ZPRÁVA o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice Rady 89/391/EHS, její samostatné směrnice a směrnice Rady 83/477/EHS, 91/383/EHS, 92/29/EHS a 94/33/ES za účelem zjednodušení a racionalizace zpráv o praktickém provádění

7. 3. 2007 - (KOM(2006)0390 – C6‑0242/2006 – 2006/0127(COD)) - ***I

Výbor pro zaměstnanost a sociální věci
Zpravodajka: Ilda Figueiredo
Vysvětlivky k označení legislativních postupů

Postup : 2006/0127(COD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu :  
A6-0059/2007
Předložené texty :
A6-0059/2007
Přijaté texty :

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice Rady 89/391/EHS, její samostatné směrnice a směrnice Rady 83/477/EHS, 91/383/EHS, 92/29/EHS a 94/33/ES za účelem zjednodušení a racionalizace zpráv o praktickém provádění

(KOM(2006)0390 – C6-0242/2006 – 2006/0127(COD))

(Postup spolurozhodování: první čtení)

Evropský parlament,

–   s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě (KOM(2006)0390)[1],

–   s ohledem na čl. 251 odst. 2 a čl. 137 odst. 2 Smlouvy o ES, v souladu s nimiž Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C6‑0242/2006),

–   s ohledem na článek 51 jednacího řádu,

–   s ohledem na zprávu Výboru pro zaměstnanost a sociální věci (A6‑0059/2006),

1.  schvaluje pozměněný návrh Komise;

2.  vyzývá Komisi, aby věc opětovně postoupila Parlamentu, bude-li mít v úmyslu svůj návrh podstatně změnit nebo jej nahradit jiným textem;

3.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě a Komisi.

Znění navržené KomisíPozměňovací návrhy Parlamentu

Pozměňovací návrh 1

PRÁVNÍ VÝCHODISKO 2

s ohledem na návrh Komise, vypracovaný po konzultaci s Poradním výborem pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci

s ohledem na návrh Komise,

Odůvodnění

Jedná se o kompromisní pozměňovací návrh s Radou, jehož cílem je dosáhnout dohody v prvním čtení.

Pozměňovací návrh 2

PRÁVNÍ VÝCHODISKO 3

s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru, přijaté po konzultaci s Výborem regionů

s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru,

Odůvodnění

Jedná se o kompromisní pozměňovací návrh s Radou, jehož cílem je dosáhnout dohody v prvním čtení.

Pozměňovací návrh 3

BOD ODŮVODNĚNÍ 8

Je třeba stanovit, že členské státy předloží tyto zprávy Komisi vždy po pěti letech; pro účely lepšího využití musí mít zprávy jednotnou strukturu; tyto zprávy budou sestaveny na základě dotazníku vypracovaného Komisí po konzultaci s Poradním výborem pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci.

Je třeba stanovit, že členské státy předloží tyto zprávy Komisi vždy po pěti letech; přičemž první zpráva by měla výjimečně pokrývat delší období; pro účely lepšího využití musí mít zprávy jednotnou strukturu; tyto zprávy budou sestaveny na základě dotazníku vypracovaného Komisí po konzultaci s Poradním výborem pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci, a budou obsahovat významné informace o preventivních opatřeních přijatých v členských státech, které Komisi umožní, aby se zřetelem k důležitým zjištěním Evropské agentury pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci a Evropské nadace pro zlepšení životních a pracovních podmínek odpovídajícím způsobem zhodnotila, jak jsou tyto předpisy uplatňovány v praxi.

Odůvodnění

Jedná se o kompromisní pozměňovací návrh s Radou, jehož cílem je dosáhnout dohody v prvním čtení.

Pozměňovací návrh 4

BOD ODŮVODNĚNÍ 12

(12) Nezbytná opatření, která mají členské státy přijmout, nemusí spočívat v přijetí právních nebo správních předpisů, neboť vypracování zpráv o provádění směrnic Společenství nevyžaduje přijetí takových předpisů na úrovni členských států,

(12) Členské státy by měly přijmout nezbytná opatření k provedení změn uvedených v této směrnici, která mohou být v případě potřeby a s ohledem na specifickou povahu této směrnice přijata v podobě správních opatření.

Odůvodnění

Jedná se o kompromisní pozměňovací návrh s Radou, jehož cílem je dosáhnout dohody v prvním čtení.

Pozměňovací návrh 5

ČLÁNEK 1

Čl. 17a odst. 1 (směrnice 89/391/EHS)

1. Každých pět let členské státy předají Komisi jednotnou zprávu o praktickém provádění této směrnice a samostatných směrnic ve smyslu čl. 16 odst. 1 a uvedou stanoviska sociálních partnerů.

1. Každých pět let členské státy předají Komisi jednotnou zprávu o praktickém provádění této směrnice a samostatných směrnic ve smyslu čl. 16 odst. 1 a uvedou stanoviska sociálních partnerů. Zpráva bude obsahovat hodnocení různých aspektů spojených s praktickým prováděním jednotlivých směrnic a v případě potřeby bude poskytovat údaje založené na hledisku pohlaví, budou-li tyto údaje k dispozici.

Odůvodnění

Jedná se o kompromisní pozměňovací návrh s Radou, jehož cílem je dosáhnout dohody v prvním čtení.

Pozměňovací návrh 6

ČLÁNEK 1

Čl. 17a odst. 2 (směrnice 89/391/EHS)

2. Strukturu zprávy určí Komise ve spolupráci s Poradním výborem pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci.

2. Strukturu zprávy společně s dotazníkem uvádějícím podrobnosti o obsahu, určí Komise ve spolupráci s Poradním výborem pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci.

Zpráva obsahuje všeobecnou část týkající se ustanovení této směrnice a zvláštní kapitoly týkající se aspektů provádění směrnic uvedených v odstavci 1.

Zpráva obsahuje všeobecnou část týkající se ustanovení této směrnice související se společnými zásadami a aspekty, které se vztahují na všechny směrnice uvedené v odstavci 1.

 

Všeobecná část bude doplněna o zvláštní kapitoly týkající se uplatňování jednotlivých aspektů každé směrnice, včetně specifických ukazatelů, budou-li k dispozici.

Odůvodnění

Jedná se o kompromisní pozměňovací návrh s Radou, jehož cílem je dosáhnout dohody v prvním čtení.

Pozměňovací návrh 7

ČLÁNEK 1

Čl. 17a odst. 3 (směrnice 89/391/EHS)

3. Komise zašle členským státům strukturu zprávy spolu s dotazníkem uvádějícím podrobnosti o obsahu šest měsíců před koncem období, na které se zpráva vztahuje. Tato zpráva se Komisi zašle do devíti měsíců po skončení pětiletého období, na které se vztahuje.

3. Komise předloží členským státům strukturu zprávy spolu s výše uvedeným dotazníkem nejméně šest měsíců před koncem období, na které se zpráva vztahuje. Tato zpráva se Komisi zašle do dvanácti měsíců po skončení pětiletého období, na které se vztahuje.

Odůvodnění

Jedná se o kompromisní pozměňovací návrh s Radou, jehož cílem je dosáhnout dohody v prvním čtení.

Pozměňovací návrh 8

ČLÁNEK 1

Čl. 17a odst. 4 (směrnice 89/391/EHS)

Na základě těchto zpráv Komise provede celkové zhodnocení provádění příslušných směrnic a jeho vývoje, zejména se zřetelem na výzkum a nové vědecké poznatky v jednotlivých oblastech. Komise pravidelně seznamuje Evropský parlament, Radu, Hospodářský a sociální výbor a Poradní výbor pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci s výsledky tohoto hodnocení a v případě potřeby s každou iniciativou, jejímž cílem je zlepšení fungování právního rámce.

Na základě těchto zpráv Komise provede celkové zhodnocení provádění příslušných směrnic, pokud jde o jejich důležitost, zejména se zřetelem na výzkum a nové vědecké poznatky v jednotlivých oblastech. Komise do 36 měsíců po uplynutí pětiletého období seznámí Evropský parlament, Radu, Hospodářský a sociální výbor a Poradní výbor pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci s výsledky tohoto hodnocení a v případě potřeby s každou iniciativou, jejímž cílem je zlepšení fungování právního rámce.

Odůvodnění

Jedná se o kompromisní pozměňovací návrh s Radou, jehož cílem je dosáhnout dohody v prvním čtení.

Pozměňovací návrh 9

ČLÁNEK 3 ÚVODNÍ ČÁST

S účinkem od [uvést datum podle článku 4] se zrušují tato ustanovení:

S účinkem od ...*, se zrušují tato ustanovení:

_________

* Datum vstupu této směrnice v platnost.

Odůvodnění

Jedná se o kompromisní pozměňovací návrh s Radou, jehož cílem je dosáhnout dohody v prvním čtení.

Pozměňovací návrh 10

ČLÁNEK 4

Členské státy přijmou opatření nezbytná pro dosažení souladu s touto směrnicí nejpozději do

Tato opatření přijatá členskými státy musí obsahovat odkaz na tuto směrnici nebo musí být takový odkaz učiněn při jejich úředním vyhlášení. Způsob odkazu si stanoví členské státy.

Členské státy přijmou opatření nezbytná pro dosažení souladu s touto směrnicí nejpozději do 31. prosince 2012.

 

Odůvodnění

Jedná se o kompromisní pozměňovací návrh s Radou, jehož cílem je dosáhnout dohody v prvním čtení.

Pozměňovací návrh 11

ČLÁNEK 5

Tato směrnice vstupuje v platnost […] dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Tato směrnice vstupuje v platnost dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Odůvodnění

Jedná se o kompromisní pozměňovací návrh s Radou, jehož cílem je dosáhnout dohody v prvním čtení.

  • [1]  Dosud nezveřejněný v Úředním věstníku.

VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

I – Úvod

V Evropském společenství se Komise a Rada začaly zabývat otázkami zdraví pracovníků a jejich pracovními podmínkami velmi pozdě. V sedmdesátých letech a na počátku osmdesátých let se v souvislosti s přijetím směrnice Seveso a s ustavením Poradního výboru pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci začaly projednávat první otázky týkající se pracovních podmínek a tehdejší Evropské společenství uhlí a oceli zavedlo určité zvláštní programy na ochranu zdraví pracovníků.

Směrnice 83/477/EHS o ochraně zaměstnanců před riziky spojenými s expozicí azbestu při práci je dokladem těchto prvních částečných obav, které byly z důvodu rizikovosti předmětem uvedené směrnice. Další oblasti, jako celková ochrana zdraví pracovníků a pracovní podmínky, organizace zdravotních, hygienických a bezpečnostních oddělení na pracovišti, stejně jako seznam nemocí z povolání nevyžadovaly jednomyslný souhlas členských států.

V té době se hovořilo o sociálním dumpingu nebo o nekalé hospodářské soutěži ze strany společností a zemí, které neinvestovaly do bezpečnosti a ochrany zdraví zaměstnanců.

V roce 1989 došlo v souvislosti se zveřejněním rámcové směrnice EHS č. 89/391 k významnému pokroku odpovídajícímu předchozím iniciativám Světové zdravotnické organizace a jejím programům zaměřeným na zdraví pracovníků, což byla zejména reakce na úmluvy a doporučení Mezinárodní organizace práce z roku 1981 a 1985 týkající se zdraví pracovníků a organizace služeb zaměřených na zdraví při práci.

Po této rámcové směrnici následovalo nejméně 16 směrnic, které si kladly za cíl postupně harmonizovat pracovní podmínky v rozšířeném Evropském společenství.

Ještě v 90. letech byly zveřejněny další směrnice na ochranu mladých pracovníků, pracovníků na smlouvy na dobu určitou a posádek plavidel. Jak je dnes již zřejmé, byla vypracována celá řada směrnic, které neměly v praxi žádný dopad. Lze pro to uvést mnoho důvodů, jedním z nich však byla nedostatečná kontrola jejich provádění, a to jak na vnitrostátní úrovni, tak na úrovni Evropské unie.

Ačkoli téměř všechny směrnice, počínaje rámcovou směrnicí z roku 1989 o zavádění opatření pro zlepšení bezpečnosti a ochrany zdraví zaměstnanců při práci, obsahovaly ve svém znění pokyn pro členské státy, aby předložily Komisi zprávu o provádění jejich ustanovení, jež bude zahrnovat názory sociálních partnerů, je známo, že některé členské státy tuto zprávu nepředložily.

II – Návrh Evropské komise

Cílem návrhu Komise je zjednodušit a racionalizovat ustanovení směrnic Společenství týkajících se bezpečnosti a ochrany zdraví zaměstnanců při práci, které stanoví povinnost členských států a Komise podávat zprávy o jejich praktickém provádění.

V současné době je povinnost členských států vypracovat zprávu o praktickém provádění stanovena v několika různých směrnicích, ty však uvádí různé časové intervaly: některé stanoví čtyřleté, jiné pětileté období. V současné době Komise navrhuje vypracovat jednotnou zprávu každých pět let.

III – Navrhované změny

Ačkoli je podle Komise nutné zjednodušit tento postup v souladu s administrativními omezeními, která ztěžují a z administrativního hlediska komplikují vypracování jednotlivých zpráv, je zřejmé, že je třeba jednotlivé směrnice lépe koordinovat a vzájemně je přizpůsobit, což umožní provést účinnou a srovnávací analýzu jednotlivých strategií v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví ve všech členských státech.

Z těchto důvodů, pokud má jednotná pětiletá zpráva uspokojovat požadavky na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, nesmí být v žádném případě snižovány či podceňovány zvláštní aspekty stanovené v jednotlivých směrnicích.

Tato jednotná zpráva musí obsahovat hodnocení jednotlivých aspektů spojených s praktickým prováděním směrnic. Bude rovněž poskytovat informace založené na hledisku pohlaví, stejně jako zvláštní údaje týkající se vlivu problémů a politik v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na ženy a muže.

Strukturu zprávy určí Komise ve spolupráci s Poradním výborem pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci, a to včetně všeobecné části, jež bude zahrnovat ustanovení rámcové směrnice 89/391/EHS spojená s obecnými zásadami a aspekty společnými pro všechny ostatní zvláštní směrnice.

Tato všeobecná část musí být doplněna o zvláštní kapitoly o uplatňování jednotlivých aspektů každé směrnice a dále – jakmile budou k dispozici – do ní budou začleněny zvláštní ukazatelé, stejně jako stanoviska sociálních partnerů, kteří se budou aktivně podílet na jejím vypracování. Bude rovněž zahrnovat popis a hodnocení preventivních strategií a systémů, které uplatňují jednotlivé členské státy.

Trváme však na tom, že je třeba zavést politiku skutečné harmonizace postupů uplatňovaných jednotlivými členskými státy. Z tohoto důvodu Parlament naléhavě žádá Komisi, aby předložila podrobnou zprávu o současné situaci ve všech členských státech a aby bylo vyvinuto úsilí o sladěnou politiku zaměřenou na zlepšování a dobré pracovní podmínky zaměstnanců.

POSTUP

Název

Zjednodušení a racionalizace zpráv týkajících se praktického provádění

Referenční údaje

KOM(2006)0390 - C6-0242/2006 - 2006/0127(COD)

Příslušný výbor

       Datum oznámení na zasedání

EMPL

7.9.2006

Výbory požádané o stanovisko

       Datum oznámení na zasedání

ENVI

7.9.2006

ITRE

7.9.2006

 

 

Nezaujaté stanovisko

       Datum rozhodnutí

ENVI

14.9.2006

ITRE

4.10.2006

 

 

Zpravodajka

       Datum jmenování

Ilda Figueiredo

12.9.2006

 

 

Projednání ve výboru

23.11.2006

18.12.2006

24.1.2007

28.2.2007

Datum přijetí

1.3.2007

 

 

 

Výsledek závěrečného hlasování

+:

–:

0:

37

1

0

Členové přítomní při závěrečném hlasování

Jan Andersson, Alexandru Athanasiu, Roselyne Bachelot-Narquin, Philip Bushill-Matthews, Milan Cabrnoch, Derek Roland Clark, Luigi Cocilovo, Proinsias De Rossa, Harlem Désir, Harald Ettl, Richard Falbr, Carlo Fatuzzo, Ilda Figueiredo, Joel Hasse Ferreira, Stephen Hughes, Jan Jerzy Kułakowski, Jean Lambert, Raymond Langendries, Bernard Lehideux, Elizabeth Lynne, Thomas Mann, Ana Mato Adrover, Marie Panayotopoulos-Cassiotou, Pier Antonio Panzeri, Jacek Protasiewicz, José Albino Silva Peneda, Kathy Sinnott, Gabriele Stauner

Náhradníci přítomní při závěrečném hlasování

Edit Bauer, Mihael Brejc, Françoise Castex, Richard Howitt, Sepp Kusstatscher, Jamila Madeira, Roberto Musacchio, Glenis Willmott

Náhradníci (čl. 178 odst. 2) přítomní při závěrečném hlasování

Jaromír Kohlíček, André Brie