Pranešimas - A6-0062/2007Pranešimas
A6-0062/2007

PRANEŠIMAS dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl verslo struktūros statistikos

7.3.2007 - (COM(2006)0066 – C6‑0063/2006 – 2006/0020(COD)) - ***I

Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas
Pranešėja: Elisa Ferreira


Procedūra : 2006/0020(COD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga :  
A6-0062/2007
Pateikti tekstai :
A6-0062/2007
Debatai :
Balsavimas :
Priimti tekstai :

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl verslo struktūros statistikos

(COM(2006)0066 – C6‑0063/2006 – 2006/0020(COD))

(Bendro sprendimo procedūra: pirmasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

–   atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai (COM(2006)0066)[1],

–   atsižvelgdamas į EB sutarties 251 straipsnio 2 dalį ir 285 straipsnio 1 dalį, pagal kuriuos Komisija pateikė pasiūlymą Parlamentui (C6‑0063/2006),

–   atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 51 straipsnį,

–   atsižvelgdamas į Ekonomikos ir pinigų politikos komiteto pranešimą (A6‑0062/2007),

1.  pritaria Komisijos pasiūlymui su pakeitimais;

2.  ragina Komisiją vėl į jį kreiptis, jei ji ketintų iš esmės keisti pasiūlymą arba pakeisti jį kitu tekstu;

3.  paveda savo Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai ir Komisijai.

Komisijos siūlomas tekstasParlamento pakeitimai

Pakeitimas 1

4 konstatuojamoji dalis

(4) Reglamentu turėtų būti numatyta ir toliau teikti esamą statistinę paramą sprendimams dabartinės politikos srityse bei tenkinti papildomus poreikius, atsirandančius dėl naujų Bendrijos politikos iniciatyvų, taip pat dėl nuolatinės statistinių prioritetų ir parengtos statistikos tinkamumo peržiūros, siekiant geriausiai naudoti turimus išteklius ir kiek įmanoma mažinti respondentams tenkančią naštą.

(4) Reglamentu turėtų būti numatyta ir toliau teikti esamą statistinę paramą sprendimams dabartinės politikos srityse bei tenkinti papildomus poreikius, atsirandančius dėl naujų Bendrijos politikos iniciatyvų, taip pat dėl nuolatinės statistinių prioritetų ir parengtos statistikos tinkamumo peržiūros, siekiant geriausiai naudoti turimus išteklius ir kiek įmanoma mažinti respondentams tenkančią naštą. Ypatingas dėmesys turi būti skiriamas ES energetikos ir aplinkos politikos, pvz., Reglamento (EB) Nr. 1907/20061, poveikiui verslui. Siekiant užtikrinti, kad administracinių duomenų šaltiniai būtų naudojami veiksmingiau, turi būti skatinamas nacionalinių statistikos institutų bendradarbiavimas ir keitimasis pažangiąja patirtimi.

 

1 2006 m. gruodžio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1907/2006 dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH), įsteigiantis Europos cheminių medžiagų agentūrą (OL L 396, 2006 12 30, p. 1).

Pagrindimas

ES energetikos ir aplinkos politika daro didelį poveikį verslui ir tarptautiniam verslo konkurencingumui. Duomenų apie šį poveikį rinkimas yra labai svarbus formuojant politiką. Nors administracinių šaltinių naudojimas statistikos tikslais teikia didelių galimybių, reikia labai stengtis metodiškai suderinti įvairių šalių duomenis, siekiant užtikrinti šių duomenų palyginamumą ir nuoseklumą.

Pakeitimas 2

10 konstatuojamoji dalis

(10) Jei pagal I priedo 10 skirsnio 1 dalį ir IX priedo 12 skirsnį Komisija, remdamasi bandomųjų tyrimų, susijusių su NACE 1.1 red. M–O sekcijose išvardytomis ne rinkos veiklos rūšimis, vertinimu, mano esant būtina išplėsti dabartinę šio reglamento taikymo sritį, ji turėtų teikti pasiūlymą Sutarties 251 straipsnyje nustatyta tvarka.

Išbraukta.

Pakeitimas 3

11 konstatuojamoji dalis

Kadangi valstybės narės negali deramai pasiekti būtinų veiksmų tikslų (t. y., teikti suderintus duomenis apie įmonių struktūrą, veiklos rūšis, konkurencingumą ir veiklos rezultatus Bendrijoje), o dėl veiksmų apimties ir poveikio tai galima geriau padaryti Bendrijos lygiu, Bendrija gali priimti priemones pagal Sutarties 5 straipsnyje numatytą subsidiarumo principą. Pagal tame straipsnyje nustatytą proporcingumo principą šis reglamentas nereglamentuoja daugiau nei būtina šiems tikslams pasiekti.

Kadangi valstybės narės negali deramai pasiekti šio reglamento tikslų (t. y., teikti suderintus duomenis apie įmonių struktūrą, veiklos rūšis, konkurencingumą ir veiklos rezultatus Bendrijoje), o tai galima geriau padaryti Bendrijos lygiu, Bendrija gali priimti priemones pagal Sutarties 5 straipsnyje numatytą subsidiarumo principą. Pagal tame straipsnyje nustatytą proporcingumo principą šis reglamentas nereglamentuoja daugiau nei būtina šiems tikslams pasiekti.

Pakeitimas 4

2 straipsnio 1 dalis

1. Šis reglamentas taikomas visoms rinkos veiklos rūšims, nurodytoms Europos bendrijos statistinio ekonominės veiklos rūšių klasifikatoriaus (NACE 1.1 red.) C–K ir M–O sekcijose.

1. Šis reglamentas taikomas visoms rinkos veiklos rūšims, nurodytoms statistinio klasifikatoriaus (NACE 2 red.) B–N ir P–S sekcijose.

Pakeitimas 5

3 straipsnio 1 dalis

1. 1 straipsnyje nurodytų sričių statistiniai duomenys yra grupuojami kaip moduliai. Moduliai turi būti kaip apibrėžta šio reglamento prieduose.

1. 1 straipsnyje nurodytų sričių statistiniai duomenys yra grupuojami kaip moduliai.

Pakeitimas 6

3 straipsnio 2 dalies j punktas

j) lankstusis modulis nedidelės apimties įmonių rodiklių duomenims ad hoc rinkti.

j) lankstusis modulis konkretiems ir ribotiems įmonių rodiklių duomenims ad hoc rinkti.

Pagrindimas

Pasakymas „nedidelės apimties“ yra per daug neaiškus, kad juo būtų galima apibrėžti šio duomenų rinkimo pobūdį. Siekiant kontroliuoti, kaip atliekama pareiga teikti nacionalinių administracijų ir įmonių ataskaitas, reikia tiksliai ir laiku apibrėžti „ad-hoc“ modulį.

Pakeitimas 7

3 straipsnio 4 dalies 1 pastraipa

4. Antros dalies j punkte nurodyto lanksčiojo modulio periodiškumas, tematika, rodiklių sąrašas, ataskaitinis laikotarpis, tirtinos veiklos rūšys ir kokybės standartai nustatomi 12 straipsnio 2 dalyje nustatyta tvarka ne vėliau kaip prieš 12 mėnesių iki ataskaitinio laikotarpio pradžios.

4. Komisija, glaudžiai bendradarbiaudama su valstybėmis narėmis, planuoja panaudoti antros dalies j punkte nurodytą lankstųjį modulį. Dėl jo taikymo srities, rodiklių sąrašo, ataskaitinio laikotarpio, tirtinų veiklos rūšių ir kokybės reikalavimų Komisija sprendžia 12 straipsnio 2 dalyje nustatyta tvarka ne vėliau kaip prieš 12 mėnesių iki ataskaitinio laikotarpio pradžios.

Pakeitimas 8

3 straipsnio 4 dalies 2 pastraipa

Lanksčiojo modulio taikymo sritis ribojama siekiant apriboti įmonėms tenkančią naštą ir valstybių narių duomenų rinkimo išlaidas.

Komisija taip pat nustato informacijos poreikį ir duomenų rinkimo įtaką įmonėms tenkančiai naštai ir valstybių narių išlaidoms.

Pakeitimas 9

3 straipsnio 4 dalies 2a pastraipa (nauja)

 

Siekiant sumažinti įmonėms tenkančią naštą ir valstybių narių išlaidas, renkamų duomenų kiekis ribojamas iki daugiausia 20 įmonės rodiklių arba klausimų, daugiausia 25 000 įmonių respondentų visoje Europos Sąjungoje, vienas respondentas pateikdamas duomenis neturi užtrukti daugiau kaip 1,5 valandos.

Ad hoc duomenis renka reprezentatyvus skaičius valstybių narių. Tais atvejais, kai reikia tik Europos lygmens rezultatų, Komisija gali sukurti Europos atrankos metodą, kuris užtikrintų, kad našta ir išlaidos būtų minimalios.

 

Pakeitimas 10

4 straipsnio 1 dalis

1. Kaip nurodyta prieduose, Komisija inicijuoja bandomuosius tyrimus, kuriuos vykdo valstybės narės. Paskelbus kvietimą teikti paraiškas, Komisija skiria dotacijas nacionalinėms valdžios institucijoms, kaip numatyta Tarybos Reglamento (EB) Nr. 322/97 2 straipsnyje.

1. Kaip nurodyta prieduose, Komisija inicijuoja bandomuosius tyrimus, kuriuos savanorišku pagrindu vykdo valstybės narės. Paskelbus kvietimą teikti paraiškas, Komisija skiria dotacijas nacionalinėms valdžios institucijoms, kaip numatyta Tarybos Reglamento (EB) Nr. 322/97 2 straipsnyje.

Pakeitimas 11

5 straipsnio 3 dalis

3. Norėdamos palengvinti respondentams tenkančias prievoles, nacionalinės valdžios institucijos ir Bendrijos vadovybė, laikydamosi kiekvienos valstybės narės ir Komisijos nustatytų ribų ir sąlygų jų kompetencijai priklausančiose srityse, turi galimybę naudotis administracinių duomenų šaltiniais, kurie apima jų pačių viešojo administravimo veiklos sritis, tiek, kiek tokie duomenys yra būtini 6  straipsnyje nurodytiems tikslumo reikalavimams įvykdyti.

3. Norėdamos palengvinti respondentams tenkančias prievoles, nacionalinės valdžios institucijos ir Bendrijos vadovybė, laikydamosi kiekvienos valstybės narės ir Komisijos nustatytų ribų ir sąlygų jų kompetencijai priklausančiose srityse, turi galimybę naudotis administracinių duomenų šaltiniais, kurie apima jų pačių viešojo administravimo veiklos sritis, tiek, kiek tokie duomenys yra būtini 6  straipsnyje nurodytiems tikslumo reikalavimams įvykdyti. Be to, kai įmanoma, administracinių duomenų šaltiniai naudojami šiame reglamente nustatytiems ataskaitų teikimo reikalavimams įgyvendinti.

Pagrindimas

Kai įmanoma, turi būti naudojami administracinių duomenų šaltiniai, nes jie – ypač veiksmingas būdas rinkti statistinę informaciją, be to, jie mažina nacionalinėms administracinėms institucijoms bei įmonėms tenkančią naštą.

Pakeitimas 12

6 straipsnio 4 dalis

4. Konkrečiais atvejais, jei valstybė narė buvo nurodžiusi, jog pagal konkrečią NACE 1.1 red. klasę duomenys nėra labai tikslūs nacionaliniu lygiu, Komisija (Eurostatas) gali svarstyti galimybę perduotus duomenis naudoti tik rengiant suvestinius duomenis Bendrijos lygiu.

Išbraukta.

Pakeitimas 13

7 straipsnio 2 dalis

2. Kad Bendrija parengtų suvestinius duomenis, valstybės narės pateikia nacionalinius rezultatus pagal NACE 1.1 red. klasifikatoriaus lygius, nurodytus priedų moduliuose arba apibrėžtus 12  straipsnio  2 dalyje  nustatyta  nurodyta  tvarka.

2. Kad Bendrija parengtų suvestinius duomenis, valstybės narės pateikia nacionalinius rezultatus pagal NACE 2 red. klasifikatoriaus lygius, nurodytus prieduose arba apibrėžtus 12  straipsnio  2 dalyje  nustatyta  nurodyta  tvarka.

Pakeitimas 14

8 straipsnio 2 dalis

2. Rezultatai perduodami naudojant tinkamą techninį formatą per tam tikrą laiką pasibaigus ataskaitiniam laikotarpiui, kuris nustatomas  pagal 12 straipsnio 2 dalyje nurodytą tvarką  kiekvienam  3 straipsnyje nurodytam moduliui ir nėra ilgesnis kaip 18 mėnesių. Be to, nedidelė dalis preliminariai įvertintų rezultatų perduodami per tam tikrą laiką pasibaigus ataskaitiniam laikotarpiui, kuris nustatomas  pagal tą tvarką  kiekvienam  straipsnyje nurodytam moduliui, ir nėra ilgesnis kaip 10 mėnesių.

2. Rezultatai perduodami naudojant tinkamą techninį formatą per tam tikrą laiką pasibaigus ataskaitiniam laikotarpiui, kuris nustatomas  pagal 12 straipsnio 2 dalyje nurodytą tvarką  3 straipsnio 2 dalies a–h ir j punktuose nurodytiems moduliams ir nėra ilgesnis kaip 18 mėnesių. 3 straipsnio 2 dalies i punkte nurodytam moduliui nustatomas ne ilgesnis kaip 30 mėnesių arba 18 mėnesių laikotarpis, kaip nurodyta IX priede. Be to, nedidelė dalis preliminariai įvertintų rezultatų perduodami per tam tikrą laiką pasibaigus ataskaitiniam laikotarpiui, kuris nustatomas pagal tą tvarką straipsnio 2 dalies a–g punktuose nurodytiems moduliams ir nėra ilgesnis kaip 10 mėnesių. 3 straipsnio 2 dalies i punkte nurodytam moduliui nustatomas ne ilgesnis kaip 18 mėnesių preliminarių rezultatų pateikimo laikotarpis.

Pakeitimas 15

8 straipsnio 2a dalis (nauja)

 

2a. Siekiant kuo labiau sumažinti įmonėms tenkančią naštą ir nacionalinių statistikos institucijų išlaidas, valstybės narės gali pažymėti duomenis, kurie skirti naudoti tik kaip indėlis į Europos bendrąjį kiekį, „CETO“ (indėlis į Europos bendrąjį kiekį) žyma. Eurostatas šių duomenų neskelbia, o valstybės narės nacionaliniu mastu paskelbtų duomenų nežymi CETO žyma. CETO žymos naudojimas priklauso nuo konkrečios valstybės narės dalies bendroje ES verslo ekonomikos pridėtinės vertės sumoje.

a) Vokietijos, Prancūzijos, Italijos ir Jungtinės Karalystės atveju CETO žyma pažymėti duomenys gali būti siunčiami NACE klasifikatoriaus klasės lygmeniu ir dydžio kategorijos grupių lygmeniu . Gali būti pažymėta ne daugiau kaip 15 proc. elementų (duomenų).

b) Belgijos, Čekijos Respublikos, Danijos, Graikijos, Ispanijos, Airijos, Vengrijos, Nyderlandų, Austrijos, Lenkijos, Portugalijos, Suomijos ir Švedijos atveju CETO žyma pažymėti duomenys gali būti siunčiami NACE klasifikatoriaus klasės lygmeniu ir dydžio kategorijos grupių lygmeniu. Gali būti pažymėta ne daugiau kaip 25 proc. elementų (duomenų). Be to, jeigu šioje dalyje minimoje valstybėje narėje NACE klasės arba NACE grupės dydžio kategorijos dalis sudaro mažiau negu 0,1 proc. tos valstybės narės verslo ekonomikos, šie duomenys taip pat gali būti siunčiami pažymėti CETO žyma.

c) Bulgarijos, Estijos, Kipro, Latvijos, Lietuvos, Liuksemburgo, Maltos, Rumunijos, Slovėnijos ir Slovakijos atveju CETO žyma pažymėti duomenys gali būti siunčiami NACE klasifikatoriaus klasės lygmeniu ir dydžio kategorijos grupių lygmeniu . Gali būti pažymėta ne daugiau kaip 15 proc. elementų (duomenų).

Šioje dalyje nustatytos CETO ženklinimo ir šalių grupavimo taisyklės peržiūrimos laikantis 12 straipsnio 2 dalyje nustatytos tvarkos, praėjus penkeriems metams nuo šio reglamento įsigaliojimo datos ir po to kas penkerius metus.

Pakeitimas 16

11 straipsnio j punktas

j) pereinamuoju laikotarpiu ir šiuo laikotarpiu taikomomis nuo reglamento nuostatų leidžiančiomis nukrypti nuostatomis (10 straipsnis  ir II priedo 10 skirsnis, VII priedo 10 skirsnis bei VIII priedo 8 skirsnis);

j) pereinamuoju laikotarpiu ir šiuo laikotarpiu taikomomis nuo reglamento nuostatų leidžiančiomis nukrypti nuostatomis (10 straipsnis, I priedo 11 skirsnis, II priedo 10 skirsnis, III priedo 9 skirsnis, VII priedo 10 skirsnis, VIII priedo 8 skirsnis ir IX priedo 13 skirsnis);

Pakeitimas 17

11 straipsnio k punktas

k) veiklos rūšių suskirstymo pritaikymu prie NACE dalinių pakeitimų arba patikslinimų.

k) visišku suderinimu su atliekamais NACE patikslinimais, įskaitant veiklos rūšių suskirstymą.

Pagrindimas

Visais lygmenimis, susijusiais su vykstančiu NACE tikslinimo procesu, reikia vengti bet kokio dubliavimosi ir nenuoseklumo.

Pakeitimas 18

11 straipsnio l punktas

l) 3 straipsnio 2 dalies j punkte nurodyto lanksčiojo modulio periodiškumu, tematika, rodiklių sąrašu, ataskaitiniu laikotarpiu, tirtinomis veiklos rūšimis ir kokybės standartais;

l) 3 straipsnio 2 dalies j punkte ir 4 dalyje nurodyto lanksčiojo modulio naudojimu;

Pakeitimas 19

14 straipsnio 1 dalis

Reglamentas (EB, EURATOMAS) Nr. 58/97 panaikinamas.

Reglamentas (EB, EURATOMAS) Nr. 58/97 panaikinamas. Reglamento (EB, EURATOMAS) Nr. 58/97 nuostatos bus ir toliau taikomos2007 m. ir ankstesnių ataskaitinių metų duomenims, išskyrus IX priedo atvejį.

Pakeitimas 20

I priedo 4 skirsnio 2 dalis

2. Atitinkami rodiklių, pagal kuriuos rengiami statistiniai duomenys apie NACE 1.1 red. J sekcijoje išvardytas veiklos rūšis, pavadinimai, kuo geriau atitinkantys šio skirsnio 3 ir 5 dalyje išvardytus pavadinimus,  nustatomi šio reglamento 12 straipsnio 2 dalyje nurodyta tvarka .

2. Atitinkami rodiklių, pagal kuriuos rengiami statistiniai duomenys apie NACE 2 red. K sekcijoje išvardytas veiklos rūšis, pavadinimai, kuo geriau atitinkantys šio skirsnio 3 ir 5 dalyje išvardytus pavadinimus,  nustatomi šio reglamento 12 straipsnio 2 dalyje nurodyta tvarka .

Pakeitimas 21

I priedo 4 skirsnio 4 dalies lentelė. Užimtumo duomenys, 3 eilutė

16 13 1 Ne visą darbo dieną dirbančių darbuotojų skaičius

Išbraukta.

Pagrindimas

Šis pakeitimas padarytas dėl susitarimo su Taryba.

Pakeitimas 22

I priedo 5 skirsnis

Pirmieji ataskaitiniai metai, kurių statistiniai duomenys rengiami, yra  2006  kalendoriniai metai  pagal rodiklius 12 17 0, 13 13 1 ir 16 14 0 ir  1995 kalendoriniai metai  pagal visus kitus rodiklius. Duomenys rengiami pagal 9 skirsnyje pateikiamą suskirstymą. Tačiau sprendimas dėl pirmųjų ataskaitinių metų, kurių statistinius duomenis apie veiklos rūšis, priskiriamas NACE 1.1 red. 65.2 grupei ir 67 skyriui, reikia parengti, priimamas šio reglamento 12 straipsnio 2 dalyje nurodyta tvarka.

Pirmieji ataskaitiniai metai, kurių statistiniai duomenys rengiami, yra 2008 kalendoriniai metai. Duomenys rengiami pagal 9 skirsnyje pateikiamą suskirstymą. Tačiau sprendimas dėl pirmųjų ataskaitinių metų, kurių statistinius duomenis apie veiklos rūšis, priskiriamas NACE 2 red. 64.2, 64.3 ir 64.9 grupėms ir 66 skyriui, reikia parengti, priimamas šio reglamento 12 straipsnio 2 dalyje nurodyta tvarka.

Pagrindimas

Toks pat kaip 21 pakeitimo pagrindimas.

Pakeitimas 23

I priedo 7 skirsnio 1 dalis

1. Rezultatai suskirstomi pagal 9 skirsnyje nurodytas veiklos rūšių klases.

1. Rezultatai suskirstomi pagal 9 skirsnyje nurodytas veiklos rūšių klases.

Pagrindimas

Toks pat kaip 21 pakeitimo pagrindimas.

Pakeitimas 24

I priedo 7 skirsnio 2 dalis

2. Kai kurie rezultatai taip pat suskirstomi į dydžio kategorijas, numatytas kiekvienai veiklos rūšių grupei NACE 1.1 red. klasifikatoriaus C– sekcijose ir  90 skyriuje (nuotekų ir atliekų šalinimo, sanitarinių sąlygų užtikrinimo ir panaši veikla) ir 92.1 grupei (kino filmų ir vaizdajuosčių gamyba, platinimas ir kitokia veikla) bei 92.2 grupei (radijo ir televizijos veikla).

2. Kai kurie kiekvienos 9 skirsnyje nurodytos veiklos rūšies grupės rezultatai taip pat suskirstomi į dydžio kategorijas.

Pagrindimas

Toks pat kaip 21 pakeitimo pagrindimas.

Pakeitimas 25

I priedo 7 skirsnio 3 dalis

3. Regioninių statistinių duomenų rezultatai suskirstomi pagal NACE 1.1 red. 2 ženklų lygį (skyrius) ir pagal teritorinių statistinių vienetų nomenklatūros (NUTS) II lygį.

3. Regioninių statistinių duomenų rezultatai suskirstomi pagal NACE 2 red. 2 ženklų lygį (skyrius) ir pagal teritorinių statistinių vienetų nomenklatūros (NUTS) II lygį.

Pagrindimas

Toks pat kaip 21 pakeitimo pagrindimas.

Pakeitimas 26

I priedo 8 skirsnio 1 dalis

1. Rezultatai perduodami per 18 mėnesių nuo ataskaitinio laikotarpio kalendorinių metų pabaigos, išskyrus NACE 1.1 red. veiklos klasės 65.11 ir NACE 1.1 red. nurodytų veiklos rūšių, kurioms taikomi  V, VI ir VII  priedai, rezultatus. NACE 1.1 red. veiklos klasės 65.11 rezultatų perdavimo terminas yra atidedamas 10 mėnesių. Veiklos rūšių, kurioms taikomi V, VI ir VII priedai, rezultatų perdavimo termino atidėjimas nustatytas šiuose prieduose. Tačiau sprendimas dėl veiklos rūšių, priskiriamų NACE 1.1 red. 65.2 grupei ir 67 skyriui, rezultatų perdavimo atidėjimo priimamas šio reglamento 12 straipsnio 2 dalyje nurodyta tvarka.

1. Rezultatai perduodami per 18 mėnesių nuo ataskaitinio laikotarpio kalendorinių metų pabaigos, išskyrus NACE 2 red. veiklos klasės 64.11 ir NACE 2 red. nurodytų veiklos rūšių, kurioms taikomi  V, VI ir VII  priedai, rezultatus. NACE 2 red. veiklos klasės 64.11 rezultatų perdavimo terminas yra atidedamas 10 mėnesių. Veiklos rūšių, kurioms taikomi V, VI ir VII priedai, rezultatų perdavimo termino atidėjimas nustatytas šiuose prieduose. Tačiau sprendimas dėl veiklos rūšių, priskiriamų NACE 2 red. 64.2, 64.3 ir 64.9 grupėms ir 66 skyriui, rezultatų perdavimo atidėjimo priimamas šio reglamento 12 straipsnio 2 dalyje nurodyta tvarka.

Pagrindimas

Toks pat kaip 21 pakeitimo pagrindimas.

Pakeitimas 27

I priedo 8 skirsnio 2 dalies 1 pastraipos įvadinė dalis

2. Išskyrus NACE 1.1 red. 65 ir 66 skyrius, preliminarūs nacionaliniai rezultatai arba įvertinimai perduodami per 10 mėnesių nuo ataskaitinio laikotarpio kalendorinių metų pabaigos, jei tai yra įmonių statistiniai duomenys, rengiami pagal toliau nurodytus rodiklius:

2. Išskyrus NACE 2 red. 64 ir 65 skyrius, preliminarūs nacionaliniai rezultatai arba įvertinimai perduodami per 10 mėnesių nuo ataskaitinio laikotarpio kalendorinių metų pabaigos, jei tai yra įmonių statistiniai duomenys, rengiami pagal toliau nurodytus rodiklius:

Pagrindimas

Toks pat kaip 21 pakeitimo pagrindimas.

Pakeitimas 28

I priedo 8 skirsnio 2 dalies 2 pastraipa

Nuo 2006 m. šie preliminarūs rezultatai arba vertinimai turi būti suskirstyti pagal NACE 1.1 red. trijų ženklų lygį (grupes). Iki 2005 m. įskaitytinai suskirstymas pagal NACE 1.1 red. H, I ir K sekcijas turi atitikti 9 skirsnyje pateikiamą suskirstymą. Kalbant apie NACE 1.1 red. 67 skyrių, sprendimas dėl preliminarių rezultatų arba įvertinimų perdavimo priimamas šio reglamento 12 straipsnio 2 dalyje nustatyta tvarka.

Šie preliminarūs rezultatai arba vertinimai turi būti suskirstyti pagal NACE 2 red. trijų ženklų lygį (grupes). Kalbant apie NACE 2 red. 66 skyrių, sprendimas dėl preliminarių rezultatų arba įvertinimų perdavimo priimamas šio reglamento 12 straipsnio 2 dalyje nustatyta tvarka.

Pagrindimas

Toks pat kaip 21 pakeitimo pagrindimas.

Pakeitimas 29

I priedo 9 skirsnio 1 dalies 1 pastraipa

1. Nuo 2006 ataskaitinių metų duomenys turi būti rengiami pagal toliau nurodytą veiklos rūšių suskirstymą NACE 1.1 red. klasifikatoriuje. Tačiau sprendimas dėl pirmųjų ataskaitinių metų, kurių statistinius duomenis apie veiklos rūšis, priskiriamas NACE 1.1 red. 65.2 grupei ir 67 skyriui, reikia parengti, priimamas reglamento 12 straipsnio 2 dalyje nurodyta tvarka.

1. Kad Bendrijos statistika būtų parengta, valstybės narės nuo 2008 ataskaitinių metų perduoda sudėtinius nacionalinius rezultatus apie B–N sekcijas ir 95 skyrių, suskirstytus į NACE 2 red. klases.. Tačiau sprendimas dėl pirmųjų ataskaitinių metų, kurių statistinius duomenis apie veiklos rūšis, priskiriamas NACE 2 red. 64.2, 64.3 ir 64.9 grupėms ir 66 skyriui, reikia parengti, priimamas reglamento 12 straipsnio 2 dalyje nurodyta tvarka.

Pagrindimas

Toks pat kaip 21 pakeitimo pagrindimas.

Pakeitimas 30

I priedo 9 skirsnio 1 dalies 2 pastraipa

Kad Bendrijos statistika būtų parengta, valstybės narės perduoda nacionalinius rezultatus apie C-K sekcijas, suskirstytus pagal NACE 1.1 red. klases, ir apie O sekciją, suskirstytus pagal toliau nurodytas NACE 1.1 klases: 

 

Klasė Pavadinimas

90.01 Nuotekų rinkimas ir apdorojimas

90.02 Kitų atliekų rinkimas ir apdorojimas

90.03 Sanitarinė, žemės, vandens bei grunto gerinimo ir panaši veikla

92.11 Kino filmų ir vaizdajuosčių gamyba

92.12 Kino filmų ir vaizdajuosčių platinimas

92.13 Kino filmų rodymas

92.20 Radijo ir televizijos veikla

Išbraukta.

Pagrindimas

Toks pat kaip 21 pakeitimo pagrindimas.

Pakeitimas 31

I priedo 9 skirsnio 2 dalis

2. Iki 2005 ataskaitinių metų įskaitytinai duomenys turi būti rengiami pagal toliau nurodytą veiklos rūšių suskirstymą NACE 1.1 red. klasifikatoriuje.

2. Iki 2007 ataskaitinių metų įskaitytinai duomenys turi būti rengiami pagal toliau nurodytą veiklos rūšių suskirstymą NACE 1.1 red. klasifikatoriuje.

Pagrindimas

Toks pat kaip 21 pakeitimo pagrindimas.

Pakeitimas 32

I priedo 9 skirsnio 2 dalies C, D, E ir F sekcijos

C, D, E ir F SEKCIJOS

 

Kasyba ir karjerų eksploatavimas; apdirbamoji gamyba; elektros, dujų ir vandens tiekimas; statyba.

Kad Bendrijos statistika būtų parengta, valstybės narės perduoda nacionalinius rezultatus, suskirstytus pagal NACE 1.1 red. klases.

Išbraukta.

Pagrindimas

Toks pat kaip 21 pakeitimo pagrindimas.

Pakeitimas 33

I priedo 9 skirsnio 2 dalies G sekcija

G SEKCIJA

 

Didmeninė ir mažmeninė prekyba; variklinių transporto priemonių ir motociklų remontas, asmeninių ir namų ūkio reikmenų taisymas.

Kad Bendrijos statistika būtų parengta, valstybės narės perduoda nacionalinius rezultatus, suskirstytus pagal NACE 1.1 red. klases.

Išbraukta.

Pagrindimas

Toks pat kaip 21 pakeitimo pagrindimas.

Pakeitimas 34

I priedo 9 skirsnio 2 dalies H sekcija

Komisijos siūlomas tekstas

H SEKCIJA

Viešbučiai ir restoranai

55.1 + 55.2

«Viešbučiai» ir «Stovyklavietės ir aprūpinimas kita laikinąja buveine»

55.3 + 55.4 + 55.5

«Restoranai», «Barai» ir «Valgyklos ir pagaminto valgio tiekimas»

Parlamento pakeitimas

Išbraukta.

Pagrindimas

Toks pat kaip 21 pakeitimo pagrindimas.

Pakeitimas 35

I priedo 9 skirsnio 2 dalies I sekcija

Komisijos siūlomas tekstas

I SEKCIJA

Transportas, sandėliavimas ir ryšiai

60.1

Geležinkelio transportas

60.21 + 60.22 + 60.23

«Kitas sausumos transportas», išskyrus «krovinių vežimą keliais»

60.24

Krovinių vežimas keliais

60.3

Transportavimas vamzdynais

61.1

Jūrų ir pakrančių vandens transportas

61.2

Vidaus vandenų transportas

62

Oro transportas

63.1 + 63.2 + 63.4

«Papildomoji ir pagalbinė transporto veikla», išskyrus «kelionių agentūrų ir ekskursijų organizatorių veiklą; niekur kitur nepriskirtos turistams teikiamos paslaugos»

63.3

«Kelionių agentūrų ir ekskursijų organizatorių veikla; niekur kitur nepriskirtos turistams teikiamos paslaugos»

64.11

Valstybinio pašto veikla

64.12

Pasiuntinių, išskyrus valstybinį paštą, veikla

64.2

Telekomunikacijos

Parlamento pakeitimas

Išbraukta.

Pagrindimas

Toks pat kaip 21 pakeitimo pagrindimas.

Pakeitimas 36

I priedo 9 skirsnio 2 dalies J sekcija

J SEKCIJA

Finansinis tarpininkavimas

Kad Bendrijos statistika būtų parengta, valstybės narės perduoda nacionalinius rezultatus, suskirstytus pagal NACE 1.1 red. klases.

Išbraukta.

Pagrindimas

Toks pat kaip 21 pakeitimo pagrindimas.

Pakeitimas 37

I priedo 9 skirsnio 2a dalis (nauja)

 

2a. Nepažeisdamos 3 straipsnio 1 dalies nuostatų, valstybės narės perduoda Komisijai verslo struktūros statistiką, priskiriamą 2008 ataskaitiniams metams pagal NACE 1.1 red. ir pagal NACE 2 red. klasifikatorių.

Sprendimas dėl rodiklių sąrašo, kurį reikia perduoti naudojant NACE 1.1 red. klasifikatorių, ir dėl informacijos apie rezultatų parengimą priimamas 12 straipsnyje nustatyta tvarka.

Pagrindimas

Toks pat kaip 21 pakeitimo pagrindimas.

Pakeitimas 38

I priedo 10 skirsnio 1 dalis

1. Kad nustatytų toliau nurodytose sekcijose išvardytų rinkos ir ne rinkos veiklos rūšių aprėpimo galimybes, Komisija inicijuoja bandomuosius tyrimus dėl NACE 1.1 red. M–O sekcijose nurodytų veiklos rūšių. Jei Komisija, remdamasi bandomųjų tyrimų, susijusių su NACE 1.1 red. M–O sekcijose išvardytomis ne rinkos veiklos rūšimis, vertinimu, mano esant būtina išplėsti dabartinę šio reglamento taikymo sritį, ji turi teikti pasiūlymą Sutarties 251 straipsnyje nustatyta tvarka.

1. Kad nustatytų toliau nurodytose sekcijose išvardytų rinkos veiklos rūšių aprėpimo galimybes, Komisija inicijuoja bandomuosius tyrimus dėl NACE 2 red. P–R sekcijose ir S sekcijos 94 ir 96 skyriuose nurodytų veiklos rūšių.

Pagrindimas

Toks pat kaip 21 pakeitimo pagrindimas .

Pakeitimas 39

I priedo 10 skirsnio 2 dalis

2. Komisija inicijuoja rodiklių, susijusių su finansinėmis sąskaitomis, investicijomis į nematerialųjį turtą ir gamybos sistemos organizavimo formomis, bandomuosius tyrimus. Šie bandomieji tyrimai pritaikomi atsižvelgiant į sektorių ypatumus.

2. Komisija inicijuoja rodiklių, susijusių su finansinėmis sąskaitomis, investicijomis į nematerialųjį turtą, gamybos sistemos organizavimo formomis, sąvokų aiškinimu, darbo rinkos ir produktyvumo statistikos duomenų palyginamumu, bandomuosius tyrimus. Šie bandomieji tyrimai pritaikomi atsižvelgiant į sektorių ypatumus.

Pagrindimas

Dėl įvairių Europos šalių darbo valandų skirtumų neįmanoma vartoti kai kurias sąvokas, pvz., „visos darbo dienos ekvivalento“ vienetus, kaip paminėta šio pasiūlymo I priedo 4 skirsnio 4 dalyje, II priedo 3 skirsnio 3 dalyje, III priedo 4 skirsnio 3 dalyje, IV priedo 4 skirsnio 3 dalyje, VI priedo 4 skirsnio c įtraukoje, VI priedo 4 skirsnio c įtraukoje. Bandomaisiais tyrimais galima būtų pagerinti dabar vartojamus apibrėžimus.

Pakeitimas 40

I priedo 11 skirsnis

Rengiant 5 skirsnyje nurodytus statistinius duomenis šiame priede apibrėžtam detaliajam moduliui, pereinamasis laikotarpis trunka ne ilgiau kaip ketverius metus po pirmųjų ataskaitinių metų.

Rengiant 5 skirsnyje nurodytus statistinius duomenis šiame priede apibrėžtam detaliajam moduliui, pereinamasis laikotarpis trunka ne ilgiau kaip dvejus metus po pirmųjų ataskaitinių metų.

Pagrindimas

Kadangi pirmieji naujųjų kintamųjų rodiklių ataskaitiniai metai perkeliami dvejais metais, t. y., iki 2008 m., dvejais metais sutrumpinamas ir pereinamasis laikotarpis.

Pakeitimas 41

II priedo 3 skirsnis

Statistiniai duomenys rengiami apie visas veiklos rūšis, kurios priskiriamos NACE 1.1 red. C, D ir E sekcijoms. Šios sekcijos apima kasybą ir karjerų eksploatavimą (C), apdirbamąją gamybą (D) bei elektros, dujų ir vandens tiekimą (E). Įmonių statistika apima visų įmonių, kurių pagrindinė veikla priskiriama C, D ir E sekcijoms, visumą.

Statistiniai duomenys rengiami apie visas veiklos rūšis, kurios priskiriamos NACE 2 red. B, C, D ir E sekcijoms. Šios sekcijos apima kasybą ir karjerų eksploatavimą (B), apdirbamąją gamybą (C), elektros, dujų, garo tiekimą ir oro vėsinimą (D), vandens tiekimą, nuotekas, atliekų tvarkymą ir žemės, vandens bei grunto gerinimo veiklą (E). Įmonių statistika apima visų įmonių, kurių pagrindinė veikla priskiriama B, C, D ir E sekcijoms, visumą.

Pakeitimas 42

II priedo 4 skirsnio 3 dalis, Užimtumo duomenys, 3 eilutė

16 13 1 Ne visą darbo dieną dirbančių darbuotojų skaičius

Išbraukta.

Pagrindimas

Toks pat kaip 21 pakeitimo.

Pakeitimas 43

II priedo 4 skirsnio 3 dalis, Apyvarta pagal veiklos rūšis, 1 eilutės 2 skiltis

 Pagrindinės veiklos, priskiriamos NACE 1.1 red. 3 ženklų lygiui, apyvarta

 Pagrindinės veiklos, priskiriamos NACE 2 red. 3 ženklų lygiui, apyvarta

Pagrindimas

Toks pat kaip 21 pakeitimo.

Pakeitimas 44

II priedo 4 skirsnio 3 dalis, Energetikos produktų pirkimas, 1 eilutės 3 skiltis

Išskyrus E sekciją

Išskyrus D ir E sekcijas

Pagrindimas

Toks pat kaip 21 pakeitimo.

akeitimas 45

II priedo 4 skirsnio 5 dalies lentelė, 2 pavadinimas

Kapitalo apskaitos duomenys

Išbraukta.

15 11 0 Bendrosios investicijos į materialų turtą

 

Pagrindimas

Toks pat kaip 21 pakeitimo.

Pakeitimas 46

II priedo 5 skirsnio 1 dalies įvadinė dalis

1. Pirmieji ataskaitiniai metai, kurių metiniai statistiniai duomenys rengiami, yra 1995 kalendoriniai metai. Pirmieji ataskaitiniai metai, kurių statistiniai duomenys turi būti rengiami daugiamečio periodiškumo pagrindu pagal toliau išvardytų rodiklių kodus yra šie:

1. Pirmieji ataskaitiniai metai, kurių metiniai statistiniai duomenys rengiami, yra 2008 kalendoriniai metai. Pirmieji ataskaitiniai metai, kurių statistiniai duomenys turi būti rengiami daugiamečio periodiškumo pagrindu pagal toliau išvardytų rodiklių kodus yra šie:

Pagrindimas

Toks pat kaip 21 pakeitimo.

Pakeitimas 47

II priedo 5 skirsnio 1 dalies lentelė

Komisijos siūlomas tekstas

Kalendoriniai metai

Kodas

1997

15 42 0 ir 15 44 1

1999

23 11 0

2004

18 12 0, 18 15 0 ir 18 16 0

Parlamento pakeitimas

Kalendoriniai metai

Kodas

2009

15 42 0 ir 15 44 1

2008

23 11 0

2004

18 12 0, 18 15 0 ir 18 16 0

Pagrindimas

Toks pat kaip 21 pakeitimo pagrindimas.

Pakeitimas 48

II priedo 5 skirsnio 3 dalis

3. Pirmieji ataskaitiniai metai, kurių statistiniai duomenys rengiami apie 21 12 0 ir 21 14 0 rodiklius, yra 2001 kalendoriniai metai.

3. Pirmieji ataskaitiniai metai, kurių statistiniai duomenys rengiami apie 21 14 0 rodiklį, yra 2010 kalendoriniai metai.

Pagrindimas

Toks pat kaip 21 pakeitimo pagrindimas.

Pakeitimas 49

II priedo 7 skirsnio 1 dalis

1. Statistinių duomenų rezultatai, išskyrus rodiklius 18 11 0, 18 12 0, 18 15 0 ir 18 16 0, suskirstomi pagal NACE 1.1 red. 4 ženklų lygį (klases).

Rodikliai 18 11 0, 18 12 0, 18 15 0 ir 18 16 0 suskirstomi pagal NACE 1.1 red. 3 ženklų lygį (grupes).

1. Statistinių duomenų rezultatai, išskyrus rodiklius 18 11 0, 18 12 0, 18 15 0 ir 18 16 0, suskirstomi pagal NACE 2 red. 4 ženklų lygį (klases).

Rodikliai 18 11 0, 18 12 0, 18 15 0 ir 18 16 0 suskirstomi pagal NACE 2 red. 3 ženklų lygį (grupes).

Pagrindimas

Toks pat kaip 21 pakeitimo pagrindimas.

Pakeitimas 50

II priedo 7 skirsnio 2 dalis

2. Kai kurie rezultatai taip pat suskirstomi į dydžio kategorijas ir pagal NACE 1.1 red. 3 ženklų lygį (grupes).

2. Kai kurie rezultatai taip pat suskirstomi į dydžio kategorijas ir pagal NACE 2 red. 3 ženklų lygį (grupes).

Pagrindimas

Toks pat kaip 21 pakeitimo.

Pakeitimas 51

II priedo 7 skirsnio 3 dalis

3. Statistinių duomenų apie vienetus pagal veiklos rūšis rezultatai suskirstomi pagal NACE 1.1 red. 4 ženklų lygį (klases).

3. Statistinių duomenų apie vienetus pagal veiklos rūšis rezultatai suskirstomi pagal NACE 2 red. 4 ženklų lygį (klases).

Pagrindimas

Toks pat kaip 21 pakeitimo pagrindimas.

Pakeitimas 52

II priedo 7 skirsnio 4 dalis

4. Regioninių statistinių duomenų rezultatai suskirstomi pagal NACE 1.1 red. 2 ženklų lygį (skyrius) ir pagal teritorinių statistinių vienetų nomenklatūros (NUTS) II lygį.

4. Regioninių statistinių duomenų rezultatai suskirstomi pagal NACE 2 red. 2 ženklų lygį (skyrius) ir pagal teritorinių statistinių vienetų nomenklatūros (NUTS) II lygį.

Pagrindimas

Toks pat kaip 21 pakeitimo pagrindimas.

Pakeitimas 53

II priedo 7 skirsnio 5 dalis

5. 21 11 0, 21 12 0 ir 21 14 0 rodiklių rezultatai suskirstomi pagal NACE 1.1 red. dviejų ženklų lygį (skyrius).

5. 21 11 0, 21 12 0 ir 21 14 0 rodiklių rezultatai suskirstomi pagal NACE 2 red. dviejų ženklų lygį (skyrius).

Pagrindimas

Toks pat kaip 21 pakeitimo pagrindimas.

Pakeitimas 54

II priedo 7 skirsnio 6 dalis

6. 21 11 0, 21 12 0 ir 21 14 0 rodiklių rezultatai suskirstomi pagal šias aplinkosaugos sritis: aplinkos oro ir klimato apsauga, nuotekų tvarkymas, atliekų tvarkymas ir kita aplinkosaugos veikla. Aplinkos apsaugos sričių rezultatai suskirstomi pagal NACE 1.1 red. dviejų ženklų lygį (skyrius).

6. 21 11 0, 21 12 0 ir 21 14 0 rodiklių rezultatai suskirstomi pagal šias aplinkosaugos sritis: aplinkos oro ir klimato apsauga, nuotekų tvarkymas, atliekų tvarkymas ir kita aplinkosaugos veikla. Aplinkos apsaugos sričių rezultatai suskirstomi pagal NACE 2 red. dviejų ženklų lygį (skyrius).

Pagrindimas

Toks pat kaip 21 pakeitimo pagrindimas.

Pakeitimas 55

II priedo 8 skirsnio 3 pastraipa

Šie preliminarūs rezultatai suskirstomi pagal NACE 1.1 red. 3 ženklų lygį (grupes).

Šie preliminarūs rezultatai suskirstomi pagal NACE 2 red. 3 ženklų lygį (grupes).

Pagrindimas

Toks pat kaip 21 pakeitimo pagrindimas.

Pakeitimas 56

II priedo 9 skirsnio lentelė, Aplinkosaugos duomenys, 1 eilutės 3 skiltis

 Tik konkretus suskirstymas pagal aplinkosaugos sritis: biologinė įvairovė ir kraštovaizdis, dirvožemis ir gruntinis vanduo 

Konkretus suskirstymas pagal investicijas, daromas siekiant laikytis 1997 m. Jungtinių Tautų klimato kaitos konvencijos Kioto protokolo (toliau – Kioto protokolas)

Pagrindimas

Kioto protokolo tikslų laikymasis įmonėms tapo svarbiu sąnaudų elementu. Būtų naudinga turėti duomenis, suskirstytus pagal investicijas, reikalingas siekiant laikytis šių įsipareigojimų. Taip pat pageidaujami verslo duomenys apie ES aplinkos politikos poveikį, o rinkti duomenis, suskirstytus pagal biologinę įvairovę, kraštovaizdį ir dirvožemį, sudėtinga, tai kelia konceptualių problemų.

Pakeitimas 57

II priedo 9 skirsnio lentelė, Aplinkosaugos duomenys, 2 eilutės 3 skiltis

 Tik konkretus suskirstymas pagal aplinkosaugos sritis: biologinė įvairovė ir kraštovaizdis, dirvožemis ir gruntinis vanduo 

Konkretus suskirstymas pagal investicijas, daromas siekiant laikytis Kioto protokolo

Pagrindimas

Toks pat kaip 56 pakeitimo pagrindimas.

Pakeitimas 58

II priedo 9 skirsnio lentelė, Aplinkosaugos duomenys, 3 eilutės 2 skiltis

Bendros einamosios išlaidos aplinkos apsaugai

Bendros einamosios išlaidos aplinkos apsaugai, įvardijant išlaidas, kurių patiriama įgyvendinant Bendrijos aplinkos politiką

Pagrindimas

Toks pat kaip 56 pakeitimo pagrindimas.

Pakeitimas 59

III priedo 3 skirsnio 1 dalis

1. Statistiniai duomenys rengiami apie visas veiklos rūšis, kurios priskiriamos NACE 1.1 red. G sekcijai. Ši sekcija apima didmeninę ir mažmeninę prekybą, variklinių transporto priemonių ir motociklų remontą, asmeninių ir namų ūkio reikmenų taisymą.

Įmonių statistika apima visų įmonių, kurių pagrindinė veikla priskiriama G sekcijai, visumą.

1. Statistiniai duomenys rengiami apie visas veiklos rūšis, kurios priskiriamos NACE 2 red. G sekcijai. Ši sekcija apima didmeninę ir mažmeninę prekybą, variklinių transporto priemonių ir motociklų remontą.

Įmonių statistika apima visų įmonių, kurių pagrindinė veikla priskiriama G sekcijai, visumą.

Pagrindimas

Toks pat kaip 21 pakeitimo pagrindimas.

Pakeitimas 60

III priedo 3 skirsnio 2 dalis

2. Jeigu valstybėje narėje bendra apyvartos suma ir asmenų, užimtų NACE 1.1 red. G sekcijos skyriuje nurodytomis veiklos rūšimis, skaičius paprastai sudaro mažiau kaip 1 % nuo bendro skaičiaus Bendrijoje, taikant šį reglamentą nereikia rinkti šiame priede nurodytos informacijos, jeigu ji nėra nurodyta I priede.

2. Jeigu valstybėje narėje bendra apyvartos suma ir asmenų, užimtų NACE 2 red. G sekcijos skyriuje nurodytomis veiklos rūšimis, skaičius paprastai sudaro mažiau kaip 1 % nuo bendro skaičiaus Bendrijoje, taikant šį reglamentą nereikia rinkti šiame priede nurodytos informacijos, jeigu ji nėra nurodyta I priede.

Pagrindimas

Toks pat kaip 21 pakeitimo pagrindimas.

Pakeitimas 61

III priedo 4 skirsnio 3 dalies lentelė. Apskaitos duomenys, 7a eilutė (nauja)

 

13 13 1 Agentūrų darbuotojų darbo apmokėjimas

Pagrindimas

Toks pat kaip 21 pakeitimo pagrindimas.

Pakeitimas 62

III priedo 4 skirsnio 3 dalies lentelė. Užimtumo duomenys, 3 eilutė

16 13 1 Ne visą darbo dieną dirbančių darbuotojų skaičius

Išbraukta.

Pagrindimas

Toks pat kaip 21 pakeitimo pagrindimas.

Pakeitimas 63

III priedo 4 skirsnio 3 dalies lentelė. Užimtumo duomenys, 5 eilutė

16 15 0 Darbuotojų dirbtų valandų skaičius

Išbraukta.

Pagrindimas

Toks pat kaip 21 pakeitimo pagrindimas.

Pakeitimas 64

III priedo 4 skirsnio 4 dalies lentelė, 1 paantraštės 3 skiltis

Tik 52 skyrius

Tik 47 skyrius

Pagrindimas

Toks pat kaip 21 pakeitimo pagrindimas.

Pakeitimas 65

III priedo 4 skirsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Kodas

Pavadinimas

Pastabos

Apskaitos duomenys

12 11 0 

Apyvarta

Tik 50 ir 52 skyriai

Informacija apie įmonių prekybos formas

17 33 1

Prekybos plotas

Tik 52 skyrius

Parlamento pakeitimas

Rodikliai, pagal kuriuos rengiami daugiamečiai regioniniai statistikos duomenys:

Kodas

Pavadinimas

Pastabos

Apskaitos duomenys

12 11 0 

Apyvarta

Tik 45 ir 47 skyriai

Informacija apie įmonių prekybos formas

17 33 1

Prekybos plotas

Tik 47 skyrius

Pagrindimas

Toks pat kaip 21 pakeitimo pagrindimas.

Pakeitimas 66

III priedo 5 skirsnio 1 dalies įvadinė dalis

1. Pirmieji ataskaitiniai metai, kurių statistiniai duomenys rengiami yra 2006 kalendoriniai metai pagal rodiklius 16 14 0 ir 16 15 0 ir 1995 kalendoriniai metai pagal visus kitus rodiklius. Pirmieji ataskaitiniai metai, kurių statistiniai duomenys turi būti rengiami daugiamečio periodiškumo pagrindu pagal toliau išvardytus NACE 1.1 red. skyrius, apie kuriuos renkami duomenys, ir daugiamečių regioninių statistinių duomenų pirmieji ataskaitiniai metai yra šie:

1. Pirmieji ataskaitiniai metai, kurių statistiniai duomenys rengiami yra 2008 kalendoriniai metai pagal rodiklius 13 13 1 ir 16 14 0 ir 1995 kalendoriniai metai pagal visus kitus rodiklius. Pirmieji ataskaitiniai metai, kurių statistiniai duomenys turi būti rengiami daugiamečio periodiškumo pagrindu pagal toliau išvardytus NACE 2 red. skyrius, apie kuriuos renkami duomenys, ir daugiamečių regioninių statistinių duomenų pirmieji ataskaitiniai metai yra šie:

Pagrindimas

Toks pat kaip 21 pakeitimo pagrindimas.

Pakeitimas 67

III priedo 5 skirsnio 1 dalies lentelė

Komisijos siūlomas tekstas

Kalendoriniai metai

Klasifikacija

1997

52 skyrius:

1998

51 skyrius:

1999

Regioniniai statistiniai duomenys:

2000

50 skyrius:

Parlamento pakeitimas

Kalendoriniai metai

Klasifikacija

2012

47 skyrius:

2008

46 skyrius:

2009

Regioniniai statistikos duomenys:

2010

45 skyrius:

Pagrindimas

Toks pat kaip 21 pakeitimo pagrindimas.

Pakeitimas 68

III priedo 7 skirsnio 1 dalis

1. Kad būtų galima parengti Bendrijos suvestinius duomenis, valstybės narės pateikia savo nacionalinius rezultatus, suskirstytus pagal NACE 1.1 red. klases.

1. Kad būtų galima parengti Bendrijos suvestinius duomenis, valstybės narės pateikia savo nacionalinius rezultatus, suskirstytus pagal NACE 2 red. klases.

Pagrindimas

Toks pat kaip 21 pakeitimo pagrindimas.

Pakeitimas 69

III priedo 7 skirsnio 2 dalis

2. Kai kurie kiekvienos NACE 1.1 red. grupės rezultatai taip pat suskirstomi į dydžio kategorijas.

2. Kai kurie kiekvienos NACE 2 red. grupės rezultatai taip pat suskirstomi į dydžio kategorijas.

Pagrindimas

Toks pat kaip 21 pakeitimo pagrindimas.

Pakeitimas 70

III priedo 7 skirsnio 3 dalis

3. Regioninių statistinių duomenų rezultatai suskirstomi pagal NACE 1.1 red. 3 ženklų lygį (grupes) ir pagal teritorinių statistinių vienetų nomenklatūros (NUTS) II lygį.

3. Regioninių statistinių duomenų rezultatai suskirstomi pagal NACE 2 red. 3 ženklų lygį (grupes) ir pagal teritorinių statistinių vienetų nomenklatūros (NUTS) II lygį.

Pagrindimas

Toks pat kaip 21 pakeitimo pagrindimas.

Pakeitimas 71

III priedo 7 skirsnio 4 dalis

4. Daugiamečiai regioniniai statistiniai duomenys apima visų vietinių vienetų, kurių pagrindinė veikla priskiriama G sekcijai, visumą. Tačiau šie statistiniai duomenys gali apsiriboti tik vietiniais vienetais, priklausančiais nuo įmonių, kurios priskiriamos NACE 1.1 red. G sekcijai, jeigu tokia visuma sudaro daugiau kaip 95 % nuo bendros apimties. Šis santykis apskaičiuojamas naudojantis verslo registre pateikiamais užimtumo rodikliais.

4. Daugiamečiai regioniniai statistiniai duomenys apima visų vietinių vienetų, kurių pagrindinė veikla priskiriama G sekcijai, visumą. Tačiau šie statistiniai duomenys gali apsiriboti tik vietiniais vienetais, priklausančiais nuo įmonių, kurios priskiriamos NACE 2 red. G sekcijai, jeigu tokia visuma sudaro daugiau kaip 95 % nuo bendros apimties. Šis santykis apskaičiuojamas naudojantis verslo registre pateikiamais užimtumo rodikliais.

Pagrindimas

Toks pat kaip 21 pakeitimo pagrindimas.

Pakeitimas 72

III priedo 8 skirsnio 2 dalies 2 pastraipa

Šie preliminarūs rezultatai suskirstomi pagal NACE 1.1 red. 3 ženklų lygį (grupes).

Šie preliminarūs rezultatai suskirstomi pagal NACE 2 red. 3 ženklų lygį (grupes).

Or. en

Pagrindimas

Toks pat kaip 21 pakeitimo pagrindimas.

Pakeitimas 73

III priedo 9 skirsnis

Rengiant 5 skirsnyje nurodytus statistinius duomenis šiame priede apibrėžtam detaliajam moduliui, pereinamasis laikotarpis trunka ne ilgiau kaip ketverius metus po pirmųjų ataskaitinių metų.

Rengiant 5 skirsnyje nurodytus statistinius duomenis šiame priede apibrėžtam detaliajam moduliui, pereinamasis laikotarpis trunka ne ilgiau kaip dvejus metus po pirmųjų ataskaitinių metų.

Pagrindimas

Toks pat kaip 21 pakeitimo pagrindimas.

Pakeitimas 74

IV priedo 3 skirsnio 1 dalis

1. Statistiniai duomenys rengiami apie visas veiklos rūšis, kurios priskiriamos NACE 1.1 red. F sekcijai. Įmonių statistika apima visų įmonių, kurių pagrindinė veikla priskiriama F sekcijai, visumą.

1. Statistiniai duomenys rengiami apie visas veiklos rūšis, kurios priskiriamos NACE 2 red. F sekcijai. Įmonių statistika apima visų įmonių, kurių pagrindinė veikla priskiriama F sekcijai, visumą.

Pagrindimas

Toks pat kaip 21 pakeitimo pagrindimas.

Pakeitimas 75

IV priedo 3 skirsnio 2 dalis

2. Jeigu valstybėje narėje bendra apyvartos suma ir asmenų, užimtų NACE 1.1 red. G sekcijos skyriuje nurodytomis veiklos rūšimis, skaičius paprastai sudaro mažiau kaip 1 % nuo bendro skaičiaus Bendrijoje, taikant šį reglamentą nereikia rinkti šiame priede nurodytos informacijos, jeigu ji nėra nurodyta  I  1 priede.

2. Jeigu valstybėje narėje bendra apyvartos suma ir asmenų, užimtų NACE 2 red. G sekcijos skyriuje nurodytomis veiklos rūšimis, skaičius paprastai sudaro mažiau kaip 1 % nuo bendro skaičiaus Bendrijoje, taikant šį reglamentą nereikia rinkti šiame priede nurodytos informacijos, jeigu ji nėra nurodyta I priede.

Pagrindimas

Toks pat kaip 21 pakeitimo pagrindimas.

Pakeitimas 76

IV priedo 4 skirsnio 3 dalies lentelė. Apskaitos duomenys, 3 eilutės 3 skiltis

45.1 ir 45.2 grupės – nebūtina

41 ir 42 skyriai, 43.1 ir 43.9 grupės – nebūtina

Pagrindimas

Toks pat kaip 21 pakeitimo pagrindimas.

Pakeitimas 77

IV priedo 4 skirsnio 3 dalies lentelė, Apskaitos duomenys, 7 eilutės 3 skiltis

45.1 ir 45.2 grupės – nebūtina

41 ir 42 skyriai, 43.1 ir 43.9 grupės – nebūtina

Pagrindimas

Toks pat kaip 21 pakeitimo pagrindimas.

Pakeitimas 78

IV priedo 4 skirsnio 3 dalies lentelė. Užimtumo duomenys, 3 eilutė

16 13 1 Ne visą darbo dieną dirbančių darbuotojų skaičius

Išbraukta.

Pagrindimas

Toks pat kaip 21 pakeitimo pagrindimas.

Pakeitimas 79

IV priedo 4 skirsnio 3 dalis. Apyvarta pagal veiklos rūšis, 1 eilutės 2 skiltis

 Pagrindinės veiklos, priskiriamos NACE 1.1 red. 3 ženklų lygiui, apyvarta

 Pagrindinės veiklos, priskiriamos NACE 2 red. 3 ženklų lygiui, apyvarta

Pagrindimas

Toks pat kaip 21 pakeitimo pagrindimas.

Pakeitimas 80

IV priedo 4 skirsnio 4 dalies lentelė, Apyvarta pagal veiklos rūšis, 5 eilutės 3 skiltis

Tik 45.1 ir 45.2 grupės

Tik 41 ir 42 skyriai ir 43.1 bei 43.9 grupės – nebūtina

Pagrindimas

Toks pat kaip 21 pakeitimo pagrindimas.

Pakeitimas 81

IV priedo 4 skirsnio 4 dalies lentelė, Apyvarta pagal veiklos rūšis, 6 eilutės 3 skiltis

Tik 45.1 ir 45.2 grupės

Tik 41 ir 42 skyriai ir 43.1 bei 43.9 grupės – nebūtina

Pagrindimas

Toks pat kaip 21 pakeitimo pagrindimas.

Pakeitimas 82

IV priedo 5 skirsnio 1 dalies įvadinė dalis

1. Pirmieji ataskaitiniai metai, kurių metiniai statistiniai duomenys rengiami, yra 2006 kalendoriniai metai pagal 16 13 1 rodiklį ir 1995 kalendoriniai metai pagal visus kitus rodiklius. Pirmieji ataskaitiniai metai, kurių statistiniai duomenys turi būti rengiami daugiamečio periodiškumo pagrindu pagal toliau išvardytų rodiklių kodus, yra šie:

1. Pirmieji ataskaitiniai metai, kurių metiniai statistiniai duomenys rengiami, yra 2008 kalendoriniai metai. Pirmieji ataskaitiniai metai, kurių statistiniai duomenys turi būti rengiami daugiamečio periodiškumo pagrindu pagal toliau išvardytų rodiklių kodus, yra šie:

Pagrindimas

Toks pat kaip 21 pakeitimo pagrindimas.

Pakeitimas 83

IV priedo 5 skirsnio 1 dalies lentelė

Komisijos siūlomas tekstas

Kalendoriniai metai

Kodas

1997

15 44 1

1998

16 13 1

1999

23 11 0 ir 23 12 0

2004

18 21 1, 18 12 2, 18 15 0, 18 16 0, 18 31 0 ir 18 32 0

Parlamento pakeitimas

Kalendoriniai metai

Kodas

2009

15 44 1

 

 

2008

23 11 0 ir 23 12 0

2004

18 12 1, 18 12 2, 18 15 0, 18 16 0, 18 31 0 ir 18 32 0

Pagrindimas

Toks pat kaip 21 pakeitimo pagrindimas.

Pakeitimas 84

IV priedo 7 skirsnio 1 dalis

1. Statistinių duomenų rezultatai, išskyrus rodiklius 18 11 0, 18 12 0, 18 15 0 ir 18 16 0, suskirstomi pagal NACE 1.1 red. 4 ženklų lygį (klases).

Rodikliai 18 11 0, 15 44 1, 18 12 1, 18 12 2, 18 15 0, 18 16 0, 18 31 0 ir 18 32 0  suskirstomi pagal NACE 1.1 red. 3 ženklų lygį (grupes).

1. Statistinių duomenų rezultatai, išskyrus rodiklius 18 11 0, 18 12 0, 18 15 0 ir 18 16 0, suskirstomi pagal NACE 2 red. 4 ženklų lygį (klases).

Rodikliai 18 11 0, 15 44 1, 18 12 1, 18 12 2, 18 15 0, 18 16 0, 18 31 0 ir 18 32 0  suskirstomi pagal NACE 2 red. 3 ženklų lygį (grupes).

Pagrindimas

Toks pat kaip 21 pakeitimo pagrindimas.

Pakeitimas 85

IV priedo 7 skirsnio 2 dalis

2. Kai kurie rezultatai taip pat suskirstomi į dydžio kategorijas ir pagal NACE 1.1 red. 3 ženklų lygį (grupes).

2. Kai kurie rezultatai taip pat suskirstomi į dydžio kategorijas ir pagal NACE 2 red. 3 ženklų lygį (grupes).

Pagrindimas

Toks pat kaip 21 pakeitimo pagrindimas.

Pakeitimas 86

IV priedo 7 skirsnio 3 dalis

3. Statistinių duomenų apie vienetus pagal veiklos rūšis rezultatai suskirstomi pagal NACE 1.1 red. 4 ženklų lygį (klases).

3. Statistinių duomenų apie vienetus pagal veiklos rūšis rezultatai suskirstomi pagal NACE 2 red. 4 ženklų lygį (klases).

Pagrindimas

Toks pat kaip 21 pakeitimo pagrindimas.

Pakeitimas 87

IV priedo 7 skirsnio 4 dalis

4. Regioninių statistinių duomenų rezultatai suskirstomi pagal NACE 1.1 red. 2 ženklų lygį (skyrius) ir pagal teritorinių statistinių vienetų nomenklatūros (NUTS) II lygį.

4. Regioninių statistinių duomenų rezultatai suskirstomi pagal NACE 2 red. 2 ženklų lygį (skyrius) ir pagal teritorinių statistinių vienetų nomenklatūros (NUTS) II lygį.

Pagrindimas

Toks pat kaip 21 pakeitimo pagrindimas.

Pakeitimas 88

IV priedo 8 skirsnio 3 dalis

Šie preliminarūs rezultatai suskirstomi pagal NACE 1.1 red. 3 ženklų lygį (grupes).

Šie preliminarūs rezultatai suskirstomi pagal NACE 2 red. 3 ženklų lygį (grupes).

Pagrindimas

Toks pat kaip 21 pakeitimo pagrindimas.

Pakeitimas 89

V priedo 3 skirsnio 1 dalis

1. Statistiniai duomenys rengiami apie visas veiklos rūšis, priskiriamas NACE 1.1 red. 66 skyriui, išskyrus 66.02 klasę.

1. Statistiniai duomenys rengiami apie visas veiklos rūšis, priskiriamas NACE 2 red. 65 skyriui, išskyrus 65.3 grupę.

Pagrindimas

Toks pat kaip 21 pakeitimo pagrindimas.

Pakeitimas 90

V priedo 3 skirsnio 3 dalis

3. Be to, Direktyvų 73/239/EEB ir 79/267/EEB III antraštinėje dalyje nurodytų draudimo įmonių, kurių veikla priskiriama vienai iš 1 dalyje nurodytų NACE 1.1 red. klasių, filialai prilyginami atitinkamoms 2 dalyje apibrėžtoms įmonėms.

3. Be to, Direktyvų 73/239/EEB ir 2002/83/EB1 III antraštinėje dalyje nurodytų draudimo įmonių, kurių veikla priskiriama vienai iš 1 dalyje nurodytų NACE 2 red. klasių, filialai prilyginami atitinkamoms 2 dalyje apibrėžtoms įmonėms.

 

1 2002 m. lapkričio 5 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2002/83/EB dėl gyvybės draudimo (OL L 345, 2002 12 19, p. 1).

Direktyva su paskutiniais pakeitimais, padarytais Tarybos direktyva 2006/101/EC (OL L 363, 2006 12 20, p. 238).

Pagrindimas

Toks pat kaip 21 pakeitimo pagrindimas.

Pakeitimas 91

V priedo 3 skirsnio 4 dalis

4. Siekiant parengti suderintus Bendrijos statistinius duomenis valstybėms narėms paliekama teisė neįtraukti įmonių, nurodytų Direktyvos 73/239/EEB 3 straipsnyje ir Direktyvos 79/267/EEB 2 straipsnio 2 bei 3 dalyse ir 3 bei 4 straipsniuose.

4. Siekiant parengti suderintus Bendrijos statistinius duomenis valstybėms narėms paliekama teisė neįtraukti įmonių, nurodytų Direktyvos 73/239/EEB 3 straipsnyje ir Direktyvos 2002/83/EEB 3 straipsnio 2–3 ir 5–7 dalyse.

Pagrindimas

Toks pat kaip 21 pakeitimo pagrindimas.

Pakeitimas 92

V priedo 5 skirsnis

Pirmieji ataskaitiniai metai, kurių metiniai statistiniai duomenys rengiami apie A sąrašo rodiklius ir statistiką, yra 1996 kalendoriniai metai, o apie B sąrašo rodiklius ir statistiką – 2000 kalendoriniai metai.

Pirmieji ataskaitiniai metai, kurių statistiniai duomenys rengiami, yra 2008 kalendoriniai metai.

Pagrindimas

Toks pat kaip 21 pakeitimo pagrindimas.

Pakeitimas 93

V priedo 6 skirsnis

Rezultatai suskirstomi pagal NACE 1.1 red. keturių ženklų lygį (klases).

Rezultatai suskirstomi pagal NACE 2 red. keturių ženklų lygį (klases).

Pagrindimas

Toks pat kaip 21 pakeitimo pagrindimas.

Pakeitimas 94

V priedo 8 skirsnis

Komisija informuoja pagal Direktyvą 91/675/EEB įsteigtą Draudimo komitetą apie šio modulio įgyvendinimą ir visas priemones, kurių buvo imtasi pagal šio reglamento 12 straipsnio 2 dalį, padedančias duomenų rinkimą ir statistinį apdorojimą, rezultatų apdorojimą ir perdavimą pritaikyti prie ekonominės bei techninės raidos.

Komisija informuoja 2003 m. lapkričio mėn. Komisijos sprendimu 2004/9/EB1 įsteigtą Europos draudimo ir profesinių pensijų komitetą apie šio modulio įgyvendinimą ir visas priemones, kurių buvo imtasi pagal šio reglamento 12 straipsnio 2 dalį, padedančias duomenų rinkimą ir statistinį apdorojimą, rezultatų apdorojimą ir perdavimą pritaikyti prie ekonominės bei techninės raidos.

 

1 OL L 3, 2004 1 7, p. 34.

Pagrindimas

Toks pat kaip 21 pakeitimo pagrindimas.

Pakeitimas 95

VI priedo 3 skirsnio 1 dalis

1. Statistiniai duomenys rengiami apie kredito įstaigų veiklos rūšis, priskiriamas NACE 1.1 red. 65.12 ir 65.22 klasėms.

1. Statistiniai duomenys rengiami apie kredito įstaigų veiklos rūšis, priskiriamas NACE 2 red. 64.19 ir 64.92 klasėms.

Pakeitimas 96

VI priedo 3 skirsnio 3 dalis

3. 2000 m. kovo 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2000/12/EB dėl kredito įstaigų veiklos pradėjimo ir vykdymo 24 straipsnyje nurodyti kredito įstaigų skyriai, kurių veikla priskiriama NACE 1.1 red. 65.12 ir 65.22 klasėms, prilyginamos 2 dalyje nurodytoms kredito įstaigoms.

3. 2000 m. kovo 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2000/12/EB dėl kredito įstaigų veiklos pradėjimo ir vykdymo 24 straipsnyje nurodyti kredito įstaigų skyriai, kurių veikla priskiriama NACE 2 red. 64.19 ir 64.92 klasėms, prilyginamos 2 dalyje nurodytoms kredito įstaigoms.

Pakeitimas 97

VI priedo 5 skirsnis

Pirmieji ataskaitiniai metai, kurių metiniai statistiniai duomenys rengiami apie 4 skirsnyje išvardytus rodiklius, yra 2001 kalendoriniai metai.

Pirmieji ataskaitiniai metai, kurių metiniai statistiniai duomenys rengiami apie 4 skirsnyje išvardytus rodiklius, yra 2008 kalendoriniai metai.

Pakeitimas 98

VI priedo 6 skirsnio 1 dalis

1. Rezultatai atskirai suskirstomi pagal šias NACE 1.1 red. klases: 65.12 ir 65.22.

1. Rezultatai atskirai suskirstomi pagal šias NACE 2 red. klases: 64.19 ir 64.92.

Pakeitimas 99

VI priedo 6 skirsnio 2 dalis

2. Regioninių statistinių duomenų rezultatai suskirstomi pagal NACE 1.1 red. keturių ženklų lygį (klases) ir teritorinių statistinių vienetų nomenklatūros (NUTS) 1 lygį.

2. Regioninių statistinių duomenų rezultatai suskirstomi pagal NACE 2 red. keturių ženklų lygį (klases) ir teritorinių statistinių vienetų nomenklatūros (NUTS) 1 lygį.

Pakeitimas 100

VII priedo 3 skirsnio 1 dalis

1. Statistiniai duomenys rengiami apie visas veiklos rūšis, priskiriamas NACE 1.1 red. 66.02 klasei. Ši klasė apima savarankiškų pensijų fondų veiklą.

1. Statistiniai duomenys rengiami apie visas veiklos rūšis, priskiriamas NACE 2 red. 65.3 klasei. Ši grupė apima savarankiškų pensijų fondų veiklą.

Pakeitimas 101

VII priedo 5 skirsnis

Pirmieji ataskaitiniai metai, kurių metiniai statistiniai duomenys rengiami apie 4 skirsnyje išvardytus rodiklius, yra 2002 kalendoriniai metai.

Pirmieji ataskaitiniai metai, kurių metiniai statistiniai duomenys rengiami apie 4 skirsnyje išvardytus rodiklius, yra 2008 kalendoriniai metai.

Pakeitimas 102

VII priedo 6 skirsnio 1 dalis

1. 4 skirsnio 2 dalyje išvardytų rodiklių rezultatai suskirstomi pagal NACE 1.1 red. keturių ženklų lygį (klases).

1. 4 skirsnio 2 dalyje išvardytų rodiklių rezultatai suskirstomi pagal NACE 2 red. keturių ženklų lygį (klases).

Pakeitimas 103

VII priedo 6 skirsnio 2 dalis

2. 4 skirsnio 3 dalyje išvardytų rodiklių rezultatai suskirstomi pagal NACE 1.1 red. skyrių lygį (klases).

2. 4 skirsnio 3 dalyje išvardytų rodiklių rezultatai suskirstomi pagal NACE 2 red. skyrių lygį (klases).

Pakeitimas 104

VIII priedo 3 skirsnis

Statistiniai duomenys rengiami apie visas veiklos rūšis, priskiriamas NACE 1.1. red. 72 skyriui ir 74.11, 74.12, 74.13, 74.14, 74.20, 74.30, 74.40 bei 74.50 klasėms. Šie sektoriai apima su kompiuteriais susijusią veiklą ir dalį kitos verslo veiklos. Šiame modulyje statistiniai duomenys yra susiję su visomis įmonėmis, kuriose dirba 10 ar daugiau asmenų ir kurių pagrindinė veikla priskiriama pirmiau nurodytam skyriui bei klasėms.

Statistiniai duomenys rengiami apie visas veiklos rūšis, priskiriamas NACE 2. red. 62 skyriui ir 58.2 bei 63.1 grupėms, 69 skyriui, 73.2 grupei, 70.2 grupei, 71 skyriui, 73.1 grupei ir 78 skyriui. Šie sektoriai apima dalį leidybos veiklos, informacijos technologijų paslaugų veiklą, dalį informacijos paslaugų veiklos ir profesijų, veiklą mokslo, technikos ir užimtumo srityje. Šiame modulyje statistiniai duomenys yra susiję su visomis įmonėmis, kuriose dirba 20 ar daugiau asmenų ir kurių pagrindinė veikla priskiriama pirmiau nurodytam skyriui bei klasėms.

Ne anksčiau kaip 2011 m. Komisija gali inicijuoti tyrimą dėl poreikio ir galimybės pakeisti atitinkamą apatinę ribą. Remiantis šiuo tyrimu ir pagal 12 straipsnio 3 dalyje numatytą reguliavimo procedūrą su tikrinimu patvirtinamos priemonės, kuriomis siekiama pakeisti neesminius šio reglamento elementus dėl apatinės ribos pakeitimo.

Pagrindimas

Toks pat kaip 21 pakeitimo pagrindimas.

Pakeitimas 105

VIII priedo 4 skirsnio 2 dalies įvadinė dalis

2. Rodikliai, pagal kuriuos turi būti rengiami metiniai statistiniai duomenys apie įmones, priskiriamas NACE 1.1 red. 72 skyriui ir 74.40 bei 74.50 klasėms.

2. Rodikliai, pagal kuriuos turi būti rengiami metiniai statistiniai duomenys apie įmones, priskiriamas NACE 2 red. 62 skyriui, 58.2, 63.1, 73.1 grupėms ir 78 skyriui.

Pakeitimas 106

VIII priedo 4 skirsnio 3 dalies įvadinė dalis

3. Rodikliai, pagal kuriuos rengiami dvejų metų statistiniai duomenys apie įmones, priskiriamas NACE 1.1 red. 74.11, 74.12, 74.13, 74.14, 74.20 ir 74.30 klasėms.

3. Rodikliai, pagal kuriuos rengiami dvejų metų statistiniai duomenys apie įmones, priskiriamas NACE 2 red. 69.1, 69.2, 73.2, 70.2, 71.1 ir 71.2 grupėms.

Pakeitimas 107

VIII priedo 5 skirsnis

Pirmieji ataskaitiniai metai, kurių metiniai statistiniai duomenys apie veiklos rūšis, priskiriamas NACE 1.1 red. 72 skyriui ir 74.40 bei 74.50 klasėms, ir kurių dvejų metų statistiniai duomenys pagal NACE 1.1 red. 74.11, 74.12 ir 74.14 klases turi būti rengiami, yra kalendoriniai šio reglamento įsigaliojimo metai. Pirmieji ataskaitiniai metai, kurių atžvilgiu rengiami dvejų metų statistiniai duomenys apie veiklos rūšis, priskiriamas NACE 1.1 red. 74.13, 74.20 ir 74.30 klasėms, yra kiti kalendoriniai metai po šio reglamento įsigaliojimo metų.

Pirmieji ataskaitiniai metai, kurių metiniai statistiniai duomenys apie veiklos rūšis, priskiriamas NACE 2 red. 62 skyriui ir 58.2, 63.1 bei 73.1 klasėms ir 78 skyriui, ir kurių dvejų metų statistiniai duomenys pagal NACE 2 red. 69.1, 69.2 ir 70.2 grupes turi būti rengiami, yra 2008 metai. Pirmieji ataskaitiniai metai, kurių atžvilgiu rengiami dvejų metų statistiniai duomenys apie veiklos rūšis, priskiriamas NACE 2 red. 73.2, 71.1 ir 71.2 grupėms, yra 2009 metai.

Pakeitimas 108

VIII priedo 6 skirsnio 1 dalis

1. Kad būtų galima parengti Bendrijos statistinius duomenis, valstybės narės teikia savo nacionalinius rezultatus, suskirstytus pagal NACE 1.1 red. 72 skyrių ir 74.11, 74.12, 74.13, 74.14, 74.20, 74.30, 74.40 bei 74.50 klases.

1. Kad būtų galima parengti Bendrijos statistinius duomenis, valstybės narės teikia savo nacionalinius rezultatus, suskirstytus pagal NACE 2 red. 62 skyrių, 58.2, 63.1, 69.1, 69.2, 73.2, 70.2, 71.1, 71.2 ir 73.1 grupes bei 78 skyrių.

Pakeitimas 109

VIII priedo 6 skirsnio 2 dalis

2. Apyvartos rezultatai pagal NACE 1.1 red. 72 skyrių ir 74.11, 74.12, 74.13, 74.14, 74.20, 74.30, 74.40 bei 74.50 klases taip pat turi būti skaidomi pagal produktus ir pagal klientų gyvenamąją vietą.

2. Apyvartos rezultatai pagal NACE 2 red. 62 skyrių, 58.2, 63.1, 69.1, 69.2, 73.2, 70.2, 71.1, 71.2 ir 73.1 grupes bei 78 skyrių taip pat turi būti skaidomi pagal produktus ir pagal klientų gyvenamąją vietą.

Pakeitimas 110

IX priedo 8 skirsnio 2 dalis

2. Kai kurie rezultatai, nustatomi šio reglamento 12 straipsnio 2 dalyje nurodyta tvarka, taip pat skirstomi į dydžio kategorijas 10 skirsnyje nurodytu lygiu, išskyrus NACE 1.1 red. K skirsnį, kur suskirstymas reikalingas tik grupių lygiu.

2. Kai kurie rezultatai, nustatomi šio reglamento 12 straipsnio 2 dalyje nurodyta tvarka, taip pat skirstomi į dydžio kategorijas 10 skirsnyje nurodytu lygiu, išskyrus NACE 2 red. L, M ir N skirsnius, kur suskirstymas reikalingas tik grupių lygiu.

Pakeitimas 111

IX priedo 8 skirsnio 3 dalis

3. Kai kurie rezultatai, nustatomi šio reglamento 12 straipsnio 2 dalyje nurodyta tvarka, taip pat skirstomi pagal teisinę formą 10 skirsnyje nurodytu detalumu, išskyrus NACE 1.1 red. K skirsnį, kur suskirstymas reikalingas tik grupių lygiu.

3. Kai kurie rezultatai, nustatomi šio reglamento 12 straipsnio 2 dalyje nurodyta tvarka, taip pat skirstomi pagal teisinę formą 10 skirsnyje nurodytu detalumu, išskyrus NACE 2 red. L, M ir N skirsnius, kur suskirstymas reikalingas tik grupių lygiu.

Pakeitimas 112

IX priedo 10 skirsnio įvadinė dalis (veiklos rūšių suskirstymas)

Toliau nurodytas veiklos rūšių suskirstymas grindžiamas NACE 1.1 red. klasifikatoriumi:

1. Pateikiamas šis 2004–2007 ataskaitinių metų duomenų suskirstymas, grindžiamas NACE 1.1 red. klasifikatoriumi:

Pakeitimas 113

IX priedo 10 skirsnio 1a dalis (nauja) (veiklos rūšių suskirstymas)

 

Būtinas šis 2008 m. ir vėlesnių ataskaitinių metų duomenų apie veiklos rūšis suskirstymas, grindžiamas NACE 2 red. klasifikatoriumi:

B sekcija

Kasyba ir karjerų eksploatavimas

Kad būtų parengta Bendrijos statistika, valstybės narės perduoda bendruosius nacionalinius rezultatus, suskirstytus pagal NACE 2 red. sekcijas.

 

C sekcija

Apdirbamoji gamyba

Kad būtų parengta Bendrijos statistika, valstybės narės perduoda bendruosiusnacionalinius rezultatus pagal NACE 2 red. kodus C, 10+11+12, 13+14, 15, 16, 17+18, 19, 20+21, 22, 23, 24+25, 26+27, 28, 29+30, 31+32 ir 33.

 

D, E ir F sekcijos

Elektros, dujų, garo tiekimas ir oro kondicionavimas; vandens tiekimas, nuotekų, atliekų tvarkymas, žemės, vandens bei grunto gerinimo veikla; statyba.

Kad Bendrijos statistika būtų parengta, valstybės narės perduoda sudėtinius nacionalinius rezultatus, suskirstytus pagal NACE 2 red. sekcijas.

 

G sekcija

Didmeninė ir mažmeninė prekyba; variklinių transporto priemonių ir motociklų remontas

Kad būtų parengta Bendrijos statistika, valstybės narės perduoda bendruosius rezultatus pagal NACE 2 red. kodus G, 45, 46, 47, 47.1, 47.2, 47.3, 47.4+47.5+47.6+47.7 ir 48.8+48.9.

 

H ir I sekcijos

Transportas ir sandėliavimas; apgyvendinimo ir maisto tiekimo paslaugos

Kad būtų parengta Bendrijos statistika, valstybės narės perduoda bendruosius nacionalinius rezultatus, suskirstytus pagal NACE 2 red. skyrius.

 

J sekcija

Informacija ir ryšiai

Kad būtų parengta Bendrijos statistika, valstybės narės perduoda bendruosius nacionalinius rezultatus, suskirstytus pagal NACE 2 red. skyrius ir NACE 2 red. 62 skyriaus klases.

 

K sekcija

Finansinė ir draudimo veikla

NACE 2 red. 64.2 grupė nepatenka į šio priedo taikymo sritį. Kad būtų parengta Bendrijos statistika, valstybės narės perduoda sudėtinius nacionalinius rezultatus, suskirstytus pagal NACE 2 red. skyrius.

 

L, M ir N sekcijos

Nekilnojamasis turtas; profesinė, mokslinė veikla ir techninės paslaugos; administracinė ir aptarnavimo veikla

Kad būtų parengta Bendrijos statistika, valstybės narės perduoda sudėtinius nacionalinius rezultatus, suskirstytus pagal NACE 2 red. klases.

Pakeitimas 114

IX priedo 10 skirsnio 1b dalis (nauja) (veiklos rūšių suskirstymas)

 

2008 ataskaitinių metų duomenys teikiami pagal NACE 1.1 red. suskirstymą ir yra apibrėžiami šio skirsnio 1 dalyje.

Tai apima 2003–2007 m. naujai sukurtų ir iki 2008 m. išlikusių įmonių duomenis (11 94 1, 11 94 2, 11 94 3, 11 94 4, 11 94 5, 16 94 1, 16 94 2, 16 94 3, 16 94 4, 16 94 5, 16 95 1, 16 95 2, 16 95 3, 16 95 4 ir 16 95 5 rodikliai).

Pakeitimas 115

IX priedo 10 skirsnio 2 dalis (specialūs suvestiniai duomenys)

Kad būtų galima parengti informacijos ir komunikacijos technologijų sektoriaus verslo demografijos Bendrijos statistiką, turi būti perduodama keletas NACE 1.1 red. specialių suvestinių rodiklių. Šie suvestiniai rodikliai nustatomi šio reglamento 12 straipsnio 2 dalyje nurodyta tvarka.

Kad būtų galima parengti informacijos ir komunikacijos technologijų sektoriaus verslo demografijos Bendrijos statistiką, perduodama keletas NACE 2 red. specialių suvestinių rodiklių. Šie suvestiniai rodikliai nustatomi šio reglamento 12 straipsnio 2 dalyje nurodyta tvarka.

Pakeitimas 116

IX priedo 12 skirsnio 1 dalies 3 įtrauka

– duomenų rengimas apie NACE 1.1. red. M, N ir O sekcijas.

– duomenų rengimas apie NACE 2 red. P, Q, R ir S sekcijas.

Pakeitimas 117

X priedas

 

Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 58/97 (OL Nr. L 14, 1997 1 17, p. 1)

 

 

Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 410/98 (OL L 52, 1998 2 21, p. 1)

 

Komisijos reglamento (EB) Nr. 1614/2002 1 straipsnis (OL L 244, 2002 9 12, p. 7)

 

Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 2056/2002 (OL L 317, 2002 11 21, p. 1)

 

Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1882/2003 III priedo 69 punktas (OL L 284, 2003 10 31, p. 1)

 

Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 58/97 (OL Nr. L 14, 1997 1 17, p. 1), nepažeidžiant šio reglamento 14 straipsnio nuostatų.

 

Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 410/98 (OL L 52, 1998 2 21, p. 1)

 

Komisijos reglamento (EB) Nr. 1614/2002 1 straipsnis (OL L 244, 2002 9 12, p. 7)

 

Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 2056/2002 (OL L 317, 2002 11 21, p. 1)

 

Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1882/2003 III priedo 69 punktas (OL L 284, 2003 10 31, p. 1)

 

Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1893/2006 II priedas (OL L 393, 2006 12 30, p. 1).

 

 

  • [1]  Dar nepaskelbta OL.

AIŠKINAMOJI DALIS

Teisinis pagrindas ir pasiūlymo tikslai

Šiuo pasiūlymu, pateiktu pagal išdėstymo nauja redakcija procedūrą, ketinama pakeisti 1996 m. gruodžio 20 d. reglamentą Nr. 58/97 dėl verslo struktūros statistikos[1] (ankščiau keistą 4 kartus), kuriame nustatoma bendra Bendrijos statistikos duomenų apie įmonių struktūrą, veiklos rūšis, konkurencingumą ir veiklos rezultatus rinkimo, rengimo, perdavimo ir įvertinimo sistema.

Šios iniciatyvos tikslas – užtikrinti, kad būtų pateikiama daugiau tikslios ir išsamios informacijos apie metų ekonominę veiklą, atsakant į naujai atsirandančius poreikius, būtent tuos, kurie susiję su Bendrijos politikos tam tikrose srityse, ypač susijusiose su vidaus rinka ir Lisabonos strategijos įgyvendinimu, priežiūra ir vertinimu. Taip užpildoma svarbios informacijos stokos spraga, o ši informacija yra labai svarbus dalykas ir formuojant politiką, ir kaip pagalba bendrovėms priimant sprendimus.

Pasiūlymu siekiama ne tik geresnės kokybės svarbių duomenų teikimo, bet ir supaprastinti teisės aktus ir procedūras bei mažinti įmonių ir nacionalinių administracinių padalinių išlaidas.

Siūlomi pakeitimai apima:

- naują priedą, susijusį su verslo demografija – sritimi, kurioje trūksta tikslesnės informacijos. Ji yra reikšmingas rodiklis formuojant politiką ir svarbus struktūrinių rodiklių, reikalingų tarpiniam patikrinimui, kaip siekiama Lisabonos strategijos tikslų, atlikti elementas;

- naują priedą dėl verslo paslaugų; įtraukiant šį priedą siekiama stebėti su verslu susijusių paslaugų konkurencingumą ir jų indėlį į Europos įmonių veiklos rezultatus;

- ad-hoc modulį, kurį naudojant bus galima lanksčiai vykdyti tyrimus kitose srityse ir taip atsakyti į naujai atsirandantį informacijos poreikį.

Bendrosios pastabos

1.  Komisijos iniciatyva yra sveikintina, o pagal pasiūlymą atnaujinamas esamas reglamentas Nr. 58/97 svarbiais aspektais, pavyzdžiui, verslo paslaugų ir verslo demografijos, – pastarieji dalykai yra viena didžiausių spragų nacionalinėse ir Bendrijos informacijos sistemose. Pasiūlymas dėl didesnio lankstumo, pasitelkiant ad-hoc sprendimus, kurie leidžia greitai reaguoti į naujai atsirandančius statistikos poreikius, gali būti taip pat traktuojamas kaip pozityvus tikslas.

2.  Pasiūlymas dėl naujo reglamento taip pat labai sveikintinas, kalbant apie supaprastinimo, išlaidų ir biurokratinio darbo taupymo aspektus; turi būti skatinamos pastangos dažniau naudotis administraciniais šaltiniais ir suderinti metodologiją . Išlaidų taupymo tikslai taip pat susiję su siūlomu dvidešimt penkių kintamųjų rodiklių apribojimu.

Kitas pozityvus tikslas – tai esamų teisės aktų supaprastinimas, būtent vykdant pasiūlytą įvairių priedų struktūros derinimą. Bet kokiu atveju tolesnė pažanga šiuo atžvilgiu yra sveikintina ir ilgainiui pasiekiama.

3.  Pritardami šiam pasiūlymui ir jame pateikiamiems supaprastinimo tikslams, pabrėžiame poreikį tinkamai iš anksto (ex-ante) įvertinti pasiūlymo sąnaudas. Suprantama, kad įmonėms tenkančią naštą sunku išreikšti skaičiais, bet ją reikia tinkamai įvertinti, ypač mažųjų ir vidutinių įmonių atveju.

4.  Naujai nustatant išlaidų taupymo tikslą, pabrėžtinas dalykas yra laiku pateikiami ir tikslūs statistikos duomenys nacionaliniu ir Europos lygmenimis, jie nepaprastai svarbūs ir verslui, ir viešosios valstybinės politikos kūrimui ir stebėsenai. Geresnės kokybės statistikos duomenys turi būti traktuojami kaip politinio prioriteto dalykas, kuriam turi būti teikiama finansinė parama nacionaliniu ir Bendrijos lygmenimis, siekiant skirti tokiam iššūkiui įveikti reikalingų lėšų.

Išsamiosios pastabos

Siūlomas atitinkamų kintamųjų rodiklių apribojimas išlaidų taupymo tikslais lemia politikos formavimui svarbių rodiklių, būtent susijusių su energetika ir statyba, praradimą. Energetika – tai svarbiausias Europos prioritetas, saugumo ir ekonominio konkurencingumo bei informacijos apie įmonių energetikos sąnaudas praradimų neturėtų būti. Duomenys apie statybų sektoriaus raidą ir jo dalis yra svarbus makroekonominis rodiklis ir trumpalaikei politikai analizuoti, ir būsto rinkos kainų pokyčiams vertinti.

Geresnė duomenų apie gamybą ir paslaugas teikimo reikalavimų pusiausvyra yra vienas iš šio pasiūlymo tikslų. To siekiama gaunant išsamesnės informacijos apie paslaugas. Taip pat patartina persvarstyti esamą gamybos veiklos rūšių suskirstymą. Iškeltas tikslas dėl platesnio administracinių šaltinių naudojimo yra sveikintinas, bet iš tiesų jau pateikus šį pasiūlymą šiuo požiūriu nedidelė pažanga yra pasiekta. Atsižvelgiant į potencialą, susijusį su naudojimusi šiais šaltiniais, ir į poreikį atsižvelgiant į tai suderinti nacionalines procedūras, galima imtis tolesnių veiksmų, ypač siekiant pažangiosios patirties mainų.

Tolesnės pažangos galima siekti geriau suformulavus ir suderinus verslo struktūros statistikos reikalavimus ir informaciją, gaunamą pagal sektorių tyrimus, nes į kai kuriuos su sektoriais susijusios informacijos poreikius siūlomame reglamente nebus atsižvelgta.

Ypatingas dėmesys turi būti skirtas tam, kad šis reglamentas praktiškai iki galo būtų suderintas su šiuo metu vykdomu NACE keitimu, kadangi jis įsigalios prieš NACE red. 2.

Norint suderinti du pasiūlymus (šio ir NACE red.2) reikia nustatyti įgyvendinimo terminus. Komisijos pasiūlymas, kuriame numatyta pradėti įgyvendinti šį reglamentą 2006 m., yra neaktualus; ši data turi būti pakeista, t. y. nurodyti metai, einantys po šio pasiūlymo patvirtinimo metų; tuomet Reglamentas Nr. 58/97 būtų toliau taikomas iki tos datos.

Kalbant apie aplinkosaugos ir su darbu susijusią informaciją, duomenys apie antrinį medžiagų panaudojimą, darbuotojų sveikatą, su apsauga susijusią patirtį ir išlaidų, susijusių su Kioto protokolo reikalavimų laikymusi, paskirstymą, yra sveikintinas ir pageidaujamas dalykas.

Bandomieji tyrimai taip pat yra sveikintinas dalykas; norint suderinti darbo rinkos, ypač darbo valandų, rodiklius, reikia toliau dirbti, kadangi visos darbo dienos ekvivalento koncepcija valstybėse narėse gerokai skiriasi. Darbo valandų koncepcija sudaro bendrą pamatą, o bandomieji tyrimai turėtų padėti patobulinti minėtąsias priemones.

  • [1]  OJ L 14, 1997 1 17

PROCEDŪRA

Pavadinimas

Verslo struktūros statistika

Nuorodos

COM(2006)0066 – C6-0063/2006 – 2006/0020(COD)

Atsakingas komitetas

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

ECON

2006 03 16

Nuomonę teikiantis (-ys) komitetas (-ai)

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

ITRE

2006 03 16

 

 

 

Nuomonė nepareikšta

       Nutarimo data

ITRE

2006 03 20

 

 

 

Pranešėjas (-ai)

       Paskyrimo data

Elisa Ferreira

2006 03 14

 

 

Priėmimo data

2007 02 28

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

38

0

0

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Zsolt László Becsey, Pervenche Berès, Sharon Bowles, Udo Bullmann, Manuel António dos Santos, Jonathan Evans, Elisa Ferreira, Jean-Paul Gauzès, Robert Goebbels, Donata Gottardi, Gunnar Hökmark, Karsten Friedrich Hoppenstedt, Sophia in ‘t Veld, Piia-Noora Kauppi, Wolf Klinz, Christoph Konrad, Kurt Joachim Lauk, Andrea Losco, Astrid Lulling, Cristobal Montoro Romero, John Purvis, Alexander Radwan, Dariusz Rosati, Heide Rühle, Antolín Sánchez Presedo, Peter Skinner, Cristian Stănescu, Margarita Starkevičiūtė, Ieke van den Burg, Sahra Wagenknecht

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavęs (-ę) pavaduojantis (-ys) narys (-iai)

Valdis Dombrovskis, Salvador Garriga Polledo, Werner Langen, Maria Petre, Gianni Pittella, Andreas Schwab, Lars Wohlin

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavęs (-ę) pavaduojantis (-ys) narys (-iai) (178 straipsnio 2 dalis)

Philip Dimitrov Dimitrov

Pateikimo data

2007 03 07                                          A6-0062/2007