BETÆNKNING om fremme af anstændigt arbejde for alle

15.3.2007 - (2006/2240(INI))

Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender
Ordfører: Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Procedure : 2006/2240(INI)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb :  
A6-0068/2007
Indgivne tekster :
A6-0068/2007
Vedtagne tekster :

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS BESLUTNING

om fremme af anstændigt arbejde for alle

(2006/2240(INI))

Europa-Parlamentet,

–   der henviser til Kommissionens meddelelse om fremme af anstændigt arbejde for alle - EU's bidrag til gennemførelsen af dagsordenen for anstændigt arbejde i verden (KOM(2006)0249) (Kommissionens meddelelse om anstændigt arbejde),

–   der henviser til arbejdsdokument fra Kommissionens tjenestegrene - Bilag til Kommissionens meddelelse om fremme af anstændigt arbejde (SEK(2006)0643),

–   der henviser til Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om Kommissionens meddelelse om fremme af anstændigt arbejde for alle - EU's bidrag til gennemførelsen af dagsordenen for anstændigt arbejde i verden (EØSU 1054/2006),

–   der henviser til ILO-erklæringen om fundamentale principper og rettigheder i arbejdslivet,

–   der henviser til den europæiske konvention til beskyttelse af menneskerettigheder og grundlæggende frihedsrettigheder,

–   der henviser til ILO-konventionerne og de grundlæggende arbejdstagerrettigheder,

–   der henviser til punkt 47 i konklusionerne i FN's generalforsamlings resolution om resultaterne af verdenstopmødet den 24. oktober 2005,

–   der henviser til dokumentet om resultaterne af FN's topmøde i september 2005 (punkt 47) om anstændigt arbejde og fair globalisering og vedtagelsen af ministererklæringen af 5. juli 2006 fra FN's Økonomiske og Sociale Råd, hvori det bemærkes, at der er et presserende behov for på nationalt og internationalt niveau at skabe et miljø, der fremmer fuld og produktiv beskæftigelse og anstændigt arbejde for alle, som er et af hovedelementerne i bæredygtig udvikling,

–   der henviser til rapporten af 24. februar 2004 fra Verdenskommissionen for den Sociale Dimension af Globaliseringen om en mere retfærdig globalisering, der skaber muligheder for alle,

–   der henviser til Kommissionens meddelelse om "Den sociale dimension af globaliseringen – EU’s politiske bidrag til at sprede fordelene til alle borgerne" (KOM(2004)0383),

–   der henviser til arbejdsdokument fra Kommissionens tjenestegrene - Anden årsrapport om indvandring og integration (SEK(2006)0892),

–   der henviser til beslutning fra 4. juli 2002 om Kommissionens meddelelse til Rådet, Europa-Parlamentet og Det Økonomiske og Sociale Udvalg om fremme af grundlæggende arbejdstagerrettigheder og forbedring af de sociale styringssystemer i en globaliseret økonomi[1],

–   der henviser til fælleserklæring fra Rådet og repræsentanterne for medlemsstaternes regeringer, forsamlet i Rådet, Europa-Parlamentet og Kommissionen om den europæiske konsensus om udvikling[2],

 der henviser til Kommissionens meddelelse om "Investering i mennesker" om det tematiske program for menneskelig og social udvikling og de finansielle overslag for 2007-2013 (KOM(2006)0018),

–   der henviser til sin beslutning af 23. oktober 2002 om Kommissionens meddelelse om tilpasning til ændringerne i arbejdslivet og i samfundet: en ny fællesskabsstrategi for sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen 2002-2006[3],

–   der henviser til dokument fra ILO's Styrelsesråd, Udvalget om Beskæftigelse og Socialpolitik, om opdatering af gennemførelsen af den globale beskæftigelsesdagsorden og forbundne aspekter ved politikintegrering fra marts 2004,

–   der henviser til ILO's arbejdsdokument om de retlige aspekter ved handel med mennesker til tvangsarbejde i Europa fra april 2006,

–   der henviser til ILO's arbejdsdokument nr. 58 om anstændigt arbejde, standarder og indikatorer fra august 2005,

–   der henviser til ILO's notat om anstændigt arbejde inden for de nationale lovgivningsrammer, afdelingen for politikintegrering fra oktober 2004,

–   der henviser til artikel 31, stk. 1, i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder, hvori det hedder, at "enhver arbejdstager har ret til sunde, sikre og værdige arbejdsforhold",

–   der henviser til artikel 152, stk. 1, i EF-traktaten, hvori det hedder, at "der skal sikres et højt sundhedsbeskyttelsesniveau ved fastlæggelsen og gennemførelsen af alle Fællesskabets politikker og aktiviteter",

–   der henviser til artikel 50 i partnerskabsaftalen mellem staterne i Afrika, Vestindien og Stillehavet på den ene side og Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater på den anden side, undertegnet den 23. juni 2000 i Cotonou[4],

–   der henviser til Rådets konklusioner om anstændigt arbejde for alle vedtaget den 1. december 2006,

–   der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1905/2006 af 18. december 2006 om oprettelse af et instrument til finansiering af udviklingssamarbejde,

–   der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1889/2006 af 20. december 2006 om oprettelse af et finansieringsinstrument til fremme af demokrati og menneskerettigheder på verdensplan,

–   der henviser til forretningsordenens artikel 45,

–   der henviser til betænkning fra Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender og udtalelser fra Udviklingsudvalget, Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling og Udvalget om International Handel, (A6‑0068/2006),

A.  der henviser til, at begrebet anstændigt arbejde rækker langt videre end sikring af grundlæggende arbejdsstandarder og indbefatter frit valgt beskæftigelse, rettigheder på arbejdspladsen, herunder de grundlæggende arbejdsstandarder, social beskyttelse og social dialog samt fremme af ligestilling mellem kvinder og mænd i alle fire søjler,

B.  der henviser til, at midlerne til opnåelse af anstændigt arbejde bør tilpasses de særlige forhold, udviklingsniveauet og kapaciteten i de enkelte samfund; der henviser til, at bestræbelser på at fremme anstændigt arbejde bør omfatte arbejdstagerne i såvel den formelle økonomi som den uformelle sektor og i landbrugssektoren samt selvstændige, deltidsansatte, midlertidigt ansatte og hjemmearbejdende,

C.  der henviser til, at fremme af anstændigt arbejde for alle på alle niveauer bør være et overordnet mål, således som der fremsattes en opfordring til af Verdenskommissionen for den Sociale Dimension af Globaliseringen, FN's resolution om resultaterne af verdenstopmødet i 2005 og i den ovennævnte ministererklæring, der blev vedtaget af FN's Økonomiske og Sociale Råd den 5. juli 2006; der henviser til, at dette mål også bør indgå i bestræbelserne på at nå millenniumudviklingsmålene og de forpligtelser, der blev indgået på det sociale topmøde i København i 1995,

D.  der henviser til, at anstændigt arbejde i dag har tendens til at blive ringeagtet og nedvurderet som følge af, at der åbnes op for billige arbejdsmarkeder, samt på grund af de tilsvarende forsøg på at benytte sig af "indbringende" løndumping, som allerede har antaget et foruroligende omfang, hovedsagelig på grund af (ofte omfattende) udflytninger af europæiske virksomheder,

E.  der henviser til, at ILO er det organ, der har kompetence til at definere og forhandle om de internationale arbejdsstandarder samt overvåge, at de gennemføres i lovgivning og i praksis; der henviser til, at øget samarbejde mellem ILO og samtlige berørte parter og fuld ILO-deltagelse i WTO's samarbejde er af stor betydning, og at EU, der repræsenterer sine 27 medlemsstater, har en stor indflydelse og betydning på dette område og for den sociale styring,

F.  der henviser til, at ILO's nationale programmer for anstændigt arbejde og den indsats, der ydes i internationale udviklingsagenturer inden for FN-systemet, har til formål at tackle den beskæftigelsesmæssige udfordring og i en bredere sammenhæng bidrager til nationale og regionale strategier for udvikling, bekæmpelse af arbejdsløshed og nedbringelse af fattigdommen,

G.  der henviser til, at flertallet af programmerne og undersøgelserne af det eksterne samarbejde i perioden 2000-2006 ikke omfattede social samhørighed og anstændigt arbejde,

H.  der henviser til, at anstændigt arbejde er blevet det centrale element i den kontinuerlige forbedring af arbejdsvilkårene og bekæmpelsen af arbejdsløshed, fattigdom og social udstødelse, og at det derfor må overvejes at indføre en form for generel basisindkomst,

I.  der henviser til, at standarderne for anstændigt arbejde ofte ikke overholdes i forbindelse med deltidsarbejde, underbeskæftigelse og andre former for beskæftigelse, der bærer præg af overudnyttelse, samt inden for den uformelle økonomi og ikke-anmeldte og ulovlige aktiviteter, herunder tvangsarbejde og børnearbejde,

J.  der henviser til, at situationer med ikke-anstændigt arbejde ligeledes kan konstateres blandt de arbejdstagere, der er blevet tvunget til og ikke selv har valgt at tage deltidsarbejde, hvoraf mange lever af en indkomst under minimumslønnen;

K.  der henviser til, at hensyntagen til kulturelle forskelle, en retfærdig globalisering og målsætningen om fuld og produktiv beskæftigelse og anstændigt arbejde for alle, herunder for handicappede, kvinder, unge og ældre arbejdstagere, kulturelle minoriteter og minoriteter bestående af oprindelige folk, migranter og personer med utilstrækkelige kvalifikationer og personer, der lever i tilbagestående og ugunstigt stillede områder, er de vigtigste instrumenter til bekæmpelse af arbejdsløshed, fattigdom og social udstødelse,

L.  der henviser til, at alle internationale aktører bør bidrage til at forbedre de ældres muligheder for at få og beholde et anstændigt arbejde, dels gennem bedre adgang til ordninger for livslang læring og omskoling til nye former for arbejde eller en tilstrækkelig pension, dels ved at sikre dem en tilstrækkelig pension, sundhedspleje og andre relevante sociale tjenester og ydelser, idet social beskyttelse er en integrerende del af begrebet anstændigt arbejde,

M.  der henviser til, at unge mennesker overalt i verden har ret til et anstændigt arbejde, og at disse bestræbelser bør udvikles gennem et livsforløb og en tilgang, der omfatter flere generationer, og at en lang arbejdsløshedsperiode for unge i begyndelsen af deres erhvervsaktive liv risikerer at få en varig indflydelse på de unges beskæftigelsesmuligheder, indkomst og adgang til kvalitetsjob,

N.  der henviser til, at adskillige migrantarbejdstagere i Europa ikke har anstændige arbejdsvilkår,

O.  der henviser til, at i store dele af verden er kvinderne i højere grad udsatte for uacceptable arbejdsforhold, og at de derfor har behov for særlig opmærksomhed i denne sammenhæng,

P.  der henviser til, at systemer for almen og faglig uddannelse, der er tilpasset efterspørgslen i vidensamfundet, spiller en afgørende rolle, når det gælder om at integrere unge på arbejdsmarkedet, idet de får bedre muligheder for at finde et anstændigt arbejde af højere kvalitet,

Q.  der henviser til, at livslang læring gør det muligt for alle at tilegne sig de færdigheder, der er nødvendige for at tilpasse sig arbejdsmarkedet, bidrage til dets produktivitet og deltage i vidensamfundet som aktive borgere,

R.  der henviser til, at alle medlemsstater har udarbejdet nationale handlingsplaner for beskæftigelse i overensstemmelse med de retningslinjer for beskæftigelsen, der blev udstukket på det ekstraordinære møde om beskæftigelse i Det Europæiske Råd i Luxembourg den 20. og 21. november 1997,

S.  der henviser til, at den europæiske beskæftigelsesstrategi samt strategien for social beskyttelse og social integration har til formål at udstikke retningslinjerne for og sikre samordning af de beskæftigelsespolitiske prioriteter og de prioriteter, der vedrører social beskyttelse og social integration, som medlemsstaterne på europæisk plan bør tilslutte sig,

T.  der henviser til, at Det Europæiske Råd den 22. og 23. marts 2005 i sin ændrede Lissabon-strategi til fremme af vækst og beskæftigelse og i sin europæiske strategi for bæredygtig udvikling understregede vigtigheden af at udvikle arbejdslivet på en socialt bæredygtig måde,

U.  der henviser til, at EU gennem Lissabon-strategien har sat sig et nyt strategisk mål, nemlig at blive den mest konkurrencedygtige og dynamiske videnbaserede økonomi i verden, der kan skabe en holdbar økonomisk vækst med flere og bedre job og social samhørighed og et højt miljøbeskyttelsesniveau; der henviser til, at de forventede resultater hidtil ikke har kunnet registreres,

V.  der henviser til, at det for at øge Den Europæiske Unions konkurrenceevne på en socialt bæredygtig måde, således som det understreges i retningslinjerne for beskæftigelsespolitikken i perioden 2005-2008, er vigtigt at øge produktiviteten ved at fremme anstændigt arbejde og et godt arbejdsliv, herunder sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen, bedre balance mellem fleksibilitet og sikkerhed i ansættelsen, livslang læring, gensidig tillid og medbestemmelse samt bedre forening af privatliv/familieliv og arbejdsliv, og mener, at bekæmpelse af kønsdiskrimination og af alle andre former for diskrimination samt fremme af social integration af sårbare grupper er en integreret del af bestræbelserne på at fremme anstændigt arbejde,

1.  er af den opfattelse, at anstændigt arbejde er et centralt element i kampen imod fattigdom og social udstødelse;

2.  mener, at Den Europæiske Union i høj grad kan bidrage til at fremme anstændigt arbejde for alle gennem dets interne og eksterne politikker ved at anvende sine sociale værdier og principper i praksis, bekæmpe former for social dumping og gøre sin indflydelse gældende på internationalt niveau;

3.  understreger, at anstændigt arbejde ikke kun er et spørgsmål om beskæftigelse eller social beskyttelse, men også om regeringsførelse, og at gennemførelsen af effektive politikker med sigte på anstændigt arbejde kræver ansvarlige institutioner, politisk engagement med henblik på sund statsforvaltning og et levende og velorganiseret civilsamfund;

4.  opfordrer Rådet og Kommissionen til at tage hensyn til betragtningerne og henstillingerne fra Verdenskommissionen for Globaliseringens Sociale Dimension, i FN's resolutioner om resultaterne af verdenstopmødet i 2005 og i den ministererklæring, der blev vedtaget af FN's Økonomiske og Sociale Råd den 5. juli. og til at inddrage aspektet om anstændigt arbejde i alle EU's og medlemsstaternes aktiviteter;

5.  understreger nødvendigheden af, at multinationale selskaber fortsat i første række overholder princippet om globaliseringens sociale dimension og holder fast ved de internationale arbejdsstandarder og en praksis med sigte på anstændigt arbejde i alle deres aktiviteter over hele verden;

6.  opfordrer Kommissionen til at gennemføre dens foreslåede strategi og retningslinjer for en bedre mobilisering af EU's interne og eksterne politikker for fremme af dagsordenen for anstændigt arbejde, især med hensyn til udvikling, ekstern bistand, udvidelse, naboskabspolitikken, handel, migration og eksterne bilaterale og multilaterale forbindelser;

7.  understreger, at muligheden for at nå millenniumudviklingsmålene og styrke begrebet anstændigt arbejde gennem bistand til bæredygtig udvikling forudsætter en fair og innovativ skattepolitik, eksempelvis beskatning af finansielle og valutatransaktioner;

8.  opfordrer Rådet og Kommissionen til ikke at svigte deres ansvar for gennemførelsen af GSP+ men til aktivt at samarbejde med ILO om at sikre, at aftalernes bestemmelser overholdes fuldt ud, og, hvor det er nødvendigt, bruge de beføjelser, som de har til rådighed, til at ophæve præferencer for lande, der ikke overholder de grundlæggende sociale rettigheder samt arbejds- og menneskerettighederne, herunder retten til foreningsfrihed og andre væsentlige ILO-konventioner og arbejdsstandarder;

9.  opfordrer til at udvise større konsekvens ved gennemførelsen af den generelle toldpræferenceordning ved at rette henstillinger til modtagerregeringerne samt aktivere de kontrolinstrumenter, der er foreskrevet i Rådets forordning (EF) nr. 980/2005 af 27. juni 2005 om anvendelse af et arrangement med generelle toldpræferencer, og til om nødvendigt at anvende mekanismerne til midlertidig ophævelse af præferencer over for de lande, der ikke overholder deres forpligtelser og som systematisk og i alvorlig grad overtræder de grundlæggende sociale rettigheder, idet det sikres, at ophævelse af præferencer ikke opmuntrer til protektionisme; opfordrer ligeledes Kommissionen til at udvide kontrollen og anvendelsen af disse mekanismer til de øvrige lande, som er omfattet af GSP, især hvad angår børne‑ og tvangsarbejde, hvis afskaffelse er en af ILO's allerstørste udfordringer, således som det fremgår af organisationens beretning om afskaffelse af børnearbejde - et mål, som ligger inden for vore muligheder;

10.  opfordrer medlemsstaterne til efter Kommissionens løfter i dens ovennævnte meddelelse at tage hensyn til den sociale dimension af anstændigt arbejde i Kommissionens initiativer, når den indgår handelsaftaler med tredjelande;

11.  understreger, at programmet for fremme af anstændigt arbejde omfatter en række overordnede strategier, der ikke er knyttet til en bestemt udviklingsmodel, men som direkte tager sigte på en mere rimelig og ligelig fordeling af den velstand, der frembringes, og udgør et instrument, der tilpasser udviklingen til værdier og principper for indsats og forvaltning, som forener økonomisk konkurrenceevne og social retfærdighed;

12.  opfordrer Kommissionen til som led i en bæredygtig udviklingsstrategi at udvikle en konsekvent approach, hvad angår forbindelser mellem social-, beskæftigelses- og miljøpolitikker, baseret på frihed og ansvar;

13.  understreger, at målet med anstændigt arbejde kræver en sammenhængende og integreret pakke af sociale og økonomiske politikker, der tager sigte på at fremme produktiv beskæftigelse og kvalitetsjob; understreger, at dagsordenen for anstændigt arbejde slår til lyd for vedtagelse af politikker, der rækker ud over traditionelle arbejdsmarkedspolitikker, og at den bør understøttes af alle medlemsstaternes økonomiske politikker;

14.  opfordrer medlemsstaterne og virksomhederne til i samarbejde med arbejdsmarkedets parter på grundlag af fællesskabsretten vedrørende arbejdstagernes sundhed og sikkerhed at vedtage forebyggende strategier og træffe foranstaltninger for at beskytte moderskabet og forbedre sundheden og sikkerheden på arbejdspladser for kvinder, som er gravide, som lige har født, eller som ammer;

15.  understreger, at det er nødvendigt at forbedre gennemsigtigheden på arbejdsmarkedet, således at alle job (midlertidigt, permanent, heltids- eller deltidsarbejde samt timelønnet arbejde) er legale og anstændigt lønnet, og således at de fuldt ud respekterer arbejdstagernes rettigheder, de grundlæggende arbejdsstandarder, normerne for dialog mellem arbejdsmarkedets parter, social beskyttelse (herunder sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen) og ligestilling;

16.  minder om, at beskæftigelsesbetingelserne for unge, herunder praktikanter, bør respektere de grundlæggende rettigheder for alle arbejdstagere og principperne om anstændigt arbejde;

17.  glæder sig over Kommissionens meddelelse om anstændigt arbejde og opfordrer medlemsstaterne og kandidatlandene til at ratificere og fuldt ud gennemføre de ILO-konventioner, som organisationen har klassificeret som ajourførte, især de, som vedrører anstændigt arbejde; mener, at ILO-konventionerne om anstændigt arbejde bør fremmes som led i naboskabspolitikken og politikken udadtil; opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at støtte ILO gennem en styrkelse af deres overvågningssystemer og - ordninger;

18.  støtter kraftigt Kommissionens approach med sigte på at støtte initiativer til fremme af fagforeningsrettigheder og kollektiv forhandling, forbedre arbejdsadministration, arbejdsinspektorater og organer til varetagelse af social beskyttelse samt til udvikling af integrerede forebyggende strategier på området for sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen inden for rammerne af udvidelsen og førtiltrædelsesprogrammer;

19.  bifalder Kommissionens udarbejdelse af det nye tematiske program "Investering i mennesker" (2007-2013) som led i den "europæiske konsensus" (EU's udviklingspolitik) og den vægt der i dette program lægges på gennemførelsen af dagsordenen for anstændigt arbejde i EU's partnerlande;

20.  understreger, at der i artikel 12, stk. 2, litra d), nr. ii), i forordningen om oprettelse af instrumentet for udviklingssamarbejde opfordres til fremme af dagsordenen for "anstændigt arbejde for alle" som et universelt mål, der blandt andet skal nås gennem globale og andre flerlandeinitiativer til gennemførelse af internationalt vedtagne grundlæggende ILO-arbejdsstandarder, vurdering af handelens indvirkning på anstændigt arbejde og vedvarende og tilstrækkelige mekanismer til retfærdig finansiering og effektiv funktion - og bredere dækning - af sociale beskyttelsessystemer; understreger endvidere, at anstændigt arbejde også i artikel 5, stk. 2, litra c), i samme forordning om instrumentet for udviklingssamarbejde nævnes som et fokusområde; opfordrer Kommissionen til aktivt at gøre brug af disse bestemmelser i sin udviklingspolitik; opfordrer endvidere Kommissionen til jævnligt at orientere om sin indsats til fremme af anstændigt arbejde i sin årsberetning om udviklingspolitikken og gennemførelsen af ekstern bistand;

21.  opfordrer Kommissionen til at tilskynde til overholdelse af de grundlæggende arbejdstagerrettigheder og målet om anstændigt arbejde i WTO-medlemmernes handelspolitik som et effektivt og bindende regelsæt, der skal suppleres af en mekanisme med sanktioner for partnere, der ikke tilpasser sig disse standarder, ligesom GSP-proceduren bør anvendes fuldt ud; opfordrer Den Europæiske Union til at overveje at indføre ordninger for kontrol med den parallelle udvikling af handel og anstændigt arbejde på europæisk og internationalt plan;

22.  opfordrer Kommissionen til ikke alene at støtte, men også, når det er muligt, at deltage i den dialog, der er indledt mellem de internationale finansieringsinstitutioner, ILO, FN og WTO vedrørende komplementariteten og konsekvensen af deres politikker vedrørende økonomisk vækst, investering, handel og anstændigt arbejde;

23.  opfordrer Kommissionen til ved tildeling af handelspræferencer, f.eks. som led i stabilitets- og vækstpagten, at tage hensyn til, hvorvidt de pågældende lande overholder de internationale arbejdsmarkedsstandarder til sikring af et anstændigt arbejde for at hindre, at lande, som ikke overholder disse grundlæggende standarder, nyder godt af EU's handelspræferencer;

24.  understreger behovet for øget samarbejde mellem WTO, UNCTAD, ILO og andre internationale organisationer for så vidt angår komplementaritet mellem deres politikker; mener, at det er absolut nødvendigt, at der er sammenhæng mellem de aktioner, der gennemføres, hvis man effektivt vil fremme og sikre anstændigt arbejde; foreslår, at ILO tildeles observatørstatus i WTO; henvender sig til parlamenterne i WTO's øvrige medlemsstater med anmodning om at støtte denne opfordring;

25.  anmoder Kommissionen om at foreslå, at der inden for WTO nedsættes en komité for handel og anstændigt arbejde efter samme model som komitéen for handel og miljø;

26.  minder om, at ILO's vedtægter gør det muligt at iværksætte handelssanktioner mod en stat, der ikke overholder de internationale konventioner; anmoder WTO om at forpligte sig til at overholde ILO's beslutninger af hensyn til sammenhængen i de internationale institutioners indsats;

27.  foreslår, at ILO får beføjelse til at sende ekspertrapporter (amicus briefs) til appelpaneler og -organer i WTO i relevante sager, hvor tvisten vedrører overtrædelse af internationale arbejdskonventioner, og hvor der skal tages hensyn til ILO's afgørelser;

28.  foreslår, at det, hvis en WTO-medlemsstat mener, at en afgørelse, der er truffet af instansen til bilæggelse af tvister, rejser tvivl om overholdelsen af ILO-afgørelser vedrørende overholdelse af arbejdskonventionerne, skal være muligt at klage til ILO, således at der sikres sammenhæng i det internationale samfunds aktioner til fremme af anstændigt arbejde;

29.  kræver, at EU gør overholdelse af internationale arbejdsstandarder til et element i forhandlingerne om nye landes tiltrædelse af WTO;

30.  opfordrer indtrængende Kommissionen til gøre overholdelse af grundlæggende arbejdsstandarder til en forudsætning i dens indkøbs- og kontraktpolitik; anmoder Kommissionen om med henblik herpå at udarbejde en politik og yde handelsrelateret bistand, som vil gøre det muligt også for små producenter i udviklingslande at opfylde disse standarder;

31.  understreger nødvendigheden af yderligere at udvikle metoder til at evaluere de virkninger, som handel og handelsaftaler har for fremme af anstændigt arbejde, herunder også i de globale forsyningskæder og eksportforarbejdningszoner, og af at sikre en styrkelse og en effektiv timing af bæredygtighedsvurderingen for samhandelen;

32.  anmoder Kommissionen om at anerkende og i sine bi- og multilaterale handelsforhandlinger og konsekvensanalyser i relation til bæredygtighed at indføre rimelige indikatorer som defineret af ILO for antallet af arbejdsinspektører ud fra arbejdsstyrkens størrelse: 1 inspektør pr. 10 000 arbejdstagere i industrilande med markedsøkonomi, 1 pr. 20 000 i overgangsøkonomier og 1 pr. 40 000 i mindre udviklede lande;

33.  anmoder Kommissionen om at sikre gennemførelse af artikel 50 i Cotonou-aftalen, som indeholder en specifik bestemmelse om handels- og arbejdsstandarder, og som bekræfter parternes forpligtelser, for så vidt angår grundlæggende arbejdsstandarder;

34.  opfordrer Kommissionen til i samarbejde med FN's organisationer, de nationale og regionale institutioner, arbejdsmarkedets parter og andre dele af civilsamfundet at foretage en bedre koordinering af anstændigt arbejde og eksterne samarbejdsprogrammer for anstændigt arbejde med gennemførelse af ILO's nationale programmer for anstændigt arbejde eller tilsvarende køreplaner og til at øge de fælles bestræbelser med henblik på indarbejdelse af aspektet om anstændigt arbejde i strategierne for nedbringelse af fattigdom og i strategidokumenterne til nedbringelse af fattigdom samt udviklingsstrategier, da de kan tilføre en merværdi i forbindelse med fremme af anstændigt arbejde for alle; opfordrer i denne forbindelse til indgående høring af arbejdsmarkedets parter og andre dele af civilsamfundet;

35.  opfordrer Den Europæiske Union til at finansiere et udviklingsprogram om anstændigt arbejde i samarbejde med ILO med særligt henblik på at identificere de mest effektive strategier for at fremme anstændigt arbejde;

36.  understreger, at det er af afgørende betydning for fremskridt for målsætningen om anstændigt arbejde, at medlemsstaterne lever op til målsætningen om at yde 0,7 % BNP i støtte til udviklingslandene, idet vækst og sunde samfundsstrukturer er en væsentlig forudsætning for udviklingen af anstændigt arbejde, navnlig i udviklingslande;

37.  opfordrer Kommissionen til i forbindelse med dens aktiviteter at anvende en flerdimensional tilgang, der baseres på de fire søjler i dagsordenen for anstændigt arbejde, nemlig produktiv beskæftigelse efter frit valg, rettigheder på arbejdspladsen, herunder de grundlæggende arbejdsstandarder, social beskyttelse og social dialog, og integrering af kønsaspektet i alle søjler; henstiller til medlemsstaterne, at de overveje indførelse af en mindsteløn som et sikkerhedsnet for at hindre udnyttelse af arbejdstagerne og for at forebygge fattigdom blandt de beskæftigede;

38.  understreger, at det er vigtigt at støtte integrationen af beskæftigelse og anstændigt arbejde i udviklingsstrategierne; opfordrer til, at der indføres en mere omfattende analyse af beskæftigelse og andre aspekter af anstændigt arbejde i strategioplæggene til nedbringelse af fattigdom, de økonomiske partnerskabsaftaler (ØPA'er), landestrategidokumenterne (SCP) og de flerårige vejledende programmer, og fremhæver i denne forbindelse, at det er vigtigt at høre alle relevante parter, herunder arbejdsgivere, fagforeninger og arbejdstagere samt den private sektor og civilsamfundet i den bredeste forstand;

39.  opfordrer til, at beskæftigelsesministerier, arbejdsgiversammenslutninger og arbejdstagerorganisationer styrkes og i højere grad integreres i medbestemmelsesprocessen, som danner grundlaget for udformningen og gennemførelsen af strategioplæggene til nedbringelse af fattigdom og de flerårige vejledende programmer; mener, at deres samarbejde med økonomi- og finansministrene i dette øjemed såvel som de respektive internationale finansielle og økonomiske institutioner som f.eks. Bretton Woods-institutionerne, Den Europæiske Investeringsbank (EIB) og Verdenshandelsorganisationen (WTO) skal forbedres; opfordrer alle parter til at sikre, at landestrategidokumenterne udarbejdes under reel inddragelse af de berørte parter; opfordrer endvidere indtrængende Kommissionen til at investere mere i teknisk og institutionel kapacitetsopbygning for at fremme foranstaltninger til integrering af anstændigt arbejde i landestrategidokumenterne;

40.  understreger især nødvendigheden af landestyrede programmer for anstændigt arbejde eller lignende "køreplaner", som er udviklet sammen med arbejdsmarkedsparternes organisationer og andre relevante interessenter med henblik på at opnå anstændigt arbejde for alle gennem udviklingssamarbejde - herunder politisk dialog om indvirkningen på beskæftigelsen af økonomisk politik og regeringsførelse, budgetstøtteforanstaltninger og kapacitetsopbygning, især institutionel kapacitetsopbygning - der er velorganiseret og harmoniseret mellem Kommissionen, medlemsstaterne og andre internationale udviklingspartnere og relevante aktører, herunder ILO og andre FN-organer såvel som internationale finansielle institutioner;

41.  opfordrer til en ny indsats for at bekæmpe overtrædelser af menneskerettigheder og fagforeningsrettigheder, og til at føre tilsyn med de multinationale virksomheder med mulighed for at udelukke sådanne virksomheder, som driver virksomhed i udviklingslandene, fra offentlige udbud, der finansieres eller støttes af Den Europæiske Union og dens medlemsstater såvel som fra eksportkreditgarantier fra Den Europæiske Investeringsbank og andre finansielle institutioner, i tilfælde af at disse rettigheder krænkes; mener endvidere, at Kommissionen og medlemsstaterne bør sikre, at grundlæggende arbejdsstandarder respekteres i aftaler vedrørende offentlige indkøb finansieret af Den Europæiske Udviklingsfond eller aftaler, hvori der anvendes anden fællesskabsstøtte eller bilateral støtte;

42.  opfordrer medlemsstaterne til at gøre en større, koordineret indsats for udvikling af færdigheder for at indhøste og dele fordelene ved nye teknologier og innovation; bemærker, at anstændigt arbejde sikres gennem vækst, investering og udvikling af virksomheder og gennem social lydhørhed;

43.  opfordrer EU-institutionerne til som led i Lissabon-dagsordenen og Den Europæiske Unions integrerede retningslinjer for vækst og beskæftigelse (2005-2008) at udvikle og fremme en europæisk iværksætterkultur med sigte på enkeltpersoner og især unge mennesker med henblik på at skabe vækstintensive virksomheder og bedre at kunne opfylde en af målsætningerne i forbindelse med anstændigt arbejde, nemlig skabelsen af "flere og bedre job";

44.  opfordrer medlemsstaterne til at gøre anstændigt arbejde til en prioritet som led i deres økonomiske og sociale politikker ved at lægge særlig vægt på skabelsen af kvalitetsjob, respekt for de grundlæggende rettigheder for alle kategorier af arbejdstagere, styrkelse af den sociale beskyttelse samt fremme af den sociale dialog;

45.  opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at tilskynde virksomheder og sektorer til på frivillig basis at vedtage adfærdskodekser, som henviser til og supplerer den nationale lovgivning og internationale standarder samt til OECD's og ILO's adfærdskodekser for multinationale virksomheder;

46.  anbefaler, at Kommissionen undersøger og identificerer virksomheder, som til stadighed og konsekvent tillader krænkelser af de grundlæggende arbejdsstandarder i en hvilken som helst del af produktions- og forsyningskæden, og anmoder om, at en sådan liste stilles til rådighed for EU-baserede importører;

47. opfordrer indtrængende Kommissionen til at udvikle et mærke for produkter, der er fremstillet under vilkår, som er i overensstemmelse med principperne for anstændigt arbejde og lever op til de grundlæggende arbejdsstandarder, og som specifikt udelukker ethvert input i form af børnearbejde;

48.  anbefaler på det kraftigste, at medlemsstaterne Den Europæiske Union fremmer anvendelse af god praksis, hvad angår socialt ansvar i alle virksomheder inden for disses aktivitetsområder, med henblik på at skabe et sikkert og fleksibelt arbejdsmiljø af høj kvalitet; opfordrer EU's interessentforum og den europæiske alliance for virksomhedernes sociale ansvar til at udvikle bindende initiativer, der kan fremme integrering af anstændigt arbejde som et vigtigt element i virksomhedernes sociale ansvar;

49.  opfordrer medlemsstaterne og Kommissionen til som arbejdsgivere i udviklingslandene at tage hensyn til princippet om anstændigt arbejde, især ved at hæve lønninger i overensstemmelse med henstilling 135 fra ILO om fastsættelse af mindsteløn med særligt henblik til udviklingslandene;

50.  bifalder det bidrag, som FN-organisationerne har ydet til anstændigt arbejde, såsom initiativet fra FN's Højkommissær for Menneskerettigheder til en supplerende rapport om menneskerettigheder i multinationale selskaber;

51.  efterlyser derfor evaluering og overvågning af de europæiske virksomheders hensyntagen til principperne om anstændigt arbejde og deres beredvillighed til at efterleve deres sociale ansvar, der skal udstrækkes til deres aktiviteter og filialer uden for EU, så virksomhedernes sociale ansvar også kan komme tredjelande til gode, især hvad angår fagforeningsrettigheder og forbud mod børnearbejde og tvangsarbejde, især for kvinder, indvandrere og minoritetsgrupper;

52.  opfordrer regeringerne i de multinationale virksomheders hjemlande til at overvåge gennemførelsen af OECD's Guidelines for Multinational Enterprises (retningslinjer for multinationale virksomheder) og til med mellemrum offentliggøre rapporter om disse virksomheders bidrag til den effektive gennemførelse af de grundlæggende ILO-arbejdsstandarder;

53.  understreger, at det er vigtigt at fremme ILO's trepartsprinciperklæring vedrørende multinationale virksomheder og socialpolitik;

54.  opfordrer virksomhederne til at fastsætte ansvarlige og ikke-diskriminerende politikker for ansættelse og faglig udvikling med henblik på at fremme kvinders og handicappedes deltagelse på arbejdsmarkedet;

55.  opfordrer virksomhederne til at tage initiativer til at fremme kvinders deltagelse og repræsentation i organer, der er involveret i en dialog med arbejdsmarkedets parter, hvilket er et strategisk mål med begrebet anstændigt arbejde;

56.  opfordrer Kommissionen til i samarbejde med arbejdsmarkedets parter og ILO at opmuntre kvindelige iværksættere til at oprette og udvikle virksomheder i og uden for EU som en del af politikken vedrørende udviklingssamarbejde;

57.  opfordrer medlemsstaterne til at sikre, at de virksomheder, der er aktive i og uden for EU, yder bedre information og i højere grad hører arbejdstagernes repræsentanter som led i en bred og løbende social dialog, hvor arbejdstagerne informeres og høres om en række emner, der er relevante for deres beskæftigelse og arbejdsvilkår; opfordrer Kommissionen, medlemsstaterne og arbejdsmarkedets parter til at anerkende, at høje standarder for sundhed på arbejdspladsen og for sikkerhed er en vigtig menneskeret;

58.  understreger den sociale dialogs betydning for udarbejdelsen af de nationale programmer for anstændigt arbejde, som gennemføres af medlemsstaterne, og opfordrer medlemsstaterne til at foretage en indgående høring af arbejdsmarkedets parter;

59.  understreger, at arbejdsmarkedets parter er afgørende for en positiv implementering af dagsordenen for anstændigt arbejde og derfor bør inddrages aktivt, som minimum i form af en høringsproces, i implementeringen af initiativer vedrørende anstændigt arbejde;

60.  bifalder de europæiske arbejdsmarkedsparters forhandlinger om en rammeaftale om chikane og vold på arbejdspladsen som et eksempel på fremme af anstændigt arbejde i Europa; opfordrer Kommissionen til at tilskynde arbejdsmarkedets parter til at afslutte disse forhandlinger med et positivt resultat;

61.  understreger, at den europæiske sociale dagsorden, Lissabon-strategien (inkl. de nationale reformprogrammer) og øgede bestræbelser på at ratificere og anvende internationale arbejdskonventioner, der af ILO er blevet klassificeret som ajourført, udgør EU's køreplan for anstændigt arbejde;

62.  opfordrer medlemsstaterne til at gennemføre effektive, forebyggende og beskyttende politikker og programmer for at øge antallet og kvaliteten af arbejdstilsynsorganer og disses kompetencer og værktøjer i overensstemmelse med EU-lovgivningen og ILO-konventionerne, således at lovgivningen om sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen, lovgivningen om arbejdsvilkår og andre sociale bestemmelser håndhæves;

63.  foreslår, at der indføres et mere intensivt samarbejde om en bedre udveksling af bedste praksis på fællesskabsplan mellem de nationale arbejdstilsynsorganer med henblik på at bidrage til at fremme anstændigt arbejde; opfordrer medlemsstaterne til at tildele de myndigheder, der er ansvarlige for arbejdstilsynet, flere ressourcer, så disse bliver i stand til at udføre deres opgaver med henblik på at sikre, at den gældende nationale arbejdsret anvendes i praksis og ikke omgås;

64.  opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at sikre, at også nye former for arbejde beskyttes gennem den bestående lovgivning, og opfordrer dem til at undersøge nye retlige instrumenter, der på en fleksibel måde lader sig anvende på de nye former for arbejde, så alle arbejdstagere kan garanteres det samme beskyttelsesniveau;

65.  anerkender vigtigheden af arbejdet i netværket for beskæftigelse af unge og ILO's forum for anstændigt arbejde, der fungerer som udveksling af erfaringer og som støtte- og revisionsmekanismer; opfordrer Kommissionen til sammen med ILO at støtte udviklingen af disse netværk i EU's partnerlande med henblik på gennemførelse af den globale beskæftigelsesdagsorden;

66.  opfordrer medlemsstaterne til at sikre uddannelse af unge som en effektiv strategi til forebyggelse af social udstødelse og fattigdom og forbedre deres beskæftigelsesegnethed ved at bruge de eksisterende mekanismer såsom Euroguidance-netværket, som hjælper enkeltpersoner til at få et bedre indblik i deres beskæftigelsesmuligheder i Europa; opfordrer endvidere medlemsstaterne til at lette de unges overgang til arbejdsmarkedet og forbedre adgangen til beskæftigelse, samtidig med at der skabes sammenhæng ved hjælp af en livscyklustilgang på tværs af generationerne;

67.  opfordrer medlemsstaterne til at øge deres investeringer i de infrastrukturer, som er nødvendig for informations- og kommunikationsteknologier, og i uddannelse af unge med investeringer både fra den offentlige og private sektorer;

68.  opfordrer medlemsstaterne til ved gennemførelsen af Fællesskabets politikker at gøre livslang læring tilgængelig for alle og udvide denne adgang, også for borgere i fjerntliggende områder og landdistrikter, og til at gennemføre særlige foranstaltninger, der er tilpasset de lokale forhold, for at garantere beskæftigelsesmuligheder for alle, der befinder sig i et omskifteligt arbejdsmiljø;

69.  opfordrer medlemsstaterne til at indføre relevante reformer i deres uddannelsessystemer og garantere adgangen til højt kvalificeret uddannelse til alle;

70.  opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at integrere kønsaspektet og udviklingsaspektet i alle politikker og programmer, der fremmer anstændigt arbejde, og anmoder medlemsstaterne om at sikre kvinder og mænd lige muligheder for anstændigt arbejde, ikke kun ud fra perspektivet om adgang til arbejde eller karrieremuligheder, men også med hensyn til aflønning;

71.  opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at træffe alle de foranstaltninger, der er nødvendige for at forene privatliv/familieliv og arbejdsliv med henblik på at øge antallet af kvinder på arbejdsmarkedet og undersøge og afhjælpe de forhold, der kan mindske effektiviteten af disse foranstaltninger;

72.  anbefaler, at det undersøges, på hvilken måde arbejde, der i dag anses for hårdt og vanskeligt manuelt arbejde (hjemmehjælp, familiehjælp, ældrepleje og personlige tjenesteydelser osv.), kan gøres mere attraktivt;

73.  opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at forbedre foranstaltningerne for at gøre det muligt for alle arbejdstagere at opnå en bedre balance mellem arbejde og familieliv, idet lange arbejdstider, stress og usikkerhed i beskæftigelsen truer strukturen af familielivet, der et vigtigt grundlag for vort samfund;

74.  opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at samarbejde med ngo'er, fagforeninger, kvindeorganisationer og netværk for at styrke kvinders økonomiske og sociale situation i udviklingslandene og fremme anstændigt arbejde på alle niveauer;

75.  bifalder det initiativ, der er indeholdt i Kommissionens meddelelse om anstændigt arbejde, om at støtte bestræbelser på at forbedre inddragelsen af arbejdsmarkedets parter og andre af samfundets interessegrupper i den globale styring på grundlag af OECD's høringsmodel;

76.  opfordrer medlemsstaterne til at vedtage nationale politikker for at fremme lige muligheder for og ligebehandling af arbejdstagere uanset alder og køn; opfordrer medlemsstaterne til at træffe foranstaltninger for at forebygge forskelsbehandling af kvinder og ældre arbejdstagere og sikre muligheden for frivillig pensionering, gradvis overgang fra arbejde til pension og en fleksibel pensionsalder, der dog ikke må overskride den nuværende pensionsalder;

77.  understreger, at fremme af anstændigt arbejde tager sigte på opnå en generel forbedring af leve- og arbejdsvilkår for alle, og at dette omfatter støtte til integration af den uformelle sektor i mainstream-økonomien;

78.  opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at støtte og fremme lovgivningsinitiativer og politiske initiativer og praksis med henblik på at undgå diskrimination imod handicappede og fremme ligebehandling inden for erhvervsuddannelse og på arbejdspladsen, herunder støtte til at tilpasse arbejdspladser til at rumme handicap, hvad angår udviklingslandene;

79.  opfordrer Kommissionen til at tilskynde medlemsstaterne til at anvende den åbne koordinationsmetode på området for social beskyttelse for at øge merværdien af de forskellige sociale systemer; anser det på baggrund af den fornyede Lissabon-strategi og for at forbedre de europæiske arbejdstageres fleksibilitet og mobilitet og den sociale samhørighed i EU for nødvendigt at tilstræbe en større harmonisering af pensionsordningerne, især når det gælder udbetaling af ydelserne til personer, der har arbejdet i flere medlemsstater, idet der ikke blot er tale om en væsentlig hindring for arbejdstagernes frie bevægelighed, men også for et fælles marked for finansielle tjenesteydelser;

80.  konstaterer, at marginaliseringen af visse mindretal på grund af religion eller race er en hindring for, at alle i EU kan opnå anstændigt arbejde, og opfordrer derfor alle de medlemsstater, der endnu ikke har gjort det, til at gennemføre omsætningen af Race-direktivet om ligebehandling uanset race[5] i national ret;

81.  bifalder medlemsstaternes vilje til at ratificere den internationale konvention C 97 om beskyttelse af vandrende arbejdstageres og deres familiemedlemmers rettigheder samt ILO-konvention nr. 97 og 143 inden for rammerne af en sammenhængende tilgang til international migration af arbejdstagere;

82.  opfordrer medlemsstaterne til at nå til enighed om en fælles standarddefinition på tvangsarbejde og udnyttelse af arbejdstageres sårbarhed for at undgå dobbelttydighed og uoverensstemmelser i retsafgørelser;

83.  konstaterer, at nogle EU-borgere, der udøver deres ret til fri mobilitet, er sårbare over for dårlige arbejdsvilkår, og opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at vedtage politikker til overvågning af de erfaringer, som gøres af migranter inden for EU på arbejdsmarkedet, og til at vedtage foranstaltninger til afskaffelse af praksis med udnyttelse af arbejdskraften;

84.  opfordrer Kommissionen og Fællesskabets nationale delegationer i partnerlandene til aktivt at fremme integrationen af dagsordenen for anstændigt arbejde og de nationale programmer for anstændigt arbejde samt de regionale programmer for anstændigt arbejde i de nationale strategipapirer, de regionale strategipapirer, de nationale handlingsplaner og andre programmeringsinstrumenter, der indgår i EU's politikker for udviklingssamarbejde;

85.  bifalder Kommissionens hensigt om at overveje at udvide bestemmelsen i forordning (EF) nr. 2110/2005[6], hvad angår overholdelse af de grundlæggende arbejdsstandarder, til kontrakter finansieret af Den Europæiske Udviklingsfond;

86.  opfordrer Kommissionen til at stille passende midler til rådighed til gennemførelsen af forslagene til fremme af anstændigt arbejde, der er indeholdt i det tematiske program "Investering i mennesker";

87.  glæder sig over, at Kommissionen har indført det nye temaprogram "Investering i mennesker (2007-2013)" i forbindelse med "den europæiske konsensus" (EU's udviklingspolitik) og den vægt, der i programmet lægges på gennemførelsen af dagsordenen for anstændigt arbejde i EU's partnerlande; glæder sig endvidere over anerkendelsen i programmet af sammenhængen mellem anstændigt arbejde og social beskyttelse; opfordrer Kommissionen til at øremærke tilstrækkelige midler til fremme af anstændigt arbejde inden for temaprogrammet "Investering i mennesker";

88.  glæder sig over den nye integrerede strategi for børns rettigheder, der blev erklæret i Kommissionens meddelelse "Mod en EU-strategi for børns rettigheder" (KOM(2006)367), og minder om, at foranstaltninger til bekæmpelse af børnearbejde og tvangsarbejde skal integreres i nationale og internationale foranstaltninger i henhold til definitionen i ILO-konvention nr. 138 og 182 mod tvangsarbejde;

89.  konstaterer, at tredjelandes statsborgere risikerer at blive udsat for ringere arbejdsvilkår end EU-arbejdstagere, og opfordrer derfor medlemsstaterne til at vedtage politikker i tråd med de fælles grundlæggende principper for integration af tredjelandes statsborgere i EU, især princip nr. 3 om fremme af migranters integration på arbejdsmarkedet;

90.  glæder sig over, at Kommissionens har til hensigt inden 2008 at udarbejde en rapport som opfølgning på dens meddelelse om anstændigt arbejde, og som skal indeholde en analyse og en evaluering af medlemsstaternes ratificering samt anvendelse af ILO-konventionerne om beskæftigelse, sundhed og sikkerhed, moderskabsbeskyttelse og vandrende arbejdstageres rettigheder; anmoder om, at denne rapport kommer til at indeholde et handlingsprogram for anstændigt arbejde, der omfatter samarbejdet i EU samt den internationale indsats;

91.  bifalder Kommissionens bestræbelser på at forbedre analyserne og udvikle passende indikatorer for gennemførelsen af dagsordenen for anstændigt arbejde;

92.  tilslutter sig forslaget fra FN's Økonomiske og Sociale Udvalg om, at dagsordenen for anstændigt arbejde intensiveres kraftigt, så der kan opnås håndgribelige resultater i 2015;

93.  opfordrer Kommissionen til at tilsende Parlamentet særlige finansielle oplysninger om, hvordan anstændigt arbejde og spørgsmål i forbindelse hermed finansieres, for bedre at kunne evaluere prisen på et sådant politisk tilsagn;

94.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet og Kommissionen og til medlemsstaternes parlamenter.

 • [1]  EUT C 271 E af 12.11.2003, s. 598.
 • [2]  EUT C 46 af 24.2.2006, s. 1.
 • [3]  EUT C 300 E af 11.12.2003, s. 290.
 • [4] 
 • [5]  Rådets direktiv 2000/43 om gennemførelse af princippet om ligebehandling af alle uanset race eller etnisk oprindelse (EFT L 180, 19.7.2000, s. 22).
 • [6]  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 2110/2005 af 14. december 2005 om adgang til Fællesskabets eksterne bistand (EUT L 344 af 27.12.2005, s. 1).

BEGRUNDELSE

Baggrund

Begrebet anstændigt arbejde blev foreslået af ILO i 2000 som et forsøg på at formulere et fælles politisk mål om at fremme beskæftigelse og forbedre arbejdsvilkårene, der rækker ud over respekten for de grundlæggende sociale rettigheder som defineret af de otte vigtigste ILO-konventioner[1] om grundlæggende sociale rettigheder. Det består af følgende fire strategiske mål med ligestilling som tværgående emne:

Ø Jobskabelse

Ø Sikring af rettigheder på arbejdspladsen

Ø Øget social beskyttelse

Ø Fremme af dialog og konfliktløsning

I 2006 blev der i højniveausegmentet i FN's Økonomiske og Sociale Råds (ECOSOC) vedtaget en ministererklæring, der understøtter prioriteringen af forvaltning som middel til opnåelse af produktiv fuldtidsbeskæftigelse og anstændigt arbejde for alle.

På dette internationale topmøde blev anbefalingerne fra FN-topmødet for stats- og regeringscheferne i september 2005 for første gang taget op til behandling. 150 ledere fra hele verden blev enige om at gøre fuld og produktiv beskæftigelse og anstændigt arbejde til et af hovedmålene for relevante nationale og internationale politikker som led i bestræbelserne på at opfylde millenniumudviklingsmålene

Parlamentet[2] havde allerede opfordret til styrkelse af den sociale dimension af globaliseringen og til yderligere fremme af anstændigt arbejde i overensstemmelse med ILO's strategi på dette område.

Kommissionens meddelelse

Kommissionens meddelelse har til formål at sikre mere end blot et minimum af arbejdstagerrettigheder ved klart at angive, hvordan det vil være muligt at fremme anstændigt arbejde. Den omfatter fremme af jobskabelse, forbedret forvaltning og social dialog, identificering og forbedring af den utilfredsstillende situation med hensyn til anstændigt arbejde, bedre samarbejde mellem de vigtigste interessenter og bekæmpelse af korruption.

Kommissionen har til hensigt at træffe følgende foranstaltninger:

Ø Øge anstændigt arbejde med hensyn til dets bidrag til EU's udviklingspolitik og eksterne støtte

Ø Styrke samarbejdet med regionale og internationale organisationer, erhvervslivet og andre dele af civilsamfundet

Ø Understrege behovet for anstændigt arbejde i alle dens aftaler og samarbejde med lande uden for EU, herunder kandidat- og nabolande samt udviklingslande og udviklede lande

Ø Styrke anstændigt arbejde i en åben handelsordning

Ø Opfordre andre lande til at udarbejde en "køreplan" for sikring af anstændigt arbejde for alle under hensyntagen til partnerlandenes behov og særlige situation

Ordførerens holdning

Ordføreren mener, at EU kan spille en vigtig rolle i forbindelse med fremme af anstændigt arbejde for alle ved hjælp af både dets interne og eksterne politikker, dets samfundsmodel og dets rolle på internationalt plan. For at opnå dette og med henblik på bedre at kunne vurdere effekten af EU's aktiviteter anmoder ordføreren, Marie Panayotopoulos-Cassiotou, Kommissionen om regelmæssigt at forelægge Parlamentet og Rådet en rapport om konsekvensanalysen af alle de forskellige EU-politikker om fremme af anstændigt arbejde gældende for både EU og dets partnerlande.

Desuden kan kun en effektiv anvendelse af metoder og indikatorer vise fremskridtene i forbindelse med gennemførelsen af dagsordenen for anstændigt arbejde.

De gældende regler med hensyn til globaliseringen, som følger af den stigende liberalisering inden for alle områder af de økonomiske og sociale politikker, går i retning af et globalt verdensmarked til trods for, at markedet stadig er meget segmenteret. Det rejser spørgsmålet om udvikling og efterfølgende ratifikation og anvendelse af passende normer for et retfærdigt globalt arbejdsmarked. Ordføreren opfordrer medlemsstaterne og kandidatlandene til at ratificere og anvende ILO-konventionerne. Det fremgår af tabellen, at de fleste af de lande, der indgik i analysen, ikke har ratificeret følgende ILO-konventioner:

Ø Konvention nr. 168 om beskæftigelsespolitik

Ø Konvention nr. 155 om sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen

Ø Konvention nr. 183 om beskyttelsesforanstaltninger i forbindelse med barsel

Ø Konvention nr. 118 og nr. 157 om ligebehandling og bevarelse af sociale sikringsrettigheder i forbindelse med mobilitet

Ø Konvention nr. 97 og nr. 143 om vandrende arbejdstagere

Den nylige kodificering af konventionen om søfarendes arbejdsstandarder, som fastsætter søfarendes ret til anstændige arbejdsforhold, og som er et eksempel på fremme af anstændigt arbejde inden for sektorerne, mangler stadig at blive ratificeret af alle EU's medlemslande.

Ordføreren er enig med Kommissionen i, at mål af social art under ingen omstændigheder må anvendes i protektionistisk øjemed. Målet bør være at gøre sociale fremskridt på alle plan og sikre en retfærdig fordeling heraf til gavn for alle. Ordføreren mener desuden, at fleksibilitet på arbejdsmarkedet og jobsikkerhed ikke udelukker hinanden; de kan tværtimod styrke hinanden ved anvendelse af egnede metoder. Selv om der ikke findes nogen model for en arbejdsmarkedspolitik, der passer til alle parter, er der en række særlige institutionelle forhold, der kan bidrage til at gøre arbejdsmarkedet mere effektivt. Disse forhold omfatter bl.a. social dialog, langsigtet udvikling af aktive arbejdsmarkedspolitikker som del af den makroøkonomiske politik, god styring af beskæftigelsessituationen, støtte til udvikling af institutionelle kapaciteter samt udgifter, der tilpasses de skiftende faser i konjunkturudviklingen. Derudover er det nødvendigt at gøre en større indsats i forbindelse med udvikling af arbejdstageres og arbejdsgiveres færdigheder for at indhøste og dele fordelene ved nye teknologier. De hurtigt skiftende færdighedskrav gør, at der er behov for en stor indsats for at hæve uddannelsesniveauet i alle lande og navnlig i udviklingslandene. Dette kræver udformning af nationale politikker for et integreret uddannelsessystem, hvori arbejdstagernes færdigheder forbedres permanent og unge mennesker forberedes på globaliseringens udfordringer. For at integrere beskæftigelse af unge i nationale udviklingsstrategier bør foranstaltninger til fremme af unges beskæftigelsesmuligheder være et af hovedelementerne i aktive arbejdsmarkedspolitikker og uddannelsesreformer.

Til trods for den økonomiske vækst på 4,3 % i 2005, som fik verdensproduktionen til stige med 2,5 bio. dollars, er verdensøkonomien i dag ikke i stand til at skabe tilstrækkeligt mange arbejdspladser til dem, der skal ud på jobmarkedet[3]. Antallet af arbejdsløse med hensyn til personer uden noget arbejde overhovedet er det hidtil højeste med ca. 192 mio. på verdensplan (dvs. ca. 6 % af verdens samlede arbejdsstyrke). Ud af disse arbejdsløse skønner ILO, at 86 mio. (ca. halvdelen af det samlede antal arbejdsløse i verden) er unge mellem 15 og 24 år[4]. Ordføreren erkender problemet og opfordrer Kommissionen til i samarbejde med ILO at støtte udviklingen af netværket for beskæftigelse af unge i EU's partnerlande for at gennemføre den globale beskæftigelsesdagsorden.

Ordføreren understreger endvidere behovet for at integrere kønsaspektet i dagsordenerne for anstændigt arbejde. Kvinder får mindre i løn end deres mandlige kolleger og bliver ikke i samme grad tilbudt efteruddannelse samtidig med, at de har større risiko for at ende i fattigdom, når de bliver ældre.

Endelig gør ordføreren opmærksom på spørgsmålet vedrørende vandrende arbejdstagere, hvoraf kvinder nu udgør næsten halvdelen, som udgør en voksende andel af den globale arbejdsstyrke. I 2000 var der mere end 86 mio. vandrende arbejdstagere verden over, hvoraf de 34 mio. i udviklingslandene[5]. ILO skønnede i 2004, at 2,45 mio. mennesker i tvangsarbejde havde været genstand for menneskehandel tværs over internationale grænser. Ud af disse 2,45 mio. mennesker var ca. 43 % bestemt til kommerciel seksuel udnyttelse og en tredjedel til økonomisk udnyttelse[6]. Ordføreren minder om, at foranstaltninger til bekæmpelse af børnearbejde bør træffes på nationalt og internationalt plan for at afbøde udnyttelse af børn og fattigdom og sikre anstændigt arbejde for voksne overalt i verden.

Bilag I: Ratifikation af ILO-konventioner i medlemslande og kandidatlande

 

EU - 15

De 10 nye medlemsstater

TILTRÆ-

DELSE 2007

KANDIDAT-

LANDE

 

BE

FR

UK

DE

IT

NL

LU

DK

IE

EL

PT

ES

AT

FI

SE

CY

CZ

EE

HU

LV

LT

MT

PL

SK

SI

BG

RO

HR

TU

FYROM

Grundlæggende arbejdstagerrettigheder

C87

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

C98

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

C138

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

-

-

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

C182

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

C29

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

C105

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

C100

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

C111

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Konventioner om beskæftigelsespolitik

C122

+

+

+

+

+

+

-

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

-

+

+

+

-

+

+

+

+

C168

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

+

+

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

+

-

-

-

Konvention om erhvervsvejledning og uddannelse

C142

-

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

-

+

+

+

-

+

+

+

-

-

-

+

+

Konventioner om arbejdsformidling

C88

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

-

+

-

+

+

-

+

+

+

+

-

+

+

C181

+

-

-

-

+

+

-

-

-

-

+

+

-

+

-

-

+

-

+

-

+

-

-

-

-

+

-

-

-

-

Konvention om sikkerhed i ansættelsen

C158

-

+

-

-

-

-

+

-

-

-

+

+

-

+

+

+

-

-

-

+

-

-

-

-

+

-

-

-

+

+

Konvention om sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen

C155

-

-

-

-

-

+

+

+

+

-

+

+

-

+

+

+

+

-

+

+

-

-

-

+

+

-

-

+

+

+

Konvention om bedriftssundhedstjenester

C161

-

-

-

+

-

-

-

-

-

-

-

-

-

+

+

-

+

-

+

-

-

-

+

+

+

-

-

+

+

+

Konventioner om arbejdstilsyn og administration

C81

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

-

+

+

+

+

+

+

-

+

+

+

+

+

+

C150

-

-

+

+

+

+

+

+

-

+

+

+

-

+

+

+

+

-

-

+

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Konventioner om fastsættelse af mindsteløn og lønsikring

C26

+

+

+

-

+

+

+

-

+

-

+

+

+

-

-

-

+

-

+

-

-

+

-

+

-

+

-

-

+

-

C95

+

+

+

-

+

+

-

-

-

+

+

+

+

-

-

+

+

-

+

-

-

+

+

+

-

+

+

-

+

-

C131

-

+

-

-

-

+

-

-

-

-

+

+

-

-

-

-

-

-

-

+

+

+

-

-

+

-

+

-

-

+

Konvention om beskyttelsesforanstaltninger i forbindelse med barsel

C183

-

-

-

-

+

-

-

-

-

-

-

-

+

-

-

+

-

-

+

-

+

-

-

+

-

+

+

-

-

-

Konventioner om vandrende arbejdstagere

C97

+

+

+

+

+

+

-

-

-

-

+

+

-

-

-

+

-

-

-

-

-

-

-

-

+

-

-

-

-

+

 

BE

FR

UK

DE

IT

NL

LU

DK

IE

EL

PT

ES

AT

FI

SE

CY

CZ

EE

HU

LV

LT

MT

PL

SK

SI

BG

RO

HR

TU

FYROM

C143

-

-

-

-

+

-

-

-

-

-

+

-

-

-

+

+

-

-

-

-

-

-

-

-

+

-

-

-

-

+

 

Konvention om forening af arbejds- og familieliv

C156

-

+

-

-

-

+

-

-

-

+

+

+

-

+

+

-

-

-

-

-

+

-

-

+

+

+

-

+

-

+

Konvention om revalidering og beskæftigelse

C159

-

+

-

+

+

+

+

+

+

+

+

+

-

+

+

+

+

-

+

-

+

+

+

+

+

-

-

+

+

+

Konvention om beskyttelse af den oprindelige befolkning og stammefolk

C169

-

-

-

-

-

+

-

+

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Konvention om socialsikring (minimumsstandarder)

C102

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

-

+

+

+

-

-

-

-

-

+

+

+

-

-

+

+

+

Konventioner om ligebehandling og bevarelse af sociale sikringsrettigheder i forbindelse med mobilitet

C118

-

+

-

+

+

+

-

+

+

-

-

-

-

+

+

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

+

-

C157

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

+

-

-

+

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Konventioner om effektiv fremme af overenskomstforhandlinger

C151

+

-

+

-

+

+

+

+

-

+

+

+

-

+

+

+

-

-

+

+

-

-

+

-

-

-

-

-

+

-

C154

+

-

-

-

-

+

-

-

-

+

-

+

-

+

+

+

-

-

+

+

+

-

-

-

+

-

+

-

-

-

Konvention om trepartshøring

C144

+

+

+

+

+

+

-

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

-

+

+

-

+

+

-

+

+

Konvention om oplysninger om arbejdstagerrepræsentanter inden for virksomheden

C135

-

+

+

+

+

+

+

+

-

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

-

+

-

+

+

+

+

Note: +: konventionen ratificeret, -: konventionen ikke ratificeret

Bilag II: Resultatliste vedrørende anstændigt arbejde

Dharam Ghai, "Decent Work: Concept and Indicators", International Labour Review,
Vol. 142 (2003), No. 2

Mønstre for resultaterne vedrørende anstændigt arbejde

For at kunne beskrive industrilandenes profiler med hensyn til anstændigt arbejde er det hensigtsmæssigt at inddele dem i følgende kategorier:

Nordiske lande: Danmark, Finland, Norge og Sverige

Angelsaksiske lande: Australien, Canada, New Zealand, Det Forenede Kongerige og USA

Kontinentale lande: Østrig, Belgien, Frankrig, Tyskland, Italien, Luxembourg, Nederlandene og Schweiz

De nye industrilande: Grækenland, Irland, Portugal og Spanien

Japan passer ikke ind i nogen af disse kategorier.

De nordiske lande klarer sig godt på alle punkter, undtagen når det gælder arbejdsløshed, hvor Sverige og Danmark ligger på gennemsnittet, mens Finland er blandt de lande, der klarer sig dårligt.

Bilag II: Resultater vedrørende anstændigt arbejde og økonomiske resultater: samlet resultatliste

De nye industrilande klarer sig dårligt på alle punkter. Dog er der undtagelser for enkelte indikatorer, som f.eks. kønsrelaterede forskelle, hvor Irland og Portugal ligger på gennemsnittet, arbejdsmarkedsdeltagelse, hvor Portugal ligger på gennemsnittet, arbejdsløshed, hvor Portugal ligger over gennemsnittet, ligestilling, social beskyttelse og social dialog, hvor Irland ligger over gennemsnittet. Med hensyn til de økonomiske resultater er det interessant at bemærke, at dette mønster ikke længere gør sig gældende. Danmark og Norge er f.eks. blandt de lande, der har de bedste økonomiske resultater, mens Sverige hører blandt de lande, der klarer sig dårligst på dette punkt. Ligeledes har Australien og USA i den angelsaksiske gruppe opnået de bedste resultater, mens New Zealand og Canada ligger på gennemsnittet og Det Forenede Kongerige er blandt landene med de dårligste resultater. I den kontinentale gruppe klarer Nederlandene sig bedst, mens Frankrig, Luxembourg og Belgien ligger på gennemsnittet og Schweiz, Østrig, Tyskland og Italien klarer sig dårligst. For de nye industrilandes vedkommende er det Irland, der klarer sig bedst, mens Portugal og Spanien ligger på gennemsnittet og Grækenland er blandt de lande, der klarer sig dårligst.

 • [1]  Grundlæggende sociale rettigheder:
       - Konvention nr. 87 om foreningsfrihed for arbejdsgivere og arbejdstagerorganisationer
       - Konvention nr. 98 om fremme af overenskomstforhandlinger
       - Konvention nr. 138 og nr. 182 om afskaffelse af børnearbejde
       - Konvention nr. 29 og nr. 105 om afskaffelse af tvangsarbejde
       - Konvention nr. 100 og nr. 111 om lige løn til mænd og kvinder
 • [2]  A6-0308/2005 og A5/0251/2002.
 • [3]  ILO: "Changing patterns in the world of work", rapport I (C), international arbejdskonference, 95. samling 2006.
 • [4]  Samme kilde.
 • [5]  ILO: "Towards a fair deal for migrant workers in the global economy", rapport IV, international arbejdskonference, 92. samling, Genève 2004.
 • [6]  ILO: "A global alliance against forced labour", global rapport under opfølgningen af ILO-erklæringen, rapport I (B), international arbejdskonference, 93. samling, Genève 2004, afsnit 60.

UDTALELSE fra Udviklingsudvalget (28.2.2007)

til Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender

om fremme af anstændigt arbejde for alle
(2006/2240(INI))

Rådgivende ordfører: Feleknas Uca

FORSLAG

Udviklingsudvalget opfordrer Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender, som er korresponderende udvalg, til at indarbejde følgende forslag i det beslutningsforslag, det vedtager:

 der henviser til artikel 50 i partnerskabsaftalen mellem staterne i Afrika, Vestindien og Stillehavet (AVS) på den ene side og Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater på den anden side, undertegnet den 23. juni 2000 i Cotonou,

 der henviser til Rådets konklusioner om anstændigt arbejde for alle vedtaget den 1. december 2006 på den 2767. samling i Rådet (beskæftigelse og social- og arbejdsmarkedspolitik, sundhed og forbrugerpolitik) i Bruxelles,

 der henviser til fælleserklæringen fra Rådet og repræsentanterne for medlemsstaternes regeringer, forsamlet i Rådet, Europa-Parlamentet og Kommissionen, om EU's udviklingspolitik: Den Europæiske Konsensus ("Den Europæiske Konsensus om Udvikling"), der blev undertegnet den 20. december 2005,

 der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1905/2006 af 18. december 2006 om oprettelse af et instrument til finansiering af udviklingssamarbejde,

 der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1889/2006 af 20. december 2006 om oprettelse af et finansieringsinstrument til fremme af demokrati og menneskerettigheder på verdensplan,

1.  opfordrer Kommissionen til at fremme gennemførelsen af artikel 50 i AVS-EU-partnerskabsaftalen, i hvilken parterne forpligter sig til, også i deres handelsmæssige forbindelser, at respektere grundlæggende arbejdsstandarder; opfordrer desuden Kommissionen og medlemsstaterne til at bistå AVS-landene med at udarbejde og håndhæve lovgivning om emnet og med at organisere oplysningskampagner;

2.  glæder sig over, at Kommissionen har indført det nye temaprogram Investering i mennesker (2007-2013) i forbindelse med "Den Europæiske Konsensus" (EU's udviklingspolitik) og den betydning, som programmet tillægger gennemførelsen af dagsordenen for anstændigt arbejde i EU's partnerlande; glæder sig endvidere over anerkendelsen i programmet af sammenhængen mellem anstændigt arbejde og social beskyttelse; opfordrer Kommissionen til at øremærke tilstrækkelige midler til fremme af anstændigt arbejde inden for temaprogrammet Investering i mennesker;

3.  glæder sig over, at Kommissionen har indført grundlæggende arbejdsstandarder og fremme af virksomhedernes sociale ansvar i finansieringsinstrumentet for menneskerettigheder og demokrati; opfordrer Kommissionen til at være tilstrækkelig opmærksom på disse emner i forbindelse med programmering og tildeling af bevillinger under dette instrument;

4.  glæder sig over Kommissionens meddelelse af 24. maj 2006 og Rådets afgørelser på den 2767. samling (beskæftigelse, socialpolitik, sundhed og forbrugerbeskyttelse);

5.  understreger, at det er vigtigt at støtte integrationen af beskæftigelse og anstændigt arbejde i udviklingsstrategier; opfordrer til, at der indføres en mere dybdegående analyse af beskæftigelse og andre aspekter af anstændigt arbejde i strategioplæggene til nedbringelse af fattigdom, de økonomiske partnerskabsaftaler (ØPA'er), landestrategidokumenterne (SCP) og de flerårige vejledende programmer, og fremhæver i denne forbindelse, at det er vigtigt at høre alle relevante interessenter, herunder arbejdsgivere, fagforeninger og arbejdstagere samt den private sektor og civilsamfundet i den bredeste forstand;

6.  opfordrer til, at beskæftigelsesministerier, arbejdsgiversammenslutninger og arbejdstagerorganisationer bliver styrket og mere systematisk integreret i medindflydelsesprocessen, som er grundlaget for udformningen og gennemførelsen af strategioplæggene til nedbringelse af fattigdom og de flerårige vejledende programmer; mener, at deres samarbejde med økonomi- og finansministre i dette øjemed såvel som de respektive internationale finansielle og økonomiske institutioner som f.eks. Bretton Woods-institutionerne, Den Europæiske Investeringsbank (EIB) og Verdenshandelsorganisationen (WTO) skal forbedres; opfordrer alle parter til at sikre, at landestrategidokumenterne udarbejdes under reel inddragelse af de berørte parter; opfordrer endvidere indtrængende Kommissionen til at investere mere i teknisk og institutionel kapacitetsopbygning for at fremme foranstaltninger til integrering af anstændigt arbejde i landestrategidokumenterne;

7.  understreger især nødvendigheden af landestyrede programmer for anstændigt arbejde eller lignende "køreplaner", som er udviklet sammen med arbejdsmarkedsparternes organisationer og andre relevante interessenter med henblik på at opnå anstændigt arbejde for alle gennem udviklingssamarbejde - herunder politisk dialog om indvirkningen på beskæftigelsen af økonomisk politik og regeringsførelse, budgetstøtteforanstaltninger og kapacitetsopbygning, især institutionel kapacitetsopbygning - der er velorganiseret og harmoniseret mellem Kommissionen, medlemsstaterne og andre internationale udviklingspartnere og relevante aktører, herunder Den Internationale Arbejdsorganisation (ILO) og andre FN-organer såvel som internationale finansielle institutioner;

8.  understreger, at børnearbejde er en af hovedårsagerne til fattigdom for de kommende generationer, og at børne- og tvangsarbejde udgør en krænkelse af de grundlæggende rettigheder;

9.  opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at støtte og fremme lovgivningsmæssige og politiske initiativer i udviklingslande om ikkeforskelsbehandling og lige muligheder i erhvervsuddannelse og på arbejdspladsen, herunder støtte til arbejdspladstilpasning for personer med handicap;

10.  opfordrer til en ny indsats for at bekæmpe overtrædelser af menneskerettigheder og fagforeningsrettigheder, og til at føre tilsyn med de multinationale virksomheder med mulighed for at udelukke sådanne virksomheder, som driver virksomhed i udviklingslandene, fra offentlige udbud, der finansieres eller støttes af EU og dets medlemsstater såvel som fra eksportkreditgarantier fra EIB og andre finansielle institutioner, i tilfælde af at disse rettigheder krænkes; mener endvidere, at Kommissionen og medlemsstaterne bør sikre, at grundlæggende arbejdsstandarder respekteres i aftaler vedrørende offentlige indkøb finansieret af Den Europæiske Udviklingsfond eller aftaler, hvori der anvendes anden fællesskabsstøtte eller bilateral støtte;

11.  understreger, at der i artikel 12, stk. 2, litra d), nr. ii), i forordningen om oprettelse af instrumentet for udviklingssamarbejde opfordres til fremme af dagsordenen for "anstændigt arbejde for alle" som et universelt mål, der blandt andet skal nås gennem globale og andre flerlandeinitiativer til gennemførelse af internationalt vedtagne grundlæggende ILO-arbejdsstandarder, vurdering af handelens indvirkning på anstændigt arbejde og vedvarende og tilstrækkelige mekanismer til retfærdig finansiering og effektiv funktion - og bredere dækning - af sociale beskyttelsessystemer; understreger endvidere, at anstændigt arbejde også i artikel 5, stk. 2, litra c), i samme forordning om instrumentet for udviklingssamarbejde nævnes som et fokusområde; opfordrer Kommissionen til aktivt at bruge disse bestemmelser i sin udviklingspolitik; opfordrer endvidere Kommissionen til jævnligt at orientere om sin indsats til fremme af anstændigt arbejde i sin årsberetning om udviklingspolitikken og gennemførelsen af ekstern bistand;

12.  understreger, at muligheden for at nå millenniumudviklingsmålene og styrke begrebet anstændigt arbejde gennem bistand til bæredygtig udvikling forudsætter en fair og innovativ skattepolitik, eksempelvis beskatning af finansielle og valutatransaktioner;

13.  understreger, at anstændigt arbejde er et tværfagligt område, der berører alle aspekter af udenrigspolitikken; mener derfor, at støtte til anstændigt arbejde også skal fremmes gennem udenrigspolitiske finansieringsinstrumenter;

14.  opfordrer Kommissionen til at afsætte finansielle midler via samtlige programmer inden for rammerne af udviklingssamarbejdet og handelspolitikken for at fremme anstændigt arbejde;

15.  mener, at handelsaftaler bør være instrumenter til fremme af anstændigt arbejde; understreger derfor, at EU skal inkludere principperne og målene for anstændigt arbejde i sine forhandlingsmandater for bilaterale og andre handelsaftaler; opfordrer Kommissionen til, i sin indrømmelse af handelspræferencer, at tage modtagerlandenes overholdelse af grundlæggende internationale arbejdsstandarder i betragtning, så lande, der ikke overholder disse grundlæggende standarder, ikke drager nytte af EU's handelspræferencer; opfordrer endvidere Kommissionen til at arbejde aktivt med ILO for at sikre, at betingelserne for aftalerne bliver overholdt fuldt ud og om nødvendigt bruge de midler, den har til rådighed til at tilbagekalde præferencer for lande, der ikke overholder de grundlæggende sociale rettigheder, arbejdsmæssige rettigheder og menneskerettigheder;

16.  opfordrer til, at princippet om anstændigt arbejde integreres i alle fællesskabsforanstaltninger; minder i denne forbindelse om, at det er af afgørende betydning, at der er sammenhæng i den socioøkonomiske politik, og at den koordineres på nationalt, regionalt og internationalt plan, hvilket i sidstnævnte tilfælde omfatter involvering af ILO i processen;

17.  understreger nødvendigheden af at fremme anstændigt arbejde i udviklingslandene gennem lokale aktører med særlig henblik på landområder og den uformelle sektor; understreger betydningen af, at ngo'erne fremmer og støtter denne proces; understreger endvidere det presserende behov for en effektiv indsats, også gennem EU-bistand til partnerlande, til fremme af anstændigt arbejde i den uformelle økonomi med henblik på en gradvis integration af den uformelle økonomi i den formelle økonomi;

18.  understreger nødvendigheden af at støtte eksisterende bedste praksis, der sikrer anstændige arbejdsforhold i udviklingslandene, f.eks. i den internationale fair trade-bevægelse;

19.  bemærker, at kun overholdelsen af grundlæggende ILO-konventioner var inkluderet som indikator for god forvaltning, på grundlag af hvilken udviklingslande vil kunne opnå yderligere støtte; mener, at investering i anstændigt arbejde også er et udtryk for god forvaltning og at anstændigt arbejde, ud over de grundlæggende ILO-konventioner, også skal betragtes som indikator for god forvaltning;

20.  understreger behovet for at etablere et globalt net, som styres af efterspørgslen, med det formål at udveksle viden om anstændigt arbejde og lokal udvikling, primært på grundlag af national forskning, kapacitet og opbygning af institutioner;

21.  foreslår, at EU anmoder om, at ILO får observatørstatus i WTO, og at der nedsættes en komité for handel og anstændigt arbejde i stil med handels- og miljøkomitéen;

22.  minder medlemsstaterne om ILO-konvention C100 om lige løn for mænd og kvinder for arbejde af samme værdi, i hvilken regeringer og sociale parter opfordres til at bygge nye sociale og økonomiske strukturer til styrkelse af kvindernes rolle i økonomien og på arbejdsmarkedet; mener, at der er et behov for både at træffe særlige foranstaltninger til fordel for kvinder og for at integrere ligestillingsaspektet i alle politikker, programmer og projekter for at fjerne hindringer for kvinders adgang til anstændigt arbejde;

23.  opfordrer medlemsstaterne og Kommissionen, som arbejdsgivere i udviklingslandene, til at tage hensyn til princippet om anstændigt arbejde, især ved at hæve lønninger i overensstemmelse med henstilling 135 fra ILO om fastsættelse af mindsteløn med særlig henvisning til udviklingslande.

PROCEDURE

Titel

Fremme af anstændigt arbejde for alle

Procedurenummer

2006/2240(INI)

Korresponderende udvalg

EMPL

Udtalelse fra
  Dato for meddelelse på plenarmødet

DEVE
28.9.2006

Udvidet samarbejde – dato for meddelelse på plenarmødet

 

Rådgivende ordfører
  Dato for valg

Feleknas Uca
6.11.2006

Oprindelig rådgivende ordfører

 

Behandling i udvalg

27.2.2007

 

 

 

 

Dato vedtaget

27.2.2007

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

25

0

0

Til stede ved den endelige afstemning – medlemmer

Margrietus van den Berg, Josep Borrell Fontelles, Danutė Budreikaitė, Corina Creţu, Alexandra Dobolyi, Filip Kaczmarek, Glenys Kinnock, Maria Martens, José Javier Pomés Ruiz, Miguel Portas, Horst Posdorf, Pierre Schapira, Frithjof Schmidt, Jürgen Schröder, Feleknas Uca, Luis Yañez-Barnuevo García, Anna Záborská

Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere

Ana Maria Gomes, Jan Jerzy Kułakowski, Miguel Angel Martínez Martínez, Manolis Mavrommatis, Tobias Pflüger, Anne Van Lancker, Åsa Westlund, Zbigniew Zaleski

Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere, jf. art. 178, stk. 2

 

Bemærkninger (foreligger kun på ét sprog)

...

UDTALELSE fra Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling (24.1.2007)

til Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender

om fremme af anstændigt arbejde for alle
(2006/2240(INI))

Rådgivende ordfører: Amalia Sartori

FORSLAG

Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling opfordrer Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender, som er korresponderende udvalg, til at indarbejde følgende forslag i det beslutningsforslag, det vedtager:

1. erklærer, at alle job er værdige på betingelse af, at arbejdstagernes ret til en passende og lige løn for lige arbejde uanset køn, behørig betaling af forsikrings- og socialsikringsbidrag samt et sikkert arbejdsmiljø respekteres;

2. opfordrer medlemsstaterne og virksomhederne til i samarbejde med arbejdsmarkedets parter på grundlag af fællesskabsretten vedrørende arbejdstagernes sundhed og sikkerhed at vedtage forebyggende strategier og træffe foranstaltninger for at beskytte moderskabet og forbedre sundheden og sikkerheden på arbejdspladser for kvinder, som er gravide, som lige har født, eller som ammer;

3. betoner, at begrebet anstændigt arbejde ligeledes omfatter en anstændig pension og de rettigheder, der er forbundet hermed;

4. erklærer endvidere, at der ikke kan skabes værdigt arbejde uden ligestilling mellem kønnene, og understreger især, at det er nødvendigt, at sikre lige løn for lige arbejde;

5. understreger, at anstændigt arbejde kræver, at alle former for vold på arbejdspladsen forhindres, navnlig hvad angår både fysisk og psykisk vold på grund af køn, idet denne form for vold er hyppigere og har mere vidtrækkende konsekvenser;

6. understreger, at det er nødvendigt at forbedre gennemsigtigheden på arbejdsmarkedet, således at alle job (på bestemt eller ubestemt tid, på fuld tid, på deltid eller på nedsat tid) er legale og anstændigt lønnet, og således at de fuldt ud respekterer arbejdstagernes rettigheder, de grundlæggende arbejdsstandarder, normerne for dialog mellem arbejdsmarkedets parter, social beskyttelse (herunder sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen) og ligestilling;

7. opfordrer virksomhederne til at fastsætte ansvarlige og ikke-diskriminerende politikker for ansættelse og faglig udvikling med henblik på at fremme kvinders og handicappedes beskæftigelse på arbejdsmarkedet;

8. minder om, at der navnlig bør tages hensyn til beskæftigelsen af kvinder, idet lovgivningen på dette område ofte stadig ikke overholdes fuldt ud, og idet beskæftigelsestallene både kvantitativt og kvalitativt er mindre gunstige end for mænd, og minder om, at der bør fastsættes politikker, der sigter mod at forene arbejds- og privatliv;

9. anbefaler virksomhederne at tage initiativer til at fremme kvinders deltagelse og repræsentation i organer, der er involveret i en dialog med arbejdsmarkedets parter, hvilket er et strategisk mål med begrebet anstændigt arbejde;

10. opfordrer de medlemsstater, der endnu ikke har gjort det, til at gennemføre bestemmelser i deres nationale lovgivning, som forbyder mobning og sexchikane;

11. kritiserer, at der ikke tages behørigt hensyn til integrering af ligestillingsaspektet i Kommissionens tilgang til fremme af et anstændigt arbejde for alle; bemærker manglen på hensigtsmæssige indikatorer til at tydeliggøre ulighederne mellem kønnene, f.eks. den systematiske mangel på oplysninger om lønforskelle og om kvinder, der bliver fastlåst i bestemte job;

12. understreger betydningen af at fremme arbejdsforhold, hvor kønsrelaterede spørgsmål reguleres på behørig vis for alle og i alle sektorer, både hvad angår EU’s forbindelser til og EU’s programmer for samarbejde med regioner og tredjelande med henblik på at opnå lige muligheder for kvinder og mænd på arbejdsmarkedet;

13. opfordrer Kommissionen til i samarbejde med arbejdsmarkedets parter og ILO at opmuntre kvindelige iværksættere til at oprette og udvikle virksomheder i og uden for EU som en del af politikken vedrørende udviklingssamarbejde;

14. betoner, at det er nødvendigt at forbyde påtvunget deltidsarbejde, hvilket hovedsageligt vedrører kvinder, og arbejdstider, der er ugunstige for familielivet på grund af usammenhængende arbejdstider og omfanget af forlænget arbejdstid;

15. understreger behovet for at gøre en større indsats, hvad angår erhvervsuddannelse, navnlig ved at indføre, at arbejdstagere skal følges personligt gennem alle faser af deres arbejdsliv;

16. anbefaler, at det undersøges, på hvilken måde arbejde, der i dag anses for hårdt og vanskeligt manuelt arbejde (hjemmehjælp, familiehjælp, ældrepleje og personlige tjenesteydelser osv.), kan gøres mere attraktivt;

17. understreger derfor betydningen af at forsøge at finde konkrete strategier for at fremme erhverv, der af kulturelle eller sociale årsager anses for vanskelige eller farlige, og som derfor ofte ikke er reguleret af den nationale lovgivning og dermed uden social sikring;

18. understreger, at medlemsstaternes indsats, hvad angår samordning af aktiviteter, der fremmer anstændigt arbejde for alle og udveksling af bedste praksis, bør støttes med henblik på at nå disse mål.

PROCEDURE

Titel

Fremme af anstændigt arbejde for alle

Procedurenummer

2006/2240(INI)

Korresponderende udvalg

EMPL

Udtalelse fra
  Dato for meddelelse på plenarmødet

FEMM
28.9.2006

Udvidet samarbejde - Dato for meddelelse på plenarmødet

 

Rådgivende ordfører
  Dato for valg

Amalia Sartori
11.10.2006

Oprindelig rådgivende ordfører

 

Behandling i udvalg

19.12.2006

24.1.2007

 

 

 

Dato for vedtagelse

24.1.2007

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

30

0

0

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Edit Bauer, Maria Carlshamre, Edite Estrela, Ilda Figueiredo, Věra Flasarová, Claire Gibault, Lissy Gröner, Zita Gurmai, Esther Herranz García, Anneli Jäätteenmäki, Lívia Járóka, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Urszula Krupa, Pia Elda Locatelli, Angelika Niebler, Siiri Oviir, Marie Panayotopoulos-Cassiotou, Christa Prets, Marie-Line Reynaud, Teresa Riera Madurell, Eva-Britt Svensson, Britta Thomsen, Corien Wortmann-Kool, Anna Záborská

Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere

Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Christa Klaß, Zita Pleštinská, Bernadette Vergnaud

Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere, jf. art. 178, stk. 2

Jean Lambert, Elisabeth Schroedter

Bemærkninger (foreligger kun på ét sprog)

...

UDTALELSE fra Udvalget om International Handel (8.1.2007)

til Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender

om fremme af anstændigt arbejde for alle
(2006/2240(INI))

Rådgivende ordfører: Harlem Désir

FORSLAG

Udvalget om International Handel opfordrer Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender, som er korresponderende udvalg, til at indarbejde følgende forslag i det beslutningsforslag, det vedtager:

1.  minder om, at det internationale samfund under FN's topmøde den 14.-16. september 2005 forpligtede sig til at støtte ILO's dagsorden for anstændigt arbejde; mener, at fremme af dagsordenen skal prioriteres for at sikre virkeliggørelsen af millenniumudviklingsmålene og udryddelse af fattigdom;

2.  glæder sig over Kommissionens vilje til at gøre fremme af anstændigt arbejde til en fast bestanddel af EU's eksterne politikker, navnlig bilateral og regional handelspolitik og ekstern bestand; understreger, at Kommissionen bør drage fordel af de bi- og multilaterale forhandlinger til i højere grad at udnytte sin kommercielle betydning til at fremme sociale normer og anstændigt arbejde;

3.  opfordrer Kommissionen til ikke at glemme den multilaterale dimension i forbindelse med fremme af en dagsorden for anstændigt arbejde; opfordrer især Kommissionen til i WTO at fremsætte et forslag med henblik på at sikre, at WTO-reglerne helt og fuldt inkorporerer ILO-forslagene om anstændigt arbejde;

4.  mener, at fremme af anstændigt arbejde stemmer overens med Den Europæiske Unions værdier, og at det er i dens interesse at sikre sig, at den internationale samhandel udvikler sig i overensstemmelse med den europæiske sociale model med henblik på at undgå enhver form for social dumping; anmoder om, at EU's eksterne politikker sigter efter økonomisk udvikling i partnerlandene, men også efter at sikre de sociale normer og anstændigt arbejde samt anstændig indkomst for arbejderne og deres familier samt retten til sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen, social sikring og fagforeningsfrihed;

5.  understreger arbejdsmarkedets parters ansvar, for så vidt angår fremme af anstændigt arbejde til alle; opfordrer Kommissionen til at støtte dem samt til at fremme deres initiativer på dette område;

6.  mener, at de multinationale virksomheder, herunder de europæiske, der driver virksomhed i udviklingslandene bør vise ansvarsfølelse, også på det sociale område, ved at fremme anstændigt arbejde som led i deres aktiviteter og gøre en indsats for at afskaffe børnearbejde;

7.  støtter Kommissionens aktion med henblik på den bredest mulige ratifikation af ILO's konventioner, især dem der vedrører de grundlæggende arbejdsnormer; anbefaler, at Kommissionen gør gennemførelsen af grundlæggende arbejdsstandarder til et fast element i bilaterale høringer på alle niveauer, både med lande, hvor der sker krænkelser, og med lande, som har handels- og investeringsforbindelser med sådanne lande; anbefaler, at Kommissionen i alle bilaterale handelsaftaler og strategiske partnerskaber indfører en klausul om gennemførelsen af grundlæggende arbejdsstandarder, navnlig hvad angår fagforeningsrettigheder, forbud mod tvangsarbejde og børnearbejde, ligestilling mellem kønnene på arbejdspladsen og vandrende arbejdstageres rettigheder; anmoder Kommissionen om, når ILO-konventionerne er blevet ratificeret, effektivt at overvåge deres gennemførelse og regelmæssigt aflægge beretning for Parlamentet; anmoder ligeledes om, at der træffes foranstaltninger med henblik på en effektiv bekæmpelse af social dumping;

8.  foreslår, at EU systematisk indfører sociale klausuler for anstændigt arbejde i alle instrumenter vedrørende det bilaterale eller regionale samarbejde, herunder handelsaftaler;

9.  anmoder Kommissionen om at sikre gennemførelse af artikel 50 i Cotonou-aftalen, som indeholder en specifik bestemmelse om handels- og arbejdsstandarder, og som bekræfter parternes forpligtelser, for så vidt angår grundlæggende arbejdsstandarder;

10.  opfordrer indtrængende Kommissionen til gøre overholdelse af grundlæggende arbejdsstandarder til en forudsætning i dens indkøbs- og kontraktpolitik; anmoder Kommissionen om med henblik herpå at udarbejde en politik og yde handelsrelateret bistand, som vil gøre det muligt også for små producenter i udviklingslande at opfylde disse standarder;

11.  er overbevist om, at EU's førende position i verdenshandelen, og for så vidt angår at høste de økonomiske fordele ved den øgede verdenshandel, skyldes, at der er et højt udviklet socialt partnerskab og fred inden for EU, hvilket skal fastholdes som det overordnede mål for alle handelspolitiske instrumenter;

12.  bifalder Kommissionens kurs med hensyn til udvikling af indikatorer og metoder til evaluering, der medtager anstændigt arbejde i konsekvensanalysen i relation til bæredygtighed, navnlig for nye bilaterale og regionale handelsaftaler og frizoner; glæder sig over pilotprojektet i samarbejde med ILO, der går ud på at måle handelens og dens liberaliserings indvirkning på anstændigt arbejde; ønsker, at projektet udvides til at omfatte flere lande, og at disse indikatorer systematisk integreres som redskaber til at måle handelspolitikken i konsekvensanalysen;

13.  anmoder Kommissionen om at anerkende og i sine bi- og multilaterale handelsforhandlinger og konsekvensanalyser i relation til bæredygtighed at indføre rimelige indikatorer som defineret af ILO for antallet af arbejdsinspektører ud fra arbejdsstyrkens størrelse: 1 inspektør pr. 10 000 arbejdstagere i industrilande med en markedsøkonomi, 1 pr. 20 000 i overgangsøkonomier og 1 pr. 40 000 i mindre udviklede lande;

14.  opfordrer Kommissionen til at øge sit engagement med henblik på i GSP+-modtagerlandene at fremme og sikre en effektiv anvendelse af de grundlæggende arbejdstagerrettigheder, der er fastsat i FN- og ILO-konventionerne; anmoder desuden Kommissionen om at udvise større strenghed ved gennemførelsen af den generelle toldpræferenceordning ved at rette henstillinger til modtagerregeringerne samt aktivere de kontrolinstrumenter, der er foreskrevet i Rådets forordning (EF) nr. 980/2005 af 27. juni 2005 om anvendelse af et arrangement med generelle toldpræferencer (GSP-forordningen), og om nødvendigt anvende mekanismerne til midlertidig ophævelse af præferencer over for de lande, der ikke overholder deres forpligtelser og som systematisk og i alvorlig grad overtræder de grundlæggende sociale rettigheder, idet det sikres, at ophævelse af præferencer ikke opmuntrer til protektionisme; anmoder ligeledes Kommissionen om at udvide kontrollen og anvendelsen af disse mekanismer til de øvrige lande, som er omfattet af GSP, især hvad angår børne‑ og tvangsarbejde, hvis afskaffelse er en af ILO's allerstørste udfordringer, således som det fremgår af organisationens beretning om afskaffelse af børnearbejde - et mål, som ligger inden for vore muligheder; er af den opfattelse, at det omfang, den kinesiske økonomi har nået, og de betydelige konsekvenser heraf for den internationale samhandel, kræver, at der bringes tilsvarende standarder i anvendelse, hvis Kina fortsat skal kunne opnå handelspræferencer; kræver, at Kommissionen hvert år aflægger beretning for Parlamentet;

15.  opfordrer Kommissionen til at støtte virksomhederne i retning af mere engagement i forbindelse med deres sociale ansvar; understreger virksomhedernes rolle med hensyn til at sikre en større respekt for de grundlæggende arbejdsstandarder i deres handelsforbindelser med udviklingslandene, især på produktudviklingsstadiet;

16.  opfordrer Kommissionen til i forbindelse med den kommende revision af GSP-forordningen alvorligt at overveje at lade suspendering og ophævelse af GSP+-fordele være afhængig af et proportionalitetskriterium, således at man ikke fjerner incitamentet for de virksomheder, der som led i deres aktiviteter og relationerne til arbejdstagerne opfylder forpligtelserne i henhold til de internationale aftaler, modtagerstaterne har indgået;

17.  henviser til, at det primært er staterne, der er ansvarlige for en korrekt vedtagelse og gennemførelse af grundlæggende arbejdsstandarder, men at multinationale virksomheder også bør holdes ansvarlige, i det mindste indirekte; opfordrer multinationale virksomheder til at vedtage og fremme virksomhedernes sociale ansvar og grundlæggende arbejdsstandarder i forbindelse med både de aktiviteter, som virksomheden ejer og direkte kontrollerer, og virksomhedens leverandører og underleverandører i udlandet (normalt i udviklingslande); anbefaler, at sådanne politikker udarbejdes i samarbejde med alle relevante aktører (regeringer, virksomheder, fagforeninger og ikke-statslige organisationer); er klar over, at den stigende interesse for virksomhedernes sociale ansvar har øget de multinationale virksomheders bevidsthed om arbejdsstandarders positive rolle i virksomhedsudvikling; anbefaler, at Kommissionen undersøger muligheden for at yde faglig bistand til virksomheder, især små og mellemstore virksomheder, og lokale myndigheder i tredjelande for at sikre, at de har de finansielle og menneskelige ressourcer, der er nødvendige for at gennemføre sådanne politikker;

18.  opfordrer regeringerne i multinationale virksomheders hjemlande til at overvåge gennemførelsen af OECD's Guidelines for Multinational Enterprises (retningslinjer for multinationale virksomheder) og til med mellemrum offentliggøre rapporter om disse virksomheders bidrag til den effektive gennemførelse af de grundlæggende ILO-arbejdsstandarder;

19.  opfordrer indtrængende Kommissionen til at bidrage til udviklingen af FN's Norms on the Responsibilities of Trans-national Corporations and Other Business Enterprises (normer for multinationale virksomheders og andre virksomheders ansvar) med henblik på at sikre, at de bliver et effektivt globalt instrument til bekæmpelse af krænkelser af grundlæggende arbejdsstandarder og andre eventuelle menneskerettighedskrænkelser fra virksomhedernes side;

20.  anbefaler, at Kommissionen undersøger mulighederne for på EU-niveau at etablere hensigtsmæssige retlige sikkerhedsforanstaltninger og mekanismer, således at EU-baserede importører, som importerer produkter, hvor der et eller andet sted i forsyningskæden har kunnet ske krænkelser af de grundlæggende ILO-arbejdsstandarder, kan identificeres og retsforfølges; anbefaler, at Kommissionen undersøger mulighederne for at skabe incitamenter for EU-baserede importører, som foretager regelmæssig og uafhængig overvågning af fremstillingen af deres produkter i alle tredjelande, som indgår i produktionskæden;

21.  anbefaler, at Kommissionen undersøger og identificerer virksomheder, som til stadighed og konsekvent tillader krænkelser af de grundlæggende arbejdsstandarder i en hvilken som helst del af produktions- og forsyningskæden, og anmoder om, at en sådan liste stilles til rådighed for EU-baserede importører;

22.  opfordrer EU til gennem sin migrationspolitik at bidrage til anstændigt arbejde og yde støtte til myndighederne i værtslandene med henblik på beskyttelse og bedre behandling af migranter, der bor i deres land, og bekæmpelse af ulovlig migration og handel med mennesker;

23.  understreger den grundlæggende rolle, som virksomhedernes sociale ansvar kan spille for fremme af anstændigt arbejde, og anmoder Kommissionen om fortsat at støtte dette sammen med de foranstaltninger, som OECD og ILO har godkendt;

24.  understreger behovet for øget samarbejde mellem WTO, UNCTAD, ILO og andre internationale organisationer for så vidt angår komplementaritet mellem deres politikker; mener, at det er absolut nødvendigt, at der er sammenhæng mellem de aktioner, der gennemføres, hvis man effektivt vil fremme og sikre anstændigt arbejde; foreslår, at ILO tildeles observatørstatus i WTO; henvender sig til WTO's andre medlemsstaters parlamenter og anmoder dem om at støtte denne anmodning;

25.  anmoder Kommissionen om at gøre fremme af anstændigt arbejde til en af EU's målsætninger inden for WTO i form af en pakkeløsning, der skal give udviklingslandene større politisk råderum, herunder større respekt inden for EU for krav om særlig og differentieret behandling (SDT) og initiativer med henblik på stabilisering af råvarepriserne;

26.  anmoder Kommissionen om at foreslå, at der inden for WTO nedsættes en komité for handel og anstændigt arbejde efter samme model som komitéen for handel og miljø;

27.  minder om, at ILO's vedtægter gør det muligt at iværksætte handelssanktioner mod en stat, der ikke overholder de internationale konventioner; anmoder WTO om at forpligte sig til at overholde ILO's beslutninger af hensyn til sammenhængen i de internationale institutioners indsats;

28.  foreslår, at ILO får beføjelse til at sende ekspertrapporter (amicus briefs) til appelpaneler og -organer i WTO i relevante sager, hvor stridsspørgsmålet er krænkelse af internationale arbejdskonventioner, og hvor der skal tages hensyn til ILO's afgørelser;

29.  foreslår, at der, hvis en WTO-medlemsstat mener, at en afgørelse, der er truffet af instansen til bilæggelse af tvister, rejser tvivl om overholdelsen af ILO-afgørelser vedrørende overholdelse af arbejdskonventionerne, gives mulighed for at klage til ILO, således at der sikres sammenhæng i det internationale samfunds aktioner til fremme af anstændigt arbejde;

30.  understreger, at det er nødvendigt at fremme de adfærdskodekser for multinationale virksomheder, der er indgået med fagforeningerne inden for OECD, og inddrage målsætningerne om anstændigt arbejde heri; kræver for de virksomheder, der har deres hjemsted i Europa, at disse regler gælder for deres datterselskaber i tredjelande og for underentreprenører og leverandører, som indgår i virksomhedens produktionskæde;

31.  glæder sig over den støtte, som Kommissionen ønsker at give til en bedre inddragelse af arbejdsmarkedets parter og andre af civilsamfundets aktører i den globale styring (WTO, internationale finansielle institutioner) i lighed med OECD's rådgivningsmodel, men henviser til, at en inddragelse af disse aktører i EU's bilaterale eller regionale handelsforhandlinger er lige så vigtig;

32.  kræver, at EU gør overholdelse af internationale arbejdsstandarder til et aspekt i forhandlingerne om nye landes tiltrædelse af WTO;

33.  opfordrer Kommissionen til at fremme en mere fælles strategi fra EU's medlemsstaters side, når det drejer sig om at få internationale finansielle institutioner til konkret at inkorporere anstændigt arbejde, især i forbindelse med deres politikrådgivning, deres udviklingsbistandsprogrammer og deres lån til private virksomheder;

34.  understreger, at anstændigt arbejde vedrører alle arbejdstagere, og at arbejde udført på et uformelt grundlag af ILO er blevet defineret som et tegn på, at der er et "underskud af anstændigt arbejde", et underskud, som det er nødvendigt at fjerne, således at alle arbejdstagere kan arbejde inden for lovlige og institutionelle rammer, hvor deres rettigheder er sikret;

35.  understreger, at adfærdskodekser ikke må godkendes, uden at det specifikt påvises, at der findes initiativer til fremme af anstændigt arbejde, og at sådanne kodekser for ofte er utilstrækkelige erstatninger for vedtagelse og gennemførelse af lovgivning og for fagforeningernes rolle og ordentlige arbejdsmarkedsforhold; anmoder i stedet om, at anstændigt arbejde anerkendes som en væsentlig del af, hvad det betyder for en virksomhed at blive betragtet som socialt ansvarlig; understreger desuden, at EU-multiinteressentforummet og Den Europæiske Alliance for virksomhedernes sociale ansvar ikke vil være et nyttigt middel til udvikling af anstændigt arbejde, før fagforeningernes og de ikke-statslige organisationers bekymringer, for så vidt angår disse organer, har været behandlet;

36.  understreger endelig, at det er vigtigt at fremme ILO's trepartsprinciperklæring vedrørende multinationale virksomheder og socialpolitik.

PROCEDURE

Titel

Fremme af anstændigt arbejde for alle

Procedurenummer

2006/2240(INI)

Korresponderende udvalg

EMPL

Udtalelse fra
  Dato for meddelelse på plenarmødet

INTA
28.9.2006

Rådgivende ordfører
  Dato for valg

Harlem Désir
11.9.2006

Behandling i udvalg

3.10.2006

22.11.2006

 

 

 

Dato for vedtagelse

19.12.2006

Resultat af den endelige afstemning

+:

-:

0:

24

1

0

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Kader Arif, Francisco Assis, Jean-Pierre Audy, Enrique Barón Crespo, Daniel Caspary, Françoise Castex, Christofer Fjellner, Béla Glattfelder, Alain Lipietz, Caroline Lucas, Erika Mann, Helmuth Markov, David Martin, Georgios Papastamkos, Peter Šťastný, Robert Sturdy, Gianluca Susta, Johan Van Hecke, Daniel Varela Suanzes-Carpegna, Zbigniew Zaleski

Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere

Panagiotis Beglitis, Harlem Désir, Elisa Ferreira, Małgorzata Handzlik, Jens Holm

PROCEDURE

Titel

Fremme af anstændigt arbejde for alle

Procedurenummer

2006/2240(INI)

Korresponderende udvalg
  Dato for meddelelse på plenarmødet   om tilladelse

EMPL
28.9.2006

Rådgivende udvalg
  Dato for meddelelse på plenarmødet

DEVE
28.9.2006

FEMM
28.9.2006

INTA
28.9.2006

 

 

Ingen udtalelse(r)
  Dato for afgørelse

AFET
13.9.2006

 

 

 

 

Udvidet samarbejde
  Dato for meddelelse på plenarmødet

 

 

 

 

 

Ordfører(e)
  Dato for valg

Marie Panayotopoulos-Cassiotou
21.6.2006

Oprindelig(e) ordfører(e)

 

 

Behandling i udvalg

22.11.2006

24.1.2007

28.2.2007

 

 

Dato vedtaget

1.3.2007

Resultat af den endelige afstemning

+

-

0

35

4

0

Til stede ved den endelige afstemning – medlemmer

Jan Andersson, Alexandru Athanasiu, Roselyne Bachelot-Narquin, Emine Bozkurt, Philip Bushill-Matthews, Milan Cabrnoch, Alejandro Cercas, Christina Christova, Derek Roland Clark, Luigi Cocilovo, Proinsias De Rossa, Harlem Désir, Harald Ettl, Richard Falbr, Carlo Fatuzzo, Ilda Figueiredo, Joel Hasse Ferreira, Stephen Hughes, Karin Jöns, Jan Jerzy Kułakowski, Jean Lambert, Raymond Langendries, Bernard Lehideux, Elizabeth Lynne, Thomas Mann, Ana Mato Adrover, Maria Matsouka, Marie Panayotopoulos-Cassiotou, Pier Antonio Panzeri, Jacek Protasiewicz, José Albino Silva Peneda, Kathy Sinnott, Jean Spautz, Gabriele Stauner, Anne Van Lancker

Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere

Edit Bauer, Mihael Brejc, Françoise Castex, Richard Howitt, Sepp Kusstatscher, Roberto Musacchio

Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere, jf. art. 178, stk. 2

André Brie, Jaromír Kohlíček

Dato for indgivelse

15.3.2007

Bemærkninger
(foreligger kun på ét sprog)