Ziņojums - A6-0059/2007Ziņojums
A6-0059/2007

ZIŅOJUMS par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvai, ar ko groza Padomes Direktīvu 89/391/EEK, tās atsevišķās direktīvas un Padomes Direktīvu 83/477/EEK, 91/383/EEK, 92/29/EEK un 94/33/EK ar mērķi vienkāršot un racionalizēt ziņojumus par praktisko īstenošanu

7.3.2007 - (COM(2006)0390 – C6‑0242/2006 – 2006/0127(COD)) - ***I

Nodarbinātības un sociālo lietu komiteja
Referente: Ilda Figueiredo

Procedūra : 2006/0127(COD)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls :  
A6-0059/2007
Iesniegtie teksti :
A6-0059/2007
Pieņemtie teksti :

EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvai, ar ko groza Padomes Direktīvu 89/391/EEK, tās atsevišķās direktīvas un Padomes Direktīvu 83/477/EEK, 91/383/EEK, 92/29/EEK un 94/33/EK ar mērķi vienkāršot un racionalizēt ziņojumus par praktisko īstenošanu

(COM(2006)0390 – C6‑0242/2006 – 2006/0127(COD))

(Koplēmuma procedūra, pirmais lasījums)

Eiropas Parlaments,

–   ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei (COM(2006)0390)[1],

–   ņemot vērā EK Līguma 251. panta 2. punktu un 137. panta 2. punktu, saskaņā ar kuriem Komisija tam iesniedz priekšlikumu (C6‑0242/2006),

–   ņemot vērā Reglamenta 51. pantu,

–   ņemot vērā Nodarbinātības un sociālo lietu komitejas ziņojumu (A6‑0059/2006),

1.  apstiprina grozīto Komisijas priekšlikumu;

2.  prasa Komisijai vēlreiz ar to apspriesties, ja tā ir paredzējusi būtiski grozīt šo priekšlikumu vai to aizstāt ar citu tekstu;

3.  uzdod priekšsēdētājam nosūtīt Parlamenta nostāju Padomei un Komisijai.

Komisijas ierosinātais tekstsParlamenta izdarītie grozījumi

Grozījums Nr. 1

2. ATSAUCE

ņemot vērā Komisijas priekšlikumu, kas iesniegts pēc apspriešanās ar Darba drošības un veselības aizsardzības padomdevēju komiteju,

ņemot vērā Komisijas priekšlikumu,

Pamatojums

Šis grozījums ietver kompromisu ar Padomi, lai panāktu vienošanos pirmajā lasījumā.

Grozījums Nr. 2

3. ATSAUCE

ņemot vērā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinumu pēc apspriešanās ar Reģionu komiteju,

ņemot vērā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinumu,

Pamatojums

Šis grozījums ietver kompromisu ar Padomi, lai panāktu vienošanos pirmajā lasījumā.

Grozījums Nr. 3

8. APSVĒRUMS

(8) Ir lietderīgi noteikt, ka dalībvalstīm šie ziņojumi jāizstrādā un jānosūta Komisijai reizi piecos gados; šo ziņojumu struktūrai jābūt saskaņotai, lai tos varētu izmantot; šie ziņojumi jāizstrādā atbilstīgi anketai, kuru Komisija izstrādā pēc apspriešanās ar Darba drošības un veselības aizsardzības padomdevēju komiteju.

(8) Ir lietderīgi noteikt, ka dalībvalstīm šie ziņojumi jāizstrādā un jānosūta Komisijai reizi piecos gados; pirmajā ziņojumā izņēmumā kārtā jāaptver ilgāks laika posms; šo ziņojumu struktūrai jābūt saskaņotai, lai atvieglotu to izmantošanu; šie ziņojumi jāizstrādā atbilstīgi anketai, kuru Komisija izstrādā pēc apspriešanās ar Darba drošības un veselības aizsardzības padomdevēju komiteju, un tajos jāietver atbilstoša informācija par dalībvalstīs veiktajiem preventīvajiem pasākumiem, lai Komisija, ņemot vērā Eiropas Aģentūras drošībai un veselības aizsardzībai darbā un Eiropas Dzīves un darba apstākļu uzlabošanas fonda secinājumus, spēj adekvāti novērtēt, kā attiecīgie tiesību akti darbojas praksē.

Pamatojums

Šis grozījums ietver kompromisu ar Padomi, lai panāktu vienošanos pirmajā lasījumā.

Grozījums Nr. 4

12. APSVĒRUMS

(12) Tā kā pasākumi, kas jāveic dalībvalstīm, nav saistīti ar tiesību, normatīvu vai administratīvu aktu pieņemšanu, jo, lai izstrādātu ziņojumus par Kopienas direktīvu īstenošanu, dalībvalstīm nav jāpieņem šādi noteikumi,

(12) Dalībvalstīm ir jāveic vajadzīgie pasākumi, lai transponētu šajā direktīvā paredzētos grozījumus, un šie pasākumi piemērotos gadījumos un, ņemot vērā šīs direktīvas specifiskumu, var būt administratīvi pasākumi,

Pamatojums

Šis grozījums ietver kompromisu ar Padomi, lai panāktu vienošanos pirmajā lasījumā.

Grozījums Nr. 5

1. PANTS
17.a panta 1. punkts (Direktīva 89/391/EEK)

1. Dalībvalstis reizi piecos gados iesniedz Komisijai vienotu ziņojumu par šīs direktīvas un par atsevišķo direktīvu 16. panta 1. punkta nozīmē praktisko īstenošanu, norādot sociālo partneru viedokli.

1. Dalībvalstis reizi piecos gados iesniedz Komisijai vienotu ziņojumu par šīs direktīvas un par atsevišķo direktīvu 16. panta 1. punkta nozīmē praktisko īstenošanu, norādot sociālo partneru viedokli. Ziņojumā izvērtē dažādo direktīvu praktiskās īstenošanas aspektus un attiecīgā gadījumā sniedz datu sadalījumu pa dzimumiem, ja šādi dati ir pieejami.

Pamatojums

Šis grozījums ietver kompromisu ar Padomi, lai panāktu vienošanos pirmajā lasījumā.

Grozījums Nr. 6

1. PANTS
17.a panta 2. punkts (Direktīva 89/391/EEK)

2. Ziņojuma struktūru nosaka Komisija sadarbībā ar Darba drošības un veselības aizsardzības padomdevēju komiteju.

2. Ziņojuma struktūru nosaka un anketu par tā saturu sagatavo Komisija sadarbībā ar Darba drošības un veselības aizsardzības padomdevēju komiteju.

Ziņojumā ir vispārīgā daļa, kas aptver šīs direktīvas noteikumus, kā arī īpašas nodaļas, kuras aptver 1. punktā minēto direktīvu īstenošanas aspektus.

Ziņojumā ir vispārīgā daļa, kas aptver šīs direktīvas noteikumus saistībā ar kopējiem principiem un punktiem, kuri piemērojami visām 1. punktā minētajām direktīvām.

 

Papildinot vispārīgo daļu, atsevišķās nodaļās ir iztirzāta katras direktīvas īpašo aspektu īstenošana, ņemot vērā īpašus rādītājus, ja tādi ir pieejami.

Pamatojums

Šis grozījums ietver kompromisu ar Padomi, lai panāktu vienošanos pirmajā lasījumā.

Grozījums Nr. 7

1. PANTS
17.a panta 3. punkts (Direktīva 89/391/EEK)

3. Komisija šā ziņojuma struktūru kopā ar anketu, kurā precizēts tās saturs, nosūta dalībvalstīm sešus mēnešus pirms ziņojuma aptvertā perioda beigām. Ziņojumu Komisijai iesniedz deviņu mēnešu laikā pēc tam, kad beidzies ziņojumā aptvertais piecu gadu periods.

3. Komisija šā ziņojuma struktūru kopā ar iepriekš minēto anketu iesniedz dalībvalstīm vismaz sešus mēnešus pirms ziņojuma aptvertā perioda beigām. Ziņojumu Komisijai iesniedz divpadsmit mēnešu laikā pēc tam, kad beidzies ziņojumā aptvertais piecu gadu periods.

Pamatojums

Šis grozījums ietver kompromisu ar Padomi, lai panāktu vienošanos pirmajā lasījumā.

Grozījums Nr. 8

1. PANTS
17.a panta 4. punkts (Direktīva 89/391/EEK)

4. Pamatojoties uz šiem ziņojumiem, Komisija veic attiecīgo direktīvu īstenošanas novērtējumu kopumā, kā arī novērtē panākto attīstību, īpaši ņemot vērā pētījumus un jaunas zinātnes atziņas attiecīgajās jomās. Komisija periodiski informē Eiropas Parlamentu, Padomi, Ekonomikas un sociālo lietu komiteju un Darba drošības un veselības aizsardzības padomdevēju komiteju par šo novērtējumu un, ja vajadzīgs, par iniciatīvām reglamentējošo noteikumu darbības uzlabošanai.

4. Pamatojoties uz šiem ziņojumiem, Komisija veic attiecīgo direktīvu īstenošanas novērtējumu kopumā, ņemot vērā to nozīmību, pētījumus un jaunas zinātnes atziņas attiecīgajās jomās. Komisija 36 mēnešu laikā pēc attiecīgā piecu gadu perioda beigām informē Eiropas Parlamentu, Padomi, Ekonomikas un sociālo lietu komiteju un Darba drošības un veselības aizsardzības padomdevēju komiteju par šā novērtējuma rezultātiem un, ja vajadzīgs, par iniciatīvām reglamentējošo noteikumu darbības uzlabošanai.

Pamatojums

Šis grozījums ietver kompromisu ar Padomi, lai panāktu vienošanos pirmajā lasījumā.

Grozījums Nr. 9

3. PANTA IEVADDAĻA

No [precizēt datumu, kas norādīts 4. pantā] tiek atcelti šādi noteikumi:

No ..* tiek atcelti šādi noteikumi:

 

 

* Šīs direktīvas stāšanās spēkā datums.

Pamatojums

Šis grozījums ietver kompromisu ar Padomi, lai panāktu vienošanos pirmajā lasījumā.

Grozījums Nr. 10

4. PANTS

Dalībvalstis veic pasākumus, kas vajadzīgi, lai ne vēlāk kā līdz […] izpildītu šīs direktīvas prasības.

Dalībvalstis veic pasākumus, kas vajadzīgi, lai ne vēlāk kā līdz 2012. gada 31. decembrim izpildītu šīs direktīvas prasības.

Kad dalībvalstis pieņem šos pasākumus, tajos ietver atsauci uz šo direktīvu vai šādu atsauci pievieno to oficiālajai publikācijai. Dalībvalstis nosaka to, kā izdarīt šādas atsauces.

 

Pamatojums

Šis grozījums ietver kompromisu ar Padomi, lai panāktu vienošanos pirmajā lasījumā.

Grozījums Nr. 11

5. PANTS

Šī direktīva stājas spēkā […] dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī direktīva stājas spēkā nākamajā dienā pēc tās publicēšanas „Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī”.

Pamatojums

Šis grozījums ietver kompromisu ar Padomi, lai panāktu vienošanos pirmajā lasījumā.

  • [1]  OV vēl nav publicēts.

PASKAIDROJUMS

I. Ievads

Eiropas Kopienās darba ņēmēju veselība un darba apstākļi bija jautājumi, kuru risināšanu Komisija un Padome sāka ļoti vēlu. 19. gs. 70. gados un 80. gadu sākumā Seveso direktīva un Darba drošības un veselības aizsardzības padomdevēju komitejas izveidošana bija pirmie gadījumi, kad tika izvirzīti jautājumi par darba apstākļiem, kas zināmā mērā izrietēja no īpašām darba ņēmēju veselības programmām, kuras izveidoja toreizējā Eiropas Ogļu un tērauda kopienā.

Direktīva 83/477/EEK par darba ņēmēju aizsardzību pret risku, kas saistīts ar pakļaušanu azbesta iedarbībai darba vietā, demonstrē šo rūpju pirmo pakāpi, kas noteikta saskaņā ar konkrētiem riska faktoriem, uz kuriem attiecas direktīvas. Citi jautājumi, piemēram, darba ņēmēju veselība kopumā un darba apstākļi, veselības aprūpes, higiēnas un darba drošības dienestu izveide darba vietās, kā arī arodslimību saraksta izveide netika vienprātīgi atbalstīti dalībvalstīs.

Tajā laikā tika izveidots termins „sociālais dempings”, lai apzīmētu tādu uzņēmumu un valstu negodīgu konkurenci, kas neveica ieguldījumus darbaspēka drošībā un veselībā.

1989. gadā pamatdirektīva (Direktīva 89/391/EEK) iezīmēja būtisku soli uz priekšu, jo saskaņoja Pasaules Veselības organizācijas darba ņēmēju veselības programmu agrākās iniciatīvas un jo īpaši atsaucās uz Starptautiskās Darba organizācijas 1981. un 1985. gada konvencijām un ieteikumiem par darba ņēmēju veselību un arodveselības pakalpojumu organizēšanu.

Šai pamatdirektīvai sekoja vismaz 16 direktīvas, kuru mērķis bija turpināt darba apstākļu saskaņošanu paplašinātajās Kopienās.

19. gs. 90. gados turpināja pieņemt citas direktīvas, lai aizsargātu jaunos darba ņēmējus, pagaidu darba ņēmējus un kuģu apkalpēs strādājošos. Kā tagad redzams, direktīvu pārpilnība nav devusi atbilstošus praktiskus rezultātus. Tam ir vairāki iespējami iemesli, no kuriem viens ir tas, ka šo direktīvu īstenošanu nepārrauga nedz valstu, nedz Eiropas Savienības līmenī.

Lai gan gandrīz visas direktīvas, sākot ar 1989. gada pamatdirektīvu par pasākumiem, kas ieviešami, lai uzlabotu darba ņēmēju drošību un veselības aizsardzību darbā, skaidri aicina dalībvalstis ziņot Komisijai par to noteikumu praktisku īstenošanu, izklāstot arī sociālo partneru viedokļus, vispārzināms ir fakts, ka atsevišķas dalībvalstis nav sagatavojušas šos ziņojumus.

II. Komisijas ieteikums

Komisijas pašreizējā priekšlikuma mērķis ir vienkāršot un racionalizēt noteikumus Kopienas direktīvās par darba ņēmēju drošību un veselības aizsardzību darbā, paredzot pienākumu dalībvalstīm un Komisijai izstrādāt ziņojumus par to praktisku īstenošanu.

Patlaban dalībvalstīm ir jāsagatavo šādi ziņojumi saskaņā ar vairākām atsevišķām direktīvām, taču ziņojumu sagatavošanas biežums ir atšķirīgs: daži ziņojumi ir jāsagatavo reizi četros gados, bet citi — reizi piecos gados. Komisija tagad ierosina, ka reizi piecos gados ir jāsagatavo vienots ziņojums.

III. Ierosinātie grozījumi

Komisija min vajadzību vienkāršot procedūru, atceļot administratīvos ierobežojumus, kas rada sarežģījumus un birokrātiju katra ziņojuma sagatavošanā, jo patiesībā atsevišķās direktīvas ir ciešāk jākoordinē un jāpadara efektīvāka to mijiedarbība, lai izveidotu pamatu dažādo dalībvalstīs īstenoto veselības un drošības stratēģiju konstruktīvai salīdzinošai analīzei.

Minēto iemeslu dēļ, ja ierosinātajam ziņojumam, kas jāiesniedz reizi piecos gados, jābūt par veselības un drošības prasībām darbavietā, specifiskos jautājumus, kas ietverti atsevišķās direktīvās, nekādā gadījumā nedrīkst mīkstināt vai nepietiekami novērtēt.

Vienotajā ziņojumā ir jānovērtē dažādo direktīvu īstenošanas aspekti. Tajā būtu arī jāsniedz informācijas sadalījums pa dzimumiem un īpaši dati par to, kā sievietes un vīriešus ietekmē problēmas un politikas, kas attiecas uz veselību un drošību darba vietā.

Ziņojuma struktūru nosaka Komisija sadarbībā ar Darba drošības un veselības aizsardzības padomdevēju komiteju; ziņojumā jāiekļauj vispārīga daļa par pamatdirektīvas (Direktīvas 89/391/EEK) noteikumiem attiecībā uz kopējiem principiem un aspektiem, kas piemērojami visām pārējām atsevišķajām direktīvām.

Papildus šai vispārīgajai daļai īpašās nodaļās ir jāaplūko katras direktīvas raksturīgo aspektu īstenošana, iekļaujot īpašus rādītājus, ja tādi ir pieejami, un norādot to sociālo partneru viedokli, kuri būtu aktīvi jāiesaista ziņojuma sagatavošanas procesā. Ziņojumā arī jāapraksta un jānovērtē katrā dalībvalstī piemērotās profilakses stratēģijas un sistēmas.

Mēs tomēr apgalvojam, ka ir jāveido politika, lai patiesi labāk saskaņotu dalībvalstu praksi. Tādēļ Komisijai ir jāiesniedz paplašināts ziņojums par situāciju dalībvalstīs kopumā un jāizstrādā saskaņota politika, lai uzlabotu darba ņēmēju labklājību darba vietā.

PROCEDŪRA

Virsraksts

Ziņojumu par praktisko īstenošanu vienkāršošana un racionalizācija

Atsauces

COM(2006)0390 - C6-0242/2006 - 2006/0127(COD)

Komiteja, kas atbildīga par jautājumu

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

EMPL

7.9.2006

Komiteja(-s), kurai(-ām) ir lūgts sniegt atzinumu

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

ENVI

7.9.2006

ITRE

7.9.2006

 

 

Atzinumu nav sniegusi

       Lēmuma datums

ENVI

14.9.2006

ITRE

4.10.2006

 

 

Referents(-e/-i/-es)

       Iecelšanas datums

Ilda Figueiredo

12.9.2006

 

 

Izskatīšana komitejā

23.11.2006

18.12.2006

24.1.2007

28.2.2007

Pieņemšanas datums

1.3.2007

 

 

 

Galīgā balsojuma rezultāti

+:

–:

0:

37

1

0

Deputāti, kas bija klāt galīgajā balsojumā

Jan Andersson, Alexandru Athanasiu, Roselyne Bachelot-Narquin, Philip Bushill-Matthews, Milan Cabrnoch, Derek Roland Clark, Luigi Cocilovo, Proinsias De Rossa, Harlem Désir, Harald Ettl, Richard Falbr, Carlo Fatuzzo, Ilda Figueiredo, Joel Hasse Ferreira, Stephen Hughes, Jan Jerzy Kułakowski, Jean Lambert, Raymond Langendries, Bernard Lehideux, Elizabeth Lynne, Thomas Mann, Ana Mato Adrover, Marie Panayotopoulos-Cassiotou, Pier Antonio Panzeri, Jacek Protasiewicz, José Albino Silva Peneda, Kathy Sinnott, Gabriele Stauner

Aizstājējs(-i), kas bija klāt galīgajā balsojumā

Edit Bauer, Mihael Brejc, Françoise Castex, Richard Howitt, Sepp Kusstatscher, Jamila Madeira, Roberto Musacchio, Glenis Willmott

Aizstājējs(-i) (178. panta 2. punkts), kas bija klāt galīgajā balsojumā

Jaromír Kohlíček, André Brie