BETÆNKNING om forslag til Rådets forordning om økologisk produktion og mærkning af økologiske produkter

14.3.2007 - (KOM(2005)0671 – C6‑0032/2006 – 2005/0278(CNS)) - *

Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter
Ordfører: Marie-Hélène Aubert

Procedure : 2005/0278(CNS)
Forløb i plenarforsamlingen

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING

om forslag til Rådets forordning om økologisk produktion og mærkning af økologiske produkter

(KOM(2005)0671 – C6‑0032/2006 – 2005/0278(CNS))

(Høringsprocedure)

Europa-Parlamentet,

–       der henviser til Kommissionens forslag til Rådet (KOM(2005)0671)[1],

–       der henviser til EF-traktatens artikel 37 og 95, der danner grundlag for Rådets høring af Parlamentet (C6-0032/2006),

–       der henviser til udtalelse fra Retsudvalget om retsgrundlaget,

–       der henviser til forretningsordenens artikel 51 og 35,

–       der henviser til betænkning fra Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter og udtalelse fra Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed (A6‑0061/2007),

1.      godkender Kommissionens forslag som ændret;

2.      opfordrer Kommissionen til at ændre sit forslag i overensstemmelse hermed, jf. EF-traktatens artikel 250, stk. 2;

3.      opfordrer Rådet til at underrette Parlamentet, hvis det ikke agter at følge den tekst, Parlamentet har godkendt;

4.      anmoder Rådet om fornyet høring, hvis det agter at ændre Kommissionens forslag i væsentlig grad;

5.      pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen.

Kommissionens forslagÆndringsforslag

Ændringsforslag 1

Henvisning 1

(1) under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 37,

(1) under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 37 og 95,

Begrundelse

Artikel 37 i traktaten dækker kun de landbrugsmæssige aspekter ved lovgivningen. Forordningen omhandler også specifikke metoder til forarbejdning og tilberedning af økologiske produkter i cateringvirksomheder, offentlige kantiner og restauranter, som omfatter aspekter vedrørende det indre marked. Ved at tilføje artikel 95 om bestemmelser vedrørende det indre marked vil man også styrke Parlamentets position under eventuelle forhandlinger om gennemførelsesbestemmelser, der skal vedtages efter komitologiproceduren.

Ændringsforslag 2

Betragtning 1

(1) Økologisk produktion er et samlet system til landbrugsforvaltning og fødevareproduktion, der kombinerer bedste praksis på miljøområdet, stor biodiversitet, bevarelse af naturressourcer, anvendelse af høje dyrevelfærdsnormer og produktionsmetoder, som imødekommer visse forbrugeres ønsker om produkter, der er fremstillet ved hjælp af naturlige stoffer og processer. Den økologiske landbrugssektor spiller således en dobbelt rolle i samfundet: på den ene side forsyner den et specifikt marked, der efterkommer en forbrugerefterspørgsel efter økologiske produkter, og på den anden side leverer den offentlige goder, der bidrager til beskyttelsen af miljøet og dyrs velfærd samt til udvikling af landdistrikter.

(1) Økologisk produktion er et samlet system til landbrugsforvaltning og fødevareproduktion, hvor det centrale er alle aspekter af bæredygtig produktion, og der tilstræbes ligevægt, og hvor man kombinerer bedste praksis på miljøområdet, stor biodiversitet, bevarelse af naturressourcer og anvendelse af høje dyrevelfærdsnormer og tager sigte på at forbedre jordens frugtbarhed ved hjælp af naturlige midler og sikre anvendelse af produktionsmetoder, som imødekommer visse forbrugeres ønsker om produkter, der er fremstillet ved hjælp af naturlige stoffer og processer. Den økologiske landbrugssektor spiller således flere positive roller: Ikke alene forsyner den et specifikt marked, der efterkommer en forbrugerefterspørgsel efter økologiske produkter, samtidig med at den leverer offentlige goder, der ikke kun er begrænset til fødevaresektoren, men den bidrager også og frem for alt til beskyttelsen af miljøet og dyrs velfærd samt til udvikling af samfundet i landdistrikterne.

Begrundelse

Bæredygtig produktion skal være det centrale i økologisk produktion, og endvidere skal der være ligevægt mellem de forskellige former for bedste praksis på miljøområdet.

Ændringsforslag 3

Betragtning 2

(2) Den økologiske landbrugssektors betydning er stigende i de fleste medlemsstater. Væksten i forbrugerefterspørgslen i de senere år er særlig bemærkelsesværdig. De seneste reformer af den fælles landbrugspolitik, hvor der lægges vægt på markedsorientering og udbud af kvalitetsprodukter, der opfylder forbrugernes behov, vil sandsynligvis stimulere markedet for økologiske produkter yderligere. På denne baggrund spiller lovgivningen om økologisk produktion en stadig vigtigere rolle i landbrugspolitikken, og den er tæt forbundet med udviklingen på landbrugsmarkederne.

(2) Økologisk landbrug lever fuldt ud op til de mål for bæredygtig udvikling, som EU satte sig i forbindelse med dagsordenen i Gøteborg, ved at bidrage til bæredygtig udvikling, frembringe sunde højkvalitetsprodukter og anvende miljømæssigt bæredygtige produktionsmetoder. Den økologiske landbrugssektors betydning er stigende i de fleste medlemsstater. Væksten i forbrugerefterspørgslen i de senere år er særlig bemærkelsesværdig. De seneste reformer af den fælles landbrugspolitik, hvor der lægges vægt på markedsorientering og udbud af kvalitetsprodukter, der opfylder forbrugernes behov, vil sandsynligvis stimulere markedet for økologiske produkter yderligere. På denne baggrund er det nødvendigt, at økologisk produktion spiller en stadig vigtigere rolle i forbindelse med landbrugspolitikken og udviklingen på landbrugsmarkederne og knyttet til beskyttelse og sikring af jorder udlagt til landbrugsformål.

Begrundelse

Det er absolut påkrævet, at EU-strategien fra Gøteborg og dens hovedprincipper på landbrugsområdet (jf. formandskabets konklusioner fra mødet i Gøteborg den 15.-16. juni 2001) nævnes her, eftersom økologisk landbrug udtrykkelig nævnes heri som retningsvisende for den fælles landbrugspolitik og som værende i fuld overensstemmelse med dennes mål.

Ændringsforslag 4

Betragtning 2 a (ny)

 

(2a) Hver forskrift og politik, som Fællesskabet vedtager på dette område, bør bidrage til udviklingen af økologisk landbrug og økologisk produktion som fastlagt i denne forordning. Økologisk landbrug spiller en væsentlig rolle i forbindelse med gennemførelsen af Fællesskabets politik for bæredygtig udvikling.

Begrundelse

Økologisk landbrug er tæt forbundet med politikken for bæredygtig udvikling. I øvrige politikker og retsforskrifter bør eksemplet i denne politik følges, ved at man tager højde for denne produktionstype og bidrager til at nå de fastlagte mål.

Ændringsforslag 5

Betragtning 3

(3) De EF-retlige rammer for økologisk produktion bør have som mål at skabe fair konkurrence og et velfungerende indre marked for økologiske produkter og at fastholde og retfærdiggøre forbrugernes tillid til produkter, der er mærket som økologiske. Endvidere bør de sigte mod at skabe vilkår for, at denne sektor kan udvikle sig i takt med produktions- og markedsudviklingen.

(3) De EF-retlige rammer for økologisk produktion bør have som mål at skabe fair konkurrence og et velfungerende indre marked for økologiske produkter og at fastholde og retfærdiggøre forbrugernes tillid til produkter, der er mærket som økologiske. Endvidere bør de sigte mod at skabe vilkår for, at denne sektor kan udvikle sig i takt med produktions- og markedsudviklingen og på en miljømæssigt bæredygtig måde.

Begrundelse

Økologisk produktion kan vinde frem takket være innovative lovgivningsforanstaltninger, der ikke alene er i overensstemmelse med markedspolitikkerne, men også med en bæredygtig udvikling.

Ændringsforslag 6

Betragtning 7

(7) Der bør opstilles et generelt EF-regelsæt for økologisk vegetabilsk og animalsk produktion, herunder regler for omlægning, såvel som for produktion af forarbejdede fødevarer og foder. Kommissionen bør bemyndiges til at fastlægge de generelle regler og vedtage EF-produktionsregler for akvakultur.

(7) Der bør opstilles et generelt EF-regelsæt for økologisk vegetabilsk og animalsk produktion, herunder regler for omlægning, såvel som for produktion af forarbejdede fødevarer og foder. Kommissionen bør bemyndiges til at fastlægge de generelle regler og bilagene til disse og vedtage EF-produktionsregler for akvakultur efter høring af Parlamentet og Rådet.

Begrundelse

Kommissionen har endnu ikke hørt Parlamentet og Rådet om de nærmere detaljer og bilagene til forordningen. Hvis dette ikke sker før vedtagelsen af denne forordning, skal Parlamentet høres om bilagene, så snart Kommissionen har vedtaget udkastene hertil.

Ændringsforslag 7

Betragtning 8

(8) Den økologiske produktions udvikling bør yderligere støttes, navnlig ved at brugen af nye metoder og stoffer, der er bedre egnede til økologisk produktion, fremmes.

(8) Den økologiske produktions udvikling bør yderligere støttes på grundlag af den fastlagte bedste praksis, navnlig ved at jordens frugtbarhed, vekseldrift, bevarelse af frø af lokalsorter, vand- og energibesparende praksis og brugen af nye metoder og stoffer, der er bedre egnede til økologisk produktion, fremmes.

Begrundelse

Økologisk landbrug bør i højere grad støttes specifikt på god landbrugspraksis og gode landbrugsprocesser end på nye teknikker og stoffer.

Ændringsforslag 8

Betragtning 9

(9) Genetisk modificerede organismer (GMO'er) og produkter, der er fremstillet af eller ved hjælp af GMO'er, er uforenelige med begrebet økologisk produktion og forbrugernes opfattelse af, hvad økologiske produkter er. De bør derfor ikke anvendes bevidst i økologisk landbrug eller til forarbejdning af økologiske produkter.

(9) Genetisk modificerede organismer (GMO'er) og produkter, der er fremstillet af eller ved hjælp af GMO'er, er uforenelige med begrebet økologisk produktion og forbrugernes opfattelse af, hvad økologiske produkter er. De bør derfor ikke anvendes i økologisk landbrug eller til forarbejdning af økologiske produkter. Forurening af økologisk udsæd, rå- og hjælpestoffer, foder og levnedsmidler bør udelukkes via passende national lovgivning og fællesskabslovgivning baseret på forsigtighedsprincippet.

Begrundelse

Økologiske dyrkningsprincipper, mål og regler udelukker brugen og tilstedeværelsen af GMO'er i alle økologiske processer og produkter. Det er derfor vigtigt, at der vedtages national lovgivning og EU-lovgivning, der sikrer, at forurening med GMO'er ikke finder sted.

Ændringsforslag 9
Betragtning 9 a (ny)

 

(9a) Anvendelse af syntetiske plantebeskyttelsesmidler er uforenelig med økologisk produktion.

Begrundelse

Indlysende ændringsforslag, der er i overensstemmelse med betragtning 10-13, der vedrører anvendelse af vedvarende ressourcer, flerårig vekseldrift og yderligere gødningsstoffers forenelighed med økologisk produktion.

Ændringsforslag 10

Betragtning 14

(14) For at undgå forurening af miljøet, især af naturressourcer som jord og vand, bør den økologiske animalske produktion i princippet baseres på en nøje sammenhæng mellem denne produktion og jordarealerne, passende flerårige vekseldriftordninger og fodring af dyrene med økologiske afgrøder, der er produceret på samme bedrift eller på nærliggende økologiske bedrifter.

(14) For at undgå forurening af miljøet og uafvendelig ødelæggelse af kvaliteten af og adgangen til naturressourcer som jord og vand bør den økologiske animalske produktion i princippet baseres på en nøje sammenhæng mellem denne produktion og jordarealerne, passende flerårige vekseldriftordninger og fodring af dyrene med økologiske afgrøder, der er produceret på samme bedrift eller på nærliggende økologiske bedrifter.

Begrundelse

Uafvendelig ødelæggelse af kvaliteten af og adgangen til naturressourcer skal udelukkes.

Ændringsforslag 11

Betragtning 15

(15) Da økologisk husdyrbrug kræver jordtilliggender, bør dyrene så vidt muligt have adgang til udendørsarealer og græsningsarealer.

(15) Da økologisk husdyrbrug kræver jordtilliggender, bør dyrene have adgang til udendørsarealer og græsningsarealer, når vejrforholdene og jordbundens tilstand tillader det.

Begrundelse

Adgang til udendørs- og/eller græsningsarealer alt efter, hvilke arter der er tale om, er et af grundprincipperne i økologisk landbrug. Det skal ikke være noget, man kan vælge at give dyrene, men skal være betinget af de forhold, der foreslås her.

Ændringsforslag 12

Betragtning 16

(16) Økologisk husdyrbrug bør overholde høje dyrevelfærdsnormer og opfylde dyrs artsspecifikke adfærdsbehov, og forvaltningen af dyrenes sundhed bør være baseret på sygdomsforebyggelse. I den forbindelse bør der især lægges vægt på opstaldningsforholdene, husdyrbrugsmetoderne og belægningsgraden. Endvidere bør der ved udvælgelsen af racer foretrækkes langsomtvoksende stammer, og der skal tages hensyn til dyrenes evne til at tilpasse sig til lokale forhold Gennemførelsesbestemmelserne for animalsk produktion og akvakulturproduktion bør som minimum sikre, at bestemmelserne i den europæiske konvention om beskyttelse af dyr under opdræt og de efterfølgende henstillinger overholdes.

(16) Økologisk husdyrbrug bør overholde høje dyrevelfærdsnormer og opfylde dyrs artsspecifikke adfærdsbehov, og forvaltningen af dyrenes sundhed bør være baseret på sygdomsforebyggelse. I den forbindelse bør der især lægges vægt på opstaldningsforholdene, husdyrbrugsmetoderne og belægningsgraden. Endvidere bør der ved udvælgelsen af racer foretrækkes længe levende, sygdomsresistente og langsomtvoksende stammer og oprindelige regionale racer, og der skal tages hensyn til dyrenes evne til at tilpasse sig til lokale forhold Gennemførelsesbestemmelserne for animalsk produktion og akvakulturproduktion bør som minimum sikre, at bestemmelserne i den europæiske konvention om beskyttelse af dyr under opdræt og de efterfølgende henstillinger overholdes.

Begrundelse

Sygdomsresistens og langlivethed er også vigtige karakteristika for robuste dyrestammer.

Ændringsforslag 13

Betragtning 17

(17) Økologisk animalsk produktion bør sigte mod at fuldende produktionscyklussen for de forskellige dyrearter ved hjælp af økologisk opdrættede dyr. Det bør derfor tilstræbes at øge genpuljen for økologiske husdyr, øge graden af selvforsyning og dermed sikre sektorens udvikling.

(17) Økologisk animalsk produktion bør sigte mod at fuldende produktionscyklussen for de forskellige dyrearter ved hjælp af økologisk opdrættede dyr. Det bør derfor tilstræbes at øge genpuljen for økologiske husdyr, øge graden af selvforsyning og dermed sikre og fremme sektorens udvikling.

Begrundelse

Den økologiske animalske produktion skal både sikres og fremmes.

Ændringsforslag 14

Betragtning 22 a (ny)

 

(22a) I betragtning af de nuværende mangfoldige dyrknings- og husdyrbrugsmetoder inden for økologisk landbrug bør medlemsstaterne gives mulighed for at lade yderligere og mere stringente regler gælde for økologisk landbrug på deres område.

Begrundelse

Det er nødvendigt at give medlemsstaterne mulighed for at have yderligere og mere restriktive regler for økologisk husdyrbrug på grund af de meget forskelligartede metoder i Europa, der hænger sammen med såvel jordbundsklimatiske som kulturelle forhold. Denne mulighed for at bruge nærhedsprincippet "positivt" er fastlagt i den gældende EU-økoforordning og har gjort sig gældende som noget uomgængeligt: Ud fra EU-regelsættets fælles "sokkel" vil hver enkelt medlemsstat således kunne leve op til kravene fra økoforbrugerne i deres land.

Ændringsforslag 15

Betragtning 25

(25) For at skabe klarhed overalt på EF-markedet bør det være obligatorisk at forsyne alle økologiske produkter, der er fremstillet i EF, med en enkel, standardiseret angivelse, medmindre disse produkter er mærket med EF-logoet for økologisk produktion. Det bør også være muligt, men ikke obligatorisk, at benytte denne angivelse på økologiske produkter, der er importeret fra tredjelande.

(25) For at skabe klarhed overalt på EF-markedet bør det være obligatorisk at forsyne alle økologiske produkter, der er fremstillet i EF, med en enkel, standardiseret angivelse, selv når disse produkter er mærket med EF-logoet for økologisk produktion. Den standardiserede angivelse bør også benyttes på økologiske produkter, der er importeret fra tredjelande, og produkternes oprindelse og mulige forskelle i anvendelsen af økologiske produktionsregler bør klart nævnes.

Begrundelse

En standardiseret angivelse skal være obligatorisk, navnlig for økologiske produkter, der importeres fra tredjelande.

Ændringsforslag 16

Betragtning 27 a (ny)

 

(27a) Medlemsstaterne bør fastlægge de nødvendige lovgivningsmæssige rammer, baseret på forsigtighedsprincippet og princippet om, at forureneren betaler, for at forhindre forurening af økologiske produkter med GMO'er, . Erhvervsdrivende bør træffe alle nødvendige forsigtighedsforanstaltninger for at forhindre tilfældig eller teknisk uundgåelig forurening med GMO'er.

Ændringsforslag 17

Betragtning 32

(32) Ved vurderingen af, om importerede produkter kan betragtes som ligestillede med EF-produkter, bør der tages hensyn til de internationale normer, der er fastlagt i Codex Alimentarius.

(32) Ved vurderingen af, om importerede produkter kan betragtes som ligestillede med EF-produkter, bør der tages hensyn til produktionsnormer, som er ligestillede med dem, der er anvendes i Fællesskabet for økologisk produktion.

Begrundelse

Codex Alimentarius indeholder generelle retningslinjer for fremstillingen af økologiske produkter, men ingen bestemmelser om de strenge produktionsregler for økologisk produktion i EU.

Ændringsforslag 18

Betragtning 32 a (ny)

 

(32a) Importbestemmelserne for økologiske produkter bør betragtes som en model for kvalificeret markedsadgang, der giver tredjelandes producenter adgang til et højværdimarked, forudsat at de respekterer dette markeds normer.

Ændringsforslag 19

Betragtning 36

(36)De nødvendige foranstaltninger til gennemførelse af denne forordning bør vedtages i overensstemmelse med Rådets afgørelse 1999/468/EF af 28. juni 1999 om fastsættelse af de nærmere vilkår for udøvelsen af de gennemførelsesbeføjelser, der tillægges Kommissionen. I betragtning af at lovgivningen om økologisk produktion er en vigtig faktor i den fælles landbrugspolitik, da den er tæt forbundet med udviklingen på landbrugsmarkederne, bør den bringes i overensstemmelse med de eksisterende lovgivningsprocedurer, der anvendes til at forvalte denne politik. De beføjelser, der tillægges Kommissionen ifølge denne forordning, bør derfor udøves i overensstemmelse med forvaltningsproceduren som fastlagt i artikel 4 i Rådets afgørelse 1999/468/EF –

(36) De nødvendige foranstaltninger til gennemførelse af denne forordning bør vedtages i overensstemmelse med Rådets afgørelse 1999/468/EF af 28. juni 1999 om fastsættelse af de nærmere vilkår for udøvelsen af de gennemførelsesbeføjelser, der tillægges Kommissionen. I betragtning af at lovgivningen om økologisk produktion er en vigtig faktor i den fælles landbrugspolitik, da den er tæt forbundet med udviklingen på landbrugsmarkederne, bør den bringes i overensstemmelse med de eksisterende lovgivningsprocedurer, der anvendes til at forvalte denne politik. De beføjelser, der tillægges Kommissionen ifølge denne forordning, bør derfor udøves i overensstemmelse med forskriftsproceduren med kontrol som fastlagt i artikel 5a i Rådets afgørelse 1999/468/EF –

Begrundelse

Afgørelse 1999/468/EF ændredes ved Rådets afgørelse 2006/512/EF af 17. juli 2006. Forskriftsudvalgsproceduren med kontrol giver Kommissionen tilstrækkelig mulighed for god administrativ praksis under inddragelse af Europa-Parlamentet og Rådet.

Ændringsforslag 20

Artikel 1, stk. 1, indledning

1. Denne forordning fastlægger mål, principper og regler for:

1. Denne forordning danner grundlag for den økologiske produktions bæredygtighed og fastlægger mål, principper og regler for:

Ændringsforslag 21

Artikel 1, stk. 1, litra a

a) produktion, markedsføring, import, eksport og kontrol af økologiske produkter

a) alle faser af produktion, produktionsmetoder, forarbejdning, distribution, markedsføring, import, eksport, tilsyn og certificering af økologiske produkter

Begrundelse

Økologisk produktion karakteriseres som en procesorienteret økonomisk aktivitet, der omfatter specifikke produktionsmetoder, forarbejdning, forberedelse, distribution osv., som skal defineres under formål, anvendelsesområde og definitioner.

Ændringsforslag 22

Artikel 1, stk. 2, indledning

Denne forordning gælder for følgende landbrugs- og akvakulturprodukter, der skal markedsføres som økologiske:

Denne forordning gælder for følgende landbrugs- og akvakulturprodukter, der er forsynet med eller skal forsynes med oplysninger om den økologiske produktionsmetode:

Ændringsforslag 23

Artikel 1, stk. 2, litra e a (nyt)

ea) andre produkter såsom uld, fiskekonserves, kosmetik, kosttilskud og flygtige vegetabilske olier.

Begrundelse

Disse produkter er knyttet til det naturlige miljø under i hvert fald en del af deres forarbejdning, og udnyttelse af dem indebærer anvendelse af landbrugs- og miljøressourcer. Med henblik på en bæredygtig udnyttelse af dem kan muligheden for at klassificere dem som økologiske produkter være en merværdi.

Ændringsforslag 24

Artikel 1, stk. 3, indledning

3. Denne forordning gælder i EF for erhvervsdrivende, der beskæftiger sig med følgende:

Denne forordning gælder for erhvervsdrivende, der beskæftiger sig med aktiviteter på et hvilket som helst stadie af produktion, forarbejdning og distribution af varer som nævnt i artikel 1, stk. 2, herunder:

Begrundelse

Cateringmarkedet får stadig større betydning inden for sektoren for økologiske produkter. Mange europæiske forbrugere er afhængige af cateringvirksomhed, kantiner og restauranter til deres daglige måltider. Det er vigtigt, at de har mulighed for at foretage et informeret valg mellem konventionelle fødevarer og økologiske fødevarer. Cateringvirksomheder, hvis de virkelig ønsker at tilbyde deres kunder en bred vifte af økologiske produkter, skal overholde de fælles EU-normer. Således sikres forbrugerne gennemsigtighed, samtidig med at de erhvervsdrivende i forskellige medlemsstater sikres ensartede konkurrencevilkår.

Ændringsforslag 25

Artikel 1, stk. 3, litra b

b) forarbejdning af fødevarer og foder

b) nedpakning, forarbejdning og tilberedning af fødevarer og foder

Ændringsforslag 26

Artikel 1, stk. 3, litra c

c) emballering, mærkning og reklame

c) nedpakning, emballering, oplagring, mærkning og reklame i forbindelse med økologiske landbrugsvarer

Begrundelse

Det drejer sig ikke om reklame.

Ændringsforslag 27

Artikel 1, stk. 3, andet afsnit

Forordningen gælder dog ikke for cateringvirksomhed, virksomhedskantiner, institutionskøkkener, restauranter og andre tilsvarende madserviceordninger.

fa) cateringvirksomhed, kantiner, restauranter eller andre tilsvarende madserviceordninger.

Begrundelse

Forordningen skal omfatte cateringvirksomhed og madserviceordninger, da disse indebærer yderligere forarbejdning og tilberedning af økologiske fødevarer og er en form for markedsføring, der skal henhøre under definitioner, mærkning og kontrol.

Ændringsforslag 28

Artikel 2, litra a

a) ‘økologisk produktion’: brug af økologiske produktionsmetoder på landbrugsbedriften samt aktiviteter i forbindelse med den videre forarbejdning, emballering og mærkning af et produkt i overensstemmelse med de mål, principper og regler, der fastlægges i denne forordning

a) ‘økologisk produktion’: brug af økologiske produktionsmetoder på landbrugsbedriften samt aktiviteter i forbindelse med den videre forarbejdning, nedpakning, emballering, oplagring og mærkning af et produkt i overensstemmelse med de mål, principper og regler, der fastlægges i denne forordning

Ændringsforslag 29

Artikel 2, litra b

b) 'økologisk produkt': et landbrugsprodukt, der er fremstillet økologisk

b) 'økologisk produkt': et produkt, der er fremstillet økologisk

Begrundelse

Forordningen omfatter akvakultur. Definitionen "landbrugsprodukter" er derfor for snæver.

Ændringsforslag 30

Artikel 2, litra b a (nyt)

 

ba) "erhvervsdrivende": indehaveren af en virksomhed, der beskæftiger sig med aktiviteter, som hører ind under denne forordnings anvendelsesområde, og som er underkastet myndighedernes eller kontrolorganernes kontrol af den økologiske produktion

Begrundelse

En definition af termen erhvervsdrivende, som også defineres i artikel 4 i forordning (EØF) 2092/91, er vigtig for at knytte alle de aktiviteter sammen, som hører under dette forslags anvendelsesområde.

Ændringsforslag 31

Artikel 2, litra f

f) 'omlægning': overgangen fra ikke-økologisk til økologisk landbrug

f) 'omlægning': en periode med overgang fra konventionelt til økologisk landbrug

Begrundelse

Omlægningen skal defineres med en tidsbegrænsning.

Ændringsforslag 32

Artikel 2, litra j

j) ‘myndighed’: den centrale myndighed i en medlemsstat, der er ansvarlig for at tilrettelægge den offentlige kontrol af økologisk produktion, eller en anden myndighed, som har fået overdraget ansvaret herfor, og, hvis det er relevant, den tilsvarende myndighed i et tredjeland

j) ‘myndighed’: den myndighed i en medlemsstat, der er ansvarlig for at håndhæve bestemmelserne i denne forordning og de af Kommissionens vedtagne detaljerede gennemførelsesbestemmelser hertil, eller en anden myndighed, som helt eller delvis har fået overdraget ansvaret herfor; definitionen omfatter også, hvis det er relevant, den tilsvarende myndighed i et tredjeland

Begrundelse

Begrebet "myndighed" skal defineres bedre, således at det omfatter de forskellige mulige former for myndigheder, der er involveret.

Ændringsforslag 33

Artikel 2, litra k

k) ‘kontrolorgan’: uvildig tredjemand, som myndigheden har delegeret bestemte kontrolopgaver til

k) ‘kontrolorgan’: det uvildige organ, der udfører tilsyn, certificering og sporbarhedsarbejde i den økologiske produktionssektor, jf. bestemmelserne i denne forordning og de af Kommissionen vedtagne detaljerede gennemførelsesbestemmelser hertil, og som myndigheden har godkendt hertil og kontrolleret; definitionen omfatter også, hvis det er relevant, det tilsvarende organ i et tredjeland, som der gælder særlige godkendelsesregler for

Ændringsforslag 34
Artikel 2, litra m

m) "overensstemmelsesmærke": bekræftelse af overensstemmelse med et bestemt sæt normer eller andre normative dokumenter i form af et mærke

(m) "overensstemmelsesmærke": bekræftelse af overholdelse af de krav, der er fastlagt i et bestemt sæt normer eller andre normative dokumenter i form af et mærke

Begrundelse

Hensigten med forslaget er at rydde op i sproget ved at indføre en definition i henhold til den terminologi, der er anvendt i europæiske normer, som f.eks. EN ISO 9000-serien om kvalitet og EN ISO 14000-serien om miljøforvaltning, hvori overensstemmelse defineres som overholdelse af krav.

Ændringsforslag 35

Artikel 2, litra r

r) 'produkter fremstillet ved hjælp af GMO'er': fødevarer og fodertilsætningsstoffer, aromaer, vitaminer, enzymer, tekniske hjælpestoffer, visse produkter, der anvendes i foderstoffer (henhørende under direktiv 82/471/EØF), plantebeskyttelsesmidler, gødningsstoffer og jordbehandlingsmidler, der er produceret ved at nære en organisme med stoffer, der helt eller delvis er GMO'er

r) 'produkter fremstillet ved hjælp af GMO'er': produkter afledt ved anvendelse af en GMO som den sidste levende organisme i produktionsprocessen, men som ikke indeholder eller består af GMO'er

 

Begrundelse

Forordningen bør være i overensstemmelse med de definitioner af GMO'er, der anvendes i anden relevant lovgivning, for ikke at skabe forvirring i terminologien.

Ændringsforslag 36

Artikel 2, litra v a (nyt)

 

va) 'grøngødning': en afgrøde, der kan indeholde spontane planter og ukrudt, og som nedfældes i jorden for at forbedre jordbunden.

Begrundelse

Definitionerne bør omfatte alle de specifikke udtryk, der anvendes i forordningen.

Ændringsforslag 37

Artikel 2, litra v b (nyt)

 

vb) 'dyrlægebehandling': alle forebyggende og helbredende indgreb for at behandle et sygt dyr eller en gruppe syge dyr for en sygdom på grundlag af en recept og i en begrænset periode.

Begrundelse

Erfaringen har vist, at det er nødvendigt nøje at definere udtrykket "behandling", som anvendes i artikel 9.

Ændringsforslag 38

Artikel 2, litra v c (nyt)

 

vc) 'syntetisk': produkter fremstillet ved hjælp af kemiske og industrielle processer, herunder alle produkter, der ikke findes i naturen, og efterligninger af produkter fra naturlige kilder, med undtagelse af produkter udvundet af naturlige råmaterialer eller ændret ved enkle kemiske processer

Begrundelse

Definitionen af syntetiske produkter bør tydeliggøres. Den bør imidlertid ikke omfatte naturlige råmaterialer, som forarbejdes på traditionel måde, dvs. under anvendelse af uorganiske syrer eller baser til ændring af ph-værdier osv.

Ændringsforslag 39

Artikel 3, indledning

Med økologisk produktion forfølges følgende mål:

Med den økologiske produktionsmetode forfølges følgende mål:

Ændringsforslag 40

Artikel 3, litra a, indledning

a) Der skal inden for rammerne af et praktisk, økonomisk levedygtigt landbrugsforvaltningssystem etableres en produktion af et bredt udvalg af produkter efter metoder, der:

a) Der skal inden for rammerne af et miljømæssigt og socioøkonomisk bæredygtigt produktionssystem etableres en produktion af et bredt udvalg af produkter efter metoder, der:

Begrundelse

"Økonomisk levedygtigt" er et tvetydigt og diskutabelt begreb, der kan forstås på mange forskellige måder.

Ændringsforslag 41

Artikel 3, litra a, nr. i

i) minimerer de negative konsekvenser for miljøet

i) minimerer de negative konsekvenser for miljøet og klimaet

Ændringsforslag 42

Artikel 3, litra a, nr. i a (nyt)

 

ia) sikrer en bæredygtig balance mellem jord, vand, planter og dyr

Begrundelse

Økologiske landbrugsmetoder kan gøre landbrugsvirksomheden og de dermed forbundne økosystemer bæredygtige.

Ændringsforslag 43

Artikel 3, litra a, nr. ii

ii) bevarer og fremmer en høj grad af biodiversitet på landbrugsbedrifterne og i de omkringliggende områder

ii) bevarer og fremmer en høj grad af biologisk og genetisk diversitet på landbrugsbedrifterne og dermed generelt i de omkringliggende områder, idet der lægges særlig vægt på at bevare tilpassede lokale sorter og oprindelige racer

Ændringsforslag 44

Artikel 3, litra a, nr. iii

iii) i så vid udstrækning som muligt bevarer naturressourcerne, herunder vand, jord, organiske stoffer og luft

iii) så rationelt som muligt udnytter naturressourcerne (vand, jord og luft) og tilførte rå- og hjælpestoffer fra landbruget (energi, plantebeskyttelsesmidler, næringsstoffer)

Ændringsforslag 45

Artikel 3, litra a, nr. iv

iv) overholder høje dyrevelfærdsnormer og navnlig opfylder dyrs artsspecifikke adfærdsbehov.

iv) overholder høje dyresundheds- og dyrevelfærdsnormer og navnlig opfylder dyrs artsspecifikke adfærdsbehov

Ændringsforslag 46

Artikel 3, litra a, nr. iv a (nyt)

iva) bidrager til at bevare traditionelle metoder til fremstilling af kvalitetsfødevarer og til at forbedre små bedrifter og familievirksomheder.

Begrundelse

Principperne for økologisk produktion bør også omfatte de sociale og kulturelle aspekter, der kan bidrage til at bevare den økologiske produktions kvalitetsmæssige særpræg.

Ændringsforslag 47

Artikel 3, litra b

b) Der skal etableres en produktion af fødevarer og andre landbrugsprodukter, der imødekommer forbrugeres efterspørgsel efter varer, som er fremstillet ved hjælp af naturlige processer eller processer, der kan sammenlignes med naturlige processer, og naturligt forekommende stoffer.

b) Der skal etableres en produktion af fødevarer og andre landbrugsprodukter, der imødekommer forbrugeres efterspørgsel efter varer, som er fremstillet ved hjælp af naturlige processer eller fysiske processer, der kan sammenlignes med naturlige processer, og efter naturligt forekommende stoffer.

Begrundelse

Muligheden for anvendelse af kemiske stoffer bør undgås.

Ændringsforslag 48
Artikel 4, litra a

a) brug af levende organismer og mekaniske produktionsmetoder foretrækkes frem for brug af syntetiske materialer

a) der anvendes udelukkende levende organismer og mekaniske produktionsmetoder, og brug af syntetiske materialer og produktionsmetoder, der indebærer brug af syntetiske materialer, er kun tilladt i overensstemmelse med artikel 16

Begrundelse

Den ordlyd, der foreslås, er vag og begrænser anvendelsesområdet for disse principper. Principperne bør affattes på en bekræftende måde, dog uden at bandlyse muligheden for at anvende syntetiske materialer og ikke-mekaniske metoder i alvorlige eller vidtrækkende situationer, der kræver en hurtig reaktion, som afviger fra de principper og regler, hvorpå økologisk produktion er baseret.

Med henblik på at opnå overensstemmelse med betragtning 16 i rammeforordning (EF) nr. 1829/2003 bør der skelnes tydeligt mellem definitionerne af "produceret af GMO'er" og "produceret med GMO'er".

For fuldstændighedens skyld bør veterinærlægemidler ikke undtages fra denne forordning. Der er i dag et bredt udvalg af økologiske veterinærlægemidler på markedet, og disse lægemidler bør således anvendes i forbindelse med økologisk landbrug.

Ændringsforslag 49

Artikel 4, litra a a (nyt)

 

aa) biologiske og mekaniske produktionsmetoder foretrækkes frem for brug af rå- og hjælpestoffer, der ikke stammer fra bedriften, såsom syntetiske materialer

Ændringsforslag 50

Artikel 4, litra b

b) brug af naturlige stoffer foretrækkes frem for brug af kemisk fremstillede stoffer, der kun må anvendes, hvis de naturlige stoffer ikke kan fås i handelen

b) når rå- og hjælpestoffer, der ikke stammer fra bedriften, er nødvendige, anvendes der naturlige stoffer, mineraler og økologisk producerede råvarer; kemisk behandlede eller syntetiske stoffer skal begrænses strengt til de særlige tilfælde, hvor de naturlige stoffer ikke kan fås i handelen, og skal godkendes specifikt i henhold til artikel 11

Ændringsforslag 51

Artikel 4, litra c a (nyt)

c) GMO'er og produkter, der er fremstillet af eller ved hjælp af GMO'er, må ikke anvendes, med undtagelse af veterinærlægemidler

(c) GMO'er og produkter, der er fremstillet af eller med GMO'er, må ikke anvendes

Begrundelse

For fuldstændighedens skyld bør veterinærlægemidler ikke undtages fra denne forordning. Der er i dag et bredt udvalg af økologiske veterinærlægemidler på markedet, og disse lægemidler bør således anvendes i forbindelse med økologisk landbrug.

Ændringsforslag 52

Artikel 4, litra c a (nyt)

 

ca) ioniserende bestråling må ikke anvendes

Ændringsforslag 53

Artikel 4, litra d

d) reglerne for økologisk produktion tilpasses til de lokale forhold, udviklingsstadier og specifikke husdyrbrugsmetoder, samtidig med at det fælles begreb 'økologisk produktion' bibeholdes.

d) reglerne for økologisk produktion tilpasses til de lokale forhold, udviklingsstadier og specifikke husdyrbrugsmetoder, samtidig med at målene og principperne for 'økologisk produktion' bibeholdes

Ændringsforslag 54

Artikel 4, litra d a (nyt)

 

da) den økologiske produktion skal sikre produktkvaliteten, integriteten og sporbarheden i hele fødevarekæden

Ændringsforslag 55

Artikel 4, litra d b (nyt)

 

db) økologisk produktion skal være en bæredygtig aktivitet i social, miljømæssig og økonomisk henseende

Ændringsforslag 56

Artikel 4, litra d c (nyt)

 

dc) der må ikke anvendes hydroponiske dyrkningsmetoder eller andre dyrkningsmetoder uden jord eller husdyrproduktion uden jordtilliggende.

Begrundelse

Dette forbud bør også medtages i denne artikel.

Ændringsforslag 57

Artikel 5, litra a

a) jordens frugtbarhed skal bevares og forbedres, jorderosion skal forebygges og bekæmpes, og forureningen skal minimeres

a) jordens liv og frugtbarhed skal bevares og forbedres, jorderosion skal forebygges og bekæmpes, og forureningen skal minimeres

Begrundelse

Det er vigtigt at beskytte ikke blot jordens frugtbarhed af hensyn til landbrugets bæredygtighed, men også jordens biologiske populationer.

Ændringsforslag 58

Artikel 5, litra a a (nyt)

 

aa) landbruget skal opretholde og skabe beskæftigelse og dermed bidrage til en bæredygtig udvikling af landdistrikterne

Ændringsforslag 59

Artikel 5, litra c

c) brugen af ikke-vedvarende ressourcer og ressourcer, der ikke stammer fra bedriften, skal minimeres

c) brugen af ikke-vedvarende ressourcer og ressourcer, der ikke stammer fra bedriften, skal minimeres; anvendelsen af vedvarende energikilder skal fremmes

Ændringsforslag 60

Artikel 5, litra f

f) planter skal hovedsagelig næres via jordbundens økosystem

f) planter skal hovedsagelig næres via jordbundens økosystem; der skal derfor anvendes gode metoder til forvaltning af jordbunden

Ændringsforslag 61

Artikel 5, litra g

g) dyre- og plantesundheden skal baseres på forebyggende metoder, herunder udvælgelse af passende racer og sorter

g) plantesundheden skal baseres på forebyggende metoder, herunder udvælgelse af passende racer og sorter, vekseldrift, blandede afgrøder, fremme af naturlige fjender af skadedyr og udvikling af naturlig resistens over for skadedyr og sygdomme

Ændringsforslag 62

Artikel 5, litra g a (nyt)

 

ga) dyresundheden skal baseres på fremme af det naturlige immunforsvar og af dyrenes konstitution samt på udvælgelse af passende racer og husdyrbrugsmetoder

Ændringsforslag 63

Artikel 5, litra h

h) husdyrfoderet skal hovedsagelig komme fra den bedrift, hvor dyrene holdes, eller skal fremstilles i samarbejde med andre økologiske landbrug i samme region

h) husdyrfoderet skal fortrinsvis komme fra den bedrift, hvor dyrene holdes, eller skal fremstilles i samarbejde med andre økologiske landbrug, og husdyrtætheden begrænses med henblik på at sikre en husdyrforvaltning, der er integreret med produktionen af afgrøder

Begrundelse

Begrundelsen for dette ændringsforslag skal findes i den særlige landbrugsform i Middelhavsområdet, hvor kvægbruget er koncentreret i bjergområder, og agerbrugsproduktionen mere er koncentreret i dalstrøgene, hvor der kun findes få bedrifter med både vegetabilsk og animalsk produktion. Derfor vil kravet om, at den gødning, der anvendes, skal stamme fra økologiske husdyrbrug, gøre det umuligt at drive økologisk landbrug og faktisk føre til, at det økologiske landbrug forsvinder i store halvtørre områder af stor miljømæssig værdi, fordi der findes så få økologiske husdyrbrug i disse områder. Det er nødvendigt at give tilladelse til at anvende komposteret gødning fra ekstensive ikke-økologiske husdyrbrug på samme vilkår som de nuværende.

Ændringsforslag 64

Artikel 5, litra k

k) ved valg af racer skal langsomtvoksende stammer foretrækkes, og der skal tages hensyn til dyrenes evne til at tilpasse sig til lokale forhold, deres livskraft og modstandskraft over for sygdomme og sundhedsproblemer

k) ved valg af racer skal langsomtvoksende stammer, stammer, der lever længe, og lokale oprindelige racer foretrækkes, og der skal tages hensyn til dyrenes evne til at tilpasse sig til lokale forhold, deres livskraft og modstandskraft over for sygdomme og sundhedsproblemer

Begrundelse

Der bør fortrinsvis udvælges oprindelige racer, som er bedre tilpasset forholdene i deres region og ofte er knyttet til traditionel landbrugspraksis, som er karakteristiske for EU's regioner og derfor bør beskyttes. På denne måde vil vi få produkter af bedre kvalitet, og deres særegenskaber kan udgøre en merværdi for landdistrikterne i Europa.

Ændringsforslag 65

Artikel 5, litra l

l) økologisk husdyrfoder skal i det væsentlige bestå af landbrugsingredienser fra økologisk landbrug og naturlige ikke-landbrugsmæssige stoffer

l) økologisk husdyrfoder skal bestå af landbrugsingredienser fra økologisk landbrug og naturlige ikke-landbrugsmæssige stoffer og skal opfylde dyrenes specifikke ernæringsmæssige behov i de forskellige faser af deres udvikling; undtagelser skal godkendes i henhold til artikel 11.

Ændringsforslag 66

Artikel 5, litra n

n) akvakulturproduktion skal minimere de negative konsekvenser for vandmiljøet

n) akvakulturproduktion skal opretholde biodiversiteten og kvaliteten af det naturlige økosystem i vandmiljøet og minimere de negative konsekvenser for økosystemerne i vandmiljøet og på landjorden

Begrundelse

Principperne for økologisk produktion skal omfatte så mange aspekter af integrationsforanstaltninger som muligt, herunder miljø, folkesundhed og sociale aspekter af økologisk dyrkning, men de skal også tage hensyn til de regionale og kulturelle forskelle i planteproduktion og husdyrbrugsmetoder.

Ændringsforslag 67

Artikel 6, overskrift

Principper, der gælder for forarbejdning

Principper, der gælder for forarbejdning og tilberedning

Ændringsforslag 68

Artikel 6, indledning

Ud over de generelle principper i artikel 4 gælder følgende principper for produktion af forarbejdede økologiske fødevarer og forarbejdet økologisk foder:

Ud over målene og de generelle principper i artikel 4 gælder følgende principper for produktion og tilberedning af forarbejdede økologiske fødevarer og forarbejdet økologisk foder, herunder definitionen og eventuelle ændringer af bilagene:

Begrundelse

Denne artikel bør omfatte tilberedning af økologiske fødevarer og foderstoffer og klart angive den rent undtagelsesvise anvendelse af ingredienser og tilsætningsstoffer, der i nogle tilfælde ikke kan fås i handelen. Den bør også fastsætte retningslinjer for alle definitioner og eventuelle ændringer af bilagene i overensstemmelse hermed.

Ændringsforslag 69

Artikel 6, litra a

a) økologiske fødevarer og økologisk foder skal i det væsentlige fremstilles af landbrugsingredienser, der er økologiske, undtagen i tilfælde, hvor en økologisk ingrediens ikke kan fås i handelen

a) økologiske fødevarer og økologisk foder skal fremstilles af landbrugsingredienser, der er økologiske, undtagen i tilfælde, hvor en økologisk ingrediens ikke kan fås i handelen

Ændringsforslag 70

Artikel 6, litra b

b) tilsætningsstoffer og tekniske hjælpestoffer anvendes i mindst muligt omfang, og kun hvor der er et grundlæggende teknologisk behov herfor

b) tilsætningsstoffer og tekniske hjælpestoffer anvendes i mindst muligt omfang, og kun hvor der er et grundlæggende teknologisk eller ernæringsmæssigt behov herfor, og hvis de er godkendt i henhold til den i artikel 15 fastlagte procedure

Ændringsforslag 71

Artikel 6, litra c a (nyt)

 

ca) fødevarer skal forarbejdes omhyggeligt med henblik på at sikre de økologiske fødevarers integritet

Ændringsforslag 72

Artikel 7, stk. 1, afsnit 1

Hele den erhvervsmæssige del af en bedrift skal forvaltes i overensstemmelse med de krav, der gælder for økologisk produktion eller omlægning til økologisk produktion.

Hele landbrugsbedriften skal forvaltes i overensstemmelse med de krav, der gælder for økologisk produktion.

Begrundelse

Da økologisk produktion er baseret på helhedsprincippet, bør det endegyldige mål for omlægning til økologisk produktion udelukkende være denne produktionsform.

Ændringsforslag 73
Artikel 7, stk. 1, afsnit 2

I overensstemmelse med de særlige vilkår, der skal fastlægges efter den procedure, der er nævnt i artikel 31, stk. 2, kan en bedrift imidlertid opdeles i tydeligt adskilte enheder, der ikke alle forvaltes efter økologiske produktionsregler.

(Vedrører ikke den danske tekst)

Begrundelse

(Vedrører ikke den danske tekst).

Ændringsforslag 74

Artikel 7, stk. 1, afsnit 3

Hvis en bedrift i overensstemmelse med andet afsnit ikke anvendes udelukkende til økologisk produktion, skal landbrugeren holde de jordarealer, dyr og produkter, der anvendes til økologisk produktion, adskilt fra resten og føre fyldestgørende logbøger, der dokumenterer denne adskillelse.

Hvis en bedrift i overensstemmelse med andet afsnit ikke anvendes udelukkende til økologisk produktion, skal landbrugeren holde de jordarealer, dyr og produkter, der anvendes til økologisk produktion, adskilt fra resten og føre fyldestgørende logbøger, der dokumenterer denne adskillelse. Denne adskillelse skal også ske i forbindelse med akvakulturarter.

Begrundelse

Kravene om adskillelse skal også gælde for akvakultur.

Ændringsforslag 75

Artikel 7, stk. 2, afsnit 2

Hvis landbrugere anvender produkter, de har købt af tredjemand, til at producere økologiske fødevarer eller økologisk foder, skal de af sælgeren kræve en bekræftelse på, at de leverede produkter ikke er fremstillet ved hjælp af GMO'er.

Hvis landbrugere eller alle andre leverandører af økologiske produkter anvender produkter, de har købt af tredjemand, til at producere økologiske fødevarer eller økologisk foder, skal de af sælgeren kræve en bekræftelse på, at de leverede produkter ikke er fremstillet af eller ved hjælp af GMO'er, og at de ikke indeholder eller består af GMO'er.

Ændringsforslag 76

Artikel 7, stk. 2, afsnit 2 a (nyt)

 

I tilfælde af tilfældig eller teknisk uundgåelig forurening med GMO'er skal den erhvervsdrivende kunne fremlægge beviser for, at denne har taget alle de nødvendige skridt til at undgå en sådan forurening.

Ændringsforslag 77

Artikel 8, stk. 1, litra b

b) jordens frugtbarhed og biologiske aktivitet skal bevares og øges ved flerårig vekseldrift, der omfatter grøngødning og udbringning af staldgødning og organisk materiale fra økologiske bedrifter

b) jordens frugtbarhed og biologiske aktivitet skal bevares og øges ved flerårig vekseldrift, der omfatter grøngødning og anvendelse af fast og flydende husdyrgødning samt fortrinsvis komposteret organisk materiale fra økologiske bedrifter

Begrundelse

Staldgødning indeholder ikke udelukkende fast gødning, og det er derfor mere passende at anvende termen fast og flydende husdyrgødning.

Desuden kan der anvendes andre organiske materialer bortset fra husdyrgødning.

Ændringsforslag 78

Artikel 8, stk. 1, litra h

h) brugen af godkendte syntetiske stoffer er underlagt betingelser og begrænsninger med hensyn til, hvilke afgrøder de må anvendes på, anvendelsesmetoden, doseringen, fristerne for anvendelsen og kontakten med afgrøden

h) brugen af godkendte syntetiske stoffer er underlagt strenge betingelser og begrænsninger med hensyn til, hvilke afgrøder de må anvendes på, anvendelsesmetoden, doseringen, fristerne for anvendelsen og kontakten med afgrøden

Ændringsforslag 79
Artikel 9, litra b, nr. iii

iii) dyrene skal have permanent adgang til udendørs arealer, fortrinsvis græsningsarealer, når vejrforholdene og jordbundens tilstand tillader det

iii) dyrene skal have permanent adgang til udendørs arealer, fortrinsvis græsningsarealer, når vejrforholdene og jordbundens tilstand tillader det, med forbehold af restriktioner og forpligtelser vedrørende beskyttelse af folke- og dyresundhed i medfør af fællesskabslovgivningen; Kommissionen og medlemsstaterne sikrer, at sådanne restriktioner og forpligtelser hverken påfører dyrene lidelser eller medfører tab af markeder for økologiske produkter

Begrundelse

Der blev for nylig indført europæiske regler om indespærring af økologisk fjerkræ med henblik på beskyttelse heraf mod den høj-patogene fugleinfluenza af typen H5N1. Dette førte til en debat om dyrevelfærd (økologiske kyllingers næb skamferes ikke, og dette kunne skabe problemer med hensyn til dyrevelfærd). Forbrugerne nærede bekymring for, at økologiske fjerkræprodukter ville være "mindre økologiske" end sædvanlig. Myndighederne skulle derfor være forpligtet til at søge og finde alternativer for sektorer for økologisk opdræt, samtidig med at de opretholdt de højest mulige normer for dyrevelfærd.

Ændringsforslag 80

Artikel 9, litra b, nr. iv

iv) antallet af dyr skal begrænses for at minimere overgræsning, optrampning af jorden, erosion og forurening forårsaget af dyrene eller spredningen af deres gødning

iv) antallet af dyr skal begrænses for at minimere overgræsning, optrampning af jorden, erosion og forurening forårsaget af dyrene eller spredningen af fast og flydende husdyrgødning

Begrundelse

Husdyrgødning består ikke kun af fast gødning.

Ændringsforslag 81
Artikel 9, litra b, nr. v

v) økologiske dyr skal holdes adskilt fra, eller skal umiddelbart kunne adskilles fra, andre dyr

v) økologiske dyr skal holdes adskilt fra andre dyr

Begrundelse

Den udgåede formulering indeholder en modsigelse - i praksis kan husdyr blive holdt sammen hele deres liv.

Ændringsforslag 82

Artikel 9, litra b, nr. x

x) bistader og materialer, der anvendes til biavl, skal være lavet af naturlige materialer

x) bistader og materialer, der anvendes til biavl, skal være lavet af materialer, der beviseligt ikke har negativ indvirkning på det omgivende miljø

Begrundelse

Bistader kan f.eks. indeholde stykker af rustfrit stål, hvilket ikke udgør nogen fare for miljøet.

Ændringsforslag 83

Artikel 9, litra c, nr. i

i) forplantning må ikke fremmes ved hormonbehandling, medmindre der er tale om behandling af reproduktionsforstyrrelser

i) forplantning bør i princippet være baseret på naturlige metoder; kunstig sædoverføring er imidlertid tilladt; andre former for kunstig eller assisteret avl (f.eks. embryonoverførsel) må ikke anvendes

Begrundelse

Formuleringen i forordning (EØF) nr. 2092/91(jf. forordning (EF) nr. 1804/1999) er meget tydeligere.

Ændringsforslag 84

Artikel 9, litra c, nr. ii

ii) der må ikke gøres brug af kloning og embryotransplantation

ii) der må ikke gøres brug af avlsteknikker, der omfatter gensplejsning, kloning og embryotransplantation

Ændringsforslag 85

Artikel 9, litra d, nr. i

i) dyr skal fodres med økologisk foder, som kan omfatte andele af foder fra bedriftsenheder, der er under omlægning til økologisk produktion, og foderet skal opfylde dyrenes næringsmæssige behov i de forskellige faser af deres udvikling

i) dyr skal fodres med økologisk foder for at opfylde dyrets ernæringsmæssige behov i de forskellige faser af dets udvikling; undtagelser i henhold til bilag XX er mulige, hvori det fastlægges, hvilken procentdel af foderet der kan anvendes fra bedrifter, som er ved at omlægge til økologisk drift

Begrundelse

Artikel 9 bør indeholde klare rammer for regler og undtagelser i bilagene.

Ændringsforslag 86

Artikel 9, litra d, nr. ii

ii) dyr skal have permanent adgang til græsningsarealer eller grovfoder

ii) dyr skal have permanent adgang til græsningsarealer eller grovfoder, medmindre veterinære modargumenter gør sig gældende, hvilket myndighederne eller den behandlende dyrlæge skal bedømme

Ændringsforslag 87

Artikel 9, litra e, nr. ii

ii) sygdomsudbrud skal behandles øjeblikkeligt for at undgå, at dyrene lider; om nødvendigt må der anvendes allopatiske veterinærlægemidler, herunder antibiotika, når fytoterapeutiske, homøopatiske og andre midler er uegnede.

ii) sygdomsudbrud skal behandles øjeblikkeligt for at undgå, at dyrene lider; om nødvendigt må der på helt præcise betingelser (maksimalt antal behandlinger pr. dyr og tilbageholdelsesfrist skal være fastlagt) anvendes syntetiske kemiske allopatiske veterinærlægemidler, herunder antibiotika, når fytoterapeutiske, homøopatiske og andre midler er uegnede.

Begrundelse

"Allopatiske veterinærlægemidler" er et alt for vagt begreb. Betingelserne for og begrænsningen af antallet af syntetiske kemiske allopatiske behandlinger pr. dyr er meget vigtige aspekter, som svarer til kravene til økologisk landbrug og dets principper, som der allerede tages hensyn til efter de nuværende regler, og som gør det muligt at give forbrugerne en garanti, især hvad angår eventuelle restkoncentrationer.

Ændringsforslag 88

Artikel 10, stk. 1

1. Produktionsreglerne for økologisk akvakultur, herunder reglerne for omlægning, fastsættes af Kommissionen efter den procedure, der er nævnt i artikel 31, stk. 2, og under hensyntagen til de mål og principper, der er fastlagt i afsnit II.

1. Kommissionen fremsætter efter høring af de berørte parter et forslag til lovgivning for Europa-Parlamentet og Rådet om produktionsreglerne for økologisk akvakultur, herunder reglerne for omlægning.

Begrundelse

Der bør udarbejdes specifikke regler for akvakultur. Dette kræver en specifik høring af de berørte parter og en ny procedure for ændring af lovgivningen i samarbejde med Parlamentet og Rådet, som det tidligere var tilfældet i forbindelse med reglerne for dyreproduktion.

Ændringsforslag 89

Artikel 11, stk. 1, indledning

1. Kommissionen fastsætter efter den procedure, der er nævnt i artikel 31, stk. 2, og under hensyntagen til de mål og principper, der er fastlagt i afsnit II, særlige kriterier for godkendelse af følgende produkter og stoffer til brug i økologisk landbrug:

1. Kommissionen fastsætter efter den procedure, der er nævnt i artikel 31, stk. 2, efter høring af de berørte parter og under hensyntagen til de mål og principper, der er fastlagt i afsnit II, særlige kriterier for godkendelse af følgende produkter og stoffer til brug i økologisk landbrug:

Ændringsforslag 90

Artikel 11, stk. 1, litra e

e) rengøringsmidler

e) rengørings-, hygiejne- og desinfektionsmidler

Ændringsforslag 91

Artikel 11, stk. 1, litra f

f) andre stoffer.

f) andre stoffer såsom vitaminer, mikroorganismer og plantestyrkende midler.

Ændringsforslag 92

Artikel 11, stk. 2 a (nyt)

 

2a. Kommissionen sikrer gennemsigtige procedurer for ansøgninger, dokumentation, revision og evaluering samt effektiv beslutningstagning. Den vejleder ansøgerlande og anvender ekspertisen i den økologiske landbrugs- og fødevareproduktionssektor. De berørte parter skal have mulighed for at blive inddraget i evalueringsprocessen for visse produkters og stoffers optagelse på positivlister. Anmodninger om ændringer eller tilbagetrækning samt afgørelser herom offentliggøres.

Begrundelse

Forordningen bør indeholde en mekanisme, der giver mulighed for at inddragede berørte parter og informere offentligheden om ændringer i godkendelsen af specifikke produkter og stoffer, der må anvendes i den økologiske produktion.

Ændringsforslag 93

Artikel 11, stk. 2 b (nyt)

 

2b. For plantebeskyttelsesmidler gælder følgende:

 

i) brugen heraf skal være afgørende for begrænsningen af en skadelig organisme eller en særlig sygdom, for hvilken der endnu ikke findes andre biologiske, fysiske eller avlsrelaterede alternativer eller dyrkningsmetoder eller anden effektiv forvaltningspraksis

 

ii) produkter, som hverken er af planteoprindelse eller af animalsk, mikrobiel eller mineralsk oprindelse, og som ikke fremstår i deres naturlige form, kan kun godkendes, hvis forholdene, hvorunder de anvendes, udelukker enhver direkte kontakt med en afgrødes spiselige del(e)

 

iii) anvendelsen heraf skal være tidsbegrænset, og Kommissionen skal fastsætte en dato for udfasning eller fornyet godkendelse af anvendelsen heraf.

Begrundelse

EU-forbrugere vælger ofte økologiske produkter, fordi de er overbevist om, at disse produkter er fremstillet uden potentielt skadelige stoffer. Sektoren bør presses til vedvarende at søge passende alternativer hertil via fastsættelse af datoer for, hvornår den godkendte anvendelse af de pågældende stoffer ophører. Således forholder det sig allerede for konventionelle ingredienser i foderstoffer, hvor der allerede er fastsat udløbsdatoer, og hvor sektoren nu arbejder på at finde økologiske alternativer for konventionelle ingredienser, som stadig anvendes i økologisk animalsk landbrug.

Ændringsforslag 94

Artikel 11, stk. 2 c (nyt)

2c. Kød- og benmel må ikke anvendes som foder til fødevareproducerende dyr.

Begrundelse

Kød- og benmel samt lignende produkter må ikke anvendes som foder inden for økologisk landbrug.

Ændringsforslag 95

Artikel 12, stk. 1, litra c

c) c) Mælk og mejeriprodukter fra malkekvæg, der tidligere ikke var økologiske, kan sælges som økologiske produkter efter en periode, som fastsættes efter den procedure, der er nævnt i artikel 31, stk. 2.

c) Mælk og mejeriprodukter fra malkekvæg, der tidligere ikke var økologiske, samt andre produkter såsom kød, æg og honning kan sælges som økologiske produkter efter en periode, som fastsættes efter den procedure, der er nævnt i artikel 31, stk. 2.

Ændringsforslag 96

Artikel 13, stk. 3

3. Der må ikke anvendes hexan og andre organiske opløsningsmidler.

3. Der må ikke anvendes hexan og kemiske opløsningsmidler.

Begrundelse

En bedre terminologi. Opløsningsmidler er kemiske og ikke organiske.

Ændringsforslag 97
Artikel 13, stk. 4, afsnit 2

Hvis foderproducenterne anvender ingredienser og tilsætningsstoffer, de har købt af tredjemand, til at producere foder til økologiske husdyr, skal de af sælgeren kræve en bekræftelse på, at de leverede produkter ikke er fremstillet ved hjælp af GMO'er.

Hvis foderproducenterne anvender ingredienser og tilsætningsstoffer, de har købt af tredjemand, til at producere foder til økologiske husdyr, skal sælgeren skriftligt bekræfte, at de leverede produkter ikke helt eller delvis er fremstillet af eller med GMO'er.

Begrundelse

På grund af deres særpræg og mangfoldighed i forhold til traditionelle produkter kan økologiske produkter ikke harmoniseres ud fra det krav, der gælder for traditionelle produkter, nemlig at der skal angives en tolerancegrænse for bevidst forurening med GMO'er (selv af meget ringe omfang). I økologiske produkter kan der ikke tillades nogen grænse. De skal være helt fri for GMO'er. Med en skriftlig bekræftelse dokumenteres det, at produktet er i overensstemmelse med de fastlagte regler (jf. artikel 7, stk. 2).

Hvis der i forbindelse med økologisk produktion er nedlagt forbud mod anvendelse af GMO-produkter, bør brugeren være forpligtet til at kræve et dokument, hvori det attesteres, at der ikke er blevet anvendt GMO'er, og leverandøren skal være forpligtet til at tilvejebringe dette dokument.

Ændringsforslag 98

Artikel 14, stk. 1, litra a

a) mindst 95 vægtprocent af produktets ingredienser af landbrugsoprindelse skal være økologiske

a) mindst 95 vægtprocent af produktets ingredienser af landbrugsoprindelse skal være økologiske, idet tilsat vand og salt ikke medregnes

Ændringsforslag 99

Artikel 14, stk. 1, litra b

b) ingredienser, der ikke er af landbrugsoprindelse, og tekniske hjælpestoffer kun anvendes, hvis de er godkendt i henhold til artikel 15

b) tilsætningsstoffer, tekniske hjælpestoffer, aromaer, vand, salt, mikroorganismekulturer og enzymer, mineraler, sporelementer, vitaminer, aminosyrer og andre mikronæringsstoffer kan anvendes i levnedsmidler beregnet til et særligt næringsformål, forudsat at de er godkendt i henhold til artikel 15

Ændringsforslag 100

Artikel 14, stk. 1, litra c

c) ikke-økologiske landbrugsingredienser må kun anvendes, hvis de er godkendt i henhold til artikel 15.

c) ikke-økologiske landbrugsingredienser må kun anvendes, hvis de er godkendt i henhold til artikel 15 eller midlertidig godkendt af en medlemsstat.

Ændringsforslag 101

Artikel 14, stk. 1, litra c a (nyt)

ca) en økologisk ingrediens må ikke forekomme samtidig med samme ikke-økologiske ingrediens eller ingrediens fra en produktion under omlægning.

Ændringsforslag 102

Artikel 14, stk. 1, litra c b (nyt)

cb) fødevarer fremstillet på grundlag af høst fra en produktion under omlægning må kun indeholde én ingrediens af landbrugsoprindelse.

Ændringsforslag 103

Artikel 14, stk. 2

2. Ekstraktion, forarbejdning og oplagring af økologiske fødevarer skal udføres med forsigtighed for at undgå, at ingrediensernes egenskaber går tabt. Der må ikke anvendes stoffer og metoder, der genskaber disse egenskaber eller retter op på følgerne af en forsømmelig forarbejdning af disse produkter.

2. Ekstraktion, nedpakning, transport, forarbejdning, oplagring og markedsføring af økologiske fødevarer skal udføres med forsigtighed for at undgå, at ingrediensernes og produkternes egenskaber går tabt. Der må ikke anvendes stoffer og metoder, der genskaber disse egenskaber eller retter op på følgerne af en forsømmelig forarbejdning af disse produkter.

Begrundelse

For at gøre listen over processer mere udtømmende er det hensigtsmæssigt at tilføje nedpakning, transport og markedsføring. Desuden bør de processer, der nævnes i dette stykke, også omfatte produkter og ikke kun ingredienser.

Ændringsforslag 104
Artikel 14, stk. 3, afsnit 2

Hvis forarbejdningsvirksomhederne anvender ingredienser og tekniske hjælpestoffer, som de har købt af tredjemand, til at producere økologiske fødevarer eller økologisk foder, skal de af sælgeren kræve en bekræftelse på, at de leverede produkter ikke er fremstillet ved hjælp af GMO'er.

Hvis forarbejdningsvirksomhederne anvender ingredienser og tekniske hjælpestoffer, som de har købt af tredjemand, til at producere økologiske fødevarer eller økologisk foder, skal sælgeren skriftligt bekræfte, at de leverede produkter ikke er fremstillet af eller med GMO'er.

Begrundelse

Hvis der i forbindelse med økologisk produktion er nedlagt forbud mod anvendelse af GMO-produkter, bør brugeren være forpligtet til at kræve et dokument, hvori det attesteres, at der ikke er blevet anvendt GMO'er, og leverandøren skal være forpligtet til at tilvejebringe dette dokument. Med en skriftlig bekræftelse dokumenteres det, at produktet er i overensstemmelse med de fastlagte regler (se ovenfor).

Ændringsforslag 105

Artikel 14, stk. 3 a (nyt)

3a. Ekstraktion, forarbejdning og oplagring af økologiske fødevarer skal udføres adskilt i rum eller tid i forhold til andre fremstillingsprocesser for ikke-økologiske fødevarer.

Begrundelse

Formålet er at sikre kontrol og passende adskillelse af processerne i de blandede industrier.

Ændringsforslag 106
Artikel 14, stk. 3 b (nyt)

 

3b. Medlemsstaterne kan bevare eller indføre strengere regler for produktion af forarbejdede fødevarer, forudsat at disse regler er i overensstemmelse med fællesskabsretten og ikke hindrer eller begrænser den frie bevægelighed for varer, der er i overensstemmelse med denne forordning.

Begrundelse

Medlemsstaterne bør have mulighed for at indføre strengere regler med hensyn til produktion af forarbejdede fødevarer i økologisk produktion. Dette er væsentligt i forbindelse med muligheden for konkurrence om mere etiske produkter, og forbrugerne vil få et bredere udvalg af økologiske varer.

Ændringsforslag 107
Artikel 15, stk. 3 a (nyt)

 

3a. Medlemsstaterne kan bevare eller indføre strengere regler for anvendelsen af visse produkter og stoffer i forbindelse med forarbejdningen, forudsat at disse regler er i overensstemmelse med fællesskabsretten og ikke hindrer eller begrænser den frie bevægelighed for varer, der er i overensstemmelse med denne forordning.

Begrundelse

Hvis der i forbindelse med økologisk produktion er nedlagt forbud mod anvendelse af GMO-produkter, bør brugeren være forpligtet til at kræve et dokument, hvori det attesteres, at der ikke er blevet anvendt GMO'er, og leverandøren skal være forpligtet til at tilvejebringe dette dokument. Med en skriftlig bekræftelse dokumenteres det, at produktet er i overensstemmelse med de fastlagte regler (se ovenfor).

Ændringsforslag 108
Artikel 16, stk. 2, litra b a (nyt)

 

ba) når der pålægges restriktioner og forpligtelser til beskyttelse af menneskers og dyrs sundhed i henhold til EF-retsforskrifterne

Begrundelse

Forskellige foranstaltninger og bestemmelser i denne artikel er overflødige og vedrører situationer (f.eks. omlægning), hvor det naturligvis er nødvendigt med en vis grad af fleksibilitet i en overgangsperiode.

Betingelserne for en mere fleksibel anvendelse af reglerne om økologisk landbrug bør ligeledes prioriteres og reduceres.

Komitologiproceduren bør kun anvendes i forbindelse med en række konkrete foranstaltninger.

Endelig bør enhver dispensation fra reglerne om økologisk landbrug meddeles de kompetente myndigheder, herunder certificeringsorganerne, og kontrolmyndighederne skal foretage en vurdering og inspektion på stedet af landbrugerens handlingsplaner for håndteringen af den specifikke situation, hvori han befinder sig.

Ændringsforslag 109
Artikel 16, stk. 2, litra h

h) når der pålægges restriktioner og forpligtelser til beskyttelse af menneskers og dyrs sundhed i henhold til EF-retsforskrifterne.

udgår

Begrundelse

Forskellige foranstaltninger og bestemmelser i denne artikel er overflødige og vedrører situationer (f.eks. omlægning), hvor det naturligvis er nødvendigt med en vis grad af fleksibilitet i en overgangsperiode.

Betingelserne for en mere fleksibel anvendelse af reglerne om økologisk landbrug bør ligeledes prioriteres og reduceres.

Komitologiproceduren bør kun anvendes i forbindelse med en række konkrete foranstaltninger.

Endelig bør enhver dispensation fra reglerne om økologisk landbrug meddeles de kompetente myndigheder, herunder certificeringsorganerne, og kontrolmyndighederne skal foretage en vurdering og inspektion på stedet af landbrugerens handlingsplaner for håndteringen af den specifikke situation, hvori han befinder sig.

Ændringsforslag 110

Artikel 16, stk. 2, afsnit 1 a (nyt)

 

Dispensation gives, hvor det er hensigtsmæssigt, for en begrænset periode og baseres på en udviklingsplan for regionen og/eller bedriften for at løse de pågældende problemer.

 

Oplysninger om dispensationer, der gives i henhold til denne artikel, stilles til rådighed for offentligheden og revideres mindst hvert tredje år.

Begrundelse

Mindre restriktive bestemmelser og Kommissionens indrømmelse af dispensation skal holdes på et minimum ved klart at definere de kriterier og procedurer, der kan føre til godkendelse eller afvisning af en ansøgning.

Ændringsforslag 111

Artikel 17, stk. 1

1. De betegnelser, der er opført i bilag I, samt afledninger heraf eller diminutivformer, må anvendes, hver for sig eller i kombination, overalt i EF og på alle EF-sprog i forbindelse med mærkning af og reklame for et produkt, der er fremstillet og kontrolleret eller importeret i overensstemmelse med denne forordning.

1. De betegnelser, der er opført i bilag I, samt afledninger heraf eller diminutivformer, må anvendes, hver for sig eller i kombination, overalt i EF og på alle EF-sprog i forbindelse med mærkning af og reklame for et produkt, der er fremstillet og kontrolleret eller importeret i overensstemmelse med denne forordning.

 

I forbindelse med forarbejdede produkter kan disse betegnelser udelukkende anvendes i følgende tilfælde:

 

a) ved produktbeskrivelse og mærkning, når mindst 95 vægtprocent af ingredienserne af landbrugsoprindelse stammer fra økologisk produktion, og alle væsentlige ingredienser stammer fra økologisk produktion

 

b) på listen over ingredienser, når oplysningerne om de økologiske ingredienser fremstår på samme måde og i samme farve og bogstavstørrelse og -form som de øvrige oplysninger på listen over ingredienser. Disse produkter må ikke bære noget logo, der henviser til økologisk produktion.

Begrundelse

Væsentligt for mærkningen af forarbejdede produkter med et logo, som henviser til økologisk produktion, er kravet om, at 95 vægtprocent af ingredienserne af landbrugsoprindelse skal bestå af økologiske produkter. F.eks. med suppe kan det ske, at en stor del af den samlede vægt består af vand. I så tilfælde ligger andelen af økologiske produkter samlet betragtet under 95 %, selv om alle eller næsten alle ingredienser, bortset fra vandet, er økologiske. Endvidere kan det i forbindelse med forarbejdede produkter være, at producenten ikke før fremstillingen af produktet for alle ingrediensers vedkommende har kunnet vælge den økologiske produktionsmetode. Her kan der ikke desto mindre for landmænd, der producerer økologisk, være et vigtigt nyt afsætningsmarked, hvor de kan levere deres produkter til aftagere, som bl.a. forarbejder økologiske produkter. Såvel landmanden som aftageren har interesse i at kunne oplyse om en del af ingrediensernes økologiske oprindelse, fordi dette berettiger til at få en højere pris for slutproduktet. For ikke at forvirre forbrugeren skal der imidlertid i den forbindelse stilles krav til mærkningen.

Ændringsforslag 112

Artikel 17, stk. 2

2. De betegnelser, der er opført i bilag I, samt afledninger heraf eller diminutivformer, må ikke anvendes nogen steder i EF eller på noget EF-sprog, hverken hver for sig eller i kombination, i forbindelse med mærkning af og reklame for et produkt, der er ikke fremstillet og kontrolleret eller importeret i overensstemmelse med denne forordning, medmindre betegnelserne helt klart ikke kan forbindes med landbrugsproduktion.

2. De betegnelser, der er opført i bilag I, samt afledninger heraf eller diminutivformer, må ikke anvendes nogen steder i EF eller på noget EF-sprog, hverken hver for sig, i kombination eller underforstået, i forbindelse med mærkning af og reklame for et produkt, der er ikke fremstillet eller importeret, kontrolleret og certificeret i overensstemmelse med denne forordning, medmindre betegnelserne helt klart ikke kan forbindes med økologisk landbrugsproduktion.

Ændringsforslag 113

Artikel 17, stk. 3

3. De betegnelser, der er opført i bilag I, samt afledninger heraf eller diminutivformer, ikke anvendes, hverken hver for sig eller i kombination, i forbindelse med et produkt, der er mærket med en oplysning om, at produktet indeholder GMO'er, består af GMO'er eller er fremstillet ved hjælp af GMO'er.

3. De betegnelser, der er opført i bilag I, samt afledninger heraf eller diminutivformer, anvendes ikke, hverken hver for sig eller i kombination, i forbindelse med et produkt, der er mærket med en oplysning om, at produktet indeholder GMO'er, består af GMO'er eller er fremstillet ved hjælp af eller med GMO'er, eller hvis det er godtgjort, at det produkt, den ingrediens eller det foder, der er anvendt, er forurenet med GMO'er.

Begrundelse

Som de økologiske producenter har krævet og forbrugernes efterspørgsel har vist, skal enhver form for vildledende angivelser vedrørende tilsigtet eller utilsigtet forekomst af GMO'er i økologiske produkter undgås. Økologiske produkter bør desuden beskyttes mod utilsigtet forurening med GMO'er.

Med henblik på at opnå overensstemmelse med betragtning 16 i rammeforordning (EF) nr. 1829/2003 bør der skelnes tydeligt mellem definitionerne af "produceret af GMO'er" og "produceret med GMO'er".

Ændringsforslag 114

Artikel 17, stk. 4

4. Medlemsstaterne træffer alle nødvendige foranstaltninger til at sikre, at denne artikel overholdes.

4. Medlemsstaterne træffer alle nødvendige foranstaltninger til at sikre, at denne artikel overholdes, og til at forhindre misbrug af betegnelserne i denne artikel.

Begrundelse

Ordet økologisk misbruges stadig ofte, hvilket må forhindres og udelukkes via en klar lovgivning.

Ændringsforslag 115

Artikel 18, stk. 1, litra a

a) kodenummeret, jf. artikel 22, stk. 7, på det organ, der er ansvarligt for de kontrolforanstaltninger, som den erhvervsdrivende er undergivet

a) kodenummeret, jf. artikel 22, stk. 7, på det organ eller den myndighed, der er ansvarlig(t) for de kontrolforanstaltninger, attesteringer og tilsyn, som den erhvervsdrivende er undergivet

Begrundelse

Formålet er også at inddrage de myndigheder, der udfører kontrolforanstaltninger og tilsyn.

Ændringsforslag 116

Artikel 18, stk. 1, litra b

b) mindst én af de angivelser, der er opført i bilag II, med versaler, hvis det logo, der er omhandlet i artikel 19, ikke anvendes.

b) det logo, der er omhandlet i artikel 19, og mindst én af de angivelser, der er opført i bilag II, med versaler

Begrundelse

Logoet skal være obligatorisk, for at forbrugerne klart kan identificere de økologiske produkter.

Ændringsforslag 117

Artikel 18, stk. 1, litra b a (nyt)

 

ba) angivelse af produktets eller dets landbrugsråvarers oprindelsessted, dvs. hvorvidt det drejer sig om et produkt fra Fællesskabet eller et tredjeland eller en kombination heraf. Sammen med oprindelsesstedet skal landets navn anføres, hvis produktet eller de råvarer, som det er fremstillet af, stammer fra det pågældende land.

Begrundelse

Produktets oprindelse er ofte forbundet med dets kvalitet og særlige karakteristika, hvilket får særlig stor betydning, når det drejer sig om produkter af høj kvalitet, som f.eks. økologiske produkter.

Ændringsforslag 118

Artikel 19, overskrift

EF-logo for økologisk produktion

EF-logo og nationalt logo for økologisk produktion

Ændringsforslag 119

Artikel 19

Kommissionen fastlægger efter den procedure, der er nævnt i artikel 31, stk. 2, et EF-logo, der anvendes i forbindelse med mærkning og præsentation af samt reklame for produkter, der er fremstillet og kontrolleret eller importeret i overensstemmelse med denne forordning.

Kommissionen fastlægger efter den procedure, der er nævnt i artikel 31, stk. 2, et EF-logo, der skal anvendes i forbindelse med mærkning og præsentation af samt reklame for produkter, der er fremstillet og kontrolleret eller importeret i overensstemmelse med denne forordning, og som udgør det vigtigste identifikationssymbol for økologiske produkter på hele EU's område.

Begrundelse

Anvendelse af logoet bør være obligatorisk for at fremme en entydig identifikation af de økologiske produkter på hele EU-markedet og sikre, at forbrugerne kan genkende dem. Med denne ændring opnås der i praksis den "fælles opfattelse" af, hvad der forstås ved økologisk produktion, som der slås til lyd for i EU's aktionsplan for økologiske fødevarer og økologisk landbrug.

Ændringsforslag 120

Artikel 19, stk. 1 a (nyt)

1a. EF-logoet anvendes ikke i tilfælde af produkter fra bedrifter under omlægning og forarbejdede fødevarer, der ikke opfylder bestemmelserne i artikel 14, stk. 1.

Begrundelse

EF-logoet vil ikke blive anvendt i tilfælde af produkter, der indeholder mere end 5 vægtprocent af konventionelle ingredienser.

Ændringsforslag 121

Artikel 21

Kommissionen fastsætter efter den procedure, der er nævnt i artikel 31, stk. 2, særlige mærkningsbestemmelser for økologisk foder og produkter fra bedrifter, der er under omlægning.

Kommissionen fastsætter efter den procedure, der er nævnt i artikel 31, stk. 2, særlige mærkningsbestemmelser for økologisk foder.

Begrundelse

De specifikke mærkningskrav for produkter fra bedrifter, der er ved at omlægge til økologisk drift, skal klart fremgå af påstande på etiketter og i reklamer.

Ændringsforslag 122

Artikel 21, stk. 1 (nyt)

 

Afgrøder kan være forsynet med angivelser, der henviser til omlægning til økologisk produktion på etiketter eller i reklamer, forudsat at sådanne produkter opfylder kravene i artikel 12 i denne forordning.

 

Sådanne angivelser skal:

 

a) omfatte sætningen "Produceret under omlægning til økologisk drift"

 

b) fremstå med en farve, størrelse og bogstavtype, der gør det muligt for forbrugeren klart at identificere det specifikke omlægningsprodukt

Begrundelse

De specifikke mærkningskrav for produkter fra bedrifter, der er ved at omlægge til økologisk drift, skal klart fremgå af påstandene på etiketter og i reklamer.

Ændringsforslag 123

Artikel 22, stk. 4, afsnit 1

Myndigheden kan i overensstemmelse med artikel 5 i forordning (EF) nr. 882/2004 delegere visse kontrolopgaver til et eller flere kontrolorganer.

Myndigheden kan i overensstemmelse med artikel 4, stk. 3, og artikel 5, stk. 1, i forordning (EF) nr. 882/2004 delegere visse kontrolopgaver til en/et eller flere kontrolmyndigheder eller -organer.

Begrundelse

Dette stykke omfatter ikke delegering af kontrolopgaver til andre kontrolmyndigheder end den centrale myndighed, sådan som det findes i lande som Spanien, og som behandles i artikel 4, stk. 3, i forordning (EØF) nr. 882/2004 og i artikel 9 i den nuværende forordning (EØF) nr. 2091/91.

Ændringsforslag 124

Artikel 22, stk. 4, afsnit 2

Kontrolorganerne skal opfylde kravene i den europæiske standard EN 45011 eller ISO-vejledning 65, ‘Generelle krav til organer, der udfører produktcertificering’ i den udgave, der senest er bekendtgjort ved offentliggørelse i C-udgaven af Den Europæiske Unions Tidende.

Kontrolorganerne akkrediteres i overensstemmelse med den europæiske standard EN 45011 eller ISO-vejledning 65, ‘Generelle krav til organer, der udfører produktcertificering’ i den udgave, der senest er bekendtgjort ved offentliggørelse i C-udgaven af Den Europæiske Unions Tidende.

Begrundelse

For at sikre kontrolorganets kompetence og objektivitet skal det akkrediteres i overensstemmelse med standard 45011. Det er ikke tilstrækkeligt at opfylde kravene.

Ændringsforslag 125

Artikel 22, stk. 7

7. Medlemsstaterne tildeler hvert organ, der er kvalificeret til at føre kontrol i henhold til denne forordning, et kodenummer.

7. Medlemsstaterne tildeler hvert organ eller hver myndighed, der er kvalificeret til at føre kontrol og tilsyn og foretage certificering i henhold til denne forordning, et kodenummer.

Begrundelse

Formålet er også at medtage de myndigheder, der fører kontrol og tilsyn.

Ændringsforslag 126

Artikel 22, stk. 8 a (nyt)

 

8a. Medlemsstaterne sikrer under alle omstændigheder, at de etablerede kontrolordninger giver mulighed for at spore produkter i enhver produktions-, tilberedelses- og distributionsfase med henblik på at garantere forbrugerne, at økologiske produkter er blevet fremstillet i overensstemmelse med denne forordning.

Begrundelse

Der må sikres sporbarhed i alle produktionsfaser.

Ændringsforslag 127

Artikel 23, stk. 1, litra a

a) give meddelelse herom til myndigheden i den medlemsstat, hvor denne aktivitet udøves

a) give meddelelse om det fulde omfang af denne aktivitet til myndigheden i den medlemsstat, hvor den udøves

Ændringsforslag 128

Artikel 23, stk. 4

4. Myndigheden fører en ajourført fortegnelse med navne og adresser på de erhvervsdrivende, der er omfattet af kontrolordningen.

4. Myndighederne og kontrolorganerne fører en ajourført fortegnelse med navne og adresser på de erhvervsdrivende, der er omfattet af kontrolordningen. Denne fortegnelse stilles til rådighed for de berørte parter.

Begrundelse

Det er kontrolmyndigheder og -organer, som bør have fortegnelsen over de erhvervsdrivende, og oplysningerne i den bør være tilgængelige for offentligheden.

Ændringsforslag 129

Artikel 24, stk. 3 a (nyt)

 

3a. Der skal tilrettelægges regelmæssige høringer af interesseparterne for at anerkende og understrege den vigtige rolle, som de økologiske landbrugere spiller i beslutnings- og certificeringsprocessen.

Begrundelse

Man må finde frem til måder, hvorpå de økologiske landmænd gradvis kan inddrages i beslutningsprocesserne og i de nye metoder omkring certificeringsprocedurerne: Såvel Kommissionens kontrolorganer som de kompetente myndigheder i medlemsstaterne skal tage hensyn til deres dokumenterede evne til at tilrettelægge troværdige innovative selvcertificeringsordninger.

Ændringsforslag 130

Artikel 25, stk. 1, litra a

a) hvis der konstateres en uregelmæssighed med hensyn til overholdelse af kravene i denne forordning, sikre, at de betegnelser og angivelser og det logo, der er omhandlet i artikel 17, 18 og 19, ikke anvendes på hele det parti eller hele den produktion, der er berørt af uregelmæssigheden.

a) hvis der konstateres en uregelmæssighed med hensyn til overholdelse af kravene i denne forordning, sikre, at de betegnelser og angivelser og det logo, der er omhandlet i artikel 17, 18 og 19, ikke anvendes på hele det parti eller hele den produktion, der er berørt af uregelmæssigheden, eller fjernes derfra.

Ændringsforslag 131

Artikel 26

Efter anmodning, der er begrundet i nødvendigheden af at garantere, at et produkt er fremstillet i overensstemmelse med denne forordning, udveksler myndighederne og kontrolorganerne relevante oplysninger om resultaterne af deres kontrol med andre myndigheder og kontrolorganer. De kan også udveksle oplysninger på eget initiativ.

Efter anmodning, der er begrundet i nødvendigheden af at garantere, at et produkt er fremstillet i overensstemmelse med denne forordning, udveksler myndighederne, repræsentanter for interesseparter på nationalt plan og på fællesskabsplan, der er inddraget i beslutningsprocessen, og kontrolorganerne relevante oplysninger om resultaterne af deres kontrol med andre myndigheder og kontrolorganer. De kan også udveksle oplysninger på eget initiativ.

Begrundelse

Begrundelserne til ændringsforslagene til artikel 24 finder også anvendelse på dette sted. Tanken er at sikre aktiv medvirken fra og inddragelse af de økologiske producenter og trække på deres specifikke knowhow.

Ændringsforslag 132

Artikel 27, stk. 1

1. Et produkt, der importeres fra et tredjeland, kan markedsføres i EF mærket som økologisk, hvis det er i overensstemmelse med de bestemmelser, der er fastsat i afsnit II, III, og IV i denne forordning.

1. Et produkt, der importeres fra et tredjeland, kan markedsføres i EF mærket som økologisk, hvis:

 

a) det er i overensstemmelse med de bestemmelser, der er fastsat i denne forordning

 

b) produktions-, import- og markedsføringsvirksomhederne er underlagt samme kontrol som i Fællesskabet, og hvis kontrollen udføres af en myndighed eller et organ, der officielt er godkendt af Fællesskabet

 

c) produktions-, import- og markedsføringsvirksomhederne til enhver tid kan fremlægge bevis på, at de opfylder denne forordnings bestemmelser

 

d) produktet er omfattet af en attest udstedt af den kompetente kontrolmyndighed, hvori det bekræftes, at det er i overensstemmelse med denne forordning.

Ændringsforslag 133

Artikel 27, stk. 2

2. En erhvervsdrivende i et tredjeland, der ønsker at markedsføre sine produkter i EF mærket som økologiske på de vilkår, der er fastsat i stk. 1, skal lade sin virksomhed kontrollere af en myndighed eller et kontrolorgan som omhandlet i afsnit V, for så vidt som myndigheden eller organet fører kontrol i produktionstredjelandet, eller af et kontrolorgan, som er anerkendt i henhold til stk. 5.

2. En erhvervsdrivende i et tredjeland, der driver virksomhed i et hvilket som helst led i produktions-, forarbejdnings- eller distributionskæden for produkter, og som ønsker at markedsføre sine produkter i EF mærket som økologiske på de vilkår, der er fastsat i stk. 1, skal lade sin virksomhed kontrollere af en myndighed eller et kontrolorgan som omhandlet i afsnit V, for så vidt som myndigheden eller organet fører kontrol i produktionstredjelandet, eller af et kontrolorgan, som er anerkendt i henhold til stk. 5.

 

Sådanne produkter skal være omfattet af en attest udstedt af myndighederne eller kontrolorganerne, hvori det bekræftes, at de opfylder betingelserne i denne artikel.

Begrundelse

Det skal sikres, at alle involverede erhvervsdrivende har ladet deres virksomhed underkaste en kontrolordning svarende til EU-ordningen. I forbindelse med sådanne produkter skal der kræves en attest, som godtgør, at de er i overensstemmelse med alle reglerne i EU-forordningen. I modsat fald vil det ikke være muligt at afgøre, hvorvidt produkterne opfylder denne betingelse, eller hvem der er ansvarlig for at vurdere tredjelandets regler for sådanne produkter med direkte adgang.

Ændringsforslag 134

Artikel 27, stk. 2 a (nyt)

2a. Den pågældende erhvervsdrivende skal til enhver tid kunne forsyne importører eller nationale myndigheder med dokumentation, som er udstedt af myndigheden eller kontrolorganet som omhandlet i afsnit V, og som kan gøre det muligt at identificere den erhvervsdrivende, der har udført den seneste operation, samt verificeres, hvorvidt den sidstnævnte har overholdt denne forordnings bestemmelser.

Ændringsforslag 135

Artikel 27, stk. 3, litra a

a) produktet er fremstillet i overensstemmelse med produktionsnormer, der svarer til dem, der gælder for økologisk produktion i EF, eller i overensstemmelse med de internationalt anerkendte normer, der er fastsat i retningslinjerne fra Codex Alimentarius

a) produktet er fremstillet i overensstemmelse med produktionsnormer, der svarer til dem, der gælder for økologisk produktion i EF, idet der tages hensyn til retningslinjerne fra Codex Alimentarius CAC/GL 32

Begrundelse

Økologisk mærkede produkter, som markedsføres i EU, skal opfylde standarder svarende til EU's. Retningslinjerne i Codex Alimentarius er internationalt anerkendte i forbindelse med udarbejdelse af retsforskrifter om økologisk landbrug. Disse retningslinjer er imidlertid ikke juridisk bindende, de er ikke detaljerede, og de garanterer ikke i sig selv overensstemmelse med EU's regler. Det er desuden nødvendigt at supplere dem, for så vidt angår forarbejdede animalske produkter.

Ændringsforslag 136

Artikel 27, stk. 3, litra b

b) producenten har været omfattet af kontrolforanstaltninger, der svarer til EF-kontrolordningens, eller som er i overensstemmelse med retningslinjerne fra Codex Alimentarius

b) den erhvervsdrivende har været omfattet af kontrolforanstaltninger, der svarer til EF-kontrolordningens, idet der tages hensyn til retningslinjerne fra Codex Alimentarius CAC/GL 32

Begrundelse

Økologisk mærkede produkter, som markedsføres i EU, skal opfylde standarder svarende til EU's. Retningslinjerne i Codex Alimentarius er internationalt anerkendte i forbindelse med udarbejdelse af retsforskrifter om økologisk landbrug. Disse retningslinjer er imidlertid ikke juridisk bindende, de er ikke detaljerede, og de garanterer ikke i sig selv overensstemmelse med EU's regler. De er derfor ikke egnede som kriterium for anerkendelse af importkontrollen.

Ændringsforslag 137

Artikel 27, stk. 3, litra c

c) den erhvervsdrivende i et tredjeland, som ønsker at markedsføre sin produkter i EF mærket som økologiske på betingelserne i dette stykke, har ladet sin virksomhed kontrollere efter en kontrolordning, der er anerkendt i henhold til stk. 4, eller af et kontrolorgan, som er anerkendt i henhold til stk. 5

c) de erhvervsdrivende i et tredjeland, der driver virksomhed i et hvilket som helst led i produktions-, forarbejdnings- eller distributionskæden for produkter, og som ønsker at markedsføre deres produkter i EF mærket som økologiske på betingelserne i dette stykke, har ladet deres virksomhed kontrollere efter en kontrolordning, der er anerkendt i henhold til stk. 4, eller af et eller flere kontrolorganer, som er anerkendt i henhold til stk. 5

Begrundelse

Det må sikres, at alle involverede økonomiske aktører har ladet deres virksomhed kontrollere efter en kontrolordning svarende til EU-ordningen. Økonomiske aktører fra tredjelande skal opfylde regler svarende til EU's regler

Ændringsforslag 138

Artikel 27, stk. 3, litra d

d) produktet er omfattet af en attest udstedt af myndighederne eller kontrolorganerne i et tredjeland, der er anerkendt i henhold til stk. 4, eller af et kontrolorgan, som er anerkendt i henhold til stk. 5, hvori det bekræftes, at produktet opfylder betingelserne i nærværende stykke.

d) produktet er omfattet af en attest udstedt af myndighederne eller kontrolorganerne i et tredjeland, der er anerkendt i henhold til stk. 4, eller af et kontrolorgan, som er anerkendt i henhold til stk. 5, hvori det bekræftes, at produktet opfylder betingelserne i nærværende stykke. Kommissionen fastlægger i overensstemmelse med proceduren i artikel 31, stk. 2, de nærmere betingelser for attesten og fastsætter gennemførelsesbestemmelserne, inden den nye importordning træder i kraft.

Begrundelse

Den attest, som følger med de importerede varer, må ikke være lige som den, der er defineret som "kontrolattest" i forordning (EF) nr. 1788/2001, for i fremtiden vil der ikke findes importtilladelser. Det er nødvendigt at indføre ændringer i den nuværende attest og fastsætte gennemførelsesbestemmelserne.

Ændringsforslag 139

Artikel 27, stk. 3, litra d a (nyt)

 

da) de kontrolorganer i et tredjeland, der er anerkendt i henhold til stk. 4 eller stk. 5, opfylder den europæiske standard EN 45011 vedrørende generelle krav til organer, der udfører produktcertificering(ISO/IEC Guide 65), og som inden den 1. januar 2009 akkrediteres i overensstemmelse med denne standard af et akkrediteringsorgan, der har undertegnet den multilaterale aftale om gensidig anerkendelse.

Begrundelse

For at sikre, at tredjelandes produkter er underkastet en kontrolordning, der svarer til EU's, skal tredjelandenes kontrolorganer opfylde eller være akkrediterede i overensstemmelse med standard EN 45011. Der bør opstilles en rimelig frist til at opnå akkreditering.

Ændringsforslag 140

Artikel 27, stk. 4, afsnit 1

Kommissionen anerkender efter den procedure, der er nævnt i artikel 31, stk. 2, de tredjelande, hvis produktionsnormer og kontrolforanstaltninger svarer til dem, der gælder i EF, eller som er i overensstemmelse med de internationalt anerkendte normer, som er fastsat i retningslinjerne fra Codex Alimentarius, og opstiller en liste over disse lande.

Kommissionen anerkender efter den procedure, der er nævnt i artikel 31, stk. 2, de tredjelande, hvis produktionsnormer og kontrolforanstaltninger svarer til dem, der gælder i EF, og tager hensyn til retningslinjerne fra Codex Alimentarius CAC/GL 32, og opstiller en liste over disse lande.

Begrundelse

Økologisk mærkede produkter, som markedsføres i EU, skal opfylde standarder svarende til EU's. Retningslinjerne i Codex Alimentarius er internationalt anerkendte i forbindelse med udarbejdelse af retsregler om økologisk landbrug. Disse retningslinjer er imidlertid ikke juridisk bindende, de er ikke detaljerede, og de garanterer ikke i sig selv overensstemmelse med EU's regler. De er derfor ikke egnede som kriterium for anerkendelse af importkontrol.

Ændringsforslag 141

Artikel 27, stk. 4, afsnit 2 a og 2 b (nye)

 

De anerkendte kontrolorganer eller kontrolmyndigheder fremlægger de evalueringsrapporter, der udarbejdes af akkrediteringsorganet eller i givet fald den kompetente myndighed vedrørende den regelmæssige evaluering på stedet, overvågning og flerårige nyvurdering af deres aktiviteter. Disse evalueringsrapporter offentliggøres på internettet.

 

Kommissionen sikrer på grundlag af disse evalueringsrapporter og med bistand fra medlemsstaterne et passende tilsyn med anerkendte kontrolmyndigheder og kontrolorganer ved regelmæssigt at tage deres anerkendelse op til fornyet vurdering. Karakteren af tilsynet fastlægges på basis af en vurdering af risikoen for uregelmæssigheder eller krænkelser af denne forordning.

Begrundelse

Det er af afgørende betydning at sikre, at EU-forbrugerne kan have tillid til, at vigtige økologiske produkter er blevet fremstillet i overensstemmelse med fællesskabsbestemmelserne. Med offentliggørelsen af evalueringsrapporterne sikres der fuldstændig gennemsigtighed, hvilket vil fremme forbrugernes tillid til økologiske produkter.

Ændringsforslag 142

Artikel 27, stk. 5 a (nyt)

 

5a. De kompetente nationale myndigheder skal inddrages i processen med anerkendelse af tilsyns- og attesteringsorganer. Importørerne skal tilsende dem attester for alle importaktiviteter. De skal oprette en fælles europæisk database om import, der skal være offentligt tilgængelig.

 

De kompetente nationale myndigheder og fællesskabsmyndigheder kan gennemføre stikprøvekontrol med tilsyns- og attesteringsorganerne på stedet.

Begrundelse

De nationale kompetente kontrolmyndigheder skal etablere et bedre samarbejde for at udveksle vigtige oplysninger om import fra tredjelande.

Ændringsforslag 143

Artikel 28, stk. 1 a (nyt)

 

Medlemsstaterne kan anvende supplerende specifikke bestemmelser for økologisk produktion på deres område, forudsat at disse bestemmelser er i overensstemmelse med Fællesskabets lovgivning og ikke begrænser markedsføringen af produkter, der opfylder kravene i artikel 20.

Begrundelse

Medlemsstaterne skal have mulighed for at anvende supplerende specifikke bestemmelser for økologisk landbrug, forudsat at de ikke begrænser markedsføringen af økologiske produkter på det indre marked.

Ændringsforslag 144

Artikel 31, overskrift

Forvaltningskomitéen for økologisk produktion

Forskriftsudvalget med Kontrol om økologisk produktion

Ændringsforslag 145

Artikel 31, stk. 1

1. Kommissionen bistås af Forvaltningskomitéen om økologisk produktion (i det følgende benævnt “komitéen”).

1. Kommissionen bistås af Forskriftsudvalget med Kontrol om Økologisk Produktion (i det følgende benævnt "udvalget").

Ændringsforslag 146
Artikel 31, stk. 1 a (nyt)

 

1a. Udvalget sikrer regelmæssig høring af og samarbejde med repræsentanter for økologiske producenter og forbrugerrepræsentanter med henblik på til stadighed at opfylde målene for økologisk produktion som fastsat i artikel 3 ved at inddrage dem i ajourføring og gennemførelse af passende metoder i overensstemmelse med de mål og principper, der er fastlagt i afsnit II.

Begrundelse

Set i lyset af, at dette forslag til forordning kun indeholder få harmoniseringsstandarder, bør de forskellige foranstaltninger, der skal træffes efter komitologiproceduren, være forskriftsudvalgets ansvar, da forskriftsudvalget inddrager medlemsstaterne i beslutningsprocessen, i stedet for at henhøre under forvaltningskomitéen.

I modsætning til artikel 4 i afgørelse 1999/468/EF nævnes der i artikel 5 ingen frist. Stk. 3 bør derfor udgå.

Medvirken i beslutningsprocessen fra repræsentanter for økologiske producenter er den virkelige nyskabelse ved denne forordnings gennemførelsesforanstaltninger: Bedste praksis og erfaring i innovative metoder kan kun være til gavn for hele beslutningsprocessen, der skal finde sted under Kommissionens ansvar.

For at gøre denne forordning så gennemsigtig som muligt bør bilagene til forordning (EØF) nr. 2092/91 bevares, og komitologiproceduren bør begrænses til et minimum.

Ændringsforslag 147

Artikel 31, stk. 2

2. Når der henvises til dette stykke, anvendes artikel 4 og 7 i afgørelse 1999/468/EF.

2. Når der henvises til dette stykke, anvendes artikel 5a, stk. 1-4, og artikel 7 i afgørelse 1999/468/EF.

Begrundelse

Afgørelse 1999/468/EF ændredes ved Rådets afgørelse 2006/512/EF af 17. juli 2006. Forskriftsproceduren med kontrol giver Kommissionen tilstrækkelig mulighed for god administrativ praksis under inddragelse af Europa-Parlamentet og Rådet. Der er ingen grund til at indføre nogen forvaltningskomitéprocedure.

Ændringsforslag 148
Artikel 31, stk. 2 a (nyt)

 

2a. Kommissionen underretter via udvalgsproceduren Europa-Parlamentet om eventuelle planlagte ændringer af forordningen og tager behørigt hensyn til Parlamentets holdning hertil.

Begrundelse

Set i lyset af, at dette forslag til forordning kun indeholder få harmoniseringsstandarder, bør de forskellige foranstaltninger, der skal træffes efter udvalgsproceduren, være forskriftsudvalgets ansvar, da forskriftsudvalget inddrager medlemsstaterne i beslutningsprocessen, i stedet for at henhøre under forvaltningskomitéen.

I modsætning til artikel 4 i afgørelse 1999/468/EF nævnes der i artikel 5 ingen frist. Stk. 3 bør derfor udgå.

Medvirken i beslutningsprocessen fra repræsentanter for økologiske producenter er den virkelige nyskabelse ved denne forordnings gennemførelsesforanstaltninger: Bedste praksis og erfaring i innovative metoder kan kun være til gavn for hele beslutningsprocessen, der skal finde sted under Kommissionens ansvar.

For at gøre denne forordning så gennemsigtig som muligt bør bilagene til forordning (EØF) nr. 2092/91 bevares, og komitologiproceduren bør begrænses til et minimum.

Ændringsforslag 149
Artikel 31, stk. 4

4. Komitéen vedtager selv sin forretningsorden.

4. Udvalget vedtager selv sin forretningsorden i henhold til artikel 7 i afgørelse 1999/468/EF.

Begrundelse

Set i lyset af, at dette forslag til forordning kun indeholder få harmoniseringsstandarder, bør de forskellige foranstaltninger, der skal træffes efter komitologiproceduren, være forskriftsudvalgets ansvar, da forskriftsudvalget inddrager medlemsstaterne i beslutningsprocessen, i stedet for at henhøre under forvaltningskomitéen.

I modsætning til artikel 4 i afgørelse 1999/468/EF nævnes der i artikel 5 ingen frist. Stk. 3 bør derfor udgå.

Medvirken i beslutningsprocessen fra repræsentanter for økologiske producenter er den virkelige nyskabelse ved denne forordnings gennemførelsesforanstaltninger: Bedste praksis og erfaring i innovative metoder kan kun være til gavn for hele beslutningsprocessen, der skal finde sted under Kommissionens ansvar.

For at gøre denne forordning så gennemsigtig som muligt bør bilagene til forordning (EØF) nr. 2092/91 bevares, og komitologiproceduren bør begrænses til et minimum.

Ændringsforslag 150

Artikel 32, stk. 1, litra a

a) gennemførelsesbestemmelser til produktionsreglerne i afsnit III, navnlig for så vidt angår de særlige krav og betingelser, som landbrugere og andre producenter af økologiske produkter skal overholde

a) gennemførelsesbestemmelser til produktionsreglerne i afsnit III, navnlig for så vidt angår de særlige krav og betingelser, som landbrugere og andre producenter af økologiske produkter skal overholde, herunder positivlister vedrørende tilførsler til afgrøder, tilsætningsstoffer, tekniske hjælpestoffer og andre ingredienser

Begrundelse

Gennemførelsesbestemmelserne bør udtrykkelig nævne positivlisterne.

Ændringsforslag 151

Bilag II

- EU-ØKOLOGISK

- ØKOLOGISK

Begrundelse

Denne angivelse kan være vildledende for forbrugerne og få dem til at tro, at produktets oprindelsessted er EU, selv om det kan komme fra tredjelande. De øvrige sprogversioner bør ligeledes ændres.

  • [1]  EUT C ... / Endnu ikke offentliggjort i EUT.

BEGRUNDELSE

En paradoksal situation

Selv om økologisk produktion har oplevet en imponerende vækst, siden forordningen blev vedtaget i 1991, udgør sektoren i dag fortsat kun 1,4 % af antallet af landbrugsbedrifter i de 25 medlemsstater og 3,6 % af det udnyttede landbrugsareal. Ikke desto mindre stiger forbrugernes efterspørgsel konstant, og den tilfredsstilles i større og større omfang med importerede produkter, hvilket er ensbetydende med nye problemer i forbindelse med kontrol, certificering og mærkning.

Den støtte, medlemsstaterne yder økologisk landbrug i medfør af subsidiaritetsprincippet, er i øvrigt meget forskellig fra land til land, hvilket skaber vanskelige situationer og forvrider konkurrencen for de økologiske producenter, der modtager mindst støtte.

Alle hævder at ville udvikle økologisk landbrug, hvilket i øvrigt er i overensstemmelse med de mål om bæredygtig udvikling, EU har sat sig i Göteborg-agendaen, men der er to forskellige tilgange til denne udvikling, som ofte kolliderer. Den ene er i det væsentligste baseret på udarbejdelsen af klare og enkle normer, på markedsprincipper og lettelsen af den frie handel, mens den anden er baseret på en mere territorialiseret, sociokulturel, identitetspræget vision af det økologiske landbrug.

Det må ikke glemmes, at sektoren er opstået takket være de resolutte foregangsmænd, der lidt efter lidt er blevet organiseret i selvstændige netværker. Certificerings-, mærknings- og kontrolordninger er i vidt omfang blevet udviklet af den økologiske sektor i et samarbejde mellem landbrugere og forbrugere. Dermed er der blevet opbygget en tillid til, at økologisk produktion indebærer miljøvenlig praksis, dyrevelfærd og sunde fødevarer i stedet for, at omkostningerne ved miljøforurening og det stigende tab af biologisk diversitet væltes over på samfundet.

Spørgsmålet er derfor, hvordan man skal sikre en omfattende udvikling af det økologiske landbrug og dets andel i produktionen og forbruget af fødevarer uden samtidig at gøre det af med dets særpræg og uden at svække den tillid, det nyder for øjeblikket?

Hvorfor en ny forordning?

I juni 2004 vedtog Kommissionen den europæiske aktionsplan om økologisk landbrug, som indeholdt 21 tiltag med henblik på at lette landbrugets udvikling. Europa-Parlamentet udtalte sig om aktionsplanen og krævede navnlig mere proaktive og bedre finansierede engagementer. Flere af aktionsplanens tiltag indebærer ifølge Kommissionen, at forordning 2092/91 ændres med det formål, at principperne og målene for økologisk landbrug fastlægges mere præcist, at integriteten i kontrolsystemet sikres, at der rettes op på forstyrrelserne på det indre marked som følge af nationale og private logoer og normer, at normerne suppleres og forbedres, samt at importbestemmelserne gøres mere effektive.

I virkeligheden har sektorens erhvervsdrivende og forbrugerne forventet en revision, der kunne tilvejebringe en klarere lovgivningsstruktur, men har ikke bedt om en så gennemgribende revision, og de er med rette bekymrede over Kommissionens ønske om at omdefinere reglerne og kun høre de interesserede parter og Parlamentet om de generelle rammer for forordningen.

Prisværdige mål, omstridt metodologi

Ingen er i tvivl om betydningen af at få pudset en forordning af, der med årene er blevet kompakt og kompleks, og at få styr på midlertidige dispensationer, men Kommissionen og Rådets ønske om at køre hårdt på med en revision, der i sidste ende er mere omfattende end tidligere varslet, ifølge en ny metodologi, har vakt voldsomme protester og alvorlige bekymringer.

I modsætning til tidligere høringer om forordning 2092/91 og ændringen af den i 1998 med henblik på indføjelse af bestemmelser om animalsk produktion har Kommissionen besluttet at erstatte de eksisterende bilag med nogle gennemførelsesbestemmelser, som Parlamentet ikke høres om. Kommissionen mener, at gennemførelsesbestemmelserne er af rent teknisk art og bør fastlægges i overensstemmelse med komitologiproceduren.

Denne fortolkning er ordføreren ikke enig i. De nuværende bilag omfatter lovgivningsaspekter såsom f.eks. definition af positivlisten over godkendte produkter og godkendt praksis inden for det økologiske landbrug. I betragtning af den konflikt, der opstod mellem Parlamentet og Kommissionen i 1993, i forbindelse med godkendelse af GMO'er i økologisk landbrug via komitologiproceduren, og bl.a. førte til en sag ved Domstolen, vil det være klogere at undgå nye stridigheder ved hjælp af en rigtig høring. Ordføreren foreslår derfor i ændringsforslag 177, at Parlamentet høres om gennemførelsesbestemmelserne eller har ret til - ligesom Rådet - at nedlægge veto mod gennemførelsesbestemmelserne, når de er blevet godkendt eller ændret.

Væsentlige punkter, der skal belyses og forbedres

For så vidt angår tekstens indhold, har flere aspekter på trods af positive fremskridt vedrørende f.eks. foder til dyr under opdræt straks rejst en række spørgsmål, og disse aspekter kræver en forklaring og klare valg.

-     Definitionerne af det økologiske landbrugs principper og mål er for generelle og ville blive genstand for forskellige fortolkninger, hvis ikke de blev ændret. Hvis forbrugernes tillid skal opretholdes, er der tværtimod brug for klare, nøjagtige og stringente definitioner.

-     Anvendelsesområdet for de af Kommissionen foreslåede bestemmelser udelukker cateringprodukter og produkter, der ikke er fødevarer, på trods af at disse to områder oplever en stigende efterspørgsel efter økologiske produkter, der bør efterkommes på organiseret vis. Til gengæld omfatter den nye forordning akvakultur og økologisk vin, hvilket er yderst positivt. På linje med mange medlemsstater, der gerne ser, at offentlige kantiner, restauranter og catering, der anvender økologiske produkter, inddrages under forordningens anvendelsesområde, foreslår ordføreren i ændringsforslag 1, at både artikel 37 og artikel 95 i EF-traktaten godkendes som forordningens retsgrundlag.

-     Det punkt, der har skabt størst polemik, er uden tvivl den nye definition af den "fleksibilitet", der kan accepteres i henhold til forordningen. Den sigter ifølge Kommissionens forslag mod at give dispensation efter mindre restriktive regler. Denne fleksible udformning af bestemmelserne står i skarp kontrast til Kommissionens forslag om ikke at tillade angivelse af oprindelsesland og private økologiske normer, der i årevis har været anvendt som grundlag for offentlige eller private, nationale eller regionale logoer, og som har bidraget til at opbygge forbrugernes tillid.

Disse logoer skaber ikke forvirring hos forbrugerne eller forvridninger på det internationale marked, som Kommissionen hævder, men stimulerer og differentierer udbud og efterspørgsel. Forudsat at mærkning af og reklame for sådanne produkter er baseret på specifikke og kontrollerbare kendsgerninger, er det utænkeligt, at effektivt fungerende private sammenslutninger, som udbyder klart identificerede produkter, skulle undermineres til fordel for en fælles EU-mærkning og elastiske og ikke særligt kendte regler, som kan risikere at svække forbrugernes tillid.

-     Bestemmelserne om anvendelse af plantebeskyttelsesmidler og veterinærlægemidler, der hidtil har været forbudt inden for økologisk landbrug, synes at være mere fleksible i forslaget til ny forordning. Det er imidlertid en meget vigtig grund til den interesse, forbrugerne udviser for økologisk produktion.

-     Forordningen understreger, at anvendelse af genetisk modificerede organismer er forbudt i den økologiske produktion. Som de nuværende drøftelser viser, hersker der imidlertid stadig forvirring omkring definitionerne på produkter fremstillet af eller ved hjælp af GMO'er. De fremtidige regler bør sætte de økologiske landbrugere i stand til at producere uden kontaminering. Kommissionen har ikke vist vilje til at lave et udkast til fælles lovgivningsrammer, der kan udelukke kontaminering af landbrugsbedrifter og produkter via fødekæden. Der mangler stadig at blive fastlagt retningslinjer for de midler, der skal sikre anvendelse af forsigtighedsprincippet i alle produktionsfaser, og der savnes et svar på spørgsmålene om "sameksistens" og ansvar i tilfælde af kontaminering.

-     Endelig skal forordningen sigte mod at sikre kontrol- og certificeringsorganernes uafhængighed og pålidelighed, særligt i forhold til importører og erhvervsdrivende i tredjelande, i kraft af et klart og pålideligt akkrediteringssystem, som anvender de strengeste normer på området.

-     Det er imidlertid ikke acceptabelt, at angivelsen "EU-økologisk" kan anvendes på produkter fra tredjelande, uden at der gives yderligere oplysningerne om den nationale eller regionale oprindelse. Forbrugerne har ret til at vide, hvor de økologiske produkter, de køber, stammer fra, selv om de opfylder de europæiske normer.

Nyt liv til økologisk landbrug

Revisionen af den europæiske forordning om økologisk landbrug kan og skal ses som en anledning til virkeligt at fremme udviklingen af denne produktionsform, der er genstand for stigende efterspørgsel i vores samfund, og hvis gode egenskaber nu er anerkendte. Dette dog under forudsætning af at den nødvendige harmonisering og afklaring ikke sker på bekostning af kravene og tilliden, som er det økologiske landbrugs grundpiller.

Denne reviderede forordning er nødvendig, men den er imidlertid ikke nok til at løse de lige så vigtige (om ikke vigtigere) problemer som f.eks. støtten til fremme af økologisk landbrug inden for rammerne af den fælles landbrugspolitik (der fortsat er yderst mangelfuld), struktureringen af markedsførings- og distributionsnetværkene og fastsættelsen af priser, der både er rentable for producenten og tilgængelige for forbrugeren.

Det økologiske landbrug er ikke blot et nichemarked, der skal udvikles, men frem for alt en integreret tilgang til landbruget i alle dets dimensioner (økonomi og beskæftigelse i forbindelse med miljø, jord, sundhed osv.), som bør tilskynde til en generel reform af den fælles landbrugspolitik med henblik på at sikre en virkelig bæredygtig udvikling.

UDTALELSE fra RETSUDVALGeT OM RETSGRUNDLAGEt

13.3.2007

Neil Parish

Formand for

Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter

BRUXELLES

Om:                Udtalelse om retsgrundlaget for forslag til Rådets forordning om økologisk produktion og mærkning af økologiske produkter (KOM(2005)0671 – C6‑0032/2006 – 2005/0278(CNS))

Med skrivelse af 29. november 2006 anmodede Deres udvalgs daværende formand, Joseph Daul, Retsudvalget om en udtalelse om holdbarheden og relevansen af retsgrundlaget for Kommissionens ovennævnte forslag, jf. forretningsordenens artikel 35, stk. 2.

I Joseph Dauls skrivelse rejses spørgsmålet om, hvorvidt EF-traktatens artikel 95 kunne tilføjes artikel 37 som relevant retsgrundlag for den foreslåede retsakt, hvorefter Retsudvalget forskriftsmæssigt behandlede det på sine møder den 29.-30. januar 2007 og 26.-27. februar 2007.

Relevante bestemmelser i EF-traktaten

Artikel 95

1.   Uanset artikel 94 og medmindre andet er bestemt i denne traktat, finder følgende bestemmelser anvendelse med henblik på virkeliggørelsen af de i artikel 14 fastsatte mål. Rådet, der træffer afgørelse efter fremgangsmåden i artikel 251 og efter høring af Det Økonomiske og Sociale Udvalg, vedtager de foranstaltninger med henblik på indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes love og administrative bestemmelser, der vedrører det indre markeds oprettelse og funktion.

2.   Stk. 1 finder ikke anvendelse på fiskale bestemmelser, bestemmelser vedrørende den frie bevægelighed for personer og bestemmelser vedrørende ansattes rettigheder og interesser.

3.   Kommissionens forslag i henhold til stk. 1 inden for sundhed, sikkerhed, miljøbeskyttelse og forbrugerbeskyttelse skal bygge på et højt beskyttelsesniveau under hensyntagen til navnlig enhver ny udvikling baseret på videnskabelige kendsgerninger. Inden for deres respektive kompetenceområder bestræber Europa-Parlamentet og Rådet sig også på at nå dette mål.

4.   Hvis en medlemsstat, efter at Rådet eller Kommissionen har vedtaget en harmoniseringsforanstaltning, finder det nødvendigt at opretholde nationale bestemmelser, som er begrundet i vigtige behov, hvortil der henvises i artikel 30, eller som vedrører miljøbeskyttelse eller beskyttelse af arbejdsmiljøet, giver den Kommissionen meddelelse om disse bestemmelser og om grundene til deres opretholdelse.

5.   Når en medlemsstat endvidere med forbehold af stk. 4 og efter at Rådet eller Kommissionen har vedtaget en harmoniseringsforanstaltning, finder det nødvendigt at indføre nationale bestemmelser baseret på nyt videnskabeligt belæg vedrørende miljøbeskyttelse eller beskyttelse af arbejdsmiljøet på grund af et problem, der er specifikt for den pågældende medlemsstat, og som viser sig efter vedtagelsen af harmoniseringsforanstaltningen, giver den Kommissionen meddelelse om de påtænkte bestemmelser og om grundene til deres indførelse.

6.   Kommissionen bekræfter eller forkaster inden seks måneder efter meddelelsen som omhandlet i stk. 4 og 5 de pågældende nationale bestemmelser efter at have konstateret, om de er et middel til vilkårlig forskelsbehandling eller en skjult begrænsning af samhandelen mellem medlemsstaterne, og om de udgør en hindring for det indre markeds funktion.

Hvis Kommissionen ikke har truffet nogen afgørelse inden for dette tidsrum betragtes de i stk. 4 og 5 omhandlede nationale bestemmelser som godkendt.

Hvis det er begrundet i spørgsmålets kompleksitet, eller hvis der ikke foreligger risiko for menneskers sundhed, kan Kommissionen meddele den pågældende medlemsstat, at den i dette stykke omhandlede periode kan forlænges med en ny periode på indtil seks måneder.

7.   Hvis en medlemsstat i medfør af stk. 6 bemyndiges til at opretholde eller indføre nationale bestemmelser, der er en undtagelse fra en harmoniseringsforanstaltning, undersøger Kommissionen omgående, om den skal foreslå en tilpasning af denne foranstaltning.

8.   Hvis en medlemsstat rejser et specifikt problem vedrørende folkesundheden på et område, der har været omfattet af tidligere harmoniseringsforanstaltninger, underretter den Kommissionen, der omgående undersøger, om den skal foreslå Rådet passende foranstaltninger.

9.   Uanset den i artikel 226 og 227 fastsatte fremgangsmåde kan Kommissionen eller en medlemsstat henvende sig direkte til Domstolen, hvis de finder, at en anden medlemsstat misbruger de i nærværende artikel fastsatte beføjelser.

10. De ovennævnte harmoniseringsforanstaltninger indeholder i de relevante tilfælde en beskyttelsesklausul, der bemyndiger medlemsstaterne til med en eller flere af de ikke-økonomiske begrundelser, der er nævnt i artikel 30, at træffe foreløbige foranstaltninger, der er undergivet en fællesskabskontrolprocedure.

Artikel 37

1.   Med henblik på at fastlægge retningslinjerne for en fælles landbrugspolitik sammenkalder Kommissionen, så snart denne traktat er trådt i kraft, medlemsstaterne til en konference for at foretage en sammenligning af deres landbrugspolitik, især ved at opstille en opgørelse over deres produktionsmuligheder og behov.

2.   Inden to år efter denne traktats ikrafttræden fremlægger Kommissionen under hensyntagen til arbejdet på den i stk. 1 nævnte konference og efter høring af Det Økonomiske og Sociale Udvalg, forslag vedrørende udarbejdelse og iværksættelse af den fælles landbrugspolitik, herunder også om afløsning af nationale markedsordninger med en af de i artikel 34, stk. 1, nævnte former for fælles ordning, såvel som om iværksættelsen af de i dette afsnit særligt nævnte foranstaltninger.

Disse forslag skal tage hensyn til sammenhængen mellem de landbrugsspørgsmål, som er omhandlet i dette afsnit.

På forslag af Kommissionen og efter høring af Europa-Parlamentet udsteder Rådet med kvalificeret flertal, forordninger eller direktiver eller vedtager beslutninger uden herved at begrænse rækkevidden af sine eventuelle henstillinger.

3. Rådet kan under de i foregående stykker anførte betingelser med kvalificeret flertal vedtage at lade den i artikel 34, stk. 1, omhandlede fælles ordning afløse nationale markedsordninger, såfremt:

a)   den fælles ordning yder medlemsstater, der modsætter sig en sådan afløsning, og som        har en national ordning for vedkommende produktion, tilsvarende garantier for de   pågældende producenters beskæftigelse og levestandard, når der tages hensyn til det   tempo, hvori den mulige tilpasning og nødvendige specialisering kan gennemføres, og

b)   denne ordning sikrer samhandelen inden for Fællesskabet betingelser svarende til dem,       der gælder på et nationalt marked.

4.   Såfremt der er tilvejebragt en fælles ordning for visse råvarer, medens der endnu ikke findes en fælles ordning for de hertil svarende forarbejdede produkter, kan de pågældende råvarer indføres fra lande uden for Fællesskabet, hvis de anvendes til fremstilling af forarbejdede produkter, som er bestemt til udførsel til tredjeland.

Forordningsforslagets indhold

Med forslaget til Rådets forordning om økologisk produktion og mærkning af økologiske produkter tilstræbes en mere præcis fastlæggelse af mål, principper og regler for økologisk produktion, så de bliver mere gennemskuelige, og så forbrugernes tillid øges og der opnås en harmoniseret opfattelse af, hvad der forstås ved økologisk produktion.

Som det fremgår af forslagets betragtning 2, er det klart, at "lovgivningen om økologisk produktion spiller en stadig vigtigere rolle i landbrugspolitikken og er tæt forbundet med udviklingen på landbrugsmarkederne".

I den forbindelse opstilles der i forslaget følgende mål for økologisk produktion:

· at beskytte forbrugernes interesser, sikre forbrugernes tillid og undgå vildledende mærkning,

· at udvikle økologisk produktion under hensyntagen til regionale forskelle i klima, produktionsbetingelser og det økologisk landbrugs udviklingsstadium,

· at sikre en høj grad af beskyttelse af miljø, biodiversitet og naturressourcer,

· at overholde høje dyrevelfærdsnormer, der fuldt ud opfylder artsspecifikke behov.

Forordningens formål og anvendelsesområde vedrører

· produktion, markedsføring, import, eksport og kontrol af økologiske produkter,

· brug af betegnelser, der henviser til økologisk produktion, i forbindelse med mærkning og reklame.

Den skal gælde for følgende landbrugs- og akvakulturprodukter, der skal markedsføres som økologiske:

· uforarbejdede vegetabilske og animalske produkter og dyr,

· forarbejdede vegetabilske og animalske produkter til konsum (“forarbejdede fødevarer”),

· levende eller uforarbejdede akvakulturprodukter,

· forarbejdede akvakulturprodukter til konsum,

· foder.

Den skal dog ikke gælde for produkter fra jagt på vildt og fiskeri efter vildtlevende arter.

Hvad angår mærkning af økologiske produkter, fastlægger den foreslåede forordning mere præcist de nuværende regler for brugen af denne betegnelse samt afledninger heraf, diminutivformer og oversættelser med henblik på fortsat at beskytte betegnelsen “økologisk”.

Retsudvalget konstaterer imidlertid, at Landbrugsudvalget ved at vedtage en række ændringsforslag har flyttet den foreslåede retsakts tyngdepunkt, så den i højere grad kommer til at vedrøre det indre markeds oprettelse og funktion. Specielt bevirker ændringerne, at den foreslåede retsakts anvendelsesområde udvides til også at dække cateringvirksomhed, kantiner, restauranter, etc., hvilket kombineret med de eksisterende bestemmelser om mærkning, logoer og reklame har en markant virkning på dens tyngdepunkt.

Vurdering

Alle fællesskabsakter skal være baseret på et retsgrundlag i traktaten (eller en anden retsakt, som de har til formål at gennemføre). Retsgrundlaget definerer Fællesskabets materielle kompetence og præciserer, hvorledes denne kompetence skal udøves, dvs. hvilke lovgivningsinstrumenter der kan anvendes og hvilken beslutningsprocedure.

Det fremgår af Domstolens faste retspraksis, at fællesskabslovgivers valg af hjemmel for en retsakt ikke foretages alene på grundlag af dens egen opfattelse, men skal foretages på grundlag af objektive forhold, som domstolen kan efterprøve[1], såsom den pågældende retsakts formål og indhold[2]. Desuden er det fastslået, at det er en retsakts formål, der er den afgørende faktor[3].

Ifølge Domstolens praksis udgør en generel traktatbestemmelse tilstrækkelig retshjemmel, selv om den pågældende foranstaltning også forfølger et sekundært formål i henhold til en specifik traktatbestemmelse[4].

Hvis det imidlertid kan godtgøres, at der med en foranstaltning samtidig forfølges flere formål, der på uadskillelig måde er indbyrdes forbundne, uden at et af disse formål er sekundært og indirekte i forhold til et andet, skal en sådan foranstaltning dog være baseret på de forskellige relevante traktatbestemmelser[5], medmindre dette er umuligt, fordi de lovgivningsprocedurer, der er fastsat i bestemmelserne, er uforenelige med hinanden[6].

Ud fra ovennævnte skal det bestemmes, om EF-traktatens artikel 95 kan tilføjes artikel 37 som relevant retsgrundlag for den foreliggende retsakt.

Som det fremgår af analysen af bestemmelserne i den foreslåede retsakt, har de ændringsforslag, som Landbrugsudvalget har vedtaget, flyttet tyngdepunktet mere i retning af det indre markeds oprettelse og funktion, uden at det indre marked som formål er sekundært og indirekte i forhold til landbrug som formål.

Konklusioner

På mødet den 27. februar 2007 vedtog Retsudvalget således enstemmigt[7] at henstille, at forslaget til forordning baseres på såvel EF-traktatens artikel 37 som dens artikel 95.

Med venlig hilsen

(sign.) Giuseppe Gargani

  • [1]  Sag 45/86, Kommissionen mod Rådet, Sml. 1987, s. 1439, præmis 5.
  • [2]  Sag C-300/89, Kommissionen mod Rådet, Sml. 1991, s. I-287, præmis 10, og sag C-42/97, Europa-Parlamentet mod Rådet, Sml. 1999, s. I-869, præmis 36.
  • [3]  Sag C-377/98, Nederlandene mod Europa-Parlamentet og Rådet, Sml. 2001, s. I-7079, præmis 27.
  • [4]  Sag C-377/98, Nederlandene mod Europa-Parlamentet og Rådet, Sml. 2001, s. I-7079, præmis 27-28, sag C-491/01, British American Tobacco (Investments) and Imperial Tobacco, Sml. 2002, s. I-11453, præmis 93-94.
  • [5]  Sag C-165/87, Kommissionen mod Rådet, Sml. 1988, s. 5545, præmis 11.
  • [6]  Se f.eks. sag C-300/89, Kommissionen mod Rådet, Sml. 1991, s. I-2867, præmis 17-21, (Titandioxid-sagen), sag C-388/01, Kommissionen mod Rådet, Sml. 2004, s. I-4829, præmis 58, og sag C-491/01, British American Tobacco, Sml. 2002, s. I-11453, præmis 103-111.
  • [7]  Til stede ved den endelige afstemning: Giuseppe Gargani (formand), Rainer Wieland og Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (næstformænd), Wolfgang Bulfon, Bert Doorn, Klaus-Heiner Lehne, Eva Lichtenberger, Hans-Peter Mayer, Manuel Medina Ortega, Hartmut Nassauer, Aloyzas Sakalas, Jacques Toubon og Jaroslav Zvěřina.

UDTALELSE fra Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed (27.6.2006)

til Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter

om forslag til Rådets forordning om økologisk produktion og mærkning af økologiske produkter
(KOM(2005)0671 – C6‑0032/2006 – 2005/0278(CNS))

Rådgivende ordfører: Roberto Musacchio

KORT BEGRUNDELSE

Kommissionens forslag omfatter to forordningsforslag. Det første fastlægger en ny ramme for økologisk landbrug med ajourførte mål og principper for at øge denne sektors betydning i det indre marked. Da tidsplanen for gennemførelsen af det første forslag er meget snæver, omfatter det andet en midlertidig tilpasning og en midlertidig undtagelsesbestemmelse indtil den 1. januar 2009 for ikke at skabe forvridninger på markedet og sikre fair handelsvilkår over for de operatører eller producenter i tredjelande, der leverer økologiske produkter til forbrugerne i EU.

Kommissionens forslag hilses velkomment og vil bidrage til at udvikle harmoniserede normer inden for det økologiske landbrug. Forbrugernes efterspørgsel i denne sektor er steget i de seneste år, navnlig efterspørgslen efter økologiske produkter til institutionskantiner på meget strenge udbudsvilkår, der fastsættes af både offentlige og private myndigheder. Forslagets anvendelsesområde må derfor udvides til at omfatte disse områder.

De økologiske producenter er dog ikke blot fokuserede på markedet og på at levere konkurrencedygtige og eftertragtede produkter, både når det gælder fødevarer og nonfoodprodukter som f.eks. tekstiler eller kosmetiske produkter, men deres hovedsigte er at beskytte den jord, der er udlagt til landbrug, for at sikre en bæredygtig udvikling og begrænse risikoen for erosion, oversvømmelser og andre naturkatastrofer. Takket være deres kvalifikationer og knowhow i spørgsmålet om de bedste metoder til at forbedre jordens frugtbarhed og dyrevelfærden kan de derfor tilbyde konkurrencedygtige produkter og samtidig sikre den samfundsmæssige udvikling i EU's landdistrikter.

Forbrugernes efterspørgsel efter disse produkter kræver således, at der anvendes helt andre kvalitetsnormer end dem, der gælder for traditionelle landbrugsprodukter. Fuldstændigt fravær af pesticider og GMO'er er et grundlæggende krav: Ingen utilsigtet forurening bør tolereres. Økomærkning af økologiske produkter skal være i overensstemmelse med disse mål. Der bør ikke indføres nogen tolerancegrænse vedrørende forekomsten af GMO'er. GMO'er skal undgås for enhver pris på grund af en eventuel sameksistens med andre landbrugsarealer, hvor GMO'er delvis tolereres eller anvendes. Endelig bør kvalitetskontrol og vurdering af nye eller innovative metoder for certificering af økologiske produkter i større udstrækning henvise til den fastlagte bedste praksis under medvirken af producenterne og med regelmæssig høring af disse og til ISO 65/EN 45011 end til forordning 882/2004, som foreskriver traditionelle kontrolforanstaltninger, selv om Kommissionen inden for den nærmeste fremtid skulle foreslå ajourførte dispensationer, der særskilt skal gælde for økologisk produktion.

ÆNDRINGSFORSLAG

Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed opfordrer Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende ændringsforslag i sin betænkning:

Kommissionens forslag[1]Ændringsforslag

Ændringsforslag 1

Betragtning 1

(1) Økologisk produktion er et samlet system til landbrugsforvaltning og fødevareproduktion, der kombinerer bedste praksis på miljøområdet, stor biodiversitet, bevarelse af naturressourcer, anvendelse af høje dyrevelfærdsnormer og produktionsmetoder, som imødekommer visse forbrugeres ønsker om produkter, der er fremstillet ved hjælp af naturlige stoffer og processer. Den økologiske landbrugssektor spiller således en dobbelt rolle i samfundet: på den ene side forsyner den et specifikt marked, der efterkommer en forbrugerefterspørgsel efter økologiske produkter, og på den anden side leverer den offentlige goder, der bidrager til beskyttelsen af miljøet og dyrs velfærd samt til udvikling af landdistrikter.

(1) Økologisk produktion er et samlet system til landbrugsforvaltning og fødevareproduktion, der kombinerer bedste praksis på miljøområdet, stor biodiversitet, bevarelse af naturressourcer og anvendelse af høje dyrevelfærdsnormer og tager sigte på at forbedre jordens frugtbarhed ved hjælp af naturlige midler og sikre anvendelse af produktionsmetoder, som imødekommer visse forbrugeres ønsker om produkter, der er fremstillet ved hjælp af naturlige stoffer og processer. Den økologiske landbrugssektor spiller således flere positive roller: Ikke alene forsyner den et specifikt marked, der efterkommer en forbrugerefterspørgsel efter økologiske produkter, samtidig med at den leverer offentlige goder, der ikke kun er begrænset til fødevaresektoren, men den bidrager også og frem for alt til beskyttelsen af miljøet og dyrs velfærd samt til udvikling af samfundet i landdistrikterne.

Begrundelse

Det er vigtigt at understrege, at økologiske producenters væsentligste mål er at sikre jordens naturlige frugtbarhed gennem anvendelse af de bedste tilgængelige metoder set ud fra et samfunds- og miljømæssigt synspunkt. Takket være disse metoder kan de tilbyde et konkurrencedygtigt produkt, der efterspørges af stadig flere forbrugere.

Ændringsforslag 2

Betragtning 2

(2) Den økologiske landbrugssektors betydning er stigende i de fleste medlemsstater. Væksten i forbrugerefterspørgslen i de senere år er særlig bemærkelsesværdig. De seneste reformer af den fælles landbrugspolitik, hvor der lægges vægt på markedsorientering og udbud af kvalitetsprodukter, der opfylder forbrugernes behov, vil sandsynligvis stimulere markedet for økologiske produkter yderligere. På denne baggrund spiller lovgivningen om økologisk produktion en stadig vigtigere rolle i landbrugspolitikken, og den er tæt forbundet med udviklingen på landbrugsmarkederne.

(2) Den økologiske landbrugssektors betydning er stigende i de fleste medlemsstater. Væksten i forbrugerefterspørgslen i de senere år er særlig bemærkelsesværdig. De seneste reformer af den fælles landbrugspolitik, hvor der lægges vægt på markedsorientering og udbud af kvalitetsprodukter, der opfylder forbrugernes behov, vil sandsynligvis stimulere markedet for økologiske produkter yderligere. På denne baggrund spiller lovgivningen om økologisk produktion en stadig vigtigere rolle i landbrugspolitikken, og den er tæt forbundet med udviklingen på landbrugsmarkederne og knyttet til beskyttelse og sikring af jorder udlagt til landbrugsformål.

Begrundelse

Beskyttelse af landbrugsjorder og en konsekvent udvikling af de arealer, der skal udlægges til økologisk produktion, er tæt forbundet med forbedringer af politikkerne for landbrugsmarkederne.

Ændringsforslag 3
Betragtning 2 a (ny)

 

(2a) Hver forskrift og politik, som Den Europæiske Union vedtager på dette område, bør bidrage til udviklingen af økologisk landbrug og økologisk produktion som fastlagt i denne forordning. Økologisk landbrug spiller en væsentlig rolle i forbindelse med gennemførelsen af Unionens politik for bæredygtig udvikling.

Begrundelse

Økologisk landbrug er tæt forbundet med politikken for bæredygtig udvikling. I øvrige politikker og retsforskrifter bør eksemplet i denne politik følges, ved at man tager højde for denne produktionstype og bidrager til at nå de fastlagte mål.  

Ændringsforslag 4

Betragtning 3

(3) De EF-retlige rammer for økologisk produktion bør have som mål at skabe fair konkurrence og et velfungerende indre marked for økologiske produkter og at fastholde og retfærdiggøre forbrugernes tillid til produkter, der er mærket som økologiske. Endvidere bør de sigte mod at skabe vilkår for, at denne sektor kan udvikle sig i takt med produktions- og markedsudviklingen.

(3) De EF-retlige rammer for økologisk produktion bør have som mål at skabe fair konkurrence og et velfungerende indre marked for økologiske produkter og at fastholde og retfærdiggøre forbrugernes tillid til produkter, der er mærket som økologiske. Endvidere bør de sigte mod at skabe vilkår for, at denne sektor kan udvikle sig i takt med produktions- og markedsudviklingen og en bæredygtig miljøudvikling.

Begrundelse

Økologisk produktion kan vinde frem takket være innovative lovgivningsforanstaltninger, der ikke alene er i overensstemmelse med markedspolitikkerne, men også med en bæredygtig udvikling.

Ændringsforslag 5
Betragtning 7

(7) Der bør opstilles et generelt EF-regelsæt for økologisk vegetabilsk og animalsk produktion, herunder regler for omlægning, såvel som for produktion af forarbejdede fødevarer og foder. Kommissionen bør bemyndiges til at fastlægge de generelle regler og vedtage EF-produktionsregler for akvakultur.

(7) Der bør opstilles et generelt EF-regelsæt for økologisk vegetabilsk og animalsk produktion, herunder regler for omlægning, såvel som for produktion af forarbejdede fødevarer og foder. Kommissionen bør bemyndiges til at fastlægge de generelle regler.

Begrundelse

Som følge af konkrete miljøproblemer, der er forbundet med akvakultur, og akvakulturens kraftige miljøpåvirkning bør der ikke vedtages produktionsregler for akvakultur efter komitologiproceduren (som foreslået i artikel 10), da reglerne snarere bør underkastes en meget nøje parlamentarisk undersøgelse.

Ændringsforslag 6

Betragtning 8

(8) Den økologiske produktions udvikling bør yderligere støttes, navnlig ved at brugen af nye metoder og stoffer, der er bedre egnede til økologisk produktion, fremmes.

(8) Den økologiske produktions udvikling bør yderligere støttes på grundlag af den fastlagte bedste praksis, navnlig ved at brugen af nye metoder og stoffer, der er bedre egnede til økologisk produktion, fremmes.

Begrundelse

Der skal tages hensyn til de store erfaringer, de økologiske landmænd har indsamlet i de senere år, for at konsolidere bedste praksis og desuden sikre langsigtede vækstperspektiver, ikke mindst for nye økologiske landmænd.

Ændringsforslag 7

Betragtning 9

(9) Genetisk modificerede organismer (GMO'er) og produkter, der er fremstillet af eller ved hjælp af GMO'er, er uforenelige med begrebet økologisk produktion og forbrugernes opfattelse af, hvad økologiske produkter er. De bør derfor ikke anvendes bevidst i økologisk landbrug eller til forarbejdning af økologiske produkter.

(9) Genetisk modificerede organismer (GMO'er) og produkter, der er fremstillet af eller med GMO'er, er uforenelige med økologisk produktion og ikke i overensstemmelse med forbrugernes opfattelse af, hvad økologiske produkter er. De bør derfor ikke anvendes bevidst i økologisk landbrug eller til forarbejdning af økologiske produkter: Utilsigtet forurening som følge af sameksistens med GMO-produktionsområder bør undgås.

Begrundelse

Anvendelse af GMO'er både i forbindelse med udsæd og produkter bør forbydes i økologisk produktion. Der kan utilsigtet ske forurening som følge af sameksistens med traditionelle afgrøder, hvis GMO'er var tilladt selv i begrænset omfang. Denne mulighed skal helt udelukkes for at opretholde den økologiske produktion og sikre, at den høje kvalitet, som er denne produktionsforms varemærke, fortsat opfattes korrekt af forbrugerne.

Ændringsforslag 8
Betragtning 9 a (ny)

 

(9a) Anvendelse af syntetiske plantebeskyttelsesmidler er uforenelig med økologisk produktion.

Begrundelse

Indlysende ændringsforslag, der er i overensstemmelse med betragtning 10-13, der vedrører anvendelse af vedvarende ressourcer, flerårig vekseldrift og yderligere gødningsstoffers forenelighed med økologisk produktion.

Ændringsforslag 9
Betragtning 16

(16) Økologisk husdyrbrug bør overholde høje dyrevelfærdsnormer og opfylde dyrs artsspecifikke adfærdsbehov, og forvaltningen af dyrenes sundhed bør være baseret på sygdomsforebyggelse. I den forbindelse bør der især lægges vægt på opstaldningsforholdene, husdyrbrugsmetoderne og belægningsgraden. Endvidere bør der ved udvælgelsen af racer foretrækkes langsomtvoksende stammer, og der skal tages hensyn til dyrenes evne til at tilpasse sig til lokale forhold Gennemførelsesbestemmelserne for animalsk produktion og akvakulturproduktion bør som minimum sikre, at bestemmelserne i den europæiske konvention om beskyttelse af dyr under opdræt og de efterfølgende henstillinger overholdes.

(16) Økologisk husdyrbrug bør overholde høje dyrevelfærdsnormer og opfylde dyrs artsspecifikke adfærdsbehov, og forvaltningen af dyrenes sundhed bør være baseret på sygdomsforebyggelse. I den forbindelse bør der især lægges vægt på opstaldningsforholdene, husdyrbrugsmetoderne og belægningsgraden. Endvidere bør der ved udvælgelsen af racer foretrækkes langsomtvoksende stammer, og der skal tages hensyn til dyrenes evne til at tilpasse sig til lokale forhold Gennemførelsesbestemmelserne for animalsk produktion bør som minimum sikre, at bestemmelserne i den europæiske konvention om beskyttelse af dyr under opdræt og de efterfølgende henstillinger overholdes.

Begrundelse

Se begrundelse til ændringsforslag til betragtning 7.

Ændringsforslag 10
Betragtning 18

(18) Indtil der er vedtaget EF-produktionsregler for akvakultur, bør medlemsstaterne have mulighed for at kræve, at der anvendes nationale normer eller, hvis sådanne ikke findes, private normer, der er accepteret eller anerkendt af medlemsstaterne. For at undgå forstyrrelser på det indre marked bør medlemsstaterne dog være forpligtede til at anerkende hinandens produktionsnormer på dette område.

udgår

Begrundelse

Se begrundelse til ændringsforslag til betragtning 7.

Ændringsforslag 11

Betragtning 19

(19) Forarbejdede økologiske produkter bør fremstilles efter produktionsmetoder, der garanterer, at produktets økologiske integritet og afgørende egenskaber bevares gennem alle faser af produktionskæden.

(19) Forarbejdede økologiske produkter bør fremstilles efter produktionsmetoder, der garanterer, at produktets økologiske integritet og afgørende egenskaber bevares gennem alle faser af produktionskæden. Den øgede adgang på markedet til ingredienser fra økologisk landbrug i de senere år vil bidrage til opfyldelse af dette mål.

Begrundelse

De økologiske produkters høje kvalitet og økologiske integritet i alle faser af produktionskæden sikres positivt gennem øget adgang på markedet til ingredienser af økologisk oprindelse.

Ændringsforslag 12

Betragtning 25

(25) For at skabe klarhed overalt på EF-markedet bør det være obligatorisk at forsyne alle økologiske produkter, der er fremstillet i EF, med en enkel, standardiseret angivelse, medmindre disse produkter er mærket med EF-logoet for økologisk produktion. Det bør også være muligt, men ikke obligatorisk, at benytte denne angivelse på økologiske produkter, der er importeret fra tredjelande.

(25) For at skabe klarhed overalt på EF-markedet bør det være obligatorisk at forsyne alle økologiske produkter, der er fremstillet i EF, med en enkel, standardiseret angivelse, medmindre disse produkter er mærket med EF-logoet for økologisk produktion. Det bør også være muligt at benytte denne angivelse på økologiske produkter, der er importeret fra tredjelande.

Begrundelse

Muligheden for at henvise til samme fællesskabsnormer på de økologiske produkter er en chance og en garanti for såvel den tredje verdens producenter og forhandlere af økologiske produkter som forbrugerne i Den Europæiske Union.

Ændringsforslag 13

Betragtning 28

(28) For at sikre, at økologiske produkter fremstilles i overensstemmelse med kravene i EF-retsforskrifterne for økologisk produktion, bør al virksomhed, der hører under anvendelsesområdet for disse, kontrolleres gennem hele produktionskæden og være i overensstemmelse med bestemmelserne i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 882/2004 af 29. april 2004 om offentlig kontrol med henblik på verifikation af, at foderstof- og fødevarelovgivningen samt dyresundheds- og dyrevelfærdsbestemmelserne overholdes.

(28) For at sikre, at økologiske produkter fremstilles i overensstemmelse med kravene i EF-retsforskrifterne for økologisk produktion, bør al virksomhed, der hører under anvendelsesområdet for disse, kontrolleres gennem hele produktionskæden på grundlag af ISO 65/EN 45011 som udviklet specielt for økologisk landbrug på internationalt plan inden for IFOAM's (International Federation of Organic Agriculture Movements) akkrediteringskriterier.

Begrundelse

Når det gælder spørgsmålet om den økologiske produktionskædes egenart og originalitet, er forordning (EF) nr. 882/2004 ikke hensigtsmæssig og sikrer ikke de berørte parters fulde medvirken i kontrolprocessen, hvor det derimod var netop de økologiske producenter, der først indførte certificeringsmodeller i alle faser af den økologiske produktion. Anvendelse af bestemmelser fastsat for traditionelt landbrug - hvis ikke disse ændres som foreslået i artikel 63, stk. 2, i forordning (EF) nr. 882/2004 for bedre at tage hensyn til den økologiske produktions specifikke karakter - vil indebære, at der for økologiske produkter fastlægges en unødvendig godkendelsesproces svarende til den, der gælder for traditionelle produkter.

Ændringsforslag 14

Betragtning 36

(36) De nødvendige foranstaltninger til gennemførelse af denne forordning bør vedtages i overensstemmelse med Rådets afgørelse 1999/468/EF af 28. juni 1999 om fastsættelse af de nærmere vilkår for udøvelsen af de gennemførelsesbeføjelser, der tillægges Kommissionen. I betragtning af at lovgivningen om økologisk produktion er en vigtig faktor i den fælles landbrugspolitik, da den er tæt forbundet med udviklingen på landbrugsmarkederne, bør den bringes i overensstemmelse med de eksisterende lovgivningsprocedurer, der anvendes til at forvalte denne politik. De beføjelser, der tillægges Kommissionen ifølge denne forordning, bør derfor udøves i overensstemmelse med forvaltningsproceduren som fastlagt i artikel 4 i Rådets afgørelse 1999/468/EF.

(36) De nødvendige foranstaltninger til gennemførelse af denne forordning bør vedtages i overensstemmelse med Rådets afgørelse 1999/468/EF af 28. juni 1999 om fastsættelse af de nærmere vilkår for udøvelsen af de gennemførelsesbeføjelser, der tillægges Kommissionen. I betragtning af at lovgivningen om økologisk produktion er en vigtig grundlæggende faktor i den fælles landbrugspolitik og i en bæredygtig miljøpolitik, bør der fastsættes regelmæssig høring af de berørte parter i overensstemmelse med denne forordnings mål og i overensstemmelse med de eksisterende lovgivningsprocedurer, der anvendes til at forvalte denne politik. De beføjelser, der tillægges Kommissionen ifølge denne forordning, bør derfor udøves i overensstemmelse med forskriftsproceduren som fastlagt i artikel 5 i Rådets afgørelse 1999/468/EF.

Begrundelse

Den økologiske produktions egenart består i en høj grad af medvirken fra interesseparternes side og regelmæssig høring af disse parter. Deres inddragelse i omfattende ændringer af de nuværende metoder og procedurer er værdifuld for hele produktionskæden.

Ændringsforslag 15

Artikel 1, stk. 1, litra a

a) produktion, markedsføring, import, eksport og kontrol af økologiske produkter

a) produktion, markedsføring, import, eksport og kontrol af økologiske produkter, bl.a. i forbindelse med cateringvirksomhed, virksomhedskantiner, institutionskøkkener, restauranter og andre tilsvarende madserviceordninger

Begrundelse

Stadig flere brugere efterspørger økologiske fødevarer både i institutionskantiner, og når det drejer sig om individuel cateringvirksomhed: Efterspørgslen efter økologiske produkter stiger navnlig i skolerne på grund af klare udbudsretningslinjer fra de offentlige og private myndigheder og står for en ikke ubetydelig omsætning i denne sektor på det indre marked.

Ændringsforslag 16
Artikel 1, stk. 2, indledning

2. Denne forordning gælder for følgende landbrugs- og akvakulturprodukter, der skal markedsføres som økologiske:

2. Denne forordning gælder for følgende landbrugsprodukter, der skal markedsføres som økologiske:

Begrundelse

Se begrundelse til ændringsforslag til betragtning 7.

Ændringsforslag 17
Artikel 1, stk. 2, litra c

c) levende eller uforarbejdede akvakulturprodukter

udgår

Begrundelse

Se begrundelse til ændringsforslag til betragtning 7.

Ændringsforslag 18
Artikel 1, stk. 2, litra d

d) forarbejdede akvakulturprodukter til konsum

udgår

Begrundelse

Se begrundelse til ændringsforslag til betragtning 7.

Ændringsforslag 19

Artikel 1, stk. 2, litra e a (nyt)

 

ea) tekstilvarer, kosmetiske midler og andre nonfoodprodukter.

Begrundelse

Markedet for nonfoodprodukter og navnlig rensemidler til tekstiler og kosmetiske midler skal også omfattes af denne forordnings bestemmelser.

Ændringsforslag 20

Artikel 1, stk. 3, afsnit 2

Forordningen gælder dog ikke for cateringvirksomhed, virksomhedskantiner, institutionskøkkener, restauranter og andre tilsvarende madserviceordninger.

udgår

Begrundelse

Begrundelsen fremgår allerede af ændringsforslaget til artikel 1, stk. 1, litra a): Hvis disse sektorer udelukkes fra anvendelsesområdet, vil det få negative virkninger for producenter og forhandlere med pligt til at sikre levering af økologiske produkter til alle former for madservice, hvor der anmodes herom.

Ændringsforslag 21
Artikel 2, litra b

b) "økologisk produkt": et landbrugsprodukt, der er fremstillet økologisk

(b) "økologisk produkt": et landbrugsprodukt, der er fremstillet økologisk, og ved hvis fremstilling der ikke er anvendt syntetiske plantebeskyttelsesmidler, GMO-produkter eller foder eller ingredienser, der helt eller delvist indeholder GMO'er

Begrundelse

Ændringsforslaget understreger det økologiske landbrugs mål og tydeliggør for forbrugerne forskellen mellem traditionelle produkter og de kvalitetsprodukter, de økologiske landbrugere leverer.

Ændringsforslag 22
Artikel 2, litra e

e) "akvakultur": opdræt eller dyrkning af vandorganismer, hvor der anvendes metoder, der har til formål at øge produktionen af de pågældende organismer ud over, hvad det naturlige miljø giver mulighed for, og hvor organismerne forbliver en fysisk eller juridisk persons ejendom under alle opdrætnings- eller dyrkningsfaserne, og indtil de er høstet

udgår

Begrundelse

Se begrundelse til ændringsforslag til betragtning 7.

Ændringsforslag 23
Artikel 2, litra m

m) "overensstemmelsesmærke": bekræftelse af overensstemmelse med et bestemt sæt normer eller andre normative dokumenter i form af et mærke

(m) "overensstemmelsesmærke": bekræftelse af overholdelse af de krav, der er fastlagt i et bestemt sæt normer eller andre normative dokumenter i form af et mærke

Begrundelse

Hensigten med forslaget er at rydde op i sproget ved at indføre en definition i henhold til den terminologi, der er anvendt i europæiske normer, som f.eks. EN ISO 9000-serien om kvalitet og EN ISO 14000-serien om miljøforvaltning, hvori overensstemmelse defineres som overholdelse af krav.

Ændringsforslag 24
Artikel 2, litra r

r) "produkter fremstillet ved hjælp af GMO'er": fødevarer og fodertilsætningsstoffer, aromaer, vitaminer, enzymer, tekniske hjælpestoffer, visse produkter, der anvendes i foderstoffer (henhørende under direktiv 82/471/EØF ), plantebeskyttelsesmidler, gødningsstoffer og jordbehandlingsmidler, der er produceret ved at nære en organisme med stoffer, der helt eller delvis er GMO'er

r) "produkter fremstillet med GMO'er": fødevarer og fodertilsætningsstoffer, aromaer, vitaminer, enzymer, tekniske hjælpestoffer, visse produkter, der anvendes i foderstoffer (henhørende under direktiv 82/471/EØF ), plantebeskyttelsesmidler, gødningsstoffer og jordbehandlingsmidler, der er produceret ved at nære en organisme med stoffer, der helt eller delvis er GMO'er

Begrundelse

Den samme definitionskategori "produceret med GMO'er" (ikke "ved hjælp af GMO'er") bør anvendes i overensstemmelse med betragtning 16 i rammeforordning (EF) nr. 1829/2003.

Ændringsforslag 25

Artikel 3, litra b

b) Der skal etableres en produktion af fødevarer og andre landbrugsprodukter, der imødekommer forbrugeres efterspørgsel efter varer, som er fremstillet ved hjælp af naturlige processer eller processer, der kan sammenlignes med naturlige processer, og naturligt forekommende stoffer.

b) Der skal etableres en produktion af fødevarer og andre landbrugsprodukter, herunder nonfoodprodukter, der kan imødekomme forbrugeres efterspørgsel efter varer, som er fremstillet ved hjælp af naturlige processer, og naturligt forekommende stoffer.

Begrundelse

Økologiske producenters vigtigste mål er at bevare naturressourcerne og de vedvarende ressourcer. Ved hjælp af passende metoder, herunder bæredygtige samfundsstrategier, kan de levere konkurrencedygtige produkter, som forbrugerne efterspørger. Det er dog ikke kun efterspørgslen på markedet, der fastlægger kriterierne for den økologiske produktion og udviklingsbeslutningerne inden for økologisk landbrug, men selve landbrugernes vilje til at inddrage stadig større arealer i et bæredygtigt landbrug, hvilket sikrer en afbalanceret udvikling af de menneskelige ressourcer.

Ændringsforslag 26
Artikel 4, litra a-c

a) brug af levende organismer og mekaniske produktionsmetoder foretrækkes frem for brug af syntetiske materialer

(a) der anvendes udelukkende levende organismer og mekaniske produktionsmetoder. Brug af syntetiske materialer og produktionsmetoder, der indebærer brug af syntetiske materialer, kan kun accepteres i henhold til artikel 16

b) brug af naturlige stoffer foretrækkes frem for brug af kemisk fremstillede stoffer, der kun må anvendes, hvis de naturlige stoffer ikke kan fås i handelen

(b) der anvendes udelukkende naturlige stoffer, og brug af kemisk fremstillede stoffer må kun ske midlertidigt, hvis de naturlige stoffer ikke kan fås i handelen, og i henhold til de dispensationer, der nævnes i artikel 16

c) GMO'er og produkter, der er fremstillet af eller ved hjælp af GMO'er, må ikke anvendes, med undtagelse af veterinærlægemidler

(c) GMO'er og produkter, der er fremstillet af eller med GMO'er, må ikke anvendes

Begrundelse

Den ordlyd, der foreslås i punkt (a) og (b), er vag og begrænser anvendelsesområdet for disse principper. Principperne bør affattes på en bekræftende måde, dog uden at bandlyse muligheden for at anvende syntetiske materialer og ikke-mekaniske metoder i alvorlige eller vidtrækkende situationer, der kræver en hurtig reaktion, som afviger fra de principper og regler, hvorpå økologisk produktion er baseret.

Med henblik på at opnå overensstemmelse med betragtning 16 i rammeforordning (EF) nr. 1829/2003 bør der skelnes tydeligt mellem definitionerne af "produceret af GMO'er" og "produceret med GMO'er".

For fuldstændighedens skyld bør veterinærlægemidler ikke undtages fra denne forordning. Der er i dag et bredt udvalg af økologiske veterinærlægemidler på markedet, og disse lægemidler bør således anvendes i forbindelse med økologisk landbrug.

Ændringsforslag 27
Artikel 4, litra d a (nyt)

 

da) økologisk produktion skal bevare og skabe beskæftigelse, gøre det muligt for landbrugere og forbrugere at fastlægge en social overenskomst for bæredygtig praksis, produktion og forbrug af kvalitetsfødevarer, der omfatter en kombination af foranstaltninger med henblik på naturbevarelse, bæredygtig produktion og kortdistancemarkedsføring

Begrundelse

Målsætningerne skal afspejle økologisk landbrugs integrerende funktion med hensyn til at sammenføre bevarelse og kvalitetsproduktion i et veldefineret produktionssystem.

Ændringsforslag 28
Artikel 4, litra d b (nyt)

 

db) økologisk produktion skal sikre produkternes kvalitet, integritet og sporbarhed i hele fødevarekæden.

Begrundelse

Målsætningerne skal afspejle økologisk landbrugs integrerende funktion med hensyn til at sammenføre bevarelse og kvalitetsproduktion i et veldefineret produktionssystem.

Ændringsforslag 29
Artikel 5, litra c

c) brugen af ikke-vedvarende ressourcer og ressourcer, der ikke stammer fra bedriften, skal minimeres

c) brugen af ikke-vedvarende ressourcer og ressourcer, der ikke stammer fra bedriften, skal minimeres, og økologiske landbrugere bør fremme brugen af vedvarende ressourcer

Begrundelse

I overensstemmelse med målene for den økologiske produktion. Skadevirkninger skal undgås ved at give økologiske landbrugere mulighed for at anvende hovedsagelig vedvarende energi.

Ændringsforslag 30

Artikel 5, litra n

n) akvakulturproduktion skal minimere de negative konsekvenser for vandmiljøet

n) akvakulturproduktion skal undgå eventuelle negative konsekvenser for vandmiljøet

Begrundelse

I overensstemmelse med målene for økologisk produktion skal skadevirkninger undgås.

Ændringsforslag 31
Artikel 7, stk. 1, afsnit 2 og 3

I overensstemmelse med de særlige vilkår, der skal fastlægges efter den procedure, der er nævnt i artikel 31, stk. 2, kan en bedrift imidlertid opdeles i tydeligt adskilte enheder, der ikke alle forvaltes efter økologiske produktionsregler.

udgår

Hvis en bedrift i overensstemmelse med andet afsnit ikke anvendes udelukkende til økologisk produktion, skal landbrugeren holde de jordarealer, dyr og produkter, der anvendes til økologisk produktion, adskilt fra resten og føre fyldestgørende logbøger, der dokumenterer denne adskillelse.

 

Begrundelse

Opdelingen af en bedrift i en del, der forvaltes i henhold til denne forordning, og en del, der forvaltes traditionelt, kan ikke accepteres, da det vil være meget vanskeligt at undgå svindel.

Ændringsforslag 32
Artikel 7, stk. 1, afsnit 2

I overensstemmelse med de særlige vilkår, der skal fastlægges efter den procedure, der er nævnt i artikel 31, stk. 2, kan en bedrift imidlertid opdeles i tydeligt adskilte enheder, der ikke alle forvaltes efter økologiske produktionsregler.

(Vedrører ikke den danske tekst)

Begrundelse

(Vedrører ikke den danske tekst).

Ændringsforslag 33

Artikel 7, stk. 2

2. Landbrugere må ikke anvende GMO'er eller produkter, der er fremstillet af GMO'er, når de som følge af oplysninger på etiketten, eller andre dokumenter, der ledsager produktet, kan forventes at være vidende om tilstedeværelsen af GMO'er.

2. Landbrugere må ikke anvende GMO'er eller produkter, der er fremstillet af eller med GMO'er.

 

Angivelser på etiketten, der ledsager produkter eller ingredienser, der skal anvendes, eller andre følgedokumenter, der på nogen måde giver fingerpeg om forekomsten af GMO'er, er ikke hensigtsmæssige med hensyn til at sikre økologiske produkters kvalitet og skal derfor undgås.

Hvis landbrugere anvender produkter, de har købt af tredjemand, til at producere økologiske fødevarer eller økologisk foder, skal de af sælgeren kræve en bekræftelse på, at de leverede produkter ikke er fremstillet ved hjælp af GMO'er.

Hvis landbrugere eller andre leverandører af økologiske landbrugsprodukter anvender produkter, de har købt af tredjemand, til at producere økologiske fødevarer eller økologisk foder, forpligter de sig til at kræve sælgerens skriftlige bekræftelse på, at de leverede produkter ikke helt eller delvis er fremstillet med GMO'er, og at de ikke indeholder GMO'er.

 

Ved tilfældig eller teknisk uundgåelig forurening med GMO'er skal operatørerne fremlægge dokumentation for, at de har truffet alle de nødvendige foranstaltninger til at undgå en sådan forurening.

Begrundelse

På grund af deres særpræg og mangfoldighed i forhold til traditionelle produkter kan økologiske produkter ikke harmoniseres ud fra det krav, der gælder for traditionelle produkter, nemlig at der skal angives en tolerancegrænse for bevidst forurening med GMO'er (selv af meget ringe omfang). I økologiske produkter kan der ikke tillades nogen grænse. De skal være helt fri for GMO'er.

Der skal imidlertid stilles krav om garanti, når der købes produkter af tredjemand.

Med en skriftlig bekræftelse dokumenteres det, at produktet er i overensstemmelse med de fastlagte regler.

Ændringsforslag 34
Artikel 9, litra b, nr. v

v) økologiske dyr skal holdes adskilt fra, eller skal umiddelbart kunne adskilles fra, andre dyr

v) økologiske dyr skal holdes adskilt fra andre dyr

Begrundelse

Den udgåede formulering indeholder en modsigelse - i praksis kan husdyr blive holdt sammen hele deres liv.

Ændringsforslag 35
Artikel 13, stk. 4, afsnit 2

Hvis foderproducenterne anvender ingredienser og tilsætningsstoffer, de har købt af tredjemand, til at producere foder til økologiske husdyr, skal de af sælgeren kræve en bekræftelse på, at de leverede produkter ikke er fremstillet ved hjælp af GMO'er.

Hvis foderproducenterne anvender ingredienser og tilsætningsstoffer, de har købt af tredjemand, til at producere foder til økologiske husdyr, skal sælgeren på producentens anmodning skriftligt bekræfte, at de leverede produkter ikke helt eller delvis er fremstillet af eller med GMO'er.

Begrundelse

På grund af deres særpræg og mangfoldighed i forhold til traditionelle produkter kan økologiske produkter ikke harmoniseres ud fra det krav, der gælder for traditionelle produkter, nemlig at der skal angives en tolerancegrænse for bevidst forurening med GMO'er (selv af meget ringe omfang). I økologiske produkter kan der ikke tillades nogen grænse. De skal være helt fri for GMO'er.

Med en skriftlig bekræftelse dokumenteres det, at produktet er i overensstemmelse med de fastlagte regler (jf. artikel 7, stk. 2).

Hvis der i forbindelse med økologisk produktion er nedlagt forbud mod anvendelse af GMO-produkter, bør brugeren være forpligtet til at kræve et dokument, hvori det attesteres, at der ikke er blevet anvendt GMO'er, og leverandøren skal være forpligtet til at tilvejebringe dette dokument.

Ændringsforslag 36
Artikel 14, stk. 3, afsnit 2

Hvis forarbejdningsvirksomhederne anvender ingredienser og tekniske hjælpestoffer, som de har købt af tredjemand, til at producere økologiske fødevarer eller økologisk foder, skal de af sælgeren kræve en bekræftelse på, at de leverede produkter ikke er fremstillet ved hjælp af GMO'er.

Hvis forarbejdningsvirksomhederne anvender ingredienser og tekniske hjælpestoffer, som de har købt af tredjemand, til at producere økologiske fødevarer eller økologisk foder, skal sælgeren på forarbejdningsvirksomhedens anmodning skriftligt bekræfte, at de leverede produkter ikke er fremstillet af eller med GMO'er.

Begrundelse

Hvis der i forbindelse med økologisk produktion er nedlagt forbud mod anvendelse af GMO-produkter, bør brugeren være forpligtet til at kræve et dokument, hvori det attesteres, at der ikke er blevet anvendt GMO'er, og leverandøren skal være forpligtet til at tilvejebringe dette dokument.

Med en skriftlig bekræftelse dokumenteres det, at produktet er i overensstemmelse med de fastlagte regler (se ovenfor).

Ændringsforslag 37
Artikel 14, stk. 3 a (nyt)

 

3a. Medlemsstaterne kan bevare eller indføre strengere regler for produktion af forarbejdede fødevarer, forudsat at disse regler er i overensstemmelse med fællesskabsretten og ikke hindrer eller begrænser den frie bevægelighed for varer, der er i overensstemmelse med denne forordning.

Begrundelse

Medlemsstaterne bør have mulighed for at indføre strengere regler med hensyn til produktion af forarbejdede fødevarer i økologisk produktion. Dette er væsentligt i forbindelse med muligheden for konkurrence om mere etiske produkter, og forbrugerne vil få et bredere udvalg af økologiske varer.

Ændringsforslag 38
Artikel 15, stk. 3 a (nyt)

 

3a. Medlemsstaterne kan bevare eller indføre strengere regler for anvendelsen af visse produkter og stoffer i forbindelse med forarbejdningen, forudsat at disse regler er i overensstemmelse med fællesskabsretten og ikke hindrer eller begrænser den frie bevægelighed for varer, der er i overensstemmelse med denne forordning.

Begrundelse

Medlemsstaterne bør have mulighed for at indføre strengere regler med hensyn til anvendelsen af visse produkter og stoffer i økologisk produktion. Dette er væsentligt i forbindelse med muligheden for konkurrence om mere etiske produkter, og forbrugerne vil få et bredere udvalg af økologiske varer.

Ændringsforslag 39
Artikel 16, stk. 1, 2 og 2 a (nyt)

Mindre restriktive produktionsregler

Midlertidige dispensationer fra produktionsreglerne

1. Kommissionen kan efter den procedure, der er nævnt i artikel 31, stk. 2, og på de betingelser, der er beskrevet i stk. 2, samt under hensyntagen til de mål og principper, der er fastlagt i afsnit II, dispensere fra produktionsreglerne i kapitel 1–3.

udgår

2. Dispensationerne, jf. stk. 1, skal begrænses til et minimum og må kun gives i følgende tilfælde:

2. Under behørig hensyntagen til de mål og principper, der er fastlagt i afsnit II, skal dispensationerne begrænses til et minimum og må kun indrømmes midlertidigt og i følgende tilfælde:

a) når de er nødvendige for, at bedriftsenheder, der indleder en økologisk produktion, kan blive rentable, især for bedrifter i områder, hvor udviklingen af økologisk produktion er i en tidlig fase

a) når midlertidige foranstaltninger er nødvendige for, at en økologisk produktion kan videreføres eller genoptages i tilfælde af force majeure, især i tilfælde af alvorlige trusler mod afgrøder eller bedriftens rentabilitet

b) når de er nødvendige for at sikre, at den økologiske produktion kan opretholdes på bedrifter, der er udsat for ugunstige klimatiske, geografiske eller strukturelle forhold

b) når de er nødvendige for at sikre, at den økologiske produktion kan opretholdes på bedrifter, der er udsat for ugunstige væsentlige geografiske eller økonomiske forhold, der udgør en trussel mod bedriftens rentabilitet

 

ba) når der pålægges restriktioner og forpligtelser til beskyttelse af menneskers og dyrs sundhed i henhold til EF-retsforskrifterne

c) når de er nødvendige for at sikre adgang til foder, udsæd og vegetativt formeringsmateriale, levende dyr og andre rå- og hjælpestoffer, hvis disse ikke kan fås i handelen i økologisk form

c) når de er nødvendige for at sikre adgang til foder, udsæd og vegetativt formeringsmateriale, levende dyr og andre rå- og hjælpestoffer, hvis disse ikke kan fås i handelen i økologisk form

d) når de er nødvendige for at sikre adgang til landbrugsingredienser, hvis sådanne ingredienser ikke kan fås i handelen i økologisk form

d) når de er nødvendige for at sikre adgang til landbrugsingredienser, hvis sådanne ingredienser ikke kan fås i handelen i økologisk form

e) når de er nødvendige for at løse specifikke problemer i forbindelse med økologisk husdyrbrug

e) når de er nødvendige for at løse specifikke problemer i forbindelse med økologisk husdyrbrug

f) når de er nødvendige for at sikre en fortsat produktion af traditionelle fødevarer, der har været almindelig kendt i mindst en generation

f) når de er nødvendige for at sikre en fortsat produktion af traditionelle fødevarer, der har været almindelig kendt i mindst en generation

g) når midlertidige foranstaltninger er nødvendige for, at en økologisk produktion kan videreføres eller genoptages i en katastrofesituation

g) når midlertidige foranstaltninger er nødvendige for, at en økologisk produktion kan videreføres eller genoptages i en katastrofesituation

h) når der pålægges restriktioner og forpligtelser til beskyttelse af menneskers og dyrs sundhed i henhold til EF-retsforskrifterne.

udgår

 

2a. Enhver midlertidig dispensation, der gøres gældende i henhold til stk. 2, skal straks meddeles til de kompetente myndigheder eller til kontrol- og certificeringsorganet eller ‑organerne i producentens medlemsstat.

 

I meddelelsen skal den opståede situation, de gennemførte foranstaltninger, varigheden heraf samt de materialer, ingredienser og rå- og hjælpestoffer, der er anvendt til at håndtere og afhjælpe situationen, beskrives på en præcis og detaljeret måde.

 

Medlemsstatens kompetente myndigheder eller kontrolorganet eller ‑organerne skal hurtigst muligt udarbejde en udtalelse og straks underrette producenten herom. Certificeringsorganerne skal omgående underrettes om denne udtalelse.

 

Hvis en eller flere af de foranstaltninger, som producenten har truffet, bliver anfægtet, skal de kompetente myndigheder eller kontrolorganerne fremlægge alternativer, som de anser for at være mere hensigtsmæssige i den beskrevne situation.

 

Der skal hurtigst muligt foretages en kontrol i henhold til bestemmelserne i afsnit V.

Begrundelse

Forskellige foranstaltninger og bestemmelser i denne artikel er overflødige og vedrører situationer (f.eks. omlægning), hvor det naturligvis er nødvendigt med en vis grad af fleksibilitet i en overgangsperiode.

Betingelserne for en mere fleksibel anvendelse af reglerne om økologisk landbrug bør ligeledes prioriteres og reduceres.

Komitologiproceduren bør kun anvendes i forbindelse med en række konkrete foranstaltninger.

Endelig bør enhver dispensation fra reglerne om økologisk landbrug meddeles de kompetente myndigheder, herunder certificeringsorganerne, og kontrolmyndighederne skal foretage en vurdering og inspektion på stedet af landbrugerens handlingsplaner for håndteringen af den specifikke situation, hvori han befinder sig.

Ændringsforslag 40

Artikel 17, stk. 3

3. De betegnelser, der er opført i bilag I, samt afledninger heraf eller diminutivformer, ikke anvendes, hverken hver for sig eller i kombination, i forbindelse med et produkt, der er mærket med en oplysning om, at produktet indeholder GMO'er, består af GMO'er eller er fremstillet ved hjælp af GMO'er.

3. De betegnelser, der er opført i bilag I, samt afledninger heraf eller diminutivformer, anvendes ikke, hverken hver for sig eller i kombination, i forbindelse med et produkt, der er mærket med en oplysning om, at produktet indeholder GMO'er, består af GMO'er eller er fremstillet ved hjælp af eller med GMO'er, eller hvis det er godtgjort, at det produkt, den ingrediens eller det foder, der er anvendt, er forurenet med GMO'er.

Begrundelse

Som de økologiske producenter har krævet og forbrugernes efterspørgsel har vist, skal enhver form for vildledende angivelser vedrørende tilsigtet eller utilsigtet forekomst af GMO'er i økologiske produkter undgås. Økologiske produkter bør desuden beskyttes mod utilsigtet forurening med GMO'er.

Med henblik på at opnå overensstemmelse med betragtning 16 i rammeforordning (EF) nr. 1829/2003 bør der skelnes tydeligt mellem definitionerne af "produceret af GMO'er" og "produceret med GMO'er".

Ændringsforslag 41

Artikel 17, stk. 3 a (nyt)

 

3a. I denne forordning finder mærkningsgrænsen for GMO'er som fastsat i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/18/EF af 12. marts 2001 om udsætning i miljøet af genetisk modificerede organismer1 ikke anvendelse.

 

___________________

1 EUT L 106 af 17.4.2001, s. 1. Direktiv senest ændret ved forordning (EF) nr. 1830/2003 (EUT L 268 af 18.10.2003, s. 24).

Begrundelse

Understreger begrundelsen til artikel 17, stk. 3, og skal forskellen i kvalitet mellem økologiske produkter og traditionelle produkter sikres, skal det kræves, at økologiske produkter helt skal være fri for GMO'er.

Ændringsforslag 42

Artikel 18, stk. 4

4. I forbindelse med produkter, der importeres fra tredjelande, er det valgfrit at anvende de angivelser, der er nævnt i stk. 1.

4. I forbindelse med produkter, der importeres fra tredjelande, bør der opfordres til at anvende de angivelser, der er nævnt i stk. 1, for at undgå at vildlede forbrugerne i EU i deres valg og opfattelse.

Begrundelse

Analogt med betragtning 28 er formålet at give økologiske producenter i lande i den tredje verden mulighed for at opfylde samme normer som dem, der er gældende i EU, idet det certificeres, at de har anvendt tilsvarende produktionsmetoder i deres lande.

Ændringsforslag 43
Artikel 21

Særlige mærkningsbestemmelser

Særlige mærkningsbestemmelser for bedrifter, der indleder en økologisk landbrugsproduktion

 

Det er strengt forbudt at anvende betegnelsen "økologisk landbrug". Kun betegnelsen "under omlægning til økologisk landbrug" må anvendes.

 

Betegnelsen "under omlægning til økologisk landbrug" må kun anvendes fra det andet omlægningsår efter udtalelse fra de kompetente myndigheder eller kontrolmyndigheder.

Kommissionen fastsætter efter den procedure, der er nævnt i artikel 31, stk. 2, særlige mærkningsbestemmelser for økologisk foder og produkter fra bedrifter, der er under omlægning.

Kommissionen fastsætter efter den procedure, der er nævnt i artikel 31, stk. 2, særlige mærkningsbestemmelser med undtagelse af dem, der er fastlagt i det foregående stykke, for økologisk foder og produkter fra bedrifter, der er under omlægning.

Begrundelse

Grundlæggende bestemmelser om mærkning af produkter fra bedrifter, der er under omlægning til økologisk landbrug, kan ikke omfattes af komitologiproceduren, undtagen i tilfælde af særlige bestemmelser, der derfor bør fastlægges i denne forordning. I artikel 5, stk. 5, litra b), i forordning (EØF) nr. 2092/91 nævnes overholdelse af en periode på mindst 12 måneder inden høsten.

Ændringsforslag 44

Artikel 22, stk. 1

1. Medlemsstaterne etablerer i overensstemmelse med bestemmelserne i forordning (EF) nr. 882/2004 en ordning til kontrol af de aktiviteter, der er nævnt i artikel 1, stk. 3, i nærværende forordning.

1. Medlemsstaterne etablerer i alle den økologiske produktionskædes faser i overensstemmelse med ISO 65/EN 45011 som udviklet specielt for økologisk landbrug på internationalt plan inden for IFOAM-akkrediteringskriterierne en ordning til kontrol af de aktiviteter, der er nævnt i artikel 1, stk. 3.

Begrundelse

Kontrolordningen i forordning (EF) nr. 882/2004 er ikke den mest hensigtsmæssige til at sikre en forskellig kvalitetsnorm for økologiske produkter: Hyppigheden af kontrolforanstaltningerne og de opgaver, der er overdraget de kompetente myndigheder, er nyttige værktøjer, men det er vigtigt at tage udgangspunkt i en effektiv gennemførelse af ISO-vejledning 65/45011.

Ændringsforslag 45

Artikel 22, stk. 5

5. Anerkendte kontrolorganer skal give myndigheden adgang til deres kontorer og anlæg og giver alle oplysninger og enhver hjælp, som myndigheden skønner påkrævet, for at den kan varetage sine forpligtelser i henhold til denne artikel.

5. Anerkendte kontrolorganer og repræsentanter for de berørte interesseparter, der i fuldt omfang skal inddrages i denne proces, skal samarbejde med myndigheden og give adgang til deres kontorer og anlæg og giver alle oplysninger og enhver hjælp, som myndigheden skønner påkrævet, for at den kan varetage sine forpligtelser i henhold til denne artikel.

Begrundelse

Understreger betydningen af medvirken i beslutningsprocessen og kontrolordningen på grundlag af gennemsigtighed og bedste praksis, som de økologiske producenter har udviklet i de seneste år.

Ændringsforslag 46
Artikel 24, stk. 3, afsnit 3

Gebyrerne for udstedelse af attester og indrømmelse af ret til at anvende overensstemmelsesmærker skal være rimelige.

Gebyrerne for udstedelse af attester og indrømmelse af ret til at anvende overensstemmelsesmærker skal dække udgifterne til kontrol og udstedelse af attesten eller overensstemmelsesmærket.

Begrundelse

En specifikation af, hvad der er omfattet, vil hindre, at gebyrerne bliver for høje.

Ændringsforslag 47

Artikel 24, stk. 3 a (nyt)

 

3a. Der skal tilrettelægges regelmæssige høringer af interesseparterne for at anerkende og understrege den vigtige rolle, som de økologiske landbrugere spiller i beslutnings- og certificeringsprocessen.

Begrundelse

Man må finde frem til måder, hvorpå de økologiske landmænd gradvis kan inddrages i beslutningsprocesserne og i de nye metoder omkring certificeringsprocedurerne: Såvel Kommissionens kontrolorganer som de kompetente myndigheder i medlemsstaterne skal tage hensyn til deres dokumenterede evne til at tilrettelægge troværdige innovative selvcertificeringsordninger.

Ændringsforslag 48

Artikel 26

Efter anmodning, der er begrundet i nødvendigheden af at garantere, at et produkt er fremstillet i overensstemmelse med denne forordning, udveksler myndighederne og kontrolorganerne relevante oplysninger om resultaterne af deres kontrol med andre myndigheder og kontrolorganer. De kan også udveksle oplysninger på eget initiativ.

Efter anmodning, der er begrundet i nødvendigheden af at garantere, at et produkt er fremstillet i overensstemmelse med denne forordning, udveksler myndighederne, repræsentanter for nationale og europæiske interesseparter, der er inddraget i beslutningsprocessen, og kontrolorganerne relevante oplysninger om resultaterne af deres kontrol med andre myndigheder og kontrolorganer. De kan også udveksle oplysninger på eget initiativ.

Begrundelse

Begrundelserne til ændringsforslagene til artikel 24 finder også anvendelse på dette sted. Tanken er at sikre aktiv medvirken fra og inddragelse af de økologiske producenter og trække på deres specifikke knowhow.

Ændringsforslag 49
Artikel 28, stk. 1 a (nyt)

 

Medlemsstaterne kan under henvisning til de regler, der er fastlagt i artikel 9 og 10, opretholde eller indføre strengere regler for dyr og animalske produkter under forudsætning af, at disse regler er i overensstemmelse med fællesskabslovgivningen og ikke hindrer eller begrænser den frie bevægelighed for andre dyr eller animalske produkter, der er i overensstemmelse med denne forordning.

Begrundelse

Den nuværende mangfoldighed i medlemsstaternes fastlagte praksis for økologisk husdyrproduktion indebærer, at det bør være muligt for medlemsstaterne at anvende mere restriktive regler for husdyr og husdyrprodukter, der produceres inden for de relevante medlemsstaters område.

Det forekommer desuden blot at være rimeligt, at princippet om minimumsnormer, som Kommissionen fastlagde i sin handlingsplan for dyrevelfærd (2006/2046(INI)), ligeledes bør være gældende i forbindelse med dyrevelfærd i økologisk produktion.

Ændringsforslag 50
Artikel 31

Forvaltningskomitéen for økologisk produktion

Forskriftsudvalget for økologisk produktion

1. Kommissionen bistås af Forvaltningskomitéen for økologisk produktion (i det følgende benævnt “komitéen”).

1. Kommissionen bistås af Forskriftsudvalget for økologisk produktion (i det følgende benævnt "udvalget").

 

1a. Udvalget sikrer regelmæssig høring af og samarbejde med repræsentanter for økologiske producenter og forbrugerrepræsentanter med henblik på til stadighed at opfylde målene for økologisk produktion som fastsat i artikel 3 ved at inddrage dem i ajourføring og gennemførelse af passende metoder i overensstemmelse med de mål og principper, der er fastlagt i afsnit II.

 

1b. Når der henvises til dette stykke, anvendes bilag I-VIII til forordning (EØF) nr. 2092/91.

2. Når der henvises til dette stykke, anvendes artikel 4 og 7 i afgørelse 1999/468/EF.

2. Når der henvises til dette stykke, anvendes artikel 5 og 7 i afgørelse 1999/468/EF.

 

2a. Kommissionen underretter Europa-Parlamentet om eventuelle planlagte ændringer af forordningen i henhold til komitologiproceduren og tager behørigt hensyn til Parlamentets holdning hertil.

3. Det tidsrum, der nævnes i artikel 4, stk. 3, i afgørelse 1999/468/EF, fastsættes til tre måneder.

 

4. Komitéen vedtager selv sin forretningsorden.

4. Udvalget vedtager selv sin forretningsorden i henhold til artikel 7 i afgørelse 1999/468/EF.

Begrundelse

Set i lyset af, at dette forslag til forordning kun indeholder få harmoniseringsstandarder, bør de forskellige foranstaltninger, der skal træffes efter komitologiproceduren, være forskriftsudvalgets ansvar, da forskriftsudvalget inddrager medlemsstaterne i beslutningsprocessen, i stedet for at henhøre under forvaltningskomitéen.

I modsætning til artikel 4 i afgørelse 1999/468/EF nævnes der i artikel 5 ingen frist. Stk. 3 bør derfor udgå.

Medvirken i beslutningsprocessen fra repræsentanter for økologiske producenter er den virkelige nyskabelse ved denne forordnings gennemførelsesforanstaltninger: Bedste praksis og erfaring i innovative metoder kan kun være til gavn for hele beslutningsprocessen, der skal finde sted under Kommissionens ansvar.

For at gøre denne forordning så gennemsigtig som muligt bør bilagene til forordning (EØF) nr. 2092/91 bevares, og komitologiproceduren bør begrænses til et minimum.

Ændringsforslag 51
Artikel 31 a (ny)

 

Artikel 31a

 

Som undtagelse fra afgørelse 1999/468/EF skal en afgørelse fra Kommissionen, der er vedtaget efter den procedure, der nævnes i artikel 31, stk. 2, ophæves, hvis Europa-Parlamentet eller Rådet gør indsigelse mod denne afgørelse inden for en periode på tre måneder.

Begrundelse

Økologisk landbrug er blevet udviklet af organisationer i civilsamfundet - både forbrugerne, de handlende, landbrugerne og detailhandlen har deltaget i udviklingen. Under hensyntagen til denne tradition bør gennemsigtigheden og den demokratiske opbygning i denne forordning styrkes. Når gennemførelsesbeslutninger træffes inden for rammerne af denne forordning, bør proceduren omfatte meddelelse herom til befolkningen og Europa-Parlamentet. For at lægge vægt på gennemsigtigheden bør Parlamentet have vetoret.

Ændringsforslag 52
Artikel 33

1. Forordning (EØF) nr. 2092/91 ophæves med virkning fra den 1. januar 2009.

1. Forordning (EØF) nr. 2092/91 ophæves med virkning fra den 1. januar 2009, undtagen for så vidt angår bilag I-VIII..

2. Henvisninger til den ophævede forordning (EØF) nr. 2092/91 gælder som henvisninger til nærværende forordning.

2. Henvisninger til den ophævede forordning (EØF) nr. 2092/91 gælder som henvisninger til nærværende forordning, undtagen hvis disse henvisninger vedrører bilag I-VIII.

Begrundelse

For at gøre denne forordning så gennemsigtig som muligt bør bilagene fra forordning (EF) nr. 2092/91 bevares, og komitologiproceduren bør begrænses til et minimum. Som følge heraf bør bilagene tilrettes, så artikelhenvisningerne er i overensstemmelse med den foreslåede forordning.

PROCEDURE

Titel

Forslag til Rådets forordning om økologisk produktion og mærkning af økologiske produkter

Referencer

KOM(2005)0671– C6-0032/2006 – 2005/0278(CNS)

Korresponderende udvalg

AGRI

Rådgivende udvalg
  Dato for meddelelse på plenarmødet

ENVI
2.2.2006

Udvidet samarbejde – dato for meddelelse på plenarmødet

 

Rådgivende ordfører
  Dato for valg

Roberto Musacchio
9.2.2006

Oprindelig rådgivende ordfører

 

Behandling i udvalg

21.6.2006

 

 

 

 

Dato for vedtagelse

21.6.2006

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

41

0

0

Til stede ved den endelige afstemning – medlemmer

Adamos Adamou, Johannes Blokland, Frieda Brepoels, Dorette Corbey, Chris Davies, Avril Doyle, Edite Estrela, Jill Evans, Anne Ferreira, Karl-Heinz Florenz, Matthias Groote, Françoise Grossetête, Cristina Gutiérrez-Cortines, Gyula Hegyi, Mary Honeyball, Dan Jørgensen, Eija-Riitta Korhola, Urszula Krupa, Aldis Kušķis, Peter Liese, Marios Matsakis, Roberto Musacchio, Dimitrios Papadimoulis, Vittorio Prodi, Guido Sacconi, Richard Seeber, Kathy Sinnott, Bogusław Sonik, Antonios Trakatellis, Thomas Ulmer, Anja Weisgerber, Åsa Westlund

Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere

Margrete Auken, María del Pilar Ayuso González, Bairbre de Brún, Christofer Fjellner, Milan Gaľa, Miroslav Mikolášik, Renate Sommer, Andres Tarand

Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere, jf. art. 178, stk. 2

Sepp Kusstatscher

Bemærkninger (foreligger kun på ét sprog)

...

  • [1]  Endnu ikke offentliggjort i EUT.

PROCEDURE

Titel

Økologisk produktion og mærkning af økologiske produkter

Referencer

KOM(2005)0671 - C6-0032/2006 - 2005/0278(CNS)

Dato for høring af EP

27.1.2006

Korresponderende udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

AGRI

2.2.2006

Rådgivende udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

INTA

2.2.2006

ENVI

2.2.2006

IMCO

2.2.2006

 

Ingen udtalelse

       Dato for afgørelse

INTA

25.1.2006

IMCO

21.2.2006

 

 

Ordfører

       Dato for valg

Marie-Hélène Aubert

26.1.2006

 

 

Anfægtelse af retsgrundlaget

       Dato for udtalelse fra JURI

JURI

27.2.2007

 

 

 

Behandling i udvalg

20.2.2006

24.4.2006

21.6.2006

19.12.2006

 

27.2.2007

 

 

 

Dato for vedtagelse

27.2.2007

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

34

2

1

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Vincenzo Aita, Peter Baco, Katerina Batzeli, Sergio Berlato, Thijs Berman, Niels Busk, Luis Manuel Capoulas Santos, Giuseppe Castiglione, Dumitru Gheorghe Mircea Coşea, Albert Deß, Gintaras Didžiokas, Michl Ebner, Carmen Fraga Estévez, Duarte Freitas, Ioannis Gklavakis, Lutz Goepel, Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf, Esther Herranz García, Elisabeth Jeggle, Tchetin Kazak, Atilla Béla Ladislau Kelemen, Heinz Kindermann, Vincenzo Lavarra, Diamanto Manolakou, Véronique Mathieu, Mairead McGuinness, Rosa Miguélez Ramos, María Isabel Salinas García, Willem Schuth, Czesław Adam Siekierski, Csaba Sándor Tabajdi, Marc Tarabella, Witold Tomczak, Donato Tommaso Veraldi, Janusz Wojciechowski

Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere

Marie-Hélène Aubert, Bernadette Bourzai, Béla Glattfelder, Gábor Harangozó, Wiesław Stefan Kuc, Astrid Lulling, Albert Jan Maat

Dato for indgivelse

7.3.2007                                               A6-0061/2007