SPRÁVA o návrhu nariadenia Rady o ekologickej výrobe a označovaní ekologických výrobkov

14. 3. 2007 - (KOM(2005)0671 – C6‑0032/2006 – 2005/0278(CNS)) - *

Výbor pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka
Spravodajkyňa: Marie-Hélène Aubert

Postup : 2005/0278(CNS)
Postup v rámci schôdze

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o návrhu nariadenia Rady o ekologickej výrobe poľnohospodárskych výrobkov a príslušných označeniach poľnohospodárskych výrobkov a potravín

(KOM(2005)0671 – C6‑0032/2006 – 2005/0278(CNS))

(Konzultačný postup)

Európsky parlament,

–   so zreteľom na návrh Komisie pre Radu (KOM(2005)0671)[1],

–   so zreteľom na články 37 a 95 Zmluvy o ES, v súlade s ktorým Rada konzultovala s Európskym parlamentom (C6‑0032/2006),

–   so zreteľom na stanovisko Výboru pre právne veci k navrhovanému právnemu základu,

–   so zreteľom na články 51 a 35 rokovacieho poriadku,

–   so zreteľom na správu Výboru pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka a stanovisko Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín (A6‑0061/2007),

1.  schvaľuje zmenený a doplnený návrh Komisie;

2.  vyzýva Komisiu, aby zodpovedajúco zmenila svoj návrh v súlade s článkom 250 ods. 2 Zmluvy o ES;

3.  vyzýva Radu, aby oznámila Európskemu parlamentu, ak má v úmysle odchýliť sa od ním schváleného textu;

4.  žiada Radu o opätovnú konzultáciu, ak má v úmysle podstatne zmeniť návrh Komisie;

5.  poveruje svojho predsedu, aby túto pozíciu postúpil Rade a Komisii.

Text predložený KomisiouPozmeňujúce a doplňujúce návrhy Európskeho parlamentu

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1

Citácia 1

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, a najmä na jej článok 37,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva a najmä na jej články 37 a 95,

Odôvodnenie

Článok 37 zmluvy sa týka iba poľnohospodárskych aspektov právnych predpisov. Právna úprava sa však zaoberá aj osobitnými metódami spracovania a prípravy ekologických výrobkov v oblasti stravovacích služieb, vo verejných jedálňach a v reštauráciách, čo zahŕňa aj aspekty vnútorného trhu. Vloženie článku 95 o ustanoveniach o vnútornom trhu by posilnilo tiež pozíciu Parlamentu pri prípadných rokovaniach o vykonávacích predpisoch, ktoré sa plánujú prijať v rámci komitologického postupu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 2

Odôvodnenie 1

1) Ekologická výroba predstavuje celkový systém riadenia poľnohospodárskych subjektov a výroby potravín, ktorý je kombináciou tých najlepších ekologických postupov, vysokej úrovne biodiverzity, ochrany prírodných zdrojov, uplatňovania prísnych noriem v oblasti blaha zvierat a výroby v súlade so záujmom istých spotrebiteľov o výrobky vyrábané s použitím prírodných látok a procesov. Spôsob ekologickej výroby takto zohráva dvojitú spoločenskú úlohu, kde na jednej strane, zabezpečuje konkrétny trh reagujúci na dopyt spotrebiteľa po ekologických výrobkoch, a na druhej strane, dodáva verejnosti tovary prispievajúce k ochrane životného prostredia a k blahu zvierat, ako aj k rozvoju vidieka.

1) Ekologická výroba predstavuje celkový systém riadenia poľnohospodárskych subjektov a výroby potravín, sústreďujúci sa na všetky stránky trvalo udržateľnej výroby pri súčasnom úsilí o zachovanie rovnováhy, ktorý je kombináciou tých najlepších ekologických postupov, vysokej úrovne biodiverzity, ochrany prírodných zdrojov a uplatňovania prísnych noriem v oblasti dobrých životných podmienok zvierat a jej cieľom je prirodzeným spôsobom zvýšiť úrodnosť pôdy a zabezpečiť výrobu v súlade so záujmom istých spotrebiteľov o výrobky vyrábané s použitím prírodných látok a procesov. Spôsob ekologickej výroby takto zohráva niekoľko pozitívnych úloh: zabezpečuje nielen konkrétny trh reagujúci na dopyt spotrebiteľa po ekologických výrobkoch a zásobuje verejnosť tovarom, ktorý nie je obmedzený len na potravinársky sektor, ale prispieva predovšetkým aj k ochrane životného prostredia a k dobrým životným podmienkam zvierat, ako aj k sociálnemu rozvoju vidieka.

Odôvodnenie

Trvalo udržateľná výroba by mala byť hlavným zameraním ekologickej výroby a navyše by mala existovať rovnováha medzi rôznymi osvedčenými postupmi v environmentálnej oblasti.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 3

Odôvodnenie 2

2) Prínos ekologického poľnohospodárskeho sektora vo väčšine členských štátov rastie. Rast dopytu spotrebiteľa je v posledných rokoch mimoriadne pozoruhodný. Najnovšie reformy spoločnej poľnohospodárskej politiky s dôrazom na trhovú orientáciu a zásobovanie kvalitnými výrobkami spĺňajúcimi požiadavky spotrebiteľa budú s najväčšou pravdepodobnosťou ďalej podnecovať trh s ekologickými výrobkami. Na tomto pozadí zohrávajú právne predpisy v oblasti ekologickej výroby čoraz dôležitejšiu úlohu v rámci poľnohospodárskej politiky, a úzko súvisia s vývojom na poľnohospodárskych trhoch.

2) Ekologické poľnohospodárstvo je v úplnom súlade s cieľmi trvalo udržateľného rozvoja, ktoré Európska únia stanovila v rámci göteborského programu, pretože prispieva k dosiahnutiu trvalo udržateľného rozvoja, produkuje zdravé výrobky vysokej kvality a využíva výrobné postupy udržateľné z hľadiska životného prostredia. Prínos ekologického poľnohospodárskeho sektora vo väčšine členských štátov rastie. Rast dopytu spotrebiteľa je v posledných rokoch mimoriadne pozoruhodný. Najnovšie reformy spoločnej poľnohospodárskej politiky s dôrazom na trhovú orientáciu a zásobovanie kvalitnými výrobkami spĺňajúcimi požiadavky spotrebiteľa budú s najväčšou pravdepodobnosťou ďalej podnetmi pre trh s ekologickými výrobkami. Na tomto pozadí je nevyhnutné, aby ekologická výroba zohrávala čoraz dôležitejšiu úlohu v rámci poľnohospodárskej politiky a úzko súvisela s vývojom na poľnohospodárskych trhoch a s ochranou a zachovaním pôdy určenej na poľnohospodársku činnosť.

Odôvodnenie

Považujeme za nevyhnutné, aby sa na tomto mieste spomenula göteborská stratégia EÚ a jej hlavné zásady pre poľnohospodárstvo (porov. závery predsedníctva zo zasadania v Göteborgu v dňoch 15. – 16. júna 2001), pretože ekologické poľnohospodárstvo sa v nej osobitne uvádza ako jedna zo stránok spoločnej poľnohospodárskej politiky, ktorá je v úplnom súlade s göteborskými cieľmi.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 4

Odôvodnenie 2a (nové)

 

2a) Všetky právne predpisy a politiky, ktoré Spoločenstvo prijme v tejto oblasti, by mali prispievať k rozvoju ekologického poľnohospodárstva a ekologickej výroby, ako sú definované v tomto nariadení. Ekologické poľnohospodárstvo zohráva dôležitú úlohu pri uplatňovaní politiky trvalo udržateľného rozvoja Spoločenstva.

Odôvodnenie

Ekologické poľnohospodárstvo úzko súvisí s politikou trvalo udržateľného rozvoja. Ostatné politiky a právne predpisy by mali nasledovať príklad tejto politiky a zohľadňovať tento typ výroby, čím by pomáhali plniť stanovené ciele.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 5

Odôvodnenie 3

3) Hlavným bodom právneho rámca Spoločenstva, ktorým sa riadi sektor ekologickej výroby, by malo byť zabezpečenie spravodlivej hospodárskej súťaže a riadneho fungovania vnútorného trhu s ekologickými výrobkami, ako aj zachovanie a opodstatnenie dôvery spotrebiteľa k výrobkom označeným ako ekologické. Právny rámec by sa mal ďalej zameriavať na vytváranie podmienok, za ktorých môže tento sektor napredovať v súlade s rozvojom výroby a trhu.

3) Hlavným bodom právneho rámca Spoločenstva, ktorým sa riadi sektor ekologickej výroby, by malo byť zabezpečenie spravodlivej hospodárskej súťaže a riadneho fungovania vnútorného trhu s ekologickými výrobkami, ako aj zachovanie a opodstatnenie dôvery spotrebiteľa k výrobkom označeným ako ekologické. Právny rámec by sa mal ďalej zameriavať na vytváranie podmienok, za ktorých môže tento sektor napredovať v súlade s rozvojom výroby a trhu a trvalo udržateľným spôsobom z hľadiska životného prostredia.

Odôvodnenie

Ekologickú výrobu môžu podporiť inovačné právne opatrenia, ktoré sú nielen v súlade s politikou v oblasti trhu, ale aj s trvalo udržateľným rozvojom.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 6

Odôvodnenie 7

7) Všeobecný rámec pravidiel Spoločenstva pre ekologickú výrobu by sa mal vytvoriť s ohľadom na rastlinnú a živočíšnu výrobu vrátane pravidiel o konverzii, ako aj o výrobe spracovaných potravín a krmív. Komisii by sa mala udeliť právomoc určovať podrobnosti týchto všeobecných pravidiel a prijímať pravidlá Spoločenstva týkajúce sa výroby v oblasti akvakultúry.

7) Všeobecný rámec pravidiel Spoločenstva pre ekologickú výrobu by sa mal vytvoriť s ohľadom na rastlinnú a živočíšnu výrobu vrátane pravidiel o konverzii, ako aj o výrobe spracovaných potravín a krmív. Komisii by sa mala udeliť právomoc určovať podrobnosti týchto všeobecných pravidiel a príloh k nim a prijímať pravidlá Spoločenstva týkajúce sa výroby v oblasti akvakultúry, pričom by mala konzultovať s Parlamentom a Radou.

Odôvodnenie

Komisia doteraz nekonzultovala s Parlamentom a Radou o podrobnostiach a prílohách nariadenia. Ak sa tak nestane do prijatia tohto nariadenia, je nevyhnutné konzultovať s Parlamentom o prílohách hneď potom, ako Komisia prijme svoj návrh.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 7

Odôvodnenie 8

8) Rozvoj ekologickej výroby treba naďalej uľahčovať, a to najmä podporovaním používania nových techník a látok vhodnejších na ekologickú výrobu.

8) Rozvoj ekologickej výroby treba naďalej uľahčovať na základe osvedčených optimálnych postupov, a to najmä podporovaním úrodnosti pôdy, rotácie plodín, zachovania miestnych semien, postupov šetriacich vodu a energiu a používania nových techník a látok vhodnejších na ekologickú výrobu.

Odôvodnenie

Ekologické poľnohospodárstvo potrebuje skôr osobitnú podporu dobrých poľnohospodárskych postupov než nové techniky a látky.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 8

Odôvodnenie 9

9) Geneticky modifikované organizmy (GMO) a výrobky vyrobené z GMO alebo s ich použitím sú nezlučiteľné s koncepciou ekologickej výroby a vnímaním ekologických výrobkov zo strany spotrebiteľov. Z tohto dôvodu by sa nemali zámerne používať v rámci ekologického poľnohospodárstva alebo spracovávania ekologických výrobkov.

9) Geneticky modifikované organizmy (GMO) a výrobky vyrobené z GMO alebo s ich použitím sú nezlučiteľné s koncepciou ekologickej výroby a vnímaním ekologických výrobkov zo strany spotrebiteľov. Z tohto dôvodu by sa nemali používať v rámci ekologického poľnohospodárstva alebo spracovávania ekologických výrobkov. Kontaminácii ekologických semien, vstupov, krmiva a potravín by mali zabrániť primerané vnútroštátne právne predpisy a právne predpisy Spoločenstva založené na zásade predchádzania dôsledkom.

Odôvodnenie

Zásady, ciele a pravidlá ekologického poľnohospodárstva vylučujú používanie a prítomnosť GMO vo všetkých ekologických procesoch a výrobkoch. Preto je dôležité prijať právne predpisy na vnútroštátnej úrovni a na úrovni EÚ, ktoré zabezpečia, aby nedošlo ku kontaminácii GMO.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 9

Odôvodnenie 9a (nové)

 

9a) Používanie syntetických výrobkov na ochranu rastlín je nezlučiteľné s ekologickou výrobou.

Odôvodnenie

Odôvodnenie vyplýva z textu pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu, ktorý zodpovedá odôvodneniam 10 až 13, týkajúcim sa výhradného používania obnoviteľných zdrojov, viacročnej rotácie plodín a zlučiteľnosti ekologickej výroby a dodatočných hnojív.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 10

Odôvodnenie 14

14) V úsilí zamedziť znečisteniu životného prostredia, najmä prírodných zdrojov, ako sú pôda a voda, by sa v rámci ekologickej živočíšnej výroby mal v zásade zabezpečiť úzky vzťah medzi takouto produkciou a pôdou, vhodné systémy viacročnej rotácie a kŕmenie dobytka produktmi z plodín ekologického poľnohospodárstva dopestovaných na hospodárstve samotnom alebo na susediacich ekologických hospodárstvách.

14) V úsilí zamedziť znečisteniu životného prostredia a nezvratnému poškodeniu kvality a dostupnosti prírodných zdrojov, ako sú pôda a voda, by sa v rámci ekologickej živočíšnej výroby mal v zásade zabezpečiť úzky vzťah medzi takouto produkciou a pôdou, vhodné systémy viacročnej rotácie a kŕmenie dobytka produktmi z plodín ekologického poľnohospodárstva dopestovaných na hospodárstve samotnom alebo na susediacich ekologických hospodárstvach.

Odôvodnenie

Musí sa predísť nezvratnému poškodeniu kvality a dostupnosti prírodných zdrojov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 11

Odôvodnenie 15

15) Keďže ekologický chov dobytka predstavuje činnosť týkajúcu sa pôdy, zvieratá musia mať, kde je to možné, prístup na otvorené priestranstvá a pasienky.

15) Keďže ekologický chov dobytka predstavuje činnosť týkajúcu sa pôdy, zvieratá musia mať vždy, keď to klimatické a pôdne podmienky umožnia, prístup na otvorené priestranstvá a pasienky.

Odôvodnenie

Prístup na otvorené priestranstvá a/alebo pasienky v závislosti od príslušného živočíšneho druhu je jednou zo základných zásad ekologického poľnohospodárstva. Nesmie mať nepovinný charakter, skôr musí závisieť od podmienok uvedených v pozmeňujúcom a doplňujúcom návrhu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 12

Odôvodnenie 16

16) V rámci ekologického chovu dobytka je potrebné dodržiavať prísne normy týkajúce sa blaha zvierat, spĺňať druhovo špecifické behaviorálne potreby zvierat, a riadenie zdravia zvierat by malo byť založené na prevencii chorôb. V tomto ohľade treba venovať mimoriadnu pozornosť podmienkam ustajnenia, postupom živočíšnej výroby a hustote osadenia. Okrem toho je potrebné pri výbere plemien uprednostňovať pomaly rastúce druhy a brať do úvahy ich schopnosť prispôsobiť sa miestnym podmienkam. Vykonávacie pravidlá pre živočíšnu výrobu a produkciu akvakultúry zabezpečia súlad aspoň s ustanoveniami Európskeho dohovoru pre ochranu zvierat chovaných na hospodárske účely (T-AP) a jeho následnými odporúčaniami.

16) V rámci ekologického chovu dobytka je potrebné dodržiavať prísne normy týkajúce sa blaha zvierat, spĺňať druhovo špecifické behaviorálne potreby zvierat, a riadenie zdravia zvierat by malo byť založené na prevencii chorôb. V tomto ohľade treba venovať mimoriadnu pozornosť podmienkam ustajnenia, postupom živočíšnej výroby a hustote osadenia. Okrem toho je potrebné pri výbere plemien uprednostňovať dlho žijúce a pomaly rastúce druhy, ktoré sú odolné voči chorobám, a pôvodné regionálne plemená a brať do úvahy ich schopnosť prispôsobiť sa miestnym podmienkam. Vykonávacie pravidlá pre živočíšnu výrobu a produkciu akvakultúry by mali zabezpečiť súlad aspoň s ustanoveniami Európskeho dohovoru pre ochranu zvierat chovaných na hospodárske účely (T-AP) a jeho následnými odporúčaniami.

Odôvodnenie

Odolnosť voči chorobám a dlhá životnosť sú rovnako dôležité vlastnosti silných druhov zvierat.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh13

Odôvodnenie 17

17) Systém ekologického chovu dobytka by sa mal zameriavať na kompletizáciu produkčných cyklov rôznych druhov dobytka s ekologicky chovanými zvieratami. Preto sa v rámci neho podporuje zvyšovanie genofondu ekologických zvierat, zlepšuje samostatnosť, a tým zabezpečuje rozvoj sektora.

17) Systém ekologického chovu dobytka by sa mal zameriavať na kompletizáciu produkčných cyklov rôznych druhov dobytka s ekologicky chovanými zvieratami. Preto by sa v rámci neho malo podporovať zvyšovanie genofondu ekologických zvierat, zlepšovať samostatnosť, a tým zabezpečiť a podporovať rozvoj sektora.

Odôvodnenie

Ekologický chov dobytka by sa mal zabezpečiť aj podporovať.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 14

Odôvodnenie 22a (nové)

 

22a) Vzhľadom na súčasnú rôznorodosť kultivačných postupov a postupov využívaných pri chove dobytka v rámci ekologického poľnohospodárstva by mali mať členské štáty možnosť uplatňovať na svojom území dodatočné, prísnejšie pravidlá ekologického poľnohospodárstva.

Odôvodnenie

Vzhľadom na vysokú variabilitu postupov v Európe súvisiacu nielen s pôdnymi a klimatických podmienkami, ale aj s kultúrnymi prvkami, je nevyhnutné umožniť členským štátom uplatňovať dodatočné, prísnejšie pravidlá ekologického poľnohospodárstva. Táto možnosť pozitívneho uplatnenia subsidiarity už existuje v súčasnej právnej úprave pre európske ekologické poľnohospodárstvo a ukázala sa ako nevyhnutná; vychádzajúc zo spoločného základu európskych právnych predpisov totiž umožňuje každému členskému štátu uspokojiť požiadavky jeho vlastných spotrebiteľov ekologických výrobkov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 15

Odôvodnenie 25

25) S cieľom zabezpečiť zrozumiteľnosť na celom trhu Spoločenstva je potrebné povinne uvádzať jednoduchý štandardizovaný odkaz v prípade všetkých ekologických výrobkov vyrobených v rámci Spoločenstva, a to aspoň tam, kde takéto výrobky nie označené logom Spoločenstva o ekologickej výrobe. Možnosť používať takýto odkaz by sa mala vzťahovať aj na ekologické výrobky dovážané z tretích krajín, ale bez toho, aby to bolo záväzné.

25) S cieľom zabezpečiť zrozumiteľnosť na celom trhu Spoločenstva je potrebné povinne uvádzať jednoduchý štandardizovaný odkaz v prípade všetkých ekologických výrobkov vyrobených v rámci Spoločenstva, dokonca v prípade, že takéto výrobky sú označené logom Spoločenstva o ekologickej výrobe. Normalizovaný referenčný kód by sa mal vzťahovať aj na ekologické výrobky dovážané z tretích krajín, pričom by sa mal jasne uvádzať pôvod výrobkov a možné rozdiely v uplatňovaní pravidiel ekologickej výroby.

Odôvodnenie

Normalizovaný referenčný kód musí byť povinný, najmä v prípade ekologických výrobkov dovážaných z tretích krajín.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 16

Odôvodnenie 27a (nové)

 

27 a) Členské štáty by mali stanoviť potrebný legislatívny rámec spočívajúci na zásade predchádzania dôsledkom a zásade znečisťovateľ platí, ktorý zabráni kontaminácii ekologických produktov GMO. Prevádzkovatelia by mali prijať všetky potrebné prevenčné opatrenia, aby zabránili náhodnej alebo technicky nevyhnutnej kontaminácii GMO.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 17

Odôvodnenie 32

32) V prípade dovážaných výrobkov by sa pri posudzovaní rovnocennosti mali zohľadňovať medzinárodné normy uvedené v Codex Alimentarius.

32) V prípade dovážaných výrobkov by sa pri posudzovaní rovnocennosti mali zohľadňovať rovnaké výrobné normy ako tie, ktoré sa v Spoločenstve uplatňujú na ekologickú výrobu.

Odôvodnenie

Codex Alimentarius stanovuje všeobecné usmernenia pre ekologickú produkciu, ale neposkytuje vôbec žiadne ustanovenia pre prísne pravidlá výroby, ktoré sa uplatňujú na ekologickú výrobu v rámci EÚ.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 18

Odôvodnenie 32a (nové)

 

32a) Pravidlá pre dovoz ekologických výrobkov by sa mali považovať za vzor odborného prístupu na trh, ktorý výrobcom z tretích krajín umožňuje prístup na trh vysokej hodnoty za predpokladu, že títo výrobcovia dodržiavajú normy tohto trhu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh19

Odôvodnenie 36

36) Opatrenia potrebné na implementáciu tohto nariadenia by sa mali prijať v súlade s rozhodnutím Rady 1999/468/ES z 28. júna 1999, ktorým sa ustanovujú postupy pre výkon vykonávacích právomocí prenesených na Komisiu. S prihliadnutím na skutočnosť, že právne predpisy o ekologickej výrobe sú dôležitým faktorom v rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky, keďže úzko súvisia s rozvojom poľnohospodárskych trhov, je vhodné uviesť ich do súladu s existujúcimi legislatívnymi postupmi používanými na riadenie tejto politiky. Právomoci prenesené na Komisiu podľa tohto nariadenia sa musia preto vykonávať v súlade s postupom riadenia uvedeným v článku 4 rozhodnutia 1999/468/ES.

36) Opatrenia potrebné na implementáciu tohto nariadenia by sa mali prijať v súlade s rozhodnutím Rady 1999/468/ES z 28. júna 1999, ktorým sa ustanovujú postupy pre výkon vykonávacích právomocí prenesených na Komisiu. S prihliadnutím na skutočnosť, že právne predpisy o ekologickej výrobe sú dôležitým faktorom v rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky, keďže úzko súvisia s rozvojom poľnohospodárskych trhov, je vhodné uviesť ich do súladu s existujúcimi legislatívnymi postupmi používanými na riadenie tejto politiky. Právomoci prenesené na Komisiu podľa tohto nariadenia sa musia preto vykonávať v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 5a rozhodnutia 1999/468/ES.

Odôvodnenie

Rozhodnutie 1999/468/ES bolo zmenené a doplnené rozhodnutím 2006/512/ES zo 17. júla 2006. Regulačný postup s kontrolou poskytuje Komisii dostatočný rozsah na vhodný administratívny postup pri súčasnom zapojení Európskeho parlamentu a Rady.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 20

Článok 1 odsek 1 úvodná časť

1. V tomto nariadení sa stanovujú hlavné ciele, zásady a pravidlá, ktorými sa riadi:

1. Toto nariadenie poskytuje základ pre trvalo udržateľný rozvoj ekologickej výroby a stanovuje hlavné ciele, zásady a pravidlá, ktorými sa riadia:

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 21

Článok 1 odsek 1 písmeno a)

a) výroba, umiestnenie na trh, dovoz, vývoz a kontroly ekologických výrobkov;

a) všetky štádiá výroby, výrobné metódy, spracovanie, distribúcia, umiestnenie na trh, dovoz, vývoz, inšpekcia a certifikácia ekologických výrobkov;

Odôvodnenie

Ekologická výroba je hospodárska činnosť zameraná na režimy, ktorá je charakteristická osobitosťou výrobnej metódy, spracovania, prípravy, distribúcie atď., a to je potrebné vymedziť podľa predmetu, rozsahu pôsobnosti a definícií.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 22

Článok 1 odsek 2 úvodná časť

2. Toto nariadenie sa uplatňuje na nasledujúce výrobky s pôvodom v poľnohospodárstve alebo akvakultúre, ak tieto určené výrobky na uvedenie na trh ako ekologické výrobky:

2. Toto nariadenie sa uplatňuje na nasledujúce výrobky s pôvodom v poľnohospodárstve alebo akvakultúre, ak tieto výrobky majú alebo budú mať označenie odkazujúce na ekologickú výrobnú metódu:

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 23

Článok 1 odsek 2 písmeno ea) (nové)

ea) iné produkty ako soľ, vlna, konzervované ryby, kozmetika, potravinové doplnky a éterické oleje;

Odôvodnenie

Tieto produkty sú minimálne počas jednej fázy spracovania prepojené s prírodným prostredím a ich využívanie zahŕňa použitie poľnohospodárskych a environmentálnych zdrojov. Na účely ich trvalo udržateľného využívania môže ich zatriedenie medzi ekologické výrobky predstavovať pridanú hodnotu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 24

Článok 1 odsek 3 úvodná časť

3. Toto nariadenie sa uplatňuje v rámci územia Európskeho spoločenstva pre ktoréhokoľvek prevádzkovateľa, ktorý sa zaoberá nasledujúcimi činnosťami:

3. Toto nariadenie sa uplatňuje na každého prevádzkovateľa, ktorý sa zaoberá činnosťami v ktorejkoľvek fáze výroby, prípravy a distribúcie výrobkov vymenovaných v článku 1 ods. 2 vrátane:

Odôvodnenie

The catering market is becoming more and more important, within the organic products sector. Many European consumers depend on catering services, canteens and restaurants for daily meals in canteens at their office, in meetings etc. It is important that they can make an informed choice between conventional food and organic food. Caterers, canteens and restaurants who want to use some organic ingredients, can continue to do so, but if they really want to offer their clients a full organic product line, they should obey European common standards. This should guarantee transparency for consumers, as well as equal competitions between operators in different Member States.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 25

Článok 1 odsek 3 písmeno b)

b) spracovanie potravín a krmív;

b) úpravou, spracovaním a prípravou potravín a krmív;

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 26

Článok 1 odsek 3 písmeno c)

c) balenie, označovanie a propagácia;

c) úpravou, balením, skladovaním, označovaním a propagáciou produktov ekologického poľnohospodárstva;

Odôvodnenie

Nejde tu o propagáciu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 27

Článok 1 odsek 3 pododsek 2

Toto sa však nevzťahuje na činnosti verejného stravovania, závodné jedálne, zásobovanie inštitúcií potravinami, reštaurácie alebo iné podobné činnosti týkajúce sa potravinárskych služieb.

fa) činností verejného stravovania, jedální, reštaurácií alebo iných podobných činností týkajúcich sa potravinárskych služieb.

Odôvodnenie

Do nariadenia treba začleniť činnosti verejného stravovania a potravinárske služby, pretože tieto zahŕňajú ďalšie spracovanie a prípravu ekologických potravín a sú druhom marketingovej činnosti, ktorú treba upraviť v ustanoveniach o definíciách, označovaní a kontrole.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 28

Článok 2 písmeno a)

a) „Ekologická výroba“ znamená metódy ekologickej výroby v rámci poľnohospodárskeho podniku, ako aj činnosti týkajúce sa ďalšieho spracovania, balenia a označovania výrobku, v súlade s hlavnými cieľmi, zásadami a pravidlami stanovenými v tomto nariadení;

a) „Ekologická výroba“ znamená metódy ekologickej výroby v rámci poľnohospodárskeho podniku, ako aj činnosti týkajúce sa ďalšieho spracovania, úpravy, balenia, skladovania a označovania výrobku, v súlade s hlavnými cieľmi, zásadami a pravidlami stanovenými v tomto nariadení;

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 29

Článok 2 písmeno b)

b) „Ekologický výrobok“ znamená poľnohospodársky výrobok pochádzajúci z ekologickej výroby;

b) „Ekologický výrobok“ znamená výrobok pochádzajúci z ekologickej výroby;

Odôvodnenie

Nariadenie sa týka aj akvakultúry. Vymedzenie pojmu poľnohospodársky výrobok je preto príliš obmedzené.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 30

Článok 2 písmeno ba) (nové)

 

ba) „Prevádzkovateľ“ znamená majiteľa podniku, ktorý vykonáva činnosti v rozsahu pôsobnosti tohto nariadenia a podlieha dozoru orgánov alebo kontrolných orgánov zodpovedných za ekologickú výrobu;

Odôvodnenie

V súčasnosti platná definícia podľa článku 4 nariadenia (EHS) 2092/91 je dôležitá, ak máme prepojiť všetky činnosti, na ktoré sa vzťahuje rozsah pôsobnosti návrhu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 31

Článok 2 písmeno f)

f) „Konverzia“ znamená prechodneekologického na ekologické poľnohospodárstvo;

f) „Konverzia“ znamená obdobie prechodu z konvenčného poľnohospodárstva na ekologické,

Odôvodnenie

Zmena sa musí vymedziť časovou lehotou.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 32

Článok 2 písmeno j)

j) „Príslušný orgán“ znamená ústredný orgán členského štátu oprávnený organizovať úradné kontroly v oblasti ekologickej výroby alebo akýkoľvek iný orgán, na ktorý bola táto právomoc delegovaná, a prípadne aj príslušný orgán tretej krajiny;

j) „Príslušný orgán“ znamená orgán členského štátu oprávnený presadzovať ustanovenia tohto nariadenia a podrobné pravidlá, ktoré prijala Komisia na uplatňovanie tohto nariadenia, alebo akýkoľvek iný orgán, ktoré mu bola zverená čiastočná alebo úplná právomoc; patrí sem prípadne aj príslušný orgán tretej krajiny;

Odôvodnenie

Je potrebné lepšie vymedziť pojem príslušný orgán, aby zahrnoval rozličné formy zainteresovaných orgánov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 33

Článok 2 písmeno k)

k) „Kontrolný orgán“ znamená nezávislú tretiu stranu, na ktorú príslušný orgán delegoval určité kontrolné úlohy;

k) „Kontrolný organ“ znamená nezávislý orgán zaoberajúci sa inšpekciou, certifikáciou a vysledovateľnosťou v oblasti ekologickej výroby v súlade s ustanoveniami tohto nariadenia a podrobnými pravidlami prijatými Komisiou na jeho uplatňovanie, ktorý bol na tento účel uznaný a skontrolovaný zodpovedným orgánom; v prípade potreby zahŕňa aj rovnocenný orgán tretej krajiny, na ktorého uznanie sa uplatňujú osobitné pravidlá;

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 34

Článok 2 písmeno m)

m) „Značka zhody“ znamená výrok o zhode s konkrétnym súborom noriem alebo iných normatívnych dokumentov vo forme značky;

m) „Značka zhody“ znamená výrok o súlade s požiadavkami vyplývajúcimi z konkrétneho súboru noriem alebo iných normatívnych dokumentov vo forme značky;

Odôvodnenie

Cieľom tohto návrhu je spresniť znenie a zaviesť definíciu, ktorá je v súlade s názvoslovím používaným v európskych normách, ako sú normy radu EN ISO 9000 o kvalite a radu EN ISO 14000 o environmentálnom manažmente, v ktorých sa zhoda definuje ako súlad s požiadavkami.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 35

Článok 2 písmeno r)

r) „Výrobky vyrobené s použitím GMO“ znamená prídavné látky do potravín a krmív, látky určené na aromatizáciu, vitamíny, enzýmy, pomocné technologické látky, určité výrobky používané na výživu zvierat (podľa smernice 82/471/EHS), prípravky na ochranu rastlín, hnojivá a pomocné pôdne látky, získané vyživovaním organizmu surovinami, ktoré sú úplne alebo z časti GMO;

r) „výrobky vyrobené s použitím GMO“ znamenajú výrobky odvodené použitím GMO ako posledných živých organizmov vo výrobnom procese, ktoré však neobsahujú GMO ani z nich nie sú vyrobené;

Odôvodnenie

Nariadenie by malo byť v súlade s vymedzením pojmu GMO, ktoré sa používa v iných príslušných právnych predpisoch, aby sa nespochybnilo názvoslovie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 36

Článok 2 písmeno va) (nové)

 

va) „zelené hnojivo“ znamená plodiny, ktoré môžu obsahovať divoko rastúce rastliny a burinu a ktoré sa pridávajú do pôdy na účely jej zlepšenia.

Odôvodnenie

Vymedzenie pojmov by sa malo týkať všetkých konkrétnych odborných názvov použitých v nariadení.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 37

Článok 2 písmeno vb) (nové)

 

vb) „veterinárna liečba“ znamená všetky preventívne a liečebné opatrenia na liečenie chorého zvieraťa alebo skupiny chorých zvierat trpiacich určitou chorobou v súlade s predpisom a počas obmedzeného obdobia.

Odôvodnenie

Skúsenosti ukazujú, že je potrebné presnejšie vymedzenie pojmu „liečba“ uvedeného v článku 9.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 38

Článok 2 písmeno vc) (nové)

 

vc) pojem „syntetický“ sa vzťahuje na výrobky vyrobené chemickými a priemyslovými postupmi vrátane všetkých výrobkov, ktoré sa nevyskytujú v prírode, a napodobenín výrobkov z prírodných zdrojov okrem výrobkov extrahovaných z prírodných surovín alebo zmenených jednoduchými chemickými postupmi.

Odôvodnenie

Vymedzenie pojmu syntetické výrobky je potrebné spresniť. Nemal by však zahrňovať prírodné suroviny, ktoré sa tradične spracúvajú napríklad použitím anorganických kyselín alebo báz na zmenu hodnoty pH atď.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 39

Článok 3 úvodná časť

Systém ekologickej výroby sleduje tieto ciele:

Metóda ekologickej výroby sleduje tieto ciele:

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 40

Článok 3 písmeno a) úvodná časť

a) prostredníctvom praktického a ekonomicky životaschopného systému riadenia poľnohospodárstva zavedenie výroby širokej škály výrobkov metódami, ktoré:

a) prostredníctvom systému založeného na výrobe udržateľnej z environmentálneho a sociálno-ekonomického hľadiska zavedenie výroby širokej škály výrobkov metódami, ktoré:

Odôvodnenie

Pojem ekonomická životaschopnosť je nejednoznačný a diskutabilný a možno ho vysvetľovať mnohými a niekedy odlišnými spôsobmi.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 41

Článok 3 písmeno a) bod i)

i) minimalizujú negatívne účinky na životné prostredie;

i) minimalizujú negatívne účinky na životné prostredie a klímu;

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 42

Článok 3 písmeno a) bod ia) (nový)

 

ia) zabezpečujú pretrvávajúcu rovnováhu medzi pôdou, vodou, rastlinami a živočíchmi;

Odôvodnenie

Trvalo udržateľné poľnohospodárstvo a s ním spojené ekosystémy možno zabezpečiť prostredníctvom metód ekologického poľnohospodárstva.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 43

Článok 3 písmeno a) bod ii)

ii) zachovávajú a zvyšujú vysokú úroveň biologickej diverzity na farmách a v priľahlých oblastiach;

ii) zachovávajú a zvyšujú vysokú úroveň biologickej a genetickej diverzity na farmách a tým ajich priľahlých oblastiach, pričom osobitnú pozornosť venujú zachovaniu miestnych adaptovaných odrôd a pôvodných plemien;

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 44

Článok 3 písmeno a) bod iii)

iii) chránia v čo možno najväčšej miere prírodné zdroje, ako je voda, pôda, ekologické látky a vzduch;

iii) čo najrozumnejšie využívajú možné prírodné zdroje (vodu, pôdu a vzduch) a poľnohospodárske vstupy (energiu, prípravky na ochranu rastlín, výživové zložky);

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 45

Článok 3 písmeno a) bod iv)

iv) dodržiavajú vysoké normy v oblasti blaha zvierat, a najmä spĺňajú druhovo špecifické behaviorálne potreby zvierat.

iv) dodržiavajú vysoké normy v oblasti zdravia a dobrých životných podmienok zvierat a najmä spĺňajú druhovo špecifické behaviorálne potreby zvierat.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 46

Článok 3 písmeno a) bod iva) (nový)

 

iva) prispievajú k zachovaniu tradičných postupov prípravy kvalitných potravinových výrobkov a k vylepšovaniu malých rodinných hospodárstiev a podnikov.

Odôvodnenie

Zásady ekologickej výroby by mali zahŕňať sociálne a kultúrne stránky prispievajúce k zachovaniu rozmanitosti kvalitných ekologických výrobkov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 47

Článok 3 písmeno b)

b) zavedenie výroby potravín a iných poľnohospodárskych produktov zodpovedajúcich dopytu spotrebiteľa po tovaroch vyrábaných s použitím prírodných procesov alebo procesov porovnateľných s prírodnými procesmi, ako aj v prírode sa vyskytujúcich látok.

b) zavedenie výroby potravín a iných poľnohospodárskych produktov zodpovedajúcich dopytu spotrebiteľa po tovaroch vyrábaných s použitím prírodných procesov alebo fyzikálnych procesov porovnateľných s prírodnými procesmi, ako aj v prírode sa vyskytujúcich látok.

Odôvodnenie

Malo by sa predchádzať možnému používaniu chemických látok.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 48

Článok 4 písmeno a)

a) Využívanie živých organizmov a mechanických výrobných metód sa uprednostňuje pred používaním syntetických materiálov;

a) využívajú sa len živé organizmymechanické výrobné metódy, používanie syntetických materiálov a výrobných metód s využitím syntetických materiálov je povolené len v súlade s článkom 16;

Odôvodnenie

Znenie navrhovaných písmen a) a b) je nejasné a zmenšuje rozsah pôsobnosti týchto zásad. Malo by byť preformulované tak, aby bolo jednoznačnejšie, avšak nemalo by zakazovať použitie syntetických materiálov a nemechanických metód vo vážnych situáciách, ktoré si vyžadujú rýchlu reakciu odchyľujúcu sa od zásad a pravidiel ekologickej výroby.

V záujme dosiahnutia súladu s odôvodnením 16 rámcového nariadenia 1829/2003 treba jasne rozlišovať medzi pojmom „vyrobené z GMO“ a „vyrobené s použitím GMO“.

Pre úplnosť by veterinárne liečivá nemali byť vyňaté z tohto nariadenia. V súčasnosti je na trhu veľká ponuka ekologických veterinárnych liečiv. Pri ekologickom poľnohospodárstve by sa preto mali používať tieto liečivá.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 49

Článok 4 písmeno aa) (nové)

 

aa) Biologické a mechanické výrobné metódy sa uprednostnia pred využívaním vonkajších vstupov, ako sú syntetické materiály;

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 50

Článok 4 odsek 1 písmeno b)

b) Prírodné látky sa uprednostňujú pred používaním chemicky syntetizovaných látok, ktoré sa môžu používať iba v prípade, že prírodné látky nie sú komerčne dostupné;

b) Ak sú potrebné vonkajšie vstupy, používajú sa prírodné látky, minerály a ekologicky vyrábané suroviny; chemicky upravované alebo syntetizované látky sa musia prísne obmedziť na výnimočné prípady a môžu sa používať iba v prípade, že prírodné látky nie sú komerčne dostupné, a musia byť osobitne povolené v súlade s článkom 11;

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 51

Článok 4 písmeno c)

c) GMO a výrobky vyrobené z GMO alebo s ich použitím sa nemôžu používať, s výnimkou veterinárnych liečiv;

c) GMO a výrobky vyrobené z GMO alebo s ich použitím sa nepoužívajú;

Odôvodnenie

Pre úplnosť by veterinárne liečivá nemali byť vyňaté z tohto nariadenia. V súčasnosti je na trhu veľká ponuka ekologických veterinárnych liečiv. Pri ekologickom poľnohospodárstve by sa preto mali používať tieto liečivá.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 52

Článok 4 písmeno ca) (nové)

 

ca) Nesmie sa používať ionizujúce žiarenie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 53

Článok 4 písmeno d)

d) Pravidlá ekologickej výroby sa prispôsobujú miestnym podmienkam, stupňom rozvoja a špecifickým postupom živočíšnej výroby pri zachovaní spoločnej koncepcie ekologickej výroby.

d) Pravidlá ekologickej výroby sa prispôsobujú miestnym podmienkam, stupňom rozvoja a špecifickým postupom živočíšnej výroby pri zachovaní cieľov a zásad ekologickej výroby;

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 54

Článok 4 písmeno da) (nové)

 

da) Ekologická výroba zaručuje kvalitu výrobkov, ich integritu a sledovateľnosť v rámci celého potravinového reťazca;

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 55

Článok 4 písmeno db) (nové)

 

db) Ekologická výroba je sociálne, environmentálne a hospodársky udržateľná činnosť;

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 56

Článok 4 písmeno dc) (nové)

 

dc) Plodiny sa nepestujú hydroponicky ani žiadnou inou formou nesúvisiacou s pôdou a takouto formou sa neuskutočňuje ani chov dobytka;

Odôvodnenie

Článok by mal obsahovať aj tento zákaz.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 57

Článok 5 písmeno a)

a) V rámci poľnohospodárstva sa zachováva a zvyšuje úrodnosť pôdy, zabezpečuje prevencia a boj proti erózii pôdy, a minimalizuje znečistenie;

a) V rámci poľnohospodárstva sa zachováva a zvyšuje životnosť a úrodnosť pôdy, zabezpečuje prevencia a boj proti erózii pôdy a minimalizuje znečistenie;

Odôvodnenie

V prospech trvalo udržateľného poľnohospodárstva je dôležité zabezpečiť nielen úrodnosť pôdy, ale aj pôdne biologické spoločenstvá.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 58

Článok 5 písmeno aa) (nové)

 

aa) Poľnohospodárstvo zachováva a vytvára zamestnanosť a tak prispieva k trvalo udržateľnému rozvoju vidieka;

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 59

Článok 5 písmeno c)

c) Minimalizuje sa využívanie neobnoviteľných zdrojov a vstupy nepochádzajúce z poľnohospodárstva;

c) Minimalizuje sa využívanie neobnoviteľných zdrojov a vstupy nepochádzajúce z poľnohospodárstva; treba podporiť využitie obnoviteľnej energie;

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 60

Článok 5 písmeno f)

f) Rastliny sú primárne vyživované prostredníctvom pôdneho ekosystému;

f) Rastliny sú primárne vyživované prostredníctvom pôdneho ekosystému; treba preto uplatniť postupy vhodného pôdneho manažmentu;

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 61

Článok 5 písmeno g)

g) Zachovanie zdravia živočíchov a rastlín je založené na preventívnych technikách, vrátane výberu vhodných plemien a odrôd;

g) Zachovanie zdravia rastlín je založené na preventívnych technikách vrátane výberu vhodných plemien a odrôd, rotácie plodín, striedania pestovaných plodín, podpory prirodzených nepriateľov škodcov a rozvoja prirodzenej odolnosti proti škodcom a chorobám;

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 62

Článok 5 písmeno ga) (nové)

 

ga) Zachovanie zdravia živočíchov sa zakladá na podpore prirodzenej imunity a zdravia živočíchov, ako aj na výbere vhodných plemien a postupov živočíšnej výroby;

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 63

Článok 5 písmeno h)

h) Krmivo pre dobytok pochádza primárne z hospodárstva, na ktorom sa zvieratá chovajú, alebo je vyrobené v spolupráci s inými ekologickými hospodárstvami v tom istom regióne;

h) Krmivo pre dobytok pochádza prednostne z hospodárstva, na ktorom sa zvieratá chovajú, alebo je vyrobené v spolupráci s inými ekologickými hospodárstvami, pričom hustota hospodárskych zvierat je obmedzená, aby sa zabezpečila integrácia riadenia chovu dobytka a výroby plodín;

Odôvodnenie

This amendment reflects the particular characteristics of Mediterranean agriculture, under which livestock are concentrated in the mountain areas and crop production in the valleys, and there are few farms which combine crops with livestock. To limit manure use to that from organic stockbreeding would therefore lead to the undermining and virtual elimination of organic farming over large semi-arid areas of major ecological importance, as there is very little stockbreeding in those areas. It is necessary to authorise the use of composted manure from non-organic extensive stockbreeding, in the same conditions as apply today.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 64

Článok 5 písmeno k)

k) Plemená sa vyberajú s uprednostňovaním pomaly rastúcich kmeňov, so zreteľom na schopnosť zvierat prispôsobiť sa miestnym podmienkam, ich životaschopnosť a odolnosť voči chorobám alebo zdravotným problémom;

k) Plemená sa vyberajú s uprednostňovaním pomaly rastúcich, dlho žijúcich kmeňov a pôvodných miestnych plemien a so zreteľom na schopnosť zvierat prispôsobiť sa miestnym podmienkam, ich životaschopnosť a odolnosť voči chorobám alebo zdravotným problémom.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 65

Článok 5 písmeno l)

l) Ekologické živočíšne krmivo pozostáva predovšetkým z poľnohospodárskych zložiek z ekologického poľnohospodárstva a z prírodných nepoľnohospodárskych látok;

l) Ekologické živočíšne krmivo pozostáva z poľnohospodárskych zložiek z ekologického poľnohospodárstva a z prírodných nepoľnohospodárskych látok a spĺňa osobitné požiadavky týkajúce sa výživy dobytka v príslušných vývojových štádiách; výnimky sa musia povoliť v súlade s článkom 11.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 66

Článok 5 písmeno n)

n) V rámci akvakultúrnej produkcie sa minimalizuje negatívny účinok na vodné prostredie;

n) V rámci akvakultúrnej produkcie sa zachováva biodiverzita a kvalita prírodného vodného ekosystému a minimalizujú sa negatívne účinky na vodné a suchozemské ekosystémy;

Odôvodnenie

Zásady ekologickej výroby by sa mali týkať čo možno najväčšieho počtu integračných opatrení, aby sa obsiahli hľadiská životného prostredia, verejného zdravia a sociálne hľadiská ekologického poľnohospodárstva, ale zároveň by mali zohľadniť regionálne a kultúrne rozdiely v rastlinnej a živočíšnej výrobe.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 67

Článok 6 názov

Zásady uplatniteľné na spracovanie

Zásady uplatniteľné na spracovanie a prípravu

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 68

Článok 6 úvodná časť

Okrem celkových zásad uvedených v článku 4 sa v rámci výroby spracovaných ekologických krmív a potravín uplatňujú nasledujúce zásady:

Okrem cieľov a celkových zásad uvedených v článku 4 sa v rámci výroby a prípravy spracovaných ekologických krmív a potravín vrátane vymedzenia pojmov a možných zmien v prílohách uplatňujú tieto zásady;

Odôvodnenie

Tento článok by mal zahrnúť prípravu ekologických potravín a krmív a jasne uviesť výnimočné použitie zložiek a prídavných látok, ktoré v niektorých prípadoch nie sú komerčne dostupné. Mal by tiež v súlade s uvedeným upravovať všetky vymedzenia pojmov a možné zmeny v prílohách.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 69

Článok 6 písmeno a)

a) Ekologické potraviny a krmivá sa vyrábajú najmä z poľnohospodárskych zložiek, ktoré sú ekologické, s výnimkou prípadov komerčnej nedostupnosti ekologickej zložky;

a) Ekologické potraviny a krmivá sa vyrábajú z poľnohospodárskych zložiek, ktoré sú ekologické, s výnimkou prípadov komerčnej nedostupnosti ekologickej zložky;

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 70

Článok 6 písmeno b)

(b) Doplnkové látky a prípravky na spracovanie sa používajú v minimálnom rozsahu a iba v prípade zásadnej technologickej potreby;

b) Doplnkové látky a prípravky na spracovanie sa používajú v minimálnom rozsahu a iba v prípade zásadnej technologickej alebo výživovej potreby a prípade, že je ich použitie povolené v súlade s postupom uvedeným v článku 15;

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 71

Článok 6 písmeno ca) (nové)

 

ca) potraviny sa starostlivo spracujú takým spôsobom, aby sa zaručila integrita ekologických potravín;

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 72

Článok 7 odsek 1 pododsek 1

Celá komerčná časť poľnohospodárskeho podniku sa riadi v súlade s požiadavkami uplatniteľnými na ekologickú výrobu alebo konverziu na ekologickú výrobu.

Celý poľnohospodársky podnik sa riadi v súlade s požiadavkami uplatniteľnými na ekologickú výrobu.

Odôvodnenie

Podľa ekologickej zásady celistvosti by konečným cieľom konverzie z konvenčnej na ekologickú výrobu mala byť úplná ekologická výroba.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 73

Článok 7 odsek 1 pododsek 2

Avšak v súlade so osobitnými podmienkami, ktoré sa majú stanoviť v súlade s postupom uvedeným v článku 31 ods. 2, sa poľnohospodársky podnik môže rozdeliť na jasne oddelené jednotky, z ktorých všetky nebudú riadené podľa ekologickej výroby.

Netýka sa slovenskej verzie.

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci a doplňujúci návrh sa netýka slovenskej verzie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 74

Článok 7 odsek 1 pododsek 3

V prípade, že v súlade s druhým pododsekom sa na ekologickú výrobu nevyužíva celý poľnohospodársky podnik, hospodár udržiava pôdu, zvieratá a výrobky používané na ekologickú výrobu oddelene od zvyšku hospodárstva, a o tomto oddelení vedie primerané záznamy.

V prípade, že v súlade s druhým pododsekom sa na ekologickú výrobu nevyužíva celý poľnohospodársky podnik, hospodár udržiava pôdu, zvieratá a výrobky používané na ekologickú výrobu oddelene od zvyšku hospodárstva, a o tomto oddelení vedie primerané záznamy. Toto oddelenie sa vzťahuje mutatis mutandis aj na druhy v akvakultúre.

Odôvodnenie

Tieto požiadavky na oddelenie musia byť rozšírené aj na akvakultúru.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 75

Článok 7 odsek 2 pododsek 2

V prípade, že hospodári používajú na výrobu ekologických potravín alebo krmív výrobky zakúpené od tretích strán, od predávajúceho vyžadujú potvrdenie o tom, že dodané výrobky neboli vyrobené s použitím GMO.

V prípade, že hospodári alebo akíkoľvek iní poskytovatelia ekologických výrobkov používajú na výrobu ekologických potravín alebo krmív výrobky zakúpené od tretích strán, od predávajúceho musia vyžadovať potvrdenie o tom, že dodané výrobky neboli vyrobené z GMO alebo s použitím GMO a že neobsahujú GMO ani z nich nepozostávajú.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 76

Článok 7 odsek 2 pododsek 2a (nový)

 

V prípade náhodnej alebo technicky nevyhnutnej kontaminácie GMO musia prevádzkovatelia poskytnúť dôkaz o tom, že podnikli všetky opatrenia potrebné na zabránenie takejto kontaminácii.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 77

Článok 8 odsek 1 písmeno b)

b) Úrodnosť a biologická aktivita pôdy sa zachováva a zvyšuje viacročnou rotáciou plodín, vrátane čerstvého hnoja, rozhadzovania hnoja a ekologických materiálov z ekologických hospodárstiev;

b) Úrodnosť a biologická aktivita pôdy sa zachováva a zvyšuje viacročnou rotáciou plodín vrátane čerstvého hnoja, používaním výkalov zo živočíšneho chovu a ekologických materiálov z ekologických hospodárstiev, pokiaľ možno kompostovaných;

Odôvodnenie

Výkaly nezahŕňajú len hnoj – preto je vhodnejšie používať výraz „výkaly“.

Okrem výkalov sa navyše môžu používať ďalšie organické látky.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 78

Článok 8 odsek 1 písmeno h)

h) Používanie akýchkoľvek schválených syntetických látok podlieha podmienkam a obmedzeniam, pokiaľ ide o plodiny, na ktoré sa môžu používať, spôsob použitia, dávkovanie, lehoty použitia a kontakt s plodinou;

h) Používanie akýchkoľvek schválených syntetických látok podlieha prísnym podmienkam a obmedzeniam, pokiaľ ide o plodiny, na ktoré sa môžu používať, spôsob použitia, dávkovanie, lehoty použitia a kontakt s plodinou;

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 79

Článok 9 písmeno b) bod iii)

iii) Dobytok má trvalý prístup do oblasti voľného výbehu, prednostne na pastviny, a to vždy, keď to umožňuje počasie a stav pôdy;

iii) Dobytok má trvalý prístup na otvorené priestranstvá, prednostne na pastviny, a to vždy, keď to umožňuje počasie a stav pôdy, ak právne predpisy Spoločenstva nestanovia obmedzenia a povinnosti týkajúce sa ochrany ľudského zdravia a zdravia zvierat; Komisia a členské štáty zabezpečia, aby tieto obmedzenia a povinnosti neviedli k utrpeniu zvierat alebo k strate trhov pre ekologické výrobky;

Odôvodnenie

Súčasné európske pravidlá boli stanovené s cieľom obmedziť pohyb ekologicky chovaných vtákov a tým ich chrániť pred vysoko patogénnym vírusom vtáčej chrípky H5N1. To následne viedlo k diskusii o dobrých životných podmienkach zvierat (ekologicky chovaným vtákom sa nemrzačia zobáky, čo by mohlo spôsobiť problémy v súvislosti s dobrými životnými podmienkami zvierat). Spotrebitelia sa obávali, že ekologická hydina je „menej ekologická“ než obyčajná. Mala by sa preto zaviesť povinnosť, aby orgány hľadali a vytvárali alternatívy pre sektory ekologickej živočíšnej výroby a zároveň zachovávali najvyššie možné normy s ohľadom na dobré životné podmienky zvierat.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 80

Článok 9 písmeno b) bod iv)

iv) Je potrebné obmedziť počet kusov dobytka v záujme minimalizovania nadmerného spásania, rozdupania pôdy, erózie alebo znečistenia spôsobeného zvieratami alebo v dôsledku rozhadzovaním ich hnoja;

iv) Je potrebné obmedziť počet kusov dobytka v záujme minimalizovania nadmerného spásania, rozdupania pôdy, erózie alebo znečistenia spôsobeného zvieratami alebo v dôsledku rozširovania ich výkalov;

Odôvodnenie

Výkaly nezahŕňajú len hnoj.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 81

Článok 9 písmeno b) bod v)

v) Ekologický dobytok sa chová oddelene alebo ľahko oddeliteľne od ostatného dobytka;

v) Ekologický dobytok sa chová oddelene od ostatného dobytka;

Odôvodnenie

Spojenie, ktoré navrhujeme vypustiť, by vytváralo rozpor. V praxi by mohol dobytok počas celého života zostať neoddelený.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 82

Článok 9 písmeno b) bod x)

x) Úle a materiály používané pri chove včiel sú vyhotovené z prírodných materiálov;

x) Úle a materiály používané pri chove včiel sú vyhotovené z materiálov, ktoré preukázateľne nemajú nepriaznivý vplyv na okolité životné prostredie;

Odôvodnenie

Úle môžu obsahovať časti vyrobené napríklad z nehrdzavejúcej ocele, ktoré nepoškodzujú životné prostredie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 83

Článok 9 písmeno c) bod i)

i) Reprodukcia sa nevyvoláva hormonálnou liečbou, pokiaľ nejde o liečbu porúch reprodukcie;

i) Reprodukcia zvierat by v zásade mala byť založená na prírodných metódach. Umelé oplodňovanie je však prípustné. Iné formy umelej alebo asistovanej reprodukcie (napríklad prenos embryí) sa nepoužívajú;

Odôvodnenie

Znenie nariadenia (EHS) č. 2092/91 je omnoho jasnejšie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 84

Článok 9 písmeno c) bod ii)

ii) Klonovanie a prenos embryí sa nepoužíva;

ii) Techniky chovu využívajúce genetické inžinierstvo, klonovanie a prenos embryí sa nepoužívajú;

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 85

Článok 9 písmeno d) bod i)

i) Dobytok sa kŕmi ekologickým krmivom, ktoré môže obsahovať časti krmiva z jednotiek hospodárstva v štádiu konverzie na ekologické poľnohospodárstvo. Toto krmivo spĺňa požiadavky týkajúce sa výživy zvierat v rôznych štádiách ich vývoja;

i) Dobytok sa kŕmi ekologickým krmivom, aby sa splnili požiadavky týkajúce sa výživy zvierat v rozličných vývojových štádiách; možné sú výnimky, ako stanovuje príloha XX, vymedzujúce percentuálny podiel krmiva, ktoré sa môže použiť z poľnohospodárskych subjektov v štádiu konverzie na ekologické poľnohospodárstvo;

Odôvodnenie

V článku 9 je potrebné uviesť jednoznačný rámec pravidiel a výnimiek v prílohách.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 86

Článok 9 písmeno d) bod ii)

i) Zvieratá majú trvalý prístup na pastviny alebo prístup k vlákninám;

i) Zvieratá majú trvalý prístup na pastviny alebo prístup k vlákninám, pokiaľ to nie je vylúčené z veterinárnych dôvodov, čo posúdia príslušné orgány alebo veterinárny lekár, ktorý sa o zvieratá stará;

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 87

Článok 9 písmeno e) bod ii)

ii) Ohniská chorôb sa liečia okamžite, s cieľom zamedziť utrpeniu zvierat, v prípade potreby sa môžu používať alopatické výrobky, vrátane antibiotík tam, kde je používanie fytoterapeutických, homeopatických a iných výrobkov, nevhodné.

ii) Prepuknuté choroby sa liečia okamžite s cieľom zamedziť utrpeniu zvierat; v prípade potreby a za prísnych podmienok (je stanovený maximálny počet liečb pripadajúcich na jedno zviera a dĺžka ochrannej lehoty) sa môžu používať syntetické chemické alopatické veterinárne lieky vrátane antibiotík tam, kde je používanie fytoterapeutických, homeopatických a iných výrobkov, nevhodné.

Odôvodnenie

Pojem alopatické výrobky je príliš neurčitý.

Je veľmi dôležité definovať a obmedziť počet syntetických chemických alopatických liečb pripadajúcich na jedno zviera: je to v súlade s požiadavkami a zásadami ekologického poľnohospodárstva, v súčasnom systéme ide už o bežný postup a umožňuje to dať spotrebiteľom záruku, najmä čo sa týka možných zostatkov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 88

Článok 10 odsek 1

1. Komisia v súlade s postupom uvedeným v článku 31 ods. 2 a na základe hlavných cieľov a zásad uvedených v hlave II stanoví pravidlá produkcie, vrátane pravidiel konverzie, ktoré sú uplatniteľné na ekologickú akvakultúru.

1. Komisia po konzultácii s príslušnými zainteresovanými stranami predloží Európskemu parlamentu a Rade legislatívny návrh o pravidlách produkcie vrátane pravidiel konverzie, ktoré sú uplatniteľné na ekologickú akvakultúru.

Odôvodnenie

Je potrebné vypracovať náležité osobitné pravidlá pre akvakultúru; vyžaduje si to konzultácie s príslušnými zainteresovanými stranami a nové právne predpisy, ktorým sa mení a dopĺňa postup s Parlamentom a Radou, ako to bolo v minulosti v prípade pravidiel živočíšnej výroby.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 89

Článok 11 odsek 1 úvodná časť

1. Komisia v súlade s postupom uvedeným v článku 31 ods. 2 a na základe hlavných cieľov a zásad uvedených v hlave II, stanoví osobitné kritériá schvaľovania týchto produktov a látok, ktoré sa môžu používať v rámci ekologického poľnohospodárstva:

1. Komisia v súlade s postupom uvedeným v článku 31 ods. 2 po konzultácii s príslušnými zainteresovanými stranami a na základe hlavných cieľov a zásad uvedených v hlave II, stanoví osobitné kritériá schvaľovania týchto produktov a látok, ktoré sa môžu používať v rámci ekologického poľnohospodárstva:

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 90

Článok 11 odsek 1 písmeno e)

e) čistiace materiály;

e) čistiace, hygienické a dezinfekčné materiály;

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 91

Článok 11 odsek 1 písmeno f)

f) ostatné látky.

f) ostatné látky, ako napríklad vitamíny, mikroorganizmy a posilňujúce prípravky pre rastliny.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 92

Článok 11 odsek 2a (nový)

 

2a. Komisia zabezpečí transparentné postupy, pokiaľ ide o uplatňovanie, dokumentáciu, prehodnotenie, hodnotenie a účinné rozhodovanie. Poskytuje usmernenie členským štátom, ktoré o to požiadajú, a využíva odborné poznatky z oblasti ekologického poľnohospodárstva a potravín. Zainteresované strany by mali mať možnosť zapojiť sa do postupu vyhodnotenia určitých výrobkov a látok s cieľom zaradiť ich do pozitívneho zoznamu. Žiadosti o zmenu a doplnenie zoznamu alebo stiahnutie zo zoznamu, ako aj rozhodnutia v tejto veci, sa uverejnia.

Odôvodnenie

Nariadenie by malo zahŕňať mechanizmus zapojenia zainteresovaných strán a informovania verejnosti o zmenách pri schvaľovaní osobitných výrobkov a látok povolených v ekologickej výrobe.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 93

Článok 11 odsek 2b (nový)

 

2b. Na prípravky na ochranu rastlín sa uplatňujú tieto pravidlá:

 

i) ich používanie musí byť nevyhnutné na ochranu pred škodlivým organizmom alebo určitou chorobou, proti ktorým ešte nie sú k dispozícii iné biologické, fyzikálne alebo šľachtiteľské alternatívy alebo kultivačné postupy, prípadne iné účinné postupy;

 

ii) produkty iného ako rastlinného, živočíšneho, mikrobiálneho alebo minerálneho pôvodu, ktoré nie sú identické so svojou prírodnou formou, možno schváliť, len ak podmienky ich použitia znemožňujú akýkoľvek priamy kontakt s jedlými časťami plodiny;

 

iii) ich používanie bude dočasné a Komisia spresní termín, dokedy sa toto používanie postupne ukončí alebo obnoví;

Odôvodnenie

Spotrebitelia v rámci EÚ si často vyberajú ekologické výrobky, pretože veria, že tieto výrobky sa vyrábajú bez potenciálne škodlivých látok. Na sektor by sa mal vyvíjať nátlak, aby naďalej hľadal vhodné alternatívy, a to prostredníctvom stanovovania termínov, kedy sa ukončí schválené využívanie týchto látok. Takto sa už postupuje v prípade zvyčajných zložiek v krmive zvierat; určili sa konečné termíny a sektor teraz hľadá ekologické alternatívy zvyčajných zložiek, ktoré sa stále využívajú pri ekologickom chove dobytka.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 94

Článok 11 odsek 2c (nový)

 

2c. Mäsokostná múčka sa nepoužíva na kŕmenie zvierat určených na produkciu potravín.

Odôvodnenie

Mäsokostná múčka a podobné produkty sa nepoužívajú ako krmivo v ekologickom poľnohospodárstve.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 95

Článok 12 písmeno c)

c) Mlieko a mliečne výrobky od predtým neekologických mliečnych zvierat sa môžu predávať ako ekologické po uplynutí obdobia, ktoré sa stanoví v súlade s postupom uvedeným v článku 31 ods. 2;

c) Mlieko a mliečne výrobky od predtým neekologických mliečnych zvierat a produkty ako mäso, vajcia a med sa môžu predávať ako ekologické po uplynutí obdobia, ktoré sa stanoví v súlade s postupom uvedeným v článku 31 ods. 2;

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 96

Článok 13 odsek 3

3. Hexán a ostatné ekologické rozpúšťadlá sa nesmú používať.

3. Hexán a chemické rozpúšťadlá sa nesmú používať.

Odôvodnenie

Vhodnejšia terminológia. Rozpúšťadlá nie sú ekologické, ale chemické.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 97

Článok 13 odsek 4 pododsek 2

Ak hospodári používajú na výrobu ekologických krmív pre ekologický dobytok zložky a doplnkové látky zakúpené od tretích strán, od predávajúceho vyžadujú potvrdenie o tom, že dodané výrobky neboli vyrobené s použitím GMO.

Ak výrobcovia krmív používajú na výrobu krmív pre ekologický dobytok zložky a doplnkové látky zakúpené od tretích strán, predávajúci predloží písomné potvrdenie o tom, že dodané výrobky neboli vyrobené úplne alebo sčasti z GMO ani s použitím GMO.

Odôvodnenie

Vzhľadom na ich originálnosť a rôznorodosť v porovnaní s konvenčnými výrobkami sa nemôžu na ekologické výrobky vzťahovať rovnaké požiadavky ako na konvenčné výrobky spočívajúce v stanovení prahovej hodnoty zámernej kontaminácie GMO, hoci by bola aj veľmi nízka. Pre ekologické výrobky nie je prijateľná žiadna prahová hodnota: nesmú obsahovať vôbec žiadne GMO. Písomné potvrdenie je dôkazom o tom, že výrobok spĺňa stanovené predpisy (porovnaj článok 7 odsek 2).

Ak je používanie výrobkov GMO v ekologickom poľnohospodárstve zakázané, používateľ by mal byť povinný žiadať potvrdenie o tom, že GMO neboli použité a dodávateľ by mal byť povinný poskytnúť takéto potvrdenie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 98

Článok 14 odsek 1 písmeno a)

a) Aspoň 95 % hmotnosti zložiek poľnohospodárskeho pôvodu výrobku má ekologický charakter;

a) Aspoň 95 % hmotnosti zložiek poľnohospodárskeho pôvodu výrobku, nepočítajúc pridanú vodu a soľ, má ekologický charakter;

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 99

Článok 14 odsek 1 písmeno b)

b) Zložky nepoľnohospodárskeho pôvodu a pomocné spracovateľské látky sa môžu používať iba vtedy, ak boli schválené podľa článku 15;

b) Prídavné látky, pomocné spracovateľské látky, látky určené na aromatizáciu, voda, soľ, prípravky z mikroorganizmov a enzýmov, minerály, stopové prvky, vitamíny, aminokyseliny a iné mikroživiny sa môžu používať v potravinách určených na osobitné nutričné použitie za predpokladu, že boli schválené podľa článku 15;

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 100

Článok 14 odsek 1 písmeno c)

c) Neekologické poľnohospodárske zložky sa môžu používať iba vtedy, ak boli schválené podľa článku 15.

c) Neekologické poľnohospodárske zložky sa môžu používať iba vtedy, ak boli povolené podľa článku 15 alebo dočasne povolené členským štátom;

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 101

Článok 14 odsek 1 písmeno ca) (nové)

 

ca) Ekologická zložka nesmie byť prítomná zároveň s rovnakou zložkou z neekologického zdroja alebo z podniku v konverzii;

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 102

Článok 14 odsek 1 písmeno cb) (nové)

 

cb) Potraviny vyrobené z plodín pozberaných v podniku v konverzii môžu obsahovať len jednu zložku poľnohospodárskeho pôvodu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 103

Článok 14 odsek 2

2. Extrakcia, spracovanie a skladovanie ekologických potravín sa vykonáva opatrne, s cieľom zamedziť strate vlastností zložiek. Nepoužívajú sa látky a techniky obnovujúce tieto vlastnosti alebo korigujúce dôsledky nedbalosti pri spracovávaní týchto produktov.

2. Extrakcia, úprava, preprava, spracovanie, skladovanie a predaj ekologických potravín sa vykonáva opatrne s cieľom zamedziť strate vlastností zložiek a produktov. Nepoužívajú sa látky a techniky obnovujúce tieto vlastnosti alebo korigujúce dôsledky nedbalosti pri spracovávaní týchto produktov.

Odôvodnenie

V záujme väčšej presnosti v zozname procesov je vhodné pridať úpravu, prepravu a predaj. Opatrnosť, ktorú tento odsek požaduje, by sa navyše logicky mala rozšíriť na produkty a nemala by sa vzťahovať len na zložky.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 104

Článok 14 odsek 3 pododsek 2

V prípade, že spracovatelia používajú zložky a pomocné spracovateľské látky zakúpené od tretích strán, vyžadujú od predávajúceho potvrdenie o tom, že dodané výrobky neboli vyrobené s použitím GMO.

V prípade, že spracovatelia používajú na výrobu ekologických potravín alebo krmív zložky a pomocné spracovateľské látky zakúpené od tretích strán, predávajúci predloží písomné potvrdenie o tom, že dodané výrobky neboli vyrobené z GMO ani s použitím GMO.

Odôvodnenie

Ak je používanie výrobkov GMO v ekologickom poľnohospodárstve zakázané, používateľ by mal byť povinný žiadať potvrdenie o tom, že GMO neboli použité, a dodávateľ by mal byť povinný poskytnúť takéto potvrdenie. Písomné potvrdenie je dôkazom o tom, že výrobok spĺňa stanovené predpisy (pozri vyššie).

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 105

Článok 14 odsek 3a (nový)

 

3a. Extrakcia, spracovanie a skladovanie ekologických potravinárskych produktov sa vykonáva tak, aby bolo zaručené oddelenie v priestore a čase od ostatných, neekologických druhov výroby.

Odôvodnenie

Cieľom je zabezpečiť, aby zmiešané podniky vykonávali dostatočnú kontrolu a oddeľovali procesy vhodným spôsobom.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 106

Článok 14 odsek 3b (nový)

 

3b. Členské štáty môžu zachovať alebo zaviesť prísnejšie pravidlá pre výrobu spracovaných potravín pod podmienkou, že takéto pravidlá sú v súlade s právnymi predpismi Spoločenstva a nebránia voľnému pohybu výrobkov spĺňajúcich toto nariadenie ani ho neobmedzujú.

Odôvodnenie

Členské štáty by mali mať možnosť zaviesť prísnejšie pravidlá týkajúce sa výroby spracovaných potravín v ekologickej produkcii. Je to dôležité vzhľadom na možnosť konkurencie v oblasti výrobkov lepšie spĺňajúcich etické normy a umožní to spotrebiteľovi širší výber ekologických výrobkov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 107

Článok 15 odsek 3a (nový)

 

3a. Členské štáty môžu zachovať alebo zaviesť prísnejšie pravidlá pre používanie určitých výrobkov a látok pri spracovaní pod podmienkou, že takéto pravidlá sú v súlade s právnymi predpismi Spoločenstva a nebránia voľnému pohybu výrobkov spĺňajúcich toto nariadenie ani ho neobmedzujú.

Odôvodnenie

Členské štáty by mali mať možnosť zaviesť prísnejšie pravidlá týkajúce sa používania určitých výrobkov a látok v ekologickej produkcii. Je to dôležité vzhľadom na možnosť konkurencie v oblasti výrobkov lepšie spĺňajúcich etické normy a umožní to spotrebiteľovi širší výber ekologických výrobkov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 108

Článok 16 odsek 2 písmeno ba) (nové)

 

ba) V prípade, že právne predpisy Spoločenstva ukladajú obmedzenia a povinnosti týkajúce sa ochrany zdravia ľudí a zvierat;

Odôvodnenie

Niektoré opatrenia a ustanovenia obsiahnuté v tomto článku sú nadbytočné a týkajú sa prípadov (ako je napríklad konverzia), ktorých miera pružnosti je zjavne potrebná iba dočasne.

Podmienky pružnejšieho uplatňovania pravidiel ekologického poľnohospodárstva by sa tiež mali zoradiť podľa priority a obmedziť.

Iba na určitý počet špecifických opatrení by sa mal vzťahovať komitologický postup.

Napokon, o všetkých odchýlkach od pravidiel ekologického poľnohospodárstva treba informovať príslušné orgány vrátane certifikačných orgánov. Kontrolné orgány musia posúdiť a preveriť priamo na mieste akčný plán, ktorý predložil hospodár s cieľom riešiť konkrétnu situáciu, s ktorou sa stretol.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 109

Článok 16 odsek 2 písmeno h)

h) V prípade obmedzení a povinností týkajúcich sa ochrany zdravia ľudí a zvierat uložených na základe právnych predpisov Spoločenstva.

vypúšťa sa

Odôvodnenie

Niektoré opatrenia a ustanovenia obsiahnuté v tomto článku sú nadbytočné a týkajú sa prípadov (ako je napríklad konverzia), ktorých miera pružnosti je zjavne potrebná iba dočasne.

Podmienky pružnejšieho uplatňovania pravidiel ekologického poľnohospodárstva by sa tiež mali zoradiť podľa priority a obmedziť.

Iba na určitý počet špecifických opatrení by sa mal vzťahovať komitologický postup.

Napokon, o všetkých odchýlkach od pravidiel ekologického poľnohospodárstva treba informovať príslušné orgány vrátane certifikačných orgánov. Kontrolné orgány musia posúdiť a preveriť priamo na mieste akčný plán, ktorý predložil hospodár s cieľom riešiť konkrétnu situáciu, s ktorou sa stretol.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 110

Článok 16 odsek 2 pododsek 1a (nový)

 

Výnimky sa podľa potreby poskytnú na obmedzené obdobie a vychádzajú z rozvojového plánu pre daný región alebo hospodárstvo s cieľom vyriešiť príslušný problém.

 

Informácie o poskytovaní výnimiek podľa tohto článku sa sprístupnia verejnosti a prehodnotia aspoň každé 3 roky.

Odôvodnenie

V menšej miere obmedzujúce pravidlá a zaručenie výnimiek zo strany Komisie sa musia obmedziť na čo najmenšiu mieru tým, že sa vymedzia kritériá a postupy, ktoré môžu viesť k schváleniu alebo zamietnutiu návrhu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 111

Článok 17 odsek 1

1. Pojmy uvedené v prílohe I, ich odvodeniny alebo zdrobneniny, samostatne alebo v kombinácii, sa môžu používať v celom Spoločenstve a v ktoromkoľvek jazyku Spoločenstva na označovanie a reklamu výrobku, ktorý sa vyrába a kontroluje, alebo dováža v súlade s týmto nariadením.

1. Pojmy uvedené v prílohe I, ich odvodeniny alebo zdrobneniny, samostatne alebo v kombinácii, sa môžu používať v celom Spoločenstve a v ktoromkoľvek jazyku Spoločenstva na označovanie a reklamu výrobku, ktorý sa vyrába a kontroluje, alebo dováža v súlade s týmto nariadením.

V prípade spracovaných výrobkov sa tieto pojmy môžu používať iba:

a) pri určení a označovaní výrobkov sa aspoň 95 % hmotnosti zložiek poľnohospodárskeho pôvodu vyrába ekologickým spôsobom a všetky základné zložky sa vyrábajú ekologicky;

b) v zozname zložiek, pokiaľ informácie o ekologických zložkách sú poskytované rovnakým spôsobom a za použitia rovnakej farby, veľkosti písma a štýlu ako informácie o iných zložkách. Tieto výrobky sa neoznačujú logom, ktoré by uvádzalo, že ide o ekologickú výrobu.

Odôvodnenie

In order for processed products to be labelled with a logo indicating organic production, it is essential that 95% by weight of the ingredients which are of agricultural origin should be produced organically; in soup, for example, a large part of the total weight could be accounted for by water. In that case the proportion of organic products in the total product would be less than 95% although if the water were to be ignored, all or virtually all the ingredients were of organic origin. Moreover, there may be processed products whose producer has not been able to opt for organic in the case of every ingredient. Yet for organic farmers it may be an important new market if they can supply their products to customers who process organic products among others. It is in the interests of both the farmer and the customer that it should be possible to indicate the organic origin of some of the ingredients, because this justifies a higher price for the end product. In order to avoid confusing consumers, however, requirements must apply to labelling in such cases.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 112

Článok 17 odsek 2

2. Pojmy uvedené v prílohe 1, ich odvodeniny alebo zdrobneniny, samostatne alebo v kombinácii, sa nesmú používať nikde v Spoločenstve, ani v žiadnom jazyku Spoločenstva na označovanie a propagovanie výrobku, ktorý nebol vyrobený, kontrolovaný alebo dovezený v súlade s týmto nariadením, pokiaľ sa tieto pojmy jasne nespájajú s poľnohospodárskou výrobou.

2. Pojmy uvedené v prílohe 1, ich odvodeniny alebo zdrobneniny, samostatne alebo v kombinácii alebo implicitne, sa nesmú používať nikde v Spoločenstve, ani v žiadnom jazyku Spoločenstva na označovanie a propagovanie výrobku, ktorý nebol vyrobený alebo dovezený, kontrolovaný a certifikovaný v súlade s týmto nariadením, pokiaľ sa tieto pojmy jasne nespájajú s ekologickou poľnohospodárskou výrobou.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 113

Článok 17 odsek 3

3. Pojmy uvedené v prílohe 1, ich odvodeniny alebo zdrobneniny, samostatne alebo v kombinácii, sa nemôžu používať pre výrobok, ktorý je označený štítkom, na ktorom je uvedené, že obsahuje GMO, je zložený z GMO alebo je vyrobený z GMO.

3. Pojmy uvedené v prílohe 1, ich odvodeniny alebo zdrobneniny, samostatne alebo v kombinácii, sa nepoužívajú pre výrobok, ktorý je označený štítkom, na ktorom je uvedené, že obsahuje GMO, je zložený z GMO alebo je vyrobený z GMO, s použitím GMO alebo v prípade existencie dôkazu o tom, že použitý výrobok, zložka alebo krmivo je kontaminované GMO.

Odôvodnenie

Vzhľadom na požiadavky výrobcov a dopyt spotrebiteľov by sa nemali uvádzať žiadne klamlivé alebo mylné informácie vzhľadom na zámernú alebo náhodnú prítomnosť GMO v ekologických výrobkoch, ktoré by ich vôbec nemali obsahovať.

Pre dosiahnutie súladu s odôvodnením 16 rámcového nariadenia 1829/2003 treba jasne rozlišovať medzi pojmom „vyrobené z GMO“ a „vyrobené s použitím GMO“.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 114

Článok 17 odsek 4

4. Členské štáty prijmú opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s týmto článkom.

4. Členské štáty prijmú opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s týmto článkom a zabránenie neoprávnenému používaniu pojmov uvedených v tomto článku.

Odôvodnenie

Stále dochádza k neoprávnenému použitiu pojmu ekologický, ktorému treba predchádzať a ktoré treba vylúčiť prostredníctvom jednoznačných právnych predpisov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 115

Článok 18 odsek 1 písmeno a)

a) kódové číslo uvedené v článku 22 ods. 7 orgánu oprávneného vykonávať kontroly, ktorým prevádzkovateľ podlieha;

a) kódové číslo uvedené v článku 22 ods. 7 subjektu alebo orgánu oprávneného vykonávať kontroly, certifikáciu a inšpekciu, ktorým prevádzkovateľ podlieha;

Odôvodnenie

Kontrolné a inšpekčné orgány by tiež mali byť začlenené.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 116

Článok 18 odsek 1 písmeno b)

b) aspoň jedno z označení uvedených v prílohe II veľkými písmenami v prípade nepoužívania loga uvedeného v článku 19.

b) logo uvedené v článku 19 a aspoň jedno z označení uvedených v prílohe II veľkými písmenami;

Odôvodnenie

Logo by malo byť povinné, aby spotrebitelia mohli ľahko identifikovať ekologické výrobky.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 117

Článok 18 odsek 1 písmeno ba) (nové)

 

ba) uvedenie miesta pôvodu výrobku alebo poľnohospodárskych surovín, z ktorých výrobok pozostáva, a to či výrobok pochádza zo Spoločenstva, z tretej krajiny alebo má kombinovaný pôvod. Miesto pôvodu je doplnené o názov krajiny, pokiaľ výrobok alebo poľnohospodárske suroviny, z ktorých je vyrobený, pochádzajú z tej konkrétnej krajiny.

Odôvodnenie

Pôvod výrobku sa často spája s jeho kvalitou a osobitnými vlastnosťami, čo sú faktory, ktoré nadobúdajú mimoriadny význam pri výrobkoch vysokej kvality, ako sú napríklad ekologické výrobky.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 118

Článok 19 názov

Logo Spoločenstva pre ekologickú výrobu

Logo Spoločenstva a vnútroštátne logá pre ekologickú výrobu

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 119

Článok 19

Komisia v súlade s postupom uvedeným v článku 31 ods. 2 určí logo Spoločenstva, ktoré sa môže používať pri označovaní, predvádzaní a propagovaní výrobkov vyrábaných a kontrolovaných alebo dovážaných v súlade s týmto nariadením.

Komisia v súlade s postupom uvedeným v článku 31 ods. 2 určí logo Spoločenstva, ktoré sa používa pri označovaní, predvádzaní a propagovaní výrobkov vyrábaných a kontrolovaných alebo dovážaných v súlade s týmto nariadením a ktoré predstavuje hlavný identifikačný symbol pre ekologické výrobky v celej EÚ.

Odôvodnenie

Logo by malo byť povinné, aby sa podporil jednotný spôsob identifikácie ekologických výrobkov na trhu na území EÚ a aby sa zabezpečilo ich uznanie spotrebiteľmi. Táto zmena by bola praktickou reakciou na prístup „jednotnej koncepcie“ k ekologickému poľnohospodárstvu, ktorý je uvedený v Európskom akčnom pláne pre ekologickú stravu a poľnohospodárstvo.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 120

Článok 19 odsek 1a (nový)

 

1a. Logo Spoločenstva sa nepoužíva v prípade, ak spracované potraviny nie sú v súlade s článkom 14 ods. 1, ani v prípade konvertovaných výrobkov.

Odôvodnenie

Logo Spoločenstva sa nepoužíva pre výrobky obsahujúce viac ako 5 % hmotnosti konvenčných zložiek.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 121

Článok 21

Komisia v súlade s postupom uvedeným v článku 31 ods. 2 stanoví špecifické požiadavky na označovanie uplatniteľné na ekologické krmivá a na výrobky pochádzajúce z hospodárstiev, ktoré sa nachádzajú v štádiu konverzie.

Komisia v súlade s postupom uvedeným v článku 31 ods. 2 stanoví špecifické požiadavky na označovanie uplatniteľné na ekologické krmivá.

Odôvodnenie

Na štítkoch a v reklamných tvrdeniach sa musia jasne uviesť špecifické požiadavky na označovanie výrobkov z hospodárstiev, ktoré sú v štádiu konverzie na ekologické poľnohospodárstvo.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 122

Článok 21 odsek 1a (nový)

 

Na štítkoch a v reklame na plodiny sa môžu uvádzať údaje o konverzii na ekologickú výrobu, ak tieto výrobky spĺňajú požiadavky uvedené v článku 12a.

 

Takéto údaje:

 

a) obsahujú výraz „výrobca v štádiu konverzie na ekologické poľnohospodárstvo“,

 

b) umožňujú spotrebiteľom farebne, veľkosťou a štýlom písma jasne identifikovať konkrétny výrobok pochádzajúci z hospodárstva v štádiu konverzie.

Odôvodnenie

Na štítkoch a v reklamných tvrdeniach sa musia jasne uviesť špecifické požiadavky na označovanie výrobkov z hospodárstiev, ktoré sú v štádiu konverzie na ekologické poľnohospodárstvo.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 123

Článok 22 odsek 4 pododsek 1

Príslušný orgán môže v súlade s článkom 5 nariadenia (ES) č. 882/2004 delegovať určité kontrolné úlohy na jeden alebo viacero kontrolných orgánov.

Príslušný orgán môže v súlade s článkom 4 ods. 3 a článkom 5 ods. 1 nariadenia (ES) č. 882/2004 delegovať určité kontrolné úlohy na jeden alebo viacero kontrolných úradov alebo orgánov.

Odôvodnenie

Text v uvedenom znení nezahŕňa delegovanie kontrolných funkcií kontrolným orgánom iným ako príslušným úradom, ako je to napr. v Španielsku a ako sa to uvádza v článku 4 ods. 3 nariadenia (EHS) č. 882/2004 a v článku 9 nariadenia (EHS) č. 2092/91.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 124

Článok 22 odsek 4 pododsek 2

Kontrolné orgány musia spĺňať požiadavky uvedené v Európskej norme EN 45011 alebo ISO usmernení 65 „Všeobecné požiadavky pre orgány, ktoré prevádzkujú systémy certifikácie výrobkov“, verzie naposledy oznámenej v Úradnom vestníku Európskej únie, séria C.

Kontrolné orgány sú akreditované v súlade s Európskou normou EN 45011 alebo s ISO usmernením 65 „Všeobecné požiadavky pre orgány, ktoré prevádzkujú systémy certifikácie výrobkov“, verzie naposledy oznámenej v Úradnom vestníku Európskej únie, séria C.

Odôvodnenie

Aby sa zabezpečila oprávnenosť a objektívnosť, mal by sa akreditovať kontrolný orgán v súlade s normou 45011, nestačí iba spĺňať požiadavky.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 125

Článok 22 odsek 7

7. Členské štáty pridelia kódové číslo každému orgánu, ktorý je oprávnený vykonávať kontroly v zmysle tohto nariadenia.

7. Členské štáty pridelia kódové číslo každému orgánu alebo úradu, ktorý je oprávnený vykonávať kontroly, inšpekcie a certifikácie v zmysle tohto nariadenia.

Odôvodnenie

Malo by sa to týkať aj kontrolných i inšpekčných úradov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 126

Článok 22 odsek 8a (nový)

 

8a. V každom prípade členské štáty zabezpečia, aby vytvorený kontrolný systém umožnil sledovanie výrobkov v každom štádiu výroby, prípravy a distribúcie, a tým by poskytol spotrebiteľom záruku, že ekologické výrobky boli vyrobené v súlade s týmto nariadením.

Odôvodnenie

Sledovateľnosť je potrebné zaručiť v každom štádiu výroby.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 127

Článok 23 odsek 1 písmeno a)

a) túto činnosť oznámi príslušnému orgánu členského štátu, v ktorom sa daná činnosť vykonáva;

a) plný rozsah tejto činnosti oznámi príslušnému orgánu členského štátu, v ktorom sa daná činnosť vykonáva;

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 128

Článok 23 odsek 4

4. Príslušný orgán bude viesť aktualizovaný zoznam obsahujúci mená a adresy prevádzkovateľov, ktorí sú predmetom systému kontrol.

Príslušné úrady a kontrolné orgány budú viesť aktualizovaný zoznam obsahujúci mená a adresy prevádzkovateľov, ktorí sú predmetom systému kontrol. Tento zoznam by sa sprístupní zainteresovaným stranám.

Odôvodnenie

Kontrolné úrady a orgány by mali mať zoznam prevádzkovateľov, ktorý by mal byť verejne prístupný.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 129

Článok 24 odsek 3a (nový)

 

3a. Organizujú sa pravidelné vypočutia zúčastnených strán s cieľom uznať a zdôrazniť významnú úlohu, ktorú zohrávajú ekologickí hospodári pri rozhodovaní a certifikácii.

Odôvodnenie

Musí sa nájsť spôsob, ako umožniť stálu účasť ekologických hospodárov na rozhodovaní a vývoji nových postupov certifikácie: ich preukázanú schopnosť vyvíjať spoľahlivé inovačné systémy vlastnej certifikácie by mali zohľadniť tak kontrolné orgány Komisie, ako aj vnútroštátne príslušné orgány.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 130

Článok 25 odsek 1 písmeno a)

a) v prípade zistenia nezrovnalosti, pokiaľ ide o dodržiavanie požiadaviek uvedených v tomto nariadení, zabezpečí, aby sa označovania a logo uvedené v článkoch 17, 18 a 19 nepoužívali na celé množstvo, ani na výrobnú šaržu ovplyvnenú touto nezrovnalosťou;

a) v prípade zistenia nezrovnalosti, pokiaľ ide o dodržiavanie požiadaviek uvedených v tomto nariadení, zabezpečia, aby sa označovania a logo uvedené v článkoch 17, 18 a 19 nepoužívali na celé množstvo ani na výrobnú šaržu ovplyvnenú touto nezrovnalosťou alebo aby z nich boli odstránené;

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 131

Článok 26

Na základe žiadosti opodstatnenej nutnosťou garantovať, že určitý výrobok bol vyrobený v súlade s týmto nariadením, si príslušné orgány a kontrolné orgány vymieňajú s ostatnými príslušnými orgánmi a kontrolnými orgánmi dôležité informácie o výsledkoch svojich kontrol. Takéto informácie si môžu vymieňať aj na základe vlastnej iniciatívy.

Na základe žiadosti opodstatnenej nutnosťou garantovať, že určitý výrobok bol vyrobený v súlade s týmto nariadením, si príslušné orgány, zástupcovia zainteresovaných strán na vnútroštátnej úrovni a úrovni Spoločenstva, ktorí sa zúčastňujú na rozhodovaní, a kontrolné orgány vymieňajú s ostatnými príslušnými orgánmi a kontrolnými orgánmi dôležité informácie o výsledkoch svojich kontrol. Takéto informácie si môžu vymieňať aj na základe vlastnej iniciatívy.

Odôvodnenie

Odôvodnenia pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov k článku 24 sa vzťahujú aj na tento pozmeňujúci a doplňujúci návrh. Hlavnou myšlienkou bolo zabezpečenie začlenenia a aktívnej účasti hospodárov a čerpanie z ich špecifického know-how.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 132

Článok 27 odsek 1

1. Výrobok dovážaný z tretej krajiny sa môže uviesť na trh Spoločenstva označený ako ekologický, ak spĺňa ustanovenia uvedené v hlavách II, III a IV tohto nariadenia.

1. Výrobok dovážaný z tretej krajiny sa môže uviesť na trh Spoločenstva, označený ako ekologický, ak:

a) spĺňa ustanovenia uvedené v tomto nariadení;

 

b) sa na podniky zodpovedné za výrobu, dovoz a marketing vzťahujú kontroly rovnocenné s kontrolami Spoločenstva, ktoré uskutočňuje úrad alebo orgán oficiálne uznaný Spoločenstvom;

 

c) podniky zodpovedné za výrobu, dovoz a marketing sú schopné kedykoľvek poskytnúť dôkaz o tom, že výrobky spĺňajú požiadavky tohto nariadenia;

 

d) sa na výrobok vzťahuje certifikát vydaný príslušným kontrolným úradom potvrdzujúcim súlad s týmto nariadením.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 133

Článok 27 odsek 2

2. Prevádzkovateľ z tretej krajiny, ktorý si želá uviesť svoje výrobky označené ako ekologické na trh Spoločenstva, podľa podmienok uvedených v odseku 1, predloží svoje činnosti akémukoľvek príslušnému orgánu alebo kontrolnému orgánu uvedenému v hlave V za predpokladu, že takýto dotknutý orgán alebo úrad vykonáva kontroly v tretej krajine výroby, alebo kontrolnému orgánu schválenému v súlade s odsekom 5.

2. Prevádzkovateľ z tretej krajiny v ktoromkoľvek štádiu výroby, spracovania alebo distribúcie výrobku, ktorý si želá uviesť svoje výrobky označené ako ekologické na trh Spoločenstva, podľa podmienok uvedených v odseku 1, predloží svoje činnosti akémukoľvek príslušnému orgánu, príslušnému úradu alebo kontrolnému orgánu uvedenému v hlave V za predpokladu, že takýto dotknutý orgán alebo úrad vykonáva kontroly v tretej krajine výroby, alebo kontrolnému orgánu schválenému v súlade s odsekom 5.

 

Takéto výrobky sú chránené certifikátom doručeným kontrolnými úradmi alebo orgánmi potvrdzujúcim, že spĺňajú podmienky ustanovené v tomto článku.

Odôvodnenie

Je potrebné zabezpečiť, aby všetky príslušné hospodárske subjekty poskytovali informácie o svojich aktivitách do kontrolného systému, ktorý je rovnocenný so systémom Spoločenstva. Mal by sa požadovať certifikát pre výrobky na ktorých sa uvádza, že spĺňajú všetky pravidlá ustanovené v nariadení Spoločenstva.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 134

Článok 27 odsek 2a (nový)

 

Príslušný prevádzkovateľ musí byť kedykoľvek schopný poskytnúť dovozcom alebo vnútroštátnym úradom listinné dôkazy vystavené kontrolným úradom alebo kontrolným orgánom, ako sa uvádza v hlave V, umožňujúce identifikáciu prevádzkovateľa, ktorý uskutočnil poslednú výrobnú operáciu, a overenie toho, či príslušný prevádzkovateľ spĺňa ustanovenia tohto nariadenia.

Odôvodnenie

Musí sa zabezpečiť vysoká úroveň zistiteľnosti, najmä čo sa týka dovozu spracovaných výrobkov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 135

Článok 27 odsek 3 písmeno a)

a) výrobok sa vyrobil v súlade s výrobnými normami zhodnými s normami uplatňovaným na ekologickú výrobu v Spoločenstve, alebo v súlade s medzinárodne uznávanými normami uvedenými v usmerneniach Codex Alimentarius;

a) výrobok sa vyrobil v súlade s výrobnými normami zhodnými s normami uplatňovaným na ekologickú výrobu v Spoločenstve zohľadňujúc usmernenia CAC/GL 32 Codex Alimentarius.

Odôvodnenie

Výrobky označené ako ekologické, ktoré sa predávajú na trhu EÚ, musia byť v súlade s normami, ktoré sú rovnocenné s normami Únie. Usmernenia Codex Alimentarius sú medzinárodne uznané na účely vypracovania právnych pravidiel o ekologickom poľnohospodárstve. Nie sú však záväzné ani podrobné a ako také ani nezabezpečujú rovnocenné uplatňovanie s pravidlami Spoločenstva. Tieto pravidlá nie sú úplné, pokiaľ ide o spracované živočíšne výrobky.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 136

Článok 27 odsek 3 písmeno b)

b) výrobca sa podrobil kontrolným mechanizmom, ktoré sú rovnocenné s mechanizmami systému kontrol Spoločenstva, alebo ktoré sú v súlade so usmerneniami Codex Alimentarius;

b) prevádzkovateľ sa podrobil kontrolným mechanizmom, ktoré sú rovnocenné s mechanizmami systému kontrol Spoločenstva a vzal pritom do úvahy usmernenia CAC/GL 32 Codex Alimentarius;

Odôvodnenie

Výrobky označené ako ekologické, ktoré sa predávajú na trhu EÚ, musia byť v súlade s normami, ktoré sú rovnocenné s normami Únie. Usmernenia Codex Alimentarius sú medzinárodne uznané na účely vypracovania právnych pravidiel o ekologickom poľnohospodárstve. Nie sú však záväzné ani podrobné a ako také ani nezabezpečujú rovnocenné uplatňovanie s pravidlami Spoločenstva. Z uvedeného vyplýva, že nie sú vhodné ako kritérium pre uznanie kontrol dovozu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 137

Článok 27 odsek 3 písmeno c)

c) prevádzkovateľ z tretej krajiny, ktorý si želá uviesť svoje výrobky označené ako ekologické na trh Spoločenstva podľa podmienok tohto odseku, podrobil svoje činnosti systému kontrol uznávanému v súlade s odsekom 4 alebo kontrolnému orgánu uznávanému v súlade s odsekom 5.

c) prevádzkovatelia z tretej krajiny vo všetkých štádiách výroby, spracovania a distribúcie výrobkov, ktorí majú v úmysle uviesť svoje výrobky označené ako ekologické na trh Spoločenstva podľa podmienok tohto odseku, podrobili svoje činnosti systému kontrol uznávanému v súlade s odsekom 4 alebo jednému alebo viacerým kontrolným orgánom uznávaným v súlade s odsekom 5.

Odôvodnenie

Je potrebné zabezpečiť, aby všetky príslušné hospodárske subjekty poskytovali informácie o svojich aktivitách do kontrolného systému, ktorý je rovnocenný so systémom Spoločenstva. Je potrebné, aby hospodárske subjekty tretích krajín zachovávali pravidlá rovnocenné s pravidlami Únie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 138

Článok 27 odsek 3 písmeno d)

d) na výrobok sa vzťahuje certifikát vydaný príslušnými orgánmi alebo kontrolnými orgánmi tretej krajiny uznávanými v súlade s odsekom 4, alebo kontrolným orgánom uznávaným v súlade s odsekom 5, ktorý potvrdzuje, že daný výrobok vyhovuje podmienkam stanoveným v tomto odseku.

d) na výrobok sa vzťahuje certifikát vydaný príslušnými orgánmi alebo kontrolnými orgánmi tretej krajiny uznávanými v súlade s odsekom 4, alebo kontrolným orgánom uznávaným v súlade s odsekom 5, ktorý potvrdzuje, že daný výrobok vyhovuje podmienkam stanoveným v tomto odseku. Komisia v súlade s postupom ustanoveným v článku 31 ods. 2 ustanoví podmienky udelenia certifikátu a ustanoví vykonávacie predpisy predtým, ako nový dovozný režim nadobudne účinnosť.

Odôvodnenie

Certifikát, ktorý je sprievodným dokumentom dovážaného tovaru, nemôže byť podobný s tým certifikátom, ktorý je vymedzený v nariadení (ES) č. 1788/2001 ako „kontrolný certifikát“, pretože v budúcnosti nebudú existovať dovozné povolenia. Bude potrebné zmeniť existujúci certifikát a určiť vykonávacie predpisy.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 139

Článok 27 odsek 3 písmeno da) (nové)

 

da) kontrolné orgány tretích krajín schválené podľa odseku 4 alebo uznané podľa odseku 5 spĺňajú európsku normu EN 45011 o všeobecných kritériách pre orgány certifikácie výrobkov (ISO/IEC usmernenie 65) a sú akreditované pred 1. januárom 2009 v súlade s touto normou ktorýmkoľvek akreditačným orgánom, ktorý podpísal dohodu o mnohostrannom uznávaní.

Odôvodnenie

Aby sa zabezpečilo, že na výrobky tretej krajiny sa vzťahuje kontrolný režim, ktorý je rovnocenný s režimom Únie, kontrolné orgány tretích krajín musia spĺňať normu EN 45011 alebo musia byť akreditované byť v súlade s touto normou. Pre získanie akreditácie by sa mal ustanoviť prijateľný termín.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 140

Článok 27 odsek 4 pododsek 1

Komisia v súlade s postupom uvedeným v článku 31 ods. 2 uzná, že tretie krajiny, ktorých výrobné normy a kontrolné mechanizmy sú rovnocenné tým, ktoré sa uplatňujú v Spoločenstve, alebo ktoré sú v súlade s medzinárodne uznávanými normami uvedenými v usmerneniach Codex Alimentarius, a vyhotoví zoznam týchto krajín.

Komisia v súlade s postupom uvedeným v článku 31 ods. 2 uzná tretie krajiny, ktorých výrobné normy a kontrolné mechanizmy sú rovnocenné s tými, ktoré sa uplatňujú v Spoločenstve, a vezme pritom do úvahy usmernenia Codex Alimentarius CAC/GL 32 a vyhotoví zoznam týchto krajín.

Odôvodnenie

Výrobky označené ako ekologické, ktoré sa predávajú na trhu EÚ, musia byť v súlade s normami, ktoré sú rovnocenné s normami Únie. Usmernenia Codex Alimentarius sú medzinárodne uznané na účely vypracovania právnych pravidiel o ekologickom poľnohospodárstve. Nie sú však záväzné ani podrobné a ako také ani nezabezpečujú rovnocenné uplatňovanie s pravidlami Spoločenstva. Z uvedeného vyplýva, že nie sú vhodné ako kritérium pre uznanie kontrol dovozu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 141

Článok 27 odsek 4 pododseky 2a a 2b (nové)

 

Uznané kontrolné orgány alebo kontrolné úrady poskytujú hodnotiace správy vystavené akreditačným orgánom alebo prípadne príslušným orgánom o pravidelných hodnoteniach na mieste, o dohľade a viacročných opätovných hodnoteniach ich činnosti. Tieto hodnotiace správy sa uverejnia na internete.

Na základe týchto hodnotiacich správ Komisia zabezpečuje za pomoci členských štátov náležitý dohľad nad uznanými kontrolnými úradmi a kontrolnými orgánmi pravidelným skúmaním ich uznania. Povaha dohľadu sa určuje na základe hodnotenia pravdepodobnosti výskytu nezrovnalostí alebo porušení ustanovení tohto nariadenia.

Odôvodnenie

Je veľmi dôležité zabezpečiť, aby spotrebitelia v EÚ mohli mať dôveru v to, že významné ekologické výrobky boli vyrobené podľa predpisov EÚ. Uverejnením hodnotiacej správy sa zabezpečí úplná transparentnosť, čím sa podporí dôvera spotrebiteľov v ekologické výrobky.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 142

Článok 27 odsek 5a (nový)

 

5a. Príslušné vnútroštátne orgány sa zapájajú do postupu uznávania inšpekčných a certifikačných orgánov. Dovozcovia im zasielajú certifikáty pre všetky činnosti týkajúce sa dovozu. Vytvoria spoločnú verejnú databázu Spoločenstva pre dovoz.

 

Príslušné vnútroštátne orgány a orgány Spoločenstva môžu na mieste uskutočňovať náhodné kontroly inšpekčných a certifikačných orgánov.

Odôvodnenie

Príslušné vnútroštátne orgány zodpovedné za kontrolu musia nadviazať lepšiu spoluprácu, aby si mohli navzájom poskytovať informácie o dovoze z tretích krajín.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 143

Článok 28 odsek 1a (nový)

 

Členské štáty môžu uplatňovať dodatočné osobitné pravidlá pre ekologickú výrobu na svojom území, ak sú tieto pravidlá v súlade s právom Spoločenstva a neobmedzujú uvádzanie výrobkov na trh, ktoré spĺňajú požiadavky ustanovené v článku 20, na trh.

Odôvodnenie

Členské štáty musia mať možnosť uplatniť dodatočné osobitné pravidlá pre ekologické poľnohospodárstvo, pokiaľ tieto pravidlá neobmedzujú uvádzanie ekologických výrobkov na vnútorný trh.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 144

Článok 31 názov

Riadiaci výbor pre ekologickú výrobu

Regulačný výbor pre ekologickú výrobu

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 145

Článok 31 odsek 1

1. Komisii bude pomáhať Riadiaci výbor pre ekologickú výrobu (ďalej len „výbor“).

1. Komisii pomáha Regulačný výbor s kontrolnou právomocou pre ekologickú výrobu (ďalej len „výbor“).

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 146

Článok 31 odsek 1a (nový)

 

1a. Výbor zabezpečuje pravidelné konzultácie a spoluprácu so zástupcami výrobcov ekologických výrobkov a zástupcami spotrebiteľov s cieľom dôsledného plnenia cieľov v oblasti ekologickej výroby, ktoré sú uvedené v článku 3, zapojac ich do aktualizácie a uplatňovania vhodných postupov, ktoré sú v súlade s cieľmi a zásadami uvedenými v hlave II.

Odôvodnenie

Keďže tento návrh nariadenia obsahuje málo harmonizačných noriem, za jednotlivé opatrenia, ktoré sa majú prijať postupom komitológie, by mal byť namiesto riadiaceho výboru zodpovedný regulačný výbor, v ktorom sa do rozhodovacieho procesu zapájajú členské štáty.

Na rozdiel od článku 4 rozhodnutia 1999/468/ES sa v článku 5 neuvádza nijaká lehota. Odsek 3 by sa mal preto vypustiť.

Účasť zástupcov ekologických hospodárov na rozhodovaní je skutočným osobitným východiskom a inováciou pokiaľ ide o uplatňovanie daného nariadenia. Optimálne postupy a osvedčené a preverené inovačné metódy môžu byť len oporou rozhodovania ako celku, za ktoré je zodpovedná Komisia.

V záujme dosiahnutia čo najväčšej transparentnosti tohto nariadenia by sa mali zachovať prílohy z nariadenia 2092/91 a postup komitológie by mal byť zredukovaný na minimum.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 147

Článok 31 odsek 2

2. Pri odvolávaní sa na tento odsek sa uplatňujú články 4 a 7 rozhodnutia 1999/468/ES.

2. Pri odvolávaní sa na tento odsek sa uplatňuje článok 5a ods. 1 až 4 a článok 7 rozhodnutia 1999/468/ES.

Odôvodnenie

Rozhodnutie 1999/468/ES bolo zmenené a doplnené rozhodnutím 2006/512/ES zo 17. júla 2006. Regulačný postup s kontrolou poskytuje Komisii dostatočný rozsah na vhodný administratívny postup pri súčasnom zapojení Európskeho parlamentu a Rady. Nie je dôvod zaviesť postup v riadiacom výbore.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 148

Článok 31 odsek 2a (nový)

 

2a. Komisia informuje Európsky parlament o všetkých plánovaných zmenách nariadenia komitologickým postupom a riadne zohľadní pozíciu Parlamentu k takýmto zmenám.

Odôvodnenie

Keďže tento návrh nariadenia obsahuje málo harmonizačných noriem, za jednotlivé opatrenia, ktoré sa majú prijať postupom komitológie, by mal byť namiesto riadiaceho výboru zodpovedný regulačný výbor, v ktorom sa do rozhodovacieho procesu zapájajú členské štáty.

Na rozdiel od článku 4 rozhodnutia 1999/468/ES sa v článku 5 neuvádza nijaká lehota. Odsek 3 by sa mal preto vypustiť.

Účasť zástupcov ekologických hospodárov na rozhodovaní je skutočným osobitným východiskom a inováciou pokiaľ ide o uplatňovanie daného nariadenia. Optimálne postupy a osvedčené a preverené inovačné metódy môžu byť len oporou rozhodovania ako celku, za ktoré je zodpovedná Komisia.

V záujme dosiahnutia čo najväčšej transparentnosti tohto nariadenia by sa mali zachovať prílohy z nariadenia 2092/91 a postup komitológie by mal byť zredukovaný na minimum.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 149

Článok 31 odsek 4

4. Výbor prijme svoj vlastný rokovací poriadok.

4. Výbor prijme svoj vlastný rokovací poriadok podľa článku 7 rozhodnutia 1999/468/ES.

Odôvodnenie

Keďže tento návrh nariadenia obsahuje málo harmonizačných noriem, za jednotlivé opatrenia, ktoré sa majú prijať postupom komitológie, by mal byť namiesto riadiaceho výboru zodpovedný regulačný výbor, v ktorom sa do rozhodovacieho procesu zapájajú členské štáty.

Na rozdiel od článku 4 rozhodnutia 1999/468/ES sa v článku 5 neuvádza nijaká lehota. Odsek 3 by sa mal preto vypustiť.

Účasť zástupcov ekologických hospodárov na rozhodovaní je skutočným osobitným východiskom a inováciou pokiaľ ide o uplatňovanie daného nariadenia. Optimálne postupy a osvedčené a preverené inovačné metódy môžu byť len oporou rozhodovania ako celku, za ktoré je zodpovedná Komisia.

V záujme dosiahnutia čo najväčšej transparentnosti tohto nariadenia by sa mali zachovať prílohy z nariadenia 2092/91 a postup komitológie by mal byť zredukovaný na minimum.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 150

Článok 32 písmeno a)

a) podrobné pravidlá týkajúce sa výrobných pravidiel uvedených v hlave III, najmä pokiaľ ide o špecifické požiadavky a podmienky, ktoré majú dodržiavať hospodári a ostatní výrobcovia ekologických výrobkov;

a) podrobné pravidlá týkajúce sa výrobných pravidiel uvedených v hlave III, najmä pokiaľ ide o špecifické požiadavky a podmienky, ktoré majú dodržiavať hospodári a ostatní výrobcovia ekologických výrobkov vrátane pozitívnych zoznamov týkajúcich rastlinných vstupov, prídavných látok, pomocných spracovateľských látok a iných zložiek;

Odôvodnenie

Povolené zoznamy by mali byť výslovne uvedené v týchto pravidlách.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 151

Príloha II

- EU-EKOLOGICKÉ

— EKOLOGICKÉ

Odôvodnenie

Tento výraz by mohol pomýliť spotrebiteľov, pretože vzbudzuje dojem, že výrobok pochádza z Európskej únie, zatiaľ čo môže pochádzať z tretej krajiny. Mal by sa zmeniť i v ostatných jazykových verziách.

  • [1]  Zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku.

DÔVODOVÁ SPRÁVA

Paradoxná situácia

Hoci po prijatí nariadenia 2092/91 došlo k pozoruhodnému nárastu ekologickej výroby, táto výroba predstavuje stále len 1,4 % z celkového počtu poľnohospodárskych podnikov v 25 členských štátoch a 3,6 % z využívanej poľnohospodárskej plochy. Dopyt spotrebiteľov však naďalej stúpa, pričom ho v rastúcej miere uspokojujú dovážané výrobky, v dôsledku čoho vznikajú nové problémy, ak ide o inšpekciu, certifikáciu a označovanie výrobkov.

Okrem toho vzhľadom na to, že v oblasti rozvoja vidieka sa uplatňuje zásada subsidiarity, podpora ekologického poľnohospodárstva, ktorú poskytujú členské štáty, sa v jednotlivých štátoch výrazne líši, čo spôsobuje ťažkosti a vedie k narúšaniu hospodárskej súťaže na úkor tých ekologických výrobcov, ktorí dostávajú najnižšiu podporu.

Všetci tvrdia, že chcú rozvíjať ekologické poľnohospodárstvo, ktoré je plne v súlade s cieľmi trvalo udržateľného rozvoja stanovenými Európskou úniou v  göteborskej agende, ale objavili sa dva odlišné a často rozporuplné prístupy. Prvý prístup spočíva predovšetkým na prijatí jasných a jednoduchých noriem, na trhových zásadách a uľahčení voľného obchodu. Druhý prístup súvisí s predstavou ekologického poľnohospodárstva, ktoré zdôrazňuje svoju dôležitosť z regionálneho a sociálno-kultúrneho hľadiska a z hľadiska vytváranie zmyslu pre identitu.

Nemalo by sa zabúdať na to, že toto odvetvie vzniklo vďaka rozhodnej činnosti skupiny „priekopníkov“, ktorí sa postupne sami organizovali do samostatných sietí. Odvetvie ekologického poľnohospodárstva v spolupráci medzi poľnohospodármi a spotrebiteľmi do značnej miery vyvinulo systémy certifikácie, označovania a kontroly. Podarilo sa im vybudovať dôveru, že ekologická výroba zahŕňa environmentálne vhodné postupy, blaho zvierat a zdravé potraviny namiesto zaťažovania spoločnosti nákladmi vyplývajúcimi zo znečisťovania životného prostredia a straty biodiverzity.

V súčasnosti preto vyvstáva otázka: akým spôsobom možno ekologické poľnohospodárstvo výrazne rozvinúť a zvýšiť jeho podiel na výrobe a spotrebe potravín bez toho, aby sa zničili jeho osobitné črty a naštrbila sa dôvera, ktorú v súčasnosti požíva?

Dôvody zavedenia nového nariadenia

Komisia v júni 2004 prijala Európsky akčný plán pre ekologické potraviny a poľnohospodárstvo, ktorý stanovil 21 oblastí činnosti s cieľom uľahčiť vývoj v oblasti ekologického poľnohospodárstva. Parlament vo svojom stanovisku k akčnému plánu požadoval predovšetkým prijatie aktívnejších a lepšie financovaných opatrení. Podľa názoru Komisie si viacero opatrení stanovených v pláne vyžaduje zmenu nariadenia 2092/91 s cieľom explicitnejšie stanoviť zásady a ciele ekologického poľnohospodárstva, zabezpečiť integritu systému inšpekcií, odstrániť nedostatky vo fungovaní vnútorného trhu spôsobené súkromnými logami a normami, doplniť a zdokonaliť platné normy a zefektívniť dovozné ustanovenia.

Hospodárski aktéri a spotrebitelia však v skutočnosti očakávali prehodnotenie, ktoré zavedie jasnejšiu štruktúru právnych predpisov, ale nepožadovali takéto ďalekosiahle zmeny a sú právom znepokojení zámerom Komisie novo definovať pravidlá a so zainteresovanými stranami a s Parlamentom konzultovať iba o všeobecnom rámci nariadenia.

Chvályhodné ciele, ale diskutabilné metódy

Hoci nikto nespochybňuje, že treba upraviť nariadenie, ktoré sa s pribúdajúcimi rokmi stalo nepraktickým a zložitým, a vniesť poriadok do systému prechodných výnimiek, ktorý obsahuje, odhodlanie Komisie a Rady presadzovať zásadnejšie prehodnotenie, ako bolo pôvodne deklarované, uplatňujúc pritom nový legislatívny prístup, vyvolalo silné protesty a vážne znepokojenie.

Na rozdiel od predchádzajúcich konzultácií o nariadení 2092/91 a jeho revízii z roku 1998 o začlenení chovu hospodárskych zvierat sa Komisia rozhodla nahradiť existujúce prílohy vykonávacími predpismi bez toho, aby sa o nich poradila s Parlamentom. Komisia sa domnieva, že vykonávacie predpisy sú čisto technického charakteru a mali by sa definovať podľa komitologického postupu.

Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko s týmto výkladom nesúhlasí. Súčasné prílohy zahrňujú právny obsah, ako napríklad definíciu pozitívneho zoznamu povolených výrobkov a postupov v ekologickom poľnohospodárstve. Vzhľadom na konflikt, ku ktorému došlo medzi Parlamentom a Komisiou v roku 1993 v súvislosti s povolením geneticky modifikovaných organizmov v ekologickom poľnohospodárstve komitologickým postupom vrátane procesu na Európskom súdnom dvore, by bolo rozumnejšie vyhnúť sa novým sporom a uplatniť riadny konzultačný postup. Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko preto v PDN 177 navrhuje, aby sa v súvislosti s vykonávacími predpismi uskutočnili konzultácie s Parlamentom alebo aby Parlament – rovnako ako Rada – mal právo vetovať vykonávacie predpisy po ich schválení alebo zmene.

Dôležité body, ktoré vyžadujú vyjasnenie a zdokonalenie

So zreteľom na podstatu textu vyvolalo niekoľko jeho bodov, napriek zlepšeniam napríklad v otázke kŕmenia hospodárskych zvierat, okamžité otázky vyžadujúce objasnenie a jasné rozhodnutia:

— Vymedzenia pojmov, ako aj zásady a ciele stanovené pre ekologické poľnohospodárstvo sú príliš všeobecne sformulované a ich súčasné znenie by viedlo k rôznym výkladom. Ak sa má zachovať dôvera spotrebiteľa, sú naopak potrebné jasné, presné a prísne definície.

— Rozsah pôsobenia ustanovení navrhnutých Komisiou vylučuje stravovacie služby a nepotravinárske výrobky napriek tomu, že v týchto dvoch oblastiach sa zvyšuje dopyt po ekologických výrobkoch, ktorý treba pokryť štruktúrovaným spôsobom. Na druhej strane nové nariadenie obsiahne akvakultúru a ekologické vinárstvo, čo je veľmi vítaný krok.

V súlade s názorom mnohých členských štátov, ktoré by si želali, aby boli do rozsahu pôsobnosti nariadenia zahrnuté verejné jedálne, reštaurácie a stravovacie služby, ktoré používajú ekologické výrobky, navrhuje spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko v PDN 1, aby boli ako právny základ nariadenia prijaté články 37 a 95 zmluvy.

— Najväčšiu polemiku vyvolalo nové ustanovenie týkajúce sa „prijateľnej pružnosti“ v rámci nariadenia, ktoré, ako sa predpokladá v návrhu Komisie, by umožnilo udeliť výnimky za menej prísnych podmienok. Tieto flexibilné podmienky sú v príkrom rozpore s návrhom Komisie nepovoliť zdôraznenie údajov o krajine pôvodu a špecifikácie súkromných ekologických noriem, ktoré sa už mnoho rokov používajú ako základ pre verejné alebo súkromné vnútroštátne alebo regionálne logá a ktoré prispeli k vybudovaniu dôvery spotrebiteľov.

Tieto logá nezavádzajú spotrebiteľov ani nenarušujú vnútorný trh, ako to tvrdí Komisia, ale stimulujú a obohacujú ponuku a dopyt. Ak sa označovanie takýchto výrobkov a ich reklama zakladajú na konkrétnych a overiteľných údajoch, je neprijateľné, aby bola činnosť dobre fungujúcich súkromných združení, ktoré dodávajú jasne označené výrobky, narušená v prospech spoločného označenia EÚ a pružnej a menej známej právnej úpravy, ktoré by mohli narušiť dôveru spotrebiteľa.

— Predovšetkým ustanovenia o používaní výrobkov na ochranu rastlín a veterinárnej liečby, ktoré bolo až doteraz v ekologickom poľnohospodárstve zakázané, sú v novom návrhu nariadenia pružnejšie napriek tomu, že tento aspekt je veľmi dôležitý z hľadiska príťažlivosti ekologickej výroby pre spotrebiteľov.

— Nariadenie zdôrazňuje, že používanie geneticky modifikovaných organizmov je v ekologickej výrobe zakázané. Ako však ukazujú súčasné diskusie v Rade, prevláda stále zmätok, pokiaľ ide o vymedzenie pojmu výrobok vyrobený z GMO. Budúce pravidlá by mali umožniť ekologickým poľnohospodárom vyrábať bez akejkoľvek kontaminácie. Komisia neprejavila záujem navrhnúť spoločný právny rámec, ktorý by vylúčil kontamináciu hospodárstiev a výrobkov prostredníctvom potravinového reťazca. Mali by sa stanoviť podrobné ustanovenia o tom, ako zabezpečiť uplatňovanie zásady prevencie vo všetkých štádiách výroby a pravidiel týkajúcich sa otázok koexistencie a zodpovednosti v prípade kontaminácie.

— Napokon cieľom nariadenia musí byť zabezpečiť nezávislosť a spoľahlivosť inšpekčných a certifikačných subjektov, najmä v rámci ich vzťahov s dovozcami a prevádzkovateľmi v tretích krajinách, prostredníctvom presného a spoľahlivého akreditačného systému založeného na čo najprísnejších záväzných normách.

— Je však neprijateľné, aby označenie „EÚ-EKOLOGICKÉ“ mohli používať výrobky z tretích krajín bez toho, aby boli poskytnuté ďalšie informácie o štáte alebo regióne pôvodu. Spotrebitelia majú právo poznať pôvod ekologických výrobkov, ktoré kupujú, dokonca aj vtedy, ak spĺňajú európske normy.

Nové impulzy pre ekologické poľnohospodárstvo

Revízia európskeho nariadenia o ekologickom poľnohospodárstve môže a mala by umožniť skutočné oživenie tohto spôsobu výroby. Výhody tejto výroby sa v súčasnosti všeobecne uznávajú a spoločenský dopyt po nej rastie. To však platí za podmienky, že nevyhnutná harmonizácia a objasnenie sa nevykonajú na úkor prísnych požiadaviek a dôvery spotrebiteľov, ktoré sú základnými kameňmi ekologického poľnohospodárstva.

Z celkového hľadiska možno povedať, že revidované nariadenie je síce potrebné, jeho prijatím sa však nevyriešia rovnako dôležité (alebo dokonca ešte dôležitejšie) otázky podpory ekologického poľnohospodárstva, ktorá je v súčasnosti veľmi nízka v rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky, štruktúrovanosti marketingových a distribučných sietí a stanovenia cien, ktoré by prinášali výrobcom primeraný zisk a boli dostupné spotrebiteľom.

Ekologické poľnohospodárstvo nie je iba menšinovým trhom, ktorý sa rozvinie, ale predstavuje predovšetkým jednotný prístup k poľnohospodárstvu, ktorý zohľadňuje všetky jeho rozmery (vrátane hospodárskych aspektov a aspektov zamestnanosti, ako aj aspektov týkajúcich sa životného prostredia, územia, zdravia atď.), a malo by podnietiť celkovú reformu spoločnej poľnohospodárskej politiky v záujme zabezpečenia trvalo udržateľného rozvoja.

STANOVISKO VÝBORU PRE PRÁVNE VECI K PRÁVNEMU ZÁKLADU

27. 2. 2007

Vážený pán Neil Parish

predseda

Výbor pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka

BRUSEL

Vec:                Stanovisko k právnemu základu k návrhu nariadenia Rady o ekologickej výrobe a označovaní ekologických výrobkov (KOM(2005)0671 – C6‑0032/2006 – 2005/0278(CNS))[1]

Vážený pán predseda,

listom z 29. novembra 2006 vtedajší predseda vášho výboru, pán Joseph Daul, v súlade s článkom 35 ods. 2 rokovacieho poriadku požiadal Výbor pre právne veci o overenie platnosti určenia právneho základu uvedeného návrhu Komisie.

V liste sa pýtate, či sa môže popri článku 37 použiť aj článok 95 Zmluvy o Európskom spoločenstve ako vhodný právny základ navrhovaného právneho aktu. Uvedenú otázku Výbor pre právne veci posúdil na svojich zasadnutiach v dňoch 29. až 30. januára 2007 a 26. až 27. februára 2007.

Príslušné ustanovenia Zmluvy o Európskom spoločenstve

Článok 95

1. Odlišne od článku 94 sa nasledujúce ustanovenia použijú na dosiahnutie cieľov uvedených v článku 14, pokiaľ nie je v tejto zmluve uvedené inak. Rada v súlade s postupom uvedeným v článku 251 a po porade s Hospodárskym a sociálnym výborom príjme opatrenia na aproximáciu ustanovení zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení členských štátov, ktoré smerujú k vytváraniu a fungovaniu vnútorného trhu.

2. Odsek 1 sa nevzťahuje na fiškálne ustanovenia, na ustanovenia, ktoré sa týkajú voľného pohybu osôb ani na tie, ktoré sa týkajú práv a záujmov zamestnancov.

3. Komisia vo svojich návrhoch podľa odseku 1, ktoré sa týkajú zdravia, bezpečnosti, ochrany životného prostredia a ochrany spotrebiteľa, berie za základ vysokú úroveň takejto ochrany, prihliadajúc najmä na vývoj vychádzajúci z nových vedeckých poznatkov. V rámci svojich príslušných právomocí sa tento cieľ usiluje dosiahnuť aj Európsky parlament a Rada.

4. Ak po prijatí zosúlaďovacieho opatrenia Radou alebo Komisiou členský štát z dôvodu silnej potreby uvedenej v článku 30 alebo potreby týkajúcej sa ochrany životného alebo pracovného prostredia považuje za nevyhnutné zachovať vnútroštátne ustanovenia, upovedomí o nich Komisiu a uvedie dôvody ich zachovania.

5. Navyše, bez toho, aby bol dotknutý odsek 4, ak členský štát po prijatí zosúlaďovacieho opatrenia považuje za potrebné zaviesť vnútroštátne ustanovenia založené na nových vedeckých dôkazoch v oblasti ochrany životného prostredia alebo pracovného prostredia z dôvodu existencie špecifického problému príslušného členského štátu, ktorý vznikol po prijatí zosúlaďovacieho opatrenia, oznámi takéto zamýšľané ustanovenia a dôvody ich zavedenia Komisii.

6. Komisia do šiestich mesiacov od oznámenia, ako je uvedené v odsekoch 4 and 5, príslušné vnútroštátne ustanovenia schváli alebo odmietne po overení, či sú alebo nie sú prostriedkom svojvoľnej diskriminácie alebo skrytým obmedzovaním obchodu medzi členskými štátmi a či nepredstavujú prekážku fungovania vnútorného trhu.

Ak Komisia v tejto lehote nerozhodne, vnútroštátne ustanovenia uvedené v odsekoch 4 a 5 sa považujú za schválené.

V odôvodnených prípadoch, ak ide o záležitosť zložitého charakteru a ak nie v ohrození ľudské zdravie, Komisia môže oznámiť príslušnému členskému štátu, že lehota uvedená v tomto odseku sa môže predĺžiť o ďalšie obdobie v trvaní do šesť mesiacov.

7. V prípade, ak je členský štát v zmysle odseku 6 oprávnený zachovať alebo zaviesť vnútroštátne ustanovenia, ktoré sa odchyľujú od zosúlaďovacieho opatrenia, Komisia okamžite preskúma, či treba navrhnúť prispôsobenie tohto opatrenia.

8. Ak členskému štátu vznikne v určitej oblasti, ktorá bola predmetom zosúlaďovacích opatrení, špecifický problém verejného zdravia, dá tento do pozornosti Komisie, ktorá okamžite preskúma, či treba Rade navrhnúť príslušné opatrenia.

9. Odchylne od postupov stanovených v článkoch 226 a 227 môže Komisia alebo ktorýkoľvek členský štát predložiť vec priamo Súdnemu dvoru, ak sa domnieva, že iný členský štát neprimerane využíva právomoci stanovené v tomto článku.

10. Súčasťou uvedených zosúlaďovacích opatrení musí byť v prípade potreby ochranná doložka oprávňujúca členské štáty, aby z jedného alebo viacerých dôvodov nehospodárskej povahy v zmysle článku 30 prijali dočasné opatrenia podliehajúce kontrolnému postupu Spoločenstva.

Článok 37

1. S cieľom rozvíjať hlavné oblasti spoločnej poľnohospodárskej politiky Komisia okamžite po nadobudnutí účinnosti tejto zmluvy zvolá konferenciu členských štátov na účely porovnania ich poľnohospodárskych politík predovšetkým vypracovaním stanoviska o ich zdrojoch a potrebách.

2. Komisia po zohľadnení výsledkov práce konferencie podľa odseku 1, po absolvovaní konzultácií s Hospodárskym a sociálnym výborom a do dvoch rokov od nadobudnutia účinnosti tejto Zmluvy, predloží návrhy na tvorbu a realizáciu spoločnej poľnohospodárskej politiky vrátane nahradenia vnútroštátnych organizácií jednou z foriem spoločných organizácií ustanovených v článku 34 ods. 1 a tiež návrhy na vykonávanie opatrení uvedených v tejto hlave.

V uvedených návrhoch sa zohľadní vzájomná závislosť poľnohospodárskych otázok uvedených v tejto hlave.

Na návrh Komisie a po porade s Európskym parlamentom Rada kvalifikovanou väčšinou vydáva nariadenia, smernice alebo prijíma rozhodnutia bez toho, aby boli dotknuté akékoľvek odporúčania, ktoré môže vydávať tiež.

3. Rada môže kvalifikovanou väčšinou v zmysle odseku 2 nahradiť vnútroštátne systémy organizácie trhu spoločnou organizáciou uvedenou v článku 34 ods. 1, ak:

a) spoločná organizácia ponúka členským štátom, ktoré sú proti tomuto opatreniu a ktoré majú svoju vlastnú organizáciu na príslušnú produkciu, rovnocenné záruky týkajúce sa zamestnanosti a životnej úrovne dotknutých výrobcov, pričom sa zohľadnia budúce možné úpravy a potrebné špecializácie,

b) takáto organizácia zabezpečuje podmienky obchodu v rámci Spoločenstva podobné tým, ktoré existujú na vnútroštátnom trhu.

4. Ak vznikne spoločná organizácia pre určité suroviny pred ustanovením spoločnej organizácie pre zodpovedajúce spracované výrobky, suroviny použité pri spracovaní výrobkov určených na vývoz do tretích krajín sa môžu doviezť z krajín mimo Spoločenstva.

Obsah návrhu nariadenia

Cieľom návrhu nariadenia o ekologickej výrobe a označovaní ekologických výrobkov je jasnejšie definovať zámery, princípy a pravidlá týkajúce sa ekologickej výroby, čím by sa mala zvýšiť transparentnosť a dôvera spotrebiteľov a docieliť jednotnejšie vnímanie pojmu ekologická výroba.

Odôvodnenie 2 skutočne jednoznačne uvádza, že „právne predpisy v oblasti ekologickej výroby zohrávajú čoraz dôležitejšiu úlohu v rámci poľnohospodárskej politiky a úzko súvisia s vývojom na poľnohospodárskych trhoch.“

Návrh v tomto zmysle stanovuje tieto ciele ekologickej výroby:

· ochrana záujmov spotrebiteľov, zabezpečenie dôvery spotrebiteľa a zabránenie zavádzajúcemu označovaniu;

· rozvoj ekologickej výroby pri súčasnom zohľadnení regionálnych rozdielov týkajúcich sa podnebia, podmienok poľnohospodárstva a štádia rozvoja ekologického poľnohospodárstva;

· vysoká úroveň ochrany životného prostredia, biodiverzity a prírodných zdrojov;

· dodržiavanie najprísnejších noriem v oblasti dobrých životných podmienok zvierat, ktoré v plnej miere pokrývajú potreby špecifické pre jednotlivé druhy zvierat.

Predmet a rozsah nariadenia sa týka:

· výroby, umiestnenia na trh, dovozu, vývozu a kontroly ekologických výrobkov;

· používania označení týkajúcich sa ekologickej výroby pri označovaní a reklame.

Uplatňuje sa na tieto výrobky s pôvodom v poľnohospodárstve alebo akvakultúre, ak sú určené na uvedenie na trh ako ekologické výrobky:

· nespracované rastlinné a živočíšne výrobky a hospodársky dobytok;

· spracované rastlinné a živočíšne výrobky, ktoré sú určené na ľudskú spotrebu (ďalej len „spracované potraviny“);

· živé alebo nespracované výrobky akvakultúry;

· spracované výrobky akvakultúry, ktoré sú určené na ľudskú spotrebu;

· krmivá.

Toto sa však neuplatňuje na výrobky lovu voľne žijúcich suchozemských a vodných živočíchov.

Pokiaľ ide o označovanie ekologických výrobkov, navrhované nariadenie jasnejšie stanovuje aktuálne pravidlá používania odkazov na výraz „ekologické“ a jeho odvodeniny, zdrobneniny a preklady s cieľom pojem „ekologické“ naďalej ochraňovať.

Výbor pre právne veci však berie na vedomie, že množstvo pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov prijatých Výborom pre poľnohospodárstvo mení zameranie navrhovaného legislatívneho nástroja smerom k väčšej orientácii na vytvorenie a fungovanie vnútorného trhu. Ide najmä o to, že pozmeňujúce a doplňujúce návrhy presúvajú do pôsobnosti navrhovanej smernice stravovacie služby, jedálne, reštaurácie, atď., ktoré majú spolu so súčasnými ustanoveniami o označovaní, logách a reklame výrazný vplyv na jej zameranie.

Hodnotenie

Všetky právne akty Spoločenstva musia vychádzať z právneho základu ustanoveného v zmluve (alebo v inom právnom akte, ak je účelom predmetného aktu implementácia iného aktu). Právny základ definuje právomoci Spoločenstva ratione materiae a upresňuje spôsob výkonu danej právomoci, t. j. legislatívny nástroj alebo nástroje, ktoré sa môžu využiť v rozhodovacom procese.

Z ustálenej judikatúry Súdneho dvora je zrejmé, že výber právneho základu nie je na vlastnom uvážení zákonodarcu Spoločenstva, ale, že sa musí určiť na základe objektívnych faktorov, ktoré podliehajú právnej kontrole[2], ako sú napríklad účel a obsah predmetného opatrenia[3]. Okrem toho by rozhodujúcim faktorom mal byť hlavný cieľ opatrenia[4].

Podľa judikatúry Súdneho dvora predstavuje všeobecný článok zmluvy dostatočný právny základ aj vtedy, ak je príslušné opatrenie sekundárne zamerané aj na dosiahnutie cieľa, o ktorý usiluje konkrétny článok zmluvy.[5]

V prípade, ak má príslušné opatrenie viacero vzájomne neoddeliteľných súbežných cieľov, z ktorých žiaden nie je sekundárny alebo nepriamy vo vzťahu k ostatným, opatrenie musí vychádzať z viacerých príslušných ustanovení zmluvy[6], pokiaľ to však nie je nemožné v dôsledku vzájomnej nezlučiteľnosti rozhodovacích postupov, ktoré tieto ustanovenia určujú.[7]

Vzhľadom na uvedené skutočnosti je potrebné určiť, či sa môže popri článku 95 zmluvy o Európskom spoločenstve použiť ako právny základ príslušného právneho aktu aj článok 37.

Analýzou ustanovení navrhovaných právnych predpisov sme zistili, že pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi Výboru pre poľnohospodárstvo sa ťažisko presunulo smerom k vytvoreniu a fungovaniu vnútorného trhu.

Keďže postupy týkajúce sa prijímania právnych aktov v zmysle článkov 37 a 95 Zmluvy o Európskom spoločenstve nie sú zlučiteľné (prvý z nich odkazuje na konzultáciu s Parlamentom a druhý na postup uvedený v článku 251 – t. j. postup spolurozhodovania), Výbor pre právne veci zastáva názor, že by bolo z právneho hľadiska vhodnejšie, keby navrhované právne predpisy vychádzali len z článku 95 Zmluvy o Európskom spoločenstve.

Závery

Výbor pre právne veci preto na schôdzi 27. februára 2007 jednomyseľne[8] rozhodol odporučiť, že návrh nariadenia by mal vychádzať len z článku 95 Zmluvy o Európskom spoločenstve.

S úctou,

Giuseppe Gargani

STANOVISKO VÝBORU PRE ŽIVOTNÉ PROSTREDIE, VEREJNÉ ZDRAVIE A BEZPEČNOSŤ POTRAVÍN

pre Výbor pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka

k návrhu nariadenia Rady o ekologickej výrobe a označovaní ekologických výrobkov

(KOM(2005)0671 – C6‑0032/2006 – 2005/0278(CNS))

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko: Roberto Musacchio

STRUČNÉ ODÔVODNENIE

Návrh Európskej komisie obsahuje dva návrhy nariadení. Prvý sa týka nového rámca činnosti pre ekologické poľnohospodárstvo a aktualizuje ciele a zásady, prostredníctvom ktorých má toto odvetvie nadobudnúť väčší význam na vnútornom trhu. Druhý je návrhom dočasnej úpravy a odchýlky s platnosťou do 1. januára 2009, keďže je na úlohy týkajúce sa uplatňovania prvého návrhu vyčlenené veľmi krátke obdobie, aby nedošlo k narušeniu trhu a aby sa zabezpečili spravodlivé obchodné podmienky pre prevádzkovateľov alebo výrobcov z tretích krajín, ktorí zásobujú spotrebiteľov v EÚ ekologickými výrobkami.

Návrh Komisie je prijateľný a prispeje k zavádzaniu harmonizovaných noriem do ekologického poľnohospodárstva: v minulých rokoch sa zvýšil spotrebiteľský dopyt v tomto sektore hlavne kvôli zásobovaniu závodných jedální ekologickými výrobkami na základe veľmi prísnych pravidiel obstarávania stanovených tak verejnými, ako aj súkromnými orgánmi. Preto sa tieto oblasti musia zahrnúť do rozsahu pôsobnosti tohto návrhu.

Ekologickí výrobcovia sa však pri zásobovaní potravinárskeho sektora, ako aj iných odvetví ako textilného alebo kozmetického priemyslu, konkurencieschopnými a vysoko uznávanými výrobkami orientujú nielen na požiadavky trhu, ale ich hlavným cieľom je ochrana pôdy určenej na poľnohospodárske účely pred nebezpečenstvom erózie, záplav a iných prírodných katastrof. A tak sú vďaka ich schopnostiam, know-how súvisiacemu s využívaním optimálnych postupov týkajúcich sa zvýšenia úrodnosti pôdy a dobrých životných podmienok zvierat schopní vyrábať konkurencieschopné výrobky a zároveň zaručiť sociálny rozvoj vidieka v rámci EÚ.

Dopyt spotrebiteľov po takýchto výrobkoch si preto vyžaduje plnenie úplne odlišných noriem kvality od tých, ktoré musia spĺňať bežné poľnohospodárske výrobky. Základnou požiadavkou je úplné vylúčenie pesticídov a geneticky modifikovaných organizmov: nemala by sa pripustiť ani náhodná kontaminácia. Označovanie ekologických výrobkov musí byť v súlade s týmito cieľmi. Nemala by sa uvádzať žiadna prahová hodnota týkajúca sa prítomnosti GMO: Prítomnosti GMO spôsobenej možnou súčasnou existenciou iných oblastí poľnohospodárstva, v ktorých sa čiastočne tolerujú alebo používajú GMO, sa musí za každú cenu zabrániť. Nakoniec, kontrola kvality a posúdenie nových alebo inovačných metód zabezpečenia ekologickej certifikácie by mali vychádzať skôr zo stanovených optimálnych postupov s účasťou a pravidelným konzultovaním výrobcov a z normy ISO 65/EN 45011, ako z nariadenia 882/2004, ktoré zahŕňa bežné kontroly, aj v prípade, že Komisia vo veľmi blízkej budúcnosti navrhne aktualizované odchýlky, ktoré sa budú osobitne vzťahovať na ekologickú výrobu.

POZMEŇUJÚCE A DOPLŇUJÚCE NÁVRHY

Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín žiada Výbor pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka, aby ako gestorský výbor zaradil do svojej správy tieto pozmeňujúce a doplňujúce návrhy:

Text predložený Komisiou[9]Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy Európskeho parlamentu

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1

Odôvodnenie 1

1) Ekologická výroba predstavuje celkový systém riadenia poľnohospodárskych subjektov a výroby potravín, ktorý je kombináciou tých najlepších ekologických postupov, vysokej úrovne biodiverzity, ochrany prírodných zdrojov, uplatňovania prísnych noriem v oblasti blaha zvierat a výroby v súlade so záujmom istých spotrebiteľov o výrobky vyrábané s použitím prírodných látok a procesov. Spôsob ekologickej výroby takto zohráva dvojitú spoločenskú úlohu, kde na jednej strane, zabezpečuje konkrétny trh reagujúci na dopyt spotrebiteľa po ekologických výrobkoch, a na druhej strane, dodáva verejnosti tovary prispievajúce k ochrane životného prostredia a k blahu zvierat, ako aj k rozvoju vidieka.

1) Ekologická výroba predstavuje celkový systém riadenia poľnohospodárskych subjektov a výroby potravín, ktorý je kombináciou tých najlepších ekologických postupov, vysokej úrovne biodiverzity, ochrany prírodných zdrojov a uplatňovania prísnych noriem v oblasti dobrých životných podmienok zvierat a jej cieľom je prirodzeným spôsobom zvýšiť úrodnosť pôdy a zabezpečiť výrobu v súlade so záujmom istých spotrebiteľov o výrobky vyrábané s použitím prírodných látok a procesov. Spôsob ekologickej výroby takto zohráva niekoľko pozitívnych úloh: zabezpečuje nielen konkrétny trh reagujúci na dopyt spotrebiteľa po ekologických výrobkoch a zásobuje verejnosť tovarom, ktorý nie je obmedzený len na potravinársky sektor, ale prispieva predovšetkým aj k ochrane životného prostredia a k dobrým životným podmienkam zvierat, ako aj k sociálnemu rozvoju vidieka.

Odôvodnenie

Cieľom výrobcov ekologických výrobkov je predovšetkým zachovať prirodzenú úrodnosť pôdy prostredníctvom použitia najoptimálnejších možných postupov vzhľadom na sociálnu a environmentálnu oblasť; použité postupy im umožňujú vyrábať konkurencieschopné produkty a tak uspokojovať rastúci dopyt spotrebiteľov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 2

Odôvodnenie 2

2) Prínos ekologického poľnohospodárskeho sektora vo väčšine členských štátov rastie. Rast dopytu spotrebiteľa je v posledných rokoch mimoriadne pozoruhodný. Najnovšie reformy spoločnej poľnohospodárskej politiky s dôrazom na trhovú orientáciu a zásobovanie kvalitnými výrobkami spĺňajúcimi požiadavky spotrebiteľa budú s najväčšou pravdepodobnosťou ďalej podnecovať trh s ekologickými výrobkami. Na tomto pozadí zohrávajú právne predpisy v oblasti ekologickej výroby čoraz dôležitejšiu úlohu v rámci poľnohospodárskej politiky, a úzko súvisia s vývojom na poľnohospodárskych trhoch.

2) Prínos ekologického poľnohospodárskeho sektora vo väčšine členských štátov rastie. Rast dopytu spotrebiteľa je v posledných rokoch mimoriadne pozoruhodný. Najnovšie reformy spoločnej poľnohospodárskej politiky s dôrazom na trhovú orientáciu a zásobovanie kvalitnými výrobkami spĺňajúcimi požiadavky spotrebiteľa budú s najväčšou pravdepodobnosťou ďalej podnecovať trh s ekologickými výrobkami. Na tomto pozadí zohrávajú právne predpisy v oblasti ekologickej výroby čoraz dôležitejšiu úlohu v rámci poľnohospodárskej politiky, a úzko súvisia s vývojom na poľnohospodárskych trhoch a s ochranou a zachovaním pôdy určenej na poľnohospodársku činnosť.

Odôvodnenie

Ochrana poľnohospodárskej pôdy a účelný rozvoj oblastí určených na ekologickú výrobu úzko súvisia aj so zlepšením politiky v oblasti poľnohospodárskeho trhu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 3

Odôvodnenie 2a (nové)

 

2a) Všetky právne predpisy a politiky, ktoré Európska únia prijme v tejto oblasti, by mali prispievať k rozvoju ekologického poľnohospodárstva a ekologickej výroby, ako sú definované v tomto nariadení. Ekologické poľnohospodárstvo zohráva dôležitú úlohu pri uplatňovaní politiky trvalo udržateľného rozvoja Únie.

Odôvodnenie

Ekologické poľnohospodárstvo úzko súvisí s politikou trvalo udržateľného rozvoja. Ostatné politiky a právne predpisy by mali nasledovať príklad tejto politiky a zohľadňovať tento typ výroby, čím by pomáhali plniť stanovené ciele.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 4

Odôvodnenie 3

3) Hlavným bodom právneho rámca Spoločenstva, ktorým sa riadi sektor ekologickej výroby, by malo byť zabezpečenie spravodlivej hospodárskej súťaže a riadneho fungovania vnútorného trhu s ekologickými výrobkami, ako aj zachovanie a opodstatnenie dôvery spotrebiteľa k výrobkom označeným ako ekologické. Právny rámec by sa mal ďalej zameriavať na vytváranie podmienok, za ktorých môže tento sektor napredovať v súlade s rozvojom výroby a trhu.

3) Hlavným bodom právneho rámca Spoločenstva, ktorým sa riadi sektor ekologickej výroby, by malo byť zabezpečenie spravodlivej hospodárskej súťaže a riadneho fungovania vnútorného trhu s ekologickými výrobkami, ako aj zachovanie a opodstatnenie dôvery spotrebiteľa k výrobkom označeným ako ekologické. Právny rámec by sa mal ďalej zameriavať na vytváranie podmienok, za ktorých môže tento sektor napredovať v súlade s rozvojom výroby a trhu, ako aj s trvalo udržateľným rozvojom životného prostredia.

Odôvodnenie

Ekologickú výrobu môžu podporiť inovačné právne opatrenia, ktoré sú nielen v súlade s politikou v oblasti trhu, ale aj s trvalo udržateľným rozvojom.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 5

Odôvodnenie 7

7) Všeobecný rámec pravidiel Spoločenstva pre ekologickú výrobu by sa mal vytvoriť s ohľadom na rastlinnú a živočíšnu výrobu vrátane pravidiel o konverzii, ako aj o výrobe spracovaných potravín a krmív. Komisii by sa mala udeliť právomoc určovať podrobnosti týchto všeobecných pravidiel a prijímať pravidlá Spoločenstva týkajúce sa výroby v oblasti akvakultúry.

7) Všeobecný rámec pravidiel Spoločenstva pre ekologickú výrobu by sa mal vytvoriť s ohľadom na rastlinnú a živočíšnu výrobu vrátane pravidiel o konverzii, ako aj o výrobe spracovaných potravín a krmív. Komisii by sa mala udeliť právomoc určovať podrobnosti týchto všeobecných pravidiel.

Odôvodnenie

Vzhľadom na špecifické environmentálne problémy súvisiace s akvakultúrou a na jej veľký vplyv na životné prostredie by sa pravidlá týkajúce sa výroby v oblasti akvakultúry nemali prijímať komitologickým postupom (ako sa navrhuje v článku 10), ale mali by podliehať úplnej parlamentnej kontrole.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 6

Odôvodnenie 8

8) Rozvoj ekologickej výroby treba naďalej uľahčovať, a to najmä podporovaním používania nových techník a látok vhodnejších na ekologickú výrobu.

8) Rozvoj ekologickej výroby treba naďalej uľahčovať na základe osvedčených optimálnych postupov, a to najmä podporovaním používania nových techník a látok vhodnejších na ekologickú výrobu.

Odôvodnenie

Mali by sa zohľadniť skúsenosti mnohých ekologických hospodárov získané v minulých rokoch s cieľom upevniť osvedčené postupy a zabezpečiť dlhodobú perspektívu rastu nielen pre nových ekologických hospodárov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 7

Odôvodnenie 9

9) Geneticky modifikované organizmy (GMO) a výrobky vyrobené z GMO alebo s ich použitím sú nezlučiteľné s koncepciou ekologickej výroby a vnímaním ekologických výrobkov zo strany spotrebiteľov. Z tohto dôvodu by sa nemali zámerne používať v rámci ekologického poľnohospodárstva alebo spracovávania ekologických výrobkov.

9) Geneticky modifikované organizmy (GMO) a výrobky vyrobené z GMO alebo s ich použitím sú nezlučiteľné s ekologickou výrobounezodpovedajú vnímaniu ekologických výrobkov zo strany spotrebiteľov. Z tohto dôvodu by sa nemali zámerne používať v rámci ekologického poľnohospodárstva alebo spracovávania ekologických výrobkov: malo by sa zabrániť náhodnej kontaminácii v dôsledku koexistencie s plochami, na ktorých sa produkujú GMO.

Odôvodnenie

V rámci ekologickej výroby sa musí zakázať používanie GMO v osivách, ako aj vo výrobkoch. Ku kontaminácii môže dôjsť náhodne kvôli koexistencii s konvenčných poľnohospodárskymi plochami, na ktorých je hoci len čiastočne povolené použitie GMO. Takejto možnosti sa musí úplne zabrániť, aby sa zachovala ekologická výroba a zabezpečilo sa, že spotrebitelia budú aj naďalej vnímať ekologickú výrobu ako vysoko kvalitnú.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 8

Odôvodnenie 9a (nové)

 

9a) Používanie syntetických výrobkov na ochranu rastlín je nezlučiteľné s ekologickou výrobou.

Odôvodnenie

Odôvodnenie vyplýva z textu pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu, ktorý zodpovedá odôvodneniam 10 až 13 týkajúcim sa výhradného používania obnoviteľných zdrojov, viacročnej rotácie plodín a zlučiteľnosti ekologickej výroby a dodatočných hnojív.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 9

Odôvodnenie 16

16) V rámci ekologického chovu dobytka je potrebné dodržiavať prísne normy týkajúce sa blaha zvierat, spĺňať druhovo špecifické behaviorálne potreby zvierat, a riadenie zdravia zvierat by malo byť založené na prevencii chorôb. V tomto ohľade treba venovať mimoriadnu pozornosť podmienkam ustajnenia, postupom živočíšnej výroby a hustote osadenia. Okrem toho je potrebné pri výbere plemien uprednostňovať pomaly rastúce druhy a brať do úvahy ich schopnosť prispôsobiť sa miestnym podmienkam. Vykonávacie pravidlá pre živočíšnu výrobu a produkciu akvakultúry zabezpečia súlad aspoň s ustanoveniami Európskeho dohovoru pre ochranu zvierat chovaných na hospodárske účely (T-AP) a jeho následnými odporúčaniami.

16) V rámci ekologického chovu dobytka je potrebné dodržiavať prísne normy týkajúce sa dobrých životných podmienok zvierat, spĺňať druhovo špecifické behaviorálne potreby zvierat, a riadenie zdravia zvierat by malo byť založené na prevencii chorôb. V tomto ohľade treba venovať mimoriadnu pozornosť podmienkam ustajnenia, postupom živočíšnej výroby a hustote osadenia. Okrem toho je potrebné pri výbere plemien uprednostňovať pomaly rastúce druhy a brať do úvahy ich schopnosť prispôsobiť sa miestnym podmienkam. Vykonávacie pravidlá pre živočíšnu výrobu zabezpečia súlad aspoň s ustanoveniami Európskeho dohovoru pre ochranu zvierat chovaných na hospodárske účely (T-AP) a jeho následnými odporúčaniami.

Odôvodnenie

Pozri odôvodnenie pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu k odôvodneniu 7.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 10

Odôvodnenie 18

18) Až do prijatia pravidiel výroby Spoločenstva pre akvakultúru by členské štáty mali mať možnosť zabezpečiť uplatňovanie vnútroštátnych noriem, alebo v prípade ich absencie, súkromných noriem, akceptovaných alebo uznávaných členskými štátmi. V snahe zamedziť narušeniam vnútorného trhu by sa však od členských štátov malo vyžadovať vzájomné uznávanie výrobných noriem pre túto oblasť.

vypúšťa sa

Odôvodnenie

Pozri odôvodnenie pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu k odôvodneniu 7.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 11

Odôvodnenie 19

19) Ekologické spracované výrobky sa majú vyrábať s použitím takých spôsobov spracovania, ktoré zaručujú zachovanie ekologickej integrity a zásadných vlastností výrobku počas všetkých štádií výrobného reťazca.

19) Ekologické spracované výrobky sa majú vyrábať s použitím takých spôsobov spracovania, ktoré zaručujú zachovanie ekologickej integrity a zásadných vlastností výrobku počas všetkých štádií výrobného reťazca. K dosiahnutiu tohto cieľa prispeje zvýšená komerčná dostupnosť ekologických poľnohospodárskych zložiek v posledných rokoch.

Odôvodnenie

K vysokej kvalite a ekologickej integrite výrobkov vo všetkých štádiách výroby prispeje zvyšujúca sa dostupnosť ekologicky vyprodukovaných zložiek na trhu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 12

Odôvodnenie 25

25) S cieľom zabezpečiť zrozumiteľnosť na celom trhu Spoločenstva je potrebné povinne uvádzať jednoduchý štandardizovaný odkaz v prípade všetkých ekologických výrobkov vyrobených v rámci Spoločenstva, a to aspoň tam, kde takéto výrobky nie sú označené logom Spoločenstva o ekologickej výrobe. Možnosť používať takýto odkaz by sa mala vzťahovať aj na ekologické výrobky dovážané z tretích krajín, ale bez toho, aby to bolo záväzné.

25) S cieľom zabezpečiť zrozumiteľnosť na celom trhu Spoločenstva je potrebné povinne uvádzať jednoduchý štandardizovaný odkaz v prípade všetkých ekologických výrobkov vyrobených v rámci Spoločenstva, a to aspoň tam, kde takéto výrobky nie sú označené logom Spoločenstva o ekologickej výrobe. Možnosť používať takýto odkaz by sa mala vzťahovať aj na ekologické výrobky dovážané z tretích krajín.

Odôvodnenie

Možnosť používať odkaz na normy Spoločenstva, ak ide o ekologické výrobky, je šancou a zárukou tak pre maloobchodných prevádzkovateľov a výrobcov takýchto výrobkov z tretích krajín, ako aj pre spotrebiteľov v EÚ.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 13

Odôvodnenie 28

28) V snahe zabezpečiť, aby sa ekologické výrobky vyrábali v súlade s požiadavkami stanovenými podľa právneho rámca Spoločenstva týkajúceho sa ekologickej výroby, je potrebné všetky činnosti spadajúce do pôsobnosti týchto právnych predpisov počas celého výrobného reťazca kontrolovať. Zároveň by tieto činnosti mali byť v súlade s pravidlami uvedenými v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004 z 29. apríla 2004 o úradných kontrolách uskutočňovaných s cieľom zabezpečiť overenie dodržiavania potravinového a krmivového práva a predpisov o zdraví zvierat a o starostlivosti o zvieratá.

28) V snahe zabezpečiť, aby sa ekologické výrobky vyrábali v súlade s požiadavkami stanovenými podľa právneho rámca Spoločenstva týkajúceho sa ekologickej výroby, je potrebné všetky činnosti spadajúce do pôsobnosti týchto právnych predpisov počas celého výrobného reťazca kontrolovať na základe normy ISO 65/EN 45011, ktorá je osobitne stanovená pre ekologické poľnohospodárstvo na celom svete v rámci akreditačných kritérií IFOAM (Medzinárodná federácia hnutí ekologického poľnohospodárstva).

Odôvodnenie

Nariadenie (ES) č. 882/2004 nevyhovuje špecifickému a originálnemu charakteru ekologického výrobného reťazca a neumožňuje zúčastneným stranám, aby sa v plnej miere zúčastňovali na kontrolných postupoch, čo je oblasť, v ktorej výrobcovia ekologických výrobkov naopak ako prví použili modely certifikácie pre každé štádium výroby. Presadzovanie pravidiel stanovených pre konvenčné poľnohospodárstvo, pokiaľ nebudú zmenené a doplnené v zmysle článku 63 ods. 2 nariadenia (ES) č. 882/2004 tak, aby sa viac prispôsobili špecifikám ekologickej výroby, by znamenalo, že ekologické výrobky by boli zbytočne vystavené schvaľovaniu, ktoré sa podobá postupu vzťahujúcemu sa na konvenčné výrobky.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 14

Odôvodnenie 36

36) Opatrenia potrebné na implementáciu tohto nariadenia by sa mali prijať v súlade s rozhodnutím Rady 1999/468/ES z 28. júna 1999, ktorým sa ustanovujú postupy pre výkon vykonávacích právomocí prenesených na Komisiu . S prihliadnutím na skutočnosť, že právne predpisy o ekologickej výrobe sú dôležitým faktorom v rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky, keďže úzko súvisia s rozvojom poľnohospodárskych trhov, je vhodné uviesť ich do súladu s existujúcimi legislatívnymi postupmi používanými na riadenie tejto politiky. Právomoci prenesené na Komisiu podľa tohto nariadenia sa musia preto vykonávať v súlade s postupom riadenia uvedeným v článku 4 rozhodnutia 1999/468/ES,

36) Opatrenia potrebné na implementáciu tohto nariadenia by sa mali prijať v súlade s rozhodnutím Rady 1999/468/ES z 28. júna 1999, ktorým sa ustanovujú postupy pre výkon vykonávacích právomocí prenesených na Komisiu. S prihliadnutím na skutočnosť, že právne predpisy o ekologickej výrobe sú dôležitým základným faktorom v rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky a trvalo udržateľnej politiky v oblasti životného prostredia, je vhodné prijať ustanovenia o pravidelných konzultáciách zúčastnených strán, ktoré budú zodpovedať cieľu tohto nariadenia v súlade s existujúcimi legislatívnymi postupmi používanými na riadenie tejto politiky. Právomoci prenesené na Komisiu podľa tohto nariadenia sa musia preto vykonávať v súlade s regulačným postupom uvedeným v článku 5 rozhodnutia 1999/468/ES,

Odôvodnenie

Osobitosť ekologickej výroby spočíva vo vysokej úrovni účasti zainteresovaných strán a v stálych konzultáciách so zúčastnenými stranami. Ich účasť na základných zmenách súčasných techník a postupov je prínosom pre výrobný reťazec ako celok.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 15

Článok 1 odsek 1 písmeno a)

a) výroba, umiestnenie na trh, dovoz, vývoz a kontroly ekologických výrobkov;

a) výroba, umiestnenie na trh, dovoz, vývoz a kontroly ekologických výrobkov vrátane činností verejného stravovania, závodných jedální, zásobovania inštitúcií potravinami, reštaurácií alebo iných podobných činností týkajúcich sa potravinárskych služieb;

Odôvodnenie

Čoraz viac užívateľov sa prikláňa k ekologickým potravinám v rámci závodných jedální a jednotlivých stravovacích služieb. Dopyt po ekologických výrobkoch rastie predovšetkým v školských jedálňach, ktoré sa riadia jasnými požiadavkami stanovenými verejnými a súkromnými orgánmi, a prináša tomuto odvetviu nezanedbateľný obrat v rámci vnútorného trhu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 16

Článok 1 odsek 2 úvodná časť

2. Toto nariadenie sa uplatňuje na nasledujúce výrobky s pôvodom v poľnohospodárstve alebo akvakultúre, ak sú tieto určené výrobky na uvedenie na trh ako ekologické výrobky:

2. Toto nariadenie sa uplatňuje na nasledujúce výrobky s pôvodom v poľnohospodárstve, ak sú tieto výrobky určené na uvedenie na trh ako ekologické výrobky:

Odôvodnenie

Pozri odôvodnenie pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu k odôvodneniu 7.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 17

Článok 1 odsek 2 písmeno c)

c) živé alebo nespracované produkty akvakultúry;

vypúšťa sa

Odôvodnenie

Pozri odôvodnenie pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu k odôvodneniu 7.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 18

Článok 1 odsek 2 písmeno d)

d) spracované produkty akvakultúry, ktoré sú určené na ľudskú spotrebu;

vypúšťa sa

Odôvodnenie

Pozri odôvodnenie pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu k odôvodneniu 7.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 19

Článok 1 odsek 2 písmeno ea) (nové)

 

ea) textilné výrobky, kozmetika a iné nepotravinové výrobky;

Odôvodnenie

Pravidlá, ktoré stanoví toto nariadenie, sa musia vzťahovať aj na nepotravinárske odvetvia, najmä na čistiace látky na textil a kozmetiku.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 20

Článok 1 odsek 3 pododsek 2

Toto sa však nevzťahuje na činnosti verejného stravovania, závodné jedálne, zásobovanie inštitúcií potravinami, reštaurácie alebo iné podobné činnosti týkajúce sa potravinárskych služieb.

vypúšťa sa

Odôvodnenie

Odôvodnenie sa nachádza v pozmeňujúcom a doplňujúcom návrhu k článku 1 ods. 1 bod a): vylúčenie uvedených odvetví z rozsahu pôsobnosti tohto nariadenia by poškodilo výrobcov a maloobchodných prevádzkovateľov, ktorí sa podieľajú na zásobovaní všetkých činností týkajúcich sa potravinárskych služieb ekologickými výrobkami, ktoré prejavia svoj záujem o ich služby.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 21

Článok 2 písmeno b)

b) „Ekologický výrobok“ znamená poľnohospodársky výrobok pochádzajúci z ekologickej výroby;

b) „Ekologický výrobok“ znamená poľnohospodársky výrobok pochádzajúci z ekologickej výroby, v ktorom nie sú použité nijaké syntetické výrobky na ochranu rastlín, výrobky GMO, krmivá ani zložky obsahujúce GMO v celku ani čiastočne;

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci a doplňujúci návrh podporuje ciele ekologického poľnohospodárstva a pomôže spotrebiteľom pochopiť rozdiel medzi tradičnými výrobkami a výrobkami vysokej kvality, ktoré dodávajú ekologickí hospodári.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 22

Článok 2 písmeno e)

e) „Akvakultúra“ znamená chov alebo kultiváciu vodných organizmov s použitím techník určených na zvýšenie produkcie nad rámec prirodzenej kapacity prostredia, pričom organizmy zostávajú majetkom fyzickej alebo právnickej osoby počas celého štádia chovu alebo kultivácie, až do zberu a aj počas zberu;

vypúšťa sa

Odôvodnenie

Pozri odôvodnenie pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu k odôvodneniu 7.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 23

Článok 2 písmeno m)

m) „Značka zhody“ znamená výrok o zhode s konkrétnym súborom noriem alebo iných normatívnych dokumentov vo forme značky;

m) „Značka zhody“ znamená výrok o súlade s požiadavkami vyplývajúcimi z konkrétneho súboru noriem alebo iných normatívnych dokumentov vo forme značky;

Odôvodnenie

Cieľom tohto návrhu je spresniť znenie a zaviesť definíciu, ktorá je v súlade s terminológiou používanou v európskych normách, ako sú normy radu EN ISO 9000 o kvalite a radu EN ISO 14000 o environmentálnom manažmente, v ktorých sa zhoda definuje ako súlad s požiadavkami.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 24

Článok 2 písmeno r)

r) „Výrobky vyrobené s použitím GMO“ znamená prídavné látky do potravín a krmív, látky určené na aromatizáciu, vitamíny, enzýmy, pomocné technologické látky, určité výrobky používané na výživu zvierat (podľa smernice 82/471/EHS), prípravky na ochranu rastlín, hnojivá a pomocné pôdne látky, získané vyživovaním organizmu surovinami, ktoré sú úplne alebo z časti GMO;

r) „Výrobky vyrobené s použitím GMO“ znamená prídavné látky do potravín a krmív, látky určené na aromatizáciu, vitamíny, enzýmy, pomocné technologické látky, určité výrobky používané na výživu zvierat (podľa smernice 82/471/EHS), prípravky na ochranu rastlín, hnojivá a pomocné pôdne látky, získané vyživovaním organizmu surovinami, ktoré sú úplne alebo z časti GMO;

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci a doplňujúci návrh sa netýka slovenskej verzie. Jeho cieľom je zosúladenie pojmov s terminológiou použitou v odôvodnení 16 rámcového nariadenia 1829/2003.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 25

Článok 3 písmeno b)

b) zavedenie výroby potravín a iných poľnohospodárskych produktov zodpovedajúcich dopytu spotrebiteľa po tovaroch vyrábaných s použitím prírodných procesov alebo procesov porovnateľných s prírodnými procesmi, ako aj v prírode sa vyskytujúcich látok.

b) zavedenie výroby potravín a iných poľnohospodárskych produktov vrátane nepotravinových výrobkov, ktoré by mohli zodpovedať dopytu spotrebiteľa po tovaroch vyrábaných s použitím prírodných procesov, ako aj v prírode sa vyskytujúcich látok.

Odôvodnenie

Cieľom výrobcov ekologických výrobkov je predovšetkým zachovať obnoviteľné prírodné zdroje, pričom môžu prostredníctvom uplatňovania vhodných postupov vrátane trvalo udržateľnej politiky v sociálnej oblasti zásobovať trh takými konkurencieschopnými výrobkami, o ktoré majú záujem spotrebitelia. Nielen dopyt na trhu však určuje výrobné kritériá a rozhodnutia s cieľom rozšíriť ekologické poľnohospodárstvo. Ďalším spoluurčujúcim faktorom je vôľa výrobcov využívať čoraz väčšie plochy na trvalo udržateľné poľnohospodárstvo a zabezpečiť vyvážený rozvoj ľudských zdrojov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 26

Článok 4 písmená a) až c)

a) Využívanie živých organizmov a mechanických výrobných metód sa uprednostňuje pred používaním syntetických materiálov;

a) využívajú sa len živé organizmymechanické výrobné metódy, používanie syntetických materiálov a výrobných metód s využitím syntetických materiálov je prípustné len v súlade s článkom 16;

b) Prírodné látky sa uprednostňujú pred používaním chemicky syntetizovaných látok, ktoré sa môžu používať iba v prípade, že prírodné látky nie sú komerčne dostupné;

b) Používajú sa len prírodné látky, chemicky syntetizované látky sa môžu používať iba v prípade, že prírodné látky nie sú komerčne dostupné, dočasne a v súlade s výnimkami uvedenými v článku 16;

c) GMO a výrobky vyrobené z GMO alebo s ich použitím sa nemôžu používať, s výnimkou veterinárnych liečiv;

c) GMO a výrobky vyrobené z GMO alebo s ich použitím sa nepoužívajú, s výnimkou veterinárnych liečiv;

Odôvodnenie

Znenie navrhovaných písmen a) a b) je nejasné a zmenšuje rozsah pôsobnosti týchto zásad. Malo by byť preformulované tak, aby bolo jednoznačnejšie, avšak nemalo by zakazovať použitie syntetických materiálov a nemechanických metód vo vážnych situáciách, ktoré si vyžadujú rýchlu reakciu odchyľujúcu sa od zásad a pravidiel ekologickej výroby.

Pre dosiahnutie súladu s odôvodnením 16 rámcového nariadenia 1829/2003 treba jasne rozlišovať medzi pojmom „vyrobené z GMO“ a „vyrobené s použitím GMO“.

Pre úplnosť by veterinárne liečivá nemali byť vyňaté z tohto nariadenia. V súčasnosti je na trhu veľká ponuka ekologických veterinárnych liečiv. Pri ekologickom poľnohospodárstve by sa preto mali používať tieto liečivá.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 27

Článok 4 písmeno da) (nové)

 

da) ekologická výroba udržuje a vytvára zamestnanosť, umožňuje hospodárom a spotrebiteľom vytvoriť sociálnu dohodu pre trvalo udržateľné postupy, výrobu a spotrebu kvalitných potravín vrátane súboru opatrení na ochranu prírody, trvalo udržateľnú výrobu a uvádzanie výrobkov na trh na krátke vzdialenosti;

Odôvodnenie

Ciele musia odrážať integračnú úlohu ekologického poľnohospodárstva, ktoré by malo v jasne vymedzenom výrobnom systéme spájať ochranu prírody a kvalitu výroby.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 28

Článok 4 písmeno db) (nové)

 

db) ekologická výroba zaručuje kvalitu výrobkov, ich integritu a sledovateľnosť v rámci celého potravinového reťazca;

Odôvodnenie

Ciele musia odrážať integračnú úlohu ekologického poľnohospodárstva, ktoré by malo v jasne vymedzenom výrobnom systéme spájať ochranu prírody a kvalitu výroby.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 29

Článok 5 písmeno c)

c) Minimalizuje sa využívanie neobnoviteľných zdrojov a vstupy nepochádzajúce z poľnohospodárstva;

c) Minimalizuje sa využívanie neobnoviteľných zdrojov a vstupy nepochádzajúce z poľnohospodárstva a ekologickí hospodári by mali presadzovať používanie obnoviteľných zdrojov;

Odôvodnenie

V súlade s cieľmi ekologickej výroby by sa malo zabrániť negatívnym vplyvom tým, že ekologickí hospodári dostanú možnosť využívať predovšetkým obnoviteľné energie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 30

Článok 5 písmeno n)

n) V rámci akvakultúrnej produkcie sa minimalizuje negatívny účinok na vodné prostredie;

n) V rámci akvakultúrnej produkcie sa zamedzuje všetkým možným negatívnym účinkom na vodné prostredie;

Odôvodnenie

V súlade s cieľmi ekologickej výroby by sa malo zabrániť negatívnym účinkom.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 31

Článok 7 odsek 1 pododseky 2 a 3

Avšak v súlade so osobitnými podmienkami, ktoré sa majú stanoviť v súlade s postupom uvedeným v článku 31 ods. 2, sa poľnohospodársky podnik môže rozdeliť na jasne oddelené jednotky, z ktorých všetky nebudú riadené podľa ekologickej výroby.

 

V prípade, že v súlade s druhým pododsekom sa na ekologickú výrobu nevyužíva celý poľnohospodársky podnik, hospodár udržiava pôdu, zvieratá a výrobky používané na ekologickú výrobu oddelene od zvyšku hospodárstva, a o tomto oddelení vedie primerané záznamy.

 

Odôvodnenie

Rozdelenie podniku na časť, ktorá sa riadi týmto nariadením, a časť, ktorá sa riadi tradičným spôsobom, nie je prípustné. Bolo by totiž veľmi ťažké vyhnúť sa podvodom.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 32

Článok 7 odsek 1 pododsek 2

Avšak v súlade so osobitnými podmienkami, ktoré sa majú stanoviť v súlade s postupom uvedeným v článku 31 ods. 2, sa poľnohospodársky podnik môže rozdeliť na jasne oddelené jednotky, z ktorých všetky nebudú riadené podľa ekologickej výroby.

 

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci a doplňujúci návrh sa netýka slovenskej verzie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 33

Článok 7 odsek 2

2. Ak hospodári majú informácie o prítomnosti GMO a výrobkov vyrobených z GMO na základe údajov uvedených na akomkoľvek štítku sprevádzajúcom daný výrobok alebo informácií z akéhokoľvek iného sprievodného dokumentu, vyžaduje sa od nich tieto GMO alebo výrobky z nich vyrobené nepoužívať.

2. Od hospodárov sa vyžaduje, aby nepoužívali GMO ani výrobky vyrobené z GMO alebo s použitím GMO.

 

Označenie na štítku sprevádzajúcom výrobok alebo zložku, ktorá sa má použiť, alebo akýkoľvek iný sprievodný dokument, ktorý akokoľvek dokladá použitie GMO, nie sú vhodnou zárukou kvality ekologických výrobkov, a je preto potrebné sa im vyvarovať.

V prípade, že hospodári používajú na výrobu ekologických potravín alebo krmív výrobky zakúpené od tretích strán, od predávajúceho vyžadujú potvrdenie o tom, že dodané výrobky neboli vyrobené s použitím GMO.

V prípade, že hospodári alebo akíkoľvek iní poskytovatelia ekologických výrobkov používajú na výrobu ekologických potravín alebo krmív výrobky zakúpené od tretích strán, od predávajúceho musia vyžadovať písomné potvrdenie o tom, že dodané výrobky neboli vyrobené úplne alebo sčasti  s použitím GMO a že neobsahujú GMO.

 

V prípade náhodnej alebo technicky nevyhnutnej kontaminácie GMO musia prevádzkovatelia poskytnúť dôkaz o tom, že podnikli všetky potrebné kroky na to, aby takejto kontaminácii zabránili.

Odôvodnenie

Vzhľadom na ich originálnosť a rôznorodosť v porovnaní s konvenčnými výrobkami sa nemôžu na ekologické výrobky vzťahovať rovnaké požiadavky ako na konvenčné výrobky spočívajúce v stanovení prahovej hodnoty zámernej kontaminácie GMO, hoci by bola aj veľmi nízka. Pre ekologické výrobky nie je prijateľná žiadna prahová hodnota: nesmú obsahovať vôbec žiadne GMO.

Musí sa však stanoviť požiadavka, aby pri nákupe výrobkov od tretích strán existovali záruky.

Písomné potvrdenie je dôkazom o tom, že výrobok spĺňa stanovené predpisy.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 34

Článok 9 písmeno b) bod v)

v) Ekologický dobytok sa chová oddelene alebo ľahko oddeliteľne od ostatného dobytka;

v) Ekologický dobytok sa chová oddelene od ostatného dobytka;

Odôvodnenie

Spojenie, ktoré navrhujeme vypustiť, by vytváralo rozpor. V praxi by mohol dobytok počas celého života zostať neoddelený.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 35

Článok 13 odsek 4 pododsek 2

Ak hospodári používajú na výrobu ekologických krmív pre ekologický dobytok zložky a doplnkové látky zakúpené od tretích strán, od predávajúceho vyžadujú potvrdenie o tom, že dodané výrobky neboli vyrobené s použitím GMO.

Ak výrobcovia krmív používajú na výrobu krmív pre ekologický dobytok zložky a doplnkové látky zakúpené od tretích strán, predávajúci na žiadosť výrobcov krmív predloží písomné potvrdenie o tom, že dodané výrobky neboli vyrobené úplne alebo sčasti z GMO ani s použitím GMO.

Odôvodnenie

Vzhľadom na ich originálnosť a rôznorodosť v porovnaní s konvenčnými výrobkami sa nemôžu na ekologické výrobky vzťahovať rovnaké požiadavky ako na konvenčné výrobky spočívajúce v stanovení prahovej hodnoty zámernej kontaminácie GMO, hoci by bola aj veľmi nízka. Pre ekologické výrobky nie je prijateľná žiadna prahová hodnota: nesmú obsahovať vôbec žiadne GMO. Písomné potvrdenie je dôkazom o tom, že výrobok spĺňa stanovené predpisy (porovnaj článok 7 odsek 2).

Ak je používanie výrobkov GMO v ekologickom poľnohospodárstve zakázané, používateľ by mal byť povinný žiadať potvrdenie o tom, že GMO neboli použité a dodávateľ by mal byť povinný poskytnúť takéto potvrdenie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 36

Článok 14 odsek 3 pododsek 2

V prípade, že spracovatelia používajú zložky a pomocné spracovateľské látky zakúpené od tretích strán, vyžadujú od predávajúceho potvrdenie o tom, že dodané výrobky neboli vyrobené s použitím GMO.

V prípade, že spracovatelia používajú na výrobu ekologických potravín alebo krmív zložky a pomocné spracovateľské látky zakúpené od tretích strán, predávajúci na žiadosť spracovateľov krmív predloží písomné potvrdenie o tom, že dodané výrobky neboli vyrobené z GMO ani s použitím GMO.

Odôvodnenie

Ak je používanie výrobkov GMO v ekologickom poľnohospodárstve zakázané, používateľ by mal byť povinný žiadať potvrdenie o tom, že GMO neboli použité, a dodávateľ by mal byť povinný poskytnúť takéto potvrdenie.

Písomné potvrdenie je dôkazom o tom, že výrobok spĺňa stanovené predpisy (pozri vyššie).

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 37

Článok 14 odsek 3a (nový)

 

3a. Členské štáty môžu zachovať alebo zaviesť prísnejšie pravidlá pre výrobu spracovaných potravín pod podmienkou, že takéto pravidlá sú v súlade s právnymi predpismi Spoločenstva a nebránia voľnému pohybu výrobkov spĺňajúcich toto nariadenie ani ho neobmedzujú.

Odôvodnenie

Členské štáty by mali mať možnosť zaviesť prísnejšie pravidlá týkajúce sa výroby spracovaných potravín v ekologickej produkcii. Je to dôležité vzhľadom na možnosť konkurencie v oblasti výrobkov lepšie spĺňajúcich etické normy a umožní to spotrebiteľovi širší výber ekologických výrobkov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 38

Článok 15 odsek 3a (nový)

 

3a. Členské štáty môžu zachovať alebo zaviesť prísnejšie pravidlá pre používanie určitých výrobkov a látok pri spracovaní pod podmienkou, že takéto pravidlá sú v súlade s právnymi predpismi Spoločenstva a nebránia voľnému pohybu výrobkov spĺňajúcich toto nariadenie ani ho neobmedzujú.

Odôvodnenie

Členské štáty by mali mať možnosť zaviesť prísnejšie pravidlá týkajúce sa používania určitých výrobkov a látok v ekologickej produkcii. Je to dôležité vzhľadom na možnosť konkurencie v oblasti výrobkov lepšie spĺňajúcich etické normy a umožní to spotrebiteľovi širší výber ekologických výrobkov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 39

Článok 16 odseky 1, 2 a 2a (nový)

Menej reštriktívne pravidlá výroby

Dočasné odchýlky od pravidiel výroby

1. Komisia môže v súlade s postupom uvedeným v článku 31 ods. 2 a podmienkami stanovenými v odseku 2 na základe hlavných cieľov a zásad uvedených v hlave II povoliť udeľovanie výnimiek z pravidiel výroby uvedených v kapitolách 1 až 3.

 

2. Výnimky uvedené v odseku 1 sa musia obmedziť na minimum, a môžu sa poskytovať iba v nasledujúcich prípadoch:

2. S primeraným zohľadnením cieľov a zásad stanovených v hlave II tohto nariadenia sa výnimky musia obmedziť na minimum a môžu sa povoliť iba dočasne a v nasledujúcich prípadoch:

a) V prípade potreby s cieľom umožniť jednotkám hospodárstva, na ktorých sa začína s ekologickou výrobou, stať sa životaschopnými, a to najmä v prípade hospodárstiev, nachádzajúcich sa v oblastiach v ranom štádiu rozvoja ekologickej výroby;

a) V prípade, že dočasné opatrenia sú potrebné na to, aby bolo možné pokračovať v ekologickej výrobe alebo ju obnoviť v prípadoch vyššej moci, a to najmä v prípade vážneho ohrozenia plodín alebo životaschopnosti hospodárstva;

b) V prípade potreby s cieľom zabezpečiť, aby sa ekologická výroba dala zachovať na hospodárstvach, ktoré musia čeliť klimatickým, geografickým alebo štrukturálnym obmedzeniam;

b) V prípade, že sú potrebné na zabezpečenie toho, aby sa ekologická výroba dala zachovať na hospodárstvach, ktoré musia čeliť výrazným geografickým alebo hospodárskym obmedzeniam ohrozujúcim životaschopnosť farmy;

 

ba) V prípade, že na základe právnych predpisov Spoločenstva sú uložené obmedzenia a povinnosti týkajúce sa ochrany zdravia ľudí a zvierat;

c) V prípade potreby s cieľom zabezpečiť prístup ku krmivám, osivám a vegetatívnemu množiteľskému materiálu, živým zvieratám a ostatným vstupom na hospodárstvo, ak takéto vstupy nie sú komerčne dostupné v ekologickej forme;

c) V prípade potreby s cieľom zabezpečiť prístup ku krmivám, osivám a vegetatívnemu množiteľskému materiálu, živým zvieratám a ostatným vstupom na hospodárstvo, ak takéto vstupy nie sú komerčne dostupné v ekologickej forme;

d) V prípade potreby s cieľom zabezpečiť prístup k zložkám poľnohospodárskeho pôvodu, v prípade, že takéto zložky nie sú komerčne dostupné v ekologickej forme;

d) V prípade potreby s cieľom zabezpečiť prístup k zložkám poľnohospodárskeho pôvodu, v prípade, že takéto zložky nie sú komerčne dostupné v ekologickej forme;

e) V prípade potreby s cieľom vyriešiť špecifické problémy týkajúce sa riadenia ekologického dobytka;

e) V prípade potreby s cieľom vyriešiť špecifické problémy týkajúce sa riadenia ekologického dobytka;

f) V prípade potreby s cieľom zabezpečiť trvalú výrobu tradičných potravinárskych výrobkov dobre známych počas obdobia aspoň jednej generácie;

f) V prípade potreby s cieľom zabezpečiť trvalú výrobu tradičných potravinárskych výrobkov dobre známych počas obdobia aspoň jednej generácie;

g) V prípade potreby dočasných opatrení umožňujúcich pokračovať alebo obnoviť ekologickú výrobu, v prípade katastrofických okolností;

g) V prípade potreby dočasných opatrení umožňujúcich pokračovať alebo obnoviť ekologickú výrobu, v prípade katastrofických okolností;

h) V prípade obmedzení a povinností týkajúcich sa ochrany zdravia ľudí a zvierat uložených na základe právnych predpisov Spoločenstva.

vypúšťa sa

 

2a. O všetkých dočasných odchýlkach uplatňovaných podľa odseku 2 budú bezodkladne informované príslušné orgány alebo kontrolný a certifikačný orgán či orgány v členskom štáte, do ktorého výrobca prináleží.

 

V tomto oznámení bude jasne a podrobne opísaná vzniknutá situácia, prijaté opatrenia, ich trvanie, ako aj materiály, zložky a vstupy, ktoré boli použité na riešenie a nápravu tejto situácie.

 

Príslušné orgány v členskom štáte alebo kontrolný orgán či orgány predložia čo najskôr k danej veci stanovisko a bezodkladne o tom informujú výrobcu. Certifikačné orgány budú bezodkladne oboznámené s týmto stanoviskom.

 

V prípade, že niektoré oparenia prijaté výrobcom sú sporné, príslušné orgány alebo kontrolné orgány predložia alternatívy, ktoré považujú za vhodnejšie na riešenie opísanej situácie.

 

Kontrola bude vykonaná čo najskôr v súlade s ustanoveniami hlavy V tohto nariadenia.

Odôvodnenie

Niektoré opatrenia a ustanovenia obsiahnuté v tomto článku sú nadbytočné a týkajú sa prípadov (ako je napríklad konverzia), ktorých miera pružnosti je zjavne potrebná iba dočasne.

Podmienky pružnejšieho uplatňovania pravidiel ekologického poľnohospodárstva by sa tiež mali zoradiť podľa priority a obmedziť.

Iba na určitý počet špecifických opatrení by sa mal vzťahovať komitologický postup.

Napokon, o všetkých odchýlkach od pravidiel ekologického poľnohospodárstva treba informovať príslušné orgány vrátane certifikačných orgánov. Kontrolné orgány musia posúdiť a preveriť in situ akčný plán, ktorý predložil hospodár s cieľom riešiť konkrétnu situáciu, s ktorou sa stretol.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 40

Článok 17 odsek 3

3. Pojmy uvedené v prílohe 1, ich odvodeniny alebo zdrobneniny, samostatne alebo v kombinácii, sa nemôžu používať pre výrobok, ktorý je označený štítkom, na ktorom je uvedené, že obsahuje GMO, je zložený z GMO alebo je vyrobený z GMO.

3. Pojmy uvedené v prílohe 1, ich odvodeniny alebo zdrobneniny, samostatne alebo v kombinácii, sa nepoužívajú pre výrobok, ktorý je označený štítkom, na ktorom je uvedené, že obsahuje GMO, je zložený z GMO alebo je vyrobený z GMO, s použitím GMO alebo v prípade existencie dôkazu o tom, že použitý výrobok, zložka alebo krmivo je kontaminované GMO.

Odôvodnenie

Vzhľadom na požiadavky výrobcov a dopyt spotrebiteľov by sa nemali uvádzať žiadne klamlivé alebo mylné informácie vzhľadom na zámernú alebo náhodnú prítomnosť GMO v ekologických výrobkoch, ktoré by ich vôbec nemali obsahovať.

Pre dosiahnutie súladu s odôvodnením 16 rámcového nariadenia 1829/2003 treba jasne rozlišovať medzi pojmom „vyrobené z GMO“ a „vyrobené s použitím GMO“.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 41

Článok 17 odsek 3a (nový)

 

3a. V tomto nariadení sa neuplatňujú prahové hodnoty pre označovanie GMO, ako sa uvádzajú v smernici 2001/18/ES Európskeho parlamentu a Rady z 12. marca 2001 o zámernom uvoľnení geneticky modifikovaných organizmov do životného prostredia1

.

1 Ú. v. ES L 106, 17.4.2001, s. 1. Smernica naposledy zmenená a doplnená nariadením (ES) č. 1830/2003 (Ú. v. EÚ L 268, 18.10.2003, s. 24.)

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci a doplňujúci návrh podporuje odôvodnenie k článku 17 ods. 3 tým, že zachováva charakteristické znaky ekologických výrobkov a vyhovuje požiadavke týkajúcej sa absolútneho nepoužitia GMO.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 42

Článok 18 odsek 4

4. Pre výrobky dovážané z tretích krajín nie je používanie údajov uvedených v odseku 1, povinné.

4. Pre výrobky dovážané z tretích krajín by sa malo podporiť používanie údajov uvedených v odseku 1, aby sa zabránilo zavádzaniu európskeho spotrebiteľa pri jeho výbere a chápaní výrobku.

Odôvodnenie

Rovnako ako v prípade odôvodnenia 28 je cieľom umožniť výrobcom ekologických výrobkov z tretích krajín, aby splnili normy EÚ prostredníctvom certifikácie, ktorá znamená, že sa v ich krajinách používajú rovnaké výrobné postupy.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 43

Článok 21

Špecifické požiadavky na označovanie

Špecifické požiadavky na označovanie pre hospodárstva, ktoré začínajú s ekologickým poľnohospodárstvom

 

Označenie „ekologické poľnohospodárstvo“ je prísne zakázané. Používať sa môže len pojem „v štádiu konverzie na ekologické poľnohospodárstvo“.

 

Pojem „v štádiu konverzie na ekologické poľnohospodárstvo“ sa môže začať používať až od druhého roka konverzie a na základe vyjadrenia príslušných zodpovedných alebo kontrolných orgánov.

Komisia v súlade s postupom uvedeným v článku 31 ods. 2 stanoví špecifické požiadavky na označovanie uplatniteľné na ekologické krmivá a na výrobky pochádzajúce z hospodárstiev, ktoré sa nachádzajú v štádiu konverzie.

Komisia v súlade s postupom uvedeným v článku 31 ods. 2 stanoví špecifické ustanovenia na označovanie, odlišné od ustanovení predchádzajúceho odseku, uplatniteľné na ekologické krmivá a na výrobky pochádzajúce z hospodárstiev, ktoré sa nachádzajú v štádiu konverzie.

Odôvodnenie

Základné ustanovenia o označovaní výrobkov z hospodárstiev v štádiu konverzie na ekologické poľnohospodárstvo nemôžu byť súčasťou komitológie. Výnimkou sú osobitné ustanovenia, ktoré by preto mali byť stanovené v tomto nariadení. V článku 5 ods. 5 písm. b) nariadenia (EHS) 2092/91 sa uvádza dodržanie obdobia minimálne 12 mesiacov pred zberom.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 44

Článok 22 odsek 1

1. Členské štáty môžu v súlade s ustanoveniami uvedenými v nariadení (ES) č. 882/2004 vytvoriť systém kontrol uplatniteľný na činnosti uvedené v článku 1 ods. 3 tohto nariadenia.

1. Členské štáty vytvoria systém kontrol uplatniteľný na činnosti uvedené v článku 1 ods. 3 vo všetkých štádiách ekologického výrobného reťazca v súlade s normou ISO 65/EN 45011, ktorá je osobitne stanovená pre ekologické poľnohospodárstvo na celom svete v rámci akreditačných kritérií IFOAM.

Odôvodnenie

Systém kontrol ustanovený v nariadení (ES) č. 882/2004 nie je najlepším spôsobom, ako zaručiť jednotlivé normy kvality v súvislosti s ekologickými výrobkami: ustanovenia o frekvencii kontrol a úlohy, ktoré sú pridelené príslušným orgánom, sú užitočné, no začať sa musí účinným uplatňovaním noriem ISO Guide 65/45011.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 45

Článok 22 odsek 5

5. Schválené kontrolné orgány umožnia príslušnému orgánu prístup do svojich kancelárií a zariadení a poskytnú akékoľvek informácie a pomoc, ktoré príslušný orgán považuje za potrebné na splnenie svojich povinností podľa tohto článku.

5. Schválené kontrolné orgány a zástupcovia dotknutých zainteresovaných strán, ktorí sa musia v plnej miere zúčastňovať na tomto procese, spolupracujú s príslušným orgánom a poskytnú mu prístup do svojich kancelárií a zariadení a akékoľvek informácie a pomoc, ktoré príslušný orgán považuje za potrebné na splnenie svojich povinností podľa tohto článku.

Odôvodnenie

V záujme transparentnosti zdôrazňuje význam účasti na rozhodovaní a kontrole berúc do úvahy aj osvedčené postupy, ktoré uplatňujú hospodári v posledných rokoch.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 46

Článok 24 odsek 3 pododsek 3

Poplatky vyberané za udelenie certifikátu alebo označenia zhody sú primerané.

Poplatky vyberané za udelenie certifikátu alebo označenia zhody pokrývajú náklady na kontroly a na udelenie certifikátu alebo označenia zhody.

Odôvodnenie

Presné vymedzenie toho, čo poplatky pokrývajú, zabráni tomu, aby boli neprimerane vysoké.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 47

Článok 24 odsek 3a (nový)

 

3a. Budú sa organizovať pravidelné vypočutia zúčastnených strán, prostredníctvom ktorých sa uzná a zdôrazní významná úloha, ktorú zohrávajú ekologickí hospodári pri rozhodovaní a certifikácii.

Odôvodnenie

Musí sa nájsť spôsob, ako umožniť stálu účasť ekologických hospodárov na rozhodovaní a vývoji nových postupov certifikácie: ich preukázanú schopnosť vyvíjať spoľahlivé inovačné systémy vlastnej certifikácie by mali zohľadniť tak kontrolné orgány Komisie, ako aj vnútroštátne príslušné orgány.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 48

Článok 26

Na základe žiadosti opodstatnenej nutnosťou garantovať, že určitý výrobok bol vyrobený v súlade s týmto nariadením, si príslušné orgány a kontrolné orgány vymieňajú s ostatnými príslušnými orgánmi a kontrolnými orgánmi dôležité informácie o výsledkoch svojich kontrol. Takéto informácie si môžu vymieňať aj na základe vlastnej iniciatívy.

Na základe žiadosti opodstatnenej nutnosťou garantovať, že určitý výrobok bol vyrobený v súlade s týmto nariadením, si príslušné orgány, zástupcovia vnútroštátnych a európskych zainteresovaných strán, ktorí sa zúčastňujú na rozhodovaní, a kontrolné orgány vymieňajú s ostatnými príslušnými orgánmi a kontrolnými orgánmi dôležité informácie o výsledkoch svojich kontrol. Takéto informácie si môžu vymieňať aj na základe vlastnej iniciatívy.

Odôvodnenie

Odôvodnenia pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov k článku 24 sa vzťahujú aj na tento pozmeňujúci a doplňujúci návrh. Hlavnou myšlienkou bolo zabezpečenie začlenenia a aktívnej účasti hospodárov a čerpanie z ich špecifického know-how.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 49

Článok 28 odsek 1a (nový)

 

Členské štáty môžu so zreteľom na pravidlá ustanovené v článkoch 9 a 10 zachovať alebo zaviesť prísnejšie pravidlá pre zvieratá a živočíšne výrobky pod podmienkou, že takéto pravidlá sú v súlade s právnymi predpismi Spoločenstva a nebránia voľnému pohybu iných zvierat alebo živočíšnych výrobkov, ktoré sú v súlade s týmto nariadením, ani ho neobmedzujú.

Odôvodnenie

Keďže v súčasnosti existujú v členských štátoch rozličné zavedené spôsoby ekologického chovu dobytka, členské štáty by mali mať možnosť uplatňovať prísnejšie pravidlá pre dobytok a živočíšne výrobky vyrobené na svojom území.

Okrem toho sa zdá rozumné, aby sa v prípade dobrých životných podmienok zvierat pri ekologickej výrobe uplatnila zásada minimálnych noriem, ktorú Komisia uvádza v akčnom pláne pre blaho zvierat (2006/2046(INI).

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 50

Článok 31

Riadiaci výbor pre ekologickú výrobu

Regulačný výbor pre ekologickú výrobu

1. Komisii bude pomáhať Riadiaci výbor pre ekologickú výrobu (ďalej len „výbor“).

1. Komisii pomáha Regulačný výbor pre ekologickú výrobu (ďalej len „výbor“).

 

1a. Výbor zabezpečuje pravidelné konzultácie a spoluprácu so zástupcami výrobcov ekologických výrobkov a zástupcami spotrebiteľov s cieľom dôsledného plnenia cieľov v oblasti ekologického poľnohospodárstva, ktoré sú stanovené v článku 3, prostredníctvom ich účasti na aktualizácii a uplatňovaní vhodných postupov, ktoré sú v súlade s cieľmi a zásadami stanovenými v hlave II.

 

1b. Pri odkaze na tento odsek sa uplatňujú prílohy I až VIII nariadenia (ES) č. 2092/91.

2. Pri odvolávaní sa na tento odsek sa uplatňujú články 4 a 7 rozhodnutia 1999/468/ES

2. Pri odvolávaní sa na tento odsek sa uplatňujú články 5 a 7 rozhodnutia 1999/468/ES.

 

2a. Komisia informuje Európsky parlament o všetkých plánovaných zmenách nariadenia komitologickým postupom a riadne zohľadní postoj Parlamentu k takýmto zmenám.

3. Lehota ustanovená v článku 4 ods. 3 rozhodnutia 1999/468/ES je stanovená na tri mesiace.

 

4. Výbor prijme svoj vlastný rokovací poriadok.

4. Výbor prijme svoj vlastný rokovací poriadok podľa článku 7 rozhodnutia 1999/468/ES.

Odôvodnenie

Keďže tento návrh nariadenia obsahuje málo harmonizačných noriem, za jednotlivé opatrenia, ktoré sa majú prijať komitologickým postupom, by mal byť namiesto riadiaceho výboru zodpovedný regulačný výbor, v ktorom sa do rozhodovacieho procesu zapájajú členské štáty.

Na rozdiel od článku 4 rozhodnutia 1999/468/ES sa v článku 5 neuvádza nijaká lehota. Odsek 3 by sa mal preto vypustiť.

Účasť zástupcov ekologických hospodárov na rozhodovaní je skutočným osobitným východiskom a inováciou pokiaľ ide o uplatňovanie daného nariadenia. Optimálne postupy a osvedčené a preverené inovačné metódy môžu byť len oporou rozhodovania ako celku, za ktoré je zodpovedná Komisia.

V záujme dosiahnutia čo najväčšej transparentnosti tohto nariadenia by sa mali zachovať prílohy z nariadenia 2092/91 a komitologický postup by mal byť zredukovaný na minimum.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 51

Článok 31a (nový)

 

Článok 31a

 

Odchylne od rozhodnutia 1999/468/ES sa rozhodnutie Komisie prijaté v súlade s postupom uvedeným v článku 31 ods. 2 zruší, ak Európsky parlament alebo Rada voči nemu vznesú námietky v lehote troch mesiacov.

Odôvodnenie

Ekologické poľnohospodárstvo sa vyvinulo vďaka organizáciám občianskej spoločnosti. Na jeho vzniku sa podieľali spotrebitelia, obchodníci, poľnohospodári a predajcovia. Toto nariadenie by preto malo posilniť transparentnosť a demokratické štruktúry. Súčasťou postupu prijímania vykonávacích rozhodnutí v rámci tohto nariadenia by malo byť informovanie verejnosti a Európskeho parlamentu. Parlament by mal mať právo veta, ktoré by zabezpečilo reálny účinok transparentnosti.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 52

Článok 33

1. Nariadenie (EHS) č. 2092/91 sa týmto s účinnosťou od 1. januára 2009 zrušuje.

1. Nariadenie (EHS) č. 2092/91 sa týmto s účinnosťou od 1. januára 2009 zrušuje s výnimkou príloh I až VIII.

2. Odkazy na zrušené nariadenie (EHS) č. 2092/91 sa interpretujú ako odkazy na toto nariadenie.

2. Odkazy na zrušené nariadenie (EHS) č. 2092/91 sa interpretujú ako odkazy na toto nariadenie okrem prípadov, kedy sa odkazy týkajú príloh I až VIII.

Odôvodnenie

V záujme dosiahnutia čo najväčšej transparentnosti tohto nariadenia by sa mali zachovať prílohy z nariadenia (ES) č. 2092/91 a postup komitológie by mal byť zredukovaný na minimum. Prílohy by sa preto mali opraviť tak, aby odkazy v článkoch zodpovedali navrhovanému nariadeniu.

POSTUP

Názov

Návrh nariadenia Rady o ekologickej výrobe a označovaní ekologických výrobkov

Referenčné čísla

KOM(2005)0671– C6-0032/2006 – 2005/0278(CNS)

Gestorský výbor

AGRI

Výbor, ktorý predložil stanovisko
  dátum oznámenia na schôdzi

ENVI
2.2.2006

Rozšírená spolupráca – dátum oznámenia na schôdzi

 

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko
  dátum menovania

Roberto Musacchio
9.2.2006

Predchádzajúci spravodajca výboru požiadaného o stanovisko

 

Prerokovanie vo výbore

21.6.2006

 

 

 

 

Dátum prijatia

21.6.2006

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

41

0

0

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Adamos Adamou, Johannes Blokland, Frieda Brepoels, Dorette Corbey, Chris Davies, Avril Doyle, Edite Estrela, Jill Evans, Anne Ferreira, Karl-Heinz Florenz, Matthias Groote, Françoise Grossetête, Cristina Gutiérrez-Cortines, Gyula Hegyi, Mary Honeyball, Dan Jørgensen, Eija-Riitta Korhola, Urszula Krupa, Aldis Kušķis, Peter Liese, Marios Matsakis, Roberto Musacchio, Dimitrios Papadimoulis, Vittorio Prodi, Guido Sacconi, Richard Seeber, Kathy Sinnott, Bogusław Sonik, Antonios Trakatellis, Thomas Ulmer, Anja Weisgerber, Åsa Westlund

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Margrete Auken, María del Pilar Ayuso González, Bairbre de Brún, Christofer Fjellner, Milan Gaľa, Miroslav Mikolášik, Renate Sommer, Andres Tarand

Náhradníci (čl. 178 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

Sepp Kusstatscher

Poznámky (údaje, ktoré sú k dispozícii iba v jednej jazykovej verzii)

...

POSTUP

Názov

Ekologická výroba a označovanie ekologických výrobkov

Referenčné čísla

KOM(2005)0671 - C6-0032/2006 - 2005/0278(CNS)

Dátum konzultácie s EP

27.1.2006

Gestorský výbor

       dátum oznámenia v pléne

AGRI

2.2.2006

Výbory požiadané o stanovisko

       dátum oznámenia v pléne

INTA

2.2.2006

ENVI

2.2.2006

IMCO

2.2.2006

 

Bez predloženia stanoviska

       dátum rozhodnutia

INTA

25.1.2006

IMCO

21.2.2006

 

 

Spravodajkyňa

       dátum menovania

Marie-Hélène Aubert

26.1.2006

 

 

Námietky voči právnemu základu

       dátum stanoviska JURI

JURI

27.2.2007

 

 

 

Prerokovanie vo výbore

20.2.2006

24.4.2006

21.6.2006

19.12.2006

 

27.2.2007

 

 

 

Dátum prijatia

27.2.2007

 

 

 

Výsledok konečného hlasovania

+:

–:

0:

34

2

1

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Vincenzo Aita, Peter Baco, Katerina Batzeli, Sergio Berlato, Thijs Berman, Niels Busk, Luis Manuel Capoulas Santos, Giuseppe Castiglione, Dumitru Gheorghe Mircea Coşea, Albert Deß, Gintaras Didžiokas, Michl Ebner, Carmen Fraga Estévez, Duarte Freitas, Ioannis Gklavakis, Lutz Goepel, Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf, Esther Herranz García, Elisabeth Jeggle, Tchetin Kazak, Atilla Béla Ladislau Kelemen, Heinz Kindermann, Vincenzo Lavarra, Diamanto Manolakou, Véronique Mathieu, Mairead McGuinness, Rosa Miguélez Ramos, María Isabel Salinas García, Willem Schuth, Czesław Adam Siekierski, Csaba Sándor Tabajdi, Marc Tarabella, Witold Tomczak, Donato Tommaso Veraldi, Janusz Wojciechowski

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Marie-Hélène Aubert, Bernadette Bourzai, Béla Glattfelder, Gábor Harangozó, Wiesław Stefan Kuc, Astrid Lulling, Albert Jan Maat

Dátum predloženia

7.3.2007                                          A6-0061/2007

  • [1]  Zatiaľ neuverejnené v Úradnom vestníku EÚ.
  • [2]  Vec 45/86, Komisia/Rada [1987] Zb. s 1439, ods. 5.
  • [3]  Vec C-300/89 Komisia/Rada [1991] Zb. s. I-287, ods. 10 a vec C-42/97 Európsky parlament/Rada [1999] Zb. s. I-869, ods. 36.
  • [4]  Vec C-377/98, Holandsko/Európsky parlament a Rada [2001] Zb. s. I-7079, ods. 27.
  • [5]  Vec C-377/98, Holandsko/Európsky parlament a Rada [2001] Zb. s. I-7079, ods. 27-28; Vec C-491/01 British American Tobacco (Investments) a Imperial Tobacco [2002] Zb. s. I-11453, ods. 93-94.
  • [6]  Vec C-165/87 Komisia/Rada [1988] Zb. s. 5545, ods. 11.
  • [7]  Pozri, napr., vec C-300/89 Komisia/Rada [1991] Zb. s. I-2867, ods. 17 – 21 (vec oxid titaničitý), vec C-388/01 Komisia/Rada [2004] Zb. s. I-4829, ods. 58 a vec C-491/01 British American Tobacco [2002] Zb. s. I-11453, ods. 103-111.
  • [8]  Na záverečnom hlasovaní boli prítomní Giuseppe Gargani (predseda), Rainer Wieland, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (podpredsedníčka), Wolfgang Bulfon, Bert Doorn, Klaus-Heiner Lehne, Eva Lichtenberger, Hans-Peter Mayer, Manuel Medina Ortega, Hartmut Nassauer, Aloyzas Sakalas, Jacques Toubon a Jaroslav Zvěřina.
  • [9]  Zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku.