RAPORT Ettepanek võtta vastu nõukogu otsus ühenduse osalemise kohta Euroopa Investeerimisfondi kapitali suurendamises

13.3.2007 - (KOM(2006)0621 – C6‑0426/2006 – 2006/0203(CNS)) - *

Eelarvekomisjon
Raportöör: Esko Seppänen

Menetlus : 2006/0203(CNS)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :  
A6-0065/2007
Esitatud tekstid :
A6-0065/2007
Arutelud :
Hääletused :
Vastuvõetud tekstid :

EUROOPA PARLAMENDI ÕIGUSLOOMEGA SEOTUD RESOLUTSIOONI PROJEKT

ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu otsus ühenduse osalemise kohta Euroopa Investeerimisfondi kapitali suurendamises

(KOM(2006)0621 – C6‑0426/2006 – 2006/0203(CNS))

(Nõuandemenetlus)

Euroopa Parlament,

–   võttes arvesse komisjoni ettepanekut nõukogule (KOM(2006)0621)[1];

–   võttes arvesse nõukogu 6. juuni 1994. aasta otsuse 94/375/EÜ ühenduse liikmesuse kohta Euroopa Investeerimisfondis[2] artiklit 3, mille alusel nõukogu konsulteeris Euroopa Parlamendiga (C6-0426/2007);

–   võttes arvesse kodukorra artiklit 51;

–   võttes arvesse eelarvekomisjoni raportit (A6-0065/2007),

1.  kiidab komisjoni ettepaneku heaks;

2.  palub nõukogul Euroopa Parlamenti teavitada, kui nõukogu kavatseb Euroopa Parlamendi poolt heaks kiidetud teksti muuta;

3.  palub nõukogul Euroopa Parlamendiga uuesti konsulteerida, kui nõukogu kavatseb komisjoni ettepanekut oluliselt muuta;

4.  teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja komisjonile.

  • [1]  ELTs seni avaldamata.
  • [2]  EÜT L 173, 7.7.1994, lk 12.

SELETUSKIRI

Sissejuhatus

Euroopa Investeerimisfond (EIF) loodi 1994. aastal EÜ asutamislepingu artikli 308 alusel. Fondi ülesanne on ettevõtjatele tagatiste ja riskikapitali andmise abil aidata kaasa ühenduse eesmärkide saavutamisele. Eelkõige keskendub fondi tegevus väikestele ja keskmise suurusega ettevõtjatele (VKE). Euroopa Investeerimisfond ei eralda ettevõtetele vahendeid otse – tehingute osas omavahenditega tegutseb ta selliste finantsvahendajate kaudu nagu riskikapitalifondid või garantiiasutused. Viimastel aastatel on fondi kasum pidevalt suurenenud ning fond ei ole kahjumit kandnud. Kahjumi võimalust ei saa järgnevatel aastatel aga siiski välistada.

EIF tegutseb vastavalt põhikirjale ELi liikmesriikide ja läbirääkijariikide territooriumil ning piiriüleste projektide puhul ka külgnevates riikides.

Fondi märgitud kapitali nimiväärtus on 2000 miljonit eurot (2000 osakut nimiväärtusega 1 miljon eurot). Fondi osanikud on Euroopa Investeerimispank, Euroopa Ühendus (mida esindab Euroopa Komisjon) ning mitmed finantsasutused. Praegu kuulub ühendusele EIF-i osakutest 30%.

Ettepaneku kokkuvõte ja kommentaarid

Vastavalt laekunud teabele on Euroopa Investeerimisfond omavahendid ära kasutanud 2007. aasta keskpaigaks. Seetõttu tehakse ettepanek fondi kapitali suurendada, et tagada tehingute jätkumine omavahenditega ja fondi volituste jätkumine (kaasinvesteerimise reeglid).

Eesmärk on suurendada kapitali 50%, suurendades märgitud kapitali nimiväärtuse 3000 miljoni euroni ning emiteerides 1000 uut osakut nimiväärtusega 1 miljon eurot. Nende ostmine komisjoni poolt toimuks nelja aasta jooksul (2007–2010), nii et 2010. aasta lõpuks säiliks komisjoni osalus tasemel 30%.

Eelarvelisest aspektist tuleks märkida, et tegelik osaku eest makstav hind erineb nominaalhinnast ning sõltub fondi tegevuse tulemuslikkusest. Seetõttu saab eelarvelisi vajadusi hinnata ainult varasema olukorra põhjal. Ligikaudne hinnang on esitatud allolevas tabelis.

Tabel: Osakute arvu ja EIF-i kapitali kavandatava suurendamisega seotud eelarveliste vajaduste soovituslik jaotus (hinnang, mida tuleb kontrollida vastavalt fondi edaspidistele tulemustele)

 

2007

2008

2009

2010

Kokku

Osanike märgitavate osakute soovituslik arv

790

90

89

26

1000

Komisjoni märgitavate osakute soovituslik arv

95

90

89

26

300

Osaku soovituslik hind (eurodes)

326 526

338 912

351 406

364 376

 

Soovituslik eelarveline vajadus (eurodes)

31 019 970

30 502 080

31 275 134

9 473 776

102 270 960

Allikas: Ettepaneku võtta vastu nõukogu otsus lisa (KOM(2006) 621)

Ühenduse poolt osakute ostmiseks tehtavate kulude katmiseks on kaks rahastamisallikat.

§ Esiteks, vastavalt komisjoni 27. jaanuaril 2007. aastal avaldatud viimasele rahastamiskavale on ühenduse eelarves EIF-i uute emiteeritavate osakute ostmise rahastamiseks eelarvereal 01 04 09 ajavahemikuks 2007–2010 ette nähtud kogusumma 100 miljonit eurot – s.t 25 miljonit eurot aastas. See ei erine eelmisest, 2006. aasta mai rahastamiskavast, mis on tervitatav asjaolu.

§ Teiseks, tehakse ettepanek katta ülejäänud kulud ühenduse osalusest EIF-is saadavatest dividendidest (eelarverida 850), mida käsitletaks sihtotstarbelise tuluna finantsmääruse artikli 18 lõike 2 tähenduses.

Nii nagu osakute hinda, on ka dividendidest saadavaid summasid võimalik hinnata üksnes EIF-i varasemate aastate tulemuste põhjal. Komisjoni hinnangu kohaselt peaksid nimetatud rahastamisallikad olema piisavad ning osakute hinna märkimisväärse tõusu korral oleks võimalik vastavad kulud hüvitada dividendide paralleelse kasvuga.

Raportöör teeb ettepaneku komisjoni ettepanek muudatusteta heaks kiita, nähes ette kapitali suurendamise ja selleks otstarbeks dividendide kasutamise. EIF näib täitvat oma ülesandeid rahuldavalt, seega tuleks kooskõlas ühenduse eesmärkidega majandusarengu, VKEde ja uuendustegevuse valdkonnas fondi tegevuse jätkamiseks vajalikud finantsvahendid kättesaadavaks teha.

Lisaks nähakse ettepanekus ette EIF-i aastaaruande edastamine otse Euroopa Parlamendile ja nõukogule. Seni edastas aruande nimetatud kahele institutsioonile komisjon. Raportöör peab seda ettepanekut edasiminekuks, millega suureneb läbipaistvus ja tagatakse parlamendi õigeaegsem teavitamine, ning soovitab ettepaneku heaks kiita.

MENETLUS

Pealkiri

Ühenduse osalemine Euroopa Investeerimisfondi kapitali suurendamises

Viited

KOM(2006)0621 - C6-0426/2006 - 2006/0203(CNS)

EPga konsulteerimise kuupäev

17.11.2006

Vastutav komisjon

       istungil teada andmise kuupäev

BUDG

29.11.2006

Raportöör(id)

       nimetamise kuupäev

Esko Seppänen

20.9.2004

 

 

Arutamine parlamendikomisjonis

26.2.2007

12.3.2007

 

 

Vastuvõtmise kuupäev

12.3.2007

 

 

 

Lõpphääletuse tulemused

+:

–:

0:

29

0

0

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

Reimer Böge, Paulo Casaca, Brigitte Douay, James Elles, Salvador Garriga Polledo, Ingeborg Gräßle, Louis Grech, Catherine Guy-Quint, Jutta Haug, Anne E. Jensen, Wiesław Stefan Kuc, Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk, Alain Lamassoure, Janusz Lewandowski, Nils Lundgren, Vladimír Maňka, Francesco Musotto, Gianni Pittella, Esko Seppänen, László Surján, Helga Trüpel, Kyösti Virrankoski, Ralf Walter

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliige/asendusliikmed

Thijs Berman, Richard Corbett, Bárbara Dührkop Dührkop, Hans-Peter Martin, Paul Rübig, Margarita Starkevičiūtė