JELENTÉS a vállalkozások szerkezeti statisztikáiról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról

7.3.2007 - (COM(2006)0066 – C6–0063/2006 – 2006/0020(COD)) - ***I

Gazdasági és Monetáris Bizottság
Előadó: Elisa Ferreira


Eljárás : 2006/0020(COD)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot :  
A6-0062/2007
Előterjesztett szövegek :
A6-0062/2007
Viták :
Szavazatok :
Elfogadott szövegek :

AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

a vállalkozások szerkezeti statisztikáiról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról

(COM(2006)0066 – C6–0063/2006 – 2006/0020(COD))

(Együttdöntési eljárás: első olvasat)

Az Európai Parlament,

–   tekintettel a Bizottságnak az Európai Parlamenthez és a Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2006)0066)[1],

–   tekintettel az EK-Szerződés 251. cikkének (2) bekezdésére és 285. cikkének (1) bekezdésére, melyek alapján a Bizottság benyújtotta javaslatát a Parlamenthez (C6‑0063/2006),

–   tekintettel eljárási szabályzata 51. cikkére,

–   tekintettel a Gazdasági és Monetáris Bizottság jelentésére (A6-0062/2006),

1.  jóváhagyja a Bizottság javaslatát, annak módosított formájában;

2.  felhívja a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez, ha lényegesen módosítani szándékozik a javaslatot vagy a helyébe másik szöveget kíván léptetni;

3.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak.

A Bizottság által javasolt szövegA Parlament módosításai

Módosítás: 1

(4) preambulumbekezdés

(4) A rendelet célja, hogy továbbra is biztosítsa a jelenlegi szakpolitikai területeken hozott döntések statisztikai támogatását, valamint eleget tegyen az új közösségi szakpolitikai kezdeményezésekből, a statisztikai prioritásoknak és a létrehozott statisztikák célszerűségének a folyamatos felülvizsgálatából fakadó további kötelezettségeknek, tekintettel egyúttal a rendelkezésre álló források lehető legjobb kihasználására és a válaszadás terhének a minimálisra való csökkentésére.

(4) A rendelet célja, hogy továbbra is biztosítsa a jelenlegi szakpolitikai területeken hozott döntések statisztikai támogatását, valamint eleget tegyen az új közösségi szakpolitikai kezdeményezésekből, a statisztikai prioritásoknak és a létrehozott statisztikák célszerűségének a folyamatos felülvizsgálatából fakadó további kötelezettségeknek, tekintettel egyúttal a rendelkezésre álló források lehető legjobb kihasználására és a válaszadás terhének a minimálisra való csökkentésére. Különös figyelmet kell fordítani a Közösség energia- és környezetvédelmi politikái – mint például az 1907/2006/EK rendelet1 – vállalkozásokra gyakorolt hatásának. A közigazgatási adatforrások hatékonyabb felhasználásának biztosítása érdekében ösztönözni kell a nemzeti statisztikai intézetek között az együttműködést és a legjobb gyakorlatok cseréjét.

 

1A vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH) és az Európai Vegyianyag-ügynökség létrehozásáról szóló, 2006. december 18-i 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 396., 2006.12.30., 1.o.).

Indokolás

Az EU energiaügyi és környezetvédelmi politikái erős hatást gyakorolnak a vállalkozásokra és a vállalkozások nemzetközi versenyképességére. Az e hatásokra vonatkozó adatok gyűjtése alapvető fontosságú a politikák kialakításához. Miközben a közigazgatási források statisztikai célokra történő felhasználásában óriási lehetőség rejlik, az adatok összehasonlíthatóságának és összhangjának garantálása érdekében még mindig szükség van a különböző országok között módszertani harmonizációra irányuló jelentős erőfeszítésre.

Módosítás: 2

(10) preambulumbekezdés

(10) Amennyiben a Bizottság a NACE Rev. 1.1. M-től O-ig terjedő nemzetgazdasági ágaiban folytatott nem piaci tevékenységekre vonatkozó, az I. melléklet 10. szakaszának 1. pontja és a IX. melléklet 12. szakasza szerinti kísérleti tanulmányok értékelése alapján szükségesnek találja e rendelet jelenlegi alkalmazási körének kiterjesztését, erre vonatkozóan javaslatot kell előterjesztenie a Szerződés 251. cikkében meghatározott eljárásnak megfelelően.

törölve

Módosítás: 3

(11) preambulumbekezdés

(11) Mivel a meghozandó intézkedés céljait, nevezetesen a Közösségben található vállalkozások szerkezetére, tevékenységére, versenyképességére és teljesítményére vonatkozó összehangolt adatok előállítását a tagállamok nem tudják kielégítő mértékben megvalósítani, és ezért azok az intézkedés terjedelme és hatásai miatt közösségi szinten jobban megvalósíthatók, a Közösség, a Szerződés 5. cikkében megállapított szubszidiaritás elvének megfelelően, intézkedéseket fogadhat el. Az arányosság elvének megfelelően, amelyet ugyancsak az 5. cikk rögzít, ez a rendelet nem lépi túl az említett célkitűzések eléréséhez szükséges mértéket.

(11) Mivel e rendelet céljait, nevezetesen a Közösségben található vállalkozások szerkezetére, tevékenységére, versenyképességére és teljesítményére vonatkozó összehangolt adatok előállítását a tagállamok nem tudják kielégítő mértékben megvalósítani, és ezért azok közösségi szinten jobban megvalósíthatók, a Közösség, a Szerződés 5. cikkében megállapított szubszidiaritás elvének megfelelően, intézkedéseket fogadhat el. Az arányosság elvének megfelelően, amelyet ugyancsak az 5. cikk rögzít, ez a rendelet nem lépi túl az említett célkitűzések eléréséhez szükséges mértéket.

Módosítás: 4

2. cikk (1) bekezdés

(1) E rendelet az Európai Közösség gazdasági tevékenységi statisztikai osztályozásának (NACE Rev. 1.1.) C-től K-ig és M-től O-ig terjedő nemzetgazdasági ágaiba tartozó piaci tevékenységekre terjed ki.

(1) E rendelet a statisztikai osztályozás (NACE Rev. 2.) B-től N-ig és P-től S-ig terjedő nemzetgazdasági ágaiba tartozó piaci tevékenységekre terjed ki.

Módosítás: 5

3. cikk (1) bekezdés

(1) Az 1. cikkben meghatározott területekre összeállítandó statisztikák modulokba vannak csoportosítva. Az egyes modulokat a mellékletek tartalmazzák.

(1) Az 1. cikkben meghatározott területekre összeállítandó statisztikák modulokba vannak csoportosítva.

Módosítás: 6

3. cikk (2) bekezdés j) pont

j) rugalmas modul a vállalkozások egyes mutatóit érintő, kisebb, eseti adatgyűjtéshez.

j) rugalmas modul a vállalkozások egyes mutatóit érintő, egyedi és korlátozott, eseti adatgyűjtéshez.

Indokolás

A „kisebb” kifejezés túlságosan bizonytalan ahhoz, hogy az ilyen adatgyűjtés jellegét jellemezze. A nemzeti kormányokra és cégekre háruló jelentési teher ellenőrizhetősége érdekében célszerűbb az „eseti” modul pontos és időbeli keretek közé szorítása.

Módosítás: 7

3. cikk (4) bekezdés első albekezdés

(4) A második bekezdés j) pontjában említett rugalmas modul vonatkozásában annak gyakoriságát, tárgyát, a mutatók listáját, a referencia-időszakot, a megfigyelt tevékenységek körét és a minőségi normákat a 12. cikk (2) bekezdésében említett eljárásnak megfelelően kell meghatározni, legalább 12 hónappal a referencia-időszak kezdetét megelőzően.

(4) A Bizottság a tagállamokkal szorosan együttműködve megtervezi a második bekezdés j) pontjában említett rugalmas modul felhasználását. Annak terjedelmét, a mutatók listáját, a referencia-időszakot, a megfigyelt tevékenységek körét és a minőségi követelményeket a Bizottság a 12. cikk (2) bekezdésében említett eljárásnak megfelelően határozza meg, legalább 12 hónappal a referencia-időszak kezdetét megelőzően.

Módosítás: 8

3. cikk (4) bekezdés második albekezdés

A vállalkozásokra háruló tehernek és a tagállamok adatgyűjtéssel kapcsolatos kiadásainak csökkentése érdekében a rugalmas modul alkalmazási körét korlátozni kell.

A Bizottság meghatározza az információk szükségességét és az adatgyűjtésnek a vállalkozásokra háruló teherre és a tagállamok kiadásaira gyakorolt hatását is.

Módosítás: 9

3. cikk (4) bekezdés második a) albekezdés (új)

 

A vállalkozásokra háruló teher és a tagállamok kiadásainak korlátozása érdekében az adatgyűjtés nagyságrendje az egész Európai Unióban legfeljebb 20 vállalkozási mutatóra vagy kérdésre, legfeljebb 25 000 válaszadó vállalkozásra és legfeljebb válaszadónként 1,5 órás átlagos időráfordításra korlátozódik. Az eseti adatgyűjtést reprezentatív számú tagállam végzi. Amennyiben csak európai szintű eredményekre van szükség, a Bizottság – a minimális teher és a minimális kiadások biztosítása érdekében – európai mintavételezési megközelítést dolgozhat ki.

Módosítás: 10

4. cikk (1) bekezdés

(1) A mellékletekben meghatározottak szerint a Bizottság kísérleti tanulmányok sorozatát indítja meg, amelyet a tagállamok végeznek el. Ajánlattételi felhívást követően a Bizottság a 322/97/EK tanácsi rendelet 2. cikke értelmében vett nemzeti hatóságok számára támogatást nyújt.

(1) A mellékletekben meghatározottak szerint a Bizottság kísérleti tanulmányok sorozatát indítja meg, amelyet a tagállamok önkéntes alapon végeznek el. Ajánlattételi felhívást követően a Bizottság a 322/97/EK tanácsi rendelet 2. cikke értelmében vett nemzeti hatóságok számára támogatást nyújt.

Módosítás: 11

5. cikk (3) bekezdés

(3) A válaszadási teher csökkentése érdekében a nemzeti hatóságok és a Közösség hatósága, a tagállam és a Bizottság által saját hatáskörükben megállapított korlátok és feltételek mellett, betekintést kapnak azon közigazgatási adatforrásokba, amelyek saját közigazgatásuk tevékenységi körében találhatók, éspedig annyiban, amennyiben ezen adatok szükségesek a 6. cikkben meghatározott pontossági követelmények teljesítéséhez.

(3) A válaszadási teher csökkentése érdekében a nemzeti hatóságok és a Közösség hatósága, a tagállam és a Bizottság által saját hatáskörükben megállapított korlátok és feltételek mellett, betekintést kapnak azon közigazgatási adatforrásokba, amelyek saját közigazgatásuk tevékenységi körében találhatók, éspedig annyiban, amennyiben ezen adatok szükségesek a 6. cikkben meghatározott pontossági követelmények teljesítéséhez. Ezen túlmenően – amikor csak lehetséges – a közigazgatási adatforrások felhasználásra kerülnek az e rendelet jelentéstételi követelményeinek való megfelelés céljából.

Indokolás

Mivel a közigazgatási adatforrások a statisztikai információgyűjtés különösen hatékony módját képviselik, minden lehetséges esetben fel kell ezeket használni, ekként csökkentve mind a nemzeti kormányokra, mind pedig a cégekre háruló terhet.

Módosítás: 12

6. cikk (4) bekezdés

(4) Egyes esetekben, amikor egy tagállam jelzi, hogy valamely NACE Rev. 1.1. osztályra vonatkozó nemzeti szintű adatainak pontossága csekély, a Bizottság (Eurostat) úgy határozhat, hogy a közölt adatokat csupán a közösségi szintű aggregátumok összeállításához használja.

törölve

Módosítás: 13

7. cikk (2) bekezdés

(2) Annak érdekében, hogy közösségi összesítéseket lehessen készíteni, a tagállamok nemzeti részeredményeket állítanak össze a NACE Rev. 1.1. szintjei szerint, ahogy a mellékletek moduljaiban elő van írva, illetve a 12. cikk (2) bekezdésében említett eljárásnak megfelelően.

(2) Annak érdekében, hogy közösségi összesítéseket lehessen készíteni, a tagállamok nemzeti részeredményeket állítanak össze a NACE Rev. 2. szintjei szerint, ahogy a mellékletekben elő van írva, illetve a 12. cikk (2) bekezdésében említett eljárásnak megfelelően.

Módosítás: 14

8. cikk (2) bekezdés

(2) Az eredményeket megfelelő technikai formátumban, a referencia-időszak végétől számított, a 3. cikkben említett valamennyi modul vonatkozásában a 12. cikk (2) bekezdésében említett eljárásnak megfelelően meghatározott időtartamon belül kell továbbítani, amely időtartam nem lehet hosszabb 18 hónapnál. Ezen kívül csekély számú becsült előzetes eredményt kell közölni a referencia-időszak végétől számított rövidebb időtartamon belül, amelyet a 3. cikkben említett modulokra ugyanezen eljárásnak megfelelően határoznak meg, és amely időtartam nem lehet hosszabb 10 hónapnál.

(2) Az eredményeket megfelelő technikai formátumban, a referencia-időszak végétől számított, a 3. cikk (2) bekezdésének a)–h) és j) pontjában előírt modulok vonatkozásában a 12. cikk (2) bekezdésében említett eljárásnak megfelelően meghatározott időtartamon belül kell továbbítani, amely időtartam nem lehet hosszabb 18 hónapnál. A 3. cikk (2) bekezdésének i) pontjában előírt modul vonatkozásában az időszak nem lehet 30 hónapnál vagy – a IX. mellékletben megállapítottak szerint – 18 hónapnál hosszabb. Ezen kívül csekély számú becsült előzetes eredményt kell közölni a referencia-időszak végétől számított rövidebb időtartamon belül, amelyet a 3. cikk (2) bekezdésének a)–g) pontjában előírt modulokra ugyanezen eljárásnak megfelelően határoznak meg, és amely időtartam nem lehet hosszabb 10 hónapnál. A 3. cikk (2) bekezdésének i) pontjában előírt modul vonatkozásában az előzetes eredményekre vonatkozó időszak nem lehet hosszabb 18 hónapnál.

Módosítás: 15

8. cikk (2a) bekezdés (új)

 

(2a) A vállalkozásokra háruló tehernek és a nemzeti statisztikai hatóságok kiadásainak minimalizálása érdekében a tagállamok „CETO”-jellel (kizárólag az európai összesítésekhez való hozzájárulás; „contribution towards European totals only”) jelölhetik meg a kizárólag az európai összesítésekhez történő hozzájárulásként felhasználható adatokat. Az Eurostat ezen adatokat nem teszi közzé, a tagállamok pedig nem látják el a nemzeti szinten közzétett adatokat CETO-jellel. A CETO-jel használata az adott tagállamnak az EU gazdaságának összesített hozzáadott-értékében való részesedésétől függ.

a) Németország, Franciaország, Olaszország és az Egyesült Királyság vonatkozásában a CETO-jellel ellátott adatok a NACE szakágazati szintje szerinti bontásban és alágazati szintű méretosztályok szerinti bontásban küldhetők. A rovatok legfeljebb 15%-a jelölhető meg.

b) Belgium, a Cseh Köztársaság, Dánia, Spanyolország, Görögország, Írország, Magyarország, Hollandia, Ausztria, Lengyelország, Portugália, Finnország és Svédország vonatkozásában a CETO-jellel ellátott adatok a NACE szakágazati szintje szerinti bontásban és alágazati szintű méretosztályok szerinti bontásban küldhetők. A rovatok legfeljebb 25%-a jelölhető meg. Ezen túlmenően, ha az ezen albekezdésben említett valamely tagállamban a NACE szakágazat vagy a NACE alágazat valamely méretosztályának aránya az adott tagállam gazdaságának kevesebb mint 0,1 %-át teszi ki, ezen adatok CETO-jellel ellátott adatként is megküldhetők.

c) Bulgária, Észtország, Ciprus, Lettország, Litvánia, Luxembourg, Málta, Románia, Szlovénia, és Szlovákia vonatkozásában a CETO-jellel ellátott adatok a NACE alágazati és szakágazati szintje szerinti bontásban és alágazati szintű méretosztályok szerinti bontásban küldhetők. Alágazati szinten a rovatok legfeljebb 25%-a jelölhető meg.

A CETO-jellel való ellátásra és az országok csoportosítására vonatkozóan az e bekezdésben megállapított szabályokat a 12. cikk (2) bekezdésében említett eljárással összhangban az e rendelet hatálybalépésétől számított öt éven belül, azután pedig ötévente felülvizsgálják.

Módosítás: 16

11. cikk j) pont

j) az átmeneti időszak és az ezen időszak alatt engedélyezett eltérések e rendelet rendelkezéseitől (10. cikk, valamint II. melléklet 10. szakasz, VII. melléklet 10. szakasz és VIII. melléklet 8. szakasz);

j) az átmeneti időszak és az ezen időszak alatt engedélyezett eltérések e rendelet rendelkezéseitől (10. cikk; I. melléklet 11. szakasz; II. melléklet 10. szakasz; III. melléklet 9. szakasz; VII. melléklet 10. szakasz; VIII. melléklet 8. szakasz; és IX. melléklet 13. szakasz);

Módosítás: 17

11. cikk k) pont

k) a tevékenységek bontásának a NACE módosításaihoz vagy javított változataihoz történő hozzáigazítása.

k) a NACE jelenleg zajló felülvizsgálatával való teljes összeegyeztethetőség, beleértve a tevékenységek bontását is.

Indokolás

A NACE felülvizsgálat jelenleg zajló folyamatával kapcsolatban minden szinten el kell kerülni az esetleges kettősségeket és következetlenségeket.

Módosítás: 18

11. cikk l) pont

l) a 3. cikk (2) bekezdése j) pontjában említett rugalmas modul vonatkozásában annak gyakorisága, tárgya, a mutatók listája, a referencia-időszak, a megfigyelt tevékenységek köre és a minőségi normák;

l) a 3. cikk (2) bekezdésének j) pontjában és (4) bekezdésében említett rugalmas modul alkalmazása;

Módosítás: 19

14. cikk első bekezdés

Az 58/97/EK, Euratom rendelet hatályát veszti.

Az 58/97/EK, Euratom rendelet hatályát veszti. Továbbra is alkalmazandók azonban az 58/97/EK, Euratom rendelet rendelkezései, a IX. melléklet kivételével, a 2007-ig terjedő referenciaévekre – beleértve a 2007. évet is – nyújtott adatok vonatkozásában.

Módosítás: 20

I. melléklet, 4. szakasz, 2. pont

2. A 3.–5. bekezdésnek leginkább megfelelő azon mutatók címét, amelyekre statisztikákat kell készíteni a NACE Rev. 1.1. J nemzetgazdasági ágba tartozó tevékenységekre, az e rendelet 12. cikkének (2) bekezdésében említett eljárásnak megfelelően kell meghatározni.

2. A 3.–5. bekezdésnek leginkább megfelelő azon mutatók címét, amelyekre statisztikákat kell készíteni a NACE Rev. 2. K nemzetgazdasági ágba tartozó tevékenységekre, az e rendelet 12. cikkének (2) bekezdésében említett eljárásnak megfelelően kell meghatározni.

Módosítás: 21

I. melléklet, 4. szakasz, 4. pont, táblázat, foglalkoztatási adatok, 3. sor

16 13 1 Részmunkaidős alkalmazottak száma

törölve

Indokolás

Ez a módosítás a Tanáccsal létrejött megállapodásból következik.

Módosítás: 22

I. melléklet, 5. szakasz

Az első referenciaév, amelyre vonatkozóan a 12 17 0, 13 13 1, 16 13 1 és 16 14 0 mutatóról statisztikát kell összeállítani, a 2006. naptári év, míg az összes többi mutató esetében az 1995. naptári év. Az adatokat a 9. szakasznak megfelelő bontásban kell összeállítani. Az első olyan referenciaév azonban, amelyre vonatkozóan a NACE Rev. 1.1. 65.2 alágazatba és 67. ágazatba tartozó tevékenységi osztályokkal kapcsolatos statisztikákat kell összeállítani, az e rendelet 12. cikke (2) bekezdésében említett eljárásnak megfelelően kerül meghatározásra.

Az első referenciaév, amelyre vonatkozóan statisztikát kell összeállítani, a 2008. naptári év lesz. Az adatokat a 9. szakasznak megfelelő bontásban kell összeállítani. Az első olyan referenciaév azonban, amelyre vonatkozóan a NACE Rev. 2. 64.2, 64.3 és 64.9 alágazatba és 66. ágazatba tartozó tevékenységi osztályokkal kapcsolatos statisztikákat kell összeállítani, az e rendelet 12. cikke (2) bekezdésében említett eljárásnak megfelelően kerül meghatározásra.

Indokolás

Megegyezik a 21. módosítás indokolásával.

Módosítás: 23

I. melléklet, 7. szakasz, 1. pont

1. Az eredményeket a 9. szakaszban felsorolt tevékenységek szakágazati szintjéig kell lebontani.

1. Az eredményeket a 9. szakaszban felsorolt tevékenységek részleteinek szintjéig kell lebontani.

Indokolás

Megegyezik a 21. módosítás indokolásával

Módosítás: 24

I. melléklet, 7. szakasz, 2. pont

2. A NACE Rev. 1.1. C–K nemzetgazdasági ághoz, valamint a 90. ágazathoz (szennyvíz-, hulladékkezelés, szennyeződésmentesítés), tartozó valamennyi alágazatra, a 92.1 alágazatra (film-, videogyártás) és a 92.2 alágazatra (rádió-televízió műsorszolgáltatás) vonatkozó néhány adatot meg kell bontani méret szerinti osztályokra is.

2. A 9. nemzetgazdasági ágba tartozó tevékenységekre vonatkozó néhány adatot meg kell bontani méret szerinti osztályokra is.

Indokolás

Megegyezik a 21. módosítás indokolásával

Módosítás: 25

I. melléklet, 7. szakasz, 3. pont

3. A regionális statisztikák eredményeit a NACE Rev. 1.1. két számjegyű (ágazati) szintjéig és a Területi Egységek Nómenklatúrájának (NUTS) II. szintjéig kell bontani.

3. A regionális statisztikák eredményeit a NACE Rev. 2. két számjegyű (ágazati) szintjéig és a Területi Egységek Nómenklatúrájának (NUTS) II. szintjéig kell bontani.

Indokolás

Megegyezik a 21. módosítás indokolásával

Módosítás: 26

I. melléklet, 8. szakasz, 1. pont

1. Az eredményeket a referencia-időszak naptári évének végétől számított 18 hónapon belül kell továbbítani, kivéve a NACE Rev. 1.1. 65.11 szakágazatát és az V., VI. és VII. melléklet által lefedett NACE 1. 1. tevékenységeket. A NACE Rev. 1.1. 65.11 szakágazata esetében a továbbítás határideje 10 hónap. Az V., VI. és VII. mellékletbe tartozó tevékenységek esetében az említett mellékletek határozzák meg a továbbítás határidejét. A NACE Rev. 1.1. 65.2 alágazatba és 67. ágazatba tartozó tevékenységi osztályokra vonatkozó eredmények továbbításának határidejéről azonban az e rendelet 12. cikke (2) bekezdésében említett eljárásnak megfelelően kell dönteni.

1. Az eredményeket a referencia-időszak naptári évének végétől számított 18 hónapon belül kell továbbítani, kivéve a NACE Rev. 2. 64.11 szakágazatát és az V., VI. és VII. melléklet által lefedett NACE 2. tevékenységeket. A NACE Rev. 2. 64.11 szakágazata esetében a továbbítás határideje 10 hónap. Az V., VI. és VII. mellékletbe tartozó tevékenységek esetében a NACE Rev. 2. 64.2, 64.3 és 64.9 alágazatba és 66. ágazatba tartozó tevékenységi osztályokra vonatkozó eredmények továbbításának határidejéről az e rendelet 12. cikke (2) bekezdésében említett eljárásnak megfelelően fog döntés születni.

Indokolás

Megegyezik a 21. módosítás indokolásával.

Módosítás: 27

I. melléklet, 8. szakasz, 2. pont, első albekezdés, bevezető rész

2. A NACE Rev. 1.1. 65. és 66. ágazat kivételével az előzetes nemzeti eredmények vagy becslések az alábbi mutatókra vonatkozóan összeállított vállalati statisztikák esetében a referencia-időszak naptári évének végétől számított 10 hónapon belül továbbítandók:

2. A NACE Rev. 2. 64. és 65. ágazat kivételével az előzetes nemzeti eredmények vagy becslések az alábbi mutatókra vonatkozóan összeállított vállalati statisztikák esetében a referencia-időszak naptári évének végétől számított 10 hónapon belül továbbítandók:

Indokolás

Megegyezik a 21. módosítás indokolásával.

Módosítás: 28

I. melléklet, 8. szakasz, 2. pont, második albekezdés

Ezeket az előzetes eredményeket vagy becsléseket a NACE Rev. 1.1. három számjegyű szintje (alágazat) szerint kell csoportosítani a 2006-os referenciaévtől kezdve. A 2005-ös referenciaévvel bezáróan a NACE Rev. 1.1. H, I és K gazdasági ága esetében a 9. szakaszban meghatározott bontást kell alkalmazniA NACE Rev. 1.1. 67. ágazata esetében az előzetes eredmények vagy becslések továbbításáról az e rendelet 12. cikke (2) bekezdésében említett eljárásnak megfelelően kell döntést hozni.

Ezeket az előzetes eredményeket vagy becsléseket a NACE Rev. 2. három számjegyű szintje (alágazat) szerint kell csoportosítani. A NACE Rev. 2. 66. ágazata esetében az előzetes eredmények vagy becslések továbbításáról az e rendelet 12. cikke (2) bekezdésében említett eljárásnak megfelelően kell majd döntést hozni.

Indokolás

Megegyezik a 21. módosítás indokolásával.

Módosítás: 29

I. melléklet, 9. szakasz, 1. pont, első albekezdés

1. A 2006-os referenciaévtől kezdve az adatokat a NACE 1.1. szerinti tevékenységi osztályok alábbi bontásának megfelelően kell összeállítani. A NACE Rev. 1.1. 65.2 alágazatba és 67. ágazatba tartozó tevékenységi osztályokra vonatkozó statisztikák összeállításának első referenciaévéről azonban az e rendelet 12. cikke (2) bekezdésében említett eljárásnak megfelelően kell dönteni.

1. A közösségi statisztikák összeállításának lehetővé tétele érdekében a tagállamok a 2008-as referenciaévtől kezdve a NACE Rev. 2. szakágazatai szerinti bontásban továbbítják az összesített nemzeti eredményeket a B–N nemzetgazdasági ágakra és a 95. ágazatra. A NACE Rev. 2. 64.2, 64.3 és 64.9 alágazatba és 66. ágazatba tartozó tevékenységi osztályokra vonatkozó statisztikák összeállításának első referenciaévéről azonban az e rendelet 12. cikke (2) bekezdésében említett eljárásnak megfelelően kell majd dönteni.

Indokolás

Megegyezik a 21. módosítás indokolásával.

Módosítás: 30

I. melléklet, 9. szakasz, 1. pont, második albekezdés

A közösségi statisztikák összeállításának lehetővé tétele érdekében a tagállamok NACE Rev. 1.1. szakágazatai szerinti bontásban továbbítják az összesített nemzeti eredményeket a NACE 1,1. C–K nemzetgazdasági ágakra és az O nemzetgazdasági ág alábbi szakágazataira:

 

Szakágazat Cím

90.01 Szennyvíz gyűjtése, -kezelése

90.02 Egyéb hulladék gyűjtése, -kezelése

90.03 Szennyeződésmentesítés

92.11 Film-, videogyártás

92.12 Film-, videoterjesztés

92.13 Filmvetítés

92.20 Rádió-televízió műsorszolgáltatás

törölve

Indokolás

Megegyezik a 21. módosítás indokolásával.

Módosítás: 31

I. melléklet, 9. szakasz, 2. pont

2. A 2005-ös referenciaévvel bezáróan az adatokat a NACE 1.1. szerinti tevékenységi osztályok alábbi bontásának megfelelően kell összeállítani:

2. A 2007-es referenciaévvel bezáróan az adatokat a NACE 1.1. szerinti tevékenységi osztályok alábbi bontásának megfelelően kell összeállítani:

Indokolás

Megegyezik a 21. módosítás indokolásával.

Módosítás: 32

I. melléklet, 9. szakasz, 2. pont, C, D, E és F nemzetgazdasági ágak

C, D, E ÉS F NEMZETGAZDASÁGI ÁGAK

 

Bányászat és kőfejtés; feldolgozóipar; villamosenergia-, gáz-, gőz-, vízellátás; építőipar.

A közösségi statisztikák összeállításának lehetővé tétele érdekében a tagállamok NACE Rev. 1.1. szakágazatai szerinti bontásban továbbítják az összesített nemzeti eredményeket.

törölve

Indokolás

Megegyezik a 32. módosítás indokolásával.

Módosítás: 33

I. melléklet, 9. szakasz, 2. pont, G nemzetgazdasági ág

G NEMZETGAZDASÁGI ÁG

 

Kereskedelem; javítás.

A közösségi statisztikák összeállításának lehetővé tétele érdekében a tagállamok NACE Rev. 1.1. szakágazatai szerinti bontásban továbbítják az összesített nemzeti eredményeket.

törölve

Indokolás

Megegyezik a 32. módosítás indokolásával.

Módosítás: 34

I. melléklet, 9. szakasz, 2. pont, H nemzetgazdasági ág

A Bizottság által javasolt szöveg

H NEMZETGAZDASÁGI ÁG

Szálláshely-szolgáltatás, vendéglátás

55.1 + 55.2

„Szállodai szolgáltatás” és „Átmeneti szálláshely-szolgáltatás”

55.3 + 55.4 + 55.5

„Étkezőhelyi vendéglátás”, „Bárok, hasonló vendéglátás” és „Munkahelyi és közétkeztetés”

A Parlament módosítása

törölve

Indokolás

Megegyezik a 32. módosítás indokolásával.

Módosítás: 35

I. melléklet, 9. szakasz, 2. pont, I. nemzetgazdasági ág

A Bizottság által javasolt szöveg

I NEMZETGAZDASÁGI ÁG

Szállítás, raktározás, posta, távközlés

60.1

Vasúti szállítás

60.21 + 60.22 + 60.23

„Egyéb szárazföldi személyszállítás” a „közúti teherszállítás” nélkül

60.24

Közúti teherszállítás

60.3

Csővezetékes szállítás

61.1

Tengeri szállítás

61.2

Belvízi szállítás

62

Légi szállítás

63.1 + 63.2 + 63.4

„Szállítást kiegészítő tevékenység” az „utazásszervezés, utazási ügynöki tevékenység, idegenvezetés” nélkül

63.3

„Utazásszervezés, utazási ügynöki tevékenység, idegenvezetés”

64.11

Nemzeti postai tevékenység

64.12

Futárpostai tevékenység

64.2

Távközlés

A Parlament módosítása

törölve

Indokolás

Megegyezik a 32. módosítás indokolásával.

Módosítás: 36

I. melléklet, 9. szakasz, 2. pont, J nemzetgazdasági ág

J NEMZETGAZDASÁGI ÁG

Pénzügyi közvetítés

A közösségi statisztikák összeállításának lehetővé tétele érdekében a tagállamok NACE Rev. 1.1. szakágazatai szerinti bontásban továbbítják az összesített nemzeti eredményeket.

törölve

Indokolás

Megegyezik a 32. módosítás indokolásával.

Módosítás: 37

I. melléklet, 9. szakasz, 2a. pont (új)

 

2a. A 3. cikk (1) bekezdésének sérelme nélkül a tagállamok mind a NACE Rev. 1.1.-nek, mind pedig a NACE Rev. 2.-nek megfelelően továbbítják a Bizottságnak a vállalkozások 2008-as referenciaévre vonatkozó szerkezeti statisztikáit.

A NACE Rev. 1.1 osztályozások alkalmazásával továbbítandó mutatók listájáról és az eredmények előállítására vonatkozó részletekről a 12. cikkben megállapított eljárásnak megfelelően kell majd dönteni.

Indokolás

Megegyezik a 21. módosítás indokolásával.

Módosítás: 38

I. melléklet, 10. szakasz, 1. pont

1. Annak megállapítása érdekében, hogy megvalósítható-e a NACE Rev. 1.1. M-től O-ig terjedő nemzetgazdasági ágaiban folytatott piaci és nem piaci tevékenységek adatainak felvétele, a Bizottság kísérleti tanulmányok sorozatát indítja meg e tevékenységek vonatkozásában. Amennyiben a Bizottság a NACE Rev. 1.1. M–O nemzetgazdasági ágaiban folytatott nem piaci tevékenységekre vonatkozó kísérleti tanulmányok értékelése alapján szükségesnek találja e rendelet alkalmazási körének kiterjesztését, erre vonatkozóan javaslatot terjeszt elő a Szerződés 251. cikkében meghatározott eljárásnak megfelelően.

1. Annak megállapítása érdekében, hogy megvalósítható-e a NACE Rev. 2. P-től R-ig terjedő nemzetgazdasági ágaiban és S. nemzetgazdasági ágának 94. és 96. ágazatában folytatott piaci tevékenységek adatainak felvétele, a Bizottság kísérleti tanulmányok sorozatát indítja meg e tevékenységek vonatkozásában.

Indokolás

Megegyezik a 21. módosítás indokolásával.

Módosítás: 39

I. melléklet, 10. szakasz, 2. pont

2. A Bizottság kísérleti tanulmányok sorozatát indítja meg a pénzügyi számlákra, az immateriális beruházásokra és a termelési rendszer szervezési formáira vonatkozó mutatók tekintetében. E kísérleti tanulmányok figyelembe veszik az egyes szektorok sajátosságait.

2. A Bizottság kísérleti tanulmányok sorozatát indítja meg a pénzügyi számlákra, az immateriális beruházásokra, a termelési rendszer szervezési formáira, munkaerőpiaci és termelékenységi statisztikák fogalmainak egyértelművé tételére és összehasonlíthatóságára vonatkozó mutatók tekintetében. E kísérleti tanulmányok figyelembe fogják venni az egyes szektorok sajátosságait.

Indokolás

A különböző európai országok között a munkaidőben meglévő eltérések leküzdhetetlen nehézségeket teremtenek az olyan fogalmak alkalmazása tekintetében, mint például a „teljesidő-egyenérték” egységek, amint az a következő helyeken szerepel: az e javaslat I. melléklete 4. szakaszának 4. pontja; II. melléklete 3. szakaszának 3. pontja; III. melléklete 4. szakaszának 3. pontja; IV. melléklete 4. szakaszának 3. pontja; és VI. melléklete 4. szakaszának c) francia bekezdése; VI. melléklete 4. szakaszának c) francia bekezdése. A kísérleti tanulmányok segíthetnék a jelenleg alkalmazott fogalommeghatározások javítását.

Módosítás: 40

I. melléklet, 11. szakasz

Az e mellékletben meghatározott közös modul alkalmazásában az átmeneti időszak nem haladhatja meg a statisztikák összeállításának az 5. szakaszban megjelölt első referenciaéveit követő négy évet.

Az e mellékletben meghatározott közös modul alkalmazásában az átmeneti időszak nem fogja meghaladni a statisztikák összeállításának az 5. szakaszban megjelölt első referenciaéveit követő két évet.

Indokolás

Mivel az új változókra vonatkozó első referenciaévet 2 évvel előrehozták 2008-ra, az átmeneti időszak két évvel lerövidül.

Módosítás: 41

II. melléklet, 3. szakasz

A statisztikákat a NACE Rev. 1.1. C, D és E nemzetgazdasági ágba tartozó valamennyi tevékenységre vonatkozóan kell összeállítani. E nemzetgazdasági ágak a következő tevékenységeket foglalják magukban: bányászat és kőfejtés (C), feldolgozóipar (D), valamint villamosenergia-, gáz-, gőz-, vízellátás (E). A vállalkozási statisztikák a főtevékenységük szerint a C, D és E nemzetgazdasági ágba sorolt valamennyi gazdasági egységre vonatkoznak.

A statisztikákat a NACE Rev. 2. B, C, D és E nemzetgazdasági ágba tartozó valamennyi tevékenységre vonatkozóan kell összeállítani. E nemzetgazdasági ágak a következő tevékenységeket foglalják magukban: bányászat és kőfejtés (B), feldolgozóipar (C), villamosenergia-, gáz-, gőzellátás és légkondicionálás (D), valamint vízellátás, szennyvízgyűjtés és -kezelés, hulladékgazdálkodás és szennyeződésmentesítés (E). A vállalkozási statisztikák a főtevékenységük szerint a B, C, D és E nemzetgazdasági ágba sorolt valamennyi gazdasági egységre vonatkoznak majd.

Módosítás: 42

II. melléklet, 4. szakasz, 3. pont, foglalkoztatási adatok, 3. sor

16 13 1 Részmunkaidős alkalmazottak száma

törölve

Indokolás

Megegyezik a 21. módosítás indokolásával.

Módosítás: 43

II. melléklet, 4. szakasz, 3. pont, Az árbevétel tevékenységtípus szerinti bontása, 1. sor, 2. oszlop

A főtevékenységből származó árbevétel a NACE Rev. 1.1. három számjegyű szintjén

A főtevékenységből származó árbevétel a NACE Rev. 2. három számjegyű szintjén

Indokolás

Megegyezik a 21. módosítás indokolásával.

Módosítás: 44

II. melléklet, 4. szakasz, 3. pont, Energiatermékek vásárlása, 1. sor, 3. oszlop

Az E gazdasági ágat kivéve

A D és E gazdasági ágat kivéve

Indokolás

Megegyezik a 21. módosítás indokolásával.

Módosítás: 45

II. melléklet, 4. szakasz, 5. pont, táblázat, A tőkére vonatkozó adatok

A tőkére vonatkozó adatok

törölve

15 11 0 Bruttó tárgyi eszköz beruházás

 

Indokolás

Megegyezik a 21. módosítás indokolásával.

Módosítás: 46

II. melléklet, 5. szakasz, 1. pont, bevezető rész

1. Az 1995-ös naptári év az első referenciaév, amelyről az éves statisztikákat el kell készíteni. A többévenkénti mutatókat az alábbi referenciaévekre kell először összeállítani:

1. Az 2008-as naptári év lesz az első referenciaév, amelyről az éves statisztikákat el fogják készíteni. A többévenkénti mutatókat az alábbi referenciaévekre kell először összeállítani:

Indokolás

Megegyezik a 21. módosítás indokolásával.

Módosítás: 47

II. melléklet, 5. szakasz, 1. pont, táblázat

A Bizottság által javasolt szöveg

Naptári év

Kód

1997

15 42 0 és 15 44 1

1999

23 11 0

2004

18 12 0, 18 15 0 és 18 16 0

A Parlament módosítása

Naptári év

Kód

2009

15 42 0 és 15 44 1

2008

23 11 0

2004

18 12 0, 18 15 0 és 18 16 0

Indokolás

Megegyezik a 21. módosítás indokolásával.

Módosítás: 48

II. melléklet, 5. szakasz, 3. pont

3. Az első referenciaév, amelyre vonatkozóan a 21 12 0 és 21 14 0 mutatóról statisztikát kell összeállítani, a 2001. naptári év.

3. Az első referenciaév, amelyre vonatkozóan a 21 14 0 mutatóról statisztikát kell összeállítani, a 2010. naptári év.

Indokolás

Megegyezik a 21. módosítás indokolásával.

Módosítás: 49

II. melléklet, 7. szakasz, 1. pont

1. A statisztika eredményeit – a 18 11 0, 18 12 0, 18 15 0 és 18 16 0 mutató kivételével – a NACE Rev. 1.1. négy számjegyű szintjéig (szakágazat) kell bontani.

A 18 11 0, 18 12 0, 18 15 0 és 18 16 0 mutatókat a NACE Rev.1.1. három számjegyű szintjéig (alágazat) kell bontani.

1. A statisztika eredményeit – a 18 11 0, 18 12 0, 18 15 0 és 18 16 0 mutató kivételével – a NACE Rev. 2. négy számjegyű szintjéig (szakágazat) kell bontani.

A 18 11 0, 18 12 0, 18 15 0 és 18 16 0 mutatókat a NACE Rev.2. három számjegyű szintjéig (alágazat) kell bontani.

Indokolás

Megegyezik a 21. módosítás indokolásával.

Módosítás: 50

II. melléklet, 7. szakasz, 2. pont

2. Bizonyos adatokat meg kell bontani méret szerinti osztályokra és a NACE Rev. 1.1. három számjegyű szintjéig (alágazat).

2. Bizonyos adatokat meg kell bontani méret szerinti osztályokra és a NACE Rev. 2. három számjegyű szintjéig.

Indokolás

Megegyezik a 21. módosítás indokolásával.

Módosítás: 51

II. melléklet, 7. szakasz, 3. pont

3. A szakosodott egység szinten összeállított statisztikák eredményeit a NACE Rev. 1.1. négy számjegyű szintjéig (szakágazat) kell lebontani.

3. A szakosodott egység szinten összeállított statisztikák eredményeit a NACE Rev. 2. négy számjegyű szintjéig (szakágazat) kell lebontani.

Indokolás

Megegyezik a 21. módosítás indokolásával.

Módosítás: 52

II. melléklet, 7. szakasz, 4. pont

4. A regionális statisztikák eredményeit egyidejűleg meg kell bontani a NACE Rev. 1.1. két számjegyű szintjéig (ágazat) és a Statisztikai Célú Területi Egységek Nómenklatúrája (NUTS) II. szintjéig.

4. A regionális statisztikák eredményeit egyidejűleg meg kell bontani a NACE Rev. 2. két számjegyű szintjéig (ágazat) és a Statisztikai Célú Területi Egységek Nómenklatúrája (NUTS) II. szintjéig.

Indokolás

Megegyezik a 21. módosítás indokolásával.

Módosítás: 53

II. melléklet, 7. szakasz, 5. pont

5. A 21 11 0, 21 12 0 és 21 14 0 mutatók eredményeit a NACE Rev. 1.1. két számjegyű szintjéig (ágazat) kell bontani.

5. A 21 11 0, 21 12 0 és 21 14 0 mutatók eredményeit a NACE Rev. 2. két számjegyű szintjéig (ágazat) kell bontani.

Indokolás

Megegyezik a 21. módosítás indokolásával.

Módosítás: 54

II. melléklet, 7. szakasz, 6. pont

6. A 21 11 0, 21 12 0 és 21 14 0 mutatók eredményeit a következő környezetvédelmi területek szerint kell csoportosítani: a környezeti levegő és éghajlat védelme, szennyvízgazdálkodás, hulladékgazdálkodás és egyéb környezetvédelmi tevékenységek. A környezetvédelmi területek eredményeit NACE Rev. 1.1. két számjegyű szintjéig (ágazat) kell bontani.

6. A 21 11 0, 21 12 0 és 21 14 0 mutatók eredményeit a következő környezetvédelmi területek szerint kell csoportosítani: a környezeti levegő és éghajlat védelme, szennyvízgazdálkodás, hulladékgazdálkodás és egyéb környezetvédelmi tevékenységek. A környezetvédelmi területek eredményeit NACE Rev. 2. két számjegyű szintjéig (ágazat) kell majd bontani.

Indokolás

Megegyezik a 21. módosítás indokolásával.

Módosítás: 55

II. melléklet, 8. szakasz, 3. pont

Ezen előzetes eredményeket a NACE Rev. 1.1. három számjegyű szintjén (alágazat) kell megadni.

Ezen előzetes eredményeket a NACE Rev. 2. három számjegyű szintjén (alágazat) kell megadni.

Indokolás

Megegyezik a 21. módosítás indokolásával.

Módosítás: 56

II. melléklet, 9. szakasz, táblázat, Környezetvédelemmel kapcsolatos adatok, 1. sor, 3. oszlop

Csak a biodiverzitás és táj, talaj és talajvíz környezetvédelmi területek szerinti konkrét csoportosítás

Az ENSZ 1997. évi éghajlatváltozási keretegyezményéhez (UNFCC) csatolt kiotói jegyzőkönyvnek („kiotói jegyzőkönyv”) való megfelelésből adódó beruházások szerinti konkrét csoportosítás

Indokolás

A kiotói jegyzőkönyv célkitűzéseinek való megfelelés lényeges költséghányadot rótt a vállalkozásokra. Hasznos lenne az e kötelezettségeknek való megfelelés szükségessége miatti beruházások szerinti adatcsoportosítás. Szintén szívesen látnánk az EU környezetvédelmi politikáinak hatása vonatkozásában a vállalkozási oldalról származó adatokat. Másrészről pedig a biodiverzitás, táj és talaj szerinti adatcsoportosítás gyűjtése bonyolult és fogalmi problémákat teremt.

Módosítás: 57

II. melléklet, 9. szakasz, táblázat, Környezetvédelemmel kapcsolatos adatok, 2. sor, 3. oszlop

Csak a biodiverzitás és táj, talaj és talajvíz környezetvédelmi területek szerinti konkrét csoportosítás

A Kyotói Jegyzőkönyvnek való megfelelés miatti beruházások szerinti konkrét csoportosítás

Indokolás

Megegyezik az 55. módosítás indokolásával.

Módosítás: 58

II. melléklet, 9. szakasz, táblázat, Környezetvédelemmel kapcsolatos adatok, 3. sor, 2. oszlop

Folyó környezetvédelmi kiadások összesen

Folyó környezetvédelmi kiadások összesen, azonosítva az EU környezetvédelmi politikájának végrehajtásából eredő kiadásokat

Indokolás

Megegyezik az 55. módosítás indokolásával.

Módosítás: 59

III. melléklet, 3. szakasz, 1. pont

1. A statisztikákat a NACE Rev. 1.1. G nemzetgazdasági ágba tartozó valamennyi tevékenységre kell összeállítani. E nemzetgazdasági ág a következő tevékenységeket foglalja magában: kereskedelem; javítás. A vállalkozási statisztikák a főtevékenységük szerint a G nemzetgazdasági ágba sorolt valamennyi gazdasági egységre vonatkoznak.

1. A statisztikákat a NACE Rev. 2. G nemzetgazdasági ágba tartozó valamennyi tevékenységre kell összeállítani. E nemzetgazdasági ág a következő tevékenységeket foglalja magában: kereskedelem; gépjárműjavítás.

A vállalkozási statisztikák a főtevékenységük szerint a G nemzetgazdasági ágba sorolt valamennyi gazdasági egységre vonatkoznak.

Indokolás

Megegyezik a 21. módosítás indokolásával.

Módosítás: 60

III. melléklet, 3. szakasz, 2. pont

2. Ha a NACE Rev. 1.1. G nemzetgazdasági ág valamely ágazatában az árbevétel teljes összege és a foglalkoztatott személyek száma egy tagállamban általában a teljes közösségi érték 1 %-ánál kevesebbet tesz ki, az e mellékletben meghatározott információk közül azokat, amelyeket az I. melléklet nem tartalmaz, e rendelet értelmében nem kell összegyűjteni.

2. Ha a NACE Rev. 2. G nemzetgazdasági ág valamely ágazatában az árbevétel teljes összege és a foglalkoztatott személyek száma egy tagállamban általában a teljes közösségi érték 1 %-ánál kevesebbet tesz ki, az e mellékletben meghatározott információk közül azokat, amelyeket az I. melléklet nem tartalmaz, e rendelet értelmében nem kell összegyűjteni.

Indokolás

Megegyezik a 21. módosítás indokolásával.

Módosítás: 61

III. melléklet, 4. szakasz, 3. pont, táblázat, számviteli adatok, 7a. sor (új)

 

13 13 1 Munkaerő-közvetítő ügynökségek által közvetített dolgozók munkájáért teljesített kifizetések

Indokolás

Megegyezik a 21. módosítás indokolásával.

Módosítás: 62

III. melléklet, 4. szakasz, 3. pont, táblázat, foglalkoztatási adatok, 3. sor

16 13 1 Részmunkaidős alkalmazottak száma

törölve

Indokolás

Megegyezik a 21. módosítás indokolásával.

Módosítás: 63

III. melléklet, 4. szakasz, 3. pont, táblázat, foglalkoztatási adatok, 5. sor

16 15 0 Az alkalmazottak által ledolgozott munkaórák száma

törölve

Indokolás

Megegyezik a 21. módosítás indokolásával.

Módosítás: 64

III. melléklet, 4. szakasz, 4. pont, táblázat, Információ a gazdasági egységek által végzett kereskedelem formáiról, cím, 3. oszlop

Csak az 52. ágazatban

Csak a 47. ágazatban

Indokolás

Megegyezik a 21. módosítás indokolásával.

Módosítás: 65

III. melléklet, 4. szakasz, 6. pont, táblázat

A Bizottság által javasolt szöveg

Kód

Cím

Megjegyzés

Számviteli adatok

12 11 0 

 Árbevétel

Csak az 50. és 52. ágazatban

Információ a gazdasági egységek által végzett kereskedelem formáiról

17 33 1

Eladótér

Csak az 52. ágazatban

A Parlament módosítása

Kód

Cím

Megjegyzés

Számviteli adatok

12 11 0 

 Árbevétel

Csak a 45. és 47. ágazatban

Információ a gazdasági egységek által végzett kereskedelem formáiról

17 33 1

Eladótér

Csak a 47. ágazatban

Indokolás

Megegyezik a 21. módosítás indokolásával.

Módosítás: 66

III. melléklet, 5. szakasz, 1. pont, bevezető rész

1. Az első referenciaév, amelyre vonatkozóan a 16 14 0 és 16 15 0 mutatóról statisztikát kell összeállítani a 2006. naptári év, míg az összes többi mutató esetében az 1995. naptári év. A NACE Rev. 1.1. egyes ágazataiban a többévenkénti regionális mutatókra vonatkozó első referenciaévek a következők:

1. Az első referenciaév, amelyre vonatkozóan a 13 13 1 és 16 14 0 mutatóról statisztikát kell összeállítani a 2008. naptári év lesz, míg az összes többi mutató esetében az 1995. naptári év. A NACE Rev. 2. egyes ágazataiban a többévenkénti regionális mutatókra vonatkozó első referenciaévek a következők:

Indokolás

Megegyezik a 21. módosítás indokolásával.

Módosítás: 67

III. melléklet, 5. szakasz, 1. pont, táblázat

A Bizottság által javasolt szöveg

Naptári év

Ágazat

1997

52. ágazat

1998

51. ágazat

1999

Regionális statisztikák

2000

50. ágazat

A Parlament módosítása

Naptári év

Ágazat

2012

47. ágazat

2008

46. ágazat

2009

Regionális statisztikák

2010

45. ágazat

Indokolás

Megegyezik a 21. módosítás indokolásával.

Módosítás: 68

III. melléklet, 7. szakasz, 1. pont

1. Annak érdekében, hogy közösségi összesítéseket lehessen készíteni, a tagállamoknak a nemzeti részeredményeket a NACE Rev. 1.1. szakágazati szintjéig lebontva kell megadniuk.

1. Annak érdekében, hogy közösségi összesítéseket lehessen készíteni, a tagállamoknak a nemzeti részeredményeket a NACE Rev. 2. szakágazati szintjéig lebontva kell megadniuk.

Indokolás

Megegyezik a 21. módosítás indokolásával.

Módosítás: 69

III. melléklet, 7. szakasz, 2. pont

2. Bizonyos adatokat méret szerinti osztályokra is le kell bontani a NACE Rev. 1.1. valamennyi alágazatára vonatkozóan.

2. Bizonyos adatokat méret szerinti osztályokra is le kell bontani a NACE Rev. 2. valamennyi alágazatára vonatkozóan.

Indokolás

Megegyezik a 21. módosítás indokolásával.

Módosítás: 70

III. melléklet, 7. szakasz, 3. pont

3. A regionális statisztikákat egyidejűleg le kell bontani a NACE Rev. 1.1. három számjegyű szintjéig (alágazat) és a Statisztikai Célú Területi Egységek Nómenklatúrája (NUTS) II. szintjéig.

3. A regionális statisztikákat egyidejűleg le kell bontani a NACE Rev. 2. három számjegyű szintjéig (alágazat) és a Statisztikai Célú Területi Egységek Nómenklatúrája (NUTS) II. szintjéig.

Indokolás

Megegyezik a 21. módosítás indokolásával.

Módosítás: 71

III. melléklet, 7. szakasz, 4. pont

4. A többévenként összeállítandó regionális statisztikáknak valamennyi olyan telepre vonatkozniuk kell, amelyek főtevékenysége a G nemzetgazdasági ágba tartozik. E felvételi kör azonban a NACE Rev. 1.1. G nemzetgazdasági ágba sorolt gazdasági egységekhez tartozó telepekre korlátozható, ha e populáció a teljes felvételi kör legalább 95 %-át lefedi. Ezt az arányt a gazdasági egységek regiszteréből hozzáférhető foglalkoztatási jellemző felhasználásával lehet kiszámítani.

4. A többévenként összeállítandó regionális statisztikáknak valamennyi olyan telepre vonatkozniuk kell, amelyek főtevékenysége a G nemzetgazdasági ágba tartozik. E felvételi kör azonban a NACE Rev. 2. G nemzetgazdasági ágba sorolt gazdasági egységekhez tartozó telepekre korlátozható, ha e populáció a teljes felvételi kör legalább 95 %-át lefedi. Ezt az arányt a gazdasági egységek regiszteréből hozzáférhető foglalkoztatási jellemző felhasználásával lehet kiszámítani.

Indokolás

Megegyezik a 21. módosítás indokolásával.

Módosítás: 72

III. melléklet, 8. szakasz, 2. pont, második albekezdés

Ezen előzetes eredményeket a NACE Rev. 1.1. három számjegyű szintjén (alágazat) kell megadni.

Ezen előzetes eredményeket a NACE Rev. 2. három számjegyű szintjén (alágazat) kell megadni.

Indokolás

Megegyezik a 21. módosítás indokolásával.

Módosítás: 73

III. melléklet, 9. szakasz

Az e mellékletben meghatározott részletes modul alkalmazásában az átmeneti időszak nem haladhatja meg a statisztikák összeállításának az 5. szakaszban megjelölt első referenciaéveit követő négy évet.

Az e mellékletben meghatározott részletes modul alkalmazásában az átmeneti időszak nem fogja meghaladni a statisztikák összeállításának az 5. szakaszban megjelölt első referenciaéveit követő két évet.

Indokolás

Megegyezik a 21. módosítás indokolásával.

Módosítás: 74

IV. melléklet, 3. szakasz, 1. pont

1. A statisztikákat a NACE Rev. 1.1. F nemzetgazdasági ágba tartozó valamennyi tevékenységre kell összeállítani. A vállalkozási statisztikák a főtevékenységük szerint az F nemzetgazdasági ágba sorolt valamennyi gazdasági egységre vonatkoznak.

1. A statisztikákat a NACE Rev. 2. F nemzetgazdasági ágba tartozó valamennyi tevékenységre kell összeállítani. A vállalkozási statisztikák a főtevékenységük szerint az F nemzetgazdasági ágba sorolt valamennyi gazdasági egységre vonatkozni fognak.

Indokolás

Megegyezik a 21. módosítás indokolásával.

Módosítás: 75

IV. melléklet, 3. szakasz, 2. pont

2. Ha a NACE Rev. 1.1. F nemzetgazdasági ág valamely ágazatában az árbevétel összege és a foglalkoztatott személyek száma egy tagállamban általában a teljes közösségi érték 1 %-ánál kevesebbet tesz ki, az e mellékletben meghatározott információk közül azokat, amelyeket az I. melléklet nem tartalmaz, e rendelet értelmében nem kell összegyűjteni.

2. Ha a NACE Rev. 2. F nemzetgazdasági ág valamely ágazatában az árbevétel összege és a foglalkoztatott személyek száma egy tagállamban általában a teljes közösségi érték 1 %-ánál kevesebbet tesz ki, az e mellékletben meghatározott információk közül azokat, amelyeket az I. melléklet nem tartalmaz, e rendelet értelmében nem kell összegyűjteni.

Indokolás

Megegyezik a 21. módosítás indokolásával.

Módosítás: 76

IV. melléklet, 4. szakasz, 3. pont, táblázat, számviteli adatok, 3. sor, 3. oszlop

A 45.1 és a 45.2 alágazatnál választható

A 41. és 42. ágazatnál és a 43.1 és 43.9 alágazatnál - választható

Indokolás

Megegyezik a 21. módosítás indokolásával

Módosítás: 77

IV. melléklet, 4. szakasz, 3. pont, táblázat, számviteli adatok, 7. sor, 3. oszlop

A 45.1 és a 45.2 alágazatnál választható

A 41. és 42. ágazatnál és a 43.1 és 43.9 alágazatnál - választható

Indokolás

Megegyezik a 21. módosítás indokolásával.

Módosítás: 78

IV. melléklet, 4. szakasz, 3. pont, táblázat, foglalkoztatási adatok, 3. sor

16 13 1 Részmunkaidős alkalmazottak száma

törölve

Indokolás

Megegyezik a 21. módosítás indokolásával.

Módosítás: 79

IV. melléklet, 4. szakasz, 3. pont, táblázat, Az árbevétel tevékenységtípus szerinti bontása, 1. sor, 2. oszlop

A főtevékenységből származó árbevétel a NACE Rev. 1.1. három számjegyű szintjén 

A főtevékenységből származó árbevétel a NACE Rev. 2. három számjegyű szintjén 

Indokolás

Megegyezik a 21. módosítás indokolásával.

Módosítás: 80

IV. melléklet, 4. szakasz, 4. pont, táblázat, Az árbevétel tevékenységtípus szerinti bontása, 5. sor, 3. oszlop

Csak a 45.1 és 45.2 alágazatnál

Csak a 41. és 42. ágazatnál, és a 43.1 és 43.9 alágazatnál választható

Indokolás

Megegyezik a 21. módosítás indokolásával.

Módosítás: 81

IV. melléklet, 4. szakasz, 4. pont, táblázat, Az árbevétel tevékenységtípus szerinti bontása, 6. sor, 3. oszlop

Csak a 45.1 és 45.2 alágazatnál

Csak a 41. és 42. ágazatnál, és a 43.1 és 43.9 alágazatnál választható

Indokolás

Megegyezik a 21. módosítás indokolásával.

Módosítás: 82

IV. melléklet, 5. szakasz, 1. pont, bevezető rész

1. Az első referenciaév, amelyre vonatkozóan statisztikákat kell összeállítani a 16 13 1 kódszámú mutató esetében a 2006. naptári év, míg az összes többi mutató esetében az 1995. naptári év. A többévenkénti mutatókat az alábbi referenciaévekre kell először összeállítani:

1. Az első referenciaév, amelyre vonatkozóan statisztikákat kell összeállítani a 2008. naptári év lesz. A többévenkénti mutatókat az alábbi referenciaévekre kell először összeállítani:

Indokolás

Megegyezik a 21. módosítás indokolásával.

Módosítás: 83

IV. melléklet, 5. szakasz, 1. pont, táblázat

A Bizottság által javasolt szöveg

Naptári év

Kód

1997

15 44 1

1998

16 13 1

1999

23 11 0 és 23 12 0

2004

18 21 1, 18 12 2, 18 15 0, 18 16 0, 18 31 0 és 18 32 0

A Parlament módosítása

Naptári év

Kód

2009

15 44 1

törlés

törlés

2008

23 11 0 és 23 12 0

2004

18 12 1, 18 12 2, 18 15 0, 18 16 0, 18 31 0 és 18 32 0

Indokolás

Megegyezik a 21. módosítás indokolásával.

Módosítás: 84

IV. melléklet, 7. szakasz, 1. pont

1. A statisztika eredményeit a 18 11 0 és 15 44 1 mutatók kivételével a NACE Rev. 1.1. négy számjegyű szintjéig (szakágazat) kell bontani.

A 18 11 0, 15 44 1, 18 12 1, 18 12 2, 18 15 0, 18 16 0, 18 31 0 és 18 32 0 mutatókra vonatkozó eredményeket a NACE Rev. 1.1. három számjegyű szintjéig (alágazat) kell bontani.

1. A statisztika eredményeit a 18 11 0 és 15 44 1 mutatók kivételével a NACE Rev. 2. négy számjegyű szintjéig (szakágazat) kell bontani

A 18 11 0, 15 44 1, 18 12 1, 18 12 2, 18 15 0, 18 16 0, 18 31 0 és 18 32 0 mutatókra vonatkozó eredményeket a NACE Rev. 2. három számjegyű szintjéig (alágazat) kell bontani.

Indokolás

Megegyezik a 21. módosítás indokolásával

Módosítás: 85

IV. melléklet, 7. szakasz, 2. pont

2. Bizonyos adatokat meg kell bontani méret szerinti osztályokra és a NACE Rev. 1.1. három számjegyű szintjéig (alágazat).

2. Bizonyos adatokat meg kell bontani méret szerinti osztályokra és a NACE Rev. 2. három számjegyű szintjéig (alágazat).

Indokolás

Megegyezik a 21. módosítás indokolásával.

Módosítás: 86

IV. melléklet, 7. szakasz, 3. pont

3. A szakosodott egység szinten összeállított statisztikák eredményeit a NACE Rev. 1.1. négy számjegyű szintjéig (szakágazat) kell lebontani.

3. A szakosodott egység szinten összeállított statisztikák eredményeit a NACE Rev. 2. négy számjegyű szintjéig (szakágazat) kell lebontani.

Indokolás

Megegyezik a 21. módosítás indokolásával.

Módosítás: 87

IV. melléklet, 7. szakasz, 4. pont

4. A regionális statisztikák eredményeit egyidejűleg meg kell bontani a NACE Rev. 1.1. két számjegyű szintjéig (ágazat) és a Statisztikai Célú Területi Egységek Nómenklatúrája (NUTS) II. szintjéig.

4. A regionális statisztikák eredményeit egyidejűleg meg kell bontani a NACE Rev. 2. két számjegyű szintjéig (ágazat) és a Statisztikai Célú Területi Egységek Nómenklatúrája (NUTS) II. szintjéig.

Indokolás

Megegyezik a 21. módosítás indokolásával.

Módosítás: 88

IV. melléklet, 8. szakasz, 3. pont

Ezen előzetes eredményeket a NACE Rev. 1.1. három számjegyű szintjén (alágazat) kell megadni.

Ezen előzetes eredményeket a NACE Rev. 2. három számjegyű szintjén (alágazat) kell megadni.

Indokolás

Megegyezik a 21. módosítás indokolásával.

Módosítás: 89

V. melléklet, 3. szakasz, 1. pont

1. A statisztikákat a NACE Rev. 1.1. 66. ágazatába tartozó valamennyi tevékenységre vonatkozóan kell összeállítani, kivéve a 66.02 szakágazatot.

1. A statisztikákat a NACE Rev. 2. 65. ágazatába tartozó valamennyi tevékenységre vonatkozóan fogják összeállítani, kivéve a 65.3 alágazatot.

Indokolás

Megegyezik a 21. módosítás indokolásával.

Módosítás: 90

V. melléklet, 3. szakasz, 3. pont

3. Ezen túlmenően, a 73/239/EGK és a 79/267/EGK irányelvek III. címében említett biztosítóintézetek fióktelepeit, amelyek tevékenysége az (1) bekezdésben említett NACE Rev. 1.1. osztályok valamelyikébe tartozik, a (2) bekezdésben meghatározott megfelelő gazdasági szervezetekhez kell besorolni.

3. Ezen túlmenően, a 73/239/EGK és a 2002/83/EK1 irányelvek III. címében említett biztosítóintézetek fióktelepeit, amelyek tevékenysége az (1) bekezdésben említett NACE Rev. 2. osztályok valamelyikébe tartozik, a (2) bekezdésben meghatározott megfelelő gazdasági szervezetekhez fogják besorolni.

 

1 Az életbiztosításról szóló, 2002. november 5-i 2002/83/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (HL L 345., 2002.12.19., 1.o.).

Indokolás

Megegyezik a 21. módosítás indokolásával.

Módosítás: 91

V. melléklet, 3. szakasz, 4. pont

4. A harmonizált közösségi statisztikai adatok alkalmazásában a tagállamok szabadon kizárhatják e körből a 73/239/EGK irányelv 3. cikkében és a 79/267/EGK irányelv 2. cikke (2) és (3) bekezdésében, valamint a 3. és 4. cikkben említett gazdasági szervezeteket.

4. A harmonizált közösségi statisztikai adatok alkalmazásában a tagállamok szabadon kizárhatják majd e körből a 73/239/EGK irányelv 3. cikkében és a 2002/83/EK irányelv 3. cikkének (2), (3), (5), (6) és (7) bekezdésében említett gazdasági szervezeteket.

Indokolás

Megegyezik a 21. módosítás indokolásával.

Módosítás: 92

V. melléklet, 5. szakasz

Az első referenciaév, amelyre vonatkozóan éves statisztikai adatokat gyűjtenek, az 1996. naptári év az A. lista mutatói és statisztikai adatai vonatkozásában, és a 2000. év a B. lista mutatói és statisztikai adatai vonatkozásában.

Az első referenciaév, amelyre vonatkozóan éves statisztikai adatokat gyűjtenek a 2008. naptári év lesz.

Indokolás

Megegyezik a 21. módosítás indokolásával.

Módosítás: 93

V. melléklet, 6. szakasz

Az eredményeket a NACE Rev. 1.1. négy számjegyű szintjéig (szakágazatok) kell bontani.

Az eredményeket a NACE Rev. 2. négy számjegyű szintjéig (szakágazatok) kell bontani.

Indokolás

Megegyezik a 21. módosítás indokolásával.

Módosítás: 94

V. melléklet, 8. szakasz

A Bizottság tájékoztatja a 91/675/EGK irányelv szerint létrehozott biztosítási bizottságot e modul végrehajtásáról, és az adatok gyűjtését és statisztikai feldolgozását, valamint az eredmények feldolgozását és továbbítását érintő gazdasági és technikai fejleményekhez való igazodásra irányuló valamennyi olyan intézkedésről, amelyet e rendelet 12. cikke (2) bekezdésének megfelelően fogad el.

A Bizottság tájékoztatni fogja a 2003. november 5-i 2004/9/EK bizottsági határozattal1 létrehozott európai biztosítási és foglalkoztatóinyugdíj-bizottságot e modul végrehajtásáról, és az adatok gyűjtését és statisztikai feldolgozását, valamint az eredmények feldolgozását és továbbítását érintő gazdasági és technikai fejleményekhez való igazodásra irányuló valamennyi olyan intézkedésről, amelyet e rendelet 12. cikke (2) bekezdésének megfelelően fogad el..

 

1 HL L 3., 2004.1.7., 34.o.           

Indokolás

Megegyezik a 21. módosítás indokolásával.

Módosítás: 95

VI. melléklet, 3. szakasz, 1. pont

1. A statisztikákat a NACE Rev. 1.1. 65.12 és 65.22 szakágazatába tartozó hitelintézeti tevékenységekre vonatkozóan kell összeállítani.

1. A statisztikákat a NACE Rev. 2. 64.19 és 64.92 szakágazatába tartozó hitelintézeti tevékenységekre vonatkozóan kell összeállítani.

Módosítás: 96

VI. melléklet, 3. szakasz, 3. pont

3. A hitelintézetek tevékenységének megkezdéséről és folytatásáról szóló, 2000. március 20-i 2000/12/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 24. cikkében említett hitelintézetek azon fióktelepeit, amelyeknek tevékenysége a NACE Rev. 1.1. 65.12 és 65.22 szakágazatába tartozik, a (2) bekezdésben említett hitelintézetekhez kell besorolni.

3. A hitelintézetek tevékenységének megkezdéséről és folytatásáról szóló, 2000. március 20-i 2000/12/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 24. cikkében említett hitelintézetek azon fióktelepeit, amelyeknek tevékenysége a NACE Rev. 2. 64.19 és 64.92 szakágazatába tartozik, a (2) bekezdésben említett hitelintézetekhez kell besorolni.

Módosítás: 97

VI. melléklet, 5. szakasz

Az első referenciaév, amelyre vonatkozóan a 4. szakaszban felsorolt mutatókra éves statisztikákat kell összeállítani, a 2001. naptári év.

Az első referenciaév, amelyre vonatkozóan a 4. szakaszban felsorolt mutatókra éves statisztikákat össze fogják állítani, a 2008. naptári év.

Módosítás: 98

VI. melléklet, 6. szakasz, 1. pont

1. Az eredményeket a NACE Rev. 1.1. következő szakágazatai szerint kell csoportosítani: 65.12 és 65.22, külön.

1. Az eredményeket a NACE Rev. 2. következő szakágazatai szerint kell csoportosítani: 64.19 és 64.92, külön.

Módosítás: 99

VI. melléklet, 6. szakasz, 2. pont

2. A regionális statisztikák eredményeit a NACE Rev. 1.1. négy számjegyű szintjéig (szakágazatok) és a területi egységek nómenklatúrájának (NUTS) első szintjéig kell bontani.

2. A regionális statisztikák eredményeit a NACE Rev. 2. négy számjegyű szintjéig (szakágazatok) és a területi egységek nómenklatúrájának (NUTS) első szintjéig kell bontani.

Módosítás: 100

VII. melléklet, 3. szakasz, 1. pont

1. A statisztikákat a NACE Rev. 1.1. 66.02 szakágazatába tartozó valamennyi tevékenységre vonatkozóan kell összeállítani. Ebbe a szakágazatba tartoznak az önálló nyugdíjalapok tevékenységei.

1. A statisztikákat a NACE Rev. 2. 65.3 szakágazatába tartozó valamennyi tevékenységre vonatkozóan kell összeállítani. Ebbe az alágazatba tartoznak az önálló nyugdíjalapok tevékenységei.

Módosítás: 101

VII. melléklet, 5. szakasz

Az első referenciaév, amelyre vonatkozóan a 4. szakaszban felsorolt mutatókra éves statisztikákat kell összeállítani, a 2002. naptári év.

Az első referenciaév, amelyre vonatkozóan a 4. szakaszban felsorolt mutatókra éves statisztikákat állítanak össze, a 2008. naptári év.

Módosítás: 102

VII. melléklet, 6. szakasz, 1. pont

1. A 4. szakasz (2) bekezdésében felsorolt mutatókra vonatkozó eredményeket NACE Rev. 1.1. négy számjegyű szintjéig (szakágazat) kell lebontani.

1. A 4. szakasz (2) bekezdésében felsorolt mutatókra vonatkozó eredményeket NACE Rev. 2. négy számjegyű szintjéig (szakágazat) kell lebontani.

Módosítás: 103

VII. melléklet, 6. szakasz, 2. pont

2. A 4. szakasz (3) bekezdésében felsorolt mutatókra vonatkozó eredményeket NACE Rev. 1. 1. nemzetgazdasági ágak szintjén kell csoportosítani.

2. A 4. szakasz (3) bekezdésében felsorolt mutatókra vonatkozó eredményeket NACE Rev. 2. nemzetgazdasági ágak szintjén kell csoportosítani.

Módosítás: 104

VIII. melléklet, 3. szakasz

A statisztikákat a NACE Rev. 1.1. 72. ágazatába, valamint a 74.11, 74.12, 74.13, 74.14, 74.20, 74.30, 74.40 és 74.50 szakágazatába tartozó valamennyi tevékenységre kell összeállítani. E szektorok a következő tevékenységeket foglalják magukban: Számítástechnikai tevékenység, az Egyéb gazdasági szolgáltatás egy része. Az ebben a modulban szereplő statisztikák valamennyi olyan, legalább 10 főt foglalkoztató gazdasági egységre vonatkoznak, amelyek főtevékenysége a fenti ágazatba vagy szakágazatokba sorolandó.

A statisztikákat a NACE Rev. 2. 62. ágazatába, és 58.2 és 63.1 alágazatába, valamint 69 ágazatába, 73.2 alágazatába, 70.2 alágazatába, 71 ágazatába, 73.1 alágazatába és 78 ágazatába tartozó valamennyi tevékenységre kell összeállítani. E szektorok a következő tevékenységeket foglalják magukban: a kiadói tevékenység egy része, információ-technológiai szolgáltatás, az információs szolgáltatás és szakma egy része, tudományos és műszaki tevékenységek és a munkaerőpiaci szolgáltatás. Az ebben a modulban szereplő statisztikák valamennyi olyan, legalább 20 főt foglalkoztató gazdasági egységre vonatkoznak, amelyek főtevékenysége a fenti ágazatba vagy szakágazatokba sorolandó.

A Bizottság legkorábban 2011-ben tanulmányt kezdeményezhet, a referencianépesség alsó határa megváltoztatásának szükségességéről és lehetőségéről. E tanulmány alapján az e rendelet nem alapvető elemeinek módosítására irányuló, az alsó határ megváltoztatására vonatkozó intézkedéseket fognak elfogadni a 12. cikk (3) bekezdésében említett, ellenőrzéssel egybekötött szabályozási eljárással összhangban.

Indokolás

Megegyezik a 21. módosítás indokolásával.

Módosítás: 105

VIII. melléklet, 4. szakasz, 2. pont, bevezető rész

2. Azon mutatók, amelyekre éves statisztikákat kell összeállítani a NACE Rev. 1.1. 72. ágazatába, valamint a 74.40 és 74.50 szakágazatába tartozó gazdasági egységek vonatkozásában:

2. Azon mutatók, amelyekre éves statisztikákat kell összeállítani a NACE Rev. 2. 62. ágazatába, és 58.2, 63.1, 73.1 alágazatába, valamint 78 ágazatába, tartozó gazdasági egységek vonatkozásában:

Módosítás: 106

VIII. melléklet, 4. szakasz, 3. pont, bevezető rész

3. Azon mutatók, amelyekre kétévente kell statisztikákat összeállítani a NACE Rev. 1.1. 74.11, 74.12, 74.13, 74.14, 74.20 és 74.30 szakágazatába tartozó gazdasági egységek vonatkozásában:

3. Azon mutatók, amelyekre kétévente kell statisztikákat összeállítani a NACE Rev. 2. 69.1, 69.2, 73.2, 70.2, 71.1 és 71.2 alágazatába tartozó gazdasági egységek vonatkozásában:

Módosítás: 107

VIII. melléklet, 5. szakasz

Az első referenciaév, amelyre vonatkozóan a NACE Rev. 1.1. 72. ágazata, 74.40 és 74.50 szakágazata tekintetében éves, valamint a NACE Rev. 1.1. 74.11, 74.12 és 74.14 szakágazata tekintetében kétéves statisztikákat kell összeállítani, e rendelet hatálybalépésének naptári éve. Az első referenciaév, amelyre vonatkozóan a NACE Rev. 1.1. 74.13, 74.20 és 74.30 szakágazata tekintetében kétéves statisztikákat kell összeállítani, az e rendelet hatálybalépését követő naptári év.

Az első referenciaév, amelyre vonatkozóan a NACE Rev. 2 62 ágazata és 58.2 és 63.1, 73.1 alágazata, valamint 78 ágazata tekintetében éves, valamint a NACE Rev. 2 69.1, 69.2, és 70.2 alágazata tekintetében kétéves statisztikákat kell összeállítani, a 2008. év. Az első referenciaév, amelyre vonatkozóan a NACE Rev. 2 73.2, 71.1, 71.2 alágazata tekintetében kétéves statisztikákat kell összeállítani, a 2009. év.

Módosítás: 108

VIII. melléklet, 6. szakasz, 1. pont

1. Annak érdekében, hogy közösségi összesítéseket lehessen készíteni, a tagállamoknak a nemzeti részeredményeket a NACE Rev. 1.1. 72. ágazatára, valamint a 74.11, 74.12, 74.13, 74.14, 74.20, 74.30, 74.40 és 74.50 szakágazatára lebontva kell megadniuk.

1. Annak érdekében, hogy közösségi összesítéseket lehessen készíteni, a tagállamoknak a nemzeti részeredményeket a NACE Rev. 1.1. 62. ágazatára, valamint a 58.2, 63.1, 69.1, 69.2, 73.2, 70.2, 71.1, 71.2 és 73.1 alágazatára és 78. ágazatára lebontva kell megadniuk.

Módosítás: 109

VIII. melléklet, 6. szakasz, 2. pont

2. Az árbevételre vonatkozó adatokat termékenkénti és az ügyfél rezidensi besorolása szerinti bontásban is meg kell adni a NACE Rev. 1.1. 72. ágazatára, valamint a 74.11, 74.12, 74.13, 74.14, 74.20, 74.30, 74.40 és 74.50 szakágazatára.

2. Az árbevételre vonatkozó adatokat termékenkénti és az ügyfél rezidensi besorolása szerinti bontásban is meg kell adni a NACE Rev. 2. 62. ágazatára, valamint 58.2 és 63.1 alágazatára, valamint 69.1, 69.2, 73.2, 70.2, 71.1, 71.2, 73.1 alágazatára és 78. ágazatára.

Módosítás: 110

IX. melléklet, 8. szakasz, 2. pont

2. Egyes eredményeket, amelyek az e rendelet 12. cikke (2) bekezdésében említett eljárásnak megfelelően kerülnek meghatározásra, a 10. szakaszban felsorolt részletességig méretosztály szerint is meg kell bontani. Kivétel ez alól a NACE Rev. 1.1. K nemzetgazdasági ága, amely esetében a méretosztály szerinti bontást csak alágazati szintig kell előállítani.

2. Egyes eredményeket, amelyek az e rendelet 12. cikke (2) bekezdésében említett eljárásnak megfelelően kerülnek meghatározásra, a 10. szakaszban felsorolt részletességig méretosztály szerint is meg kell bontani. Kivétel ez alól a NACE Rev. 2. L, M és N nemzetgazdasági ága, amely esetében a méretosztály szerinti bontást csak alágazati szintig kell előállítani.

Módosítás: 111

IX. melléklet, 8. szakasz, 3. pont

3. Egyes eredményeket, amelyek az e rendelet 12. cikke (2) bekezdésében említett eljárásnak megfelelően kerülnek meghatározásra, a 10. szakaszban felsorolt részletességig jogi forma szerint is meg kell bontani. Kivétel ez alól a NACE Rev. 1.1. K nemzetgazdasági ága, amely esetében a jogi forma szerinti bontást csak alágazati szintig kell előállítani.

3. Egyes eredményeket, amelyek az e rendelet 12. cikke (2) bekezdésében említett eljárásnak megfelelően kerülnek meghatározásra, a 10. szakaszban felsorolt részletességig jogi forma szerint is meg kell bontani. Kivétel ez alól a NACE Rev. 2. L, M és N nemzetgazdasági ága, amely esetében a jogi forma szerinti bontást csak alágazati szintig kell előállítani.

Módosítás: 112

IX. melléklet, 10. szakasz, A tevékenységek bontása, bevezető rész

A tevékenységek alábbi bontása a NACE Rev. 1.1. osztályozásra vonatkozik:

1. A 2004. és 2007. közötti referenciaévekre – a 2007. referenciaévet is beleértve – vonatkozó adatok tekintetében a NACE Rev. 1.1. osztályozásra vonatkozó alábbi bontást írják elő:

Módosítás: 113

IX. melléklet, 10. szakasz, A tevékenységek bontása, 1a. pont (új)

 

Az adatok tekintetében a 2008. referenciaévtől kezdve a NACE Rev. 2. osztályozásra vonatkozó tevékenységek alábbi bontása a kötelező:

B. nemzetgazdasági ág

Bányászat és kőfejtés

A közösségi statisztikák összeállításának lehetővé tétele érdekében a tagállamok a NACE Rev. 2. nemzetgazdasági ágainak szintje szerinti bontásban továbbítják a nemzeti részeredményeket.

 

C. nemzetgazdasági ág

Feldolgozóipar

A közösségi statisztikák összeállításának lehetővé tétele érdekében a tagállamok a következő NACE Rev. 2 kódokra továbbítják az összesített nemzeti eredményeket: C, 10+11+12, 13+14, 15, 16, 17+18, 19, 20+21, 22, 23, 24+25, 26+27, 28, 29+30, 31+32 és 33.

 

D, E és F nemzetgazdasági ág

Villamosenergia-, gáz-, gőzellátás, légkondicionálás; Vízellátás; szennyvíz gyűjtése, kezelése, hulladékgazdálkodás, szennyeződésmentesítés; Építőipar

A közösségi statisztikák összeállításának lehetővé tétele érdekében a tagállamok a NACE Rev. 2. nemzetgazdasági ágainak szintje szerinti bontásban továbbítják a nemzeti részeredményeket.

 

G. nemzetgazdasági ág

Kereskedelem, gépjárműjavítás

A közösségi statisztikák összeállításának lehetővé tétele érdekében a tagállamok a következő NACE Rev. 2 kódokra továbbítják az összesített nemzeti eredményeket: G, 45, 46, 47, 47.1, 47.2, 47.3, 47.4+47.5+47.6+47.7, és 48.8+48.9.

 

H és I nemzetgazdasági ág

Szállítás, raktározás; Szálláshely-szolgáltatás, vendéglátás

A közösségi statisztikák összeállításának lehetővé tétele érdekében a tagállamok a NACE Rev. 2. ágazatainak szintje szerinti bontásban továbbítják az összesített nemzeti eredményeket.

 

J. nemzetgazdasági ág

Információ, kommunikáció

A közösségi statisztikák összeállításának lehetővé tétele érdekében a tagállamok a NACE Rev. 2. ágazatainak szintje szerinti bontásban, valamint a 62. ágazatban a NACE Rev. 2. szakágazatainak szintje szerinti további bontásban továbbítják a nemzeti részeredményeket.

 

K nemzetgazdasági ág

Pénzügyi, biztosítási tevékenység

A NACE Rev. 2. 64.2 alágazata nem tartozik e melléklet hatálya alá. A közösségi statisztikák összeállításának lehetővé tétele érdekében a tagállamok a NACE Rev. 2. ágazatainak szintje szerinti bontásban továbbítják a nemzeti részeredményeket.

 

L, M és N nemzetgazdasági ág

Ingatlanügyletek; Szakmai, tudományos, műszaki tevékenység; Adminisztratív és szolgáltatást támogató tevékenység

A közösségi statisztikák összeállításának lehetővé tétele érdekében a tagállamok a NACE Rev. 2. szakágazatainak szintje szerinti bontásban továbbítják a nemzeti részeredményeket.

Módosítás: 114

IX. melléklet, 10. szakasz, A tevékenységek bontása, 1b. pont (új)

 

A 2008. referenciaévre vonatkozó adatokat a NACE REV.1.1 bontásnak, valamint az e nemzetgazdasági ág 1. pontjában meghatározottaknak megfelelően szolgáltatják.

Ebbe beletartoznak a 2003-ban, 2004-ben, 2005-ben, 2006-ban és 2007-ben újonnan alakult és 2008-ig fennmaradt vállalkozásokra vonatkozó adatok (11 94 1, 11 94 2, 11 94 3, 11 94 4, 11 94 5, 16 94 1, 16 94 2, 16 94 3, 16 94 4, 16 94 5, 16 95 1, 16 95 2, 16 95 3, 16 95 4 és 16 95 5 mutatók).

Módosítás: 115

IX. melléklet, 10. szakasz, Speciális aggregátumok

Az információs és kommunikációs technológiai szektorra vonatkozó közösségi szintű vállalkozás-demográfiai statisztikák összeállításának lehetővé tétele érdekében, a NACE Rev. 1.1. számos speciális aggregátumát kell továbbítani. Ezen aggregátumokat az e rendelet 12. cikke (2) bekezdésében említett eljárásnak megfelelően kell meghatározni.

Az információs és kommunikációs technológiai szektorra vonatkozó közösségi szintű vállalkozás-demográfiai statisztikák összeállításának lehetővé tétele érdekében, a NACE Rev. 2. számos speciális aggregátumát kell továbbítani. Ezen aggregátumokat az e rendelet 12. cikke (2) bekezdésében említett eljárásnak megfelelően kell majd meghatározni.

Módosítás: 116

IX. melléklet, 12. szakasz, 1. pont, harmadik francia bekezdés

– adatok előállítása a NACE Rev. 1.1. M, N és O nemzetgazdasági ágaira.

– adatok előállítása a NACE Rev. 2. P, Q, R és S nemzetgazdasági ágaira.

Módosítás: 117

X. melléklet

A hatályon kívül helyezett rendelet és módosításai

 

A Tanács 58/97/EK, Euratom rendelete (HL L 14., 1997.1.17., 1. o.)

 

 

A Tanács 410/98/EK, Euratom rendelete (HL L 52., 1998.2.21., 1. o.)

 

A Bizottság 1614/2002/EK rendeletének (HL L 244., 2002.9.12., 7. o.) 1. cikke

 

Az Európai Parlament és a Tanács 2056/2002/EK rendelete (HL L 317., 2002.11.21., 1. o.)

 

Az Európai Parlament és a Tanács 1882/2003/EK rendelete (HL L 284., 2003.10.31., 1. o.) III. mellékletének 69. pontja

A hatályon kívül helyezett rendelet és módosításai

 

A Tanács 58/97/EK, Euratom rendelete (HL L 14., 1997.1.17., 1. o.) e rendelet 14. cikkének sérelme nélkül.

 

A Tanács 410/98/EK, Euratom rendelete (HL L 52., 1998.2.21., 1. o.)

 

A Bizottság 1614/2002/EK rendeletének (HL L 244., 2002.9.12., 7. o.) 1. cikke

 

Az Európai Parlament és a Tanács 2056/2002/EK rendelete (HL L 317., 2002.11.21., 1. o.)

 

Az Európai Parlament és a Tanács 1882/2003/EK rendelete (HL L 284., 2003.10.31., 1. o.) III. mellékletének 69. pontja

 

A gazdasági tevékenységek statisztikai osztályozása NACE Rev. 2. rendszerének létrehozásáról és a 3037/90/EGK tanácsi rendelet, valamint egyes meghatározott statisztikai területekre vonatkozó EK-rendeletek módosításáról szóló 1893/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet1 II. melléklete.

 

1 HL L 393., 2006.12.30., 1.o.

  • [1]  A Hivatalos Lapban még nem tették közzé

INDOKOLÁS

A javaslat jogalkotási háttere és célkitűzései

Ennek az átdolgozási eljárás szerint beterjesztett javaslatnak a célja, hogy a vállalkozások szerkezeti statisztikáiról szóló, 1996. december 20-i 58/971 (korábban 4 alkalommal módosított) tanácsi rendelet helyébe lépjen, amely rendelet körvonalazza a vállalkozások szerkezetére, tevékenységére, versenyképességére és teljesítményére vonatkozó közösségi statisztikák gyűjtését, összeállítását, továbbítását és értékelését szabályozó közös keretet.

A kezdeményezés célja, hogy pontosabb és alaposabb információval szolgáljon az éves gazdasági tevékenységről, megfelelve bizonyos közösségi politikák, különösen a belső piac és a lisszaboni stratégia megvalósításának ellenőrzéséből és értékeléséből fakadó újonnan felmerülő követelményeknek. Jelentős információs hiányt szüntet meg, amely a politikai és a vállalati döntéshozatal elősegítésénél egyaránt fontos szerepet tölt be.

A jobb és relevánsabb adatszolgáltatáson túl a javaslat célul tűzi ki a jogalkotás és az eljárások egyszerűsítését, továbbá a vállalati és nemzeti adminisztráció költségeinek elkerülését.

A javasolt változtatások konkrét tartalma:

- a vállalkozások demográfiájáról szóló új melléklet, amely területről hiányzik a pontosabb információ. A politikai döntéshozatal számára ez releváns iránymutató, valamint fontos eleme azon szerkezeti mutatóknak, amelyekre a lisszaboni stratégia céljainak időközi felülvizsgálatához van szükség.

- a vállalkozásoknak nyújtott szolgáltatásokról szóló új melléklet - e melléklet beillesztése a vállalkozásoknak nyújtott szolgáltatások versenyképességének, valamint ezeknek az európai vállalatok teljesítményéhez való hozzájárulásának nyomon követését kívánja segíteni.

- egy ad-hoc modul - lehetővé teszi a felmérések rugalmas lebonyolítását egyéb területeken, így elégítve ki az újonnan felmerülő információs igényeket.

Általános észrevételek

1.  Üdvözli a Bizottság kezdeményezését, és a javaslat a jelenlegi 58/97 tanácsi rendelet fontos elemeit korszerűsíti, mint a vállalkozásoknak nyújtott szolgáltatások és a vállalkozások demográfiája, amely az egyik legnagyobb hiányosságot jelenti a nemzeti és a közösségi információs rendszerekben. Ugyancsak pozitív célnak tekinti az eseti megoldásokon keresztül megvalósuló rugalmasság bevezetésére vonatkozó javaslatot, amely elősegíti a gyors reagálást az újonnan felmerülő statisztikai igényekre.

2.  Ami az egyszerűsítést, illetve a költség- és bürokráciacsökkentést illeti, az új rendeletre vonatkozó javaslatot szintén örömmel fogadja; dicséret illeti mindazt az erőfeszítést, amely az adminisztratív nyilvántartások gyakoribb használatára és módszertani összehangolására irányulnak. A huszonöt változó javasolt eltörlése mögött is költségtakarékossági célok húzódnak.

Pozitív célkitűzés a hatályos jogszabályok egyszerűsítése a különböző mellékletek szerkezetének javasolt összehangolásán keresztül. Mindazonáltal fontosnak és lehetségesnek tartja a további fejlődést e tekintetben.

3.  Miközben támogatjuk a javaslatot és annak egyszerűsítésre irányuló céljait, hangsúlyozzuk az ezzel járó költségek előzetes becslésének szükségességét. A vállalkozásokra háruló teher érthető módon mennyiségileg nehezen meghatározható, de nem szabad alulbecsülni, különösen a KKV-k esetében.

4.  Újra felvetve a költségcsökkentő célkitűzéseket, a megfelelő időben rendelkezésre bocsátott és pontos statisztikai adatok nemzeti és európai szinten döntő fontosságúak mind az üzleti, mind a közpolitikai tervezés és nyomon követés szempontjából. A jobb statisztikai adatszolgáltatást mint politikai prioritást kell tekinteni, amely megfelelő pénzügyi támogatást igényel nemzeti és közösségi szinten egyaránt, hogy rendelkezésre álljanak a feladat által igényelt források.

Részletes észrevételek

A jelentős számú változót érintő, költségcsökkentő célzattal javasolt kiigazítás magával vonja a politikai döntéshozatal szempontjából fontos indikátorok elveszítését, mégpedig az energia és építésügy területén. Az energiaügy kulcsfontosságú európai prioritás mind a biztonság, mind a gazdasági versenyképesség tekintetében, ezért a vállalatok energiaköltségeire vonatkozó információt nem szabad elveszíteni. Az építőipari ágazatot és összetevőinek fejlődésére vonatkozó adatok releváns makroökonómiai indikátorok, a rövidtávú politikai elemzésnél és az ingatlanpiac árváltozásainak mérésénél egyaránt.

A bemutatott javaslat egyik célja a megfelelő egyensúly megteremtése az ipari és szolgáltatási ágazat jelentési kötelezettsége között. Ennek teljesítése annak köszönhető, hogy a szolgáltatási ágazatról részletesebb információk állnak rendelkezésre. Az ipari tevékenységek meglévő bontásainak felülvizsgálata szintén tanácsos. Noha örömteli az adminisztratív nyilvántartások szélesebb körű alkalmazására irányuló deklarált célkitűzés, a jelen javaslat csekély gyakorlati előrelépést jelent ebben az irányban. Figyelembe véve az ezen források használatában rejlő potenciált, továbbá a nemzeti eljárások összehangolásának szükségességét e tekintetben, további lépések megtételére van lehetőség, különösen a legjobb gyakorlatok megosztása felé.

További fejlődés érhető el a vállalkozások szerkezeti statisztikai adatszolgáltatási kötelezettsége és a ágazati vizsgálatok során felmerülő információ jobb összekapcsolásával és összeegyeztetésével, mivel néhány ágazati információra vonatkozó adatszolgáltatást a rendeletjavaslat nem tartalmaz.

Különös figyelmet kell fordítani arra, hogy ez a rendelet gyakorlati szempontból teljes mértékben kompatibilis legyen a NACE jelenlegi felülvizsgálatával, ugyanis a NACE rev.2. megjelenése előtt fog hatályba lépni.

A két javaslat közötti összeegyeztethetőség (a jelenlegi és a NACE Rev.2) szükségessé teszi a végrehajtás ütemtervének tisztázását. A Bizottság javaslata, amely 2006-ot jelöli meg mint a végrehajtás kezdő évét, idejétmúlt; ezt az ezen javaslat elfogadását követő évre kell módosítani; az 58/97 tanácsi rendelet addig hatályban marad.

Ami a környezetvédelmi és munkaügyi információkat illeti, üdvözli az újrahasznosítással, a munkaegészségüggyel és munkavédelemmel kapcsolatos további információkat, valamint a költségeknek a kiotói jegyzőkönyv szerinti bontását.

Örömmel fogadja a kísérleti tanulmányokat; a munkaerő-piaci mutatók, konkrétan a munkaórák összehangolása további kidolgozást igényel, mivel a „teljes munkaidővel egyenértékű” fogalom tartalma széles skálán változik a tagállamokban. A munkaórák fogalma közös alapot kínál, és a kísérleti tanulmányok segíthetnek pontosítani az intézkedéseket.

ELJÁRÁS

Cím

Vállalkozási strukturális statisztikák

Hivatkozások

COM(2006)0066 - C6-0063/2006 - 2006/0020(COD)

Illetékes bizottság

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

ECON

16.3.2006

Véleménynyilvánításra felkért bizottság(ok)

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

ITRE

16.3.2006

 

 

 

Nem nyilvánított véleményt

       A határozat dátuma

ITRE

20.3.2006

 

 

 

Előadó(k)

       A kijelölés dátuma

Elisa Ferreira

14.3.2006

 

 

Az elfogadás dátuma

28.2.2007

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

38

0

0

A zárószavazáson jelen lévő képviselők

Becsey Zsolt László, Pervenche Berès, Sharon Bowles, Udo Bullmann, Manuel António dos Santos, Jonathan Evans, Elisa Ferreira, Jean-Paul Gauzès, Robert Goebbels, Donata Gottardi, Gunnar Hökmark, Karsten Friedrich Hoppenstedt, Sophia in ‘t Veld, Piia-Noora Kauppi, Wolf Klinz, Christoph Konrad, Kurt Joachim Lauk, Andrea Losco, Astrid Lulling, Cristobal Montoro Romero, John Purvis, Alexander Radwan, Dariusz Rosati, Heide Rühle, Antolín Sánchez Presedo, Peter Skinner, Cristian Stănescu, Margarita Starkevičiūtė, Ieke van den Burg, Sahra Wagenknecht

A zárószavazáson jelen lévő póttag(ok)

Valdis Dombrovskis, Salvador Garriga Polledo, Werner Langen, Maria Petre, Gianni Pittella, Andreas Schwab, Lars Wohlin

A zárószavazáson jelen lévő póttag(ok) (178. cikk (2) bekezdés)

Philip Dimitrov Dimitrov