Pranešimas - A6-0059/2007Pranešimas
A6-0059/2007

PRANEŠIMAS dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, iš dalies keičiančios Tarybos direktyvą 89/391/EEB, jos atskiras direktyvas ir Tarybos direktyvas 83/477EEB, 91/383/EEB, 92/29/EEB bei 94/33/EB, siekiant supaprastinti ir racionalizuoti praktinio įgyvendinimo ataskaitas

7.3.2007 - (COM(2006)0390 – C6‑0242/2006 – 2006/0127(COD)) - ***I

Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas
Pranešėja: Ilda Figueiredo

Procedūra : 2006/0127(COD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga :  
A6-0059/2007
Pateikti tekstai :
A6-0059/2007
Priimti tekstai :

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, iš dalies keičiančios Tarybos direktyvą 89/391/EEB, jos atskiras direktyvas ir Tarybos direktyvas 83/477EEB, 91/383/EEB, 92/29/EEB bei 94/33/EB, siekiant supaprastinti ir racionalizuoti praktinio įgyvendinimo ataskaitas

(COM(2006)0390 – C6‑0242/2006 – 2006/0127(COD))

(Bendro sprendimo procedūra: pirmasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

–   atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai (COM(2006)0390)[1],

–   atsižvelgdamas į EB sutarties 251 straipsnio 2 dalį ir  137 straipsnio 2 dalį, pagal kuriuos Komisija jam pateikė pasiūlymą (C6‑0242/2006),

–   atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 51 straipsnį,

–   atsižvelgdamas į Užimtumo ir socialinių reikalų komiteto pranešimą (A6‑0059/2006),

1.  pritaria Komisijos pasiūlymui su pakeitimais;

2.  ragina Komisiją dar kartą perduoti klausimą svarstyti Parlamentui, jei ji savo pasiūlymą ketina keisti iš esmės arba pakeisti jį nauju tekstu;

3.  paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai ir Komisijai.

Komisijos siūlomas tekstasParlamento pakeitimai

Pakeitimas 1

2 nurodomoji dalis

atsižvelgdami į Komisijos pasiūlymą, pateiktą pasitarus su Darbuotojų saugos ir sveikatos patariamuoju komitetu,

atsižvelgdami į Komisijos pasiūlymą,

Pagrindimas

Tai kompromisinis pakeitimas, padarytas siekiant susitarti su Taryba per pirmąjį svarstymą.

Pakeitimas 2

3 nurodomoji dalis

atsižvelgdami į Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę, pasitarę su Regionų komitetu,

atsižvelgdami į Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę,

Pagrindimas

Tai kompromisinis pakeitimas, padarytas siekiant susitarti su Taryba per pirmąjį svarstymą.

Pakeitimas 3

8 konstatuojamoji dalis

(8) Būtų tikslinga nustatyti, kad šios ataskaitos turėtų būti rengiamos ir teikiamos Komisijai kas penkerius metus. Šių ataskaitų struktūra turi būti nuosekli, siekiant palengvinti naudojimąsi jomis. Ataskaitos bus parengtos pagal klausimyną, parengtą Komisijos pasikonsultavus su Darbuotojų saugos ir sveikatos patariamuoju komitetu.

(8) Būtų tikslinga nustatyti, kad šios ataskaitos turėtų būti rengiamos ir teikiamos Komisijai kas penkerius metus. Išimties tvarka pirmojoje ataskaitoje turėtų būti aptariamas ilgesnis laikotarpis; Šių ataskaitų struktūra turi būti nuosekli, siekiant palengvinti naudojimąsi jomis. Ataskaitos bus parengtos pagal klausimyną, parengtą Komisijos pasikonsultavus su Darbuotojų saugos ir sveikatos patariamuoju komitetu, į jas bus įtraukta atitinkama informacija apie prevencines priemones, kurių ėmėsi valstybės narės, kad Komisija, atsižvelgdama į Europos saugos ir sveikatos darbe agentūros bei Europos gyvenimo ir darbo sąlygų fondo išvadas, galėtų tinkamai įvertinti, kaip teisės aktai taikomi praktiškai.

Pagrindimas

Tai kompromisinis pakeitimas, padarytas siekiant susitarti su Taryba per pirmąjį svarstymą.

Pakeitimas 4

12 konstatuojamoji dalis

(12) Dėl priemonių, kurių turi imtis valstybės narės, nereikia priimti įstatymų ar kitų teisės aktų, nes nereikalaujama, kad valstybės narės dėl Bendrijos direktyvų įgyvendinimo ataskaitų priimtų tokias nuostatas.

(12) Siekdamos perkelti šia direktyva padarytus pakeitimus į nacionalinę teisę, valstybės narės turėtų imtis priemonių, kurios, atsižvelgiant į šios direktyvos ypatumus, jei reikėtų, galėtų tapti administracinėmis priemonėmis.

Pagrindimas

Tai kompromisinis pakeitimas, padarytas siekiant susitarti su Taryba per pirmąjį svarstymą.

Pakeitimas 5

1 STRAIPSNIS
17a straipsnio 1 dalis (Direktyva 89/391/EEC)

1. Valstybės narės kas penkerius metus Komisijai teikia atskirą šios direktyvos ir atskirų direktyvų, kaip apibrėžta 16 straipsnio 1 dalyje, praktinio įgyvendinimo ataskaitą bei nurodo socialinių partnerių nuomonę.

1. Valstybės narės kas penkerius metus Komisijai teikia atskirą šios direktyvos ir atskirų direktyvų, kaip apibrėžta 16 straipsnio 1 dalyje, praktinio įgyvendinimo ataskaitą bei nurodo socialinių partnerių nuomonę. Ataskaitoje pateikiama įvairių praktinio pavienių direktyvų įgyvendinimo aspektų vertinimas ir, jeigu reikia ir yra, duomenys pagal lytį.

Pagrindimas

This is a compromise amendment with the Council in order to reach an agreement in first reading.

Pakeitimas 6

2 STRAIPSNIS
17a straipsnio 2 dalis (Direktyva 89/391/EEC)

2. Ataskaitos struktūrą nustato Komisija kartu su Darbuotojų saugos ir sveikatos patariamuoju komitetu.

2. Ataskaitos struktūrą nustato ir jos turinį patikslinantį klausimyną parengia Komisija kartu su Darbuotojų saugos ir sveikatos patariamuoju komitetu.

Ataskaitą sudaro bendroji dalis, susijusi su šios direktyvos nuostatomis, ir atskiri skyriai, susiję su 1 dalyje nurodytų direktyvų įgyvendinimo aspektais.

Ataskaitą sudaro bendroji dalis, susijusi su šios direktyvos nuostatomis, apimančiomis visų 1 dalyje nurodytų direktyvų bendruosius įgyvendinimo principus ir aspektus.

 

Bendroji dalis papildoma specialiais skyriais, kuriuose nurodoma, kaip taikomi kiekvienos direktyvos pavieniai aspektai, į ją įtraukiami specialūs rodikliai, jei tokių yra.

 

 

Pagrindimas

Tai kompromisinis pakeitimas, padarytas siekiant susitarti su Taryba per pirmąjį svarstymą.

Pakeitimas 7

1 STRAIPSNIS
17a straipsnio 3 dalis (Direktyva 89/391/EEB)

3. Ataskaitos struktūrą kartu su klausimynu, kuriame patikslinamas ataskaitos turinys, Komisija valstybėms narėms siunčia prieš šešis mėnesius iki ataskaitos laikotarpio pabaigos. Komisijai ataskaita teikiama per devynis mėnesius nuo joje nurodyto penkerių metų laikotarpio, už kurį pateikiama ši ataskaita, pabaigos.

3. Ataskaitos struktūrą kartu su pirmiau nurodytu klausimynu Komisija valstybėms narėms pateikia mažiausiai prieš šešis mėnesius iki ataskaitos laikotarpio pabaigos Komisijai ataskaita teikiama per dvylika mėnesių nuo joje nurodyto penkerių metų laikotarpio, už kurį pateikiama ši ataskaita, pabaigos.

Pagrindimas

Tai kompromisinis pakeitimas, padarytas siekiant susitarti su Taryba per pirmąjį svarstymą.

Pakeitimas 8

1 STRAIPSNIS

17a straipsnio 4 dalis (Direktyva 89/391/EEB)

4. Remdamasi šiomis ataskaitomis, Komisija atlieka bendrą atitinkamų direktyvų ir įvairiose srityse įvykusių pokyčių, susijusių su moksliniais tyrimais bei naujausiomis mokslinėmis žiniomis, vertinimą. Komisija periodiškai informuoja Europos Parlamentą, Tarybą, Ekonomikos ir socialinių reikalų komitetą bei Darbuotojų saugos ir sveikatos patariamąjį komitetą apie šį įvertinimą ir, jei reikia, apie visas iniciatyvas, kuriomis siekiama pagerinti reguliavimo sistemos veikimą.

4. Remdamasi šiomis ataskaitomis, Komisija atlieka bendrą atitinkamų direktyvų vertinimą, atsižvelgdama į jų svarbą, į susijusius įvairių sričių mokslinius tyrimus bei naujausias mokslines žinias. Komisija, pasibaigus penkerių metų laikotarpiui, per 36 mėnesius informuoja Europos Parlamentą, Tarybą, Ekonomikos ir socialinių reikalų komitetą bei Darbuotojų saugos ir sveikatos patariamąjį komitetą apie šio įvertinimo rezultatus ir, jei reikia, apie visas iniciatyvas, kuriomis siekiama pagerinti reguliavimo sistemos veikimą.

Pagrindimas

Tai kompromisinis pakeitimas, padarytas siekiant susitarti su Taryba per pirmąjį svarstymą.

Pakeitimas 9

3 STRAIPSNIO ĮVADINĖ DALIS

Nuo [datą pateikti atsižvelgiant į 4 straipsnio nuostatas] panaikinamos tokios nuostatos:

Nuo ...* panaikinamos tokios nuostatos:

_________

*Šios direktyvos įsigaliojimo datos.

Pagrindimas

Tai kompromisinis pakeitimas, padarytas siekiant susitarti su Taryba per pirmąjį svarstymą.

Pakeitimas 10

4 STRAIPSNIS

Valstybės narės imasi būtinų priemonių, kurios, įsigaliojusios iki [...] įgyvendina šią direktyvą.

Valstybės narės imasi būtinų priemonių, kurios, įsigaliojusios iki 2012 m. gruodžio 31 d., įgyvendina šią direktyvą.

Valstybės narės, tvirtindamos šias priemones, daro jose nuorodą į šią direktyvą arba tokia nuoroda daroma jas oficialiai skelbiant. Valstybės narės nustato tokios nuorodos darymo tvarką.

 

Pagrindimas

Tai kompromisinis pakeitimas, padarytas siekiant susitarti su Taryba per pirmąjį svarstymą.

Pakeitimas 11

5 STRAIPSNIS

Ši direktyva įsigalioja [...] dieną nuo jos paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dienos.

Ši direktyva įsigalioja kitą dieną po jos paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dienos.

Pagrindimas

Tai kompromisinis pakeitimas, padarytas siekiant susitarti su Taryba per pirmąjį svarstymą.

  • [1]  Dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje.

AIŠKINAMOJI DALIS

I. Įžanga

Europos Bendrijų darbuotojų sveikatos ir darbo sąlygų klausimai buvo labai vėlai įtraukti į Komisijai ir Tarybai rūpimų klausimų sąrašą. Aštuntąjį dešimtmetį ir devintojo dešimtmečio pradžioje priėmus vadinamąją Seveso direktyvą ir įkūrus Darbuotojų saugos ir sveikatos patariamąjį komitetą, buvo išspręsti pirmieji susirūpinimą keliantys su darbo sąlygomis susiję klausimai ir šiek tiek išplėtotos tuometinės Europos anglių ir plieno bendrijos specialiosios darbuotojų sveikatos programos.

Direktyva 83/477/EEB dėl darbuotojų apsaugos nuo rizikos, susijusios su asbesto poveikiu darbe, yra pavyzdys, nuo ko galima pradėti spręsti tam tikrus susirūpinimą keliančius klausimus, pvz., šioje direktyvoje – apsaugos nuo rizikos veiksnių klausimą. Dėl kitų klausimų, pvz., darbuotojų sveikatos apskritai ir darbo sąlygų, sveikatos apsaugos, higienos ir darbo saugos paslaugų organizavimo ir tinkamo profesinių ligų sąrašo sudarymo, valstybės narės nesutarė.

Tada buvo kalbama apie vadinamąjį socialinį dempingą arba negarbingą įmonių ir šalių, kurios neinvestavo į darbuotojų saugą ir sveikatą, konkurenciją.

1989 m. paskelbus pagrindų direktyvą EEB Nr. 89/391, buvo padaryta esminė pažanga ir atsižvelgta į ankstesnes Pasaulinės sveikatos organizacijos iniciatyvas ir jos darbuotojų saugos programas, visų pirma į Tarptautinės darbo organizacijos 1981 m. ir 1985 m. konvencijas ir rekomendacijas dėl darbuotojų sveikatos (pirmoji) ir dėl darbuotojų sveikatos priežiūros paslaugų (antroji).

Po šios pagrindų direktyvos buvo priimta mažiausia 16 direktyvų, kuriomis buvo siekiama laipsniškai suderinti darbo sąlygas išsiplėtusiose Europos Bendrijose.

Dešimtąjį dešimtmetį buvo paskelbtos direktyvos dėl jaunų darbuotojų apsaugos, pagal laikiną sutartį dirbančių darbuotojų apsaugos ir laivuose dirbančių darbuotojų apsaugos. Šiandien aišku, kad buvo parengta daug direktyvų, kurios nebuvo taikytos praktiškai. Galima paminėti daug priežasčių, tačiau viena iš jų buvo įgyvendinimo kontrolės stoka ir nacionaliniu, ir Europos Sąjungos lygmenimis.

Nepaisant to, kad beveik visose direktyvose, pradedant 1989 m. pagrindų direktyva dėl priemonių darbuotojų saugai ir sveikatos apsaugai darbe gerinti nustatymo, nurodoma, jog valstybės narės pateikia Komisijai direktyvų nuostatų praktinio įgyvendinimo ataskaitas, kuriose atsižvelgiama į socialinių partnerių nuomonę, žinoma, kad kai kurios valstybės narės nepateikė atitinkamų ataskaitų.

II. Europos Komisijos pasiūlymas

Dabar pateiktu Komisijos pasiūlymu siekiama supaprastinti ir racionalizuoti Bendrijos direktyvų, susijusių su darbuotojų sveikatos apsauga ir sauga darbe, nuostatas, pagal kurias valstybės narės ir Komisija įpareigojamos parengti praktinio įgyvendinimo ataskaitas.

Šiuo metu įvairiose direktyvose numatyta, kad valstybės narės turi parengti praktinio įgyvendinimo ataskaitas, tačiau jų teikimo periodiškumas skiriasi –kai kurios turi būti pateikiamos kas ketverius, kai kurios – kas penkerius metus. Dabar Komisija siūlo rengti vieną ataskaitą kas penkerius metus.

III. Siūlomi pakeitimai

Nors Komisija kalba apie būtinybę supaprastinti šią procedūrą ir su ja susijusias administracines sąlygas, dėl kurių apsunkinamas ir biurokratizuojamas pavienių ataskaitų rengimas, iš tikrųjų reikia geriau koordinuoti atskiras direktyvas ir skatinti jų sąveiką, siekiant veiksmingai išnagrinėti ir palyginti įvairias kiekvienos valstybės narės taikomas strategijas sveikatos apsaugos ir darbo saugos srityse.

Atsižvelgiant į tai, kas buvo pasakyta, ir norint, kad pasiūlymas dėl vienos kas penkerius metus teikiamos ataskaitos rengimo patenkintų su darbo sauga ir sveikata darbe susijusius poreikius, jokiu būdu negalima teikti mažiau svarbos pavienėse direktyvose nurodytiems specialiesiems aspektams arba juos nepakankamai vertinti.

Šioje vienoje ataskaitoje turi būti pateikiamas su praktiniu skirtingų direktyvų įgyvendinimu susijusių aspektų vertinimas. Joje taip pat turi būti pateikiama informacija pagal lytį ir specialūs duomenys apie tai, kaip darbo saugos ir sveikatos apsaugos problemos bei politika veikia moteris ir vyrus.

Minėtosios ataskaitos struktūrą nustato Komisija, bendradarbiaudama su Darbuotojų saugos ir sveikatos patariamuoju komitetu; į ataskaitą įeina bendroji dalis, apimanti Pagrindų direktyvos 89/391/EEB nuostatas, susijusias su bendraisiais principais ir aspektais, taikomais ir visoms kitoms specialiosioms direktyvoms.

Bendroji dalis papildoma specialiais skyriais apie kiekvienos direktyvos pavienių aspektų įgyvendinimą, į ją įtraukiami specialūs rodikliai, jei tokių yra, ir pateikiama socialinių partnerių, kurie turėtų aktyviai dalyvauti rengiant šią ataskaitą, nuomonė. Ataskaitoje taip pat aprašomos ir įvertinamos kiekvienos valstybės narės prevencijos strategijos ir sistemos.

Vis dėlto atkakliai pabrėžiame, kad reikia vykdyti politiką, pagal kurią būtų siekiama iš tikrųjų suvienodinti skirtingų valstybių narių veiklą šioje srityje. Taigi ragina Komisiją pateikti išsamią esamos padėties valstybėse narėse ataskaitą ir kurti suderintą politiką, kurią vykdant būtų siekiama didesnės darbuotojų gerovės darbe.

PROCEDŪRA

Pavadinimas

Praktinio įgyvendinimo ataskaitų supaprastinimas ir racionalizavimas

Nuorodos

COM(2006)0390 - C6-0242/2006 - 2006/0127(COD)

Atsakingas komitetas

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

EMPL

7.9.2006

Nuomonę teikiantis (-ys) komitetas (-ai)

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

ENVI

7.9.2006

ITRE

7.9.2006

 

 

Nuomonė nepareikšta

       Nutarimo data

ENVI

14.9.2006

ITRE

4.10.2006

 

 

Pranešėjas(-ai)

       Paskyrimo data

Ilda Figueiredo

12.9.2006

 

 

Svarstymas komitete

23.11.2006

18.12.2006

24.1.2007

28.2.2007

Priėmimo data

1.3.2007

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

37

1

0

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Jan Andersson, Alexandru Athanasiu, Roselyne Bachelot-Narquin, Philip Bushill-Matthews, Milan Cabrnoch, Derek Roland Clark, Luigi Cocilovo, Proinsias De Rossa, Harlem Désir, Harald Ettl, Richard Falbr, Carlo Fatuzzo, Ilda Figueiredo, Joel Hasse Ferreira, Stephen Hughes, Jan Jerzy Kułakowski, Jean Lambert, Raymond Langendries, Bernard Lehideux, Elizabeth Lynne, Thomas Mann, Ana Mato Adrover, Marie Panayotopoulos-Cassiotou, Pier Antonio Panzeri, Jacek Protasiewicz, José Albino Silva Peneda, Kathy Sinnott, Gabriele Stauner

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavęs (-ę) pavaduojantis (-ys) narys (-iai)

Edit Bauer, Mihael Brejc, Françoise Castex, Richard Howitt, Sepp Kusstatscher, Jamila Madeira, Roberto Musacchio, Glenis Willmott

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavęs (-ę) pavaduojantis (-ys) narys (-iai) (178 straipsnio 2 dalis)

Jaromír Kohlíček, André Brie

Pateikimo data

7.3.2007                                          A6-0059/2007