Eljárás : 2006/0203(CNS)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A6-0065/2007

Előterjesztett szövegek :

A6-0065/2007

Viták :

Szavazatok :

PV 29/03/2007 - 8.2

Elfogadott szövegek :

P6_TA(2007)0089

JELENTÉS     *
PDF 153kWORD 79k
13.3.2007
PE 384.565v03-00 A6-0065/2007

az Európai Beruházási Alap tőkeemelésében való közösségi részvételről szóló tanácsi határozatra irányuló javaslatról

(COM(2006)0621 – C6‑0426/2006 – 2006/0203(CNS))

Költségvetési Bizottság

Előadó: Esko Seppänen

AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE
 INDOKOLÁS
 ELJÁRÁS

AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

az Európai Beruházási Alap tőkeemelésében való közösségi részvételről szóló tanácsi határozatra irányuló javaslatról

(COM(2006)0621 – C6‑0426/2006 – 2006/0203(CNS))

(Konzultációs eljárás)

Az Európai Parlament,

–   tekintettel a Bizottságnak a Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2006)0621)(1),

–   tekintettel a Közösségnek az Európai Beruházási Alapban való tagságáról szóló, 1994. június 6-i 94/375/EK tanácsi határozat(2) 3. cikkére, amely alapján a Tanács konzultált a Parlamenttel (C6‑0426/2007),

–   tekintettel eljárási szabályzata 51. cikkére,

–   tekintettel a Költségvetési Bizottság jelentésére (A6‑0065/2007),

1.  jóváhagyja a Bizottság javaslatát;

2.  felhívja a Tanácsot, hogy tájékoztassa a Parlamentet arról, ha a Parlament által jóváhagyott szövegtől el kíván térni;

3.  felkéri a Tanácsot a Parlamenttel való ismételt konzultációra abban az esetben, ha lényegesen módosítani kívánja a Bizottság javaslatát;

4.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak.

(1)

A Hivatalos Lapban még nem tették közzé.

(2)

HL L 173., 1994.7.7., 12. o.


INDOKOLÁS

Bevezetés

Az Európai Beruházási Alapot (EBA) 1994-ben hozták létre az EK-Szerződés 308. cikke alapján. Feladata a Közösség céljainak megvalósításához való hozzájárulás garanciák és kockázati tőke vállalkozások számára történő biztosítása révén; az alap a műveleteit különösen a kis- és középvállalkozásokra összpontosítja. Az EBA nem közvetlenül a cégeknek nyújt pénzeszközöket – ami saját forrásokkal kapcsolatos műveleteit illeti, pénzügyi közvetítőkön, például kockázatitőke-alapokon és garanciaintézeteken keresztül működik. Az elmúlt években az EBA nyeresége folyamatosan növekedett, és az alap nem írt le veszteségeket; a veszteségek felmerülésének esélyét azonban nem lehet kizárni az elkövetkező években.

Az alapokmány szerint az EBA az EU tagállamai és a csatlakozás előtt álló országok területén működik, valamint a határokon átnyúló projektek esetében az ezen országokkal szomszédos országok területén.

A jegyzett tőke névértéke 2 milliárd euró (2000 darab, egyenként 1 millió euró névértékű részvény), a befizetett alaptőke szintjét pedig 20%-ban állapították meg. Az EBA részvényeinek tulajdonosai az Európai Beruházási Bank, az Európai Bizottság által képviselt Európai Közösség és több pénzintézet. A Közösség jelenleg az EBA részvényeinek 30%-át birtokolja.

Összefoglalás és észrevételek a javaslattal kapcsolatban

A kapott információk szerint az EBA 2007 közepére kimeríti saját forrásait. Ezért most javasolják az alap tőkéjének emelését a saját forrásokon alapuló műveletei és feladatai (társberuházási szabályok) folytatásának biztosítása érdekében.

A javasolt növelés célja a tőke 50%-os megemelése a jegyzett tőke névértékének 3 milliárd euróra történő növelése és 1000 darab új, 1 millió euró névértékű részvény kibocsátása révén. A Bizottság ezeket egy négy éves időszak alatt (2007–2010) vásárolja meg, így 2010 végére részvételi szintje 30%-os lesz.

Ami a költségvetési vonatkozásokat illeti, megjegyzendő, hogy a részvényekért fizetendő tényleges ár nem egyezik meg a névérték szerinti árral, és az alap teljesítményétől függ. Ezért a költségvetési igények csak a múltbeli helyzet alapján becsülhetők fel. Az alábbi táblázat egy ilyen becslést tartalmaz.

Táblázat: Az EBA tőkéjének javasolt emeléséhez kapcsolódó részvényszámok és költségvetési igények indikatív bontása (becslés, az alap jövőbeli eredményeivel egybevetve megerősítendő)

 

2007

2008

2009

2010

Összesen

A részvényesek által jegyzett részvények indikatív száma

790

90

89

26

1000

A Bizottság által jegyzett részvények indikatív száma

95

90

89

26

300

Indikatív éves részvényár (euróban)

326 526

338 912

351 406

364 376

 

Indikatív költségvetési igény (euróban)

31 019 970

30 502 080

31 275 134

9 473 776

102 270 960

Forrás: A tanácsi határozatra irányuló javaslat melléklete (COM(2006)0621)

Két pénzügyi forrás állna rendelkezésre a részvényeknek a Közösség által történő megvásárlása költségeinek fedezésére:

§ Először is a Bizottság által 2007. január 26-án közzétett legutóbbi pénzügyi programozás szerint a közösségi költségvetésben a 01 04 09. költségvetési tételben egy 100 millió eurós összeget irányoztak elő a 2007–2010 közötti időszakra – 25 millió eurót évente – az EBA által újonnan kibocsátott részvények megvásárlásának finanszírozására. Ez a programozás megegyezik a korábbi 2006. májusival, amit üdvözölni kell.

§ Másodszor a javaslatban az szerepel, hogy a fennmaradó költségeket a Közösség által az EBA-tól kapott osztalékok fedezzék (850. költségvetési tétel), mely célhoz kötött bevételnek minősülne a költségvetési rendelet 18. cikkének (2) bekezdése alapján.

Az osztalékokból rendelkezésre álló összegeket, csakúgy, mint a részvények árát, csak becsülni lehet az EBA múltbeli teljesítménye alapján. A Bizottság arra jutott, hogy ezeknek a pénzügyi forrásoknak elegendőnek kell bizonyulniuk, és a részvények árának jelentős növekedése esetén a kapcsolódó költségeket az osztalékok párhuzamos növekedése kompenzálná.

Az előadó javasolja a Bizottság javaslatának módosítások nélküli jóváhagyását, lehetővé téve a tőkeemelést és az osztalékok ilyen célú felhasználását. Úgy tűnik, hogy az EBA kielégítő módon teljesíti feladatait, ezért rendelkezésre kell bocsátani a tevékenysége folytatásához szükséges pénzeszközöket, összhangban a Közösség célkitűzéseivel a gazdaságfejlesztés, a KKV-k és az innovációk területén.

Ezenkívül a javaslat rendelkezik az EBA éves jelentésének az Európai Parlamenthez és a Tanácshoz való közvetlen eljuttatásáról, amelyet ez idáig a Bizottság továbbított a két intézményhez. Az előadó úgy véli, hogy ez a javaslat javulást hoz, növelve az átláthatóságot és aktuálisabb információkat biztosítva a Parlament számára, ezért javasolja jóváhagyását.


ELJÁRÁS

Cím

A Közösség részvétele az Európai Beruházási Alap tőkeemelésében

Hivatkozások

COM(2006)0621 - C6-0426/2006 - 2006/0203(CNS)

Az Európai Parlamenttel folytatott konzultáció dátuma

17.11.2006

Illetékes bizottság

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

BUDG

29.11.2006

Előadó(k)

       A kijelölés dátuma

Esko Seppänen

20.9.2004

 

 

Vizsgálat a bizottságban

26.2.2007

12.3.2007

 

 

Az elfogadás dátuma

12.3.2007

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

29

0

0

A zárószavazáson jelen lévő képviselők

Reimer Böge, Paulo Casaca, Brigitte Douay, James Elles, Salvador Garriga Polledo, Ingeborg Gräßle, Louis Grech, Catherine Guy-Quint, Jutta Haug, Anne E. Jensen, Wiesław Stefan Kuc, Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk, Alain Lamassoure, Janusz Lewandowski, Nils Lundgren, Vladimír Maňka, Francesco Musotto, Gianni Pittella, Esko Seppänen, László Surján, Helga Trüpel, Kyösti Virrankoski, Ralf Walter

A zárószavazáson jelen lévő póttag(ok)

Thijs Berman, Richard Corbett, Bárbara Dührkop Dührkop, Hans-Peter Martin, Paul Rübig, Margarita Starkevičiūtė

Benyújtás dátuma

14.3.2007                                          A6-0065/2007

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat