ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με το μέλλον του Κοσσυφοπεδίου και το ρόλο της ΕΕ

15.3.2007 - (2006/2267(INI))

Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων
Εισηγητής: Joost Lagendijk

Διαδικασία : 2006/2267(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
A6-0067/2007
Κείμενα που κατατέθηκαν :
A6-0067/2007
Κείμενα που εγκρίθηκαν :

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με το μέλλον του Κοσσυφοπεδίου και το ρόλο της ΕΕ

(2006/2267(INI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–    έχοντας υπόψη την απόφαση 1244 της 10ης Ιουνίου 1999 του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών,

–    έχοντας υπόψη την έκθεση του απεσταλμένου του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών για επανεξέταση των κριτηρίων σχετικά με τη συνολική επανεξέταση της εφαρμογής των κριτηρίων που υποβλήθηκε στο Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών στις 7 Οκτωβρίου 2005,

–    έχοντας υπόψη την απόφαση του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών στις 24 Οκτωβρίου 2005 με την οποία επικυρώνεται η πρόταση του Γενικού Γραμματέα για την έναρξη συνομιλιών σχετικά με το καθεστώς του Κοσσυφοπεδίου,

–    έχοντας υπόψη το διορισμό στις 14 Νοεμβρίου 2005 του κυρίου Μάρτι Αχτισάαρι ως ειδικού απεσταλμένου του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών για τη διαδικασία του μελλοντικού καθεστώτος του Κοσσυφοπεδίου,

–    έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα της 31ης Ιανουαρίου 2006 της ομάδας επαφής στα οποία υπογραμμίζεται ο ειδικός χαρακτήρας του προβλήματος του Κοσσυφοπεδίου –που διαμορφώθηκε, σύμφωνα με τα συμπεράσματα, από τη διάλυση της Γιουγκοσλαβίας και τις συγκρούσεις, την εθνική κάθαρση και τα γεγονότα του 1999 που αυτή είχε ως αποτέλεσμα, καθώς και από τη μακρά περίοδο διεθνούς διοίκησης σύμφωνα με την απόφαση 1244 του Συμβουλίου Ασφαλείας (1999)– και ζητείται η έγκαιρη διευθέτηση του ζητήματος με διαπραγματεύσεις ως η καλύτερη δυνατή μέθοδος,

–    έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα της Προεδρίας του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 14/15 Δεκεμβρίου 2006 με τα οποία υποστηρίζονται πλήρως οι προσπάθειες του Μάρτι Αχτισάαρι για επίλυση του ζητήματος του καθεστώτος και επαναβεβαιώνεται η προθυμία της Ένωσης να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην υλοποίηση της μελλοντικής διευθέτησης,

–    έχοντας υπόψη την τελική έκθεση /τις τελικές συστάσεις του ειδικού απεσταλμένου όσον αφορά ...

–    έχοντας υπόψη το άρθρο 45 του Κανονισμού του,

–    έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου (A6‑0067/2007),

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι κατευθυντήριες αρχές για διευθέτηση του καθεστώτος του Κοσσυφοπεδίου οι οποίες εγκρίθηκαν από την ομάδα επαφής στις 7 Οκτωβρίου 2005 τονίζουν ότι μια διευθέτηση κατόπιν διαπραγματεύσεων πρέπει να αποτελέσει διεθνή προτεραιότητα και ότι, εφόσον ξεκινήσει η διαδικασία διαπραγματεύσεων δεν μπορεί να μπλοκαριστεί και πρέπει να ολοκληρωθεί, και λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτές οι αρχές ορίζουν σαφώς ότι δεν μπορεί να υπάρξει επιστροφή στην πριν το Μάρτιο του 1999 κατάσταση, ή διαμελισμός του Κοσσυφοπεδίου ή ένωση του Κοσσυφοπεδίου με οιαδήποτε άλλη χώρα ή μέρος οιασδήποτε χώρας,

Β.   λαμβάνοντας υπόψη ότι κατά τη δεκαετία του 1990 ο πληθυσμός του Κοσσυφοπεδίου υπέστη συστηματική βία και καταπίεση, που το 1999 κλιμακώθηκαν σε μαζική απέλαση πολιτών, πράγμα το οποίο οδήγησε το Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, σε συνέχεια της δράσης του ΝΑΤΟ, να παρέμβει και να θέσει την περιοχή υπό διεθνή πολιτικό έλεγχο και έλεγχο ασφάλειας, και λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτό δημιούργησε μία άνευ προηγουμένου κατάσταση στο διεθνές δίκαιο,

Γ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι τα γεγονότα του Μαρτίου του 2004, τα οποία πρέπει να καταδικασθούν, αποδεικνύουν τις συνεχιζόμενες εντάσεις εντός του Κοσσυφοπεδίου μεταξύ της αλβανικής και της σερβικής κοινότητας και την ανάγκη να εξευρεθεί λύση η οποία θα εγγυάται τα δικαιώματα και των δύο εθνοτήτων καθώς και άλλων εθνοτικών ομάδων, σύμφωνα με τις δημοσιεύσεις του ΟΑΣΕ, του Συμβουλίου της Ευρώπης και άλλων οργανισμών με αρμοδιότητες στον τομέα της προστασίας των μειονοτήτων,

Δ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι ο καθορισμός του μελλοντικού καθεστώτος του Κοσσυφοπεδίου θα συμβάλει στην οικονομική του ανάπτυξη, την ανάδειξη μιας ώριμης πολιτικής τάξης και την ανάπτυξη μιας ανεκτικής κοινωνίας χωρίς φυλετικές διακρίσεις στην περιοχή,

Ε.   λαμβάνοντας υπόψη ότι παρά τους πολυάριθμους γύρους συνομιλιών δυστυχώς δεν επιτεύχθηκε καμία διευθέτηση μέσω διαπραγματεύσεων που να είναι αποδεκτή και από τις δύο πλευρές, και λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι ο ειδικός απεσταλμένος των Ηνωμένων Εθνών παρουσίασε στην ομάδα επαφής τις προτάσεις σχετικά με τη διευθέτηση και ότι θα πρέπει να ακολουθήσει μια περίοδος περαιτέρω διαβουλεύσεων με τα ενδιαφερόμενα μέρη,

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η οριστική διευθέτηση δεν μπορεί να υπαγορευθεί από απειλές για ριζοσπαστικοποίηση στο Κοσσυφοπέδιο ή τη Σερβία, αλλά πρέπει να είναι το αποτέλεσμα λύσης, η οποία θα λαμβάνει υπόψη τα συμφέροντα όλων των εμπλεκομένων μερών,

Ζ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η περαιτέρω καθυστέρηση στον καθορισμό του καθεστώτος του Κοσσυφοπεδίου ενδέχεται να έχει αρνητικές επιπτώσεις στην ήδη εύθραυστη και τεταμένη κατάσταση,

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα γεγονότα του 1999, η μακρά προσωρινή διεθνής διοίκηση και η εμφάνιση και σταδιακή εδραίωση των προσωρινών θεσμών αυτοδιοίκησης του Κοσσυφοπεδίου δημιούργησαν μια ιδιάζουσα κατάσταση που καθιστά μη ρεαλιστική την επανένταξη του Κοσσυφοπεδίου στη Σερβία,

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι σχέσεις μεταξύ Κοσσυφοπεδίου και Σερβίας λόγω των στενών τους πολιτιστικών, θρησκευτικών και οικονομικών δεσμών, θα πρέπει να αναπτυχθούν περαιτέρω προς το συμφέρον ολόκληρου του πληθυσμού του Κοσσυφοπεδίου και της Σερβίας σε πνεύμα συνεργασίας και καλής γειτονίας,

Ι.    λαμβάνοντας υπόψη ότι η έλλειψη εμπιστοσύνης μεταξύ των διαφόρων εθνοτικών ομάδων, η συνεχής ασταθής κατάσταση και η ανάγκη για περαιτέρω ανάπτυξη και εδραίωση δημοκρατικών, πολυεθνοτικών θεσμών στο Κοσσυφοπέδιο απαιτούν συνεχή διεθνή παρουσία για το άμεσο μέλλον,

ΙΑ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η διεθνής κοινότητα θα πρέπει να συνεχίσει να επενδύει στην εκπαίδευση, ιδίως ενόψει των σοβαρών προκλήσεων που αντιμετωπίζει η νεότερη γενιά του Κοσσυφοπεδίου,

ΙΒ. λαμβάνοντας υπόψη ότι λόγω της στρατηγικής θέσης του Κοσσυφοπεδίου η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να διαδραματίσει κεντρικό ρόλο στην παρακολούθηση, στην εγγύηση και στη διευκόλυνση της υλοποίησης της διευθέτησης του καθεστώτος καθώς και στη συνδρομή στη δημιουργία και εδραίωση δημοκρατικών θεσμών στο Κοσσυφοπέδιο, με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να ασκεί τις αρμοδιότητές του όσον αφορά την παρακολούθηση,

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η συνεισφορά της ΕΕ πρέπει ωστόσο να εξαρτάται από την εκπλήρωση ορισμένων ελάχιστων απαιτήσεων όσον αφορά τη διευθέτηση του καθεστώτος,

ΙΔ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η διευθέτηση του οριστικού καθεστώτος πρέπει να είναι συμβατή με την ΕΕ, δηλαδή θα πρέπει να προβλέπει ένα θεσμικό πλαίσιο το οποίο είναι συμβατό με τις ευρωπαϊκές προοπτικές του Κοσσυφοπεδίου και θα πρέπει να παρέχει τη δυνατότητα στην Ένωση να αναπτύξει το πλήρες φάσμα των μέσων που έχει στη διάθεσή της,

1.   υποστηρίζει την διαδικασία που διεξάγεται υπό την ηγεσία των Ηνωμένων Εθνών για τον καθορισμό του τελικού καθεστώτος του Κοσσυφοπεδίου και τις προσπάθειες εδραίωσης ενός βιώσιμου πλαισίου που θα εγγυάται τη σταθερότητα και την προστασία για όλες τις κοινότητες του Κοσσυφοπεδίου και τη μακροπρόθεσμη αυτοσυντηρούμενη οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη· υποστηρίζει τη γενική πρόταση του κ. Αχτισάαρι για τη διευθέτηση του καθεστώτος του Κοσσυφοπεδίου και, στη βάση αυτή, αναμένει από το Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών να εγκρίνει σύντομα νέα απόφαση προς αντικατάσταση της απόφασης 1244·

2.   εκτιμά ότι η μόνη αποδεκτή λύση για το Κοσσυφοπέδιο, είναι εκείνη η οποία:

-  θα παράσχει στο Κοσσυφοπέδιο πρόσβαση σε διεθνείς χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς και θα του επιτρέψει να ξεκινήσει έτσι την οικονομική του ανάκαμψη και να διαμορφώσει συνθήκες για τη δημιουργία θέσεων εργασίας·

-  προβλέπει μια διεθνή παρουσία προκειμένου να διατηρηθεί ο πολυεθνοτικός χαρακτήρας του Κοσσυφοπεδίου και να διασφαλισθούν τα συμφέροντα και η ασφάλεια του σερβικού πληθυσμού, των Ρομ και άλλων εθνοτικών μειονοτήτων·

-  προβλέπει διεθνή υποστήριξη προκειμένου να εξασφαλισθεί η ανάπτυξη αποτελεσματικών, αυτοσυντηρούμενων θεσμικών οργάνων για ολόκληρο τον πληθυσμό του Κοσσυφοπεδίου, που θα λειτουργούν σύμφωνα με το κράτος δικαίου και τους βασικούς θεμελιώδεις κανόνες της δημοκρατίας·

-  θα επιτρέψει στο Κοσσυφοπέδιο να ολοκληρώσει την ένταξή του στην Ευρώπη, η οποία με τον καιρό θα οδηγήσει σε σχέσεις αμοιβαίας αλληλεξάρτησης με τους γείτονές του·

3.   εκτιμά ότι κάθε διευθέτηση που αφορά το μελλοντικό καθεστώς του Κοσσυφοπεδίου πρέπει να συνάδει με το διεθνές δίκαιο·

4.   εκφράζει την ελπίδα ότι σύντομα θα μπορέσει να σχηματιστεί μια ισχυρή και σαφώς φιλοευρωπαϊκή κυβέρνηση στη Σερβία, η οποία θα ασχοληθεί με σοβαρό και θετικό τρόπο με την αναζήτηση λύσης σχετικά με το ζήτημα του καθεστώτος του Κοσσυφοπεδίου· υπογραμμίζει ότι μια τέτοια κυβέρνηση είναι επίσης απαραίτητη προκειμένου να επιτευχθεί πλήρης συνεργασία με το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο για την πρώην Γιουγκοσλαβία και ότι θα επιτρέψει, υπό αυτές τις προϋποθέσεις, την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων καθώς και την οριστική σύναψη συμφωνίας σταθεροποίησης και σύνδεσης μεταξύ της Σερβίας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

5.   πιστεύει ότι η οριστική διευθέτηση θα πρέπει να καλύπτει, μεταξύ άλλων, τις ακόλουθες πτυχές:

-  σαφή καθορισμό του ρόλου και της εντολής της διεθνούς πολιτικής παρουσίας και παρουσίας για λόγους ασφαλείας·

-  σαφείς διατάξεις όσον αφορά την αποκέντρωση οι οποίες θα παρέχουν ουσιαστική αυτονομία σε καίριους τομείς, όπως η εκπαίδευση, η υγεία και η τοπική ασφάλεια και στην περίπτωση των σερβικών δήμων θα επιτρέπουν άμεσους αλλά διαφανείς δεσμούς με το Βελιγράδι· αυτές οι διατάξεις πρέπει να είναι βιώσιμες από οικονομική πλευρά και δεν πρέπει να υπονομεύουν τις δημοσιονομικές, εκτελεστικές και νομοθετικές αρμοδιότητες ενός ενωμένου Κοσσυφοπεδίου·

-  πλήρη σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων συμπεριλαμβανομένης της υποχρέωσης της παροχής συνταγματικών εγγυήσεων για τα ζωτικά συμφέροντα μειονοτήτων και προσφύγων και κατάλληλων μηχανισμών για τη διασφάλιση αυτών των συμφερόντων·

-  προστασία πολιτιστικών και θρησκευτικών χώρων·

-  διατάξεις όσον αφορά τη δημιουργία μιας ελαφρά εξοπλισμένης πολυεθνοτικής δύναμης ασφάλειας του Κοσσυφοπεδίου με περιορισμένα πεδίο δράσης, δυνατότητες και λειτουργίες, υπό την αυστηρή επιτήρηση της υπό το ΝΑΤΟ δύναμης για το Κοσσυφοπέδιο (KFOR)·

-  διεθνείς εγγυήσεις για την εδαφική ακεραιότητα όλων των κρατών στην περιοχή·

6.   υπογραμμίζει ότι η λύση σχετικά με το Κοσσυφοπέδιο δεν θα αποτελέσει νομικό προηγούμενο στο διεθνές δίκαιο, εφόσον το Κοσσυφοπέδιο τελεί υπό την αιγίδα των Ηνωμένων Εθνών από το 1999 και η απόφαση 1244 του Συμβουλίου Ασφαλείας περιλάμβανε ήδη διατάξεις σχετικά με την ανάγκη επίλυσης του ζητήματος του οριστικού καθεστώτος του Κοσσυφοπεδίου· συμπεραίνει ότι η κατάσταση όσον αφορά το Κοσσυφοπέδιο δεν μπορεί ως εκ τούτου σε καμία περίπτωση να συγκριθεί με εκείνη σε άλλες περιοχές συγκρούσεων οι οποίες δεν τελούν υπό την διοίκηση των ΗΕ·

7.   τονίζει ότι μια συμφωνία σχετικά με το μέλλον του Κοσσυφοπεδίου πρέπει επίσης να περιλαμβάνει συγκεκριμένες θεσμικές ρυθμίσεις για τη Μιτροβίτσα οι οποίες θα εγγυώνται πλήρως τα δικαιώματα και την ασφάλεια της σερβικής κοινότητας χωρίς να υπονομεύεται η ενότητα του Κοσσυφοπεδίου· πιστεύει ότι αυτές οι ρυθμίσεις πρέπει να εποπτεύονται άμεσα από τη διεθνή κοινότητα σε διαβούλευση με το Βελιγράδι· υπενθυμίζει ωστόσο στη Σερβία ότι μια τέτοια ανάμειξη στο Κοσσυφοπέδιο συνδέεται με τη συνεργασία της Σερβίας στην υλοποίηση της διευθέτησης του οριστικού καθεστώτος·

8.   επικροτεί, ως εκ τούτου, το γεγονός ότι η πρόταση Αχτισάαρι προβλέπει ευρεία αυτονομία για τη σερβική και άλλες κοινότητες, συμπεριλαμβανομένου σημαντικού βαθμού δημοτικής αυτονομίας σύμφωνα με τις ευρωπαϊκές αρχές της επικουρικότητας και της αυτοδιοίκησης·

9.   είναι της γνώμης ότι η διεθνής κοινότητα πρέπει, στο βαθμό που αυτό είναι δυνατό, να συνδέσει την παρουσία της με τη συνδρομή των τοπικών αρχών:

-  στην υλοποίηση των όρων της διευθέτησης·

-  στην ανάπτυξη αυτόνομων, εθνοτικά ισόρροπων θεσμικών, διοικητικών, δικαστικών και αστυνομικών ικανοτήτων·

-  στην επίτευξη προόδου όσον αφορά τη συμμόρφωση με τα κριτήρια των Ηνωμένων Εθνών και τους δείκτες σταθεροποίησης της ΕΕ και σύνδεσης με αυτήν·

10. πιστεύει ως εκ τούτου ότι, ενώ πρέπει να επανδρωθεί κατά τρόπο που να είναι ανάλογος με τα καθήκοντά της, η διεθνής παρουσία στο Κοσσυφοπέδιο δεν πρέπει να καταλήξει στη δημιουργία παράλληλης διοίκησης ή να αποτελέσει αντιγραφή της υπάρχουσας διοίκησης υπό την ηγεσία των Ηνωμένων Εθνών·

11. τονίζει ότι η διεθνής κοινότητα πρέπει να έχει άμεσες διορθωτικές εξουσίες και, σε περιορισμένο αριθμό περιπτώσεων, εξουσίες υποκατάστασης σε κρίσιμους τομείς όπως:

-  διασφάλιση των ζωτικών συμφερόντων μειονοτήτων·

-  προστασία ευαίσθητων χώρων·

-  ασφάλεια·

-  δικαστικός τομέας και ευρύτερος τομέας του δικαίου, ιδίως στην καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος·

12. τονίζει ότι απαιτούνται περαιτέρω προσπάθειες για την υποστήριξη του επαναπατρισμού περισσότερων προσφύγων και εκτοπισθέντων ατόμων σε ολόκληρο το Κοσσυφοπέδιο· υπογραμμίζει ότι το κλειδί για τον βιώσιμο επαναπατρισμό είναι οι ευκαιρίες εργασίας και ότι η αειφόρος οικονομική ανάπτυξη θα πρέπει τώρα να αποτελέσει προτεραιότητα· υπογραμμίζει ότι οι πρόσφυγες που δεν είναι Σέρβοι ή Αλβανοί, όπως οι Ρομ και οι Ασκάλι, χρήζουν ιδιαίτερης προσοχής, συμπεριλαμβανομένων των εκτοπισθέντων Ρομ που ζουν στους προσφυγικούς καταυλισμούς στην πόλη Κόσοβσκα Μιτρόβιτσα·

13. υποστηρίζει την ανάγκη ενός ανοικτού και δίκαιου εκπαιδευτικού συστήματος για όλους που θα επιτρέπει στους μαθητές Ρομ και Ασκάλι τη δυνατότητα να εκπαιδεύονται εν μέρει στη γλώσσα των Ρομ, καλλιεργώντας έτσι την ταυτότητα και τον πολιτισμό των μειονοτικών αυτών κοινοτήτων·

14. υπογραμμίζει ότι η τελική απόφαση σχετικά με το μελλοντικό καθεστώς του Κοσσυφοπεδίου μπορεί να ληφθεί μόνον από το Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών· προτρέπει την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη μέλη της, και ιδιαίτερα εκείνα τα κράτη μέλη που είναι επίσης μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών να παράσχουν την πλήρη και ενεργό υποστήριξή τους σε μια βιώσιμη λύση σχετικά με το μελλοντικό καθεστώς του Κοσσυφοπεδίου·

15. εκτιμά ότι η έγκριση νέας απόφασης του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών είναι επίσης πολύ σημαντική για τη μελλοντική δράση της ΕΕ στο Κοσσυφοπέδιο και ότι ελλείψει μιας τέτοιας απόφασης δεν θα πρέπει να γίνονται σχέδια για αυξημένη συμμετοχή της ΕΕ·

16. είναι πεπεισμένο ότι, υπό το πρίσμα του κεντρικού ρόλου της στην υλοποίηση της διευθέτησης, η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να έχει λόγο σχετικά με τους τελικούς όρους της διευθέτησης·

17. πιστεύει ότι τα κράτη μέλη πρέπει να προσπαθήσουν να καταλήξουν σε μία κοινή θέση όσον αφορά το ζήτημα του Κοσσυφοπεδίου και συνεπώς καλεί το Συμβούλιο Υπουργών να προσπαθήσει να υιοθετήσει κοινή θέση σχετικά με το ζήτημα του καθεστώτος εκφράζοντας τις ελάχιστες απαιτήσεις μιας βιώσιμης, συμβατής με την ΕΕ λύσης για το Κοσσυφοπέδιο·

18. υπενθυμίζει ότι, σύμφωνα με το άρθρο 19 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, τα κράτη μέλη που εκπροσωπούνται στο Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών αναμένεται ότι θα υποστηρίξουν αυτή την κοινή θέση και θα τηρούν τακτικά ενήμερο το Συμβούλιο Υπουργών της ΕΕ όσον αφορά τις διαπραγματεύσεις· επίσης, ζητεί την τακτική ενημέρωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου·

19. καλεί τα κράτη μέλη της ΕΕ που είναι μέλη της ομάδας επαφής να μοιράζονται τις πληροφορίες τους με το Συμβούλιο Υπουργών της ΕΕ και όλα τα άλλα κράτη μέλη και να βελτιώσουν τον συντονισμό και τη συνεργασία με αυτά, διότι η ΕΕ στο σύνολό της θα επωμισθεί τη διεθνή ευθύνη και την οικονομική επιβάρυνση της οριστικής διευθέτησης·

20. παροτρύνει τα κράτη μέλη τα οποία είναι μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών και ιδίως τα μόνιμα μέλη να διαδραματίσουν ένα εποικοδομητικό ρόλο, να καταβάλουν προσπάθειες για να διασφαλίσουν ότι οι δύο ενδιαφερόμενες πλευρές θα συμπεριφερθούν με ευέλικτο τρόπο και να εγκρίνουν μια ξεκάθαρη, βιώσιμη λύση για το Κοσσυφοπέδιο σύμφωνα με τις προτάσεις που υπέβαλε ο ειδικός απεσταλμένος, με όσο το δυνατόν μεγαλύτερη συμφωνία των δύο πλευρών·

21. προτίθεται να διαθέσει τους πρόσθετους πόρους που απαιτούνται προκειμένου να χρηματοδοτηθεί η μελλοντική συμμετοχή της ΕΕ στο Κοσσυφοπέδιο με απώτερο στόχο την υλοποίηση της διευθέτησης του καθεστώτος και την στήριξη των ευρωπαϊκών προοπτικών του Κοσσυφοπεδίου, υπό την προϋπόθεση ότι:

-  η διευθέτηση του καθεστώτος που θα υποστηριχθεί από το Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών θα λαμβάνει δεόντως υπόψη την κοινή θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

-  θα πραγματοποιηθεί επαρκής διαβούλευση εκ των προτέρων σχετικά με το πεδίο εφαρμογής, τους στόχους, τα μέσα και τους τρόπους λειτουργίας αυτής της αποστολής, έτσι ώστε το Κοινοβούλιο να μπορεί να έχει τη βεβαιότητα ότι οι πόροι είναι ανάλογοι με τα καθήκοντα,

-  αυτοί οι πρόσθετοι οικονομικοί πόροι διατίθενται σύμφωνα με τους όρους της διοργανικής συμφωνίας για δημοσιονομική πειθαρχία και χρηστή δημοσιονομική διαχείριση της 14ης Ιουνίου 2006[1], και

-  θα συγκληθεί εν ευθέτω χρόνω διεθνής διάσκεψη δωρητών·

22. υπενθυμίζει τη δέσμευση που ανέλαβε η φινλανδική Προεδρία, εξ ονόματος του Συμβουλίου σε σχέση με την έγκριση του προϋπολογισμού για το 2007, να παράσχει στο Κοινοβούλιο λεπτομερή πληροφόρηση σχετικά με το πεδίο εφαρμογής, τους στόχους και τις πιθανές οικονομικές επιπτώσεις της ενδεχόμενης μελλοντικής επιχείρησης, καθώς προχωρά ο σχεδιασμός της αποστολής·

23. εκφράζει ανησυχία σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο θα διεκπεραιωθεί η μετάβαση από την αποστολή των Ηνωμένων Εθνών στο Κοσσυφοπέδιο (UNMIK) στο νέο Διεθνές Πολιτικό Γραφείο· υπενθυμίζει στην UNMIK ότι πρέπει να παραμείνει εν ενεργεία στο Κοσσυφοπέδιο έως ότου οργανωθεί και καταστεί πλήρως λειτουργικό το νέο Γραφείο· καλεί τα Ηνωμένα Έθνη και την ΕΕ να εξεύρουν μέσα προκειμένου να αποφευχθεί περαιτέρω απώλεια διεθνούς εμπειρογνωμοσύνης σε κρίσιμους τομείς διοίκησης, ιδιαίτερα εν όψει του γεγονότος ότι οι προσωρινοί θεσμοί αυτοδιοίκησης του Κοσσυφοπεδίου θα χρειασθούν χρόνο και βοήθεια για να αναλάβουν ορισμένες νομοθετικές και εκτελεστικές εξουσίες από την UNMIK·

24. προτρέπει τον ΟΑΣΕ να συνεχίζει να διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στο Κοσσυφοπέδιο μετά τη διευθέτηση του καθεστώτος ιδίως όσον αφορά την παρακολούθηση και επικύρωση των εκλογικών διαδικασιών· καλεί εν προκειμένω τόσο το Συμβούλιο όσο και τον ΟΑΣΕ να ενισχύσουν τη συνεργασία τους στον τομέα του κράτους δικαίου, με σαφή διαχωρισμό των καθηκόντων όσον αφορά την αποστολή ΕΠΑΑ·

25. εκφράζει την υποστήριξή του προς την έμφαση που δίνει η ΕΕ στον δικαστικό τομέα και το κράτος δικαίου κατά τη φάση μετά τη διευθέτηση, υπογραμμίζοντας ότι θα χρειαστεί ομαλή μεταβίβαση των αρμοδιοτήτων· ζητεί τον καθορισμό σαφούς και διαφανούς διαχωρισμού των καθηκόντων και των αρμοδιοτήτων μεταξύ των τοπικών δικαστηρίων και δικαστικών αρχών του Κοσσυφοπεδίου και τη σχεδιαζόμενη αποστολή της ΕΕ για την τήρηση της έννομης τάξης· ζητεί πλήρη απόδοση ευθυνών και σεβασμό του κράτους δικαίου όσον αφορά τις κρατήσεις και άλλες ενέργειες του KFOR·

26. προειδοποιεί τις αρχές του Κοσσυφοπεδίου ότι η διεθνής κοινότητα αναμένει από αυτές

-  να επικεντρώσουν τις προσπάθειές τους στην ανάπτυξη των θεσμικών και διοικητικών ικανοτήτων που απαιτούνται προκειμένου να αναλάβουν τις ευθύνες που μέχρι σήμερα ασκούσε η UNMIK,

-  να αναπτύξουν μια έννοια της ιθαγένειας για το Κοσσυφοπέδιο, η οποία θα βασίζεται σαφώς στον πολυγλωσσικό και πολυεθνοτικό χαρακτήρα της περιοχής, λαμβάνοντας παράλληλα πλήρως υπόψη τις διάφορες εθνοτικές κοινότητες που αποτελούν τον πληθυσμό του Κοσσυφοπεδίου·

-  να εργασθούν σοβαρά και εποικοδομητικά για την εγκαθίδρυση μιας πολυεθνοτικής, πολυπολιτισμικής, πολυθρησκευτικής, ανεκτικής χώρας και κοινωνίας που σέβεται τα δικαιώματα όλων των εθνοτικών ομάδων·

27. υπογραμμίζει σ' αυτό το πλαίσιο ότι η διεθνής παρουσία θα παραμείνει στο Κοσσυφοπέδιο έως ότου εμπεδωθούν και υλοποιηθούν πραγματικά οι ανωτέρω στόχοι·

28. εκφράζει τη βαθιά του ανησυχία σχετικά με τις πρόσφατες βίαιες διαδηλώσεις στο Κοσσυφοπέδιο, οι οποίες θέτουν σε σοβαρό κίνδυνο την ομαλή συνέχιση της διαδικασίας εξεύρεσης ειρηνικής λύσης σχετικά με το μελλοντικό καθεστώς του Κοσσυφοπεδίου· καλεί αμφότερες τις πλευρές να είναι όσο το δυνατόν πιο συγκρατημένες και να διευκολύνουν την ειρηνική ολοκλήρωση της διαδικασίας σχετικά με το καθεστώς·

29. υπενθυμίζει περαιτέρω στις αλβανικές αρχές του Κοσσυφοπεδίου ότι, εφόσον επιλυθεί οριστικά το ζήτημα του καθεστώτος, ο λαός του Κοσσυφοπεδίου θα θελήσει από την κυβέρνησή του να αντιμετωπίσει τα προβλήματα τα οποία επηρεάζουν την καθημερινή ζωή, όπως αυτά που αφορούν την ασφάλεια, την οικονομική ανάπτυξη, τη διαφθορά και το οργανωμένο έγκλημα, την απασχόληση, τις κατάλληλες δημόσιες υπηρεσίες και την ισότητα για όλους έναντι του νόμου·

30. καλεί τις αρχές της ΕΕ και του Κοσσυφοπεδίου να συνεργασθούν για να δημιουργήσουν συνθήκες για βελτιωμένη οικονομική ανάπτυξη προς όφελος όλων των εθνοτικών κοινοτήτων στο Κοσσυφοπέδιο· επαναλαμβάνει την ανάγκη δημιουργίας ενός ολοκληρωμένου και ρεαλιστικού μακρόπνοου σχεδίου οικονομικής ανάπτυξης, καθώς και πλήρους συμμόρφωσης με τις θεμελιώδεις αρχές του κράτους δικαίου, καθώς και μιας λεπτομερούς στρατηγικής κατά της διαφθοράς που θα διαθέτει τους κατάλληλους πόρους·

31. τονίζει την ανάγκη μεγαλύτερης υποστήριξης της ανάπτυξης των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ) με βάση τον Ευρωπαϊκό Χάρτη Μικρών Επιχειρήσεων που εγκρίθηκε στο Κοσσυφοπέδιο· καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει την πρόσβαση στα Διαρθρωτικά Ταμεία της ΕΕ, να παράσχει βελτιωμένη χρηματοδότηση στα σχέδια που σχετίζονται με τις ΜΜΕ και να θεσπίσει ένα θεσμικό πλαίσιο που θα ενισχύει την συνεργασία μεταξύ Κοινότητας και ιδιωτικού τομέα στο Κοσσυφοπέδιο·

32. παροτρύνει τους ηγέτες της σερβικής κοινότητας στο Κοσσυφοπέδιο να αναγνωρίσουν ότι τα συμφέροντά τους εξυπηρετούνται καλύτερα σε ένα δημοκρατικό, αποκεντρωμένο και οικονομικά βιώσιμο Κοσσυφοπέδιο και να δεσμευθούν στη διαδικασία μετά τη διευθέτηση προκειμένου να εξασφαλισθεί ότι οι διατάξεις της συμφωνίας οι οποίες έχουν άμεσο ενδιαφέρον για αυτούς εφαρμόζονται πλήρως·

33. καλεί τη σερβική κυβέρνηση να αναγνωρίσει ότι το μέλλον εναπόκειται στην ανάπτυξη στενών, διαφανών δεσμών με το Κοσσυφοπέδιο, στο πλαίσιο μιας σε βάθος περιφερειακής ολοκλήρωσης και της κοινής προοπτικής για μελλοντική ένταξη στην ΕΕ·

34. τονίζει ότι η εξεύρεση λύσης σχετικά με το ζήτημα του μελλοντικού καθεστώτος του Κοσσυφοπεδίου με βάση τις τελικές προτάσεις του κ Αχτισάαρι είναι ζήτημα μέγιστης σημασίας για τη σταθερότητα και την περαιτέρω ανάπτυξη ολόκληρης της περιοχής· καλεί εν προκειμένω τις κυβερνήσεις όλων των γειτονικών κρατών να συμβάλουν θετικά στη διαδικασία αυτή και να σεβαστούν τα υφιστάμενα σύνορα μεταξύ των κρατών· επιπλέον, υποστηρίζει την άποψη ότι, μακροπρόθεσμα, η λύση που αφορά το μελλοντικό καθεστώς του Κοσσυφοπεδίου θα είναι επιτυχής, εάν τόσο η Σερβία όσο και το Κοσσυφοπέδιο ενταχθούν στην ΕΕ, μαζί με τους γείτονές τους, διότι το μέλλον των Δυτικών Βαλκανίων βρίσκεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση·

35. επαναλαμβάνει ότι η σταθερή πρόσδεση του Κοσσυφοπεδίου στη διαδικασία Σταθεροποίησης και Σύνδεσης θα ενισχύσει, μεταξύ άλλων, τις οικονομικές σχέσεις του Κοσσυφοπεδίου με κράτη μέλη και γειτονικές τους χώρες στα Δυτικά Βαλκάνια και θα διευκολύνει τη διαδικασία σταθεροποίησης της περιοχής·

36. χαιρετίζει την υπογραφή των συμφωνιών ελεύθερων συναλλαγών με την Αλβανία, την πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας, τη Βοσνία και Ερζεγοβίνη και την Κροατία· παροτρύνει τις αρχές του Κοσσυφοπεδίου να εφαρμόσουν στο ακέραιο αυτές τις συμφωνίες και να διασφαλίσουν ότι θα συνεχιστεί το ελεύθερο εμπόριο με τη Σερβία και το Μαυροβούνιο·

37. καλεί τις κοσοβάρικες και σερβικές αρχές να συνεργαστούν πλήρως μεταξύ τους και με το ΔΠΔΓ για την παραπομπή φερόμενων εγκληματιών πολέμου·

38. πιστεύει ότι η δημοσίευση της έκθεσης του κυρίου Αχτισάαρι πρέπει να συνοδευθεί από μια εκτενή εκστρατεία με στόχο να εξηγηθούν σαφώς και αντικειμενικά στους ενδιαφερόμενους πληθυσμούς, συμπεριλαμβανομένων των Σέρβων πολιτών, οι όροι της προτεινόμενης διευθέτησης, και ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να στείλει ένα μήνυμα ειρηνικής συνύπαρξης αναφορικά με το Κοσσυφοπέδιο· εκτιμά ότι ένα Κοσσυφοπέδιο που αναγνωρίζει τα δικαιώματα της πλειονότητας και των μειονοτήτων θα έχει σταθερότητα και ευημερία·

39. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή, στην Κυβέρνηση της Σερβίας και στους προσωρινούς θεσμούς αυτοδιοίκησης του Κοσσυφοπεδίου, στην UNMIK, στα μέλη της ομάδας επαφής, στο Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών και στον ειδικό απεσταλμένο του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών για τη διαδικασία του μελλοντικού καθεστώτος του Κοσσυφοπεδίου.

  • [1]  ΕΕ C 139, 14.6.2006, σελ. 1.

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ (25.1.2007)

προς την Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων

σχετικά με το μέλλον του Κοσσυφοπεδίου και το ρόλο της ΕΕ
(2006/2267(INI))

Συντάκτρια γνωμοδότησης: Erika Mann

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου καλεί την Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

1.  φρονεί ότι μια έγκαιρη και αμοιβαία ικανοποιητική απόφαση σχετικά με το τελικό καθεστώς του Κοσσυφοπεδίου είναι πιθανόν να έχει ως αποτέλεσμα καλύτερες οικονομικές συνθήκες, μείωση της ανεργίας και προσέλκυση ξένων άμεσων επενδύσεων·

2.  σημειώνει ότι οιαδήποτε απόφαση σχετικά με το μέλλον του Κοσσυφοπεδίου θα πρέπει να ληφθεί υπό το φως του ευρύτερου πλαισίου της πολιτικής κατάστασης στη Νοτιοανατολική Ευρώπη και ότι η ΕΕ και τα κράτη μέλη της θα πρέπει να καταστήσουν σαφές ότι οιαδήποτε απόφαση σχετικά με το μέλλον του Κοσσυφοπεδίου δεν επιτρέπεται να θεωρηθεί προηγούμενο από άλλους που επιθυμούν να ενθαρρύνουν την απόσχιση από άλλα κράτη στην περιοχή, γεγονός που θα λειτουργούσε ενδεχομένως αποσταθεροποιητικά για την πολιτική και οικονομική κατάσταση της περιοχής·

3.  επαναλαμβάνει ότι η σταθερή πρόσδεση του Κοσσυφοπεδίου στη διαδικασία Σταθεροποίησης και Σύνδεσης θα ενισχύσει, μεταξύ άλλων, τις οικονομικές σχέσεις του Κοσσυφοπεδίου με κράτη μέλη και γειτονικές τους χώρες στα Δυτικά Βαλκάνια και θα διευκολύνει τη διαδικασία σταθεροποίησης της περιοχής·

4.  υπενθυμίζει ότι η επιτυχής ολοκλήρωση της υπό εξέλιξη μεταρρυθμιστικής διαδικασίας θα έχει ως αποτέλεσμα την αποκατάσταση της εύρυθμης λειτουργίας της αγοράς και την τόνωση της οικονομικής ανάπτυξης, ενώ θα συμβάλει επίσης στη διατήρηση της πολιτικής σταθερότητας στην περιοχή·

5.  χαιρετίζει την Κοινή Δήλωση που ενέκριναν στις 6 Απριλίου 2006 οι χώρες των Δυτικών Βαλκανίων, με την οποία ζητείται εκσυγχρονισμός και εμβάθυνση της Κεντροευρωπαϊκής Συμφωνίας Ελευθέρων Συναλλαγών, μέσω της επέκτασης των διμερών εμπορικών παραχωρήσεων σε όλους τους εταίρους· εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι στη συμφωνία συμπεριλήφθηκαν κανόνες ανταγωνισμού, οι δημόσιες προμήθειες, η προστασία των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, το εμπόριο υπηρεσιών, ένας περιφερειακός μηχανισμός διευθέτησης διενέξεων και η θέσπιση μιας ζώνης ΕΕ-Δυτικών Βαλκανίων διαγώνιας σώρευσης όσον αφορά τους κανόνες καταγωγής, ως πρώτο στάδιο της συμμετοχής των χωρών αυτών στο σύστημα «πανευρωμεσογειακής» σώρευσης·

6.  χαιρετίζει την υπογραφή των συμφωνιών ελεύθερων συναλλαγών με την Αλβανία, την πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας, τη Βοσνία και Ερζεγοβίνη και την Κροατία· παροτρύνει τις μεταβατικές αρχές του Κοσσυφοπεδίου να εφαρμόσουν στο ακέραιο αυτές τις συμφωνίες και να διασφαλίσουν ότι θα συνεχιστεί το ελεύθερο εμπόριο με τη Σερβία και το Μαυροβούνιο·

7.  παροτρύνει την ΕΕ να στηρίξει την διαδικασία σταθεροποίησης, συνεχίζοντας να υποστηρίζει (τόσο από οικονομική όσο και από τεχνική άποψη) το εμπόριο, τις επενδύσεις, την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος, την προστασία των μειονοτήτων και την οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη στο Κοσσυφοπέδιο· καλεί την ΕΕ και τις μεταβατικές αρχές του Κοσσυφοπεδίου να συνεργαστούν, ώστε να δημιουργηθούν οι συνθήκες για τη βελτίωση της οικονομικής ανάπτυξης προς όφελος όλων των εθνοτικών κοινοτήτων στο Κοσσυφοπέδιο· επαναλαμβάνει ότι η παροχή οικονομικής βοήθειας στο Κοσσυφοπέδιο θα πρέπει να εξαρτηθεί από την κατάρτιση ενός εκτεταμένου και ρεαλιστικού μακροπρόθεσμου σχεδίου οικονομικής ανάπτυξης και από την εφαρμογή των όρων που θεσπίστηκαν στην απόφαση του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών 1244/99· τονίζει ιδιαίτερα την ανάγκη για πλήρη συμμόρφωση με τα διεθνή πρότυπα δημοκρατίας και ανθρωπίνων δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένου του σεβασμού των μειονοτήτων, και με τις θεμελιώδεις αρχές του κράτους δικαίου καθώς και για μία λεπτομερή και κατάλληλα χρηματοδοτούμενη στρατηγική κατά της διαφθοράς·

8.  παροτρύνει το Συμβούλιο να διασφαλίσει ότι η Επιτροπή θα εξακολουθήσει να διαδραματίζει κεντρικό ρόλο στην υποστήριξη της μελλοντικής οικονομικής και διαρθρωτικής ανάπτυξης στο Κοσσυφοπέδιο· συνιστά την ενσωμάτωση των δραστηριοτήτων και του προσωπικού του καθοδηγούμενου από την ΕΕ πυλώνα της αποστολής των Ηνωμένων Εθνών στο Κοσσυφοπέδιο (πυλώνας IV της UNMIK) σε οιονδήποτε νέο θεσμικό φορέα αρμόδιο για τα θέματα εμπορίου και οικονομίας που αντιμετωπίζει το Κοσσυφοπέδιο ή που σχετίζονται με αυτό, ο οποίος ενδέχεται να συσταθεί προκειμένου να αποφασιστεί ή αφού αποφασιστεί το τελικό καθεστώς του Κοσσυφοπεδίου·

9.  τονίζει την ανάγκη μεγαλύτερης υποστήριξης της ανάπτυξης των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ) με βάση τον Ευρωπαϊκό Χάρτη Μικρών Επιχειρήσεων που εγκρίθηκε στο Κοσσυφοπέδιο· καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει την πρόσβαση στα Διαρθρωτικά Ταμεία της ΕΕ, να παράσχει βελτιωμένη χρηματοδότηση στα σχέδια που σχετίζονται με τις ΜΜΕ και να θεσπίσει ένα θεσμικό πλαίσιο που θα ενισχύει την συνεργασία μεταξύ Κοινότητας και ιδιωτικού τομέα στο Κοσσυφοπέδιο.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Τίτλος

Το μέλλον του Κοσσυφοπεδίου και ο ρόλος της ΕΕ

Αριθμός διαδικασίας

2006/2267(INI)

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

AFET

Γνωμοδότηση της
  Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

INTA
29.11.2006

Ενισχυμένη συνεργασία - Ημερομηνία αναγγελίας στην ολομέλεια

 

Συντάκτης(κτρια) γνωμοδότησης
  Ημερομηνία ορισμού

Erika Mann
18.10.2006

Συντάκτης(κτρια) γνωμοδότησης που αντικαταστάθηκε/καν

Reimer Böge

 

 

 

Εξέταση στην επιτροπή

18.12.2006

 

 

 

 

Ημερομηνία έγκρισης

24.1.2007

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

-:

0:

26

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Francisco Assis, Jean-Pierre Audy, Enrique Barón Crespo, Daniel Caspary, Christofer Fjellner, Béla Glattfelder, Jacky Henin, Syed Kamall, Sajjad Karim, Erika Mann, David Martin, Javier Moreno Sánchez, Caroline Lucas, Γεώργιος Παπαστάμκος, Peter Šťastný, Robert Sturdy, Gianluca Susta, Johan Van Hecke, Zbigniew Zaleski

Αναπληρωτής(ές) παρών(όντες) κατά την τελική ψηφοφορία

Παναγιώτης Μπεγλίτης, Małgorzata Handzlik, Jens Holm, Jörg Leichtfried, Eugenijus Maldeikis

Αναπληρωτής(ές) (άρθρο 178, παρ. 2) παρών(όντες) κατά την τελική ψηφοφορία

Ignasi Guardans Cambó, Pia Elda Locatelli

Παρατηρήσεις (πληροφορίες που διατίθενται σε μία μόνον γλώσσα)

...

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Τίτλος

Το μέλλον του Κοσσυφοπεδίου και ο ρόλος της ΕΕ

Αριθ. διαδικασίας

2006/2267(INI)

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας
Ημερομηνία αναγγελίας στην ολομέλεια της έγκρισης εκπόνησης

AFET

29.11.2006

Γνωμοδοτική(ές) επιτροπή(ες)
Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

INTA

29.11.2006

 

 

 

 

Αποφάσισε να μη γνωμοδοτήσει
  Ημερομηνία της απόφασης

 

 

 

 

 

 

Εισηγητής(ές)
  Ημερομηνία ορισμού

Joost Lagendijk

13.9.2006

 

Εξέταση στην επιτροπή

19.12.2006

30.1.2007

12.3.2007

 

 

Ημερομηνία έγκρισης

12.3.2007

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+

-

0

56

7

3

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Roberta Alma Anastase, Christopher Beazley, Angelika Beer, Παναγιώτης Μπεγλίτης, Bastiaan Belder, André Brie, Véronique De Keyser, Γιώργος Δημητρακόπουλος, Hélène Flautre, Hanna Foltyn-Kubicka, Michael Gahler, Jas Gawronski, Bronisław Geremek, Maciej Marian Giertych, Ana Maria Gomes, Klaus Hänsch, Jelko Kacin, Ιωάννης Κασουλίδης, Bogdan Klich, Joost Lagendijk, Vytautas Landsbergis, Emilio Menéndez del Valle, Willy Meyer Pleite, Francisco José Millán Mon, Pasqualina Napoletano, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Raimon Obiols i Germà, Cem Özdemir, Janusz Onyszkiewicz, Justas Vincas Paleckis, Alojz Peterle, Tobias Pflüger, Bernd Posselt, Raül Romeva i Rueda, Libor Rouček, Katrin Saks, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Jacek Saryusz-Wolski, György Schöpflin, István Szent-Iványi, Antonio Tajani, Charles Tannock, Josef Zieleniec

Αναπληρωτής(ές) παρών(όντες) κατά την τελική ψηφοφορία

Laima Liucija Andrikienė, Maria Badia I Cutchet, Giulietto Chiesa, Ryszard Czarnecki, Alexandra Dobolyi, Árpád Duka-Zólyomi, Glyn Ford, Lilli Gruber, Tunne Kelam, Evgeni Kirilov, Jaromír Kohlíček, Antonio López-Istúriz White, Sarah Ludford, Erik Meijer, Doris Pack, Antonyia Parvanova, Lapo Pistelli, Frédérique Ries, Aloyzas Sakalas, Anders Samuelsen, Adrian Severin, Csaba Sándor Tabajdi

Αναπληρωτής(ές) (άρθρο 178, παρ. 2) παρών(όντες) κατά την τελική ψηφοφορία

Miloš Koterec

Ημερομηνία κατάθεσης

15.3.2007