RECOMANDARE PENTRU A DOUA LECTURĂ referitoare la poziţia comună a Consiliului în vederea adoptării directivei Parlamentului European şi a Consiliului privind evaluarea şi gestionarea riscurilor de inundaţii

3.2007 - (12131/6/06 – C6‑0038/2007 – 2006/0005(COD)) - ***II

Comisia pentru mediu, sănătate publică şi siguranţă alimentară
Raportor: Richard Seeber

Procedură : 2006/0005(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului :  
A6-0064/2007

PROIECT DE REZOLUŢIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la poziţia comună a Consiliului în vederea adoptării directivei Parlamentului European şi a Consiliului privind evaluarea şi gestionarea riscurilor de inundaţii

(12131/6/06 – C6‑0038/2007 – 2006/0005(COD))

(Procedura de codecizie: a doua lectură)

Parlamentul European,

–   având în vedere poziţia comună a Consiliului (12131/6/06 – C6‑0038/2007),

–   având în vedere poziţia sa în primă lectură[1] referitoare la propunerea Comisiei transmisă Parlamentului European şi Consiliului (COM(2006)0015)[2],

–   având în vedere articolul 251 alineatul (2) din Tratatul CE,

–   având în vedere articolul 62 din Regulamentul său de procedură,

–   având în vedere recomandarea pentru a doua lectură a Comisiei pentru mediu, sănătate publică şi siguranţă alimentară (A6-0064/2007),

1.  aprobă poziţia comună astfel cum a fost modificată;

2.  încredinţează Preşedintelui sarcina de a transmite Consiliului şi Comisiei poziţia Parlamentului.

Poziţia comună a ConsiliuluiAmendamentele Parlamentului

Amendamentul 1

Considerentul 2

(2) Inundaţiile sunt fenomene naturale care nu pot fi prevenite. Cu toate acestea, unele activităţi umane şi modificări climatice contribuie la creşterea probabilităţii survenirii inundaţiilor şi a impactului negativ al acestora.

(2) Inundaţiile sunt fenomene naturale care nu pot fi prevenite. Cu toate acestea, unele activităţi umane (numărul tot mai mare de aşezări umane şi de bunuri economice aflate în zonele inundabile, precum şi eroziunea şi reducerea capacităţii solului de retenţie naturală a apei, ca urmare a defrişărilor şi a agriculturii din bazinele hidrografice) şi modificări climatice contribuie la creşterea probabilităţii survenirii inundaţiilor şi a impactului negativ al acestora.

Justificare

Reinstatement, with slight changes, of the amendment from the first reading for the purposes of greater clarity (ex recital 2).

Amendamentul 2

Considerentul 4

(4) Directiva 2000/60/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 23 octombrie 2000 de stabilire a unui cadru de politică comunitară în domeniul apei impune crearea de planuri de gestionare a bazinului hidrografic al râurilor pentru fiecare bazin hidrografic al unui râu, pentru a ajunge la o bună stare ecologică şi chimică, contribuind la atenuarea efectelor inundaţiilor. Cu toate acestea, reducerea riscului de inundaţii nu este unul dintre obiectivele principale ale acelei directive, şi nu ţine seama de riscurile viitoare de inundaţii produse de modificările climatice.

(4) Directiva 2000/60/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 23 octombrie 2000 de stabilire a unui cadru de politică comunitară în domeniul apei impune crearea de planuri de gestionare a bazinului hidrografic al râurilor pentru fiecare bazin hidrografic al unui râu, pentru a ajunge la o bună stare ecologică şi chimică, contribuind la atenuarea efectelor inundaţiilor. Cu toate acestea, reducerea riscului de inundaţii nu este unul dintre obiectivele principale ale acelei directive, şi nu ţine seama de riscurile de inundaţii, care vor fi mai frecvente în viitor, ca urmare a modificărilor climatice.

Justificare

This amendment from the first reading (ex recital 9) is reinstated, with minor linguistic changes, to make clear that flood risk precautions must be stepped up in order to prevent the higher risk levels resulting from climate change; however, there is no need to carry out a detailed climate change forecast for each precautionary measure, since this would engender considerable and largely unjustifiable costs and would delay the drawing-up of plans where no reliable data are available.

Amendamentul 3

Considerentul 8 a (nou)

 

(8a) La stabilirea şi punerea în aplicare a tuturor politicilor lor, statele membre şi Comunitatea trebuie să aibă în vedere dispoziţiile privind gestionarea durabilă a riscurilor de inundaţii, inclusiv în ceea ce priveşte politica în domeniul transporturilor, politica de amenajare a teritoriului, dezvoltare urbană şi industrializare, politica agricolă, politica de coeziune, politica energetică şi politica de cercetare.

Justificare

Reinstatement of the amendment from the first reading. There is ample evidence that misdirected spatial planning, urban development, and industrialisation policies do much to increase the risk of floods. In order to achieve efficient flood risk management, it has to be integrated with other relevant policies, following the principle of the IRBM. There must be a strong coordination with other measures that may have an impact on flood risk management as well as with measures potentially affected by flood risk management.

Amendamentul 4

Considerentul 9

(9) Pe teritoriul Comunităţii apar diferite tipuri de inundaţii, cum ar fi inundaţii ale râurilor, viituri torenţiale, inundaţii urbane şi inundaţii produse de mare în zonele de coastă. Daunele produse de inundaţii pot varia şi de la o ţară şi regiune la alta ale Comunităţii. Ca urmare, obiectivele privind gestionarea riscurilor de inundaţii ar trebui stabilite de statele membre însele şi ar trebui să se bazeze pe circumstanţe locale şi regionale.

(9) Pe teritoriul Comunităţii apar diferite tipuri de inundaţii, cum ar fi inundaţii ale râurilor, viituri torenţiale, inundaţii urbane, inundaţii produse de sistemele de canalizare şi inundaţii produse de mare în zonele de coastă. Daunele produse de inundaţii pot varia şi de la o ţară şi regiune la alta ale Comunităţii. Ca urmare, obiectivele privind gestionarea riscurilor de inundaţii ar trebui stabilite de statele membre însele şi ar trebui să se bazeze pe circumstanţe locale şi regionale.

Justificare

This amendment reinstates the text from the first reading (ex recital 15). Flooding from sewerage systems should also be included within the scope of this directive.

Amendamentul 5

Considerentul 10

(10) Riscurile de inundaţii în anumite zone din cadrul Comunităţii pot fi considerate a nu fi semnificative, de exemplu în zone populate sau nepopulate sau în zone cu active economice sau valoare ecologică limitată. În fiecare bazin hidrografic sau unitate de gestionare ar trebui evaluate riscurile de inundaţii şi nevoia de acţiuni suplimentare.

(10) Riscurile de inundaţii în anumite zone din cadrul Comunităţii pot fi considerate a nu fi semnificative, de exemplu în zone populate sau nepopulate sau în zone cu active economice sau valoare ecologică limitată. În fiecare bazin hidrografic sau unitate de gestionare ar trebui evaluate riscurile de inundaţii şi nevoia de acţiuni suplimentare, de exemplu, potenţialul luptei împotriva inundaţiilor.

Justificare

Reinstatement, with changes, of text from the first reading (ex recital 16).

Amendamentul 6

Considerentul 11

(11) Pentru a avea la dispoziţie un instrument eficient de informare, ca şi o bază valoroasă pentru stabilirea priorităţilor şi pentru luarea de decizii ulterioare tehnice, financiare şi politice privind gestionarea riscului de inundaţii, este necesar să se prevadă crearea de hărţi ale zonelor cu pericol de inundaţii şi cu risc de inundaţii care să arate potenţialele consecinţe negative asociate diferitelor cazuri de inundaţii.

(11) Pentru a avea la dispoziţie un instrument eficient de informare, ca şi o bază valoroasă pentru stabilirea priorităţilor şi pentru luarea de decizii ulterioare tehnice, financiare şi politice privind gestionarea riscului de inundaţii, este necesar să se prevadă crearea de hărţi ale zonelor cu pericol de inundaţii şi cu risc de inundaţii care să arate potenţialele consecinţe negative asociate diferitelor cazuri de inundaţii, inclusiv riscul de poluare a mediului ca urmare a inundaţiiilor.

 

În acest context, statele membre ar trebui să-şi reevalueze subvenţiile directe sau indirecte pentru acele activităţi care determină creşterea riscurilor de inundaţii.

Justificare

A word-for-word reinstatement from the first reading (ex recital 17) for the purposes of greater clarity.

As Article 6(5) of the directive stipulates that flood risk maps should indicate potential adverse consequences, consistency demands that the risk associated with environmental pollution resulting from floods should be included in the recitals.

Amendamentul 7

Considerentul 12

(12) În vederea evitării şi reducerii impactului negativ al inundaţiilor în zona respectivă, este indicat să se prevadă planuri de gestionare a riscului de inundaţii. Cauzele şi consecinţele inundaţiilor variază după ţările şi regiunile Comunităţii. Planurile de gestionare a riscului de inundaţii trebuie, aşadar, să ia în considerare caracteristicile proprii ale zonelor vizate şi să prevadă soluţii adaptate nevoilor şi priorităţilor acestora, asigurând, în acelaşi timp, o coordonare adecvată cu districtele care conţin bazinul hidrografic al unui râu.

(12) În vederea evitării şi reducerii impactului negativ al inundaţiilor în zona respectivă, este indicat să se prevadă planuri de gestionare a riscului de inundaţii. Cauzele şi consecinţele inundaţiilor variază după ţările şi regiunile Comunităţii. Planurile de gestionare a riscului de inundaţii trebuie, aşadar, să ia în considerare caracteristicile proprii ale zonelor vizate, având în vedere şi instalaţiile industriale şi agricole, precum şi alte posibile surse de poluare a zonei respective în scopul prevenirii unei asfel de poluări şi să prevadă soluţii adaptate nevoilor şi priorităţilor acestora, asigurând, în acelaşi timp, o coordonare adecvată cu districtele care conţin bazinul hidrografic al unui râu.

 

În mod special, statele membre ar trebui să se abţină de la măsuri care cresc riscul inundaţiilor în alte state membre şi ar trebui să caute, în limitele propriului teritoriu, soluţii de compensare a restricţionării cursului natural al râului.

Justificare

Reinstatement of the amendment from the first reading). Floods are natural phenomena. Floods pose a risk only to the human activities or uses undertaken in floodplains. As floods are often followed by accidental environmental pollution due to industrial, agricultural and other facilities on the area concerned, the flood risk management plans should take probable pollution sources into account.

Amendamentul 8

Considerentul 13

(13) Flood risk management plans should focus on prevention, protection and preparedness. The elements of flood risk management plans should be periodically reviewed and if necessary updated, taking into account the likely effects of climate change on the occurrence of floods.

(13) Flood risk management plans should focus on prevention, protection and preparedness. The elements of flood risk management plans should be periodically reviewed and if necessary updated, taking into account the likely effects of climate change on the occurrence of floods.

Justificare

Linguistic amendment in German: does not affect the English version.

Amendamentul 9

Considerentul 14

(14) Principiul solidarităţii este foarte important în contextul gestionării riscurilor de inundaţii. În lumina acestuia, statele membre trebuie încurajate să găsească o repartiţie echitabilă a responsabilităţilor, unde măsurile sunt decise de comun acord pentru beneficiul comun în ceea ce priveşte gestionarea riscului de inundaţii pe cursurile de apă.

(14) Principiul solidarităţii este foarte important în contextul gestionării riscurilor de inundaţii. În lumina acestuia, statele membre trebuie încurajate să ia măsuri comune în folosul tuturor. S-ar putea realiza, astfel, o repartiţie echitabilă a responsabilităţilor.

 

În conformitate cu principiul solidarităţii, statele membre cooperează în vederea stabilirii de planuri şi luării de măsuri de prevenire a inundaţiilor şi se abţin de la măsuri care cresc riscul de inundaţii într-un alt stat membru, dacă o astfel de măsură nu face parte dintr-un plan comun.

Justificare

Recital 14 of the Common Position encourages Member States to seek to share responsibility fairly across borders for joint measures which have an impact in two or more countries. Fair sharing of responsibilities is the prime concern here, not efforts to identify possible joint measures. An important beneficial feature of the directive should be that it encourages Member States to seek measures across their borders which have a joint effect in two or more countries.

Amendamentul 10

Considerentul 16

(16) Dezvoltarea planurilor de gestionare a bazinurilor hidrografice ale râurilor în temeiul Directivei 2000/60/CE şi a planurilor de gestionare a riscurilor de inundaţii în temeiul prezentei directive sunt elemente de gestionare integrată a bazinurilor hidrografice ale râurilor. Cele două procese trebuie aşadar să utilizeze potenţialul reciproc pentru sinergii şi avantaje comune, având în vedere scopurile de protecţie a mediului din Directiva 2000/60/CE, asigurând eficienţa şi utilizarea înţeleaptă a resurselor, precum şi recunoaşterea faptului că autorităţile competente şi unităţile de gestionare pot fi diferite în prezenta directivă şi în Directiva 2000/60/CE.

(16) Dezvoltarea planurilor de gestionare a bazinurilor hidrografice ale râurilor în temeiul Directivei 2000/60/CE şi a planurilor de gestionare a riscurilor de inundaţii în temeiul prezentei directive sunt elemente de gestionare integrată a bazinurilor hidrografice ale râurilor. Cele două procese trebuie aşadar să utilizeze potenţialul reciproc pentru sinergii şi avantaje comune, având în vedere scopurile de protecţie a mediului din Directiva 2000/60/CE, asigurând eficienţa şi utilizarea înţeleaptă a resurselor.

Justificare

Flood risk management is an important element of integrated river basin management, which is established by Directive 2000/60/EC. In order to benefit from mutual potential for common synergies and benefits between the directives ensuring efficiency and wise use of resources, the same unit of management should apply under this directive.

Amendamentul 11

Considerentul 16 a (nou)

 

(16a) Statele membre ar trebui să-şi bazeze evaluările, hărţile şi planurile pe cele mai bune date, proceduri şi tehnologii disponibile în materie de gestionare a riscurilor de inundaţii.

Justificare

This combines and clarifies two amendments from the first reading (ex recitals 22 and 24) relating to the use of new practices and technologies for the protection of citizens.

Amendamentul 12

Considerentul 17

(17) Pentru utilizarea în mai multe scopuri a unor ape pentru diverse forme de activităţi umane durabile (ex. gestionarea riscului de inundaţii, ecologie, navigaţii interne sau producerea de curent electric de către hidrocentrale) şi având în vedere impactul acestei utilizări asupra apelor, Directiva 2000/60/CE prevede un proces clar şi transparent de abordare a respectivei utilizări şi a respectivului impact, care include posibile scutiri de la obiectivele „bunei stări” sau ale „nedeteriorării” din articolul 4 al acesteia.

(17) Pentru utilizarea în mai multe scopuri a unor ape pentru diverse forme de activităţi umane durabile (de exemplu: gestionarea riscului de inundaţii, ecologie, navigaţie interioară sau hidroenergie) şi având în vedere impactul acestei utilizări asupra apelor, Directiva 2000/60/CE prevede un proces clar şi transparent de abordare a respectivei utilizări şi a respectivului impact, care include posibile scutiri de la obiectivele „bunei stări” sau ale „nedeteriorării” din articolul 4. Principiul recuperării costurilor, inclusiv a costurilor legate de mediu şi resurse, ar trebui să se aplice măsurilor de gestionare a riscurilor de inundaţii şi infrastructurii, în conformitate cu Directiva 2000/60/CE.

Amendamentul 13

Considerentul 18 a (nou)

 

(18a) În mod special, Comisia ar trebui autorizată să definească formatele tehnice pentru prelucrarea datelor, în special a datelor statistice şi cartografice, a formatelor pentru transmiterea acestora către Comisie, precum şi pentru adaptarea anexei la progresul ştiinţific şi tehnic. Întrucât aceste măsuri au caracter general şi modifică părţi neesenţiale ale acestui regulament, completându-l prin adăugarea unor părţi noi neesenţiale, acestea se aprobă în conformitate cu procedura de reglementare cu control menţionată în articolul 5 din Decizia 1999/468/CE.

Justificare

This amendment makes the necessary adjustments in line with the new comitology procedure.

Amendamentul 14

Articolul 1

Scopul prezentei directive este crearea unui cadru pentru evaluarea şi gestionarea riscurilor de inundaţii, cu scopul de a reduce consecinţele negative pentru sănătatea umană, mediu, patrimoniul cultural şi activitatea economică asociată cu inundaţiile în cadrul comunităţii.

Scopul prezentei directive este crearea unui cadru pentru evaluarea şi gestionarea riscurilor de inundaţii, cu scopul de a reduce consecinţele negative pentru sănătatea umană, mediu, patrimoniul cultural şi activitatea economică asociată cu inundaţiile în cadrul comunităţii. În plus, aceasta contribuie la atingerea obiectivelor de mediu prevăzute de legislaţia comunitară în vigoare.

Justificare

Reinstatement of the amendment from first reading (ex amendment 27): It is crucial that framework to manage flood risks does support the achievement of the objectives of other Community legislation.

Amendamentul 15

Articolul 3 alineatul (2) primul paragraf

(2) Cu toate acestea, pentru implementarea prezentei directive, statele membre pot:

(2) Cu toate acestea, pentru punerea în aplicare a prezentei directive, statele membre pot numi autorităţi competente, altele decât cele identificate în temeiul articolului 3 alineatul (2) din Directiva 2000/60/CE.

(a) numi autorităţi competente diferite de cele identificate ca urmare a articolului 3 alineatul (2) din Directiva 2000/60/CE;

 

(b) identifica anumite zone de coastă sau bazine hidrografice individuale şi desemna o unitatea de gestionare a acestora, diferită de cele desemnate ca urmare a articolului 3 alineatul (1) din Directiva 2000/60/CE.

 

Justificare

Flood risk management is an important element of integrated river basin management, which is established by Directive 2000/60/EC. In order to benefit from mutual potential for common synergies and benefits between the two directives and to ensure efficiency and wise use of resources, the same unit of management should be used under this directive.

Amendamentul 16

Articolul 4 alineatul (2) teza introductivă

(2) O evaluare preliminară a riscului de inundaţii este întreprinsă pentru a furniza o evaluare a riscurilor potenţiale, bazată pe informaţii disponibile imediat, de exemplu înregistrări. Evaluarea include cel puţin următoarele:

(2) O evaluare preliminară a riscului de inundaţii este întreprinsă pentru a furniza o evaluare a riscurilor potenţiale, bazată pe informaţii disponibile imediat, de exemplu înregistrări şi studii privind evoluţiile pe termen lung, mai ales schimbările climatice. Evaluarea include cel puţin următoarele:

Justificare

This amendment combines and clarifies amendments from the first reading (ex Article 4(2)(c), (e) and (f).

Only existing studies on long-term developments, in particular climate change, should be taken into account in preliminary assessments.

Amendamentul 17

Articolul 4 alineatul (2) litera (a)

(a) hărţi ale districtului care conţin bazinul hidrografic al râului la scala corespunzătoare, inclusiv marginile bazinelor hidrografice, ale subbazinelor şi, unde este cazul, ale zonelor de coastă, cu expunerea topografiei şi a utilizării terenului;

(a) hărţi ale districtului care conţin bazinul hidrografic al râului la scala corespunzătoare, inclusiv marginile bazinelor hidrografice, ale subbazinelor şi ale zonelor de coastă, cu expunerea topografiei şi a exploatării terenului;

Justificare

Human activities are concentrated in the coastal areas which are particularly exposed to the likely effects of climate change. Therefore all coastal areas should be included into the preliminary flood risk assessment.

Amendamentul 18

Articolul 4 alineatul (2) teza introductivă dinaintea literei (d)

şi, după caz, include:

(eliminată)

Justificare

This is an attempt to find a compromise between Parliament's position at first reading (which was that there should be no restriction) and the Council common position.

Amendamentul 19

Articolul 4 alineatul (2) litera (d)

(d) o evaluare a consecinţelor negative potenţiale ale viitoarelor inundaţii pentru sănătatea umană, mediu, moştenirea culturală şi activitatea economică, luând în considerare pe cât posibil probleme ca topografia, poziţia cursurilor de apă şi caracteristicile lor generale hidrologice şi geomorfologice, poziţia zonelor populate, zonele de activitate economică şi dezvoltările pe termen lung, inclusiv efectele modificării climei asupra apariţiei inundaţiilor.

(d) o evaluare a consecinţelor negative potenţiale ale viitoarelor inundaţii pentru sănătatea umană, mediu, moştenirea culturală şi activitatea economică, luând în considerare pe cât posibil probleme ca topografia, poziţia cursurilor de apă şi caracteristicile lor generale hidrologice şi geomorfologice, rolul zonelor inundabile ca zone de retenţie naturale, poziţia zonelor populate, zonele de activitate economică şi dezvoltările pe termen lung, inclusiv efectele modificării climei asupra apariţiei inundaţiilor. În măsura în care specificul local permite acest lucru, evaluările menţionate mai sus nu trebuie efectuate în mod obligatoriu.

Justificare

Reinstatement of the amendment from the first reading (ex Article 4(2)(c), as it is known that retention areas are crucial to flood protection.

This is also an attempt to reach a compromise between Parliament's position at first reading and the Council common position.

Amendamentul 20

Articolul 4 alineatul (2) litera (da) (nouă)

 

(da) dacă este nevoie, o evaluare a eficienţei infrastructurilor construite pentru protecţia împotriva inundaţiilor, luând în considerare capacitatea reală a acestora de prevenire a dezastrelor, precum şi eficienţa economică şi ecologică a acestora.

Justificare

Reinstatement of the amendment from the first reading (ex Article 4(2)(h)).

Amendamentul 21

Articolul 4 alineatul (4)

(4) Statele membre încheie evaluarea preliminară a riscului de inundaţii până la 22 decembrie 2012.

(4) Statele membre încheie evaluarea preliminară a riscului de inundaţii până la 22 decembrie 2010.

Justificare

Reinstatement of Parliament's original deadline in order to tighten the procedure (ex Article 6(1), amended).

Amendamentul 22

Articolul 5 alineatul (1)

(1) Pe baza evaluării preliminare a riscului de inundaţii la care se face referire la articolul 4, statele membre identifică, pentru fiecare bazin hidrografic al unui râu sau pentru fiecare unitate de gestionare la care se face referire la articolul 3 alineatul (2) litera (b) sau pentru fiecare porţiune a bazinului hidrografic internaţional al unui râu care se află pe teritoriul acestora, acele zone pentru care ajung la concluzia că există sau se poate considera în mod rezonabil că pot surveni riscuri potenţiale semnificative de inundaţii.

(1) Pe baza evaluării preliminare a riscului de inundaţii la care se face referire la articolul 4, statele membre identifică, pentru fiecare bazin hidrografic al unui râu sau pentru fiecare unitate de gestionare la care se face referire la articolul 3 alineatul (2) litera (b) sau pentru fiecare porţiune a bazinului hidrografic internaţional al unui râu care se află pe teritoriul acestora, acele zone pentru care ajung la concluzia că există sau se poate considera că pot surveni riscuri semnificative de inundaţii.

Justificare

Simplification of language for better comprehensibility and legal clarity.

Amendamentul 23

Articolul 6 alineatul (3) litera (c)

(c) inundaţii cu probabilitate mare, după caz.

(c) inundaţii cu probabilitate mare, ori de câte ori este posibil.

Justificare

This is a compromise between Parliament's position, which does not provide for exceptions (ex Article 7(2)), and the Council's current position. Floods with a high probability should be taken into account as much as possible for the sake of public protection. The responsible bodies should only be permitted not to do so in the event that it is impossible and/or there are plausible grounds not to do so.

Amendamentul 24

Articolul 6 alineatul (4) litera (ca) (nouă)

 

(ca) zone de inundare şi alte zone naturale care pot servi, în prezent sau în viitor, drept zone de retenţie sau zone-tampon.

Justificare

Reinstatement of the amendment from the first reading (Am. 156). The undeveloped areas that can flood naturally (e.g. floodplains) and perform a valuable water retention function, if not considered in the flood risk maps and management plans, could be targeted for development. They would then lose or weaken their important function of reducing flood risk, and the new assets placed there would be at risk. Therefore, it is necessary that these areas and the functions they perform are included/considered in the relevant flood risk maps and management plans to be drawn under this Directive.

Amendamentul 25

Articolul 6 alineatul (5) litera (c)

(c) instalaţiile, astfel cum se face referire la acestea în Anexa I la Directiva 96/61/CE a Consiliului din 24 septembrie 1996 privind prevenirea şi controlul integrate ale poluării , care pot produce poluare accidentală în cazul inundaţiilor şi zonele protejate potenţial afectate enumerate în anexa IV alineatul (1) punctele (i), (iii) şi (v) la Directiva 2000/60/CE;

(c) instalaţiile, astfel cum se face referire la anexa I la Directiva 96/61/CE a Consiliului din 24 septembrie 1996 privind prevenirea şi controlul integrat al poluării, care pot produce poluare accidentală în cazul inundaţiilor şi zonele protejate potenţial afectate enumerate în anexa IV alineatul (1) la Directiva 2000/60/CE;

Justificare

Reinstatement of the amendment from the first reading (amendment 49). The register of protected areas required under article 6 of Directive 2000/60/EC should also include nutrient sensitive areas and areas designated for economically significant aquatic species. In compliance with Article 10 of the Directive 2000/60/EC, Member States are to carry out a combined approach concerning emissions from point and diffuse sources.

Amendamentul 26

Articolul 6 alineatul (5) litera (d)

(d) alte informaţii pe care statul membru le consideră utile, cum ar fi indicarea zonelor unde pot apărea inundaţii cu un conţinut mare de sedimente transportate şi inundaţii cu sedimente grosiere.

(d) informaţii privind existenţa unor alte posibile surse de poluare punctuale sau difuze, în cazul în care sunt disponibile, şi alte infomaţii pe care statul membru le consideră utile, cum ar fi indicarea zonelor unde pot apărea inundaţii cu un conţinut mare de sedimente transportate şi inundaţii cu sedimente grosiere şi a zonelor de inundare şi a altor zone de inundare care pot servi, în prezent sau în viitor, drept zone de retenţie sau zone-tampon.

Justificare

Point sources other than those covered by the IPPC Directive or potential diffuse sources of pollution should be excluded if information is available in Member States.

Reassertion of Parliament's position at first reading (see first paragraph of justification to Amendment 12).

Amendamentul 27

Articolul 7 alineatul (1)

(1) Pe baza hărţilor la care se face referire în articolul 6, statele membre vor stabili planuri de gestionare a riscurilor de inundaţii coordonate la nivelul districtului care conţine bazinul hidrografic al râului sau unitatea de gestionare la care se face referire în articolul 3 alineatul (2) litera (b) pentru zonele identificate în temeiul articolului 5 alineatul (1) şi zonele acoperite de articolul 13 alineatul (1) litera (b) în conformitate cu alineatele 2 şi 3 din prezentul articol.

(1) Pe baza hărţilor la care se face referire în articolul 6, statele membre stabilesc şi pun în aplicare planuri de gestionare a riscurilor de inundaţii coordonate la nivelul districtului care conţine bazinul hidrografic al râului sau al unităţii de gestionare menţionate în articolul 3 alineatul (2) litera (b) pentru zonele identificate în temeiul articolului 5 alineatul (1) şi pentru zonele menţionate în articolul 13 alineatul (1) litera (b) în conformitate cu alineatele (2) şi(3) din prezentul articol.

Justificare

Reintroduces Commission original wording to clarify that there is an obligation not only to establish plans but also to implement such plans.

Amendamentul 28

Articolul 7 alineatul (2)

(2) Statele membre trebuie să stabilească obiective corespunzătoare pentru gestionarea riscului de inundaţii pentru zonele identificate în temeiul articolului 5 alineatul (1) şi pentru zonele acoperite de articolul 13 alineatul (1) litera (b), axându-se pe reducerea potenţialelor consecinţe negative ale inundaţiilor pentru sănătatea umană, mediu, moştenire culturală şi activitatea economică şi, dacă se consideră că este cazul, şi pe iniţiativele nestructurale şi/sau pe reducerea probabilităţii inundaţiilor.

(2) Statele membre trebuie să stabilească obiective corespunzătoare pentru gestionarea riscului de inundaţii pentru zonele identificate în temeiul articolului 5 alineatul (1) şi pentru zonele menţionate în articolul 13 alineatul (1) litera (b), axându-se pe reducerea potenţialelor consecinţe negative ale inundaţiilor pentru sănătatea umană, mediu, patrimoniu cultural şi activitatea economică şi pe iniţiativele nestructurale şi/sau pe reducerea probabilităţii inundaţiilor. Folosirea zonelor de inundare de către populaţie ar trebui adaptată în conformitate cu riscurile de inundaţie identificate.

Justificare

Reinstatement of the amendment from the first reading There needs to be a shift away from the traditional short-term paradigm of engineered flood defences, which often have failed to deliver their function, to an all-encompassing integrated flood risk management undertaken in the level of river basins, giving increased importance to non-structural, nature-related measures. Sustainable flood risk management addresses the root causes of floods and their devastating effects, and not just the symptoms.

Amendamentul 29

Articolul 7 alineatul (3) primul şi al doilea paragraf

(3) Planurile de gestionare a riscului de inundaţii trebuie să includă măsuri care au scopul de a atinge obiectivele stabilite în conformitate cu alineatul (2), precum şi componentele stabilite în Partea A din anexă.

(3) Planurile de gestionare a riscului de inundaţii trebuie să includă măsuri care să asigure atingerea nivelelor de protecţie stabilite în conformitate cu alineatul (2), precum şi componentele stabilite în Partea A din anexă.

 

Planurile de gestionare a riscului includ măsuri adaptate proceselor naturale, precum menţinerea şi/sau refacerea zonelor de inundare, pentru a crea, în măsura posibilului, un spaţiu de rezervă al râurilor şi a promova exploatarea adecvată a terenurilor şi practicile agricole şi silvice de-a lungul întregului bazin hidrografic.

Planurile de gestionare a riscului de inundaţii trebuie să ia în considerare aspectele relevante, cum ar fi costurile şi avantajele, dimensiunile inundaţiilor şi itinerariile acestora şi zonele care au potenţialul de a reţine apa din inundaţii, obiectivele de mediu din articolul 4 al Directivei 2000/60/CE, gestionarea solului şi a apei, planificarea spaţiului, utilizarea terenurilor, conservarea naturii şi infrastructura de navigaţie şi portuară.

Planurile de gestionare a riscului de inundaţii trebuie să ia în considerare aspectele relevante, cum ar fi costurile şi avantajele, amploarea inundaţiilor şi rolul zonelor de inundare ca zone barieră sau zone tampon naturale în calea inundaţiilor şi itinerariile acestora, în prezent sau în viitor, obiectivele prevăzute în articolele 1 şi 4 din Directiva 2000/60/CE, obiectivele Directivei 79/409/CEE a Consiliului din 2 aprilie 1979 privind conservarea păsărilor sălbatice1 şi Directiva 92/43/CEE a Consiliului din 21 mai 1992 privind conservarea habitatelor naturale şi a speciilor de faună şi floră sălbatică2, gestionarea solului şi a apei, amenajarea teritoriului, exploatarea terenurilor, conservarea naturii şi infrastructura de navigaţie şi portuară.

 

1 JO L 103, 25.4.79, p. 1. Directivă astfel cum a fost modificată ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 807/2003 (JO L 122, 16.05.2003, p. 36).

 

2 JO L 206, 22.7.92, p. 7. Directivă astfel cum a fost modificată ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 1882/2003 al Parlamentului European şi al Consiliului (JO L 284, 31.10.2003, p. 1).

Justificare

The provisions of article 1 of the Water Framework Directive and objectives of Wild Birds and Habitats directives are also relevant.

Amendamentul 30

Articolul 7 alineatul (3a) (nou)

 

(3a) Măsurile de gestionare a riscului de inundaţii, în special cele privind construcţia infrastructurilor, trebuie să facă obiectul unei evaluări economice şi ecologice obiective şi transparente pentru a garanta viabilitatea acestora pe termen lung pentru cetăţeni şi mediul de afaceri, ţinând cont de principiul recuperării costurilor, inclusiv a costurilor legate de mediu şi de resurse.

Justificare

Reinstatement of the amendment from the first reading (amendment 60). With flood levels increasing, traditional infrastructure measures are failing to provide flood protection and even pose a bigger risk of them breaking down. Therefore efficiency of existing infrastructure needs to be assessed in a comprehensive way, including also environmental and resource costs. And new flood management measures, if they are to deliver benefits for society, need to be subject to robust economic appraisal, which also has to include environmental and resource costs.

Amendamentul 31

Articolul 7 alineatul (4)

(4) Planurile de gestionare a riscului de inundaţii create într-un stat membru nu includ măsurile care, prin dimensiunile şi impactul lor, cresc semnificativ riscul de inundaţii în amonte sau în aval de alte ţări din acelaşi bazin sau subbazin hidrografic al unui râu, cu excepţia cazului în care aceste măsuri au fost coordonate şi s-a convenit asupra unei soluţii între statele membre respective în conformitate cu prevederile articolului 8.

(4) Din solidaritate şi atunci când este necesar, planurile de gestionare a riscului de inundaţii trebuie să aibă în vedere măsuri în zonele din amonte sau aval. Planurile de gestionare a riscului de inundaţii create într-un stat membru nu includ măsurile care, prin dimensiunile şi impactul lor, cresc semnificativ riscul de inundaţii în amonte sau în aval de alte ţări din acelaşi bazin sau subbazin hidrografic al unui râu, cu excepţia cazului în care aceste măsuri au fost coordonate şi s-a convenit asupra unei soluţii între statele membre respective în conformitate cu prevederile articolului 8.

Justificare

This amendment is intended to express the solidarity principle in stronger terms, in line with Amendment 61 adopted at first reading. It is linked to Amendment 1 tabled by the same Member to Recital 14.

Amendamentul 32

Articolul 8 alineatul (1)

(1) Pentru districtele sau unităţile de gestionare a bazinelor hidrografice la care se face referire în articolul 3 alineatul (2) litera (b), care intră în întregime pe teritoriul lor, statele membre asigură elaborarea unui singur plan de gestionare a riscului de inundaţii sau unui set de planuri de gestionare a riscului de inundaţii, coordonate la nivelul districtului care conţine bazinul hidrografic al unui râu.

(1) Pentru districtele sau unităţile de gestionare a bazinelor hidrografice la care se face referire în articolul 3 alineatul (2) litera (b), care intră în întregime pe teritoriul lor, statele membre asigură elaborarea unui singur plan de gestionare a riscului de inundaţii sau unui set de planuri de gestionare a riscului de inundaţii, coordonate la nivelul districtului care conţine bazinul hidrografic al unui râu. Prin această măsură, statele membre pot folosi, sub rezerva articolelor 4, 5, 6 şi 7, planurile şi instrumentele existente dacă acestea pot oferi o protecţie comparabilă împotriva inundaţiilor.

Justificare

This is intended to prevent superfluous extra measures in Member States which have themselves already drawn up plans and taken measures. It accords with the Common Position, particularly Recital 21.

Amendamentul 33

Articolul 8 alineatul (2)

(2) Când districtul care conţine un bazin hidrografic al unui râu internaţional sau unitatea de gestionare la care se face referire în articolul 3 alineatul (2) litera (b) intră în întregime pe teritoriul Comunităţii, statele membre trebuie să asigure coordonarea în scopul elaborării unui plan unic internaţional de gestionare a riscului de inundaţii, sau stabilirii unui set de planuri de gestionare a riscului de inundaţii coordonat la nivelul districtului care conţine bazinul hidrografic al unui râu internaţional. În lipsa unor astfel de planuri, statele membre trebuie să elaboreze planuri de gestionare a riscului de inundaţii, care să acopere cel puţin părţile unui district care conţine bazinul hidrografic al unui râu internaţional care face parte din teritoriul acestuia, pe cât posibil coordonate la nivelul districtului care conţine bazinul hidrografic al râului internaţional.

(2) Când districtul care conţine un bazin hidrografic al unui râu internaţional sau unitatea de gestionare la care se face referire în articolul 3 alineatul (2) litera (b) intră în întregime pe teritoriul Comunităţii, statele membre trebuie să asigure coordonarea în scopul elaborării unui plan unic internaţional de gestionare a riscului de inundaţii, sau stabilirii unui set de planuri de gestionare a riscului de inundaţii coordonat la nivelul districtului care conţine bazinul hidrografic al unui râu internaţional. În lipsa unor astfel de planuri, statele membre trebuie să elaboreze planuri de gestionare a riscului de inundaţii, care să acopere cel puţin părţile unui district care conţine bazinul hidrografic al unui râu internaţional care face parte din teritoriul acestuia, pe cât posibil coordonate la nivelul districtului care conţine bazinul hidrografic al râului internaţional. Statele membre se abţin de la măsuri sau acţiuni care sporesc riscul de inundaţii în zonele din aval şi din amonte, cu excepţia cazului în care acestea fac parte dintr-un plan comun de reducere a riscului de inundaţii.

Justificare

Is in line with the Common Position.

Amendamentul 34

Capitolul V Titlu

Coordonarea cu Directiva 2000/60/CE, informarea şi consultarea publice

Coordonarea cu Directiva 2000/60/CE, participarea şi consultarea publice

Justificare

Active involvement of all relevant stakeholders should be a pivotal element of the flood risk management as it allows for the integration and consideration of the views, needs and interests of water users and those affected by floods. Being informed is not enough.

Amendamentul 35

Articolul 9 punctul (1)

(1) dezvoltarea primelor hărţi cu pericolele de inundaţii şi cu riscurile de inundaţii şi revizuirea ulterioară a acestora, aşa cum se face referire la aceasta în articolele 6 şi 14 ale prezentei directive, se vor efectua astfel încât informaţiile pe care le conţin să fie consecvente cu informaţiile relevante prezentate conform Directivei 2000/60/CE. Acestea, dacă se consideră că este cazul, pot fi coordonate mai departe cu revizuirile prevăzute la articolul 5 alineatul (2) al Directivei 2000/60/CE şi integrate în acestea;

(1) dezvoltarea primelor hărţi cu pericolele de inundaţii şi cu riscurile de inundaţii şi revizuirea ulterioară a acestora, aşa cum se face referire la aceasta în articolele 6 şi 14 ale prezentei directive, se vor efectua astfel încât informaţiile pe care le conţin să fie consecvente cu informaţiile relevante prezentate în conformitate cu Directiva 2000/60/CE. Acestea sunt coordonate cu revizuirile prevăzute la articolul 5 alineatul (2) din Directiva 2000/60/CE şi pot fi integrate în acestea;

Justificare

Compromise between the Council's and Parliament's position (ex Article 13(1)). There should be coordination with the Water Framework Directive, while integration into the Directive remains optional.

Amendamentul 36

Articolul 9 punctul (2)

(2) dezvoltarea primelor planuri de gestionare a riscului de inundaţii şi a revizuirilor ulterioare, aşa cum se face referire la acestea în articolele 7 şi 14 ale prezentei directive, se va efectua, dacă se consideră că este necesar, în coordonare cu şi poate fi integrată în revizuirile planurilor de gestionare a bazinelor hidrografice ale râurilor prevăzute în articolul 13 alineatul (7) al Directivei 2000/60/CE;

(2) dezvoltarea primelor planuri de gestionare a riscului de inundaţii şi a revizuirilor ulterioare, în conformitate cu articolele 7 şi 14 din prezenta directivă va fi coordonată cu revizuirile planurilor de gestionare a bazinelor hidrografice ale râurilor prevăzute la articolul 13 alineatul (7) dinDirectiva 2000/60/CE şi poate fi integrată în acestea;

Justificare

Development of river basin management plans under Directive 2000/60/EC and of flood risk management plans under this Directive are elements of integrated river basin management. The two processes should therefore use the mutual potential for common synergies and benefits. The most cost-effective and sustainable way to develop any flood risk management measures is to integrate the 2 planning and reporting processes in order to avoid wasting administrative and public resources.

Amendamentul 37

Articolul 9 punctul (3)

(3) implicarea activă a tuturor părţilor interesate în temeiul articolului 10 al prezentei directive trebuie coordonată, după cum este cazul, cu implicarea activă a părţilor interesate în temeiul articolului 14 al Directivei 2000/60/CE.

(3) implicarea activă a tuturor părţilor interesate în temeiul articolului 10 din prezenta directivă trebuie coordonată cu implicarea activă a părţilor interesate în temeiul articolului 14 din Directiva 2000/60/CE.

Justificare

Development of river basin management plans under Directive 2000/60/EC and of flood risk management plans under this Directive are elements of integrated river basin management. The two processes should therefore use the mutual potential for common synergies and benefits. The most cost-effective and sustainable way to develop any flood risk management measures is to integrate the 2 planning and reporting processes in order to avoid wasting administrative and public resources including requirements for public participation.

Amendamentul 38

Articolul 11

(1) Comisia poate, în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 2 alineatul (2), să adopte formate tehnice pentru prelucrarea datelor, inclusiv a datelor statistice şi cartografice, şi pentru transmiterea acestora către Comisie. Formatele tehnice ar trebui adoptate cu cel puţin doi ani înaintea termenelor fixate în articolul 4 alineatul (4), articolul 6 alineatul (8), şi respectiv articolul 7 alineatul (5), avându-se în vedere standardele existente, precum şi formatele elaborate în conformitate cu actele comunitare relevante.

(1) Comisia poate, în conformitate cu procedura de reglementare cu control prevăzută la articolul 2 alineatul (2), să adopte formate tehnice pentru prelucrarea datelor, inclusiv a datelor statistice şi cartografice, şi formate pentru transmiterea acestora către Comisie, care determină o modificare a prevederilor neesenţiale ale prezentei directive prin adăugare. Formatele tehnice ar trebui adoptate cu cel puţin doi ani înaintea termenelor fixate în articolul 4 alineatul (4), articolul 6 alineatul (8), şi respectiv articolul 7 alineatul (5), avându-se în vedere standardele existente, precum şi formatele elaborate în conformitate cu actele comunitare relevante.

(2) În conformitate cu procedura prevăzută în articolul 2 alineatul (2), Comisia poate, ţinând cont de termenele limită pentru revizuire şi actualizare, să adapteze anexa la progresul ştiinţific şi tehnic.

(2) În conformitate cu procedura de reglementare cu control prevăzută în articolul 2 alineatul (2), Comisia poate, ţinând cont de termenele limită pentru revizuire şi actualizare, să adapteze anexa la progresul ştiinţific şi tehnic.

Justificare

Diese Änderungen führen zu den erforderlichen Anpassungen an das neue Komitologieverfahren.

Amendamentul 39

Articolul 12 alineatul (2)

(2) Atunci când se face trimitere la prezentul alineat, se aplică articolele 5 şi 7 din Decizia 1999/468/CE, având în vedere dispoziţiile articolului 8 din această decizie.

(2) Atunci când se face trimitere la prezentul alineat, se aplică articolul5a alineatele (1)-(4) şi articolul 7 din Decizia 1999/468/CE, avându-se în vedere dispoziţiile articolului 8 din respectiva decizie.

Perioada prevăzută la articolul 5 alineatul (6) din Decizia 1999/468/CE se stabileşte la trei luni.

 

Justificare

This amendment makes the necessary adjustments in line with the new comitology procedure.

Amendamentul 40

Articolul 13 alineatele (1) - (3)

(1) Statele membre pot decide să nu se ocupe de evaluarea preliminară a riscului de inundaţii la care se face referire la articolul 4 pentru acele bazine hidrografice ale râurilor, pentru sub-bazine şi zone de coastă atunci când:

(1) Statele membre pot decide să nu se ocupe de evaluarea preliminară a riscului de inundaţii la care se face referire la articolul 4 pentru acele bazine hidrografice ale râurilor, pentru sub-bazine şi zone de coastă atunci când:

fie au întreprins deja o evaluare a riscurilor pentru a concluziona, înainte de 22 decembrie 2010, potrivit căreia există un risc semnificativ potenţial de inundaţii sau se poate considera în mod rezonabil că este posibil să survină ca urmare a identificării zonei între cele la care se face referire la articolul 5 alineatul (1) sau

fie au întreprins deja o evaluare a riscurilor pentru a concluziona, înainte de ...* potrivit căreia există un risc semnificativ de inundaţii sau se poate considera că este posibil să survină ca urmare a identificării zonei între cele la care se face referire la articolul 5 alineatul (1) sau

fie au decis, înainte de 22 decembrie 2010, să pregătească hărţi ale pericolelor de inundaţii şi ale riscurilor de inundaţii şi să creeze planuri de gestionare a riscului de inundaţii în conformitate cu dispoziţiile relevante ale prezentei directive.

fie au decis, înainte de ...*, să pregătească hărţi ale pericolelor de inundaţii şi ale riscurilor de inundaţii şi să creeze planuri de gestionare a riscului de inundaţii în conformitate cu dispoziţiile relevante ale prezentei directive.

2. Statele membre pot decide să folosească hărţi ale pericolelor de inundaţii şi hărţi ale riscurilor de inundaţii finalizate înainte de 22 decembrie 2010, dacă aceste hărţi oferă un nivel de informare echivalent cerinţelor din articolul 6.

2. Statele membre pot decide să folosească hărţi ale pericolelor de inundaţii şi hărţi ale riscurilor de inundaţii finalizate înainte de ...*, dacă aceste hărţi oferă un nivel de informare care corespunde cerinţelor din prezenta directivă.

(3) Statele membre pot decide să folosească planurile de gestionare a riscului de inundaţii finalizate înainte de 22 decembrie 2010, cu condiţia ca aceste planuri să fie echivalente cu cerinţele stabilite la articolul 7.

(3) Statele membre pot decide să folosească planurile de gestionare a riscului de inundaţii finalizate înainte ...*, cu condiţia ca aceste planuri să fie echivalente cu cerinţele stabilite în prezenta directivă.

 

 

_____

Data intrării în vigoare a prezentei directive.

Justificare

Inclusion of Parliament's position from the first reading (ex Article 17). Preliminary work carried out by the Member States will be recognised provided it is completed by the time the Directive enters into force. An extension of the transitional period until 2010 is not appropriate, as it would not be in line with the principle of protecting existing work and there would be a risk of the Directive's objectives being circumvented.

Changes to the structure of the Directive mean that it is necessary to take account of the objectives resulting from any amendment of the Annex ('this Directive').

The wording from the first reading, 'fulfils', has been used (ex Article 17(2)).

Amendamentul 41

Articolul 16

Până la 22 decembrie 2018 şi apoi la fiecare şase ani, Comisia înaintează Parlamentului European şi Consiliului un raport privind implementarea prezentei directive.

Până la 22 decembrie 2018 şi apoi la fiecare şase ani, Comisia înaintează Parlamentului European şi Consiliului un raport privind punerea în aplicare a prezentei directive. Prezentul raport ia în considerare impactul modificărilor climatice.

Justificare

This reflects Parliament's position at first reading (ex Article 19). The negative impact of climate change should not be ignored by this directive and should be mentioned explicitly at this point.

Amendamentul 42

Anexă rubrica A secţiunea I punctul 4a (nou)

 

(4a) acordarea de prioritate acelor măsuri care promovează prevenirea dezastrelor în conformitate cu obiectivele privind „nedeteriorarea” şi/sau „buna stare ecologică, chimică şi cantitativă” din Directiva 2000/60/EC cum ar fi:

 

- protejarea zonelor umede şi a zonelor de inundare;

 

- refacerea zonelor umede şi de inundare degradate (inclusiv coturile de râu), în special acele zone care refac legătura între râuri şi zonele de inundare ale acestora;

 

- debarasarea râurilor de infrastructuri depăşite de apărare împotriva inundaţiilor;

 

- interzicerea construcţiilor (infrastructură, clădiri etc.) în zonele de inundare;

 

- promovarea măsurilor în domeniul construcţiilor pentru adaptarea clădirilor existente (cum ar fi pilonii fundaţiei);

 

- susţinerea practicilor durabile de amenajare teritorială în zonele bazinelor de captare, precum reîmpăduririle, în vederea îmbunătăţirii reţinerii naturale de apă şi a împrospătării izvoarelor de apă subterane;

 

- autorizarea sau înregistrarea prealabilă a activităţilor cu caracter permanent desfăşurate în zonele de inundare, cum ar fi dezvoltarea industrială şi a construcţiilor.

Justificare

Reinstatement of the amendment from the first reading (amendment 37). See justification to Article 7, paragraph 2 (Lienemann).

EXPUNERE DE MOTIVE

1. Introduction:

The Commission adopted its proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council on the assessment and management of floods on 18 January 2006.

The European Parliament delivered its opinion at first reading on 13 June 2006.

The Committee of the Regions decided not to deliver an opinion.

The Economic and Social Committee delivered its opinion on 17 May 2006.

The Council adopted its common position on 23 November 2006.

2. Background:

The directive's aim is to create a legislative framework for the assessment and management of flood risks in order to protect human health, the environment, cultural heritage and economic activity.

This aim is to be achieved by means of a three-stage approach. First, there will be an initial flood risk assessment to identify areas at risk, followed by flood mapping and, thirdly, by the drawing-up of flood risk management plans for river basins.

In view of the differing geographical and hydrological conditions and settlement structures in the Member States, the directive grants them a considerable degree of flexibility in determining the required level of protection and the measures to be taken.

3. Changes introduced by the common position:

The common position contains a number of amendments from Parliament's first reading, which were accepted either in full or partially. The common position also significantly alters the structure of the directive. Although the Council's version brings structural clarity in some places, it has failed to incorporate some of Parliament's important amendments or has watered them down.

Not only should the Council common position be altered to rectify some instances of unclear use of language and legally imprecise wording but a series of amendments from Parliament's first reading should also be reintroduced.

Before the rapporteur can accept the common position, it is essential that further improvements are made, as the following makes clear:

1) Climate change:

Evidence of climate change and the public debate it is provoking mean that it is incomprehensible not to suitably assess and take account of its impact on the risk of flooding in the preliminary flood risk assessment. The rapporteur is aware that no extensive new data can be produced for a preliminary assessment, but use should be made of existing data. It will not be easy to explain to European citizens that the issue of climate change has been ignored in this fundamental assessment.

2) Deadlines:

To ensure a fast-moving procedure, the original deadlines for the completion of preliminary work should be reintroduced.

Unlike the Council, the rapporteur is convinced that changes are needed with regard to the preliminary work carried out by the Member States in order to protect existing work. For this reason, amendments from the first reading are being re-tabled. It would not be advisable to extend the validity of the clause on existing work until 2010 i.e. beyond the date on which the directive enters into force, as this would not be in line with the principle of protecting existing work and there would be a risk of the directive's objectives being circumvented.

3) Comitology:

The changes made by Council Decision 2006/512/EC of 17 July 2006 laying down the procedures for the exercise of implementing powers conferred on the Commission

(comitology) logically require adjustments to be made, which are proposed here by the rapporteur.

4) Coordination with the Water Framework Directive:

With regard to coordination and integration between this directive and Directive 2000/60/EC, the Council common position removes the requirement for close coordination, making it optional. Coordination with the Water Framework Directive should be the aim when drawing up flood risk and hazard maps. Integration of the maps into the Framework Directive is, however, to remain optional.

5) Retention areas and flood mitigation potential:

.

Members believe that if areas that can potentially perform a valuable role in retaining floods are ignored in the preliminary assessments and the drawing-up of flood risk maps and management plans there is a danger that not enough will be done to reduce the risk of flooding.

6) Policy integration:

In order to achieve efficient flood risk management, it has to be integrated with other relevant policies.

7) Solidarity principle:

Members see a need to include this principle explicitly for upstream and downstream countries/ regions.

8) Right of continuance:

The rapporteur and some Members seek to strengthen the idea of allowing member States to use already existing work.

9) Effectiveness of flood defences:

An assessment on the economic and environmental effectiveness is reintroduced by some Members.

PROCEDURĂ

Titlu

Evaluarea şi gestionarea inundaţiilor

Referinţe

12131/6/2006 - C6-0038/2007 - 2006/0005(COD)

Data primei lecturi a PE - Numărul PE

13.6.2006                     T6-0253/2006

Propunerea Comisiei

COM(2006)0015 - C6-0020/2006

Data anunţului în plen al primirii poziţiei comune

18.1.2007

Comisia competentă în fond

Data anunţului în plen

ENVI

18.1.2007

Raportor(i)

Data numirii

Richard Seeber

29.11.2005

 

 

Examinare în comisie

30.1.2007

 

 

 

Data adoptării

27.2.2007

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

-:

0:

49

5

1

Membri titulari prezenţi la votul final

‑{}‑Adamos Adamou, Georgs Andrejevs, Liam Aylward, Pilar Ayuso, Irena Belohorská, Johannes Blokland, John Bowis, Frieda Brepoels, Hiltrud Breyer, Martin Callanan, Dorette Corbey, Chris Davies, Avril Doyle, Mojca Drčar Murko, Jill Evans, Anne Ferreira, Matthias Groote, Françoise Grossetête, Cristina Gutiérrez-Cortines, Satu Hassi, Jens Holm, Dan Jørgensen, Christa Klaß, Eija-Riitta Korhola, Holger Krahmer, Urszula Krupa, Jules Maaten, Linda McAvan, Alexandru-Ioan Morţun, Riitta Myller, Péter Olajos, Miroslav Ouzký, Antonyia Parvanova, Frédérique Ries, Guido Sacconi, Daciana Octavia Sârbu, Karin Scheele, Carl Schlyter, Richard Seeber, Bogusław Sonik, María Sornosa Martínez, Thomas Ulmer, Anja Weisgerber, Åsa Westlund, Anders Wijkman

 

Membri supleanţi prezenţi la votul final

Kathalijne Maria Buitenweg, Christofer Fjellner, Milan Gaľa, Hélène Goudin, Jutta Haug, Karin Jöns, Henrik Lax, Andres Tarand

Membri supleanţi [articolul 178 alineatul (2)] prezenţi la votul final

Catherine Stihler, Elisa Ferreira