ZPRÁVA o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o strukturální statistice podnikání

7. 3. 2007 - (KOM(2006)0066 – C6‑0063/2006 – 2006/0020(COD)) - ***I

Hospodářský a měnový výbor
Zpravodajka: Elisa Ferreira


Postup : 2006/0020(COD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu :  
A6-0062/2007
Předložené texty :
A6-0062/2007
Rozpravy :
Hlasování :
Přijaté texty :

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o strukturální statistice podnikání

(KOM(2006)0066 – C6‑0063/2006 – 2006/0020(COD))

(Postup spolurozhodování: první čtení)

Evropský parlament,

–   s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě (KOM(2006)0066)[1],

–   s ohledem na čl. 251 odst. 2 a čl. 285 odst. 1 Smlouvy o ES, v souladu s nimiž Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C6‑0063/2006),

–   s ohledem na článek 51 jednacího řádu,

–   s ohledem na zprávu Hospodářského a měnového výboru (A6‑0062/2007),

1.  schvaluje návrh Komise v pozměněném znění;

2.  vyzývá Komisi, aby věc opětovně postoupila Parlamentu, bude-li mít v úmyslu svůj návrh podstatně změnit nebo jej nahradit jiným textem;

3.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě a Komisi.

Text proposed by the CommissionAmendments by Parliament

Pozměňovací návrh 1

Bod odůvodnění 4

(4) Nařízení by mělo umožnit pokračování stávající statistické podpory při rozhodování v nynějších oblastech politik a uspokojení další potřeby statistické podpory vyplývající z nových politických iniciativ Společenství, pokračujícího přezkoumávání statistických priorit a významnosti vypracovávaných statistik, aby byly co nejlépe využívány dostupné zdroje a minimalizováno zatížení při plnění zpravodajské povinnosti.

(4) Nařízení by mělo umožnit pokračování stávající statistické podpory při rozhodování v nynějších oblastech politik a uspokojení další potřeby statistické podpory vyplývající z nových politických iniciativ Společenství, pokračujícího přezkoumávání statistických priorit a významnosti vypracovávaných statistik, aby byly co nejlépe využívány dostupné zdroje a minimalizováno zatížení při plnění zpravodajské povinnosti. Zvláštní pozornost by měla být věnována dopadu na podnikání způsobenému politikami Společenství v oblasti energetiky a ochrany životního prostředí, například nařízením (ES) č. 1907/2006 1. Měla by být podporována spolupráce a výměna osvědčených postupů mezi národními statistickými úřady, aby bylo zajištěno účinnější využívání administrativních zdrojů informací.

 

1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 ze dne 18. prosince 2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek a o zřízení Evropské agentury pro chemické látky (Úř. věst. L 396, 30. 12. 2006, s. 1).

Odůvodnění

Politiky EU v oblasti energetiky a ochrany životního prostředí mají silné dopady na podnikání a mezinárodní konkurenceschopnost podniků. Sběr dat o těchto důsledcích je pro tvorbu politik nezbytný. Jakkoli má využití administrativních zdrojů pro statistické účely silný potenciál, stále je nutné značné úsilí ve věci metodické harmonizace mezi jednotlivými zeměmi pro zajištění srovnatelnosti a souladu dat.

Pozměňovací návrh 2

Bod odůvodnění 10

(10) Bude-li Komise na základě vyhodnocení pilotních studií týkajících se netržních činností v sekcích M až O klasifikace NACE rev. 1.1. podle přílohy I, oddílu 10 odstavce 1 a přílohy IX, oddílu 12 považovat za potřebné rozšířit stávající oblast působnosti tohoto nařízení, předloží návrh v souladu s postupem uvedeným v článku 251 Smlouvy.

vypouští se

Pozměňovací návrh 3

Bod odůvodnění 11

(11) Jelikož cílů opatření, které má být přijato, jmenovitě poskytování harmonizovaných údajů o struktuře, činnosti, konkurenceschopnosti a výkonnosti podniků ve Společenství, nemůže být uspokojivě dosaženo na úrovni členských států, a proto, z důvodů rozsahu a účinků tohoto opatření, jich může být lépe dosaženo na úrovni Společenství, může Společenství přijmout opatření v souladu se zásadou subsidiarity stanovenou v článku 5 Smlouvy. V souladu se zásadou proporcionality podle uvedeného článku nepřekročí toto nařízení rámec toho, co je nezbytné pro dosažení těchto cílů.

(11) Jelikož cílů tohoto nařízení, jmenovitě poskytování harmonizovaných údajů o struktuře, činnosti, konkurenceschopnosti a výkonnosti podniků ve Společenství, nemůže být uspokojivě dosaženo na úrovni členských států, a proto jich může být lépe dosaženo na úrovni Společenství, může Společenství přijmout opatření v souladu se zásadou subsidiarity stanovenou v článku 5 Smlouvy. V souladu se zásadou proporcionality podle uvedeného článku nepřekročí toto nařízení rámec toho, co je nezbytné pro dosažení těchto cílů.

Pozměňovací návrh 4

Čl. 2 odst. 1

1. Toto nařízení se týká všech tržních činností v sekcích C až K a M až O statistické klasifikace ekonomických činností v Evropském společenství (NACE rev. 1.1).

1. Toto nařízení se týká všech tržních činností v sekcích B až N a P až S statistické klasifikace (NACE rev. 2).

Pozměňovací návrh 5

Čl. 3 odst. 1

1. Statistiky, které mají být vypracovávány pro oblasti uvedené v článku 1, se seskupují do modulů. Tyto moduly jsou definovány v přílohách.

1. Statistiky, které mají být vypracovávány pro oblasti uvedené v článku 1, se seskupují do modulů.

Pozměňovací návrh 6

Čl. 3 odst. 2 písm. j)

j) flexibilní modul pro provádění malého sběru údajů o podnikových ukazatelích ad hoc.

j) flexibilní modul pro provádění specifického a omezeného sběru údajů o podnikových ukazatelích ad hoc.

Odůvodnění

Pojem „malý“ je příliš neurčitý k upřesnění povahy tohoto sběru údajů. Aby nedošlo k nadměrnému růstu vykazovací povinnosti vnitrostátních správních orgánů a firem, je žádoucí přesné a včasné ohraničení modulu „ad-hoc“.

Pozměňovací návrh 7

Čl. 3 odst. 4 pododstavec 1

4. Frekvence, témata, seznam ukazatelů, sledované období, šetřené činnosti a požadavky na kvalitu v souvislosti s flexibilním modulem uvedeným v čl. 3 odst. 2 písm. j) se stanoví postupem podle čl. 12 odst. 2 alespoň 12 měsíců před začátkem sledovaného období.

4. Komise naplánuje využití flexibilního modulu uvedeného v čl. 3 odst. 2 písm. j) v úzké spolupráci s členskými státy. O jeho rozsahu, seznamu ukazatelů, sledovaném období, zahrnutých činnostech a požadavcích na kvalitu rozhodne Komise postupem podle čl. 12 odst. 2 alespoň 12 měsíců před začátkem sledovaného období.

Pozměňovací návrh 8

Čl. 3 odst. 4 pododstavec 2

Rozsah flexibilního modulu je omezen za účelem snížení zatížení podniků a nákladů členských států na sběr údajů.

Komise rovněž upřesní potřebu údajů a dopad sběru údajů na zatížení podniků a náklady pro členské státy.

Pozměňovací návrh 9

Čl. 3 odst. 4 pododstavec 2a (nový)

 

Aby se omezilo zatížení podniků a náklady pro členské státy, omezí se objem sběru údajů na nejvýše 20 podnikových ukazatelů či otázek, nejvýše 25 000 respondentských podniků v celé Evropské unii a nejvyšší průměrnou dobu vynaloženou jednotlivým respondentem v délce 1,5 hodiny. Sběr údajů ad hoc se provede v reprezentativním počtu členských států. Pokud jsou třeba pouze výsledky na evropské úrovni, může Komise stanovit evropskou metodu sběru vzorků, aby zajistila minimální zatížení a náklady.

Pozměňovací návrh 10

Čl. 4 odst. 1

1. Jak je stanoveno v přílohách, zavede Komise řadu pilotních studií, které členské státy provedou. Po výzvě k předkládání návrhů poskytne Komise vnitrostátním orgánům ve smyslu článku 2 nařízení Rady (ES) č. 322/97 příspěvky.

1. Jak je stanoveno v přílohách, zavede Komise řadu pilotních studií, které členské státy dobrovolně provedou. Po výzvě k předkládání návrhů poskytne Komise vnitrostátním orgánům ve smyslu článku 2 nařízení Rady (ES) č. 322/97 příspěvky.

Pozměňovací návrh 11

Čl. 5 odst. 3

3. Pro snížení zatížení při plnění zpravodajské povinnosti mají vnitrostátní orgány a orgány Společenství v mezích a za podmínek stanovených jednotlivými členskými státy a Komisí ve svých oblastech působnosti přístup k administrativním zdrojům informací v oblastech činnosti jejich orgánů veřejné správy, pokud jsou zjišťované údaje nezbytné pro splnění požadavků na přesnost uvedených v článku6.

3. Pro snížení zatížení při plnění zpravodajské povinnosti mají vnitrostátní orgány a orgány Společenství v mezích a za podmínek stanovených jednotlivými členskými státy a Komisí ve svých oblastech působnosti přístup k administrativním zdrojům informací v oblastech činnosti jejich orgánů veřejné správy, pokud jsou zjišťované údaje nezbytné pro splnění požadavků na přesnost uvedených v článku6. Kromě toho se, kdykoli to bude možné, využijí administrativní zdroje informací pro splnění požadavků na výkaznictví podle tohoto nařízení.

Odůvodnění

Administrativní zdroje informací by měly být využívány vždy, kdy je to možné, protože představují velmi efektivní způsob sběru statistických informací, a tím snižují zatížení vnitrostátních správních orgánů i firem.

Pozměňovací návrh 12

Čl. 6 odst. 4

4. Ve zvláštních případech, kdy některý členský stát upozorní na to, že přesnost pro určitou třídu klasifikace NACE rev. 1.1 je na úrovni členských států nízká, může Komise (Eurostat) uvážit, že předané údaje použije pouze za účelem vypracovávání agregovaných statistik na úrovni Společenství.

vypouští se

Pozměňovací návrh 13

Čl. 7 odst. 2

2. Za účelem vypracovávání agregovaných statistik Společenství sestaví členské státy národní výsledky podle členění klasifikace NACE rev. 1.1 uvedeného v modulech v přílohách nebo určeného postupem podle čl. 12 odst. 2.

2. Za účelem vypracovávání agregovaných statistik Společenství sestaví členské státy národní výsledky podle členění klasifikace NACE rev. 2 uvedeného v přílohách nebo určeného postupem podle čl. 12 odst. 2.

Pozměňovací návrh 14

Čl. 8 odst. 2

2. Výsledky se předávají ve vhodném technickém formátu ve lhůtě, která se počítá od konce sledovaného období a která se stanoví postupem podle čl. 12 odst. 2 pro každý modul uvedený v článku 3 tak, že nepřesáhne 18 měsíců. Malé množství předběžných odhadovaných výsledků se dále předá ve lhůtě, která se počítá od konce sledovaného období a která se stanoví uvedeným postupem pro každý modul uvedený v článku 3 tak, že nepřesáhne 10 měsíců.

2. Výsledky se předávají ve vhodném technickém formátu ve lhůtě, která se počítá od konce sledovaného období a která se stanoví postupem podle čl. 12 odst. 2 pro moduly stanovené v čl. 3 odst. 2 písm. a) až h) a j) tak, že nepřesáhne 18 měsíců. Pro modul stanovený v čl. 3 odst. 2 písm. i) nepřesáhne lhůta 30 měsíců nebo 18 měsíců, jak stanoví příloha IX. Malé množství předběžných odhadovaných výsledků se dále předá ve lhůtě, která se počítá od konce sledovaného období a která se stanoví uvedeným postupem pro moduly stanovené v čl. 3 odst. 2 písm. a) až g) tak, že nepřesáhne 10 měsíců. Pro modul stanovený v čl. 3 odst. 2 písm. i) nepřesáhne lhůta pro předběžné výsledky 18 měsíců.

Pozměňovací návrh 15

Čl. 8 odst. 2a (nový)

 

2a. Aby se minimalizovalo zatížení podniků a náklady pro národní statistické úřady, mohou členské státy údaje pro využití pouze jako příspěvek k evropským součtům označit příznakem „CETO“ („contribution towards European totals only“, pouze příspěvek k evropským součtům). Eurostat tyto údaje nezveřejní a členské státy neoznačí příznakem CETO vnitrostátně zveřejňované údaje. Využití příznaku CETO závisí na podílu jednotlivého členského státu na celkové přidané hodnotě EU v podnikatelské ekonomice.

a) V případě Německa, Francie, Itálie a Spojeného království lze údaje s příznakem CETO zasílat pro úroveň tříd NACE a pro členění velikostních tříd na úrovni skupiny. Lze označit nejvýše 15 % buněk.

b) V případě Belgie, České republiky, Dánska, Řecka, Španělska, Irska, Maďarska, Nizozemska, Rakouska, Polska, Portugalska, Finska a Švédska lze údaje s příznakem CETO zasílat pro úroveň tříd NACE a pro členění velikostních tříd na úrovni skupiny. Lze označit nejvýše 25 % buněk. Kromě toho, pokud je v členském státě uvedeném v tomto pododstavci podíl třídy NACE nebo velikostní třídy skupiny NACE nižší než 0,1 % podnikatelské ekonomiky daného členského státu, lze tyto údaje také zaslat s příznakem CETO.

c) V případě Bulharska, Estonska, Kypru, Lotyšska, Litvy, Lucemburska, Malty, Rumunska, Slovenska a Slovinska lze údaje s příznakem CETO zasílat pro úroveň skupin a tříd NACE a pro členění velikostních tříd na úrovni skupiny. Lze označit nejvýše 25 % buněk na úrovni skupiny.

Pravidla pro označování příznakem CETO a zařazení zemí do skupin v tomto odstavci se přezkoumají postupem podle čl. 12 odst. 2 pět let po vstupu tohoto nařízení v platnost a každých pět let poté.

Pozměňovací návrh 16

Čl. 11 písm. j)

j) přechodného období a odchylek od tohoto nařízení povolených pro toto období (článek 10 a příloha II, oddíl 10; příloha VII, oddíl 10 a příloha VIII, oddíl 8);

j) přechodného období a odchylek od tohoto nařízení povolených pro toto období (článek 10; příloha I, oddíl 11; příloha II, oddíl 10; příloha III, oddíl 9; příloha VII, oddíl 10; příloha VIII, oddíl 8 a příloha IX, oddíl 13);

Pozměňovací návrh 17

Čl. 11 písm. k)

k) přizpůsobení členění činností změnám nebo přepracováním klasifikace NACE.

k) plné slučitelnosti s probíhající revizí NACE včetně členění činností.

Odůvodnění

Je třeba se vyhnout jakýmkoli možným duplikacím a nesouladům na všech úrovních z hlediska probíhajícího procesu revize NACE.

Pozměňovací návrh 18

Čl. 11 písm. l)

l) frekvence, témat, seznamu ukazatelů, sledovaného období, šetřených činností a požadavků na kvalitu v souvislosti s flexibilním modulem uvedeným v čl. 3 odst. 2 písm. j);

l) využití flexibilního modulu uvedenéhočl. 3 odst. 2 písm. j) a odst. 4;

Pozměňovací návrh 19

Čl. 14 odst. 1

Nařízení (ES, EURATOM) č. 58/97 se zrušuje.

Nařízení (ES, EURATOM) č. 58/97 se zrušuje. Ustanovení nařízení (ES, EURATOM) č. 58/97 budou však nadále platit, pokud jde o údaje poskytnuté za sledované roky do roku 2007 včetně, vyjma údajů podle přílohy IX.

Pozměňovací návrh 20

Příloha I oddíl 4 odst. 2

2. Odpovídající názvy ukazatelů, pro které se budou vypracovávat statistické údaje o činnostech v sekci J klasifikace NACE rev. 1.1, které nejvíce odpovídají činnostem uvedeným v odstavcích 3 až 5, se stanoví postupem podle čl. 12 odst. 2 tohoto nařízení.

2. Odpovídající názvy ukazatelů, pro které se budou vypracovávat statistické údaje o činnostech v sekci K klasifikace NACE rev. 2, které nejvíce odpovídají činnostem uvedeným v odstavcích 3 až 5, se stanoví postupem podle čl. 12 odst. 2 tohoto nařízení.

Pozměňovací návrh 21

Příloha I oddíl 4 odst. 4 tabulka údaje o zaměstnanosti řádek 3

16 13 1 Počet zaměstnanců na částečný pracovní úvazek

vypouští se

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh vychází z dohody s Radou.

Pozměňovací návrh 22

Příloha I oddíl 5

Prvním sledovaným rokem, za který se sestavují statistické údaje, je pro ukazatele 12 17 0, 13 13 1, 16 13 1 a 16 14 0 kalendářní rok 2006 a pro všechny ostatní ukazatele kalendářní rok 1995. Údaje se sestavují podle členění oddílu 9. První sledovaný rok, za který se sestavují statistické údaje o třídách činnosti obsažených v NACE rev. 1.1 ve skupině 65.2 a v oddílu 67, se stanoví postupem podle čl. 12 odst. 2 tohoto nařízení.

Prvním sledovaným rokem, za který se sestavují statistické údaje, bude kalendářní rok 2008. Údaje se sestavují podle členění oddílu 9. První sledovaný rok, za který se sestavují statistické údaje o třídách činnosti obsažených v NACE rev. 2 ve skupinách 64.2, 64.3 a 64.9 a v oddílu 66 se stanoví postupem podle čl. 12 odst. 2 tohoto nařízení.

Odůvodnění

Stejné jako u pozměňovacího návrhu 21.

Pozměňovací návrh 23

Příloha I oddíl 7 odst. 1

1. Výsledky se člení až na úroveň tříd činností uvedených v oddílu 9.

1. Výsledky se člení až na úroveň tříd podrobností o činnostech uvedenou v oddílu 9.

Odůvodnění

Stejné jako u pozměňovacího návrhu 21.

Pozměňovací návrh 24

Příloha I oddíl 7 odst. 2

2. Některé výsledky se také člení podle velikostních tříd pro každou skupinu sekce C až K a oddílu 90 (služby týkající se kanalizací a odvozu odpadu, sanitární a podobné služby) a rovněž pro skupinu 92.1 (činnosti v oblasti filmů a videozáznamů) a skupinu 92.2 (rozhlasové a televizní činnosti) klasifikace NACE rev. 1.1.

2. Některé výsledky se také člení podle velikostních tříd pro každou skupinu činností uvedených v oddílu 9.

Odůvodnění

Stejné jako u pozměňovacího návrhu 21.

Pozměňovací návrh 25

Příloha I oddíl 7 odst. 3

3. Výsledky regionálních statistik se člení až na úroveň oddílů (dvoumístný číselný kód NACE rev. 1.1) a na úroveň klasifikace územních statistických jednotek NUTS II.

3. Výsledky regionálních statistik se člení až na úroveň oddílů (dvoumístný číselný kód NACE rev. 2) a na úroveň klasifikace územních statistických jednotek NUTS II.

Odůvodnění

Stejné jako u pozměňovacího návrhu 21.

Pozměňovací návrh 26

Příloha I oddíl 8 odst. 1

1. Výsledky se předávají do 18 měsíců po skončení kalendářního roku sledovaného období, s výjimkou třídy činnosti 65.11 NACE rev. 1.1 a činností NACE rev. 1.1 obsažených v přílohách V, VI a VII. Pro třídu činnosti 65.11 NACE rev. 1.1 je lhůta pro předání deset měsíců. Pro činnosti obsažené v přílohách V, VI a VII jsou lhůty pro předání stanoveny v těchto přílohách. Lhůty pro předání výsledků tříd činností obsažených v NACE rev. 1.1 skupině 65.2 a oddílu 67 se stanoví postupem podle čl. 12 odst. 2 tohoto nařízení.

1. Výsledky se předávají do 18 měsíců po skončení kalendářního roku sledovaného období, s výjimkou třídy činnosti 64.11 NACE rev. 2 a činností NACE rev. 2 obsažených v přílohách V, VI a VII. Pro třídu činnosti 64.11 NACE rev. 2 je lhůta pro předání deset měsíců. Pro činnosti obsažené v přílohách V, VI a VII jsou lhůty pro předání stanoveny v těchto přílohách. Lhůty pro předání výsledků tříd činností obsažených v NACE rev. 2 skupinách 64.2, 64.3 a 64.9 a oddílu 66 budou stanoveny postupem podle čl. 12 odst. 2 tohoto nařízení.

Odůvodnění

Stejné jako u pozměňovacího návrhu 21.

Pozměňovací návrh 27

Příloha I oddíl 8 odst. 2 pododstavec 1 úvodní část

2. S výjimkou oddílů 65 a 66 NACE rev. 1.1 se do 10 měsíců po skončení kalendářního roku sledovaného období předávají předběžné národní výsledky anebo odhady statistik podnikání, vypracovaných pro tyto ukazatele:

2. S výjimkou oddílů 64 a 65 NACE rev. 2 se do 10 měsíců po skončení kalendářního roku sledovaného období předávají předběžné národní výsledky anebo odhady statistik podnikání, vypracovaných pro tyto ukazatele:

Odůvodnění

Stejné jako u pozměňovacího návrhu 21.

Pozměňovací návrh 28

Příloha I oddíl 8 odst. 2 pododstavec 2

Tyto předběžné výsledky se od sledovaného roku 2006 dále člení na úroveň skupiny (třímístný číselný kód NACE rev. 1.1). Do sledovaného roku 2005 včetně se sekce H, I a K klasifikace NACE rev. 1.1 člení podle členění uvedeného v oddílu 9. Pro oddíl 67 NACE rev. 1.1 se předání předběžných výsledků nebo odhadů stanoví postupem podle čl. 12 odst. 2 tohoto nařízení.

Tyto předběžné výsledky se člení na úroveň skupiny (třímístný číselný kód NACE rev. 2). Pro oddíl 66 NACE rev. 2 bude předání předběžných výsledků nebo odhadů stanoveno postupem podle čl. 12 odst. 2 tohoto nařízení.

Odůvodnění

Stejné jako u pozměňovacího návrhu 21.

Pozměňovací návrh 29

Příloha I oddíl 9 odst. 1 pododstavec 1

1. Od sledovaného roku 2006 se údaje sestavují podle následujícího členění činností klasifikace NACE rev. 1.1. Prvním sledovaným rokem, za který se sestavují statistické údaje o třídách činnosti obsažených v NACE rev. 1.1 ve skupině 65.2 a v oddílu 67, se stanoví postupem podle čl. 12 odst. 2 tohoto nařízení.

1. Aby členské státy umožnily sestavení statistik Společenství, budou od sledovaného roku 2008 předávat dílčí vnitrostátní výsledky členěné do tříd NACE rev. 2 za sekce B až N a oddíl 95. První sledovaný rok, za který se sestavují statistické údaje o třídách činnosti obsažených v NACE rev. 2 ve skupinách 64.2, 64.3 a 64.9 a v oddílu 66, bude stanoven postupem podle čl. 12 odst. 2 tohoto nařízení.

Odůvodnění

Stejné jako u pozměňovacího návrhu 21.

Pozměňovací návrh 30

Příloha I oddíl 9 odst. 1 pododstavec 2

Aby bylo možné vypracovávat statistiky na úrovni Společenství, předají členské státy národní výsledky členěné na úrovni tříd NACE rev. 1.1. pro sekce C až K a na úrovni těchto tříd NACE rev. 1.1 pro sekci O:

 

Třída Název

90.01 Odvádění a čištění odpadních vod

90.02 Sběr a zpracování ostatních odpadů

90.03 Čištění města, sanační a podobné činnosti

92.11 Výroba filmů a videozáznamů

92.12 Půjčování a distribuce filmů a videozáznamů

92.13 Promítání filmů a videozáznamů

92.20 Rozhlasové a televizní činnosti

vypouští se

Odůvodnění

Stejné jako u pozměňovacího návrhu 21.

Pozměňovací návrh 31

Příloha I oddíl 9 odst. 2

2. Do sledovaného roku 2005 včetně se údaje sestavují podle následujícího členění činností klasifikace NACE rev. 1.1:

2. Do sledovaného roku 2007 včetně se údaje sestavují podle následujícího členění činností klasifikace NACE rev. 1.1:

Odůvodnění

Stejné jako u pozměňovacího návrhu 21.

Pozměňovací návrh 32

Příloha I oddíl 9 odst. 2 sekce C, D, E a F

SEKCE C, D, E AND F

 

Dobývání nerostných surovin; zpracovatelský průmysl; výroba a rozvod elektřiny, plynu a vody; stavebnictví.

Aby bylo možné vypracovávat statistiky na úrovni Společenství, předají členské státy národní výsledky členěné na úrovni tříd NACE rev. 1.1.

vypouští se

Odůvodnění

Stejné jako u pozměňovacího návrhu 32.

Pozměňovací návrh 33

Příloha I oddíl 9 odst. 2 sekce G

SEKCE G

 

Obchod; opravy motorových vozidel a spotřebního zboží. Aby bylo možné vypracovávat statistiky na úrovni Společenství, předají členské státy národní výsledky členěné na úrovni tříd NACE rev. 1.1.

vypouští se

Odůvodnění

Stejné jako u pozměňovacího návrhu 32.

Pozměňovací návrh 34

Příloha I oddíl 9 odst. 2 sekce H

Znění navržené Komisí

SEKCE H

Pohostinství a ubytování

55.1 + 55.2

„Provoz zařízení hotelového typu“ a „Provoz kempů a jiné přechodné ubytování“

55.3 + 55.4 + 55.5

„Provoz restaurací, bufetů apod.“, „Provoz výčepů, barů atd.“ a „Stravování účelové a dodávky hotových jídel“

Pozměňovací návrh, který předkládá Parlament

vypouští se

Odůvodnění

Stejné jako u pozměňovacího návrhu 32.

Pozměňovací návrh 35

Příloha I oddíl 9 odst. 2 sekce I

Znění navržené Komisí

SEKCE I

Doprava, skladování, pošty a telekomunikace

60.1

Železniční doprava

60.21 + 60.22 + 60.23

„Ostatní pozemní osobní doprava“ kromě „silniční nákladní dopravy“

60.24

Silniční nákladní doprava

60.3

Potrubní doprava

61.1

Námořní a pobřežní doprava

61.2

Vnitrozemská vodní doprava

62

Letecká a kosmická doprava

63.1 + 63.2 + 63.4

„Manipulace s nákladem; skladování a ostatní služby v dopravě“ kromě „činnosti cestovních kanceláří a průvodcovské činnosti“

63.3

„Činnosti cestovních kanceláří a průvodcovské činnosti”

64.11

Státní poštovní služby

64.12

Jiné doručovatelské služby

64.2

Telekomunikace

Pozměňovací návrh, který předkládá Parlament

vypouští se

Odůvodnění

Stejné jako u pozměňovacího návrhu 32.

Pozměňovací návrh 36

Příloha I oddíl 9 odst. 2 sekce J

SEKCE J

 

Finanční zprostředkování

 

Aby bylo možné vypracovávat statistiky na úrovni Společenství, předají členské státy národní výsledky v členění podle tříd NACE rev. 1.1.

vypouští se

Odůvodnění

Stejné jako u pozměňovacího návrhu 32.

Pozměňovací návrh 37

Příloha I oddíl 9 odst. 2a (nový)

 

2a. Aniž je dotčen čl. 3 odst. 1, předají členské státy Komisi strukturální statistiky podnikání týkající se sledovaného roku 2008 podle NACE rev. 1.1 a NACE rev. 2.

Seznam ukazatelů, které mají být předány pomocí klasifikace NACE rev. 1.1, a podrobnosti o vypracování výsledků budou stanoveny postupem podle článku 12.

Odůvodnění

Stejné jako u pozměňovacího návrhu 21.

Pozměňovací návrh 38

Příloha I oddíl 10 odst. 1

1. Pro činnosti v sekcích M až O klasifikace NACE rev. 1.1 zavede Komise řadu pilotních studií, jejichž cílem je vyhodnotit proveditelnost šetření tržních a netržních činností v těchto sekcích. Bude-li Komise na základě vyhodnocení pilotních studií týkajících se netržních činností v sekcích M až O klasifikace NACE rev. 1.1 považovat za potřebné rozšířit stávající oblast působnosti tohoto nařízení, předloží návrh v souladu s postupem uvedeným v článku 251 Smlouvy.

1. Pro činnosti v sekcích P až R a oddílech 94 a 96 sekce S klasifikace NACE rev. 2 zavede Komise řadu pilotních studií, jejichž cílem je vyhodnotit proveditelnost šetření tržních činností v těchto sekcích.

Odůvodnění

Stejné jako u pozměňovacího návrhu 21.

Pozměňovací návrh 39

Příloha I oddíl 10 odst. 2

2. Komise zavede pro ukazatele týkající se finančních účtů, nehmotných investic a forem organizace hospodářství řadu pilotních studií. Tyto pilotní studie budou přizpůsobeny zvláštnostem sektorů.

2. Komise zavede pro ukazatele týkající se finančních účtů, nehmotných investic, forem organizace hospodářství, vyjasnění pojmů a srovnatelnosti statistických údajů o trhu práce a produktivitě řadu pilotních studií. Tyto pilotní studie budou přizpůsobeny zvláštnostem sektorů.

Odůvodnění

Rozdíly v pracovní době v různých evropských zemích vytvářejí nepřekonatelné obtíže při používání pojmů jako je „přepočtený počet zaměstnanců“ uváděný v: příloze I oddílu 4 odst. 4; příloze II oddílu 3 odst. 3; příloze III oddílu 4 odst. 3; příloze IV oddílu 4 odst. 3; a příloze VI oddílu 4 odrážce c); příloze VI oddílu 4 odrážce c) tohoto návrhu. Pilotní studie by mohly podpořit zlepšení nyní užívaných definic.

Pozměňovací návrh 40

Příloha I oddíl 11

Pro účely společného modulu definovaného v této příloze nepřesáhne přechodné období čtyři roky po skončení prvního sledovaného roku pro vypracovávání statistických údajů uvedených v oddílu 5.

Pro účely společného modulu definovaného v této příloze nepřesáhne přechodné období dva roky po skončení prvního sledovaného roku pro vypracovávání statistických údajů uvedených v oddílu 5.

Odůvodnění

Protože první sledovaný rok pro nové proměnné se posunuje o dva roky na rok 2008, zkracuje se přechodné období o 2 roky.

Pozměňovací návrh 41

Příloha II oddíl 3

Statistiky se vypracovávají za všechny činnosti uvedené v sekcích C, D a E klasifikace NACE rev. 1.1. Tyto sekce zahrnují činnosti při dobývání nerostných surovin (C), ve zpracovatelském průmyslu (D) a při výrobě a rozvodu elektřiny, plynu a vody (E). Statistiky podnikání se týkají základního souboru všech podniků zařazených podle hlavních činností do sekcí C, D a E.

Statistiky se vypracovávají za všechny činnosti uvedené v sekcích B, C, D a E klasifikace NACE rev. 2. Tyto sekce zahrnují činnosti při dobývání nerostných surovin (B), ve zpracovatelském průmyslu (C), dodávkách elektřiny, plynu, páry a klimatizovaného vzduchu (D) a zásobování vodou, činnosti související s odpadními vodami, odpady a sanacemi (E). Statistiky podnikání se týkají základního souboru všech podniků zařazených podle hlavních činností do sekcí B, C, D a E.

Pozměňovací návrh 42

Příloha II oddíl 4 odst. 3 údaje o zaměstnanosti řádek 3

16 13 1 Počet pracovníků na částečný pracovní úvazek

vypouští se

Odůvodnění

Stejné jako u pozměňovacího návrhu 21.

Pozměňovací návrh 43

Příloha II oddíl 4 odst. 3 členění obratu podle druhů činností řádek 1 sloupec 2

Obrat z hlavní činnosti na úrovni třímístného číselného kódu klasifikace NACE rev. 1.1

Obrat z hlavní činnosti na úrovni třímístného číselného kódu klasifikace NACE rev. 2

Odůvodnění

Stejné jako u pozměňovacího návrhu 21.

Pozměňovací návrh 44

Příloha II oddíl 4 odst. 3 nákup energetických produktů řádek 1 sloupec 3

Kromě sekce E

Kromě sekcí D a E

Odůvodnění

Stejné jako u pozměňovacího návrhu 21.

Pozměňovací návrh 45

Příloha II oddíl 4 odst. 5 tabulka údaje o hmotných aktivech

Údaje o hmotných aktivech

vypouští se

15 11 0 Hrubé investice do hmotných aktiv

 

Odůvodnění

Stejné jako u pozměňovacího návrhu 21.

Pozměňovací návrh 46

Příloha II oddíl 5 odst. 1 úvodní část

1. Prvním sledovaným rokem, za který se statistiky vypracovávají, je kalendářní rok 1995. První sledované roky pro statistiky vypracovávané jednou za více let jsou uvedeny níže podle příslušných kódů jednotlivých ukazatelů:

1. Prvním sledovaným rokem, za který se statistiky vypracovávají, bude kalendářní rok 2008. První sledované roky pro statistiky vypracovávané jednou za více let jsou uvedeny níže podle příslušných kódů jednotlivých ukazatelů:

Odůvodnění

Stejné jako u pozměňovacího návrhu 21.

Pozměňovací návrh 47

Příloha II oddíl 5 odst. 1 tabulka

Znění navržené Komisí

Kalendářní rok

Kód

1997

15 42 0 a 15 44 1

1999

23 11 0

2004

18 12 0, 18 15 0 a 18 16 0

Pozměňovací návrh, který předkládá Parlament

Kalendářní rok

Kód

2009

15 42 0 a 15 44 1

2008

23 11 0

2004

18 12 0, 18 15 0 a 18 16 0

Odůvodnění

Stejné jako u pozměňovacího návrhu 21.

Pozměňovací návrh 48

Příloha II oddíl 5 odst. 3

3. Prvním sledovaným rokem, za který se vypracovávají statistiky pro ukazatele 21 12 0 a 21 14 0, je kalendářní rok 2001.

3. Prvním sledovaným rokem, za který se vypracovávají statistiky pro ukazatel 21 14 0 je kalendářní rok 2010.

Odůvodnění

Stejné jako u pozměňovacího návrhu 21.

Pozměňovací návrh 49

Příloha II oddíl 7 odst. 1

1. Výsledky statistik s výjimkou ukazatelů 18 11 0, 18 12 0, 18 15 0 a 18 16 0 se člení až na úroveň třídy (čtyřmístný číselný kód klasifikace NACE rev. 1.1).

 

Ukazatele 18 11 0, 18 12 0, 18 15 0 a 18 16 0 se člení až na úroveň skupiny (třímístný číselný kód klasifikace NACE rev. 1.1).

1. Výsledky statistik s výjimkou ukazatelů 18 11 0, 18 12 0, 18 15 0 a 18 16 0 se člení až na úroveň třídy (čtyřmístný číselný kód klasifikace NACE rev. 2).

Ukazatele 18 11 0, 18 12 0, 18 15 0 a 18 16 0 se člení až na úroveň skupiny (třímístný číselný kód klasifikace NACE rev. 2).

Odůvodnění

Stejné jako u pozměňovacího návrhu 21.

Pozměňovací návrh 50

Příloha II oddíl 7 odst. 2

2. Některé výsledky se také člení na velikostní třídy a na úroveň skupiny (třímístný číselný kód NACE REV. 1.1).

2. Některé výsledky se také člení na velikostní třídy a na úroveň skupiny (třímístný číselný kód NACE rev. 2).

Odůvodnění

Stejné jako u pozměňovacího návrhu 21.

Pozměňovací návrh 51

Příloha II oddíl 7 odst. 3

3. Výsledky statistik vypracovaných za činnostní jednotky se člení až na úroveň třídy (čtyřmístný číselný kód NACE rev. 1.1).

3. Výsledky statistik vypracovaných za činnostní jednotky se člení až na úroveň třídy (čtyřmístný číselný kód NACE rev. 2).

Odůvodnění

Stejné jako u pozměňovacího návrhu 21.

Pozměňovací návrh 52

Příloha II oddíl 7 odst. 4

4. Výsledky regionálních statistik se člení současně na úroveň oddílů (dvoumístný číselný kód NACE rev. 1.1) a na úroveň klasifikace územních jednotek NUTS II.

4. Výsledky regionálních statistik se člení současně na úroveň oddílů (dvoumístný číselný kód NACE rev. 2) a na úroveň klasifikace územních jednotek NUTS II.

Odůvodnění

Stejné jako u pozměňovacího návrhu 21.

Pozměňovací návrh 53

Příloha II oddíl 7 odst. 5

5. Výsledky za ukazatele 21 11 0, 21 12 0 a 21 14 0 se člení na úroveň oddílů (dvoumístný číselný kód NACE rev. 1.1).

5. Výsledky za ukazatele 21 11 0, 21 12 0 a 21 14 0 se člení na úroveň oddílů (dvoumístný číselný kód NACE rev. 2).

Odůvodnění

Stejné jako u pozměňovacího návrhu 21.

Pozměňovací návrh 54

Příloha II oddíl 7 odst. 6

6. Výsledky za ukazatele 21 11 0, 21 12 0 a 21 14 0 se člení na tyto environmentální oblasti: ochrana vnějšího ovzduší a podnebí, správa odpadních vod, nakládání s odpady a ostatní činnosti ochrany životního prostředí. Výsledky za environmentální oblasti se člení na úroveň oddílů (dvoumístný číselný kód NACE rev. 1.1)

6. Výsledky za ukazatele 21 11 0, 21 12 0 a 21 14 0 se člení na tyto environmentální oblasti: ochrana vnějšího ovzduší a podnebí, správa odpadních vod, nakládání s odpady a ostatní činnosti ochrany životního prostředí. Výsledky za environmentální oblasti budou členěny na úroveň oddílů (dvoumístný číselný kód NACE rev. 2).

Odůvodnění

Stejné jako u pozměňovacího návrhu 21.

Pozměňovací návrh 55

Příloha II oddíl 8 odst. 3

Tyto předběžné výsledky se dále člení na úroveň skupiny (třímístný číselný kód NACE rev. 1.1)

Tyto předběžné výsledky se dále člení na úroveň skupiny (třímístný číselný kód NACE rev. 2).

Odůvodnění

Stejné jako u pozměňovacího návrhu 21.

Pozměňovací návrh 56

Příloha II oddíl 9 tabulka environmentální údaje řádek 1 sloupec 3

Pouze konkrétní členění na environmentální oblasti biologická rozmanitost a krajina, půda a spodní vody

 

Konkrétní členění na investice vyplývající z plnění Kjótského protokolu k Rámcové úmluvě Organizace spojených národů o změně klimatu z roku 1997(„Kjótského protokolu“)

Odůvodnění

Plnění cílů Kjótského protokolu vede u podniků ke vzniku významné složky nákladů. Bylo by užitečné mít členění údajů podle investic vyplývajících z nutnosti plnit tyto závazky. Vítány by byly i údaje z podnikatelské oblasti o dopadu politik EU na ochranu životního prostředí. Na druhé straně sběr údajů členěných podle biologické rozmanitosti, krajiny a půdy je obtížný a vytváří koncepční problémy.

Pozměňovací návrh 57

Příloha II oddíl 9 tabulka environmentální údaje řádek 2 sloupec 3

Pouze konkrétní členění na environmentální oblasti biologická rozmanitost a krajina, půda a spodní vody

Konkrétní členění na investice vyplývající z plnění Kjótského protokolu

Odůvodnění

Stejné jako u pozměňovacího návrhu 56.

Pozměňovací návrh 58

Příloha II oddíl 9 tabulka environmentální údaje řádek 3 sloupec 2

Celkové běžné náklady na ochranu životního prostředí

 

Celkové běžné náklady na ochranu životního prostředí, určující výdaje vyplývající z provádění politiky Společenství na ochranu životního prostředí

Odůvodnění

Stejné jako u pozměňovacího návrhu 56.

Pozměňovací návrh 59

Příloha III oddíl 3 odst. 1

1. Statistiky se vypracují za činnosti obsažené v sekci G klasifikace NACE rev. 1.1. Tato oblast zahrnuje obchod; opravy motorových vozidel a spotřebního zboží. Statistiky podnikání se týkají všech podniků, jejichž hlavní činnost je zařazena do sekce G.

1. Statistiky se vypracují za činnosti obsažené v sekci G klasifikace NACE rev. 2. Tato oblast zahrnuje obchod; opravy motorových vozidel. Statistiky podnikání se týkají všech podniků, jejichž hlavní činnost je zařazena do sekce G.

Odůvodnění

Stejné jako u pozměňovacího návrhu 21.

Pozměňovací návrh 60

Příloha III oddíl 3 odst. 2

2. Pokud celkový údaj za členský stát u obratu a u počtu osob pracujících v oddílu sekce G klasifikace NACE rev. 1.1 představuje méně než 1 % celkového údaje za Společenství, informace uvedené v této příloze, které nejsou v příloze I, není pro účely tohoto nařízení potřeba sbírat.

2. Pokud celkový údaj za členský stát u obratu a u počtu osob pracujících v oddílu sekce G klasifikace NACE rev. 2 představuje méně než 1 % celkového údaje za Společenství, informace uvedené v této příloze, které nejsou v příloze I, není pro účely tohoto nařízení potřeba sbírat.

Odůvodnění

Stejné jako u pozměňovacího návrhu 21.

Pozměňovací návrh 61

Příloha III oddíl 4 odst. 3 tabulka účetní údaje řádek 7a (nový)

 

13 13 1 Platby za pracovníky najaté agenturami

Odůvodnění

Stejné jako u pozměňovacího návrhu 21.

Pozměňovací návrh 62

Příloha III oddíl 4 odst. 3 tabulka údaje o zaměstnanosti řádek 3

16 13 1 Počet zaměstnanců na částečný pracovní úvazek

vypouští se

Odůvodnění

Stejné jako u pozměňovacího návrhu 21.

Pozměňovací návrh 63

Příloha III oddíl 4 odst. 3 tabulka údaje o zaměstnanosti řádek 5

16 15 0 Počet hodin odpracovaných zaměstnanci

vypouští se

Odůvodnění

Stejné jako u pozměňovacího návrhu 21.

Pozměňovací návrh 64

Příloha III oddíl 4 odst. 4 tabulka údaje o podnikových formách prodeje nadpis sloupec 3

Pouze oddíl 52

Pouze oddíl 47

Odůvodnění

Stejné jako u pozměňovacího návrhu 21.

Pozměňovací návrh 65

Příloha III oddíl 4 odst. 6 tabulka

Znění navržené Komisí

Kód

Název

Poznámka

Účetní údaje

12 11 0

Obrat

Pouze oddíly 50 a 52

Údaje o podnikových formách prodeje

17 33 1

Prodejní plocha

Pouze oddíl 52

Pozměňovací návrh, který předkládá Parlament

Kód

Název

Poznámka

Účetní údaje

12 11 0 

Obrat

Pouze oddíly 45 a 47

Údaje o podnikových formách prodeje

17 33 1

Prodejní plocha

Pouze oddíl 47

Odůvodnění

Stejné jako u pozměňovacího návrhu 21.

Pozměňovací návrh 66

Příloha III oddíl 5 odst. 1 úvodní část

1. Prvním sledovaným rokem, za který se statistiky vypracovávají, je pro ukazatele 16 14 0 a 16 15 0 kalendářní rok 2006 a pro všechny ostatní ukazatele kalendářní rok 1995. První sledované roky pro statistiky vypracovávané jednou za více let jsou uvedeny níže podle jednotlivých oddílů klasifikace NACE rev. 1.1, za které se údaje budou zpracovávat, jakož i pro víceleté regionální statistiky:

1. Prvním sledovaným rokem, za který se statistiky vypracovávají, bude pro ukazatele 13 13 1 a 16 14 0 kalendářní rok 2008 a pro všechny ostatní ukazatele kalendářní rok 1995. První sledované roky pro statistiky vypracovávané jednou za více let jsou uvedeny níže podle jednotlivých oddílů klasifikace NACE rev. 2, za které se údaje budou zpracovávat, jakož i pro víceleté regionální statistiky:

Odůvodnění

Stejné jako u pozměňovacího návrhu 21.

Pozměňovací návrh 67

Příloha III oddíl 5 odst. 1 tabulka

Znění navržené Komisí

Kalendářní rok

Členění

1997

Oddíl 52

1998

Oddíl 51:

1999

Regionální statistiky::

2000

Oddíl 50:

Pozměňovací návrh, který předkládá Parlament

Kalendářní rok

Členění

2012

Oddíl 47

2008

Oddíl 46:

2009

Regionální statistiky:

2010

Oddíl 45:

Odůvodnění

Stejné jako u pozměňovacího návrhu 21.

Pozměňovací návrh 68

Příloha III oddíl 7 odst. 1

1. Aby bylo možné sestavit agregace za Společenství, členské státy vypracují národní výsledky rozčleněné podle tříd klasifikace NACE rev.1.1.

1. Aby bylo možné sestavit agregace za Společenství, členské státy vypracují národní výsledky rozčleněné podle tříd klasifikace NACE rev. 2.

Odůvodnění

Stejné jako u pozměňovacího návrhu 21.

Pozměňovací návrh 69

Příloha III oddíl 7 odst. 2

2. Některé výsledky se také člení na velikostní třídy pro každou skupinu klasifikace NACE rev. 1.1.

2. Některé výsledky se také člení na velikostní třídy pro každou skupinu klasifikace NACE rev. 2.

Odůvodnění

Stejné jako u pozměňovacího návrhu 21.

Pozměňovací návrh 70

Příloha III oddíl 7 odst. 3

3. Výsledky regionálních statistik se člení současně na úroveň skupin (třímístný číselný kód NACE rev. 1.1) a na úroveň klasifikace územních jednotek NUTS II.

3. Výsledky regionálních statistik se člení současně na úroveň skupin (třímístný číselný kód NACE rev. 2) a na úroveň klasifikace územních jednotek NUTS II.

Odůvodnění

Stejné jako u pozměňovacího návrhu 21.

Pozměňovací návrh 71

Příloha III oddíl 7 odst. 4

4. Oblast působnosti regionálních statistik vypracovávaných jednou za více let odpovídá souboru všech místních jednotek, jejichž hlavní činnost je zařazena do sekce G. Oblast působnosti však může být omezena na místní jednotky závislé na podnicích zařazených do sekce G klasifikace NACE rev. 1.1, pokud taková množina zahrne více než 95 % celkové oblasti působnosti. Tento podíl se vypočítá tak, že se použijí ukazatele zaměstnanosti dostupné v registru hospodářských

subjektů.

4. Oblast působnosti regionálních statistik vypracovávaných jednou za více let odpovídá souboru všech místních jednotek, jejichž hlavní činnost je zařazena do sekce G. Oblast působnosti však může být omezena na místní jednotky závislé na podnicích zařazených do sekce G klasifikace NACE rev. 2, pokud taková množina zahrne více než 95 % celkové oblasti působnosti. Tento podíl se vypočítá tak, že se použijí ukazatele zaměstnanosti dostupné v registru hospodářských

subjektů.

Odůvodnění

Stejné jako u pozměňovacího návrhu 21.

Pozměňovací návrh 72

Příloha III oddíl 8 odst. 2 pododstavec 2

Tyto předběžné výsledky se dále člení na úroveň skupiny (třímístný číselný kód NACE rev. 1.1).

Tyto předběžné výsledky se dále člení na úroveň skupiny (třímístný číselný kód NACE rev. 2).

Odůvodnění

Stejné jako u pozměňovacího návrhu 21.

Pozměňovací návrh 73

Příloha III oddíl 9

Pro účely podrobného modulu definovaného v této příloze nepřesáhne přechodné období čtyři roky po skončení prvního sledovaného roku pro vypracovávání statistických údajů uvedených v oddíle 5.

Pro účely podrobného modulu definovaného v této příloze nepřesáhne přechodné období dva roky po skončení prvního sledovaného roku pro vypracovávání statistických údajů uvedených v oddíle 5.

Odůvodnění

Stejné jako u pozměňovacího návrhu 21.

Pozměňovací návrh 74

Příloha IV oddíl 3 odst. 1

1. Statistiky se vypracují za všechny činnosti obsažené v sekci F klasifikace NACE rev. 1.1. Statistiky podnikání se týkají všech podniků, zařazených podle jejich hlavní činnosti do sekce F.

1. Statistiky se vypracují za všechny činnosti obsažené v sekci F klasifikace NACE rev. 2. Statistiky podnikání se týkají všech podniků, zařazených podle jejich hlavní činnosti do sekce F.

Odůvodnění

Stejné jako u pozměňovacího návrhu 21.

Pozměňovací návrh 75

Příloha IV oddíl 3 odst. 2

2. Pokud celkový údaj za členský stát u obratu a u počtu osob pracujících v oddílu sekce F klasifikace NACE rev. 1.1 představuje méně než 1 % celkového údaje za Evropské společenství, informace uvedené v této příloze, které nejsou v příloze I, není pro účely tohoto nařízení potřeba sbírat.

2. Pokud celkový údaj za členský stát u obratu a u počtu osob pracujících v oddílu sekce F klasifikace NACE rev. 2 představuje méně než 1 % celkového údaje za Evropské společenství, informace uvedené v této příloze, které nejsou v příloze I, není pro účely tohoto nařízení potřeba sbírat.

Odůvodnění

Stejné jako u pozměňovacího návrhu 21.

Pozměňovací návrh 76

Příloha IV oddíl 4 odst. 3 tabulka účetní údaje řádek 3 sloupec 3

Skupina 45.1 a 45.2 – dobrovolné

Oddíly 41 a 42 a skupiny 43.1 a 43.9 – dobrovolné

Odůvodnění

Stejné jako u pozměňovacího návrhu 21

Pozměňovací návrh 77

Příloha IV oddíl 4 odst. 3 tabulka účetní údaje řádek 7 sloupec 3

Skupina 45.1 a 45.2 – dobrovolné

Oddíly 41 a 42 a skupiny 43.1 a 43.9 – dobrovolné

Odůvodnění

Stejné jako u pozměňovacího návrhu 21.

Pozměňovací návrh 78

Příloha IV oddíl 4 odst. 3 tabulka údaje o zaměstnanosti řádek 3

16 13 1 Počet zaměstnanců na částečný pracovní úvazek

vypouští se

Odůvodnění

Stejné jako u pozměňovacího návrhu 21.

Pozměňovací návrh 79

Příloha IV oddíl 4 odst. 3 tabulka členění obratu podle druhů činností řádek 1 sloupec 2

Obrat z hlavní činnosti na úrovni třímístného číselného kódu klasifikace NACE rev. 1.1

Obrat z hlavní činnosti na úrovni třímístného číselného kódu klasifikace NACE rev. 2

Odůvodnění

Stejné jako u pozměňovacího návrhu 21.

Pozměňovací návrh 80

Příloha IV oddíl 4 odst. 4 tabulka členění obratu podle druhů činností řádek 5 sloupec 3

Pouze skupiny 45.1 a 45.2

Pouze oddíly 41 a 42 a skupiny 43.1 a 43.9 dobrovolné

Odůvodnění

Stejné jako u pozměňovacího návrhu 21.

Pozměňovací návrh 81

Příloha IV oddíl 4 odst. 4 tabulka členění obratu podle druhů činností řádek 6 sloupec 3

Pouze skupiny 45.1 a 45.2

Pouze oddíly 41 a 42 a skupiny 43.1 a 43.9 dobrovolné

Odůvodnění

Stejné jako u pozměňovacího návrhu 21.

Pozměňovací návrh 82

Příloha IV oddíl 5 odst. 1 úvodní část

1. Prvním sledovaným rokem, za který se statistiky vypracovávají, je pro ukazatel 16 13 1 kalendářní rok 2006 a pro všechny ostatní ukazatele kalendářní rok 1995. První sledované roky pro statistiky vypracovávané jednou za více let jsou uvedeny níže podle příslušných kódů jednotlivých ukazatelů:

1. Prvním sledovaným rokem, za který se statistiky vypracovávají, bude kalendářní rok 2008. První sledované roky pro statistiky vypracovávané jednou za více let jsou uvedeny níže podle příslušných kódů jednotlivých ukazatelů:

Odůvodnění

Stejné jako u pozměňovacího návrhu 21.

Pozměňovací návrh 83

Příloha IV oddíl 5 odst. 1 tabulka

Znění navržené Komisí

Kalendářní rok

Kód

1997

15 44 1

1998

16 13 1

1999

23 11 0 a 23 12 0

2004

18 21 1, 18 12 2, 18 15 0, 18 16 0, 18 31 0 a 18 32 0

Pozměňovací návrh, který předkládá Parlament

Kalendářní rok

Kód

2009

15 44 1

2008

23 11 0 a 23 12 0

2004

18 12 1, 18 12 2, 18 15 0, 18 16 0, 18 31 0 a 18 32 0

Odůvodnění

Stejné jako u pozměňovacího návrhu 21.

Pozměňovací návrh 84

Příloha IV oddíl 7 odst. 1

1. Výsledky statistik s výjimkou ukazatelů 18 11 0 a 15 44 1 se člení až na úroveň třídy (čtyřmístný číselný kód klasifikace NACE rev. 1.1).

Výsledky za ukazatele 18 11 0, 15 44 1, 18 12 1, 18 12 2, 18 15 0, 18 16 0, 18 31 0 a 18 32 0 se člení na úroveň skupiny (třímístný číselný kód klasifikace NACE rev. 1.1).

1. Výsledky statistik s výjimkou ukazatelů 18 11 0 a 15 44 1 se člení až na úroveň třídy (čtyřmístný číselný kód klasifikace NACE rev. 2).

Výsledky za ukazatele 18 11 0, 15 44 1, 18 12 1, 18 12 2, 18 15 0, 18 16 0, 18 31 0 a 18 32 0 se člení na úroveň skupiny (třímístný číselný kód klasifikace NACE rev. 2).

Odůvodnění

Stejné jako u pozměňovacího návrhu 21

Pozměňovací návrh 85

Příloha IV oddíl 7 odst. 2

2. Některé výsledky se také člení na velikostní třídy a na úroveň skupiny (třímístný číselný kód NACE rev. 1.1).

2. Některé výsledky se také člení na velikostní třídy a na úroveň skupiny (třímístný číselný kód NACE rev. 2).

Odůvodnění

Stejné jako u pozměňovacího návrhu 21.

Pozměňovací návrh 86

Příloha IV oddíl 7 odst. 3

3. Výsledky statistik vypracovaných za činnostní jednotky se člení až na úroveň třídy (čtyřmístný číselný kód NACE rev. 1.1).

3. Výsledky statistik vypracovaných za činnostní jednotky se člení až na úroveň třídy (čtyřmístný číselný kód NACE rev. 2).

Odůvodnění

Stejné jako u pozměňovacího návrhu 21.

Pozměňovací návrh 87

Příloha IV oddíl 7 odst. 4

4. Výsledky regionálních statistik se člení na úroveň oddílů (dvoumístný číselný kód NACE rev. 1.1) a na úroveň klasifikace územních jednotek NUTS II.

4. Výsledky regionálních statistik se člení na úroveň oddílů (dvoumístný číselný kód NACE rev. 2) a na úroveň klasifikace územních jednotek NUTS II.

Odůvodnění

Stejné jako u pozměňovacího návrhu 21.

Pozměňovací návrh 88

Příloha IV oddíl 8 odst. 3

Tyto předběžné výsledky se dále člení na úroveň skupiny (třímístný číselný kód NACE rev. 1.1).

Tyto předběžné výsledky se dále člení na úroveň skupiny (třímístný číselný kód NACE rev. 2).

Odůvodnění

Stejné jako u pozměňovacího návrhu 21.

Pozměňovací návrh 89

Příloha V oddíl 3 odst. 1

1. Tyto statistiky se vypracovávají za všechny činnosti uvedené v oddílu 66 klasifikace NACE rev. 1.1, kromě třídy 66.02.

1. Tyto statistiky budou vypracovány za všechny činnosti uvedené v oddílu 65 klasifikace NACE rev. 2, kromě skupiny 65.3.

Odůvodnění

Stejné jako u pozměňovacího návrhu 21.

Pozměňovací návrh 90

Příloha V oddíl 3 odst. 3

3. Kromě toho jsou odpovídajícím podnikům definovaným v odstavci 2 postaveny naroveň pobočky pojišťoven podle hlavy III směrnic 73/239/EHS a 79/267/EHS, jejichž činnost spadá do jedné ze tříd klasifikace NACE rev. 1.1 podle odstavce 1.

3. Kromě toho budou odpovídajícím podnikům definovaným v odstavci 2 postaveny naroveň pobočky pojišťoven podle hlavy III směrnic 73/239/EHS a 2002/83/ES1, jejichž činnost spadá do jedné ze tříd klasifikace NACE rev. 2 podle odstavce 1.

 

1 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/83/ES ze dne 5. listopadu 2002 o životním pojištění (Úř. věst. L 345, 19.12.2002, s. 1). Směrnice naposledy pozměněná směrnicí Rady 2006/101/ES (Úř. věst.  363, 20.12.2006, s. 238).

Odůvodnění

Stejné jako u pozměňovacího návrhu 21.

Pozměňovací návrh 91

Příloha V oddíl 3 odst. 4

4. Pro účely harmonizované statistiky Společenství mohou členské státy vyloučit podniky uvedené v článku 3 směrnice 73/239/EHS a v čl. 2 odst. 2 a 3 a v článcích 3 a 4 směrnice 79/267/EHS.

4. Pro účely harmonizované statistiky Společenství budou moci členské státy vyloučit podniky uvedené v článku 3 směrnice 73/239/EHS a v čl. 3 odst. 2, 3, 5, 6 a 7 směrnice 2002/83/ES.

Odůvodnění

Stejné jako u pozměňovacího návrhu 21.

Pozměňovací návrh 92

Příloha V oddíl 5

První sledovaný rok, za který se sestavují roční statistické údaje, je kalendářní rok 1996 pro ukazatele a statistické údaje ze seznamu A a kalendářní rok 2000 pro ukazatele a statistické údaje ze seznamu B.

První sledovaný rok, za který se sestavují roční statistické údaje, bude kalendářní rok 2008.

Odůvodnění

Stejné jako u pozměňovacího návrhu 21.

Pozměňovací návrh 93

Příloha V oddíl 6

Výsledky se člení na úroveň třídy (čtyřmístný číselný kód klasifikace NACE rev. 1.1).

Výsledky se člení na úroveň třídy (čtyřmístný číselný kód klasifikace NACE rev. 2).

Odůvodnění

Stejné jako u pozměňovacího návrhu 21.

Pozměňovací návrh 94

Příloha V oddíl 8

Komise bude informovat Výbor pro pojišťovnictví, zřízený podle směrnice 91/675/EHS, o provádění tohoto modulu a o všech opatřeních pro přizpůsobení se hospodářskému a technickému vývoji týkajících se sběru a statistického zpracování údajů a zpracování a předávání výsledků, které přijme v souladu s čl. 12 odst. 2 tohoto nařízení.

Komise bude informovat Evropský výbor pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění, zřízený rozhodnutím Komise 2004/9/ES ze dne 5. listopadu 2003,1 o provádění tohoto modulu a o všech opatřeních pro přizpůsobení se hospodářskému a technickému vývoji týkajících se sběru a statistického zpracování údajů a zpracování a předávání výsledků, které přijme v souladu s čl. 12 odst. 2 tohoto nařízení.

 

1 Úř. věst. L 3, 7.1.2004, s. 34.

Odůvodnění

Stejné jako u pozměňovacího návrhu 21.

Pozměňovací návrh 95

Příloha VI oddíl 3 odst. 1

1. Statistiky se sestavují za činnosti úvěrových institucí obsažené v NACE rev. 1.1 v třídách 65.12 a 65.22.

1. Statistiky se sestavují za činnosti úvěrových institucí obsažené v NACE rev. 2 v třídách 64.19 a 64.92.

Pozměňovací návrh 96

Příloha VI oddíl 3 odst. 3

3. Pobočky úvěrových institucí uvedené v článku 24 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/12/ES ze dne 20. března 2000 o přístupu k činnosti úvěrových institucí a o jejím výkonu, jejichž činnost je uvedena v NACE rev. 1.1 třídách 65.12 a 65.22, se považují za úvěrové instituce uvedené v odstavci 2.

3. Pobočky úvěrových institucí uvedené v článku 24 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/12/ES ze dne 20. března 2000 o přístupu k činnosti úvěrových institucí a o jejím výkonu, jejichž činnost je uvedena v NACE rev. 2 třídách 64.19 a 64.92, se považují za úvěrové instituce uvedené v odstavci 2.

Pozměňovací návrh 97

Příloha VI oddíl 5

Prvním sledovaným rokem, za který se sestavují roční statistiky za ukazatele uvedené v oddílu 4, je kalendářní rok 2001.

Prvním sledovaným rokem, za který se sestavují roční statistiky za ukazatele uvedené v oddílu 4, bude kalendářní rok 2008.

Pozměňovací návrh 98

Příloha VI oddíl 6 odst. 1

1. Výsledky se člení odděleně na tyto třídy NACE rev. 1.1: 65.12 a 65.22.

1. Výsledky se člení odděleně na tyto třídy NACE rev. 2: 64.19 a 64.92.

Pozměňovací návrh 99

Příloha VI oddíl 6 odst. 2

2. Výsledky regionálních statistik se člení až na úroveň tříd (čtyřmístný číselný kód NACE rev. 1.1) a na úroveň 1 klasifikace územních statistických jednotek (NUTS).

2. Výsledky regionálních statistik se člení až na úroveň tříd (čtyřmístný číselný kód NACE rev. 2) a na úroveň 1 klasifikace územních statistických jednotek (NUTS).

Pozměňovací návrh 100

Příloha VII oddíl 3 odst. 1

1. Statistiky se sestavují za všechny činnosti autonomních penzijních fondů obsažené v NACE rev. 1.1 třídě 66.02.

1. Statistiky se sestavují za všechny činnosti autonomních penzijních fondů obsažené v NACE rev. 2 třídě 65.3.

Pozměňovací návrh 101

Příloha VII oddíl 5

Prvním sledovaným rokem, za který se vypracovávají roční statistiky za ukazatele uvedené v oddílu 4, je kalendářní rok 2002.

Prvním sledovaným rokem, za který se vypracovávají roční statistiky za ukazatele uvedené v oddílu 4, je kalendářní rok 2008.

Pozměňovací návrh 102

Příloha VII oddíl 6 odst. 1

1. Výsledky za ukazatele uvedené v oddílu 4 odst. 2 se člení na úrovni tříd (čtyřmístný číselný kód NACE rev. 1.1).

1. Výsledky za ukazatele uvedené v oddílu 4 odst. 2 se člení na úrovni tříd (čtyřmístný číselný kód NACE rev. 2).

Pozměňovací návrh 103

Příloha VII oddíl 6 odst. 2

2. Výsledky za ukazatele uvedené v oddílu 4 odst. 3 se člení na úrovni sekcí NACE rev. 1.1.

2. Výsledky za ukazatele uvedené v oddílu 4 odst. 3 se člení na úrovni sekcí NACE rev. 2.

Pozměňovací návrh 104

Příloha VIII oddíl 3

Statistiky se sestavují za všechny činnosti obsažené v oddílu 72 a třídách 74.11, 74.12, 74.13, 74.14, 74.20, 74.30, 74.40 a 74.50 klasifikace NACE rev. 1.1. Tyto oblasti zahrnují činnosti Zpracování údajů a související činnosti a část Různých služeb jinde neuvedených. Statistiky v tomto modulu se týkají souboru všech podniků s 10 nebo více zaměstnanci, jejichž hlavní činnost je zařazena do výše uvedeného oddílu a tříd.

Statistiky se sestavují za všechny činnosti obsažené v oddílu 62, skupinách 58.2 a 63.1, oddílu 69, skupině 73.2, skupině 70.2, oddílu 71, skupině 73.1 a oddílu 78 klasifikace NACE rev. 2. Tyto oblasti zahrnují část vydavatelských činností, činnosti informačních technologií, část informačních služeb a profesních, vědeckých a technických činností a činnosti související se zaměstnáním. Statistiky v tomto modulu se týkají souboru všech podniků s 20 nebo více zaměstnanci, jejichž hlavní činnost je zařazena do výše uvedeného oddílu a tříd.

Nejdříve v roce 2011 může Komise iniciovat studii potřeby a možnosti změny spodní hranice referenčního základního souboru. Na základě této studie budou přijata opatření k úpravě postradatelných prvků tohoto nařízení ohledně změny dolní hranice postupem s přezkoumáním podle čl. 12 odst. 3.

Odůvodnění

Stejné jako u pozměňovacího návrhu 21.

Pozměňovací návrh 105

Příloha VIII oddíl 4 odst. 2 úvodní část

2. Ukazatele, za které se sestavují roční statistiky u podniků v oddílu 72 a třídách 74.40 a 74.50 klasifikace NACE rev. 1.1.

2. Ukazatele, za které se sestavují roční statistiky u podniků v oddílu 62, skupinách 58.2, 63.1, 73.1 a oddílu 78 klasifikace NACE rev. 2.

Pozměňovací návrh 106

Příloha VIII oddíl 4 odst. 3 úvodní část

3. Ukazatele, za které se sestavují dvouleté statistiky u podniků ve třídách 74.11, 74.12, 74.13, 74.14, 74.20 a 74.30 klasifikace NACE rev. 1.1.

3. Ukazatele, za které se sestavují dvouleté statistiky u podniků ve skupinách 69.1, 69.2, 73.2, 70.2, 71.1 a 71.2 klasifikace NACE rev. 2.

Pozměňovací návrh 107

Příloha VIII oddíl 5

Prvním sledovaným rokem, za který se sestavují roční statistiky týkající se činností obsažených v oddílu 72 a třídách 74.40 a 74.50 klasifikace NACE rev. 1.1 a za který se sestavují dvouleté statistiky týkající se činností obsažených v třídách 74.11, 74.12 a 74.14 klasifikace NACE rev. 1.1, je kalendářní rok, v němž toto nařízení vstoupí v platnost. Prvním sledovaným rokem, za který se sestavují dvouleté statistiky týkající se činností obsažených ve třídách 74.13, 74.20 a 74.30 klasifikace NACE rev. 1.1, je kalendářní rok následující po roce, v němž toho nařízení vstoupí v platnost.

Prvním sledovaným rokem, za který se sestavují roční statistiky týkající se činností obsažených v oddílu 62, skupinách 58.2 a 63.1, 73.1 a oddílu 78 klasifikace NACE rev. 2 a za který se sestavují dvouleté statistiky týkající se činností obsažených ve skupinách 69.1, 69.2 a 70.2 klasifikace NACE rev. 2, je rok 2008. Prvním sledovaným rokem, za který se sestavují dvouleté statistiky týkající se činností obsažených ve skupinách 73.2, 71.1 a 71.2 klasifikace NACE rev. 2, je rok 2009.

Pozměňovací návrh 108

Příloha VIII oddíl 6 odst. 1

1. Aby bylo možné sestavit statistiky za Společenství, členské státy vypracují národní výsledky rozčleněné podle oddílu 72 a tříd 74.11, 74.12, 74.13, 74.14, 74.20, 74.30, 74.40 a 74.50 klasifikace NACE rev. 1.1.

1. Aby bylo možné sestavit statistiky za Společenství, členské státy vypracují národní výsledky rozčleněné podle oddílu 62, skupin 58.2, 63.1, 69.1, 69.2, 73.2, 70.2, 71.1, 71.2 a 73.1 a oddílu 78 klasifikace NACE rev. 2.

Pozměňovací návrh 109

Příloha VIII oddíl 6 odst. 2

2. Výsledky týkající se obratu se rovněž rozčlení podle produktu a bydliště zákazníka pro oddíl 72 a třídy 74.11, 74.12, 74.13, 74.14, 74.20, 74.30, 74.40 a 74.50 klasifikace NACE rev. 1.1.

2. Výsledky týkající se obratu se rovněž rozčlení podle produktu a bydliště zákazníka pro oddíl 62, skupin 58.2, 63.1, 69.1, 69.2, 73.2, 70.2, 71.1, 71.2 a 73.1 a oddíl 78 klasifikace NACE rev. 2.

Pozměňovací návrh 110

Příloha IX oddíl 8 odst. 2

2. Některé výsledky, které budou určeny podle postupu v čl. 12 odst. 2 tohoto nařízení, se rovněž člení na velikostní třídy až na úroveň podrobnosti členění uvedenou v oddílu 10, s výjimkou sekce K klasifikace NACE rev. 1.1, kde se členění vyžaduje pouze na úroveň skupiny.

2. Některé výsledky, které budou určeny podle postupu v čl. 12 odst. 2 tohoto nařízení, se rovněž člení na velikostní třídy až na úroveň podrobnosti členění uvedenou v oddílu 10, s výjimkou sekcí L, M a N klasifikace NACE rev. 2, kde se členění vyžaduje pouze na úroveň skupiny.

Pozměňovací návrh 111

Příloha IX oddíl 8 odst. 3

3. Některé výsledky, které budou určeny podle postupu v čl. 12 odst. 2 tohoto nařízení, se rovněž člení podle právní formy až na úroveň podrobnosti členění uvedenou v oddílu 10, s výjimkou sekce K klasifikace NACE rev. 1.1, kde se členění vyžaduje pouze na úroveň skupiny.

3. Některé výsledky, které budou určeny podle postupu v čl. 12 odst. 2 tohoto nařízení, se rovněž člení podle právní formy až na úroveň podrobnosti členění uvedenou v oddílu 10, s výjimkou sekcí L, M a N klasifikace NACE rev. 2, kde se členění vyžaduje pouze na úroveň skupiny.

Pozměňovací návrh 112

Příloha IX oddíl 10 členění činností úvodní část

Ke klasifikaci NACE rev. 1.1 se vztahuje toto členění činností:

1. Pro údaje za sledované roky 2004 až 2007 včetně se stanoví toto členění týkající se klasifikace NACE rev.1.1:

Pozměňovací návrh 113

Příloha IX oddíl 10 členění činností odst. 1a (nový)

 

Pro údaje od sledovaného roku 2008 se vyžaduje toto členění činností týkající se klasifikace NACE rev. 2:

Sekce B

Těžba a dobývání

Aby členské státy umožnily sestavení statistik Společenství, předají dílčí vnitrostátní výsledky za kódy klasifikace NACE rev. 2 C, 10+11+12, 13+14, 15, 16, 17+18, 19, 20+21, 22, 23, 24+25, 26+27, 28, 29+30, 31+32 a 33.

 

Sekce C

Zpracovatelský průmysl

Aby členské státy umožnily sestavení statistik Společenství, předají dílčí vnitrostátní výsledky za kódy klasifikace NACE rev. 2 C, 10+11+12, 13+14, 15, 16, 17+18, 19, 20+21, 22, 23, 24+25, 26+27, 28, 29+30, 31+32 a 33.

 

Sekce D, E a F

Dodávání elektřiny, plynu, páry a klimatizovaného vzduchu; zásobování vodou, činnosti související s odpadními vodami, odpady a sanacemi; stavebnictví

Aby členské státy umožnily sestavení statistik Společenství, předají dílčí vnitrostátní výsledky členěné na úroveň sekce klasifikace NACE rev. 2.

 

Sekce G

Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel

Aby členské státy umožnily sestavení statistik Společenství, předají dílčí vnitrostátní výsledky za kódy klasifikace NACE rev. 2 G, 45, 46, 47, 47.1, 47.2, 47.3, 47.4+47.5+47.6+47.7 a 48.8+48.9.

 

Sekce H a I

Doprava a skladování; ubytování, stravování a pohostinství

Aby členské státy umožnily sestavení statistik Společenství, předají dílčí vnitrostátní výsledky členěné na úroveň oddílu klasifikace NACE rev. 2.

 

Sekce J

Informační a komunikační činnosti

Aby členské státy umožnily sestavení statistik Společenství, předají dílčí vnitrostátní výsledky členěné na úroveň oddílu klasifikace NACE rev.2 a dále na úroveň třídy klasifikace NACE rev.2 v oddílu 62.

 

 

Sekce K

Peněžnictví a pojišťovnictví

Skupina 64.2 klasifikace NACE rev. 2 je vyloučena z oblasti působnosti této přílohy. Aby členské státy umožnily sestavení statistik Společenství, předají dílčí vnitrostátní výsledky členěné na úroveň oddílu klasifikace NACE rev. 2.

 

Sekce L, M a N

Činnosti v oblasti nemovitostí; odborné, vědecké a technické činnosti; administrativní a podpůrné činnosti

Aby členské státy umožnily sestavení statistik Společenství, předají dílčí vnitrostátní výsledky členěné na úroveň třídy klasifikace NACE rev. 2.

Pozměňovací návrh 114

Příloha IX oddíl 10 členění činností odst. 1b (nový)

 

Údaje za sledovaný rok 2008 se uvádějí podle členění klasifikace NACE rev.1.1 a definice v prvním odstavci 1 této sekce.

Zahrnují údaje o podnicích nově vzniklých v letech 2003, 2004, 2005, 2006 a 2007, které přetrvaly do roku 2008 (ukazatele 11 94 1, 11 94 2, 11 94 3, 11 94 4, 11 94 5, 16 94 1, 16 94 2, 16 94 3, 16 94 4, 16 94 5, 16 95 1, 16 95 2, 16 95 3, 16 95 4 a 16 95 5).

Pozměňovací návrh 115

Příloha IX oddíl 10 zvláštní agregované statistiky

Aby bylo možné vypracovávat statistiky na úrovni Společenství týkající se podnikatelské demografie pro sektor informačních a komunikačních technologií, předává se řada zvláštních agregovaných statistik klasifikace NACE rev. 1.1. Tyto agregované statistiky se stanoví postupem podle čl. 12 odst. 2 tohoto nařízení.

Aby bylo možné vypracovávat statistiky na úrovni Společenství týkající se podnikatelské demografie pro sektor informačních a komunikačních technologií, bude předávána řada zvláštních agregovaných statistik klasifikace NACE rev. 2. Tyto agregované statistiky budou stanoveny postupem podle čl. 12 odst. 2 tohoto nařízení.

Pozměňovací návrh 116

Příloha IX oddíl 12 odst. 1 odrážka 3

– vypracovávání údajů o sekcích M, N a O klasifikace NACE rev. 1.1.

– vypracovávání údajů o sekcích P, Q, R a S klasifikace NACE rev. 2.

Pozměňovací návrh 117

Příloha X

Nařízení Rady (ES, Euratom) č. 58/97 (Úř. věst. L 14, 17.1.1997, s. 1)

 

Nařízení Rady (ES, Euratom) č. 58/97 (Úř. věst. L 14, 17.1.1997, s. 1), aniž je dotčen článek 14 tohoto nařízení.

 

 

Nařízení Rady (ES, Euratom) č. 410/98 (Úř. věst. L 52, 21.2.1998, s. 1)

 

Článek 1 nařízení Komise (ES) č. 1614/2002 (Úř. věst. L 244, 12.9.2002, s. 7)

 

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2056/2002 (Úř. věst. L 317, 21.11.2002, s. 1)

 

Bod 69 přílohy III nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1882/2003 (Úř. věst. L 284, 31.10.2003, s. 1)

Nařízení Rady (ES, Euratom) č. 410/98 (Úř. věst. L 52, 21.2.1998, s. 1)

 

Článek 1 nařízení Komise (ES) č. 1614/2002 (Úř. věst. L 244, 12.9.2002, s. 7)

 

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2056/2002 (Úř. věst. L 317, 21.11.2002, s. 1)

 

Bod 69 přílohy III nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1882/2003 (Úř. věst. L 284, 31.10.2003, s. 1)

 

 

 

Příloha II nařízení Evropského Parlamentu a Rady (ES) č. 1893/2006 (Úř. věst. L 393, 30.12.2006, s. 1).

  • [1]  Dosud nezveřejněný v Úředním věstníku.

VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

Legislativní situace a cíle návrhu

Tento návrh, podaný v souladu s postupem přepracování, má nahradit nařízení 58/97[1]ze dne 20. prosince 1996 (které bylo v minulosti čtyřikrát pozměněno) o strukturální statistice podnikání, které stanovuje jednotný rámec pro shromažďování statistických údajů a sestavování, předávání a vyhodnocování statistik Společenství týkajících se struktury, činnosti, konkurenceschopnosti a výkonnosti podniků.

Cílem této iniciativy je poskytnout přesnější a podrobnější informace o každoroční hospodářské aktivitě v reakci na nové a nastávající potřeby, jmenovitě potřeby týkající se sledování a hodnocení politik Společenství v určitých oblastech, zejména těch, které se týkají vnitřního trhu a provádění Lisabonské strategie. Poskytuje mnoho chybějících informací, které jsou důležité jak pro účely tvorby politiky, tak pro pomoc firmám při rozhodování.

Cílem tohoto návrhu je kromě poskytování lepších a relevantnějších údajů i zjednodušení právních předpisů a postupů a zamezení vzniku nákladů pro podniky a vnitrostátní správní orgány.

Navrhované změny zahrnují jmenovitě:

- novou přílohu o podnikatelské demografii, o níž nejsou k dispozici přesnější údaje. Jde o významný ukazatel pro tvorbu politik a důležitý prvek v kontextu strukturálních ukazatelů, které vyžaduje prozatímní přezkum cílů Lisabonské strategie.

- novou přílohu o podnikatelských službách – cílem doplnění této přílohy je monitorovat konkurenceschopnost podnikatelských služeb a jejich příspěvek k výkonnosti evropských podniků.

- ad-hoc modul – zajistí pružné provádění průzkumů v jiných oblastech, a bude tak reagovat na nově se objevující potřeby informací.

Obecné připomínky

1.  Iniciativa Komise je vítána a návrh aktualizuje důležité aspekty stávajícího nařízení 58/97, jako jsou podnikatelské služby a podnikatelská demografie, což jsou jedny z aspektů, které nejcitelněji chybí v informačních systémech členských států i Společenství. Jako pozitivní cíl může být vnímán i návrh na zavedení určité pružnosti pomocí řešení ad-hoc, která umožní rychlou reakci na nově se objevující statistické potřeby.

2.  Návrh nového nařízení je velmi vítán, i pokud jde o zjednodušení a omezování nákladů a byrokracie; je třeba vyzdvihnout snahy o častější používání správních zdrojů a harmonizaci metodologií. Omezování nákladů je také cílem návrhu na zrušení dvaceti pěti proměnných.

Dalším pozitivním cílem je zjednodušení stávajících právních předpisů, zřejmé zejména v navržené harmonizaci struktury různých příloh. Další pokrok v této oblasti je nicméně vítán a mohlo by k němu i dojít.

3.  Tento návrh a jeho snahu o zjednodušení podporujeme, zdůrazňujeme však, že je třeba předem řádně vyhodnotit jeho náklady. Zatížení podniků pochopitelně nelze jednoduše vyčíslit, nemělo by se však podceňovat, zejména u malých a středních podniků.

4.  Další poznámka ke snaze o snížení nákladů – včasné a přesné statistiky na úrovni členských států i celoevropské mají prvořadý význam pro tvorbu a sledování jak podnikové, tak veřejné politiky. Politickou prioritou musejí být lepší statistiky zasluhující adekvátní finanční podporu jak na úrovni členských států, tak na úrovni celoevropské, s cílem poskytnout zdroje, které tato výzva vyžaduje.

Podrobné připomínky

Navržené zrušení značného počtu proměnných z důvodu snižování nákladů znamená ztrátu důležitých ukazatelů pro tvorbu politik, zejména v oblasti energie a stavebnictví. Energie je jednou z klíčových evropských priorit v otázkách bezpečnosti i hospodářské konkurenceschopnosti a informace o podnikových nákladech na energii by neměly být ztraceny. Údaje o vývoji stavebnictví a jejich členění na jednotlivé složky jsou významné makroekonomické ukazatele jak pro analýzu krátkodobé politiky, tak pro odhad vývoje cen na trhu s byty.

Jedním z cílů předloženého návrhu je lepší rovnováha mezi podáváním zpráv o zpracovatelském průmyslu a službách. Usiluje se o ni díky přesnějším informacím o službách. Doporučuje se také přepracovat současné členění činností ve zpracovatelském průmyslu. Přestože je uvedená snaha o častější používání správních zdrojů vítána, v praxi současný návrh velkého pokroku v tomto směru nedosáhl. Z ohledem na potenciál, který je spojen s používáním těchto zdrojů, ale také na potřebu harmonizovat vnitrostátní postupy, by mohly být podniknuty další kroky, zejména směrem k výměně nejlepších postupů.

Dalšího pokroku lze dosáhnout i lepším propojením a slučitelností požadavků na strukturální statistiky podnikání a informací vyplývajících z průzkumů jednotlivých oblastí, protože některé potřeby informací nejsou nahrazeny obsahem tohoto navrhovaného nařízení.

Zvláštní péče by měla být věnována tomu, aby současné nařízení bylo v praxi plně slučitelné s probíhající revizí NACE, protože nabude účinnosti před NACE rev. 2.

Z důvodu slučitelnosti těchto dvou návrhů (současného a NACE Rev.2) je nutno vyjasnit časový plán jejich realizace. Návrh Komise, který udává pro první zavedení rok 2006, je zastaralý; měl by být nahrazen rokem po přijetí současného návrhu; nařízení 58/97 by mělo zůstat v platnosti do tohoto data.

V oblastech práce a životního prostředí jsou vítány další informace o ochraně zdraví zaměstnanců a recyklaci i členění nákladů spojených s dodržováním Kjótského protokolu.

Vítány jsou také pilotní studie; je nutno dále pracovat na harmonizaci ukazatelů trhu práce, zejména ukazatelů pracovní doby, protože pojem práce na „plný pracovní úvazek“ se mezi členskými státy výrazně liší. Koncepce pracovní doby poskytuje jednotný základ a pilotní studie by měly napomáhat vylepšení těchto opatření.

  • [1]  Úř. věst. L 14, 17. 1. 1997

POSTUP

Název

Strukturální statistiky podniků

Referenční údaje

KOM(2006)0066 - C6-0063/2006 - 2006/0020(COD)

Příslušný výbor

       Datum oznámení na zasedání

ECON

16.3.2006

Výbor požádaný o stanovisko

       Datum oznámení na zasedání

ITRE

16.3.2006

 

 

 

Nezaujaté stanovisko

       Datum rozhodnutí

ITRE

20.3.2006

 

 

 

Zpravodajka

       Datum jmenování

Elisa Ferreira

14.3.2006

 

 

Datum přijetí

28.2.2007

 

 

 

Výsledek závěrečného hlasování

+:

–:

0:

38

0

0

Členové přítomní při závěrečném hlasování

Zsolt László Becsey, Pervenche Berès, Sharon Bowles, Udo Bullmann, Manuel António dos Santos, Jonathan Evans, Elisa Ferreira, Jean-Paul Gauzès, Robert Goebbels, Donata Gottardi, Gunnar Hökmark, Karsten Friedrich Hoppenstedt, Sophia in ‘t Veld, Piia-Noora Kauppi, Wolf Klinz, Christoph Konrad, Kurt Joachim Lauk, Andrea Losco, Astrid Lulling, Cristobal Montoro Romero, John Purvis, Alexander Radwan, Dariusz Rosati, Heide Rühle, Antolín Sánchez Presedo, Peter Skinner, Cristian Stănescu, Margarita Starkevičiūtė, Ieke van den Burg, Sahra Wagenknecht

Náhradníci přítomní při závěrečném hlasování

Valdis Dombrovskis, Salvador Garriga Polledo, Werner Langen, Maria Petre, Gianni Pittella, Andreas Schwab, Lars Wohlin

Náhradník (čl. 178 odst. 2) přítomný při závěrečném hlasování

Philip Dimitrov Dimitrov