Betänkande - A6-0067/2007Betänkande
A6-0067/2007

BETÄNKANDE om Kosovos framtid och EU:s roll

15.3.2007 - (2006/2267(INI))

Utskottet för utrikesfrågor
Föredragande: Joost Lagendijk

Förfarande : 2006/2267(INI)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :  
A6-0067/2007
Ingivna texter :
A6-0067/2007
Antagna texter :

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS RESOLUTION

om Kosovos framtid och EU:s roll

(2006/2267(INI))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–   med beaktande av resolution 1244 från Förenta nationernas säkerhetsråd av den 10 juni 1999,

–   med beaktande av rapporten från den särskilda representanten för FN:s generalsekreterare om en omfattande översyn av hur standarderna genomförs, framlagd inför FN:s säkerhetsråd den 7 oktober 2005,

–   med beaktande av FN:s säkerhetsråds beslut av den 24 oktober 2005 om att stöda generalsekreterarens förslag om att inleda samtal om Kosovos status,

–   med beaktande av utnämningen den 14 november 2005 av Martti Ahtisaari till Förenta nationernas generalsekreterares särskilda sändebud för processen avseende Kosovos framtida status,

–   med beaktande av kontaktgruppens slutsatser av den 31 januari 2006 där det understryks att problemet Kosovo är speciellt till sin karaktär – vilket enligt dessa slutsatser beror på Jugoslaviens upplösning och de därpå följande konflikterna, den etniska rensningen och händelserna 1999 samt den långa perioden av internationell förvaltning i enlighet med säkerhetsrådets resolution 1244 (1999) – och där en snabb förhandlingslösning på frågan efterlyses som bästa väg att följa,

–   med beaktande av ordförandeskapets slutsatser från Europeiska rådets möte den 14‑15 december 2006 som fullt ut ställer sig bakom Ahtisaaris ansträngningar att finna en lösning på dödläget och som bekräftar unionens beredskap att spela en viktig roll när den framtida lösningen skall förverkligas,

–   med beaktande av det särskilda sändebudets slutrapport/rekommendationer om ... av den....,

–   med beaktande av artikel 45 i arbetsordningen,

–   med beaktande av betänkandet från utskottet för utrikesfrågor och yttrandet från utskottet för internationell handel (A6‑0067/2007), och av följande skäl:

A. Kontaktgruppen understryker i de vägledande principerna för en lösning av frågan om Kosovos status, som antogs den 7 oktober 2005, att en förhandlingslösning bör utgöra en internationellt prioriterad fråga och att förhandlingsprocessen, när den väl inletts, inte får blockeras utan måste slutföras. I principerna fastställs klart och tydligt att ingen återvändo till situationen före mars 1999 är tänkbar, lika lite som en delning av Kosovo eller en eventuell union mellan Kosovo och något annat land eller del av något land.

B.  Kosovos befolkning utsattes under 1990-talet för systematiskt våld och förtryck, som 1999 antog proportionerna av en massfördrivning av civilbefolkningen, vilket ledde till att Förenta nationernas säkerhetsråd ingrep, efter Natos ingripanden, och området ställdes under internationell civil- och säkerhetskontroll. Detta gav upphov till ett hittills okänt internationellt rättsläge.

C. Händelserna i mars 2004 måste fördömas men visar att spänningarna mellan de albanska och serbiska samfunden i Kosovo lever kvar och att det är nödvändigt att finna en lösning som garanterar dessa båda folkgruppers och andra etniska gruppers rättigheter, såsom framgår av publikationer från OSSE, Europarådet och andra organisationer som bedriver verksamhet för att skydda minoriteter.

D. Ett avgörande i frågan om Kosovos framtida status kommer att bidra till utvecklingen av dess ekonomi och framväxten av en mogen politisk kultur och ett tolerant samhälle utan segregering.

E.  Trots talrika diskussionsrundor har man tyvärr inte kunnat enas om någon förhandlingslösning som båda sidor kan acceptera. FN:s särskilda sändebud har dock förelagt kontaktgruppen ett förslag om hur frågan om Kosovos status skall lösas, och detta bör följas av en period med ytterligare samråd med parterna.

F.  Den slutliga lösningen kan inte dikteras av hot om en radikalisering i Kosovo eller i Serbien utan måste vara resultatet av en lösning som beaktar alla berörda parters intressen.

G. Ytterligare dröjsmål med att fastställa Kosovos status kan få negativa konsekvenser för den känsliga och spända situation som redan råder.

H. Händelserna 1999, den långvariga internationella interimsförvaltningen samt utvecklingen och den gradvisa konsolideringen av Kosovos interimsinstitutioner för självstyre har skapat en mycket speciell situation som gör tanken på att Kosovo på nytt skulle införlivas med Serbien föga realistisk.

I.   Förbindelserna mellan Kosovo och Serbien utmärks av att de kulturella, religiösa och ekonomiska banden mellan dem är intima och därför bör de vidareutvecklas i en anda av partnerskap och god grannsämja, vilket ligger i hela Kosovos och Serbiens befolknings intresse.

J.   Bristen på förtroende mellan olika etniska grupper, den labila situation som fortsättningsvis råder och behovet av att vidareutveckla och befästa demokratiska multietniska institutioner i Kosovo kräver en fortsatt internationell närvaro under överskådlig framtid.

K. Det internationella samfundet bör fortsätta att investera i utbildningssystemet, särskilt i ljuset av de stora utmaningar som den yngre generationen i Kosovo står inför.

L.  Med tanke på Kosovos strategiska läge måste Europeiska unionen spela en central roll när det gäller att övervaka, garantera och underlätta genomförandet av en lösning på frågan om Kosovos status samt bistå vid inrättandet och konsolideringen av demokratiska institutioner i Kosovo, varvid Europaparlamentet påtar sig ett övervakningsansvar.

M. EU:s bidrag måste emellertid göras beroende av att vissa minimikrav i överenskommelsen uppfylls.

N. Lösningen på frågan om den slutgiltiga statusen måste överensstämma med EU:s principer, det vill säga förutse en konstitutionell ram som är förenlig med Kosovos europeiska perspektiv och tillåta unionen att fullt ut utnyttja de instrument som står till förfogande.

1.  Europaparlamentet stöder det arbete som pågår under FN:s ledning för att fastställa Kosovos slutliga status liksom ansträngningarna för att finna en hållbar politisk lösning som garanterar stabiliteten och skyddar de olika befolkningsgrupperna som långsiktig och hållbar ekonomisk och social utveckling i Kosovo. Ahtisaaris övergripande förslag om Kosovos slutliga status stöds av parlamentet som förväntar sig att FN:s säkerhetsråd på grundval av detta snart kommer att anta en ny resolution som ersätter resolution 1244.

2.  Europaparlamentet anser att den enda hållbara lösningen för Kosovo är en lösning som

 ger Kosovo tillgång till internationella finansorganisationer och således möjlighet till ekonomisk återhämtning och till att skapa förutsättningar för att inrätta arbetstillfällen,

 förutser en internationell närvaro för att upprätthålla Kosovos mångetniska karaktär och tillvarata den serbiska befolkningsgruppens och romerbefolkningens samt andra etniska gruppers intressen och säkerhet,

 tillhandahåller internationellt stöd för att utveckla effektiva och oberoende institutioner för hela Kosovos befolkning, vilka fungerar i överensstämmelse med rättsstatsprincipen och de demokratiska grundreglerna,

 förverkliga Kosovos önskan om att integreras i Europa, vilket med tiden kommer att göra det möjligt för landet att med sina grannländer ingå ett ömsesidigt beroende.

3.  Europaparlamentet anser att varje lösning av Kosovos framtida status måste stå i överensstämmelse med folkrätten.

4.  Europaparlamentet uttrycker sin förhoppning om att en stark och uttalat pro‑europeisk regering bildas i Serbien, och att denna på ett seriöst och positivt sätt engagerar sig i ansträngningarna för att finna en lösning på frågan om Kosovos status. En sådan regering behövs också för att samarbetet med den internationella krigsförbrytartribunalen för f.d. Jugoslavien skall fungera fullt ut. Under dess förutsättningar skulle det även vara möjligt att åter inleda och eventuellt avsluta förhandlingar om ett stabiliserings- och associeringsavtal mellan Serbien och EU.

5.  Europaparlamentet anser att den slutliga lösningen bör bland annat omfatta följande aspekter

 en klar definition av rollen och uppdraget för den internationella civila och säkerhetsrelaterade närvaron,

 klara bestämmelser om decentralisering som garanterar väsentlig autonomi inom nyckelområden som utbildning, hälsa och lokal säkerhet och, när det gäller de serbiska kommunerna, tillåter direkta men transparenta förbindelser med Belgrad; dessa bestämmelser måste vara ekonomiskt hållbara och får inte underminera ett enhetligt Kosovos budgetära, verkställande och lagstiftningsmässiga privilegier,

  full respekt för de mänskliga rättigheterna, däribland en skyldighet att i författningen säkerställa minoriteters och flyktingars vitala intressen samt adekvata mekanismer för att tillvarata dessa intressen,

 skydd av alla kulturella och religiösa platser,

 bestämmelser om inrättandet av en lättutrustad, multietnisk intern säkerhetsstyrka för Kosovo, vars verksamhets räckvidd, möjligheter och funktioner är begränsade och som verkar under strikt övervakning av den Natoledda Kosovostyrkan Kfor,

 internationella garantier för att alla grannstaters territoriella integritet respekteras.

6.  Europaparlamentet understryker att den lösning man kommer fram till för Kosovo inte kommer att utgöra ett prejudikat i internationell rätt eftersom Kosovo har varit underställt FN:s kontroll sedan 1999, och säkerhetsrådets resolution 1244 innehåller redan bestämmelser om behovet att finna en lösning på frågan om Kosovos slutliga status. Situationen i Kosovo är på intet sätt jämförbar med situationen i andra konfliktområden som inte är underställda FN:s kontroll.

7.  Europaparlamentet betonar att en överenskommelse om Kosovos framtid även måste omfatta särskilda institutionella arrangemang för Mitrovica som till fullo garanterar det serbiska samfundets rättigheter och säkerhet, utan att underminera Kosovos enhet. Dessa arrangemang bör övervakas direkt av det internationella samfundet, i samråd med Belgrad. Serbien erinras dock om att denna involvering i Kosovo är förknippad med Serbiens samarbete för att genomföra lösningen om slutlig status.

8.  Europaparlamentet välkomnar därför det faktum att Ahtisaaris förslag innebär en omfattande autonomi för serbiska och andra samfund, inklusive en vittgående kommunal autonomi i linje med europeiska principer om subsidiaritet och självstyre.

9.  Europaparlamentet anser att det internationella samfundet i så hög grad som möjligt bör inrikta sin närvaro på att hjälpa de lokala myndigheterna med att

–   genomföra villkoren för lösningen,

–   utveckla en autonom, etniskt balanserad, institutionell, administrativ, juridisk och politisk kapacitet,

–   göra framsteg när det gäller att efterleva FN:s standarder och EU:s riktmärken för stabilisering och associering.

10. Europaparlamentet anser därför att den internationella närvaron i Kosovo visserligen skall utrustas med tillräcklig personal för att kunna sköta sitt uppdrag, men att detta inte får leda till inrättandet av en parallell förvaltning eller en kopia av den nuvarande förvaltningen under FN:s ledarskap.

11. Europaparlamentet understryker att det internationella samfundet måste ha direkta befogenheter att vidta korrigerande och, i vissa fall, ställföreträdande åtgärder, bland annat på följande viktiga områden

 skydd av minoriteters livsviktiga intressen,

 beskydd av känsliga platser,

 säkerhet,

 rättsväsendet och rättsutövningen i vidare mening, särskilt i kampen mot organiserad brottslighet.

12. Europaparlamentet understryker att ytterligare åtgärder behövs för att ge flyktingar och tvångsförflyttade personer runt om i Kosovo möjlighet att återvända till sina hem. En förutsättning för att dessa återvändande personer skall kunna stanna kvar i sina hemorter är en prioriterad satsning på nya arbetstillfällen och en hållbar ekonomisk utveckling. Parlamentet betonar att flyktingar som inte tillhör de serbiska och albanska befolkningsgrupperna, såsom romer och ashkali, kräver särskild uppmärksamhet, däribland internt tvångsförflyttade personer som bor i lägren i Kosovska Mitrovica.

13. Europaparlamentet uppmärksammar behovet av ett rättvist utbildningssystem som är tillgängligt för alla och som ser till att romiska och ashkali elever undervisas delvis på sitt modersmål för att på detta sätt stärka dessa minoritetsgruppers identitet och kultur.

14. Europaparlamentet understryker att ett slutgiltigt beslut om Kosovos framtida status endast kan fattas av FN:s säkerhetsråd. EU och dess medlemsstater – och särskilt de medlemsstater som ingår i säkerhetsrådet – bör ge sitt fulla och aktiva stöd åt ansträngningarna att finna en hållbar lösning på frågan om Kosovos framtida status.

15. Parlamentet anser att en ny resolution från säkerhetsrådet är också en förutsättning för EU:s fortsatta engagemang i Kosovo. Utan en sådan resolution bör EU avstå från att utöka sin närvaro.

16. Europaparlamentet är övertygat om att Europeiska unionen, mot bakgrund av unionens centrala roll i förverkligandet av lösningen, bör ha en avgörande röst vid utformningen av lösningens slutliga villkor.

17. Europaparlamentet anser att medlemsstaterna bör eftersträva en gemensam hållning när det gäller Kosovo och uppmanar därför ministerrådet att försöka anta en gemensam ståndpunkt om Kosovos status av vilken minimivillkoren för en hållbar lösning för Kosovo, som EU kan godta, framgår.

18. Europaparlamentet påminner om att de medlemsstater som är företrädda i FN:s säkerhetsråd, i enlighet med artikel 19 i fördraget om Europeiska unionen, förväntas hålla fast vid en sådan gemensam ståndpunkt och regelbundet informera EU:s ministerråd om förhandlingarna. Parlamentet anser att även det bör informeras regelbundet.

19. Europaparlamentet uppmanar de EU-medlemsstater som ingår i kontaktgruppen att låta såväl EU:s ministerråd som övriga medlemsstater ta del av den information som de får tillgång till, och att förbättra samordningen och samarbetet med övriga medlemsstater, eftersom det är EU som helhet som får bära det internationella ansvaret och de ekonomiska kostnaderna för den slutliga uppgörelsen.

20. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna i FN:s säkerhetsråd, särskilt de ständiga medlemmarna, att spela en konstruktiv roll, att arbeta för att få de två berörda parterna att inta en flexibel hållning och att godkänna en otvetydig och hållbar lösning för Kosovo, i linje med de förslag som det särskilda sändebudet har lagt fram, med största möjliga samtycke från de två parternas sida.

21. Europaparlamentet är berett att ställa de kompletterande resurser till förfogande som krävs för att finansiera EU:s framtida involvering i Kosovo i syfte att förverkliga lösningen om Kosovos status och stöda Kosovos EU-perspektiv, detta under förutsättning att

 den lösning av statusfrågan som stöds av FN:s säkerhetsråd vederbörligen tar hänsyn till unionens gemensamma ståndpunkt,

 tillräckligt samråd äger rum på förhand avseende räckvidden, målen, medlen och formaliteterna för ett sådant uppdrag, så att parlamentet tillförsäkras om att resurserna står i proportion till uppgifterna,

 de kompletterande finansiella resurserna beviljas i enlighet med villkoren i det interinstitutionella avtalet om budgetdisciplin och sund ekonomisk förvaltning av den 14 juni 2006[1], och

 en internationell givarkonferens sammankallas i tid.

22. Europaparlamentet erinrar om det åtagande som det finska ordförandeskapet gjorde på rådets vägnar, då det antog budgeten för 2007, om att ge parlamentet detaljerade uppgifter om det eventuella framtida uppdragets räckvidd, mål och troliga ekonomiska konsekvenser, allteftersom planeringen för det fortskrider.

23. Europaparlamentet oroar sig över det sätt på vilket övergången från Förenta nationernas uppdrag i Kosovo (Unmik) till det nya internationella civilbefälet kommer att administreras. Unmik erinras om att det bör bli kvar i Kosovo tills det nya befälet har organiserat sig och är fullständigt operativt. Parlamentet uppmanar Förenta nationerna och EU att ta fram olika metoder för att undvika att ytterligare internationell expertis går förlorad på viktiga förvaltningsområden, detta inte minst med tanke på att de interimistiska institutionerna för Kosovos självstyre kommer att behöva tid och hjälp för att kunna ta över vissa lagstiftande och verkställande befogenheter från Unmik.

24. Europaparlamentet uppmanar OSSE att fortsatt inta en framträdande roll i Kosovo även efter det att uppgörelsen om dess status ingåtts, och särskilt se till att övervaka och kontrollera de val som skall hållas. Parlamentet uppmanar i detta sammanhang såväl rådet som OSSE att utveckla sitt samarbete på rättsstatsområdet, med en tydlig arbetsfördelning i fråga om ESFP-uppdraget.

25. Europaparlamentet vill framhålla den tonvikt som EU har lagt på den roll som rättsväsendet och rättsstatsprincipen har att spela i perioden efter det att en uppgörelse ingåtts, och understryker betydelsen av att överlåtelsen av myndighetsansvar sker på ett smidigt sätt. Parlamentet efterlyser en tydlig arbets- och ansvarsuppdelning, med full insyn, mellan, å ena sidan, de inhemska kosovanska domstolarna och rättsliga myndigheterna och, å andra sidan, EU:s planerade uppdrag för att upprätthålla lag och ordning. Parlamentet kräver att full insyn och respekt för rättsstatsprincipen råder i fråga om fängslanden och andra åtgärder som Kfor vidtagit.

26. Europaparlamentet påpekar för Kosovos myndigheter att det internationella samfundet av dem förväntar sig

 fokusering på ansträngningar för att utveckla den institutionella och administrativa kapaciteten för att i slutänden kunna överta det ansvar som än så länge åvilar UNMIK,

 utveckling av ett kosovanskt medborgarskapsbegrepp som uttryckligen utgår från regionens flerspråkiga och multietniska karaktär och som samtidigt ger fullt erkännande åt de olika folkgrupper som tillsammans utgör Kosovos befolkning,

 allvarligt och konstruktivt arbete för att skapa ett multietniskt, mångkulturellt, mångreligiöst och tolerant land och samhälle där samtliga etniska gruppers rättigheter respekteras.

27. Europaparlamentet understryker i det här sammanhanget att den internationella närvaron i Kosovo kvarstår tills den ovan nämnda målsättningen verkligen är förankrade och förverkligade.

28. Europaparlamentet oroas djupt av de våldsamma demonstrationer som nyligen hållits i Kosovo och som på ett allvarligt sätt hotar det fortsatta arbetet med att finna en fredlig lösning på frågan om Kosovos framtida status. Parlamentet uppmanar bägge sidor att visa största återhållsamhet och göra vad de kan för att arbetet med att fastställa regionens status skall kunnas avslutas på ett fredligt sätt.

29. Vidare påminner Europaparlamentet myndigheterna i Kosovo om att människorna i Kosovo, så snart statusfrågan är löst, kommer att vänta sig att deras regering tar itu med problem som inverkar på deras dagliga liv, frågor i relation till säkerhet, ekonomisk utveckling, korruption och organiserad brottslighet, sysselsättning, adekvata allmänna tjänster och var och ens jämlikhet inför lagen.

30. Europaparlamentet uppmanar EU och myndigheterna i Kosovo att arbeta tillsammans för att skapa förutsättningar för bättre ekonomisk tillväxt, något som skulle gynna alla etniska grupper i Kosovo. Parlamentet upprepar att det är nödvändigt att upprätta en heltäckande, realistisk och långsiktig plan för ekonomisk utveckling, se till att rättsstatsprincipen tillämpas i grunden, utarbeta en detaljerad strategi för att bekämpa korruptionen och se till att denna underbyggs med adekvata resurser.

31. Europaparlamentet betonar behovet av ett utökat stöd till utvecklingen av små och medelstora företag på grundval av Europeiska stadgan för småföretag, som Kosovo har undertecknat. Parlamentet uppmanar kommissionen att garantera tillträde till EU:s strukturfonder, tillhandahålla projekt i anslutning till små och medelstora företag med bättre finansieringsmöjligheter och inrätta en institutionell ram för att stärka samarbetet mellan gemenskapen och den privata sektorn i Kosovo.

32. Europaparlamentet uppmanar ledarna för det serbiska samfundet i Kosovo att erkänna att deras intressen är bättre betjänta av ett demokratiskt, decentraliserat och i ekonomisk mening livskraftigt Kosovo, och att engagera sig i processen efter lösningen, för att se till att de bestämmelser i överenskommelsen som är av direkt intresse för dem genomförs fullt ut.

33. Europaparlamentet uppmanar Serbiens regering att erkänna att framtiden ligger i utvecklandet av nära och transparenta band till Kosovo inom ramen för fördjupad regional integration och det gemensamma perspektivet angående en framtida anslutning till EU.

34. Europaparlamentet betonar att det är av största betydelse för stabiliteten och den fortsatta utvecklingen av regionen som helhet att frågan om Kosovos framtida status finner en lösning på grundval av Ahtisaaris slutliga förslag. Parlamentet uppmanar i detta sammanhang grannländernas regeringar att bidra konstruktivt till detta arbete och respektera befintliga statsgränser. Parlamentet delar uppfattningen att lösningen om Kosovos framtida status kommer att fungera på sikt beror på faktumet att både Serbien och Kosovo och deras grannar förväntas bli medlemmar av EU eftersom västra Balkans framtid ligger i EU.

35. Europaparlamentet upprepar att stabiliserings- och associeringsprocessen bland annat kommer att stärka Kosovos ekonomiska förbindelser med medlemsstaterna och med landets grannar på västra Balkan och underlätta stabiliseringsprocessen i regionen.

36. Europaparlamentet välkomnar undertecknandet av frihandelsavtalen med Albanien, f.d. jugoslaviska republiken Makedonien, Bosnien och Hercegovina samt Kroatien, och uppmanar Kosovos myndigheter att fullt ut genomföra dessa avtal och se till att den fria handeln med Serbien och Montenegro kan fortsätta.

37. Europaparlamentet uppmanar de kosovanska och serbiska myndigheterna att samarbeta med såväl varandra som den internationella krigsförbrytartribunalen för f.d. Jugoslavien genom att överlämna påstådda krigsförbrytare.

38. Europaparlamentet anser att offentliggörandet av Ahtisaaris rapport bör åtföljas av en uppsökande kampanj i syfte att klart och objektivt förklara villkoren i förslaget för de människor som berörs av lösningen, inbegripet de serbiska medborgarna. I fråga om Kosovo måste EU betona budskapet om fredlig samexistens. Det är parlamentets uppfattning att ett Kosovo där såväl majoritetens som minoritetens rättigheter respekteras kommer att finna både stabilitet och välstånd.

39. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, kommissionen, den serbiska regeringen, de interimistiska institutionerna inom Kosovos självstyre, Unmik, medlemmarna i kontaktgruppen, Förenta nationernas säkerhetsråd och FN:s generalsekreterares särskilda sändebud för processen i anslutning till Kosovos framtida status.

  • [1]  EUT C 139, 14.6.2006, s. 1.

YTTRANDE FRÅN UTSKOTTET FÖR INTERNATIONELL HANDEL (25.1.2007)

till utskottet för utrikesfrågor

över Kosovos framtid och EU:s roll
(2006/2267(INI))

Föredragande: Erika Mann

FÖRSLAG

Utskottet för internationell handel uppmanar utskottet för utrikesfrågor att som ansvarigt utskott infoga följande i sitt resolutionsförslag:

1.      Europaparlamentet anser att ett beslut vid rätt tidpunkt om Kosovos slutliga status, som kan vara tillfredställande för båda parter, med stor säkerhet kommer att leda till bättre ekonomiska villkor, minskad arbetslöshet och avsevärt ökade utländska direktinvesteringar.

2.      Europaparlamentet konstaterar att alla beslut om Kosovos framtid bör fattas mot bakgrund av det bredare sammanhang som den politiska situationen i sydöstra Europa utgör. Parlamentet anser att EU och dess medlemsstater i klarspråk bör signalera att vad man än beslutar om Kosovos framtid så får detta inte betraktas som ett prejudikat av andra som vill uppmuntra utbrytning från andra stater i regionen, vilket kan visa sig ha en politiskt och ekonomiskt destabiliserande effekt på regionen.

3.      Europaparlamentet upprepar att stabiliserings- och associeringsprocessen bland annat kommer att stärka Kosovos ekonomiska förbindelser med medlemsstaterna och med landets grannar på västra Balkan och underlätta stabiliseringsprocessen i regionen.

4.      Europaparlamentet påminner om att en lyckosam utgång av den reformprocess som nu pågår kommer att få marknaden att fungera väl igen, stimulera ekonomisk tillväxt och bidra till att vidmakthålla den politiska stabiliteten i regionen.

5.      Europaparlamentet välkomnar den gemensamma förklaring som antogs den 6 april 2006 av länderna på västra Balkan och som uppmanar till en modernisering och fördjupning av det centraleuropeiska frihandelsavtalet genom att handelskoncessionerna utsträcks till att omfatta alla partner. Vidare välkomnar parlamentet ett infogande i avtalet av konkurrensbestämmelser, offentliga upphandlingar, skydd av immateriella rättigheter, handel med tjänster, en regional tvistelösningsmekanism och inrättande av ett EU‑Västra Balkan‑område för diagonal ursprungskumulering som det första steget i dessa länders deltagande i systemet för Europa-Medelhavet-kumuleringen.

6.      Europaparlamentet välkomnar undertecknandet av frihandelsavtalen med Albanien, f.d. jugoslaviska republiken Makedonien, Bosnien och Hercegovina samt Kroatien, och uppmanar Kosovos interimsmyndigheter att fullt ut genomföra dessa avtal och se till att den fria handeln med Serbien och Montenegro kan fortsätta.

7.      Europaparlamentet uppmanar EU att understödja stabiliseringsprocessen genom ett fortsatt bistånd (både ekonomiskt och tekniskt) till handel, investeringar, kampen mot organiserad brottslighet, minoritetsskydd samt ekonomisk och social utveckling i Kosovo. Vidare uppmanar parlamentet EU och Kosovos interimsmyndigheter att arbeta tillsammans för att skapa förutsättningar för en förbättrad ekonomisk tillväxt till gagn för alla etniska grupper i Kosovo. Parlamentet upprepar att det ekonomiska biståndet till Kosovo bör ha som villkor att en omfattande och realistisk långsiktig ekonomisk utvecklingsplan görs upp, och att villkoren i resolution 1244/99 från FN:s säkerhetsråd uppfylls. Parlamentet understryker särskilt behovet av att internationella demokratiska normer, människorättsnormer och grundläggande principerna för rättssäkerhet efterlevs fullständigt, samt av en detaljerad strategi för att bekämpa korruption, utrustad med adekvata resurser.

8.      Europaparlamentet uppmanar rådet att se till att kommissionen fortsätter att spela en nyckelroll när det gäller att stödja den framtida ekonomiska och strukturella utvecklingen i Kosovo. Parlamentet rekommenderar att verksamheten och personalen inom EU-pelaren i Förenta nationernas uppdrag i Kosovo (Unmiks fjärde pelare) införlivas med det nya institutionella organ för frågor i anslutning till handel och ekonomi i relation till Kosovo som eventuellt kommer att inrättas inför beslutsfattandet, eller efter det att beslut om Kosovos slutgiltiga status fattats.

9.      Europaparlamentet betonar behovet av ett utökat stöd till utvecklingen av små och medelstora företag på grundval av Europeiska stadgan för småföretag, som Kosovo har undertecknat. Parlamentet uppmanar kommissionen att garantera tillträde till EU:s strukturfonder, tillhandahålla projekt i anslutning till små och medelstora företag med bättre finansieringsmöjligheter och inrätta en institutionell ram för att stärka samarbetet mellan gemenskapen och den privata sektorn i Kosovo.

ÄRENDETS GÅNG

Titel

Kosovos framtid och EU:s roll

Referensnummer

2006/2267(INI)

Ansvarigt utskott

AFET

Yttrande
  Tillkännagivande i kammaren

INTA
29.11.2006

Förstärkt samarbete – tillkännagivande i kammaren

 

Föredragande av yttrande Utnämning

Erika Mann
18.10.2006

Tidigare föredragande av yttrande

 

Behandling i utskott

18.12.2006

 

 

 

 

Antagande

24.1.2007

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

26

 

 

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Francisco Assis, Jean-Pierre Audy, Enrique Barón Crespo, Daniel Caspary, Christofer Fjellner, Béla Glattfelder, Jacky Henin, Syed Kamall, Sajjad Karim, Erika Mann, David Martin, Javier Moreno Sánchez, Caroline Lucas, Georgios Papastamkos, Peter Šťastný, Robert Sturdy, Gianluca Susta, Johan Van Hecke, Zbigniew Zaleski

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Panagiotis Beglitis, Małgorzata Handzlik, Jens Holm, Jörg Leichtfried, Eugenijus Maldeikis

Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 178.2)

Ignasi Guardans Cambó, Pia Elda Locatelli

Anmärkningar (tillgängliga på ett enda språk)

 

ÄRENDETS GÅNG

Titel

Kosovos framtid och EU:s roll

Förfarandenummer

2006/2267(INI)

Ansvarigt utskott
  Tillstånd: tillkännagivande
i kammaren

AFET
29.11.2006

Rådgivande utskott
  Tillkännagivande i kammaren

INTA
29.11.2006

 

Inget yttrande avges
  Beslut

 

Föredragande
  Utnämning

Joost Lagendijk
13.9.2006

 

Behandling i utskott

19.12.2006

30.1.2007

12.3.2007

Antagande

12.3.2007

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

56

7

3

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Roberta Alma Anastase, Christopher Beazley, Angelika Beer, Panagiotis Beglitis, Bastiaan Belder, André Brie, Véronique De Keyser, Giorgos Dimitrakopoulos, Hélène Flautre, Hanna Foltyn-Kubicka, Michael Gahler, Jas Gawronski, Bronisław Geremek, Maciej Marian Giertych, Ana Maria Gomes, Klaus Hänsch, Jelko Kacin, Ioannis Kasoulides, Bogdan Klich, Joost Lagendijk, Vytautas Landsbergis, Emilio Menéndez del Valle, Willy Meyer Pleite, Francisco José Millán Mon, Pasqualina Napoletano, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Raimon Obiols i Germà, Cem Özdemir, Janusz Onyszkiewicz, Justas Vincas Paleckis, Alojz Peterle, Tobias Pflüger, Bernd Posselt, Raül Romeva i Rueda, Libor Rouček, Katrin Saks, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Jacek Saryusz-Wolski, György Schöpflin, István Szent-Iványi, Antonio Tajani, Charles Tannock, Josef Zieleniec

Slutomröstning: närvarande suppleant(er)

Laima Liucija Andrikienė, Maria Badia I Cutchet, Giulietto Chiesa, Ryszard Czarnecki, Alexandra Dobolyi, Árpád Duka-Zólyomi, Glyn Ford, Lilli Gruber, Tunne Kelam, Evgeni Kirilov, Jaromír Kohlíček, Antonio López-Istúriz White, Sarah Ludford, Erik Meijer, Doris Pack, Antonyia Parvanova, Lapo Pistelli, Frédérique Ries, Aloyzas Sakalas, Anders Samuelsen, Adrian Severin, Csaba Sándor Tabajdi

Slutomröstning: närvarande suppleant(er) (art. 178.2)

Miloš Koterec

Ingivande

15.3.2007