SPRÁVA k návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o plnení povinností vlajkových štátov

6.3.2007 - (KOM(2005)0586 – C6‑0062/2006 – 2005/0236(COD)) - ***I

Výbor pre dopravu a cestovný ruch
Spravodajkyňa: Marta Vincenzi

Postup : 2005/0236(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu :  
A6-0058/2007
Predkladané texty :
A6-0058/2007
Prijaté texty :

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

k návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o plnení povinností vlajkových štátov

(KOM(2005)0586 – C6‑0062/2006 – 2005/0236(COD))

(Spolurozhodovací postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

–   so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (KOM(2005)0586)[1],

–   so zreteľom na článok 251 ods. 2 a článok 80 ods. 2 Zmluvy o ES, v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C6‑0062/2006),

–   so zreteľom na článok 51 rokovacieho poriadku,

–   so zreteľom na správu Výboru pre dopravu a cestovný ruch (A6‑0058/2006),

1.  schvaľuje zmenený a doplnený návrh Komisie;

2.  žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak má v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh, alebo ho nahradiť iným textom;

3.  poveruje svojho predsedu, aby túto pozíciu postúpil Rade a Komisii.

Text predložený KomisiouPozmeňujúce a doplňujúce návrhy Európskeho parlamentu

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1

Odôvodnenie 1

(1) Bezpečnosť lodnej dopravy Spoločenstva a občanov, ktorí ju využívajú, ako aj ochrana životného prostredia by mali byť vždy zabezpečené.

(1) Bezpečnosť lodnej dopravy Spoločenstva a občanov, ktorí ju využívajú a prevádzkovateľov, ktorí ju poskytujú, ako aj ochrana životného prostredia by mali byť vždy zabezpečené.

Odôvodnenie

Je vhodné ozrejmiť a rozšíriť pojem námornej bezpečnosti, a tiež rozšíriť rámec ochrany, aby zahŕňal širší okruh osôb.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 2

Odôvodnenie 4

(4) Náležitá pozornosť sa má venovať prebiehajúcej zásadnej konsolidácii súčasného súboru nástrojov týkajúcich sa práce na mori, do jedného nástroja Medzinárodnou organizáciou práce (ILO). Tento proces bude zahŕňať aj povinnosti týkajúce sa vlajkového štátu, ktoré by sa v neskoršej etape mali zapracovať do tejto smernice.

(4) Zástupcovia všetkých členských štátov Európskej únie v Medzinárodnej organizácii práce (ILO) podporili prijatie Medzinárodného dohovoru ILO o práci na mori (MLC) z roku 2006, ktorý konsoliduje súčasný súbor nástrojov týkajúcich sa práce na mori, do jedného nástroja. Tento dohovor sa týka aj povinností vlajkového štátu a mal by sa zapracovať do tejto smernice hneď po nadobudnutí účinnosti.

Odôvodnenie

Keďže dohovor bol prijatý, je vhodné sa o tom zmieniť explicitnejšie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 3

Odôvodnenie 11

(11) Dohovory IMO oprávňujú vlajkové štáty na vyňatie lode z uplatňovania základných pravidiel, ktoré sa vzťahujú na vlajkové štáty a ktoré sú ustanovené v dohovoroch IMO, ako aj uplatňovať rovnocenné ustanovenia. Dohovory IMO tiež ponechávajú veľký počet požiadaviek na voľné uváženie správnych úradov. Ponechanie tejto možnosti na samostatné a úplné uváženie správ jednotlivých členských štátov by mohlo viesť k rozdielnej úrovni bezpečnosti v jednotlivých členských štátoch a potenciálne by mohlo narušiť hospodársku súťaž medzi vlajkovými štátmi.

11) Dohovory IMO oprávňujú vlajkové štáty na vyňatie lode z uplatňovania základných pravidiel, ktoré sa vzťahujú na vlajkové štáty a ktoré sú ustanovené v dohovoroch IMO, ako aj uplatňovať rovnocenné ustanovenia. Dohovory IMO tiež ponechávajú veľký počet požiadaviek na voľné uváženie správnych úradov. Aj keď istý stupeň flexibility je pri vykonávaní konkrétnych opatrení potrebný, ponechanie tejto možnosti na samostatné a úplné uváženie správ jednotlivých členských štátov by mohlo viesť k rozdielnej úrovni bezpečnosti v jednotlivých členských štátoch a potenciálne by mohlo narušiť hospodársku súťaž medzi vlajkovými štátmi.

Odôvodnenie

Určitý priestor poskytnutý správnym orgánom na vlastné uváženie, ktorý už obsahujú ustanovenia IMO, je potrebný na prispôsobenie uplatňovania povinností vlajkových štátov situácii v jednotlivých štátoch, ktorá sa odlišuje v kvalite aj kvantite flotíl: výklad predpokladaných výnimiek zo všeobecných pravidiel, ako ho interpretuje Spoločenstvo, nie je zameraný na zníženie pružnosti systému, ale na udržanie vysokých a jednotných noriem kvality a bezpečnosti.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 4

Odôvodnenie 12

(12) Spoločenstvo sa zaviazalo, že iniciuje harmonizované výklady noriem technickej bezpečnosti v súvislosti s osobnými loďami využívanými na medzinárodných cestách v článku 12 smernice Rady 98/18/ES zo 17. marca 1998 o bezpečnostných pravidlách a normách pre osobné lode. Ten istý prístup by sa mal uplatňovať na podobné ustanovenia týkajúce sa ostatných druhov lodí, na ktoré sa vzťahujú dohovory IMO, ak je to potrebné a bez toho, aby tým bolo dotknuté prijímanie harmonizovaných výkladov Medzinárodnou námornou organizáciou.

(12) Spoločenstvo sa zaviazalo, že iniciuje harmonizované výklady noriem technickej bezpečnosti v súvislosti s osobnými loďami využívanými na medzinárodných cestách v článku 12 smernice Rady 98/18/ES zo 17. marca 1998 o bezpečnostných pravidlách a normách pre osobné lode. Ten istý prístup by sa mal uplatňovať na podobné ustanovenia týkajúce sa ostatných druhov lodí, na ktoré sa vzťahujú dohovory IMO, ak je to potrebné, pričom sa v individuálnych prípadoch prijme príslušné riešenie a koná sa na žiadosť zúčastnených strán, a bez toho, aby tým bolo dotknuté prijímanie harmonizovaných výkladov Medzinárodnou námornou organizáciou.

Odôvodnenie

Určitý priestor poskytnutý správnym orgánom na vlastné uváženie, ktorý už obsahujú ustanovenia IMO, je potrebný na prispôsobenie uplatňovania povinností vlajkových štátov situácii v jednotlivých štátoch, ktorá sa odlišuje v kvalite aj kvantite flotíl: výklad predpokladaných výnimiek zo všeobecných pravidiel, ako ho interpretuje Spoločenstvo, nie je zameraný na zníženie pružnosti systému, ale poskytuje sa v individuálnych prípadoch a len na žiadosť zúčastnených strán (správnych úradov a prevádzkovateľov).

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 5

Odôvodnenie 28

(28) Komisia by mala podporovať vypracovanie memoranda o porozumení medzi vlajkovými štátmi, aby medzi vlajkovými štátmi vznikli synergie.

(28) Komisia by mala pod podmienkami uvedenými v rezolúcii IMO A.973(24) a A.974(24) podporovať vypracovanie memoranda o porozumení medzi vlajkovými štátmi, aby medzi vlajkovými štátmi vznikli synergie, a podporovať registráciu lodí v registroch členských štátov. Ak by mali tretie štáty, pri existencii záruk týkajúcich sa potrebných systémov kvality a kontroly, možnosť uzatvárať dohody s Európskym spoločenstvom, aby mohli využívať prestíž noriem Spoločenstva a zjednodušené administratívne postupy, v časoch celosvetovej konkurencie medzi národnými registrami a námornými orgánmi by to mohlo prispieť k zvýšeniu celkovej miery dodržiavania dohovorov ILO a k prekonaniu medzinárodného dumpingu.

Odôvodnenie

Príťažlivosť vlajkových štátov Spoločenstva a možnosť tretích štátov, ktoré dokážu zaručiť, že majú systémy kvality podľa predpisov IMO, uzatvárať dohody s EÚ, aby mohli využívať komerčnú prestíž registrov EÚ a praktické výhody pri kontrolách, prispieva k zvýšeniu celkovej miery dodržiavania dohovorov a k prekonaniu medzinárodného dumpingu (nízke požiadavky, nízka úroveň kontrol, nízke náklady).

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 6

Článok 1 odsek 1 písmeno (a)

a) zabezpečiť, aby členské štáty účinne a jednotne plnili svoje povinnosti vlajkových štátov v súlade s dohovormi IMO,

a) zabezpečiť, aby členské štáty účinne a jednotne plnili svoje povinnosti vlajkových štátov, v súlade s dohovormi IMO a príslušnými nástrojmi ILO,

Odôvodnenie

Účinné dodržiavanie medzinárodných noriem v oblasti pracovných podmienok je dodatočnou zárukou bezpečnosti na mori a niektoré povinnosti vlajkových štátov vyplývajú z dohovorov ILO.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 7

Článok 1 odsek 1 písmeno (b)

b) zlepšiť bezpečnosť a predísť znečisťovaniu z lodí plaviacich sa pod vlajkou členského štátu a zapojených v medzinárodnom obchode,

b) zlepšiť bezpečnosť a predísť znečisťovaniu z lodí plaviacich sa pod vlajkou členského štátu,

Odôvodnenie

Vymedzenie termínu „loď“ sa nachádza v článku 2 ods. 1 písm. d) skúmanej smernice.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 8

Článok 2 odsek 1 písmeno (a) bod (vi a) (nový)

 

vi a) kódex bezpečnostných praktík pre lode prevážajúce drevo ložené na palube;

Odôvodnenie

Kódex bezpečnostných praktík pre lode prevážajúce drevo ložené na palube by mal byť zahrnutý do všetkých smerníc Tretieho balíka opatrení EÚ pre bezpečnosť námornej dopravy z týchto dôvodov: a) v zlom počasí je drevo ložené na palube náchylné na presúvanie a b) v zime vo vyšších zemepisných šírkach sa drevo ložené na palube zvykne pokryť námrazou.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 9

Článok 2 odsek 1 písmeno (a) bod (vi b) (nový)

 

vi b) kódex bezpečnostných praktík pre lode prevážajúce suchý veľkoobjemový náklad.

Odôvodnenie

Kódex bezpečnostných praktík pre lode prevážajúce suchý veľkoobjemový náklad by mal byť zahrnutý do všetkých smerníc Tretieho balíka opatrení EÚ pre bezpečnosť námornej dopravy, pretože sa zistilo, že lode na hromadný náklad patria medzi najnebezpečnejšie plavidlá. Pre bezpečnosť plavidla je dôležitá bezpečná a správna manipulácia so suchým veľkoobjemovým nákladom, vrátane jeho uloženia a udržiavania, ako aj postupnosť ukladania nákladu do ložného priestoru plavidla a nadväzného odľahčovania s cieľom vyhnúť sa neprimeranému zaťaženiu plavidla.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 10

Článok 2 odsek 1 písmeno f)

f) „kvalifikovaný inšpektor vlajkového štátu“ je zamestnanec verejného sektora alebo iná osoba riadne oprávnená príslušným úradom členského štátu na výkon prehliadok a inšpekcií týkajúcich sa osvedčení a spĺňania kritérií kvalifikácie a nezávislosti uvedených v prílohe II;

(Tento pozmeňujúci a doplňujúci návrh sa netýka verzie v anglickom jazyku.)

Odôvodnenie

(Tento pozmeňujúci a doplňujúci návrh sa netýka verzie v anglickom jazyku.)

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 11

Článok 3 odsek 4

4. Členské štáty uplatňujú vo vzťahu k medzinárodnej lodnej doprave v plnom rozsahu záväzné ustanovenia týkajúce sa vlajkových štátov, ktoré sú stanovené v dohovoroch IMO, v súlade s podmienkami a v súvislosti s loďami uvedenými v nich, a primerane zohľadnia ustanovenia Kódexu vlajkového štátu (FSC) v zmysle prílohy I k tejto smernici.

4. Členské štáty uplatňujú najmä vo vzťahu k medzinárodnej lodnej doprave v plnom rozsahu záväzné ustanovenia týkajúce sa vlajkových štátov, ktoré sú stanovené v dohovoroch IMO, v súlade s podmienkami a v súvislosti s loďami uvedenými v nich, a primerane zohľadnia ustanovenia Kódexu vlajkového štátu (FSC) v zmysle prílohy I k tejto smernici.

Odôvodnenie

Slúži jedine na zdôraznenie logickej následnosti textu právnej úpravy.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 12

Článok 3 odsek 6

6. V súlade s postupom uvedeným v článku 18 ods. 2 možno prijať opatrenia s cieľom:

6. V súlade s postupom uvedeným v článku 18 ods. 2, z iniciatívy Komisie alebo na žiadosť jednej/viacerých správ alebo jedného/viacerých zainteresovaných prevádzkovateľov, možno prijať opatrenia s cieľom:

a) vypracovať harmonizované postupy pre uplatňovanie výnimiek a ekvivalentov uplatňovaných v súlade s dohovormi IMO,

a) vypracovať harmonizované postupy pre uplatňovanie výnimiek a ekvivalentov uplatňovaných v súlade s dohovormi IMO,

b) vypracovať harmonizované výklady záležitostí, ktoré sú v dohovoroch IMO ponechané na vlastné uváženie správnych úradov,

b) vypracovať harmonizované výklady záležitostí, ktoré sú v dohovoroch IMO ponechané na vlastné uváženie členských štátov,

c) uplatňovať jednotnú interpretáciu ustanovení stanovených v týchto dohovoroch.

c) zjednotiť interpretáciu a uplatňovanie ustanovení stanovených v týchto dohovoroch.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 13

Článok 4 odsek 1 písmeno (a)

a) zabezpečia zhodu s požiadavkami podľa dohovorov IMO;

a) zabezpečia dodržiavanie požiadaviek a osobitných dohovorov IMO, ako aj Kódexu vlajkového štátu a príslušných nástrojov ILO;

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 14

Článok 4 odsek 1 písmeno (b)

b) zabezpečia výkon vyšetrovania nehôd a primerané a včasné spracovanie prípadov lodí, pri ktorých sa zistia nedostatky; a

b) zabezpečia pre všetky vlajkové lode vyšetrovania nehôd a prijatie primeraných a včasných opatrení na nápravu zistených nedostatkov;

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 15

Článok 4 odsek 1 písmeno (c)

c) zabezpečia, podľa požiadaviek správnych úradov, vypracovanie, dokumentáciu a poskytovanie poradenstva v zmysle požiadaviek príslušných dohovorov IMO;

c) zabezpečia, v zmysle požiadaviek príslušných dohovorov IMO, vypracovanie, dokumentáciu a poskytovanie poradenstva podľa požiadaviek štátov ako zmluvných strán;

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 16

Článok 3 odsek 1 písmeno (d)

d) zahŕňajú primeraný počet kvalifikovaných pracovníkov na vykonávanie a presadzovanie vnútroštátnych právnych predpisov vykonávajúcich dohovory IMO vrátane personálu pre vykonávanie vyšetrovania a prehliadok;

d) zahŕňajú primeraný počet kvalifikovaných pracovníkov na vykonávanie a presadzovanie vnútroštátnych právnych predpisov vykonávajúcich dohovory IMO vrátane kvalifikovaných inšpektorov vlajkového štátu na vykonávanie vyšetrovaní, kontrol, inšpekcií a prehliadok;

Odôvodnenie

Pozri pozmeňujúci a doplňujúci návrh týkajúci sa článku 2 ods. 1 písm. f).

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 17

Článok 4 odsek 2

2. Každý členský štát zabezpečí odbornú prípravu a dohľad nad činnosťou inšpektorov a vyšetrovateľov vlajkového štátu.

2. Každý členský štát zabezpečí odbornú prípravu inšpektorov vlajkového štátu a dohľad nad inšpektormi a vyšetrovateľmi vlajkového štátu, a v prípade nehôd alebo nedostatkov, pobrežného štátu ako aj dohľad nad činnosťou uznaných orgánov, ktoré získali oprávnenie v súlade s článkom 7.

Odôvodnenie

Zdá sa byť vhodné spresniť význam a vylepšiť ťažkopádne znenie tohto ustanovenia.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 18

Článok 4 odsek 3

3. Každý členský štát rozvíja alebo udržiava kapacity pre skúšanie konštrukcie a rozhodovacie kapacity primerané k veľkosti a povahe jeho flotily.

3. Každý členský štát rozvíja alebo udržiava kapacity pre preskúšanie, homologizáciu, povolenie projektov konštrukcií a zariadení lodí, ako aj pre prijímanie technických rozhodnutí, primerané k veľkosti a povahe jeho flotily.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 19

Článok 5 odsek 2

2. Dotknutý členský štát sa pri registrácii novej lode vo svojom registri snaží zabezpečiť, aby príslušná loď spĺňala príslušné medzinárodné pravidlá a predpisy. V prípade potreby sa spojí s predchádzajúcim vlajkovým štátom.

2. Podmienkou prvej registrácie lode v registri je preskúmanie zo strany dotknutého členského štátu, či príslušná loď spĺňa príslušné medzinárodné pravidlá a predpisy, a zabezpečenie, aby to bolo potvrdené v písomných dôkazoch, ktorých je držiteľom. V prípade potreby, avšak vždy vtedy, ak nejde o novú loď, dotknutý členský štát sa spojí s predchádzajúcim vlajkovým štátom a požiada ho o vydanie potrebných dokumentov a údajov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 20

Článok 5 odsek 2a (nový)

 

2a. Ak túto požiadavku vysloví jeden členský štát vo vzťahu k inému členskému štátu, predchádzajúci vlajkový štát je povinný príslušné dokumenty a údaje odovzdať v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 789/2004 o prevode nákladných a osobných lodí medzi registrami v Spoločenstve1. ___________

1Ú. v. EÚ L 138, 30. 4. 2004, s. 19.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 21

Článok 6 odsek 1 písmeno (c)

c) zabezpečenie, aby počas pravidelnej inšpekcie uvedenej v písm. b) inšpektor skontroloval, či námorníci pridelení k lodiam sú oboznámení s osobitnými povinnosťami a s režimami, technickým vybavením, zariadeniami a postupmi lode;

c) zabezpečenie, aby počas pravidelnej inšpekcie uvedenej v písm. b) inšpektor skontroloval, použitím vhodných metód a nevyhnutných prostriedkov, či námorníci pridelení k lodiam sú oboznámení s osobitnými povinnosťami a s režimami, technickým vybavením, zariadeniami a postupmi lode;

Odôvodnenie

Je vhodné spresniť, že inšpektor musí mať potrebný priestor na manévrovanie, pokiaľ ide o metódy a prostriedky na vykonávanie jeho funkcií.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 22

Článok 6 odsek 1 písmeno (d)

(d) zabezpečenie, aby posádka lode ako celok dokázala účinne koordinovať svoje činnosti v núdzovej situácii a pri realizácii funkcií dôležitých pre bezpečnosť, resp. pre ochranu alebo zmiernenie následkov znečistenia;

(d) zabezpečenie, aby posádka lode ako celok mala kapacity a prostriedky potrebné na účinnú koordináciu svojej činnosti v núdzovej situácii a pri realizácii funkcií dôležitých pre bezpečnosť, resp. pre ochranu alebo zmiernenie následkov znečistenia;

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 23

Článok 6 odsek 2

2. Členské štáty vypracujú a implementujú vhodný program dozoru a monitorovania na zabezpečenie včasnej reakcie na nedostatky a udalosti znečistenia nahlásené prístavnými alebo pobrežnými štátmi.

2. Členské štáty v súlade so smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2002/59/ES z 27. júna 2002, ktorou sa zriaďuje monitorovací a informačný systém1 vypracujú a implementujú vhodný program dozoru a monitorovania svojich vlajkových lodí, vrátane využitia systému Spoločenstva na výmenu informácií SafeSeaNet, aby mohli zabezpečiť včasnú reakciu a komplexne reagovať na žiadosti o informácie a podanie vysvetlenia zo strany prístavných a pobrežných štátov v prípade nehôd alebo nedostatkov.

1Ú. v. ES L 208, 5. 8. 2002, s. 10.

Odôvodnenie

Je vhodné, aby bola na členské štáty delegovaná spôsobilosť a zodpovednosť v oblasti výmeny informácií v súvislosti s predchádzaním nehodám a nedostatkom a ich riešením: text pripomína a sumarizuje ustanovenia, ktoré sú už v platnosti.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 24

Článok 7 odsek 1 pododsek 1

1. Bez toho, aby bola dotknutá [smernica 94/57/ES alebo smernica .../…/ES (o spoločných pravidlách a normách pre organizácie vykonávajúce inšpekcie a prehliadky lodí a pre príslušné činnosti námorných úradov)], členské štáty, ktoré na udeľovanie osvedčení ich lodiam využívajú uznané organizácie, dosiahnu alebo udržiavajú spôsobilosť – primeranú veľkosti a povahe ich flotily – trvale monitorovať proces vykonávania prehliadok a udeľovania osvedčení uznanými organizáciami, ktoré konajú v ich mene.

1. Bez toho, aby bola dotknutá [smernica 94/57/ES alebo smernica .../…/ES (o spoločných pravidlách a normách pre organizácie vykonávajúce inšpekcie a prehliadky lodí a pre príslušné činnosti námorných úradov)], členské štáty, ktoré na inšpekcie a udeľovanie osvedčení ich lodiam využívajú uznané organizácie, dosiahnu alebo udržiavajú spôsobilosť – primeranú veľkosti a povahe ich flotily – trvale monitorovať a kontrolovať proces vykonávania prehliadok a udeľovania osvedčení uznanými organizáciami, ktoré konajú v ich mene.

Odôvodnenie

Ide o spresnenie úloh, ktoré môžu správne orgány jednotlivých štátov delegovať na uznávané organizácie, a zodpovednosti členských štátov za riadne vykonávanie pridelených úloh.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 25

Článok 7 odsek 2

2. Členské štáty, na ktoré sa vzťahuje odsek 1, zabezpečia, aby každá loď plaviaca sa pod ich vlajkou bola podrobená dodatočnej prehliadke v intervaloch nie dlhších ako 12 mesiacov s cieľom zabezpečiť, aby spĺňala požiadavky dohovorov IMO a vnútroštátne požiadavky.

2. Členské štáty, na ktoré sa vzťahuje odsek 1, zabezpečia možnosť vykonať dodatočné preskúmanie lodí plaviacich sa pod ich vlajkou, s cieľom zabezpečiť, aby spĺňali požiadavky dohovorov IMO a vnútroštátne požiadavky.

Odôvodnenie

Hoci náležitosti potrebné pre uplatňovanie smernice sú už stanovené v kódexe IMO, právomoc/úloha členských štátov v oblasti kontroly zodpovedných administratív a orgánov zodpovedných za realizáciu úloh nemôže vždy prebiehať v podobe inšpekcie každého plavidla: v praxi je teda potrebné zabrániť znásobeniu kontrol a uplatňovať zásadu založenú na rešpektovaní zo strany štátov (dôvera). Je postačujúce, aby sa k prípadným prehliadkam pristupovalo podľa postupov a s prostriedkami uvedenými v ods. 6 (komitológia).

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 26

Článok 7 odsek 3

3. The supplementary survey referred to in paragraph 2 shall not be required for ships which:

3. Dodatočné preskúmania v zmysle odseku 2 sa vyžadujú v intervaloch nepresahujúcich 12 mesiacov v prípade lodí, ktoré:

(a) have been in the Member State's register for at least two years;

(a) sú v registri členského štátu menej ako dva roky; a

(b) have been inspected at least once in the previous 12 months in accordance with Directive 95/21/EC1 or [Directive …/…/EC of the European Parliament and of the Council (on port State control)]; and

(b) boli zadržané podľa ustanovení smernice 95/21/ES alebo [smernice…/…/ES (o štátnom prístavnom dozore)] niekedy počas posledných 12 mesiacov.

(c) have not been detained pursuant to Directive 95/21/EC or to [Directive…/…/EC (on port State control)] in the last 12 months.

 

Odôvodnenie

Návrh ukladá členským štátom zložitejšiu úlohu v oblasti kontrolovania lodí a inšpektorov.Nemali by sa ukladať žiadne ďalšie povinnosti, okrem povinnosti správnym spôsobom uviesť jestvujúce pravidlá do platnosti a zamedziť laxnému prístupu zo strany národných administratív: dodatočné preskúmania sú potrebné len v prípadoch skutočného rizika obídenia a/alebo nehody. Po zadržaní (predtým bod c) je vždy potrebná kontrola (predtým bod b). Požiadavky v zmysle (nových) bodov a) a b) nie sú alternatívne, ale kumulatívne.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 27

Článok 7 odsek 4

4. Akonáhle nadobudnú účinnosť podrobné pravidlá pre inšpekcie prijaté podľa článku 5 ods. 2 [smernice …/…ES o štátnom prístavnom dozore], dodatočná prehliadka uvedená v odseku 2 sa nebude vyžadovať pre lode, ktorým bol udelený nízky rizikový profil v zmysle tejto smernice v priebehu poslednej inšpekcie.

4. Hneď ako nadobudnú účinnosť podrobné pravidlá pre inšpekcie prijaté podľa článku 5 ods. 2 [smernice …/…ES o štátnom prístavnom dozore], dodatočné prehliadky uvedené v odsekoch 2 a 3 sa nebudú v žiadnom prípade vyžadovať pre lode, ktorým bol udelený nízky rizikový profil v zmysle tejto smernice v priebehu poslednej inšpekcie.

Odôvodnenie

Úprava zmien a doplnkov v podmienkach vzťahujúcich sa na dodatočné preskúmanie v zmysle ods. 2 a 3 v tom istom článku. Túto tretiu sériu opatrení je potrebné vnímať ako celok: zvýšenie výstupných kontrol (zo strany vlajkového štátu) za účelom obmedzenia výstupných kontrol (zo strany prístavného štátu), aby sa zlepšila bezpečnosť a zvýšili úspory z rozsahu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 28

Článok 7 odsek 6

6. Postupy a usmernenia pre dodatočné prehliadky a minimálne kritériá pre inšpektorov vykonávajúcich dodatočné prehliadky sa ustanovia v súlade s postupom uvedeným v článku 18 ods. 2

6. Usmernenia potrebné pre zriadenie kontrolných postupov a systémov dozoru pre dodatočné preskúmania, ako aj minimálne kritériá pre inšpektorov vykonávajúcich dodatočné preskúmania sa ustanovia v súlade s postupom uvedeným v článku 18 ods. 2.

 

 

Odôvodnenie

Úprava zmien a doplnkov v podmienkach vzťahujúcich sa na dodatočné preskúmania v zmysle ods. 2 a 3 v tom istom článku: výbor uvedený v článku 18 by mal stanoviť len usmernenia pre dodatočné preskúmania členských štátov, nakoľko čl. 2 ods. 4 už stanovuje len cieľ dozorných opatrení (dosiahnutie súladu s dohovormi a vnútroštátnymi požiadavkami).

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 29

Článok 8 odsek 4

4. Členské štáty zabezpečia implementáciu zdokumentovaného systému kvalifikácie pracovníkov a stáleho dopĺňania ich vedomostí primerane k úlohám, ktoré sú oprávnení vykonávať.

4. Členské štáty zabezpečia, použitím vhodných metód a nevyhnutných prostriedkov, implementáciu zdokumentovaného systému kontinuálneho rozvoja zručností personálu v zmysle odsekov 1 až 3 a stáleho dopĺňania ich vedomostí primerane k úlohám, ktoré sú oprávnení vykonávať, alebo ktorých vykonávanie im bolo uložené.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 30

Článok 8 odsek 5

5. Vlajkový štát vydá identifikačný doklad všetkým inšpektorom, ktorí vykonávajú úlohy v jeho mene na lodiach.

5. Vlajkový štát vydá inšpektorom, ktorí vykonávajú úlohy v jeho mene na palubách alebo v nákladných priestoroch lodí, ako aj prípadne iným pracovníkom uvedeným v odseku 3, identifikačné doklady potvrdzujúce ich oprávnenie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 31

Článok 8 odsek 5a (nový)

 

5. a) Na zlepšenie usmernení vo svetle skúseností získaných pri vykonávaní platných predpisov je možné zmeniť a doplniť prílohu II v súlade s postupom podľa článku 18 ods. 2.

Odôvodnenie

Mechanizmus prehodnocovania a príležitosť pre vylepšovanie by sa mali podobne ustanoviť aj pre odbornú prípravu a rozvoj zručností inšpektorov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 32

Článok 9

Bez toho, aby boli dotknuté povinnosti podľa Kódexu o vyšetrovaní námorných nehôd a mimoriadnych udalostí, prijatého rezolúciou A. 849(20) IMO a pripojeného k rezolúcii A. 884(21) zhromaždenia IMO, v platnom znení, členské štáty vykonajú vyšetrovanie po námornej nehode alebo udalosti znečistenia v súvislosti s loďou plaviacou sa pod ich vlajkou. Toto vyšetrovanie nehôd vykonajú vyšetrovatelia s vhodnou kvalifikáciou a kompetentní v záležitostiach týkajúcich sa nehody. Členské štáty na tento účel zabezpečia kvalifikovaných vyšetrovateľov bez ohľadu na miesto nehody alebo udalosti.

Členské štáty vykonajú vyšetrovanie po námornej nehode alebo udalosti znečistenia v súvislosti s loďou plaviacou sa pod ich vlajkou rešpektujúc zodpovednosť a povinnosti vyplývajúce z Kódexu o vyšetrovaní námorných nehôd a mimoriadnych udalostí, prijatého rezolúciou A. 849(20) IMO a pripojeného v prílohe k rezolúcii A. 884(21) zhromaždenia IMO, v platnom znení. Toto vyšetrovanie nehôd vykonajú vyšetrovatelia s vhodnou kvalifikáciou a kompetentní v záležitostiach týkajúcich sa nehody, ktorých na tento účel poskytnú členské štáty bez ohľadu na miesto nehody alebo udalosti.

Odôvodnenie

Slúži na spresnenie formy a obsahu textu právnej úpravy a ujasnenie povinností členských štátov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 33

Článok 11 odsek 1

1. Členské štáty vybudujú alebo budú udržiavať databázu flotily svojich lodí so základnými technickými údajmi o každej lodi a informáciami uvedenými v odseku 2, alebo zabezpečia, aby mali priamy prístup k databáze poskytujúcej podobné informácie. Členské štáty oprávnia Komisiu k prístupu k údajom z ich databáz a výmene týchto údajov s nimi.

1. Členské štáty vybudujú alebo budú udržiavať databázu flotily svojich lodí so základnými technickými údajmi o každej lodi a informáciami uvedenými v odseku 2, alebo zabezpečia, aby mali priamy prístup k databáze poskytujúcej podobné informácie. Členské štáty oprávnia Komisiu buď k prístupu k svojim databázam týkajúcim sa ich lodí, alebo v závislosti od prípadu k zdieľanému prístupu ako aj k možnosti využívania a výmeny údajov s nimi.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 34

Článok 11 odsek 2 písmená (a) a (b)

2. V tejto databáze budú zahrnuté nasledovné informácie:

2. Databáza každého členského štátu musí zahŕňať tieto informácie:

 

a) individualizované údaje týkajúce sa každej zaregistrovanej lode,

(a) údaje o lodi (názov, číslo IMO, atď.);

(i) údaje o lodi (názov, číslo IMO, atď.); dátum zápisu do registra a prípadne dátum vyradenia z registra,

(b) dátumy prehliadok vrátane prípadných dodatočných a doplňujúcich prehliadok a dátumy auditov,

(ii) identifikácia uznaných organizácií zapojených do udeľovania osvedčení a klasifikácie lode,

(c) identifikácia uznaných organizácií zapojených do udeľovania osvedčení a klasifikácie lode,

(iii) dátumy a výsledky (nedostatky: nie alebo áno, popis, vykonávané alebo plánované opravy; zadržanie: nie alebo áno a trvanie) prehliadok, vrátane prípadných dodatočných a doplňujúcich prehliadok a auditov uskutočnených buď priamo vlajkovým štátom alebo uznanými organizáciami poverenými príslušným štátom,

(d) identifikácia orgánu, ktorý vykonal inšpekciu lode v súlade s ustanoveniami o štátnom prístavnom dozore a dátumy inšpekcií,

(iv) identifikácia orgánu, ktorý vykonal inšpekciu lode v súlade s ustanoveniami o štátnom prístavnom dozore a dátumy inšpekcií,

(e) výsledky inšpekcií vykonaných v rámci štátneho prístavného dozoru (nedostatky: áno alebo nie, zadržanie: áno alebo nie),

(v) výsledky inšpekcií vykonaných v rámci štátneho prístavného dozoru (nedostatky: nie alebo áno, popis, vykonávané alebo plánované opravy; zadržanie: nie alebo áno a trvanie),

(f) informácie o nehodách,

(vi) informácie o nehodách,

(g) informácie o porušení ustanovení MARPOL a smernice Európskeho parlamentu a Rady 2005/35/ES zo 7. septembra 2005 o znečisťovaní mora z lodí a o zavedení sankcií za porušenia,

(vii) informácie o porušení ustanovení dohovorov IMO a osobitne ustanovenia MARPOL a smernice Európskeho parlamentu a Rady 2005/35/ES zo 7. septembra 2005 o znečisťovaní mora z lodí a o zavedení sankcií za porušenia,

 

b) všeobecné údaje týkajúce sa všetkých ním zaregistrovaných lodí,

(h) identifikácia lodí, ktoré boli vyradené z ich registra počas predchádzajúcich 12 mesiacov.

(i) zoznam a identifikácia lodí, ktoré boli vyradené z ich registra počas predchádzajúcich 12 mesiacov; počas tohto obdobia sa musia uchovávať všetky údaje zozbierané v databáze počas obdobia registrovania uvedených lodí,

 

(ii) počet všetkých inšpekcií za rok, rozdelený podľa spôsobov realizácie, ktoré boli uskutočnené členským štátom alebo v jeho mene.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 35

Článok 11 odsek 2 písmeno c)

c) identifikácia uznaných organizácií zapojených do udeľovania osvedčení a klasifikácie lode;

c) identifikácia uznaných organizácií zapojených do udeľovania osvedčení a klasifikácie lode na pokyn vlajkového štátu;

Odôvodnenie

Spresnenie textu na doplnenie a objasnenie zmyslu právnej úpravy.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 36

Článok 11 odsek 3a (nový)

3a Informácie uvedené v ods. 2 sa v prípade ak je loď vyradená z registra a presunutá do druhého registra okamžite a v plnom znení oznamujú novému vlajkovému štátu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 37

Článok 13 odsek 5

5. Spoločenstvo vypracuje v prípade potreby odporúčania na opatrenia a návrhy na zlepšenie účinnosti systému auditu IMO uvedeného v odseku 2.

5. Komisia v spolupráci s členskými štátmi vypracujú v prípade potreby odporúčania a návrhy na zlepšenie postupov a výsledkov systému auditu IMO v prípade uvedenom v odseku 2.

Odôvodnenie

Treba vychádzať z predpokladu, že systém auditu v IMO je síce účinný, ale ešte nezladený s postupmi v EÚ, v opačnom prípade odpadá podmienka odvolávať sa na rezolúciu A.974 odsek 2 tohto článku.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 38

Článok 15

Komisia predloží Európskemu parlamentu a Rade do konca roku [2007] správu o realizovateľnosti vypracovania Memoranda o porozumení o povinnostiach dozoru vlajkového štátu, zameraného na zabezpečenie rovnakých podmienok medzi vlajkovými štátmi, ktoré sa zaviazali záväzne implementovať Kódex na implementáciu záväzných nástrojov IMO prijatý Medzinárodnou námornou organizáciou (IMO) prostredníctvom rezolúcie A.973 (24) zhromaždenia z 1. decembra 2005 a schválili, že budú preverované auditom v súlade s ustanoveniami rezolúcie A.974 (24) prijatej zhromaždením IMO 1. decembra 2005.

Komisia predloží Európskemu parlamentu a Rade do konca roku [2007] správu o realizovateľnosti vypracovania Memoranda o porozumení medzi Európskym spoločenstvom, členskými štátmi a tretími štátmi o povinnostiach dozoru vlajkového štátu, zameraného na zabezpečenie rovnakých konkurenčných podmienok aké existujú medzi vlajkovými štátmi pre tie tretie štáty, ktoré sa zaviazali záväzne implementovať Kódex na implementáciu záväzných nástrojov IMO prijatý Medzinárodnou námornou organizáciou (IMO) prostredníctvom rezolúcie A.973 (24) zhromaždenia z 1. decembra 2005 a schválili, že budú preverované auditom v súlade s ustanoveniami rezolúcie A.974 (24) prijatej zhromaždením IMO 1. decembra 2005.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 39

Článok 16 názov

Oznamovanie informácií a podávanie správ

Zasielanie informácií a oznámení

Odôvodnenie

Spresnenie názvu na doplnenie a objasnenie zmeny právnej úpravy.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 40

Článok 16 odsek 1

1. Každý členský štát oznámi IMO informácie vyžadované v ustanoveniach dohovorov IMO.

1. Každý členský štát oznámi IMO a Komisii informácie vyžadované v ustanoveniach dohovorov IMO.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 41

Článok 16 odsek 3

3. Harmonizované vzorové tlačivo pre povinné podávanie správ uvedené v odseku 2 sa môže ustanoviť v súlade s postupom uvedeným v článku 18 ods. 2.

3. Harmonizované vzorové tlačivo pre povinné poskytovanie informácií v zmysle odseku 2 sa môže ustanoviť v súlade s postupom uvedeným v článku 18 ods. 2.

Odôvodnenie

Návrh smernice už sám osebe prináša zvýšenú záťaž pre správne orgány aj vzhľadom na kontrolu výsledkov a posudzovanie výkonu. Nezdá sa byť vhodné ešte dodatočne sprísňovať povinnosti členských štátov, keďže existuje riziko vyvolania zbytočných nezhôd: oznamovanie informácií sa považuje za menej náročné než predkladanie správ, ktoré je ustanovené v pôvodnom a už aj pozmenenom odseku 2.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 42

Článok 16 odsek 4

4. Komisia po prijatí správ od členských štátov vypracuje konsolidovanú správu týkajúcu sa implementácie tejto smernice. Táto správa je určená Európskemu parlamentu a Rade.

4. Komisia po prijatí oznámení od členských štátov vypracuje konsolidovanú správu týkajúcu sa implementácie tejto smernice. Táto správa je určená Európskemu parlamentu a Rade.

Odôvodnenie

Návrh smernice už sám osebe znamená zvýšenú záťaž správnych orgánov aj vzhľadom na výsledky a posúdenie opatrení. Nezdá sa byť vhodné ešte dodatočne sprísňovať povinnosti členských štátov, keďže existuje riziko vyvolania zbytočných nezhôd: oznamovanie informácií sa považuje za menej náročné než predkladanie správ, ktoré je ustanovené v pôvodnom a už aj pozmenenom odseku 2.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 43

Príloha II odsek 3 bod 2

(2) absolvovanú skúšku uznávanú príslušným úradom ako lodný inžinier, strojný inžinier alebo inžinier v príbuzných námorných oblastiach a mať odpracovaných v tejto funkcii najmenej päť rokov alebo

(2) absolvovanú skúšku uznávanú príslušným úradom ako lodný inžinier, strojný inžinier alebo inžinier v príbuzných námorných oblastiach a mať odpracovaných v tejto funkcii najmenej tri roky alebo jeden rok, doplnený dvojročným vykonávaním činnosti pomocného inšpektora vlajkového štátu v príslušnom orgáne členského štátu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 44

Príloha II odsek 4

4. Inšpektori kvalifikovaní podľa odseku 3 bod 1 musia pracovať najmenej päť rokov na mori ako palubní alebo strojní dôstojníci.

vypúšťa sa

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 45

Príloha II odsek 8

8. Inšpektori nesmú mať obchodný záujem na prehliadanej lodi a nesmú byť zamestnaní v neštátnych organizáciách, ktoré vykonávajú štatutárne alebo klasifikačné prehliadky alebo vydávajú osvedčenia pre lode, ani nesmú vykonávať prácu v ich mene.

8. Inšpektori nesmú mať obchodný, osobný ani rodinný záujem žiadneho druhu na prehliadanej lodi, jej posádke, zástupcovi, spoločnosti, majiteľovi ani nájomcovi, a ani v žiadnej z neštátnych organizácií, ktoré vykonávajú štatutárne alebo klasifikačné prehliadky alebo vydávajú osvedčenia pre lode.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 46

Príloha II bod 9

9. Uznávajú sa aj inšpektori, ktorí nespĺňajú uvedené kritériá, ak boli k dátumu prijatia tejto smernice zamestnaní v príslušnom úrade pre výkon štatutárnych prehliadok alebo inšpekcií v rámci štátneho prístavného dozoru.

9. Uznávajú sa aj inšpektori, ktorí nespĺňajú uvedené kritériá, ak boli k dátumu prijatia tejto smernice zamestnaní v príslušnom úrade pre výkon štatutárnych prehliadok alebo inšpekcií v rámci štátneho prístavného dozoru, a ak takýto štát pristúpil k Parížskemu memorandu o porozumení o štátnom prístavnom dozore.

Odôvodnenie

V záujme zabezpečenia vyššej a jednotnej úrovne požiadaviek na inšpektorov je vhodné odvolať sa na Parížske memorandum o porozumení.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 47

Príloha III odsek 1 bod 1

1. Ak je príslušný orgán členského štátu (ďalej len „vlajkový štát“) informovaný, že loď plaviaca sa pod jeho vlajkou bola zadržaná prístavným štátom, mal by dozerať na primerané nápravné opatrenia s cieľom zabezpečiť dosiahnutie súladu lode s príslušnými predpismi a medzinárodnými dohovormi. Medzi tieto opatrenia by mali patriť opatrenia uvedené nižšie.

1. Ak je príslušný orgán členského štátu (ďalej len „vlajkový štát“) informovaný, že loď plaviaca sa pod jeho vlajkou bola zadržaná iným prístavným štátom, mal by dozerať na primerané nápravné opatrenia s cieľom zabezpečiť dosiahnutie súladu lode s príslušnými predpismi a medzinárodnými dohovormi. Opatrenia uvedené nižšie sa považujú za primerané: tento zoznam nevylučuje prijatie rovnocenných alebo dodatočných opatrení, pokiaľ sú v súlade s cieľmi a prostriedkami tejto smernice.

Odôvodnenie

Spresnenie textu na doplnenie a objasnenie zmyslu právnej úpravy.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 48

Príloha III odsek 2 bod 3

3. V prípade vážnejších nedostatkov, najmä konštrukčných a iných, na ktoré sa vzťahujú osvedčenia vydané uznanou organizáciou (ďalej len „UO“) v mene vlajkového štátu, by mal vlajkový štát vyžiadať vykonanie inšpekcie jedným zo svojich inšpektorov, alebo by mal vymenovať inšpektora z UO na jej vykonanie v svojom mene. Táto inšpekcia by sa mala najprv sústrediť na tie oblasti, v ktorých prístavný štát zaznamenal nedostatky. Ak to považuje inšpektor vlajkového štátu alebo UO za potrebné, môže sa rozšíriť na úplnú opakovanú prehliadku tých oblastí, na ktoré sa vzťahujú príslušné štatutárne osvedčenia.

3. V prípade vážnejších nedostatkov, najmä konštrukčných a iných, na ktoré sa vzťahujú osvedčenia vydané vlajkovým štátom alebo uznanou organizáciou (ďalej len „UO“), by mal vlajkový štát vyžiadať vykonanie osobitnej doplnkovej inšpekcie jedným zo svojich inšpektorov, alebo by mal poveriť inšpektora z UO na jej vykonanie v svojom mene. Táto inšpekcia by sa mala najprv sústrediť na tie oblasti, v ktorých prístavný štát zaznamenal nedostatky. Ak to považuje inšpektor vlajkového štátu alebo UO za potrebné, môže sa rozšíriť na úplnú opakovanú prehliadku tých oblastí, na ktoré sa vzťahujú príslušné štatutárne osvedčenia.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 49

Príloha III odsek 3 bod 5

5. Vlajkový štát by mal vo všetkých prípadoch zvážiť, aké právne kroky vrátane pokút môžu byť primerané. V prípade lode, ktorá trvalo nie je v súlade s požiadavkami podľa predpisov a medzinárodných dohovorov, by mal vlajkový štát zvážiť, aké dodatočné sankcie môžu byť nutné vrátane vyradenia lode z jej registra.

5. Vlajkový štát by mal vo všetkých prípadoch zvážiť, aké právne kroky sa môžu voči spoločnosti podniknúť vrátane pokút, ktoré by primerane odrádzali pred porušovaním právnych predpisov Spoločenstva a medzinárodných pravidiel. V prípade lode, ktorá trvalo nie je v súlade s požiadavkami podľa predpisov Spoločenstva a medzinárodných dohovorov, by mal vlajkový štát zvážiť, aké dodatočné sankcie môžu byť nutné vrátane vyradenia lode z jej registra.

Odôvodnenie

Spresnenie textu na doplnenie a objasnenie zmyslu právnej úpravy.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 50

Príloha III odsek 3 bod 6

6. Ak boli vykonané všetky nápravné opatrenia na uvedenie lode do súladu s príslušnými predpismi a medzinárodnými dohovormi, vlajkový štát by mal zaslať správu IMO v súlade s dohovorom SOLAS 74 v znení neskorších zmien a doplnení, kapitola I, predpis 19(d) a bod 5 ods. 2 rezolúcie A.787 (19) IMO v znení neskorších zmien a doplnení.

6. Ak boli vykonané všetky nápravné opatrenia na uvedenie lode do súladu s medzinárodnými dohovormi a príslušnými predpismi Spoločenstva, vlajkový štát by mal IMO a Komisii zaslať správu, ktorá by mala byť na účely IMO vypracovaná v súlade s dohovorom SOLAS 74 v znení neskorších zmien a doplnení, kapitola I, predpis 19(d) a bod 5 ods. 2 rezolúcie A.787 (19) IMO v znení neskorších zmien a doplnení , a na účely Komisie uvádzať dodatočné informácie týkajúce sa ustanovení súvisiacich so Spoločenstvom.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 51

Príloha III odsek 4 bod 2

2. Mala by okrem iného obsahovať príslušné položky rozšírenej inšpekcie uvedené v [časti C prílohy V smernice Rady 95/21/ES alebo časti C prílohy VIII smernice .../.../ES (o štátnom prístavnom dozore)]. Inšpektori vlajkového štátu by sa nemali vyhýbať, ak to považujú za potrebné, zaradeniu skúšok funkčnosti takých položiek ako záchranné plavidlá a ich spúšťacie mechanizmy, hlavné a pomocné strojové zariadenia, kryty palubných otvorov, hlavné systémy elektrického napájania a útorové systémy.

2. Mala by okrem iného obsahovať príslušné položky rozšírenej inšpekcie uvedené v [prílohe V smernice Rady 95/21/ES alebo časti C prílohy VIII smernice .../.../ES (o štátnom prístavnom dozore)]. Inšpektori vlajkového štátu by sa nemali vyhýbať, ak to považujú za potrebné, zaradeniu skúšok funkčnosti takých položiek ako záchranné plavidlá a ich spúšťacie mechanizmy, hlavné a pomocné strojové zariadenia, kryty palubných otvorov, hlavné systémy elektrického napájania a útorové systémy.

  • [1]  Ú. v. EÚ C 70, 22.3.2006, s. 6.

DÔVODOVÁ SPRÁVA

1. Úvod

EÚ už prijala pravidlá tzv. balíkov Erika I a Erika II na zvýšenie bezpečnosti v oblasti námornej dopravy: okrem iného sa zvýšili kontroly lodí v prístavoch, zakázal sa používať jednoduchý trup na prepravu benzínu a zriadila sa Európska agentúra pre námornú bezpečnosť (EMSA). Európsky parlament sa zúčastnil diskusie vytvorením dočasného výboru pre posilnenie námornej bezpečnosti (tzv. výbor MARE), ktorý v období od novembra 2003 do apríla 2004 uskutočnil sériu stretnutí a vypočutí s politickými lídrami a technikmi (pozri správu A5-0257/2004).

Iniciatíva Európskeho parlamentu sa ďalej odrazila na prijatí uznesenia o posilnení námornej bezpečnosti z apríla 2004, ktoré zohľadňuje výsledky výboru MARE a predkladá návrh tzv. balíka Erika III, pričom sa vyslovuje za prevzatie zodpovednosti na úrovni EÚ za komplexnú námornú a bezpečnostnú politiku, za posilnenie medzinárodného systému auditu (podľa možnosti povinného), za zlepšenie výkonnosti námorných orgánov a podporu registrácie lodí pod vlajkami Spoločenstva (pozri uznesenie P5_TA(2004)0350).

2. Zhrnutie návrhu

2.1. Návrh smernice o vlajkových štátoch

Komisia prijala v novembri 2005 novú sériu legislatívnych návrhov (tzv. balík Erika III), okrem iného aj návrh smernice o zodpovednosti vlajkových štátov, podľa ktorého majú členské štáty zabezpečiť dodržiavanie medzinárodných predpisov zo strany lodí zapísaných v ich národných registroch. Zámerom Komisie je: a) zahrnúť časti 1 a 2 kódexu vlajkového štátu, t.j. opatrenia na vykonávanie povinných nástrojov Medzinárodnej námornej organizácie (IMO), do práva Spoločenstva; b) stanoviť minimálne požiadavky na kvalifikáciu inšpektorov (a podmienky pre vyškolenie a dopĺňanie vedomostí) a usmernenia týkajúce sa prehliadok (v prípade zadržania lode v cudzom prístave); c) zabezpečiť, aby námorné orgány členských štátov dodržiavali kvalitatívne kritéria normy ISO 9001/2000.

2.2. Legislatívny kontext

Povinnosť dodržiavať pravidlá medzinárodných dohôd o námornej bezpečnosti je stanovená už v článku 3 smernice 94/57/EHS (konsolidovaná verzia), ktorá členským štátom ukladá povinnosť vykonávať uznesenie A847(20) IMO o usmerneniach pri uplatňovaní povinností vlajkových štátov. Toto uznesenie bolo zrušené a nahradené uznesením A973(24) s názvom Kódex uplatňovania povinných nástrojov IMO: Komisia plánuje prevziať ustanovenia kódexu IMO v takej podobe, ako sú uvedené v prílohe I a účinné v okamihu predloženia návrhu (zákon Spoločenstva nesmie zmeniť systém predpisov zakotvený v platných dohovoroch).

2.3. Zámery Komisie

Návrh Komisie sa snaží o rýchle odstránenie predpokladaných nedostatkov v predpisoch IMO, resp. právne nezáväznej povahy predpisov IMO, ktorých neuplatňovanie sa na medzinárodnej úrovni nepokutuje, ako aj priestoru na vlastné uváženie pri výklade výnimiek z pravidiel IMO. Tieto nedostatky by sa mali prekonať nástrojmi komitológie. Strednodobým a dlhodobým cieľom Komisie je premeniť flotily členských štátov na kvalitné flotily a zvýšiť príťažlivosť vlajkových štátov: možnosť tretích štátov, ktoré zaručujú systém porovnateľnej kvality, uzavierať dohody s členskými štátmi EÚ, by prispela k všeobecnému zvýšeniu dodržiavania platných dohovorov.

2.4. Stanovisko členských štátov

Viaceré členské štáty si v zásade myslia, že Európske spoločenstvo nemá právomoc zasiahnuť v tejto oblasti: v každom prípade sa mnohé členské štáty sťažujú na porušovanie princípu subsidiarity (výkonnosť národných systémov) a kritéria proporcionality (nadmerný počet predpokladaných nástrojov). Pokiaľ ide o konkrétne otázky, viaceré členské štáty predpovedajú, že dodržiavanie predpisov v otázke vlajkových štátov spôsobí dodatočné priame (kvalifikovaní kontrolóri, fungovanie administratívnych systémov, kvalifikovaní pracovníci poverení auditom), ako aj nepriame náklady (poverenie klasifikačných spoločností kontrolami a udeľovaním osvedčení), pričom hrozí riziko prekrytia medzi praktikami Spoločenstva a medzinárodnými záväzkami.

3. Stanovisko spravodajkyne                                                 

3.1. Témy do diskusie

Nedostatočné dodržiavanie medzinárodných nástrojov zo strany niektorých členských štátov spôsobuje problémy: a) hospodárske, keďže rozdiely medzi intenzívnou kontrolou lodí vlajkových štátov a menšou spoľahlivosťou pri zápise do registrov sa odrážajú na nákladoch, ktoré vzniknú lodiam, a výdavkoch správnych orgánov; b) sociálne, keďže z nedostatočného dodržiavania medzinárodných záväzkov vyplýva zamestnávanie menej kvalifikovaných a lacnejších posádok, čo vytvára sociálny dumping, oberajúci kvalifikovaný personál o pracovné miesta; c) v oblasti ochrany životného prostredia, keďže využívanie lodí nezodpovedajúcich medzinárodným dohodám a s nedostatočne kvalifikovanou posádkou zvyšuje riziko námorných katastrof, straty ľudských životov a škôd na ekosystéme.

3.2. Problémy ohľadne právomoci

Predpokladané obmedzenie legislatívnych právomocí EÚ sa zdá byť z právneho hľadiska neopodstatnené a z politického hľadiska nevhodné. Na jednej strane v oblasti námornej dopravy ustanovuje Zmluva o ES nielen abstraktnú právomoc, ale aj výlučnú výhradu po výkone legislatívnej právomoci (článok 80 ods. 2 Zmluvy o ES). Na druhej strane sa v ére celosvetovej dopravy javí neprimerané zachovať národný charakter námornej dopravy a brániť európskemu zákonodarcovi pri koordinovaní rozvoja a posilňovania námornej bezpečnosti. Okrem toho, ako už bolo spomenuté, EÚ už prijala zákony v tejto oblasti, pričom sa presne odvolávala na medzinárodné predpisy.

Čo sa týka zásady subsidiarity a kritéria proporcionality (článok 5 ods. 2 a ods. 3 Zmluvy o ES), zdá sa byť logické, že: a) vzhľadom na časté katastrofy, ktoré sa udiali vo vodách Spoločenstva (Erika, Prestige, Brear, Herald of Free Enterprise, Torrey Canyon), námorná ochrana na vnútroštátnej úrovni sa nemôže považovať za dostatočnú a účinnú; b) keďže dohody IMO nezahŕňajú možnosť sankcií, účinné zlepšenie ich uplatňovania sa môže dosiahnuť len zahrnutím medzinárodných právnych predpisov do zákonov Spoločenstva. V záujme hľadania vyrovnaného spôsobu riadenia je namiesto kladenia si otázky „či vôbec” vhodnejšie sa pýtať „ako” postupovať pri prechode dohôd z tradičného rozmeru na úroveň celého Spoločenstva bez byrokratických záťaží.

3.3. Byrokratická záťaž

Je potrebné ujasniť, že: a) nie členské štáty sú povinné preukázať uplatňovanie predpisov, ale Komisia musí preukázať porušovanie ustanovení (dôvera); b) členské štáty môžu plniť povinnosti uložené Spoločenstvom prostredníctvom tradičných nástrojov, ktoré už využívajú pri uplatňovaní medzinárodných pravidiel (audit). Návrh smernice sa snaží nájsť rovnováhu medzi kontrolnými postupmi IMO a ES, čo zrejme zjednoduší zahrnutie dohovorov do predpisov Spoločenstva, ale aj sprostredkovávať informácie a hodnotiť výsledky, čo ešte zrejme pridá byrokratické bremeno vnútroštátnym správnym orgánom: je potrebné vzájomne prepojiť a čo najviac zjednodušiť kontrolné postupy a dokumenty.

3.4. Požiadavky pružnosti

Čo sa týka účinkov harmonizácie mechanizmov komitológie treba zdôrazniť, že určitý priestor poskytnutý úradom na vlastné uváženie, ktorý už umožňujú ustanovenia IMO, je potrebný na prispôsobenie uplatňovania povinností vlajkových štátov situácii v jednotlivých štátoch, ktorá sa odlišuje v kvalite aj kvantite flotíl: výklad Spoločenstva by sa dal lepšie použiť, keby sa realizoval na žiadosť zúčastnených strán (správnych orgánov a/alebo prevádzkovateľov) a individuálne (neplatil by všeobecne). Treba však pripomenúť, že zodpovedný výbor (COSS) tvoria výlučne zástupcovia členských štátov a Komisia mu len predsedá.

3.5. Odhad nákladov

Podľa štúdie o dopadoch, ktorú pripravila Komisia, sa posilnenie kontrolnej činnosti vlajkového štátu prejaví na úsporách pri procesoch štátneho prístavného dozoru: túto výhodu využijú lode zapísané v registri Spoločenstva, ktorým sa síce zvýšia kontroly na začiatku (fáza registrácie), ale znížia prehliadky v záverečnej fáze. Obdobne zvýšenie úrovne správnych orgánov, ktoré sa snažia o súlad s normami ISO, ktoré už mimochodom obsahujú dohody o záchrane ľudských životov na mori (SOLAS) a o predchádzaní znečistenia morí (MARPOL), je spojené s dočasným zvýšením nákladov, ale budúcim rastom výkonnosti.POSTUP

Názov

Plnenie povinností vlajkových štátov

Referenčné čísla

KOM(2005)0586 - C6-0062/2006 - 2005/0236(COD)

Gestorský výbor

       dátum oznámenia v pléne

TRAN

14.3.2006

Výbory požiadané o stanovisko

       dátum oznámenia na schôdzi

ENVI

14.3.2006

 

 

 

Bez predloženia stanoviska

       dátum rozhodnutia

ENVI

21.3.2006

 

 

 

Spravodajca

       dátum menovania

Marta Vincenzi

6.4.2006

 

 

Prerokovanie vo výbore

19.4.2006

13.9.2006

23.1.2007

27.2.2007

Dátum prijatia

27.2.2007

 

 

 

Výsledok konečného hlasovania

+:

–:

0:

46

0

1

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Gabriele Albertini, Inés Ayala Sender, Etelka Barsi-Pataky, Jean-Louis Bourlanges, Paolo Costa, Michael Cramer, Luis de Grandes Pascual, Arūnas Degutis, Christine De Veyrac, Petr Duchoň, Saïd El Khadraoui, Robert Evans, Emanuel Jardim Fernandes, Mathieu Grosch, Georg Jarzembowski, Stanisław Jałowiecki, Timothy Kirkhope, Dieter-Lebrecht Koch, Jaromír Kohlíček, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Sepp Kusstatscher, Jörg Leichtfried, Eva Lichtenberger, Erik Meijer, Seán Ó Neachtain, Willi Piecyk, Luís Queiró, Luca Romagnoli, Gilles Savary, Brian Simpson, Renate Sommer, Dirk Sterckx, Ulrich Stockmann, Silvia-Adriana Ţicău, Georgios Toussas, Yannick Vaugrenard, Marta Vincenzi, Lars Wohlin, Corien Wortmann-Kool, Roberts Zīle

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Zsolt László Becsey, Johannes Blokland, Philip Bradbourn, Roland Gewalt, Jeanine Hennis-Plasschaert, Anne E. Jensen, Rosa Miguélez Ramos