POROČILO o predlogu Sklepa Sveta o udeležbi Skupnosti v povečanju kapitala Evropskega investicijskega sklada

13.3.2007 - (KOM(2006)0621 – C6‑0426/2006 – 2006/0203(CNS)) - *

Odbor za proračun
Poročevalec: Esko Seppänen

Postopek : 2006/0203(CNS)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument :  
A6-0065/2007
Predložena besedila :
A6-0065/2007
Razprave :
Sprejeta besedila :

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o predlogu Sklepa Sveta o udeležbi Skupnosti v povečanju kapitala Evropskega investicijskega sklada

(KOM(2006)0621 – C6‑0426/2006 – 2006/0203(CNS))

(Postopek posvetovanja)

Evropski parlament,

–   ob upoštevanju predloga Komisije Svetu (KOM(2006)0621)[1],

–   ob upoštevanju člena 3 Sklepa Sveta 94/375/ES z dne 6. junija 1994 o članstvu Skupnosti v Evropskem investicijskem skladu[2], v skladu s katerim se je Svet posvetoval s Parlamentom (C6-0426/2007),

–   ob upoštevanju člena 51 poslovnika,

–   ob upoštevanju poročila Odbora za proračun (A6-0065/2007),

1.  odobri predlog Komisije;

2.  poziva Svet, naj ga obvesti, če namerava odstopati od besedila, ki ga je odobril Parlament;

3.  poziva Svet, naj se ponovno posvetuje z njim, če namerava bistveno spremeniti predlog Komisije;

4.  naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji.

  • [1]  Še neobjavljeno v UL.
  • [2]  UL L 173, 7.7.1994, str. 12.

OBRAZLOŽITEV

Uvod

Evropski investicijski sklad je bil ustanovljen leta 1994 na podlagi člena 308 pogodbe o ES. Njegova naloga je pripomoči k doseganju ciljev Skupnosti s podeljevanjem jamstev in tveganega kapitala podjetjem; Sklad svoje dejavnosti osredotoča zlasti na mala in srednje velika podjetja. EIS ne zagotavlja sredstev neposredno podjetjem - v svojih dejavnostih z lastnimi sredstvi deluje preko finančnih posrednikov, kot so skladi tveganega kapitala ali jamstvene ustanove. V zadnjih letih se je dobiček EIS nenehno povečeval, Sklad pa izgub ni odpisoval, kljub temu pa se te možnosti v prihodnjih letih ne sme izključiti.

V skladu s svojim statutom EIS deluje na območju držav članic EU in držav pristopnic, kot tudi v sosednjih državah, ko gre za čezmejne projekte.

Nominalna vrednost vpisanega kapitala znaša 2.000 milijonov EUR (2000 delnic, vsaka ima nominalno vrednost 1 milijon EUR), stopnja vplačanega kapitala pa je določena na 20 %. Delničarji EIS so Evropska investicijska banka, Evropska skupnost, ki jo predstavlja Evropska komisija, in druge finančne institucije. Trenutno ima Skupnost v lasti 30 % delnic EIS.

Povzetek in pripombe k predlogu

Glede na pridobljene informacije, bo EIS lastna sredstva izčrpal do sredine leta 2007. Predlagano je povečanje kapitala Sklada, da bi zagotovili nadaljevanje njegovih dejavnosti in nalog, povezanih z lastnimi sredstvi (po pravilih o sovlaganju).

Predlog predvideva 50-odstotno povečanje kapitala s povišanjem nominalne vrednosti vpisanega kapitala do 3.000 milijonov EUR in z izdajo 1000 novih delnic z nominalno vrednostjo 1 milijon EUR. Komisija bi jih odkupila obdobju štirih let (2007–2010) in bi do konca leta 2010 obdržala 30-odstotni lastniški delež.

Treba je omeniti, da je s proračunskega vidika dejanska cena delnic drugačna od nominalne in je odvisna od uspešnosti Sklada. Zato se proračunske potrebe lahko ocenijo le na podlagi razmer v preteklosti. V naslednji tabeli je predstavljen približen izračun.

Tabela: Okvirna porazdelitev števila delnic in proračunske potrebe, povezane s predlaganim povečanjem kapitala EIS (ocena, ki jo je treba potrditi s prihodnjimi rezultati Sklada)

 

2007

2008

2009

2010

Skupaj

Okvirno število delnic, ki jih bodo vpisali delničarji

790

90

89

26

1000

Okvirno število delnic, ki jih bo vpisala Komisija

95

90

89

26

300

Okvirna letna cena delnice (v EUR)

326 526

338 912

351 406

364 376

 

Okvirne proračunske potrebe (v EUR)

31 019 970

30 502 080

31 275 134

9 473 776

102 270 960

Vir: Priloga k predlogu Sklepa Sveta (KOM(2006)621)

Stroške nakupa delnic s strani Skupnosti bosta krila dva finančna vira:

§ prvič, glede na najnovejše finančno načrtovanje, ki ga je sporočila Komisija 26. januarja 2007, je v proračunski vrstici 01 04 09 proračuna Skupnosti za obdobje 2007–2010 predviden skupni znesek v višini 100 milijonov EUR - 25 milijonov EUR letno - za financiranje nakupa novo izdanih delnic EIS. To načrtovanje je enako prejšnjemu, objavljenemu maja 2006, in ga je treba pozdraviti.

§ drugič, predlagano je, da se preostale stroške krije z dividendami EIS, ki jih prejme Skupnost (proračunska vrstica 850), in bodo obravnavane kot namenski prihodki v smislu člena 18(2) finančne uredbe.

Vsote denarja, ki jih bodo omogočile dividende, in ceno delnice lahko ocenimo le na podlagi pretekle uspešnosti EIS. Komisija je ocenila, da bodo ta finančna sredstva zadostna in da se bodo v primeru velikega povišanja cen delnic, povezani stroški pokrili z vzporednim povišanjem dividend.

Poročevalec predlaga sprejetje predloga Komisije, ki dovoljuje povečanje kapitala in uporabo dividend v ta namen, brez sprememb. Zdi se, da Evropski investicijski sklad zadovoljivo opravlja svoje naloge, zato mu je treba omogočiti finančna sredstva, da bo svoje delo še naprej opravljal v skladu s cilji Skupnosti na področju gospodarskega razvoja, malih in srednje velikih podjetij ter inovacij.

Poleg tega predlog predvideva neposredni prenos letnega poročila EIS Evropskemu parlamentu in Svetu, ki jima ga je do sedaj posredovala Komisija. Poročevalec meni, da je ta predlog korak naprej, ki povečuje preglednost in zagotavlja pravočasnejše posredovanje informacij Parlamentu, ter predlaga njegovo sprejetje.

POSTOPEK

Naslov

Udeležba Skupnosti v povečanju kapitala Evropskega investicijskega sklada

Referenčni dokumenti

KOM(2006)0621 - C6-0426/2006 - 2006/0203(CNS)

Datum posvetovanja z EP

17.11.2006

Pristojni odbor

       Datum razglasitve na zasedanju

BUDG

29.11.2006

Poročevalec/-ka

       Datum imenovanja

Esko Seppänen

20.9.2004

 

 

Obravnava v odboru

26.2.2007

12.3.2007

 

 

Datum sprejetja

12.3.2007

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

29

0

0

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Reimer Böge, Paulo Casaca, Brigitte Douay, James Elles, Salvador Garriga Polledo, Ingeborg Gräßle, Louis Grech, Catherine Guy-Quint, Jutta Haug, Anne E. Jensen, Wiesław Stefan Kuc, Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk, Alain Lamassoure, Janusz Lewandowski, Nils Lundgren, Vladimír Maňka, Francesco Musotto, Gianni Pittella, Esko Seppänen, László Surján, Helga Trüpel, Kyösti Virrankoski, Ralf Walter

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Thijs Berman, Richard Corbett, Bárbara Dührkop Dührkop, Hans-Peter Martin, Paul Rübig, Margarita Starkevičiūtė