Postup : 2005/0236(COD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A6-0058/2007

Předložené texty :

A6-0058/2007

Rozpravy :

PV 28/03/2007 - 20
CRE 28/03/2007 - 20

Hlasování :

PV 29/03/2007 - 8.6
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P6_TA(2007)0093

ZPRÁVA     ***I
PDF 236kWORD 224k
6. 3. 2007
PE 376.552v02-00 A6-0058/2007

o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o souladu s požadavky na stát vlajky

(KOM(2005)0586 – C6‑0062/2006 – 2005/0236(COD))

Výbor pro dopravu a cestovní ruch

Zpravodajka: Marta Vincenzi

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU
 VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ
 POSTUP

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o souladu s požadavky na stát vlajky

(KOM(2005)0586 – C6‑0062/2006 – 2005/0236(COD))

(Postup spolurozhodování: první čtení)

Evropský parlament,

–   s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě (KOM(2005)0586)(1),

–   s ohledem na čl. 251 odst. 2 a čl. 80 odst. 2 Smlouvy o ES, v souladu s nimiž Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C6‑0062/2006),

–   s ohledem na článek 51 jednacího řádu,

–   s ohledem na zprávu Výboru pro dopravu a cestovní ruch (A6‑0058/2007),

1.  schvaluje pozměněný návrh Komise;

2.  vyzývá Komisi, aby věc opětovně postoupila Parlamentu, bude-li mít v úmyslu svůj návrh podstatně změnit nebo jej nahradit jiným textem;

3.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě a Komisi.

Znění navržené Komisí  Pozměňovací návrhy Parlamentu

Pozměňovací návrh 1

Bod odůvodnění 1

(1) Bezpečnost lodní dopravy společenství a občanů, kteří ji využívají, a ochrana životního prostředí musí být vždy zajištěny.

(1) Bezpečnost lodní dopravy Společenství, občanů, kteří ji využívají, a subjektů, které poskytují služby lodní dopravy, a ochrana životního prostředí musí být vždy zajištěny.

Odůvodnění

Je vhodné vysvětlit a rozšířit pojem bezpečnosti námořní dopravy a okruh chráněných subjektů.

Pozměňovací návrh 2

Bod odůvodnění 4

(4) Dostatečnou pozornost je třeba věnovat probíhající rozsáhlé konsolidaci existujících námořních pracovně-právních nástrojů do jednoho nástroje, kterou provádí Mezinárodní organizace práce (ILO). Tyto práce se zaměří na i na povinnosti týkající se států vlajky, které je zapotřebí zahrnout do této směrnice v další fázi.

 

(4) Zástupci všech členských států Evropské unie v Mezinárodní organizaci práce (ILO) podpořili přijetí úmluvy ILO o normách pro práci na moři (MLC) z roku 2006, která konsoliduje existující námořní pracovněprávní nástroje do jednoho nástroje. Tato úmluva se zaměřuje i na povinnosti týkající se států vlajky, a je zapotřebí ji zahrnout do této směrnice jakmile vstoupí v platnost.

Odůvodnění

Úmluva již byla přijata, a proto je třeba na ni odkazovat explicitněji.

Pozměňovací návrh 3

Bod odůvodnění 11

(11) Úmluvy IMO dávají státům vlajky právo vyjmout lodě z uplatňování základních pravidel pro státy vlajky, jež byla definována v úmluvách IMO, a používat odpovídající ustanovení a ponechaly řadu požadavků na uvážení státní správy. Ponechání této možnosti na jediném a konečném uvážení jednotlivé správy může vést k dosažení různých úrovní bezpečnosti v různých členských státech a možná by mohlo narušit soutěž mezi státy vlajky.

(11) Úmluvy IMO dávají státům vlajky právo vyjmout lodě z uplatňování základních pravidel pro státy vlajky, jež byla definována v úmluvách IMO, a používat odpovídající ustanovení a ponechat řadu požadavků na uvážení státní správy. Ačkoli je nezbytný jistý stupeň pružnosti při uplatňování zvláštních opatření, ponechání této možnosti na jediném a konečném uvážení jednotlivé správy může vést k dosažení různých úrovní bezpečnosti v různých členských státech a možná by mohlo narušit soutěž mezi státy vlajky.

Odůvodnění

Jistá možnost uvážení, kterou jednotlivým správám poskytují již ustanovení IMO, je nezbytná pro to, aby bylo možno přizpůsobovat uplatňování povinností státu vlajky situaci v jednotlivých státech, jejichž loďstvo se liší jak množstvím, tak kvalitou: „výklad Společenství“, pokud jde o odchylky od všeobecných pravidel, by neměl omezit pružnost systému, ale přispět k udržení jednotné vysoké úrovně norem pro kvalitu a bezpečnost.

Pozměňovací návrh 4

Bod odůvodnění 12

(12) Společenství se zavázalo ke stanovení harmonizovaného výkladu technických bezpečnostních norem ve vztahu k osobním lodím plovoucím na mezinárodních linkách podle článku 12 směrnice Rady 98/18/ES ze dne 17. března 1998 o bezpečnostních pravidlech a normách pro osobní lodě. Stejný přístup by měl být uplatněn v případě nutnosti, a aniž je dotčeno přijetí harmonizovaných výkladů IMO, vzhledem k podobným ustanovením týkajícím se jiných typů lodí, pro která platí úmluvy IMO.

(12) Společenství se zavázalo ke stanovení harmonizovaného výkladu technických bezpečnostních norem ve vztahu k osobním lodím plovoucím na mezinárodních linkách podle článku 12 směrnice Rady 98/18/ES ze dne 17. března 1998 o bezpečnostních pravidlech a normách pro osobní lodě. Na žádost zúčastněných stran by měl být v případě nutnosti uplatněn stejný přístup a v jednotlivých případech by mělo být stanoveno vhodné řešení, aniž je dotčeno přijetí harmonizovaných výkladů IMO, vzhledem k podobným ustanovením týkajícím se jiných typů lodí, pro která platí úmluvy IMO.

Odůvodnění

Jistá možnost uvážení, kterou jednotlivým správám poskytují již ustanovení IMO, je nezbytná pro to, aby bylo možno přizpůsobovat uplatňování povinností státu vlajky situaci v jednotlivých státech, jejichž loďstvo se liší jak množstvím, tak kvalitou: „výklad Společenství“, pokud jde o odchylky od všeobecných pravidel, by neměl omezit pružnost systému, ale mělo by se k němu přistupovat v jednotlivých případech a pouze na žádost zúčastněných stran (správy a subjektů).

Pozměňovací návrh 5

Bod odůvodnění 28

(28) Vypracování memoranda o porozumění k vytvoření synergie států vlajky by měla podporovat Komise.

(28) Komise by měla v souladu s podmínkami stanovenými v usneseních IMO A.973(24) a A.974(24) podporovat vypracování memoranda o porozumění k vytvoření synergie států vlajky a měla by poskytovat pobídky k registraci plavidel v rejstřících členských států. Jestliže třetí země poskytují záruku přiměřeného systému kvality a kontrol, měly by mít možnost uzavírat s Evropským společenstvím smlouvy s cílem využívat prestižních norem Společenství a zjednodušení správních postupů, což by mohlo v ovzduší celosvětové hospodářské soutěže mezi vnitrostátními rejstříky a námořními orgány vést k důslednějšímu dodržování úmluv IMO a potírání mezinárodního dumpingu.

Odůvodnění

Přitažlivost vlajek Společenství a možnost, aby třetí země, které poskytují záruku systému kvality v souladu s nařízeními IMO, uzavíraly s Evropskou unií smlouvy s cílem využívat obchodní prestiže rejstříků a praktických výhod v oblasti kontroly, povedou k důslednějšímu dodržování úmluv a potírání mezinárodního dumpingu (nízká úroveň požadavků, nedostatečné kontroly , nízké náklady).

Pozměňovací návrh 6

Čl.1 odst. 1 písm. a)

a) zajistit, aby členské státy efektivně a soustavně plnily své povinnosti jako státy vlajky v souladu s úmluvami IMO;

a) zajistit, aby členské státy efektivně a soustavně plnily své povinnosti jako státy vlajky v souladu s úmluvami IMO a příslušnými nástroji ILO;

Odůvodnění

Skutečné dodržování mezinárodních pravidel v oblasti pracovních podmínek je doplňující zárukou bezpečnosti na moři a některé povinnosti států vlajky vyplývají z úmluv ILO.

Pozměňovací návrh 7

Čl. 1 odst. 1 písm. b)

b) prohloubit bezpečnost a zabránit znečišťování z lodí plujících pod vlajkou členského státu, které se účastní mezinárodního obchodu;

b) prohloubit bezpečnost a zabránit znečišťování z lodí plujících pod vlajkou členského státu; (vypuštěno)

Odůvodnění

Definice pojmu „loď“ je již uvedena v čl. 2 odst. 1 písm. d) projednávané směrnice.

Pozměňovací návrh 8

Čl. 2 odst. 1 písm. a) podpísmeno via) (nové)

 

via) sbírka předpisů pro bezpečnost lodí přepravujících na palubě náklad dřeva;

Odůvodnění

Sbírka předpisů pro bezpečnost lodí převážejících na palubě náklady dřeva by měla být součástí třetího balíku opatření EU obsahujícího směrnice a nařízení k zajištění bezpečnosti na moři z těchto důvodů: a) náklady dřeva umístěné na palubě se mohou při špatném počasí zřítit, b) v zimním období mohou náklady dřeva v severních šířkách namrzávat.

Pozměňovací návrh 9

Čl. 2 odst. 1 písm. a) podpísmeno vib) (nové)

 

vib) sbírka předpisů pro zajištění bezpečnosti přepravy volně ložených pevných látek.

Odůvodnění

Sbírka předpisů pro bezpečnost lodí převážejících volně ložené pevné látky by měla být součástí třetího balíku opatření EU obsahujícího směrnice a nařízení k zajištění bezpečnosti na moři, a to vzhledem k tomu, že bylo shledáno, že plavidla přepravující volně ložené náklady patří k plavidlům nejvíce ohrožujícím bezpečnost. Pro bezpečnost plavidla je důležité dbát na bezpečné a vhodné zacházení s nákladem volně ložených pevných látek, včetně jejich nakládání a rozložení, i nakládání do podpalubí souběžně s vybalováním tak, aby plavidlo nebylo zbytečně vystaveno ohrožení.

Pozměňovací návrh 10

Čl. 2 odst. 1 písm. f)

f) „kvalifikovaným inspektorem státu vlajky“ se rozumí zaměstnanec veřejného sektoru nebo jiná osoba řádně zmocněná příslušným orgánem členského státu k provádění prohlídek a inspekcí týkajících se osvědčení a naplňující kvalifikační kritéria a nezávislost definovanou v příloze II,

(Netýká se českého znění).

Odůvodnění

Netýká se českého znění).

Pozměňovací návrh 11

Čl. 3 odst. 4

4. Pokud jde o mezinárodní dopravu, členské státy plně použijí povinná ustanovení týkající se státu vlajky definovaná v úmluvách IMO v souladu s podmínkami a ve vztahu k lodím v nich zmiňovaných a věnují příslušnou pozornost ustanovením předpisu státu vlajky (FSC) v příloze I této směrnice.

4. Zejména pokud jde o mezinárodní dopravu, členské státy plně použijí povinná ustanovení týkající se státu vlajky definovaná v úmluvách IMO v souladu s podmínkami a ve vztahu k lodím v nich zmiňovaných a věnují příslušnou pozornost ustanovením předpisu státu vlajky (FSC) v příloze I této směrnice.

Odůvodnění

Je třeba pouze zdůraznit, že toto ustanovení je logickým důsledkem předchozího textu.

Pozměňovací návrh 12

Čl. 3 odst. 6

6. Postupem podle čl. 18 odst. 2 mohou být přijímána opatření k tomu, aby byly:

6. Postupem podle čl. 18 odst. 2 mohou být přijímána opatření, a to buď na návrh Komise, nebo na žádost jedné nebo několika správ nebo zúčastněných podniků k tomu, aby byly:

a) vypracovány harmonizované postupy pro používání výjimek a ekvivalentů uplatňovaných v souladu s úmluvami IMO,

a) vypracovány harmonizované postupy pro používání výjimek a ekvivalentů uplatňovaných v souladu s úmluvami IMO

b) vypracovány harmonizované výklady otázek ponechaných na uvážení správy v úmluvách IMO,

b) vypracovány harmonizované výklady otázek ponechaných na uvážení správy v úmluvách IMO,

c) uplatňovány jednotné výklady ustanovení těchto úmluv.

c) sjednoceny výklady a uplatňování ustanovení těchto úmluv.

Pozměňovací návrh 13

Čl. 4 odst. 1 písm. a)

a) zajistí soulad s požadavky úmluv IMO,

a) zajistí soulad s požadavky úmluv IMO a specifických úmluv, předpisů států vlajky a s příslušnými nástroji ILO;

 

Pozměňovací návrh 14

Čl. 4 odst. 1 písm. b)

b) zajistí provedení vyšetřování nehod a odpovídající a včasné řešení případů lodí se zjištěnými nedostatky, a

 

b) zajistí provedení vyšetřování nehod u všech lodí plujících pod jeho vlajkou a odpovídající a včasné řešení zjištěných nedostatků,

Pozměňovací návrh 15

Čl. 4 odst. 1 písm. c)

c) zajistí zpracování, dokumentaci a zajištění pokynů týkajících se požadavků kladených ze strany správy, jež se nacházejí v příslušných úmluvách IMO;

c) zajistí zpracování, dokumentaci a zajištění pokynů týkajících se požadavků kladených ze strany států jako smluvních stran, jež se nacházejí v příslušných úmluvách IMO;

Pozměňovací návrh 16

Čl. 4 odst. 1 písm. d)

d) zahrnou příslušný počet kvalifikovaných pracovníků k používání a prosazování vnitrostátních právních předpisů, jimiž se provádějí úmluvy IMO, včetně pracovníků pro vyšetřování a prohlídky,

d) zahrnou příslušný počet kvalifikovaných pracovníků k používání a prosazování vnitrostátních právních předpisů, jimiž se provádějí úmluvy IMO, včetně kvalifikovaných inspektorů státu vlajky pověřených prováděním vyšetřování, auditů, inspekcí a prohlídek;

Odůvodnění

Viz pozměňovací návrh k čl. 2 odst. 1 písm. f).

Pozměňovací návrh 17

Čl. 4 odst. 2

2. Každý členský stát zajistí školení a dohled nad činnostmi inspektorů a vyšetřovatelů státu vlajky.

 

2. Každý členský stát zajistí školení inspektorů státu vlajky a dohled inspektorů a vyšetřovatelů státu vlajky a v případě nehody nebo nedostatků pobřežní stát také dohled nad činností uznaných objektů v případě přenesení pravomocí na tyto objekty podle článku 7.

 

Odůvodnění

Je vhodné upřesnit význam a zjednodušit znění textu.

Pozměňovací návrh 18

Čl. 4 odst. 3

3. Každý členský stát vytvoří nebo zachová schopnost revize návrhů a technického rozhodování odpovídající velikosti a povaze jeho flotily.

 

3. Každý členský stát vytvoří nebo zachová schopnost revize, ověření a schválení návrhů stavby a vybavení lodí, jakož i technického rozhodování odpovídající velikosti a povaze jeho flotily.

Pozměňovací návrh 19

Čl. 5 odst. 2

2. Při prvním případu registrace lodi do svých rejstříků učiní dotčený členský stát vše pro to, aby zajistil, že příslušná loď splňuje platná mezinárodní pravidla a nařízení. V případě nutnosti se spojí s předcházejícím státem vlajky.

2. Jako předpoklad první registrace lodi do svých rejstříků dotčený členský stát zjistí, zda příslušná loď splňuje platná mezinárodní pravidla a nařízení a zajistí, že je to potvrzeno dokumentárními důkazy, které loď vlastní. V případě nutnosti, avšak v každém případě, jedná-li se o nově postavenou loď, se spojí s předcházejícím státem vlajky a požádá ho o předání potřebných dokumentů a údajů.

Pozměňovací návrh 20

Čl. 5 odst. 2 a (nový)

 

2a. Jestliže o to požádá členský stát jiný členský stát, pak je předchozí stát vlajky povinen předat dané dokumenty a údaje, jak je to uvedeno v nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 789/2004 o přeregistrování nákladních a osobních lodí v rámci Společenství1.

1 Úř. věst. L 138, 30.4.2004, s. 19.

Pozměňovací návrh 21

Čl. 6 odst.1 písm. c)

c) zajištění, aby během pravidelných inspekcí uvedených v písmenu b) inspektor zkontroloval, zda posádky určené pro lodě jsou obeznámeny s konkrétními povinnostmi a uspořádáním, instalacemi, zařízeními a postupy na lodi;

 

c) zajištění, aby během pravidelných inspekcí uvedených v písmenu b) inspektor za použití vhodných postupů a nezbytných prostředků zkontroloval, zda posádky určené pro lodě jsou obeznámeny s konkrétními povinnostmi a uspořádáním, instalacemi, zařízeními a postupy na lodi;

 

Odůvodnění

Je třeba upřesnit, že inspektor musí mít při vykonávání své práce k dispozici nutné metody a prostředky.

Pozměňovací návrh 22

Čl. 6 odst. 1 písm. d)

d) zajištění, aby celá posádka dokázala v případě nouze a při vykonávání funkcí nezbytných pro bezpečnost a zabránění nebo snížení znečištění efektivně koordinovat svou činnost;

 

d) zajištění, aby celá posádka měla v případě nouze schopnosti a nezbytné prostředky a při vykonávání funkcí nezbytných pro bezpečnost a zabránění nebo snížení znečištění efektivně koordinovala svou činnost;

 

Pozměňovací návrh 23

Čl. 6 odst. 2

2. Členské státy zpracují a provedou vhodný kontrolní a sledovací program, který umožní včasnou reakci na nedostatky a údajné mimořádné události znečištění ohlášené státy přístavu nebo pobřežními státy.

 

2. Členské státy zpracují a provedou v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2002/59/ES ze dne 27. června 2002, kterou se stanoví kontrolní a informační systém Společenství pro provoz plavidel1, vhodný kontrolní a sledovací program týkající se lodí plujících pod jejich vlajkou s cílem zajistit, aby byly schopny s pomocí systému výměny informací SafeSeaNet včas reagovat uspokojivým způsobem na žádosti o poskytnutí informací a vysvětlení podané v případě nehod nebo nedostatků státy přístavu nebo pobřežními státy

1 Úř. věst. L 208, 5.8.200, s. 10.

Odůvodnění

Zdá se vhodné svěřit členským státům pravomoc a odpovědnost v oblasti výměny informací za účelem prevence a řešení nehod a nedostatků: text připomíná a zahrnuje již platná ustanovení.

Pozměňovací návrh 24

Čl. 7 odst. 1 pododstavec 1

1. Aniž je dotčena [směrnice 94/57/ES nebo směrnice .../.../ES, (kterou se stanoví společná pravidla a normy pro subjekty pověřené inspekcemi lodí a prohlídkami lodí a pro související činnosti námořní správy)], členské státy spoléhající se při certifikaci svých lodí na uznané subjekty vytvoří nebo zachovají schopnost odpovídající velikosti a povaze jejich flotily průběžně sledovat proces prohlídek a certifikace u uznaného subjektu jednajícího jejich jménem.

Aniž je dotčena [směrnice 94/57/ES nebo směrnice .../.../ES, (kterou se stanoví společná pravidla a normy pro subjekty pověřené inspekcemi lodí a prohlídkami lodí a pro související činnosti námořní správy)], členské státy spoléhající se při inspekci a certifikaci svých lodí na uznané subjekty vytvoří nebo zachovají schopnost odpovídající velikosti a povaze jejich flotily průběžně sledovat a kontrolovat proces prohlídek a certifikace u uznaného subjektu jednajícího jejich jménem.

Odůvodnění

Je třeba jasněji vymezit úkoly, které mohou vnitrostátní správy převést na uznané subjekty, a zodpovědnost členských států za zajištění řádného vykonávání činností, které jim přísluší.

Pozměňovací návrh 25

Čl. 7 odst. 2

2. Členské státy, pro které se použije odstavec 1, zajistí, aby každá loď plavící se pod jejich vlajkou podléhala doplňkovým prohlídkám v intervalech nepřesahujících 12 měsíců s cílem zajistit jeho soulad s požadavky úmluv IMO a vnitrostátními požadavky.

 

2. Členské státy, pro které se použije odstavec 1, stanoví možnost provedení doplňkových prohlídek lodí plavících se pod jejich vlajkou s cílem zajistit jejich soulad s požadavky úmluv IMO a vnitrostátními požadavky.

 

Odůvodnění

Pravomoc/povinnost členských států týkající se kontroly odpovědné správy a orgánů pověřených těmito úkoly nemůže mít vždy povahu inspekce každé lodě, i když je nezbytná k uplatnění směrnice a stanovená předpisem IMO. Z praktických důvodů předcházet překrývajícím se kontrolám a s přihlédnutím k zásadě, která předpokládá, že členské státy plní své povinnosti (důvěry), je dostačující určit, že prohlídky lze provádět postupy a metodami uvedenými v odstavci 6 (komitologie).

Pozměňovací návrh 26

Čl. 7 odst. 3

3. Doplňková prohlídka uvedená v odstavci 2 se nesmí vyžadovat pro lodě, které:

3. Doplňková prohlídka uvedená v odstavci 2 se vyžaduje v intervalech nepřesahujících 12 měsíců pro lodě, které

a) jsou v rejstříku členského státu alespoň dva roky,

a) jsou v rejstříku členského státu méně než dva roky a

b) byly alespoň jednou v předcházejících 12 měsících kontrolovány podle směrnice 95/21/ES nebo [směrnice Evropského parlamentu a Rady .../.../ES o státní přístavní inspekci] a

b) byly v určitou dobu během posledních 12 měsíců zadrženy podle směrnice 95/21/ES nebo podle [směrnice .../.../ES (o státní přístavní inspekci)]

c) nebyly v předcházejících 12 měsících zadrženy podle směrnice 95/21/ES nebo [směrnice.../.../ES (o státní přístavní inspekci)].

 

Odůvodnění

Návrh klade větší zátěž na členské státy z hlediska prohlídek lodí a inspektorů. Neměly by se stanovit žádné další povinnosti kromě povinnosti správně vymáhat stávající předpisy a zabránit laxnosti ze strany vnitrostátní správy: doplňkové prohlídky jsou nezbytné pouze v případech, kde existuje skutečné riziko obcházení předpisů anebo nehody. Zadržení (dříve písmeno c) znamená vždy prohlídku (dříve písmeno b). Požadavky uvedené v (nových) písmenech a) a b) jsou shrnující a nikoli alternativní.

Pozměňovací návrh 27

Čl. 7 odst. 4

4. V okamžiku, kdy vstoupí v platnost opatření uvedená v čl. 5 odst. 2 směrnice [(…/…/ES) o státní přístavní inspekci], doplňková prohlídka uvedená v odstavci 2 se nesmí vyžadovat u lodí, kterým byla v souladu se směrnicí přiřazena nízká úroveň rizika.

4. V okamžiku, kdy vstoupí v platnost opatření uvedená v čl. 5 odst. 2 směrnice [(…/…/ES) o státní přístavní inspekci], doplňková prohlídka uvedená v odstavcích 2 a 3 nebude nutná u lodí, kterým byla v souladu se směrnicí přiřazena nízká úroveň rizika.

Odůvodnění

Přizpůsobení změnám podmínek pro doplňkové prohlídky v odstavci 2 a 3 téhož článku. Je to založeno na celkové filozofii třetí série opatření: zvýšení počtu dodatečných kontrol prováděných státem vlajky a snížení počtu dodatečných kontrol prováděných státem přístavu s cílem zlepšit bezpečnost a úspory z rozsahu.

Pozměňovací návrh 28

Čl. 7 odst. 6

6. Postupem podle čl. 18 odst. 2 se stanoví postupy a pokyny pro doplňkové prohlídky a minimální kritéria pro inspektory provádějící doplňkové prohlídky.

 

6. Postupem podle čl. 18 odst. 2 se stanoví pokyny nezbytné pro vytvoření postupů prohlídek a systémů kontrol pro doplňkové prohlídky a minimální kritéria pro inspektory provádějící doplňkové prohlídky.

 

Odůvodnění

Přizpůsobení změnám podmínek provádění doplňkových prohlídek v odstavci 2 a 3 téhož článku: výbor uvedený v článku 18 by se měl omezit na vydání pokynů k provádění doplňkových prohlídek členskými státy, protože čl. 2 odst. 4 již stanoví povinnost výsledku kontrolních měření (soulad s úmluvami a vnitrostátními požadavky).

Pozměňovací návrh 29

Čl. 8 odst. 4

4. Členské státy zajistí provedení dokumentovaného systému kvalifikace zaměstnanců a průběžnou aktualizaci jejich znalostí odpovídající úkolům, k jejichž plnění jsou oprávněni.

4. Členské státy zajistí pomocí vhodných metod a nezbytných prostředků provedení dokumentovaného systému probíhajícího rozvoje dovedností zaměstnanců uvedeného v odstavcích 1 až 3 a průběžnou aktualizaci jejich znalostí odpovídající úkolům, k jejichž plnění jsou jmenováni nebo oprávněni.

Pozměňovací návrh 30

Čl. 8 odst. 5

5. Stát vlajky vydá identifikační dokument všem inspektorům provádějícím úkoly na palubě lodí jeho jménem.

5. Stát vlajky vydá inspektorům provádějícím jeho jménem úkoly na palubě lodí nebo v podpalubí a v případě potřeby ostatním pracovníkům uvedeným v odstavci 3 identifikační dokumenty dokládající jejich pověření.

Pozměňovací návrh 31

Čl. 8 odst. 5a (nový)

 

5 a. Příloha II může být změněna postupem podle čl. 18 odst. 2 za účelem zkvalitnění pokynů na základě zkušeností získaných při provádění stávajících ustanovení.

Odůvodnění

Je rovněž třeba počítat s mechanismem, který by umožňoval revizi a zlepšování, pokud jde o školení a vzdělávání inspektorů.

Pozměňovací návrh 32

Článek 9

Aniž jsou dotčeny povinnosti podle Předpisu pro vyšetřování námořních nehod a mimořádných událostí přijatého usnesením IMO A. 849 (20), které je přílohou usnesení shromáždění IMO A. 884 (21) v platném znění, budou členské státy provádět vyšetřování po námořních nehodách nebo mimořádných událostech znečištění, týkajících se lodi plovoucí pod jejich vlajkou. Tato vyšetřování nehod budou provádět vhodně kvalifikovaní vyšetřovatelé s pravomocí v záležitostech týkajících se nehod. Za tímto účelem poskytnou členské státy kvalifikované vyšetřovatele bez ohledu na místo, kde k nehodě nebo mimořádné události došlo.

 

Členské státy budou provádět vyšetřování po námořních nehodách nebo mimořádných událostech znečištění, týkajících se lodi plovoucí pod jejich vlajkou, přičemž budou dodržovat odpovědnosti a povinnosti podle Předpisu pro vyšetřování námořních nehod a mimořádných událostí přijatého usnesením IMO A. 849 (20), které je přílohou usnesení shromáždění IMO A. 884 (21) v platném znění. Tato vyšetřování nehod budou provádět vhodně kvalifikovaní vyšetřovatelé s pravomocí v záležitostech týkajících se nehod, které za tímto účelem poskytnou členské státy, bez ohledu na místo, kde k nehodě nebo mimořádné události došlo.

 

Odůvodnění

Formální a obsahové upřesnění tohoto ustanovení s cílem objasnit povinnosti členských států.

Pozměňovací návrh 33

Čl. 11 odst. 1

1. Členské státy vytvoří nebo zachovají databázi své flotily s hlavními technickými parametry každé lodi a informacemi uvedenými v odstavci 2 nebo zajistí svůj přímý přístup k databázi obsahující podobné informace. Členské státy udělí Komisi právo získávat údaje z této databáze a právo s nimi údaje vyměňovat.

1. Členské státy vytvoří nebo zachovají databázi své flotily s hlavními technickými parametry každé lodi a informacemi uvedenými v odstavci 2 nebo zajistí svůj přímý přístup k databázi obsahující podobné informace. Členské státy udělí Komisi buď právo přístupu k údajům z této databáze týkající se jejich lodí, nebo případně právo sdílet přístup, jakož i možnost získávat údaje z této databáze a právo s nimi údaje vyměňovat.

Pozměňovací návrh 34

Čl. 11 odst. 2 písm. a) a b)

2. Databáze obsahuje tyto informace:

 

2. Databáze každého členského státu obsahuje tyto informace:

 

a) údaje o identifikaci jednotlivých registrovaných lodí,

a) údaje o lodi (název, číslo IMO atd)

 

(i) údaje o lodi (název, číslo IMO atd.); datum zápisu do rejstříku a případně datum výmazu z rejstříku,

b) data prohlídek, případně i dalších a doplňkových prohlídek a auditů,

(ii) identifikace uznaných subjektů zapojených do certifikace nebo klasifikace lodi,

c) identifikace uznaných subjektů zapojených do certifikace nebo klasifikace lodi,

(iii) data a výsledky (nedostatky: Ne nebo Ano, popis, oprava provedena nebo probíhá; zadržení: Ne nebo Ano a trvání) prohlídek, případně i dalších a doplňkových prohlídek a auditů provedených buď přímo státem vlajky nebo uznanými subjekty, které k tomu tento stát oprávnil,

d) identifikace orgánů, které provedly inspekci lodi podle ustanovení o státní přístavní inspekci, a data těchto inspekcí,

(iv) identifikace orgánů, které provedly inspekci lodi podle ustanovení o státní přístavní inspekci, a data těchto inspekcí,

e) výsledek státní přístavní inspekce (nedostatky: Ano nebo Ne, zadržení Ano nebo Ne),

(v) výsledek státní přístavní inspekce (nedostatky: Ne nebo Ano, popis, oprava provedena nebo probíhá; zadržení: Ne nebo Ano a trvání),

f) informace o nehodách,

(vi) informace o nehodách,

g) informace o porušení ustanovení MARPOL a směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/35/ES ze dne 7. září 2005 o znečištění z lodí a o zavedení sankcí za protiprávní jednání,

(vii) informace o porušení úmluv IMO, zejména ustanovení MARPOL a směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/35/ES ze dne 7. září 2005 o znečištění z lodí a o zavedení sankcí za protiprávní jednání,

 

(b) obecné údaje týkající se všech lodí, které zaregistroval:

h) identifikaci lodí, které opustily rejstřík v předcházejících 12 měsících.

(i) seznam a identifikaci lodí, které opustily rejstřík v předcházejících 12 měsících, přičemž všechna data umístěná v databázi během období registrace těchto lodí budou uchována po dobu 12 měsíců,

 

(ii) počet všech inspekcí za rok, rozdělených podle způsobu provedení, které byly uskutečněny členským státem nebo jeho jménem.

Pozměňovací návrh 35

Čl. 11 odst. 2 písm. c)

c) identifikaci uznaných subjektů zapojených do certifikace nebo klasifikace lodi;

c) identifikaci uznaných subjektů zapojených do certifikace nebo klasifikace lodi, za kterou odpovídá stát vlajky;

Odůvodnění

Upřesnění za účelem doplnění a vyjasnění smyslu tohoto ustanovení.

Pozměňovací návrh 36

Čl. 11 odst. 3a) (nový)

3a) Pokud je loď vymazána z rejstříku v důsledku zápisu do jiného rejstříku jsou údaje uvedené v odstavci 2 bez prodlení a v úplnosti předány novému státu vlajky.

Pozměňovací návrh 37

Čl. 13 odst. 5

5. Pokud to bude nutné, vypracuje Společenství doporučení k opatřením a návrhům na zlepšení účinnosti systému auditů IMO uvedeného v odstavci 2.

5. Pokud to bude nutné, vypracuje Komise ve spolupráci s členskými státy doporučení a navrhne zlepšení postupů a výsledků systému auditů IMO v případě uvedeném v odstavci 2.

Odůvodnění

Je vhodné vycházet z předpokladu, že systém auditů IMO je již nyní účinný, nicméně není dosud koordinován s postupy EU, jinak by nebylo možné odvolávat se na usnesení A.974 uvedené v odstavci 2 tohoto článku, protože by tento případ nenastal.

Pozměňovací návrh 38

Článek 15

Před koncem roku [2007] předloží Komise Evropskému parlamentu a Radě zprávu o možnosti vypracování memoranda o porozumění o kontrolních povinnostech státu vlajky směřujícího k zajištění stejných podmínek pro státy vlajky, které se zavázaly povinně provést Předpis pro provádění závazných nástrojů IMO přijatý Mezinárodní námořní organizací v usnesení jejího shromáždění A 973 (24) ze dne 1. prosince 2005 a souhlasily s auditem v souladu s usnesením A 974 (24) přijatým shromážděním IMO ze dne 1. prosince 2005.

Před koncem toku [2007] předloží Komise Evropskému parlamentu a Radě zprávu o možnosti vypracování memoranda o porozumění mezi Evropským společenstvím, členskými státy a třetími zeměmi o kontrolních povinnostech státu vlajky směřujícího k zajištění stejných podmínek hospodářské soutěže, jako mají členské státy, pro ty třetí země, které se zavázaly povinně provést Předpis pro provádění závazných nástrojů IMO přijatý Mezinárodní námořní organizací v usnesení jejího shromáždění A 973 (24) ze dne 1. prosince 2005 a souhlasily s auditem v souladu s usnesením A 974 (24) přijatým shromážděním IMO ze dne 1. prosince 2005.

Pozměňovací návrh 39

Článek16 název

Sdělování informací a podávání zpráv

Předávání informací a sdělení

Odůvodnění

Upřesnění názvu za účelem doplnění a vyjasnění smyslu tohoto ustanovení.

Pozměňovací návrh 40

Čl. 16 odst. 1

1. Každý členský stát oznámí IMO informace požadované úmluvami IMO.

1. Každý členský stát oznámí IMO a Komisi informace požadované úmluvami IMO.

Pozměňovací návrh 41

Čl. 16 odst. 3

3. Harmonizovaný vzorový formulář pro oznamování povinností uváděných v odstavci 2 může být stanoven postupem podle čl. 18 odst. 2.

3. Harmonizovaný vzorový formulář pro povinnost informovat uvedenou v odstavci 2 může být vytvořen postupem podle čl. 18 odst. 2.

Odůvodnění

Návrh směrnice již nyní přináší správám zvýšené náklady, které vznikají zejména při kontrole výkonnosti a hodnocení opatření, která vyplývají z uplatňování této směrnice. V současnosti není vhodné dále zvyšovat náklady, které nesou členské státy, neboť toto zvyšování by mohlo vyvolat odpor. Předávání informací by mělo být chápáno jako jednodušší způsob, jak zajistit soulad, oproti předávání zpráv, které bylo původně v odstavci 2 stanoveno, což bylo také pozměněno.

Pozměňovací návrh 42

Čl. 16 odst. 4

4. Komise připraví po obdržení zpráv členských států konsolidovanou zprávu o provádění této směrnice. Tato zpráva je určena Evropskému parlamentu a Radě.

4. Komise připraví po obdržení sdělení členských států konsolidovanou zprávu o provádění této směrnice. Tato zpráva je určena Evropskému parlamentu a Radě.

Odůvodnění

Návrh směrnice již nyní přináší správám zvýšené náklady, které vzniknou zejména při kontrole výkonnosti a hodnocení opatření, která vyplývají z uplatňování této směrnice. V současnosti není vhodné zvyšovat náklady, které nesou členské státy, neboť toto zvyšování by mohlo vyvolat bez závažného důvodu odpor: cílem sdělování informací je usnadnit předávání informací, které stanovuje již pozměněný odstavec 2.

Pozměňovací návrh 43

Příloha II odst. 3 bod 2

(2) absolvovat zkoušku uznávanou příslušným orgánem v oboru stavba lodí, strojní inženýr nebo lodní inženýr a pracovat v námořním oboru v této profesi alespoň pět let, nebo

(2) absolvovat zkoušku uznávanou příslušným orgánem v oboru stavba lodí, strojní inženýr nebo lodní inženýr a pracovat v námořním oboru v této profesi alespoň tři roky, nebo jeden rok doplněný dvouletou praxí u příslušného orgánu členského státu jako čekatel na funkci inspektora státu vlajky.

Pozměňovací návrh 44

Příloha II odst. 4

Inspektoři způsobilí podle odst. 3 bodu (1) musejí absolvovat alespoň pět let na moři jako palubní důstojník nebo alespoň pět let na moři jako strojní důstojník.

vypouští se

Pozměňovací návrh 45

Příloha II odst. 8

8. Inspektoři nesmí mít obchodní zájem na lodi, kterou kontrolují, a nesmějí být zaměstnáni nevládními organizacemi nebo provádět práci pro nevládní organizace provádějící statutární nebo klasifikační dohled nebo vydávající osvědčení lodí.

.

8. Inspektoři nesmí mít obchodní, osobní nebo rodinný zájem žádného druhu na lodi, kterou kontrolují, na jejím personálu, příkazci, společnosti, dopravci nebo nájemci ani žádné nevládní organizací provádějící statutární nebo klasifikační dohled nebo vydávající osvědčení lodí.

Pozměňovací návrh 46

Příloha II odst. 9

9. Inspektoři, kteří nesplňují shora uvedená kritéria, mohou být také přijati, pokud byli zaměstnáni příslušným orgánem a ke dni přijetí této směrnice prováděli statutární dohled nebo státní přístavní inspekci.

 

9. Inspektoři, kteří nesplňují shora uvedená kritéria, mohou být také přijati, pokud byli zaměstnáni příslušným orgánem a ke dni přijetí této směrnice prováděli statutární dohled nebo státní přístavní inspekci a pokud tento stát přístavu přijal Pařížský protokol o kontrole lodí státem přístavu.

 

Odůvodnění

Je třeba upozornit na Pařížský protokol, aby byla zajištěna jednotnost a vysoká úroveň kritérií pro inspektory.

Pozměňovací návrh 47

Příloha III odst. 1 bod 1

1. Kdykoli je příslušný orgán členského státu (dále jen stát vlajky) informován, že loď pod jeho vlajkou byla zadržena státem přístavu, musí dohlížet na příslušná nápravná opatření s cílem zajistit soulad lodi s příslušnými nařízeními a mezinárodními úmluvami. Tato opatření musí zahrnovat následující.

1. Kdykoli je příslušný orgán členského státu (dále jen stát vlajky) informován, že loď pod jeho vlajkou byla zadržena jiným státem přístavu, musí dohlížet na příslušná nápravná opatření s cílem zajistit soulad lodi s příslušnými nařízeními a mezinárodními úmluvami. Za vhodná jsou považována níže uvedená opatření: tento seznam nebrání přijetí obdobných nebo doplňkových opatření, pokud jsou v souladu s cíly a prostředky této směrnice.

Odůvodnění

Upřesnění za účelem doplnění a vyjasnění smyslu tohoto ustanovení.

Pozměňovací návrh 48

Příloha III odst. 2 bod 3

3. U závažnějších nedostatků, zejména konstrukčních a dalších, které podléhají certifikaci vydané jménem státu vlajky uznaným subjektem, musí stát vlajky vyžadovat inspekci jedním ze svých inspektorů nebo jmenovat inspektora uznaného subjektu, aby kontrolu provedl jeho jménem. V počátku by se měla tato inspekce soustředit na oblasti, ve kterých zaznamenal nedostatky stát přístavu. Pokud to stát vlajky nebo inspektor uznaného subjektu uzná za nezbytné, může být inspekce rozšířena na plnohodnotnou novou kontrolu oblastí, kterých se týkají příslušná statutární osvědčení

 

3. U závažnějších nedostatků, zejména konstrukčních a dalších, které podléhají certifikaci vydané státem vlajky nebo uznaným subjektem, musí stát vlajky vyžadovat zvláštní doplňkovou inspekci jedním ze svých inspektorů nebo jmenovat inspektora nebo jmenovat inspektora uznaného subjektu, aby kontrolu provedl jeho jménem. V počátku by se měla tato inspekce soustředit na oblasti, ve kterých zaznamenal nedostatky stát přístavu. Pokud to stát vlajky nebo inspektor uznaného subjektu uzná za nezbytné, může být inspekce rozšířena na plnohodnotnou novou kontrolu oblastí, kterých se týkají příslušná statutární osvědčení

 

Pozměňovací návrh 49

Příloha III odst. 3 bod 5

5. Ve všech případech musí stát vlajky zvážit, jaký právní postup včetně pokut bude vhodný proti společnosti. V případě lodi soustavně neplnící požadavky příslušných nařízení a mezinárodních úmluv musí stát vlajky zvážit, jaké další sankce budou nezbytné, včetně vyškrtnutí lodi ze svého rejstříku.

5. Ve všech případech musí stát vlajky zvážit, jaký právní postup včetně pokut, které musí být dostatečně důrazné, aby odrazovaly od porušování předpisů Společenství a mezinárodních předpisů, by mohl být proti společnosti zvolen. V případě lodi soustavně neplnící požadavky nařízení Společenství a mezinárodních úmluv musí stát vlajky zvážit, jaké další sankce budou nezbytné, včetně vyškrtnutí lodi ze svého rejstříku.

Odůvodnění

Upřesnění za účelem doplnění a vyjasnění smyslu tohoto ustanovení.

Pozměňovací návrh 50

Příloha III odst. 3 bod 6

6. Po dokončení nápravných opatření, která uvedou loď do souladu s platnými nařízeními a s mezinárodními úmluvami, musí stát vlajky zaslat zprávu IMO v souladu s SOLAS 74 v platném znění, kapitola I, nařízení 19(d) a odstavec 5.2 usnesení IMO A.787 (19) v platném znění.

6. Po dokončení nápravných opatření, která uvedou loď do souladu a s mezinárodními úmluvami a nařízeními Společenství, musí stát vlajky zaslat IMO a Komisi zprávu, která je sestavena v souladu s SOLAS 74 v platném znění, kapitola I, nařízení 19(d) a odstavec 5.2 usnesení IMO A.787 (19) v platném znění v případě IMO a která obsahuje dodatečné informace vztahující se k ustanovením týkajícím se Společenství v případě zprávy pro Komisi.

Pozměňovací návrh 51

Příloha III odst. 4 bod 2

2. Musí zahrnovat nejenom příslušné body pro rozšířený dohled vymezený v [části C přílohy V směrnice Rady 95/21/ES nebo v části C přílohy VIII směrnice …/…/ES (o státní přístavní inspekci)]. Inspektoři státu vlajky nesmí opominout v případě nutnosti zahrnutí funkčních testů položek, jako jsou záchranné čluny a jejich spouštění, hlavní a doplňkové systémy, poklopy únikových východů a hlavní systémy elektrického napájení a podlodí.

 

2. Musí zahrnovat nejenom příslušné body pro rozšířený dohled vymezený v [příloha V směrnice Rady 95/21/ES nebo v části C přílohy VIII směrnice …/…/ES (o státní přístavní inspekci)]. Inspektoři státu vlajky nesmí opominout v případě nutnosti zahrnutí funkčních testů položek, jako jsou záchranné čluny a jejich spouštění, hlavní a doplňkové systémy, poklopy únikových východů a hlavní systémy elektrického napájení a podlodí.

 

(1)

Úř. věst. C 70, 22.3.2006, s. 6.


VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

1. Úvod

Evropská unie již přijala tzv. balíček předpisů „Erika I“ a „Erika II“ s cílem zlepšit bezpečnosti v námořní oblasti: mimo jiné byla posílena kontrola lodí v přístavech, byla zakázána přeprava ropy v jednotrupových lodích a byla zřízena Evropská agentura pro námořní bezpečnost (EMSA). Evropský parlament se účastnil jednání prostřednictvím dočasného Výboru pro posílení námořní bezpečnosti (výbor MARE), z jehož iniciativy byla od listopadu 2003 do dubna 2004 uspořádána série setkání a slyšení s odpovědnými politiky a odborníky (viz zpráva A5-0257/2004).

Iniciativa Evropského parlamentu vyústila v usnesení o posilování námořní bezpečnosti, které bylo přijato v dubnu 2004. Toto usnesení převzalo závěry, k nimž dospěl výbor MARE, a předjímá návrhy obsažené v balíčku opatření „Erika III“, přičemž podporuje pravomoc Evropské unie, rozsáhlou politiku v oblasti moře a bezpečnosti, posilování mezinárodního systému auditů (nejlépe povinného), zlepšování výkonu námořní správy a registrování lodí pod vlajkou Společenství (viz usnesení P5_TA(2004)0350).

2. Shrnutí návrhu

2.1. Návrh směrnice o státu vlajky

V listopadu 2005 přijala Komise novou sérii legislativních opatření („balíček Erika III“), k nimž patří i návrh směrnice o odpovědnosti státu vlajky, která by měla přimět členské státy, aby zaručily dodržování mezinárodních předpisů ze strany lodí zaregistrovaných v jejich rejstříku. Komise hodlá: a) začlenit do práva Společenství části 1 a 2 předpisu státu vlajky neboli opatření nezbytná k uplatňování závazných nástrojů, které přijala Mezinárodní námořní organizace (IMO); b) stanovit minimální požadavky na kvalifikaci inspektorů (zahrnující též základní a navazující školení) a pokyny pro inspekce (v případě zadržení národních lodí v zahraničním přístavu); c) dohlížet na to, aby námořní správa členských států dodržovala kritéria kvality stanovená normou ISO 9001/2000.

2.2. Legislativní souvislosti

Povinnost dodržovat předpisy mezinárodních úmluv o námořní bezpečnosti je již uvedena v článku 3 směrnice 94/57/ES (konsolidované znění), který pro členské státy znamená rovněž povinnost uplatňovat usnesení IMO A 847 (20), pokud jde o pokyny pro realizaci povinností států vlajky. Toto usnesení bylo zrušeno a nahrazeno usnesením A 973(24), které stanovuje Předpis pro provádění závazných nástrojů: Komise hodlá převzít ustanovení předpisu IMO, která jsou uvedena v příloze I a byla v platnosti v době předložení návrhu (právní předpisy Společenství nemohou měnit předpisy stanovené úmluvou).

2.3. Záměry Komise

Z krátkodobého hlediska návrh Komise směřuje k odstranění nedostatků v přepisech IMO, konkrétně nezávazné povahy opatření IMO, tedy skutečnosti, že neuplatňování těchto opatření nevede k postihu na mezinárodní úrovni, a k odstranění možnosti vlastního výkladu odchylek od pravidel IMO. Tyto nedostatky by mohly být odstraněny použitím mechanismů projednávání ve výborech. Ze střednědobého a dlouhodobého hlediska je cílem Komise učinit z loďstva členských států kvalitní flotilu a zvýšit přitažlivost vlajek: možnost, aby třetí země, které poskytují záruku srovnatelně kvalitního systému, uzavíraly s členskými státy Evropské unie smlouvy, by mohla vést ke všeobecně důslednějšímu respektování úmluv.

2.4. Postoj členských států

Některé členské státy se ze zásady domnívají, že Evropské společenství nemá pravomoc v této oblasti zasahovat: řada členských států se každopádně domnívá, že jde o porušení zásady subsidiarity (účinnost národních systémů) a kritéria proporcionality (nadbytek zaváděných nástrojů). Řada členských států se konkrétně domnívá, že dodržování předpisů týkajících se vlajky bude znamenat další přímé výdaje (kvalifikovaní kontroloři, zavedení správních systémů, kvalifikovaní pracovníci auditu), stejně jako nepřímé výdaje (převedení kontroly a certifikace na klasifikační společnosti) a že zároveň hrozí zdvojení postupů Společenství a mezinárodních závazků.

3. Stanovisko zpravodaje

3.1. Projednávané otázky

Nedodržování mezinárodních nástrojů ze strany některých členských států je zdrojem problémů a) ekonomických, protože rozdíly mezi zvýšenou kontrolou lodí vlajky a nedostatkem seriózního přístupu při zápisu do rejstříků se projevují v cenách lodí a výdajích správy; b) sociálních, protože nedodržování mezinárodních závazků způsobuje, že se zaměstnávají méně kvalifikované a levnější posádky, což vede k sociálnímu dumpingu, který připravuje kvalifikované pracovníky o zaměstnání; c) environmentálních, protože užívání lodí, které neodpovídají mezinárodním dohodám, s nedostatečně kvalifikovanými posádkami zvyšuje riziko námořních nehod, ztrát lidských životů a poškozování životního prostředí.

3.2. Problémy týkající se pravomoci

Domnělé omezení legislativní pravomoci Evropské unie se zdá být z právního hlediska neopodstatněné a z politického hlediska nevhodné. Jednak Smlouva o ES stanoví v oblasti námořní dopravy nejen abstraktní pravomoc, ale rovněž výlučnou pravomoc, a to po uplatnění zákonodárné moci (čl. 80 odst. 2 Smlouvy o ES), jednak je v době globalizace dopravy nemožné uchovat vnitrostátní povahu námořní dopravy a bránit evropskému zákonodárci, aby koordinoval rozvoj a posilování námořní bezpečnosti. Mimoto, jak již bylo uvedeno dříve, Evropská unie již přijala v této oblasti předpisy, v nichž se výslovně odvolávala na mezinárodní předpisy.

Pokud jde o zásadu subsidiarity a kritérium proporcionality (čl. 5 pododstavce 2 a 3 Smlouvy o ES), je zřejmé, že: a) s ohledem na sérii nehod, k nimž došlo ve vodách Společenství (Erika, Prestige, Andinet, Brear, Herald of Free Enterprise, Torrey Canyon), námořní ochranu na úrovni jednotlivých států nelze považovat za přiměřenou a účinnou; b) vzhledem ke skutečnosti, že úmluvy IMO nestanoví žádné sankce, může být opravdového zlepšení v uplatňování dosaženo pouze prostřednictvím zavedení mezinárodních předpisů na úrovni Společenství. Místo diskusí o tom, zda přecházet z úrovně úmluv na úroveň závaznou pro celé Společenství, by bylo užitečné ptát se, jak zvládnout tento přechod vyváženým způsobem, aniž by se zvyšovalo administrativní zatížení.

3.3. Byrokratická zátěž

Je nezbytné uvést, že a) není povinností členských států prokazovat, že uplatňují předpisy, ale je povinností Komise prokázat, že ustanovení jsou porušována (důvěra); b) členské státy mohou dostát závazkům Společenství prostřednictvím konvenčních nástrojů, které již užívají pro uplatňování mezinárodních předpisů (audit). Návrh směrnice se snaží najít rovnováhu mezi kontrolními postupy IMO a postupy ES, což umožní zjednodušit zavedení úmluv na úrovni Společenství, ale rovněž počítá se „sdělováním informací“ a „hodnocením výkonnosti“, které zřejmě zvýší administrativní zátěž národních správ: kontrolní postupy a dokumenty se musí co nejvíce propojit a zjednodušit.

3.4. Požadavek pružnosti

Pokud jde o dopady „harmonizace“ postupů projednávání ve výborech, je třeba zdůraznit, že možnost uvážení, kterou jednotlivým správám poskytují již ustanovení IMO, je potřebná pro to, aby se realizace povinností státu vlajky přizpůsobila situaci jednotlivých států, jejichž loďstva se liší jak z hlediska kvality, tak kvantity: „výklad Společenství“ by byl nejlépe uplatněn, pokud by byl realizován na žádost zúčastněných stran (správy anebo subjektů) a v jednotlivých případech (bez zevšeobecňování). Je však třeba připomenout, že zodpovědný výbor (COSS) tvoří výhradně představitelé členských států a Komise zajišťuje pouze jeho předsednictví.

3.5. Hodnocení nákladů

Podle analýzy dopadu, kterou Komise vypracovala, přinese posílení kontrolních činností státu vlajky výrazné úspory v oblasti postupů státní přístavní inspekce: prospěje lodím zapsaným do rejstříku Společenství, u nichž vzroste ověřování v přípravné fázi (zaregistrování), ale poklesnou inspekce v konečné fázi (přístav). Podobně modernizace správních činností za účelem splnění požadavků ISO, s níž již počítají mezinárodní úmluvy o bezpečnosti života na moři (SOLAS) a o zabránění znečišťování z lodí (MARPOL), povede k přechodnému zvýšení nákladů, ale v budoucnu bude znamenat vyšší účinnost.


POSTUP

Název

Soulad s požadavky na stát vlajky

Referenční údaje

KOM(2005)0586 - C6-0062/2006 - 2005/0236(COD)

Příslušný výbor

       Datum oznámení na zasedání

TRAN

14.3.2006

Výbor(y) požádaný(é) o stanovisko

       Datum oznámení na zasedání

ENVI

14.3.2006

 

 

 

Nezaujaté stanovisko

       Datum rozhodnutí

ENVI

21.3.2006

 

 

 

Zpravodajka

       Datum jmenování

Marta Vincenzi

6.4.2006

 

 

Projednání ve výboru

19.4.2006

13.9.2006

23.1.2007

27.2.2007

Datum přijetí

27.2.2007

 

 

 

Výsledek závěrečného hlasování

+:

-:

0:

46

0

1

Členové přítomní při závěrečném hlasování

Gabriele Albertini, Inés Ayala Sender, Etelka Barsi-Pataky, Jean-Louis Bourlanges, Paolo Costa, Michael Cramer, Luis de Grandes Pascual, Arūnas Degutis, Christine De Veyrac, Petr Duchoň, Saïd El Khadraoui, Robert Evans, Emanuel Jardim Fernandes, Mathieu Grosch, Georg Jarzembowski, Stanisław Jałowiecki, Timothy Kirkhope, Dieter-Lebrecht Koch, Jaromír Kohlíček, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Sepp Kusstatscher, Jörg Leichtfried, Eva Lichtenberger, Erik Meijer, Seán Ó Neachtain, Willi Piecyk, Luís Queiró, Luca Romagnoli, Gilles Savary, Brian Simpson, Renate Sommer, Dirk Sterckx, Ulrich Stockmann, Silvia-Adriana Ţicău, Georgios Toussas, Yannick Vaugrenard, Marta Vincenzi, Lars Wohlin, Corien Wortmann-Kool, Roberts Zīle

Náhradník(ci) přítomný(í) při závěrečném hlasování

Zsolt László Becsey, Johannes Blokland, Philip Bradbourn, Roland Gewalt, Jeanine Hennis-Plasschaert, Anne E. Jensen, Rosa Miguélez Ramos

Právní upozornění - Ochrana soukromí