ZPRÁVA o návrhu nařízení Rady o ekologické produkci a označování ekologických produktů

7. 3. 2007 - (KOM(2005)0671 – C6‑0032/2006 – 2005/0278(CNS)) - *

Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova
Zpravodajka: Marie-Hélène Aubert
Vysvětlivky k označení legislativních postupů

Postup : 2005/0278(CNS)
Průběh na zasedání

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu nařízení Rady o ekologické produkci a označování ekologických produktů

(KOM(2005)0671 – C6‑0032/2006 – 2005/0278(CNS))

(Postup konzultace)

Evropský parlament,

–   s ohledem na návrh Komise předložený Radě (KOM(2005)0671)[1],

–   s ohledem na články 37 a 95 Smlouvy o ES, podle kterého Rada konzultovala s Parlamentem (C6‑0032/2006),

–   s ohledem na stanovisko Výboru pro právní záležitosti k navrhovanému právnímu základu,

–   s ohledem článek 51 jednacího řádu,

–   s ohledem na zprávu Výboru pro zemědělství a rozvoj venkova a stanovisko Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin (A6‑0061/2007),

1.  schvaluje pozměněný návrh Komise;

2.  vyzývá Komisi, aby návrh v souladu s čl. 250 odst. 2 Smlouvy o ES změnila odpovídajícím způsobem;

3.  vyzývá Radu, aby informovala Parlament, bude-li mít v úmyslu odchýlit se od znění schváleného Parlamentem;

4.  vyzývá Radu, aby znovu konzultovala s Parlamentem, bude-li mít v úmyslu podstatně změnit návrh Komise;

5.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Radě a Komisi.

Znění navržené KomisíPozměňovací návrhy Parlamentu

Pozměňovací návrh 1

Právní východisko 1

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na článek 37 této smlouvy,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na články 37 a 95 této smlouvy,

Odůvodnění

Článek 37 Smlouvy pokrývá pouze zemědělské aspekty právních předpisů. Nařízení se však rovněž zabývá konkrétními metodami zpracování a přípravy ekologických produktů v zásobování potravinami, veřejném stravování a restauracích, což zahrnuje aspekty vnitřního trhu. Doplnění článku 95 o ustanoveních o vnitřním trhu by posílilo rovněž postavení Parlamentu v dalším vyjednávání o prováděcích pravidlech, které jsou naplánovány k přijetí postupem komitologie.

Pozměňovací návrh 2

Bod odůvodnění 1

(1) Ekologická produkce je souhrnný systém řízení zemědělského podniku a produkce potravin, který spojuje nejlepší postupy z hlediska ochrany životního prostředí, vysokou úroveň biologické rozmanitosti, ochranu přírodních zdrojů, uplatňování náročných norem pro životní podmínky zvířat a produkci v souladu s požadavky určitých spotřebitelů, kteří upřednostňují produkty vyprodukované s použitím přírodních látek a procesů. Ekologická metoda produkce tak plní dvojí společenskou roli, když na straně jedné zajišťuje zvláštní trh odpovídající na spotřebitelskou poptávku po ekologických produktech a na straně druhé dodává veřejné statky přispívající k ochraně životního prostředí a dobrých životních podmínek zvířat, jakož i k rozvoji venkova.

(1) Ekologická produkce je souhrnný systém řízení zemědělského podniku a produkce potravin, který spojuje nejlepší postupy z hlediska ochrany životního prostředí, vysokou úroveň biologické rozmanitosti, ochranu přírodních zdrojů a uplatňování náročných norem pro životní podmínky zvířat a jejím cílem je zvýšit úrodnost půdy pomocí přírodních prostředků a zajistit produkci v souladu s požadavky určitých spotřebitelů, kteří upřednostňují produkty vyprodukované s použitím přírodních látek a procesů. Ekologická metoda produkce tak plní několik pozitivních úloh: nejenže zajišťuje zvláštní trh odpovídající na spotřebitelskou poptávku po ekologických produktech, ale také dodává veřejné statky, které nejsou omezeny pouze na potravinářské odvětví, a také, a to především, přispívá k ochraně životního prostředí a dobrých životních podmínek zvířat, jakož i ke společenskému rozvoji venkova.

Odůvodnění

Hlavním cílem ekologických producentů je zachovat přirozenou úrodnost půdy za pomocí co nejlepších postupů ze sociálního a ekologického hlediska. Takové postupy jim umožňují dodávat konkurenceschoné produkty a vyhovět tak rostoucí poptávce spotřebitelů.

Pozměňovací návrh 3

Bod odůvodnění 2

(2) Podíl odvětví ekologického zemědělství je na vzestupu ve většině členských států. Zvlášť pozoruhodný je růst spotřebitelské poptávky v posledních letech. Nedávné reformy společné zemědělské politiky, kladoucí důraz na tržní orientaci a nabídku kvalitních produktů pro splnění spotřebitelské poptávky, budou zřejmě dále stimulovat trh s ekologickou produkcí. V souvislosti s tím hrají v zemědělském politickém rámci stále důležitější roli právní předpisy o ekologické produkci, které úzce souvisejí s vývojem na zemědělských trzích.

(2) Ekologické hospodářství je plně v souladu s cíli udržitelného rozvoje, které Evropská unie stanovila v souvislosti s Göteborgským programem, neboť přispívá k dosažení udržitelného rozvoje, produkuje zdravé a vysoce kvalitní produkty a využívá výrobní metody šetrné k životnímu prostředí. Podíl odvětví ekologického zemědělství je na vzestupu ve většině členských států. Zvlášť pozoruhodný je růst spotřebitelské poptávky v posledních letech. Nedávné reformy společné zemědělské politiky, kladoucí důraz na tržní orientaci a nabídku kvalitních produktů pro splnění spotřebitelské poptávky, budou zřejmě dále stimulovat trh s ekologickou produkcí. V souvislosti s tím je nutné, aby ekologická produkce hrála stále důležitější roli v zemědělském politickém rámci a úzce spuvisela s rozvojem zemědělských trhů a byla spojena s ochranou a zachováním půdy používané k zemědělským činnostem.

 

Odůvodnění

Považujeme za zásadní, aby zde byly zmíněny Göteborgská strategie EU a hlavní zásady, jež pro zemědělství stanoví (viz závěry předsednictví, Göteborg, 15-16 června 2001),neboť ekologické hospodářství se jí konkrétně týká jako součást společné zemědělské politiky, jež je plně v souladu s Göteborgskými cíli.

Pozměňovací návrh 4

Bod odůvodnění 2a (nový)

 

(2a) Veškeré právní předpisy a politiky, které Společenství v této oblasti přijímá, by měly přispívat k rozvoji ekologického hospodářství a ekologické produkce, jak je definuje toto nařízení. Ekologické hospodářství hraje důležitou roli v provádění politiky udržitelného rozvoje Společenství.

Odůvodnění

Ekologické hospodářství úzce souvisí s politikou udržitelného rozvoje; ostatní politiky a právní předpisy by se měly řídit příkladem této politiky tím, že zohlední tento druh produkce a napomohou dosažení stanovených cílů.

Pozměňovací návrh 5

Bod odůvodnění 3

(3) Právní rámec Společenství, kterým se řídí odvětví ekologické produkce, by měl jako o svůj cíl usilovat o zajištění korektní hospodářské soutěže a řádného fungování vnitřního trhu s ekologickými produkty a o zachování a oprávněnost důvěry spotřebitelů v produkty označené jako ekologické. Jeho cílem by dále mělo být vytvoření podmínek, za kterých se může toto odvětví rozvíjet v souladu s vývojem ve výrobě a na trzích.

(3) Právní rámec Společenství, kterým se řídí odvětví ekologické produkce, by měl jako o svůj cíl usilovat o zajištění korektní hospodářské soutěže a řádného fungování vnitřního trhu s ekologickými produkty a o zachování a oprávněnost důvěry spotřebitelů v produkty označené jako ekologické. Jeho cílem by dále mělo být vytvoření podmínek, za kterých se může toto odvětví rozvíjet v souladu s vývojem ve výrobě a na trzích a  ekologicky udržitelným způsobem.

Odůvodnění

Ekologickou produkci mohou podpořit inovativní legislativní opatření, která budou v souladu nejen s tržními politikami, ale také s udržitelným rozvojem.

Pozměňovací návrh 6

Bod odůvodnění 7

(7) Měl by být stanoven obecný rámec Společenství pro pravidla ekologické produkce vztahující se na rostlinnou a živočišnou produkci, včetně pravidel k přechodu na ekologickou produkci a pravidel k produkci zpracovaných potravin a krmiv. Pravomoc stanovit podrobnosti těchto obecných pravidel a přijmout pravidla produkce Společenství v oblasti akvakultury by měla být svěřena Komisi.

(7) Měl by být stanoven obecný rámec Společenství pro pravidla ekologické produkce vztahující se na rostlinnou a živočišnou produkci, včetně pravidel k přechodu na ekologickou produkci a pravidel k produkci zpracovaných potravin a krmiv. Pravomoc stanovit podrobnosti a přílohy těchto obecných pravidel a přijmout pravidla produkce Společenství v oblasti akvakultury by měla být svěřena Komisi, jež by měla konzultovat s Parlamentem a Radou.

Odůvodnění

Komise dosud s Parlamentem a Radou nekonzultovala podrobnosti a přílohy tohoto nařízení. Pokud k tomu nedojde před přijetím tohoto nařízení, musí být Parlament konzultován ohledně příloh, jakmile Komise přijme návrh těchto znění.

Pozměňovací návrh 7

Bod odůvodnění 8

(8) Rozvoj ekologické produkce by měl být dále usnadněn zejména podporou používání nových technik a látek, které jsou pro ekologickou produkci vhodnější.

(8) Rozvoj ekologické produkce by měl být dále usnadněn na základě osvědčených postupů, zejména podporou úrodnosti půdy, osevních postupů, zachování místního osiva, metod pro úsporu vody a energie a používání nových technik a látek, které jsou pro ekologickou produkci vhodnější.

Odůvodnění

Ekologické zemědělství vyžaduje spíše větší podporu osvědčených postupů a praktik v zemědělství, než nové techniky a látky.

Pozměňovací návrh 8

Bod odůvodnění 9

(9) Geneticky modifikované organismy (GMO) a produkty vyprodukované z nich nebo s jejich použitím jsou s pojmem ekologické produkce a vnímáním ekologických produktů ze strany spotřebitelů neslučitelné. Proto by neměly být záměrně používány v ekologickém zemědělství nebo při zpracování ekologických produktů.

(9) Geneticky modifikované organismy (GMO) a produkty vyprodukované z nich nebo s jejich použitím jsou s pojmem ekologické produkce a vnímáním ekologických produktů ze strany spotřebitelů neslučitelné. Proto by neměly být používány v ekologickém zemědělství nebo při zpracování ekologických produktů. Kontaminace ekologického osiva, vstupů, krmiva a potravin by měla být předem vyloučena vhodnými právním předpisy na vnitrostátní úrovni a na úrovni Společenství spočívajícími na zásadě obezřetnosti.

Odůvodnění

Zásady, cíle a pravidla ekologického zemědělství vylučují využívání a přítomnost GMO ve všech ekologických postupech a produktech. Je proto důležité přijmout právní předpisy na vnitrostátní úrovni a na úrovni EU které zaručí, že nebude docházet ke kontaminaci GMO.

Pozměňovací návrh 9

Bod odůvodnění 9a (nový)

 

(9a) Užívání syntetických přípravků na ochranu rostlin je neslučitelné s ekologickou produkcí.

Odůvodnění

Odůvodnění vyplývá z textu pozměňujícího návrhu, který je v souladu s body odůvodnění 10 až 13, jež se týkají výhradního využívání obnovitelných zdrojů, víceletého programu střídání rostlin a slučitelnosti doplňkových hnojiv s ekologickou produkcí.

Pozměňovací návrh 10

Bod odůvodnění 14

(14) Se záměrem vyhnout se znečišťování životního prostředí, zejména přírodních zdrojů, jako je půda a voda, by ekologická živočišná produkce měla v zásadě vytvářet úzký vztah mezi touto produkcí a půdou, vhodnými víceletými programy střídání plodin a vykrmováním zvířat produkty ekologického zemědělství, vyprodukovanými vlastním zemědělským podnikem nebo sousedními ekologickými zemědělskými podniky.

(14) Se záměrem vyhnout se znečišťování životního prostředí a nezvratnému narušení jakosti a dostupnosti přírodních zdrojů, jako je půda a voda, by ekologická živočišná produkce měla v zásadě vytvářet úzký vztah mezi touto produkcí a půdou, vhodnými víceletými programy střídání plodin a vykrmováním zvířat produkty ekologického zemědělství, vyprodukovanými vlastním zemědělským podnikem nebo sousedními ekologickými zemědělskými podniky.

Odůvodnění

Je nutno zabránit nezvratnému narušení jakosti a dostupnosti přírodních zdrojů.

Pozměňovací návrh 11

Bod odůvodnění 15

(15) Protože ekologická živočišná produkce je činnost související s půdou, měla by mít zvířata pokud možno přístup na otevřená prostranství nebo na pastviny.

(15) Protože ekologická živočišná produkce je činnost související s půdou, měla by mít zvířata přístup na otevřená prostranství nebo na pastviny, kdykoli to klimatické a půdní podmínky dovolí.

Odůvodnění

Přístup na otevřená prostranství a/nebo na pastviny, podle konkrétního živočišného druhu, je jednou ze základních zásad ekologického zemědělství. Nesmí být nepovinný, ale musí záviset na podmínkách uvedených v pozměňovacím návrhu.

Pozměňovací návrh 12

Bod odůvodnění 16

(16) Ekologická živočišná produkce by měla respektovat vysoce náročné normy dobrých životních podmínek zvířat a splňovat druhově specifické etologické potřeby zvířat a péče o zdraví zvířat by měla být založena na prevenci chorob. V tomto ohledu by měla být zvláštní pozornost věnována podmínkám ustájení, chovatelským postupům a intenzitě chovu. Dále při výběru plemen by měla být dávána přednost liniím s pomalým růstem a měl by být brán ohled na schopnost plemene přizpůsobit se místním podmínkám. Prováděcí pravidla pro živočišnou produkci a produkci akvakultury by měla zajistit přinejmenším dodržování ustanovení Evropské úmluvy o ochraně zvířat chovaných pro hospodářské účely a z ní vyplývajících doporučení.

(16) Ekologická živočišná produkce by měla respektovat vysoce náročné normy dobrých životních podmínek zvířat a splňovat druhově specifické etologické potřeby zvířat a péče o zdraví zvířat by měla být založena na prevenci chorob. V tomto ohledu by měla být zvláštní pozornost věnována podmínkám ustájení, chovatelským postupům a intenzitě chovu. Dále při výběru plemen by měla být dávána přednost liniím vyznačujícím se dlouhověkostí, odolností proti chorobám a pomalým růstem a původním regionálním plemenům, a měl by být brán ohled na schopnost plemene přizpůsobit se místním podmínkám. Prováděcí pravidla pro živočišnou produkci a produkci akvakultury by měla zajistit přinejmenším dodržování ustanovení Evropské úmluvy o ochraně zvířat chovaných pro hospodářské účely a z ní vyplývajících doporučení.

Odůvodnění

Odolnost proti chorobám a dlouhý životní cyklus jsou rovněž významnými rysy robustních chovů zvířat.

Pozměňovací návrh 13

Bod odůvodnění 17

(17) Cílem systému ekologické živočišné produkce by mělo být završení produkčních cyklů různých druhů ekologicky odchovanými zvířaty. Měla by proto podporovat rozšiřování genofondu ekologicky chovaných zvířat, zvyšovat spoléhání se na sebe, a tak zajišťovat rozvoj odvětví.

(17) Cílem systému ekologické živočišné produkce by mělo být završení produkčních cyklů různých druhů ekologicky odchovanými zvířaty. Měla by proto podporovat rozšiřování genofondu ekologicky chovaných zvířat, zvyšovat spoléhání se na sebe, a tak zajišťovat a podporovat rozvoj odvětví.

Odůvodnění

Ekologická živočišná produkce by měla být zajišťována i podporována.

Pozměňovací návrh 14

Bod odůvodnění 22a (nový)

 

(22 a) Vzhledem k současné rozmanitosti pěstitelských postupů a postupů živočišné produkce v ekologickém zemědělství by členské státy měly mít možnost uplatnit na ekologické zemědělství na svém území další, přísnější pravidla.

Odůvodnění

Vzhledem k velké rozmanitosti postupů v Evropě, které nevyplývají jen z půdy a klimatu, ale i z kulturních faktorů, je nezbytné dát členským státům možnost uplatnit na ekologické zemědělství další, přísnější pravidla. Tato „pozitivní“ možnost na základě subsidiarity existuje již v současné úpravě evropské ekologické produkce a ukázala se jako nezbytná: umožňuje každému členskému státu plnit na společném základě evropských právních předpisů požadavky jeho vlastních spotřebitelů ekologických produktů.

Pozměňovací návrh 15

Bod odůvodnění 25

(25) Kvůli jasnosti na trhu Společenství by měl být povinný jednoduchý standardizovaný odkaz pro všechny ekologické produkty vyprodukované ve Společenství, přinejmenším pak pro produkty, které nejsou opatřeny logem ekologické produkce Společenství. Možnost používat tento odkaz by se měla vztahovat také na ekologické produkty dovezené z třetích zemí, ale bez povinnosti tak učinit.

(25) Kvůli jasnosti na trhu Společenství by měl být povinný jednoduchý standardizovaný odkaz pro všechny ekologické produkty vyprodukované ve Společenství, a to i pro produkty, které jsou opatřeny logem ekologické produkce Společenství. Standardizovaný referenční kód by se měl vztahovat také na ekologické produkty dovezené z třetích zemí a měl by jasně uvádět původ výrobků a případné rozdíly v používání předpisů pro ekologickou produkci.

Odůvodnění

Standardní referenční kód musí být povinný, zejména pro ekologické výrobky dovážené ze třetích zemí.

Pozměňovací návrh 16

Bod odůvodnění 27a (nový)

 

27a) Členské státy by měly vytvořit potřebný právní rámec spočívající na zásadě obezřetnosti a na zásadě, že znečišťovatel platí, který vyloučí kontaminaci ekologické produkce GMO. Provozovatelé by měli podniknout všechna potřebná preventivní opatření, aby předešli náhodné nebo technicky nevyhnutelné kontaminaci GMO.

Pozměňovací návrh 17

Bod odůvodnění 32

(32) Při posuzování rovnocennosti v případě dovezených produktů by měly být brány v úvahu mezinárodní normy stanovené v Codex Alimentarius.

(32) Při posuzování rovnocennosti v případě dovezených produktů by měly být brány v úvahu normy produkce rovnocenné normám uplatňovaným na výstupy ekologické produkce ve Společenství.

Odůvodnění

Codex Alimentarius stanovuje obecné směry pro výstupy ekologické produkce a nestanovuje žádná přísnější pravidla produkce platná pro ekologickou produkci v rámci EU.

Pozměňovací návrh 18

Bod odůvodnění 32a (nový)

 

32a) Předpisy pro dovoz ekologických produktů je třeba považovat za model pro kvalifikovaný přístup na trh, které producentům z třetích zemích umožní přístup na vysoce hodnotný trh za předpokladu, že budou dodržovat normy tohoto trhu.

Pozměňovací návrh 19

Bod odůvodnění 36

(36) Opatření nezbytná k provádění tohoto nařízení by měla být přijata v souladu s rozhodnutím Rady 1999/468/ES ze dne 28. června 1999 o postupech pro výkon prováděcích pravomocí svěřených Komisi. Vzhledem k tomu, že právní předpisy o ekologické produkci jsou důležitým faktorem rámce společné zemědělské politiky, neboť úzce souvisejí s vývojem na zemědělských trzích, je vhodné je uvést do souladu se stávajícími legislativními postupy používanými pro řízení této politiky. Pravomoci svěřené Komisi podle tohoto nařízení by proto měly být uplatňovány v souladu s řídícím postupem uvedeným v článku 4 rozhodnutí 1999/468/ES,

(36) Opatření nezbytná k provádění tohoto nařízení by měla být přijata v souladu s rozhodnutím Rady 1999/468/ES ze dne 28. června 1999 o postupech pro výkon prováděcích pravomocí svěřených Komisi. Vzhledem k tomu, že právní předpisy o ekologické produkci jsou důležitým faktorem rámce společné zemědělské politiky, neboť úzce souvisejí s vývojem na zemědělských trzích, je vhodné je uvést do souladu se stávajícími legislativními postupy používanými pro řízení této politiky. Pravomoci svěřené Komisi podle tohoto nařízení by proto měly být uplatňovány v souladu s regulativním postupem s kontrolou uvedeným v článku 5a rozhodnutí 1999/468/ES,

Odůvodnění

Rozhodnutí 1999/468/ES bylo pozměněno rozhodnutím Rady 2006/512/ES ze dne 17. července 2006. Regulativní postup s kontrolou dává Komisi dostatečný rozsah pravomocí pro dobrou správní praxi za účasti Evropského parlamentu a Rady.

Pozměňovací návrh 20

Čl. 1 odst. 1 úvodní část

1. Toto nařízení stanoví cíle, zásady a pravidla týkající se:

1. Toto nařízení poskytuje základ pro udržitelný rozvoj ekologické produkce a stanoví cíle, zásady a pravidla týkající se:

Pozměňovací návrh 21

Čl. 1 odst. 1 písm. a)

a) produkce, uvádění na trh, dovozu, vývozu a kontrol ekologických produktů;

a) všech fází produkce, produkčních metod, zpracování, distribuce, uvádění na trh, dovozu, vývozu, inspekce a certifikace ekologických produktů;

Odůvodnění

Ekologická produkce je charakterizována jako hospodářská činnost zaměřená na proces, která zahrnuje specifické metody produkce, zpracování, přípravy, distribuce atd., jež je třeba vymezit na základě jednotlivých témat, působnosti a definicí.

Pozměňovací návrh 22

Čl. 1 odst. 2 úvodní část

2. Toto nařízení se vztahuje na následující produkty, pocházející ze zemědělství nebo akvakultury, když jsou tyto produkty určeny k uvedení na trh jako ekologické:

2. Toto nařízení se vztahuje na následující produkty, pocházející ze zemědělství nebo akvakultury, když tyto produkty nesou nebo mají obsahovat údaje odkazující na ekologickou metodu produkce.

Pozměňovací návrh 23

Čl. 1 odst. 2 písm. eb) (nové)

eb) jiné produkty, například sůl, vlna, konzervované ryby, kosmetika, potravinové doplňky a esenciální oleje;

Odůvodnění

Tyto produkty jsou spojeny s přírodním prostředím nejméně během jedné fáze svého zpracování a jejich používání zahrnuje využití zemědělských a přírodních zdrojů. Pro účely jejich udržitelného využívání může možnost jejich zařazení jako ekologických produktů představovat přidanou hodnotu.

Pozměňovací návrh 24

Čl. 1 odst. 3 úvodní část

3. Toto nařízení se vztahuje na území Evropského společenství na jakýkoli hospodářský subjekt, který je zapojen do těchto činností:

 

 

3. Toto nařízení se vztahuje na jakýkoli hospodářský subjekt, který je zapojen do činností v jakékoli fázi produkce, přípravy a distribuce produktů uvedených v čl. 1 odst. 2, včetně:

Odůvodnění

Trh zásobování potravinami je v odvětví ekologických produktů stále důležitější. Mnoho evropských spotřebitelů závisí ve věci svého denního stravování v kancelářích, na schůzkách atd. na službách zásobování potravinami, závodních jídelnách a restauracích. Je důležité, aby si tito spotřebitelé mohli informovaně vybrat mezi běžnými a ekologickými potravinami. Dodavatelé potravin, závodní jídelny a restaurace, které skutečně chtějí svým zákazníkům nabídnout plný sortiment ekologických produktů, by měli dodržovat společné evropské normy. To by mělo zajistit transparentnost pro spotřebitele i rovnou hospodářskou soutěž pro hospodářské subjekty v jednotlivých členských státech.

Pozměňovací návrh 25

Čl. 1 odst. 3 písm. b)

b) zpracování potravin a krmiv;

b) úprava, zpracování a příprava potravin a krmiv;

Pozměňovací návrh 26

Čl. 1 odst. 3 písm. c)

c) balení, označování a reklama;

c) úprava, balení, skladování, označování a reklama produktů ekologického zemědělství;

Odůvodnění

Základním problémem není reklama.

Pozměňovací návrh 27

Čl. 1 odst. 3 pododstavec 2

Toto nařízení se ovšem nevztahuje na zásobování potravinami, závodní jídelny, zásobování institucí potravinami, restaurace a jiné podobné služby s potravinami.

 

fa) zásobování potravinami, jídelny, restaurace a jiné podobné služby s potravinami.

Odůvodnění

Je třeba, aby nařízení zahrnovalo zásobování potravinami a služby s potravinami, jež zahrnují další zpracování a přípravu ekologických potravin a představují formu marketingu, který je nutno zařadit do působnosti definicí, označování a kontroly.

Pozměňovací návrh 28

Čl. 2 písm. a)

a) „ekologickou produkcí“ se rozumí používání ekologických metod produkce v zemědělském podniku, jakož i činnosti spojené s dalším zpracováním, balením a označováním produktu v souladu s cíli, zásadami a pravidly stanovenými v tomto nařízení;

a) „ekologickou produkcí“ se rozumí používání ekologických metod produkce v zemědělském podniku, jakož i činnosti spojené s dalším zpracováním, úpravou, balením, skladováním a označováním produktu v souladu s cíli, zásadami a pravidly stanovenými v tomto nařízení;

Pozměňovací návrh 29

Čl. 2 písm. b)

b) „ekologickým produktem“ se rozumí zemědělský produkt pocházející z ekologické produkce;

b) „ekologickým produktem“ se rozumí produkt pocházející z ekologické produkce;

Odůvodnění

Nařízení zahrnuje akvakulturu. Definice „zemědělský produkt“ je tedy příliš omezená.

Pozměňovací návrh 30

Čl. 2 písm. ba) (nové)

 

ba) „hospodářským subjektem“ se rozumí vlastník podniku provádějící činnost v rámci působnosti tohoto nařízení a pod dohledem orgánů nebo kontrolních subjektů odpovědných za ekologickou produkci;

Odůvodnění

Tato definice, která již platí podle článku 4 nařízení (EHS) 2092/91, je důležitá, pokud máme propojit všechny činnosti spadající do rozsahu tohoto návrhu.

Pozměňovací návrh 31

Čl. 2 písm. f)

f) „přechodem“ se rozumí přechod z neekologického na ekologické zemědělství;

f) „přechodem“ se rozumí období přechodu z konvenčního na ekologické zemědělství;

Odůvodnění

Při definici přechodu musí být stanoveno časové vymezení.

Pozměňovací návrh 32

Čl. 2 písm. j)

j) „příslušným orgánem“ se rozumí ústřední orgán členského státu, který je příslušný pro organizování úředních kontrol v oblasti ekologické produkce nebo jakýkoli jiný orgán, na který byla tato příslušnost přenesena; v případě potřeby se jím také rozumí odpovídající orgán třetí země;

j) „příslušným orgánem“ se rozumí ústřední orgán členského státu, který je příslušný pro vymáhání ustanovení tohoto nařízení a podrobných pravidel přijatých Komisí pro uplatňování tohoto nařízení nebo jakýkoli jiný orgán, na který byla tato příslušnost zcela nebo částečně přenesena; v případě potřeby se jím také rozumí odpovídající orgán třetí země;

 

Odůvodnění

Je třeba příslušný orgán lépe definovat, aby zahrnoval různé možné formy těchto orgánů.

Pozměňovací návrh 33

Čl. 2 písm. k)

k) „kontrolním subjektem“ se rozumí nezávislá třetí strana, na kterou příslušný orgán přenesl určité kontrolní úkoly;

 

k) „kontrolním subjektem“ se rozumí nezávislý orgán, který provádí postupy inspekce, vydávání osvědčení a sledovatelnosti v odvětví ekologické produkce v souladu s ustanoveními tohoto nařízení a podrobnými pravidly, která přijme Komise k jeho provádění a který k tomuto účelu uznal a zkontroloval příslušný orgán; dle potřeby rovněž rovnocenný subjekt třetí země, pro jehož uznání se použijí zvláštní pravidla;

Pozměňovací návrh 34

Čl. 2 písm. m)

m) „značkou shody“ se rozumí tvrzení o shodě s konkrétní skupinou norem nebo jinými normativními dokumenty ve formě značky;

m) „značkou shody“ se rozumí tvrzení o souladu s požadavky vyplývajícími z konkrétní skupiny norem nebo jiných normativních dokumentů ve formě značky;

Odůvodnění

Tento návrh se snaží zpřesnit jazyk zavedením definice, která je v souladu s terminologií užívanou v evropských normách, jako je řada norem EN ISO 9000 o kvalitě a řada EN ISO 14000 o řízení životního prostředí, kde je shoda definována jako soulad s požadavky.

Pozměňovací návrh 35

Čl. 2 písm. r)

r) „produkty vyprodukovanými s použitím GMO“ se rozumí potraviny a doplňkové látky v krmivech, látky určené k aromatizaci, vitaminy, enzymy, pomocné zpracovatelské látky, určité produkty používané ve výživě zvířat (podle směrnice 82/471/EHS ), přípravky na ochranu rostlin, hnojiva a pomocné půdní látky, vyprodukované vyživováním organismu takovými materiály, které jsou zcela nebo zčásti geneticky modifikovanými organismy;

r) „produkty vyprodukovanými s použitím GMO“ se rozumí produkty odvozené s použitím GMO jako posledních živých organismů ve výrobním procesu avšak neobsahující GMO ani z nich nevyrobené;

Odůvodnění

Nařízení by mělo být konzistentní s definicemi GMO používanými v jiných odpovídajících právních předpisech, aby nedocházelo terminologickým nejasnostem.

Pozměňovací návrh 36

Čl. 2 písm. va) (nové)

 

va) „zeleným hnojením“ se rozumí plodina, která může obsahovat i spontánně rostoucí rostliny a plevel, které jsou do půdy zaorávány za účelem jejího zlepšení).

Odůvodnění

Definice by měly zahrnout veškeré specifické termíny používané v tomto nařízení.

Pozměňovací návrh 37

Čl. 2 písm. vb) (nové)

 

vb) „veterinární péčí” se rozumí veškerá preventivní a léčebná opatření používaná k péči o nemocné zvíře nebo skupinu zvířat z důvodu konkrétní nemoci, v souladu s předpisem a po omezenou dobu.

Odůvodnění

Zkušenosti ukázaly, že je nutné přesně definovat pojem „péče“ použitý v článku 9.

Pozměňovací návrh 38

Čl. 2 písm. vc) (nové)

 

vc) „syntetickým“ se rozumí vyrobený chemickými a průmyslovými postupy, včetně produktů, které se nevyskytují v přírodě, či napodobeniny produktů z přírodních zdrojů , ale nikoli extrahované z přírodních surovin nebo pozměněné jednoduchými chemickými postupy).

Odůvodnění

Definici syntetických produktů je třeba vyjasnit. Neměla by však zahrnovat přírodní suroviny, které jsou tradičně zpracovávány např. za použití anorganických kyselin nebo zásad pro změnu Ph, apod.).

Pozměňovací návrh 39

Čl. 3 úvodní část

Systém ekologické produkce sleduje tyto cíle:

Metoda ekologické produkce sleduje tyto cíle:

Pozměňovací návrh 40

Čl. 3 písm. a) úvodní část

a) Zavede, v rámci praktického, hospodářsky životaschopného systému řízení zemědělství, produkci široké škály produktů metodami, které:

a) V rámci systému založeného na environmentálně a socioekonomicky udržitelné produkci zavede produkci široké škály produktů metodami, které:

Odůvodnění

Pojem hospodářské životaschopnosti je nejednoznačný a diskutabilní a lze jej vykládat řadou různých a odlišných způsobů.

Pozměňovací návrh 41

Čl. 3 písm. a) podbod i)

i) minimalizují negativní dopady na životní prostředí;

i) minimalizují negativní dopady na životní prostředí a klima;

Pozměňovací návrh 42

Čl. 3 písm. a) podbod ia) (nový)

 

ia) zajišťují trvalou rovnováhu mezi půdou, vodou, rostlinami a živočichy;

Odůvodnění

Udržitelnosti zemědělství a s ním spojených ekosystémů lze dosáhnout pomocí metod ekologického zemědělství.

Pozměňovací návrh 43

Čl. 3 písm. a) podbod ii)

ii) udržují a zvyšují vysokou úroveň biologické rozmanitosti v zemědělských podnicích a jejich okolí;

 

ii) udržují a zvyšují vysokou úroveň biologické a genetické rozmanitosti v zemědělských podnicích a v důsledku toho i v jejich okolí v širším smyslu, a zvláštní pozornost věnují zachování místních přizpůsobených odrůd a původních plemen;

Pozměňovací návrh 44

Čl. 3 písm. a) podbod iii)

iii) co možná nejvíce chrání přírodní zdroje, jako je voda, půda, organická hmota a ovzduší;

iii) co nejracionálněji využívají přírodní zdroje (vodu, půdu a ovzduší) a zemědělské vstupy (energie, prostředky na ochranu rostlin, výživové složky);

Pozměňovací návrh 45

Čl. 3 písm. a) podbod iv)

iv) respektují náročné normy dobrých životních podmínek zvířat a zejména plní jejich druhově specifické etologické potřeby.

(iv) respektují náročné normy zdraví a dobrých životních podmínek zvířat a zejména plní jejich druhově specifické etologické potřeby.

Pozměňovací návrh 46

Čl. 3 písm. a) podbod iva) (nový)

iva) přispívají k zachování tradičních postupů přípravy jakostních potravinářských produktů a k rozvoji malých rodinných farem a podniků.

Odůvodnění

Zásady ekologické produkce by měly zahrnovat sociální a kulturní aspekty přispívající k udržení rozmanitosti jakostní ekologické produkce.

Pozměňovací návrh 47

Čl. 3 písm. b)

b) Zavede produkci potravin a jiných zemědělských produktů, které odpovídají na spotřebitelskou poptávku po zboží vyprodukovaném s využitím přírodních procesů nebo procesů, které jsou srovnatelné s přírodními procesy, a s využitím přirozeně se vyskytujících látek.

b) Zavede produkci potravin a jiných zemědělských produktů, které odpovídají na spotřebitelskou poptávku po zboží vyprodukovaném s využitím přírodních procesů nebo fyzikálních procesů, které jsou srovnatelné s přírodními procesy, a s využitím přirozeně se vyskytujících látek.

Odůvodnění

Mělo by se předcházet možnému používání chemických látek.

Pozměňovací návrh 48

Čl. 4 písm. a)

a) použití živých organismů a mechanických produkčních metod má přednost před použitím syntetických materiálů;

a) budou používány pouze živé organismy a mechanické produkční metody, použití syntetických materiálů a produkčních metod, které zahrnují syntetické materiály, je povoleno pouze v souladu s článkem 16;

Odůvodnění

Formulace navrhované v  písmenech a) a b) jsou nejasné a omezují rozsah těchto zásad. Měly by být formulovány jednoznačně, aniž by však vylučovaly možnost používání syntetických materiálů a nemechanických metod v případě vážných situací či situací s dalekosáhlými důsledky, vyžadujících okamžitou reakci, odchylných od zásad a pravidel, jimiž se řídí ekologická produkce.

V zájmu souladu s pozměňovacím návrhem k bodu odůvodnění 16 rámcového nařízení 1829/2003 by měl být jasně stanoven rozdíl mezi definicemi 'vyprodukované z GMO' a 'vyprodukované s použitím GMO'.

V zájmu úplnosti nesmějí být veterinární léčivé přípravky vyňaty z tohoto nařízení. V současnosti je na trhu široký výběr veterinárních léčivých přípravků; tyto léčivé přípravky by proto měly být využívány v ekologickém zemědělství.

Pozměňovací návrh 49

Čl. 4 písm. aa) (nové)

 

aa) biologickým a mechanickým produkčním metodám se dává přednost před používáním vnějších vkladů, jako jsou syntetické materiály;

Pozměňovací návrh 50

Čl. 4 odst. 1 písm. b)

b) použití přírodních látek má přednost před syntetickými chemickými látkami, které mohou být použity jen tehdy, pokud nejsou přírodní látky tržně dostupné;

b) kde je použití vnějších vkladů nezbytné, použijí se přírodní látky, minerály a ekologicky vyráběné suroviny;

použití chemicky zpracovaných nebo syntetických chemických látek musí být přísně omezeno na výjimečné případy a tyto látky mohou být použity jen tehdy, pokud nejsou přírodní látky tržně dostupné a podléhají zvláštnímu povolení podle článku 11;

Pozměňovací návrh 51

Čl. 4 písm. c)

c) s výjimkou veterinárních léčivých přípravků se nesmějí používat GMO a produkty vyprodukované z GMO nebo s jejich použitím;

c) GMO a produkty vyprodukované z GMO nebo s jejich použitím se nesmějí používat;

Odůvodnění

Kvůli úplnosti nesmí být z tohoto nařízení vyňaty veterinární léčivé přípravky. Na trhu je v současnosti široký výběr ekologických veterinárních léčivých přípravků a proto by tyto přípravy měly být v ekologickém hospodaření používány.

Pozměňovací návrh 52

Čl. 4 písm. ca) (nové)

 

ca) ionizující záření se nesmí používat.

Pozměňovací návrh 53

Čl. 4 písm. d)

d) pravidla ekologické produkce se přizpůsobí místním podmínkám, stadiím rozvoje a zvláštním chovatelským postupům, a to při zachování společného pojetí ekologické produkce.

d) pravidla ekologické produkce se přizpůsobí místním podmínkám, stadiím rozvoje a zvláštním chovatelským postupům, a to při zachování cílů a zásad ekologické produkce.

Pozměňovací návrh 54

Čl. 4 písm. da) (nové)

 

da) ekologická produkce zajistí kvalitu produktů, jejich nezávadnost a zpětnou sledovatelnost v celém potravním řetězci.

Pozměňovací návrh 55

Čl. 4 písm. db) (nové)

 

db) ekologická produkce je sociálně, environmentálně a hospodářsky udržitelná činnost,

Pozměňovací návrh 56

Čl. 4 písm. dc) (nové)

 

dc) nedochází k žádné hydroponické produkci plodin či jiné formě produkce plodin bez půdy a žádné živočišné produkci bez půdy;

Odůvodnění

Tento zákaz by měl být v článku rovněž obsažen.

Pozměňovací návrh 57

Čl. 5 písm. a)

a) hospodaření udržuje a zvyšuje úrodnost půdy, předchází erozi půdy a bojuje proti ní a minimalizuje znečišťování;

a) hospodaření udržuje a zvyšuje množství živých organismů a úrodnost půdy, předchází erozi půdy a bojuje proti ní a minimalizuje znečišťování;

Odůvodnění

Je důležité chránit nejen úrodnost půdy ve prospěch udržitelného zemědělství, ale i biologická společenství v půdě.

Pozměňovací návrh 58

Čl. 5 písm. aa) (nové)

 

aa) hospodaření udržuje a vytváří pracovní místa a přispívá tak k udržitelnému rozvoji venkova;

Pozměňovací návrh 59

Čl. 5 písm. c)

c) minimalizuje se využívání neobnovitelných zdrojů a vstupů nepocházejících z vlastního podniku;

c) minimalizuje se využívání neobnovitelných zdrojů a vstupů nepocházejících z vlastního podniku; podporuje se používání obnovitelných zdrojů energie;

Pozměňovací návrh 60

Čl. 5 písm. f)

f) výživa rostlin se zajišťuje hlavně prostřednictvím půdního ekosystému;

f) výživa rostlin se zajišťuje hlavně prostřednictvím půdního ekosystému; uplatňují se tedy postupy dobrého hospodaření s půdou;

Pozměňovací návrh 61

Čl. 5 písm. g)

g) péče o zdraví zvířat a rostlin je založena na technikách prevence, včetně výběru vhodných plemen a odrůd;

g) péče o zdraví rostlin je založena na technikách prevence, včetně výběru vhodných plemen a odrůd; střídání plodin, smíšené pěstování, podpora přirozených nepřátel škůdců a rozvoj přirozené odolnosti proti škůdcům a nemocem;

Pozměňovací návrh 62

Čl. 5 písm. ga) (nové)

 

ga) péče o zdraví zvířat spočívá ve stimulaci přirozené obranyschopnosti a tělesné stavby, ve výběru vhodných plemen a chovných postupů;

Pozměňovací návrh 63

Čl. 5 písm. h)

h) pro hospodářská zvířata se přednostně používá krmivo pocházející z hospodářství, kde jsou zvířata chována, nebo které bylo vyprodukováno ve spolupráci s jinými podniky ekologického zemědělství ve stejném regionu;

 

h) pro hospodářská zvířata se používá krmivo pocházející přednostně z hospodářství, kde jsou zvířata chována, nebo které bylo vyprodukováno ve spolupráci s jinými podniky ekologického zemědělství, a hustota hospodářských zvířat je omezena, aby byla zajištěna integrace řízení živočišné produkce s produkcí plodin;

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh reaguje na zvláštní znaky zemědělství ve Středozemí, kde jsou stáda soustředěna v horských oblastech a produkce plodin v údolích, a proto zde existuje jen málo zemědělských podniků kombinujících rostlinnou a živočišnou výrobu. Omezení využití hnoje jen na hnůj z ekologické živočišné produkce by proto znamenalo narušení a v podstatě zničení ekologického zemědělství ve velkých polosuchých oblastech s velkým ekologickým významem, protože v těchto oblastech je velmi málo živočišné produkce. Je nutné povolit využití kompostovaného hnoje z neekologické extenzivní živočišné produkce za stejných podmínek, jaké platí nyní.

Pozměňovací návrh 64

Čl. 5 písm. k)

k) plemena se vybírají s předností pro linie s pomalým růstem a s ohledem na schopnost zvířat přizpůsobit se místním podmínkám, na jejich vitalitu a jejich odolnost vůči chorobám nebo zdravotním problémům;

k) plemena se vybírají s předností pro linie s pomalým růstem, dlouhověkostí a původní místní plemena a s ohledem na schopnost zvířat přizpůsobit se místním podmínkám, na jejich vitalitu a jejich odolnost vůči chorobám nebo zdravotním problémům;

Pozměňovací návrh 6565

Čl. 5 písm. l)

l) krmiva pro ekologickou živočišnou produkci jsou v zásadě složena ze zemědělských složek získaných prostřednictvím ekologického zemědělství a z přírodních nezemědělských látek;

l) krmiva pro ekologickou živočišnou produkci jsou složena ze zemědělských složek získaných prostřednictvím ekologického zemědělství a z přírodních nezemědělských látek a vyhovují zvláštním nutričním nárokům zvířat v daném stádiu jejich vývoje; výjimky podléhají schválení podle článku 11.

Pozměňovací návrh 66

Čl. 5 písm. n)

n) metoda produkce akvakultury minimalizuje negativní dopad na vodní prostředí;

n) metoda produkce akvakultury zachovává biodiverzitu a kvalitu přirozeného vodního ekosystému a minimalizuje negativní účinky na vodní a suchozemské ekosystémy;

Odůvodnění

Zásady ekologické produkce by měly zahrnovat co nejvíce integrujících opatření, aby obsáhly environmentální, zdravotní a sociální aspekty ekologického zemědělství, ale měly by rovněž brát ohled na regionální a kulturní rozdíly v rostlinné výrobě a v chovatelských postupech.

Pozměňovací návrh 67

Čl. 6 název

Zásady vztahující se na zpracování

Zásady vztahující se na zpracování a přípravu

Pozměňovací návrh 68

Čl. 6 úvodní část

Kromě souhrnných zásad uvedených v článku 4 se na produkci zpracovaných ekologických potravin a krmiv vztahují tyto zásady:

Kromě cílů a souhrnných zásad uvedených v článku 4 se na produkci a přípravu zpracovaných ekologických potravin a krmiv vztahují tyto zásady, včetně definice a případných změn příloh:

Odůvodnění

Tento článek by měl zahrnovat přípravu ekologických potravin a krmiv a jasně poukázat na to, že se přísady a doplňky používají pouze výjimečně, přičemž v některých případech jde o přísady a doplňky, které nejsou komerčně dostupné. Obdobnou zásadou by se měly řídit všechny definice a možné změny příloh.

Pozměňovací návrh 69

Čl. 6 písm. a)

a) ekologické potraviny a krmiva se produkují v zásadě ze zemědělských složek, které mají ekologický charakter, s výjimkou případů, kdy není ekologická složka na trhu dostupná;

a) ekologické potraviny a krmiva se produkují ze zemědělských složek, které mají ekologický charakter, s výjimkou případů, kdy není ekologická složka na trhu dostupná;

Pozměňovací návrh 70

Čl. 6 písm. b)

b) doplňkové a pomocné zpracovatelské látky se používají v minimálním rozsahu a jen v případě nevyhnutelné technologické potřeby;

b) doplňkové a pomocné zpracovatelské látky se používají v minimálním rozsahu a jen v případě nevyhnutelné technologické a nutriční potřeby, a pokud byly schváleny v souladu s postupem stanoveným v článku 15;

Pozměňovací návrh 71

Čl. 6 písm. ca) (nové)

 

ca) potraviny musí být pečlivě zpracovány, aby byla zaručena nezávadnost ekologických potravin;

Pozměňovací návrh 72

Čl. 7 odst. 1 pododstavec 1

Celá část zemědělského podniku určená pro tržní účely je řízena v souladu s požadavky vztahujícími se na ekologickou produkci nebo přechod na ekologickou produkci.

Celý zemědělský podnik je řízen v souladu s požadavky vztahujícími se na ekologickou produkci.

Odůvodnění

Podle ekologické zásady celistvosti by konečným cílem přechodu z konvenční na ekologickou produkci měla být úplná ekologická produkce.

Pozměňovací návrh 73

Čl. 7 odst. 1 pododstavec 2

Podle zvláštních podmínek, jež mají být stanoveny v souladu s postupem uvedeným v čl. 31 odst. 2, může být ale zemědělský podnik rozdělen do zřetelně oddělených jednotek, které nejsou všechny řízeny podle pravidel ekologické produkce.

(Netýká se českého znění)

Odůvodnění

(Netýká se českého znění.)

Pozměňovací návrh 74

Čl. 7 odst. 1 pododstavec 3

Není-li, v souladu s druhým pododstavcem, využíván na ekologickou produkci celý podnik, udržuje zemědělec pozemky, zvířata a produkty využívané při ekologické produkci odděleně od ostatních a vede příslušné záznamy dokládající toto rozdělení.

Není-li, v souladu s druhým pododstavcem, využíván na ekologickou produkci celý podnik, udržuje zemědělec pozemky, zvířata a produkty využívané při ekologické produkci odděleně od ostatních a vede příslušné záznamy dokládající toto rozdělení. Toto rozdělení se použije obdobně i na druhy v akvakultuře.

 

Odůvodnění

Tyto požadavky na rozdělení je třeba rozšířit i na akvakulturu.

Pozměňovací návrh 75

Čl. 7 odst. 2 pododstavec 2

Používají-li zemědělci pro produkci ekologických potravin nebo krmiv produkty nakoupené od třetích stran, požádají prodejce o potvrzení, že dodané produkty nebyly vyprodukovány s použitím GMO.

Používají-li zemědělci nebo jiní dodavatelé ekologických produktů pro produkci ekologických potravin nebo krmiv produkty nakoupené od třetích stran, musí požádat prodejce o potvrzení, že dodané produkty nebyly vyprodukovány z nebo s použitím GMO a že neobsahují GMO ani se z nich neskládají.

Pozměňovací návrh 76

Čl. 7 odst. 2 pododstavec 2a (nový)

 

V případě náhodné či technicky nevyhnutelné kontaminace GMO musí být provozovatelé schopni předložit důkazy, že podnikli všechny nutné kroky k tomu, aby kontaminaci zabránili.

Pozměňovací návrh 77

Čl. 8 odst. 1 písm. b)

b) úrodnost a biologická aktivita půdy se udržuje a zvyšuje víceletým programem střídání plodin, včetně používání zeleného hnojení, chlévského hnoje a organického materiálu z podniků ekologického zemědělství;

b) úrodnost a biologická aktivita půdy se udržuje a zvyšuje víceletým programem střídání plodin, včetně používání zeleného hnojení, výkalů z živočišného chovu a organického materiálu z podniků ekologického zemědělství, pokud možno kompostovaného;

Odůvodnění

Výkaly neobsahují jen chlévský hnůj – je tedy vhodnější používat termín „výkaly“.

Kromě toho lze kromě výkalů použít i jiný organický materiál.

Pozměňovací návrh 78

Čl. 8 odst. 1 písm. h)

h) schválené syntetické látky je možné použít jen při splnění podmínek a limitů pro plodiny, na které mohou být použity, příslušných pro metodu použití, dávku, lhůtu použití a kontakt s plodinou;

(h) schválené syntetické látky je možné použít jen při splnění přísných podmínek a limitů pro plodiny, na které mohou být použity, příslušných pro metodu použití, dávku, lhůtu použití a kontakt s plodinou;

Pozměňovací návrh 79

Čl. 9 písm. b) podbod iii)

iii) hospodářská zvířata mají stálý přístup do volného výběhu, přednostně na pastviny, kdykoli to povětrnostní podmínky a stav půdy dovolí;

 

iii) hospodářská zvířata mají stálý přístup na otevřená prostranství, přednostně na pastviny, kdykoli to povětrnostní podmínky a stav půdy dovolí, pokud právní předpisy Společenství nestanoví omezení a povinnosti týkající se ochrany zdraví lidí a zvířat; Komise a členské státy zajistí, aby tato omezení a povinnosti nevedly k utrpení zvířat nebo ztrátě trhů pro ekologické produkty;

Odůvodnění

Nedávno byly vydány evropské předpisy pro omezení pohybu ekologicky chovaných ptáků, které je mají chránit před vysoce patogenním virem ptačí chřipky H5N1. To následně vedlo k diskusi o dobrých životní podmínkách zvířat (ekologicky chovaným kuřatům se nemrzačí zobáky, což by mohlo vést k problémům s životními podmínkami zvířat). Spotřebitelé měli obavy, že ekologicky chovaná drůbež je „méně ekologická“ než obvykle. Proto by měla být zavedena povinnost, aby orgány hledaly a nalézaly alternativy pro odvětví ekologické živočišné produkce při zachování nejvyšší možné úrovně dobrého zacházení se zvířaty.

Pozměňovací návrh 80

Čl. 9 písm. b) podbod iv)

iv) počet hospodářských zvířat je omezen, aby se minimalizovala nadměrná pastva, udusání půdy, eroze nebo znečištění způsobené zvířaty nebo roznášením jejich hnoje;

iv) počet hospodářských zvířat je omezen, aby se minimalizovala nadměrná pastva, udusání půdy, eroze nebo znečištění způsobené zvířaty nebo roznášením jejich výkalů;

Odůvodnění

Výkaly neobsahují jen chlévský hnůj.

Pozměňovací návrh 81

Čl. 9 písm. b) bod v)

v) ekologicky chovaná hospodářská zvířata jsou držena odděleně nebo tak, aby mohla být snadno oddělena od jiných hospodářských zvířat;

v) ekologicky chovaná hospodářská zvířata jsou držena odděleně;

Odůvodnění

Vypuštěný obrat představuje rozpor – v praxi mohou hospodářská zvířata zůstat oddělena po celý život.

Pozměňovací návrh 82

Čl. 9 písm. b) podbod x)

x) úly a materiály používané při chovu včel musí být vyrobeny z přírodních materiálů;

 

x) úly a materiály používané při chovu včel musí být vyrobeny z materiálů, které prokazatelně nemají škodlivý vliv na okolní životní prostředí;

Odůvodnění

Včelí úly mohou obsahovat například části z nerezavějící oceli, které životní prostředí nepoškozují.

Pozměňovací návrh 83

Čl. 9 písm. c) podbod i)

i) reprodukce se nesmí navozovat hormonálními léčivými prostředky, pokud nejsou určeny k léčbě poruch reprodukce;

i) reprodukce by v zásadně měla vycházet z přírodních metod. Umělá inseminace však je povolena. Jiné formy umělé nebo asistované reprodukce (například přenos embryí) se nesmějí používat;

Odůvodnění

Znění nařízení (EHS) č. 2092/91 je mnohem jasnější.

Pozměňovací návrh 84

Čl. 9 písm. c) podbod ii)

ii) klonování a přenos embryí se nesmí používat;

ii) techniky množení využívající genetické inženýrství, klonování a přenos embryí se nesmějí používat;

Pozměňovací návrh 85

Čl. 9 písm. d) podbod i)

i) zvířata jsou krmena ekologickým krmivem, které může obsahovat určitý podíl krmiva pocházejícího z jednotek zemědělského podniku, jež se nacházejí ve stadiu přechodu na ekologické zemědělství, a které splňuje nutriční požadavky zvířete v různých stadiích jeho vývoje;

i) zvířata jsou krmena ekologickým krmivem tak, aby byly splněny nutriční požadavky zvířete v různých stadiích jeho vývoje; jsou přípustné výjimky v souladu s přílohou XX přičemž je v procentech vymezen podíl krmiva, které může být použito z farem, jež se nacházejí v období přechodu na ekologické hospodářství;

Odůvodnění

V článku 9 je třeba stanovit jasný rámec pro pravidla a výjimky v přílohách.

Pozměňovací návrh 86

Čl. 9 písm. d) podbod ii)

ii) zvířata mají stálý přístup na pastvu nebo k objemovému krmivu;

ii) zvířata mají stálý přístup na pastvu nebo k objemovému krmivu, pokud není kontraindikován z veterinárních důvodů, o kterých rozhodnou příslušné orgány nebo veterinární lékař, který se o zvířata stará;

Pozměňovací návrh 87

Čl. 9 písm. e) podbod ii)

ii) propuknuté choroby se léčí okamžitě, aby se zabránilo utrpení zvířat; když je to nutné, mohou se použít alopatické přípravky, včetně antibiotik, pokud je použití fytoterapeutických, homeopatických a jiných přípravků nevhodné.

ii) ) propuknuté choroby se léčí okamžitě, aby se zabránilo utrpení zvířat; když je to nutné, mohou se, když je to nutné a za přísných podmínek (musí být stanoven maximální počet léčeb na jedno zvíře a délka ochranné lhůty) použít syntetická chemická alopatická veterinární léčiva včetně antibiotik, pokud je použití fytoterapeutických, homeopatických a jiných přípravků nevhodné.

Odůvodnění

Pojem „alopatické přípravky“ je příliš neurčitý.

Je velmi důležité definovat a omezit počet léčeb syntetickými chemickými alopatickými přípravky na jedno zvíře; to je v souladu s požadavky a zásadami ekologického zemědělství, je to běžná praxe již v současném systému a umožňuje to spotřebitelům získat záruku, zejména z hlediska možných reziduí.

Pozměňovací návrh 88

Čl. 10 odst. 1

1. Komise stanoví v souladu s postupem uvedeným v čl. 31 odst. 2 a s výhradou platnosti cílů a zásad stanovených v hlavě II pravidla produkce akvakultury, včetně pravidel pro přechodné období, vztahující se na ekologickou akvakulturu.

1. Komise po konzultaci s příslušnými zúčastněnými stranami předloží Evropskému parlamentu a Radě legislativní návrh o pravidlech produkce akvakultury, včetně pravidel pro přechodné období, vztahující se na ekologickou akvakulturu

Odůvodnění

Je třeba vyvinout přiměřeným způsobem specifická pravidla pro akvakulturu; vyžaduje to konkrétně konzultovat se všemi zúčastněnými stranami a nový postup změny právních předpisů spolu s Parlamentem a Radou, v souladu s minulou praxí v případě předpisů o živočišné výrobě.

Pozměňovací návrh 89

Čl. 11 odst. 1 úvodní část

1. Komise stanoví v souladu s postupem uvedeným v čl. 31 odst. 2 a s výhradou platnosti cílů a zásad stanovených v hlavě II zvláštní kritéria pro schvalování následujících produktů a látek, které se mohou používat v ekologickém zemědělství:

1. Komise stanoví v souladu s postupem uvedeným v čl. 31 odst. 2 po konzultaci se všemi příslušnými zúčastněnými stranami a s výhradou platnosti cílů a zásad stanovených v hlavě II zvláštní kritéria pro schvalování následujících produktů a látek, které se mohou používat v ekologickém zemědělství:

Pozměňovací návrh 90

Čl. 11 odst. 1 písm. e)

e) čisticí prostředky;

e) čisticí, hygienické a dezinfekční prostředky;

Pozměňovací návrh 91

Čl. 11 odst. 1 písm. f)

f) jiné látky.

f) jiné látky jako vitaminy, mikroorganismy a posilující přípravky pro rostliny.

Pozměňovací návrh 92

Čl. 11 odst. 2a (nový)

 

(2a) Komise zajistí transparentnost postup, pokud jde o používání, dokumentaci, revizi, hodnocení a účinné rozhodování. Poskytne orientaci členským státům, které o to požádají, a využívá svých zkušeností v oblasti ekologického zemědělství a potravin. Zúčastněné strany by měly mít možnost zapojit se do hodnocení některých produktů a látek s cílem zařadit je na pozitivní seznam. Žádosti o změnu či stažení ze seznamu i rozhodnutí v této věci by měly být zveřejňovány.

 

Odůvodnění

Nařízení by mělo obsahovat mechanismus na zapojení zúčastněných stran a informování veřejnosti o změnách při schvalování konkrétních produktů a látek povolených v ekologickém zemědělství.

Pozměňovací návrh 93

Čl. 11 odst. 2b (nový)

2b. V případě produktů na ochranu rostlin platí následující pravidla:

i) jejich použití musí být nezbytné pro ochranu před škodlivým organismem nebo konkrétní chorobou, proti kterým dosud nejsou k dispozici jiné biologické, fyzikální nebo šlechtitelské alternativy či pěstitelské postupy či jiné účinné postupy;

ii) produkty, které nejsou rostlinného, živočišného nebo minerálního původu a nejsou totožné se svou přírodní formou, lze schválit pouze v případě, že podmínky jejich použití vylučují jakýkoli přímý kontakt s jedlou částí (jedlými částmi) plodiny;

iii) jejich použití je dočasné a Komise určí datum, do kterého má být jejich používání utlumeno nebo obnoveno;

Odůvodnění

Spotřebitelé v EU si často vybírají ekologické produkty proto, že důvěřují tomu, že tyto produkty jsou produkovány bez možných škodlivých látek. Stanovením dat ukončení schváleného používání takových látek by odvětví mělo být nuceno k tomu, aby se nadále snažilo nalézat vhodné alternativy. K tomu již dochází v případě konvenčních složek krmiv; konečná data byla stanovena a odvětví nyní pracuje na nalezení ekologických alternativ pro konvenční složky, které se v ekologické živočišné produkci stále používají.

Pozměňovací návrh 94

Čl. 11 odst. 2c (nový)

2c. Zvířata chovaná k produkci potravin nejsou krmena masokostní moučkou.

Odůvodnění

Masokostní moučka a podobné produkty se v ekologickém zemědělství jako krmiva nepoužívají.

Pozměňovací návrh 95

Čl. 12 písm. c)

c) mléko a mléčné výrobky od dříve neekologicky chovaného mléčného skotu se mohou prodávat jako ekologické produkty po uplynutí období, které bude stanoveno v souladu s postupem uvedeným v čl. 31 odst. 2;

c) mléko a mléčné výrobky od dříve neekologicky chovaného mléčného skotu a produkty jako maso, vejce a med se mohou prodávat jako ekologické produkty po uplynutí období, které bude stanoveno v souladu s postupem uvedeným v čl. 31 odst. 2;

Pozměňovací návrh 96

Čl. 13 odst. 3

3. Hexan a jiná organická rozpouštědla se nesmí používat.

3. Hexan a chemická rozpouštědla se nesmí používat.

Odůvodnění

Vhodnější terminologie. Rozpouštědla jsou chemická, nikoli organická.

Pozměňovací návrh 97

Čl. 13 odst. 4 pododstavec 2

Používají-li výrobci krmiv při produkci ekologických krmiv určených pro ekologickou živočišnou produkci složky a doplňkové látky nakoupené od třetích stran, požádají prodejce o potvrzení, že dodané produkty nebyly vyprodukovány s použitím GMO.

Používají-li výrobci krmiv při produkci ekologických krmiv určených pro ekologickou živočišnou produkci složky a doplňkové látky nakoupené od třetích stran, prodejce na žádost výrobce krmiv předloží písemné potvrzení, že dodané produkty nebyly vyprodukovány zcela ani zčásti z GMO nebo s použitím GMO.

Odůvodnění

Vzhledem ke specifičnosti a různorodosti ekologických produktů ve srovnání s produkty konvenčními není možné vyžadovat, aby na ekologických produktech byl – stejně jako na produktech konvenčních – uveden limit (i pro velmi nízkou) úmyslnou kontaminaci GMO. U ekologických produktů není možné přijmout žádný limit – nesmějí obsahovat žádné GMO.

Písemné potvrzení poskytuje doklad o tom, že produkt je v souladu se stanovenými předpisy (srov. čl. 7 odst. 2).

Jestliže je používání produktů GMO v ekologickém zemědělství zakázáno, uživatel by měl mít povinnost vyžádat si doklad potvrzující, že GMO nebyly použity, a dodavatel by měl mít povinnost tento doklad poskytnout.

Pozměňovací návrh 98

Čl. 14 odst. 1 písm. a)

a) minimálně 95 % hm. složek zemědělského původu v produktu je ekologických;

a) minimálně 95 % hm. složek zemědělského původu v produktu bez započtení přidané vody a soli je ekologických;

Pozměňovací návrh 99

Čl. 14 odst. 1 písm. b)

b) složky nezemědělského původu a pomocné zpracovatelské látky se mohou použít jen tehdy, pokud byly schváleny podle článku 15;

 

b) doplňkové látky, pomocné zpracovatelské látky, aromatizující látky, voda, sůl, přípravky z mikroorganismů a enzymů, minerály, stopové prvky, vitaminy, aminokyseliny a jiné mikroživiny se mohou v potravinách určených pro zvláštní nutriční účely použít jen tehdy, pokud byly schváleny podle článku 15;

Pozměňovací návrh 100

Čl. 14 odst. 1 písm. c)

c) neekologické zemědělské složky se mohou použít jen tehdy, pokud byly schváleny podle článku 15.

 

c) neekologické zemědělské složky se mohou použít jen tehdy, pokud byly povoleny podle článku 15 nebo pokud je členský stát povolil prozatímně;

Pozměňovací návrh 101

Čl. 14 odst. 1 písm. ca) (nové)

ca) ekologická složka nesmí být přítomna současně se stejnou složkou z neekologického zdroje nebo z podniku ve fázi přechodu;

Pozměňovací návrh 102

Čl. 14 odst. 1 písm. cb) (nové)

cb) potraviny vyráběné z plodin sklizených v podniku ve fázi přechodu mohou obsahovat pouze jednu složku zemědělského původu.

Pozměňovací návrh 103

Čl. 14 odst. 2

2. Extrakce, zpracování a skladování ekologických potravin probíhají pečlivě, aby se zabránilo ztrátě vlastností složek. Látky a postupy, které tyto vlastnosti obnovují nebo které napravují výsledky nedbalosti při zpracování, se nepoužívají.

2. Extrakce, úprava, přeprava, zpracování, skladování a uvádění ekologických potravin na trh probíhají pečlivě, aby se zabránilo ztrátě vlastností složek a produktů. Látky a postupy, které tyto vlastnosti obnovují nebo které napravují výsledky nedbalosti při zpracování, se nepoužívají.

Odůvodnění

V zájmu větší přísnosti ve výčtu procesů je vhodné doplnit úpravu, přepravu a uvádění na trh. Kromě toho by se péče požadovaná v tomto odstavci měla logicky týkat i produktů a neměla by se omezovat na složky.

Pozměňovací návrh 104

Čl. 14 odst. 3 pododstavec 2

Používají-li zpracovatelé při produkci ekologických potravin nebo krmiv složky a pomocné zpracovatelské látky nakoupené od třetích stran, požádají prodejce o potvrzení, že dodané produkty nebyly vyprodukovány s použitím GMO.

Používají-li zpracovatelé při produkci ekologických potravin nebo krmiv složky a pomocné zpracovatelské látky nakoupené od třetích stran, prodejce na žádost zpracovatelů krmiv předloží písemné potvrzení, že dodané produkty nebyly vyprodukovány z GMO nebo s použitím GMO.

Odůvodnění

Jestliže je používání produktů GMO v ekologickém zemědělství zakázáno, uživatel by měl mít povinnost vyžádat si doklad potvrzující, že GMO nebyly použity, a dodavatel by měl mít povinnost tento doklad poskytnout.

Písemné potvrzení poskytuje doklad o tom, že produkt je v souladu s platnými předpisy (viz výše).

Pozměňovací návrh 105

Čl. 14 odst. 3a (nový)

3a. Extrakce, zpracování a skladování ekologických potravin se provádí se zárukami prostorového a časového oddělení od ostatních neekologických druhů produkce.

Odůvodnění

Cílem je zajistit, aby kombinované podniky měly dostatečné kontroly a vhodným způsobem oddělovaly procesy.

Pozměňovací návrh 106

Čl. 14 odst. 3b (nový)

 

3b. Členské státy mohou uchovat nebo zavést přísnější pravidla pro produkci zpracovávaných potravin pod podmínkou, že tyto předpisy budou v souladu s právem Společenství a nebudou bránit volnému pohybu zboží, které je v souladu s tímto nařízením, ani jej omezovat.

Odůvodnění

Členské státy by měly mít možnost zavést přísnější pravidla, týkající se produkce zpracovávaných potravin v ekologické produkci. To je nezbytné vzhledem k možnosti konkurenceschopnosti v oblasti etičtějších produktů a umožní to spotřebiteli širší výběr ekologických produktů.

Pozměňovací návrh 107

Čl. 15 odst. 3a (nový)

 

3a. Členské státy mohou uchovat nebo zavést přísnější pravidla pro používání určitých produktů a látek při zpracování pod podmínkou, že tyto předpisy budou v souladu s právem Společenství a nebudou bránit volnému pohybu zboží, které je v souladu s tímto nařízením, ani jej omezovat.

Odůvodnění

Členské státy by měly mít možnost zavést přísnější pravidla týkající se používání určitých produktů a látek v ekologické produkci. To je nezbytné vzhledem k možnosti konkurenceschopnosti v oblasti etičtějších produktů a umožní to spotřebiteli širší výběr ekologických produktů.

Pozměňovací návrh 108

Čl. 16 odst. 2 písm. ba) (nové)

 

ba) pokud jsou právními předpisy Společenství uložena omezení a povinnosti týkající se ochrany zdraví lidí a zvířat;

Odůvodnění

Některá opatření a ustanovení obsažená v tomto článku jsou nadbytečná a týkají se případů (např. přechodu), jejichž flexibilita je zjevně potřebná jen dočasně.

Podmínky pružnějšího uplatňování pravidel ekologického zemědělství by rovněž měly být uspořádány podle priority a omezeny.

Jen určitý počet konkrétních opatření by měl projít postupem projednávání ve výborech.

Konečně veškeré odchylky od pravidel ekologického zemědělství musí být oznámeny příslušným úřadům, včetně orgánů, které vydávají osvědčení, a kontrolní orgány musí posoudit a na místě prověřit zemědělcem předložený akční plán na řešení konkrétní situace, o kterou se jedná.

Pozměňovací návrh 109

Čl. 16 odst. 2 písm. h)

h) pokud jsou na základě právních předpisů Společenství uložena omezení a povinnosti, týkající se ochrany zdraví lidí a zvířat.

vypouští se

Odůvodnění

Některá opatření a ustanovení obsažená v tomto článku jsou nadbytečná a týkají se případů (např. přechodu), jejichž flexibilita je zjevně potřebná jen dočasně.

Podmínky pružnějšího uplatňování pravidel ekologického zemědělství by rovněž měly být uspořádány podle priority a omezeny.

Jen určitý počet konkrétních opatření by měl projít postupem projednávání ve výborech.

Konečně veškeré odchylky od pravidel ekologického zemědělství musí být oznámeny příslušným úřadům, včetně orgánů, které vydávají osvědčení, a kontrolní orgány musí posoudit a na místě prověřit zemědělcem předložený akční plán na řešení konkrétní situace, o kterou se jedná.

Pozměňovací návrh 110

Čl. 16 odst. 2 pododstavec 1a (nový)

Výjimky lze případně udělit na omezenou dobu a musí vycházet z plánu rozvoje dotyčného regionu nebo určeného hospodářství s cílem vyřešit příslušné problémy.

 

Informace o výjimkách udělených podle tohoto článku musí být zpřístupněny veřejnosti a revidovány nejméně jednou za tři roky.

Odůvodnění

Je třeba minimalizovat méně přísná pravidla a poskytování výjimek Komisí tím, že budou jasně stanovena kritéria a postupy, které vedou ke schválení nebo zamítnutí žádosti.

Pozměňovací návrh 111

Čl. 17 odst. 1

1. Výrazy uvedené v příloze I, jejich odvozeniny nebo zdrobněliny mohou být samostatně nebo ve spojení používány kdekoli ve Společenství a v kterémkoli jazyce Společenství při označování a související reklamě na produkt, který byl vyprodukován a kontrolován nebo dovezen v souladu s tímto nařízením.

 

1. Výrazy uvedené v příloze I, jejich odvozeniny nebo zdrobněliny mohou být samostatně nebo ve spojení používány kdekoli ve Společenství a v kterémkoli jazyce Společenství při označování a související reklamě na produkt, který byl vyprodukován a kontrolován nebo dovezen v souladu s tímto nařízením.

V případě zpracovaných produktů lze tyto výrazy použít pouze:

- a) v určení a označení produktu, pokud nejméně 95 % hm. složek zemědělského původu je vyráběno ekologicky a pokud jsou všechny základní složky vyráběny ekologicky;

- b) v seznamu složek, pokud jsou údaje o ekologických složkách uvedeny stejným způsobem a stejnou barvou a velikostí písma jako údaje o ostatních složkách. Tyto produkty nesmí nést logo označující ekologickou produkci.

 

Odůvodnění

Aby mohly být zpracované produkty označeny logem ekologické produkce, je nezbytné, aby 95 % hm. složek zemědělského původu bylo produkováno ekologicky; například v polévce může velká část celkové váhy připadat na vodu. V takovém případě by poměr ekologických produktů v celkovém produktu byl nižší než 95 %, ačkoli v případě nezapočtení vody by ekologického původu byly všechny nebo téměř všechny složky ekologického původu. Kromě toho mohou existovat zpracované produkty, u kterých producent nemohl vybrat ekologickou formu u každé ze složek. Pro ekologické zemědělce by však mohl vzniknout důležitý nový trh, pokud by mohli dodávat své produkty zákazníkům, kteří mimo jiné zpracovávají ekologické produkty. Je v zájmu zemědělců i zákazníků, aby bylo možné uvést ekologický původ některých složek, protože je tím odůvodněna vyšší cena konečného produktu. Aby však nebyli spotřebitelé uváděni v omyl, musí v takových případech platit požadavky na označování.

Pozměňovací návrh 112

Čl. 17 odst. 2

2. Výrazy uvedené v příloze I, jejich odvozeniny nebo zdrobněliny se nesmí samostatně nebo ve spojení používat nikde ve Společenství a v žádném jazyce Společenství při označování a související reklamě na produkt, který nebyl vyprodukován a kontrolován nebo dovezen v souladu s tímto nařízením, pokud zřetelně nemají tyto výrazy žádnou souvislost se zemědělskou produkci.

2. Výrazy uvedené v příloze I, jejich odvozeniny nebo zdrobněliny se nesmí samostatně nebo ve spojení nebo implicitně používat nikde ve Společenství a v žádném jazyce Společenství při označování a související reklamě na produkt, který nebyl vyprodukován nebo dovezen, zkontrolován a certifikován v souladu s tímto nařízením, pokud zřetelně nemají tyto výrazy žádnou souvislost s ekologickou zemědělskou produkci.

Pozměňovací návrh 113

Čl. 17 odst. 3

3. Výrazy uvedené v příloze I, jejich odvozeniny nebo zdrobněliny se nesmí samostatně nebo ve spojení používat u výrobku, který je opatřen etiketou s označením, že obsahuje GMO, je složený z GMO nebo je vyprodukovaný z GMO.

3. Výrazy uvedené v příloze I, jejich odvozeniny nebo zdrobněliny se nepoužívají samostatně nebo ve spojení u výrobku, který je opatřen etiketou s označením, že obsahuje GMO, je složený z GMO nebo je vyprodukovaný z GMO nebo tam, kde je dokázáno, že GMO kontaminovaly používaný produkt, složku nebo krmivo.

Odůvodnění

Jelikož to ekologičtí producenti žádají a spotřebitelé očekávají, je třeba vyloučit poskytování falešných nebo klamavých informací ohledně úmyslné nebo náhodné přítomnosti GMO v ekologických produktech, které by měly být před výskytem GMO chráněny.

V zájmu souladu s pozměňovacím návrhem k bodu odůvodnění 16 rámcového nařízení 1829/2003 by měl být jasně stanoven rozdíl mezi definicemi 'vyprodukované z GMO' a 'vyprodukované s použitím GMO'.

Pozměňovací návrh 114

Čl. 17 odst. 4

4. Členské státy přijmou opatření nezbytná k zajištění shody s tímto článkem.

4. Členské státy přijmou opatření nezbytná k zajištění shody s tímto článkem, a aby předešly podvodnému používání termínu uvedených v tomto článku.

Odůvodnění

Termín ekologický se dosud velmi často používá podvodně, čemuž je třeba předejít a zabránit jasnými právními předpisy.

Pozměňovací návrh 115

Čl. 18 odst. 1 písm. a)

a) v čl. 22 odst. 7 uvedený číselný kód subjektu příslušného pro provádění kontrol, kterým je hospodářský subjekt podroben;

a) v čl. 22 odst. 7 uvedený číselný kód subjektu nebo orgánu příslušného pro provádění kontrol, vydávání osvědčení a inspekce, kterým je hospodářský subjekt podroben;

Odůvodnění

Měly by být zahrnuty i kontrolní a inspekční orgány.

Pozměňovací návrh 116

Čl. 18 odst. 1 písm. b)

b) nepoužije-li se logo uvedené v článku 19, alespoň jeden z údajů uvedených v příloze II velkými písmeny.

b) logo uvedené v článku 19 a alespoň jeden z údajů uvedených v příloze II velkými písmeny;

Odůvodnění

Logo by mělo být povinné, aby spotřebitelé mohli ekologické produkty snadno určit.

Pozměňovací návrh 117

Čl. 18 odst. 1 písm. ba) (nové)

 

ba) uvedení místa původu produktu nebo zemědělských surovin, z nichž je produkt složen, tj. zda se jedná o produkt pocházející ze Společenství či ze třetích zemí nebo o kombinaci původu. Místo původu se doplní názvem země, pokud produkt nebo suroviny, z nichž je produkt vyroben, pocházejí z dané země.

Odůvodnění

Původ produktu je často spojen s jeho jakostí a zvláštními vlastnostmi, což jsou faktory, které nabývají na zvláštním významu u vysoce jakostních produktů, jako jsou ekologické produkty.

Pozměňovací návrh 118

Článek 19 nadpis

Logo ekologické produkce Společenství

Loga ekologické produkce Společenství a vnitrostátní loga ekologické produkce

Pozměňovací návrh 119

Čl. 19

Komise v souladu s postupem uvedeným v čl. 31 odst. 2 definuje logo Společenství, které se může používat při označování, vystavování produktů a v související reklamě na tyto produkty vyprodukované a kontrolované nebo dovezené v souladu s tímto nařízením.

 

Komise v souladu s postupem uvedeným v čl. 31 odst. 2 definuje logo Společenství, které se použije při označování, vystavování produktů a v související reklamě na tyto produkty vyprodukované a kontrolované nebo dovezené v souladu s tímto nařízením a které představuje hlavní identifikační symbol pro ekologické produkty v celé EU.

Odůvodnění

Logo by mělo být povinné, aby podpořilo jednotný způsob identifikace ekologických produktů na celém trhu EU a zajistilo rozlišení těchto produktů ze strany spotřebitelů. Tato změna by byla praktickým odrazem přístupu „jednotné koncepce“ k ekologickému zemědělství, který je vyhlášen v Evropském akčním plánu pro ekologické potraviny a zemědělství.

Pozměňovací návrh 120

Čl. 19 odst. 1a (nový)

1a. Logo Společenství se nepoužije v případě zpracovaných potravin, které nesplňují požadavky uvedené v čl. 14 odst. 1, nebo produktů podniků ve fázi přechodu na ekologickou produkci.

Odůvodnění

Logo Společenství se nepoužije na produkty obsahující více než 5 % hm. konvenčních složek.

Pozměňovací návrh 121

Článek 21

Komise stanoví v souladu s postupem uvedeným v čl. 31 odst. 2 zvláštní požadavky na označování, použitelné na ekologická krmiva a produkty pocházející ze zemědělských podniků v přechodném období.

Komise stanoví v souladu s postupem uvedeným v čl. 31 odst. 2 zvláštní požadavky na označování, použitelné na ekologická krmiva.

Odůvodnění

Údaje používané při označování a reklamě musí jasně poukazovat na specifické požadavky při označování produktů pocházejících ze zemědělských podniků v období přechodu k ekologickému zemědělství.

Pozměňovací návrh 122

Čl. 21 odst. 1a (nový)

 

Zemědělské rostlinné produkty mohou nést údaje o přechodu na ekologickou produkci při označování nebo v rámci reklamy, pokud tyto produkty vyhovují požadavkům článku 12.

 

 

Takové údaje musí:

 

a) uvádět výraz „vyrobeno během přechodu k ekologickému zemědělství“

 

b) být provedeny v barvě, velikosti a stylu písma, který spotřebitelům umožní jasně identifikovat jednotlivé produkty přechodu k ekologickému zemědělství:

Odůvodnění

Údaje používané při označování a reklamě musí jasně poukazoval na specifické požadavky při označování produktů pocházejících ze zemědělských podniků v období přechodu k ekologickému zemědělství.

Pozměňovací návrh 123

Čl. 22 odst. 4 pododstavec 1

Příslušný orgán může v souladu s článkem 5 nařízení (ES) č. 882/2004 přenést určité kontrolní úkoly na jeden nebo více kontrolních subjektů.

Příslušný orgán může v souladu s čl. 4 odst. 3 a čl. 5 odst. 1 nařízení (ES) č. 882/2004 přenést určité kontrolní úkoly na jeden nebo více kontrolních orgánů či subjektů.

Odůvodnění

Současné znění nezahrnuje delegování kontrolních funkcí na jiné kontrolní orgány než příslušný orgán, což je praxe používaná v členských státech, jako je Španělsko, a uváděná v čl. 4 odst. 3 nařízení (EHS) č. 882/2004 a článku 9 nařízení (EHS) č. 2092/91.

Pozměňovací návrh 124

Čl. 22 odst. 4 pododstavec 2

Kontrolní subjekty splňují požadavky stanovené evropskou normou EN 45011 nebo pokynem ISO 65 „Obecné požadavky kladené na subjekty provozující certifikační systémy produktů“, ve verzi naposledy oznámené zveřejněním v Úředním věstníku Evropské unie, řady C.

Kontrolní subjekty jsou akreditovány v souladu s evropskou normou EN 45011 nebo pokynem ISO 65 „Obecné požadavky kladené na subjekty provozující certifikační systémy produktů“, ve verzi naposledy oznámené zveřejněním v Úředním věstníku Evropské unie, řady C.

Odůvodnění

Aby byla zajištěna kvalifikovanost a objektivita kontrolního subjektu, měl by být akreditován v souladu s normou 45011. Pouhé splnění požadavků není dostačující.

Pozměňovací návrh 125

Čl. 22 odst. 7

7. Členské státy přidělí každému subjektu příslušnému pro provádění kontrol podle tohoto nařízení číselný kód.

7. Členské státy přidělí každému subjektu nebo orgánu příslušnému pro provádění kontrol, inspekcí a vydávání osvědčení podle tohoto nařízení číselný kód.

Odůvodnění

Měly by být zahrnuty i kontrolní a inspekční orgány.

Pozměňovací návrh 126

Čl. 22 odst. 8a (nový)

 

8a. Členské státy v každém případě zajistí, aby zavedený kontrolní systém umožnil sledovatelnost produktů v jakékoli stadiu produkce, přípravy a distribuce a aby poskytoval spotřebitelům záruku, že byly ekologické produkty vyprodukovány v souladu s tímto nařízením.

 

Odůvodnění

Je nutno zajistit sledovatelnost v každém stadiu produkce.

Pozměňovací návrh 127

Čl. 23 odst. 1 písm. a)

a) oznámí tuto činnost příslušnému orgánu členského státu, v němž je činnost provozována;

a) oznámí plný rozsah této činnosti příslušnému orgánu členského státu, v němž je činnost provozována;

Pozměňovací návrh 128

Čl. 23 odst. 4

4. Příslušný orgán vede aktualizovaný seznam obsahující jména a adresy hospodářských subjektů, které podléhají kontrolnímu systému.

 

Příslušené orgány a kontrolní subjekty vedou aktualizovaný seznam obsahující jména a adresy hospodářských subjektů, které podléhají kontrolnímu systému. Tento seznam se zpřístupní zájemcům.

Odůvodnění

Seznam hospodářských subjektů by měly vést kontrolní orgány a subjekty a měl by být k dispozici veřejnosti.

Pozměňovací návrh 129

Čl. 24 odst. 3a (nový)

 

3a. Budou pořádána pravidelná slyšení zúčastněných stran, aby bylo možné uznat a zdůraznit významnou roli ekologických zemědělců v rámci rozhodovacího procesu a procesu vydávání osvědčení.

Odůvodnění

Je třeba najít způsoby, jak ekologickým zemědělcům umožnit trvale se zapojit do rozhodování a tvorby nových metodik pro certifikační postupy – jejich prokázanou schopnost navrhovat důvěryhodné, inovační „samocertifikační“ systémy by měly vzít náležitě na vědomí jak kontrolní orgány Komise, tak příslušné vnitrostátní orgány.

Pozměňovací návrh 130

Čl. 25 odst. 1 písm. a)

a) zajistí při zjištění nesrovnalosti z hlediska shody s požadavky stanovenými tímto nařízením, aby údaje a logo uvedené v článcích 17, 18 a 19 nebyly použity v celé partii nebo produkční dávce danou nesrovnalostí dotčené;

a) zajistí při zjištění nesrovnalosti z hlediska shody s požadavky stanovenými tímto nařízením, aby údaje a logo uvedené v článcích 17, 18 a 19 nebyly použity v celé partii nebo produkční dávce danou nesrovnalostí dotčené, nebo aby z ní byly odstraněny;

Pozměňovací návrh 131

Článek 26

Na žádost řádně odůvodněnou nutností zaručit, že produkt byl vyprodukován v souladu s tímto nařízením, si příslušné orgány a kontrolní subjekty vymění s jinými příslušnými orgány a kontrolními subjekty relevantní informace o výsledcích svých kontrol. Tyto informace si mohou vyměňovat také ze svého vlastního podnětu.

Na žádost řádně odůvodněnou nutností zaručit, že produkt byl vyprodukován v souladu s tímto nařízením, si příslušné orgány, národní a a na úrovni Společenství vystupující zástupci zúčastněných stran zapojení do rozhodování a kontrolní subjekty vymění s jinými příslušnými orgány a kontrolními subjekty relevantní informace o výsledcích svých kontrol. Tyto informace si mohou vyměňovat také ze svého vlastního podnětu.

Odůvodnění

Viz odůvodnění k pozměňovacím návrhům k článku 24 – cílem je zajistit zapojení a aktivní účast zemědělců a využití jejich specifických zkušeností.

Pozměňovací návrh 132

Čl. 27 odst. 1

1. Produkt dovezený z třetí země může být uveden na trh Společenství s označením jako ekologický, pokud dodržuje ustanovení stanovená v hlavách II, III a IV tohoto nařízení.

1. Produkt dovezený z třetí země může být rovněž uveden na trh Společenství s označením ekologický, pokud:

a) dodržuje ustanovení stanovená v tomto nařízení;

 

b) podniky zajišťující produkci, dovoz a uvádění na trh podléhají kontrolám rovnocenným kontrolám Společenství, které provádí orgán nebo subjekt úředně uznaný Společenstvím;

 

c) podniky zajišťující produkci, dovoz a uvádění na trh mohou kdykoli předložit důkaz o tom, že produkt splňuje požadavky tohoto nařízení;

 

d) produkt je kryt osvědčením, která vydal příslušný kontrolní orgán a které potvrzuje shodu s tímto nařízením.

Pozměňovací návrh 133

Čl. 27 odst. 2

2. Hospodářský subjekt třetí země, který chce uvést své produkty, označené jako ekologické, na trh Společenství za podmínek uvedených v odstavci 1, podrobí svou činnost jakémukoli příslušnému orgánu nebo kontrolnímu subjektu uvedenému v hlavě V, pokud dotyčný orgán nebo subjekt provádí kontroly v třetí zemi, která je zemí produkce, nebo kontrolnímu subjektu schválenému v souladu s odstavcem 5.

2. Hospodářský subjekt třetí země v kterékoli fázi produkce, zpracování nebo distribuce produktu, který chce uvést své produkty, označené jako ekologické, na trh Společenství za podmínek uvedených v odstavci 1, podrobí svou činnost jakémukoli příslušnému orgánu, příslušnému orgánu nebo kontrolnímu subjektu uvedenému v hlavě V, pokud dotyčný orgán nebo subjekt provádí kontroly v třetí zemi, která je zemí produkce, nebo kontrolnímu subjektu schválenému v souladu s odstavcem 5.

 

Takové produkty jsou chráněny osvědčením, které vystaví kontrolní orgány nebo subjekty a které potvrzuje, že produkty splňují podmínky stanovené v tomto článku.

Odůvodnění

Je nutné zajistit, aby všechny zúčastněné hospodářské subjekty podřídily svou činnost kontrolnímu systému rovnocennému systému Společenství. Osvědčení by mělo být požadováno pro produkty, které deklarují, že splňují všechna pravidla stanovená v nařízení Společenství.

Pozměňovací návrh 134

Čl. 27 odst. 2a (nový)

Dotčený hospodářský subjekt musí být kdykoli schopen předložit dovozcům nebo vnitrostátním orgánům důkazní doklady vydané kontrolním orgánem nebo kontrolním subjektem podle hlavy V, které umožní identifikaci hospodářského subjektu, který provedl poslední operaci a ověření shody daného hospodářského subjektu s tímto nařízením.

Pozměňovací návrh 135

Čl. 27 odst. 3 písm. a)

a) byl produkt vyprodukován v souladu s normami produkce, které jsou rovnocenné normám vztahujícím se na ekologickou produkci ve Společenství, nebo v souladu s mezinárodně uznanými normami stanovenýmipokynech Codex Alimentarius;

a) byl produkt vyprodukován v souladu s normami produkce, které jsou rovnocenné normám vztahujícím se na ekologickou produkci ve Společenství, s ohledem na pokyny Codex Alimentarius CAC/GL 32;

Odůvodnění

Produkty označené jako ekologické a uváděné na trh v EU musí splňovat normy rovnocenné normám Unie. Pokyny Codex Alimentarius jsou mezinárodně uznávané pro účely vypracování zákonných pravidel pro ekologické zemědělství. Nejsou však závazné ani podrobné a ani samy o sobě nezaručují rovnocennost s pravidly Společenství. Jsou také neúplné ve věci zpracovaných živočišných produktů.

Pozměňovací návrh 136

Čl. 27 odst. 3 písm. b)

b) byl hospodářský subjekt podroben kontrolním opatřením, která jsou rovnocenná opatřením kontrolního systému Společenství, nebo která jsou v souladu s pokyny Codex Alimentarius;

b) byl hospodářský subjekt podroben kontrolním opatřením, která jsou rovnocenná opatřením kontrolního systému Společenství, s ohledem na pokyny Codex Alimentarius CAC/GL 32;

Odůvodnění

Produkty označené jako ekologické a uváděné na trh v EU musí splňovat normy rovnocenné normám Unie. Pokyny Codex Alimentarius jsou mezinárodně uznávané pro účely vypracování zákonných pravidel pro ekologické zemědělství. Nejsou však závazné ani podrobné a ani samy o sobě nezaručují rovnocennost s pravidly Společenství. z toho vyplývá, že nejsou vhodné jako kritérium pro uznávání kontrol při dovozu.

Pozměňovací návrh 137

Čl. 27 odst. 3 písm. c)

c) hospodářský subjekt třetí země, který chce uvést své produkty označené jako ekologické na trh Společenství podle podmínek tohoto odstavce, podrobil svou činnost kontrolnímu systému, uznanému v souladu s odstavcem 4 nebo kontrolnímu subjektu uznanému v souladu s odstavcem 5;

c) hospodářské subjekty třetí země ve všech fázích produkce, zpracování a distribuce produktu, které chtějí uvést své produkty označené jako ekologické na trh Společenství podle podmínek tohoto odstavce, podrobily svou činnost kontrolnímu systému, uznanému v souladu s odstavcem 4 nebo jednomu či více kontrolním subjektům uznaným v souladu s odstavcem 5;

Odůvodnění

Je nutné zajistit, aby všechny zúčastněné hospodářské subjekty podřídily svou činnost kontrolnímu systému rovnocennému systému Společenství. Hospodářské subjekty ze třetích zemí musí splnit pravidla rovnocenná pravidlům Unie.

Pozměňovací návrh 138

Čl. 27 odst. 3 písm. d)

d) se na produkt vztahuje osvědčení vydané příslušnými orgány nebo kontrolními subjekty třetí země, uznané v souladu s odstavcem 4 nebo kontrolním subjektem uznaným v souladu s článkem 5, které potvrzuje, že produkt splňuje podmínky stanovené v tomto odstavci.

d) se na produkt vztahuje osvědčení vydané příslušnými orgány nebo kontrolními subjekty třetí země, uznané v souladu s odstavcem 4 nebo kontrolním subjektem uznaným v souladu s odstavcem 5, které potvrzuje, že produkt splňuje podmínky stanovené v tomto odstavci. Komise stanoví postupem podle čl. 31 odst. 2 podmínky osvědčení a stanoví prováděcí předpisy před vstupem nového dovozního režimu v platnost.

Odůvodnění

Osvědčení doprovázející dovážené zboží nesmí být podobné osvědčení definovanému v nařízení (ES) č. 1788/2001 jako „osvědčení o kontrole“, protože v budoucnosti nebudou dovozní povolení existovat. Bude nutné provést změny stávajícího osvědčení a určit prováděcí předpisy.

Pozměňovací návrh 139

Čl. 27 odst. 3 písm. da) (nové)

 

da) kontrolní subjekty třetí země schválené podle odstavce 4 nebo uznané podle odstavce 5 splňují evropskou normu EN 45011 Všeobecné požadavky na orgány provozující systémy certifikace výrobků (ISO/IEC pokyn 65) a byly v souladu s touto normou akreditovány před 1. lednem 2009 kterýmkoli akreditačním subjektem, který podepsal Dohodu o vzájemném uznávání.

Odůvodnění

Aby bylo zajištěno, že produkty ze třetích zemí podléhají kontrolnímu režimu rovnocennému režimu Unie, musí kontrolní subjekty třetí země splňovat normu EN 45011 nebo být podle ní akreditovány. Měla by být stanovena přiměřená lhůta pro získání akreditace.

Pozměňovací návrh 140

Čl. 27 odst. 4 pododstavec 1

Komise uzná v souladu s postupem uvedeným v čl. 31 odst. 2 třetí země, jejichž normy produkce a kontrolní opatření jsou rovnocenné používaným ve Společenství, nebo které jsou v souladu s mezinárodně uznanými normami stanovenými v pokynech Codex Alimentarius a sestaví seznam těchto zemí.

Komise uzná v souladu s postupem uvedeným v čl. 31 odst. 2 třetí země, jejichž normy produkce a kontrolní opatření jsou rovnocenné používaným ve Společenství a zohledňují pokyny Codex Alimentarius CAC/GL 32, a sestaví seznam těchto zemí.

Odůvodnění

Produkty označené jako ekologické a uváděné na trh v EU musí splňovat normy rovnocenné normám Unie. Pokyny Codex Alimentarius jsou mezinárodně uznávané pro účely vypracování zákonných pravidel pro ekologické zemědělství. Nejsou však závazné ani podrobné a ani samy o sobě nezaručují rovnocennost s pravidly Společenství. Z toho vyplývá, že nejsou vhodné jako kritérium pro uznávání kontrol při dovozu.

Pozměňovací návrh 141

Čl. 27 odst. 4 pododstavce 2a a 2b (nové)

 

Uznané kontrolní subjekty nebo kontrolní orgány předloží hodnotící zprávy vydané akreditačním subjektem nebo případně příslušným orgánem o pravidelném hodnocení na místě, dohledu a víceletém opakovaném hodnocení jejich činnosti. Tyto hodnotící zprávy se zveřejní na internetu.

Na základě těchto hodnotících zpráv Komise za pomoci členských států zajistí vhodný dohled nad uznanými kontrolními orgány a kontrolními subjekty formou pravidelných přezkumů jejich uznání. Povaha dohledu se určuje na základě hodnocení rizika toho, že nebude splněno či bude porušeno toto nařízení.

Odůvodnění

Je nanejvýš důležité zajistit, aby mohli spotřebitelé v EU důvěřovat tomu, že důležité ekologické produkty byly vyprodukovány podle pravidel EU. Zveřejněním hodnotících zpráv bude zajištěna plná transparentnost, což podpoří důvěru spotřebitelů v ekologické produkty.

Pozměňovací návrh 142

Čl. 27 odst. 5a (nový)

 

5a. Do procesu uznávání inspekčních a certifikačních subjektů se zapojují příslušné vnitrostátní orgány. Obdrží certifikáty o všech dovozních činnostech od dovozců. Zřídí společnou evropskou veřejnou databázi pro dovoz

Příslušné vnitrostátní orgány a orgány Společenství mohou přímo na místě provádět náhodné kontroly inspekčních a certifikačních subjektů.

Odůvodnění

Specifické kontrolní úkoly ve třetích zemích vyžadují, aby byly certifikační subjekty z EU speciálně uznávány pro kontroly ve třetích zemích.

Pozměňovací návrh 143

Čl. 28 odst. 1a (nový)

 

Členské státy mohou uplatňovat dodatečná zvláštní pravidla na ekologickou produkci na svém území, pokud jsou tato pravidla v souladu s právními předpisy Společenství a neomezují uvádění na trh produktů, které splňují požadavky stanovené v článku 20.

Odůvodnění

Členské státy musí mít možnost zavést dodatečná zvláštní pravidla pro ekologické hospodářství, pokud tato pravidla neomezují uvádění ekologických produktů na vnitřní trh.

Pozměňovací návrh 144

Čl. 31 název

Řídící výbor pro ekologickou produkci

Regulativní výbor s kontrolou pro ekologickou produkci

Pozměňovací návrh 145

Čl. 31 odst. 1

1. Komisi bude nápomocen Řídící výbor pro ekologickou produkci (dále jen „výbor“).

1. Komisi bude nápomocen Regulativní výbor s kontrolou pro ekologickou produkci (dále jen „výbor“).

Pozměňovací návrh 146

Článek 31 odst. 1a (nový)

 

1a. Výbor zajistí pravidelné konzultace a spolupráci se zástupci ekologických producentů a zástupci spotřebitelů s cílem důsledně plnit cíle ekologické produkce stanovené v článku 3 tím, že je zapojí do aktualizace a provádění příslušných metod v souladu s cíli a zásadami stanovenými v hlavě II.

Odůvodnění

Vzhledem k tomu, že tento návrh nařízení obsahuje málo harmonizačních norem, opatření, která mají být přijata v rámci postupu projednávání ve výborech, by měla spadat do kompetence regulačního výboru, čímž se do rozhodovacího procesu zapojí členské státy, a nikoli řídícího výboru.

Na rozdíl od článku 4 rozhodnutí 1999/468/ES nestanoví článek 5 žádné lhůty. Odstavec 3 by proto měl být vypuštěn.

Účast zástupců ekologických zemědělců na rozhodovacím procesu znamená při provádění ustanovení tohoto nařízení skutečně původní přínos a inovaci – osvědčené postupy a vyzkoušené inovační metody mohou pouze obohatit celý rozhodovací postup, který bude probíhat pod odpovědností Komise.

S cílem učinit toto nařízení co nejprůhlednější by měly být zachovány přílohy nařízení 2092/91 a postup projednávání ve výborech by se měl omezit na minimum.

Pozměňovací návrh 147

Čl. 31 odst. 2

2. Odkazuje-li se na tento odstavec, použijí se články 4 a 7 rozhodnutí 1999/468/ES.

2. Odkazuje-li se na tento odstavec, použijí se čl. 5a odst. 1 až 4 a článek 7 rozhodnutí 1999/468/ES.

Odůvodnění

Rozhodnutí 1999/468/ES bylo pozměněno rozhodnutím Rady 2006/512/ES ze dne 17. července 2006. Regulativní postup s kontrolou dává Komisi dostatečný rozsah pravomocí pro dobrou správní praxi za účasti Evropského parlamentu a Rady. Není důvod zavádět postup v řídícím výboru.

Pozměňovací návrh 148

Čl. 31 odst. 2a (nový)

 

2a. Komise bude informovat Evropský parlament o všech plánovaných změnách nařízení v rámci postupu projednávání ve výborech a náležitě při tom zohlední stanovisko Parlamentu.

Odůvodnění

Vzhledem k tomu, že tento návrh nařízení obsahuje málo harmonizačních norem, opatření, která mají být přijata v rámci postupu projednávání ve výborech, by měla spadat do kompetence regulačního výboru, čímž se do rozhodovacího procesu zapojí členské státy, a nikoli řídícího výboru.

Na rozdíl od článku 4 rozhodnutí 1999/468/ES nestanoví článek 5 žádné lhůty. Odstavec 3 by proto měl být vypuštěn.

Účast zástupců ekologických zemědělců na rozhodovacím procesu znamená při provádění ustanovení tohoto nařízení skutečně původní přínos a inovaci – osvědčené postupy a vyzkoušené inovační metody mohou pouze obohatit celý rozhodovací postup, který bude probíhat pod odpovědností Komise.

S cílem učinit toto nařízení co nejprůhlednější by měly být zachovány přílohy nařízení 2092/91 a postup projednávání ve výborech by se měl omezit na minimum.

Pozměňovací návrh 149

Čl. 31 odst. 4

4. Výbor přijme svůj jednací řád.

4. Výbor přijme svůj jednací řád v souladu s článkem 7 rozhodnutí 1999/468/ES.

Odůvodnění

Vzhledem k tomu, že tento návrh nařízení obsahuje málo harmonizačních norem, opatření, která mají být přijata v rámci postupu projednávání ve výborech, by měla spadat do kompetence regulačního výboru, čímž se do rozhodovacího procesu zapojí členské státy, a nikoli řídícího výboru.

Na rozdíl od článku 4 rozhodnutí 1999/468/ES nestanoví článek 5 žádné lhůty. Odstavec 3 by proto měl být vypuštěn.

Účast zástupců ekologických zemědělců na rozhodovacím procesu znamená při provádění ustanovení tohoto nařízení skutečně původní přínos a inovaci – osvědčené postupy a vyzkoušené inovační metody mohou pouze obohatit celý rozhodovací postup, který bude probíhat pod odpovědností Komise.

S cílem učinit toto nařízení co nejprůhlednější by měly být zachovány přílohy nařízení 2092/91 a postup projednávání ve výborech by se měl omezit na minimum.

Pozměňovací návrh 150

Čl. 32 písm. a)

a) prováděcí pravidla týkající se pravidel produkce stanovených v hlavě III, zejména pokud jde o zvláštní požadavky a podmínky, které mají dodržovat zemědělci a jiní producenti ekologických produktů;

a) prováděcí pravidla týkající se pravidel produkce stanovených v hlavě III, zejména pokud jde o zvláštní požadavky a podmínky, které mají dodržovat zemědělci a jiní producenti ekologických produktů; včetně pozitivních seznamů, pokud jde o obiloviny, vstupy, přísady, zpracovatelské látky a další složky;

Odůvodnění

V těchto pravidlech by měl být výslovně zmíněny pozitivní seznamy.

Pozměňovací návrh 151

Příloha II

- EU-EKOLOGICKÉ

- EKOLOGICKÉ

Odůvodnění

Tento výraz může být pro spotřebitele matoucí a vést je k přesvědčení, že produkt pochází z Evropské unie, zatímco může pocházet ze třetí země. Změna by měla být provedena i v ostatních jazykových verzích.

  • [1]  Úř. věst. C ... /Dosud nezveřejněný v Úředním věstníku.

VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

Paradoxní situace

I když po přijetí nařízení č. 2092/91 došlo k mimořádnému rozvoji ekologické produkce, představuje tato produkce stále ještě pouze 1,4 % celkového počtu zemědělských podniků v 25 členských státech a 3,6 % využívané zemědělské plochy. Stále však roste poptávka spotřebitelů, jež je rovněž stále více uspokojována dováženými produkty, které přinášejí nové problémy, pokud jde o inspekce, osvědčování a označování.

Kromě toho, s ohledem na to, že se na rozvoj venkova vztahuje zásada subsidiarity, se podpora, kterou ekologickému zemědělství poskytují členské státy, v jednotlivých zemích velmi liší, což přináší řadu obtíží a vede k narušování hospodářské soutěže a poškozování těch ekologických zemědělců, kteří dostávají nejnižší podporu.

Přestože totiž všichni tvrdí, že hodlají rozvíjet ekologické zemědělství, jež je plně v souladu s cíli udržitelného rozvoje, které si Evropská unie sama stanovila v Göteborgském programu, objevily se dva různé, často vzájemně rozporné, přístupy. Jeden z těchto přístupů je zejména založen na přijímání jasných a jednoduchých norem. tržních principů a usnadnění volného obchodu, druhý přístup je spojený s vizí ekologického hospodaření, které zdůrazňuje svou důležitost z regionálního a sociálně kulturního hlediska a jakožto vytvářející určitý pocit identity.

Nemělo by se zapomínat na to, že toto odvětví vzniklo díky rozhodnému působení skupiny „průkopníků“, kteří se postupně sami zorganizovali do samostatné sítě. Systém osvědčování, označování a kontroly do značné míry vyvinulo samo odvětví ekologického zemědělství ve spolupráci zemědělců a spotřebitelů. Podařilo se jim vybudovat důvěru, že ekologická produkce zahrnuje praktiky šetrné k životnímu prostředí, pohodu zvířat a zdravé potraviny, přičemž společnost nemusí nést náklady na znečištění životního prostředí a rostoucí ztrátu biodiversity.

Otázka proto zní: Jak se může ekologické hospodaření podstatně rozvinout a více přispět k výrobě potravin a ke spotřebě, aniž by byly zničeny jeho specifické rysy a podkopána důvěra, které se v současnosti těší?

Proč zavádět nové nařízení?

V červne 2004 přijala Komise Evropský akční plán pro ekologické potraviny a zemědělství, který stanoví 21 oblastí činnosti na usnadnění rozvoje tohoto odvětví. Ve svém stanovisku k akčnímu plánu Parlament vyzýval především k přijetí aktivnějších a lépe financovaných opatření. Některé z těchto akcí stanovených v plánu zahrnují podle Komise změny nařízení 2092/91 s cílem stanovit výslovněji zásady a cíle ekologického zemědělství, zachovat integritu systému inspekcí, překonat nedostatky ve fungování vnitřního trhu zapříčiněné soukromými logy a normami, doplnit a zdokonalit normy a zefektivnit dovozní ustanovení.

Ti, kdo v tomto odvětví působí, i zákazníci však očekávají revizi, která zavede jasnější strukturu právních předpisů, avšak nepomýšlejí na příliš rozsáhlé změny, a jsou oprávněně znepokojeni záměrem Komise znovu definovat pravidla a konzultovat se zúčastněnými stranami a s Parlamentem pouze obecný rámec nařízení.

Chvályhodné cíle, avšak pochybné metody

Ačkoli nikdo nezpochybňuje, že je důležité upravit nařízení, které se postupem času stalo nepraktickým a složitým, a vnést řád do přechodných výjimek, jež obsahuje, odhodlání Komise a Rady prosazovat zásadnější revizi, než byla původně ohlášena, a použít přitom nový legislativní přístup, vyvolala silné protesty a vážné obavy.

Na rozdíl od předchozích konzultací ohledně nařízení 2092/91 a jeho revize z roku 1998 včetně hospodářských zvířat, se Komise rozhodla nahradit stávající přílohy prováděcími pravidly, aniž by o nich konzultovala s Parlamentem. Komise se domnívá, že prováděcí pravidla jsou čistě technické povahy a měla by být stanovena postupem komitologie.

Vaše navrhovatelka s touto interpretací nesouhlasí. Současné přílohy zahrnují právní obsah, jako je definice pozitivního seznamu povolených produktů a praktik v ekologickém zemědělství. S ohledem na konflikt,který vyvstal mezi Parlamentem a Komisí v roce 1993 o povolování geneticky modifikovaných organismů v ekologickém zemědělství postupem komitologie včetně procesu u Evropského soudního dvora , by bylo rozumnější vyhnout se novým sporům a použít řádný postup konzultace. Vaše navrhovatelka proto navrhuje v pozměňovacím návrhu 177, že by Parlament měl být konzultován ohledně prováděcích pravidle nebo by měl mít stejné právo jako Rada vznést veto k prováděcím pravidlům po jejich schválení či změně.

Klíčové body, které vyžadují vyjasnění nebo zdokonalení

S ohledem na podstatu textu a přes pokrok například v otázce krmení hospodářských zvířat, vyvolala řada jeho aspektů okamžité otázky, žádosti o vyjasnění a učinění jasných voleb:

- Použité definice i stanovené zásady a cíle ekologického zemědělství jsou příliš obecné a v současné podobě by vedly k různým interpretacím. Pokud má být udržena důvěra spotřebitelů, potřebujeme definice jasné, přesné a striktní.

- Působnost ustanovení navržených Komisí se nevztahuje na zásobování potravinami a nepotravní produkty, přestože v těchto dvou oblastech roste poptávky po ekologických produktech, na níž je třeba dát strukturovanou odpověď. Na druhé straně nové nařízení sem zařazuje akvakulturu a ekologické vinařství, což je nesmírně pozitivní a žádané.

V souladu s mnohými členskými státy, které by si přály, aby byly do působnosti nařízení zahrnuty veřejné jídelny, restaurace a zásobování potravinami užívající ekologické produkty, navrhuje vaše navrhovatelka v pozměňovacím návrhu 1, aby byly jako právní základ nařízení přijaty jak článek 37, tak článek 97 Smlouvy.

- Bodem, který vyvolat největší rozepře, je nové ustanovení o „povolené pružnosti“ vzhledem k nařízení, které, jak je uvedeno v návrhu Komise, mělo umožnit výjimky povolující méně přísné podmínky. Toto pružné umožnění jiných podmínek je v ostrém rozporu s návrhem Komise nepovolit zdůraznění země původu a specifikace soukromých ekologických standardů, které se po řadu let používají jako základ pro veřejná nebo soukromá národní nebo regionální loga a přispěly k vybudování důvěry spotřebitelů.

Tato loga neuvádějí spotřebitele v omyl ani nenarušují vnitřní trh, jak to tvrdí Komise, ale stimulují a diferencují nabídku a poptávku. Vzhledem k tomu, že označování takových produktů a reklama na ně jsou založeny na konkrétních a ověřitelných faktech, je nemyslitelné, aby činnost soukromých sdružení, které působí efektivně a dodávají jasně identifikované produkty byla podkopávána ve prospěch společných etiket EU a pružných nezažitých pravidel, která by mohla poškodit důvěru spotřebitelů.

- Zejména ustanovení o používání produktů na ochranu rostlin a veterinární léčbu, které až dosud byly v ekologickém zemědělství zakázány, jsou v novém návrhu pružnější, přestože je tento aspekt velmi důležitý pro to, aby bylo ekologické zemědělství pro spotřebitele atraktivní.

- V nařízení se zdůrazňuje, že používání geneticky modifikovaných organismů je v ekologickém zemědělství zakázáno. Jak však ukazují současné diskuse v Radě, panuje dosud zmatek ohledně definice produktů vyrobených z GMO. Budoucí předpisy by měly umožnit ekologickým zemědělcům vyrábět bez jakékoli kontaminace. Komise neprojevila zájem navrhnout společný právní rámec, který by vyloučil kontaminaci hospodářství a produktů prostřednictvím potravního řetězce. Měly by být rovněž stanoveny podrobnosti o prostředcích, jež mají být použity, v souladu se zásadou obezřetnosti ve všech stadiích produkce a pravidla ohledně koexistence a odpovědnosti v případě kontaminace.

- Konečně cílem nařízení musí být zajistit nezávislost a spolehlivost inspekcí a certifikačních subjektů, zejména v jejich vztazích s dovozci a hospodářskými subjekty ze třetích zemí, prostřednictvím jasného a spolehlivého akreditačního systému založeného na co nejzávaznějších normách.

- Není však přijatelné, aby označení „EU EKOLOGICKÝ“ směly používat produkty ze třetích zemí, aniž by byly poskytnuty další informace ohledně státu nebo regionu původu. Spotřebitelé mají právo znát původ ekologických produktů, které kupují, i v případě, že tyto produkty splňují normy EU.

Zajistit nový rozmach ekologického zemědělství

Revize evropského nařízení o ekologickém zemědělství by mohla a měla umožnit opravdový rozmach tohoto způsobu produkce. Přínosy ekologické produkce jsou nyní uznány a poptávka po ní v naší společnosti roste. To však bude platit za podmínky, že nezbytná harmonizace a vyjasnění nebudou provedeny na úkor přísných požadavků a důvěry, které jsou základními prvky ekologického zemědělství.

Konečně, i když je revize nařízení nutná, nepostačí k vyřešení stejně důležitých (či dokonce ještě důležitějších) témat podpory ekologickému zemědělství v rámci společné zemědělské politiky (která je v současnosti velmi nízká), strukturování marketingových a distribučních sítí a stanovení cen, které by současně poskytovaly přiměřený zisk producentům a byly dostupné pro spotřebitele.

Ekologické zemědělství je totiž nejen mezerou na trhu, kterou je třeba zaplnit, ale především představuje integrovaný přístup k zemědělství, který zohledňuje všechny jeho dimenze (včetně ekonomických aspektů a aspektu zaměstnanosti, souvislosti s životním prostředím, ochranou krajiny, zdravím aj.) a měl by se stát inspirací pro celkovou reformu společné zemědělské politiky s cílem zajistit skutečně udržitelný rozvoj.

STANOVISKO VÝBORU PRO PRÁVNÍ ZÁLEŽITOSTI K PRÁVNÍMU ZÁKLADU

13.3.2007Pan Neil ParishpředsedaVýbor pro zemědělství a rozvoj venkovaBRUSELVěc:                Stanovisko k právnímu základu návrhu nařízení Rady o ekologické produkci a označování ekologických produktů (KOM(2005)0671 – C6-0032/2006 – 2005/0278(CNS))[1]Vážený pane předsedo,v dopise ze dne 29. listopadu 2006 požádal tehdejší předseda Vašeho výboru pan Joseph Daul podle čl. 35 odst. 2 Výbor pro právní záležitosti, aby posoudil platnost a vhodnost právního základu výše uvedeného návrhu Komise.V dopise pana Daula je položena otázka, zda je možné přidat jako vhodný právní základ navrhovaného právního aktu k článku 37 Smlouvy o ES také článek 95; tuto otázku Výbor pro právní záležitosti řádně projednal na svých schůzích ve dnech 29.–30. ledna 2007 a 26.–27. února 2007.Příslušná ustanovení Smlouvy o ESČlánek 951. Odchylně od článku 94, a není-li v této smlouvě stanoveno jinak, použijí se k dosažení cílů uvedených v článku 14 následující ustanovení. Rada postupem podle článku 251 po konzultaci s Hospodářským a sociálním výborem přijímá opatření ke sbližování ustanovení právních a správních předpisů členských států, jejichž účelem je vytvoření a fungování vnitřního trhu.2. Odstavec 1 se nevztahuje na ustanovení o daních, ustanovení týkající se volného pohybu osob, ani na ustanovení týkající se práv a zájmů zaměstnanců.3. Komise bude ve svých návrzích podle odstavce 1 týkajících se zdraví, bezpečnosti, ochrany životního prostředí a ochrany spotřebitele vycházet z vysoké úrovně ochrany a přihlédne přitom zejména k novému vývoji založenému na vědeckých poznatcích. V rámci svých pravomocí usilují o tento cíl též Evropský parlament a Rada.4. Pokládá-li členský stát poté, co Rada nebo Komise přijaly harmonizační opatření, za nezbytné ponechat si vlastní vnitrostátní předpisy ze závažných důvodů uvedených v článku 30 nebo vnitrostátní předpisy týkající se ochrany životního nebo pracovního prostředí, oznámí je Komisi spolu s důvody pro jejich ponechání.5. Aniž je dotčen odstavec 4, pokládá-li členský stát poté, co Rada nebo Komise přijaly harmonizační opatření, za nezbytné zavést vnitrostátní předpisy, opírající se o nové vědecké poznatky k ochraně životního prostředí nebo pracovního prostředí, z důvodu zvláštního problému, který se objeví v tomto členském státě po přijetí harmonizačních opatření, oznámí zamýšlené předpisy Komisi spolu s důvody pro jejich zavedení.6. Komise do šesti měsíců po oznámení podle odstavců 4 a 5 dotyčné vnitrostátní právní předpisy schválí nebo zamítne poté, co prověří, zda neslouží jako prostředek svévolné diskriminace nebo zastřeného omezování obchodu mezi členskými státy a nenarušují fungování vnitřního trhu.Nerozhodne-li Komise v této lhůtě, pokládají se vnitrostátní předpisy uvedené v odstavcích 4 a 5 za schválené.Je-li to opodstatněné složitostí věci a neexistuje-li nebezpečí pro lidské zdraví, může Komise oznámit dotyčnému členskému státu, že lhůta uvedená v tomto odstavci může být prodloužena o další lhůtu až šesti měsíců.7. Je-li členský stát oprávněn podle odstavce 6 zachovat nebo zavést vnitrostátní předpisy, které se odchylují od harmonizačního opatření, přezkoumá Komise neprodleně, zda má navrhnout přizpůsobení tohoto opatření.8. Upozorní-li členský stát v některé oblasti, která byla předmětem harmonizačních opatření, na určitý problém veřejného zdraví, uvědomí o něm Komisi, která neprodleně přezkoumá, zda nenavrhne Radě odpovídající opatření.9. Odchylně od postupu podle článků 226 a 227 může Komise nebo kterýkoli členský stát předložit věc přímo Soudnímu dvoru, domnívá-li se, že jiný členský stát zneužívá pravomoci stanovené v tomto článku.10. Výše uvedená harmonizační opatření zahrnují ve vhodných případech ochrannou doložku, která zmocňuje členské státy přijmout z jednoho nebo více důvodů neekonomické povahy uvedených v článku 30 prozatímní opatření, která podléhají kontrolnímu postupu Společenství.Článek 371. K určení základních směrů společné zemědělské politiky svolá Komise ihned po vstupu této smlouvy v platnost konferenci členských států, která porovná zemědělské politiky členských států, zejména prostřednictvím vzájemného porovnání zdrojů a potřeb členských států.2. S přihlédnutím k výsledku konference uvedené v odstavci 1 předloží Komise po konzultaci s Hospodářským a sociálním výborem do dvou let od vstupu této smlouvy v platnost návrhy týkající se vypracování a provádění společné zemědělské politiky včetně nahrazení vnitrostátních systémů organizace trhu některou z forem společné organizace trhů uvedenou v čl. 34 odst. 1 a realizace opatření uvedených v této hlavě.Tyto návrhy musí brát v úvahu vzájemnou závislost zemědělských otázek, o nichž tato hlava pojednává.Rada na návrh Komise a po konzultaci s Evropským parlamentem kvalifikovanou většinou vydá nařízení nebo směrnice anebo přijme rozhodnutí; tím není dotčeno právo Rady vydávat vhodná doporučení.3. Rada může kvalifikovanou většinou v souladu s odstavcem 2 nahradit vnitrostátní systémy organizace trhu společnou organizací trhu, stanovenou v čl. 34 odst. 1, pokud:a) společná organizace trhu poskytne členským státům, které se stavějí proti tomuto opatření a které mají vlastní systém organizace trhu pro příslušnou výrobu, rovnocenné záruky zaměstnanosti a životní úrovně příslušných výrobců, a to s přihlédnutím k úpravám, které jsou možné, a ke stupni vyžadované specializace;b) společná organizace trhu zabezpečí obchodu uvnitř Společenství podmínky obdobné podmínkám existujícím na vnitrostátním trhu.4. Bude-li zavedena společná organizace trhu pro určité suroviny před zavedením společné organizace trhů pro odpovídající zpracované produkty, mohou být dané suroviny dovezeny ze zemí mimo Společenství, pokud se používají pro zpracované produkty určené pro vývoz do třetích zemí.Obsah návrhu nařízeníCílem návrhu nařízení o ekologické produkci a označování ekologických produktů je jasnějším způsobem definovat cíle, zásady a pravidla ekologické produkce, a přispět tak k transparentnosti a ke spotřebitelské důvěře, jakož i k harmonizovanému vnímání pojmu ekologické produkce.Jak jasně uvádí bod odůvodnění 2 tohoto návrhu, „v zemědělském politickém rámci hrají stále důležitější roli právní předpisy o ekologické produkci, které úzce souvisejí s vývojem na zemědělských trzích“.V tomto ohledu formuluje návrh pro ekologickou produkci tyto cíle:· ochrana zájmů spotřebitelů, zajištění spotřebitelské důvěry a vyvarování se označování, které uvádí v omyl;· rozvoj ekologické produkce s přihlédnutím k regionálním rozdílům v klimatu, zemědělských podmínkách a stadiu rozvoje ekologického zemědělství;· vysoká úroveň ochrany životního prostředí, biologické rozmanitosti a přírodních zdrojů;· respektování náročných norem pro dobré životní podmínky zvířat, které zcela splňují druhově specifické potřeby.Předmět a oblast působnosti tohoto nařízení se týká:· produkce, uvádění na trh, dovozu, vývozu a kontrol ekologických produktů;· používání údajů poukazujících na ekologickou produkci při označování a v reklamě.Toto nařízení se vztahuje na následující produkty pocházející ze zemědělství nebo akvakultury, pokud jsou tyto produkty určeny k uvedení na trh jako ekologické:· nezpracované rostlinné a živočišné produkty a hospodářská zvířata;· zpracované rostlinné a živočišné produkty, které jsou určeny k lidské spotřebě („zpracované potraviny“);· živé nebo nezpracované produkty akvakultury;· zpracované produkty akvakultury, které jsou určeny k lidské spotřebě;· krmiva.Toto nařízení se ovšem nemá vztahovat na produkty lovu a rybolovu volně žijících živočichů.Pokud jde o označování ekologických produktů, navrhované nařízení definuje jasnějším způsobem stávající pravidla pro používání výrazu „ekologický“ a pro odkazy k němu, včetně jeho odvozenin, zdrobnělin a překladů, a to s cílem trvající ochrany výrazu „ekologický“.Výbor pro právní záležitosti však konstatuje, že některé pozměňovací návrhy, které přijal Výbor pro zemědělství, mění zaměření navrhovaného nástroje a způsobují, že se návrh více zabývá vytvořením a fungováním vnitřního trhu. Tyto pozměňovací návrhy zejména začleňují do oblasti působnosti navrhovaného právního předpisu zásobování potravinami, jídelny, restaurace atd., což má spolu s již existujícími ustanoveními o označování, logách a reklamě významný dopad na jeho těžiště. HodnoceníVeškeré akty Společenství se musejí zakládat na právním základě stanoveném ve Smlouvě (nebo v jiném právním aktu, který mají provádět). Právní základ definuje pravomoc Společenství ratione materiae a upřesňuje, jak má být tato pravomoc vykonávána, tj. právní nástroj(e), které lze použít, a rozhodovací postup.Z ustálené judikatury Soudního dvora je zřejmé, že právní základ není volen podle uvážení zákonodárců Společenství, nýbrž musí být určen objektivními faktory podléhajícími soudnímu přezkoumání[2], jako je cíl a obsah daného opatření[3]. Mimoto by rozhodujícím faktorem měl být hlavní předmět opatření[4]. Podle judikatury Soudního dvora je obecný článek Smlouvy sám o sobě dostatečným právním základem, i když příslušné opatření usiluje na nižší úrovni o dosažení cíle, o nějž usiluje konkrétní článek Smlouvy[5].Pokud má však opatření několik souběžných cílů, které jsou navzájem nerozlučně spjaty, a žádný z nich není vzhledem k ostatním druhotný a nepřímý, musí být dané opatření založeno na různých příslušných ustanoveních Smlouvy[6], pokud to neznemožňuje vzájemná neslučitelnost rozhodovacích postupů, které tato ustanovení stanoví[7].Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem je třeba rozhodnout, zda je možné přidat jako vhodný právní základ dotyčného aktu k článku 37 Smlouvy o ES také článek 95.Z analýzy ustanovení navrhovaného právního předpisu je patrné, že pozměňovací návrhy, které přijal Výbor pro zemědělství, posunuly těžiště více směrem k vytvoření a fungování vnitřního trhu, aniž by však cíle týkající se vnitřního trhu byly ve vztahu k cílům zemědělským druhotné a nepřímé.ZávěrVýbor pro právní záležitosti se proto na své schůzi konané dne 27. února 2007 jednomyslně rozhodl doporučit[8], aby byl návrh nařízení založen na článku 37 i na článku 95 Smlouvy o ES.S pozdravemGiuseppe Gargani

STANOVISKO Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin

pro Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova

k návrhu nařízení Rady o ekologické produkci a označování ekologických produktů

(KOM(2005)0671 – C6‑0032/2006 – 2005/0278(CNS))

Navrhovatel: Roberto Musacchio

STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

Návrh ES zahrnuje dva návrhy nařízení. První z nich se týká nového rámce činností ekologického zemědělství a aktualizace cílů a zásad ke zvýšení významu tohoto odvětví v rámci vnitřního trhu. Druhý navrhuje ukončit přechodné úpravy a odchylky k 1. lednu 2009, aby nedošlo k narušení trhu a byly zajištěny spravedlivé obchodní podmínky pro hospodářské subjekty či producenty ze třetích zemí, kteří poskytují ekologické produkty spotřebitelům v EU, a to vzhledem k tomu, že plánované činnosti spojené s prováděním prvního nařízení jsou velmi omezené.

Návrh Komise je vítán a pomůže rozvoji harmonizovaných norem ekologického zemědělství: v posledních letech vzrostla poptávka spotřebitelů, a to zejména v případě dodávek ekologických produktů do podnikových jídelen na základě velmi přísných podmínek nabídkového řízení, jež stanoví veřejné i soukromé orgány. Za tímto účelem je třeba návrh doplnit rozšířením působnosti na tyto oblasti.

Výrobci ekologických produktů se však při dodávání konkurenceschopných a vysoce ceněných produktů v rámci potravinářského i nepotravinářského odvětví, například textilního či kosmetického, neorientují pouze na trh: jejich hlavním cílem je chránit půdu určenou pro zemědělské účely ve jménu udržitelného rozvoje před nebezpečím eroze, záplav a přírodních katastrof. Díky svým schopnostem a zkušenostem, jak nejlépe zlepšit úrodnost půdy či dobré životní podmínky zvířat, jsou schopni nabízet konkurenceschopné produkty a zároveň zajistit sociální rozvoj venkova v EU.

Poptávka spotřebitelů po těchto produktech proto vyžaduje v porovnání s jinými konvenčními zemědělskými produkty zcela odlišné jakostní normy. Zásadním požadavkem je úplná absence pesticidů a GMO, přičemž nesmí být tolerována ani náhodná kontaminace. Také označování ekologických produktů musí být s těmito cíli v souladu. Neměla by být stanovena žádná prahová hodnota pro GMO. Přítomnosti GMO, ke které by mohlo dojít z důvodu blízkosti dalších zemědělských ploch, na nichž mohou být GMO částečně používány nebo tolerovány, je totiž třeba se za každou cenu vyhnout. Řízení jakosti a hodnocení nových či inovativních metod udělování osvědčení o ekologické produkci by mělo být více v souladu se vžitými osvědčenými postupy včetně účasti a pravidelných konzultací výrobců a s normou ISO 65 / EN 45011 spíše než s nařízením (ES) č. 882/2004, jež stanoví konvenční kontroly, i přesto, že má Komise ve velmi blízké budoucnosti navrhnout nové odchylky přímo pro ekologickou produkci.

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin vyzývá Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova jako příslušný výbor, aby do své zprávy začlenil tyto pozměňovací návrhy:

Znění navržené Komisí[9]Pozměňovací návrhy Parlamentu

Pozměňovací návrh 1

Bod odůvodnění 1

(1) Ekologická produkce je souhrnný systém řízení zemědělského podniku a produkce potravin, který spojuje nejlepší postupy z hlediska ochrany životního prostředí, vysokou úroveň biologické rozmanitosti, ochranu přírodních zdrojů, uplatňování náročných norem pro životní podmínky zvířat a produkci v souladu s požadavky určitých spotřebitelů, kteří upřednostňují produkty vyprodukované s použitím přírodních látek a procesů. Ekologická metoda produkce tak plní dvojí společenskou roli, když na straně jedné zajišťuje zvláštní trh odpovídající na spotřebitelskou poptávku po ekologických produktech a na straně druhé dodává veřejné statky přispívající k ochraně životního prostředí a dobrých životních podmínek zvířat, jakož i k rozvoji venkova.

(1) Ekologická produkce je souhrnný systém řízení zemědělského podniku a produkce potravin, který spojuje nejlepší postupy z hlediska ochrany životního prostředí, vysokou úroveň biologické rozmanitosti, ochranu přírodních zdrojů a uplatňování náročných norem pro životní podmínky zvířat a jejím cílem je zvýšit úrodnost půdy pomocí přírodních prostředků a zajistit produkci v souladu s požadavky určitých spotřebitelů, kteří upřednostňují produkty vyprodukované s použitím přírodních látek a procesů. Ekologická metoda produkce tak plní několik pozitivních úloh: nejenže zajišťuje zvláštní trh odpovídající na spotřebitelskou poptávku po ekologických produktech, ale také dodává veřejné statky, které nejsou omezeny pouze na potravinářské odvětví, a také, a to především, přispívá k ochraně životního prostředí a dobrých životních podmínek zvířat, jakož i ke společenskému rozvoji venkova.

Odůvodnění

Hlavním cílem ekologických producentů je zachovat přirozenou úrodnost půdy za pomocí co nejlepších postupů ze sociálního a ekologického hlediska. Takové postupy jim umožňují dodávat konkurenceschoné produkty a vyhovět tak rostoucí poptávce spotřebitelů.

Pozměňovací návrh 2

Bod odůvodnění 2

(2) Podíl odvětví ekologického zemědělství je na vzestupu ve většině členských států. Zvlášť pozoruhodný je růst spotřebitelské poptávky v posledních letech. Nedávné reformy společné zemědělské politiky, kladoucí důraz na tržní orientaci a nabídku kvalitních produktů pro splnění spotřebitelské poptávky, budou zřejmě dále stimulovat trh s ekologickou produkcí. V souvislosti s tím hrají v zemědělském politickém rámci stále důležitější roli právní předpisy o ekologické produkci, které úzce souvisejí s vývojem na zemědělských trzích.

(2) Podíl odvětví ekologického zemědělství je na vzestupu ve většině členských států. Zvlášť pozoruhodný je růst spotřebitelské poptávky v posledních letech. Nedávné reformy společné zemědělské politiky, kladoucí důraz na tržní orientaci a nabídku kvalitních produktů pro splnění spotřebitelské poptávky, budou zřejmě dále stimulovat trh s ekologickou produkcí. V souvislosti s tím hrají v zemědělském politickém rámci stále důležitější roli právní předpisy o ekologické produkci, které úzce souvisejí s vývojem na zemědělských trzích a s ochranou a zachováním půdy používané k zemědělským činnostem.

Odůvodnění

Ochrana zemědělské půdy a následný rozvoj oblastí určených k ekologické produkci jsou úzce spojeny se zlepšením politik na zemědělském trhu.

Pozměňovací návrh 3

Bod odůvodnění 2a (nový)

 

(2a) Veškeré právní předpisy a politiky, které Evropská unie v této oblasti přijímá, by měly přispívat k rozvoji ekologického zemědělství a ekologické produkce, jak je definuje toto nařízení. Ekologické zemědělství hraje důležitou roli v provádění politiky udržitelného rozvoje Evropské unie.

Odůvodnění

Ekologické zemědělství úzce souvisí s politikou udržitelného rozvoje; ostatní politiky a právní předpisy by se měly řídit příkladem této politiky tím, že zohlední tento druh produkce a napomohou dosažení stanovených cílů.

Pozměňovací návrh 4

Bod odůvodnění 3

(3) Právní rámec Společenství, kterým se řídí odvětví ekologické produkce, by měl jako o svůj cíl usilovat o zajištění korektní hospodářské soutěže a řádného fungování vnitřního trhu s ekologickými produkty a o zachování a oprávněnost důvěry spotřebitelů v produkty označené jako ekologické. Jeho cílem by dále mělo být vytvoření podmínek, za kterých se může toto odvětví rozvíjet v souladu s vývojem ve výrobě a na trzích.

(3) Právní rámec Společenství, kterým se řídí odvětví ekologické produkce, by měl jako o svůj cíl usilovat o zajištění korektní hospodářské soutěže a řádného fungování vnitřního trhu s ekologickými produkty a o zachování a oprávněnost důvěry spotřebitelů v produkty označené jako ekologické. Jeho cílem by dále mělo být vytvoření podmínek, za kterých se může toto odvětví rozvíjet v souladu s vývojem ve výrobě a na trzích i v souladu s udržitelným ekologickým rozvojem.

Odůvodnění

Ekologickou produkci mohou podpořit inovativní legislativní opatření, která budou v souladu nejen s tržními politikami, ale také s udržitelným rozvojem.

Pozměňovací návrh 5

Bod odůvodnění 7

(7) Měl by být stanoven obecný rámec Společenství pro pravidla ekologické produkce vztahující se na rostlinnou a živočišnou produkci, včetně pravidel k přechodu na ekologickou produkci a pravidel k produkci zpracovaných potravin a krmiv. Pravomoc stanovit podrobnosti těchto obecných pravidel a přijmout pravidla produkce Společenství v oblasti akvakultury by měla být svěřena Komisi.

(7) Měl by být stanoven obecný rámec Společenství pro pravidla ekologické produkce vztahující se na rostlinnou a živočišnou produkci, včetně pravidel k přechodu na ekologickou produkci a pravidel k produkci zpracovaných potravin a krmiv. Pravomoc stanovit podrobnosti těchto obecných pravidel by měla být svěřena Komisi.

Odůvodnění

Vzhledem ke specifickým ekologickým problémům, souvisejícím s akvakulturou a jejím značným dopadem na životní prostředí, by pravidla produkce akvakultury neměla být přijímána v rámci postupu projednávání ve výborech (jak navrhuje současný článek 10), ale měla by být pod plnou kontrolou parlamentu.

Pozměňovací návrh 6

Bod odůvodnění 8

(8) Rozvoj ekologické produkce by měl být dále usnadněn zejména podporou používání nových technik a látek, které jsou pro ekologickou produkci vhodnější.

(8) Rozvoj ekologické produkce by měl být na základě zavedených osvědčených postupů dále usnadněn zejména podporou používání nových technik a látek, které jsou pro ekologickou produkci vhodnější.

Odůvodnění

Je třeba vzít v úvahu mnohé zkušenosti ekologických zemědělců z posledních let, aby bylo možné upevnit osvědčené postupy a nabídnout dlouhodobou perspektivu růstu i novým ekologickým zemědělcům.

Pozměňovací návrh 7

Bod odůvodnění 9

(9) Geneticky modifikované organismy (GMO) a produkty vyprodukované z nich nebo s jejich použitím jsou s pojmem ekologické produkce a vnímáním ekologických produktů ze strany spotřebitelů neslučitelné. Proto by neměly být záměrně používány v ekologickém zemědělství nebo při zpracování ekologických produktů.

(9) Geneticky modifikované organismy (GMO) a produkty vyprodukované z nich nebo s jejich použitím jsou s ekologickou produkcí a vnímáním ekologických produktů ze strany spotřebitelů neslučitelné. Proto by neměly být používány v ekologickém zemědělství nebo při zpracování ekologických produktů – je třeba se vyhnout náhodné kontaminaci způsobené blízkostí ploch, na nichž jsou GMO produkovány.

Odůvodnění

V ekologické produkci je třeba vyloučit používání geneticky modifikovaných semen i výrobků, které geneticky modifikované organismy obsahují – v zájmu podpory ekologického zemědělství je třeba se zcela vyhnout jakékoli náhodné kontaminaci způsobené blízkostí konvenčních ploch, na nichž jsou GMO povoleny třeba jen částečně, aby spotřebitelé mohli ekologické výrobky i nadále vnímat jako kvalitní.

Pozměňovací návrh 8

Bod odůvodnění 9a (nový)

 

(9a) Užívání syntetických přípravků na ochranu rostlin je neslučitelné s ekologickou produkcí.

Odůvodnění

Odůvodnění vyplývá z textu pozměňujícího návrhu, který je v souladu s body odůvodnění 10 až 13, jež se týkají výhradního využívání obnovitelných zdrojů, víceletého programu střídání rostlin a slučitelnosti doplňkových hnojiv s ekologickou produkcí.

Pozměňovací návrh 9

Bod odůvodnění 16

(16) Ekologická živočišná produkce by měla respektovat vysoce náročné normy dobrých životních podmínek zvířat a splňovat druhově specifické etologické potřeby zvířat a péče o zdraví zvířat by měla být založena na prevenci chorob. V tomto ohledu by měla být zvláštní pozornost věnována podmínkám ustájení, chovatelským postupům a intenzitě chovu. Dále při výběru plemen by měla být dávána přednost liniím s pomalým růstem a měl by být brán ohled na schopnost plemene přizpůsobit se místním podmínkám. Prováděcí pravidla pro živočišnou produkci a produkci akvakultury zajistí přinejmenším dodržování ustanovení Evropské úmluvy o ochraně zvířat chovaných pro hospodářské účely a z ní vyplývajících doporučení.

(16) Ekologická živočišná produkce by měla respektovat vysoce náročné normy dobrých životních podmínek zvířat a splňovat druhově specifické etologické potřeby zvířat a péče o zdraví zvířat by měla být založena na prevenci chorob. V tomto ohledu by měla být zvláštní pozornost věnována podmínkám ustájení, chovatelským postupům a intenzitě chovu. Dále při výběru plemen by měla být dávána přednost liniím s pomalým růstem a měl by být brán ohled na schopnost plemene přizpůsobit se místním podmínkám. Prováděcí pravidla pro živočišnou produkci zajistí přinejmenším dodržování ustanovení Evropské úmluvy o ochraně zvířat chovaných pro hospodářské účely a z ní vyplývajících doporučení.

Odůvodnění

Viz odůvodnění pozměňovacího návrhu k bodu odůvodnění 7.

Pozměňovací návrh 10

Bod odůvodnění 18

(18) Až do přijetí pravidel produkce Společenství v oblasti akvakultury by měly mít členské státy možnost stanovit použití vnitrostátních norem, nebo při jejich neexistenci, soukromých norem, přijatých nebo uznaných členskými státy. Aby se ale zabránilo narušení vnitřního trhu, měly by mít členské státy za povinnost vzájemně si uznávat normy produkce z této oblasti.

vypouští se

Odůvodnění

Viz odůvodnění pozměňovacího návrhu k bodu odůvodnění 7.

Pozměňovací návrh 11

Bod odůvodnění 19

(19) Zpracované ekologické produkty by měly být získávány zpracovatelskými metodami, které zaručují, že ve všech stadiích produkčního řetězce budou zachovány životně důležité vlastnosti produktu a jeho ekologická integrita.

(19) Zpracované ekologické produkty by měly být získávány zpracovatelskými metodami, které zaručují, že ve všech stadiích produkčního řetězce budou zachovány životně důležité vlastnosti produktu a jeho ekologická integrita. Skutečnost, že složky pocházející z ekologického zemědělství byly v minulých letech komerčně dostupnější, pomůže splnit tento cíl.

Odůvodnění

Vysokou kvalitu a integritu ekologických produktů ve všech fázích produkce zajistí skutečnost, že ekologické složky jsou na trhu stále dostupnější.

Pozměňovací návrh 12

Bod odůvodnění 25

(25) Kvůli jasnosti na trhu Společenství by měl být povinný jednoduchý standardizovaný odkaz pro všechny ekologické produkty vyprodukované ve Společenství, přinejmenším pak pro produkty, které nejsou opatřeny logem ekologické produkce Společenství. Možnost používat tento odkaz by se měla vztahovat také na ekologické produkty dovezené z třetích zemí, ale bez povinnosti tak učinit.

(25) Kvůli jasnosti na trhu Společenství by měl být povinný jednoduchý standardizovaný odkaz pro všechny ekologické produkty vyprodukované ve Společenství, přinejmenším pak pro produkty, které nejsou opatřeny logem ekologické produkce Společenství. Možnost používat tento odkaz by se měla vztahovat také na ekologické produkty dovezené z třetích zemí.

Odůvodnění

Možnost odkazovat v případě ekologických produktů na standardy Společenství nabízí příležitost i záruku jak producentům a distributorům ekologických produktů ze třetích zemí, tak spotřebitelům z Evropské unie.

Pozměňovací návrh 13

Bod odůvodnění 28

(28) S cílem zajistit, že ekologické produkty jsou vyprodukovány v souladu s požadavky stanovenými právním rámcem Společenství pro ekologickou produkci, by měly být všechny činnosti, spadající do působnosti těchto právních předpisů, kontrolovány v průběhu celého produkčního řetězce a v souladu s pravidly stanovenými v nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004 ze dne 29. dubna 2004 o úředních kontrolách za účelem ověření dodržování právních předpisů týkajících se krmiv a potravin a pravidel o zdraví zvířat a dobrých životních podmínkách zvířat.

(28) S cílem zajistit, že ekologické produkty jsou vyprodukovány v souladu s požadavky stanovenými právním rámcem Společenství pro ekologickou produkci, by měly být všechny činnosti, spadající do působnosti těchto právních předpisů, kontrolovány v průběhu celého produkčního řetězce na základě normy ISO 65/EN 45011, která byla vytvořena přímo pro ekologické zemědělství na celém světě v rámci akreditačních kritérií IFOAM (Mezinárodní federace hnutí ekologických zemědělců).

Odůvodnění

Nařízení (ES) č. 882/2004 není přizpůsobené specifické a originální povaze ekologického produkčního řetězce a neumožňuje, aby se zúčastněné strany plně spolupodílely na kontrolách, což je oblast, v níž naopak právě sami ekologičtí producenti jako první zavedli certifikační modely ve všech fázích ekologické produkce. Prosazování předpisů určených pro konvenční zemědělství, pokud nebudou změněny způsobem navrhovaným v čl. 63 odst. 2 nařízení (ES) č. 882/2004 tak, aby lépe vyhovovaly specifickým rysům ekologické produkce, by znamenalo, že ekologické produkty by zbytečně podléhaly podobným schvalovacím postupům jako produkty konvenční.

Pozměňovací návrh 14

Bod odůvodnění 36

(36) Opatření nezbytná k provádění tohoto nařízení by měla být přijata v souladu s rozhodnutím Rady 1999/468/ES ze dne 28. června 1999 o postupech pro výkon prováděcích pravomocí svěřených Komisi . Vzhledem k tomu, že právní předpisy o ekologické produkci jsou důležitým faktorem rámce společné zemědělské politiky, neboť úzce souvisejí s vývojem na zemědělských trzích, je vhodné je uvést do souladu se stávajícími legislativními postupy používanými pro řízení této politiky. Pravomoci svěřené Komisi podle tohoto nařízení by proto měly být uplatňovány v souladu s řídícím postupem uvedeným v článku 4 rozhodnutí 1999/468/ES,

(36) Opatření nezbytná k provádění tohoto nařízení by měla být přijata v souladu s rozhodnutím Rady 1999/468/ES ze dne 28. června 1999 o postupech pro výkon prováděcích pravomocí svěřených Komisi. Vzhledem k tomu, že právní předpisy o ekologické produkci jsou důležitým základním faktorem rámce společné zemědělské politiky a politiky udržitelného životního prostředí, je vhodné předjímat pravidelné konzultace zúčastněných stran související s cílem tohoto nařízení, v souladu se stávajícími legislativními postupy používanými pro řízení této politiky. Pravomoci svěřené Komisi podle tohoto nařízení by proto měly být uplatňovány v souladu s regulačním postupem uvedeným v článku 5 rozhodnutí 1999/468/ES,

Odůvodnění

Pro ekologickou produkci je typická vysoká účast zainteresovaných stran a průběžné konzultace s těmito stranami. Jejich zapojení do zásadních změn současných metod a postupů je přínosem pro celý produkční řetězec.

Pozměňovací návrh 15

Čl. 1 odst. 1 písm. a)

a) produkce, uvádění na trh, dovozu, vývozu a kontrol ekologických produktů;

a) produkce, uvádění na trh, dovozu, vývozu a kontrol ekologických produktů, včetně provozů veřejného stravování, závodních jídelen, podnikových restauračních služeb, restaurací nebo dalších podobných stravovacích provozoven;

Odůvodnění

Stále více uživatelů používá ekologické potraviny v závodních jídelnách a provozech veřejného stravování. Poptávka po ekologických produktech roste zejména ve školních jídelnách, které jsou regulovány jasnými specifikacemi stanovenými veřejnými a soukromými orgány, a přináší tomuto odvětví nezanedbatelný obrat na vnitřním trhu.

Pozměňovací návrh 16

Čl. 1 odst. 2 úvodní část

2. Toto nařízení se vztahuje na následující produkty, pocházející ze zemědělství nebo akvakultury, když jsou tyto produkty určeny k uvedení na trh jako ekologické:

2. Toto nařízení se vztahuje na následující produkty, pocházející ze zemědělství, když jsou tyto produkty určeny k uvedení na trh jako ekologické:

Odůvodnění

Viz odůvodnění pozměňovacího návrhu k bodu odůvodnění 7.

Pozměňovací návrh 17

Čl. 1 odst. 2 písm. c)

c) živé nebo nezpracované produkty akvakultury;

vypouští se

Odůvodnění

Viz odůvodnění pozměňovacího návrhu k bodu odůvodnění 7.

Pozměňovací návrh 18

Čl. 1 odst. 2 písm. d)

d) zpracované produkty akvakultury, které jsou určeny k lidské spotřebě;

vypouští se

Odůvodnění

Viz odůvodnění pozměňovacího návrhu k bodu odůvodnění 7.

Pozměňovací návrh 19

Čl. 1 odst. 2 písm. ea) (nové)

 

ea) textilní produkty, kosmetické prostředky a další nepotravinářské produkty.

Odůvodnění

Pravidla, která je třeba stanovit v tomto nařízení, se musí týkat také nepotravinářských odvětví, zejména pracích prostředků a kosmetiky.

Pozměňovací návrh 20

Čl. 1 odst. 3 pododstavec 2

Toto nařízení se ovšem nevztahuje na zásobování potravinami, závodní jídelny, zásobování institucí potravinami, restaurace a jiné podobné služby s potravinami.

vypouští se

Odůvodnění

Odůvodnění je uvedeno v pozměňovacím návrhu k čl. 1 odst. 1 písm. a): vynětí výše uvedených odvětví z tohoto nařízení by poškodilo producenty i distributory, kteří se zavázali k dodávkám ekologických produktů do všech stravovacích provozoven, které o to projevily zájem.

Pozměňovací návrh 21

Čl. 2 písm. b)

b) „ekologickým produktem“ se rozumí zemědělský produkt pocházející z ekologické produkce;

b) „ekologickým produktem“ se rozumí zemědělský produkt pocházející z ekologické produkce, při níž nejsou používány syntetické přípravky na ochranu rostlin, produkty z GMO nebo krmivo či složky, které GMO zčásti nebo zcela obsahují;

Odůvodnění

Podporuje cíl ekologického zemědělství a pomůže spotřebitelům pochopit rozdíl mezi běžnými produkty a vysoce kvalitními produkty, které dodávají ekologičtí zemědělci.

Pozměňovací návrh 22

Čl. 2 písm. e)

e) „akvakulturou“ se rozumí chov nebo pěstování vodních organismů s použitím technik určených ke zvýšení produkce nad úroveň přirozených schopností prostředí, přičemž tyto organismy zůstávají ve vlastnictví fyzické nebo právnické osoby po celé stadium chovu nebo pěstování až do a včetně výlovu;

vypouští se

Odůvodnění

Viz odůvodnění pozměňovacího návrhu k bodu odůvodnění 7.

Pozměňovací návrh 23

Čl. 2 písm. m)

m) „značkou shody“ se rozumí tvrzení o shodě s konkrétní skupinou norem nebo jinými normativními dokumenty ve formě značky;

m) „značkou shody“ se rozumí tvrzení o souladu s požadavky vyplývajícími z konkrétní skupiny norem nebo jiných normativních dokumentů ve formě značky;

Odůvodnění

Tento návrh se snaží zpřesnit jazyk zavedením definice, která je v souladu s terminologií užívanou v evropských normách, jako je řada norem EN ISO 9000 o kvalitě a řada EN ISO 14000 o řízení životního prostředí, kde je shoda definována jako soulad s požadavky.

Pozměňovací návrh 24

Čl. 2 písm. r)

Netýká se českého znění.

Odůvodnění

V zájmu souladu s pozměňovacím návrhem k bodu odůvodnění 16 rámcového nařízení 1829/2003 by mělo být použito stejné znění.

Pozměňovací návrh 25

Čl. 3 písm. b)

b) Zavede produkci potravin a jiných zemědělských produktů, které odpovídají na spotřebitelskou poptávku po zboží vyprodukovaném s využitím přírodních procesů nebo procesů, které jsou srovnatelné s přírodními procesy, a s využitím přirozeně se vyskytujících látek.

b) Zavede produkci potravin a jiných zemědělských produktů včetně nepotravinářských produktů, které by mohly odpovídat na spotřebitelskou poptávku po zboží vyprodukovaném s využitím přírodních procesů a s využitím přirozeně se vyskytujících látek.

Odůvodnění

Hlavním cílem ekologických zemědělců je zachování přírodních obnovitelných zdrojů: díky používaní vhodných metod, včetně udržitelných sociálních politik, mohou poskytovat konkurenceschopné výrobky podle požadavků spotřebitelů. Avšak produkční kritéria a rozhodnutí rozšířit ekologické zemědělství neurčuje pouze tržní poptávka, ale také vůle producentů používat stále více ploch k udržitelnému zemědělství, které zaručuje vyvážený rozvoj lidských zdrojů.

Pozměňovací návrh 26

Čl. 4 písm. a) až c)

a) použití živých organismů a mechanických produkčních metod má přednost před použitím syntetických materiálů;

a) budou používány pouze živé organismy a mechanické produkční metody, použití syntetických materiálů a produkčních metod, které zahrnují syntetické materiály, je přijatelné pouze v souladu s článkem 16;

b) použití přírodních látek má přednost před syntetickými chemickými látkami, které mohou být použity jen tehdy, pokud nejsou přírodní látky tržně dostupné;

b) budou používány pouze přírodní látky a syntetické chemické látky mohou být použity jen tehdy, pokud nejsou přírodní látky tržně dostupné, a to jen dočasně a v souladu s výjimkami uvedenými v článku 16;

c) s výjimkou veterinárních léčivých přípravků se nesmí používat GMO a produkty vyprodukované z GMO nebo s jejich použitím;

c) se nebudou používat GMO a produkty vyprodukované z GMO nebo s jejich použitím;

Odůvodnění

Formulace navrhované v  písmenech a) a b) jsou nejasné a omezují rozsah těchto zásad. Měly by být formulovány jednoznačně, aniž by však vylučovaly možnost používání syntetických materiálů a nemechanických metod v případě vážných situací či situací s dalekosáhlými důsledky, vyžadujících okamžitou reakci, odchylných od zásad a pravidel, jimiž se řídí ekologická produkce.

V zájmu souladu s pozměňovacím návrhem k bodu odůvodnění 16 rámcového nařízení 1829/2003 by měl být jasně stanoven rozdíl mezi definicemi 'vyprodukované z GMO' a 'vyprodukované s použitím GMO'.

V zájmu úplnosti nesmějí být veterinární léčivé přípravky vyňaty z tohoto nařízení. V současnosti je na trhu široký výběr veterinárních léčivých přípravků; tyto léčivé přípravky by proto měly být využívány v ekologickém zemědělství.

Pozměňovací návrh 27

Čl. 4 písm. da) (nové)

 

da) ekologická produkce zachová a bude vytvářet zaměstnanost, umožní zemědělcům a spotřebitelům vytvořit společenskou dohodu pro udržitelné postupy, kvalitu výroby a spotřebu potravin, včetně souboru opatření pro ochranu přírody, udržitelnou produkci a uvádění výrobků na trh v krátkých vzdálenostech;

Odůvodnění

Cíle musí vyjadřovat integrační úlohu ekologického zemědělství při spojování ochrany přírody a kvalitní produkce v přesně definovaném sytému produkce.

Pozměňovací návrh 28

Čl. 4 písm. db) (nové)

 

db) ekologická produkce zaručí kvalitu, integritu a sledovatelnost ve všech stadiích potravinového řetězce.

Odůvodnění

Cíle musí vyjadřovat integrační úlohu ekologického zemědělství při spojování ochrany přírody a kvalitní produkce v přesně definovaném sytému produkce.

Pozměňovací návrh 29

Čl. 5 písm. c)

c) minimalizuje se využívání neobnovitelných zdrojů a vstupů nepocházejících z vlastního podniku;

c) minimalizuje se využívání neobnovitelných zdrojů a vstupů nepocházejících z vlastního podniku a ekologičtí zemědělci by měli podporovat využívání obnovitelných zdrojů energie;

Odůvodnění

V souladu s cíli ekologické produkce: negativním dopadům by se mělo zabránit tím, že se ekologickým zemědělcům dá co nejvíce možností k využívání obnovitelných zdrojů energie.

Pozměňovací návrh 30

Čl. 5 písm. n)

n) metoda produkce akvakultury minimalizuje negativní dopad na vodní prostředí;

n) metoda produkce akvakultury se vyvaruje možnému negativnímu dopadu na vodní prostředí;

Odůvodnění

V souladu s cíli ekologické produkce – je třeba se vyhnout nepříznivým účinkům.

Pozměňovací návrh 31

Čl. 7 odst. 1 pododstavec 2 a 3

Podle zvláštních podmínek, jež mají být stanoveny v souladu s postupem uvedeným v čl. 31 odst. 2, může být ale zemědělský podnik rozdělen do zřetelně oddělených jednotek, které nejsou všechny řízeny podle pravidel ekologické produkce.

vypouští se

Není-li, v souladu s druhým pododstavcem, využíván na ekologickou produkci celý podnik, udržuje zemědělec pozemky, zvířata a produkty využívané při ekologické produkci odděleně od ostatních a vede příslušné záznamy dokládající toto rozdělení.

 

Odůvodnění

Rozdělení zemědělského podniku na část, která je řízena v souladu s tímto nařízením, a na část, která se řídí konvenčními pravidly, je nepřijatelné, jelikož by bylo velmi obtížné zabránit podvodům.

Pozměňovací návrh 32

Čl. 7 odst. 1 pododstavec 2

Netýká se českého znění.

Odůvodnění

(Netýká se českého znění.)

Pozměňovací návrh 33

Čl. 7 odst. 2

2. Zemědělci nesmí použít GMO nebo produkty vyprodukované z GMO, pokud by mohli vědět o jejich přítomnosti z informací na etiketě provázející produkt nebo z nějakého jiného průvodního dokumentu.

2. Zemědělci nesmí použít GMO nebo produkty vyprodukované z GMO nebo s použitím GMO.

.

Pokud jsou na etiketách produktů nebo složek, které mají být použity, nebo na jakémkoli doprovodném dokumentu uvedeny informace jakkoli prokazující přítomnost GMO, nejsou vhodné k zajištění kvality ekologických produktů, a je třeba se jich proto vyvarovat.

Používají-li zemědělci pro produkci ekologických potravin nebo krmiv produkty nakoupené od třetích stran, požádají prodejce o potvrzení, že dodané produkty nebyly vyprodukovány s použitím GMO.

Používají-li zemědělci nebo jakýkoli jiný dodavatel ekologické produkce pro produkci ekologických potravin nebo krmiv produkty nakoupené od třetích stran, musí požádat písemně prodejce o potvrzení, že dodané produkty nebyly vyprodukovány zcela ani zčásti s použitím GMO a že neobsahují GMO.

 

V případě náhodné nebo technicky nevyhnutelné kontaminace některými GMO předloží subjekty doklady, že podnikly veškerá nezbytná opatření, aby kontaminaci zabránily.

Odůvodnění

Vzhledem ke specifičnosti a různorodosti ekologických produktů ve srovnání s produkty konvenčními není možné vyžadovat, aby na ekologických produktech byl – stejně jako na produktech konvenčních – uveden limit (i pro velmi nízkou) úmyslnou kontaminaci GMO. U ekologických produktů není možné přijmout žádný limit – nesmějí obsahovat žádné GMO.

Je však třeba vyžadovat záruky v případě, kdy jsou produkty nakupovány od třetí strany.

Písemné potvrzení poskytuje doklad o tom, že produkt je v souladu se stanovenými předpisy.

Pozměňovací návrh 34

Čl. 9 písm. b) bod v)

v) ekologicky chovaná hospodářská zvířata jsou držena odděleně nebo tak, aby mohla být snadno oddělena od jiných hospodářských zvířat;

v) ekologicky chovaná hospodářská zvířata jsou držena odděleně;

Odůvodnění

Vypuštěný obrat představuje rozpor – v praxi mohou hospodářská zvířata zůstat oddělena po celý život.

Pozměňovací návrh 35

Čl. 13 odst. 4 pododstavec 2

Používají-li výrobci krmiv při produkci ekologických krmiv určených pro ekologickou živočišnou produkci složky a doplňkové látky nakoupené od třetích stran, požádají prodejce o potvrzení, že dodané produkty nebyly vyprodukovány s použitím GMO.

Používají-li výrobci krmiv při produkci ekologických krmiv určených pro ekologickou živočišnou produkci složky a doplňkové látky nakoupené od třetích stran, prodejce na žádost výrobce krmiv předloží písemné potvrzení, že dodané produkty nebyly vyprodukovány zcela ani zčásti z GMO nebo s použitím GMO.

Odůvodnění

Vzhledem ke specifičnosti a různorodosti ekologických produktů ve srovnání s produkty konvenčními není možné vyžadovat, aby na ekologických produktech byl – stejně jako na produktech konvenčních – uveden limit (i pro velmi nízkou) úmyslnou kontaminaci GMO. U ekologických produktů není možné přijmout žádný limit – nesmějí obsahovat žádné GMO.

Písemné potvrzení poskytuje doklad o tom, že produkt je v souladu se stanovenými předpisy (srov. čl. 7 odst. 2).

Jestliže je používání produktů GMO v ekologickém zemědělství zakázáno, uživatel by měl mít povinnost vyžádat si doklad potvrzující, že GMO nebyly použity, a dodavatel by měl mít povinnost tento doklad poskytnout.

Pozměňovací návrh 36

Čl. 14 odst. 3 pododstavec 2

Používají-li zpracovatelé při produkci ekologických potravin nebo krmiv složky a pomocné zpracovatelské látky nakoupené od třetích stran, požádají prodejce o potvrzení, že dodané produkty nebyly vyprodukovány s použitím GMO.

Používají-li zpracovatelé při produkci ekologických potravin nebo krmiv složky a pomocné zpracovatelské látky nakoupené od třetích stran, prodejce na žádost zpracovatelů krmiv předloží písemné potvrzení, že dodané produkty nebyly vyprodukovány z GMO nebo s použitím GMO.

Odůvodnění

Jestliže je používání produktů GMO v ekologickém zemědělství zakázáno, uživatel by měl mít povinnost vyžádat si doklad potvrzující, že GMO nebyly použity, a dodavatel by měl mít povinnost tento doklad poskytnout.

Písemné potvrzení poskytuje doklad o tom, že produkt je v souladu s platnými předpisy (viz výše).

Pozměňovací návrh 37

Čl. 14 odst. 3a (nový)

 

3a. Členské státy mohou uchovat nebo zavést přísnější pravidla pro produkci zpracovávaných potravin pod podmínkou, že tyto předpisy budou v souladu s právem Společenství a nebudou bránit volnému pohybu zboží, které je v souladu s tímto nařízením, ani jej omezovat.

Odůvodnění

Členské státy by měly mít možnost zavést přísnější pravidla, týkající se produkce zpracovávaných potravin v ekologické produkci. To je nezbytné vzhledem k možnosti konkurenceschopnosti v oblasti etičtějších produktů a umožní to spotřebiteli širší výběr ekologických produktů.

Pozměňovací návrh 38

Čl. 15 odst. 3a (nový)

 

3a. Členské státy mohou uchovat nebo zavést přísnější pravidla pro používání určitých produktů a látek při zpracování pod podmínkou, že tyto předpisy budou v souladu s právem Společenství a nebudou bránit volnému pohybu zboží, které je v souladu s tímto nařízením, ani jej omezovat.

Odůvodnění

Členské státy by měly mít možnost zavést přísnější pravidla týkající se používání určitých produktů a látek v ekologické produkci. To je nezbytné vzhledem k možnosti konkurenceschopnosti v oblasti etičtějších produktů a umožní to spotřebiteli širší výběr ekologických produktů.

Pozměňovací návrh 39

Čl. 16 odst. 1, 2 a 2a (nové)

Méně omezující pravidla produkce

Dočasné odchylky od pravidel produkce

1. Komise může v souladu s postupem uvedeným v čl. 31 odst. 2 a podmínkami stanovenými v odstavci 2 a s výhradou platnosti cílů a zásad stanovených v hlavě II povolit poskytování výjimek z pravidel produkce stanovených v kapitolách 1 až 3.

 

2. Výjimky uvedené v odstavci 1 se udržují na minimu a mohou být poskytnuty jen v následujících případech:

2. S přihlédnutím k cílům a zásadám stanoveným v hlavě II se výjimky udržují na minimu a mohou být povoleny jen dočasně a v následujících případech:

a) pokud jsou nezbytné k tomu, aby se jednotky zemědělského podniku zahajující ekologickou produkci mohly stát životaschopnými, zejména v případě zemědělských podniků, které se nacházejí v oblastech v počátečních stadiích rozvoje ekologické produkce;

a) pokud jsou dočasná opatření nezbytná k pokračování ekologické produkce nebo k jejímu opětnému zahájení v případech vyšší moci, zejména pokud jsou vážně ohroženy plodiny nebo životaschopnost zemědělského podniku;

b) pokud jsou nezbytné k zajištění toho, aby mohla být ekologická produkce udržována v zemědělských podnicích, které čelí klimatickým, zeměpisným nebo strukturálním omezením;

b) pokud jsou nezbytné k zajištění toho, aby mohla být ekologická produkce udržována v zemědělských podnicích, které čelí závažným zeměpisným nebo hospodářským omezením, které ohrožují životaschopnost zemědělského podniku;

 

ba) pokud jsou na základě právních předpisů Společenství uložena omezení a povinnosti týkající se ochrany zdraví lidí a zvířat;

c) pokud jsou nezbytné k zajištění přístupu ke krmivům, osivu, vegetativnímu množitelskému materiálu, živým zvířatům a jiným vstupům pro zemědělský podnik, nejsou-li tyto vstupy na trhu dostupné v ekologické formě;

c) pokud jsou nezbytné k zajištění přístupu ke krmivům, osivu, vegetativnímu množitelskému materiálu, živým zvířatům a jiným vstupům pro zemědělský podnik, nejsou-li tyto vstupy na trhu dostupné v ekologické formě;

d) pokud jsou nezbytné k zajištění přístupu ke složkám zemědělského původu, nejsou-li tyto složky na trhu dostupné v ekologické formě;

d) pokud jsou nezbytné k zajištění přístupu ke složkám zemědělského původu, nejsou-li tyto složky na trhu dostupné v ekologické formě;

e) pokud jsou nezbytné k řešení zvláštních problémů týkajících se řízení ekologické živočišné produkce;

e) pokud jsou nezbytné k řešení zvláštních problémů týkajících se řízení ekologické živočišné produkce;

f) pokud jsou nezbytné k zajištění pokračující produkce tradičních potravin, známých alespoň po jednu generaci;

f) pokud jsou nezbytné k zajištění pokračující produkce tradičních potravin, známých alespoň po jednu generaci;

g) pokud jsou nezbytná dočasná opatření k tomu, aby ekologická produkce mohla pokračovat nebo znovu začít v případě katastrof;

g) pokud jsou nezbytná dočasná opatření k tomu, aby ekologická produkce mohla pokračovat nebo znovu začít v případě katastrof;

h) pokud jsou na základě právních předpisů Společenství uložena omezení a povinnosti, týkající se ochrany zdraví lidí a zvířat.

vypouští se

 

2a. Veškeré dočasné odchylky, uplatňované na základě odstavce 2, budou bezodkladně nahlášeny příslušným orgánům nebo kontrolním orgánům a orgánům vydávajícím osvědčení v členském státě, kam producent náleží.

 

Toto oznámení popíše jednoznačně a podrobně vzniklou situaci, přijatá opatření, jejich trvání a materiály, složky a vstupy, které byly použity k řešení a nápravě této situace.

 

Příslušné orgány v členském státě nebo kontrolní orgán nebo orgány co nejdříve předloží v dané věci stanovisko a bezodkladně o něm budou informovat producenta. O tomto stanovisku budou bezodkladně informovány orgány vydávající osvědčení.

 

Pokud budou některá opatření, která podnikl producent, zpochybněna, příslušné orgány nebo kontrolní orgány předloží alternativy, které by v případě nastalé situace považovaly za vhodnější.

 

Kontrola bude provedena co nejdříve v souladu s ustanoveními hlavy V.

Odůvodnění

Některá opatření a ustanovení obsažená v tomto článku jsou nadbytečná a týkají se případů (např. přechodu), jejichž flexibilita je zjevně potřebná jen dočasně.

Podmínky pružnějšího uplatňování pravidel ekologického zemědělství by rovněž měly být uspořádány podle priority a omezeny.

Jen určitý počet konkrétních opatření by měl projít postupem projednávání ve výborech.

Konečně veškeré odchylky od pravidel ekologického zemědělství musí být oznámeny příslušným úřadům, včetně orgánů, které vydávají osvědčení, a kontrolní orgány musí posoudit a na místě prověřit zemědělcem předložený akční plán na řešení konkrétní situace, o kterou se jedná.

Pozměňovací návrh 40

Čl. 17 odst. 3

3. Výrazy uvedené v příloze I, jejich odvozeniny nebo zdrobněliny se nesmí samostatně nebo ve spojení používat u výrobku, který je opatřen etiketou s označením, že obsahuje GMO, je složený z GMO nebo je vyprodukovaný z GMO.

3. Výrazy uvedené v příloze I, jejich odvozeniny nebo zdrobněliny se nepoužívají samostatně nebo ve spojení u výrobku, který je opatřen etiketou s označením, že obsahuje GMO, je složený z GMO nebo je vyprodukovaný z GMO nebo tam, kde je dokázáno, že GMO kontaminovaly používaný produkt, složku nebo krmivo.

Odůvodnění

Jelikož to ekologičtí producenti žádají a spotřebitelé očekávají, je třeba vyloučit poskytování falešných nebo klamavých informací ohledně úmyslné nebo náhodné přítomnosti GMO v ekologických produktech, které by měly být před výskytem GMO chráněny.

V zájmu souladu s pozměňovacím návrhem k bodu odůvodnění 16 rámcového nařízení 1829/2003 by měl být jasně stanoven rozdíl mezi definicemi 'vyprodukované z GMO' a 'vyprodukované s použitím GMO'.

Pozměňovací návrh 41

Čl. 17 odst. 3a (nový)

 

3a. V tomto nařízení nebude aplikován práh minimálního výskytu GMO definovaný ve směrnici 2001/18/ES Evropského parlamentu a Rady ze dne 12. března 2001 o záměrném uvolňování geneticky modifikovaných organismů do životního prostředí1.

____

1 Úř. věst. L 106, 17.4.2001, s. 1. směrnice naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1830/2003 (Úř. věst. L 268, 18.10.2003, s. 24).

Odůvodnění

Podporuje odůvodnění k čl. 17 odst. 3 tím, že zachovává zřetelný rys ekologických produktů a reaguje na požadavek, že by neměly obsahovat žádné GMO.

Pozměňovací návrh 42

Čl. 18 odst. 4

4. U produktů dovezených z třetích zemí je použití údajů uvedených v odstavci 1 dobrovolné.

4. U produktů dovezených z třetích zemí by použití údajů uvedených v odstavci 1 mělo být doporučeno, aby nedocházelo ke klamání evropského zákazníka při jeho výběru a pochopení.

Odůvodnění

Stejně jako u bodu odůvodnění 28 je cílem umožnit ekologickým producentům z třetích zemí, aby splnili platné normy EU na základě osvědčení o tom, že ve svých zemích použili rovnocenné výrobní postupy.

Pozměňovací návrh 43

Článek 21

Zvláštní požadavky na označování

Zvláštní požadavky na označování pro zemědělské podniky, které zahajují ekologické zemědělství

 

Označení „ekologické zemědělství“ bude přísně zakázáno. Mohou používat pouze označení „v přechodu na ekologické zemědělství“.

 

Označení „v přechodu na ekologické zemědělství“ mohou používat pouze po druhém roce přechodu na základě stanoviska příslušných orgánů nebo kontrolních orgánů.

Komise stanoví v souladu s postupem uvedeným v čl. 31 odst. 2 zvláštní požadavky na označování, použitelné na ekologická krmiva a produkty pocházející ze zemědělských podniků v přechodném období.

Komise stanoví v souladu s postupem uvedeným v čl. 31 odst. 2 zvláštní ustanovení, jiná než ustanovení stanovená v předchozím odstavci, na označování, použitelné na ekologická krmiva a produkty pocházející ze zemědělských podniků v přechodném období.

Odůvodnění

Základní ustanovení o označování produktů z podniků v přechodu k ekologickému zemědělství nemohou spadat do postupu projednávání ve výborech, s výjimkou případů specifických ustanovení, která by proto měla být uvedena v tomto nařízení. Čl. 5 odst. 5 písm. b) nařízení (EHS) 2092/91 odkazuje na lhůtu nejméně 12 měsíců před sklizní.

Pozměňovací návrh 44

Čl. 22 odst. 1

1. Členské státy zavedou v souladu s ustanoveními stanovenými v nařízení (ES) č. 882/2004 systém kontrol použitelný na činnosti uvedené v čl. 1 odst. 3 tohoto nařízení.

1. Členské státy zavedou systém kontrol použitelný na činnosti uvedené v čl. 1 odst. 3 ve všech fázích ekologického řetězce v souladu s normou ISO 65/EN 45011 specificky zaměřenou na ekologické zemědělství po celém světě v rámci akreditačních kritérií IFOA.

Odůvodnění

Kontrolní systém stanovený nařízením (ES) č. 882/2004 není nejlepším způsobem, jak zaručit různé standardy kvality spojené s ekologickými produkty – ustanovení o četnosti kontrol a úkoly přidělené příslušným orgánům jsou užitečné, ale výchozím bodem musí být účinné provádění normy ISO pokyn 65/45011.

Pozměňovací návrh 45

Čl. 22 odst. 5

5. Schválené kontrolní subjekty umožní příslušnému orgánu přístup do svých kanceláří a zařízení a poskytnou mu veškeré informace a pomoc, které bude příslušný orgán považovat za nezbytné pro splnění svých povinností podle tohoto článku.

5. Schválené kontrolní subjekty a příslušní zástupci zúčastněných stran, kteří musí být do tohoto procesu plně zapojeni, spolupracují s příslušným orgánem a umožní mu přístup do svých kanceláří a zařízení a poskytnou mu veškeré informace a pomoc, které bude příslušný orgán považovat za nezbytné pro splnění svých povinností podle tohoto článku.

Odůvodnění

V zájmu transparentnosti zdůrazňuje význam účasti na rozhodování a kontrole i význam osvědčených postupů používaných ekologickými zemědělci v předchozích letech.

Pozměňovací návrh 46

Čl. 24 odst. 3 pododstavec 3

Za vydání osvědčení nebo uznání značky shody jsou vybírány přiměřené poplatky.

 

Poplatky za vydání osvědčení nebo uznání značky shody budou pokrývat náklady na kontroly a vydání osvědčení nebo uznání značky shody.

Odůvodnění

Upřesnění toho, co mají poplatky obsahovat, zabrání jejich nadměrnému nárůstu.

Pozměňovací návrh 47

Čl. 24 odst. 3a (nový)

 

3a. Budou pořádána pravidelná slyšení zúčastněných stran, aby bylo možné uznat a zdůraznit významnou roli ekologických zemědělců v rámci rozhodovacího procesu a procesu vydávání osvědčení.

Odůvodnění

Je třeba najít způsoby, jak ekologickým zemědělcům umožnit trvale se zapojit do rozhodování a tvorby nových metodik pro certifikační postupy – jejich prokázanou schopnost navrhovat důvěryhodné, inovační „samocertifikační“ systémy by měly vzít náležitě na vědomí jak kontrolní orgány Komise, tak příslušné vnitrostátní orgány.

Pozměňovací návrh 48

Článek 26

Na žádost řádně odůvodněnou nutností zaručit, že produkt byl vyprodukován v souladu s tímto nařízením, si příslušné orgány a kontrolní subjekty vymění s jinými příslušnými orgány a kontrolními subjekty relevantní informace o výsledcích svých kontrol. Tyto informace si mohou vyměňovat také ze svého vlastního podnětu.

Na žádost řádně odůvodněnou nutností zaručit, že produkt byl vyprodukován v souladu s tímto nařízením, si příslušné orgány, národní a evropští zástupci zúčastněných stran zapojení do rozhodování a kontrolní subjekty vymění s jinými příslušnými orgány a kontrolními subjekty relevantní informace o výsledcích svých kontrol. Tyto informace si mohou vyměňovat také ze svého vlastního podnětu.

Odůvodnění

Viz odůvodnění k pozměňovacím návrhům k článku 24 – cílem je zajistit zapojení a aktivní účast zemědělců a využití jejich specifických zkušeností.

Pozměňovací návrh 49

Čl. 28 odst. 1a (nový)

 

Členské státy mohou s ohledem na pravidla stanovená v článcích 9 a 10 uchovat nebo zavést přísnější pravidla pro zvířata a produkty živočišného původu pod podmínkou, že tyto předpisy budou v souladu s právem Společenství a nebudou bránit volnému pohybu zvířat a produktů živočišného původu, které jsou v souladu s tímto nařízením, ani je omezovat.

Odůvodnění

Současná rozmanitost zavedených postupů ohledně ekologické produkce zemědělských zvířat mezi členskými státy vyžaduje, aby mohly členské státy uplatňovat více omezující pravidla pro zemědělská zvířata a produkty živočišného původu vyrobené na jejich území;

Navíc se zdá rozumné, aby se zásada minimálních standardů, kterou Komise stanovila ve svém akčním plánu pro ochranu a dobré životní podmínky zvířat (2006/2046(INI)), vztahovala i na dobré životní podmínky zvířat v ekologické produkci.

Pozměňovací návrh 50

Článek 31

Řídící výbor pro ekologickou produkci

Regulační výbor pro ekologickou produkci

1. Komisi bude nápomocen Řídící výbor pro ekologickou produkci (dále jen „výbor“).

1. Komisi bude nápomocen Regulační výbor pro ekologickou produkci (dále jen „výbor“).

 

1a. Výbor zajistí pravidelné konzultace a spolupráci se zástupci ekologických producentů a zástupci spotřebitelů s cílem důsledně plnit cíle ekologického zemědělství stanovené v článku 3 tím, že je zapojí do aktualizace a provádění příslušných metod v souladu s cíli a zásadami stanovenými v hlavě II.

 

1b. Pokud se odkazuje na tento odstavec, platí přílohy I až VIII nařízení (ES) č. 2092/91.

2. Odkazuje-li se na tento odstavec, použijí se články 4 a 7 rozhodnutí 1999/468/ES

2. Odkazuje-li se na tento odstavec, použijí se články 5 a 7 rozhodnutí 1999/468/ES.

 

2a. Komise bude informovat Evropský parlament o všech plánovaných změnách nařízení v rámci postupu projednávání ve výborech a náležitě při tom zohlední stanovisko Parlamentu.

3. Doba uvedená v čl. 4 odst. 3 rozhodnutí 1999/468/ES se stanoví na tři měsíce.

 

4. Výbor přijme svůj jednací řád.

4. Výbor přijme svůj jednací řád v souladu s článkem 7 rozhodnutí 1999/468/ES.

Odůvodnění

Vzhledem k tomu, že tento návrh nařízení obsahuje málo harmonizačních norem, opatření, která mají být přijata v rámci postupu projednávání ve výborech, by měla spadat do kompetence regulačního výboru, čímž se do rozhodovacího procesu zapojí členské státy, a nikoli řídícího výboru.

Na rozdíl od článku 4 rozhodnutí 1999/468/ES nestanoví článek 5 žádné lhůty. Odstavec 3 by proto měl být vypuštěn.

Účast zástupců ekologických zemědělců na rozhodovacím procesu znamená při provádění ustanovení tohoto nařízení skutečně původní přínos a inovaci – osvědčené postupy a vyzkoušené inovační metody mohou pouze obohatit celý rozhodovací postup, který bude probíhat pod odpovědností Komise.

S cílem učinit toto nařízení co nejprůhlednější by měly být zachovány přílohy nařízení 2092/91 a postup projednávání ve výborech by se měl omezit na minimum.

Pozměňovací návrh 51

Článek 31a (nový)

 

Článek 31a

 

Odchylně od rozhodnutí č. 1999/468/ES, rozhodnutí Komise přijaté v souladu s postupem uvedeným v čl. 31 odst. 2 bude zrušeno, jestliže vůči němu Evropský parlament nebo Rada vysloví ve lhůtě tří měsíců námitky.

Odůvodnění

Ekologické zemědělství se vyvinulo na půdě organizací občanské společnosti – za účasti spotřebitelů, obchodníků, řemeslníků, zemědělců a maloobchodních prodejců. Vzhledem k této tradici by toto nařízení mělo posilovat průhlednost a demokratické struktury. Pokud jsou v rámci tohoto nařízení přijímána prováděcí rozhodnutí, měl by tento postup zahrnovat i informování veřejnosti a Evropského parlamentu. Aby měla průhlednost skutečný dopad, měl by mít Parlament právo veta.

Pozměňovací návrh 52

Článek 33

1. Nařízení (EHS) č. 2092/91 se s účinkem od 1. ledna 2009 zrušuje.

1. Nařízení (EHS) č. 2092/91 se s účinkem od 1. ledna 2009 zrušuje, s výjimkou příloh I až VIII.

2. Odkazy na zrušené nařízení (EHS) č. 2092/91 jsou pokládány za odkazy na toto nařízení.

2. Odkazy na zrušené nařízení (EHS) č. 2092/91 jsou pokládány za odkazy na toto nařízení, s výjimkou případů, kdy se jedná o odkazy na přílohy I až VIII.

Odůvodnění

S cílem učinit toto nařízení co nejprůhlednější by měly být zachovány přílohy nařízení (ES) č. 2092/91 a postup projednávání ve výborech by se měl omezit na minimum. V důsledku toho by měly být přílohy upraveny tak, aby odkazy v článku odpovídaly navrhovanému nařízení.

POSTUP

Název

Návrh nařízení Rady o ekologické produkci a označování ekologických produktů

Referenční údaje

KOM(2005)0671– C6-0032/2006 – 2005/0278(CNS)

Příslušný výbor

AGRI

Výbor, který zaujal stanovisko
  Datum jmenování

ENVI
2.2.2006

Užší spolupráce – datum oznámení na zasedání

 

Navrhovatel
  Datum jmenování

Roberto Musacchio
9.2.2006

Předchozí navrhovatel

 

Projednání ve výboru

21.6.2006

 

 

 

 

Datum přijetí

21.6.2006

Výsledek závěrečného hlasování

+:

–:

0:

41

0

0

Členové přítomní při závěrečném hlasování

Adamos Adamou, Johannes Blokland, Frieda Brepoels, Dorette Corbey, Chris Davies, Avril Doyle, Edite Estrela, Jill Evans, Anne Ferreira, Karl-Heinz Florenz, Matthias Groote, Françoise Grossetête, Cristina Gutiérrez-Cortines, Gyula Hegyi, Mary Honeyball, Dan Jørgensen, Eija-Riitta Korhola, Urszula Krupa, Aldis Kušķis, Peter Liese, Marios Matsakis, Roberto Musacchio, Dimitrios Papadimoulis, Vittorio Prodi, Guido Sacconi, Richard Seeber, Kathy Sinnott, Bogusław Sonik, Antonios Trakatellis, Thomas Ulmer, Anja Weisgerber, Åsa Westlund

Náhradníci přítomní při závěrečném hlasování

Margrete Auken, María del Pilar Ayuso González, Bairbre de Brún, Christofer Fjellner, Milan Gaľa, Miroslav Mikolášik, Renate Sommer, Andres Tarand

Náhradník (čl. 178 odst. 2) přítomný při závěrečném hlasování

Sepp Kusstatscher

Poznámky (údaje, které jsou k dispozici jen v jednom jazyce)

...

POSTUP

Název

Ekologická výroba a označování ekologických produktů

Referenční údaje

KOM(2005)0671 - C6-0032/2006 - 2005/0278(CNS)

Datum konzultace s EP

27.1.2006

Příslušný výbor

       Datum oznámení na zasedání

AGRI

2.2.2006

Výbor(y) požádaný(é) o stanovisko

       Datum oznámení na zasedání

INTA

2.2.2006

ENVI

2.2.2006

IMCO

2.2.2006

 

Nezaujaté stanovisko

       Datum rozhodnutí

INTA

25.1.2006

IMCO

21.2.2006

 

 

Zpravodaj(ové)

       Datum jmenování

Marie-Hélène Aubert

26.1.2006

 

 

Zpochybnění právního základu

       Datum, kdy výbor JURI zaujal stanovisko

JURI

27.2.2007

 

 

 

Projednání ve výboru

20.2.2006

24.4.2006

21.6.2006

19.12.2006

 

27.2.2007

 

 

 

Datum přijetí

27.2.2007

 

 

 

Výsledek závěrečného hlasování

+:

–:

0:

34

2

1

Členové přítomní při závěrečném hlasování

Vincenzo Aita, Peter Baco, Katerina Batzeli, Sergio Berlato, Thijs Berman, Niels Busk, Luis Manuel Capoulas Santos, Giuseppe Castiglione, Dumitru Gheorghe Mircea Coşea, Albert Deß, Gintaras Didžiokas, Michl Ebner, Carmen Fraga Estévez, Duarte Freitas, Ioannis Gklavakis, Lutz Goepel, Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf, Esther Herranz García, Elisabeth Jeggle, Tchetin Kazak, Atilla Béla Ladislau Kelemen, Heinz Kindermann, Vincenzo Lavarra, Diamanto Manolakou, Véronique Mathieu, Mairead McGuinness, Rosa Miguélez Ramos, María Isabel Salinas García, Willem Schuth, Czesław Adam Siekierski, Csaba Sándor Tabajdi, Marc Tarabella, Witold Tomczak, Donato Tommaso Veraldi, Janusz Wojciechowski

Náhradník(ci) přítomný(í) při závěrečném hlasování

Marie-Hélène Aubert, Bernadette Bourzai, Béla Glattfelder, Gábor Harangozó, Wiesław Stefan Kuc, Astrid Lulling, Albert Jan Maat

Datum předložení

14.3.2007                                          A6-0061/2007

  • [1]  Dosud nezveřejněný v Úředním věstníku.
  • [2]  Věc 45/86 KomiseRada [1987] Sb. rozh. 1439, bod 5.
  • [3]  Věc C-300/89, KomiseRada [1991] Sb. rozh. I-287, bod 10, a věc C-42/97, Evropský parlament v Rada [1999] Sb. rozh. I-869, bod 36.
  • [4]  Věc C-377/98, NizozemskoEvropský parlament a Rada [2001] Sb. rozh. I-7079, bod 27.
  • [5]  Věc C-377/98, NizozemskoEvropský parlament a Rada [2001] Sb. rozh. I-7079, body 27–28. Věc C-491/01 British American Tobacco (Investments) a Imperial Tobacco [2002] Sb. rozh. I-11453, body 93–94.
  • [6]  Věc C-165/87 KomiseRada [1988] Sb. rozh. 5545, bod 11.
  • [7]  Viz např. věc C-300/89 KomiseRada [1991] Sb. rozh. I-2867, body 17–21 (věc oxid titaničitý), věc C-388/01 KomiseRada [2004] Sb. rozh. I-4829, bod 58, a věc C-491/01 British American Tobacco [2002] Sb. rozh. I-11453, body 103–111.
  • [8]  Při závěrečném hlasování byli přítomni: Giuseppe Gargani (předseda), Rainer Wieland, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, (místopředsedové), Wolfgang Bulfon, Bert Doorn, Klaus-Heiner Lehne, Eva Lichtenberger, Hans-Peter Mayer, Manuel Medina Ortega, Hartmut Nassauer, Aloyzas Sakalas, Jacques Toubon, Jaroslav Zvěřina.
  • [9]  Dosud nezveřejněné v Úředním věstníku.