BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om opfyldelse af kravene til flagstater

6.3.2007 - (KOM(2005)0586 – C6–0062/2006 – 2005/0236(COD)) - ***I

Transport- og Turismeudvalget
Ordfører: Marta Vincenzi

Procedure : 2005/0236(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb :  
A6-0058/2007
Indgivne tekster :
A6-0058/2007
Vedtagne tekster :

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om opfyldelse af kravene til flagstater

(KOM(2005)0586 – C6–0062/2006 – 2005/0236(COD))

(Fælles beslutningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

 der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (KOM(2005)0586)[1],

 der har fået forslaget forelagt af Kommissionen, jf. EF-traktatens artikel 251, stk. 2, og artikel 80, stk. 2 (C6‑0062/2006),

 der henviser til forretningsordenens artikel 51,

 der henviser til betænkning fra Transport- og Turismeudvalget (A6–0058/2007),

1.  godkender Kommissionens forslag som ændret;

2.  anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen agter at ændre dette forslag i væsentlig grad eller erstatte det med en anden tekst;

3.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen.

Kommissionens forslagÆndringsforslag

Ændringsforslag 1

Betragtning 1

(1) Sikkerheden for Fællesskabets skibsfart og for borgere, der benytter den, og beskyttel­se af miljøet bør være sikret til enhver tid.

(1) Sikkerheden for Fællesskabets skibsfart, borgere, der benytter den, og de operatører, der leverer shippingydelser, og beskyttel­se af miljøet bør være sikret til enhver tid.

Begrundelse

Begrebet sikkerhed til søs bør specificeres og udvides, og beskyttelsen bør udvides til at omfatte en bredere vifte af personer.

Ændringsforslag 2

Betragtning 4

(4) Der bør tages hensyn til, at Den Internationale Arbejdsorganisation, ILO, er i færd med at foretage en omfattende integrering af de gældende instrumenter om arbejdsvilkårene inden for søfart i ét instrument. Under dette arbejde vil forpligtelserne for flagstaterne også blive behandlet, og disse bør indarbejdes i nærværende direktiv på et senere tidspunkt.

(4) Repræsentanterne for alle Den Europæiske Unions medlemsstater i Den Internationale Arbejdsorganisation, ILO, støttede vedtagelsen af ILO's konvention om søfarendes arbejdsstandarder fra 2006, som integrerer de gældende instrumenter om arbejdsvilkårene inden for søfart i ét instrument. Konventionen omfatter også flagstaternes forpligtelser og bør indarbejdes i nærværende direktiv, når det træder i kraft.

Begrundelse

Eftersom konventionen nu er vedtaget, bør der refereres mere eksplicit til den.

Ændringsforslag 3

Betragtning 11

(11) IMO-konventionerne giver flagstaterne ret til at undtage skibe fra anvendelsen af grundlæggende flagstatsregler i IMO-konventionerne og til at anvende tilsvarende bestemmelser og har overladt et betydeligt antal krav til administrationernes skøn. Overlades denne mulighed alene til de enkelte administrationers skøn, kan det resultere i, at der opnås forskellige sikkerhedsniveauer i de forskellige medlemsstater, og der kan muligvis ske forvridning af konkurrencen mellem flagstater.

(11) IMO-konventionerne giver flagstaterne ret til at undtage skibe fra anvendelsen af grundlæggende flagstatsregler i IMO-konventionerne og til at anvende tilsvarende bestemmelser og har overladt et betydeligt antal krav til administrationernes skøn. Uden at det berører behovet for en vis fleksibilitet ved gennemførelsen af specifikke foranstaltninger kan det, hvis denne mulighed alene overlades til de enkelte administrationers skøn, resultere i, at der opnås forskellige sikkerhedsniveauer i de forskellige medlemsstater, og der kan muligvis ske forvridning af konkurrencen mellem flagstater.

Begrundelse

Det er nødvendigt, at landene som allerede fastsat i IMO-konventionerne har visse rettigheder til at foretage administrative skøn, således at håndhævelsen af kravene til flagstater kan tilpasses efter de nationale forhold, som er forskellige, både hvad angår skibenes kvalitet og kvantitet. Hensigten med en ”fællesskabsfortolkning” af de fastsatte undtagelser fra de generelle bestemmelser er ikke at ophæve systemets fleksibilitet, men at bevare høje og ensartede kvalitets- og sikkerhedsstandarder.

Ændringsforslag 4

Betragtning 12

(12) Fællesskabet har i artikel 12 i Rådets direktiv 98/18/EF af 17. marts 1998 om sikkerhedsregler og -standarder for passagerskibe forpligtet sig til at fastlægge en harmoniseret fortolkning af de tekniske sikkerhedsregler for passagerskibe i udenrigsfart. Hvis det er påkrævet, bør samme fremgangsmåde følges med hensyn til tilsvarende bestemmelser vedrørende andre skibstyper, som er omfattet af IMO-konventionerne, uden at dette dog bør berøre de harmoniserede fortolkninger, der vedtages af IMO, ikke berøres.

(12) Fællesskabet har i artikel 12 i Rådets direktiv 98/18/EF af 17. marts 1998 om sikkerhedsregler og -standarder for passagerskibe forpligtet sig til at fastlægge en harmoniseret fortolkning af de tekniske sikkerhedsregler for passagerskibe i udenrigsfart. Hvis det er påkrævet, bør samme fremgangsmåde følges med hensyn til tilsvarende bestemmelser vedrørende andre skibstyper, som er omfattet af IMO-konventionerne, og der bør findes en hensigtsmæssig løsning i de enkelte tilfælde efter anmodning fra de berørte parter, uden at dette dog bør berøre de harmoniserede fortolkninger, der vedtages af IMO.

Begrundelse

Det er nødvendigt, at landene som allerede fastsat i IMO-konventionerne har visse rettigheder til at foretage administrative skøn, således at håndhævelsen af kravene til flagstater kan tilpasses efter de nationale forhold, som er forskellige, både hvad angår skibenes kvalitet og kvantitet. Hensigten med en ”fællesskabsfortolkning” af de fastsatte undtagelser fra de generelle bestemmelser er ikke at ophæve systemets fleksibilitet, men at foretage en sådan fortolkning i de enkelte tilfælde efter anmodning fra de berørte parter (administrationer og operatører).

Ændringsforslag 5

Betragtning 28

(28) Kommissionen bør fremme udarbejdelsen af et flagstats-aftalememorandum, som kan tilvejebringe synergi mellem flagstater.

(28) Kommissionen bør under overholdelse af de betingelser, der fremgår af IMO’s resolutioner A.973(24) og A.974(24) fremme udarbejdelsen af et flagstats-aftalememorandum, som kan tilvejebringe synergi mellem flagstater og indeholde incitamenter til at lade skibe registrere i medlemsstaternes registre. Hvis tredjelande, der garanterer et hensigtsmæssigt system for kvalitet og kontrol, har mulighed for at indgå aftaler med Det Europæiske Fællesskab, således at de kan udnytte fællesskabsstandardernes prestige og drage nytte af mere enkle administrative vilkår, vil dette kunne medføre en generel forbedring af overholdelsen af IMO-konventionerne og afskaffelse af den internationale dumping i et klima præget af international konkurrence mellem nationale registre og søfartsmyndigheder.

Begrundelse

Hvis medlemsstaternes flag gøres mere attraktivt og tredjelande, der garanterer et hensigtsmæssigt system, hvad angår kvalitet, i overensstemmelse med IMO-bestemmelserne, har muligheden for at indgå aftaler med EU, således at de kan udnytte fællesskabsregistrenes prestige og opnå praktiske fordele, hvad angår kontrol, vil overholdelsen af traditionelle instrumenter blive forbedret, og den internationale dumping kunne begrænses (lave krav, mindre kontrol og lave omkostninger).

Ændringsforslag 6

Artikel 1, stk. 1, litra a

a) at sikre, at medlemsstaterne effektivt og konsekvent opfylder de forpligtelser, som ifølge IMO-konventionerne påhviler dem som flagstater

a) at sikre, at medlemsstaterne effektivt og konsekvent opfylder de forpligtelser, som ifølge IMO-konventionerne og de relevante ILO-instrumenter påhviler dem som flagstater

Begrundelse

Effektiv overholdelse af de internationale standarder vedrørende arbejdsstandarder er en yderligere garanti for sikkerheden til søs. I nogle tilfælde tager flagstaternes forpligtelser udgangspunkt i ILO-konventionerne.

Ændringsforslag 7

Artikel 1, stk. 1, litra b

b) at forbedre sikkerheden og forebygge forurening fra skibe der sejler i international fart under en medlemsstats flag

b) at forbedre sikkerheden og forebygge forurening fra skibe under en medlemsstats flag

Begrundelse

Artikel 2, stk. 1, litra d), indeholder allerede en definition af termen "skib" i det foreliggende direktiv.

Ændringsforslag 8

Artikel 2, stk. 1, litra a, led vi a (nyt)

 

via) kodeks for sikker praksis for skibe, der transporterer tømmer som dækslast

Begrundelse

Kodeks for sikker praksis for skibe, der transporterer tømmer som dækslast, bør indarbejdes i alle direktiverne i den tredje søfartssikkerhedspakke om søfartssikkerhed af følgende grunde: a) Der er risiko for, at tømmer, der transporteres som dækslast, forskubber sig i hårdt vejr; b) der er risiko for, at tømmer, der transporteres som dækslast, overises om vinteren på høje breddegrader.

Ændringsforslag 9

Artikel 2, stk. 1, litra a, led vi b (nyt)

 

vib) kodeks for sikker praksis for fast bulklast

Begrundelse

Kodeksen for sikker praksis for fast bulklast bør også integreres, da bulkskibe har vist sig at være blandt de farligste fartøjer. Sikker og korrekt håndtering af tørlast i bulk, herunder stuvning og trimning samt rækkefølgen ved ladning af fartøjets lastrum kombineret med bortskaffelse af ballast for ikke at overbelaste fartøjet, er vigtigt for skibets sikkerhed.

Ændringsforslag 10

Artikel 2, stk. 1, litra f

f) "flagstatsinspektør": en offentligt ansat eller en anden person, der af de kompetente myndigheder i en medlemsstat er behørigt bemyndiget til at udføre syn og inspektioner i tilknytning til certifikaterne, og som opfylder de i bilag II fastsatte krav til kvalifikationer og uafhængighed

(Vedrører ikke den danske tekst)

Begrundelse

(Vedrører ikke den danske tekst).

Ændringsforslag 11

Artikel 3, stk. 4

4. I forhold til den internationale søfart anvender medlemsstaterne fuldt ud de retligt bindende bestemmelser for flagstaten, som IMO-konventionerne indeholder, på de deri fastsatte betingelser og for de deri omhandlede skibe, og de tager hensyn til bestemmelserne i flagstatskoden (FSC) i bilag I til dette direktiv.

4. Navnlig i forhold til den internationale søfart anvender medlemsstaterne fuldt ud de retligt bindende bestemmelser for flagstaten, som IMO-konventionerne indeholder, på de deri fastsatte betingelser og for de deri omhandlede skibe, og de tager hensyn til bestemmelserne i flagstatskoden (FSC) i bilag I til dette direktiv.

Begrundelse

Det drejer sig udelukkende om en betoning af den logiske sammenhæng i teksten.

Ændringsforslag 12

Artikel 3, stk. 6

6. Efter fremgangsmåden i artikel 18, stk. 2, kan der vedtages foranstaltninger med henblik på:

6. Efter fremgangsmåden i artikel 18, stk. 2, enten på initiativ af Kommissionen eller efter anmodning af en eller flere administrationer eller berørte operatører kan der vedtages foranstaltninger med henblik på:

a) at udarbejde harmoniserede procedurer for anvendelse af undtagelser og tilsvarende foranstaltninger i henhold til IMO-konventionerne

a) at udarbejde harmoniserede procedurer for anvendelse af undtagelser og tilsvarende foranstaltninger i henhold til IMO-konventionerne

b) at fastlægge en harmoniseret fortolkning af de spørgsmål, der i IMO-konventionerne er overladt til administrationernes skøn

b) at fastlægge en harmoniseret fortolkning af de spørgsmål, der i IMO-konventionerne er overladt til administrationernes skøn

c) at fortolke bestemmelserne i konventionerne ensartet.

c) at harmonisere fortolkningen og anvendelsen af bestemmelserne i konventionerne.

Ændringsforslag 13

Artikel 4, stk. 1, litra a

a) sikre, at kravene i IMO-konventionerne opfyldes

a) sikre, at kravene i IMO-konventionerne og i organisationens specifikke konventioner, flagstatens kodeks og ILO's relevante instrumenter opfyldes

Ændringsforslag 14

Artikel 4, stk. 1, litra b

b) sikre, at ulykker undersøges, og at sager vedrørende skibe, der er påpeget mangler ved, behandles korrekt og hurtigt

b) i forbindelse med samtlige skibe under medlemsstatens flag sikre, at ulykker undersøges, og at sager vedrørende skibe, der er påpeget mangler ved, behandles korrekt og hurtigt for at afhjælpe disse mangler

Ændringsforslag 15

Artikel 4, stk. 1, litra c

c) sikre, at retningslinjer vedrørende kravene i de relevante IMO-konventioner, som administrationen er tilfreds med, bliver udarbejdet, dokumenteret og stillet til rådighed.

c) sikre, at retningslinjer vedrørende kravene i de relevante IMO-konventioner, som de medlemsstater, der er kontraherende parter, er tilfreds med, bliver udarbejdet, dokumenteret og stillet til rådighed.

Ændringsforslag 16

Artikel 4, stk. 1, litra d

d) omfatte et passende antal kvalificerede ansatte til at anvende og håndhæve den nationale lovgivning, der gennemfører IMO-konventionerne, herunder personale til at forestå undersøgelser og syn

d) omfatte et passende antal kvalificerede ansatte til at anvende og håndhæve den nationale lovgivning, der gennemfører IMO-konventionerne, herunder kvalificerede inspektører fra flagstaten, til at forestå undersøgelser, audit, inspektioner og syn

Begrundelse

Se ændringsforslag til artikel 2, stk. 1, litra f).

Ændringsforslag 17

Artikel 4, stk. 2

2. Hver medlemsstat sikrer uddannelse af flagstatsinspektører og –undersøgelses­personale og sikrer tilsyn med deres aktiviteter.

2. Hver medlemsstat sikrer uddannelse af og tilsyn med inspektører og personale fra flagstaterne og sikrer tilsyn med kyststaten i tilfælde af ulykker eller fejl og mangler samt med de anerkendte organisationers aktiviteter, såfremt disse har delegeret deres beføjelser i denne forbindelse i medfør af artikel 7.

Begrundelse

Indholdet bør præciseres og formuleringen af teksten gøres mere klar.

Ændringsforslag 18

Artikel 4, stk. 3

3. Hver medlemsstat tilvejebringer eller opretholder en kapacitet til konstruktions­vurdering og teknisk beslutningstagning, som står mål med størrelsen og arten af dens flåde.

3. Hver medlemsstat tilvejebringer eller opretholder en kapacitet til konstruktions­vurdering, godkendelse og tilladelse af projekter for bygning og udrustning af skibe samt teknisk beslutningstagning, som står mål med størrelsen og arten af dens flåde.

Ændringsforslag 19

Artikel 5, stk. 2

2. Når et skib optages for første gang i dens register, bestræber den pågældende medlemsstat sig på at sikre, at skibet opfylder de gældende internationale regler. Medlemsstaten rådfører sig om nødvendigt med den tidligere flagstat.

2. Som en forudsætning for optagelse af et skib i en medlemsstats register for første gang, skal den pågældende medlemsstat sikre, at skibet opfylder de gældende internationale regler, og at det råder over dokumentation herfor. Medlemsstaten rådfører sig om nødvendigt, men under alle omstændigheder, hvis skibet er nybygget, med den tidligere flagstat og anmoder denne om at fremsende de nødvendige dokumenter og data.

Ændringsforslag 20

Artikel 5, stk. 2 a (nyt)

 

2a. Hvis anmodningen fremsendes mellem to medlemsstater, påhviler det den tidligere flagstat at fremsende de pågældende dokumenter og data, der kræves i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 789/2004 om overflytning af last- og passagerskibe mellem registrene i Fællesskabet[2]x

 

1 EUT L 138 af 30.4.2004, s. 19.

Ændringsforslag 21

Artikel 6, stk. 1, litra c

c) sikring af, at inspektøren under den i litra b) nævnte periodiske inspektion kontrollerer, at de på skibet påmønstrede søfarende er fortrolige med deres opgaver og med skibets indretning, installationer, udstyr og procedurer

c) sikring af, at inspektøren under den i litra b) nævnte periodiske inspektion på en hensigtsmæssig måde og med de nødvendige midler kontrollerer, at de på skibet påmønstrede søfarende er fortrolige med deres opgaver og med skibets indretning, installationer, udstyr og procedurer

Begrundelse

Det bør præciseres, at måder og midler til enhver tid skal kunne tilpasses, for at inspektørerne kan udføre deres funktioner.

Ændringsforslag 22

Artikel 6, stk. 1, litra d

d) sikring af, at skibets besætningsmedlemmer sammen effektivt kan koordinere deres indsats i en nødsituation og ved varetagelsen af funktioner, som er afgørende for sikkerheden eller for forebyggelse eller begrænsning af forurening

d) sikring af, at skibets besætningsmedlemmer sammen skal være i stand til at anvende og råde over de nødvendige midler til effektivt at kunne koordinere deres indsats i en nødsituation og ved varetagelsen af funktioner, som er afgørende for sikkerheden eller for forebyggelse eller begrænsning af forurening

Ændringsforslag 23

Artikel 6, stk. 2

2. Medlemsstaterne udarbejder og indfører et hensigtsmæssigt kontrol- og over­vågningsprogram, så der kan reageres hurtigt på fejl og mangler og formodede forureningshændelser, som anmeldes af havne- eller kyststater.

2. Medlemsstaterne udarbejder og indfører i medfør af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/59/EF af 27. juni 2002 om oprettelse af et trafikovervågnings- og trafikinformationssystem for skibsfarten i Fællesskabet[3]

et hensigtsmæssigt kontrol- og over­vågningsprogram for de skibe, der fører deres flag, så de bl.a. ved hjælp af EF-systemet for udveksling af data, SafeSeaNet, kan reagere hurtigt og fyldestgørende på de anmodninger om oplysninger og forklaringer, som indgives af havne- eller kyststater i tilfælde af ulykker eller fejl og mangler.

1) EFT L 208 af 5.8.2002, s. 10.

Begrundelse

Medlemsstaterne bør være i stand til at håndtere data og være ansvarlige for disse for at kunne forebygge og afhjælpe ulykker og fejl og mangler og være ansvarlige på dette område. Med bestemmelsen henvises der til de gældende bestemmelser, der nu udvides.

Ændringsforslag 24

Artikel 7 stk. 1, afsnit 1

1. Uden at [direktiv 94/57/EC eller direktiv …/…EF (om fælles regler og standarder for organisationer, der udfører inspektion og syn af skibe, og for søfartsmyndighedernes aktiviteter i forbindelse dermed)] berøres, tilvejebringer eller opretholder en medlemsstat, der benytter anerkendte organisationer til at udstede certifikater til dens skibe, kapacitet til en løbende overvågning af de pågældende anerkendte organisationers syns- og certificeringsprocesser, som står mål med størrelsen og arten af dens flåde.

1. Uden at [direktiv 94/57/EC eller direktiv …/…EF (om fælles regler og standarder for organisationer, der udfører inspektion og syn af skibe, og for søfartsmyndighedernes aktiviteter i forbindelse dermed)] berøres, tilvejebringer eller opretholder en medlemsstat, der benytter anerkendte organisationer til at føre tilsyn med og udstede certifikater til dens skibe, kapacitet til en løbende overvågning af og kontrol med de pågældende anerkendte organisationers syns- og certificeringsprocesser, som står mål med størrelsen og arten af dens flåde.

Begrundelse

Ændringsforslaget sigter mod at præcisere, hvilke opgaver de nationale administrationer kan tildele anerkendte organisationer og medlemsstaternes ansvar for, at de tildelte opgaver udføres på korrekt vis.

Ændringsforslag 25

Artikel 7, stk. 2

2. Medlemsstater, der er omfattet af stk. 1, sikrer, at alle skibe, der fører deres flag, gennemgår et supplerende syn med højst 12 måneders mellemrum for at sikre, at kravene i IMO-konventionerne og nationale krav er opfyldt.

2. Medlemsstater, der er omfattet af stk. 1, sikrer, at der skal kunne foretages supplerende syn af alle skibe, der fører deres flag, for at sikre, at kravene i IMO-konventionerne og nationale krav er opfyldt.

Begrundelse

Medlemsstatens pligt og beføjelser til at føre tilsyn med de ansvarlige organisationer og organer, som er nødvendig for gennemførelsen af direktivet og allerede optræder i ILO-kodeksen, kan dog af praktiske grunde ikke altid bestå i en inspektion af de enkelte skibe. For at undgå overlappende kontroller og ud fra princippet om, at medlemsstaterne må formodes at opfylde bestemmelserne, er det tilstrækkeligt at foretage undersøgelser på den måde og med de midler, der var fastlagt i det tidligere stk. 6 (komitologi).

Ændringsforslag 26

Artikel 7 stk. 3

3. Der kræves ikke supplerende syn i henhold til stk. 2 for

3. Der kræves en supplerende undersøgelse mindst hver 12. måned i henhold til stk. 2 for

a) skibe, der har været registreret i medlemsstaten i mindst to år

a) skibe, der har været registreret i medlemsstaten i mindre end to år, og

b) skibe, der er blevet inspiceret mindst én gang i henhold til direktiv 95/21/EF eller [Europa-Parlamentets og Rådets direktiv …/…/EF om havnestatskontrol] inden for de sidste 12 måneder, og

b) skibe, der har været tilbageholdt i henhold til direktiv 95/21/EF eller direktiv …/…/EF om havnestatskontrol] på et hvilket som helst tidspunkt inden for de sidste 12 måneder,

c) skibe, der ikke er blevet tilbageholdt i henhold til direktiv 95/21/EF eller [Europa-Parlamentets og Rådets direktiv …/…/EF om havnestatskontrol] inden for de sidste 12 måneder.

 

Begrundelse

Forslaget til direktiv medfører en større arbejdsbyrde for forvaltningerne, idet de skal kontrollere skibe og stille inspektører til rådighed. Forvaltningerne bør ikke tildeles flere opgaver, men skal kun sikre, at de gældende bestemmelser anvendes korrekt og hindre, at de nationale myndigheder udviser efterladenhed. Supplerende undersøgelser er kun nødvendige i de tilfælde, hvor der er en reel risiko for omgåelse og/ eller ulykke. Tilbageholdelse (tidligere litra c) indebærer altid inspektion (tidligere litra b). Kravene i de nye litra a) og b) er kumulative og ikke alternative.

Ændringsforslag 27

Artikel 7, stk. 4

4. Når de detaljerede regler om inspektion fastsat i henhold til artikel 5, stk. 2, i [direk­tiv …/…/EF om havnestatskontrol] er trådt i kraft, kræves der ikke supplerende syn af skibe, der ved den seneste inspektion er blevet tillagt lavrisikoprofil i henhold til det pågældende direktiv.

4. Når de detaljerede regler om inspektion fastsat i henhold til artikel 5, stk. 2, i [direk­tiv …/…/EF om havnestatskontrol] er trådt i kraft, kræves der dog ikke i alle tilfælde en supplerende undersøgelse i henhold til stk. 2 og 3, af skibe der ved den seneste inspektion er blevet tillagt lavrisikoprofil i henhold til det pågældende direktiv.

Begrundelse

Tilpasning til ændringerne af betingelserne for supplerende undersøgelser i medfør af artikel 7, stk. 2 og 3. Dette er i overensstemmelse med sigtet med den tredje pakke, nemlig at intensiverede den forudgående kontrol (udført af flagstaten) og at indskrænke den efterfølgende kontrol (udført af havnestaten) for at gennemføre forbedringer af sikkerheden og opnå stordriftsfordele.

Ændringsforslag 28

Artikel 7, stk. 6

6. Procedurer og retningslinjer for supplerende syn og mindstekrav til skibsinspektører, der foretager supplerende syn, fastsættes efter proceduren i artikel 18, stk. 2.

6. Retningslinjer, der er nødvendige for at indføre procedurer for inspektion og tilsynsordninger for supplerende undersøgelser og mindstekrav til skibsinspektører, der foretager supplerende undersøgelser, fastsættes efter proceduren i artikel 18, stk. 2.

Begrundelse

Tilpasning til ændringerne af betingelserne for supplerende undersøgelser i medfør af artikel 7, stk. 2 og 3. Det i artikel 18 nævnte udvalg bør dog kun fastlægge retningslinjerne for medlemsstaternes supplerende undersøgelser, idet artikel 2, stk. 4, allerede og udelukkende indeholder et krav om, at forpligtelsen kun gælder selve målet (overensstemmelse med de almindelige vilkår og de nationale krav).

Ændringsforslag 29

Artikel 8 stk. 4

4. Medlemsstaterne sikrer, at der indføres et dokumenteret system for uddannelse af personalet og løbende ajourføring af deres viden, svarende til de opgaver, de skal udføre.

4. Medlemsstaterne sikrer på en hensigtsmæssig måde og med de nødvendige midler, at der indføres et dokumenteret system for udvikling af personalets kvalifikationer, jf. stk. 1 og 3, og løbende ajourføring af deres viden, svarende til de opgaver, de skal udføre.

Ændringsforslag 30

Artikel 8, stk. 5

5. Flagstaten udsteder identitetskort til skibsinspektører, der udfører opgaver på dens vegne om bord på skibe.

5. Flagstaten udsteder identitetskort til skibsinspektører, der udfører opgaver på dens vegne om bord på skibe eller på skrogene, og om nødvendigt til det øvrige personale, der er nævnt i stk. 3, med fastsættelse af de beføjelser, som inspektørerne er tillagt.

Ændringsforslag 31

Artikel 8 stk. 5 a (nyt)

 

5a. Med henblik på at forbedre retningslinjerne på grundlag af erfaringerne med gennemførelsen af de gældende bestemmelser kan bilag II ændres efter proceduren i artikel 18, stk. 2.

Begrundelse

Det er hensigtsmæssigt også at indføre en kontrolmekanisme samt forbedringer, hvad angår inspektørernes uddannelse og kvalifikationer.

Ændringsforslag 32

Artikel 9

Uden at dette berører ansvaret i henhold til IMO-koden for undersøgelse af ulykker eller hændelser til søs, som vedtaget ved IMO-resolution A.849 (20), der er bilag til IMO-forsamlingens resolution A.884 (21), i den gældende affattelse, gennemfører medlemsstaterne en undersøgelse af ulykker til søs og forureningshændelser, hvis et skib, der fører deres flag, er impliceret deri. Sådanne undersøgelser af ulykker gennemføres af undersøgelsespersonale med relevante kvalifikationer og med kompetence inden for ulykker. Medlemsstaterne stiller kvalificeret undersøgelsespersonale til rådighed hertil, uanset hvor ulykken eller hændelsen har fundet sted.

Medlemsstaterne gennemfører en undersøgelse af ulykker til søs og forureningshændelser, hvis et skib, der fører deres flag, er impliceret deri under hensyntagen til ansvaret og forpligtelserne i henhold til IMO-koden for undersøgelse af ulykker eller hændelser til søs, som vedtaget ved IMO-resolution A.849 (20), der er bilag til IMO-forsamlingens resolution A.884(21), i den gældende affattelse. Sådanne undersøgelser af ulykker gennemføres af undersøgelsespersonale med relevante kvalifikationer og med kompetence inden for ulykker, og dette personale stilles til rådighed hertil af medlemsstaterne, uanset hvor ulykken eller hændelsen har fundet sted.

Begrundelse

Ændringsforslaget sigter mod at præcisere bestemmelsens ordlyd og indhold med henblik på at afklare, hvilke forpligtelser medlemsstaterne har.

Ændringsforslag 33

Artikel 11, stk. 1

1. Medlemsstaterne opretter eller opretholder en database over skibene i deres flåde, som indeholder de vigtigste tekniske data om hvert skib og oplysningerne i stk. 2, eller sikrer, at de har direkte adgang til en database med tilsvarende oplysninger. Medlemsstaterne giver Kommissionen ret til at indhente oplysninger fra deres databaser og til at udveksle oplysninger med dem.

1. Medlemsstaterne opretter eller opretholder en database over skibene i deres flåde, som indeholder de vigtigste tekniske data om hvert skib og oplysningerne i stk. 2, eller sikrer, at de har direkte adgang til en database med tilsvarende oplysninger. Medlemsstaterne giver Kommissionen ret til enten at få adgang til eller om nødvendigt at opnå delt adgang til oplysninger fra deres databaser vedrørende skibene og til at indhente og udveksle oplysninger med dem.

Ændringsforslag 34

Artikel 11, stk. 2, litra a og b

2. Databasen skal indeholde følgende oplysninger:

2. Den enkelte medlemsstats database skal indeholde følgende oplysninger:

 

a) Individuelle oplysninger for hvert enkelt registreret skib:

a) Skibets kendetegn (navn, IMO-nummer, mv.)

i) datoer for syn, (navn, IMO-nummer, mv.); registreringsdato og eventuelt slettelse af registret

b) datoer for syn, herunder eventuelle yderligere og supplerende syn, og audit

 

c) navnet på de anerkendte organisationer, der har deltaget i certificering og klassificering af skibet

ii) navnet på de anerkendte organisationer, der har deltaget i certificering og klassificering af skibet

d) navnet på det organ, der har foretaget inspektion af skibet i henhold til bestemmelserne om havnestatskontrol, og datoerne for disse inspektioner

iii) datoer for og resultater af syn (definitioner: nej eller ja, beskrivelse og afhjælpning eller verserende; tilbageholdelse: nej eller ja, og varighed), herunder eventuelle yderligere og supplerende syn og audit, der er udført enten direkte af flagstaten eller af de anerkendte organisationer, der af flagstaten er bemyndiget hertil

e) resultatet af inspektioner som led i havnestatskontrol (fejl og mangler: ja eller nej; tilbageholdelse: ja eller nej)

iv) navnet på det organ, der har foretaget inspektion af skibet i henhold til bestemmelserne om havnestatskontrol, og datoerne for disse inspektioner

f) oplysninger om ulykker

v) resultatet af inspektioner som led i havnestatskontrol (fejl og mangler: nej eller ja, beskrivelse og afhjælpning eller verserende; tilbageholdelse: nej eller ja og varighed)

vi) oplysninger om ulykker

g) oplysninger om overtrædelser af MARPOL og Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/35/EF af 7. september 2005 om forurening fra skibe og om indførelse af sanktioner for overtrædelser

vii) oplysninger om overtrædelser af IMO-konventionerne og navnlig af MARPOL og Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/35/EF af 7. september 2005 om forurening fra skibe og om indførelse af sanktioner for overtrædelser

 

b) generel henvisning til alle skibene i medlemsstatens register

h) navnet på de skibe, der er slettet af registeret i de foregående 12 måneder.

i) fortegnelse over og navnet på de skibe, der er slettet af registeret i de foregående 12 måneder; i denne periode skal alle de informationer, der er samlet i databasen i det tidsrum, hvor skibene befandt sig i registret, opbevares

 

ii) antallet af årlige inspektioner af enhver art, opstillet efter de fremgangsmåder, der er foretaget af eller på vegne af flagstaten.

Ændringsforslag 35

Artikel 11, stk. 2, litra c

c) navnet på de anerkendte organisationer, der har deltaget i certificering og klassificering af skibet

c) navnet på de anerkendte organisationer, der af flagstaten er blevet pålagt at deltage i certificering og klassificering af skibet

Begrundelse

Ændringsforslaget præciserer teksten og tydeliggør hensigten med bestemmelsen.

Ændringsforslag 36

Artikel 11, stk. 3 a (nyt)

3a. De oplysninger, der er angivet i stk. 2, meddeles omgående fuldt ud til den nye flagstat, såfremt et skib slettes, fordi det er overført til et andet register.

Ændringsforslag 37

Artikel 13, stk. 5

5. Fællesskabet udarbejder om nødvendigt henstillinger om foranstaltninger og forslag, der kan gøre IMO-auditsystemet i stk. 2 mere effektivt.

5. Kommissionen udarbejder om nødvendigt i samarbejde med medlemsstaterne henstillinger om foranstaltninger og forslag, der kan forbedre procedurer og resultater i IMO-auditsystemet, i det i stk. 2 nævnte tilfælde.

Begrundelse

Man bør kunne gå ud fra den forudsætning, at IMO-auditsystemet allerede fungerer effektivt, selv om det endnu ikke er samordnet med EU's procedurer. I modsat fald er det heller ikke muligt at henvise til bestemmelserne i resolution A.974 i henhold til artikel 13, stk. 2.

Ændringsforslag 38

Artikel 15

Inden udgangen af [2007] forelægger Kommissionen en rapport for Europa-Parlamentet og Rådet om muligheden af et aftalememorandum om forpligtelser til flagstatskontrol med det formål at sikre lige vilkår for de flagstater, der har forpligtet sig til på retligt bindende måde at gennemføre koden for gennemførelse af retligt bindende IMO-instrumenter, som vedtaget af Den Internationale Søfartsorganisation (IMO) ved IMO-forsamlingens resolution A.973 (24) af 1. december 2005, og har samtykket i at lade sig auditere efter bestemmelserne i resolution A.974 (24), vedtaget af IMO-forsamlingen den 1. december 2005.

Inden udgangen af [2007] forelægger Kommissionen en rapport for Europa-Parlamentet og Rådet om muligheden af et aftalememorandum mellem Det Europæiske Fællesskab, medlemsstaterne og tredjelande om forpligtelser til flagstatskontrol med det formål at sikre ensartede konkurrencevilkår for de medlemsstater, der har forpligtet sig til på retligt bindende måde at gennemføre koden for gennemførelse af retligt bindende IMO-instrumenter, som vedtaget af Den Internationale Søfartsorganisation (IMO) ved IMO-forsamlingens resolution A.973 (24) af 1. december 2005, og har samtykket i at lade sig auditere efter bestemmelserne i resolution A.974 (24), vedtaget af IMO-forsamlingen den 1. december 2005.

Ændringsforslag 39

Artikel 16, overskrift

Videregivelse af oplysninger og rapportering

Videregivelse af oplysninger og meddelelser

Begrundelse

Ændringsforslaget præciserer overskriften og tydeliggør hensigten med bestemmelsen.

Ændringsforslag 40

Artikel 16, stk. 1

1. Hver medlemsstat giver IMO de oplysninger, der kræves i henhold til IMO-konventionerne.

1. Hver medlemsstat giver IMO og Kommissionen de oplysninger, der kræves i henhold til IMO-konventionerne.

Ændringsforslag 41

Artikel 16, stk. 3

3. Der kan fastlægges en harmoniseret model til brug ved rapporteringen i henhold til stk. 2 efter proceduren i artikel 18, stk. 2.

3. Der kan fastlægges en harmoniseret model til brug ved meddelelserne i henhold til stk. 2 efter proceduren i artikel 18, stk. 2.

Begrundelse

Forslaget til direktiv medfører en større arbejdsbyrde for administrationerne, navnlig hvad angår kontrol med de opnåede resultater og vurdering af de trufne foranstaltninger. Det synes ikke hensigtsmæssigt at pålægge medlemsstaterne yderligere forpligtelser, idet det risikerer at skabe unødvendig modstand. Meddelelse af oplysninger skal forstås som en mindre kompliceret måde at rapportere på, hvilket allerede var fastsat i det oprindelige stk. 2, der også er blevet ændret.

Ændringsforslag 42

Artikel 16, stk. 4

4. Kommissionen udarbejder en sammenfattende rapport om gennemførelsen af direktivet, når den har modtaget medlemsstaternes rapporter. Rapporten stiles til Europa-Parlamentet og Rådet.

4. Kommissionen udarbejder en sammenfattende rapport om gennemførelsen af direktivet, når den har modtaget medlemsstaternes meddelelser. Rapporten stiles til Europa-Parlamentet og Rådet.

Begrundelse

Forslaget til direktiv medfører en større arbejdsbyrde for administrationerne, navnlig hvad angår kontrol med de opnåede resultater og vurdering af de trufne foranstaltninger. Det synes ikke hensigtsmæssigt at pålægge medlemsstaterne yderligere forpligtelser, idet det risikerer at skabe unødvendig modstand. Meddelelse af oplysninger skal forstås som en mindre kompliceret måde at rapportere på, hvilket allerede var fastsat i det oprindelige stk. 2, der også er blevet ændret.

Ændringsforslag 43

Bilag II, nr. 3, punkt 2

2) have eksamensbevis, anerkendt af den kompetente myndighed, som skibsingeniør, maskiningeniør eller ingeniør med speciale inden for søfartsområdet og have arbejdet som sådan i mindst fem år, eller

2) have eksamensbevis, anerkendt af den kompetente myndighed, som skibsingeniør, maskiningeniør eller ingeniør med speciale inden for søfartsområdet og have arbejdet som sådan i mindst tre år, eller i et år at have arbejdet som sådan og have to års erfaring som skibsinspektør i flagstaten hos en medlemsstats kompetente myndighed.

Ændringsforslag 44

Bilag II, nr. 4

4. Skibsinspektører med de kvalifikationer, der er nævnt i punkt 3 (1), skal have arbejdet til søs i mindst fem år som henholdsvis skibsofficer eller maskinmester.

udgår

Ændringsforslag 45

Bilag II, nr. 8

8. Skibsinspektører må ikke have nogen kommerciel interesse i det skib, der synes, og må heller ikke være ansat i eller udføre arbejde for ikke-statslige organisationer, som foretager myndighedssyn eller klassesyn eller udsteder certifikater for skibe.

8. Skibsinspektører må ikke have nogen form for kommerciel, personlig eller familiemæssig interesse i det skib, der synes, i dets besætning, skibsagent, reder eller befragter eller nogen ikke-statslige organisationer, som foretager myndighedssyn eller klassesyn eller udsteder certifikater for skibe.

Ændringsforslag 46

Bilag II, nr. 9

9. Skibsinspektører, der ikke opfylder ovennævnte kriterier, kan alligevel godkendes, hvis de var ansat af den kompetente myndighed for lovbestemt syn og havnestatskontrolinspektioner på det tidspunkt, hvor dette direktiv blev vedtaget.

9. Skibsinspektører, der ikke opfylder ovennævnte kriterier, kan alligevel godkendes, hvis de var ansat af den kompetente myndighed for lovbestemt syn og havnestatskontrolinspektioner på det tidspunkt, hvor dette direktiv blev vedtaget, og hvis havnestaten er part i Paris-aftalememorandummet om havnestatskontrol.

Begrundelse

Der bør henvises til Paris-aftalememorandummet om havnestatskontrol for at sikre et højt og ensartet niveau for krav til inspektørerne.

Ændringsforslag 47

Bilag III, afsnit 1, punkt 1

1. Når den kompetente myndighed i en medlemsstat (i det følgende benævnt flagstat) bliver underrettet om, at et skib, der fører dens flag, tilbageholdes af en havnestat, bør den påse, at der træffes sådanne korrigerende foranstaltninger, at skibet bringes i overensstemmelse med gældende regler og internationale konventioner. Sådanne foranstaltninger bør omfatte følgende:

1. Når den kompetente myndighed i en medlemsstat (i det følgende benævnt flagstat) bliver underrettet om, at et skib, der fører dens flag, tilbageholdes af en anden havnestat, bør den påse, at der træffes sådanne korrigerende foranstaltninger, at skibet bringes i overensstemmelse med gældende regler og internationale konventioner. Nedenstående foranstaltninger anses for hensigtsmæssige; listen er dog ikke til hinder for, at der kan træffes foranstaltninger med lignende virkning eller supplerende foranstaltninger, hvis de er i overensstemmelse med formålet med og bestemmelserne i dette direktiv.

Begrundelse

Ændringsforslaget sigter mod at supplere og præcisere hensigten med bestemmelsen.

Ændringsforslag 48

Bilag III, nr. 2, punkt 3

3. I tilfælde af alvorligere fejl og mangler, især strukturelle fejl og mangler og andre fejl og mangler, som er omfattet af certifikater, som en anerkendt organisation har udstedt på flagstatens vegne, bør flagstaten kræve, at en medlemsstat udfører en inspektion, eller udpege en skibsinspektør fra den anerkendte organisation til at udføre inspektionen på dens vegne. I første omgang bør inspektionen være koncentreret om de områder, hvor havnestaten har påpeget fejl og mangler. Hvis skibsinspektøren fra flagstaten eller den anerkendte organisation skønner det nødvendigt, kan inspektionen udvides til et fuldstændigt nyt syn af de områder, der er omfattet af de pågældende myndighedscertifikater.

3. I tilfælde af alvorligere fejl og mangler, især strukturelle fejl og mangler og andre fejl og mangler, som er omfattet af certifikater, som en anerkendt organisation eller en flagstat har udstedt, bør flagstaten kræve, at en medlemsstat udfører en inspektion, eller udpege en skibsinspektør fra den anerkendte organisation til at udføre en særlig supplerende inspektion på dens vegne. I første omgang bør inspektionen være koncentreret om de områder, hvor havnestaten har påpeget fejl og mangler. Hvis skibsinspektøren fra flagstaten eller den anerkendte organisation skønner det nødvendigt, kan inspektionen udvides til et fuldstændigt nyt syn af de områder, der er omfattet af de pågældende myndighedscertifikater.

Ændringsforslag 49

Bilag III, afsnit 3, punkt 5

5. Under alle omstændigheder bør flagstaten overveje, hvilke retlige skridt, herunder bøder, den kan benytte over for rederiet. Hvis et skib til stadighed ikke er i overensstemmelse med kravene i de gældende regler og internationale konventioner, bør flagstaten overveje, hvilke yderligere sanktioner der kan være nødvendige, herunder at slette skibet af dens register.

5. Under alle omstændigheder bør flagstaten overveje, hvilke retlige skridt, herunder bøder, den kan benytte over for rederiet. Sanktionerne bør være tilstrækkeligt strenge til at hindre overtrædelser af fællesskabsbestemmelserne og de internationale bestemmelser. Hvis et skib til stadighed ikke er i overensstemmelse med kravene i de gældende fællesskabsbestemmelser og internationale konventioner, bør flagstaten overveje, hvilke yderligere sanktioner der kan være nødvendige, herunder at slette skibet af dens register.

Begrundelse

Ændringsforslaget sigter mod at supplere og præcisere hensigten med bestemmelsen.

Ændringsforslag 50

Bilag III, afsnit 3, punkt 6

6. Når alle korrigerende foranstaltninger, der skal bringe skibet i overensstemmelse med gældende regler og internationale konventioner, er gennemført, bør flagstaten sende en rapport til IMO, jf. Solas 74, som ændret, kapitel I, regel 19(d), og punkt 5.2 i IMO-resolution A.787 (19) som ændret.

6. Når alle korrigerende foranstaltninger, der skal bringe skibet i overensstemmelse med de internationale konventioner og fællesskabsbestemmelserne, er gennemført, bør flagstaten sende en rapport til IMO og til Kommissionen, der er udarbejdet i overensstemmelse med Solas 74, som ændret, kapitel I, regel 19(d), og punkt 5.2 i IMO-resolution A.787 (19) som ændret, indeholdende yderligere oplysninger til Kommissionen om bestemmelser, der vedrører Fællesskabet.

Ændringsforslag 51

Bilag III, nr. 4, punkt 2

2. Det yderligere syn bør desuden mindst omfatte de relevante punkter ved udvidet inspektion, som er anført i [bilag V, del C, i Rådets direktiv 95/21/EF eller bilag VIII, del C, i direktiv …/…/EF (om havnestatskontrol)]. Flagstatsinspektører bør ikke afstå fra, hvis det skønnes nødvendigt, også at foretage funktionsprøvning af udstyr såsom overlevelsesfartøjer og deres udsætningsanordninger, hoved- og hjælpemaskineri, lugedæksler, elektrisk hovedforsyning og lænsesystemer.

2. Det yderligere syn bør desuden mindst omfatte de relevante punkter ved udvidet inspektion, som er anført i [bilag V, i Rådets direktiv 95/21/EF eller bilag VIII, del C, i direktiv …/…/EF (om havnestatskontrol)]. Flagstatsinspektører bør ikke afstå fra, hvis det skønnes nødvendigt, også at foretage funktionsprøvning af udstyr såsom overlevelsesfartøjer og deres udsætningsanordninger, hoved- og hjælpemaskineri, lugedæksler, elektrisk hovedforsyning og lænsesystemer.

  • [1]  EUT C 70 af 22.3.2006, s. 6.
  • [2] 
  • [3] 

BEGRUNDELSE

1. Indledning

EU har allerede vedtaget regler vedrørende de såkaldte Erika I og II-pakker med henblik på at forbedre sikkerheden (security & safety) til søs. Blandt andet er kontrollen med skibe i havnene blevet skærpet, det er blevet forbudt at anvende enkeltskrogede tankskibe til transport af olie, og der er blevet oprettet et European Maritime Safety Agency (EMSA). Parlamentet har deltaget i debatten, og der er blevet oprettet et midlertidigt udvalg om øget sikkerhed til søs (det såkaldte ”Mare”-udvalg), der fra november 2003 til april 2004 har arrangeret et antal møder og høringer med politisk ansvarlige og eksperter (jf. beslutning A5-0257/2004).

Europa-Parlamentets initiativ udmøntede sig i april 2004 i en beslutning om øget sikkerhed til søs. Denne beslutning tager Mare-udvalgets resultater op, foregriber forslagene i den såkaldte Erika III-pakke og giver udtryk for, at Parlamentet er tilhænger af kompetence på EU-plan, en global hav- og sikkerhedspolitik, styrkelse af det internationale auditsystem (helst obligatorisk), forbedring af søfartsmyndighedernes præstationer og fremme af registrering under fællesskabsflag (jf. beslutning P5_TA(2004)0350).

2. Sammenfatning af forslaget

2.1. Forslag til direktiv om flagstater

Kommissionen vedtog i november 2005 en ny række lovgivningsforslag (den såkaldte Erika III-pakke), herunder et forslag til direktiv om flagstaternes ansvarsområder med henblik på at forpligte medlemsstaterne til at garantere, at de internationale bestemmelser vedrørende skibe, der opføres i de nationale registre, overholdes. Kommissionen har til hensigt: a) at indarbejde del 1 og 2 af den såkaldte flagstatskode, eller de nødvendige foranstaltninger for gennemførelsen af de obligatoriske IMO-instrumenter i fællesskabsretten, b) at fastsætte mindstekrav til inspektørernes kvalifikationer (samt krav, hvad angår uddannelse og løbende opdatering af deres kundskaber) og retningslinjer for inspektionerne (ved tilbageholdelse af et nationalt fartøj i en udenlandsk havn) og c) at sikre, at medlemsstaternes søfartsmyndigheder overholder de kvalitative kriterier i ISO 9001/2000.

2.2. Den lovgivningsmæssige ramme

Pligten til at overholde bestemmelserne i de internationale konventioner om sikkerhed til søs er allerede omhandlet i artikel 3 i direktiv 94/57/EØF (konsolideret tekst), der medfører, at medlemsstaterne skal gennemføre IMO’s resolution A.847(20) om retningslinjer for flagstaternes opfyldelse af deres forpligtelser. Denne resolution er blevet ophævet og erstattet af resolution A.973(24) om den såkaldte kode for gennemførelse af de obligatoriske instrumenter. Kommissionen sigter mod at indarbejde bestemmelserne i IMO-koden, der fremgår af bilag I, og som var gældende, da forslaget blev fremlagt (fællesskabslovgivningen kan ikke ændre konventionens bestemmelser).

2.3. Kommissionens hensigt

På kort sigt sigter Kommissionen mod at afhjælpe de svagheder, der er konstateret i IMO-bestemmelserne, idet de ikke er bindende, og idet manglende gennemførelse ikke kan sanktioneres på internationalt plan. Desuden har parterne en vis frihed, hvad angår fortolkningen af IMO-bestemmelserne. Disse svagheder kan afhjælpes gennem komitologimekanismer. På mellemlang og lang sigt er det Kommissionens hensigt, at omdanne medlemsstaternes flåde til en flåde af høj kvalitet og gøre medlemsstaternes flag mere attraktivt. Tredjelande, der garanterer et system af sammenlignelig kvalitet har muligheden for at indgå aftaler med EU’s medlemsstater, og dette kan føre til en generel forbedring af overholdelsen af de traditionelle instrumenter.

2.4. Medlemsstaternes holdning

Nogle medlemsstater mener principielt ikke, at Det Europæiske Fællesskab har kompetence på dette område, og mange medlemsstater mener ikke, at man overholder nærhedsprincippet (hvad angår de nationale systemers effektivitet) og proportionalitetsprincippet (dvs. at de foreslåede instrumenter går for vidt). I realiteten er der mange medlemsstater, der mener, at overholdelsen af flagstatsbestemmelserne vil medføre højere omkostninger både direkte (kvalificerede inspektører, etablering af administrative systemer, kvalificerede og kvalificeret auditpersonale) og indirekte (nogle stater uddelegerer kontrol og certificering til klassifikationsselskaber) med risiko for ”dobbeltgængere” i fællesskabspraksissen og de internationale forpligtelser.

3. Ordførerens holdning

3.1. Drøftede emner

Visse medlemsstaters manglende overholdelse af de internationale instrumenter skaber problemer: a) en økonomisk forvridning, idet nogle stater fører streng kontrol med de skibe, der registreres, mens andre lande gør det mindre omhyggeligt - en forskel, der påvirker skibenes omkostninger og de administrative omkostninger; b) en social forvridning, idet den manglende overholdelse af de internationale forpligtelser kan medføre påmønstring af besætninger, der er mindre kvalificerede og derfor billigere, og dermed en væsentlig social dumping, der betyder tab af arbejdspladser for kvalificeret personel; og c) en indvirkning på miljøbeskyttelsen, eftersom sejlads med skibe, der ikke overholder de internationale konventioner og har underkvalificerede besætninger, øger risikoen for tab af menneskeliv til søs og skader på økosystemet.

3.2. Kompetenceproblemer

De påståede begrænsninger i EU’s lovgivningsmæssige kompetence synes juridisk ubegrundede og politisk set uhensigtsmæssige. På den ene side er der på søfartsområdet ikke kun fastsat en abstrakt kompetence i EF-traktaten, men også en enekompetence efter udøvelsen af de lovgivningsmæssige beføjelser (artikel 80, stk. 2 i EF-traktaten). På den anden side synes det i betragtning af den igangværende globalisering på transportområdet uhensigtsmæssigt at lade et nationalt præg være fremherskende på søfartsområdet, idet det forhindrer de europæiske lovgivere i at samordne udviklingen og forbedre sikkerheden til søs. Endvidere har EU som tidligere nævnt allerede indført bestemmelser på området med udtrykkelig henvisning til de internationale bestemmelser.

Hvad angår nærheds- og proportionalitetsprincippet (artikel 5, stk. 2 og 3 i EF-traktaten), synes det indlysende, a) at beskyttelsen af havmiljøet i betragtning af de gentagne ulykker til søs i EU (Erika, Prestige, Andinet, Estonia, Brear, Herald, Torey Canyon) ikke kan anses for hensigtsmæssig og effektiv på nationalt plan, og b) at en reel forbedring af anvendelsen af IMO-konventionerne kan opnås gennem en ”fællesskabsovertagelse” af de internationale bestemmelser, eftersom manglende overholdelse af konventionerne ikke kan sanktioneres. I stedet for at diskutere, "om", er det hensigtsmæssigt at diskutere, ”hvordan” der kan findes en afbalanceret måde at forvalte overgangen fra den traditionelle dimension til en fællesskabsdimension på uden at skabe mere bureaukrati.

3.3. Unødvendigt bureaukrati

Det er nødvendigt at præcisere, a) at det ikke er medlemsstaterne, der skal bevise, at reglerne er blevet overholdt, men Kommissionen, der skal bevise, at reglerne er blevet overtrådt (confiance), og b) at medlemsstaterne kan overholde Fællesskabets krav med de traditionelle instrumenter, der allerede anvendes til gennemførelse af de internationale bestemmelser (audit). Forslaget til direktivet medfører en sidestilling af IMO’s og EF’s kontrolprocedurer, hvilket synes at forenkle ”fællesskabsovertagelsen” af konventionerne, men det medfører også en ”videreformidling af oplysninger” og en ”vurdering af resultaterne”, der synes at pålægge de nationale administrationer flere bureaukratiske forpligtelser. Det er derfor nødvendigt at komplettere og forenkle procedurerne og kontroldokumenterne mest muligt.

3.4. Behov for fleksibilitet

Hvad angår harmoniseringseffekten af komitologimekanismerne, skal det understreges, at det er nødvendigt at administrationerne som fastsat i IMO-bestemmelserne kan foretage skøn, således at håndhævelsen af kravene til flagstater kan tilpasses efter de nationale forhold, som er forskellige, både hvad angår skibenes kvalitet og kvantitet. En ”fællesskabsfortolkning” vil være til større gavn, hvis den afhænger af en anmodning fra de berørte parter (administrationerne og/eller erhvervsdrivende) og omstændighederne i de enkelte sager (uden generalisering). Det bør dog ikke glemmes, at det ansvarlige udvalg (COSS) udelukkende består af repræsentanter fra medlemsstaterne, og at Kommissionen blot leder udvalget.

3.5. Vurdering af omkostningerne

Ifølge den konsekvensvurdering, som Kommissionen har foretaget, vil styrkelsen af flagstaternes kontrol fremme stordriftsfordele, hvad angår havnestaternes procedurer. Dette vil være til gavn for de skibe, der er indskrevet i et register i en medlemsstat, idet der vil være mere kontrol i registreringsfasen, men mindre tilsyn i (havnefasen). Ligeledes vil forbedringen af administrationerne, der bliver tvunget til at overholde ISO-standarderne i overensstemmelse med de internationale konventioner om sikkerhed for menneskeliv på søen (SOLAS) og om forebyggelse af forurening fra skibe (MARPOL), i første omgang medføre højere omkostninger, men forbedringen vil også betyde øget effektivitet på længere sigt.

PROCEDURE

Titel

Opfyldelse af kravene til flagstater

Referencer

KOM(2005)0586 - C6-0062/2006 - 2005/0236(COD)

Korresponderende udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

TRAN

14.3.2006

Rådgivende udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

ENVI

14.3.2006

 

 

 

Ingen udtalelse

       Dato for afgørelse

ENVI

21.3.2006

 

 

 

Ordfører

       Dato for valg

Marta Vincenzi

6.4.2006

 

 

Behandling i udvalg

19.4.2006

13.9.2006

23.1.2007

27.2.2007

Dato for vedtagelse

27.2.2007

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

46

0

1

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Gabriele Albertini, Inés Ayala Sender, Etelka Barsi-Pataky, Jean-Louis Bourlanges, Paolo Costa, Michael Cramer, Luis de Grandes Pascual, Arūnas Degutis, Christine De Veyrac, Petr Duchoň, Saïd El Khadraoui, Robert Evans, Emanuel Jardim Fernandes, Mathieu Grosch, Georg Jarzembowski, Stanisław Jałowiecki, Timothy Kirkhope, Dieter-Lebrecht Koch, Jaromír Kohlíček, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Sepp Kusstatscher, Jörg Leichtfried, Eva Lichtenberger, Erik Meijer, Seán Ó Neachtain, Willi Piecyk, Luís Queiró, Luca Romagnoli, Gilles Savary, Brian Simpson, Renate Sommer, Dirk Sterckx, Ulrich Stockmann, Silvia-Adriana Ţicău, Georgios Toussas, Yannick Vaugrenard, Marta Vincenzi, Lars Wohlin, Corien Wortmann-Kool, Roberts Zīle

Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere

Zsolt László Becsey, Johannes Blokland, Philip Bradbourn, Roland Gewalt, Jeanine Hennis-Plasschaert, Anne E. Jensen, Rosa Miguélez Ramos

Dato for indgivelse

6.3.2007                                          A6-0058/2007