RAPPORT dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar statistika strutturali kummerċjali

7.3.2007 - (COM(2006)0066 – C6‑0063/2006 – 2006/0020(COD)) - ***I

Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji
Rapporteur: Elisa Ferreira


Proċedura : 2006/0020(COD)
Ċiklu ta' ħajja waqt sessjoni
Ċiklu relatat mad-dokument :  
A6-0062/2007
Testi mressqa :
A6-0062/2007
Dibattiti :
Votazzjonijiet :
Testi adottati :

ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA TAL-PARLAMENT EWROPEW

dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar statistika strutturali kummerċjali

(COM(2006)0066 – C6‑0063/2006 – 2006/0020(COD))

(Proċedura ta' kodeċiżjoni: l-ewwel qari)

Il-Parlament Ewropew,

–   wara li kkunsidra l-proposta tal-Kummissjoni lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill (COM(2006)0066)[1],

–   wara li kkunsidra l-Artikolu 251(2) u l-Artikolu 285(1) tat-Trattat KE, skond liema artikoli l-Kummissjoni ppreżentat il-proposta lill-Parlament (C6‑0063/2006),

–   wara li kkunsidra l-Artikolu 51 tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

–   wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji (A6-0062/2007),

1.  Japprova l-proposta tal-Kummissjoni kif emendata;

2.  Jitlob lill-Kummissjoni biex terġa' tikkonsultah jekk ikollha l-ħsieb li temenda l-proposta b'mod sustanzjali jew li tibdilha b'test ieħor;

3.  Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu sabiex jgħaddi l-pożizzjoni tal-Parlament lill-Kunsill u lill-Kummissjoni.

Test propost mill-KummissjoniEmendi tal-Parlament

Emenda 1

Premessa 4

(4) Ir-regolament għandu jipprevedi l-kontinwazzjoni ta' l-appoġġ eżistenti ta' l-istatistika għad-deċiżjonijiet fl-oqsma attwali ta’ politika u li jissodisfa l-ħtiġijiet addizzjonali li jinqalgħu minn inizjattivi ġodda ta' politika Komunitarja, u mir-reviżjoni kontinwa ta' prijoritajiet statistiċi u tar-relevanza ta' l-istatistika prodotta, bil-ħsieb li jsir l-aqwa użu tar-riżorsi disponibbli u jiġi mminimizzat l-piż tar-rispons.

(4) Ir-regolament għandu jipprevedi l-kontinwazzjoni ta' l-appoġġ eżistenti ta' l-istatistika għad-deċiżjonijiet fl-oqsma attwali ta’ politika u li jissodisfa l-ħtiġijiet addizzjonali li jinqalgħu minn inizjattivi ġodda ta' politika Komunitarja, u mir-reviżjoni kontinwa ta' prijoritajiet statistiċi u tar-relevanza ta' l-istatistika prodotta, bil-ħsieb li jsir l-aqwa użu mir-riżorsi disponibbli u jiġi mminimizzat il-piż tar-rispons. Għandha tingħata attenzjoni speċjali lill-impatt ikkawżat fuq il-kummerċ mill-politiki tal-Komunità dwar l-enerġija u dwar l-ambjent, bħal m’hu r-regolament (KE) Nru 1907/20061. Għandhom ikunu inkuraġġiti l-koperazzjoni u l-iskambju ta’ l-aħjar prattiki bejn istituti ta’ l-istatistika nazzjonali, sabiex ikun żgurat użu aktar effiċjenti ta' sorsi ta’ dejta amministrattivi.

 

1 Regolament (KE) Nru 1907/2006 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-18 ta' Diċembru 2006 dwar ir-Reġistrazzjoni, l-Evalwazzjoni, l-Awtorizzazzjoni u r-Restrizzjoni tal-Kimiċi (REACH) u li stabilixxa Aġenzija Ewropea tal-Kimiċi (ĠU L 396, 30.12.2006, p. 1).

Ġustifikazzjoni

Il-politiki ta’ UE dwar l-enerġija u dwar l-ambjent għandhom impatti qawwija fuq il-kummerċ u fuq il-kompetittività internazzjonali ta’ l-intrapriżi. Il-ġbir tad-dejta dwar dawn l-effetti huwa essenzjali għat-tiswir tal-politiki. Filwaqt li l-użu ta’ sorsi amministrattivi għal għanijiet ta' statistika għandu potenzjal qawwi, għad baqa’ l-ħtieġa ta’ sforz konsiderevoli ta’ armonizzazzjoni metodoloġika bejn pajjiżi differenti biex tkun iggarantita l-komparabilità u l-konsistenza tad-dejta.

Emenda 2

Premessa 10

(10) Jekk il-Kummissjoni, fuq il-bażi ta’ l-evalwazzjoni ta’ l-istudji pilota dwar l-attivitajiet li mhumiex marbuta ma’ l-attivitajiet tas-suq fit-Taqsimiet M sa O ta’ NACE Rev. 1.1, skond l-Anness I, Taqsima 10, paragrafu 1, u l-Anness IX, Taqsima 12, tara li l-ħtieġa ta’ l-espansjoni tal-firxa attwali ta’ dan ir-Regolament, għandha tagħmel proposta skond il-proċedura stipulata fl-Artikolu 251 tat-Trattat.

imħassar

Emenda 3

Premessa 11

(11) Minħabba li l-miri ta' l-azzjoni li se tittieħed, jiġifieri biex tiġi pprovduta data armonizzata dwar l-istruttura, l-attività, il-kompettittività u r-rendiment tan-negozju fil-Komunità ma jistgħux jinkisbu b' mod suffiċjenti mill-Istati Membri u jistgħu għalhekk, minħabba l-iskala u l-effetti ta' l-azzjoni, jinkisbu aħjar fuq livell Komunitarju, il-Komunità tista' tadotta miżuri, skond il-prinċipju tas-sussidjarjetà kif stipulat fl-Artikolu 5 tat-Trattat. F'konformità mal-prinċipju tal-proporzjonalità, kif stipulat f'dak l-Artikolu, dan ir-Regolament ma jmurx 'l hinn minn dak li hu neċessarju sabiex jintlaħqu dawk l-għanijiet.

(11) Minħabba li l-miri ta' dan ir-Regolament, jiġifieri li tiġi pprovduta dejta armonizzata dwar l-istruttura, l-attività, il-kompettittività u r-rendiment tan-negozju fil-Komunità, ma jistgħux jinkisbu b' mod suffiċjenti mill-Istati Membri u jistgħu għalhekk jinkisbu aħjar fuq livell Komunitarju, il-Komunità tista' tadotta miżuri, skond il-prinċipju tas-sussidjarjetà kif stipulat fl-Artikolu 5 tat-Trattat. F'konformità mal-prinċipju tal-proporzjonalità, kif stipulat f'dak l-Artikolu, dan ir-Regolament ma jmurx lil hinn minn dak li hu neċessarju sabiex jintlaħqu dawk l-għanijiet.

Emenda 4

Artikolu 2, paragafu 1

1. Dan ir-Regolament ikopri l-attivitajiet kollha tas-suq fis-Sezzjonijiet C sa K u M sa O tal-klassifikazzjoni statistika ta’ l-attivitajiet ekonomiċi fil-Komunitajiet Ewropej (NACE REV. 1.1  ).

1. Dan ir-Regolament għandu jkopri l-attivitajiet kollha tas-suq fit-Taqsimiet minn B sa N u minn P sa S tal-klassifika ta’ l-istatistika (Rev. 2 tan-NACE).

Emenda 5

Artikolu 3, paragafu 1

1. L-istatistika li għandha tkun ikkumpilata għall-oqsma msemmijin fl-Artikolu  1  għandha titqassam fi gruppi bħala moduli. Il-moduli għandhom ikunu kif  iddefiniti fl-Annessi .

1. L-istatistika li għandha tkun ikkumpilata għall-oqsma msemmijin fl-Artikolu  1  għandha titqassam fi gruppi bħala moduli.

Emenda 6

Artikolu 3, pargarafu 2, punt (j)

(j) modulu flessibbli għat-twettieq ta' ġabra żgħira ta' data ad hoc ta' karatteristiċi ta' intrapriża.

(j) modulu flessibbli għat-twettiq ta' ġabra speċifika u limitata ta' dejta ad hoc tal-karatteristiċi ta’ intrapriża.

Ġustifikazzjoni

It-terminu “żgħira” huwa ambigwu wisq biex jikkwalifika n-natura ta’ dan il-ġbir ta' dejta. Sabiex jitrażżan il-piż ta’ l-irrappurtar fuq l-amministrazzjonijiet nazzjonali u fuq id-ditti, jintlaqa' tajjeb jekk il-modulu "ad hoc" ikun ifformulat b'mod preċiż u f'waqtu.

Emenda 7

Artikolu 3, paragrafu 4, subparagrafu 1

4. Il-frekwenza, is-suġġetti, il-lista ta’ karatteristiċi, il-perjodi ta’ referenza, l-attivitajiet li se jiġu koperti u l-istandards ta’ kwalità tal-modulu msemmi f’ punt (j) tat-tieni paragrafu għandhom ikunu ddeterminati skond il-proċedura msemmija fl-Artikolu 12 (2) ta' l-anqas 12-il xahar qabel il-bidu tal-perjodu ta' referenza.

4. Il-Kummissjoni għandha tippjana l-użu tal-modulu flessibbli msemmi f’punt (j) tat-tieni paragrafu b'koperazzjoni mill-qrib ma’ l-Istati Membri. L-ambitu tiegħu, il-lista ta’ karatteristiċi, il-perjodu ta' referenza, l-attivitajiet li se jiġu koperti u r-rekwiżiti ta' kwalità għandhom ikunu deċiżi mill-Kummissjoni skond il-proċedura msemmija fl-Artikolu 12 (2) ta' l-anqas 12-il xahar qabel il-bidu tal-perjodu ta' referenza.

Emenda 8

Artikolu 3, paragrafu 4, subparagrafu 2

Il-firxa tal-modulu flessibbli għandha tkun ristretta biex jiġi limitat il-piż fuq il-kummerċ u l-ispejjeż għal ġbir ta' data mill-Istati Membri.

Il-Kummissjoni għandha tispeċifika wkoll il-ħtieġa għall-informazzjoni u l-impatt tal-ġbir tad-dejta fuq il-piż fuq il-kummerċ u l-ispejjeż għall-Istati Membri.

Emenda 9

Artikolu 3, paragrafu 4 subparagrafu 2 a (ġdid)

 

Sabiex ikun limitat l-piż fuq il-kummerċ u l-ispejjeż għall-Istati Membri, il-volum tal-ġbir ta’ dejta għandu jkun ristrett għal massimu ta' 20 karatteristika jew mistoqsija lill-intrapriża, massimu ta’ 25,000 intrapriża li tirrispondi għall-ġbir tad-dejta madwar l-Unjoni Ewropea kollha, u medja massima ta’ l-isforz ta' rispons individwali ta’ 1.5 siegħat. Il-ġbir ad hoc tad-dejta għandu jitmexxa minn numru rappreżentattiv ta’ Stati Membri. Meta jkunu meħtieġa riżultati f’livell Ewropew biss, il-Kummissjoni tista’ tistabbilixxi approċċ Ewropew għall-eżami ta’ kampjuni biex ikun assigurat li jkun hemm piż minimu u spejjeż minimi.

Emenda 10

Artikolu 4, paragafu 1

1. Serje ta’ studji pilota għandhom ikunu stabbiliti mill-Kummissjoni u mwettqa mill-Istati Membri kif speċifikat fl-Annessi. Il-Kummissjoni għandha tagħti għotjiet lill-awtoritajiet nazzjonali skond it-tifsira ta’ l-Artikolu 2 tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 322/97, wara Sejħa għal Proposti.

1. Serje ta’ studji pilota għandhom ikunu stabbiliti mill-Kummissjoni u mwettqa mill-Istati Membri fuq bażi volontarja kif speċifikat fl-Annessi. Il-Kummissjoni għandha tagħti għotjiet lill-awtoritajiet nazzjonali skond it-tifsira ta’ l-Artikolu 2 tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 322/97, wara Sejħa għal Proposti.

Emenda 11

Artikolu 5, paragafu 3

3. Biex jitnaqqsu l-piżijiet tat-tweġib, l-awtoritajiet nazzjonali u l-awtorità tal-Komunità għandhom, fil-limiti u taħt il-kondizzjonijiet stabbiliti minn kull Stat Membru u mill-Kummissjoni fil-qasam tal-kompetenza rispettiva tagħhom, ikollhom aċċess għall-għejun ta’ data amministrattiva li tkopri l-oqsma ta’ l-attività ta’ l-amministrazzjonijiet pubbliċi tagħhom stess sal-punt li din id-data hemm bżonnha biex jissodisfaw it-talba għall-eżattezza msemmija fl-Artikolu  6  .

3. Biex jitnaqqsu l-piżijiet tat-tweġib, l-awtoritajiet nazzjonali u l-awtorità tal-Komunità għandhom, fil-limiti u taħt il-kondizzjonijiet stabbiliti minn kull Stat Membru u mill-Kummissjoni fil-qasam tal-kompetenza rispettiva tagħhom, ikollhom aċċess għall-għejun ta’ dejta amministrattiva li tkopri l-oqsma ta’ l-attività ta’ l-amministrazzjonijiet pubbliċi tagħhom stess sal-punt li din id-dejta hemm bżonnha biex jissodisfaw it-talba għall-eżattezza msemmija fl-Artikolu  6  . Barra minn hekk, kull meta jkun possibbli, għandhom jintużaw għejun ta’ dejta amministrattivi sabiex ikunu ssodisfati r-rekwiżiti ta’ l-irrappurtar ta’ dan ir-Regolament.

Ġustifikazzjoni

Kull meta jkun possibbli, għandhom jintużaw għejun ta’ dejta amministrattivi, peress li dawn jirrappreżentaw manjiera partikularment effettiva ta’ kif tinġabar l-informazzjoni ta' l-istatistika, u b’hekk ikun qed jitnaqqas il-piż impost kemm fuq l-amministrazzjonijiet nazzjonali u kemm fuq id-ditti.

Emenda 12

Artikolu 6, paragafu 4

4. Fil-każijiet speċifiċi fejn ġiet indikata preċiżjoni baxxa fuq livell nazzjonali minn Stat Membru għal klassi speċifika NACE Rev. 1.1, il-Kummissjoni (Eurostat) tista’ tikkunsidra li tuża d-data li tintbagħat biss biex jiġu kkumpilati aggregati fuq livell Komunitarju.

imħassar

Emenda 13

Artikolu 7, paragrafu 2

2. Biex ikunu jistgħu jiġu kumpilati l-aggregati tal-Komunità, l-Istati Membri għandhom  jipproduċu komponenti tar-riżultati nazzjonali skond il-livelli tan-NACE REV. 1.1  , stabbiliti fil-moduli fl-Annessi, jew iddeterminati skond il-proċedura msemmija  fl-Artikolu 12(2).

2. Biex ikunu jistgħu jiġu kumpilati l-aggregati tal-Komunità, l-Istati Membri għandhom  jipproduċu komponenti tar-riżultati nazzjonali skond il-livelli tan-NACE Rev. 2, stabbiliti fl-Annessi, jew iddeterminati skond il-proċedura msemmija  fl-Artikolu 12(2).

Emenda 14

Artikolu 8, paragrafu 2

2. Ir-riżultati għandhom ikunu trasmessi f’format tekniku xieraq, f’perjodu ta’ żmien mit-tmiem tal-perjodu ta’ referenza li għandu jkun stabbilit skond il-proċedura msemmija fl-Artikolu 12(2)  għall-kull modulu msemmi fl-Artikolu  3  u li ma jkunx itwal minn 18-il xahar. Barra minn hekk, numru żgħir ta’ estimi ta’ riżultati preliminari għandhom ikunu trasmessi f’perjodu ta’ żmien mit-tmiem tal-perjodu ta’ referenza li jkun stabbilit f’konformità ma’ dik il-proċedura  għal kull modulu msemmi fl-Artikolu  3  u li ma jkunx itwal minn 10 xhur.

2. Ir-riżultati għandhom ikunu trasmessi f’format tekniku xieraq, f’perjodu ta’ żmien mit-tmiem tal-perjodu ta’ referenza li għandu jkun stabbilit skond il-proċedura msemmija fl-Artikolu 12(2)  għall-moduli stipulati fl-Artikolu  3(2)(a) sa (h) u (j)  u m’għandux ikun itwal minn 18-il xahar. Għall-modulu stipulat fl-Artikolu 3(2)(i), il-perjodu għandu jkun ta’ mhux aktar minn 30 xahar jew 18-il xahar kif stabbilit fl-Anness IX. Barra minn hekk, numru żgħir ta’ estimi ta’ riżultati preliminari għandhom ikunu trasmessi f’perjodu ta’ żmien mit-tmiem tal-perjodu ta’ referenza li jkun stabbilit f’konformità ma’ dik il-proċedura  għall-moduli stipulati fl-Artikolu  3(2)(a) sa (g)  u m’għandux ikun itwal minn 10 xhur. Għall-modulu stipulat fl-Artikolu 3(2)(i) il-perjodu ta’ żmien għal riżultati preliminari m’għandux ikun itwal minn 18-il xahar.

Emenda 15

Artikolu 8, paragrafu 2 a (ġdid)

 

2a. Sabiex jitnaqqsu kemm jista’ jkun il-piż fuq il-kummerċ u l-ispejjeż għall-awtoritajiet nazzjonali ta’ l-istatistika, l-Istati Membri jistgħu jimmarkaw dejta għall-użu biss bħala kontribut lejn it-totali Ewropej b’bandiera "CETO” (kontribut lejn totali Ewropej biss). La l-Eurostat m’għandha tippubblika din id-dejta u lanqas l-Istati Membri m’għandhom jimmarkaw b’bandiera “CETO” dejta li tkun ippubblikata b’mod nazzjonali. L-użu tal-bandiera CETO għandha tiddependi mis-sehem individwali ta’ l-Istati Membri mit-total ta’ l-UE ta’ valur miżjud fl-ekonomija tal-kummerċ.

(a) Għall-Ġermanja, Franza, l-Italja, u r-Renju Unit, id-dejta mmarkata bil-bandiera CETO tista’ tintbagħat għal-livell ta’ klassi tan-NACE u għat-taqsim ta' klassi ta’ daqs f'livell ta' grupp. Ma jistgħux jiġu mmarkati iktar minn 15% taċ-ċelloli.

(b) Għall-Belġju, ir-Repubblika Ċeka, id-Danimarka, il-Greċja, Spanja, l-Irlanda, l-Ungerija, il-Pajjiżi l-Baxxi, l-Awstrija, il-Polonja, il-Portugall, il-Finlandja u l-Iżvezja, dejta li tkun immarkata bil-bandiera CETO tista’ tintbagħat għal-livell ta’ klassi tan-NACE u għat-taqsim ta’ klassi ta’ daqs f’livell ta’ grupp. Ma jistgħux jiġu mmarkati iktar minn 25 % taċ-ċelloli. Barra minn hekk, jekk fi Stat Membru msemmi f’dan is-subparagrafu s-sehem ta’ klassi tan-NACE jew ta' klassi ta’ daqs minn grupp tan-NACE huwa ta’ inqas minn 0,1 % ta’ l-ekonomija tal-kummerċ ta’ dak l-Istat Membru, dik id-dejta tista’ tintbagħat ukoll bħala dejta mmarkata bil-bandiera CETO.

(c) Għall-Bulgarija, l-Estonja, Ċipru, il-Latvja, il-Litwanja, il-Lussemburgu, Malta, ir-Rumanija, is-Slovenja, u s-Slovakkja, id-dejta mmarkata bil-bandiera CETO tista’ tintbagħat għal-livell ta’ grupp u ta’ klassi tan-NACE u għat-taqsim ta’ klassi ta’ daqs f’livell ta’ grupp. Ma jistgħux jiġu mmarkati iktar minn 25 % taċ-ċelloli f’livell ta’ grupp.

Ir-regoli għall-immarkar bil-bandiera CETO u t-tqassim ta’ pajjiżi fi gruppi f’dan il-paragrafu għandu jkun rivedut skond il-proċedura msemmija fl-Artikolu 12(2) ħames snin wara d-dħul fis-seħħ ta’ dan ir-Regolament u kull ħames snin minn dakinhar 'il quddiem.

Emenda 16

Artikolu 11, punt (j)

(j) il-perjodu tranżitorju u d-derogi mid-dispożizzjonijiet ta’ dan ir-Regolament mogħtija waqt dak il-perjodu (l-Artikolu  10  u l-Anness II, Sezzjoni 10, l-Anness VII, Sezzjoni 10, u l-Anness VII, Sezzjoni 8  );

(j) il-perjodu transizzjonali u d-derogi mid-dispożizzjonijiet ta’ dan ir-Regolament mogħtija waqt dak il-perjodu (l-Artikolu  10; Anness I, Taqsima 11; Anness II, Taqsima 10; Anness III, Taqsima 9; Anness VII, Taqsima 10; Anness VIII, Taqsima 8; u Anness IX, Taqsima 13);

Emenda 17

Artikolu 11, punt (k)

(k) l-adozzjoni tad-distribuzzjoni ta’ l-attivitajiet għal emendi u reviżjonijiet tan-NACE.

(k) kompatibilità sħiħa mar-reviżjoni li għaddejja bħalissa tan-NACE, inkluż it-taqsim ta' attivitajiet.

Ġustifikazzjoni

Għandha tkun evitata kull duplikazzjoni u inkoerenza possibbli fil-livelli kollha fir-rigward tal-proċess li għaddej tar-reviżjoni tan-NACE.

Emenda 18

Artikolu 11, punt (l)

(l) il-frekwenza, suġġetti, lista ta’ karatteristiċi, perjodu ta’ referenza, attivitajiet li se jkunu koperti u l-istandards ta’ kwalità tal-modulu flessibbli msemmi fl-Artikolu 3 (2) j;

(l) l-użu tal-modulu flessibbli msemmi fl-Artikolu 3 (2)(j) u (4);

Emenda 19

Artikolu 14, paragafu 1

Ir-Regolament tal-Kunsill (KE, EURATOM) Nru 58/97 huwa rrevokat.

Ir-Regolament tal-Kunsill (KE, EURATOM) Nru 58/97 huwa rrevokat. Id-dispożizzjonijiet tar-Regolament (KE, EURATOM) Nru 58/97 xorta waħda se jkomplu japplikaw fir-rigward tad-dejta pprovduta għar-referenza sa u inkluża s-sena 2007 ħlief fir-rigward ta’ l-Anness IX.

Emenda 20

Anness I, taqsima 4, paragrafu 2

2. It-titoli korrispondenti tal-karatterisitiċi li għalihom għandhom jiġu kumpilati l-istatistiċi dwar attivitajiet fis-sezzjoni J tan-NACE REV. 1.1  li jikkorrispondu l-aktar mill-qrib ma’ dawk elenkati fil-paragrafi 3 sa 5 għandhom jiġu stabbliti skond il-proċedura msemmija fl-Artikolu 12 (2) ta’ dan ir-Regolament  .

2. It-titoli korrispondenti tal-karatteristiċi li għalihom għandhom jiġu kumpilati l-istatistiċi dwar attivitajiet fit-Taqsima K tan-NACE Rev. 2 li jikkorrispondu l-aktar mill-qrib ma’ dawk elenkati fil-paragrafi 3 sa 5 għandhom jiġu stabbliti skond il-proċedura msemmija fl-Artikolu 12 (2) ta’ dan ir-Regolament.

Emenda 21

Anness I, taqsima 4, paragrafu 4, tabella, informazzjoni dwar l-impiegi, ringiela 3

16 13 1 Numru ta' impjegati part-time

imħassar

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda hija riżultat ta' ftehima mal-Kunsill.

Emenda 22

Anness I, Taqsima 5

L-ewwel sena ta’ referenza li għaliha tiġi kkompilata l-istatistika hija s-sena kalendarja 2006 għall-karatteristiċi 12 17 0, 13 13 1, 16 13 1 u 16 14 0 u 1995 għall-karatteristiċi kollha l-oħra. Id-data għandha tkun ikkompilata skond l-analiżi ta’ Sezzjoni 9. Iżda l-ewwel sena ta' riferenza li għaliha l-istatistiċi dwar il-klassijiet ta' l-attività koperti minn NACE REV. 1 .1 grupp 65.2 u d-diviżjoni 67 għandhom jiġu kumpilati, għandha tiġi deċiża skond il-proċedura msemmija f'Artikolu  12 (2)  ta' dan ir-Regolament.

L-ewwel sena ta’ referenza li għaliha tiġi kkompilata l-istatistika se tkun is-sena kalendarja 2008. Id-dejta għandha tkun ikkompilata skond l-analiżi ta’ Taqsima 9. Iżda l-ewwel sena ta' riferenza li għaliha l-istatistika dwar il-klassijiet ta' l-attività koperti minn NACE Rev. 2  gruppi 64.2, 64.3 u 64.9 u d-diviżjoni 66 għandhom jiġu kkompilati, għandha tiġi deċiża skond il-proċedura  msemmija fl-Artikolu 12 (2)  ta' dan ir-Regolament.

Ġustifikazzjoni

L-istess bħall-emenda 21.

Emenda 23

Anness I, taqsima 7, paragrafu 1

1. Ir-riżultati għandhom jiġu analizzati b’mod dettaljat sal-livell  ta’ klassi  ta’ l-attivitajiet elenkati fis-Sezzjoni 9.

1. Ir-riżultati għandhom jiġu analizzati b’mod dettaljat sal-livell ta’ klassi ta’ dettall ta’ l-attivitajiet elenkati fit-Taqsima 9.

Ġustifikazzjoni

L-istess bħall-emenda 21.

Emenda 24

Anness I, taqsima 7, paragrafu 2

2. Xi wħud mir-riżultati għandhom jiġu maqsuma wkoll fi klassijiet ta’ daqs għal kull grupp tas-Sezzjonijiet C sa K  u tad-diviżjoni 90, rimi tad-drenaġġ u ta' l-iskart, sanità u attivitajiet simili, u għal grupp 92.1, attivitajiet ta’ ċinema u vidjo, u grupp 92.2, attivitajiet ta’ radju u televiżjoni  tan-NACE REV. 1.1 1 .

2. Xi wħud mir-riżultati għandhom jiġu maqsuma wkoll fi klassijiet ta’ daqs għal kull grupp ta’ l-attivitajiet koperti fit-Taqsima 9.

Ġustifikazzjoni

L-istess bħall-emenda 21.

Emenda 25

Anness I, taqsima 7, paragrafu 3

3. Ir-riżultati għall-istatistika reġjonali għandhom jinqasmu f’NACE REV.1.1 livell ta' 2-numri (diviżjonijiet) u l-livell II tan-nomenklatura ta’ l-unitajiet territorjali (NUTS ).

3. Ir-riżultati ta’ l-istatistika reġjonali għandhom jinqasmu sal-livell ta’ 2 figuri (diviżjonijiet) tan-NACE Rev. 2 u l-livell II tan-nomenklatura ta’ l-unitajiet territorjali (NUTS ).

Ġustifikazzjoni

L-istess bħall-emenda 21.

Emenda 26

Anness I, taqsima 8, paragrafu 1

1. Ir-riżultati jiġu trasmessi fi żmien 18-il xahar mit-tmiem tas-sena kalendarja tal-perjodu ta' riferenza ħlief għan-NACE REV. 1.1  , klassi ta' l-attività 65.11 u l-attivitajiet ta' NACE REV. 1.1  koperti bl-Annessi V, VI u VII  . Għal NACE REV. 1.1  klassi ta' attività 65.11 id-dewmien tat-trasmissjoni hu ta' 10 xhur. Għall-attivitajiet koperti b'Annessi  V, VI u VII id-dewmien tat-trażmissjoni huwa stabbilit f'dawn l-Annessi. Madankollu d-dewmien tat-trasmissjoni tar-riżultati dwar il-klassijiet ta' l-attività koperti b'NACE REV.1  .1  grupp 65.2 u d-diviżjoni 67 jiġu deċiżi skond il-proċeduri  msemmija  s f'Artikolu 12 (2)  ta' dan ir-Regolament.

1. Ir-riżultati għandhom jiġu trasmessi fi żmien 18-il xahar mit-tmiem tas-sena kalendarja tal-perjodu ta' referenza, ħlief għan-NACE Rev. 2, klassi ta' attività 64.11 u l-attivitajiet tan-NACE Rev. 2 koperti mill-Annessi V, VI u VII . Għall-klassi ta' attività 64.11 tan-NACE Rev. 2 id-dewmien tat-trasmissjoni hu ta' 10 xhur. Għall-attivitajiet koperti mill-Annessi  V, VI u VII id-dewmien tat-trażmissjoni tar-riżultati dwar il-klassijiet ta' attività koperti mill-grupp 64.2, 64.3 u 64.9 u d-diviżjoni 66 se jiġi deċiż skond il-proċedura msemmija  fl-Artikolu 12 (2)  ta' dan ir-Regolament.

Ġustifikazzjoni

L-istess bħall-emenda 21.

Emenda 27

Anness I, taqsima 8, paragrafu 2, subparagrafu 1, parti introduttorja

2. Ħlief għad-diviżjonijiet 65 u 66 ta' NACE REV. 1.1 , ir-riżultati preliminari nazzjonali jew l-istimi jiġu trasmessi fi żmien 10 xhur mit-tmiem tas-sena kalendarja tal-perjodu ta' riferenza għall-istatistiċi ta' l-impriżi kkompilati għall-karatteristiċi elenkati hawn taħt:

2. Ħlief għad-diviżjonijiet 64 u 65 tan-NACE Rev. 2, ir-riżultati preliminari nazzjonali jew l-istimi jiġu trasmessi fi żmien 10 xhur mit-tmiem tas-sena kalendarja tal-perjodu ta' referenza għall-istatistika ta' l-impriżi kkompilati għall-karatteristiċi elenkati hawn taħt:

Ġustifikazzjoni

L-istess bħall-emenda 21.

Emenda 28

Anness I, taqsima 8, paragrafu 2, subparagrafu 2

Dawn ir-riżultati preliminarji jew stimi għandhom jinqasmu skond NACE REV. 1.1  livell ta' tliet digits (grupp), mis-sena ta' referenza 2006 'il quddiem. Sas-sena ta' referenza 2005 inkluża, it-tqassim għal Taqsima H, I u K ta' NACE REV. 1.1 għandu jkun skond it-tqassim elenkat f’taqsima 9. Għad-diviżjoni 67 ta' NACE REV. 1 .1 , it-trażmissjoni tar-riżultati preliminarji jew l-istimi għandha tiġi deċiża skond il-proċedura msemmija f'Artikolu  12  (2)  ta' dan ir-Regolament.

Dawn ir-riżultati jew stimi preliminari għandhom jinqasmu sal-livell ta' tliet numri (grupp) tan-NACE Rev. 2. Għad-diviżjoni 66 tan-NACE Rev. 2, it-trasmissjoni tar-riżultati jew stimi preliminari se tiġi deċiża skond il-proċedura msemmija fl-Artikolu  12  (2)  ta' dan ir-Regolament.

Ġustifikazzjoni

L-istess bħall-emenda 21.

Emenda 29

Anness I, taqsima 9, paragrafu 1, subparagrafu 1

1. Mis-sena ta’ referenza 2006 ‘il quddiem, id-data trid tiġi kkompilata skond it-tqassim ta’ l-attivitajiet tal-klassifika NACE REV. 1.1 li ġejja. Madankollu l-ewwel sena ta' referenza li għaliha l-istatistiċi dwar il-klassijiet ta' attività koperti b'NACE REV.1.1 grupp 65.2 u d-diviżjoni 67 se jiġu kkompilati, għandha tiġi deċiża skond il-proċeduri msemmija f'Artikolu 12 (2) ta' dan ir-Regolament.

1. Biex tkun tista' tiġi kkumpilata l-istatistika Komunitarja,, l-Istati Membri għandhom jittrasmettu, mis-sena ta’ referenza 2008 'il quddiem, riżultati nazzjonali komponenti maqsuma fil-klassijiet tan-NACE Rev. 2 għat-Taqsimiet B sa N u d-diviżjoni 95. Madankollu l-ewwel sena ta' referenza li għaliha l-istatistika dwar il-klassijiet ta' attività koperti mill-gruppi 64.2, 64.3 u 64.9 u d-diviżjoni 66 tan-NACE Rev. 2 għandhom jiġu kkompilati, se tiġi deċiża skond il-proċedura msemmija fl-Artikolu 12 (2) ta' dan ir-Regolament.

Ġustifikazzjoni

L-istess bħall-emenda 21.

Emenda 30

Anness I, taqsima 9, paragrafu 1, subparagrafu 2

Biex ikunu jistgħu jiġu kkompilati l-istatistiċi Komunitarji, l-Istati Membri għandhom jittrasmettu riżultati nazzjonali f’komponenti mqassma skond il-klassijiet ta' NACE REV. 1.1 għat-Taqsimiet C sa K u għall-klassijiet NACE REV.1.1 li ġejjin għat-Taqsima O:

 

Titolu tal-Klassi

90.01 Ġbir u trattament tad-drenaġġ

90.02 Ġbir u trattament ta’ skart ieħor

90.03 Sanità, rimedju u attivitajiet simili

92.11 Produzzjoni taċ-ċinema u vidjo

92.12 Distribuzzjoni taċ-ċinema u vidjo

92.13 Projjezzjoni taċ-ċinema

92.20 Attivitajiet tar-radju u televiżjoni

imħassar

Ġustifikazzjoni

L-istess bħall-emenda 21.

Emenda 31

Anness I, taqsima 9, paragrafu 2

2. Sas-sena ta’ referenza 2005 inkluża, id-data trid tiġi kkompilata skond it-tqassim ta’ l-attivitajiet tal-klassifika NACE REV. 1.1 li ġejja.

2. Sas-sena ta’ referenza 2007 inkluża, id-dejta trid tiġi kkompilata skond it-taqsim ta’ l-attivitajiet tal-klassifika tan-NACE REV. 1.1 li ġej:

Ġustifikazzjoni

L-istess bħall-emenda 21.

Emenda 32

Anness I, taqsima 9, paragrafu 2, Taqsimiet C, D, E u F

Taqsimiet C, D, E u F

 

Tħaffir għall-minerali u xogħol tal-barrieri; manifattura; elettriku, gass u provvista ta’ l-ilma; bini.

Biex ikunu jistgħu jiġu kkomilati l-istatistiċi Komunitarji, l-Istati Membri għandhom jittrasmettu riżultati nazzjonali f’komponenti mqassma skond il-klassijiet ta' NACE REV. 1.1 .

imħassar

Ġustifikazzjoni

L-istess bħall-emenda 32.

Emenda 33

Anness I, taqsima 9, paragrafu 2, Taqsima G

TAQSIMA G

 

Negozju bl-ingrossa u bl-imnut; tiswija ta’ vetturi bil-magni, muturi u oġġetti personali u tad-dar.

Biex ikunu jistgħu jiġu kkomilati l-istatistiċi Komunitarji, l-Istati Membri għandhom jittrasmettu riżultati nazzjonali f’komponenti mqassma skond il-klassijiet ta' NACE REV. 1.1 .

imħassar

Ġustifikazzjoni

L-istess bħall-emenda 32.

Emenda 34

Anness I, taqsima 9, paragrafu 2, Taqsima H

Test propost mill-Kummissjoni

TAQSIMA H

Lukandi u resturanti

55.1 + 55.2

«Lukandi» u «Siti tal-kampijiet u d-dispożizzjonijiet l-oħrajn dwar l-akkomodazzjoni għal żmien qasir»

55.3 + 55.4 + 55.5

«Restoranti» u «Barijiet» u «Canteens u catering»

Emenda tal-Parlament  

imħassar

Ġustifikazzjoni

L-istess bħall-emenda 32.

Emenda 35

Anness I, taqsima 9, paragrafu 2, Taqsima I

Test propost mill-Kummissjoni

TAQSIMA I

Trasport, ħażna u komunikazzjoni

60.1

Trasport permezz tal-ferroviji

60.21 + 60.22 + 60.23

«Trasport ieħor ta’ fuq l-art» mingħajr «it-trasport tal-merkanzija fuq l-art»

60.24

Trasport tal-merkanzija fuq l-art

60.3

Trasport permezz ta’ pajpijiet

61.1

Trasport fuq il-baħar u l-ilmijiet kostali

61.2

Trasport fuq il-kanali interni

62

Trasport bl-ajru

63.1 + 63.2 + 63.4

«Attivitajiet ta’ sostenn u awżiljarji tat-trasport» mingħajr «l-attivitajiet ta’ l-aġenziji ta’ l-ivjaġġar u ta’ l-operaturi tal-ġiti; attivitajiet ta’ għajnuna turistika, nec»

63.3

«Attivitajiet ta’ l-aġenziji ta’ l-ivjaġġar u ta’ l-operaturi tal-ġiti; attivitajiet ta’ għajnuna turistika, nec»

64.11

Attivitajiet tal-posta nazzjonali

64.12

Attivitajiet tal-kurriera apparti mill-attivitajiet tal-posta nazzjonali

64.2

Telekomunikazzjonijiet

Emenda tal-Parlament  

imħassar

Ġustifikazzjoni

L-istess bħall-emenda 32.

Emenda 36

Anness I, taqsima 9, paragrafu 2, Taqsima J

TAQSIMA J

 

Intermedjazzjoni finanzjarja

Biex ikunu jistgħu jinġabru l-istatistiċi Komunitarji, l-Istati Membri għandhom jittrażmettu riżultati nazzjonali f’komponenti mqassma skond il-klassijiet ta' NACE REV. 1.1 .

imħassar

Ġustifikazzjoni

L-istess bħall-emenda 32.

Emenda 37

Anness I, taqsima 9, paragrafu 2 a (ġdid)

 

2a. Mingħajr preġudizzju għall-Artikolu 3(1) , l-Istati Membri għandhom jittrasmettu lill-Kummissjoni l-istatistika strutturali kummerċjali li tkun tirreferi għas-sena ta’ referenza 2008 kemm skond ir-Rev 1.1 tan-NACE kif ukoll skond ir-Rev. 2 tan-NACE.

L-elenku ta’ karatterisitiċi li għandhom ikunu trasmessi permezz tal-klassifikazzjonijiet tar-Rev. 1.1 tan-NACE u d-dettalji dwar il-produzzjoni tar-riżultati għandhom ikunu deċiżi skond il-proċedura stabbilita fl-Artikolu 12.

Ġustifikazzjoni

L-istess bħall-emenda 21.

Emenda 38

Anness I, taqsima 10, paragrafu 1

1. Serje ta’ studji pilota dwar l-attivitajiet taħt it-Taqsimiet M sa O ta' NACE REV. 1.1 għandha tkun stabbilita mill-Kummissjoni biex tittestja l-fattibiltà li jiġu koperti attivitajiet tas-suq u attivitajiet li mhux tas-suq f’dawn it-Taqsimiet. Jekk il-Kummissjoni, fuq il-bażi ta’ l-evalwazzjoni ta’ l-istudji pilota dwar l-attivitajiet mhux tas-suq fit-Taqsimiet M sa O ta’ l-NACE REV. 1.1, tqies li hu meħtieġ li tikber il-firxa attwali ta’ dan ir-Regolament, għandha tagħmel proposta skond il-proċeduri stipulati fl-Artikolu 251 tat-Trattat.

1. Serje ta’ studji pilota dwar l-attivitajiet taħt it-Taqsimiet P sa R u d-diviżjonijiet 94 u 96 tat-Taqsima S tan-NACE Rev. 2 se tkun stabbilita mill-Kummissjoni biex tittestja l-fattibilità li jiġu koperti attivitajiet tas-suq f’dawn it-taqsimiet.

Ġustifikazzjoni

L-istess bħall-emenda 21.

Emenda 39

Anness I, taqsima 10, paragrafu 2

2. Il-Kummissjoni għandha, tistabilixxi serje ta’ studji pilota għal karatteristiċi li għandhom x’jaqsmu mal-kontijiet finanzjarji, investimenti intanġibbli u forom biex tiġi organizzata s-sistema ta’ produzzjoni. Dawn l-istudji pilota għandhom jiġu adottati għall-ispeċifiċitajiet tas-setturi.

2. Il-Kummissjoni għandha, tistabilixxi serje ta’ studji pilota għal karatteristiċi li għandhom x’jaqsmu mal-kontijiet finanzjarji, l-investimenti intanġibbli, forom għall-organizzazzjoni tas-sistema ta’ produzzjoni, il-kjarifika tal-kunċetti u l-komparabilità ta’ l-istatistika dwar is-suq tax-xogħol u l-produttività. Dawn l-istudji pilota se jiġu adottati għall-ispeċifiċitajiet tas-setturi.

Ġustifikazzjoni

Id-differenzi fis-siegħat tax-xogħol fost il-pajjiżi Ewropej differenti joħolqu diffikultajiet li ma jingħelbux meta jintużaw kunċetti bħall-unitajiet “ekwivalenti għall-ħin tax-xogħol sħiħ” (full time equivalent), kif dikjarat fl-: Anness I, Taqsima 4, Paragrafu 4; Anness II, Taqsima 3, Paragrafu 3; Anness III, Taqsima 4, Paragrafu 3; Anness IV, Taqsima 4, Paragrafu 3; u Anness VI, Taqsima 4, inċiż c; Anness VI, Taqsima 4, inċiż c ta’ din il-proposta. L-istudji pilota jistgħu jappoġġjaw it-titjib tad-definizzjonijiet li qed jintużaw bħalissa.

Emenda 40

Anness I, taqsima 11

Għall-iskopijiet tal-modulu komuni definit f’dan l-Anness, il-perjodu tranżitorju ma għandux  jitwal aktar minn erba’ snin wara l-ewwel snin ta’ referenza għall-kumpilazzjoni ta’ l-istatistika indikata fit-Taqsima 5.

Għall-iskopijiet tal-modulu komuni ddefinit f’dan l-Anness, il-perjodu transizzjonali m’huwiex se jestendi għal aktar minn sentejn wara l-ewwel snin ta’ referenza għall-kumpilazzjoni ta’ l-istatistika indikata fit-Taqsima 5.

Ġustifikazzjoni

Peress li l-ewwel sena ta’ referenza għall-aspetti varjabbli hija mmexxija sentejn 'il quddiem għas-sena 2008, il-perjodu transizzjonali hu mqassar b’sentejn.

Emenda 41

Anness II, taqsima 3

L-istatistika għandha tkun ikkumpilata għall-attivitajiet kollha kklassifikati taħt il-kopertura tat-Taqsimiet C, D u E tan-NACE REV. 1.1. Dawn is-Sezzjonijiet ikopru l-attivitajiet tat-tħaffir għal minerali u tal-barrieri (C), il-manifattura (D) u l-elettriku, il-gass u l-provvista ta’ l-ilma (E). L-istatistika ta’ l-impriżi għandha tkun relatata mal-popolazzjoni ta’ l-impriżi kklassifikati skond l-attività ewlenija tagħhom fit-taqsimiet C, D u E.

L-istatistika għandha tkun ikkumpilata għall-attivitajiet kollha kklassifikati fi ħdan il-kopertura tat-Taqsimiet B, C, D u E tan-NACE Rev. 2. Dawn is-taqsimiet ikopru l-attivitajiet tat-tħaffir għall-minerali u l-attivitajiet tax-xogħol tal-barrieri (B), il-manifattura (C) il-provvista ta’ l-elettriku, il-gass, il-fwar u l-arja kkondizzjonata (D) u l-provvista ta' l-ilma, id-drenaġġ, l-immaniġġjar ta’ l-iskart u l-attivitajiet ta’ rimedjazzjoni (E). L-istatistika ta’ l-impriżi se tkun relatata mal-popolazzjoni ta’ l-impriżi kollha kklassifikati skond l-attività ewlenija tagħhom fit-Taqsimiet B, C, D u E.

Emenda 42

Anness II, taqsima 4, paragrafu 3, informazzjoni dwar l-impiegi, ringiela 3

16 13 1 Numru ta' impjegati part-time

imħassar

Ġustifikazzjoni

L-istess bħall-emenda 21.

Emenda 43

Anness II, taqsima 4, paragrafu 3, taqsim tad-dħul skond it-tip ta' attività, ringiela 1, kolonna 2

Dħul mill-attività prinċipali fil-livell NACE REV. 1.1 bi tliet numri

Dħul mill-attività prinċipali fil-livell bi tliet figuri tan-NACE Rev. 2

Ġustifikazzjoni

L-istess bħall-emenda 21.

Emenda 44

Anness II, taqsima 4, paragrafu 3, xiri ta’ prodotti ta’ l-enerġija, ringiela 1, kolonna 3

Taqsima E eskluża

It-taqsimiet D u E esklużi

Ġustifikazzjoni

L-istess bħall-emenda 21.

Emenda 45

Anness II, taqsima 4, paragrafu 5, tabella, dejta relatata mal-kont kapitali

Data marbuta mal-kont kapitali

imħassar

15 11 0 Investiment totali f' beni tanġibbli

 

Ġustifikazzjoni

L-istess bħall-emenda 21.

Emenda 46

Anness II, taqsima 5, paragrafu 1, parti introduttorja

1. L-ewwel sena ta’ referenza li għaliha għandha tkun ikkumpilata l-istatistika annwali hija s-sena kalendarja 1995. L-ewwel snin ta’ referenza li għalihom għandhom ikunu kkumpilata l-statistika bi frekwenza ta' ħafna snin huma speċifikati hawn taħt għall-kodiċi li taħthom huma elenkati l-karatteristiċi:

1. L-ewwel sena ta’ referenza li għaliha tkun ikkumpilata l-istatistika annwali se tkun is-sena kalendarja 2008. L-ewwel snin ta’ referenza li għalihom għandha tkun ikkumpilata l-istatistika bi frekwenza ta' ħafna snin huma speċifikati hawn taħt għall-kodiċi li taħthom huma elenkati l-karatteristiċi:

Ġustifikazzjoni

L-istess bħall-emenda 21.

Emenda 47

Anness II, taqsima 5, paragrafu 1, tabella

Test propost mill-Kummissjoni

Sena kalendarja

Kodiċi

1997

15 42 0 u 15 44 1

1999

23 11 0

2004

18 12 0, 18 15 0 u 18 16 0

Emenda tal-Parlament  

Sena kalendarja

Kodiċi

2009

15 42 0 u 15 44 1

2008

23 11 0

2004

18 12 0, 18 15 0 u 18 16 0

Ġustifikazzjoni

L-istess bħall-emenda 21.

Emenda 48

Anness II, taqsima 5, paragrafu 3

3. L-ewwel sena ta' riferenza li għaliha l-istatistiċi dwar il-karatteristiċi 21 12 0 u 21 14 0 għandhom jiġu kumpilati hija s-sena kalendarja 2001.

3. L-ewwel sena ta' referenza li għaliha l-istatistika dwar il-karatteristika 21 14 0 għandhom jiġu kkumpilati hija s-sena kalendarja 2010.

Ġustifikazzjoni

L-istess bħall-emenda 21.

Emenda 49

Anness II, taqsima 7, paragrafu 1

1. Ir-riżultati għall-istatistiċi, bl-eċċezzjoni tal-karatteristiċi 18 11 0, 18 12 0, 18 15 0 and 18 16 0  għandhom jiġu ridotti għal-NACE REV.1 1 livell b' 4 numri (klassi).

Il-karatteristiċi 18 11 0, 18 12 0, 18 15 0 u 18 16 0  għandhom jiġu mqassma sal-livell b'3 numri (grupp) ta' l-NACE REV.1 1.

1. Ir-riżultati għall-istatistika, bl-eċċezzjoni tal-karatteristiċi 18 11 0, 18 12 0, 18 15 0 u 18 16 0  għandhom jinqasmu għal-livell b' 4 figuri (klassi) tan-NACE Rev. 2.

Il-karatteristiċi 18 11 0, 18 12 0, 18 15 0 u 18 16 0  għandhom jinqasmu għal-livell bi 3 figuri (klassi) tan-NACE Rev. 2.

Ġustifikazzjoni

L-istess bħall-emenda 21.

Emenda 50

Anness II, taqsima 7, paragrafu 2

2. Xi riżultati għandhom jinqasmu wkoll fi klassijiet ta’ daqs u sal-livell ta’ 3-numri (grupp) ta’ l-NACE REV. 1 1.

2. Xi riżultati għandhom jinqasmu wkoll fi klassijiet skond id-daqs u għal-livell ta’ 3 figuri tan-NACE Rev. 2.

Ġustifikazzjoni

L-istess bħall-emenda 21.

Emenda 51

Anness II, taqsima 7, paragrafu 3

3. Ir-riżultati għall-istatistika kkumpilata minn unitajiet ta’ tip-ta’-attività għandhom ikunu mqassma sal-livell ta’ 4-numri (klassi) ta’ l-NACE REV. 1.1  .

3. Ir-riżultati għall-istatistika kkumpilata minn unitajiet ta’ tip ta’ attività għandhom jinqasmu għal-livell ta’ 4 figuri (klassi) tan-NACE Rev. 2.

Ġustifikazzjoni

L-istess bħall-emenda 21.

Emenda 52

Anness II, taqsima 7, paragrafu 4

4. Ir-riżultati għall-istatistika reġjonali għandhom simultanjament jinqasmu sal-livell ta’ 2-numri (diviżjoni) ta’ l-NACE REV. 1.1  u l-livell II tan-nomenklatura ta’ l-unitajiet territorjali (NUTS).

4. Ir-riżultati għall-istatistika reġjonali għandhom simultanjament jinqasmu għal-livell ta’ 2 figuri (diviżjoni) tan-NACE Rev. 2 u l-livell II tan-nomenklatura ta’ l-unitajiet territorjali (NUTS).

Ġustifikazzjoni

L-istess bħall-emenda 21.

Emenda 53

Anness II, taqsima 7, paragrafu 5

5. Ir-riżultati għall-karatterstiċi 21 11 0, 21 12 0 u 21 14 0 għandhom jitqassmu sal-livell ta' żewġ digits (diviżjoni) ta’ l-NACE REV. 1.1.

5. Ir-riżultati għall-karatteristiċi 21 11 0, 21 12 0 u 21 14 0 għandhom jinqasmu għal-livell ta' żewġ figuri (diviżjoni) tan-NACE Rev. 2.

Ġustifikazzjoni

L-istess bħall-emenda 21.

Emenda 54

Anness II, taqsima 7, paragrafu 6

6. Ir-riżultati għall-karatteristiċi 21 11 0, 21 12 0 u 21 14 0 għandhom jitqassmu sa l-oqsma ambjentali li ġejjin: ħarsien ta' l-arja ambjentali u l-klima, ġestjoni ta' l-ilma ta' l-iskart, ġestjoni ta' l-iskart u l-protezzjoni ta' l-attivitajiet l-oħrajn tal-ħarsien ta' l-ambjent. Ir-riżultati għall-oqsma ambjentali għandhom jitqassmu sal-livell ta' żewġ numri (diviżjoni) ta’ l-NACE REV. 1.1.

6. Ir-riżultati għall-karatteristiċi 21 11 0, 21 12 0 u 21 14 0 għandhom jinqasmu għall-oqsma ambjentali li ġejjin: il-ħarsien ta' l-arja ambjentali u l-klima, il-ġestjoni ta' l-ilma ta' l-iskart, il-ġestjoni ta' l-iskart u l-protezzjoni ta' l-attivitajiet l-oħrajn tal-ħarsien ta' l-ambjent. Ir-riżultati għall-oqsma ambjentali se jinqasmu għal-livell ta' żewġ figuri (diviżjoni) tan-NACE Rev. 2.

Ġustifikazzjoni

L-istess bħall-emenda 21.

Emenda 55

Anness II, taqsima 8, paragrafu 3

Dawn ir-riżultati preliminari għandhom jinqasmu sal-livell ta’ 3-numri (grupp) ta’ l-NACE REV. 1.1.

Dawn ir-riżultati preliminari għandhom jinqasmu għal-livell ta’ 3 figuri (grupp) tan-NACE Rev. 2.

Ġustifikazzjoni

L-istess bħall-emenda 21.

Emenda 56

Anness II, taqsima 9, tabella, dejta dwar l-ambjent, ringiela 1, kolonna 3

Tqassim speċifiku biss dwar l-oqsma ambjentali, biodiversità u landscape, il-ħamrija u l-ilma ta' l-art

Taqsim speċifiku dwar investimenti riżultanti minn konformità mal-Protokoll ta' Kyoto dwar il-Konvenzjoni-Qafas tan-Nazzjonijiet Uniti dwar il-Bidla fil-Klima ta' l-1997 ("il-Protokoll ta' Kjoto")

Ġustifikazzjoni

Il-konformità mal-miri tal-Protokoll ta’ Kyoto ħolqot komponent importanti ta' spejjeż għall-kumpaniji. Ikun utli li jsir taqsim tad-dejta dwar investimenti li ġejjin mill-ħtieġa li jkunu ssodisfati dawn l-obbligazzjonijiet. Tintlaqa’ tajjeb ukoll dejta min-naħa tan-negozju dwar l-impatt tal-politiki ambjentali ta’ l-UE. Mill-banda l-oħra, il-ġbir tat-taqsim tad-dejta dwar il-bijodiversità, il-pajsaġġ u l-ħamrija huwa diffiċli u joħloq problemi kunċettwali.

Emenda 57

Anness II, taqsima 9, tabella, dejta dwar l-ambjent, ringiela 2, kolonna 3

Tqassim speċifiku biss dwar l-oqsma ambjentali, biodiversità u landscape, il-ħamrija u l-ilma ta' l-art

Taqsim speċifiku dwar investimenti li jirriżultaw mill-konformità mal-Protokoll ta’ Kyoto

Ġustifikazzjoni

L-istess bħall-emenda 56.

Emenda 58

Anness II, taqsima 9, tabella, dejta dwar l-ambjent, ringiela 3, kolonna 2

Nefqa kurrenti totali fuq il-protezzjoni ta’ l-ambjent

Nefqa kurrenti totali fuq il-protezzjoni ta’ l-ambjent, identifikazzjoni ta’ l-infiq li jirriżulta mill-implimentazzjoni tal-politika ambjentali ta’ l-UE

Ġustifikazzjoni

L-istess bħall-emenda 56.

Emenda 59

Anness III, taqsima 3, paragrafu 1

1. L-istatistika għandha tkun ikkumpilata għall-attivitajiet kollha taħt il-kopertura tat-Taqsima G tan-NACE REV. 1.1. Dan is-settur ikopri l-attivitajiet tal-kummerċ bl-ingrossa u bl-imnut; tiswija ta’ vetturi bil-magni, muturi u oġġetti personali u tad-dar.

L-istatistika ta’ l-impriżi tirriferi għall-popolazzjoni ta’ l-impriżi kollha li l-attività ewlenija tagħhom hija kklassifikata fit-TaqsimaG.

1. L-istatistika għandha tkun ikkumpilata għall-attivitajiet kollha taħt il-kopertura tat-Taqsima G tan-NACE Rev. 2. Dan is-settur ikopri l-attivitajiet tal-kummerċ bl-ingrossa u bl-imnut; tiswija ta’ vetturi bil-mutur u muturi.

L-istatistika ta’ l-impriżi tirriferi għall-popolazzjoni ta’ l-impriżi kollha li l-attività ewlenija tagħhom hija kklassifikata fit-Taqsima G.

Ġustifikazzjoni

L-istess bħall-emenda 21.

Emenda 60

Anness III, taqsima 3, paragrafu 2

2. Jekk l-ammont totali tad-dħul u n-numru ta’ persuni impjegati f’sezzjoni tan-NACE REV. 1.1 Taqsima G normalment jirrappreżentaw, fi Stat Membru, anqas minn 1% tat-total tal-Komunità, l-informazzjoni stabbilita f’dan l-Anness li mhix fl-Anness I m’hemmx għalfejn tinġabar għall-iskopijiet ta’ dan ir-Regolament.

2. Jekk l-ammont totali tad-dħul u n-numru ta’ persuni impjegati f’diviżjoni tan-NACE Rev. 2. Taqsima G normalment jirrappreżentaw, fi Stat Membru, anqas minn 1% tat-total tal-Komunità, l-informazzjoni stabbilita f’dan l-Anness li mhix fl-Anness I m’hemmx għalfejn tinġabar għall-iskopijiet tar-Regolament.

Ġustifikazzjoni

L-istess bħall-emenda 21.

Emenda 61

Anness III, taqsima 4, paragrafu 3, tabella, dettalji tal-kontijiet, ringiela 7 a (ġdida)

 

13 13 1 Ħlasijiet għall-ħaddiema ta’ l-aġenziji

Ġustifikazzjoni

L-istess bħall-emenda 21.

Emenda 62

Anness III, taqsima 4, paragrafu 3, tabella, dejta dwar l-impjiegi, ringiela 3

16 13 1 Numru ta' impjegati part-time

imħassar

Ġustifikazzjoni

L-istess bħall-emenda 21.

Emenda 63

Anness III, taqsima 4, paragrafu 3, tabella, dejta dwar l-impjiegi, ringiela 5

16 15 0 Numru ta’ siegħat maħduma mill-impjegati

imħassar

Ġustifikazzjoni

L-istess bħall-emenda 21.

Emenda 64

Anness III, taqsima 4, tabella, Informazzjoni rigward il-forom ta’ kummerċ mill-impriżi, titolu, kolonna 3

Diviżjoni 52 biss

Diviżjoni 47 biss

Ġustifikazzjoni

L-istess bħall-emenda 21.

Emenda 65

Anness III, taqsima 4, paragrafu 6, tabella

Test propost mill-Kummissjoni

Kodiċi

Titolu

Kumment

Dettalji tal-kontijiet

12 11 0 

Dħul

Diviżjonijiet 50 u 52 biss

Informazzjoni rigward il-forom ta’ kummerċ mill-impriżi

17 33 1

Spazju tal-bejgħ

Diviżjoni 52 biss

Emenda tal-Parlament

Kodiċi

Titolu

Kumment

Dettalji tal-kontijiet

12 11 0 

Dħul

Diviżjonijiet 45 u 47 biss

Informazzjoni rigward il-forom ta’ kummerċ mill-impriżi

17 33 1

Spazju tal-bejgħ

Diviżjoni 47 biss

Ġustifikazzjoni

L-istess bħall-emenda 21.

Emenda 66

Anness III, taqsima 5, paragrafu 1, parti introduttorja

1. L-ewwel sena ta’ referenza li għaliha għandha tiġi kkompilata l-istatistika hija s-sena kalendarja 2006 għall-karatteristiċi 16 14 0 u 16 15 0 u 1995 għall-karatteristiċi kollha l-oħra. L-ewwel snin ta’ referenza li għalihom għandha tkun ikkumpilata l-istatistika bi frekwenza multi-annwali huma speċifikati hawn taħt għal kull waħda mis-sezzjonijiet tan-NACE REV. 1.1 li għalihom id-dettalji għandhom jinġabru u għall-istatistika reġjonali multi-annwali:

1. L-ewwel sena ta’ referenza li għaliha tiġi kkompilata l-istatistika se tkun is-sena kalendarja 2008 għall-karatteristiċi 13 13 1 u 16 14 0 u l-1995 għall-karatteristiċi l-oħra kollha. L-ewwel snin ta’ referenza li għalihom għandha tkun ikkumpilata l-istatistika bi frekwenza multi-annwali huma speċifikati hawn taħt għal kull waħda mid-diviżjonijiet tan-NACE Rev. 2 li għalihom id-dejta hija miġbura u għall-istatistika reġjonali multi-annwali:

Ġustifikazzjoni

L-istess bħall-emenda 21..

Emenda 67

Anness III, taqsima 5, paragrafu 1, tabella

Test propost mill-Kummissjoni

Sena kalendarja

Analiżi

1997

Diviżjoni 52

1998

Diviżjoni 51

1999

Statistika reġjonali

2000

Diviżjoni 50

Emenda tal-Parlament

Sena kalendarja

Analiżi

2012

Diviżjoni 47

2008

Diviżjoni 46

2009

Statistika reġjonali

2010

Diviżjoni 45

Ġustifikazzjoni

L-istess bħall-emenda 21.

Emenda 68

Anness III, taqsima 7, paragrafu 1

1. Biex ikunu jistgħu jiġu kkumpilati l-aggregati tal-Komunità, l-Istati Membri għandhom jipproduċu riżultati nazzjonali f’komponenti maqsuma skond il-klassijiet tan-NACE REV. 1.1.

1. Biex ikunu jistgħu jiġu kkumpilati l-aggregati tal-Komunità, l-Istati Membri għandhom jipproduċu riżultati nazzjonali komponenti maqsuma skond il-klassijiet tan-NACE Rev. 2.

Ġustifikazzjoni

L-istess bħall-emenda 21.

Emenda 69

Anness III, taqsima 7, paragrafu 2

2. Xi riżultati għandhom jinqasmu wkoll fi klassijiet ta’ daqs għall-kull grupp tan-NACE REV. 1.1  .

2. Xi riżultati għandhom jinqasmu wkoll fi klassijiet ta’ daqs għal kull grupp tan-NACE Rev. 2.

Ġustifikazzjoni

L-istess bħall-emenda 21.

Emenda 70

Anness III, taqsima 7, paragrafu 3

3. L-istatistika reġjonali għandha fl-istess waqt tinqasam għal-livell ta’ 3-numri (grupp) ta’ NACE REV. 1.1 u l-livell II tan-nomenklatura ta’ l-unitajiet territorjali (NUTS).

3. L-istatistika reġjonali għandha fl-istess waqt tinqasam għal-livell ta’ 3 figuri (grupp) tan-NACE Rev. 2 u l-livell II tan-nomenklatura ta’ l-unitajiet territorjali (NUTS).

Ġustifikazzjoni

L-istess bħall-emenda 21.

Emenda 71

Anness III, taqsima 7, paragrafu 4

4. Il-kopertura ta’ l-istatistika reġjonali li għandha tkun ikkumpilata fuq il-bażi multi-annwali tikkorrispondi mal-popolazzjoni ta’ l-unitajiet lokali kollha li l-attività ewlenija tagħhom hija kklassifikata fit-taqsima  G. B’dana kollu, tista’ tkun limitata għall-unitajiet lokali dipendenti fuq l-impriżi kklassifikati fit-taqsima  G tan-NACE REV. 1.1 jekk popolazzjoni bħal din tkopri aktar minn 95 % tal-kopertura totali. Dan il-proporzjon għandu jkun ikkalkulat bl-użu tal-karatteristika ta’ l-impieg disponibbli fir-reġistru tan-negozju.

4. Il-kopertura ta’ l-istatistika reġjonali li għandha tkun ikkumpilata fuq bażi multi-annwali tikkorrispondi mal-popolazzjoni ta’ l-unitajiet lokali kollha li l-attività ewlenija tagħhom hija kklassifikata fit-taqsima  G. B’danakollu, tista’ tkun limitata għall-unitajiet lokali dipendenti fuq l-impriżi kklassifikati fit-taqsima  G tan-NACE Rev. 2 jekk popolazzjoni bħal din tkopri aktar minn 95 % tal-kopertura totali. Dan il-proporzjon għandu jkun ikkalkulat bl-użu tal-karatteristika ta’ l-impjieg disponibbli fir-reġistru tan-negozju.

Ġustifikazzjoni

L-istess bħall-emenda 21.

Emenda 72

Anness III, taqsima 8, paragrafu 2, subparagrafu 2

Dawn ir-riżultati preliminari għandhom jinqasmu għal-livell ta’ 3-numri (grupp) ta’ NACE REV. 1.1.

Dawn ir-riżultati preliminari għandhom jinqasmu għal-livell ta’ 3 figuri (grupp) tan-NACE Rev. 2.

Ġustifikazzjoni

L-istess bħall-emenda 21.

Emenda 73

Anness III, taqsima 9

Għall-iskopijiet tal-modulu definit f’dan l-Anness, il-perjodu tranżitorju m’għandux jitwal aktar minn erba’ snin wara l-ewwel snin ta’ referenza għall-kumpilazzjoni ta’ l-istatistika indikata fit-Taqsima 5.

Għall-iskopijiet tal-modulu dettaljat iddefinit f’dan l-Anness, il-perjodu ta’ transizzjoni m’hux se jitwal aktar minn sentejn wara l-ewwel snin ta’ referenza għall-kumpilazzjoni ta’ l-istatistika indikati fit-Taqsima 5.

Ġustifikazzjoni

L-istess bħall-emenda 21.

Emenda 74

Anness IV, taqsima 3, paragrafu 1

1. L-istatistika għandha tkun ikkumpilata għall-attivitajiet kollha kklassifikati taħt il-kopertura tat-Taqsima F tan-NACE REV. 1.1. L-istatistika ta’ l-impriżi għandha tkun relatata mal-popolazzjoni ta’ l-impriżi kollha kklassifikati skond l-attività ewlenija tagħhom fit-Taqsima F.

1. L-istatistika għandha tkun ikkumpilata għall-attivitajiet kollha taħt il-kopertura tat-Taqsima F tan-NACE Rev. 2. L-istatistika ta’ l-impriżi se tkun relatata mal-popolazzjoni ta’ l-impriżi kollha li l-attività ewlenija tagħhom hija kklassifikata fit-Taqsima F.

Ġustifikazzjoni

L-istess bħall-emenda 21.

Emenda 75

Anness IV, taqsima 3, paragrafu 2

2. Jekk l-ammont totali tad-dħul u n-numru ta’ persuni impjegati f’sezzjoni tan-NACE REV. 1.1 Taqsima F normalment jirrappreżentaw, fi Stat Membru, anqas minn 1% tat-total tal-Komunità, l-informazzjoni stabbilita f’dan l-Anness li mhix fl-Anness.I m’hemmx għalfejn tinġabar għall-iskopijiet ta’ dan ir-Regolament.

2. Jekk l-ammont totali tad-dħul u n-numru ta’ persuni impjegati f’diviżjoni tan-NACE Rev. 2 Taqsima F normalment jirrappreżentaw, fi Stat Membru, anqas minn 1% tat-total tal-Komunità, l-informazzjoni stabbilita f’dan l-Anness li mhix fl-Anness I m’hemmx għalfejn tinġabar għall-iskopijiet tar-Regolament.

Ġustifikazzjoni

L-istess bħall-emenda 21.

Emenda 76

Anness IV, taqsima 4, paragrafu 3, tabella, dettalji tal-kontijiet, ringiela 3, kolonna 3

Gruppi 45.1  u 45.2  – volontarji

Diviżjonijiet 41 u 42 u gruppi 43.1 u 43.9 - mhux obbligatorju

Ġustifikazzjoni

L-istess bħall-emenda 21.

Emenda 77

Anness IV, taqsima 4, paragrafu 3, tabella, dettalji tal-kontijiet, ringiela 7, kolonna 3

Gruppi 45.1  u 45.2  – volontarji

Diviżjonijiet 41 u 42 u gruppi 43.1 u 43.9 - mhux obbligatorju

Ġustifikazzjoni

L-istess bħall-emenda 21.

Emenda 78

Anness IV, taqsima 4, paragrafu 3, tabella, dejta dwar l-impjiegi, ringiela 3

16 13 1 Numru ta' impjegati part-time

imħassar

Ġustifikazzjoni

L-istess bħall-emenda 21.

Emenda 79

Anness IV, taqsima 4, paragrafu 3, tabella, analiżi tad-dħul skond it-tip ta' attività, ringiela 1, kolonna 2

Dħul mill-attività prinċipali fil-livell NACE REV. 1.1 bi tliet numri

Dħul mill-attività prinċipali fil-livell bi tliet figuri tan-NACE Rev. 2.

Ġustifikazzjoni

L-istess bħall-emenda 21.

Emenda 80

Anness IV, taqsima 4, paragrafu 4, tabella, analiżi tad-dħul skond it-tip ta' attività, ringiela 5, kolonna 3

Biss għal gruppi 45.1 u 45.2

Biss għal diviżjonijiet 41 u 42 u gruppi 43.1 u 43.9 - mhux obbligatorju

Ġustifikazzjoni

L-istess bħall-emenda 21.

Emenda 81

Anness IV, Taqsima 4, paragrafu 4, tabella, analiżi tad-dħul skond it-tip ta' attività, ringiela 6, kolonna 3

Biss għal gruppi 45.1 u 45.2

Biss għal diviżjonijiet 41 u 42 u gruppi 43.1 u 43.9 - mhux obbligatorju

Ġustifikazzjoni

L-istess bħall-emenda 21.

Emenda 82

Anness IV, taqsima 5, paragrafu 1, parti introduttorja

1. L-ewwel sena ta’ referenza li għaliha l-istatistika annwali għandha tiġi kkumpilata hija s-sena kalendarja 2006 għall-karatteristika 16 13 1 u 1995  għall-karatteristiċi l-oħra kollha. L-ewwel snin ta’ referenza biex tkun ikkumpilata l-statistika bi frekwenza multi-annwali huma speċifikati hawn taħt għall-kodiċi li taħthom huma elenkati l-karatteristiċi:

1. L-ewwel sena ta’ referenza li għaliha tiġi kkompilata l-istatistika se tkun is-sena kalendarja 2008. L-ewwel snin ta’ referenza biex tkun ikkumpilata l-statistika bi frekwenza multi-annwali huma speċifikati hawn taħt għall-kodiċi li taħthom huma elenkati l-karatteristiċi:

Ġustifikazzjoni

L-istess bħall-emenda 21.

Emenda 83

Anness IV, taqsima 5, paragrafu 1, tabella

Test propost mill-Kummissjoni

Sena kalendarja

Kodiċi

1997

15 44 1

1998

16 13 1

1999

23 11 0 u 23 12 0

2004

18 21 1, 18 12 2, 18 15 0, 18 16 0, 18 31 0 u 18 32 0

Emenda tal-Parlament

Sena kalendarja

Kodiċi

2009

15 44 1

 

 

2008

23 11 0 u 23 12 0

2004

18 12 1, 18 12 2, 18 15 0, 18 16 0, 18 31 0 u 18 32 0

Ġustifikazzjoni

L-istess bħall-emenda 21.

Emenda 84

Anness IV, taqsima 7, paragrafu 1

1. Ir-riżultati għall-istatistiċi bl-eċċezzjoni tal-karatteristiċi 18 11 0, u  15 44 1, għandhom jiġu klassifikati f’livell b' 4 numri (klassi) ta’ NACE REV. 1.1.

Ir-riżultati għall-karatteristiċi 18 11 0, 15 44 1, 18 12 1, 18 12 2, 18 15 0, 18 16 0, 18 31 0 u 18 32 0  għandhom jiġu klassifikati f’livell b' 3 numri (gruppi) ta’ NACE REV.1 .1.

1. Ir-riżultati għall-istatistika, bl-eċċezzjoni tal-karatteristiċi 18 11 0, u 15 44 1, għandhom jiġu maqsuma sal-livell b' 4 figuri (klassi) tan-NACE Rev. 2.

Ir-riżultati għall-karatteristiċi 18 11 0, 15 44 1, 18 12 1, 18 12 2, 18 15 0, 18 16 0, 18 31 0 u 18 32 0  għandhom jiġu maqsuma sal-livell bi 3 figuri (grupp) tan-NACE Rev. 2.

Ġustifikazzjoni

L-istess bħall-emenda 21.

Emenda 85

Anness IV, taqsima 7, paragrafu 2

2. Xi riżultati għandhom jinqasmu wkoll fi klassijiet ta’ daqs u sal-livell ta’ 3-numri (grupp) ta’ l-NACE REV. 1.1.

2. Xi riżultati għandhom jinqasmu wkoll fi klassijiet ta’ daqs u sal-livell ta’ 3 figuri (grupp) tan-NACE Rev. 2.

Ġustifikazzjoni

L-istess bħall-emenda 21.

Emenda 86

Anness IV, taqsima 7, paragrafu 3

3. Ir-riżultati għall-istatistika kkumpilata minn unitajiet ta’ tip-ta’-attività għandhom ikunu mqassma sal-livell ta’ 4-numri (klassi) ta’ l-NACE Rev. 1.1.

3. Ir-riżultati għall-istatistika kkumpilata minn unitajiet ta’ tip ta’ attività għandhom ikunu maqsuma sal-livell ta’ 4 figuri (klassi) tan-NACE Rev. 2.

Ġustifikazzjoni

L-istess bħall-emenda 21.

Emenda 87

Anness IV, taqsima 7, paragrafu 4

4. Ir-riżultati għall-istatistika reġjonali għandhom jinqasmu għal-livell ta’ 2-numri (diviżjonijiet) ta’ NACE REV. 1 .1 u l-livell II tan-nomenklatura ta’ l-unitajiet territorjali (NUTS).

4. Ir-riżultati għall-istatistika reġjonali għandhom jinqasmu għal-livell ta’ 2 figuri (diviżjonijiet) tan-NACE Rev. 2 u l-livell II tan-nomenklatura ta’ l-unitajiet territorjali (NUTS).

Ġustifikazzjoni

L-istess bħall-emenda 21.

Emenda 88

Anness IV, taqsima 8, paragrafu 3

Dawn ir-riżultati preliminari għandhom jinqasmu għal-livell ta’ 3-numri (grupp) NACE REV. 1.1.

Dawn ir-riżultati preliminari għandhom jinqasmu għal-livell ta’ 3 figuri (grupp) NACE Rev. 2.

Ġustifikazzjoni

L-istess bħall-emenda 21.

Emenda 89

Anness V, taqsima 3, paragrafu 1

1. Statistika bħal din għandha tkun ikkumpilata għall-attivitajiet kollha taħt il- qasam  ta’ applikazzjoni ta’ diviżjoni 66 ta’ NACE Rev. 1.1  ħlief għall-klassi 66.02.

1. Statistika bħal din se tkun ikkumpilata għall-attivitajiet kollha fl-ambitu ta’ diviżjoni 65 tan-NACE Rev. 2  ħlief għall-grupp 65.3.

Ġustifikazzjoni

L-istess bħall-emenda 21.

Emenda 90

Anness V, taqsima 3, paragrafu 3

3. B’żieda ma’ dan, friegħi ta’ impriżi ta’ l-assigurazzjoni msemmijin taħt it-Titolu III tad-Direttivi 73/239/KEE u 79/267/KEE, u li l-attività tagħhom taqa’ taħt waħda mill-klassijiet ta’ NACE Rev. 1.1  imsemmijin fil-paragrafu 1 għandhom jiġu assimilati għall-impriżi korrispondenti kif definit fil-paragrafu 2.

3. B’żieda ma’ dan, friegħi ta’ impriżi ta’ l-assikurazzjoni msemmijin taħt it-Titolu III tad-Direttivi 73/239/KEE u 2002/83/KE1, u li l-attività tagħhom taqa’ taħt waħda mill-klassijiet tan-NACE Rev. 2   imsemmijin fil-paragrafu 1 se jiġu assimilati ma’ l-impriżi korrispondenti kif definit fil-paragrafu 2.

_____________

 

1 Id-Direttiva 2002/83/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-5 ta' Novembru 2002 rigward l-assikurazzjoni fuq il-ħajja (ĠU L 345, 19.12.2002, p. 1). Direttiva kif emendata l-aħħar mid-Direttiva tal-Kunsill 2006/101/KE (ĠU L 363, 20.12.2006, p. 238).

Ġustifikazzjoni

L-istess bħall-emenda 21.

Emenda 91

Anness V, taqsima 3, paragrafu 4

4. Għall-iskopijiet ta’ l-istatistika armonizzata tal-Komunità, l-Istati Membri għandhom ikunu ħielsa li jeskludu l-impriżi msemmija fl-Artikolu 3 tad-Direttiva 73/239/KEE u fl-Artikolu 2(2) u (3) u fl-Artikoli 3 u 4 tad-Direttiva 79/267/KEE.

4. Għall-iskopijiet ta’ l-istatistika armonizzata tal-Komunità, l-Istati Membri se jkunu ħielsa li jeskludu l-impriżi msemmija fl-Artikolu 3 tad-Direttiva 73/239/KEE u fl-Artikolu 3(2), (3), (5), (6) u (7) tad-Direttiva 2002/83/KE.

Ġustifikazzjoni

L-istess bħall-emenda 21.

Emenda 92

Anness V, taqsima 5

L-ewwel sena ta’ referenza li għaliha għandha tkun ikkumpilata l-istatistika annwali hi s-sena kalendarja 1996 għall-karatteristiċi u l-istatistika tal-lista A u s-sena kalendarja 2000 għall-karatteristiċi u l-istatistika tal-lista B.

L-ewwel sena ta’ referenza li għaliha hija kkumpilata l-istatistika se tkun is-sena kalendarja 2008.

Ġustifikazzjoni

L-istess bħall-emenda 21.

Emenda 93

Anness V, taqsima 6

Ir-riżultati għandhom jinqasmu fil-livelli (klassijiiet) ta’ 4 figuri ta’ NACE Rev. 1.1.

Ir-riżultati għandhom jinqasmu fil-livelli ta’ 4 figuri (klassijiet) tan-NACE Rev. 2.

Ġustifikazzjoni

L-istess bħall-emenda 21.

Emenda 94

Anness V, taqsima 8

Il-Kummissjoni għandha tinforma lill-Kumitat ta’ l-Assigurazzjoni stabbilit permezz tad-Direttiva 91/675/KEE dwar l-implimentazzjoni ta’ dan il-modulu u dwar dawn il-miżuri kollha għall-aġġustament ta’ żviluppi ekonomiċi u tekniċi li jikkonċernaw il-ġbir u l-ipproċessar statistiku tad-data u l-ipproċessar u t-trażmissjoni tar-riżultati, li hi tadotta bi qbil ma’ l-Artikolu 12 (2) ta’ dan ir-Regolament.

Il-Kummissjoni se tinforma lill-Kumitat Ewropew ta’ l-Assikurazzjoni u tal-Pensjonijiet tax-Xogħol stabbilit permezz tad-Direttiva 2004/9/KE tal-5 ta’ Novembru 20031dwar l-implimentazzjoni ta’ dan il-modulu u dwar dawn il-miżuri kollha għall-aġġustament għal żviluppi ekonomiċi u tekniċi li jikkonċernaw il-ġbir u l-ipproċessar statistiku tad-dejta u l-ipproċessar u t-trasmissjoni tar-riżultati, li hi tadotta bi qbil ma’ l-Artikolu 12 (2) ta’ dan ir-Regolament.

_________________

 

1 ĠU L 3, 7.1.2004, p. 34.

Ġustifikazzjoni

L-istess bħall-emenda 21.

Emenda 95

Anness VI, taqsima 3, paragrafu 1

1. L-istatistiċi għandhom jiġu kkumpilati għall-attivitajiet ta' l-istituzzjonijiet ta' kreditu fi ħdan il-firxa tal-klassijiet NACE REV.1.1  65.12 u 65.22.

1. L-istatistika għandha tiġi kkumpilata għall-attivitajiet ta' l-istituzzjonijiet ta' kreditu fi ħdan il-qasam ta’ applikazzjoni tal-klassijiet 64.19 u 64.92.tan-NACE Rev. 2.

Emenda 96

Anness VI, taqsima 3, paragrafu 3

3. Il-fergħat ta' l-istituzzjonijiet ta' kreditu msemmija fl' Artikolu 24 tad-Direttiva 2000/12/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill ta' l-20 ta' Marzu 2000 dwar il-bidu u t-twettiq tan-negozju ta' l-istituzzjonijiet ta' kreditu li l-attività tagħhom tkun parti mill-ambitu ta' NACE REV. 1.1 klassijiet 65.12 u 65.22, għandhom jiġu assimilati ma' l-istituzzjonijiet ta' kreditu msemmija fil-paragrafu 2.

3. Il-fergħat ta' l-istituzzjonijiet ta' kreditu msemmija fl-Artikolu 24 tad-Direttiva 2000/12/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill ta' l-20 ta' Marzu 2000 dwar il-bidu u t-twettiq tan-negozju ta' l-istituzzjonijiet ta' kreditu li l-attività tagħhom tkun parti mill-ambitu tal-klassijiet 64.19 u 64.92 tan-NACE Rev. 2, għandhom jiġu assimilati ma' l-istituzzjonijiet ta' kreditu msemmija fil-paragrafu 2.

Emenda 97

Anness VI, taqsima 5

L-ewwel sena ta' riferenza li dwarha għandhom jiġu kumpilati l-karatteristiċi elenkati fit-Taqsima 4 hi s-sena kalendarja 2001.

L-ewwel sena ta' riferenza li għaliha għandhom jiġu kkumpilati l-karatteristiċi elenkati fit-Taqsima 4 se tkun is-sena kalendarja 2008.

Emenda 98

Anness VI, taqsima 6, paragrafu 1

1. Ir-riżultati għandhom jitqassmu fil-klassijiet segwenti ta' NACE REV. 1.1: 65.12 u 65.22, separatament.

1. Ir-riżultati għandhom jinqasmu fil-klassijiet segwenti tan-NACE Rev. 2: 64.19 u 64.92, separatament.

Emenda 99

Anness VI, taqsima 6, paragrafu 2

2. Ir-riżultati ta' l-istatistiċi reġjonali għandhom jitqassmu għal–livell ta' erba' digits ta' NACE REV 1.1 (klassijiet) u l-livell 1 tan-nomenklatura ta' l-unitajiet territorjali (NUTS).

2. Ir-riżultati ta' l-istatistika reġjonali għandhom jinqasmu għal–livell ta' erba' figuri (klassijiet) tan-NACE Rev. 2 u l-livell 1 tan-nomenklatura ta' l-unitajiet territorjali (NUTS).

Emenda 100

Anness VII, taqsima 3, paragrafu 1

1. L-istatistiċi għandhom jiġu kumpilati għall-attivitajiet kollha taħt in-NACE REV. 1.1, klassi 66.02. Din il-klassi tkopri l-attivitajiet tal-fondi tal-pensjonijiet awtonomi.

1. L-istatistika għandha tiġi kkumpilatagħall-attivitajiet kollha li huma fl-ambitu tal-klassi 65.3 tan-NACE Rev. 2. Dan il-grupp ikopri l-attivitajiet tal-fondi tal-pensjonijiet awtonomi.

Emenda 101

Anness VII, taqsima 5

L-ewwel sena ta' riferenza li dwarha għandhom jiġu kumpilati l-karatteristiċi elenkati fit-Taqsima 4 hi s-sena kalendarja 2002.

L-ewwel sena ta' riferenza li għaliha jiġu kkumpilati l-karatteristiċi elenkati fit-Taqsima 4 hi s-sena kalendarja 2008.

Emenda 102

Anness VII, taqsima 6, paragrafu 1

1. Ir-riżultati tal-karatteristiċi elenkati fit-Taqsima 4, paragrafu 2, għandhom jitqassmu skond il-livell ta' erba' digits ta' NACE REV. 1.1 (klassi).

1. Ir-riżultati tal-karatteristiċi elenkati fit-Taqsima 4, paragrafu 2, għandhom jinqasmu skond il-livell ta' erba' figuri (klassi) tan-NACE Rev. 2.

Emenda 103

Anness VII, taqsima 6, paragrafu 2

2. Ir-riżultati tal-karatteristiċi elenkati fit-Taqsima 4, paragrafu 3, għandhom jitqassmu skond il-livell tat-taqsima ta' NACE REV. 1.1.

2. Ir-riżultati tal-karatteristiċi elenkati fit-Taqsima 4, paragrafu 3, għandhom jinqasmu skond il-livell tat-taqsimiet tan-NACE Rev. 2.

Emenda 104

Anness VIII, Taqsima 3

L-istatistiċi għandhom jiġu kumpilati għall-attivitajiet kollha taħt il-kopertura tad-diviżjoni 72 u l-klassijiet 74.11, 74.12, 74.13, 74.14, 74.20, 74.30, 74.40 u 74.50 ta’ NACE REV. 1.1. Dawn is-setturi jkopru l-attivitajiet ta’ attivitajiet marbuta mal-Kompjuter u parti ta’ attivitajiet oħra ta’ negozju. L-istatistika f’dan il-modulu tirreferi għall-popolazzjoni ta’ l-impriżi kollha b’10 persuna impjegata jew aktar li l-attività prinċipali tagħhom hija kklasifikata fid-diviżjonijiet u l-klassijiet ta’ hawn fuq

L-istatistika għandha tiġi kkumpilata għall-attivitajiet kollha taħt il-kopertura tad-diviżjoni 62, u l-gruppi 58.2 u 63.1, id-diviżjoni 69, il-grupp 73.2, il-grupp 70.2, id-diviżjoni 71, il-grupp 73.1 u d-diviżjoni 78 tan-NACE REV. 2. Dawn is-setturi jkopru parti mill-attivitajiet ta’ pubblikazzjoni, l-attivitajiet ta’ servizzi tat-teknoloġija ta’ l-informatika, parti mill-attivitajiet ta’ servizzi ta’ informazzjoni u attivitajiet professjonali, xjentifiċi u tekniċi u attivitajiet ta’ impjegar. L-istatistika f’dan il-modulu tirreferi għall-popolazzjoni ta’ l-impriżi kollha b’20 persuna impjegata jew aktar li l-attività prinċipali tagħhom hija kklasifikata fid-diviżjonijiet u l-klassijiet ta’ hawn fuq.

Mhux qabel l-2011, il-Kummissjoni tista’ tibda studju fuq il-ħtieġa u l-possibiltà li jinbidel il-limitu l-baxx tal-popolazzjoni ta’ referenza. Fuq il-bażi ta’ studju bħal dan, miżuri li jfittxu li jimmodifikaw elementi mhux essenzjali ta’ dan ir-Regolament rigward it-tibdil tal-limitu l-baxx se jkunu adottati skond il-proċedura regolatorja bi skrutinju msemmija fl-Artikolu 12 (3).

Ġustifikazzjoni

L-istess bħall-emenda 21.

Emenda 105

Anness VIII, taqsima 4, paragrafu 2, parti introduttorja

2. Karatteristiċi li għalihom statistika annwali trid tiġi kkumpilata għall-impriżi fid-diviżjoni 72 u l-klassijiet 74.40 u 74.50 ta’ NACE Rev. 1.1.

2. Karatteristiċi li għalihom trid tiġi kkumpilata statistika annwali għall-impriżi fid-diviżjoni 62 u l-gruppi 58.2, 63.1,73.1 u d-diviżjoni 78 tan-NACE Rev. 2.

Emenda 106

Anness VIII, taqsima 4, paragrafu 3, parti introduttorja

3. Karatteristiċi li għalihom tagħrif statistiku bijennali għandu jiġi kkompilat għall-impriżi fil-klassijiet 74.11, 74.12, 74.13, 74.14, 74.20 u 74.30 ta’ NACE REV. 1.1.

3. Karatteristiċi li għalihom tagħrif statistiku bijennali għandu jiġi kkompilat għall-impriżi fil-gruppi 69.1, 69.2, 73.2, 70.2, 71.1 u 71.2 tan-NACE Rev. 2.

Emenda 107

Anness VIII, taqsima 5

L-ewwel sena ta’ referenza li għaliha l-istatistika annwali dwar l-attivitajiet koperti minn NACE REV. 1.1 diviżjoni 72 u l-klassijiet 74.40 u 74.50 u li għaliha l-istatistika bijennali koperta minn NACE REV. 1.1 klassijiet 74.11, 74.12 u 74.14 għandhom jiġu kkompilati hija s-sena kalendarja tad-dħul fis-seħħ ta’ dan ir-Regolament. L-ewwel sena ta’ referenza li għaliha l-istatistika bijennali dwar l-attivitajiet koperti minn NACE REV. 1.1 klassijiet 74.13, 74.20 u 74.30 għandha tiġi kkompilata hija s-sena kalendarja ta’ wara s-sena tad-dħul fis-seħħ ta’ dan ir-Regolament.

L-ewwel sena ta’ referenza li għaliha l-istatistika annwali dwar l-attivitajiet koperti mid-diviżjoni 62 u l-gruppi 58.2 u 63.1, 73.1 u d-diviżjoni 78 tan-NACE Rev. 2 u li għaliha l-istatistika bijennali koperta mill-gruppi 69.1, 69.2 u 70.2 tan-NACE Rev. 2 għandhom jiġu kkompilati hija l-2008. L-ewwel sena ta’ referenza li għaliha l-istatistika bijennali dwar l-attivitajiet koperti mill-gruppi 73.2, 71.1, 71.2 tan-NACE Rev. 2, għandha tiġi kkompilata hija l-2009.

Emenda 108

Anness VIII, taqsima 6, paragrafu 1

1. Sabiex l-istatistika tal-Komunità tista’ tiġi kkumpilata, l-Istati Membri jridu jipproduċu riżultati nazzjonali f’komponenti mqassma skond l-NACE REV. 1.1 diviżjoni 72 u l-klassijiet 74.11, 74.12, 74.13, 74.14, 74.20, 74.30, 74.40 u 74.50.

1. Sabiex l-istatistika tal-Komunità tkun tista’ tiġi kkumpilata, l-Istati Membri jridu jipproduċu riżultati nazzjonali komponenti maqsuma skond id-diviżjoni 62 u l-gruppi 58.2, 63.1, 69.1, 69.2, 73.2, 70.2, 71.1, 71.2 u 73.1 u d-diviżjoni 78 tan-NACE Rev. 2.

Emenda 109

Anness VIII, taqsima 6, paragrafu 2

2. Ir-riżultati dwar id-dħul iridu wkoll jitqassmu skond il-prodott u r-residenza tal-klijient għall-NACE REV. 1.1 diviżjoni 72 u l-klassijiet 74.11, 74.12, 74.13, 74.14, 74.20, 74.30, 74.40 u 74.50.

2. Ir-riżultati dwar id-dħul iridu wkoll jinqasmu skond il-prodott u r-residenza tal-klijent għad-diviżjoni 62 u l-gruppi 58.2, 63.1, 69.1, 69.2, 73.2, 70.2, 71.1, 71.2 u 73.1 u d-diviżjoni 78 tan-NACE Rev. 2.

Emenda 110

Anness IX, taqsima 8, paragrafu 2

2. Xi riżultati, li għandhom jiġu ddeterminati skond il-proċedura msemmija fl-Artikolu 12 (2) ta’ dan ir-Regolament, ukoll se jiġu mqassma fi klassijiet ta’ daqs sal-livell ta’ dettall elenkat fit-taqsima 10, ħlief għal NACE REV. 1.1 taqsima K, fejn it-tqassim huwa meħtieġ biss sal-livell tal-grupp.

2. Xi riżultati, li għandhom jiġu ddeterminati skond il-proċedura msemmija fl-Artikolu 12 (2) ta’ dan ir-Regolament, ukoll għandhom jiġu maqsuma fi klassijiet tad-daqs sal-livell ta’ dettall elenkat fit-Taqsima 10, ħlief għat-taqsimiet L, M u N tan-NACE Rev. 2 , fejn it-taqsim huwa meħtieġ biss sal-livell tal-grupp.

Emenda 111

Anness IX, taqsima 8, paragrafu 3

3. Xi riżultati, li għandhom jiġu ddeterminati skond il-proċedura msemmija fl-Artikolu 12 (2) ta’ dan ir-Regolament ukoll se jiġu mqassma skond il-forma legali sal-livell ta’ dettall elenkat fit-taqsima 10, ħlief għal NACE REV. 1.1 taqsima K, fejn it-tqassim huwa meħtieġ biss sal-livell tal-grupp.

3. Xi riżultati, li għandhom jiġu ddeterminati skond il-proċedura msemmija fl-Artikolu 12 (2) ta’ dan ir-Regolament ukoll għandhom jiġu maqsuma skond il-forma legali sal-livell ta’ dettall elenkat fit-Taqsima 10, ħlief għat-taqsimiet L, M u N tan-NACE Rev. 2, fejn it-taqsim huwa meħtieġ biss sal-livell tal-grupp.

Emenda 112

Anness IX, taqsima 10, analiżi ta’ l-attivitajiet, parti introduttorja

L-analiżi li ġejja ta’ l-attivitajiet tirreferi għall-klassifikazzjoni NACE REV. 1.1:

1. Għad-dejta għas-snin ta’ referenza 2004 sas-sena 2007 inkluża hija pprovduta l-analiżi li ġejja li tirreferi għall-klassifikazzjoni NACE REV. 1.1:

Emenda 113

Anness IX, taqsima 10, analiżi ta’ l-attivitajiet paragrafu 1 a (ġdid)

 

Għad-dejta mis-sena ta’ referenza 2008 ‘l quddiem, hija meħtieġa l-analiżi li ġejja li tirreferi għall-klassifikazzjoni tan-NACE Rev. 2:

Taqsima B

Tħaffir għall-minerali u xogħol tal-barrieri

Biex tkun tista’ tinġabar l-istatistika Komunitarja, l-Istati Membri se jittrasmettu riżultati nazzjonali komponenti maqsuma sal-livell ta’ taqsima tan-NACE Rev. 2.

 

Taqsima C

Manifattura

Biex tkun tista’ tinġabar l-istatistika Komunitarja, l-Istati Membri se jittrasmettu riżultati nazzjonali komponenti għall-kodiċi C, 10+11+12, 13+14, 15, 16, 17+18, 19, 20+21, 22, 23, 24+25, 26+27, 28, 29+30, 31+32 u 33 tan-NACE Rev. 2.

 

Taqsimiet D, E u F

Provvista ta’ elettriku, gass, fwar u arja kkondizzjonata; provvista ta’ l-ilma, drenaġġ, immaniġġjar ta' l-iskart u attivitajiet ta' rimedju; bini

Biex tkun tista’ tinġabar l-istatistika Komunitarja, l-Istati Membri se jittrasmettu riżultati nazzjonali komponenti maqsuma sal-livell ta’ taqsima tan-NACE Rev. 2.

 

Taqsima G

Negozju bl-ingrossa u bl-imnut; tiswija ta’ vetturi bil-mutur u muturi

Biex tkun tista’ tinġabar l-istatistika Komunitarja, l-Istati Membri se jittrasmettu riżultati nazzjonali komponenti għall-kodiċi G, 45, 46, 47, 47.1, 47.2, 47.3, 47.4+47.5+47.6+47.7, u 48.8+48.9 tan-NACE Rev. 2.

 

Taqsimiet H u I

Trasportazzjoni u ħażna; attivitajiet ta’ akkomodazzjoni u ta’ servizz ta’ ikel

Biex tkun tista’ tinġabar l-istatistika Komunitarja, l-Istati Membri se jittrasmettu riżultati nazzjonali komponenti maqsuma sal-livell ta’ diviżjoni tan-NACE Rev. 2.

 

Taqsima J

Informatika u komunikazzjoni

Biex tkun tista’ tinġabar l-istatistika Komunitarja, l-Istati Membri se jittrasmettu riżultati nazzjonali komponenti maqsuma sal-livell ta’ diviżjoni tan-NACE Rev. 2 u aktar 'l isfel sal-livell ta’ klassi tan-NACE Rev. 2 fid-diviżjoni 62.

 

Taqsima K

Attivitajiet finanzjarji u ta’ assikurazzjoni

Il-grupp 64.2 tan-NACE Rev. 2 huwa eskluż mill-ambitu ta' dan l-Anness. Biex tkun tista’ tinġabar l-istatistika Komunitarja, l-Istati Membri se jittrasmettu riżultati nazzjonali komponenti maqsuma sal-livell ta’ diviżjoni tan-NACE Rev. 2.

 

Taqsimiet L, M u N

Attivitajiet ta’ l-artijiet u l-bini; attivitajiet ta’ servizz professjonali, xjentifiku u tekniku; attivitajiet ta’ servizz amministrattiv u ta’ sostenn

Biex tkun tista’ tinġabar l-istatistika Komunitarja, l-Istati Membri se jittrasmettu riżultati nazzjonali komponenti maqsuma sal-livell ta’ klassi tan-NACE Rev. 2.

Emenda 114

Anness IX, taqsima 10, analiżi ta’ l-attivitajiet paragrafu 1 b (ġdid)

 

Id-dejta għas-sena ta’ referenza 2008 hija pprovduta skond it-taqsim tan-NACE Rev. 1.1 kif ukoll kif iddefinit fil-parafrafu 1 ta’ din it-Taqsima.

Din tinkludi dejta dwar l-impriżi li għadhom kif bdew jaħdmu fl-2003, l-2004, l-2005, l-2006 u l-2007 li jkun irnexxielhom jibqgħu sa l-2008 (karatteristiċi 11 94 1, 11 94 2, 11 94 3, 11 94 4, 11 94 5, 16 94 1, 16 94 2, 16 94 3, 16 94 4, 16 94 5, 16 95 1, 16 95 2, 16 95 3, 16 95 4 u 16 95 5).

Emenda 115

Anness IX, taqsima 10, aggregati speċjali

Biex tiġi kkompilata l-istatistika tal-Komunità dwar id-demografija tan-negozju għas-settur Teknoloġiku ta’ l-Informazzjoni u l-Komunikazzjoni, għandu jiġi trażmess numru ta’ aggregati speċjali ta’ l-NACE REV 1.1. Dawn l-aggregati għandhom ikunu determinati b'konformità mal-proċedura msemmija fl-Artikolu 12 (2) ta’ dan ir-Regolament.

Biex tiġi kkompilata l-istatistika tal-Komunità dwar id-demografija tan-negozju għas-settur tat-Teknoloġija ta’ l-Informazzjoni u l-Komunikazzjoni, se jiġi trasmess numru ta’ aggregati speċjali tan-NACE Rev 2. Dawn l-aggregati se jkunu ddeterminati f'konformità mal-proċedura msemmija fl-Artikolu 12 (2) ta’ dan ir-Regolament.

Emenda 116

Anness IX, taqsima 12, paragrafu 1, inċiż 3

– produzzjoni ta’ data dwar it-taqsimiet M, N u O ta’ l-NACE REV. 1.1.

– produzzjoni ta’ dejta dwar it-taqsimiet P, Q u R u S tan-NACE Rev. 2.

Emenda 117

Anness X

Regolament tal-Kunsill (KE, Euratom) Nru 58/97 (ĠU Nru L 14, 17.1.1997, p.1)

Regolament tal-Kunsill (KE, Euratom) Nru 58/97 (ĠU Nru L 14, 17.1.1997, p.1) bla ħsara għall-Artikolu 14 ta’ dan ir-Regolament.

 

 

 

Regolament tal-Kunsill (KE, Euratom) Nru 410/98 (ĠU L 52, 21.2.1998, p.1)

 

Artikolu 1 tar-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1614/2002 (ĠU L 244, 12.9.2002, p. 7)

 

Regolament (KE) Nru 2056/2002 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (ĠU L 317, 21.11.2002, p.1)

 

Punt 69 ta’ l-Anness III tar-Regolament (KE) Nru 1882/2003 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (ĠU L 284, 31.10.2003, p.1)

Regolament tal-Kunsill (KE, Euratom) Nru 410/98 (ĠU L 52, 21.2.1998, p.1)

 

Artikolu 1 tar-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1614/2002 (ĠU L 244, 12.9.2002, p. 7)

 

Regolament (KE) Nru 2056/2002 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (ĠU L 317, 21.11.2002, p.1)

 

Punt 69 ta’ l-Anness III tar-Regolament (KE) Nru 1882/2003 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (ĠU L 284, 31.10.2003, p.1)

 

Anness II tar-Regolament (KE) Nru 1893/2006 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (ĠU L 393, 30.12.2006, p. 1).

  • [1]  Għadha mhix ippubblikata fil-ĠU.

NOTA SPJEGATTIVA

Sfond leġiżlattiv u objettivi tal-proposta

Din il-proposta, imressqa skond il-proċedura ta' formulazzjoni mill-ġdid, hija maħsuba biex tieħu post ir-Regolament 58/97[1], ta' l-20 ta' Diċembru 1996 dwar Statistika Strutturali Kummerċjali (li qabel kien suġġett għal 4 emendi), li jiddeskrivi fil-qosor il-qafas komuni li jirregola l-ġbir, it-tagħqid flimkien, it-trasmissjoni u l-evalwazzjoni ta' l-istatistika Komunitarja dwar l-istruttura, l-attività, il-kompetittività u r-riżultati tad-ditti kummerċjali.

L-iskop ta' din l-inizjattiva hu li tipprovdi tagħrif aktar preċiż u komplet dwar l-attività ekonomika annwali b'rispons għal ħtiġijiet ġodda li qed jitfaċċaw, jiġifieri dawk marbuta mal-moniteraġġ u l-evalwazzjoni tal-politiki Komunitarji f'ċerti oqsma, b'mod partikulari dawk li għandhom x'jaqsmu mas-suq intern u ma' l-implimentazzjoni ta' l-Istrateġija ta' Liżbona. Il-proposta timla lakuna importanti ta' tagħrif li hija rilevanti kemm biex isiru l-politiki kif ukoll biex jgħin lill-kumpaniji jieħdu d-deċiżjonijiet.

Minbarra li tipprovdi dejta aħjar u iktar rilevanti, il-proposta għandha l-għan li tissimplifika l-leġiżlazzjoni u l-proċeduri u tevita l-ispejjeż kemm għan-negozji kif ukoll għall-amministrazzjonijiet nazzjonali.

Il-bidliet proposti jinvolvu:

- anness ġdid dwar id-demografija kummerċjali, qasam fejn għad jonqos tagħrif aktar preċiż. Dan huwa indikatur rilevanti biex isiru l-politiki u element importanti fil-kuntest ta' l-Indikaturi Strutturali mitluba mir-reviżjoni interim ta' l-objettivi ta' l-Istrateġija ta' Liżbona.

- anness ġdid dwar is-servizzi kummerċjali - it-tidħil ta' dan l-anness jimmira lejn il-moniteraġġ tal-kompetittività tas-servizzi li għandhom x'jaqsmu mal-kummerċ u tal-kontribut tagħhom lejn kif imorru l-impriżi Ewropej.

- modulu ad-hoc - dan se jippermetti li jsir stħarriġ b'mod flessibbli f'oqsma oħra, u b'hekk jirreaġixxi għall-ħtiġijiet li qed jitfaċċaw għat-tagħrif.

Kummenti ġenerali

1.  L-inizjattiva tal-Kummissjoni hija milqugħa bi pjaċir u l-proposta taġġorna r-Regolament eżistenti 58/97 f'aspetti importanti, bħas-servizzi kummerċjali u d-demografija kummerċjali, fejn hemm waħda mill-ikbar lakuni fis-sistemi nazzjonali u komunitarji tat-tagħrif. Il-proposta għall-introduzzjoni ta' ftit flessibilità, permezz ta' soluzzjonijiet ad-hoc, b'mod li jingħata spazju għal xi rispons mgħaġġel għal ħtiġijiet ġodda li qed jitfaċċaw rigward l-istatistiċi, tista' wkoll titqies bħala għan pożittiv.

2.  Fejn għandhom x'jaqsmu s-simplifikazzjoni, l-iffrankar ta' l-ispejjeż u t-tnaqqis tal-burokrazija, il-proposta tar-regolament il-ġdid ukoll hija milqugħa bi pjaċir kbir; ikun xieraq li jiġu mfaħħra sforzi biex isir użu aktar ta' spiss ta' għejun amministrattivi u biex jiġu armonizzati l-metodoloġiji. Wara t-trażżin ta' ħamsa u għoxrin fattur varjabbli hemm ukoll skopijiet ta' ffrankar ta' spejjeż.

Objettiv pożittiv ieħor huwa s-simplifikazzjoni tal-leġiżlazzjoni eżistenti, evidenti b'mod partikulari permezz ta' l-armonizzazzjoni proposta ta' l-istruttura ta' l-annessi differenti. Madanakollu, aktar progress f'dan ir-rigward ikun milqugħ bi pjaċir u huwa eventwalment possibbli.

3.  Filwaqt li nappoġġjaw din il-proposta u l-għanijiet tagħha li tissimplifika l-affarijiet, nisħqu fuq il-ħtieġa għal evalwazzjoni ex-ante xierqa ta' l-ispejjeż li tinvolvi. Il-piż fuq in-negozji wieħed jifhem li hu diffiċli biex jiġi kkwantifikat iżda m'għandux jiġi ssottovalutat, partikularment fir-rigward ta' l-impriżi ta' daqs żgħir jew medju.

4.  L-affermazzjoni mill-ġdid ta' l-objettiv ta' l-iffrankar ta' l-ispejjeż u tar-rilevanza li jkun hemm statistika fil-ħin u preċiża fil-livell nazzjonali u f'dak Ewropew hija ta' importanza kbira kemm għan-negozju kif ukoll għat-tfassil u l-moniteraġġ tal-politiki pubbliċi. Statistika aħjar għandha titqies bħala prijorità politika li jixirqilha appoġġ finanzjarju adegwat kemm fil-livell nazzjonali kif ukoll f'dak komunitarju, sabiex jiġu pprovduti r-riżorsi li titlob din l-isfida.

Kummenti ddettaljati

It-trażżin propost ta' għadd konsiderevoli ta' fatturi varjabbli, għal skopijiet ta' ffrankar ta' spejjeż, jinkludi t-telfien ta' indikaturi rilevanti biex isiru l-politiki, b'mod partikulari dwar l-enerġija u dwar il-bini. L-enerġija hija prijorità Ewropea ewlenija, f'termini kemm ta' sigurtà kif ukoll ta' kompetittività ekonomika, u t-tagħrif dwar l-ispejjeż ta' l-impriżi għall-enerġija m'għandux jintilef. Id-dejta dwar l-iżviluppi fil-qasam tal-bini u l-analiżi tal-komponenti tagħha huma indikatur makroekonomiku rilevanti, kemm għall-analiżi tal-politika li tkopri tul qasir ta' żmien kif ukoll biex titkejjel l-evoluzzjoni tal-prezzijiet fis-suq tad-djar.

Wieħed mill-għanijiet tal-proposta mressqa huwa bilanċ aktar xieraq bejn ir-rekwiżiti tar-rappurtaġġ dwar il-manifattura u dwar is-servizzi. Dan l-għan tmexxa 'l quddiem permezz ta' tagħrif aktar komplet dwar is-servizzi. Huwa ta' min jirrikkmandah ukoll li ssir reviżjoni ta' l-analiżi eżistenti ta' l-attivitajiet tal-manifattura. Minkejja li l-iskop iddikjarat li jsir użu usa' ta' l-għejun amministrattivi huwa milqugħ bi pjaċir, ftit sar progress, f'termini prattiċi, mill-proposta preżenti f'din id-direzzjoni. Meta wieħed iżomm quddiem għajnejh il-potenzjal assoċjat ma' l-użu ta' dawn l-għejun, u wkoll il-ħtieġa li jiġu armonizzati l-proċeduri nazzjonali f'dan ir-rigward, jistgħu jittieħdu passi oħra, b'mod partikulari lejn it-tpartit ta' l-aħjar prattiki.

Jista' jsir progress ulterjuri wkoll permezz ta' artikulazzjoni u kompatibilità aħjar bejn ir-rekwiżiti ta' l-istatistika strutturali kummerċjali u t-tagħrif li joħroġ minn riċerki fil-qasam, minħabba li xi ħtiġijiet rigward it-tagħrif settorjali m'humiex mibdula mill-kontenut ta' din ir-regolamentazzjoni proposta.

Għandha tingħata attenzjoni partikulari sabiex ir-regolamentazzjoni ta' bħalissa tkun kompatibbli għal kollox, f'termini prattiċi, mar-reviżjoni li qed issir tan-NACE, minħabba li se tidħol fis-seħħ qabel in-NACE rev. 2.

Il-kompatibilità bejn iż-żewġ proposti (dik preżenti u n-NACE Rev.2) tinvolvi l-ħtieġa li jiġi kkjarifikat iż-żmien li matulu se ssir l-implimentazzjoni. Il-proposta tal-Kummissjoni, li tiddikjara l-2006 bħala s-sena inizjali ta' l-implimentazzjoni, għadda żmienha; għandha tinbidel bis-sena ta' wara l-adozzjoni tal-proposta preżenti; ir-Regolament 58/97 imbagħad ikompli japplika sa dik id-data.

Safejn għandu x'jaqsam it-tagħrif dwar l-ambjent u dwar ix-xogħol, jintlaqa' bi pjaċir tagħrif ulterjuri dwar ir-riċiklaġġ u dwar is-saħħa u l-ħarsien tal-ħaddiema kif ukoll analiżi ta' l-ispejjeż assoċjati mal-konformità mal-Protokoll ta' Kyoto.

Jintlaqgħu bi pjaċir ukoll studji pilota; l-armonizzazzjoni ta' l-indikaturi tas-suq tax-xogħol, jiġifieri tas-sigħat tax-xogħol, tirrikjedi aktar ħidma minħabba li l-kunċett ta' xogħol "ekwivalenti għal full time" ivarja ħafna bejn l-Istati Membri. Il-kunċett tas-sigħat tax-xogħol jipprovdi bażi komuni, u l-istudji pilota għandhom ikunu utli biex jiġu rfinuti dawn il-miżuri.

  • [1]  ĠU L 14, 17.1.1997

PROĊEDURA

Titolu

Proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar statistiċi strutturali kummerċjali

Referenzi

COM(2006)0066 - C6-0063/2006 - 2006/0020(COD)

Kumitat responsabbli

       Data tat-tħabbir fis-seduta plenarja

ECON

16.3.2006

Kumitat(i) mitlub(a) jagħti/u opinjoni

       Data tat-tħabbir fis-seduta plenarja

ITRE

16.3.2006

 

 

 

Opinjoni(jiet) mhux mogħtija

       Data tad-deċiżjoni

ITRE

20.3.2006

 

 

 

Rapporteur(s)

       Data tal-ħatra

Elisa Ferreira

14.3.2006

 

 

Data ta’ l-adozzjoni

28.2.2007

 

 

 

Riżultat tal-votazzjoni finali

+:

–:

0:

38

0

0

Membri preżenti għall-votazzjoni finali

Zsolt László Becsey, Pervenche Berès, Sharon Bowles, Udo Bullmann, Manuel António dos Santos, Jonathan Evans, Elisa Ferreira, Jean-Paul Gauzès, Robert Goebbels, Donata Gottardi, Gunnar Hökmark, Karsten Friedrich Hoppenstedt, Sophia in ‘t Veld, Piia-Noora Kauppi, Wolf Klinz, Christoph Konrad, Kurt Joachim Lauk, Andrea Losco, Astrid Lulling, Cristobal Montoro Romero, John Purvis, Alexander Radwan, Dariusz Rosati, Heide Rühle, Antolín Sánchez Presedo, Peter Skinner, Cristian Stănescu, Margarita Starkevičiūtė, Ieke van den Burg, Sahra Wagenknecht

Sostitut(i) preżenti għall-votazzjoni finali

Valdis Dombrovskis, Salvador Garriga Polledo, Werner Langen, Maria Petre, Gianni Pittella, Andreas Schwab, Lars Wohlin

Sostitut(i) (skond l-Artikolu 178 (2)) preżenti għall-votazzjoni finali

Philip Dimitrov Dimitrov

Data tat-tressiq

7.3.2007                                          A6-0062/2007