SPRÁVA o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o zodpovednosti osobných dopravcov v lodnej preprave po mori a vnútrozemských vodných cestách v prípade nehôd

8.3.2007 - (KOM(2005)0592 – C6‑0057/2006 – 2005/0241(COD)) - ***I

Výbor pre dopravu a cestovný ruch
Spravodajca: Paolo Costa

Postup : 2005/0241(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu :  
A6-0063/2007

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o zodpovednosti osobných dopravcov v lodnej preprave po mori a vnútrozemských vodných cestách v prípade nehôd

(KOM(2005)0592 – C6‑0057/2006 – 2005/0241(COD))

(Spolurozhodovací postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

–   so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (KOM(2005)0592)[1],

–   so zreteľom na článok 251 ods. 2 a článok 80 ods. 2 Zmluvy o ES, v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C6‑0057/2006),

–   so zreteľom na článok 51 rokovacieho poriadku,

–   so zreteľom na správu Výboru pre dopravu a cestovný ruch a stanovisko Výboru pre právne veci (A6‑0063/2007),

1.  schvaľuje zmenený a doplnený návrh Komisie;

2.  žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak má v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh, alebo ho nahradiť iným textom;

3.  poveruje svojho predsedu, aby túto pozíciu postúpil Rade a Komisii.

Text predložený KomisiouPozmeňujúce a doplňujúce návrhy Európskeho parlamentu

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1

Odôvodnenie 3 a (nové)

 

(3a) Poistenie, ktoré vyžaduje Aténsky dohovor z roku 2002, musí zodpovedať kapacitám vlastníkov lodí a poisťovacích spoločností. Vlastníci lodí musia mať možnosť spravovať svoje poistenie ekonomicky prijateľným spôsobom, a najmä v prípade malých vlastníkov lodí prevádzkujúcich vnútroštátne plavby sa musí brať do úvahy sezónny charakter ich činnosti. Prechodné obdobie, ktoré je ustanovené na uplatňovanie tohto nariadenia, musí byť dostatočne dlhé na to, aby umožnilo zavedenie povinného poistenia ustanoveného týmto nariadením bez ovplyvnenia existujúcich poistných programov.

Odôvodnenie

Ak má systém kompenzácií fungovať realisticky a účinne, poisťovacie spoločnosti musia byť schopné plniť ustanovenia dohovoru a musí tiež existovať spôsob, ako zabezpečiť životaschopnosť a konkurencieschopnosť lodných spoločností, a to najmä malých a stredných spoločností.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 2

Odôvodnenie 4

(4) Je potrebné, aby bol dopravca povinný zaplatiť preddavky v prípade smrti alebo zranenia cestujúceho.

 

(4) Je potrebné, aby bol dopravca povinný zaplatiť preddavky v prípade smrti alebo zranenia cestujúceho, pričom preddavky neznamenajú uznanie zavinenia.

Odôvodnenie

Malo by sa objasniť, že preddavky zaplatené cestujúcemu v čase, keď prebieha proces určovania zavinenia a/alebo zodpovednosti, by nemali z právneho hľadiska znamenať uznanie zodpovednosti.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 3

Odôvodnenie 5

(5) Cestujúcim by sa mali pred cestou poskytnúť náležité informácie o nových právach, ktoré im boli priznané.

(5) Cestujúcim by sa mali pred cestou poskytnúť náležité, úplné a zrozumiteľné informácie o nových právach, ktoré im boli priznané.

Odôvodnenie

Na zaručenie vysokej úrovne informácií pre cestujúcich o ich nových právach.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 4

Odôvodnenie 7a (nové)

 

(7a) Vzhľadom na potrebu väčšej miery konzultácií medzi členskými štátmi o otázkach námornej bezpečnosti je nevyhnutné prehodnotiť právomoci agentúry EMSA a prípadne zvážiť rozšírenie jej právomocí.

Odôvodnenie

Rovnako ako v prípade Európskej agentúry pre bezpečnosť letectva je zrejme nevyhnutné zvážiť, či nie je potrebné rozšíriť právomoci Európskej námornej bezpečnostnej agentúry, a ak sa tieto právomoci rozšíria, či to zlepší schopnosť EÚ reagovať na námorné nehody.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 5

Odôvodnenie 7b (nové)

 

(7b) Vnútroštátne orgány, najmä prístavné úrady, zohrávajú zásadnú a kľúčovú úlohu pri identifikácii a riadení rôznych rizík pre námornú bezpečnosť.  

Odôvodnenie

Mala by sa zmieniť zásadná úloha, ktorú zohrávajú vnútroštátne orgány a najmä prístavné úrady pri včasnej identifikácii a riadení rôznych rizík pre námornú bezpečnosť.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 6

Článok 3 odsek 1

Zodpovednosť dopravcu a vykonávajúceho dopravcu vo vzťahu k cestujúcim a ich batožine sa spravuje všetkými ustanoveniami Aténskeho dohovoru z roku 2002, ktorými je taká zodpovednosť upravená.

Zodpovednosť dopravcu a vykonávajúceho dopravcu vo vzťahu k cestujúcim a ich batožine sa spravuje všetkými ustanoveniami Aténskeho dohovoru z roku 2002, ktorými je taká zodpovednosť upravená, vrátane výhrady uvedenej v odseku 1 usmernení na vykonávanie dohovoru, ktoré prijal 19. októbra 2006 právny výbor IMO. Oba dokumenty sú pripojené k tomuto nariadeniu.

Odôvodnenie

Osobitná schéma zodpovednosti v súvislosti s teroristickými rizikami, ktorú stanovil právny výbor IMO, by sa mala dodržiavať s cieľom dosiahnuť finančne udržateľné pokrytie týchto rizík prostredníctvom poisťovacieho trhu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 7

Článok 4 odsek 1

Článok 7 ods. 2 Aténskeho dohovoru z roku 2002 nie je uplatniteľný na prepravu cestujúcich, ktorá patrí do rozsahu pôsobnosti tohto nariadenia, okrem prípadu, že sa všetky členské štáty dohodnú na uplatňovaní tohto ustanovenia pri zmene a doplnení tohto nariadenia.

Článok 7 ods. 2 Aténskeho dohovoru z roku 2002 nie je uplatniteľný na prepravu cestujúcich, ktorá patrí do rozsahu pôsobnosti tohto nariadenia, ak Európsky parlament a Rada v súlade s postupom uvedeným v článku 251 zmluvy nerozhodnú v tomto zmysle o zmene a doplnení tohto nariadenia.

Odôvodnenie

Keďže sa článok 7 ods. 2 Aténskeho dohovoru týka obmedzenia zodpovednosti za smrť a zranenie, je vhodnejšie určiť, že uplatnenie tohto ustanovenia možno zmeniť a doplniť iba prostredníctvom spolurozhodovacieho postupu.

Tento technický pozmeňujúci a doplňujúci návrh napráva nezákonné pripravovanie návrhu Komisiou a výborom JURI, pretože nie je možné požadovať ani jednomyseľnosť na prijatie alebo zmenu a doplnenie nariadenia na základe spolurozhodovacieho postupu (Komisia a JURI) ani prehliadať právomoc Parlamentu v procese spolurozhodovania (JURI).

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 8

Článok 4 odsek 1a (nový)

 

Článok 19 Aténskeho dohovoru z roku 2002 sa neuplatňuje na prepravu cestujúcich, ktorá patrí do rozsahu pôsobnosti tohto nariadenia.

Odôvodnenie

Article 19 of the Athens Convention 2002 states that: "This Convention shall not modify the rights or duties of the carrier, the performing carrier, and their servants or agents provided for in international conventions relating to the limitation of liability of owners of seagoing ships."

As it stands, Article 19 would authorise a carrier liable for death or injury to passengers on the basis of the Athens Convention 2002 to limit his liability by referring to global liability ceilings imposed by other international Conventions[2]. In some case, these global liability ceilings might prevent passengers from recovering a substantial part of their claims under the Athens Convention which entitles passengers to recover 250 000 SDR minimum without any global ceiling (a global ceiling fixes a total amount for all claims for any given incident/accident).

The consequence of this amendment will be that no other international Convention could be opposed to victims to limit their claims for death or injury on the basis of Article 3.1 and 7 of the Athens Convention.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 9

Článok 5

V prípade smrti alebo zranenia cestujúceho poskytne dopravca preddavok postačujúci na pokrytie bezprostredných ekonomických potrieb do 15 dní od zistenia totožnosti osoby, ktorá má nárok na odškodné. V prípade úmrtia nesmie byť tento preddavok menší ako 21 000 EUR.

V prípade smrti alebo zranenia cestujúceho v dôsledku mimoriadnej udalosti lode alebo nehody poskytne dopravca alebo vykonávajúci dopravca preddavok postačujúci na pokrytie bezprostredných ekonomických potrieb do 15 dní od zistenia totožnosti osoby, ktorá má nárok na odškodné. V prípade úmrtia alebo úplnej a trvalej invalidity cestujúceho alebo zranenia najmenej na 75 % tela cestujúceho, ktoré sú z klinického hľadiska považované za veľmi vážne, nesmie byť tento preddavok menší ako 21 000 EUR.

Odôvodnenie

Zo zjavných dôvodov spravodlivosti je dôležité zabezpečiť pre cestujúcich v uvedených prípadoch prístup k preddavkom, aby mohli pokryť svoje ekonomické potreby. Z dôvodov spravodlivosti by dopravcovia mali mať možnosť získať preddavky späť, ak boli nakoniec zbavení viny. Toto ustanovenie je v súlade s právnou úpravou pre oblasť leteckej dopravy, t. j. nariadením (ES) č. 889/2002, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 2027/97.

It is necessary to limit the possibility of an advance payment to claims resulting from shipping incidents because in this case only a strict (automatic) liability is engaged (up to 300 000 euros per passenger's claim) and no fault would have to be assigned to the carrier beforehand in order to benefit from the advance payment. The advance payment will thus be swifter because it will not lead to disputations on the existence of a fault. Finally it is also fair not to allow any advance payment when the passenger has been injured following an incident which does not involved the whole ship (for example a passengers falls on the deck following abuse of alcohol).

It is also necessary to include the performing carrier whose strict liability may also be engaged following Athens Convention 2002 (Art.1.1 and 3).

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 10

Článok 5 odseky 1a a b(nové)

 

Preddavky neznamenajú uznanie zodpovednosti a môžu byť kompenzované inými následnými sumami vyplatenými na základe tohto nariadenia a sú nenávratné okrem prípadov, keď osoba, ktorá preddavok dostala, nemá nárok na kompenzáciu alebo dopravca nie je považovaný za vinného. Prijatie preddavkov umožní dopravcovi, vykonávajúcemu dopravcovi alebo cestujúcemu iniciovať súdne konanie o určenie zodpovednosti a zavinenia.

Odôvodnenie

Podobné ustanovenie je súčasťou nariadenia (ES) 889/2002 z 13. mája 2002, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Rady (ES) 2027/97 o zodpovednosti leteckého dopravcu v prípade nehôd.

Zo zjavných dôvodov spravodlivosti je dôležité zabezpečiť pre cestujúcich v uvedených prípadoch prístup k preddavkom, aby mohli pokryť svoje ekonomické potreby. Z dôvodov spravodlivosti by dopravcovia mali mať možnosť získať preddavky späť, ak boli nakoniec zbavení viny. Toto ustanovenie je v súlade s právnou úpravou pre oblasť leteckej dopravy, t. j. nariadením (ES) č. 889/2002, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 2027/97.

Zo zjavných dôvodov spravodlivosti je dôležité zabezpečiť pre cestujúcich v uvedených prípadoch prístup k preddavkom, aby mohli pokryť svoje ekonomické potreby. Z dôvodov spravodlivosti by dopravcovia mali mať možnosť získať preddavky späť, ak boli nakoniec zbavení viny. Toto ustanovenie je v súlade s právnou úpravou pre oblasť leteckej dopravy, t. j. nariadením (ES) č. 889/2002, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 2027/97.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 11

Článok 6 odsek 1

Dopravca, vykonávajúci dopravca a/alebo tour operátor poskytuje cestujúcim pred odchodom informácie o ich právach podľa tohto nariadenia, najmä informácie o limitoch náhrady v prípade smrti, zranenia alebo straty a poškodenia batožiny, o ich práve na priamu žalobu proti poisťovateľovi alebo osobe poskytujúcej finančnú zábezpeku a o ich nároku na preddavok.

Dopravca, vykonávajúci dopravca a/alebo tour operátor poskytuje cestujúcim pred odchodom náležité, úplné a zrozumiteľné informácie o ich právach podľa tohto nariadenia, najmä informácie o limitoch náhrady v prípade smrti, zranenia alebo straty a poškodenia batožiny, o ich práve na priamu žalobu proti poisťovateľovi alebo osobe poskytujúcej finančnú zábezpeku a o ich nároku na preddavok.

Odôvodnenie

Právne objasnenie s cieľom zvýšiť právnu istotu nariadenia a zlepšiť prístup cestujúcich k informáciám.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 12

Článok 6 odsek 2

Tieto informácie sa musia poskytovať v najvhodnejšej forme.

Tieto informácie sa musia poskytovať v najvhodnejšej, plnej a zrozumiteľnej forme a v prípade informácií poskytnutých tour operátorom v súlade s článkom 4 smernice Rady 90/314/EHS z 13. júna 1990 o organizovanom cestovaní, dovolenkových pobytoch a zájazdoch1.

___________________

1 Ú. v. ES L 158, 23.6.1990, s. 59.

Odôvodnenie

Právne objasnenie s cieľom zvýšiť právnu istotu nariadenia a zlepšiť prístup cestujúcich k informáciám.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 13

Článok 8 odsek 2a (nový)

 

Pokiaľ ide o vnútroštátnu prepravu pravidelnými trajektovými linkami, nariadenie sa začne uplatňovať dva roky od [dátumu nadobudnutia jeho účinnosti alebo od dátumu nadobudnutia platnosti Aténskeho dohovoru pre Spoločenstvo, podľa toho, ktorý dátum je neskorší].

Odôvodnenie

Dopravcom treba ponúknuť inú lehotu začiatku uplatňovania, aby sa zabezpečilo efektívne a finančne udržateľné poistné krytie občianskoprávnej zodpovednosti.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 14

Článok 8 odsek 2b (nový)

 

Pokiaľ ide o prepravu po vnútrozemských vodných cestách, nariadenie sa začne uplatňovať štyri roky od [dátumu nadobudnutia jeho účinnosti alebo od dátumu nadobudnutia platnosti Aténskeho dohovoru pre Spoločenstvo, podľa toho, ktorý dátum je neskorší].

Odôvodnenie

Pozri odôvodnenie k pozmeňujúcemu a doplňujúcemu návrhu 1. Dlhšia lehota v prípade prepravy po vnútrozemských vodných cestách je potrebná z toho dôvodu, že dopravcovia nie sú krytí prostredníctvom vzájomných poisťovacích spoločností (klubov P&I).

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 15

Článok 8 odsek 2c (nový)

 

Pokiaľ ide o vnútroštátnu prepravu na pravidelných trajektových linkách v regiónoch, na ktoré sa vzťahuje článok 299 ods. 2 zmluvy, nariadenie sa začne uplatňovať štyri roky od [dátumu nadobudnutia jeho účinnosti alebo od dátumu nadobudnutia platnosti Aténskeho dohovoru z roku 2002 pre Spoločenstvo, podľa toho, ktorý dátum je neskorší].

Odôvodnenie

V súlade so stanoviskom spravodajcu treba dopravcom na vnútroštátnych trajektových linkách ponúknuť iný termín začiatku uplatňovania, aby sa zabezpečilo efektívne a finančne udržateľné poistné krytie občianskoprávnej zodpovednosti.

Ustanovenie týkajúce sa regiónov uvedených v článku 299 ods. 2 Zmluvy o ES umožňuje stanoviť iný termín začiatku uplatňovania pre vnútroštátne trajektové linky v týchto regiónoch s cieľom zabezpečiť efektívne a finančne udržateľné poistné krytie občianskoprávnej zodpovednosti, ktoré bude prispôsobené trvalým obmedzeniam v týchto regiónoch.

 • [1]  Zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku.
 • [2]  For claims relating to death or injury to passengers, the LLMC (Convention on limitation of liability for maritime claims - Article 7) has a global liability ceiling of 175 000 SDR multiplied by number of passengers and the CLNI (Convention on limitation of liability for inland navigation (Rhine and Moselle) - Article 7) has a global liability ceiling of 60 000 SDR multiplied by the number of passengers.

DÔVODOVÁ SPRÁVA

Práva cestujúcich EÚ majú svoje pevné miesto v programe spoločnej dopravnej politiky od vydania bielej knihy Komisie v roku 2001[1]. Neoddeliteľnou súčasťou tohto programu bola v rámci efektívneho systému zodpovednosti ochrana cestujúcich EÚ zavedená do rôznych spôsobov prepravy ratifikáciou Montrealského dohovoru[2] a ďalších predpisov ES[3] v oblasti leteckej dopravy a zverejnením návrhu nariadenia o právach a povinnostiach cestujúcich v medzinárodnej železničnej doprave[4], ktorý predložila Komisia.

Pokiaľ ide o prepravu cestujúcich po mori, uplatňovanie systému zodpovednosti v ES je zložitejšie.

Komisia predložila 24. júna 2003 návrh rozhodnutia Rady o uzatvorení Protokolu z roku 2002 k Aténskemu dohovoru o preprave cestujúcich a ich batožiny po mori Európskym spoločenstvom[5]. Komisia navrhla, aby sa Spoločenstvo čo najskôr stalo zmluvnou stranou protokolu a aby tak učinili aj členské štáty najneskôr do konca roku 2005.

Keďže Rada v súvislosti s týmto návrhom nijak nepokročila, cieľom posudzovaného návrhu je teraz začleniť Aténsky dohovor do právnych predpisov ES a pridať k nemu určité úpravy, najmä pokiaľ ide o jeho rozsah pôsobnosti.

Návrhom sa zaručia rovnaké podmienky na úrovni EÚ pre občianskoprávnu zodpovednosť za škody spôsobené cestujúcim a ich batožine pri preprave loďou.

Treba sa naďalej držať hlavného cieľa, ktorý sleduje Komisia. Najdôležitejšie otázky sa riešia a návrh by mal pre cestujúcich po mori zabezpečiť komplexný systém zodpovednosti, ktorý by predstavoval dobrý harmonizovaný základ občianskoprávnej zodpovednosti.

1. Aténsky dohovor

Úvod

Protokol z roku 2002 k Aténskemu dohovoru o preprave cestujúcich a ich batožiny po mori z roku 1974 bol prijatý 1. novembra 2002.

Protokol z roku 2002 by mal nadobudnúť účinnosť do 12 mesiacov od jeho prijatia desiatimi štátmi, k čomu zatiaľ nedošlo.

Z členských štátov EÚ podpísali protokol z roku 2002 tieto štáty: Fínsko (FI), Nemecko (DE), Španielsko (ES), Švédsko (SE), Spojené kráľovstvo (UK).

Protokolom sa zavádza povinné poistenie cestujúcich na lodiach a zvyšujú sa ním limity zodpovednosti. Takisto sa v ňom zavádzajú ďalšie mechanizmy, ktoré majú cestujúcim pomáhať pri získavaní náhrady škody a ktoré vychádzajú z akceptovaných zásad uplatňovaných v súčasných režimoch zodpovednosti a odškodnenia v súvislosti so znečistením životného prostredia. To zahŕňa nahradenie systému zodpovednosti založenej na zavinení systémom objektívnej zodpovednosti v prípade mimoriadnych udalostí lodí, podporené požiadavkou, aby si dopravca zabezpečil povinné poistenie na pokrytie takýchto potenciálnych nárokov.

Limity uvedené v protokole stanovujú maximálny limit, ktorý vnútroštátnym súdom umožňuje, no nestanovuje povinnosť určiť odškodnenie za smrť, zranenie alebo škodu do výšky týchto limitov.

Protokol tiež ponecháva zmluvným štátom možnosť zachovať alebo zaviesť vyššie limity zodpovednosti (alebo neobmedzenú zodpovednosť) v prípade dopravcov, ktorí podliehajú jurisdikcii ich súdov (tzv. doložka opt-out).

Povinné poistenie

Nový článok 4a tohto dohovoru stanovuje dopravcom povinnosť, aby boli poistení alebo iným spôsobom finančne zabezpečení, napríklad formou záruky banky alebo podobnej finančnej inštitúcie, na pokrytie limitov objektívnej zodpovednosti podľa tohto dohovoru v prípade smrti a zranenia cestujúcich.

Limit povinného poistenia alebo iného finančného zabezpečenia nesmie byť nižší ako 250 000 zvláštnych práv čerpania (ZPČ) (približne 300 000 EUR) na cestujúceho v každom jednotlivom prípade. Lode musia mať certifikát, ktorým sa potvrdzuje, že poistenie alebo iné finančné zabezpečenie je platné. Vzorový certifikát je pripojený k protokolu v prílohe.

Obmedzenia zodpovednosti

V protokole sa limity zodpovednosti výrazne zvýšili, aby sa zohľadnili súčasné podmienky, pričom mechanizmus zvyšovania limitov v budúcnosti sa zjednodušil.

Dopravca je zodpovedný, pokiaľ nedokáže, že udalosť nastala v dôsledku vojnového aktu, nepriateľského aktu, občianskej vojny, povstania alebo prírodného javu výnimočného, neodvrátiteľného a neprekonateľného charakteru alebo že bola v plnom rozsahu spôsobená konaním alebo opomenutím tretej strany uskutočneným s úmyslom vyvolať udalosť.

Ak škoda presahuje limit, dopravca je ďalej zodpovedný až do výšky 400 000 ZPČ (480 000 EUR) na cestujúceho v každom jednotlivom prípade, pokiaľ nedokáže, že k udalosti, ktorou bola spôsobená škoda, nedošlo v dôsledku zavinenia alebo nedbanlivosti dopravcu.

Dopravca zodpovedá za spôsobenú škodu v prípade smrti alebo zranenia cestujúceho, ktorá nebola spôsobená mimoriadnou udalosťou lode, ak bola udalosť, ktorá zapríčinila škodu, spôsobená zavinením alebo nedbanlivosťou dopravcu. Dôkazné bremeno týkajúce sa zavinenia alebo nedbanlivosti spočíva na tom, kto si uplatňuje nárok.

Zodpovednosť dopravcu sa vzťahuje iba na škody spôsobené udalosťami, ktoré nastali v priebehu prepravy. Dôkazné bremeno, že k udalosti, ktorou bola spôsobená škoda, došlo v priebehu prepravy, a dôkazné bremeno týkajúce sa rozsahu škody spočíva na tom, kto si uplatňuje nárok.

Strata alebo poškodenie batožiny a vozidiel:

- Zodpovednosť dopravcu za stratu alebo poškodenie príručnej batožiny nepresahuje 2 250 ZPČ na cestujúceho a na prepravu.

- Zodpovednosť dopravcu za stratu alebo poškodenie vozidiel vrátane všetkej batožiny prepravovanej vo vozidle alebo na vozidle nepresahuje 12 700 ZPČ na vozidlo a na prepravu.

- Zodpovednosť dopravcu za stratu alebo poškodenie inej batožiny nepresahuje 3 375 ZPČ na cestujúceho a na prepravu.

- Dopravca a cestujúci sa môžu dohodnúť, že zodpovednosť dopravcu podlieha spoluúčasti cestujúceho nepresahujúcej 330 ZPČ v prípade poškodenia vozidla a 149 ZPČ na cestujúceho v prípade straty alebo poškodenia inej batožiny, taká suma sa odpočíta zo škody spôsobenej stratou alebo poškodením.

Doložka o možnosti vlastnej úpravy („opt-out“)

Protokol umožňuje zmluvnému štátu špecifickými ustanoveniami vnútroštátneho práva upraviť limit zodpovednosti v prípade zranenia a smrti za predpokladu, že prípadný vnútroštátny limit zodpovednosti nie je nižší ako limit stanovený v protokole.

Zmeny a doplnenia limitov

Protokolom z roku 2002 sa na zvyšovanie limitov zodpovednosti zavádza nový postup tichého súhlasu. Návrh na zmenu a doplnenie limitov, ktoré požaduje najmenej polovica zmluvných strán tohto protokolu, sa zašle všetkým členským štátom Medzinárodnej námornej organizácie (IMO), ako aj zmluvným štátom a potom ho prerokuje právny výbor IMO. Zmeny a doplnenia sa prijímajú dvojtretinovou väčšinou zmluvných štátov dohovoru v znení tohto protokolu, ktoré sú prítomné a hlasujú v právnom výbore. Zmeny a doplnenia nadobúdajú účinnosť 18 mesiacov od dátumu, ktorý sa považuje za dátum prijatia. Dátum považovaný za dátum prijatia zmeny a doplnenia je 18 mesiacov po prijatí, pokiaľ v rámci tejto lehoty najmenej štvrtina štátov, ktoré boli zmluvnými štátmi v čase prijatia zmeny a doplnenia, neoznámi generálnemu tajomníkov IMO, že zmenu a doplnenie neprijíma.

Organizácie regionálnej hospodárskej integrácie

Po prvýkrát môže v rámci Dohovoru IMO dokument podpísať aj organizácia regionálnej hospodárskej spolupráce. V článku protokolu sa uvádza, že organizácia regionálnej hospodárskej integrácie, ktorú tvoria suverénne štáty, ktoré na túto organizáciu preniesli v určitých záležitostiach upravených týmto protokolom právomoc, môže podpísať, ratifikovať, prijať, schváliť tento protokol alebo k nemu pristúpiť. Organizácia regionálnej hospodárskej integrácie, ktorá je zmluvnou stranou tohto protokolu, má práva a povinnosti štátu, ktorý je zmluvnou stranou, v takom rozsahu, v akom má táto organizácia regionálnej hospodárskej spolupráce právomoc v záležitostiach upravených týmto protokolom.

2. Aké sú súčasné predpisy, ktoré v EÚ upravujú zodpovednosť za prepravu cestujúcich po mori?

Pokiaľ Aténsky dohovor nebude schválený a/alebo začlenený do práva EÚ, otázky zodpovednosti za cestujúcich po mori sa budú riadiť dvoma súbormi zákonov: vnútroštátnym právom členských štátov a medzinárodným právom v prípade tých členských štátov, ktoré ratifikovali Dohovor o obmedzení zodpovednosti za škody v námornej preprave (OZŠND) [6] alebo jeho Protokol z roku 1996[7].

Stropy zodpovednosti uvedené v oboch verziách Dohovoru OZŠND sú rôzne, v Protokole z roku 1996, ktorý je „štedrejší“, sa však stanovuje nižší strop zodpovednosti ako v Aténskom dohovore. (pozri tabuľku)

 

Maximálna výška odškodnenia na cestujúceho

Aténsky dohovor (1974)

- 46 666 ZPČ[8]

 

Aténsky dohovor (v zmenenom znení z roku 2002)

(

- 250 000 ZPČ[9] (plná zodpovednosť za námorné nehody)

- 400 000 ZPČ[10] (zodpovednosť za zavinenie)

OZŠND z roku 1976

46 666 ZPČ[11]

s celkovým obmedzením vo výške 25 miliónov ZPČ[12]

 

Protokol k OZŠND z roku 1996

175 000 ZPČ[13]

 

Začlenenie Aténskeho dohovoru do práva ES by tak poskytlo cestujúcim väčšiu ochranu na úrovni EÚ, no zároveň by z neho vyplynuli isté ťažkosti, pokiaľ ide o koordináciu týchto súborov právnych predpisov.

3. Dodatočné ustanovenia k Aténskemu dohovoru obsiahnuté v návrhu

Rozšírenie rozsahu uplatňovania na vnútroštátnu prepravu (kabotáž) a vnútrozemskú vodnú prepravu: Rozsah pôsobnosti navrhovaného nariadenia je širší v porovnaní s rozsahom pôsobnosti Aténskeho dohovoru z roku 2002. Zahŕňa rozsah pôsobnosti Aténskeho dohovoru (s cieľom dosiahnuť, aby celý dohovor bol v EÚ vynútiteľný v plnej miere), pričom je však rozšírený aj na prepravu v rámci jedného členského štátu a na vnútrozemskú vodnú prepravu.

Navrhované nariadenie odstraňuje možnosť, aby si členské štáty podľa Aténskeho dohovoru z roku 2002 určili vyššie obmedzenie zodpovednosti, ako je obmedzenie stanovené v dohovore. Komisia zdôvodňuje toto opatrenie cieľom zabezpečiť úplnú jednotnosť v rámci EÚ.

V prípade poškodenia alebo straty zariadenia umožňujúceho pohyb alebo zdravotnej pomôcky patriacej cestujúcemu s obmedzenou schopnosťou pohybu sa náhrada bude rovnať, avšak nepresiahne reprodukčnú hodnotu zariadenia alebo pomôcky. Toto ustanovenie je v súlade s návrhom o právach cestujúcich v železničnej preprave, ktoré sa v súčasnosti prerokúva v rámci postupu spolurozhodovania.

Záloha na platbu sa zabezpečuje rovnako ako v systéme, ktorý sa plánuje pre sektor leteckej a železničnej prepravy.

Okrem toho existuje ustanovenie o informáciách pred cestou, ktoré sa týka najmä informácií o limitoch náhrady v prípade smrti, zranenia alebo straty a poškodenia batožiny, o ich práve na priamu žalobu proti poisťovateľovi alebo osobe poskytujúcej finančnú zábezpeku a o ich nároku na zálohovú platbu. V návrhu sa neuvádza žiaden konkrétny spôsob poskytovania informácií (na rozdiel od leteckej prepravy – pozri nariadenie o čiernej listine leteckých dopravcov a totožnosti vykonávajúceho dopravcu).

4. Stanovisko spravodajcu

· Rozšírenie rozsahu uplatňovania na vnútroštátnu prepravu (kabotáž) a vnútrozemskú vodnú prepravu: Uviedla sa zmienka o tom, že realizácia tohto návrhu v oblasti kabotážnej prepravy a vnútrozemskej vodnej prepravy by znamenala zbytočné zaťaženie prevádzkovateľov v tomto sektore. Doteraz však neboli predložené presné prvky, ktoré by poukazovali na neprimeranosť rozšírenia systému pre tieto trhy, najmä čo sa týka stropov zodpovednosti. Spravodajca zastáva názor, že toto rozšírenie je realizovateľné a že poistný trh bude schopný poistiť tento druh rizík za dodatočný poplatok, primeraný pre cestujúcich. Keďže však prevádzkovatelia vnútroštátnej prepravy a vnútrozemskej vodnej prepravy nie sú oboznámení so systémami, ktoré sa uplatňujú na medzinárodnej úrovni, a vzhľadom na skutočnosť, že poistný trh sa bude musieť zaktivizovať s cieľom zabezpečiť záruky a priame opatrenia v oblasti rizík, navrhuje sa, aby sa týmto prevádzkovateľom a účastníkom na poistnom trhu poskytli dodatočné termíny na uplatnenie nariadenia. V tejto súvislosti by zodpovedajúcim časovým rámcom mali byť dva roky pre pravidelné trajektové linky prevádzkujúce vnútroštátnu prepravu po mori a štyri roky pre vnútrozemskú vodnú prepravu.

· Informácie pred cestou: je potrebné ponechať toto ustanovenie, pričom by sa však malo zladiť s tým, čo sa urobilo v iných druhoch dopravy (v sektore leteckej prepravy, pozri nariadenie o totožnosti leteckých prepravcov). To, čo obsahuje povinnosť informovať, by sa mohlo spresniť neskôr [ako príloha k cestovnému lístku (všeobecné podmienky predaja) a/alebo ako súčasť brožúry].

· Postup v prípade nebezpečenstva teroristického útoku

Otázkou začlenenia rizika teroristického útoku do systému zodpovednosti Aténskeho dohovoru alebo jeho vyňatia z neho či zavedenia osobitného režimu sa v súčasnosti zaoberá IMO (právny výbor – LEG). Súvisí to s tzv. nemožnosťou poistiť tieto riziká (aspoň z pohľadu klubov vzájomnej ochrany a odškodnenia, P&I) vo vzťahu k článku 3 ods. 1 písm. b) dohovoru, v ktorom sa uvádza, že dopravca nie je zodpovedný len vtedy, keď preukáže, že udalosť „bola v plnom rozsahu spôsobená konaním alebo opomenutím tretej strany uskutočneným s úmyslom vyvolať udalosť“. Kompromis by pozostával z toho, že by sa poskytovalo osobitné poistenie nebezpečenstva teroristického útoku, a to úpravou v súčasnosti dostupného poistenia vojnových rizík s cieľom vytvoriť subjekt podobný klubom P&I, ktorý by slúžil ako poskytovateľ poistenia. Tento subjekt by mohol poskytovať finančné záruky len v súvislosti s tou časťou poistenia, ktorá sa týka vojnových rizík, a mal by 100-percentné zaistenie na trhu vojenských rizík. Podľa najnovších informácií z IMO by toto riziko bol ochotný pokrývať istý maklér z Londýna.

Na nasledujúcej schôdzi právneho výboru LEG by sa tak mohol nájsť kompromis v danej otázke, pričom tieto diskusie sa však pravdepodobne neskončia pred prijatím správy v prvom čítaní. Túto otázku však možno riešiť prostredníctvom pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov k tomuto návrhu, pokiaľ sa bude zdať, že pre riziko teroristického útoku treba zaviesť osobitný režim a pokiaľ EP chce mať právo teraz spolurozhodovať o tejto otázke a/alebo si želá, aby bolo riziko teroristického útoku jasne zahrnuté do rozsahu pôsobnosti nariadenia.

 • [1]  Biela kniha s názvom Európska dopravná politika na rok 2010: čas rozhodnutia, KOM(2001) 370 z 12. 9. 2001.
 • [2]  Rozhodnutie Rady (2001/539/ES) z 5. apríla 2001 o uzavretí Európskym spoločenstvom dohovoru o zjednotení niektorých pravidiel pre medzinárodnú leteckú dopravu (Montrealský dohovor).
 • [3]  Nariadenie (2027/1997) o zodpovednosti leteckého dopravcu v prípade nehôd zmenené a doplnené nariadením (889/2002/ES).
 • [4]  KOM(2004) 143, zmenené a doplnené výborom TRAN (Správa EP/TRAN(A6-0123/2005))
 • [5]  KOM(2003) 375.
 • [6]  Francúzsko (FR), Litva (LT) a Holandsko (NL) ratifikovali OZŠND z roku 1976, neratifikovali však Aténsky dohovor.
 • [7]  Dánsko (DK), Fínsko (FI), Nemecko (DE) a Malta (MT) ratifikovali Protokol k OZŠND z roku 1996, neratifikovali však Aténsky dohovor.
 • [8] 56 000 EUR.
   
 • [9] 300 000 EUR.
   
 • [10] 480 000 EUR.
   
 • [11] 56 000 EUR.
   
 • [12] 30 miliónov EUR.
 • [13] 210 000 EUR.
   

STANOVISKO Výboru pre právne veci (22. 11. 2006)

pre Výbor pre dopravu a cestovný ruch

k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o zodpovednosti osobných dopravcov v lodnej preprave po mori a vnútrozemských vodných cestách v prípade nehôd
(KOM(2005)0592 – C6‑0057/2006 – 2005/0241(COD))

Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko: Piia-Noora Kauppi

STRUČNÉ ODÔVODNENIE

Výbor pre právne veci Európskeho parlamentu plne podporuje cieľ Komisie začleniť Aténsky protokol Medzinárodnej námornej organizácie (IMO) z roku 2002 do právnych predpisov Spoločenstva. Okrem toho režim zodpovednosti za cestujúcich v námornej preprave správne zahŕňa v prípade nehôd tak prepravu po mori, ako aj vnútrozemské vodné cesty, čím prispieva k bezpečnosti cestujúcich.

Skôr, než bude možné začleniť protokol z roku 2002 do právnych predpisov Spoločenstva, Medzinárodná námorná organizácia by mala nájsť globálne riešenie dvoch otvorených otázok v súvislosti s protokolom, a to v súvislosti s možnosťou poisťovateľov ponúknuť prepravcom cestujúcich poistenie, ktoré by pokrývalo zodpovednosť vyplývajúcu z protokolu z roku 2002, a tiež, riešenie otázky, či poistné poplatky za takéto poistenie sú pre prepravcov primerané, a či by mali byť prepravcovia oslobodení od zodpovednosti za nehodu spôsobenú terorizmom. Čo sa týka malých prepravcov vykonávajúcich činnosť na vnútrozemských vodných cestách, osobitná pozornosť by sa mala venovať periodickej povahe ich činnosti. Požiadavka preddavkov by sa mala uplatňovať len v prípade mimoriadnych udalostí lodí, keď je zodpovednosť prepravcov objektívna.

Toto nariadenie by malo byť vo svojich dôležitých častiach zhodné s protokolom z roku 2002 a malo by sa vykonávať súčasne s protokolom.

POZMEŇUJÚCE A DOPLŇUJÚCE NÁVRHY

Výbor pre právne veci vyzýva Výbor pre dopravu a cestovný ruch, aby ako gestorský výbor zaradil do svojej správy tieto pozmeňujúce a doplňujúce návrhy:

Text predložený Komisiou[1]Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy Európskeho parlamentu

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1

Odôvodnenie 3a (nové)

 

3a) S výnimkou opatrení stanovených osobitne v nariadení by malo byť toto nariadenie vo svojej podstate zhodné s Aténskym dohovorom z roku 2002. Toto nariadenie a Aténsky dohovor z roku 2002 by mali nadobudnúť platnosť súčasne.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 2

Odôvodnenie 3b (nové)

 

3b) Systémy poistenia, ktoré vyžaduje dohovor, by mali byť pre majiteľov lodí primerané. Majitelia lodí by mali byť schopní spravovať svoje poistné systémy ekonomicky výhodným spôsobom, a najmä v prípade vlastníkov malých lodí prevádzkujúcich vnútrozemské plavby by sa mal brať do úvahy sezónny charakter ich činnosti. Prechodné obdobie, ktoré bude povolené pri vykonávaní tohto nariadenia, by malo byť dostatočne dlhé na to, aby umožnilo uplatňovanie povinného poistenia podľa tohto nariadenia bez ohľadu na platné poistné systémy.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 3

Odôvodnenie 4

4) Je potrebné, aby bol dopravca povinný zaplatiť preddavky v prípade smrti alebo zranenia cestujúceho.

4) Je potrebné, aby bol prepravca povinný zaplatiť preddavky v prípade smrti alebo zranenia cestujúceho pri mimoriadnych udalostiach lodí, keď objektívnu zodpovednosť za škodu nesie prepravca.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 4

Článok 4 odsek 1

Článok 7 ods. 2 Aténskeho dohovoru z roku 2002 nie je uplatniteľný na prepravu cestujúcich, ktorá patrí do rozsahu pôsobnosti tohto nariadenia, okrem prípadu, že sa všetky členské štáty dohodnú na uplatňovaní tohto ustanovenia pri zmene a doplnení tohto nariadenia.

Článok 7 ods. 2 Aténskeho dohovoru z roku 2002 nie je uplatniteľný na prepravu cestujúcich, ktorá patrí do rozsahu pôsobnosti tohto nariadenia, ak Rada v rámci postupu uvedenom v článku 251 zmluvy jednomyseľne nerozhodne o zmene a doplnení tohto nariadenia.

Odôvodnenie

Keďže sa článok 7 ods. 2 Aténskeho dohovoru týka obmedzenia zodpovednosti za smrť a zranenie, je vhodnejšie určiť, že uplatnenie tohto ustanovenia možno zmeniť a doplniť iba prostredníctvom spolurozhodovacieho postupu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 5

Článok 5

V prípade smrti alebo zranenia cestujúceho poskytne dopravca preddavok postačujúci na pokrytie bezprostredných ekonomických potrieb do 15 dní od zistenia totožnosti osoby, ktorá má nárok na odškodné. V prípade úmrtia nesmie byť tento preddavok menší ako 21 000 EUR.

V prípade smrti alebo zranenia cestujúceho poskytne dopravca preddavok postačujúci na pokrytie bezprostredných ekonomických potrieb do 15 dní od zistenia totožnosti osoby, ktorá má nárok na odškodné. V prípade úmrtia táto platba nebude nižšia ako 21 000 EUR. Preddavky sa vzťahujú iba na mimoriadne udalosti lodí, pri ktorých nesie objektívnu zodpovednosť za škodu prepravca. Preddavok nepredstavuje uznanie zodpovednosti a môže kompenzovať akúkoľvek nasledujúcu sumu zaplatenú podľa tohto nariadenia.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 6

Článok 6 odsek 1

Dopravca, vykonávajúci dopravca a/alebo tour operátor poskytuje cestujúcim pred odchodom informácie o ich právach podľa tohto nariadenia, najmä informácie o limitoch náhrady v prípade smrti, zranenia alebo straty a poškodenia batožiny, o ich práve na priamu žalobu proti poisťovateľovi alebo osobe poskytujúcej finančnú zábezpeku a o ich nároku na preddavok.

Prepravca, vykonávajúci prepravca a/alebo tour operátor poskytuje cestujúcim pred odchodom informácie o ich právach podľa tohto nariadenia, najmä informácie o limitoch náhrady v prípade smrti, zranenia alebo straty a poškodenia batožiny, o ich práve na priamu žalobu proti poisťovateľovi alebo osobe poskytujúcej finančnú zábezpeku a o ich nároku na preddavok pri tých mimoriadnych udalostiach lodí, pri ktorých objektívnu zodpovednosť za škodu nesie prepravca.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 7

Článok 8 odsek 2

Uplatňuje sa od [dátumu nadobudnutia jeho účinnosti alebo od dátumu nadobudnutia platnosti Aténskeho dohovoru pre Spoločenstvo, podľa toho, ktorý dátum je neskorší].

Uplatňuje sa od dátumu nadobudnutia platnosti Aténskeho dohovoru pre Spoločenstvo a v každom prípade od dátumu, keď Medzinárodná námorná organizácia prijme opatrenia zabezpečujúce prepravcom primerané poistné náklady a oslobodzujúce ich od zodpovednosti za nehody spôsobené terorizmom, podľa toho, ktorý dátum je neskorší.

POSTUP

Názov

Návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o zodpovednosti osobných dopravcov v lodnej preprave po mori a vnútrozemských vodných cestách v prípade nehôd

Referenčné čísla

KOM(2005)0592 – C6 0057/2006 – 2005/0241(COD)

Gestorský výbor

TRAN

Výbor, ktorý predložil stanovisko

        dátum oznámenia na schôdzi

JURI
16.2.2006

Rozšírená spolupráca -     dátum oznámenia na schôdzi

 

Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko
  dátum menovania

Piia-Noora Kauppi
23.2.2006

Predchádzajúci spravodajca

 

Prerokovanie vo výbore

13.7.2006

3.10.2006

20.11.2006

 

 

Dátum prijatia

20.11.2006

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

13

1

0

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Maria Berger, Carlo Casini, Rosa Díez González, Giuseppe Gargani, Katalin Lévai, Antonio López-Istúriz White, Achille Occhetto, Aloyzas Sakalas, Gabriele Stauner, Diana Wallis, Nicola Zingaretti, Jaroslav Zvěřina

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Nicole Fontaine, Eva Lichtenberger, Manuel Medina Ortega

Náhradníci (čl. 178 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

 

Poznámky (údaje, ktoré sú k dispozícii iba v jednej jazykovej verzii)

...

 • [1]  Zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku.

POSTUP

Názov

Zodpovednosť osobných dopravcov v lodnej preprave po mori a vnútrozemských vodných cestách v prípade nehôd

Referenčné čísla

KOM(2005)0592 - C6-0057/2006 - 2005/0241(COD)

Gestorský výbor

       dátum oznámenia na schôdzi

TRAN

16.2.2006

Výbory požiadané o stanovisko

       dátum oznámenia na schôdzi

JURI

16.2.2006

 

 

 

Spravodajca

       dátum menovania

Paolo Costa

21.3.2006

 

 

Prerokovanie vo výbore

19.4.2006

10.10.2006

23.11.2006

 

Dátum prijatia

27.2.2007

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

45

0

1

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Gabriele Albertini, Inés Ayala Sender, Etelka Barsi-Pataky, Paolo Costa, Michael Cramer, Luis de Grandes Pascual, Arūnas Degutis, Christine De Veyrac, Petr Duchoň, Saïd El Khadraoui, Robert Evans, Emanuel Jardim Fernandes, Mathieu Grosch, Georg Jarzembowski, Stanisław Jałowiecki, Timothy Kirkhope, Dieter-Lebrecht Koch, Jaromír Kohlíček, Sepp Kusstatscher, Jörg Leichtfried, Bogusław Liberadzki, Eva Lichtenberger, Erik Meijer, Seán Ó Neachtain, Josu Ortuondo Larrea, Willi Piecyk, Luís Queiró, Luca Romagnoli, Gilles Savary, Brian Simpson, Renate Sommer, Dirk Sterckx, Ulrich Stockmann, Silvia-Adriana Ţicău, Georgios Toussas, Yannick Vaugrenard, Marta Vincenzi, Lars Wohlin, Corien Wortmann-Kool, Roberts Zīle

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Zsolt László Becsey, Johannes Blokland, Philip Bradbourn, Jeanine Hennis-Plasschaert, Anne E. Jensen

Náhradníci (čl. 178 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

Thijs Berman