ДОКЛАД за насърчаване на осигуряването на достойни условия на труд за всички

15.3.2007 - (2006/2240(INI))

Комисия по заетост и социални въпроси
Докладчик: Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Процедура : 2006/2240(INI)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа :  
A6-0068/2007
Внесени текстове :
A6-0068/2007
Приети текстове :

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно насърчаване на осигуряването на достойни условия на труд за всички

(2006/2240(INI))

Европейският парламент,

–   като взе предвид съобщението на Комисията относно насърчаването на осигуряването на достойни условия на труд за всички - приносът на ЕС за осъществяване на програмата за осигуряване на достойни условия на труд в света (COM(2006)0249) (съобщение на Комисията относно достойните условия на труд),

–   като взе предвид работния документ на службите на Комисията, който представлява приложение към съобщението на Комисията относно достойните условия на труд (SEC(2006)0643),

–   като взе предвид становището на Европейски икономически и социален комитет във връзка със съобщението на Комисията относно достойните условия на труд (CESE 1054/2006),

–   като взе предвид декларацията на МОТ относно основните принципи и права в областта на труда,

–   като взе предвид Европейската конвенция за защита на правата на човека и основните свободи,

–   като взе предвид конвенциите на МОТ и основните трудови норми,

–   като взе предвид параграф 47 от резолюцията на Общото събрание на ООН от Световната среща на високо равнище на 24 октомври 2005 г.,

–   като взе предвид документа относно резултата от срещата на високо равнище в рамките на ООН през м. септември 2005 г. (параграф 47) относно достойните условия на труд и справедливата глобализация и приемането на декларацията на министрите от Икономическия и социален съвет на ООН на 5 юли 2006 г., в която се посочва наличието на неотложна необходимост от създаване на национално и международно равнище на среда, водеща до осигуряването на пълна и производителна трудова заетост и достойни условия на труд за всички като ключов елемент на устойчивото развитие,

–   като взе предвид доклада от м. февруари 2004 г.на Световната комисия за социалното измерение на глобализацията, озаглавен „Справедлива глобализация: създаване на възможности за всички“,

–   като взе предвид съобщението на Комисията, озаглавено „Социално измерение на глобализацията - приносът на политиката на ЕС за достигане до всички на предимствата й“ (COM(2004)0383),

–   като взе предвид работния документ на службите на Комисията, озаглавен „Втори годишен доклад относно миграцията и интеграцията“ (SEC(2006)0892),

–   като взе предвид резолюцията си от 4 юли 2002 г. относно съобщението на Комисията до Съвета, Европейския парламент и Икономическия и социален комитет, озаглавено „Насърчаване на спазването на основните трудови норми и подобряване на социалното управление в контекста на глобализацията“[1],

–   като взе предвид общата декларация на Съвета и на представителите на правителствата на държавите-членки, заседаващи в рамките на Съвета, на Европейския парламент и на Комисията относно политиката на Европейския съюз за развитие: „Европейският консенсус“[2],

–   като взе предвид съобщението на Комисията., озаглавено „Инвестиране в хората“, относно тематичната програма за човешко и социално развитие и финансовите перспективи за периода 2007-2013 г. (СОМ(2006)0018),

–   като взе предвид резолюцията си от 23 октомври 2002 г. относно съобщението на Комисията, озаглавено „Приспособяване към промените в труда и обществото - нова стратегия на Общността относно здравословните и безопасни условия на труд за периода 2002-2006 г.“[3],

–   като взе предвид доклада от м. март 2004 г. на комитета на управителния орган на МОТ относно заетостта и социалната политика, озаглавен „Актуализация на изпълнението на глобалната програма по заетостта и свързаните с нея аспекти на интеграцията на политиките“,

–   като взе предвид работния документ на МОТ от м. април 2006 г., озаглавен „Правни аспекти на трафика с цел принудителен труд в Европа“,

–   като взе предвид работен документ № 58 на МОТ от м. август 2005 г., озаглавен „Достойни условия на труд, стандарти и показатели“,

–   като взе предвид проучването на МОТ, озаглавено „Недостиг на достойни условия на труд в света: измерване на тенденциите с индекс от м. август 2006 г.“,

–   като взе предвид официалното съобщение от м октомври 2004 г. на отдела на МОТ за интеграция на политиките, озаглавено „Достойни условия на труд в национални рамки“,

–   като взе предвид член 31, параграф 1 от Хартата на основните права на Европейския съюз, в който се предвижда, че „Всеки работник има право на условия на труд, които запазват неговото здраве, сигурност и достойнство“,

–   като взе предвид член 152, параграф 1 от Договора за ЕС, в който се предвижда, че „При разработването и изпълнението на всички политики и дейности на Общността се осигурява високо равнище на закрила на човешкото здраве“,

–   като взе предвид член 50 от Споразумението за партньорство, подписано на 23 юни 2000 г. в Котону между държавите от АКТБ, от една страна, и Европейската общност и нейните държави-членки, от друга страна,

–   като взе предвид заключенията на Съвета относно достойните условия на труд за всички, приети на 1 декември 2006 г.,

–   като взе предвид Регламент (ЕО) № 1905/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 18 декември 2006 г. за създаване на финансов инструмент за сътрудничество за развитие[4],

–   като взе предвид Регламент (ЕО) № 1889/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 20 декември 2006 г. за създаване на финансов инструмент за насърчаване на демокрацията и зачитането на правата на човека по света[5],

–   като взе предвид член 45 от своя правилник,

–   като взе предвид доклада на комисията по заетост и социални въпроси и становищата на комисията по развитие, комисията по правата на жените и равенството между половете и комисията по международна търговия (A6‑0068/2007),

A. като има предвид, че понятието за достойни условия на труд далеч надхвърля защитата на основните трудови норми; като има предвид, че то включва производителна и свободно избрана трудова заетост, права на работното място, социална закрила и социален диалог и равнопоставеността на половете и в четирите стълба,

Б.  като има предвид, че средствата за осигуряване на достойни условия на труд следва да са приспособени към характерните особености на всяко общество, равнището на развитие и възможностите; като има предвид, че усилията за насърчаване на осигуряването на достойни условия на труд следва да включват работници едновременно във формалната икономика и неформалния сектор, включително работниците в селскостопанския сектор, самоосигуряващите се, работниците на непълен работен ден, на срочен договор и надомните работници,

В.  като има предвид, че насърчаването на осигуряването на достойни условия на труд на всички равнища следва да бъде световна цел в съответствие с призива на Световната комисия за социалното измерение на глобализацията, резолюцията на ООН относно изхода от Световната среща на високо равнище през 2005 г. и декларацията на министрите, приета от Икономическия и социален съвет на ООН на 5 юли 2006 г.; като има предвид, че тази цел следва да бъде и част от усилията за осъществяване на Целите за развитие на хилядолетието и за изпълнение на поетите ангажименти през 1995 г. по време на Световната среща на високо равнище по въпросите на социалното развитие в Копенхаген,

Г.  като има предвид, че днес е налице тенденция към презрително отношение и застрашаване на достойните условия на труд вследствие на разкриването на нови евтини пазари на труда и съответстващия на това опит за експлоатация на „изгодния“ дъмпинг на труда, който е придобил много тревожни размери, главно заради изместването (понякога мащабно) на европейски предприятия,

Д. като има предвид, че МОТ е органът, който е компетентен да определя и договаря международните трудови норми и да контролира тяхното законово и практическо прилагане; като има предвид, че засиленото сътрудничество между МОТ и всички съответни заинтересовани страни и пълноценното участие на МОТ в работата на Световната търговска организация са от съществено значение, а Европейският съюз, представляващ 27 държави-членки, има значителна тежест и важна роля в тази област, както и в областта на социалното управление,

Е.  като има предвид, че предназначените за различни страни програми на МОТ за достойни условия на труд, както и други усилия от страна на международни агенции за развитие и ООН, насочени към справяне с предизвикателството във връзка със създаването на работни места, допринасят в по-широк план за националните и регионални стратегии за развитие, за борба с безработицата и за намаляване на бедността,

Ж. като има предвид, че през периода 2000-2006 г. повечето програми и проучвания относно външното сътрудничество не включваха темите безработица, социално единство и достойни условия на труд,

З.  като има предвид, че достойните условия на труд се превръщат в централен елемент на постоянното подобряване на условията на труд и на борбата с безработицата, бедността и социалната изолация; като има предвид, че става все по-трудно да се гарантира платен труд за всички, поради което трябва да се помисли за някаква форма на всеобщ доход на гражданите,

И. като има предвид, че достойните норми на труд често не се спазват при работещите на непълен работен ден, безработните лица и при други особено експлоататорски форми на труд, както и в сферата не неформалната икономика, недекларираните и незаконни дейности, в т.ч. принудителен и детски труд,

Й. като има предвид, че недостойни условия на труд често могат да се наблюдават и сред лицата, които не са избрали, а са принудени да работят на непълен работен ден, много от които живеят от доходи под минималната работна заплата,

К. като има предвид, че зачитането на културните различия, справедливата глобализация и целите за пълна и производителна трудова заетост и достойни условия на труд за всички, в т.ч. лица с увреждания, жени, млади и по-възрастни работници, културни и местни малцинства, мигранти, лица с ниска степен на квалификация, лица, живеещи в изостанали райони и райони в неблагоприятно положение, са главният инструмент за борба с бедността, безработицата и социалната изолация,

Л. като има предвид, че всички международни участници трябва да спомогнат за увеличаване на възможностите на по-възрастните хора да получат и да продължават да се ползват с достойни условия на труд, чрез подобряване на достъпа им до схеми на обучение през целия живот и преквалификацията им за нови видове работа от една страна, или чрез осигуряване на достатъчна пенсия, медицински грижи и други приложими социални услуги и ползи, от друга; като се има предвид, че социалната закрила е неразделна част от достойните условия на труд,

М. като има предвид, че всички младежи имат правото да намерят работа при достойни условия на труд, и като има предвид, че тези усилия следва да се развиват чрез пожизнен и междупоколенчески подход, като има предвид, че един продължителен период на безработица в началото на трудовия им живот рискува да окаже трайно въздействие върху годността за наемане на работа, дохода и достъпа до качествени работни места на младежите,

Н. като има предвид, че много мигриращи работници в Европа не се ползват от достойни условия на труд,

О. като има предвид, че в много части на света жените са рискуват да бъдат изложени на несправедливи условия на труд, поради което заслужават особено внимание в тази връзка,

П. като има предвид, че образователните и учебни системи, приспособени към потребностите на основаващото се на познания общество, имат решаваща роля за подготовката на младежите за включването им на пазара на труда, като им помагат да увеличават възможностите си за намиране на по-качествена работа при достойни условия на труд,

Р.  като има предвид, че обучението през целия живот дава възможност на всички хора да придобият необходимите умения за приспособяване към променящите се потребности на пазара на труда, да допринасят за неговата продуктивност и да играят активна гражданска роля в основаващото се на познания общество,

С. като има предвид, че всички държави-членки са изготвили национални планове за действие в областта на заетостта, в съответствие с насоките за заетост, инициирани на извънредното заседание на Европейския съвет по въпросите на заетостта в Люксембург на 20 и 21 ноември 1997 г.,

Т.  като има предвид, че Европейската стратегия за заетост (ЕСЗ) и стратегиите за социална закрила и социална интеграция целят предоставяне на насоки и осигуряване на съгласуваност на политиките за трудова заетост, социална закрила и социална интеграция, приоритети, към които държавите-членки следва да се присъединят на равнище на ЕС,

У. като има предвид, че в преразгледаната Лисабонска стратегия за развитие и заетост относно устойчивото развитие Европейският съвет от 22 и 23 март 2005 г. подчерта значението на устойчивото развитие на професионалния живот в социален план,

Ф. като има предвид, че с Лисабонската стратегия ЕС си постави нова стратегическа цел: да се превърне в най-конкурентноспособната и динамична, основаваща се на познания, икономика в света, способна на устойчив икономически растеж с повече и по-добри работни места, социално единство и висока степен на опазване на околната среда; като има предвид, че до този момент не се забелязват очакваните резултати,

Х. като има предвид, че, както е посочено в Насоките за политиките за трудова заетост (2005-2008 г)., за да се засили конкурентноспособността на Европейския съюз по социално устойчив начин, е важно да се подобри производителността чрез насърчаване на осигуряването на достойни условия на труд и качество на трудовия живот, в т.ч. здравословни и безопасни условия на труд, по-добро равновесие между гъвкавост и сигурност на трудовата заетост, обучение през целия живот, взаимно доверие и участие, както и по-добро съвместяване между личния/семейния и трудовия живот; борбата срещу половата дискриминация и всички други форми на дискриминация, както и насърчаването на социалната интеграция на уязвими групи, са неразделна част от усилията за осигуряване на достойни условия на труд,

1.  Счита, че достойните условия на труд са централен елемент на борбата с бедността и социалната изолация;

2.  Счита, че Европейският съюз може значително да допринесе за насърчаване на осигуряването на достойни условия на труд за всички посредством вътрешните си и външни политики, като прилага социалните си ценности и принципи, като се бори срещу формите на социален дъмпинг на труда и като постави на преден план ролята си на международно равнище;

3.  Подчертава, че достойните условия на труд са не само въпрос на трудова заетост или социална закрила, но и на управление, и че провеждането на ефективни политики, съсредоточени върху осигуряването на достойни условия на труд, изисква наличието на отговорни институции, политически ангажимент за добро държавно управление и енергично и организирано гражданско общество;

4.  Призовава Съвета и Комисията да вземат под внимание съображенията и препоръките на Световната комисия за социалното измерение на глобализацията, резолюцията на ООН относно Световната среща на високо равнище през 2005 г. и декларацията на министрите, приета от Икономическия и социален съвет на ООН на 5 юли 2006 г., и да включат перспективата за осигуряване на достойни условия на труд във всички дейности на Европейския съюз и насърчат осигуряването им в неговите държави-членки;

5.  Подчертава необходимостта многонационалните компании по-специално да подкрепят принципа на социалното измерение на глобализацията и да се придържат към международните трудови норми и практики за осигуряване на достойни условия на труд при всички свои операции по света;

6.  Призовава Комисията да осъществи на практика предложените от нея стратегия и насоки за по-добра мобилизация на вътрешните и външните политики на ЕС по отношение на програмата за насърчаване на осигуряването на достойни условия на труд, особено по въпросите на развитието, външната помощ, разширяването, политиката на добросъседство, търговията, миграцията и външните двустранни и многостранни отношения;

7.  Подчертава, че възможността за постигане на Целите на хилядолетието за развитие (ЦХР) и за укрепване на понятието за достойни условия на труд посредством помощи за устойчиво развитие изисква справедлива и новаторска данъчна политика, например данъци върху финансови и валутни операции;

8.  Призовава Съвета и Комисията да не се отказват от отговорностите си при прилагане на Общата система за преференции+, а да работят активно с МОТ в осигуряването на гаранции за пълното спазване на условията на споразуменията и, при необходимост, да използва правомощията, с които разполага, за премахване на преференциите при търговията със страни, които не зачитат основните социални, трудови и човешки права, включително правото на свободно сдружаване, и други основни конвенции и трудови норми на МОТ;

9.  Призовава Комисията да положи повече старания за прилагането на общата система за преференции, като отправи препоръки към правителствата на страните бенефициери и да активизира споразуменията за контрол, предвидени в Регламент (ЕО) № 980/2005 на Съвета от 27 юни 2005 г., прилагайки схема за общи тарифни преференции и, при необходимост, да прилага механизми за временно прекратяване на преференциите за тези страни, които не спазват поетите ангажименти и които сериозно и системно нарушават основните социални права, като същевременно гарантира, че отменянето на тези преференции не насърчава протекционизма; призовава също така за разширяване на контрола и прилагането на тези механизми, за да бъдат обхванати други страни бенефициери на общата система за преференции, по-специално във връзка с детския и насилствения труд, чието премахване е основно предизвикателство за МОТ, както се посочва в нейния доклад, озаглавен „Краят на детския труд наближава“;

10. Призовава държавите-членки, като последват ангажимента на Комисията в, изразен в съобщението й относно достойните условия на труд, да вземат предвид социалното измерение на достойните условия на труд в инициативите на Комисията, когато тя сключва търговски споразумения с трети страни;

11. Подчертава, че програмата за осигуряване на достойни условия на труд включва определен брой универсални стратегии, които не са обвързани с конкретен модел за развитие, но са пряко свързани с по-справедливо и по-балансирано разпределение на произведените блага, и представлява инструмент, който прекроява развитието, като го съобразява с ценности и принципи на действие и управление, които съчетават икономическата конкурентноспособност със социалната справедливост;

12. В контекста на стратегията за устойчиво развитие, призовава Комисията да изгради последователен поход, като има предвид връзките между социалната политика, политиката за заетостта и политиката за опазване на околната среда, които се основават на свобода и отговорност;

13. Подчертава, че за постигане на достойни условия на труд е необходим свързан и интегриран пакет от икономически и социални политики, които целят насърчаване на продуктивни, качествени работни места; подчертава, че програмата за осигуряване на достойни условия на труд се бори за приемане на политики, които стигат по-далече от традиционните политики на пазара на труда, и че това трябва да се подкрепи от всички икономически политики на държавите-членки;

14. Призовава държавите-членки и стопанските предприятия, съвместно със социалните партньори и въз основа на общностното законодателство относно здравето и безопасността на работниците, да приемат превантивни стратегии и да прилагат мерките за защита на майчинството и подобряване на здравословните и безопасни условия на труд по отношение на бременните жени, на жените, които наскоро са родили и на тези, които кърмят;

15. Подчертава, че е необходимо да се подобри прозрачността на пазара на труда, за да може всеки вид труд (при срочен или постоянен трудов договор, пълно или непълно работно време и при почасово плащане) да бъде деклариран и достойно възнаграден и да протича при пълно спазване на правата на работниците, основните трудови норми, социалния диалог и социална защита (в т. ч. здравословните и безопасни условия на труд) и равенството между половете;

16. Припомня, че условията за наемане на млади хора, в т. ч. стажанти, трябва да спазват основните права на всички работници и принципите на достойни условия на труд;

17. Приветства съобщението на Комисията относно достойните условия на труд и настоятелно призовава държавите-членки и страните-кандидатки да ратифицират и да приложат изцяло конвенциите на МОТ, които се класифицирани от МОТ като актуални, особено свързаните с достойните условия на труд; изразява убеденост, че прилагането на конвенциите на МОТ, свързани с достойните условия на труд, следва да се насърчават по отношение на политиката на добросъседство и външната политика; призовава Комисията и държавите-членки да подкрепят МОТ при укрепване на системата и механизмите на надзор;

18. Силно подкрепя подхода на Комисията, който цели да подкрепи инициативите за насърчаване на свободата на синдикални организации и колективното преговаряне, за подобряване на трудовата администрация, трудовите инспекторати и органите, отговарящи за социалната защита, като и за разработване на интегрирани стратегии за превенция в областта на здравословните и безопасни условия на труд в рамките на програмите за разширяване и предприсъединяване;

19. Приветства създаването от страна на Комисията на новата тематична програма „Инвестиране в хората“ (2007-2013 г.) в контекста на Европейския консенсус (политика за развитие на ЕС) и отдаваното значение на програмата за прилагане на Програмата за осигуряване на достойни условия на труд в страните партньорки на ЕС;

20. Подчертава, че член 12, параграф 2, буква г), подточка (ii) от регламента, с който се създава инструментът за сътрудничество за развитие, призовава за насърчаване на програмата за осигуряване на достойни условия на труд за всички като универсална цел, която следва да се постигне, наред с другото, посредством световни и други многонационални инициативи за прилагане на международно приетите основни трудови стандарти на МОТ, оценка на въздействието на търговията върху достойните условия на труд и устойчиви и подходящи механизми за справедливо финансиране и ефективно функциониране и по-широк обхват на системите за социална закрила; подчертава, че и в член 5, параграф 2, буква в) от същия регламент достойните условия на труд се споменават като област на съсредоточаване на усилията; призовава Комисията да използва активно тези разпоредби в политиката си за развитие; освен това, призовава Комисията системно да докладва за усилията си за насърчаване на осигуряването на достойни условия на труд в годишния си доклад относно политиката за развитие и предоставянето на външна помощ;

21. Призовава Комисията да насърчи спазването на основните трудови стандарти на МОТ и целта за осигуряване на достойни условия на труд в търговската политика на членовете на СТО като ефективен и задължителен набор от правила, допълнен с механизъм от санкции за партньори, които не се придържат към подобни стандарти, като същевременно изцяло се прилага процедурата на ОСП; насърчава Европейския съюз да разгледа въпроса за изработването на механизми за осъществяване на контрол на успоредното развитие на търговията и на осигуряването на достойни условия на труд на европейско и международно равнище;

22. Призовава Комисията не само да подкрепи, но също така и да участва при възможност в започнатия диалог между международните финансови институции, МОТ, ООН и СТО във връзка с допълването и последователността на техните политики, свързани с икономическия растеж, инвестициите, търговията и достойните условия на труд;

23. Призовава Комисията, при предоставяне на търговски преференции, например по пакта за стабилност и растеж, да вземе предвид спазването от страните бенефициери на международните трудови норми, които защитават гарантирането на достойни условия на труд, за да може страните, които не отговарят на тези основни норми да не се възползват от търговските преференции на Европейския съюз;

24. Подчертава необходимостта от по-добро сътрудничество между СТО, Конференцията на ООН за търговия и развитие, МОТ и други международни организации с оглед взаимното допълване на техните политики; счита, че последователността на предприетите мерки е от основно значение за насърчаване на достойните условия на труд и гарантирането им на практика; предлага на МОТ да бъде предоставен статут на наблюдател в СТО; обръща се към парламентите на страните-членки на СТО с молба да подкрепят това искане;

25. Призовава Комисията да предложи създаването на комитет по търговия и достойни условия на труд в СТО, наравно с комитет по търговия и околна среда;

26. Изтъква, че уставът на МОТ й позволява да призовава за налагането на търговски санкции срещу страна, която не спазва международните социални конвенции, и призовава СТО да спазва решенията на МОТ, с цел съгласуваност на действията на международните институции;

27. Предлага МОТ да бъде оправомощена да предава експертни доклади (amicus briefs) на СТО и нейния апелативен орган в случаите, когато нарушение на международните конвенции е обект на спор и решенията на МОТ трябва да бъдат взети предвид;

28. Предлага, в случаите когато решение на органа за разрешаване на спорове се счита от държава-членка на СТО за поставящо под въпрос решенията на МОТ относно спазването на трудовите конвенции, да се създадат условия за апелативна процедура в рамките на МОТ, за да се гарантира съгласуваност на действията на международната общност при насърчаване на достойните условия на труд;

29. Призовава ЕС да превърне спазването на международните трудови норми в елемент от преговорите за присъединяване на нови държави-членки на СТО;

30. Настоятелно призовава Комисията да превърне спазването на основните трудови норми в предпоставка за своята политика на закупуване и договаряне; призовава Комисията да разработи за тази цел политика и да осигури помощ във връзка с търговията, която да позволи на дребните производители в развиващите се страни също така да спазват тези норми;

31. Подчертава необходимостта от допълнително разработване на методологиите за оценка на въздействието на търговията и търговските споразумения върху насърчаването на осигуряването на достойни условия на труд, в т. ч. в световни вериги за доставка и зони за обработка на стоки за износа, както и необходимостта да се гарантира засилването и ефективният график на оценките на въздействието на устойчивата търговия;

32. Призовава Комисията да признае и да включи в своите двустранни и многостранни търговски преговори и оценките на устойчивото въздействие разумни показатели, съгласно определението на МОТ, за броя на инспекторите по труда въз основа на размера на работната сила: 1 инспектор на 10 000 работници в индустриализираните страни с пазарна икономика, 1 на 20 000 за икономиките в преход и 1 на 40 000 в по-слабо развитите страни;

33. Призовава Комисията да гарантира прилагането на член 50 от Споразумението от Котону, което включва специална разпоредба относно търговските и трудови норми и с което се потвърждава ангажиментът, поет от страните във връзка с основните трудови норми;

34. Призовава Комисията, в сътрудничество с органите на ООН, националните и регионалните организации, социалните партньори и други представители на гражданското общество, да координират по-добре програмите за осигуряване на достойните условия на труд и за външно сътрудничество при осигуряване на достойни условия на труд с прилагането на предназначените за различни страни програми на МОТ за осигуряване на достойни условия на труд или съответните пътни карти и да увеличат съвместните усилия, за да се включи осигуряването на достойни условия на труд в стратегиите за намаляване на бедността, документите, свързани със стратегията за намаляване на бедността и стратегиите за развитие, тъй като те могат допълнително да допринесат за борбата за осигуряване на достойни условия на труд за всички; призовава в тази връзка за тесни консултации със социалните партньори и други представители на гражданското общество;

35. Призовава Европейския съюз да финансира програма за развитие на достойните условия на труд в сътрудничество с МОТ, по-специално с цел определяне на най-ефективните стратегии за насърчаване на достойни условия за труд;

36. Подчертава, че е от съществено значение, в интерес на напредъка по отношение на целта за осигуряване на достойни условия на труд, държавите-членки да постигнат планирания резултат 0,7 % от техния БНП да бъдат изразходвани в помощ на развиващите се страни, като се има предвид, че растежът и стабилните социални структури са основна предпоставка за развитието на достойните условия за труд, по-конкретно в развиващите се страни;

37. Насърчава Комисията да следва интегриран многоизмерен подход в своите дейности, основаващ се на четирите стълба на програмата за осигуряване на достойни условия на труд: продуктивна и свободно избрана заетост, права на работното място, включващи основните трудови норми, социална защита и социален диалог, интегриране на измерението на равнопоставеността на половете във всички стълбове; насърчава държавите-членки да обмислят въвеждането на минимална работна заплата като предпазна мярка, която да предотврати експлоатацията и бедността в областта на заетостта;

38. Подчертава значението на подкрепата за включване на заетостта и достойните условия на труд в стратегиите за развитие; призовава за включване на по-задълбочен анализ на заетостта и други аспекти на достойните условия на труд в стратегическите документи за намаляване на бедността, споразуменията за икономическо партньорство, националните стратегически документи и многогодишните примерни програми ; в този контекст, подчертава значението на консултациите със съответните заинтересовани страни, в т. ч. организирани работодатели, синдикати, работници и представители на частния сектор и гражданското общество в най-широкия смисъл;

39. Призовава за укрепване и по-системно включване на министерствата по заетостта, сдруженията на работодателите и работническите организации в процеса на участие, който стои в основата на създаването и прилагането на стратегическите документи за намаляване на бедността, националните стратегически документи и многогодишните примерни програми; счита, че за тази цел трябва да се подобри сътрудничеството им с министрите на финансите и икономиката, както и със съответните международни финансови и икономически институции като Bretton Woods, Европейската инвестиционна банка (ЕИБ) и Световната търговска организация (СТО); призовава всички страни да гарантират, че националните стратегически документи се изготвят по начин, който действително гарантира широко обществено участие; настоятелно призовава Комисията да инвестира повече в техническото и институционално изграждане на капацитет и да улесни мерките, целящи включването на достойните условия на труд в националните стратегически документи;

40. Подчертава, по-специално, необходимостта от управлявани на национално равнище програми за осигуряване на достойни условия на труд или подобна „пътна карта“, разработена с участието на организации на социалните партньори и други заинтересовани страни, които да са насочени към осигуряването на достойни условия на труд за всички посредством сътрудничество за развитие, в т. ч. политически диалог относно въздействието върху заетостта на икономическите политики и управление, мерките за бюджетно подпомагане и изграждане на капацитет, по-специално институционалното изграждане на капацитет, което е добре координирано и хармонизирано между Комисията, държавите-членки и други международни партньори за развитие и съответни участници, в т. ч. МОТ и други агенции на ООН, както и международни финансови институции;

41. Призовава за подновяване на усилията за борба срещу нарушаването на правата на човека и на нормите на трудовото законодателство, и за упражняване на контрол на дейността на многонационални компании, с възможност за изключване на многонационални компании, упражняващи дейност в развиващите се страни, от обществени поръчки, финансирани или подпомагани от Европейския съюз и неговите държави-членки, както и от кредитни гаранции за износ, отпускани от Европейската инвестиционна банка и други финансови институции, в случай на нарушаване на тези права; призовава Комисията и държавите-членки да зачитат основните трудови норми, които са задължителни в рамките на обществените поръчки, финансирани от Европейския фонд за развитие и ползващи се с друг вид общностна или двустранна подкрепа;

42. Призовава държавите-членки да координират с повече усилия развитието на умения, за да могат да придобиват и споделят ползите от новите технологии и иновации; отбелязва, че достойните условия на труд се постигат посредством растеж, инвестиции и развитие на предприемачеството, успоредно с обществената отзивчивост,

43. Призовава институциите на ЕС, в контекста на Лисабонската програма и Интегрираните насоки за растеж и заетост на Европейския съюз (2005-2008 г.), да развива и насърчава европейската предприемаческа култура, насочена към отделните хора и по-конкретно към младите хора, с цел създаване на предприятия с висок растеж и да реализират по-добре една от целите на програмата за осигуряване на достойни условия на труд, а именно създаването на „повече и по-добри работни места“;

44. Призовава държавите-членки да превърнат усилията за осигуряване на достойни условия на труд в приоритет на своята икономическа и социална политика, като акцентират по-специално на създаването на качествени работни места, на спазването на основните трудови права на всички категории работници, на укрепването на социалната защита и насърчаването на социалния диалог;

45. Призовава Комисията и държавите-членки да насърчават приемането на кодекси за поведение като доброволни инициативи на равнище на предприятията или секторите, позоваващи се на националното законодателство и допълващи го, както и на кодекси за поведение за многонационалните предприятия на ОИСР и МОТ;

46. Препоръчва Комисията да разследва и идентифицира дружествата, които продължително и постоянно допускат нарушаване на основните трудови норми, в всяка част от производствената верига и веригата за доставки, и призовава такъв списък да бъде предоставен на вносители със седалище в ЕС;

47. Настоятелно призовава Комисията да разработи етикет за продукти, произведени при условия, спазващи принципите на достойни условия на труд и отговарящи на основните трудови норми, а това конкретно изключва всякакво използване на детски труд;

48. Настоятелно препоръчва държавите-членки и Европейския съюз да насърчават прилагането на добри практики на корпоративна социална отговорност (КСО) от всички дружества, независимо от това къде упражняват своите дейности, с цел създаване на безопасна, гъвкава и висококачествена работна среда; приканва Многостранния форум на заинтересованите страни и Европейския алианс за корпоративна социална отговорност да разработят обвързващи инициативи, които биха насърчили включването на осигуряването на достойни условия на труд като важен елемент на корпоративната социална отговорност;

49. Призовава държавите-членки и Комисията, в качеството им на работодатели в развиващите се страни, да вземат предвид принципа за осигуряване на достойни условия на труд, по-конкретно като увеличат заплащането в съответствие с Препоръка 135 на МОТ относно определяне на минимално заплащане, по-специално по отношение на развиващите се страни;

50. Приветства приноса към осигуряването на достойни условия на труд от страна на организации към ООН, като инициативата на Върховния комисар на ООН за човешките права за изготвяне на допълнителен доклад относно правата на човека в транснационалните корпорации (ТНК);

51. Призовава, с тази цел, оценките и контролът на зачитането от страна на европейските стопански предприятия на принципите на достойните условия на труд и на поетите от тях ангажименти относно корпоративната социална отговорност да покриват също така техните дейности и филиали извън ЕС, така че трети страни също да могат да бъдат облагодетелствани от корпоративната социална отговорност, особено по отношение на синдикалните права и забраните за детски и принудителен труд, по-специално за жени, мигранти и малцинствени групи;

52. Насърчава правителствата на страните, където се намират седалищата на транснационалните предприятия, да контролират прилагането на насоките за многонационални предприятия на ОИСР и периодично да публикуват доклади относно приноса на тези предприятия за ефективното прилагане на основните трудови норми на МОТ;

53. Подчертава значението на насърчаването на тристранната декларация на МОТ относно многонационалните предприятия и социалната политика;

54. Насърчава стопанските предприятия да приемат отговорни и недискриминационни политики за наемане и за професионално развитие, с цел насърчаване на наемането на жени и хора в неравностойно положение на пазара на труда;

55. Препоръчва стопанските предприятия да поемат инициатива за насърчаване на участието и представителството на жените в органите, участващи в социалния диалог, което представлява стратегическа цел на понятието достойни условия на труд;

56. Призовава Комисията, в сътрудничество със социалните партньори и МОТ, да насърчава жените предприемачи да създават и развиват стопански предприятия в Европейския съюз и извън него, в рамките на политиката на сътрудничество за развитие;

57. Призовава държавите-членки да гарантират, че предприятията, действащи в и извън Европейския съюз, осигуряват по-добро осведомяване и консултации с представителите на работниците като част от по-обширен текущ социален диалог, с цел информиране и консултации на работниците относно редица въпроси, свързани с тяхната заетост и условия на труд; призовава Комисията, държавите-членки и социалните партньори да признаят, че високите стандарти за професионално здраве и безопасност на труда представляват основно човешко право;

58. Подчертава значимостта на социалния диалог при изготвяне на националните програми за достойни условия на труд, които ще се прилагат от държавите-членки, и ги призовава да провеждат истинска консултация със социалните партньори;

59. Подчертава, че социалните партньори са от голямо значение за успешното прилагане на програмата за достойни условия на труда и следователно трябва да бъдат активно включени, поне чрез процес на изслушване, в прилагането на инициативите за достойни условия на труда;

60. Приветства преговорите за рамково споразумение на европейските социални партньори относно тормоза и насилието на работното място, като пример за насърчаване на достойните условия на труд в Европа; призовава Комисията да насърчава социалните партньори да приключат успешно тези преговори;

61. Подчертава, че социалната програма на ЕС, Лисабонската стратегия (включително националните програми за реформа) и нарастващите усилия по ратифицирането и прилагането на международните трудови конвенции, които бяха определени като актуални от МОТ, представляват европейската пътна карта за достойни условия на труд;

62. Призовава държавите-членки да приложат ефективни, превантивни и предпазни политики и програми, с цел да се увеличи броят, качеството, компетентността и средствата на трудовите инспекторати, в съответствие със законодателството на Общността и конвенциите на МОТ, така че да се приложи законодателството относно безопасните и здравословни условия на труд, работните условия и други социални въпроси;

63. Предлага по-засилено сътрудничество по отношение на развитието на обмена на най-добри практики на общностно равнище между националните служби за инспекция на труда, за да се допринесе за насърчаването на достойни условия на труд; призовава държавите-членки да предоставят на компетентните органи по инспекция на труда по-всеобхватни ресурси с цел да им се даде възможност да изпълняват своите задачи, с оглед да се гарантира, че тяхното национално трудово законодателство се прилага на практика и не се заобикаля;

64. Призовава Комисията и държавите-членки да гарантират, че новите форми на труд са също защитени от съществуващото законодателство и да разгледат прилагането на нови нормативни инструменти, които да бъдат достатъчно гъвкави, за да могат да бъдат приложени към новите форми на труд, така че да бъде гарантирано еднакво равнище на закрила за всички работници;

65. Признава значението на дейността на Мрежата за създаване на заетост за младите хора и Форума на МОТ относно достойните условия на труд като механизми за обмен, подкрепа и преглед между равностойни страни; призовава Комисията да подкрепи развиването на тези мрежи в страните партньори на ЕС съвместно с МОТ, като начин за изпълнение на глобалната програма за заетост;

66. Призовава държавите-членки да гарантират образование за младите хора, като ефективна стратегия за предотвратяване на социалното изключване и бедността и да развият възможностите си за наемане на работа на младежите чрез използване на съществуващи механизми като мрежата от центрове за сътрудничество в областта на кариерното консултиране (Euroguidance), която помага на хората да разберат по-добре възможностите за работа в Европа; също така ги призовава да подобрят достъпа до работни места чрез схеми за професионална ориентация, като едновременно с това гарантират съвместимостта с пожизнен и междупоколенчески подход;

67. Призовава държавите-членки да увеличат инвестициите си в необходимата инфраструктура за използване на информационни и комуникационни технологии и в областта на образованието и обучението на младите хора, чрез съвместни инвестиции както от публичния, така и от частния сектор;

68. Призовава държавите-членки при прилагане на политиките на Общността да увеличат и разширят достъпа до възможности за обучение през целия живот дори в географски отдалечените и селските райони и да приложат специфични мерки, пригодени към местната действителност, с цел да се гарантират възможности за наемане на работа за всички в рамките на променяща се работна среда;

69. Призовава държавите-членки да въведат съответни реформи в техните образователни системи и да гарантират достъп до висококачествено образование за всички;

70. Призовава Комисията и държавите-членки да интегрират измерението на пола и развитието във всички политики и програми, насърчаващи достойните условия на труд и призовава държавите-членки да гарантират равни възможности за мъже и жени по отношение на достойните условия на труд не само от гледна точка на достъпа до работни места или до служебно повишение, но и с оглед на нивото на заплащане;

71. Призовава Комисията и държавите-членки да предприемат всички необходими мерки, за да осигурят успешно съчетаване на личния/семейния и професионалния живот, с цел увеличаване на участието на жените на пазара на труда и разглеждане и премахване на причините, които биха могли да намалят ефективността на подобни мерки;

72. Препоръчва изследване на решения за повишаване на привлекателността на някои видове труд, понастоящем считан за тежък или неквалифициран труд (домашни помощници, семейни помощници, помощници на възрастни хора, лица, осигуряващи индивидуални социални грижи и т.н.);

73. Призовава Комисията и държавите-членки да подобрят мерките, за да позволят на всички работници да постигнат по-добро равновесие между професионалния и семейния живот, имайки предвид, че дългото работно време, стресът и несигурността по отношение на запазването на работното място заплашват на нарушат структурата на семейния живот, който е важна основа на нашето общество;

74. Призовава Комисията и държавите-членки да сътрудничат с неправителствените организации, синдикатите, организациите на жени и мрежите за осигуряване на икономически и социални правомощия на жените в развиващите се страни и насърчаване на достойни условия на труд на всички равнища;

75. Приветства инициативата, обявена в съобщението на Комисията относно достойните условия на труд в подкрепа на усилията за подобряване на включването на социални партньори и други заинтересовани страни в обществото в общо управление, основано на консултативния модел на ОИСР;

76. Призовава държавите-членки да приемат национални политики, които да насърчават равните възможности и третиране за работниците, независимо от тяхната възраст или пол; призовава държавите-членки да предприемат мерки за предотвратяване на дискриминация спрямо жените и по-възрастните работници и да осигурят доброволно пенсиониране, постепенен преход при напускане на работата и гъвкава пенсионна възраст, която въпреки това да не надвишава настоящата пенсионна възраст;

77. Подчертава, че насърчаването на достойни условия на труд цели да постигне цялостно подобрение на условията на живот и на труд за всички, и поради тази причина включва подкрепа за интегриране на неформалния сектор в официалната икономика;

78. Призовава Комисията и държавите-членки да поддържат и насърчават законодателните и политически инициативи и практики за борба срещу дискриминацията на хората с увреждания и за осигуряване на равни възможности в професионалното обучение и на работното място, включително подкрепа за приспособяване на работните места за хора с увреждания по отношение на развиващите се страни;

79. Призовава Комисията да насърчава държавите-членки да използват открит метод на координация в областта на социалната закрила, с цел да се увеличи стойността на различните социални системи; поради тази причина, и в съответствие с обновената Лисабонска стратегия, с цел подобряване на гъвкавостта и мобилността на европейските работници и социалното единство в Съюза счита, че съществува необходимост да се търси по-голяма хармонизация на пенсионните схеми, основно с оглед на осигуряването на услуги, когато хората са работили в различни държави-членки на ЕС, по-специално тъй като това не само е сериозно препятствие за свободното движение на работници, но и пречка за постигането на единен пазар във финансовите услуги;

80. Отбелязва, че маргинализацията на някои малцинства, основана на религията или расата, е пречка за осигуряване на достойни условия на труд за всички в ЕС, и следователно призовава всички онези държави-членки, които все още не са го направили, да завършат транспонирането на Директивата за расата[6];

81. В рамките на един последователен подход към международната трудова миграция, приветства желанието на държавите-членки да ратифицират Международната конвенция С 97 за защита на правата на всички мигриращи работници и членовете на техните семейства, както и конвенции 97 и 143 на МОТ;

82. Призовава държавите-членки да се споразумеят относно общо стандартно определение на принудителен труд и експлоатиране на уязвимостта, с цел да се намалят неяснотата и предубедеността при съдебните решения;

83. Отбелязва, че някои граждани на ЕС, упражняващи своите права на свобода на движение са уязвими по отношение на лошите условия на труд и призовава Комисията и държавите-членки да приемат политики за надзор на опита на мигрантите в рамките на ЕС на пазара на труда и да предприемат мерки за унищожаване на експлоататорски трудови практики;

84. Призовава Комисията и националните делегации на Общността в страните партньори активно да насърчават включването на програмата за достойни условия на труд, национални програми за достойни условия на труд и регионалните програми за достойни условия на труд в националните стратегически доклади, регионалните стратегически документи, националните планове за действие и други програмни инструменти за политиките на ЕС за сътрудничество за развитие;

85. Приветства намерението на Комисията, да разгледа разширяването на обхвата на Регламент (ЕО) № 2110/2005 г.[7] по отношение на спазването на основните трудови норми във връзка с договорите, финансирани чрез Европейския фонд за развитие;

86. Призовава Комисията да отдели необходими ресурси за прилагане на предложенията за насърчаване на достойните условия за труд в тематичната програма „Инвестиране в хората“;

87. Приветства въвеждането от Комисията на новата тематична програма „Инвестиране в хората“ (2007-2013 г.) в контекста на Европейския консенсус (политиката за развитие на ЕС) и значението, което тази програма отделя на прилагането на програмата за достойни условия на труд в страните партньорки на ЕС; приветства признаването на ясната връзка между достойните условия на труд и социалната защита в програмата; призовава Комисията да определи достатъчно средства за гарантиране на осигуряването на достойни условия на труд в рамките на тематичната програма „Инвестиране в хората“;

88. Приветства новата интегрирана стратегия за права на децата, обявена в съобщението на Комисията „Към стратегия на ЕС за правата на детето“ (COM(2006)0367) и припомня, че борбата срещу детския труд, както е определена в конвенции №138 и 182 на МОТ срещу принудителния труд, трябва да бъде включена в националните и международните мерки;

89. Отбелязва, че граждани на трети страни рискуват да бъдат подложени на по-лоши условия на труд, отколкото гражданите на държавите-членки на ЕС и следователно призовава държавите-членки да приемат политики в съответствие с общите основни принципи относно интеграцията на граждани на трети страни в ЕС, по-специално общ основен принцип 3 относно насърчаването на интеграцията на мигрантите на пазара на труда;

90. Приветства намерението на Комисията до 2008 г. да изготви доклад за последващи действия по отношение на нейното съобщение относно достойните условия на труд, който следва да съдържа анализ и оценка на ратификацията и прилагането от държавите-членки на конвенциите на МОТ относно заетостта, здравето и безопасността, закрилата на правата на майчинство и правата на работниците мигранти; призовава този доклад да съдържа план за действие за достойни условия на труд, покриващ както сътрудничеството в ЕС, така и усилията на международно равнище;

91. Приветства усилието на Комисията да подобри анализа и да разработи подходящи показатели, свързани с прилагането на програма за достойни условия на труд;

92. Приветства предложението на Икономическия и социален съвет на ООН програмата за достойни условия на труда да бъде разработвана на пълни обороти, така че да бъдат достигнати осезаеми резултати до 2015 г.;

93. Призовава Комисията да предаде на Парламента конкретни данни относно начина, по който достойните условия на труд и свързаните с тях въпроси са финансирани, с цел извършване на по-добра оценка на поетите политически ангажименти от гледна точка на финансирането;

94. Възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, Комисията и парламентите на държавите-членки.

 • [1]  OВ C 271 E, 12.11.2003 г., стp. 598.
 • [2]  ОВ С 46, 24.2.2006 г., стр. 1.
 • [3]  OВ C 300 E, 11.12.2003 г., стp. 290.
 • [4]  ОВ L 378, 27.12.2006 г., стр. 41.
 • [5]  OВ L 386, 29.12.2006 г., стр. 1.
 • [6]  Директива 2000/43/ЕО на Съвета относно прилагане на принципа на равно третиране на лица без разлика на расата или етническия произход (ОВ L 180, 19.7.2000 г., стр. 22).
 • [7]  Регламент (EО) No 2110/2005 на Европейския парламент и Съвета от 14 декември 2005 г. относно достъпа до външно подпомагане от Общността (OВ L 344, 27.12.2005, стр. 1).

EXPLANATORY STATEMENT

Background

The decent work concept was proposed by the ILO in 2000 at formulating a universal political objective of promoting employment and improving working conditions, going beyond the respect for the fundamental social rights as defined by the eight core labour standards conventions of the ILO[1]. It consists of the following four strategic objectives, with gender equality as a crosscutting objective:

Ø Job creating

Ø Guaranteeing rights at work

Ø Extending social protection

Ø Promoting dialogue and conflict resolution

In 2006, at the high-level segment of the UN’s Economic and Social Council (ECOSOC), a ministerial declaration was adopted underscoring the priority of managing to attain productive, full-time employment and decent work for all.

The meeting was the first international summit to take on board the recommendations made by the UN Summit of Heads of State and Government organised in September 2005. 150 global leaders agreed to place full and productive employment and Decent Work as a central objective of relevant national and international policies, in the efforts to achieve the Millennium Development Goals.

The European Parliament[2] had already called for the strengthening of the social dimension of globalisation and for the promotion of decent work for all, in accordance with the ILO's strategy in this area.

Commission's Communication

The Commission's Communication aims to go beyond just ensuring minimum labour rights by giving a clear indication how the promotion of decent work could be achieved. This includes promoting job creation, improved governance and social dialogue, identifying and addressing decent work deficits, better cooperation between the main stakeholders and reducing corruption.

The Commission envisages several actions, which include:

Ø Strengthening the contribution of decent work in EU development policy and external aid

Ø Reinforcing cooperation with regional, international organisations, the business community and other parts of civil society

Ø Emphasising the need for decent work for all in its agreements and cooperation with countries outside the EU including candidate, neighbouring, developing and developed countries

Ø Strengthening decent work in an open trade regime

Ø Encouraging countries to formulate a 'road map' towards establishing decent work for all, taking into account the needs and specific situations of partner countries

Position of the draftsperson

The draftsperson believes that the EU can play a significant role in the promotion of decent work for all through both its internal and external policies, through its social model and its role at international level. To this end and in order to better evaluate the impact of the EU activities, Ms Panayotopoulos requests the Commission to submit periodically to the European Parliament and Council an impact assessment report of all the different EU policies on the promotion of decent work for both EU and its partner country workers.

Furthermore, only an effective application of methodologies and indicators can show the progress made in implementing the decent work agenda.

The current rules of globalization following the logic of increased liberalization in all spheres of economic and social policies push towards a global labour market, even if it still remains highly segmented. This raises the issue of developing and, subsequently, ratifying and applying the appropriate norms for a fair global labour market. The draftsperson encourages the Member states and candidate countries to ratify and apply the ILO Conventions. It emerges from the table that most of the countries analysed did not ratify the following ILO Conventions:

Ø Convention No 168 on employment policy

Ø Convention No 155 on health and safety at work

Ø Convention No 183 on maternity protection

Ø Conventions Nos 118 and 157 on equality of treatment and maintenance of social security rights in case of mobility

Ø Conventions Nos 97 and 143 on migrant workers

The recent Codification of the Maritime Labour Convention, which sets out seafarers' rights to decent conditions of work and is an example of the promotion of decent work at sector level, still needs to be ratified by all EU countries.

The draftsperson agrees with the European Commission that the endorsement of social objectives cannot under any circumstances be used for protectionist purposes. The objective should be to achieve social progress at all levels and ensure that it is spread fairly for the benefit of all. Furthermore, Mrs Panayotopoulos believes that labour market flexibility and employment security are not mutually exclusive objectives, but with appropriate practices should reinforce each other. Even though there is no one-size-fits-all model of labour market policies, there are some institutional characteristics that can help improve the effectiveness of labour markets. Some of them are the social dialogue, the long-term establishment of active labour market policies as a component of macro-economic policy, sound labour management relations, support for development of institutional capacities and an expenditure which is adjusted to the changing phases of the business cycle. Additionally, a greater effort on skill development for workers and managers is vital to get and share the benefits of new technologies. Rapidly changing skill requirements call for a comprehensive effort to increase the educational level in all countries and especially in developing countries. This would call for national policies for an integrated educational system in which workers skills are permanently upgraded and youth is being prepared for the challenges of globalisation. In order to mainstream youth employment into national development strategies, measures to enhance the employability of youth should be a key component of active labour market policies and educational reforms.

Despite economic growth of 4.3 per cent in 2005 that increased world output by some US$2.5 trillion, the global economy is nowadays failing to deliver enough new jobs for those entering the job markets[3]. With reference to people with no work at all unemployment is at its highest point ever and stands at nearly 192 million worldwide (about 6 per cent of the global workforce). Of these unemployed, the ILO estimates that 86 million (about half the global total) are young people aged 15 to 24[4]. The draftsperson recognises this problem and calls the Commission to support the development of the Youth Employment Network in EU partner countries together with the ILO as a way to implement the global Employment Agenda.

In addition, Ms Panayotopoulos stresses the need to integrate a gender dimension into the agendas of decent work. Women are less paid and receive less training than their male colleagues and are at higher risk to live in poverty as they get older.

Lastly, the draftsperson recalls the issues of migrant workers, of whom women now represent nearly half, and who constitute also a growing share of the world’s workforce. In 2000 there were more than 86 million migrant workers throughout the world, with 34 million of these indeveloping regions[5]. The ILO estimated in 2004 that 2.45 million people in forced labour had been trafficked across international boundaries. Of these, about 43 per cent had been destined for commercial sexual exploitation and a third for economic exploitation[6]. The draftsperson recalls that actions against child labour should be taken at national and international level so as to alleviate child exploitation and poverty and achieve decent work for adults everywhere.

ANNEX I: Level of ratification of the ILO conventions in the Member States and candidate countries

 

EU - 15

10 New Member States

ACCESSION

2007

CANDITATE

COUNTRIES

 

BE

FR

UK

DE

IT

NL

LU

DK

IE

EL

PT

ES

AT

FI

SE

CY

CZ

EE

HU

LV

LT

MT

PL

SK

SI

BG

RO

HR

TU

FYROM

Core Labour Standards

C87

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

C98

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

C138

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

-

-

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

C182

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

C29

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

C105

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

C100

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

C111

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Conventions on employment policy

C122

+

+

+

+

+

+

-

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

-

+

+

+

-

+

+

+

+

C168

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

+

+

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

+

-

-

-

Convention on occupational guidance and training

C142

-

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

-

+

+

+

-

+

+

+

-

-

-

+

+

Conventions on employment services

C88

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

-

+

-

+

+

-

+

+

+

+

-

+

+

C181

+

-

-

-

+

+

-

-

-

-

+

+

-

+

-

-

+

-

+

-

+

-

-

-

-

+

-

-

-

-

Convention on job security

C158

-

+

-

-

-

-

+

-

-

-

+

+

-

+

+

+

-

-

-

+

-

-

-

-

+

-

-

-

+

+

Convention on health and safety at work

C155

-

-

-

-

-

+

+

+

+

-

+

+

-

+

+

+

+

-

+

+

-

-

-

+

+

-

-

+

+

+

Convention on occupational health services

C161

-

-

-

+

-

-

-

-

-

-

-

-

-

+

+

-

+

-

+

-

-

-

+

+

+

-

-

+

+

+

Conventions on labour inspection and administration

C81

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

-

+

+

+

+

+

+

-

+

+

+

+

+

+

C150

-

-

+

+

+

+

+

+

-

+

+

+

-

+

+

+

+

-

-

+

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Conventions on minimum wage fixing and protection of wages

C26

+

+

+

-

+

+

+

-

+

-

+

+

+

-

-

-

+

-

+

-

-

+

-

+

-

+

-

-

+

-

C95

+

+

+

-

+

+

-

-

-

+

+

+

+

-

-

+

+

-

+

-

-

+

+

+

-

+

+

-

+

-

C131

-

+

-

-

-

+

-

-

-

-

+

+

-

-

-

-

-

-

-

+

+

+

-

-

+

-

+

-

-

+

Convention on maternity protection

C183

-

-

-

-

+

-

-

-

-

-

-

-

+

-

-

+

-

-

+

-

+

-

-

+

-

+

+

-

-

-

Conventions on migrant workers

C97

+

+

+

+

+

+

-

-

-

-

+

+

-

-

-

+

-

-

-

-

-

-

-

-

+

-

-

-

-

+

 

BE

FR

UK

DE

IT

NL

LU

DK

IE

EL

PT

ES

AT

FI

SE

CY

CZ

EE

HU

LV

LT

MT

PL

SK

SI

BG

RO

HR

TU

FYROM

C143

-

-

-

-

+

-

-

-

-

-

+

-

-

-

+

+

-

-

-

-

-

-

-

-

+

-

-

-

-

+

 

Convention on reconciling working life and family life

C156

-

+

-

-

-

+

-

-

-

+

+

+

-

+

+

-

-

-

-

-

+

-

-

+

+

+

-

+

-

+

Convention on vocational rehabilitation and employment

C159

-

+

-

+

+

+

+

+

+

+

+

+

-

+

+

+

+

-

+

-

+

+

+

+

+

-

-

+

+

+

Convention on protection of indigenous and tribal peoples

C169

-

-

-

-

-

+

-

+

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Convention on Social Security (minimum standards)

C102

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

-

+

+

+

-

-

-

-

-

+

+

+

-

-

+

+

+

Conventions on equality of treatment and maintenance of social security rights in case of mobility

C118

-

+

-

+

+

+

-

+

+

-

-

-

-

+

+

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

+

-

C157

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

+

-

-

+

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Conventions on effective promotion of collective bargaining

C151

+

-

+

-

+

+

+

+

-

+

+

+

-

+

+

+

-

-

+

+

-

-

+

-

-

-

-

-

+

-

C154

+

-

-

-

-

+

-

-

-

+

-

+

-

+

+

+

-

-

+

+

+

-

-

-

+

-

+

-

-

-

Convention on Tripartite consultation

C144

+

+

+

+

+

+

-

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

-

+

+

-

+

+

-

+

+

Convention on information of workers representatives within the enterprise

C135

-

+

+

+

+

+

+

+

-

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

-

+

-

+

+

+

+

Note: +: convention ratified, -: convention not ratified yet

ANNEX II: Decent Work Ranking

Dharam Ghai, "Decent Work: Concept and Indicators", International Labour Review,
Vol. 142 (2003), No. 2

Patterns of decent work performance

In order to sketch out decent work profiles of the industrial countries, it is useful to group them in the following categories:

Nordic: Denmark, Finland, Norway and Sweden

Anglo-Saxon: Australia, Canada, New Zealand, United Kingdom,United States

Continental: Austria, Belgium, France, Germany, Italy, Luxembourg,Netherlands, Switzerland

Industrializing: Greece, Ireland, Portugal, Spain

Japan does not fit into any of these categories.

The Nordic countries perform well on all indicators except the unemployment rate, where Sweden and Denmark are average and Finland is among the poor performers.

ANNEXI II: Decent Work and Economic Performance: Combined Ranking

The industrializing countries are poor on all indicators. There are exceptions for a few indicators: gender disparities (Ireland and Portugal average), labour force participation (Portugal average), unemployment rate (Portugal good), inequality, social protection and social dialogue (Ireland good). When it comes to economic performance, it is interesting to note that this typology does not hold. For example, while Denmark and Norway are among the best performers, Sweden is among the poor performers. Likewise in the Anglo-Saxon group, Australia and the United States are among the best, New Zealand and Canada in the middle and the United Kingdom among the lowest-ranking. In the continental group, Netherlands is among the best, France, Luxembourg and Belgium among the middle-ranking, and Switzerland, Austria, Germany and Italy among the lowest-ranking. In the industrializing group, Ireland is among the best, Portugal and Spain are among the middleranking and Greece among the poor performers.

 • [1]  Core labour standards:
  - Convention No 87 on freedom of association of employers and workers organisations
  - Convention No 98 on promotion of collective bargaining
  - Conventions Nos 138 and 182 on elimination of child labour
  - Conventions Nos 29 and 105 on elimination of forced labour
  - Conventions Nos 100 and 111 on equal remuneration for men and women
 • [2]  A6-0308/2005 and A5/0251/2002.
 • [3]  ILO: "Changing patterns in the world of work", Report I (C), International Labour Conference, 95th Session 2006.
 • [4]  Ibidem.
 • [5]  ILO: "Towards a fair deal for migrant workers in the global economy", Report IV, International Labour Conference, 92nd Session, Geneva, 2004.
 • [6]  ILO: "A global alliance against forced labour", Global Report under the follow-up to the ILO Declaration, Report I (B), International Labour Conference, 93rd Session, Geneva, 2004, para.60.

OPINION of the Committee on Development (28.2.2007)

for the Committee on Employment and Social Affairs

on promoting decent work for all

(2006/2240(INI))

Draftswoman: Feleknas Uca

SUGGESTIONS

The Committee on Development calls on the Committee on Employment and Social Affairs, as the committee responsible, to incorporate the following suggestions in its motion for a resolution:

–  having regard to Article 50 of the Partnership Agreement between the African, Caribbean and Pacific Group of States (ACP), of the one part, and the European Community and its Member States, of the other part, signed at Cotonou on 23 June 2000,

–    having regard to the Council Conclusions on decent work for all adopted on 1 December 2006 at the meeting of the 2767th Employment, Social Policy, Health and Consumers Affairs Council in Brussels,

–    having regard to the Joint Statement by the Council and the Representatives of the Governments of the Member States meeting within the Council, the European Parliament and the Commission on European Union Development Policy: The European Consensus ('the European Consensus on Development') signed on 20 December 2005,

–    having regard to Regulation (EC) No 1905/2006 of the European Parliament and of the Council of 18 December 2006 establishing a financing instrument for development cooperation,

    having regard to Regulation (EC) No 1889/2006 of the European Parliament and of the Council of 20 December 2006 on establishing a financing instrument for the promotion of democracy and human rights worldwide,

1.   Calls on the Commission to promote the implementation of Article 50 of the ACP-EC Partnership Agreement, in which the parties undertake, including in their trade relations, to respect fundamental labour standards; calls on the Commission and Member States to support the ACP countries in formulating and enforcing legislation on the subject and in organising information campaigns;

2.   Welcomes the introduction by the Commission of the new thematic programme Investing in People (2007–2013) in the context of the 'European Consensus ' (the EU's on Development policy) and the importance which that programme attaches to the implementation of the decent work agenda in the EU's partner countries; welcomes the programme's recognition of the clear link between decent work and social protection; calls on the Commission to earmark enough funding for the promotion of decent work within the thematic programme Investing in People;

3.   Welcomes the fact that the Commission has included fundamental labour standards and the promotion of corporate social responsibility within the scope of the Human Rights and Democracy financing instrument; calls on the Commission to devote sufficient attention to these points in the programming and award of operational appropriations under this instrument;

4.  Welcomes the Commission Communication of 24 May 2006 and the decisions taken by the 2767th Employment, Social Policy, Health and Consumer Protection Council;

5.  Stresses the importance of supporting the integration of employment and decent work into development strategies; calls for the inclusion of a more thorough analysis of employment and other aspects of decent work in the Poverty Reduction Strategy Papers (PRSPs), Economic Partnership Agreements (EPAs), Country Strategy Papers (CSPs) and Multiannual Indicative Programmes (MIPs); in this context, highlights the importance of consultations with all relevant stakeholders, including organised employers, trade unions and workers as well as the private sector and civil society in the broadest sense;

6.  Calls for employment ministries, employers' associations and workers' organisations to be strengthened and more systematically integrated into the participatory process underpinning the design and implementation of PRSPs, CSPs and MIPs; believes that, for this purpose, their cooperation with economic and finance ministers as well as with the respective international financial and economic institutions such as the Bretton Woods Institutions, the European Investment Bank (EIB) and the World Trade Organisation (WTO) must be improved; calls on all parties to ensure that CSPs are drafted in a truly participatory manner; urges the Commission to invest more in technical and institutional capacity building and to facilitate measures to root decent work in country strategy papers;

7.   Stresses in particular the need for country-led Decent Work Country Programmes, or a similar “road map”, developed with the participation of social partners' organisations and other relevant stakeholders, aimed at achieving decent work for all through development cooperation – including policy dialogue on the employment impacts of economic policies and governance, budget support measures and capacity building, in particular institutional capacity building – which is well-coordinated and harmonised among the Commission, the Member States and other international development partners and relevant actors, including the International Labour Organization (ILO) and other UN agencies as well as international financial institutions;

8.  Emphasises that child labour is one of the main causes of poverty in future generations and that child and forced labour constitute violations of fundamental rights;

9.   Calls on the Commission and the Member States to support and promote legislative and policy initiatives in developing countries on non-discrimination and equal opportunities in vocational training schemes and in the work place, including support for work place adaptations/accommodation for people with disabilities;

10. Calls for a renewed effort to combat breaches of human rights and labour law and to monitor the activities of multinationals, with the possibility of excluding multinationals operating in developing countries from public procurements funded or supported by the EU and its Member States as well as from export credit guarantees granted by the EIB and other financial institutions in the event of breaches of these rights; calls on the Commission and the Member States to make respect for core labour standards obligatory in the framework of public procurement financed by the EuropeanDevelopment Fund and other community or bilateral support;

11. Stresses that Article 12(2)(d)(ii) of the Regulation establishing the Development Cooperation Instrument calls for the promotion of the 'decent work for all' agenda as a universal objective, to be achieved, inter alia, through global and other multi-country initiatives to implement internationally agreed ILO core labour standards, assessment of the trade impact on decent work and sustained and adequate mechanisms for the fair financing and effective functioning – and wider coverage – of social protection systems; emphasises that, also in Article 5(2)(c) of the same Regulation, decent work is mentioned as a focus area; calls on the Commission to actively use those provisions in its development policy; further calls on the Commission to report systematically on its efforts to promote decent work in its annual report on its development policy and implementation of external assistance;

12. Stresses that the possibility of attaining the Millennium Development Goals (MDGs) and strengthening the concept of decent work through sustainable development aid requires a fair and innovative tax policy, e.g. taxes on financial and currency transactions;

13. Stresses that decent work is a multidisciplinary subject which has an impact on all aspects of foreign policy; considers, therefore, that support for decent work must also be encouraged by means of foreign-policy financing instruments;

14. Calls for all Commission programmes in the areas of development cooperation and trade policy to make financial provision for measures to foster decent work;

15. Believes that trade agreements must be vehicles for the promotion of decent work; stresses therefore that the EU should include in its negotiating mandates for bilateral and other trade agreements the principles and objectives of decent work; calls on the Commission to take into account, when granting trade preferences, compliance by the beneficiary countries with international core labour standards, so that countries that do not meet these basic standards do not benefit from EU trade preferences; calls on the Commission to work actively with the ILO in ensuring that the terms of the agreements are fully complied with, and, where necessary, use the powers at its disposal to cancel preferences with any countries failing to respect fundamental social, labour and human rights;

16. Calls for the mainstreaming of the decent work principle in all Community actions; recalls in this connection the crucial importance of socio/economic policy coherence and coordination at national, regional and international levels, which, in the latter case, should include the involvement of the ILO in this process;

17. Emphasises the need for the concept of decent work to be put into practice by local actors in developing countries, with particular emphasis being placed on rural areas and the informal sector; stresses the importance of NGOs in promoting and supporting this process; stresses the urgent need to undertake effective action, including through EU assistance in partner countries, to promote decent work in the informal economy, with a view to the gradual integration of the informal economy into the formal economy;

18. Emphasises the need to support existing best practices that guarantee decent working conditions in developing countries, such as those of the international Fair Trade movement;

19. Notes that only respect for fundamental ILO conventions was included as an indicator of good governance on the basis of which developing countries might be eligible for additional financing; considers that investing in decent work is also a sign of good governance; stresses, therefore, that, in addition to the fundamental ILO conventions, decent work should be included as an indicator of good governance;

20. Emphasises the need to establish a demand-driven global knowledge-sharing network on decent work and local development based on primarily national research, capacity and institution building;

21. Proposes that the EU request observer status for the ILO within the WTO and the establishment of a committee on trade and decent work along the lines of the committee on trade and environment;

22. Reminds the Member States of ILO Convention C100 concerning Equal Remuneration for Men and Women Workers for Work of Equal Value, which calls on governments and the social partners to build new social and economic structures to strengthen the role of women in the economy and in the labour market; believes that there is a need both to take specific measures in favour of women and to introduce gender mainstreaming into all policies, programmes and projects to overcome obstacles preventing women from finding decent work;

23. Calls on the Member States and the Commission, as employers in developing countries, to take account of the principle of decent work, particularly by increasing wages in accordance with Recommendation 135 of the ILO concerning Minimum Wage Fixing, with Special Reference to Developing Countries.

PROCEDURE

Title

Promoting decent work for all

Procedure number

2006/2240(INI)

Committee responsible

EMPL

Opinion by
  Date announced in plenary

DEVE
28.9.2006

Enhanced cooperation – date announced in plenary

 

Drafts(wo)man
  Date appointed

Feleknas Uca
6.11.2006

Previous drafts(wo)man

 

Discussed in committee

27.2.2007

 

 

 

 

Date adopted

27.2.2007

Result of final vote

+:

–:

0:

25

0

0

Members present for the final vote

Margrietus van den Berg, Josep Borrell Fontelles, Danutė Budreikaitė, Corina Creţu, Alexandra Dobolyi, Filip Kaczmarek, Glenys Kinnock, Maria Martens, José Javier Pomés Ruiz, Miguel Portas, Horst Posdorf, Pierre Schapira, Frithjof Schmidt, Jürgen Schröder, Feleknas Uca, Luis Yañez-Barnuevo García, Anna Záborská

Substitute(s) present for the final vote

Ana Maria Gomes, Jan Jerzy Kułakowski, Miguel Angel Martínez Martínez, Manolis Mavrommatis, Tobias Pflüger, Anne Van Lancker, Åsa Westlund, Zbigniew Zaleski

Substitute(s) under Rule 178(2) present for the final vote

 

Comments (available in one language only)

...

OPINION of the Committee on Women’s Rights and Gender Equality (24.1.2007)

for the Committee on Employment and Social Affairs

on promoting decent work for all

(2006/2240(INI))

Draftswoman: Amalia Sartori

SUGGESTIONS

The Committee on Women’s Rights and Gender Equality calls on the Committee on Employment and Social Affairs, as the committee responsible, to incorporate the following suggestions in its motion for a resolution:

1.  Declares that all jobs are dignified provided that workers’ rights are respected: fair and equal wages for equal work, irrespective of gender, adequate payment of insurance and social security contributions and a safe and healthy working environment;

2.  Calls on the Member States and businesses, in cooperation with the social partners and on the basis of Community legislation on the health and safety of workers, to adopt preventive strategies and implement measures designed to protect maternity and improve health and safety at work for pregnant workers and workers who have recently given birth or are breastfeeding;

3.  Stresses that the concept of decent work also involves a decent retirement and the entitlements pertaining thereto;

4.  Furthermore, states that there can be no decent work without equality between the sexes and emphasises in particular the requirement that equal work must be rewarded by equal pay;

5.  Stresses that decent work calls for any kind of violence at work to be prevented, with particular reference - owing to its greater incidence and impact - to violence (both physical and psychological) relating to the victim’s sex;

6.  Stresses the need to improve the transparency of labour markets, so that all kinds of work (temporary, permanent, full-time, part-time, hourly paid) are official, decently paid, and that they fully respect workers’ rights, core labour standards, social dialogue, social protection (including health and safety at work) and gender equality;

7.  Encourages businesses to adopt responsible, non-discriminatory recruitment and professional development policies in order to boost the employment of women and the disadvantaged on the labour market;

8.  Points out that special attention should be paid to the employment of women, with regard to which the regulations are still not being fully complied with in many cases and the indices of which are less favourable in both quantitative and qualitative terms than those relating to the employment of men, and to creating an environment enabling women to balance work and family life;

9.  Recommends that businesses take initiatives to promote greater participation and representation of women on bodies involved in social dialogue, a strategic goal of the concept of decent work;

10. Calls upon the Member States which have not yet done so to incorporate into their domestic law provisions which make bullying and sexual harassment an offence;

11. Criticises the fact that gender mainstreaming is not adequately taken into account in the Commission’s approach on promoting decent work for all; highlights the lack of suitable gender equality indicators and the systematic absence of information on wage differentials and ‘glass ceilings’;

12. Stresses the importance of promoting working relations in which gender issues are duly regulated for all and in every sector, in both the EU’s relations and cooperation programmes with the regions and with non-member states, with the aim of achieving equal opportunities for women and men and awareness of the gender dimension on the labour market;

13. Calls on the Commission, in cooperation with the social partners and the ILO, to encourage female entrepreneurs to set up and develop businesses inside and outside the EU as part of the policy of development cooperation;

14. Stresses the need to outlaw enforced part-time working (which mainly affects women) and working hours which are detrimental to family life because they are disjointed or excessively spread out;

15. Stresses the need for greater efforts to be made with regard to vocational training through the introduction in particular of appropriate personalised monitoring for employees at every stage of their working lives;

16. Recommends that ways be explored to increase the desirability of jobs now considered too heavy or menial (domestic help, family assistance, caring for the elderly, personal services, etc.);

17. Stresses the importance, therefore, of seeking practical strategies for promoting occupations which, for reasons of culture or ‘social image’, are stigmatised as being difficult and dangerous jobs, and as such are often not governed by the law and without any social protection;

18. Stresses that support should be given to the efforts of the Member States to coordinate their activities and exchange best practices in order to achieve these objectives.

PROCEDURE

Title

Promoting decent work for all

Procedure number

2006/2240(INI)

Committee responsible

EMPL

Opinion delivered by
  Date announced in plenary

FEMM
28.9.2006

Enhanced cooperation
  Date announced in plenary

 

Draftswoman
  Date appointed

Amalia Sartori
11.10.2006

Previous draftsman

 

Discussed in committee

19.12.2006

24.1.2007

 

 

 

Date adopted

24.1.2007

Result of final vote

+:

–:

0:

30

0

0

Members present for the final vote

Edit Bauer, Maria Carlshamre, Edite Estrela, Ilda Figueiredo, Věra Flasarová, Claire Gibault, Lissy Gröner, Zita Gurmai, Esther Herranz García, Anneli Jäätteenmäki, Lívia Járóka, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Urszula Krupa, Pia Elda Locatelli, Angelika Niebler, Siiri Oviir, Marie Panayotopoulos-Cassiotou, Christa Prets, Marie-Line Reynaud, Teresa Riera Madurell, Eva-Britt Svensson, Britta Thomsen, Corien Wortmann-Kool, Anna Záborská

Substitute(s) present for the final vote

Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Christa Klaß, Zita Pleštinská, Bernadette Vergnaud

Substitute(s) under Rule 178(2) present for the final vote

Jean Lambert, Elisabeth Schroedter

Comments (available in one language only)

...

OPINION of the Committee on International Trade (8.1.2007)

for the Committee on Employment and Social Affairs

on promoting decent work for all

(2006/2240(INI))

Draftsman: Désir

SUGGESTIONS

The Committee on International Trade calls on the Committee on Employment and Social Affairs, as the committee responsible, to incorporate the following suggestions in its motion for a resolution:

1.   Recalls the international community's commitment, at the United Nations summit of 14-16 September 2005, to supporting the decent work agenda drawn up by the ILO; considers the promotion of this agenda to be a priority with a view to achieving the millennium development goals and the eradication of poverty;

2.   Welcomes the Commission's will to mainstream the promotion of decent work into the EU's external policies, in particular bilateral and regional trade and external aid policies; stresses that the Commission must take advantage of the bilateral and multilateral negotiations to place more of its commercial weight behind promoting social standards and decent work;

3.   Calls on the Commission not to neglect the multilateral dimension in the promotion of a decent work agenda; asks the Commission, in particular, to come forward with a proposal at the WTO with the aim of making sure that WTO rulings fully incorporate the ILO decent work proposals;

4.   Affirms that promoting decent work is consistent with the EU's values and that it is in the EU's interest to ensure that international trade grows in line with the European social model with a view to avoiding all kinds of social dumping; calls for the EU's external policies to aim for the economic development of partner countries, but also for compliance with social standards and decent work, providing decent incomes for workers and their families, together with the right to health and safety at work, social protection and trade union freedom;

5.   Stresses the responsibility of the social partners for promoting decent work for all, and calls on the Commission to support them and encourage their initiatives in this field;

6.   Believes that multinational companies, including European multinationals, operating in developing countries must consider themselves to have responsibilities extending to the social sphere, requiring them to promote decent work in the conduct of their business and to endeavour to eliminate child labour;

7.   Supports the Commission's action with a view to securing the broadest possible ratification of ILO conventions, particularly those which relate to fundamental working standards; recommends that the Commission make the implementation of core labour standards a permanent element in bilateral consultations at all levels, both with countries where violations occur and with countries that have trade and investment links with such countries; recommends that the Commission include, in all bilateral trade agreements and strategic partnerships, a clause on the implementation of core labour standards, in particular with regard to trade union rights, the ban on forced labour and child labour, gender equality at work and the rights of migrant workers; calls on the Commission, once the ILO conventions have been ratified, to monitor effectively their implementation and report to Parliament on a regular basis; also calls for measures to be taken with a view to effectively combating social dumping;

8.   Proposes that the EU incorporates, as a matter of course, social clauses on decent work in all bilateral and regional cooperation instruments, including trade agreements;

9.   Calls on the Commission to ensure the implementation of Article 50 of the Cotonou Agreement, which includes a specific provision on trade and labour standards and which confirms the parties' commitment to core labour standards;

10. Urges the Commission to make compliance with core labour standards a precondition for its purchasing and contracting policy; calls on the Commission, to this end, to develop a policy and to provide trade related assistance which would make it possible for small producers in developing countries likewise to comply with these standards;

11. Is convinced that the lead position of the EU in global trade and in the reaping of the economic benefits of increased global trade is due to the high level of social partnership and peace in the EU, which must be preserved as the overall aim of all trade policy instruments;

12. Approves the Commission's guidelines on the development of indicators and assessment methodologies which incorporate decent work into the sustainability impact assessments (SIAs), in particular for new bilateral and regional trade agreements and export processing zones; welcomes the pilot project launched with the ILO to measure the impact of trade and its liberalisation on decent work; hopes that it may be extended to more countries and that these indicators may be systematically included in SIAs as tools for assessing trade policies;

13. Calls on the Commission to recognise, and incorporate into its bilateral and multilateral trade negotiations and SIAs, reasonable indicators, as defined by the ILO, for the number of labour inspectors based on the size of the workforce: 1 inspector per 10,000 workers in industrialised countries with a market economy, 1 per 20,000 in transition economies and 1 per 40,000 in less developed countries;

14. Calls on the Commission to step up its commitment to promoting and guaranteeing, in the GSP+ beneficiary countries, the effective application of the fundamental rights of workers set out in the UN and ILO conventions; also calls on the Commission to show greater rigour in implementing the GSP by making recommendations to the beneficiary governments and to activate the oversight arrangements provided for in Council Regulation (EC) No. 980/2005 of 27 June 2005 applying a scheme of generalised tariff preferences (“the GSP Regulation”) and, where necessary, apply the mechanisms for temporarily suspending preferences in respect of those countries which do not honour their commitments and which seriously and systematically breach fundamental social rights while ensuring that the cancellation of preferences does not encourage protectionism; calls also for monitoring and the application of those mechanisms to be extended to cover the other GSP beneficiary countries, especially as regards child labour and forced labour, the elimination of which is a central challenge for the ILO, as indicated in its report entitled ‘The end of child labour: Within reach’; believes that the Chinese economy has now grown to such a scale and is having such a strong impact on international trade that similar standards have to be applied if China is to continue to enjoy trade preferences; requests that the Commission reports annually to Parliament;

15. Calls on the Commission to encourage a stronger commitment to social responsibility on the part of businesses; stresses the importance of businesses in ensuring greater respect for fundamental working standards in their relations with developing countries, particularly at the product design stage;

16. Requests that, in the forthcoming revision of the GSP Regulation,the Commission makes express provision for suspension and withdrawal of GSP+ benefits to be based on a proportionality criterion, so as not to rule out incentives for companies which, in their business operations and their relations with their workers, comply with the obligations deriving from the international commitments entered into by beneficiary countries;

17. Recalls that, while States are primarily responsible for the proper adoption and implementation of core labour standards, transnational corporations should also be held, at least indirectly, responsible; encourages transnational corporations to adopt and promote Corporate Social Responsibility practices and core labour standards in relation both to activities that the company owns and directly controls and to the company's offshore suppliers and subcontractors (usually in developing countries); recommends that such policies be developed in partnership with all relevant stakeholders (governments, companies, trade unions and NGOs); recognises that the growing interest in Corporate Social Responsibility has increased transnational corporations' awareness of the positive role of labour standards in enterprise development; recommends that the Commission investigates the possibility of providing technical assistance to companies, particularly small and medium sized enterprises, and local authorities in third countries to ensure that they have the financial and human resources necessary for the implementation of such policies;

18. Encourages governments of the home countries of transnational enterprises to monitor implementation of the OECD Guidelines for Multinational Enterprises and to periodically publish reports on the contribution of those enterprises to the effective implementation of ILO core labour standards;

19. Urges the Commission to contribute to the development of the UN Norms on the Responsibilities of Trans-national Corporations and Other Business Enterprises with regard to Human Rights in order to ensure that it is an effective global instrument against the violation of core labour standards and other possible human rights abuses by companies;

20. Recommends that the Commission investigates the creation of appropriate legal safeguards and mechanisms at EU level which identify and prosecute EU-based importers who import products in cases where the violation of the core ILO conventions has been permitted in any part of the supply chain; recommends that the Commission explore the possibility of creating incentives for EU-based importers who carry out regular and independent monitoring of the manufacture of their products in all third countries which form part of the production chain;

21. Recommends that the Commission investigates and identifies companies which continuously and persistently permit the violation of core labour standards in any part of the production and supply chain and calls for such a list to be made available to EU-based importers;

22. Calls on the EU to contribute to decent work through its migration policy, providing support for the authorities in host countries with a view to protection and better treatment of migrants who live in their country, and combating illegal migration and people trafficking;

23. Underlines the basic role that corporate social responsibility can play in promoting decent work and calls on the Commission to continue to promote it, together with the measures that the OECD and the ILO have approved;

24. Stresses the need for greater cooperation between the WTO, UNCTAD, the ILO and other international organisations with regard to the complementarity of their policies; considers that coherence among the measures undertaken is essential in promoting decent work and guaranteeing it in practice; proposes that the ILO be granted observer status at the WTO; addresses the parliaments of other WTO members to ask them to support this request;

25. Calls on the Commission to make 'promoting decent work' an EU objective in the WTO in the form of a package deal aimed at providing developing countries with more policy space, including greater respect within the EU for Special & Differential Treatment (SDT) demands and initiatives for the stabilisation of commodity prices;

26. Calls on the Commission to propose establishing a 'trade and decent work' committee in the WTO, along the lines of the 'trade and environment' committee;

27. Points out that the ILO statutes allow it to call for trade sanctions against a country in the event of failure to comply with international social conventions, and calls on the WTO to undertake to comply with ILO decisions for the sake of consistency in the action of international institutions;

28. Proposes that the ILO be authorised to submit expert reports (amicus briefs) to the WTO panels and Appellate Body in relevant cases where the violation of international conventions is at issue in a dispute and in which the decisions of the ILO have to be taken into account;

29. Proposes that, where a decision by the Dispute Settlement Body is regarded by a WTO Member State as calling into question ILO decisions on compliance with the labour conventions, an appeal route to the ILO should exist so as to guarantee the coherence of international community’s action in promoting decent work;

30. Stresses the need to promote codes of conduct for multinational businesses negotiated with the trade unions within the OECD, incorporating the objectives of decent work, and calls for these rules to apply to the third-country subsidiaries of companies with their headquarters in Europe, as well as to sub-contractors and suppliers involved in the firm’s production chain;

31. Welcomes the support which the Commission intends to give to improving the involvement of the social partners and other civil society actors in world governance (such as the WTO and the International Financial Institutions) along the lines of the OECD consultative model, but recalls that it is just as important for these actors to be involved in EU bilateral or regional trade negotiations;

32. Calls on the EU to make compliance with international work standards one element in negotiations for the accession of new member states to the WTO;

33. Calls on the Commission to promote a more united approach on the part of EU Member States with regard to achieving the effective incorporation of decent work into the International Financial Institutions, with regard in particular to their policy advice, their development assistance programmes and their loans to private companies;

34. Emphasises that decent work concerns all workers and that work performed on an informal basis has been identified by the ILO as reflecting the existence of "decent work deficits" which need to be eliminated so that all workers can carry out work in a legal and institutional framework in which their rights are protected;

35. Stresses that codes of conduct must not be endorsed without specifically identifying those kinds of initiatives that promote decent work and that, too often, codes are inadequate substitutes for the adoption and application of law and for the role of trade unions and genuine industrial relations; calls instead for the creation of decent work to be recognised as an essential part of what it means for an enterprise to be considered socially responsible; emphasises furthermore that the Multi-Stakeholder Forum and the European Alliance on Corporate Social Responsibility (CSR) will not be a useful means of developing decent work until the concerns of trade unions and NGOs regarding those bodies have been addressed;

36. Emphasises, finally, the importance of promoting the ILO Tripartite Declaration on Multi-National Enterprises and Social Policy.

PROCEDURE

Title

Promoting decent work for all

Procedure number

2006/2240(INI)

Committee responsible

EMPL

Opinion by
  Date announced in plenary

INTA
28.9.2006

Draftsman
  Date appointed

Harlem Désir
11.9.2006

Discussed in committee

3.10.2006

22.11.2006

Date adopted

19.12.2006

Result of final vote

+:

–:

0:

24

1

0

Members present for the final vote

Kader Arif, Francisco Assis, Jean-Pierre Audy, Enrique Barón Crespo, Daniel Caspary, Françoise Castex, Christofer Fjellner, Béla Glattfelder, Alain Lipietz, Caroline Lucas, Erika Mann, Helmuth Markov, David Martin, Georgios Papastamkos, Peter Šťastný, Robert Sturdy, Gianluca Susta, Johan Van Hecke, Daniel Varela Suanzes-Carpegna, Zbigniew Zaleski

Substitute(s) present for the final vote

Panagiotis Beglitis, Harlem Désir, Elisa Ferreira, Małgorzata Handzlik, Jens Holm

PROCEDURE

Title

Promoting decent work for all

Procedure number

2006/2240(INI)

Committee responsible
  Date authorisation announced in plenary

EMPL
28.9.2006

Committee(s) asked for opinion(s)
  Date announced in plenary

DEVE
28.9.2006

FEMM
28.9.2006

INTA
28.9.2006

 

 

Not delivering opinion(s)
  Date of decision

AFET
13.9.2006

 

 

 

 

Enhanced cooperation
  Date announced in plenary

 

 

 

 

 

Rapporteur(s)
  Date appointed

Marie Panayotopoulos-Cassiotou
21.6.2006

Previous rapporteur(s)

 

 

Discussed in committee

22.11.2006

24.1.2007

28.2.2007

 

 

Date adopted

1.3.2007

Result of final vote

+

-

0

35

4

0

Members present for the final vote

Jan Andersson, Alexandru Athanasiu, Roselyne Bachelot-Narquin, Emine Bozkurt, Philip Bushill-Matthews, Milan Cabrnoch, Alejandro Cercas, Christina Christova, Derek Roland Clark, Luigi Cocilovo, Proinsias De Rossa, Harlem Désir, Harald Ettl, Richard Falbr, Carlo Fatuzzo, Ilda Figueiredo, Joel Hasse Ferreira, Stephen Hughes, Karin Jöns, Jan Jerzy Kułakowski, Jean Lambert, Raymond Langendries, Bernard Lehideux, Elizabeth Lynne, Thomas Mann, Ana Mato Adrover, Maria Matsouka, Marie Panayotopoulos-Cassiotou, Pier Antonio Panzeri, Jacek Protasiewicz, José Albino Silva Peneda, Kathy Sinnott, Jean Spautz, Gabriele Stauner, Anne Van Lancker

Substitute(s) present for the final vote

Edit Bauer, Mihael Brejc, Françoise Castex, Richard Howitt, Sepp Kusstatscher, Roberto Musacchio

Substitute(s) under Rule 178(2) present for the final vote

André Brie, Jaromír Kohlíček

Date tabled

15.3.2007

Comments
(available in one language only)