SPRÁVA o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o štrukturálnej podnikovej štatistike

7.3.2007 - (KOM(2006)0066 – C6-0063/2006 – 2006/0020(COD)) - ***I

Výbor pre hospodárske a menové veci
Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko: Elisa Ferreira


Postup : 2006/0020(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu :  
A6-0062/2007
Predkladané texty :
A6-0062/2007
Rozpravy :
Hlasovanie :
Prijaté texty :

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o štrukturálnej podnikovej štatistike

(KOM(2006)0066 – C6-0063/2006 – 2006/0020(COD))

(Spolurozhodovací postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

–   so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (KOM(2006)0066)[1],

–   so zreteľom na článok 251 ods. 2 a článok 285 ods.1 Zmluvy o ES, v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C6-0063/2006),

–   so zreteľom na článok 51 rokovacieho poriadku,

–   so zreteľom na správu Výboru pre hospodárske a menové veci (A6-0062/2007),

1.  schvaľuje návrh Komisie v pozmenenom a doplnenom znení;

2.  žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak má v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh alebo ho nahradiť iným textom;

3.        poveruje svojho predsedu, aby túto pozíciu postúpil Rade a Komisii.

Text predložený KomisiouPozmeňujúce a doplňujúce návrhy Európskeho parlamentu

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1

Odôvodnenie 4

(4) Toto nariadenie by malo zabezpečiť ďalšiu podporu prijímania rozhodnutí v aktuálnych oblastiach politiky a uspokojiť dodatočné požiadavky vyplývajúce z nových iniciatív politiky Spoločenstva a súčasného prehodnotenia štatistických priorít a relevantnosti tvorby štatistiky s cieľom čo najlepšie využiť dostupné zdroje a minimalizovať zaťaženie respondentov.

Toto nariadenie by malo zabezpečiť ďalšiu podporu prijímania rozhodnutí v aktuálnych oblastiach politiky a uspokojiť dodatočné požiadavky vyplývajúce z nových iniciatív politiky Spoločenstva a súčasného prehodnotenia štatistických priorít a relevantnosti tvorby štatistiky s cieľom čo najlepšie využiť dostupné zdroje a minimalizovať zaťaženie respondentov. Osobitná pozornosť by sa mala venovať vplyvu energetickej a environmentálnej politiky Spoločenstva na podnikanie, napríklad nariadenia (ES) č. 1907/20061. Na zebezpečenie efektívnejšieho využitia zdrojov administratívnych údajov je potrebné podporovať spoluprácu a výmenu skúseností s osvedčenými postupmi.

 

1Nariadenie (ES) č. 1907/2006 Európskeho parlamentu a Rady z 18. decembra 2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemických látok (REACH) a o zriadení Európskej chemickej agentúry (Ú. v. EÚ L 396, 30.12.2006, s. 1).

Or. en

Odôvodnenie

Energetická a environmentálna politika EÚ má veľký vplyv na podniky a medzinárodnú konkurencieschopnosť podnikov. Zhromažďovanie údajov o týchto účinkoch je pre tvorbu politiky veľmi dôležité. Kým využitie administratívnych zdrojov na štatistické účely má silný potenciál, ešte stále je potrebné značné úsilie v oblasti metodologickej harmonizácie medzi jednotlivými krajinami, aby bola zaručená porovnateľnosť a súdržnosť údajov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 2

Odôvodnenie 10

(10) Ak Komisia na základe vyhodnotenia pilotných zisťovaní o netrhových činnostiach v sekciách M až O NACE Rev. 1.1, podľa prílohy I, oddielu 10, ods. 1 a prílohy IX, oddielu 12, považuje za potrebné rozšíriť súčasný rozsah pôsobnosti tohto nariadenia, predloží návrh v súlade s postupom uvedeným v článku 251 zmluvy.

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 3

Odôvodnenie 11

(11) Keďže ciele opatrenia, ktoré sa má prijať, a to poskytovať harmonizované údaje o štruktúre, činnosti, konkurencieschopnosti a výkonnosti podnikov v Spoločenstve, nie je možné uspokojivo dosiahnuť na úrovni jednotlivých členských štátov, ale z dôvodov jeho rozsahu a dôsledkov ho možno lepšie dosiahnuť na úrovni Spoločenstva, môže Spoločenstvo prijať opatrenia v súlade so zásadou subsidiarity podľa článku 5 zmluvy. V súlade so zásadou proporcionality podľa uvedeného článku toto nariadenie neprekračuje rámec nevyhnutný na dosiahnutie tohto cieľa.

(11) Keďže ciele tohto nariadenia, a to poskytovať harmonizované údaje o štruktúre, činnosti, konkurencieschopnosti a výkonnosti podnikov v Spoločenstve, nie je možné uspokojivo dosiahnuť na úrovni jednotlivých členských štátov a možno ho lepšie dosiahnuť na úrovni Spoločenstva, môže Spoločenstvo prijať opatrenia v súlade so zásadou subsidiarity podľa článku 5 zmluvy. V súlade so zásadou proporcionality, ktorá je stanovená v uvedenom článku, toto nariadenie neprekračuje hranicu potrebnú na dosiahnutie vytýčených cieľov.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 4

Článok 2 odsek 1

1. Toto nariadenie sa vzťahuje na všetky činnosti na trhu v sekciách C až K a M až O štatistickej klasifikácie ekonomických činností v Európskom spoločenstve (NACE Rev. 1 .1).

1. Toto nariadenie sa vzťahuje na všetky činnosti na trhu v sekciách B až N a P až S štatistickej klasifikácie (NACE Rev.2).

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 5

Článok 3 odsek 1

1. Štatistiky, ktoré majú byť vypracúvané pre oblasti uvedené v článku 1, sa zoskupujú do modulov. Tieto moduly sú definované v prílohách.

1. Štatistiky, ktoré majú byť vypracúvané pre oblasti uvedené v článku 1, sa zoskupujú do modulov.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 6

Článok 3 odsek 2 bod (j)

(j) pružný modul na vykonávanie malého zberu ad hoc údajov o ukazovateľoch podnikov.

(j) pružný modul na vykonávanie osobitného a limitovaného zberu ad hoc údajov o ukazovateľoch podnikov.

Or. en

Odôvodnenie

Výraz „malý“ je príliš neurčitý na vyjadrenie charakteru tohto zberu údajov. Aby sa zaťaženosť vnútroštátnej správy a firiem udržala pri poskytovaní údajov pod kontrolou, je vhodné presné a časovo určené rámcovanie modulu ad hoc.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 7

Článok 3 odsek 4 pododsek 1

4. Periodicita, témy, zoznam ukazovateľov, sledované obdobie, sledované činnosti a štandardy kvality pružného modulu, uvedené v bode j) druhého odseku, sa určia v súlade s postupom uvedeným v článku 12 ods. 2 najneskôr 12 mesiacov pred začiatkom referenčného obdobia.

4. Komisia plánuje použitie pružného modulu, uvedené v bode j) druhého odseku v úzkej spolupráci s členskými štátmi. Rozsah jeho pôsobnosti, zoznam ukazovateľov, sledované obdobie, sledované činnosti a požiadavky na kvalitu určí Komisia v súlade s postupom uvedeným v článku 12 ods. 2 najneskôr 12 mesiacov pred začiatkom referenčného obdobia.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 8

Článok 3 odsek 4 pododsek 2

Aby sa minimalizovalo zaťaženie podnikov a aby sa znížili náklady členských štátov na zber údajov, bude rozsah pružného modulu obmedzený.

Komisia spresní potrebu informácií a dosah zberu údajov na zaťaženie podnikov a náklady členských štátov.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 9

Článok 3 odsek 4 pododsek 2a (nový)

 

Na obmedzenie zaťaženia podnikov i nákladov členských štátov sa množstvo zbieraných údajov limituje na maximálne 20 podnikových ukazovateľov alebo otázok, na maximálne 25 000 respondentských podnikov z celej EÚ a tak, aby na poskytnutie údajov vynaložil jeden respondent v priemere najviac 1,5 hodiny. Zber údajov ad hoc vykonáva reprezentatívny počet členských štátov. Ak sú potrebné iba údaje na európskej úrovni, Komisia môže uplatniť metódu zberu európskych vzoriek, aby sa zabezpečila minimálna záťaž a minimálne náklady.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Elisa Ferreira

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 10

Článok 4 odsek 1

1. Komisia zavedie rad pilotných zisťovaní, ktoré členské štáty vykonajú podľa špecifikácie v prílohách. Komisia udelí vnútroštátnym orgánom granty v nadväznosti na výzvu na predkladanie návrhov v zmysle článku 2 nariadenia Rady (ES) č. 322/97.

1. Komisia zavedie rad pilotných zisťovaní, ktoré členské štáty vykonajú na dobrovoľnom základe podľa špecifikácie v prílohách. Komisia udelí vnútroštátnym orgánom granty v nadväznosti na výzvu na predkladanie návrhov v zmysle článku 2 nariadenia Rady (ES) č. 322/97.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 11

Článok 5 odsek 3

3. Na zníženie zaťaženia pri plnení spravodajskej povinnosti majú orgány členských štátov a Spoločenstva v medziach a za podmienok stanovených jednotlivými členskými štátmi a Komisiou vo svojich oblastiach pôsobnosti prístup k administratívnym zdrojom informácií v oblastiach činnosti ich orgánov verejnej správy, ak sú zisťované údaje nevyhnutné na splnenie požiadavky na presnosť uvedenej v článku  6.

3. Na zníženie zaťaženia pri plnení spravodajskej povinnosti majú orgány členských štátov a Spoločenstva v medziach a za podmienok stanovených jednotlivými členskými štátmi a Komisiou vo svojich oblastiach pôsobnosti prístup k administratívnym zdrojom informácií v oblastiach činnosti ich orgánov verejnej správy, ak sú zisťované údaje nevyhnutné na splnenie požiadavky na presnosť uvedenej v článku  6. Okrem toho sa na splnenie nahlasovacích požiadaviek tohto nariadenia využijú podľa možnosti administratívne zdroje údajov.

Or. en

Odôvodnenie

Administratívne zdroje údajov by sa mali použiť vždy, keď je to možné, pretože je to mimoriadne účinný spôsob zberu štatistických informácií, keďže znižujú zaťaženie vnútroštátnej administratívy a firiem.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 12

Článok 6 odsek 4

4. Ak členské štáty v osobitných prípadoch poukázali na to, že údaje v konkrétnej triede NACE Rev. 1.1 na národnej úrovni nemajú potrebnú úroveň presnosti, môže Komisia (Eurostat) zvážiť používanie zasielaných údajov len na zostavenie súhrnných údajov na úrovni Spoločenstva.

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 13

Článok 7 odsek 2

2. S cieľom vypracúvania súhrnných štatistík na úrovni Spoločenstva zostavia členské štáty výsledky na úrovni členských štátov podľa členenia klasifikácie NACE Rev. 1.1, uvedeného v moduloch v prílohách alebo určeného v súlade s postupom ustanoveným v článku 12 ods. 2.

2. S cieľom vypracúvania súhrnných štatistík na úrovni Spoločenstva zostavia členské štáty výsledky na úrovni členských štátov podľa členenia klasifikácie NACE Rev. 2, uvedeného v prílohách alebo určeného v súlade s postupom ustanoveným v článku 12 ods. 2.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 14

Článok 8 odsek 2

2. Výsledky sa odovzdávajú vo vhodnom technickom formáte v lehote, ktorá sa počíta od konca sledovaného obdobia a ktorá sa stanovuje  v súlade s postupom uvedeným v článku 12 ods. 2  pre každý modul uvedený v článku 3 tak, že nepresiahne 18 mesiacov. Malé množstvo predbežných odhadovaných výsledkov sa ďalej odovzdá v lehote, ktorá sa počíta od konca sledovaného obdobia a ktorá sa stanoví v súlade s týmto postupom pre každý modul uvedený v článku 3 tak, že nepresiahne desať mesiacov.

2. Výsledky sa odovzdávajú vo vhodnom technickom formáte v lehote, ktorá sa počíta od konca sledovaného obdobia a ktorá sa stanovuje  v súlade s postupom uvedeným v článku 12 ods. 2  pre moduly uvedené v článku 3 ods. 2 písm. a) až h) a písm. j) tak, že nepresiahne 18 mesiacov. Pre modul uvedený v článku 3 ods. 2 písm. i) lehota nepresiahne 30 mesiacov alebo 18 mesiacov, ako je stanovené v prílohe IX. Malé množstvo predbežných odhadovaných výsledkov sa ďalej odovzdá v lehote, ktorá sa počíta od konca sledovaného obdobia a ktorá sa stanoví v súlade s týmto postupom pre moduly uvedené v článku 3 ods. 2 písm. a) až g) tak, že nepresiahne desať mesiacov. Pre modul uvedený v článku 3 ods. 2 písm. i) lehota na predbežné výsledky nepresiahne 18 mesiacov.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 15

Článok 8 odsek 2a (nový)

 

2a. Na minimalizovanie zaťaženia podnikov a nákladov národných štatistických úradov môžu členské štáty vyznačiť údaje, ktoré sa používajú len ako príspevok k súhrnným európskym údajom, označením „CETO“ (contribution towards European totals only – príspevok k súhrnným európskym údajom). Ani Eurostat tieto údaje nezverejňuje ani členské štáty neoznačujú značkou CETO údaje zverejňované vnútroštátne. Použitie označenia CETO závisí od podielu jednotlivého členského štátu na úhrnnej pridanej hodnote EÚ v podnikovom hospodárstve.

a) V prípade Nemecka, Francúzska, Talianska a Spojeného kráľovstva môžu byť údaje s označením CETO zasielané na úroveň triedy NACE a na členenie veľkostných tried na úrovni skupiny. Možno vyznačiť najviac 15 % rubrík.

b) V prípade Belgicka, Českej republiky, Dánska, Grécka, Španielska, Írska, Maďarska, Holandska, Rakúska, Poľska, Portugalska, Fínska a Švédska môžu byť byť údaje s označením CETO zasielané na úroveň triedy NACE a na členenie veľkostných tried na úrovni skupiny. Možno vyznačiť najviac 25 % rubrík. Ak v niektorom členskom štáte uvedenom v tomto podoseku je podiel triedy NACE alebo veľkostnej triedy NACE skupiny menší než 0,1 % podnikového hospodárstva daného členského štátu, môžu byť tieto údaje tiež poslané s označením CETO.

c) V prípade Bulharska, Estónska, Cypru, Lotyšska, Litvy, Luxemburska, Malty, Rumunska, Slovinska a Slovenska môžu byť byť údaje s označením CETO zasielané na úroveň skupiny a triedy NACE a na členenie veľkostných tried na úrovni skupiny. Možno vyznačiť najviac 25 % rubrík.

Pravidlá označovania CETO a zadelenie štátov do skupín v tomto odseku sa bude revidovať v súlade s postupom uvedeným v článku 12 ods. 2 päť rokov po tom, ako toto nariadenie nadobudne účinnosť, a následne každých päť rokov.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 16

Článok 11 bod (j)

(j) prechodného obdobia a výnimiek z ustanovení tohto nariadenia povolených pre toto obdobie (článok 10 a príloha II, oddiel 10, príloha VII, oddiel 10 a príloha VIII, oddiel 8);

(j) prechodného obdobia a výnimiek z ustanovení tohto nariadenia povolených pre toto obdobie (článok 10;  príloha I, oddiel 11; príloha I, oddiel 10; príloha III, oddiel 9; príloha VII, oddiel 10; príloha VIII, oddiel 8 a príloha IX, oddiel 13);

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 17

Článok 11 bod (k)

(k) prispôsobenia členenia činností zmenám a doplneniam alebo revíziám NACE.

(k) úplnej zlučiteľnosti s prebiehajúcou revíziou NACE vrátane členenia činností.

Or. en

Odôvodnenie

V súvislosti s prebiehajúcou revíziou NACE sa treba na všetkých úrovniach vyhnúť každému opakovaniu a nesúladu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 18

Článok 11 bod (l)

(l) periodicity, tém, zoznamu ukazovateľov, sledovaného obdobia, sledovaných činností a štandardov kvality pružného modulu uvedeného v článku 3 ods. 2 písm. j);

(1) použitia pružného modulu uvedeného v článku 3 ods. 2 písm. j) a ods. 4;

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 19

Článok 14 odsek 1

Nariadenie (ES, EURATOM) č. 58/97 sa zrušuje.

Nariadenie (ES, EURATOM) č. 58/97 sa zrušuje. Ustanovenia nariadenia (ES, EURATOM) č. 58/97 však naďalej platia pokiaľ ide o údaje poskytované za sledované roky až do roku 2007 vrátane, okrem ustanovení v prílohe IX.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 20

Príloha I oddiel 4 odsek 2

2. Zodpovedajúce názvy ukazovateľov, pre ktoré sa bude zostavovať štatistika o činnostiach v sekcii J klasifikácie NACE Rev. 1.1, ktoré najviac zodpovedajú činnostiam uvedeným v odsekoch 3 až 5, sa stanovia v súlade s postupom uvedeným v článku 12 ods. 2 tohto nariadenia.

2. Zodpovedajúce názvy ukazovateľov, pre ktoré sa bude zostavovať štatistika o činnostiach v sekcii K klasifikácie NACE Rev.2, ktoré najviac zodpovedajú činnostiam uvedeným v odsekoch 3 až 5, sa stanovia v súlade s postupom uvedeným v článku 12 ods. 2 tohto nariadenia

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 21

Príloha I oddiel 4 odsek 4 tabuľka údaje o zamestnanosti riadok 3

16 13 1 Počet zamestnancov na čiastočný pracovný úväzok

vypúšťa sa

Or. en

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci a doplňujúci návrh (ďalej len PDN) vyplýva z dodody s Radou.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 22

Príloha I oddiel 5

Prvým sledovaným rokom, za ktorý sa zostavujej štatistika, je kalendárny rok 2006 pre ukazovatele 12 17 0, 13 13 1, 16 13 1 a 16 14 0 a 1995  pre všetky ostatné ukazovatele. Údaje sa spracúvajú podľa členenia uvedeného v oddiele 9.O prvom referenčnom roku, za ktorý sa majú zostavovať štatistiky na úrovni tried činnosti v rámci skupiny 65.2 a divízie 67 NACE. Rev. 1.1  sa však rozhodne v súlade s postupom uvedeným v článku 12 ods. 2  tohto nariadenia.

Prvým sledovaným rokom, za ktorý sa zostavuje štatistika, je kalendárny rok 2008. Údaje sa spracúvajú podľa členenia uvedeného v oddiele 9. O prvom referenčnom roku, za ktorý sa majú zostavovať štatistiky na úrovni tried činnosti v rámci skupín 64.2, 64.3, 64.9 a divízie 66 NACE. Rev. 2 sa však rozhodne v súlade s postupom uvedeným v článku 12 ods. 2  tohto nariadenia

Or. en

Odôvodnenie

Rovnaké ako pri PDN 21.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 23

Príloha I oddiel 7 odsek 1

1. Výsledky sa členia až na úroveň tried činností uvedených v oddiele 9.

1. Výsledky sa členia až na úroveň tried podrobností činností uvedených v oddiele 9

Or. en

Odôvodnenie

Rovnaké ako pri PDN 21.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 24

Príloha I oddiel 7 odsek 2

2. Niektoré výsledky sa tiež členia podľa veľkostných tried pre každú skupinu sekcií C až K a divízie 90 Odstraňovanie odpadových vôd a odpadov, hygienické a podobné činnosti a pre skupinu 92.1 Tvorba a distribúcia filmov a videozáznamov a skupinu 92.2 Činnosti rozhlasu a televízie NACE Rev. 1.1.1.

2. Niektoré výsledky sa tiež členia podľa veľkostných tried pre každú skupinu činností uvedených v oddiele 9.

Or. en

Odôvodnenie

Rovnaké ako pri PDN 21.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 25

Príloha I oddiel 7 odsek 3

3. Výsledky regionálnych štatistík sa členia až na úroveň divízie (dvojmiestny číselný kód NACE Rev. 1.1) a na úroveň II klasifikácie územných štatistických jednotiek (NUTS).

3. Výsledky regionálnych štatistík sa členia až na úroveň divízie (dvojmiestny číselný kód NACE Rev. 2) a na úroveň II klasifikácie územných štatistických jednotiek (NUTS).

Or. en

Odôvodnenie

Rovnaké ako pri PDN 21.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 26

Príloha I oddiel 8 odsek 1

1. Výsledky sa majú odoslať do 18 mesiacov od konca kalendárneho roku sledovaného obdobia, okrem triedy 65.11 NACE REV.1.1 a činností NACE Rev.1.1, na ktoré sa vzťahujú prílohy V, VI a VII. Pre triedu 65.11 NACE Rev.1.1 je termín odoslania 10 mesiacov. Pre činnosti, na ktoré sa vzťahujú prílohy V, VI a VII, je termín odoslania uvedený v týchto prílohách. O termíne odoslania výsledkov na úrovni tried v rámci skupiny 65.2 a divízie 67 NACE. Rev.1.1 sa však rozhodne v súlade s postupom uvedeným v článku 12 ods. 2  tohto nariadenia.

1. Výsledky sa majú odoslať do 18 mesiacov od konca kalendárneho roku sledovaného obdobia, okrem triedy 64.11 NACE REV. 2 a činností NACE Rev. 2, na ktoré sa vzťahujú prílohy V, VI a VII. Pre triedu 64.11 NACE Rev 2 je termín odoslania 10 mesiacov Pre činnosti, na ktoré sa vzťahujú prílohy V, VI a VII, je termín odoslania uvedený v týchto prílohách. O termíne odoslania výsledkov na úrovni tried v rámci skupín 64.2, 64.3, 64.9 a divízie 66 NACE Rev.2 sa však rozhodne v súlade s postupom uvedeným v článku 12 ods. 2  tohto nariadenia.

Or. en

Odôvodnenie

Rovnaké ako pri PDN 21.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 27

Príloha I oddiel 8 odsek 2 pododsek 1 úvodná časť

2. Okrem divízií 65 a 66 NACE Rev.1.1 sa predbežné národné výsledky alebo odhady odošlú do 10 mesiacov od konca kalendárneho roku referenčného obdobia v prípade podnikových štatistík zostavovaných za nižšie uvedené ukazovatele:

2. Okrem divízií 64 a 65 NACE Rev. 2 sa predbežné národné výsledky alebo odhady odošlú do 10 mesiacov od konca kalendárneho roku referenčného obdobia v prípade podnikových štatistík zostavovaných za ukazovatele uvedené nižšie:

Or. en

Odôvodnenie

Rovnaké ako pri PDN 21.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 28

Príloha I oddiel 8 odsek 2 pododsek 2

Tieto predbežné výsledky alebo odhady sa od referenčného roku 2006 musia členiť na úrovni trojmiestneho kódu NACE Rev. 1.1 (skupiny). Do referenčného roku 2005 (vrátane) sa sekcie H, I a K NACE Rev. 1.1 členia podľa oddielu 9. V prípade divízie 67 NACE Rev. 1.1 sa o odoslaní predbežných výsledkov alebo odhadov rozhodne v súlade s postupom uvedeným v článku 12 ods. 2  tohto nariadenia.

Tieto predbežné výsledky alebo odhady sa musia členiť na úrovni trojmiestneho kódu NACE Rev. 2. (skupiny). V prípade divízie 66 NACE Rev. 2 sa o odoslaní predbežných výsledkov alebo odhadov rozhodne v súlade s postupom uvedeným v článku 12 ods. 2  tohto nariadenia.

Or. en

Odôvodnenie

Rovnaké ako pri PDN 21.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 29

Príloha I oddiel 9 odsek 1 pododsek 1

1. Od sledovaného roku 2006 sa údaje spracúvajú v tomto členení činností klasifikácie NACE Rev. 1.1. O prvom sledovanom roku, za ktorý sa zostavuje štatistika na úrovni tried činnosti v rámci skupiny 65.2 a divízie 67 NACE. Rev.1, sa rozhodne v súlade s postupom uvedeným v článku 12 ods. 2 tohto nariadenia.

1. Na zostavenie štatistiky Spoločenstva členské štáty odovzdávajú od from sledovaného roku 2008 jednotlivé národné výsledky členené do tried NACE Rev. 2 pre oddiely B až N a divíziu 95. O prvom sledovanom roku, za ktorý sa zostavuje štatistika na úrovni tried činnosti v rámci skupín 64.2, 64.3, 64.9 a divízie 66 NACE. Rev. 2, sa však rozhodne v súlade s postupom uvedeným v článku 12 ods. 2 tohto nariadenia.

Or. en

Odôvodnenie

Rovnaké ako pri PDN 21.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 30

Príloha I oddiel 9 odsek 1 pododsek 2

Aby sa mohla zostavovať štatistika Spoločenstva, členské štáty zašlú svoje národné výsledky za sekcie C až K NACE Rev. 1.1 v členení na triedy NACE Rev. 1.1 a za sekciu O NACE Rev. 1.1 v členení na tieto triedy:

 

Trieda Názov

90.01 Odvádzanie a úprava odpadových vôd

90.02 Zber a spracúvanie iných odpadov

90.03 Asanačné, ozdravovacie a podobné činnosti

92.11 Tvorba filmov a videozáznamov

92.12 Distribúcia filmov a videozáznamov

92.13 Premietanie filmov

92.20 Činnosti rozhlasu a televízie

vypúšťa sa

Or. en

Odôvodnenie

Same as am.21.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 31

Príloha I oddiel 9 odsek 2

2. Do sledovaného roku 2005 (vrátane) sa údaje spracúvajú v tomto členení klasifikácie NACE Rev. 1.1:

2. Do sledovaného roku 2007 (vrátane) sa údaje spracúvajú v tomto členení klasifikácie NACE Rev. 1.1:

Or. en

Odôvodnenie

Rovnaké ako pri PDN 21.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 32

Príloha I oddiel 9 odsek 2 sekcie C, D, E a F

SEKCIE C, D, E A F

 

Ťažba nerastných surovín priemyselná výroba; výroba a rozvod elektriny, plynu a vody; stavebníctvo.

Aby bolo možné zostavovať štatistiky Spoločenstva, členské štáty zašlú národné výsledky členené na úrovni tried NACE Rev. 1.1.

vypúšťa sa

Or. en

Odôvodnenie

Rovnaké ako pri PDN 32 (21? – pozn. prekl.).

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 33

Príloha I oddiel 9 odsek 2 sekcia G

SEKCIA G

 

Veľkoobchod a maloobchod; opravy motorových vozidiel, motocyklov a spotrebného tovaru.

Aby bolo možné zostavovať štatistiky Spoločenstva, členské štáty zašlú národné výsledky členené na úrovni tried NACE Rev. 1.1.

vypúšťa sa

Or. en

Odôvodnenie

Rovnaké ako pri PDN 32.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 34

Príloha I oddiel 9 odsek 2 sekcia H

Text predložený Komisiou

SEKCIA H

Hotely a reštaurácie

55.1 + 55.2

«Hotely» a « Kempingy a iné krátkodobé ubytovanie»

55.3 + 55.4 + 55.5

«Reštaurácie», «Bary» a «Jedálne, výroba a dodávka hotových jedál»

Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy Európskeho parlamentu

vypúšťa sa

Or. en

Odôvodnenie

Rovnaké ako pri PDN 32.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 35

Príloha I oddiel 9 odsek 2 sekcia I

Text predložený Komisiou

SECTION I

Doprava, skladovanie, pošty a telekomunikácie

60.1

Železničná doprava

60.21 + 60.22 + 60.23

«Iná pravidelná osobná pozemná doprava», «Taxislužba osobná» a «Iná nepravidelná osobná pozemná doprava»

60.24

Nákladná cestná doprava

60.3

Potrubná doprava

61.1

Námorná a pobrežná doprava

61.2

Vnútrozemská vodná doprava

62

Letecká a kozmická doprava

63.1 + 63.2 + 63.4

«Manipulácia s nákladom a skladovanie», «Iné vedľajšie činnosti v doprave» a «Činnosti iných dopravných agentúr»

63.3

«Služby cestovných kancelárií a agentúr; turistické služby i.n.»

64.11

Činnosti poskytovateľov univerzálnej poštovej služby

64.12

Činnosti vykonávané poštovými podnikmi (mimo poštovej licencie)

64.2

Telekomunikácie

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh Európskeho parlamentu

vypúšťa sa

Or. en

Odôvodnenie

Rovnaké ako pri PDN 32.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh36

Príloha I oddiel 9 odsek 2 sekcia J

Finančné sprostredkovanie

S cieľom umožniťzostavovanie štatistiky Spoločenstva, členské štáty odošlú príslušné národné výsledky na úrovni tried NACE Rev. 1.1.

vypúšťa sa

Or. en

Odôvodnenie

Rovnaké ako pri PDN 32.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 37

Príloha I oddiel 9 odsek 2a (nový)

 

2a. Bez toho, aby bol dotknutý článok 3 ods. 1, členské štáty odovzdajú Komisii  štrukturálnu podnikovú štatistiku za rok 2008 podľa klasicikácie NACE Rev. 1.1 i podľa NACE Rev. 2.

O zozname ukazovateľov, ktoré treba odovzdať podľa klasifikácie NACE Rev. 1.1, a o podkladoch v súvislosti s predložením výsledkov sa rozhodne v súlade s postupom stanoveným v článku 12.

Or. en

Odôvodnenie

Rovnaké ako pri PDN 21.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 38

Príloha I oddiel 10 odsek 1

1. Komisia zavedie rad pilotných zisťovaní pre činnosti v sekciách M až O NACE Rev. 1.1 s cieľom vyhodnotiť uskutočniteľnosť zberu údajov o trhových a netrhových činnostiach v týchto sekciách. Ak Komisia na základe vyhodnotenia pilotných zisťovaní týkajúcich sa netrhových služieb v sekciách M až O NACE Rev. 1.1 považuje za potrebné rozšíriť súčasný rozsah pôsobnosti tohto nariadenia, vypracuje návrh v súlade s postupom uvedeným v článku 251 zmluvy.

1. Komisia zavedie rad pilotných zisťovaní pre činnosti v sekciách P až R a v divíziách 94 a 96 sekcie S klasifikácie NACE Rev. 2 s cieľom vyhodnotiť uskutočniteľnosť zberu údajov o trhových činnostiach v týchto sekciách.

Or. en

Odôvodnenie

Rovnaké ako pri PDN 21.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 39

Príloha I oddiel 10 odsek 2

2. Komisia zavedie rad pilotných zisťovaní o ukazovateľoch týkajúcich sa finančných účtov, nehmotných investícií a foriem organizovania systému tvorby. Tieto pilotné zisťovania budú prispôsobené špecifikám jednotlivých sektorov.

2. Komisia zavedie rad pilotných zisťovaní o ukazovateľoch týkajúcich sa finančných účtov, nehmotných investícií, foriem organizovania systému tvorby, objasnenia konceptov a porovnateľnosti štatistiky pracovného trhu a produktivity. Tieto pilotné zisťovania budú prispôsobené špecifikám jednotlivých sektorov.

Or. en

Odôvodnenie

Rozdiely v dĺžke pracovného času jednotlivých európskych krajín tvoria neprekonateľné ťažkosti v používaní pojmov, ako je napr. jednotka „prepočítaný počet zamestnancov“, ako sa uvádza v: prílohe I oddiele 4 ods.4; prílohe II oddiele 3 ods.3; prílohe III oddiele 4 ods.3; prílohe IV oddiele 4 ods.3; v prílohe VI oddiele 4 zarážke c tohto návrhu. Pilotné zisťovania by mohli pomôcť zlepšiť definície, ktoré se v súčasnosti používajú.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 40

Príloha I oddiel 11

Na účely spoločného modulu definovaného v tejto prílohe nepresiahne prechodné obdobie na zostavovanie štatistiky uvedenej v oddiele 5 štyri roky od skončenia prvého sledovaného roku.

Na účely spoločného modulu definovaného v tejto prílohe nepresiahne prechodné obdobie na zostavovanie štatistiky uvedenej v oddiele dva roky od skončenia prvého sledovaného roku.

Or. en

Odôvodnenie

Keďže prvý sledovaný rok sa posunul o dva roky dopredu na rok 2008, prechodné obdobie sa skrátilo o dva roky.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 41

Príloha II oddiel 3

Štatistiky sa zostavujú za všetky činnosti v rámci rozsahu sekcií C, D a E klasifikácie NACE Rev. 1.1. Tieto sekcie zahŕňajú tieto činnosti: ťažba nerastných surovín (C), priemyselná výroba (D) a výroba a rozvod elektriny, plynu a vody (E). Podnikové štatistiky sa týkajú populácie všetkých podnikov zaradených podľa hlavných činností do sekcií C, D a E.

Štatistiky sa zostavujú za všetky činnosti v rámci rozsahu sekcií B, C, D a E klasifikácie NACE Rev. 2. Tieto sekcie zahŕňajú tieto činnosti: ťažba nerastných surovín (B), priemyselná výroba (C) výroba a rozvod elektriny, plynu, pary a vzdušnej klimatizácie (D), výroba a rozvod vody, čistenie a odvod odpadových vôd, odpady a služby odstraňovania odpadov (E). Podnikové štatistiky sa týkajú populácie všetkých podnikov zaradených podľa hlavných činností do sekcií B, C, D a E.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 42

Príloha II oddiel 4 odsek 3 údaje o zamestnanosti  riadok 3

16 13 1 Počet zamestnancov na čiastočný úväzok

vypúšťa sa

Or. en

Odôvodnenie

Rovnaké ako pri PDN 21.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 43

Príloha II oddiel 4 odsek 3 členenie tržieb podľa typu činnosti  riadok 1 stĺpec 2

Tržby z hlavnej činnosti na úrovni trojmiestneho kódu NACE Rev.1.1

Tržby z hlavnej činnosti na úrovni trojmiestneho kódu NACE Rev.2

Or. en

Odôvodnenie

Rovnaké ako pri PDN 21.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 44

Príloha II oddiel 4 odsek 3 nákup energetických výrobkov  riadok 1 stĺpec 3

Okrem sekcie E

Okrem sekcií D a E.

Or. en

Odôvodnenie

Rovnaké ako pri PDN 21.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 45

Príloha II oddiel 4 odsek 5 tabuľka, údaje týkajúce sa kapitálového účtu

Údaje týkajúce sa kapitálového účtu

vypúšťa sa

15 11 0 Hrubé hmotné investície

 

Or. en

Odôvodnenie

Rovnaké ako pri PDN 21.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 46

Príloha II oddiel 5 odsek 1 úvodná časť

1. Prvým sledovaným rokom, za ktorý sa štatistiky zostavujú, je kalendárny rok 1995. Prvé sledované roky pre štatistiky zostavované s viacročnou periodicitou sú uvedené ďalej podľa príslušných kódov jednotlivých ukazovateľov:

1. Prvým sledovaným rokom, za ktorý sa štatistiky zostavujú, bude kalendárny rok 2008. Prvé sledované roky pre štatistiky zostavované s viacročnou periodicitou sú uvedené ďalej podľa príslušných kódov jednotlivých ukazovateľov:

Or. en

Odôvodnenie

Rovnaké ako pri PDN 21.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 47

Príloha II oddiel 5 odsek 1 tabuľka

Text predložený Komisiou

Kalendárny rok 

Kód 

1997

15 42 0 a 15 44 1

1999

23 11 0

2004

18 12 0, 18 15 0 a 18 16 0

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh Európskeho parlamentu

Kalendárny rok 

Kód

2009

15 42 0 a 15 44 1

2008

23 11 0

2004

18 12 0, 18 15 0 a 18 16 0

Or. en

Odôvodnenie

Rovnaké ako pri PDN 21.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 48

Príloha II oddiel 5 odsek 3

3. Prvým sledovaným rokom, za ktorý sa zostavuje štatistika za ukazovatele 21 12 0 a 21 14 0, je kalendárny rok 2001.

3. Prvým sledovaným rokom, za ktorý sa zostavuje štatistika za ukazovatele 21 14 0, je kalendárny rok 2010.

Or. en

Odôvodnenie

Rovnaké ako pri PDN 21.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 49

Príloha II oddiel 7 odsek 1

1. Štatistické výsledky, okrem ukazovateľov 18 11 0, 18 12 0, 18 15 0 a 18 16 0,  sa členia podľa štvormiestneho kódu (triedy) NACE Rev.1.1.

Ukazovatele 18 11 0, 18 12 0, 18 15 0 a 18 16 0 sa členia podľa trojmiestneho kódu (skupiny) NACE REV.1.1.

1. Štatistické výsledky, okrem ukazovateľov 18 11 0, 18 12 0, 18 15 0 a 18 16 0,  sa členia podľa štvormiestneho kódu (triedy) NACE Rev.2.

Štatistické výsledky, okrem ukazovateľov 18 11 0, 18 12 0, 18 15 0 a 18 16 0,  sa členia podľa trojmiestneho kódu (skupiny) NACE Rev.2.

Or. en

Odôvodnenie

Rovnaké ako pri PDN 21.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 50

Príloha II oddiel 7 odsek 2

2. Niektoré výsledky sa okrem toho členia na veľkostné triedy a na úroveň skupiny (trojmiestny číselný kód NACE Rev. 1.1).

2. Niektoré výsledky sa okrem toho členia na veľkostné triedy a na úroveň skupiny (trojmiestny číselný kód NACE Rev. 2).

Or. en

Odôvodnenie

Rovnaké ako pri PDN 21.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 51

Príloha II oddiel 7 odsek 3

3. Výsledky štatistík zostavených za činnostné jednotky sa členia až na úroveň triedy (štvormiestny číselný kód NACE Rev. 1.1).

3. Výsledky štatistík zostavených za činnostné jednotky sa členia až na úroveň triedy (štvormiestny číselný kód NACE Rev. 2).

Or. en

Odôvodnenie

Rovnaké ako pri PDN 21.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 52

Príloha II oddiel 7 odsek 4

4. Výsledky regionálnych štatistík sa členia súčasne na úroveň divízií (dvojmiestny číselný kód NACE Rev. 1.1) a na úroveň II klasifikácie územných štatistických jednotiek (NUTS).

4. Výsledky regionálnych štatistík sa členia až na úroveň divízií (dvojmiestny číselný kód NACE Rev. 2) a na úroveň II klasifikácie územných štatistických jednotiek (NUTS).

Or. en

Odôvodnenie

Rovnaké ako pri PDN 21.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 53

Príloha II oddiel 7 odsek 5

5. Výsledky za ukazovatele 21 11 0, 21 12 0 a 21 14 0 sa členia na úrovni dvojmiestneho kódu (divízie) NACE Rev. 1.1.

5. Výsledky za ukazovatele 21 11 0, 21 12 0 a 21 14 0 sa členia na úrovni dvojmiestneho kódu (divízie) NACE Rev. 2.

Or. en

Odôvodnenie

Rovnaké ako pri PDN 21.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 54

Príloha II oddiel 7 odsek 6

6. Výsledky za ukazovatele 21 11 0, 21 12 0 a 21 14 0 sa členia podľa nasledujúcich environmentálnych oblastí: ochrana ovzdušia, narábanie s odpadovými vodami, narábanie s odpadmi a iné činnosti súvisiace s ochranou životného prostredia. Výsledky za environmentálne oblasti sa členia na úrovni dvojmiestneho kódu (divízie) NACE Rev. 1.1.

6. Výsledky za ukazovatele 21 11 0, 21 12 0 a 21 14 0 sa členia podľa nasledujúcich environmentálnych oblastí: ochrana ovzdušia, narábanie s odpadovými vodami, narábanie s odpadmi a iné činnosti súvisiace s ochranou životného prostredia. Výsledky za environmentálne oblasti sa členia na úrovni dvojmiestneho kódu (divízie) NACE Rev. 2.

Or. en

Odôvodnenie

Rovnaké ako pri PDN 21.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 55

Príloha II oddiel 8 odsek 3

Tieto predbežné výsledky sa ďalej členia na úroveň skupiny (trojmiestny číselný kód NACE Rev. 1.1).

Tieto predbežné výsledky sa ďalej členia na úroveň skupiny (trojmiestny číselný kód NACE Rev. 2).

Or. en

Odôvodnenie

Rovnaké ako pri PDN 21.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 56

Príloha II oddiel 9 tabuľka údaje o životnom prostredí  riadok 1 stĺpec 3

Iba špecifické členenie za environmentálne oblasti biodiverzita a krajina, pôda a spodné vody.

Špecifické členenie podľa investícií, ktoré vznikli v dôsledku plnenia Kyótkseho protokolu k Rámcovému dohovoru OSN o zmene klímy z roku 1997 (Kyótksy protokol)

Or. en

Odôvodnenie

Plnenie cieľov Kjótskeho protokolu má za následok vznik významnej položky nákladov spoločností. Bolo by užitočné mať členenie údajov za investície, ktoré vyplývajú z potreby spĺňať tieto záväzky. Vítané by boli aj údaje zo strany podnikov o vplyve environmentálnej politiky EÚ. Na druhej strane zhromažďovanie členených údajov o biodiverzite, krajine a pôde je ťažké a spôsobuje koncepčné problémy.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 57

Príloha II oddiel 9 tabuľka údaje o životnom prostredí  riadok 2 stĺpec 3

Iba špecifické členenie za environmentálne oblasti biodiverzita a krajina, pôda a spodné vody.

Špecifické členenie za investície, ktoré vznikli v dôsledku plnenia Kjótskeho protokolu.

Or. en

Odôvodnenie

Rovnaké ako PDN 55.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 58

Príloha II oddiel 9 tabuľka údaje o životnom prostredí  riadok 3 stĺpec 2

Celkové bežné náklady na ochranu životného prostredia

Celkové bežné náklady na ochranu životného prostredia s vyznačením nákladov, ktoré vznikli v dôsledku uplatňovania environmentálnej politiky Spoločenstva

Or. en

Odôvodnenie

Rovnaké ako PDN 55.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 59

Príloha III oddiel 3 odsek 1

1. Štatistiky sa zostavujú za všetky činnosti v rámci rozsahu sekcie G klasifikácie NACE Rev. 1.1. Táto oblasť zahŕňa veľkoobchodné a maloobchodné činnosti; opravu motorových vozidiel a motocyklov a osobného a spotrebného tovaru. Podnikové štatistiky sa týkajú populácie všetkých podnikov, ktorých hlavná činnosť je zaradená do sekcie G.

1. Štatistiky sa zostavujú za všetky činnosti v rámci rozsahu sekcie G klasifikácie NACE Rev. 2. Táto oblasť zahŕňa veľkoobchodné a maloobchodné činnosti; opravu motorových vozidiel a motocyklov.

Podnikové štatistiky sa týkajú populácie všetkých podnikov, ktorých hlavná činnosť je zaradená do sekcie G.

Or. en

Odôvodnenie

Rovnaké ako pri PDN 21.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 60

Príloha III oddiel 3 odsek 2

2. Ak celkový údaj za členský štát v prípade tržieba v prípade počtu zamestnaných osôb v divízii sekcie G klasifikácie NACE Rev. 1.1 predstavuje menej ako 1 % celkových údajov za Spoločenstvo, informácie uvedené v tejto prílohe, ktoré nie sú v prílohe I, nie je na účely tohto nariadenia potrebné zbierať.

2. Ak celkový údaj za členský štát v prípade tržieba v prípade počtu zamestnaných osôb v divízii sekcie G klasifikácie NACE Rev. 2 predstavuje menej ako 1 % celkových údajov za Spoločenstvo, informácie uvedené v tejto prílohe, ktoré nie sú v prílohe I, nie je na účely tohto nariadenia potrebné zbierať.

Or. en

Odôvodnenie

Rovnaké ako pri PDN 21.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 61

Príloha III oddiel 4 odsek 3 tabuľka účtovné údaje riadok 7a (nový)

 

13 13 1 Platby pracovníkom agentúry

Or. en

Odôvodnenie

Rovnaké ako pri PDN 21.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 62

Príloha III oddiel 4 odsek 3 tabuľka údaje o zamestnanosti riadok 3

16 13 1 Počet zamestnancov na čiastočný úväzok

vypúšťa sa

Or. en

Odôvodnenie

Rovnaké ako pri PDN 21.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 63

Príloha III oddiel 4 odsek 3 tabuľka údaje o zamestnanosti riadok 5

16 15 0 Počet hodín odpracovaných zamestnancami

vypúšťa sa

Or. en

Odôvodnenie

Rovnaké ako pri PDN 21.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 64

Príloha III oddiel 4 odsek 4 tabuľka údaje o formách predaja podľa podnikov názov stĺpec 3

Iba divízia 52

Iba divízia 47

Or. en

Odôvodnenie

Rovnaké ako pri PDN 21.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 65

Príloha III oddiel 4 odsek 6 tabuľka

Text predložený Komisiou

Kód

Názov

Poznámka

Účtovné údaje

12 11 0 

 Tržby za vlastné výkony a tovar

Iba divízie 50 a 52

Údaje o formách predaja podľa podnikov

17 33 1

Predajná plocha

Iba divízia 52

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh Európskeho parlamentu

Kód

Názov

Poznámka

Účtovné údaje

12 11 0 

Tržby za vlastné výkony a tovar

Iba divízie 45 a 47

Údaje o formách predaja podľa podnikov

17 33 1

Predajná plocha

Iba divízia 47

Or. en

Odôvodnenie

Rovnaké ako pri PDN 21.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 66

Príloha III oddiel 5 odsek 1 úvodná časť

1. Prvým sledovaným rokom, za ktorý sa štatistiky zostavujú je kalendárny rok 2006 pre ukazovatele 16 14 0, 16 15 0 a 1995 pre všetky ostatné ukazovatele. Prvé sledované roky pre štatistiky zostavované s viacročnou periodicitou sú uvedené ďalej podľa jednotlivých divízií klasifikácie NACE Rev. 1.1, za ktoré sa údaje budú spracúvať, ako aj pre viacročné regionálne štatistiky:

1. Prvým sledovaným rokom, za ktorý sa štatistiky zostavujú, je kalendárny rok 2008 pre ukazovatele 13 13 1, 16 14 0 a 1995 pre všetky ostatné ukazovatele. Prvé sledované roky pre štatistiky zostavované s viacročnou periodicitou sú uvedené ďalej podľa jednotlivých divízií klasifikácie NACE Rev. 2, za ktoré sa údaje budú spracúvať, ako aj pre viacročné regionálne štatistiky:

Or. en

Odôvodnenie

Rovnaké ako pri PDN 21.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 67

Príloha III oddiel 5 odsek 1 tabuľka

Text predložený Komisiou

Kalendárny rok 

Členenie 

1997

Divízia 52

1998

Divízia 51:

1999

Regionálne štatistiky:

2000

Divízia 50:

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh Európskeho parlamentu

Kalendárny rok 

Členenie

2012

Divízia 47

2008

Divízia 46:

2009

Regionálne štatistiky:

2010

Divízia 45:

Or. en

Odôvodnenie

Rovnaké ako pri PDN 21.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 68

Príloha III oddiel 7 odsek 1

1. Aby bolo možné zostaviť súhrnné štatistiky na úrovni Spoločenstva, členské štáty vypracujú národné výsledky v členení podľa tried klasifikácie NACE Rev. 1.1.

1. Aby bolo možné zostaviť súhrnné štatistiky na úrovni Spoločenstva, členské štáty vypracujú národné výsledky v členení podľa tried klasifikácie NACE Rev. 2.

Or. en

Odôvodnenie

Rovnaké ako pri PDN 21.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 69

Príloha III oddiel 7 odsek 2

2. Niektoré výsledky sa tiež členia na veľkostné triedy pre každú skupinu klasifikácie NACE Rev. 1.1.

2. Niektoré výsledky sa tiež členia na veľkostné triedy pre každú skupinu klasifikácie NACE Rev. 2.

Or. en

Odôvodnenie

Rovnaké ako pri PDN 21.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 70

Príloha III oddiel 7 odsek 3

3. Výsledky regionálnych štatistík sa členia súčasne na úroveň skupín (trojmiestny číselný kód NACE Rev. 1.1) a na úroveň II klasifikácie územných štatistických jednotiek (NUTS).

3. Výsledky regionálnych štatistík sa členia súčasne na úroveň skupín (trojmiestny číselný kód NACE Rev. 2) a na úroveň II klasifikácie územných štatistických jednotiek (NUTS).

Or. en

Odôvodnenie

Rovnaké ako pri PDN 21.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 71

Príloha III oddiel 7 odsek 4

4. Oblasť pôsobnosti regionálnych štatistík zostavovaných raz za viac rokov zodpovedá populácii všetkých miestnych jednotiek, ktorých hlavná činnosť je zaradená do sekcie G. Oblasť pôsobnosti však môže byť obmedzená na miestne jednotky závislé od podnikov zaradených do sekcie G klasifikácie NACE Rev. 1.1, ak taká populácia zahrnie viac ako 95 % celkovej oblasti pôsobnosti. Tento podiel sa vypočíta tak, že sa použijú ukazovatele zamestnanosti, dostupné v registri hospodárskych subjektov.

4. Oblasť pôsobnosti regionálnych štatistík zostavovaných raz za viac rokov zodpovedá populácii všetkých miestnych jednotiek, ktorých hlavná činnosť je zaradená do sekcie G. Oblasť pôsobnosti však môže byť obmedzená na miestne jednotky závislé od podnikov zaradených do sekcie G klasifikácie NACE Rev. 2, ak taká populácia zahrnie viac ako 95 % celkovej oblasti pôsobnosti. Tento podiel sa vypočíta tak, že sa použijú ukazovatele zamestnanosti, dostupné v registri hospodárskych subjektov.

Or. en

Odôvodnenie

Rovnaké ako pri PDN 21.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 72

Príloha III oddiel 8 odsek 2 pododsek 2

Tieto predbežné výsledky sa ďalej členia na úroveň skupiny (trojmiestny číselný kód NACE Rev. 1.1.

Tieto predbežné výsledky sa ďalej členia na úroveň skupiny (trojmiestny číselný kód NACE Rev. 2).

Or. en

Odôvodnenie

Rovnaké ako pri PDN 21.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 73

Príloha III oddiel 9

Na účely podrobného modulu definovaného v tejto prílohe nepresiahne prechodné obdobie na zostavovanie štatistiky uvedenej v oddiele 5 štyri roky po skončení prvého sledovaného roku.

Na účely spoločného modulu definovaného v tejto prílohe nepresiahne prechodné obdobie zostavovanie štatistiky uvedenej v oddiele 5 dva roky po skončení prvého sledovaného roku.

Or. en

Odôvodnenie

Rovnaké ako pri PDN 21.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 74

Príloha IV oddiel 3 odsek 1

1. Štatistiky sa zostavujú za všetky činnosti v rámci rozsahu sekcie F klasifikácie NACE Rev.1.1. Podnikové štatistiky podnikania sa týkajú všetkých podnikov, zaradených podľa ich hlavnej činnosti do sekcie F.

1. Štatistiky sa zostavujú za všetky činnosti v rámci rozsahu sekcie F klasifikácie NACE Rev. 2. Podnikové štatistiky sa týkajú všetkých podnikov, zaradených podľa ich hlavnej činnosti do sekcie F.

Or. en

Odôvodnenie

Rovnaké ako pri PDN 21.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 75

Príloha IV oddiel 3 odsek 2

2. Ak celkový údaj za členský štát v tržbách a v počte zamestnaných osôb v oddiele sekcie F klasifikácie NACE Rev. 1.1 predstavuje menej ako 1 % celkového údaju za Európske spoločenstvo, informácie uvedené v tejto prílohe, ktoré nie sú v prílohe I, nie je na účely tohto nariadenia potrebné zbierať.

2. Ak celkový údaj za členský štát v tržbách a v počte zamestnaných osôb v oddiele sekcie F klasifikácie NACE Rev. 2 predstavuje menej ako 1 % celkového údaju za Európske spoločenstvo, informácie uvedené v tejto prílohe, ktoré nie sú v prílohe I, nie je na účely tohto nariadenia potrebné zbierať.

Or. en

Odôvodnenie

Rovnaké ako pri PDN 21.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 76

Príloha IV oddiel 4 odsek 3 tabuľka účtovné údaje riadok 3 stĺpec 3

Skupina 45.1 a 45.2 – nepovinné

Divízie 41 a 42 a skupiny 43.1 a 43.9 – nepovinné

Or. en

Odôvodnenie

Rovnaké ako pri PDN 21.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 77

Príloha IV oddiel 4 odsek 3 tabuľka účtovné údaje riadok 7 stĺpec 3

Skupina 45.1 and 45.2 - nepovinné

Divízie 41 a 42 a skupiny 43.1 a 43.9 – nepovinné

Or. en

Odôvodnenie

Rovnaké ako pri PDN 21.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 78

Príloha IV oddiel 4 odsek 3 tabuľka údaje o zamestnanosti riadok 3

16 13 1 Počet zamestnancov na čiastočný pracovný úväzok

vypúšťa sa

Or. en

Odôvodnenie

Rovnaké ako pri PDN 21.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 79

Príloha IV oddiel 4 odsek 3 tabuľka členenie tržieb podľa typu činnosti  riadok 1 stĺpec 2

Tržby z hlavnej činnosti na úrovni trojmiestneho kódu NACE Rev.1.1.

Tržby z hlavnej činnosti na úrovni trojmiestneho kódu NACE Rev.2

Or. en

Odôvodnenie

Rovnaké ako pri PDN 21.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 80

Príloha IV oddiel 4 odsek 4 tabuľka členenie tržieb podľa typu činnosti  riadok 5 stĺpec 3

Iba skupiny 45.1 a 45.2

Iba divízie 41 a 42 a skupiny 43.1 a 43.9 - nepovinné

Or. en

Odôvodnenie

Rovnaké ako pri PDN 21.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 81

Príloha IV oddiel 4 odsek 4 tabuľka členenie tržieb podľa typu činnosti  riadok 6, stĺpec 3

Iba skupiny 45.1 a 45.2

Iba divízie 41 a 42 a skupiny 43.1 a 43.9 - nepovinné

Or. en

Odôvodnenie

Rovnaké ako pri PDN 21.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 82

Príloha IV oddiel 5 odsek 1 úvodná časť

1. Prvým sledovaným rokom, za ktorý sa štatistiky zostavujú, je kalendárny rok 2006 pre ukazovateľ 16 13 1 a 1995 pre všetky ostatné ukazovatele. Prvé sledované roky pre štatistiky zostavované s viacročnou periodicitou sú uvedené ďalej podľa príslušných kódov jednotlivých ukazovateľov:

1. Prvým sledovaným rokom, za ktorý sa štatistiky zostavujú, bude kalendárny rok 2008. Prvé sledované roky pre štatistiky zostavované s viacročnou periodicitou sú uvedené ďalej podľa príslušných kódov jednotlivých ukazovateľov:

Or. en

Odôvodnenie

Rovnaké ako pri PDN 21.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 83

Príloha IV oddiel 5 odsek 1 tabuľka

Text predložený Komisiou

Kalendárny rok

Kód

1997

15 44 1

1998

16 13 1

1999

23 11 0 a 23 12 0

2004

18 21 1, 18 12 2, 18 15 0, 18 16 0, 18 31 0 a 18 32 0

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh Európskeho parlamentu

Kalendárny rok 

Kód

2009

15 44 1

vypúšťa sa

vypúšťa sa

2008

23 11 0 a 23 12 0

2004

18 12 1, 18 12 2, 18 15 0, 18 16 0, 18 31 0 a 18 32 0

Or. en

Odôvodnenie

Rovnaké ako pri PDN 21.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 84

Príloha IV oddiel 7 odsek 1

1. Štatistické výsledky, okrem ukazovateľov 18 11 0, a 15 44 1 sa členia podľa štvormiestneho kódu (triedy) NACE Rev.1.1. 

Výsledky za ukazovatele 18 11 0, 15 44 1 18 12 1, 18 12 2, 18 15 0, 18 16 0, 18 31 0 a 18 32 0 sa členia podľa trojmiestneho kódu (skupiny) NACE Rev.1.1.

1. Štatistické výsledky, okrem ukazovateľov 18 11 0, a 15 44 1 sa členia podľa štvormiestneho kódu (triedy) NACE Rev. 2

Výsledky za ukazovatele 18 11 0, 15 44 1 18 12 1, 18 12 2, 18 15 0, 18 16 0, 18 31 0 a 18 32 0 sa členia podľa trojmiestneho kódu (skupiny) NACE Rev.2.

Or. en

Odôvodnenie

Rovnaké ako pri PDN 21.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 85

Príloha IV oddiel 7 odsek 2

2. Niektoré výsledky sa okrem toho členia na veľkostné triedy a na úroveň skupiny (trojmiestny číselný kód NACE Rev. 1.1).

2. Niektoré výsledky sa okrem toho členia na veľkostné triedy a na úroveň skupiny (trojmiestny číselný kód NACE Rev. 2).

Or. en

Odôvodnenie

Rovnaké ako pri PDN 21.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 86

Príloha IV oddiel 7 odsek 3

3. Výsledky štatistík zostavených za činnostné jednotky sa členia až na úroveň triedy (štvormiestny číselný kód NACE Rev. 1.1.

3. Výsledky štatistík zostavených za činnostné jednotky sa členia až na úroveň triedy (štvormiestny číselný kód NACE Rev. 2).

Or. en

Odôvodnenie

Rovnaké ako pri PDN 21.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 87

Príloha IV oddiel 7 odsek 4

4. Výsledky regionálnych štatistík sa členia na úroveň divízií (dvojmiestny číselný kód NACE Rev. 1.1) a na úroveň II klasifikácie územných štatistických jednotiek (NUTS).

4. Výsledky regionálnych štatistík sa členia na úroveň divízií (dvojmiestny číselný kód NACE Rev. 2) a na úroveň II klasifikácie územných štatistických jednotiek (NUTS).

Or. en

Odôvodnenie

Rovnaké ako pri PDN 21.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 88

Príloha IV oddiel 8 odsek 3

Tieto predbežné výsledky sa ďalej členia na úroveň skupiny (trojmiestny číselný kód NACE Rev. 1.1).

Tieto predbežné výsledky sa ďalej členia na úroveň skupiny (trojmiestny číselný kód NACE Rev. 2).

Or. en

Odôvodnenie

Rovnaké ako pri PDN 21.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 89

Príloha V oddiel 3 odsek 1

1. Takéto štatistiky budú zostavované pre všetky činnosti v rozsahu divízie 66 NACE Rev. 1.1 s výnimkou triedy 66.02.

1. Takéto štatistiky sa budú zostavovať pre všetky činnosti v rozsahu divízie 65 NACE Rev. 2 s výnimkou skupiny 65.3.

Or. en

Odôvodnenie

Rovnaké ako pri PDN 21.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 90

Príloha V oddiel 3 odsek 3

3. Okrem toho pobočky poisťovacích podnikov uvedené pod názvom III smerníc 73/239/EHS a 79/267/EHS ktorých činnosť spadá do jednej z tried NACE Rev. 1.1, na ktoré sa odkazuje v odseku 1, budú prispôsobené zodpovedajúcim podnikom tak, ako je uvedené v odseku 2.

3. Okrem toho pobočky poisťovacích podnikov uvedené pod názvom III smerníc 73/239/EHS a 2002/83/ES1, ktorých činnosť spadá do jednej z tried NACE Rev. 2, na ktoré sa odkazuje v odseku 1, budú prispôsobené zodpovedajúcim podnikom tak, ako je uvedené v odseku 2.

____________

 

1 Smernica 2002/83/ES Európskeho parlamentu a Rady z 5. novembra 2002 týkajúca sa životného poistenia (Ú.v. ES L 345, 19.12.2002, s. 1); Smernica naposledy zmenená a doplnená smernicou Rady 2006/101/ES (Ú. v. EÚ L 363, 20.12.2006, s. 238.).

Or. en

Odôvodnenie

Rovnaké ako pri PDN 21.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 91

Príloha V oddiel 3 odsek 4

4. Na účely zosúladenia štatistiky Spoločenstva, členské štáty budú môcť vyňať podniky uvedené v článku 3 smernice 73/239/EHS a v článku 2 ods. 2 a 3 a článkoch 3 a 4 smernice 79/267/EHS.

4. Na účely zosúladenia štatistiky Spoločenstva, členské štáty budú môcť vyňať podniky uvedené v článku 3 smernice 73/239/EHS a v článku 3 odsekoch 2, 3, 5, 6 a 7 smernice 2002/83/ES.

Or. en

Odôvodnenie

Rovnaké ako pri PDN 21.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 92

Príloha V oddiel 5

Prvý sledovaný rok, na ktorý sa ročná štatistika zostavuje, je kalendárny rok 1996 pre ukazovatele a štatistiky zoznamu A a kalendárny rok 2000 pre ukazovatele a štatistiky zoznamu B.

Prvý sledovaný rok, na ktorý sa ročná štatistika zostavuje, bude kalendárny rok 2008.

Or. en

Odôvodnenie

Rovnaké ako pri PDN 21.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 93

Príloha V oddiel 6

Výsledky sa členia do 4 - číselnej úrovne (tried) NACE Rev. 1.1.

 

 

Výsledky sa členia do 4-číselnej úrovne (tried) NACE Rev. 2.

Or. en

Odôvodnenie

Rovnaké ako pri PDN 21.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 94

Príloha V oddiel 8

Komisia bude informovať Výbor pre poisťovníctvo, vytvorený podľa smernice 91/675/EHS o implementácii tohto modulu a o všetkých opatreniach týkajúcich sa prispôsobenia ekonomickému a technickému rozvoju v zbere a štatistickom spracovaní údajov a spracovaní a zasielaní výsledkov, ktoré prijíma v súlade s článkom 12 ods. 2  tohto nariadenia.

Komisia bude informovať Európsky ýbor pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov, vytvorený rozhodnutím Komisie 2004/9/ES z 5. novembra 20031 o implementácii tohto modulu a o všetkých opatreniach týkajúcich sa prispôsobenia ekonomickému a technickému rozvoju v  zbere a štatistickom spracovaní údajov a spracovaní a zasielaní výsledkov, ktoré prijíma v súlade s článkom 12 ods. 2  tohto nariadenia.

 

1 Ú.v. EÚ L 3, 7.1.2004, s. 34.

Or. en

Odôvodnenie

Rovnaké ako pri PDN 21.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 95

Príloha VI oddiel 3 odsek 1

1. Štatistika sa zostavuje za činnosť úverových inštitúcií na úrovni tried 65.12 a 65.22 NACE Rev. 1.1.

1. Štatistika sa zostavuje za činnosť úverových inštitúcií na úrovni tried 64.19 a 64.92 NACE Rev. 2.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 96

Príloha VI oddiel 3 odsek 3

3. Sektory úverových inštitúcií uvedených v článku 24 smernice 2000/12/ES Európskeho parlamentu a Rady z 20. marca 2000, týkajúcej sa začatia a pokračovania činnosti úverových inštitúcií, ktorých činnosť patrí do oblasti pôsobnosti tried 65.12 a 65. 22 NACE Rev.1.1, sa majú začleniť do úverových inštitúcií uvedených v odseku 2.

3. Sektory úverových inštitúcií uvedených v článku 24 smernice 2000/12/ES Európskeho parlamentu a Rady z 20. marca 2000, týkajúcej sa začatia a pokračovania činnosti úverových inštitúcií, ktorých činnosť patrí do oblasti pôsobnosti tried 64.19 a 64. 92 NACE Rev.2, sa majú začleniť do úverových inštitúcií uvedených v odseku 2.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 97

Príloha VI oddiel 5

Prvým sledovaným rokom, za ktorý sa zostavuje ročná štatistika za ukazovatele uvedené v oddiele 4, je kalendárny rok 2001.

Prvým sledovaným rokom, za ktorý sa zostavuje ročná štatistika za ukazovatele uvedené v oddiele 4, bude kalendárny rok 2008.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 98

Príloha VI oddiel 6 odsek 1

1. Výsledky sa členia podľa tried NACE Rev.1.1: 65.12 a 65.22, samostatne.

1. Výsledky sa členia podľa tried NACE Rev.2: 64.19 a 64.92, samostatne.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 99

Príloha VI oddiel 6 odsek 2

2. Výsledky regionálnej štatistiky sa triedia na úrovni štvormiestneho kódu/triedy NACE Rev.1.1 a na úrovni 1 klasifikácie územných štatistických jednotiek (NUTS).

2. Výsledky regionálnej štatistiky sa triedia na úrovni štvormiestneho kódu (triedy) NACE Rev.2 a na úrovni 1 klasifikácie územných štatistických jednotiek (NUTS).

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 100

Príloha VII oddiel 3 odsek 1

1. Štatistika sa má kompilovať za všetky činnosti v oblasti pôsobnosti triedy 66.02 NACE Rev.1.1. Táto trieda sa vzťahuje na činnosť autonómnych penzijných fondov.

1. Štatistika sa má zostavovať za všetky činnosti v oblasti pôsobnosti triedy 65.3 NACE Rev.2. Táto skupina sa vzťahuje na činnosť autonómnych penzijných fondov.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 101

Príloha VII oddiel 5

Prvým sledovaným rokom, za ktorý sa zostavuje ročná štatistika za ukazovatele uvedené v oddiele 4, je kalendárny rok 2002.

Prvým sledovaným rokom, za ktorý sa zostavuje ročná štatistika za ukazovatele uvedené v oddiele 4, je kalendárny rok 2008.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 102

Príloha VII oddiel 6 odsek 1

1. Výsledky za ukazovatele uvedené v odseku 2 oddiele 4 sa členia na úrovni štvormiestneho kódu/triedy NACE Rev. 1.1.

1. Výsledky za ukazovatele uvedené v odseku 2 oddiele 4 sa členia na úrovni štvormiestneho kódu (triedy) NACE Rev. 2.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 103

Príloha VII oddiel 6 odsek 2

2. Výsledky za ukazovatele uvedené v odseku 3 oddiele 4 sa členia na úrovni sekcie NACE Rev. 1.1.

2. Výsledky za ukazovatele uvedené v odseku 3 oddiele 4 sa členia na úrovni sekcie NACE Rev. 2.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 104

Príloha VIII oddiel 3

Štatistika sa zostavuje za všetky činnosti zaradené do divízie 72 a tried 74.11, 74.12, 74.13, 74.14, 74.20, 74.30, 74.40 a 74.50 NACE Rev. 1.1. Tieto sektory sa vzťahujú na Počítačové a súvisiace činnosti a časť Iných obchodných služieb. Štatistika v tomto module sa vzťahuje na populáciu podnikov s 10 a viac zamestnancami, ktorých hlavná činnosť je zaradená do uvedenej divízie a tried.

Štatistika sa zostavuje za všetky činnosti zaradené do divízie 62,  skupín 58.2 a 63.1, divízie 69, skupiny73.2, skupiny 70.2, divízie 71, skupiny 73.1 a divízie 78 NACE Rev. 2. Tieto sektory sa vzťahujú na časť nakladateľských činností, činností služieb týkajúcich sa informačných technológií, časť činností informačných služieb a odborných, vedeckých a technických činností a činnosti sprostredkovania práce. Štatistika v tomto module sa vzťahuje na populáciu podnikov s 20 a viac zamestnancami, ktorých hlavná činnosť je zaradená do uvedenej divízie a tried.

Najskôr v r. 2011 môže Komisia iniciovať analýzu o potrebe a možnosti zmeniť spodnú hranicu sledovanej populácie. Na základe takejto analýzy sa v súlade s regulačným postupom s kontrolou podľa článku 12 ods. 3 prijmú opatrenia na modifikáciu vedľajších súčastí tohto nariadenia, ktoré sa týkajú zmeny spodnej hranice.

Or. en

Odôvodnenie

Rovnaké ako pri PDN 21.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 105

Príloha VIII oddiel 4 odsek 2 úvodná časť

2. Ukazovatele podnikov v divízii 72 a triedach 74.40 a 74.50 NACE Rev. 1.1, za ktoré sa zostavuje ročná štatistika.

2. Ukazovatele podnikov v divízii 62, skupinách 58.2, 63.1, 73.1 a v divízii 78 NACE Rev. 2, za ktoré sa zostavuje ročná štatistika.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 106

Príloha VIII oddiel 4 odsek 3 úvodná časť

3. Ukazovatele, za ktoré sa zostavuje dvojročná podniková štatistika v triedach 74.11, 74.12, 74.13, 74.14, 74.20 a 74.30 NACE Rev. 1.1.

3. Ukazovatele, za ktoré sa zostavuje dvojročná podniková štatistika v skupinách 69.1, 69.2, 73.2, 70.2, 71.1 a 71.2 NACE Rev.2.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 107

Príloha VIII oddiel 5

Prvý sledovaný rok, za ktorý sa zostavuje ročná štatistika, ktorá sa vzťahuje na divíziu 72 a triedy 74.40 a 74.50 NACE Rev. 1.1, a dvojročná štatistika, ktorá sa vzťahuje na triedy 74.11, 74.12 a 74.14 NACE Rev. 1.1, je kalendárny rok nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia. Prvý referenčný rok, za ktorý sa zostavuje dvojročná štatistika, ktorá sa vzťahuje na triedy 74.13, 74.20 a 74.30 NACE Rev. 1.1, je kalendárny rok nasledujúci po nadobudnutí účinnosti tohto nariadenia.

Prvý sledovaný rok, za ktorý sa zostavuje ročná štatistika, ktorá sa vzťahuje na divíziu 62, skupiny 58.2, 63.1 a 73.1 a divíziu 78 NACE Rev. 2, a dvojročná štatistika, ktorá sa vzťahuje na skupiny 69.1, 69.2 a 70.2 NACE Rev. 2, je rok 2008. Prvý referenčný rok, za ktorý sa zostavuje dvojročná štatistika, ktorá sa vzťahuje na triedy 73.2, 71.1 a 71.2 NACE Rev. 2, je rok 2009.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 108

Príloha VIII oddiel 6 odsek 1

1. Na účely tvorby štatistiky Spoločenstva musia členské štáty predložiť národné výsledky v členení na divíziu 72 a triedy 74.11, 74.12, 74.13, 74.14, 74.20, 74.30, 74.40 a 74.50 NACE Rev. 1.1.

1. Na účely tvorby štatistiky Spoločenstva musia členské štáty predložiť národné výsledky v členení na divíziu 62, skupiny 58.2, 63.1, 69.1, 69.2, 73.2, 70.2, 71.1, 71.2 a 73.1 a divíziu 78 NACE Rev. 2.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 109

Príloha VIII oddiel 6 odsek 2

2. Výsledky týkajúce sa tržieb za divíziu 72 a triedy 74.11, 74.12, 74.13, 74.14, 74.20, 74.30, 74.40 a 74.50 NACE Rev. 1.1 sa ďalej členia podľa výrobkov a sídla klienta.

2. Výsledky týkajúce sa tržieb za divíziu 62. skupiny 58.2, 63.1, 69.1, 69.2, 73.2, 70.2, 71.1, 71.2 a 73.1 a divíziu 78 NACE Rev. 2 sa ďalej členia podľa výrobkov a sídla klienta.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 110

Príloha IX oddiel 8 odsek 2

2. Niektoré výsledky, ktoré sa určia v súlade s postupom uvedeným v článku 12 ods. 2 tohto nariadenia, sa okrem toho členia podľa veľkostných tried na úroveň podrobnosti uvedenú v oddiele 10, okrem sekcie K NACE REV. 1.1, kde sa vyžaduje členenie len na úrovni skupiny.

2. Niektoré výsledky, ktoré sa určia v súlade s postupom uvedeným v článku 12 ods. 2 tohto nariadenia, sa okrem toho členia podľa veľkostných tried na úroveň podrobnosti uvedenú v oddiele 10, okrem sekcií L, M a N NACE Rev. 2, kde sa vyžaduje členenie len na úrovni skupiny.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 111

Príloha IX oddiel 8 odsek 3

3. Niektoré výsledky, ktoré sa určia v súlade s postupom uvedeným v článku 12 ods. 2 tohto nariadenia, sa okrem toho členia podľa právnej formy na úroveň podrobnosti uvedenú v oddiele 10, okrem sekcie K NACE Rev. 1.1, kde sa vyžaduje členenie len na úrovni skupiny.

3. Niektoré výsledky, ktoré sa určia v súlade s postupom uvedeným v článku 12 ods. 2 tohto nariadenia, sa okrem toho členia podľa právnej formy na úroveň podrobnosti uvedenú v oddiele 10, okrem sekcií L, M a N NACE Rev. 2, kde sa vyžaduje členenie len na úrovni skupiny.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 112

Príloha IX oddiel 10 členenie činností odsek 1 úvodná časť

Na klasifikáciu NACE Rev. 1.1 sa vzťahuje toto členenie činností:

1. Pre údaje na sledované roky 2004 až 2007 vrátane sa na klasifikáciu NACE Rev. 1.1 stanovuje toto členenie činností:

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 113

Príloha IX oddiel 10 členenie činností odsek 1a (nový)

 

Pre údaje na sledované roky počnúc rokom 2008 sa vyžaduje toto členenie činností na klasifikáciu NACE Rev.2:

Sekcia B

Ťažba nerastných surovín

Na zostavenie štatistiky Spoločenstva členské štáty odovzdávajú jednotlivé národné výsledky v členení na úroveň sekcie NACE Rev. 2.

 

Sekcia C

Priemyselná výroba

Na zostavenie štatistiky Spoločenstva členské štáty odovzdávajú jednotlivé národné výsledky NACE Rev. 2 pre kódy C 10+11+12, 13+14, 15, 16, 17+18, 19, 20+21, 22, 23, 24+25, 26+27, 28, 29+30, 31+32 a 33.

 

Sekcie D, E a F

Výroba a rozvod elektriny, plynu, pary a vzdušnej klimatizácie; výroba a rozvod vody, čistenie a odvod odpadových vôd, odpady a služby odstraňovania odpadov; stavebníctvo

Na zostavenie štatistiky Spoločenstva členské štáty odovzdávajú jednotlivé národné výsledky v členení na úroveň sekcie NACE Rev. 2.

 

Sekcia G

Veľkoobchod a maloobchod; oprava motorových vozidiel a motocyklov

Na zostavenie štatistiky Spoločenstva členské štáty odovzdávajú jednotlivé národné výsledky NACE Rev. 2 pre kódy G 45, 46, 47, 47.1, 47.2, 47.3, 47.4+47.5+47.6+47.7, a 48.8+48.9.

 

Sekcie H a I

Doprava a skladovanie; ubytovacie a stravovacie služby.

Na zostavenie štatistiky Spoločenstva členské štáty odovzdávajú jednotlivé národné výsledky v členení na úroveň divízie NACE Rev. 2.

 

Sekcia J

Informácie a komunikácia

Na zostavenie štatistiky Spoločenstva členské štáty odovzdávajú jednotlivé národné výsledky v členení na úroveň divízie NACE Rev. 2.a v divízii 62 na úroveň triedy NACE Rev. 2.

 

Sekcia K

Finančné a poisťovacie činnosti

Skupina 64.2 NACE Rev. 2 je vyňatá z pôsobnosti tejto prílohy. Na zostavenie štatistiky Spoločenstva členské štáty odovzdávajú jednotlivé národné výsledky v členení na úroveň divízie NACE Rev. 2.

 

Sekcie L, M a N

Činnosti v oblasti nehnuteľností; činnosti odborných, vedeckých a technických služieb; činnosti administratívnych a podporných služieb

Na zostavenie štatistiky Spoločenstva členské štáty odovzdávajú jednotlivé národné výsledky v členení na úroveň triedy NACE Rev. 2.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 114

Príloha IX oddiel 10 členenie činností odsek 1b (nový)

 

Údaje za sledovaný rok 2008 sa dodávajú podľa členenia NACE Rev. 1.1 a tiež podľa vymedzenia v odseku 1 tohto oddielu.

Zaraďujú sa sem údaje o nových podnikoch, ktoré vznikli v rokoch 2003, 2004, 2005, 2006 a 2007 a udržali sa do roku 2008 (ukazovatele 11 94 1, 11 94 2, 11 94 3, 11 94 4, 11 94 5, 16 94 1, 16 94 2, 16 94 3, 16 94 4, 16 94 5, 16 95 1, 16 95 2, 16 95 3, 16 95 4 a 16 95 5).

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 115

Príloha IX oddiel 10 osobitné súhrny

Aby sa mohla zostaviť štatistika Spoločenstva o demografii podnikov za sektor Informačné a komunikačné technológie, členské štáty zašlú niektoré osobitné súhrny NACE Rev. 1.1. Tieto súhrny sa určia v súlade s postupom stanoveným v článku 12 ods. 2 tohto nariadenia.

Aby sa mohla zostaviť štatistika Spoločenstva o demografii podnikov za sektor Informačné a komunikačné technológie, členské štáty zašlú niektoré osobitné súhrny NACE Rev. 2. Tieto súhrny sa určia v súlade s postupom stanoveným v článku 12 ods. 2 tohto nariadenia.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 116

Príloha IX oddiel 12 odsek 1 zarážka 3

– spracovanie údajov za sekcie M, N a O NACE Rev. 1.1.

– spracovanie údajov za sekcie P, Q, R a S NACE Rev. 2.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 117

Príloha X

Nariadenie Rady (ES, Euratom) č. 58/97 (Ú. v. ES L 14, 17. 1. 1997, s. 1)

Nariadenie Rady (ES, Euratom) č. 58/97 (Ú. v. ES L 14, 17. 1. 1997, s. 1) bez toho, aby bol dotknutý článok 14 tohto nariadenia.

 

 

 

Nariadenie Rady (ES, Euratom) č. 410/98 (Ú. v. ES L 52, 21. 2. 1998, s. 1)

 

Článok 1 nariadenia Komisie (ES) č. 1614/2002 (Ú. v. ES L 244, 12. 9. 2002, s. 7)

 

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 2056/2002 (Ú. v. ES L 317, 21. 11. 2002, s. 1)

 

Bod 69 prílohy III k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1882/2003 (Ú. v. EÚ L 284, 31. 10. 2003, s. 1)

Nariadenie Rady (ES, Euratom) č. 410/98 (Ú. v. ES L 52, 21. 2. 1998, s. 1)

 

Článok 1 nariadenia Komisie (ES) č. 1614/2002 (Ú. v. ES L 244, 12. 9. 2002, s. 7)

 

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 2056/2002 (Ú. v. ES L 317, 21. 11. 2002, s. 1)

 

Bod 69 prílohy III k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1882/2003 (Ú. v. EÚ L 284, 31. 10. 2003, s. 1)

 

Príloha II nariadenia (ES) č. 1893/2006 Európskeho parlamentu a Rady (Ú.v. EÚ L 393, 30.12.2006, s. 1.)

Or. en

  • [1]  Zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku.

Dôvodová správa

Legislatívne východiská a ciele návrhu

Tento návrh, predložený v súlade s postupom prepracovania, má nahradiť nariadenie 58/97[1] z 20. decembra 1996 o štrukturálnej podnikovej štatistike (ktoré bolo v minulosti predmetom 4 pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov) uvádzajúce spoločný rámec pre zber, zostavovanie, prenos a hodnotenie štatistiky Spoločenstva o štruktúre, činnosti, konkurencieschopnosti a výkone firiem.

Cieľom tejto iniciatívy je poskytnúť presnejšie a dôkladnejšie informácie o ročnej hospodárskej činnosti v reakcii na nové a vznikajúce potreby, najmä v oblasti sledovania a vyhodnocovania politík Spoločenstva, ktoré sa týkajú predovšetkým vnútorného trhu a vykonávania Lisabonskej stratégie. Zapĺňa dôležitú informačnú medzeru, čo má význam v súvislosti s tvorbou politík, ako aj pomocou podnikom pri prijímaní rozhodnutí.

Okrem poskytnutia lepších a relevantnejších údajov je cieľom tohto návrhu aj zjednodušenie právnych predpisov a postupov a úspora nákladov pre podniky a štátne orgány.

Navrhované zmeny konkrétne zahŕňajú:

- novú prílohu o demografii podnikov, pretože v tejto oblasti chýbajú presnejšie informácie. Ide o významný ukazovateľ pre tvorbu politík a dôležitý prvok v kontexte štrukturálnych ukazovateľov, ktoré sa vyžadujú v rámci predbežnej revízie cieľov Lisabonskej stratégie.

- novú prílohu o podnikateľských službách – cieľom zavedenia tejto prílohy je sledovanie konkurencieschopnosti podnikateľských služieb a ich príspevku k zvýšeniu   výkonnosti európskych podnikov.

- ad hoc modul – tento umožní pružnú realizáciu prieskumov v ďalších oblastiach, reagujúc tak na nové potreby informácií.

Všeobecné poznámky

1.  Táto iniciatíva Komisie je vítaná, pretože návrh aktualizuje súčasné nariadenie 58/97 v dôležitých otázkach, akými sú podnikateľské služby a demografia podnikov, ktoré najviac chýbajú v informačných systémoch jednotlivých štátov i Spoločenstva. Ako správny cieľ možno vnímať aj návrh zaviesť určitú pružnosť prostredníctvom ad hoc riešení, ktoré umožnia rýchlo reagovať na nové štatistické potreby.

2.  Pokiaľ ide o zjednodušenie a zníženie nákladov a byrokracie, je návrh nového nariadenia tiež nanajvýš vítaný; chvályhodné sú snahy o častejšie využívanie administratívnych zdrojov a o zosúladenie metodológií. Účelom zrušenia dvadsiatich piatich ukazovateľov je tiež znižovanie nákladov.

Ďalším pozitívnym cieľom je zjednodušenie súčasných právnych predpisov, čo je zrejmé najmä z navrhovanej harmonizácie štruktúry rôznych príloh. Ďalší pokrok v tomto ohľade je však nielen vítaný, ale aj možný.

3.  Hoci podporujeme tento návrh a jeho snahu o zjednodušenie, upozorňujeme na potrebu riadneho hodnotenia ex ante súvisiacich nákladov. Zaťaženie podnikov sa pochopiteľne ťažko vyčísľuje, ale nemalo by sa podceňovať, najmä so zreteľom na MSP.

Opätovné stanovenie cieľa znižovania nákladov a včasnej a presnej štatistiky na vnútroštátnej i európskej úrovni je mimoriadne dôležité pre tvorbu a sledovanie podnikovej i verejnej politiky.

5.  Zlepšenie štatistiky je potrebné vnímať ako politickú prioritu zasluhujúcu si primeranú finančnú podporu tak na úrovni členských štátov, ako aj na úrovni Spoločenstva s cieľom poskytnúť zdroje, ktoré si táto náročná úloha vyžaduje.

Podrobné pripomienky

Navrhované vypustenie značného množstva ukazovateľov v záujme úspory nákladov zahŕňa i vypustenie dôležitých ukazovateľov pre tvorbu politiky, konkrétne v oblasti energetiky a stavebníctva. Energetika je kľúčovou európskou prioritou tak v zmysle bezpečnosti, ako aj hospodárskej konkurencieschopnosti a informácie o energetických nákladoch by sa teda nemali vynechať. Údaje o vývoji v odvetví stavebníctva a rozbor jeho prvkov sú významnými makroekonomickými ukazovateľmi na analýzu krátkodobých politík a na posúdenie vývoja cien na trhu s bývaním.

Jedným z cieľov predloženého návrhu je lepšia rovnováha medzi požiadavkami na poskytovanie údajov o výrobe a o službách. Táto snaha vyplýva z podrobnejších informácií o službách. Ako vhodná sa javí i revízia súčasných rozborov činností v oblasti výroby. Napriek tomu, že je uvedený zámer o rozsiahlejšie využívanie administratívnych zdrojov vítaný, z hľadiska praxe sa v súčasnom návrhu dosiahol v tomto smere veľmi malý pokrok. So zreteľom na potenciál, ktorý z týchto zdrojov vyplýva, ale aj na potrebu harmonizácie vnútroštátnych postupov v tejto oblasti, by sa mohli uskutočniť ďalšie kroky, najmä smerom k výmene osvedčených postupov.

Ďalší pokrok možno tiež dosiahnuť lepšou formuláciou požiadaviek na štrukturálnu podnikovú štatistiku a ich lepším vzájomným zosúladením s informáciami získanými z prieskumov odvetví, pretože niektoré potreby informácií z odvetví nie sú nahradené obsahom tohto navrhovaného nariadenia.

Osobitnú pozornosť treba venovať tomu, aby súčasné nariadenie bolo v praxi v plnom súlade s prebiehajúcou revíziou klasifikácie NACE, pretože nadobudne účinnosť skôr ako NACE rev. 2.

Na dosiahnutie súladu medzi týmito dvoma návrhmi (súčasným a NACE Rev. 2) treba jasne stanoviť časový rámec ich realizácie. Návrh Komisie, ktorý stanovuje rok 2006 ako prvý rok uplatňovania nariadenia, už nie je aktuálny; mal by sa nahradiť rokom, ktorý bude nasledovať po prijatí súčasného návrhu; dovtedy by platilo nariadenie 58/97.

Pokiaľ ide o informácie z oblasti životného prostredia a práce, sú vítané ďalšie informácie o recyklovaní a ochrane zdravia pracovníkov, ako aj rozbor nákladov súvisiacich s dodržiavaním Kjótskeho protokolu.

Vítané sú i pilotné štúdie; je potrebné vyvinúť úsilie ešte v oblasti harmonizácie ukazovateľov trhu práce, najmä ukazovateľov pracovnej doby, pretože pojem „ekvivalentu plného úväzku“ sa medzi jednotlivými členskými štátmi značne líši. Koncepcia pracovnej doby uvádzanej v hodinách poskytuje spoločný základ, pričom pilotné štúdie by mali pomôcť spresniť tieto ukazovatele.

  • [1]  Ú. v. ES L 14, 17.1.1997

POSTUP

Názov

Štrukturálna podniková štatistika

Referenčné čísla

KOM(2006)0066 - C6-0063/2006 - 2006/0020(COD)

Gestorský výbor

       dátum oznámenia v pléne

ECON

16.3.2006

Výbory požiadané o stanovisko

       dátum oznámenia v pléne

ITRE

16.3.2006

 

 

 

Bez predloženia stanoviska

       dátum rozhodnutia

ITRE

20.3.2006

 

 

 

Spravodajca

       dátum menovania

Elisa Ferreira

14.3.2006

 

 

Dátum prijatia

28.2.2007

 

 

 

Výsledok konečného hlasovania

+:

–:

0:

38

0

0

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Zsolt László Becsey, Pervenche Berès, Sharon Bowles, Udo Bullmann, Manuel António dos Santos, Jonathan Evans, Elisa Ferreira, Jean-Paul Gauzès, Robert Goebbels, Donata Gottardi, Gunnar Hökmark, Karsten Friedrich Hoppenstedt, Sophia in ‘t Veld, Piia-Noora Kauppi, Wolf Klinz, Christoph Konrad, Kurt Joachim Lauk, Andrea Losco, Astrid Lulling, Cristobal Montoro Romero, John Purvis, Alexander Radwan, Dariusz Rosati, Heide Rühle, Antolín Sánchez Presedo, Peter Skinner, Cristian Stănescu, Margarita Starkevičiūtė, Ieke van den Burg, Sahra Wagenknecht

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Valdis Dombrovskis, Salvador Garriga Polledo, Werner Langen, Maria Petre, Gianni Pittella, Andreas Schwab, Lars Wohlin

Náhradníci (čl. 178 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

Philip Dimitrov Dimitrov