MIETINTÖ Kosovon tulevaisuudesta ja EU:n roolista

5.3.2007 - (2006/2267(INI))

Ulkoasiainvaliokunta
Esittelijä: Joost Lagendijk

Menettely : 2006/2267(INI)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari :  
A6-0067/2007
Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :
A6-0067/2007
Hyväksytyt tekstit :

EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Kosovon tulevaisuudesta ja EU:n roolista

(2006/2267(INI))

Euroopan parlamentti, joka

–         ottaa huomioon Yhdistyneiden kansakuntien turvallisuusneuvoston 10. kesäkuuta 1999 antaman päätöslauselman 1244,

–         ottaa huomioon normien arvioinnista vastaavan YK:n pääsihteerin erityislähettilään raportin normien täytäntöönpanoa koskevasta kokonaisvaltaisesta arviosta, joka esitettiin YK:n turvallisuusneuvostolle 7. lokakuuta 2005,

–         ottaa huomioon YK:n turvallisuusneuvoston 24. lokakuuta 2005 tekemän päätöksen hyväksyä pääsihteerin ehdotus Kosovon asemaa koskevien neuvottelujen aloittamisesta,

–         ottaa huomioon Martti Ahtisaaren nimittämisen 14. marraskuuta 2005 Yhdistyneiden kansakuntien pääsihteerin erityislähettilääksi Kosovon aseman määrittelyprosessissa,

–         ottaa huomioon kontaktiryhmän 31. tammikuuta 2006 antamat päätelmät, joissa korostetaan Kosovon ongelman erityislaatua – ongelman, joka on näiden päätelmien mukaan muotoutunut Jugoslavian hajoamisen ja siitä seuranneiden konfliktien, etnisten puhdistusten ja vuoden 1999 tapahtumien myötä sekä turvallisuusneuvoston päätöslauselman 1244 (1999) mukaisen pitkän kansainvälisen hallintokauden myötä – ja kehotetaan parhaana vaihtoehtona pikaiseen neuvotteluratkaisuun kysymyksessä,

–         ottaa huomioon Eurooppa-neuvoston puheenjohtajan 14.–15. joulukuuta 2006 antamat päätelmät, joissa annetaan täysi tuki Martti Ahtisaaren ponnistuksille ratkaisuun pääsemiseksi Kosovon asemaa koskevassa kysymyksessä ja vahvistetaan, että unioni on valmis ottamaan merkittävän roolin tulevan ratkaisun täytäntöönpanossa,

–         ottaa huomioon … päivänä …kuuta annetun erityislähettilään loppuraportin/suositukset,

–         ottaa huomioon työjärjestyksensä 45 artiklan,

–         ottaa huomioon ulkoasiainvaliokunnan mietinnön ja kansainvälisen kaupan valiokunnan lausunnon (A6-0067/2007),

A.       ottaa huomioon, että kontaktiryhmän 7. lokakuuta 2005 hyväksymissä Kosovon asemaa koskevan ratkaisun pääperiaatteissa korostetaan, että neuvotteluratkaisun pitäisi olla kansainvälinen prioriteetti ja että neuvotteluprosessi ei alettuaan saa joutua umpikujaan vaan se on saatettava päätökseen; ottaa huomioon, että kyseisissä periaatteissa ilmaistaan selvästi, että paluu maaliskuuta 1999 edeltäneeseen tilanteeseen tai Kosovon jako taikka yhdistäminen toiseen maahan tai toisen maan alueeseen ei tule kyseeseen,

B.        ottaa huomioon, että Kosovo oli 1990-luvulla järjestelmällisten väkivallantekojen ja sortotoimien kohteena ja että nämä kärjistyivät 1999 tapahtuneeksi siviiliväestön joukkokarkotukseksi, mikä johti Yhdistyneiden kansakuntien turvallisuusneuvoston väliintuloon Nato-operaation seurauksena ja alueen asettamiseen kansainväliseen siviili- ja turvallisuusvalvontaan; katsoo, että tämä oli uudenlainen tilanne kansainvälisessä oikeudessa,

C.       katsoo, että maaliskuun 2004 tapahtumat, jotka ovat tuomittavia, ovat osoitus siitä, että albaani- ja serbiyhteisöjen välillä on Kosovon alueella jatkuvia jännitteitä ja että on löydettävä ratkaisu, joka takaa näiden molempien ja muiden etnisten ryhmien oikeudet Etyjin, Euroopan neuvoston ja muiden vähemmistöjen suojelun alalla toimivaltaisten järjestöjen julkaisujen mukaisesti,

D.       katsoo, että Kosovon tulevan aseman määrittely vaikuttaa sen taloudelliseen kehitykseen, kehittyneen poliittisen luokan syntymiseen ja suvaitsevan, erotteluun perustumattoman yhteiskunnan kehittymiseen maakunnassa,

E.        katsoo, että useista neuvottelukierroksista huolimatta ei ole valitettavasti päästy molempien osapuolten hyväksymään neuvotteluratkaisuun, ja panee merkille, että YK:n erityislähettiläs esitti kontaktiryhmälle ratkaisuehdotuksia; katsoo, että tätä pitäisi seurata osapuolten lisäkuulemisten jakso,

F.        katsoo, että lopullista ratkaisua ei voida sanella uhkailemalla Kosovon tai Serbian radikalisoitumisella, vaan sen on oltava sellaisen ratkaisun tulos, jossa otetaan huomioon kaikkien osapuolten edut,

G.       katsoo, että Kosovon aseman määrittelyn viivästyminen edelleen saattaa vaikuttaa kielteisesti jo valmiiksi herkkään ja kireään tilanteeseen,

H.       katsoo, että vuoden 1999 tapahtumat, pitkään jatkunut väliaikainen kansainvälinen hallinto ja Kosovon väliaikaisten itsehallintoelinten perustaminen ja asteittainen vahvistaminen ovat synnyttäneet poikkeuksellisen tilanteen, joka tekee Kosovon liittämisestä jälleen osaksi Serbiaa epärealistista,

I.         katsoo, että Kosovon ja Serbian välisiä suhteita olisi edelleen kehitettävä kumppanuuden ja hyvän naapuruuden hengessä Kosovon ja Serbian koko väestön etujen mukaisesti, kun otetaan huomioon läheiset kulttuuri-, uskonnolliset ja taloudelliset siteet,

J.         katsoo, että eri etnisten ryhmien välinen luottamuksen puute, epävakaan tilanteen jatkuminen ja tarve kehittää ja vahvistaa demokraattisia, monikansallisia instituutioita Kosovossa edellyttävät jatkuvaa kansainvälistä läsnäoloa jatkossakin,

K.       katsoo, että kansainvälisen yhteisön pitäisi jatkaa investointeja koulutukseen etenkin, kun otetaan huomioon Kosovon nuoremman sukupolven kohtaamat vakavat haasteet,

L.        katsoo, että Euroopan unionin on oltava keskeisellä tavalla mukana Kosovon asemaa koskevan ratkaisun täytäntöönpanon seurannassa, takaamisessa ja helpottamisessa, demokraattisten instituutioiden perustamisessa Kosovoon ja niiden vahvistamisessa, siten että Euroopan parlamentti toteuttaa seurantavastuutaan, kun otetaan huomioon Kosovon strateginen asema,

M.       katsoo, että tiettyjen vähimmäisvaatimusten täyttäminen on kuitenkin asetettava ratkaisussa EU:n osallistumisen ehdoksi,

N.       katsoo, että Kosovon asemaa koskevan lopullisen ratkaisun on oltava EU-yhteensopiva, eli että ratkaisussa olisi toisin sanoen määrättävä perustuslailliset puitteet, jotka sopivat yhteen Kosovon eurooppalaisten tulevaisuusnäkymien kanssa, ja sallittava unionille kaikkien sen käytössä olevien välineiden käyttäminen,

1.        tukee YK-johtoista prosessia Kosovon lopullisen aseman määrittämiseksi sekä ponnisteluja sellaisten toimivien puitteiden luomiseksi, joilla varmistetaan Kosovon vakaus ja kaikkien siellä elävien yhteisöjen suojelu sekä pitkän aikavälin omavarainen taloudellinen ja sosiaalinen kehitys; tukee Ahtisaaren ehdotusta Kosovon aseman ratkaisemiseksi ja tältä pohjalta odottaa, että YK:n turvallisuusneuvosto hyväksyy nopeasti uuden päätöslauselman, joka korvaa päätöslauselman 1244;

2.        katsoo, että ainoa kestävä ratkaisu Kosovolle on sellainen, jossa

–         Kosovo voi kääntyä kansainvälisten rahoituslaitosten puoleen ja käynnistää näin taloutensa elvyttämisen ja edellytysten luomisen uusille työpaikoille;

–         varmistetaan väliaikainen kansainvälinen valvonta, jotta voidaan säilyttää Kosovon monikansallinen luonne ja taata serbi- ja romaniväestön sekä muiden etnisten vähemmistöjen edut ja turvallisuus;

–         annetaan kansainvälistä tukea, jotta varmistetaan sellaisten koko Kosovon väestöä palvelevien tehokkaiden ja omavaraisten instituutioiden kehittäminen, jotka noudattavat toiminnassaan oikeusvaltioperiaatetta ja demokratian perussääntöjä;

–         Kosovo voi toteuttaa EU-integraatiotavoitteensa, mikä johtaisi ajan myötä keskinäiseen riippuvuuteen naapureidensa kanssa;

3.        katsoo, että kaikkien Kosovon tulevaa asemaa koskevien järjestelyjen on oltava sopusoinnussa kansainvälisen oikeuden kanssa;

4.        toivoo, että Serbiaan saadaan pikaisesti vahva ja Eurooppa-myönteinen hallitus, joka osallistuu tosissaan ja myönteisesti Kosovon asemaa koskevan kysymyksen ratkaisemiseen; korostaa, että tällaista hallitusta tarvitaan myös entisen Jugoslavian alueen kansainvälisen rikostuomioistuimen kanssa tehtävää täysimittaista yhteistyötä varten, jotta voidaan näissä oloissa käynnistää uudelleen ja saattaa päätökseen neuvottelut Euroopan unionin ja Serbian välisestä vakautus- ja assosiaatiosopimuksesta;

5.        katsoo, että lopullisen ratkaisun olisi sisällettävä muun muassa seuraavat näkökohdat:

–         selkeä määritelmä kansainvälisten siviili- ja turvallisuusalan toimijoiden asemasta ja toimeksiannosta Kosovossa,

–         selkeät määräykset hallinnon hajauttamisesta siten, että keskeisillä aloilla, kuten opetus, terveys ja paikallinen turvallisuus, annetaan huomattava itsemääräämisoikeus ja sallitaan serbikuntien osalta suorat, mutta avoimet yhteydet Belgradiin; kyseisten määräysten on oltava rahoituksellisesti kestäviä, eivätkä ne saa heikentää yhtenäisen Kosovon budjetti-, täytäntöönpano- ja lainsäädäntövaltaa,

–         ihmisoikeuksien täysimääräinen kunnioittaminen ja velvoite säätää perustuslailliset takeet vähemmistöjen ja pakolaisten keskeisistä eduista ja riittävät järjestelyt niiden varmistamiseksi,

–         uskonnollisten kohteiden ja kulttuurikohteiden suojelu,

–         määräykset kevyesti varustettujen monikansallisten Kosovon turvallisuusjoukkojen perustamisesta; joukkojen toiminta-ala, voimavarat ja tehtävät olisivat rajoitetut, ja ne toimisivat Nato-johtoisten Kosovon joukkojen (KFOR) tiukassa valvonnassa,

–         kansainväliset takeet alueen kaikkien valtioiden alueellisesta koskemattomuudesta;

6.        korostaa, että Kosovon asemasta tehtävä ratkaisu ei luo kansainväliseen oikeuteen ennakkotapausta, koska Kosovo on ollut YK:n hallinnassa vuodesta 1999 ja jo turvallisuusneuvoston päätöslauselmaan 1244 kirjattiin tarve ratkaista kysymys Kosovon lopullisesta asemasta; korostaa, että Kosovon tilannetta ei siksi voida verrata tilanteeseen muilla konfliktialueilla, jotka eivät ole YK:n hallinnon alaisia;

7.        korostaa, että Kosovon tulevasta asemasta tehtävään sopimukseen on sisällytettävä myös Mitrovicaa koskevia erityisjärjestelyjä, joilla taataan täysimääräisesti serbiväestön oikeudet ja turvallisuus Kosovon yhtenäisyyttä vaarantamatta; katsoo, että näiden järjestelyjen tulisi olla kansainvälisen yhteisön suorassa valvonnassa Serbian viranomaisia kuullen; muistuttaa kuitenkin Serbiaa siitä, että tällainen osallistuminen Kosovossa on yhteydessä Serbian yhteistyöhön lopullista asemaa koskevan ratkaisun täytäntöönpanossa;

8.        pitää siksi myönteisenä, että Ahtisaaren ehdotuksessa kaavaillaan serbiyhteisöille ja muille yhteisöille laajaa autonomiaa, myös merkittävää kunnallista autonomiaa EU:n toissijaisuus- ja itsemääräämisoikeusperiaatteiden mukaisesti;

9.        katsoo, että kansainvälisen yhteisön tulisi mahdollisimman pitkälle keskittää läsnäolonsa paikallisviranomaisten avustamiseen seuraavissa tehtävissä:

–         asemaa koskevan ratkaisun ehtojen täytäntöönpano,

–         riippumattomien ja etnisesti tasapainoisten institutionaalisten ja hallinnollisten valmiuksien ja oikeus- ja poliisiviranomaisten valmiuksien kehittäminen,

–         edistyminen YK:n standardien sekä vakauttamista ja assosiointia koskevien EU:n viitearvojen täyttämisessä;

10.      katsoo näin ollen, että kansainvälisen yhteisön läsnäolon Kosovossa ei tulisi johtaa rinnakkaisen hallinnon muodostamiseen tai nykyisen YK-johtoisen hallinnon kopioimiseen, vaikka henkilökuntaa tuleekin olla riittävästi tehtäviin nähden;

11.      korostaa, että kansainvälisellä yhteisöllä on oltava suora korjaava ja rajatuissa tapauksissa myös korvaava toimivalta esimerkiksi seuraavilla keskeisillä aloilla:

–         vähemmistöjen elintärkeiden etujen suojaaminen,

–         arkojen kohteiden suojelu,

–         turvallisuus,

–         oikeuslaitos ja kattavat oikeusnormit, erityisesti järjestäytyneen rikollisuuden torjunta;

12.      korostaa, että tarvitaan lisäponnisteluja Kosovon pakolaisten ja asuinsijoiltaan siirtyneiden ihmisten paluun tukemiseksi; korostaa, että ihmisten paluu pysyvästi edellyttää työmahdollisuuksia ja että kestävä talouskehitys on ensisijaisen tärkeä asia; korostaa, että muut kuin serbi- tai albaanipakolaiset, esimerkiksi romanit ja aškaalit, tarvitsevat erityishuomiota, mukaan lukien leireillä Kosovon Mitrovicassa elävät asuinsijoiltaan siirtyneet romanit;

13.      katsoo, että tarvitaan osallistava ja syrjimätön koulutusjärjestelmä, joka antaa mahdollisuuden käyttää romanikieltä romani- ja aškaalioppilaiden opetuksessa, mikä auttaa vaalimaan näiden vähemmistöyhteisöjen identiteettiä ja kulttuuria;

14.      korostaa, että vain YK:n turvallisuusneuvosto voi tehdä lopullisen päätöksen Kosovon tulevasta asemasta; kehottaa Euroopan unionia ja sen jäsenvaltioita, erityisesti YK:n turvallisuusneuvoston jäsenenä olevia jäsenvaltioita, antamaan aktiivisen ja täyden tukensa toimivan ratkaisun saamiseksi Kosovon tulevasta asemasta;

15.      katsoo, että YK:n turvallisuusneuvoston uuden päätöslauselman hyväksyminen on erittäin tärkeää myös EU:n tuleville toimille Kosovossa ja että EU:n ei pidä lisätä osallistumistaan Kosovon asioihin ilman tällaisen päätöslauselman hyväksymistä;

16.      on vakuuttunut siitä, että ottaen huomioon Euroopan unionin keskeisen roolin ratkaisun täytäntöönpanossa sillä tulisi olla lopullinen sananvalta ratkaisun lopullisten ehtojen suhteen;

17.      katsoo, että jäsenvaltioiden olisi pyrittävä samaan näkemykseen Kosovon suhteen ja pyytää näin ollen ministerineuvostoa pyrkimään hyväksymään yhteisen kannan Kosovon asemaa koskevasta kysymyksestä ja esittämään vähimmäisvaatimukset kestävälle ja EU:n kanssa yhteensopivalle ratkaisulle Kosovossa;

18.      palauttaa mieliin, että Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 19 artiklan mukaan YK:n turvallisuusneuvoston jäseninä olevat jäsenvaltiot huolehtivat yhteisen kannan puolustamisesta ja antavat EU:n ministerineuvostolle säännöllisesti tietoja neuvotteluista; kehottaa myös antamaan säännöllisesti tietoja Euroopan parlamentille;

19.      kehottaa kontaktiryhmään kuuluvia EU:n jäsenvaltiota jakamaan tietonsa EU:n ministerineuvoston ja kaikkien muiden jäsenvaltioiden kanssa ja kehottaa niitä parantamaan koordinointia ja yhteistyötä näiden kanssa, koska EU kokonaisuutena kantaa kansainvälisen vastuun sekä rahoitustaakan lopullisesta ratkaisusta;

20.      kehottaa YK:n turvallisuusneuvoston jäseninä olevia jäsenvaltiota ja erityisesti sen pysyviä jäseniä omaksumaan rakentavan roolin, pyrkimään saamaan molemmat osapuolet toimimaan joustavasti ja hyväksymään yksiselitteisen ja kestävän ratkaisun Kosovon asemaan erityisedustajan tekemien ehdotusten pohjalta molempien osapuolten suostumuksella mahdollisuuksien mukaan;

21.      on valmis antamaan tarvittavaa lisärahoitusta EU:n tulevan osallistumisen rahoittamiseksi Kosovossa, jotta Kosovon asemaa koskeva ratkaisu voidaan panna täytäntöön ja jotta voidaan tukea Kosovon eurooppalaisia tulevaisuudennäkymiä, edellyttäen että:

–         YK:n turvallisuusneuvoston tukemassa ratkaisussa otetaan asianmukaisesti huomioon unionin yhteinen kanta,

–         EU:n läsnäolon laajuudesta, tavoitteista, toteutuksesta ja yksityiskohdista neuvotellaan riittävästi etukäteen, jotta parlamentti voi vakuuttua siitä, että varat vastaavat tehtävien laajuutta,

–         lisärahoitusta annetaan 14. kesäkuuta 2006 tehdyn talousarviota koskevaa kurinalaisuutta ja talousarviomenettelyn parantamista koskevan toimielinten välisen sopimuksen[1] mukaisesti,

–         kutsutaan koolle ajoissa avunantajamaiden konferenssi;

22.      muistuttaa sitoumuksesta, jonka puheenjohtajavaltio Suomi antoi neuvoston puolesta vuoden 2007 talousarvion hyväksymisen yhteydessä ja jonka mukaan parlamentille annetaan yksityiskohtaiset tiedot mahdollisen tulevan operaation laajuudesta, tavoitteista ja todennäköisistä rahoitusvaikutuksista sitä mukaa kuin tehtävän suunnittelu etenee;

23.      on huolissaan tavasta, jolla siirtyminen Yhdistyneiden kansakuntien Kosovon väliaikaishallinnosta (UNMIK) uuteen kansainväliseen siviilihallintoon toteutetaan; muistuttaa UNMIKia siitä, että sen olisi jatkettava toimintaansa Kosovossa, kunnes uusi hallinto on organisoitu ja täysin toimintakykyinen; kehottaa Yhdistyneitä kansakuntia ja EU:ta pohtimaan keinoja estää kansainvälisen asiantuntemuksen menettäminen hallinnon keskeisillä aloilla ottaen erityisesti huomioon, että Kosovon väliaikaiset itsehallintoelimet tarvitsevat aikaa ja tukea ryhtyessään hoitamaan tiettyjä lainsäädäntö- ja täytäntöönpanotehtäviä UNMIKin sijasta;

24.      kehottaa Etyjiä toimimaan edelleenkin merkittävässä roolissa Kosovossa sen asemaa koskevan kysymyksen määrittämisen jälkeen etenkin vaalimenettelyjen seurantaan ja tarkastamiseen liittyen; kehottaa tähän liittyen sekä neuvostoa että Etyjiä tehostamaan oikeusvaltioon liittyvää yhteistyötään niin, että noudatetaan selkeää työnjakoa ETPP-tehtävän suhteen;

25.      tukee oikeuslaitosta ja oikeusvaltiota koskevaa EU:n painotusta aseman ratkaisun jälkeisessä vaiheessa korostaen, että tehtävät on siirrettävä joustavalla tavalla; kehottaa ottamaan käyttöön selvän ja avoimen tehtävien ja velvollisuuksien jaon Kosovon omien tuomioistuinten ja oikeudellisten viranomaisten sekä suunnitellun lakia ja järjestystä käsittelevän EU:n ryhmän välillä; vaatii, että pidätyksissä ja muissa KFOR-joukkojen toimissa noudatetaan täyttä vastuuta sekä oikeusvaltioperiaatetta;

26.      muistuttaa Kosovon viranomaisia siitä, että kansainvälinen yhteisö odottaa niiden

–         keskittävän ponnistelunsa institutionaalisten ja hallinnollisten valmiuksien kehittämiseen, joita tarvitaan vastuun ottamisessa jatkossa UNMIKin tähän saakka hoitamista velvollisuuksista,

–         kehittävän Kosovon kansalaisuuden, joka perustuu nimenomaan alueen monikieliselle ja monietniselle luonteelle niin, että samalla otetaan täysin huomioon Kosovon väestön muodostavat erilaiset etniset yhteisöt,

–         työskentelevän vakavasti ja rakentavasti sellaisen monikansallisen, monikulttuurisen, moniuskontoisen ja suvaitsevaisen maan ja yhteiskunnan luomiseksi, jossa kunnioitetaan kaikkien etnisten ryhmien oikeuksia;

27.      korostaa tässä yhteydessä, että kansainvälinen läsnäolo Kosovossa jatkuu, kunnes edellä esitetyt tavoitteet on todella otettu huomioon ja saavutettu;

28.      on hyvin huolissaan Kosovon äskettäisistä väkivaltaisista mielenosoituksista, jotka vaarantavat vakavasti Kosovon tulevaa asemaa koskevan ratkaisun löytämiseen liittyvän prosessin häiriöttömän jatkumisen; kehottaa molempia osapuolia toimimaan äärimmäisen pidättyvästi ja tekemään mahdolliseksi asemaa koskevan menettelyn saattamisen päätökseen rauhanomaisella tavalla;

29.      muistuttaa lisäksi Kosovon viranomaisia siitä, että kun asemaa koskeva kysymys on ratkaistu lopullisesti, Kosovon väestö odottaa hallituksensa puuttuvan ongelmiin, jotka vaikuttavat heidän jokapäiväiseen elämäänsä, esimerkiksi turvallisuuteen, taloudelliseen kehitykseen, lahjontaan ja järjestäytyneeseen rikollisuuteen, työllisyyteen, asianmukaisiin julkisiin palveluihin, ja kaikkien henkilöiden tasa-arvoisuuteen lain edessä liittyviin ongelmiin;

30.      kehottaa Euroopan unionia ja Kosovon väliaikaisia viranomaisia tekemään yhteistyötä, jotta voitaisiin luoda ehdot entistä paremmalle taloudelliselle kasvulle Kosovon kaikkien etnisten yhteisöjen hyödyksi; toistaa, että on laadittava kattava ja realistinen pitkän aikavälin talouskehityssuunnitelma, noudatettava täysin oikeusvaltion periaatteita sekä laadittava yksityiskohtainen ja asianmukaisin resurssein varustettu lahjonnan vastainen strategia;

31.      korostaa tarvetta antaa enemmän tukea pienten ja keskisuurten yritysten (pk-yritysten) kehittämiselle pienyrityksiä koskevan eurooppalaisen peruskirjan pohjalta, jonka Kosovo on vahvistanut; pyytää komissiota varmistamaan pääsyn EU:n rakennerahastoihin, tarjoamaan parempaa rahoitusta pk-yrityksiin liittyville hankkeille ja perustamaan institutionaaliset puitteet tehostamaan yhteistyötä yhteisön ja yksityisen sektorin välillä Kosovossa;

32.      kehottaa Kosovon serbiyhteisön johtajia tunnustamaan, että demokraattinen, hallinnoltaan hajautettu ja taloudellisesti elinkelpoinen Kosovo on heidän etunsa mukainen, ja sitoutumaan ratkaisun jälkeiseen prosessiin sen varmistamiseksi, että heitä suoraan koskevat sopimuksen määräykset pannaan täysimääräisesti täytäntöön;

33.      kehottaa Serbian hallitusta tunnustamaan, että tulevaisuuteen kuuluu tiiviiden ja avointen suhteiden kehittäminen Kosovoon, kun otetaan huomioon syvempi alueellinen yhdentyminen ja tulevan EU-jäsenyyden mahdollisuus;

34.      korostaa, että ratkaisun löytäminen Kosovon tulevaa asemaa koskevaan kysymykseen Ahtisaaren lopullisten ehdotusten pohjalta on äärimmäisen tärkeää koko alueen vakauden ja tulevan kehityksen kannalta; kehottaa tässä yhteydessä kaikkien naapurimaiden hallituksia antamaan myönteisen panoksen tähän prosessiin ja kunnioittamaan valtioiden nykyisiä rajoja; tukee näkemystä, jonka mukaan pitkällä aikavälillä Kosovon tulevaa asemaa koskeva ratkaisu on toimiva, jos sekä Serbiasta että Kosovosta tulee osa Euroopan unionia yhdessä niiden naapurimaiden kanssa; sillä Länsi-Balkanin tulevaisuus on Euroopan unionissa;

35.      toistaa, että Kosovon ankkuroiminen tiukasti vakautus- ja assosiaatioprosessiin tulee muun muassa vahvistamaan Kosovon taloussuhteita jäsenvaltioiden ja niiden Länsi-Balkanin naapurimaiden kanssa sekä helpottamaan alueen vakautusprosessia;

36.      panee tyytyväisenä merkille vapaakauppasopimusten tekemisen Albanian, entisen Jugoslavian tasavallan Makedonian, Bosnia ja Hertsegovinan ja Kroatian kanssa; kehottaa Kosovon viranomaisia panemaan nämä sopimukset täysipainoisesti täytäntöön ja varmistamaan, että Serbian ja Montenegron kanssa käytävä vapaakauppa jatkuu;

37.      kehottaa Kosovon ja Serbian viranomaisia toimimaan täydessä yhteistyössä keskenään ja entisen Jugoslavian alueen kansainvälisen rikostuomioistuimen kanssa kaikkien sotarikoksista syytettyjen luovuttamiseksi;

38.      katsoo, että Martti Ahtisaaren raportin julkaisemisen yhteydessä tulisi järjestää näkyvä tiedotuskampanja, jonka tavoitteena on selittää ehdotetun ratkaisun ehdot selvästi ja objektiivisesti kaikille asianomaisille väestönosille, mukaan lukien serbit; katsoo, että Euroopan unionin on painotettava rauhanomaisen rinnakkaiselon sanomaa suhteessa Kosovoon; toteaa, että Kosovo, joka tunnustaa sekä enemmistön että vähemmistön oikeudet, on vakaa ja hyvinvoiva;

39.      kehottaa puhemiestä toimittamaan tämän päätöslauselman neuvostolle ja komissiolle, Serbian hallitukselle ja Kosovon väliaikaisille itsehallintoelimille, UNMIKille, kontaktiryhmän jäsenille, Yhdistyneiden kansakuntien turvallisuusneuvostolle ja YK:n pääsihteerin erityislähettiläälle Kosovon aseman määrittelyprosessissa.

  • [1]  EUVL C 139, 14.6.2006, s. 1.

kansainvälisen kaupan valiokunnaN LAUSUNTO (25.1.2007)

ulkoasiainvaliokunnalle

Kosovon tulevaisuudesta ja EU:n roolista
(2006/2267(INI))

Valmistelija: Erika Mann

EHDOTUKSET

Kansainvälisen kaupan valiokunta pyytää asiasta vastaavaa ulkoasiainvaliokuntaa sisällyttämään seuraavat ehdotukset päätöslauselmaesitykseen, jonka se myöhemmin hyväksyy:

1.  katsoo, että oikea-aikainen ja kaikkia osapuolia tyydyttävä päätös Kosovon lopullisesta asemasta on omiaan luomaan paremmat taloudelliset olosuhteet, vähentämään työttömyyttä ja houkuttelemaan huomattavia määriä suoria ulkomaisia investointeja;

2.  toteaa, että jokainen Kosovon tulevaisuutta koskeva päätös on tehtävä Kaakkois-Euroopan poliittisen tilanteen muodostaman laajemman kontekstin taustaa vasten ja että EU:n ja sen jäsenvaltioiden olisi tehtävä selväksi se, etteivät muut, jotka haluavat edistää irrottautumista muista alueella olevista valtioista, saa pitää mitään Kosovon tulevaisuutta koskevaa päätöstä ennakkotapauksena, sillä tämä saattaisi osoittautua alueen poliittista ja taloudellista vakautta horjuttavaksi;

3.  toistaa, että Kosovon ankkuroiminen tiukasti vakautus- ja assosiaatioprosessiin tulee muun muassa vahvistamaan Kosovon taloussuhteita jäsenvaltioiden ja niiden Länsi-Balkanin naapurimaiden kanssa sekä helpottamaan alueen vakautusprosessia;

4.  palauttaa mieliin, että parhaillaan käynnissä olevan uudistusprosessin menestyksekäs loppuunsaattaminen edesauttaisi markkinoiden moitteetonta toimintaa, kannustaisi talouskasvua ja auttaisi ylläpitämään poliittista vakautta alueella;

5.  panee tyytyväisenä merkille Länsi-Balkanin maiden 6. huhtikuuta 2006 hyväksymän yhteisen julistuksen, jossa kehotettiin modernisoimaan ja syventämään Keski-Euroopan vapaakauppasopimusta (CEFTA) laajentamalla kahdenväliset kaupalliset myönnytykset koskemaan kaikkia osapuolia; panee tyytyväisenä merkille, että sopimukseen on sisällytetty kilpailusäännöt, julkiset hankinnat, teollis- ja tekijänoikeuksien suoja, palvelujen kauppa, alueellinen kiistanratkaisumekanismi sekä EU:n ja Länsi-Balkanin diagonaalisen alkuperäkumulaation alueen luominen, joka on ensimmäinen vaihe näiden maiden osallistumisessa yleiseurooppalaiseen Euro–Välimeri-kumulaatiojärjestelmään;

6.  panee tyytyväisenä merkille vapaakauppasopimusten tekemisen Albanian, entisen Jugoslavian tasavallan Makedonian, Bosnia ja Hertsegovinan ja Kroatian kanssa; kehottaa Kosovon väliaikaishallitusta panemaan nämä sopimukset täysipainoisesti täytäntöön ja varmistamaan, että Serbian ja Montenegron kanssa käytävä vapaakauppa jatkuu;

7.  kehottaa EU:ta ylläpitämään vakautusprosessia jatkamalla Kosovon kaupalle, investoinneille, järjestäytyneen rikollisuuden torjunnalle, vähemmistöjen suojelulle sekä taloudelliselle ja sosiaaliselle kehitykselle antamaansa tukea (sekä taloudellista että teknistä); kehottaa EU:ta ja Kosovon väliaikaishallitusta työskentelemään yhdessä, jotta talouskasvulle luotaisiin paremmat olosuhteet, mikä puolestaan hyödyttäisi Kosovon kaikkia etnisiä yhteisöjä; toistaa, että Kosovolle myönnettävän taloudellisen avun ehtona olisi oltava pitkän aikavälin taloudellista kehitystä koskevan laaja-alaisen ja realistisen suunnitelman laatiminen sekä YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselmassa 1244/99 määriteltyjen ehtojen täyttäminen; korostaa erityisesti tarvetta täyttää täysin kansainväliset demokratiaa ja ihmisoikeuksia koskevat standardit, vähemmistöjen kunnioittaminen mukaan lukien, ja noudattaa täysin oikeusvaltion perusperiaatteita sekä yksityiskohtaisen ja riittävin resurssein varustetun korruption vastaisen toimintasuunnitelman tarvetta;

8.  kehottaa neuvostoa varmistamaan, että komissio edelleen esittää merkittävää osaa Kosovon tulevan taloudellisen ja rakenteellisen kehityksen tukemisessa; suosittelee, että Yhdistyneiden Kansakuntien Kosovon-siviilioperaation EU-pilarin (UNMIKin IV pilari) toiminnat ja henkilöstö liitetään mahdolliseen uuteen institutionaaliseen elimeen, jolle annetaan vastuu Kosovon tai Kosovoon liittyvästä kaupasta ja taloudellisista kysymyksistä ja joka saatetaan perustaa pitäen silmällä Kosovon lopullisesta asemasta tehtävää päätöstä tai tämän päätöksen tekemisen jälkeen;

9.  korostaa tarvetta antaa enemmän tukea pienten ja keskisuurten yritysten (pk-yritysten) kehittämiselle pienyrityksiä koskevan eurooppalaisen peruskirjan pohjalta, jonka Kosovo on vahvistanut; pyytää komissiota varmistamaan pääsyn EU:n rakennerahastoihin, tarjoamaan parempaa rahoitusta pk-yrityksiin liittyville hankkeille ja perustamaan institutionaaliset puitteet tehostamaan yhteistyötä yhteisön ja yksityisen sektorin välillä Kosovossa.

ASIAN KÄSITTELY

Otsikko

Kosovon tulevaisuus ja EU:n rooli

Menettelynumero

2006/2267(INI)

Asiasta vastaava valiokunta

AFET

Lausunnon antanut valiokunta
  Ilmoitettu istunnossa (pvä)

INTA

29.11.2006

Tehostettu yhteistyö – ilmoitettu istunnossa (pvä)

 

Valmistelija
  Nimitetty (pvä)

Erika Mann

18.10.2006

Alkuperäinen valmistelija

 

Valiokuntakäsittely

18.12.2006

 

 

 

 

Hyväksytty (pvä)

24.1.2007

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

26

 

 

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Francisco Assis, Jean-Pierre Audy, Enrique Barón Crespo, Daniel Caspary, Christofer Fjellner, Béla Glattfelder, Jacky Henin, Syed Kamall, Sajjad Karim, Erika Mann, David Martin, Javier Moreno Sánchez, Caroline Lucas, Georgios Papastamkos, Peter Šťastný, Robert Sturdy, Gianluca Susta, Johan Van Hecke, Zbigniew Zaleski

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Panagiotis Beglitis, Małgorzata Handzlik, Jens Holm, Jörg Leichtfried, Eugenijus Maldeikis

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (178 art. 2 kohta)

Ignasi Guardans Cambó, Pia Elda Locatelli

Huomautuksia (saatavilla vain yhdellä kielellä)

 

ASIAN KÄSITTELY

Otsikko

Kosovon tulevaisuus ja EU:n rooli

Menettelynumero

2006/2267(INI)

Asiasta vastaava valiokunta
  Luvasta ilmoitettu istunnossa (pvä)

AFET
29.11.2006

Valiokunnat, joilta on pyydetty lausunto
  Ilmoitettu istunnossa (pvä)

INTA

29.11.2006

 

 

 

Valiokunnat, jotka eivät antaneet lausuntoa
  Päätös tehty (pvä)

 

 

 

 

Tehostettu yhteistyö
  Ilmoitettu istunnossa (pvä)

 

 

 

 

Esittelijä(t)
  Nimitetty (pvä)

Joost Lagendijk
13.9.2006

 

Alkuperäinen esittelijä

 

 

Valiokuntakäsittely

19.12.2006

30.1.2007

12.3.2007

 

 

Hyväksytty (pvä)

12.3.2007

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

56

7

3

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Roberta Alma Anastase, Christopher Beazley, Angelika Beer, Panagiotis Beglitis, Bastiaan Belder, André Brie, Véronique De Keyser, Giorgos Dimitrakopoulos, Hélène Flautre, Hanna Foltyn-Kubicka, Michael Gahler, Jas Gawronski, Bronisław Geremek, Maciej Marian Giertych, Ana Maria Gomes, Klaus Hänsch, Jelko Kacin, Ioannis Kasoulides, Bogdan Klich, Joost Lagendijk, Vytautas Landsbergis, Emilio Menéndez del Valle, Willy Meyer Pleite, Francisco José Millán Mon, Pasqualina Napoletano, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Raimon Obiols i Germà, Cem Özdemir, Janusz Onyszkiewicz, Justas Vincas Paleckis, Alojz Peterle, Tobias Pflüger, Bernd Posselt, Raül Romeva i Rueda, Libor Rouček, Katrin Saks, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Jacek Saryusz-Wolski, György Schöpflin, István Szent-Iványi, Antonio Tajani, Charles Tannock, Josef Zieleniec

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Laima Liucija Andrikienė, Maria Badia I Cutchet, Giulietto Chiesa, Ryszard Czarnecki, Alexandra Dobolyi, Árpád Duka-Zólyomi, Glyn Ford, Lilli Gruber, Tunne Kelam, Evgeni Kirilov, Jaromír Kohlíček, Antonio López-Istúriz White, Sarah Ludford, Erik Meijer, Doris Pack, Antonyia Parvanova, Lapo Pistelli, Frédérique Ries, Aloyzas Sakalas, Anders Samuelsen, Adrian Severin, Csaba Sándor Tabajdi

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (178 art. 2 kohta)

Miloš Koterec

Jätetty käsiteltäväksi (pvä)

15.3.2007

Huomautuksia (saatavilla vain yhdellä kielellä)

...