Menettely : 2005/0236(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A6-0058/2007

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A6-0058/2007

Keskustelut :

PV 28/03/2007 - 20
CRE 28/03/2007 - 20

Äänestykset :

PV 29/03/2007 - 8.6
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P6_TA(2007)0093

MIETINTÖ     ***I
PDF 211kWORD 201k
6.3.2007
PE 376.552v02-00 A6-0058/2007

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi lippuvaltiota koskevien vaatimusten noudattamisesta

(KOM(2005)0586 – C6‑0062/2006 – 2005/0236(COD))

Liikenne- ja matkailuvaliokunta

Esittelijä: Marta Vincenzi

LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI
 PERUSTELUT
 ASIAN KÄSITTELY

LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi lippuvaltiota koskevien vaatimusten noudattamisesta

(KOM(2005)0586 – C6‑0062/2006 – 2005/0236(COD))

(Yhteispäätösmenettely: ensimmäinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

–   ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle (KOM(2005)0586)(1),

–   ottaa huomioon EY:n perustamissopimuksen 251 artiklan 2 kohdan ja 80 artiklan 2 kohdan, joiden mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen Euroopan parlamentille (C6‑0062/2006),

–   ottaa huomioon työjärjestyksen 51 artiklan,

–   ottaa huomioon liikenne- ja matkailuvaliokunnan mietinnön (A6‑0058/2007),

1.  hyväksyy komission ehdotuksen sellaisena kuin se on tarkistettuna;

2.  pyytää komissiota antamaan asian uudelleen Euroopan parlamentin käsiteltäväksi, jos se aikoo tehdä tähän ehdotukseen huomattavia muutoksia tai korvata sen toisella ehdotuksella;

3.  kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle.

Komission teksti  Parlamentin tarkistukset

Tarkistus 1

Johdanto-osan 1 kappale

(1) Yhteisön merenkulun ja aluksia käyttävien matkustajien turvallisuus sekä ympäristön suojelu olisi taattava kaikkina aikoina.

(1) Yhteisön merenkulun ja aluksia käyttävien matkustajien ja liikennettä harjoittavien toimijoiden turvallisuus sekä ympäristön suojelu olisi taattava kaikkina aikoina.

Perustelu

Meriturvallisuuden käsitettä sekä suojeltavien kohteiden piiriä on tarpeen selkiyttää ja laajentaa.

Tarkistus 2

Johdanto-osan 4 kappale

(4) On otettava huomioon Kansainvälisen työjärjestön (ILO) parhaillaan toteuttama mittava voimassa olevien merenkulkualan työnormeja koskevien oikeudellisten asiakirjojen konsolidointi yhdeksi asiakirjaksi. Konsolidointi tulee koskemaan myös lippuvaltioihin liittyviä velvollisuuksia, jotka olisi myöhemmässä vaiheessa sisällytettävä tähän direktiiviin.

(4) Kaikki unionin jäsenvaltioiden edustajat Kansainvälisessä työjärjestössä (ILO) ovat tukeneet ILOn merityötä koskevaa vuoden 2006 yleissopimusta, jolla koonnetaan voimassa olevia merenkulkualan työnormeja koskevat oikeudelliset asiakirjat yhdeksi asiakirjaksi. Yleissopimus koskee myös lippuvaltioihin liittyviä velvollisuuksia, jotka olisi heti sen tullessa voimaan sisällytettävä tähän direktiiviin.

Perustelu

Yleissopimus on jo hyväksytty, joten siihen on hyvä viitata selvemmin.

Tarkistus 3

Johdanto-osan 11 kappale

(11) IMO:n yleissopimuksissa annetaan lippuvaltioille oikeus vapauttaa aluksia IMO:n yleissopimuksissa vahvistettujen lippuvaltion perussääntöjen soveltamisesta sekä soveltaa vastaavia säännöksiä. Lisäksi yleissopimuksissa jätetään huomattava määrä vaatimuksia lippuvaltioiden hallintojen harkintavaltaan. Jos tämä mahdollisuus jätettäisiin kokonaisuudessaan kunkin lippuvaltion hallinnon yksinomaiseen harkintavaltaan, voitaisiin päätyä tilanteeseen, jossa saavutettu turvallisuuden taso olisi eri jäsenvaltioissa erilainen ja jossa eri lippuvaltioiden välinen kilpailu saattaisi vääristyä.

(11) IMO:n yleissopimuksissa annetaan lippuvaltioille oikeus vapauttaa aluksia IMO:n yleissopimuksissa vahvistettujen lippuvaltion perussääntöjen soveltamisesta sekä soveltaa vastaavia säännöksiä. Lisäksi yleissopimuksissa jätetään huomattava määrä vaatimuksia lippuvaltioiden hallintojen harkintavaltaan. Siitä huolimatta, että joidenkin toimenpiteiden toteuttamisessa on tarpeen säilyttää jonkinasteinen joustavuus, jos tämä mahdollisuus jätettäisiin kokonaisuudessaan kunkin lippuvaltion hallinnon yksinomaiseen harkintavaltaan, voitaisiin päätyä tilanteeseen, jossa saavutettu turvallisuuden taso olisi eri jäsenvaltioissa erilainen ja jossa eri lippuvaltioiden välinen kilpailu saattaisi vääristyä.

Perustelu

Tietty hallintojen harkintavalta, josta määrätään jo IMO:n säännöstössä, on tarpeellinen, jotta lippuvaltiota koskevien vaatimusten noudattaminen voidaan mukauttaa jäsenvaltioissa vallitseviin tilanteisiin, jotka ovat erilaisia, mitä tulee alusten laatuun ja määrään. Yhteisön tulkinnalla yleisiä sääntöjä koskevista poikkeuksista ei pyritä poistamaan järjestelmän joustavuutta, vaan sillä tähdätään laatu- ja turvallisuusstandardien pitämiseen korkeatasoisina ja yhdenmukaisina.

Tarkistus 4

Johdanto-osan 12 kappale

(12) Yhteisö on matkustaja-alusten turvallisuussäännöistä ja -määräyksistä 17 päivänä maaliskuuta 1998 annetun neuvoston direktiivin 98/18/EY 12 artiklassa sitoutunut yhtenäistämään kansainvälisillä reiteillä liikennöiviä matkustaja-aluksia koskevien teknisten turvallisuusmääräysten tulkintaa. Samaa toimintamallia olisi tarvittaessa sovellettava – rajoittamatta IMO:n suorittamaa tulkintojen yhtenäistämistä – samankaltaisiin määräyksiin, jotka liittyvät muihin IMO:n yleissopimusten soveltamisalaan kuuluviin alustyyppeihin.

(12) Yhteisö on matkustaja-alusten turvallisuussäännöistä ja -määräyksistä 17 päivänä maaliskuuta 1998 annetun neuvoston direktiivin 98/18/EY 12 artiklassa sitoutunut yhtenäistämään kansainvälisillä reiteillä liikennöiviä matkustaja-aluksia koskevien teknisten turvallisuusmääräysten tulkintaa. Samaa toimintamallia olisi tarvittaessa sovellettava tehden tapauskohtaisesti sopivan ratkaisun ja toimien asianosaisten osapuolten pyynnöstä – rajoittamatta IMO:n suorittamaa tulkintojen yhtenäistämistä – samankaltaisiin määräyksiin, jotka liittyvät muihin IMO:n yleissopimusten soveltamisalaan kuuluviin alustyyppeihin.

Perustelu

Tietty hallintojen harkintavalta, josta määrätään jo IMO:n säännöstössä, on tarpeellinen, jotta lippuvaltiota koskevien vaatimusten noudattaminen voidaan mukauttaa jäsenvaltioissa vallitseviin tilanteisiin, jotka ovat erilaisia, mitä tulee alusten laatuun ja määrään. Yhteisön tulkinnalla yleisiä sääntöjä koskevista poikkeuksista ei pyritä poistamaan järjestelmän joustavuutta, vaan se tehdään tapauskohtaisesti ja osapuolten pyynnöstä (viranomaiset ja toimijat).

Tarkistus 5

Johdanto-osan 28 kappale

(28) Komission olisi edistettävä lippuvaltioiden väliseen synergiaan tähtäävän lippuvaltioiden yhteisymmärryspöytäkirjan tekemistä.

(28) Komission olisi IMO:n päätöslauselmien A.973(24) ja A.974(24) ehtojen mukaisesti edistettävä lippuvaltioiden väliseen synergiaan tähtäävän lippuvaltioiden yhteisymmärryspöytäkirjan tekemistä ja sen olisi tarjottava kannustimia alusten rekisteröimiseen jäsenvaltioiden rekistereihin. Jos kolmansille maille, jotka takaavat asianmukaisen laatu- ja valvontajärjestelmän, suotaisiin mahdollisuus tehdä Euroopan yhteisön kanssa sopimuksia, jotta ne voisivat hyötyä yhteisön standardien arvostuksesta ja saada hallinnon tasolla helpotuksia, tämä voi johtaa maailmanlaajuisen kilpailun ilmapiirin vallitessa kansallisten rekisterien ja merenkulkuviranomaisten välillä IMO:n perinteisten välineiden noudattamisen yleiseen kohenemiseen sekä kansainvälisen polkumyynnin vähenemiseen.

Perustelu

Yhteisön lippujen houkuttelevuus sekä sellaisten kolmansien maiden mahdollisuus, jotka takaavat IMO:n määräysten mukaisen laatujärjestelmän, tehdä Euroopan unionin kanssa sopimuksia, jotta ne voivat hyötyä rekisterien kaupallisesta arvovallasta sekä käytännön eduista tarkastuksissa, johtavat perinteisten välineiden noudattamisen yleiseen kohenemiseen sekä kansainvälisen polkumyynnin vähenemiseen (alhaiset vaatimukset, heikko valvonta, halvat kustannukset).

Tarkistus 6

1 artiklan 1 kohdan a alakohta

a) varmistaa, että jäsenvaltiot täyttävät tosiasiallisesti ja yhdenmukaisesti velvollisuutensa lippuvaltioina IMO:n yleissopimusten mukaisesti;

a) varmistaa, että jäsenvaltiot täyttävät tosiasiallisesti ja yhdenmukaisesti velvollisuutensa lippuvaltioina IMO:n yleissopimusten ja ILOn asiaa koskevien oikeudellisten asiakirjojen mukaisesti;

Perustelu

Kansainvälisten työoloja koskevien normien noudattaminen on lisätakuu meriturvallisuudelle, ja eräät lippuvaltioiden velvoitteet johtuvat ILOn yleissopimuksista.

Tarkistus 7

1 artiklan 1 kohdan b alakohta

b) parantaa turvallisuutta ja ehkäistä kansainvälisessä liikenteessä käytettävien, jonkin jäsenvaltion lipun alla purjehtivien alusten aiheuttamaa meren pilaantumista;

b) parantaa turvallisuutta ja ehkäistä jonkin jäsenvaltion lipun alla purjehtivien alusten aiheuttamaa meren pilaantumista;

Perustelu

2 artiklan 1 kohdan d alakohdassa on jo määritelty mitä termillä alus tarkoitetaan tässä direktiivissä.

Tarkistus 8

2 artiklan 1 kohdan a alakohdan vi a alakohta (uusi)

 

vi a) puutavaraa sisältävien kansilastien turvallisia kuljetuskäytäntöjä koskeva säännöstö;

Perustelu

Puutavaraa sisältävien kansilastien turvallisia kuljetuskäytäntöjä koskeva säännöstö pitäisi sisällyttää kolmannen meriturvallisuuspaketin kaikkiin direktiiveihin seuraavista syistä: a) puutavarakansilasti siirtyy helposti huonon sään vallitessa purjehdittaessa; b) puutavarasta koostuvaan kansilastiin kertyy korkeilla leveysasteilla helposti jäätä talvisaikaan.

Tarkistus 9

2 artiklan 1 kohdan a alakohdan vi b alakohta (uusi)

 

vi b) kuivien irtolastien turvallisia kuljetuskäytäntöjä koskeva säännöstö;

Perustelu

Kuivien irtolastien turvallisia kuljetuskäytäntöjä koskeva säännöstö pitäisi myös sisällyttää, koska irtolastialusten on todettu kuuluvan kaikkein vaarallisimpien alusten joukkoon. Aluksen turvallisuuden kannalta on tärkeää, että kuivaa irtolastia käsitellään — myös sen lastaus- ja tasoitusvaiheen aikana — huolellisesti ja asianmukaisesti ja että aluksen lastitilojen aukot täytetään ja painolastia vähennetään, jotta alusta ei rasitettaisi tarpeettomasti.

Tarkistus 10

2 artiklan 1 kohdan f alakohta

f) ’pätevällä lippuvaltion katsastajalla’ julkisen sektorin työntekijää tai muuta henkilöä, jonka jäsenvaltion toimivaltainen viranomainen on asianmukaisesti valtuuttanut suorittamaan todistuskirjoihin liittyviä katsastuksia ja tarkastuksia ja joka täyttää liitteessä II yksilöidyt pätevyyttä ja riippumattomuutta koskevat vaatimukset;

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen versioon.)

Perustelu

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen versioon.)

Tarkistus 11

3 artiklan 4 kohta

4. Jäsenvaltioiden on kansainvälisessä alusliikenteessä sovellettava kaikilta osin IMO:n yleissopimuksissa vahvistettuja lippuvaltioihin liittyviä pakollisia määräyksiä näiden yleissopimusten ehtojen mukaisesti ja niissä tarkoitettujen alusten osalta ja otettava huomioon tämän direktiivin liitteessä I oleva lippuvaltioita koskeva säännöstö (FSC säännöstö).

4. Jäsenvaltioiden on varsinkin kansainvälisessä alusliikenteessä sovellettava kaikilta osin IMO:n yleissopimuksissa vahvistettuja lippuvaltioihin liittyviä pakollisia määräyksiä näiden yleissopimusten ehtojen mukaisesti ja niissä tarkoitettujen alusten osalta ja otettava huomioon tämän direktiivin liitteessä I oleva lippuvaltioita koskeva säännöstö (FSC-säännöstö).

Perustelu

Tarkistuksella pyritään ainoastaan korostamaan tekstin johdonmukaisuutta.

Tarkistus 12

3 artiklan 6 kohta

6. Jäljempänä 18 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua menettelyä noudattaen voidaan toteuttaa toimenpiteitä:

6. Jäljempänä 18 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua menettelyä noudattaen joko komission aloitteesta tai yhden tai useamman viranomaisen tai asianomaisen liikenteenharjoittajan pyynnöstä voidaan toteuttaa toimenpiteitä:

a) yhdenmukaisten menettelyjen kehittämiseksi IMO:n yleissopimusten mukaisesti sovellettavia vapautuksia ja vastaavuuksia varten;

a) yhdenmukaisten menettelyjen kehittämiseksi IMO:n yleissopimusten mukaisesti sovellettavia vapautuksia ja vastaavuuksia varten;

b) tulkintojen yhtenäistämiseksi sellaisissa kysymyksissä, jotka on IMO:n yleissopimuksissa jätetty hallintojen harkintavaltaan;

b) tulkintojen yhtenäistämiseksi sellaisissa kysymyksissä, jotka on IMO:n yleissopimuksissa jätetty hallintojen harkintavaltaan;

c) yleissopimusten määräyksiä koskevien yhtenäisten tulkintojen soveltamiseksi.

c) yleissopimusten määräyksiä koskevien tulkintojen ja soveltamisen yhtenäistämiseksi.

Tarkistus 13

4 artiklan 1 kohdan a alakohta

a) niillä on voitava varmistaa IMO:n yleissopimusten vaatimusten noudattaminen;

a) niillä on voitava varmistaa IMO:n yleissopimusten vaatimusten ja erityisten yleissopimusten, lippuvaltioita koskevan säännöstön sekä asianmukaisten ILO:n välineiden noudattaminen;

Tarkistus 14

4 artiklan 1 kohdan b alakohta

b) niiden avulla on voitava huolehtia onnettomuuksien tutkinnan suorittamisesta sekä sellaisten tapausten asianmukaisesta ja ripeästä hoitamisesta, joissa aluksissa havaitaan puutteita;

b) niiden avulla on voitava huolehtia kaikkien niiden lipun alla purjehtivien alusten onnettomuuksien tutkinnan suorittamisesta sekä havaittavien puutteiden korjaamisesta asianmukaisesti ja ripeästi;

Tarkistus 15

4 artiklan 1 kohdan c alakohta

c) niiden avulla on voitava huolehtia asianomaisiin IMO:n yleissopimuksiin sisältyviä vaatimuksia koskevien ohjeiden laatimisesta, dokumentoinnista ja antamisesta hallintoa tyydyttävällä tavalla;

c) niiden avulla on voitava huolehtia asianomaisiin IMO:n yleissopimuksiin sisältyviä vaatimuksia koskevien ohjeiden laatimisesta, dokumentoinnista ja antamisesta sopimuspuolina olevia valtioita tyydyttävällä tavalla;

Tarkistus 16

4 artiklan 1 kohdan d alakohta

d) niihin on sisällyttävä asianmukainen määrä pätevää henkilöstöä IMO:n yleissopimusten täytäntöön panemiseksi annetun kansallisen lainsäädännön täytäntöönpanoa ja täytäntöönpanon valvontaa varten; tähän sisältyy myös tutkintaa ja katsastuksia tekevä henkilöstö;

d) niihin on sisällyttävä asianmukainen määrä pätevää henkilöstöä IMO:n yleissopimusten täytäntöön panemiseksi annetun kansallisen lainsäädännön täytäntöönpanoa ja täytäntöönpanon valvontaa varten; tähän sisältyy myös tutkintaa, auditointia ja katsastuksia tekevät lippuvaltion valtuuttamat pätevät katsastajat;

Perustelu

Ks. 2 artiklan 1 kohtaan tehty tarkistus.

Tarkistus 17

4 artiklan 2 kohta

2. Kunkin jäsenvaltion on huolehdittava lippuvaltion katsastajien ja tutkijoiden koulutuksesta sekä näiden toiminnan valvonnasta.

2. Kunkin jäsenvaltion on huolehdittava lippuvaltion ja rannikkovaltion katsastajien ja tutkijoiden koulutuksesta sekä valvonnasta onnettomuustilanteissa tai, kun on havaittu puutteita, sekä hyväksyttyjen laitosten toiminnan valvonnasta, jos ne luovuttavat päätösvaltaansa niissä 7 artiklan säännösten mukaisesti.

Perustelu

On hyvä selventää merkitystä ja keventää säädöksen tekstiä.

Tarkistus 18

4 artiklan 3 kohta

3. Kunkin jäsenvaltion on luotava aluskantansa kokoa ja tyyppiä vastaavat valmiudet suunnittelukatselmuksia ja teknistä päätöksentekoa varten ja ylläpidettävä tällaisia valmiuksia.

3. Kunkin jäsenvaltion on luotava aluskantansa kokoa ja tyyppiä vastaavat valmiudet alusten rakentamista ja varustamista koskevien suunnitelmien katselmuksia, hyväksyntää, valtuutusta ja teknistä päätöksentekoa varten ja ylläpidettävä tällaisia valmiuksia.

Tarkistus 19

5 artiklan 2 kohta

2. Kun alus rekisteröidään ensimmäisen kerran jäsenvaltion rekisteriin, asianomaisen jäsenvaltion on pyrittävä varmistamaan, että kyseinen alus on sovellettavien kansainvälisten sääntöjen ja määräysten mukainen. Jäsenvaltion on tarvittaessa oltava yhteydessä aiempaan lippuvaltioon.

2. Edellytyksenä aluksen rekisteröinnille ensimmäisen kerran jäsenvaltion rekisteriin asianomaisen jäsenvaltion on varmistettava, että kyseinen alus on sovellettavien kansainvälisten sääntöjen ja määräysten mukainen ja että sillä on tarvittavat asiakirjat tämän todistamiseksi. Tarpeen vaatiessa ja joka tapauksessa silloin, jos alus ei ole uusi, jäsenvaltion on oltava yhteydessä aiempaan lippuvaltioon ja pyydettävä sitä toimittamaan tarvittavat asiakirjat ja tiedot.

Perustelu

On tarpeen vahvistaa lippuvaltion velvoitetta ja vaatia rekisteröitävän aluksen kelvollisuuden todistamista.

Tarkistus 20

5 artiklan 2 a kohta (uusi)

 

2a. Jos jokin jäsenvaltio esittää pyynnön toiselle jäsenvaltiolle, aiempi lippuvaltio on velvollinen toimittamaan kyseiset asiakirjat ja tiedot lasti- ja matkustaja-alusten siirtämisestä yhteisössä rekistereiden välillä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 789/2004 mukaisesti.

 

___________

1 EUVL L 138, 30.4.2004, s. 19.

Tarkistus 21

6 artiklan 1 kohdan c alakohta

c) huolehdittava siitä, että b alakohdassa tarkoitettujen määräaikaistarkastusten yhteydessä katsastaja varmistaa aluksella työskentelevien merenkulkijoiden tuntevan omat tehtävänsä sekä aluksen järjestelyt, laitteet, varusteet ja menettelyt;

c) huolehdittava siitä, että b alakohdassa tarkoitettujen määräaikaistarkastusten yhteydessä katsastaja varmistaa tarkoituksenmukaisin keinoin ja tarvittavin välinein aluksella työskentelevien merenkulkijoiden tuntevan omat tehtävänsä sekä aluksen järjestelyt, laitteet, varusteet ja menettelyt;

Perustelu

On tarpeen selventää sitä seikkaa, että katsastajalla on oltava tarvittava joustovara, mitä tulee tapoihin ja välineisiin, joiden avulla hän suorittaa tehtävänsä.

Tarkistus 22

6 artiklan 1 kohdan d alakohta

d) varmistettava, että laivaväki kokonaisuudessaan kykenee tosiasiallisesti koordinoimaan toimintansa hätätilanteessa sekä suorittaessaan toimia, jotka ovat olennaisen tärkeitä turvallisuuden kannalta tai ympäristön pilaantumisen ehkäisemiseksi tai lieventämiseksi;

d) varmistettava, että laivaväki kokonaisuudessaan on pätevää ja että heillä on tarvittavat välineet, jotta he voivat tosiasiallisesti koordinoida toimintansa hätätilanteessa sekä suorittaessaan toimia, jotka ovat olennaisen tärkeitä turvallisuuden kannalta tai ympäristön pilaantumisen ehkäisemiseksi tai lieventämiseksi;

Tarkistus 23

6 artiklan 2 kohta

2. Jäsenvaltioiden on laadittava ja otettava käyttöön asianmukainen valvonta- ja seurantaohjelma, jonka avulla voidaan reagoida nopeasti satama- tai rannikkovaltioiden ilmoittamiin alusten puutteisiin ja väitettyihin ympäristön pilaantumista aiheuttaviin tapahtumiin.

2. Alusliikennettä koskevan yhteisön seuranta- ja tietojärjestelmän perustamisesta 27 päivänä kesäkuuta 2002 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2002/59/EY1 mukaisesti jäsenvaltioiden on laadittava ja otettava käyttöön niiden lipun alla purjehtivia aluksia koskeva asianmukainen valvonta- ja seurantaohjelma, jotta ne pystyisivät reagoimaan nopeasti ja perusteellisesti, myös yhteisön SafeSeaNet-tietojenvaihto-ohjelmaa hyödyntämällä satama- tai rannikkovaltioiden tekemiin tiedusteluihin ja selvityspyyntöihin, kun on kyse onnettomuudesta tai aluksessa havaituista puutteista.

 

__________

1EYVL L 208, 5.8.2002, s. 10.

Perustelu

Jäsenvaltioille on hyvä antaa toimintakykyä ja vastuuta tietojenvaihdossa onnettomuustilanteiden ja aluksilla havaittujen puutteiden ratkaisemisessa: säädöksellä vaaditaan tätä ja siinä yhdistetään jo voimassa olevia säännöksiä.

Tarkistus 24

7 artiklan 1 kohdan 1 alakohta

1. Jäsenvaltioiden, jotka ovat antaneet lippunsa alla purjehtivien alusten todistuskirjojen antamisen hyväksyttyjen laitosten tehtäväksi, on luotava aluskantansa kokoa ja tyyppiä vastaavat valmiudet seurata ja valvoa jatkuvasti niiden puolesta toimivien hyväksyttyjen laitosten suorittamaa katsastus- ja todistuskirjojen antamista ja pidettävä yllä tällaisia valmiuksia, sanotun kuitenkaan rajoittamatta [direktiivin 94/57/EY tai (alusten tarkastamiseen ja katsastamiseen valtuutettuja laitoksia sekä merenkulun viranomaisten asiaan liittyviä toimia koskevista yhteisistä säännöistä ja standardeista annetun) direktiivin …/…/EY] soveltamista.

1. Jäsenvaltioiden, jotka ovat antaneet lippunsa alla purjehtivien alusten tarkastamisen ja todistuskirjojen antamisen hyväksyttyjen laitosten tehtäväksi, on luotava aluskantansa kokoa ja tyyppiä vastaavat valmiudet seurata ja valvoa jatkuvasti niiden puolesta toimivien hyväksyttyjen laitosten suorittamaa katsastus- ja todistuskirjojen antamista ja pidettävä yllä tällaisia valmiuksia, sanotun kuitenkaan rajoittamatta [direktiivin 94/57/EY tai (alusten tarkastamiseen ja katsastamiseen valtuutettuja laitoksia sekä merenkulun viranomaisten asiaan liittyviä toimia koskevista yhteisistä säännöistä ja standardeista annetun) direktiivin …/…/EY] soveltamista.

Perustelu

Tarkistuksella täsmennetään tehtäviä, joita kansalliset hallinnot voivat antaa hyväksyttyjen laitosten tehtäväksi, sekä jäsenvaltioiden osalle koituvaa vastuuta annettujen tehtävien asianmukaisesta suorittamisesta. (Kääntäjän huomautus: tarkistuksen jälkimmäinen osa ei vaikuta suomenkieliseen versioon.)

Tarkistus 25

7 artiklan 2 kohta

2. Jäsenvaltioiden, joihin sovelletaan 1 kohtaa, on huolehdittava siitä, että kullekin niiden lipun alla purjehtivalle alukselle tehdään enintään 12 kuukauden välein täydentävä katsastus, jossa varmistetaan, että alus noudattaa IMO:n yleissopimuksia ja kansallisia vaatimuksia.

2. Jäsenvaltioilla, joihin sovelletaan 1 kohtaa, on mahdollisuus tehdä niiden lipun alla purjehtiville aluksille täydentäviä katsastuksia, joissa varmistetaan, että alus noudattaa IMO:n yleissopimuksia ja kansallisia vaatimuksia.

Perustelu

Valtioiden oikeus ja velvollisuus valvoa asiasta vastaavia viranomaisia ja valtuutettuja laitoksia on tarpeen direktiivin soveltamisen kannalta ja se sisältyy IMO:n säännöksiin, mutta se ei voi aina merkitä jokaisen aluksen katsastamista. Tähän on käytännöllinen syy: vältetään päällekkäiset katsastukset ja periaatteellinen syy: jäsenvaltioiden oletetaan noudattavan säännöksiä (luottamus). Satunnaiset katsastukset ovat riittäviä ja niistä päätetään 6 kohdassa tarkoitetuilla tavoilla ja välineillä (komitologia).

Tarkistus 26

7 artiklan 3 kohta

3. Edellä 2 kohdassa tarkoitettua täydentävää katsastusta ei edellytetä aluksilta:

3. Edellä 2 kohdassa tarkoitettuja täydentäviä katsastuksia edellytetään enintään 12 kuukauden välein aluksilta:

a) jotka ovat olleet kyseisen jäsenvaltion rekisterissä vähintään kaksi vuotta;

a) jotka ovat olleet kyseisen jäsenvaltion rekisterissä alle kaksi vuotta; ja

b) jotka on tarkastettu vähintään kerran edellisten 12 kuukauden aikana direktiivin 95/21/EY tai [(satamavaltioiden suorittamasta valvonnasta annetun) Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin …/…/EY] säännösten mukaisesti; ja

b) jotka on pysäytetty direktiivin 95/21/EY tai [(satamavaltioiden suorittamasta valvonnasta annetun) direktiivin …/…/EY] mukaisesti jossakin vaiheessa viimeksi kuluneiden 12 kuukauden aikana.

c) joita ei ole pysäytetty direktiivin 95/21/EY tai [(satamavaltioiden suorittamasta valvonnasta annetun) direktiivin …/…/EY] mukaisesti edellisten 12 kuukauden aikana.

 

Perustelu

Ehdotuksessa asetetaan jäsenvaltioiden harteille raskaampi taakka, mitä tulee alusten valvontaan ja katsastajiin. Olisi hyvä välttää lisävelvoitteita, jo siksi, että varmistettaisiin nykyisten velvoitteiden noudattaminen ja estettäisiin kansallisten viranomaisten sormien läpi katsominen. Täydentävät katsastukset ovat tarpeen vain tapauksissa, joissa on todellinen riski, että säännöksiä rikotaan, ja/tai joissa on onnettomuusvaara. Alusten pysäyttämiseen (entinen c alakohta) liittyy aina niiden katsastaminen (entinen b alakohta). Vaatimukset, joihin viitataan (uusissa) a) ja b) alakohdissa, ovat kumuloituvia, eivätkä vaihtoehtoisia.

Tarkistus 27

7 artiklan 4 kohta

4. Kun [satamavaltioiden suorittamasta valvonnasta annetun direktiivin (…/…/EY)] 5 artiklan 2 kohdassa tarkoitetut tarkastusten yksityiskohtaiset säännöt ovat tulleet voimaan, 2 kohdassa tarkoitettua täydentävää katsastusta ei edellytetä niiden alusten osalta, joiden turvallisuusriski on viimeisimmässä tarkastuksessa määritelty kyseisen direktiivin mukaisesti pieneksi.

4. Kun [satamavaltioiden suorittamasta valvonnasta annetun direktiivin (…/…/EY)] 5 artiklan 2 kohdassa tarkoitetut tarkastusten yksityiskohtaiset säännöt ovat tulleet voimaan, 2 ja 3 kohdassa tarkoitettua täydentävää katsastusta ei kuitenkaan edellytetä niiden alusten osalta, joiden turvallisuusriski on viimeisimmässä tarkastuksessa määritelty kyseisen direktiivin mukaisesti pieneksi.

Perustelu

Tarkistuksella muutetaan tekstiä saman artiklan 2 ja 3 kohtiin täydentävää katsastusta koskeviin edellytyksiin tehtyjen muutosten mukaisesti. Näin kehitetään III direktiivipaketin yhtenäisyyttä: lisätään etukäteisvalvontaa (lippuvaltion), jotta voidaan vähentää jälkikäteisvalvontaa (satamavaltioiden) turvallisuuden parantamiseksi ja mittakaavaetujen saamiseksi.

Tarkistus 28

7 artiklan 6 kohta

6. Täydentäviä katsastuksia koskevat menettelyt ja ohjeet sekä täydentäviä katsastuksia suorittavia katsastajia ja tarkastajia koskevat vähimmäisvaatimukset vahvistetaan 18 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua menettelyä noudattaen.

6. Ohjeet täydentäviä katsastuksia koskevien katsastusmenettelyjen ja valvontajärjestelmien vahvistamiseksi sekä täydentäviä katsastuksia suorittavia katsastajia ja tarkastajia koskevat vähimmäisvaatimukset vahvistetaan 18 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua menettelyä noudattaen.

Perustelu

Tarkistuksella muutetaan tekstiä saman artiklan 2 ja 3 kohtiin täydentävää katsastusta koskeviin edellytyksiin tehtyjen muutosten mukaisesti. 18 artiklassa tarkoitetun komitean pitäisi rajoittua suuntaviivojen antamiseen jäsenvaltioiden täydentäville katsastuksille, saman 2 artiklan 4 kohdan säännös on valvontatoiminnasta aiheutuva velvoite (yleissopimusten ja kansallisten vaatimusten noudattaminen).

Tarkistus 29

8 artiklan 4 kohta

4. Jäsenvaltioilla on oltava käytössä dokumentoitu järjestelmä, jonka avulla voidaan antaa henkilöstölle sen tehtävien edellyttämä pätevyys ja pitää henkilöstön tietämys jatkuvasti ajan tasalla.

4. Jäsenvaltioilla on oltava tarkoituksenmukaisten keinojen ja tarvittavien välineiden avulla käytössä dokumentoitu järjestelmä, jonka avulla voidaan antaa henkilöstölle sen tehtävien edellyttämä, 1–3 kohdassa tarkoitettu jatkuva pätevyys ja pitää henkilöstön tietämys jatkuvasti ajan tasalla.

Tarkistus 30

8 artiklan 5 kohta

5. Lippuvaltion on annettava henkilöllisyysasiakirja kaikille katsastajille, jotka suorittavat lippuvaltion puolesta tehtäviä aluksilla.

5. Lippuvaltion on annettava henkilöllisyysasiakirjat, joissa esitetään heille annetut valtuudet, kaikille katsastajille ja tarvittaessa muullekin 3 kohdassa tarkoitetulle henkilöstölle, jotka suorittavat lippuvaltion puolesta tehtäviä aluksilla tai katsastavat alusten runkoja.

Tarkistus 31

8 artiklan 5 a kohta (uusi)

 

”5a. Liitettä II voidaan muuttaa 18 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua menettelyä noudattaen ohjeiden parantamiseksi niiden kokemusten perusteella, joita on saatu toteutettaessa voimassa olevia järjestelyjä.

Perustelu

On tarpeen säätää myös katsastajien koulutusta ja pätevyysvaatimuksia koskevasta tarkistus- ja parannusmekanismista.

Tarkistus 32

9 artikla

Jäsenvaltioiden on tutkittava merionnettomuudet tai ympäristön pilaantumista aiheuttaneet tapahtumat, joissa niiden lipun alla purjehtiva alus on ollut osallisena, sanotun kuitenkaan rajoittamatta niitä velvollisuuksia, jotka jäsenvaltioille asetetaan IMO:n yleiskokouksen päätöslauselman A.884 (21) liitteenä olevassa IMO:n päätöslauselmalla A.849 (20) hyväksytyssä merionnettomuuksien ja vaaratilanteiden tutkintaa koskevassa IMO:n säännöstössä, sellaisena kuin se kulloinkin on voimassa. Tällaiset onnettomuustutkinnat on teetettävä asianmukaisen pätevyyden omaavilla tutkijoilla, joilla on onnettomuuteen liittyviä seikkoja koskeva asiantuntemus. Jäsenvaltioiden on asetettava tätä tarkoitusta varten käyttöön päteviä tutkijoita riippumatta siitä, missä onnettomuus tai tapahtuma on sattunut.

Jäsenvaltioiden on tutkittava merionnettomuudet tai ympäristön pilaantumista aiheuttaneet tapahtumat, joissa niiden lipun alla purjehtiva alus on ollut osallisena, noudattaen niitä velvollisuuksia, jotka jäsenvaltioille asetetaan IMO:n yleiskokouksen päätöslauselman A.884 (21) liitteenä olevassa IMO:n päätöslauselmalla A.849 (20) hyväksytyssä merionnettomuuksien ja vaaratilanteiden tutkintaa koskevassa IMO:n säännöstössä, sellaisena kuin se kulloinkin on voimassa. Tällaiset onnettomuustutkinnat on teetettävä asianmukaisen pätevyyden omaavilla tutkijoilla, joilla on onnettomuuteen liittyviä seikkoja koskeva asiantuntemus ja jotka jäsenvaltiot ovat asettaneet tätä tarkoitusta varten käyttöön riippumatta siitä, missä onnettomuus tai tapahtuma on sattunut.

Perustelu

Tarkistuksella tarkennetaan tekstin sanamuotoa ja sisältöä jäsenvaltioiden velvoitteiden selventämiseksi.

Tarkistus 33

11 artiklan 1 kohta

1. Jäsenvaltioiden on luotava lippunsa alla purjehtivia aluksia koskeva alustietokanta, jossa on tärkeimmät tekniset tiedot kustakin aluksesta sekä 2 kohdassa luetellut tiedot, ja ylläpidettävä tällaista tietokantaa taikka huolehdittava siitä, että niillä on suora pääsy tietokantaan, joka tarjoaa samankaltaiset tiedot. Jäsenvaltioiden on annettava komissiolle pääsyoikeudet tietokantoihinsa ja oikeus vaihtaa tietoja niiden kanssa.

1. Jäsenvaltioiden on luotava lippunsa alla purjehtivia aluksia koskeva alustietokanta, jossa on tärkeimmät tekniset tiedot kustakin aluksesta sekä 2 kohdassa luetellut tiedot, ja ylläpidettävä tällaista tietokantaa taikka huolehdittava siitä, että niillä on suora pääsy tietokantaan, joka tarjoaa samankaltaiset tiedot. Jäsenvaltioiden on annettava komissiolle tapauksesta riippuen oikeus päästä tai jakaa pääsyoikeus alustensa tietokantoihin, ja se voi hankkia ja vaihtaa tietoja niiden kanssa.

Tarkistus 34

11 artiklan 2 kohta

2. Tietokannassa on oltava seuraavat tiedot:

2. Kunkin jäsenvaltion tietokannassa on oltava seuraavat tiedot:

 

a) eriteltynä kustakin rekisteröidystä aluksesta:

a) aluksen tiedot (nimi, IMO-numero jne.);

i) aluksen tiedot (nimi, IMO-numero jne.) rekisteröintipäivämäärä ja tarvittaessa rekisteristä poistamisen päivämäärä;

b) katsastusten, mukaan luettuina lisäkatsastukset ja täydentävät katsastukset, jos niitä on tehty, päivämäärät sekä auditointien päivämäärät;

ii) tiedot aluksen todistuskirjojen antamiseen ja luokitukseen osallistuneista hyväksytyistä laitoksista;

c) tiedot aluksen todistuskirjojen antamiseen ja luokitukseen osallistuneista hyväksytyistä laitoksista;

iii) katsastusten, mukaan luettuina lisäkatsastukset ja täydentävät katsastukset, jos niitä on tehty, päivämäärät ja tulokset (määritelmät: puutteita: kyllä tai ei, niiden kuvaus ja onko ne korjattu tai onko korjaus kesken; pysäyttämisiä: kyllä tai ei, niiden kesto) sekä lippuvaltioiden itsensä että kyseisten valtioiden siihen valtuuttamien hyväksyttyjen laitosten suorittamien auditointien päivämäärät;

d) tiedot laitoksista, jotka ovat tarkastaneet aluksen satamavaltioiden suorittamaa valvontaa koskevien määräysten nojalla, sekä tarkastuspäivämäärät;

iv) tiedot laitoksista, jotka ovat tarkastaneet aluksen satamavaltioiden suorittamaa valvontaa koskevien määräysten nojalla, sekä tarkastuspäivämäärät;

e) tiedot satamavaltioiden suorittamaan valvontaan liittyvien tarkastusten tuloksista (puutteita: kyllä tai ei, pysäyttämisiä: kyllä tai ei);

v) tiedot satamavaltioiden suorittamaan valvontaan liittyvien tarkastusten tuloksista (puutteita: kyllä tai ei, niiden kuvaus ja onko ne korjattu tai onko korjaus kesken; pysäyttämisiä: kyllä tai ei niiden kesto);

f) tiedot onnettomuuksista;

vi) tiedot onnettomuuksista;

g) tiedot MARPOL-yleissopimuksen ja alusten aiheuttamasta ympäristön pilaantumisesta ja säännösten rikkomisista määrättävistä seuraamuksista 7 päivänä syyskuuta 2005 annetun direktiivin 2005/35/(EY)(2) rikkomisista;

vii) tiedot IMOn yleissopimusten ja erityisesti MARPOL-yleissopimuksen ja alusten aiheuttamasta ympäristön pilaantumisesta ja säännösten rikkomisista määrättävistä seuraamuksista 7 päivänä syyskuuta 2005 annetun direktiivin 2005/35/(EY) rikkomisista;

 

b) yleisesti kaikista sen rekisterissä olevista aluksista:

h) tiedot aluksista, jotka ovat siirtyneet pois rekisteristä edellisten 12 kuukauden aikana.

i) luettelot ja tiedot aluksista, jotka ovat siirtyneet pois rekisteristä edellisten 12 kuukauden aikana, ja kaikkia alusten rekisterissä olon aikana tietokantaan koottuja tietoja on säilytettävä 12 kuukauden ajan;

 

ii) lippuvaltioiden tekemien tai niiden nimissä tehtyjen erityyppisten vuosittaisten katsastusten määrä eriteltynä katsastustavan mukaan;

Tarkistus 35

11 artiklan 2 kohdan c alakohta

c) tiedot aluksen todistuskirjojen antamiseen ja luokitukseen osallistuneista hyväksytyistä laitoksista;

c) tiedot lippuvaltion puolesta aluksen todistuskirjojen antamiseen ja luokitukseen osallistuneista hyväksytyistä laitoksista;

Perustelu

Tarkistuksella tarkennetaan tekstiä säännön täydentämiseksi ja selventämiseksi.

Tarkistus 36

11 artiklan 3 a kohta (uusi)

 

3 a. Edellä 2 kohdassa luetellut tiedot toimitetaan välittömästi ja kokonaisuudessaan uudelle lippuvaltiolle, jos alus siirretään toiseen rekisteriin.

Tarkistus 37

13 artiklan 5 kohta

5. Yhteisö laatii tarvittaessa toimenpidesuosituksia ja -ehdotuksia, joilla voitaisiin parantaa 2 kohdassa tarkoitetun IMO:n auditointijärjestelmän tehokkuutta.

5. Komissio laatii tarvittaessa yhteistyössä jäsenvaltioiden kanssa suosituksia ja tekee ehdotuksia, joilla voitaisiin parantaa 2 kohdassa tarkoitetussa tapauksessa IMO:n auditointijärjestelmän menettelyitä ja tuloksia.

Perustelu

On paras lähteä liikkeelle siitä olettamuksesta, että IMO:n auditointijärjestelmä on jo nyt tehokas, mutta että sitä ei vielä koordinoida Euroopan unionin menettelyjen kanssa, sillä muuten ei voida viitata päätöslauselmaan A.974, josta puhutaan saman artiklan 2 kohdassa.

Tarkistus 38

15 artikla

Komissio antaa vuoden [2007] loppuun mennessä Euroopan parlamentille ja neuvostolle kertomuksen, jossa se tarkastelee, olisiko saatavissa aikaan lippuvaltioiden valvontavelvollisuuksia koskeva yhteisymmärryspöytäkirja, jonka tavoitteena olisi taata tasavertaiset toimintaedellytykset niille lippuvaltioille, jotka ovat sitoutuneet panemaan velvoittavasti täytäntöön Kansainvälisen merenkulkujärjestön (IMO) yleiskokouksen 1 päivänä joulukuuta 2005 antamalla päätöslauselmalla A.973 (24) hyväksytyn IMO:n velvoittavien asiakirjojen täytäntöönpanoa koskevan säännöstön ja jotka ovat suostuneet siihen, että ne auditoidaan IMO:n yleiskokouksen 1 päivänä joulukuuta 2005 antaman päätöslauselman A.974 (24) määräysten mukaisesti.

Komissio antaa vuoden [2007] loppuun mennessä Euroopan parlamentille ja neuvostolle kertomuksen, jossa se tarkastelee, olisiko saatavissa aikaan Euroopan yhteisön, jäsenvaltioiden ja kolmansien maiden välillä lippuvaltioiden valvontavelvollisuuksia koskeva yhteisymmärryspöytäkirja, jonka tavoitteena olisi taata tasapuoliset kilpailuolot jäsenvaltioille ja niille kolmansille maille, jotka ovat sitoutuneet panemaan velvoittavasti täytäntöön Kansainvälisen merenkulkujärjestön (IMO) yleiskokouksen 1 päivänä joulukuuta 2005 antamalla päätöslauselmalla A.973 (24) hyväksytyn IMO:n velvoittavien asiakirjojen täytäntöönpanoa koskevan säännöstön ja jotka ovat suostuneet siihen, että ne auditoidaan IMO:n yleiskokouksen 1 päivänä joulukuuta 2005 antaman päätöslauselman A.974 (24) määräysten mukaisesti.

Tarkistus 39

16 artiklan otsikko

Tietojen toimittaminen ja kertomukset

Tietojen välittäminen ja kertomukset

Perustelu

Tarkistuksella tarkennetaan otsikkoa sääntöön tehtävän muutoksen selventämiseksi ja täydentämiseksi.

Tarkistus 40

16 artiklan 1 kohta

1. Jokaisen jäsenvaltion on toimitettava IMO:n yleissopimusten määräysten edellyttämät tiedot IMO:lle.

1. Jokaisen jäsenvaltion on toimitettava IMO:n yleissopimusten määräysten edellyttämät tiedot IMO:lle ja komissiolle.

Tarkistus 41

16 artiklan 3 kohta

3. Edellä 2 kohdassa tarkoitettujen tietojen antamista varten voidaan laatia yhdenmukaistettu mallilomake 18 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua menettelyä noudattaen.

3. (Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen versioon.)

Perustelu

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen versioon.)

Tarkistus 42

16 artiklan 4 kohta

4. Jäsenvaltioiden tiedot saatuaan komissio laatii yhteenvetokertomuksen tämän direktiivin täytäntöönpanosta. Tämä kertomus toimitetaan Euroopan parlamentille ja neuvostolle.

4. (Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen versioon.)

Perustelu

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen versioon.)

Tarkistus 43

Liite II, 3 kohta, 2 kohta

2) toimivaltaisen hallinnon tunnustama laivanrakennusinsinöörin tai koneinsinöörin tutkinto taikka muu merenkulkuun liittyvä insinööritutkinto sekä vähintään viiden vuoden työkokemus tutkintoa vastaavasta tehtävästä; tai

2) toimivaltaisen hallinnon tunnustama laivanrakennusinsinöörin tai koneinsinöörin tutkinto taikka muu merenkulkuun liittyvä insinööritutkinto sekä vähintään kolmen vuoden työkokemus tutkintoa vastaavasta tehtävästä; tai yhden vuoden työkokemus sekä vähintään kahden vuoden työkokemus jäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen palveluksessa lippuvaltion katsastajaharjoittelijana.

Tarkistus 44

Liite II, 4 kohta

4. Katsastajilla, joilla on 3 kohdan 1 alakohdan mukainen pätevyys, on oltava vähintään viisi vuotta meripalvelusta kansipäällystön tai konepäällystön jäsenenä.

Poistetaan.

Tarkistus 45

Liite II, 8 kohta

8. Katsastajilla ei saa olla katsastettavaan alukseen liittyviä taloudellisia intressejä eivätkä he saa olla sellaisten valtiosta riippumattomien organisaatioiden palveluksessa tai tehdä työtä sellaisille valtiosta riippumattomille organisaatioille, jotka suorittavat lakisääteisiä tai luokitusta varten tehtäviä katsastuksia taikka myöntävät todistuskirjoja aluksille.

8. Katsastajilla ei saa olla minkäänlaisia katsastettavaan alukseen, sen miehistöön, laiva-asiamieheen, yhtiöön, varustamoon tai rahdinantajaan eikä minkäänlaisiin valtiosta riippumattomiin organisaatioihin, jotka suorittavat lakisääteisiä tai luokitusta varten tehtäviä katsastuksia taikka myöntävät todistuskirjoja aluksille, liittyviä taloudellisia, henkilökohtaisia tai perheeseen liittyviä intressejä.

Tarkistus 46

Liite II, 9 kohta

9. Myös katsastajat, jotka eivät täytä edellä esitettyjä vaatimuksia, voidaan hyväksyä, jos he ovat tämän direktiivin antamisajankohtana työskennelleet toimivaltaisen viranomaisen palveluksessa tehtävänään lakisääteisten katsastusten tai satamavaltioiden suorittamaan valvontaan kuuluvien tarkastusten suorittaminen.

9. Myös katsastajat, jotka eivät täytä edellä esitettyjä vaatimuksia, voidaan hyväksyä, jos he ovat tämän direktiivin antamisajankohtana työskennelleet toimivaltaisen viranomaisen palveluksessa tehtävänään lakisääteisten katsastusten tai satamavaltioiden suorittamaan valvontaan kuuluvien tarkastusten suorittaminen ja kyseinen valtio on satamavaltioiden suorittamaa valvontaa koskevan Pariisin yhteisymmärryspöytäkirjan jäsen.

Perustelu

On hyvä viitata Pariisin yhteisymmärryspöytäkirjaan, jotta varmistetaan katsastajien vaatimusten laadukkuus ja yhdenmukaisuus.

Tarkistus 47

Liite III, 1 kohta, 1 alakohta

1. Kun jäsenvaltion (jäljempänä ’lippuvaltio’) toimivaltaiselle viranomaiselle ilmoitetaan, että jokin satamavaltio on pysäyttänyt sen lipun alla purjehtivan aluksen, sen olisi huolehdittava siitä, että aluksen saattamiseksi sovellettavien määräysten ja kansainvälisten yleissopimusten vaatimusten mukaiseksi toteutetaan tarvittavat korjaavat toimenpiteet. Tällaisten toimenpiteiden olisi käsitettävä seuraavat toimet:

1. Kun jäsenvaltion (jäljempänä ’lippuvaltio’) toimivaltaiselle viranomaiselle ilmoitetaan, että jokin toinen satamavaltio on pysäyttänyt sen lipun alla purjehtivan aluksen, sen olisi huolehdittava siitä, että aluksen saattamiseksi sovellettavien määräysten ja kansainvälisten yleissopimusten vaatimusten mukaiseksi toteutetaan tarvittavat korjaavat toimenpiteet. Sopiviksi katsotaan jäljempänä luetellut toimenpiteet. Tämä luettelo ei estä hyväksymästä vaikutukseltaan vastaavia toimenpiteitä tai täydentäviä toimenpiteitä, jos ne ovat yhdenmukaisia tämän direktiivin tavoitteiden ja säännösten kanssa.

Perustelu

Tarkistuksella tarkennetaan tekstiä säännön selventämiseksi ja täydentämiseksi.

Tarkistus 48

Liite III, 2 kohta, 3 alakohta

3. Jos puutteet ovat vakavampia ja liittyvät erityisesti aluksen rakenteeseen tai muihin sellaisiin seikkoihin, jotka kuuluvat hyväksytyn laitoksen lippuvaltion puolesta myöntämien todistuskirjojen piiriin, lippuvaltion olisi vaadittava oman katsastajansa suorittamaa tarkastusta tai nimettävä joku hyväksytyn laitoksen katsastajista suorittamaan tarkastus puolestaan. Tällaisessa tarkastuksessa olisi aluksi keskityttävä niihin osa-alueisiin, joilla satamavaltio on kirjannut puutteita. Jos lippuvaltion tai hyväksytyn laitoksen katsastaja katsoo sen tarpeelliseksi, tarkastus voidaan tämän jälkeen laajentaa täydelliseksi uusintakatsastukseksi, jossa käydään läpi asianmukaisten lakisääteisten todistuskirjojen kattamat osa-alueet.

3. Jos puutteet ovat vakavampia ja liittyvät erityisesti aluksen rakenteeseen tai muihin sellaisiin seikkoihin, jotka kuuluvat hyväksytyn laitoksen tai lippuvaltion itsensä myöntämien todistuskirjojen piiriin, lippuvaltion olisi vaadittava oman katsastajansa suorittamaa täydentävää erityistarkastusta tai nimettävä joku hyväksytyn laitoksen katsastajista suorittamaan tarkastus puolestaan. Tällaisessa tarkastuksessa olisi aluksi keskityttävä niihin osa-alueisiin, joilla satamavaltio on kirjannut puutteita. Jos lippuvaltion tai hyväksytyn laitoksen katsastaja katsoo sen tarpeelliseksi, tarkastus voidaan tämän jälkeen laajentaa täydelliseksi uusintakatsastukseksi, jossa käydään läpi asianmukaisten lakisääteisten todistuskirjojen kattamat osa-alueet.

Tarkistus 49

Liite III, 3 kohta, 5 alakohta

5. Lippuvaltion olisi kaikissa tapauksissa harkittava mahdollisia oikeudellisia seuraamuksia, kuten sakkoja, yhtiötä vastaan. Jos alus jatkuvasti laiminlyö sovellettavien määräysten ja kansainvälisten yleissopimusten vaatimusten noudattamisen, lippuvaltion olisi harkittava mahdollisesti tarpeen olevia lisäseuraamuksia, kuten aluksen poistamista lippuvaltion rekisteristä.

5. Lippuvaltion olisi kaikissa tapauksissa harkittava mahdollisia oikeudellisia seuraamuksia, kuten sakkoja, joiden olisi oltava riittävän kovia estääkseen yhteisön normien ja kansainvälisten sääntöjen rikkomisen, yhtiötä vastaan. Jos alus jatkuvasti laiminlyö sovellettavien yhteisön määräysten ja kansainvälisten yleissopimusten vaatimusten noudattamisen, lippuvaltion olisi harkittava mahdollisesti tarpeen olevia lisäseuraamuksia, kuten aluksen poistamista lippuvaltion rekisteristä.

Perustelu

Tarkistuksella tarkennetaan tekstiä säännön selventämiseksi ja täydentämiseksi.

Tarkistus 50

Liite III, 3 kohta, 6 alakohta

6. Kun kaikki korjaavat toimet aluksen saattamiseksi sovellettavien määräysten ja kansainvälisten yleissopimusten mukaiseksi on toteutettu, lippuvaltion olisi lähetettävä asiasta raportti IMO:lle SOLAS 74 -yleissopimuksen, sellaisena kuin se on muutettuna, I luvun 19 säännön d kohdan sekä IMO:n päätöslauselman A.787 (19), sellaisena kuin se on muutettuna, 5.2 kappaleen mukaisesti.

6. Kun kaikki korjaavat toimet aluksen saattamiseksi kansainvälisten yleissopimusten ja yhteisön määräysten mukaiseksi on toteutettu, lippuvaltion olisi lähetettävä asiasta IMO:lle ja Euroopan komissiolle raportti, joka on laadittu SOLAS 74 -yleissopimuksen, sellaisena kuin se on muutettuna, I luvun 19 säännön d kohdan sekä IMO:n päätöslauselman A.787 (19), sellaisena kuin se on muutettuna, 5.2 kappaleen mukaisesti IMO:n ollessa kyseessä, ja sisältäen asiaa koskeviin yhteisön säännöksiin liittyviä lisätietoja komission ollessa kyseessä.

Tarkistus 51

Liite III, 4 kohta, 2 kohta

2. Lisäkatsastuksen tulisi lisäksi kattaa [neuvoston direktiivin 95/21/EY liitteessä V olevassa C osassa tai (satamavaltioiden suorittamasta valvonnasta annetun) direktiivin …/…/EY liitteessä VIII olevassa C osassa] yksilöidyt olennaiset laajennettuun tarkastukseen sisältyvät kohteet mutta ei rajoittua näihin. Lippuvaltioiden katsastajien olisi myös, jos he katsovat sen tarpeelliseksi, sisällytettävä katsastukseen sellaisten kohteiden kuten pelastusveneiden ja -lauttojen ja niiden laskulaitteistojen, pää- ja apukoneiston, kansiluukkujen sekä pääsähköjärjestelmien ja pilssivesijärjestelmien toiminnan testaus.

2. Lisäkatsastuksen tulisi lisäksi kattaa [neuvoston direktiivin 95/21/EY liitteessä V tai (satamavaltioiden suorittamasta valvonnasta annetun) direktiivin …/…/EY liitteessä VIII olevassa C osassa] yksilöidyt olennaiset laajennettuun tarkastukseen sisältyvät kohteet mutta ei rajoittua näihin. Lippuvaltioiden katsastajien olisi myös, jos he katsovat sen tarpeelliseksi, sisällytettävä katsastukseen sellaisten kohteiden kuten pelastusveneiden ja -lauttojen ja niiden laskulaitteistojen, pää- ja apukoneiston, kansiluukkujen sekä pääsähköjärjestelmien ja pilssivesijärjestelmien toiminnan testaus.

(1)

EUVL C 70, 22.3.2006, s. 6.

(2)

EUVL L 255, 30.9.2005, s. 11.


PERUSTELUT

1. Johdanto

Euroopan unioni on jo hyväksynyt niin kutsuttujen Erika I ja Erika II -pakettien säännöt meriturvallisuuden (security & safety) parantamiseksi. Muun muassa laivoille satamissa tehtävien tarkastusten määrää on lisätty, yksirunkoisten säiliöalusten käyttö öljyn kuljetuksessa on kielletty, ja on perustettu Euroopan meriturvallisuusvirasto (EMSA). Euroopan parlamentti on osallistunut keskusteluun perustamalla meriturvallisuuden parantamista käsittelevän väliaikaisen valiokunnan (MARE-valiokunta), joka järjesti marraskuun 2003 ja huhtikuun 2004 välisenä aikana lukuisia tapaamisia ja kuulemistilaisuuksia, joihin osallistui poliittisia päättäjiä ja teknisiä toimijoita (ks. mietintö A5-0257/2004).

Euroopan parlamentin aloite muotoutui huhtikuussa 2004 meriturvallisuuden parantamisesta annetussa päätöslauselmassa, joka koski meriturvallisuuden parantamista käsittelevän väliaikaisen valiokunnan tuloksia ja jossa luonnosteltiin ehdotuksia niin kutsuttua Erika III -pakettia varten ja puollettiin Euroopan unionin tason toimivaltaa, laajaa meri- ja turvallisuuspolitiikkaa, (mieluiten pakollisen) kansainvälisen auditointijärjestelmän tehostamista, meriliikenteestä vastaavien viranomaisten toiminnan parantamista ja alusten yhteisön jäsenvaltioihin rekisteröimisen kannustamista (ks. päätöslauselma P5_TA(2004)0350).

2. Yhteenveto ehdotuksesta

2.1. Lippuvaltiota koskeva direktiiviehdotus

Komissio hyväksyi marraskuussa 2005 uuden joukon lainsäädäntöehdotuksia (niin kutsuttu Erika III-paketti), joiden joukossa on lippuvaltiota koskevien vaatimusten noudattamista koskeva direktiiviehdotus, jonka avulla jäsenvaltioita halutaan velvoittaa varmistamaan, että kansallisiin rekistereihin rekisteröityneet alukset noudattavat kansainvälisiä normeja. Komissio haluaa a) sisällyttää yhteisön lainsäädäntöön niin kutsutun lippuvaltioita koskevan säännöstön osat 1 ja 2 eli toisin sanoen toimenpiteet Kansainvälisen merenkulkujärjestön (IMO) hyväksymien velvoittavien asiakirjojen täytäntöön panemiseksi; b) laatia katsastajia koskevat vähimmäispätevyysvaatimukset (koulutusta ja tietojen ajantasalla pitämistä koskevat ehdot mukaan lukien) sekä katsastuksia (tapauksissa, joissa kansallinen alus katsastetaan jonkin vieraan valtion satamassa) koskevia suuntaviivoja; c) varmistaa, että jäsenvaltioiden meriliikenteestä vastaavat viranomaiset noudattavat ISO 9001/2000 -standardin mukaisia laatuvaatimuksia.

2.2. Lainsäädännöllinen konteksti

Periaate, jonka mukaan jäsenvaltioiden on noudatettava kansainvälisissä meriturvallisuutta koskevissa yleissopimuksissa vahvistettuja sääntöjä, sisältyy jo direktiivin 94/57/EY (konsolidoitu teksti) 3 artiklaan. Tämä edellyttää jäsenvaltioilta käytännössä IMO:n päätöslauselman A.847(20) (ohjeet lippuvaltioiden velvollisuuksien täytäntöön panemiseksi) täytäntöön panemista. Kyseinen päätöslauselma on kumottu ja korvattu päätöslauselmalla A973(24), johon sisältyy velvoittavien asiakirjojen täytäntöönpanoa koskeva säännöstö. Komissio aikoo sisällyttää IMO:n säännöstön määräykset sellaisina, kuin ne luetellaan liitteessä I ja kuin ne ovat voimassa ehdotuksen antamishetkellä (yhteisön lainsäädännöllä ei voida muuttaa yleissopimuksissa vahvistettuja sääntöjä).

2.3. Komission tavoitteet

Lyhyellä aikavälillä komission ehdotuksella pyritään puuttumaan IMO:n järjestelmän oletettuihin heikkouksiin eli toisin sanoen IMO:n toimien ei-velvoittavaan luonteeseen, eli siihen, että IMO:n sääntöjen noudattamatta jättämistä ei voida rangaista kansainvälisellä tasolla, sekä harkintavaltaan, jota harjoitetaan tulkittaessa IMO:n säännöistä tehtäviä poikkeuksia. Kyseiset heikkoudet voidaan korjata komitologian puitteissa käytettävien mekanismien avulla. Keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä komission tavoitteena on lisätä jäsenvaltioiden kiinnostavuutta lippuvaltioina ja kehittää jäsenvaltioille laadukas aluskanta. Kolmannet maat, jotka ylläpitävät laadultaan vastaavantasoista järjestelmää, voivat tehdä Euroopan unionin jäsenvaltioiden kanssa sopimuksia, jolloin perinteisten välineiden noudattaminen voi yleisesti ottaen koheta.

2.4. Jäsenvaltioiden kanta

Jotkut jäsenvaltiot ovat periaatteessa sitä mieltä, ettei Euroopan yhteisöllä ole toimivaltaa kyseisellä alalla. Monet jäsenvaltiot valittavat kuitenkin, että toissijaisuusperiaatetta (kansallisten järjestelmien tehokkuus) ja suhteellisuusperiaatetta (ehdotettujen välineiden vaikutukset ulottuvat liian pitkälle) rikotaan. Käytännössä monien jäsenvaltioiden mukaan lippuvaltioihin sovellettavien vaatimusten noudattamisesta aiheutuu sekä välittömiä lisäkustannuksia (pätevät tarkastajat, hallintoa varten tarvittavien järjestelmien luominen, pätevät auditoijat) että välillisiä lisäkustannuksia (tarkastamisen ja todistuskirjojen myöntämisen antaminen luokituslaitosten tehtäväksi), minkä vuoksi on vaarana, että yhteisön käytännöt ja kansainväliset velvoitteet aiheuttavat kaksinkertaista työtä.

3. Esittelijän näkemys                                                            

3.1. Käsiteltävänä olevat kysymykset

Siitä, että jotkut valtiot jättävät noudattamatta kansainvälisiä välineitä, aiheutuu seuraavanlaisia ongelmia: a) taloudelliset ongelmat, sillä erot lippuvaltioalusten tarkemman valvonnan ja rekistereihin rekisteröitymisessä noudattavien löyhempien vaatimusten välillä heijastuvat alusten kustannuksiin ja hallintokuluihin; b) sosiaaliset ongelmat, sillä laiminlyönnit kansainvälisten velvollisuuksien noudattamisessa näkyvät siten, että aluksille pestataan pätevyydeltään heikompaa ja halvempaa laivaväkeä, mikä johtaa sosiaaliseen polkumyyntiin, joka aiheuttaa pätevän henkilöstön työpaikkojen menetyksiä; c) ympäristönsuojeluun liittyvät ongelmat, koska sellaisten alusten käyttö, jotka eivät ole kansainvälisten yleissopimusten mukaisia ja jotka on miehitetty epäpätevällä laivaväellä, lisää merellä tapahtuvien, ihmishenkiä vaativien onnettomuuksien sekä ympäristövahinkojen riskiä.

3.2. Toimivaltaongelmat

Euroopan unionin lainsäädäntövallan oletettu raja on esittelijän mielestä oikeudellisesti perusteeton ja poliittisesti asiaankuulumaton. Toisaalta itse EY:n perustamissopimuksessa ei määrätä meriliikennettä koskevissa asioissa ainoastaan abstraktista toimivallasta, vaan myös yksinomaisesta toimivallasta sen jälkeen, kun lainsäädäntövaltaa on käytetty (EY:n perustamissopimuksen 80 artiklan 2 kohta). Toisaalta taas globaalin liikenteen aikakaudella tuntuisi epäasianmukaiselta rajata meriliikenne kansallisiin puitteisiin ja estää siten Euroopan unionin lainsäätäjää koordinoimasta meriturvallisuuden kehittämistä ja vahvistamista. Lisäksi, kuten edellä todettiin, Euroopan unioni on jo antanut säädöksiä kyseisessä asiassa viitaten selkeästi kansainvälisiin sääntöihin.

Mitä tulee toissijaisuus- ja suhteellisuusperiaatteisiin (EY:n perustamissopimuksen 5 artiklan 2 ja 3 kohta), on selvää, että a) koska yhteisön vesillä tapahtuu jatkuvasti onnettomuuksia (Erika, Prestige, Andinet, Estonia, Brear, Herald, Torey Canyon), jäsenvaltioiden tasolla tapahtuvan meriturvallisuuden suojelun ei voida katsoa olevan riittävää ja tehokasta; b) koska IMO:n yleissopimuksissa ei määrätä seuraamuksista, niiden noudattamista on mahdollista parantaa tuntuvasti ottamalla kansainväliset normit osaksi yhteisön lainsäädäntöä. Sen sijaan, että keskustellaan siitä, miksi näin pitäisi tehdä, pitäisi pohtia sitä, miten kyseinen muutos kannattaisi toteuttaa, jotta voidaan löytää tasapainoinen tapa hallinnoida siirtymistä yleissopimuksista yhteisön lainsäädäntöön aiheuttamatta liiallisia byrokraattisia rasitteita.

3.3. Liiallinen byrokratia

On tarpeen selventää seuraavia seikkoja: a) valtiot eivät joudu todistamaan sääntöjen noudattamista, vaan komission tehtävänä on näyttää toteen säännösten rikkominen (confiance); b) valtiot voivat mukautua yhteisön velvoitteisiin jo käytössä olevien perinteisten välineiden avulla kansainvälisten sääntöjen soveltamiseksi (audit). Direktiiviehdotuksessa säädetään nimittäin IMO:n ja Euroopan yhteisön valvontamenettelyjen tasapainottamisesta, joka näyttäisi yksinkertaistavan yleissopimusten ottamista osaksi yhteisön lainsäädäntöä, ja toisaalta myös tietojen välittämisestä sekä tulosten arvioinnista, jotka taas näyttäisivät lisäävän kansallisten hallintojen byrokraattista taakkaa. Seurantamenettelyjä ja -asiakirjoja on näin ollen tarpeen täydentää ja yksinkertaistaa mahdollisimman pitkälti.

3.4. Joustavuuden tarve

Mitä tulee komitologian puitteissa käytettävien mekanismien yhdenmukaistamisen vaikutuksiin, on tarpeen korostaa, että tietty hallintojen harkintavalta, josta määrätään jo IMO:n säännöstössä, on todella tarpeellinen, jotta lippuvaltiota koskevien vaatimusten noudattaminen voidaan mukauttaa jäsenvaltioissa vallitseviin tilanteisiin, jotka ovat erilaisia, mitä tulee alusten laatuun ja määrään. Jotta yhteisön tulkinnasta olisi mahdollisimman paljon hyötyä, se pitäisi tehdä osapuolten pyynnöstä (viranomaiset ja/tai toimijat) ja tapauskohtaisesti (ilman yleispätevää vaikutusta). On kuitenkin syytä muistaa, että asiasta vastaava komitea (COSS-komitea) koostuu kokonaan jäsenvaltioiden edustajista ja että ainoastaan sen puheenjohtajana on komission edustaja.

3.5. Kustannusarvio

Komission toteuttaman vaikutustenarvioinnin mukaan lippuvaltion valvonnan tehostaminen saa aikaan taloudellisia mittakaavaetuja, mitä tulee satamavaltion menettelyihin. Tästä on etua yhteisön rekisteriin rekisteröityneille aluksille, joiden tapauksessa tarkastusten määrä kasvaa rekisteröintivaiheessa mutta vähenee satamassa oltaessa. Samaan tapaan saadaan aikaan hallintojen toiminnan tehostuminen niiden joutuessa noudattamaan ISO-standardia, mistä on jo määrätty kansainvälisessä yleissopimuksessa ihmishengen turvallisuudesta merellä (SOLAS) sekä kansainvälisessä yleissopimuksessa alusten aiheuttaman meren pilaantumisen ehkäisemisestä (MARPOL). Siitä aiheutuu tilapäistä kustannusten nousua, mutta se kantaa tulevaisuudessa hedelmää lisääntyvän tehokkuuden muodossa.


ASIAN KÄSITTELY

Otsikko

Lippuvaltioiden velvoitteiden noudattaminen

Viiteasiakirjat

KOM(2005)0586 - C6-0062/2006 - 2005/0236(COD)

Asiasta vastaava valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

TRAN

14.3.2006

Valiokunnat, joilta on pyydetty lausunto

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

ENVI

14.3.2006

 

 

 

Valiokunnat, jotka eivät antaneet lausuntoa

       Päätös tehty (pvä)

ENVI

21.3.2006

 

 

 

Esittelijä(t)

       Nimitetty (pvä)

Marta Vincenzi

6.4.2006

 

 

Valiokuntakäsittely

19.4.2006

13.9.2006

23.1.2007

27.2.2007

Hyväksytty (pvä)

27.2.2007

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

46

0

1

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Gabriele Albertini, Inés Ayala Sender, Etelka Barsi-Pataky, Jean-Louis Bourlanges, Paolo Costa, Michael Cramer, Luis de Grandes Pascual, Arūnas Degutis, Christine De Veyrac, Petr Duchoň, Saïd El Khadraoui, Robert Evans, Emanuel Jardim Fernandes, Mathieu Grosch, Georg Jarzembowski, Stanisław Jałowiecki, Timothy Kirkhope, Dieter-Lebrecht Koch, Jaromír Kohlíček, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Sepp Kusstatscher, Jörg Leichtfried, Eva Lichtenberger, Erik Meijer, Seán Ó Neachtain, Willi Piecyk, Luís Queiró, Luca Romagnoli, Gilles Savary, Brian Simpson, Renate Sommer, Dirk Sterckx, Ulrich Stockmann, Silvia-Adriana Ţicău, Georgios Toussas, Yannick Vaugrenard, Marta Vincenzi, Lars Wohlin, Corien Wortmann-Kool, Roberts Zīle

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Zsolt László Becsey, Johannes Blokland, Philip Bradbourn, Roland Gewalt, Jeanine Hennis-Plasschaert, Anne E. Jensen, Rosa Miguélez Ramos

Jätetty käsiteltäväksi (pvä)

6.3.2007                                          A6-0058/2007

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö