиране на квалификацията на служителите и постоянното осъвременяване на техните знания в съответствие със задачите, които тези служители са упълномощени да осъществяват.

4. Държавите-членки гарантират чрез подходящите методи и необходимите средства прилагането на система за документиране на продължаващото развиване на уменията на служителите, посочено в параграфи от 1 до 3, и постоянното осъвременяване на техните знания в съответствие със задачите, които тези служители са назначени или упълномощени да осъществяват.

Изменение 30

Член 8, параграф 5

5. Държавата на флага издава идентификационни карти на всички служители, които извършват прегледи от нейно име на борда на кораби.

5. Държавата на флага издава идентификационни карти, които свидетелстват за правомощията, които тя им е предоставила, на служители, които извършват прегледи от нейно име на борда на кораби, или притежават кораби, и при необходимост на други служители по параграф 3.

Изменение 31

Член 8, параграф 5 a (нов)

 

5a. С цел да се подобрят указанията предвид опита, придобит при прилагане на действащите разпоредби, Приложение II може да бъде изменено съгласно процедурата по член 18, параграф 2.

Обосновка

A review arrangement and an opportunity for improvement should likewise be provided for where surveyor training and skills development are concerned.

Изменение 32

Член 9

Без да се накърняват отговорностите съгласно Кодекса за разследване на морски аварии и произшествия, приет с Резолюция A. 849(20) на ИМО и приложен в нейния осъвременен вариант към Резолюция A. 884(21) на асамблеята на ИМО, държавите-членки водят разследване след морска авария или водещо до замърсяване произшествие, в които участва кораб, плаващ под техен флаг. Подобни разследвания на аварии се водят от инспектори с подходяща квалификация, които са компетентни по въпросите, свързани с аварията. За тази цел държавите-членки осигуряват квалифицирани инспектори, независимо от мястото на аварията или произшествието.

Държавите-членки водят разследване след морска авария или водещо до замърсяване произшествие, в които участва кораб, плаващ под техен флаг, спазвайки отговорностите и задълженията съгласно Кодекса за разследване на морски произшествия и аварии, приет с Резолюция A. 849(20) на ИМО и приложен в нейния осъвременен вариант към Резолюция A. 884(21) на Асамблеята на ИМО. Подобни разследвания на аварии се водят от инспектори с подходяща квалификация, които са компетентни по въпросите, свързани с аварията, и които се осигуряват от държавите-членки, независимо от мястото на аварията или произшествието.

Обосновка

Makes the provision more explicit as regards form and substance so as to clarify the obligations incumbent on Member States.

Изменение 33

Член 11, параграф 1

1. Държавите-членки разработват или поддържат база данни за корабите от своите флоти с основните технически данни за всеки кораб и информацията по параграф 2 или гарантират, че имат пряк достъп до база данни с подобна информация. Държавите-членки предоставят право на Комисията да извлича данни от техните бази данни и да обменя данни с тях.

1. Държавите-членки разработват или поддържат база данни за корабите от своите флоти с основните технически данни за всеки кораб и информацията по параграф 2 или гарантират, че имат пряк достъп до база данни с подобна информация. Държавите-членки предоставят право на Комисията да има или споделя достъп, по необходимост, до данните за техния кораб, като има възможност да извлича и обменя данни с тях.

Изменение 34

Член 11, параграф 2, букви a) и б)

2. Базата данни включва следната информация:

2. Базата данни включва следната информация за всяка държава-членка:

 

a) индивидуална информация за всеки регистриран кораб:

a) идентификационни данни за кораба (име, номер на ИМО и т.н.);

(i) идентификационни данни за кораба (име, номер на ИМО и т.н.); дата на регистрация, както и на отписване от регистъра,

б) датите, на които са извършени прегледи, включително допълнителни и допълващи прегледи, ако има такива, и одити;

(ii) информация за признатите организации, участвали в освидетелстването и класификацията на кораба;

в) информация за признатите организации, участвали в освидетелстването и класификацията на кораба;

(iii) дати и резултат (Несъответствия: Да или Не, описание, извършени или бъдещи поправки; задържане: Да или Не и времетраене) на прегледите, включително допълнителни и допълващи прегледи, ако има такива, и одити, извършени директно от държавата на флага или от признати организации, на които държавата е делегирала правомощия.

г) информация за организацията, извършила проверка на кораба съгласно разпоредбите за държавен пристанищен контрол, и дати на проверките;

(iv) информация за организацията, извършила проверка на кораба съгласно разпоредбите за държавен пристанищен контрол, и дати на проверките;

д) резултат от контролните проверки на държавата на пристанището (несъответствия: Да или Не, задържане: Да или Не);

(v) резултат от контролните проверки на държавата на пристанището (несъответствия: Да или Не, описание, извършени или бъдещи поправки; задържане: Да или Не и времетраене),

е) информация за аварии;

(vi) информация за аварии;

ж) информация за нарушения съгласно MARPOL и Директива 2005/35/EО на Европейския парламент и на Съвета от 7 септември 2005 г. относно замърсяване от кораби и въвеждане на наказания за нарушения;

(vii) информация за нарушения съгласно конвенциите на ИМО, и по-специално съгласно MARPOL и Директива 2005/35/EО на Европейския парламент и на Съвета от 7 септември 2005 г. относно замърсяване от кораби и въвеждане на наказания за нарушения;

 

б) Обща информация относно всички кораби в нейния регистър:

з) информация на корабите, които са били отписани от регистъра през изтеклите 12 месеца;

(i) записване и идентификация на корабите, които са били отписани от регистъра през изтеклите 12 месеца; през този период трябва да се поддържа цялата информация, събрана в базата данни за времето, през което те са били в регистъра,

 

(ii) брой годишни инспекции от всякакво естество, извършени от или от името на държавата на флага и разделени по процедури.

Изменение 35

Член 11, параграф 2, буква в)

в) информация за признатите организации, участвали в освидетелстването и класификацията на кораба;

в) информация за признатите организации, участвали в освидетелстването и класификацията на кораба относно инструкциите на държавата на флага;

Обосновка

Additional detail to complete and clarify the sense of the provision.

Изменение 36

Член 11, параграф 3 a (нов)

 

3a. В случай че кораб е отписан от регистъра и преместен в друг регистър, цялата информация по параграф 2 се предава незабавно на новата държава на флага.

Изменение 37

Член 13, параграф 5

5. При необходимост Общността разработва препоръки за мерки и предложения за подобряване на ефективността на системата за одит на ИМО, упомената в параграф 2.

5. При необходимост Общността, съвместно с държавите-членки, разработва препоръки и прави предложения за подобряване на процедурите и резултатите на системата за одит на ИМО, в случая, упоменат в параграф 2.

Обосновка

It would be advisable to proceed from the premise that the IMO auditing system is already effective, but not yet coordinated with EU procedures: otherwise Resolution A. 974, as referred to in paragraph 13(2), could not be invoked, because the case would not arise.

Изменение 38

Член 15

Преди края на [2007 г.] Комисията ще представи пред Европейския парламент и Съвета доклад за осъществимостта на Меморандум за разбирателство за задълженията за контрол на държавата на флага, целящ да гарантира равностойни условия за държавите на флага, които са поели да прилагат със задължителен характер Кодекса за прилагане на задължителните нормативни актове на ИМО, приет от Международната морска организация с Резолюция A.973 (24) на Асамблеята на ИМО на 1 декември 2005 г., и които са съгласни да бъдат подложени на одит съгласно разпоредбите на Резолюция A. 974 (24), приета от Асамблеята на ИМО на 1 декември 2005 г.

Преди края на [2007 г.] Комисията ще представи пред Европейския парламент и Съвета доклад за осъществимостта на Меморандум за разбирателство между Европейската общност, държавите-членки и трети страни, за задълженията за контрол на държавата на флага, целящ да гарантира равностойни условия за конкуренция за тези трети страни с държавите-членки, които са поели да прилагат със задължителен характер Кодекса за прилагане на задължителните нормативни актове на ИМО, приет от Международната морска организация с Резолюция A.973 (24) на Асамблеята на ИМО на 1 декември 2005 г., и които са съгласни да бъдат подложени на одит съгласно разпоредбите на Резолюция A. 974 (24), приета от Асамблеята на ИМО на 1 декември 2005 г.

Изменение 39

Член 16, заглавие

Предоставяне на информация и доклади

Изпращане на информация и известия

Обосновка

More accurate title to clarify and complement the amendment to the provision.

Изменение 40

Член 16, параграф 1

1. Всяка държава-членка предоставя на ИМО информацията, която се изисква съгласно конвенциите на ИМО.

1. Всяка държава-членка предоставя на ИМО и Комисията информацията, която се изисква съгласно конвенциите на ИМО.

Изменение 41

Член 16, параграф 3

3. Хармонизиран формуляр образец за задълженията за докладване по параграф 2 може да бъде установен съгласно процедурата по член 18, параграф 2.

3. Хармонизиран формуляр образец за задълженията за информация по параграф 2 може да бъде установен съгласно процедурата по член 18, параграф 2.

Обосновка

The proposal for a directive already requires administrations to shoulder a heavier burden, and that includes checking on outcomes and performance evaluation. It would not be appropriate at this stage to impose yet more obligations on the Member States, since this might lead to futile disagreements. Passing on information should be understood as an easier way of ensuring compliance than submitting the reports originally provided for in paragraph 2, which has also been amended.

Изменение 42

Член 16, параграф 4

4. След получаване на докладите на държавите-членки, Комисията изготвя консолидиран доклад относно прилагането на настоящата директива. Този доклад се изпраща до Европейския парламент и до Съвета.

4. След получаване на известията от държавите-членки, Комисията изготвя консолидиран доклад относно прилагането на настоящата директива. Този доклад се изпраща до Европейския парламент и до Съвета.

Обосновка

The proposal for a directive already requires administrations to shoulder a heavier burden, and that includes checking on outcomes and performance evaluation. It would not be appropriate at this stage to impose yet more obligations on the Member States, since this might lead to futile disagreements. Passing on information should be understood as an easier way of ensuring compliance than submitting the reports originally provided for in paragraph 2, which has also been amended.

Изменение 43

Приложение II, параграф 3, точка 2

2) да са издържали признат от компетентен орган изпит за корабостроител, машинен инженер или инженер в областта на корабоплаването и да са работили в това си качество най-малко пет години; или

2) да са издържали признат от компетентен орган изпит за корабостроител, машинен инженер или инженер в областта на корабоплаването и да са работили в това си качество най-малко три години; или за период от една година, както и да са служили за период от две години в компетентен орган на държава-членка като практикуващи сървейъри на държавата на флага.

Изменение 44

Приложение II, параграф 4

4. Квалифицираните съгласно параграф 3, точка 1 сървейъри трябва да са служили за период не по-кратък от пет години като палубни офицери или в машинното отделение.

заличава се

Изменение 45

Приложение II, параграф 8

8. Сървейърите не трябва да имат търговски интерес по отношение на проверявания кораб и не трябва да бъдат в трудови отношения или да извършват работа от името на неправителствени организации, които извършват законоустановени или класификационни прегледи или издават корабни свидетелства.

8. Сървейърите не трябва да имат какъвто и да е търговски, личен или семеен интерес по отношение на проверявания кораб, неговия екипаж, агент, компания, собственик или корабособственик, или към всички неправителствени организации, които извършват законоустановени или класификационни прегледи или издават корабни свидетелства.

Изменение 46

Приложение II, точка 9

9. Сървейъри, които не отговарят на горепосочените критерии, също могат да бъдат приети, ако към датата на приемане на настоящата директива са били в трудови правоотношения с компетентен орган за законоустановени прегледи или са извършвали инспекции към държавния пристанищен контрол

9. Сървейъри, които не отговарят на горепосочените критерии, също могат да бъдат приети, ако към датата на приемане на настоящата директива са били в трудови правоотношения с компетентен орган за законоустановени прегледи или са извършвали инспекции към държавния пристанищен контрол и съответната пристанищна държава се е присъединила към Парижкия меморандум за разбирателство относно държавния пристанищен контрол.

Обосновка

It would be useful to mention the Paris Memorandum of Understanding because this would ensure in any event that surveyors satisfied requirements of a uniformly high standard.

Изменение 47

Приложение III, параграф 1, точка 1

1. Когато компетентният орган на държава-членка (оттук нататък наричана държава на флага) е информиран, че кораб плаващ под неин флаг е задържан от пристанищна държава, той трябва да следи за предприемането на подходящи коригиращи мерки, за да се приведе незабавно корабът в съответствие с приложимите регламенти и международни конвенции. Тези мерки трябва да включват следното:

1. Когато компетентният орган на държава-членка (оттук нататък наричана държава на флага) е информиран, че кораб плаващ под неин флаг е задържан от друга пристанищна държава, той трябва да следи за предприемането на подходящи коригиращи мерки, за да се приведе незабавно корабът в съответствие с приложимите регламенти и международни конвенции. Изброените по-долу мерки се считат за подходящи; списъкът не изключва приемането на равностойни или допълнителни мерки, доколкото те са в съответствие с целите и средствата на действие, предоставени от настоящата директива.

Обосновка

Detail added to the text to clarify and complete the sense of the provision.

Изменение 48

Приложение III, параграф 2, точка 3

3. За по-сериозни недостатъци, особено структурни и такива, за които има издадени свидетелства от призната организация (ПО) от името на държавата на флага, държавата на флага трябва да изиска извършването на инспекция от неин сървейър или да назначи конкретен сървейър от ПО, който да извърши инспекцията от нейно име. Инспекцията трябва да се насочи най-напред към онези области, в които са отбелязани недостатъци от пристанищната държава. Ако държавата на флага или сървейър на ПО намери за необходимо, обхватът на прегледа може да бъде разширен и да се извърши пълен повторен преглед на областите, за които се отнасят съответните законоустановени свидетелства.

3. За по-сериозни недостатъци, особено структурни и такива, за които има издадени свидетелства от държавата на флага или от призната организация (ПО), държавата на флага трябва да изиска извършването на специална допълнителна инспекция от неин сървейър или да назначи конкретен сървейър от ПО, който да извърши инспекцията от нейно име. Инспекцията трябва да се насочи най-напред към онези области, в които са отбелязани недостатъци от пристанищната държава. Ако държавата на флага или сървейър на ПО намери за необходимо, обхватът на прегледа може да бъде разширен и да се извърши пълен повторен преглед на областите, за които има съответни законоустановени свидетелства.

Изменение 49

Приложение III, параграф 3, точка 5

5. Във всички случаи държавата на флага трябва да прецени какви правни действия срещу компанията е подходящо да предприеме, включително налагане на глоби. Ако даден кораб постоянно не отговаря на изискванията на приложимите нормативни актове и международни конвенции, държавата на флага трябва да прецени какви допълнителни санкции могат да бъдат наложени, включително заличаване на регистрацията му.

5. Във всички случаи държавата на флага трябва да прецени какви правни действия могат да се предприемат срещу компанията, включително налагане на доста големи глоби, с цел да се спрат нарушенията на общностните стандарти и международните правила. Ако даден кораб постоянно не отговаря на изискванията на нормативните актове на Общността и международните конвенции, държавата на флага трябва да прецени какви допълнителни санкции могат да бъдат наложени, включително заличаване на регистрацията му.

Обосновка

Details added to the text to clarify and complete the sense of the provision.

Изменение 50

Приложение III, параграф 3, точка 6

6. При завършване на всички коригиращи мерки за привеждане на кораба в съответствие с приложимите нормативни актове и международни конвенции, държавата на флага следва да изпрати доклад до ИМО в съответствие с изменената Международна конвенция за безопасност на човешкия живот на море (SOLAS 74), глава 1, правило 19, буква д и параграф 5, точка 2 на изменената резолюция А 787(19) на ИМО.

6. При завършване на всички коригиращи мерки за привеждане на кораба в съответствие с международните конвенции и нормативни актове на Общността са завършени, държавата на флага трябва да изпрати доклад до ИМО и до Комисията, изготвен в съответствие с изменената Международна конвенция за безопасност на човешкия живот на море (SOLAS 74), глава 1, правило 19, буква д и параграф 5, точка 2 на изменената резолюция А 787(19) на ИМО по отношение на ИМО и съдържащ допълнителна информация относно съответните нормативни актове на Общността, както и по отношение на Комисията.

Изменение 51

Приложение III, параграф 4, точка 2

2. Прегледът трябва също да включва, но без да се ограничава до тях, съответните точки за разширена инспекция, посочени в [част В от Приложение V на Директива 95/21/ЕО на Съвета или част В от Приложение VIII на Директива .../.../ЕО (относно държавния пристанищен контрол)]. Когато е необходимо, сървейърите на държавата на трябва да включват в прегледа функционални тестове на спасителните лодки и салове и на съоръженията за тяхното спускане, основните и второстепенни машини, люковите закрития, електрическото захранване и трюмните системи.

2. Прегледът трябва също да включва, но без да се ограничава до тях, съответните точки за разширена инспекция, посочени в [част В от Приложение V на Директива 95/21/ЕО на Съвета или Приложение VIII на Директива .../.../ЕО (относно държавния пристанищен контрол)]. Когато е необходимо, сървейърите на държавата на трябва да включват в прегледа функционални тестове на спасителните лодки и салове и на съоръженията за тяхното спускане, основните и второстепенни машини, люковите закрития, електрическото захранване и трюмните системи.

  • [1]  ОВ C 70 от 22.3.2006 г., стр. 6.

EXPLANATORY STATEMENT

1. Introduction

The EU has already adopted the rules laid down in the ‘Erika I’ and ‘Erika II’ packages with a view to improving maritime security and safety: among other things, surveys of ships in port have been intensified, single-hull vessels may no longer be used to transport oil, and the European Maritime Safety Agency (EMSA) has been established. Parliament played its part in the debate by setting up a Temporary Committee on Improving Safety at Sea (known as the MARE Committee), which between November 2003 and April 2004 held a series of meetings and hearings with political leaders and technical operators (cf. report A5-0257/2004).

Parliament’s activity found further expression in the April 2004 resolution on improving safety at sea, which set out the conclusions of the MARE Committee and prefigured the proposals in the ‘Erika III’ package; the resolution called for the EU to assume responsibility for a comprehensive policy on maritime matters and safety, for the (preferably compulsory) international auditing system to be strengthened, for the performance of the maritime administrations to be improved, and for registration under Community flags to be encouraged (cf. resolution P5_TA(2004)0350).

2. Summary of the proposal

2.1. Draft directive on flag States

In November 2005 the Commission adopted a new set of legislative proposals (the ‘Erika III' package), including a draft directive on flag State requirements aimed at making Member States ensure that ships in their national registers conform to international standards. The Commission intends to (a) incorporate parts 1 and 2 of the ‘Flag State Code’ into Community law, that is to say, the measures for implementing the mandatory instruments adopted by the International Maritime Organisation (IMO); (b) lay down the requisite minimum qualifications for surveyors (also covering basic and further training) and guidelines for inspections (when a national ship is detained in a foreign port); and (c) ensure that the maritime administrations of the Member States meet the quality criteria defined in the ISO 9001/2000 standard.

2.2. Legal context

The obligation to comply with the rules laid down in the international maritime safety conventions is already provided for in Article 3 of Directive 94/57/EC (consolidated text), which requires Member States to implement IMO resolution A 847(20) on Guidelines to assist flag States. That resolution has been revoked and replaced by resolution A 973(24) entitled ‘Code for the implementation of mandatory IMO instruments’: the Commission intends to take over the provisions of the IMO code as reproduced in the text of Annex I and as they stood at the time when the proposal was drawn up (Community legislation cannot alter the system of rules established by the conventions).

2.3. The Commission’s intentions

In the short term, the Commission wishes to remedy supposed weaknesses in the IMO rules, in other words the non-binding nature of IMO measures, and hence the fact that their non-enforcement is not punishable at international level, and the discretion accorded when interpreting exemptions from IMO rules: these shortcomings are apparently to be overcome by means of ‘comitology’ procedures. In the medium and long term, the Commission is seeking to turn the Member States’ fleets into a high-quality fleet and make their flags more attractive: the possibility for third countries, if they could guarantee that they had comparable quality systems, to conclude agreements with EU Member States would raise the overall degree of compliance with the conventions.

2.4. Position of the Member States

Some Member States believe that, as a matter of principle, the Community is not competent to act; many of them, in any case, deplore what they see as a violation of the subsidiarity principle (effectiveness of national systems) and the proportionality criterion (plethora of instruments laid down). As regards the specifics, many Member States are predicting that compliance with the standards underlying flag State requirements will generate additional costs, whether direct (qualified surveyors, implementation of administrative systems, qualified auditing personnel) or indirect (delegation of survey-related and certification responsibilities to classification societies), posing a risk that Community practices might ‘overlap’ with international obligations.

3. Opinion of the rapporteur

3.1. Subjects for discussion

The failure of some Member States to comply with the international instruments creates problems (a) of an economic nature, given that the discrepancies between greater oversight of ships flying the flag and a lack of rigour at the time of registration make themselves felt in terms of the costs incidental to ships and the expenditure incurred by administrations; (b) in the social sphere, since failure to comply with international obligations has a bearing on the employment of cheaper, less skilled crews, leading to social dumping that does skilled personnel out of jobs; and (c) as regards environmental protection, since the use of ships not conforming to the international conventions, manned by crews without the necessary qualifications, increases the risk of marine incidents, losses of human lives, and damage to the ecosystem.

3.2. Competence problems

The putative limit to EU legislative competence seems legally unsound and politically unwise. On the one hand, as far as shipping is concerned, the EC Treaty itself not only assigns abstract competence, but also enables a preserve to be established through the exercise of legislative power (Article 80(2) TEC). Secondly, in the era of ‘global transport’, it makes little sense to treat the seas as a national matter, thus preventing the European legislature from coordinating efforts to develop and improve maritime safety. Furthermore, as has been mentioned above, the EU has already legislated, explicitly invoking international rules.

As regards the subsidiarity principle and the proportionality criterion (Article 5 TEC, second and third paragraphs), it can no doubt be said that (a) given the repeated incidents in Community waters (Erika, Prestige, Braer, Herald of Free Enterprise, Torrey Canyon), protection at national level cannot be considered adequate or effective; (b) bearing in mind that infringements of the IMO conventions are not punishable, a real improvement in enforcement could be achieved by ‘Communitarising’ the international standards. The question should not be ‘if’, but ‘how’ to proceed, following an even-handed approach without cumbersome bureaucracy, in order to manage the change from action under the conventions to Community action.

3.3. Excessive red tape

It needs to be made clear that (a) it is not the Member States which must prove that the standards are being applied, but the Commission which must prove that provisions are being violated (trust); and (b) Member States can fulfil Community obligations by employing the existing conventions to enforce international rules (auditing). Under the proposal for a directive IMO surveys and EC surveys are treated as equivalent procedures, thus apparently simplifying ‘Communitarisation’ of the conventions. On the other hand, the provisions for ‘communication of information’ and ‘performance evaluation’ seem likely to add to the bureaucratic burdens imposed on national administrations: monitoring procedures and documents need to be unified and simplified as far as possible.

3.4. Need for flexibility

As regards the effects of ‘harmonisation’ of the ‘comitology’ arrangements, the measure of administrative discretion already afforded by the IMO provisions is necessary in order to enable flag State requirements to be enforced in line with national situations, which differ in terms of the ‘quality’ and ‘quantity’ of fleets: the ‘Community interpretation would be employed to more useful effect if it were subject to a request from the parties concerned (administrations and/or operators) and given on a case-by-case basis (instead of being valid across the board). It should, however, be pointed out that the committee responsible (COSS) is staffed entirely by representatives of the Member States and merely chaired by the Commission.

3.5. Estimated costs

According to the Commission’s impact assessment, more intensive oversight by flag States will promote economies of scale as far as port State procedures are concerned: this will work wholly to the advantage of ships in a Community register, which will undergo more ‘upstream’ checks (at the time of registration) but fewer ‘downstream’ inspections (when they berth). Similarly, the upgrading of the administrations, which will have to meet ISO standards, and, moreover, are already required to do so under the International Convention for the Safety of Life at Sea (SOLAS) and the International Convention for the Prevention of Pollution from Ships (MARPOL), will increase expenditure temporarily, but enhance efficiency in the future.

ПРОЦЕДУРА

Позовавания

COM(2005)0586 - C6-0062/2006 - 2005/0236(COD)

Водеща комисия

       Дата на обявяване в заседание

TRAN

14.3.2006

Комисия(и), сезирана(и) за становище

       Дата на обявяване в заседание

ENVI

14.3.2006

 

 

 

Неизказано становище

       Дата на решението

ENVI

21.3.2006

 

 

 

Докладчик(ци)

       Дата на назначаване

Marta Vincenzi

6.4.2006

 

 

Разглеждане в комисия

19.4.2006

13.9.2006

23.1.2007

27.2.2007

Дата на приемане

27.2.2007

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

46

0

1

Депутати, присъстващи на окончателното гласуване

Gabriele Albertini, Inés Ayala Sender, Etelka Barsi-Pataky, Jean-Louis Bourlanges, Paolo Costa, Michael Cramer, Luis de Grandes Pascual, Arūnas Degutis, Christine De Veyrac, Petr Duchoň, Saïd El Khadraoui, Robert Evans, Emanuel Jardim Fernandes, Mathieu Grosch, Georg Jarzembowski, Stanisław Jałowiecki, Timothy Kirkhope, Dieter-Lebrecht Koch, Jaromír Kohlíček, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Sepp Kusstatscher, Jörg Leichtfried, Eva Lichtenberger, Erik Meijer, Seán Ó Neachtain, Willi Piecyk, Luís Queiró, Luca Romagnoli, Gilles Savary, Brian Simpson, Renate Sommer, Dirk Sterckx, Ulrich Stockmann, Silvia-Adriana Ţicău, Georgios Toussas, Yannick Vaugrenard, Marta Vincenzi, Lars Wohlin, Corien Wortmann-Kool, Roberts Zīle

Заместник(ци), присъстващ(и) на окончателното гласуване

Zsolt László Becsey, Johannes Blokland, Philip Bradbourn, Roland Gewalt, Jeanine Hennis-Plasschaert, Anne E. Jensen, Rosa Miguélez Ramos

Дата на внасяне

6.3.2007                                          A6-0058/2007